NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:"

Átírás

1 NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv:

2 I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b. 2. A hatályba lépés időpontja: január A Házirendet a tantestület készítette, melynek időpontja: december (2004. december 17-én jóváhagyta DÖK, Szülői munkaközösség, Fenntartó.) Felülbírálva évente. II. A házirend szabályozási köre 1. A Házirend területi hatálya az iskolai és iskolán kívüli tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is). 2. A Házirend személyi hatálya az iskolával tanulói jogviszonyban lévő valamennyi tanulóra, az intézmény pedagógusaira, más felnőtt alkalmazottjaira és a szülőkre terjed ki. 3. A Házirend időbeni hatálya a kihirdetés napjától határozatlan időpontig terjed ki. A Házirendet a tantestület fogadja el, a diákönkormányzat véleményezési és Szülői Közösség egyetértési jogot gyakorol. A Házirendet a fenntartó hagyja jóvá. A Házirendet az iskola nevelőközössége évente egyszer (májusban) felülvizsgálja, illetve törvényi változást követően. A módosításról a nevelőközösség dönt a diákönkormányzat egyetértésével. 4. Az iskolában minden tanuló rendelkezik a Házirenddel, minden osztályteremben ki van függesztve. III. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait, ha beiratkozott az iskolába, a beíratás napjától kezdve gyakorolja a KTV (3) bekezdése és az iskola Házirendje szerint. Ez a jogviszony megszűnik, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, illetve az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. A tanulónak joga van az iskola szolgáltatásait térítésmentesen igénybe venni, tandíjfizetési kötelezettsége nincs. A tanuló jogai 1. Joga van az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítani és információt kérni a megfelelő fórumokon a közösséget érintő kérdésekben.

3 o Az osztály tanulói maguk közül a negyedik évfolyamtól kezdődően az osztály képviseletére, közösségi munkájuk szervezésére tisztségviselőket választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A tanuló szabad véleményezési jogának színterei: o osztályfőnöki óra: Minden hónap első osztályfőnöki óráján a magatartás és szorgalom értékelésénél az osztályfőnök meghallgatja az osztálytitkár és az osztály tisztségviselőinek véleményét társaik magatartásáról és szorgalmáról. Az elhangzott véleményeket a tanulók szabadon- társaik megsértését mellőzvekiegészíthetik, korrigálhatják. A vélemények alapján a tanulók javaslatot tehetnek társaik magatartás- és szorgalom jegyére. Az osztályfőnök figyelembe veszi az osztályban tanító tanárok véleményét, ellenőrzi az osztálytükörbe beírt feljegyzéseket a tanulókról. A végső döntés meghozatala az osztályfőnök feladata. Az osztályfőnöki órák, de minden tantárgyi óra feladata is, hogy gyakorló fóruma legyen a véleménynyilvánításnak tanár és diák részéről egyaránt o Iskolagyűlés o Diákönkormányzat o ötlet- és véleménygyűjtő láda 2. Kezdeményezési joga van: o Diákönkormányzat vagy diákkör, szakkör, érdeklődési kör, önképző kör művészeti csoport, stb. (törvényben engedélyezett). o Diákönkormányzat évente három alkalommal diákközgyűlést szervez, melyen a Diákönkormányzat képviselője beszámol az eltelt időszak munkájáról, tanulói jogok érvényesüléséről. 3. Szociális segélyezésre, ellátásra való jogosultság esetei o a tanuló közölje a családjában bekövetkezett anyagi- erkölcsi jellegű változást, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, aki intézkedik a bekövetkezett változásoknak megfelelően. o rászorultsági alapon, pénzbeni, vagy természetbeni juttatás formájában intézi a mindenkori érvényben lévő rendeletek alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. o a tanulónak joga van bármilyen problémáival a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulni (Telefonszám: ). Esetleges problémáival, vitás ügyeivel a tanuló ahhoz a személyhez fordulhat, akinek a hatáskörébe tartozik. Ez lehet a szaktanár, osztályfőnök, igazgató, a Diákönkormányzaton keresztül az iskolaszék, akik kötelesek a panaszt kivizsgálni.

4 Az iskola tanulóinak joguk van a diákigazolványra. Joguk van a rendszeres iskolaorvosi ellátásra, fogorvosi szűrésre. Joguk van a törvényben meghatározott kedvezményes és ingyenes étkeztetés, bérlet, tankönyv, tanszer ellátásra. 4. A tanuló joga személyiségének felelős és szabad kibontakoztatása úgy, hogy o az előírt tananyagot és az általános műveltség alapjait hatékony tanítással megkapja, továbbtanulása, teljes emberré formálása az iskola magasszintű szolgálatot végezzen; o tanulmányi, magatartási és szorgalmi teljesítményét az iskolában előítélet nélkül értékeljék, s erről tájékoztatásul félévi értesítést és év végén bizonyítványt kapjon; o valamely különleges tehetségének kibontakoztatását az iskola támogassa (versenyek, szakkörök, stb). 5. Választójoga van: o választó és választható minden tanuló közösségi tisztségre. 6. Joga van az óraközi szünetek teljes időtartamára. 7. A kérdéshez és az érdemi válaszhoz való jog: A diáknak joga van kérdést intézni az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz vagy az iskolaszékhez. A törvény biztosítja a diák jogát arra is, hogy kérdésére legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon. 8. A nyilvánossághoz fordulás joga: Jogsérelem esetén a diák a nyilvánossághoz is fordulhat. 9. Teljes bizonyossághoz való jog. A diák és az iskola közötti jogvitában a tanuló javára kell dönteni minden olyan esetben, amikor a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. Nagyon fontos garanciális rendelkezése ez a közoktatási törvénynek, hiszen a gyermek természetes helyzeténél fogva hátrányban van a hivatalos iskolai eljárások során, ezért a bizonyítottság hiányát, a tényállás tisztázatlanságát az ellentmondó körülményeket nem szabad hátrányára értékelni. A Gyermek Jogairól Szóló Egyezménynek a közoktatási törvényben az a szabálya valósul meg, amely a gyermekkel kapcsolatos eljárásokban a gyermek érdekének mindenek felett álló figyelembevételét írja elő. 10. A tanuló joga, hogy: o naponta csak két dolgozatot írjon, előzetes egyeztetés alapján. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három, vagy ennél több óra

5 tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógusok kötelesek az osztályt tájékoztatni illetve az ott tanító pedagógusokat. o a heti egy órás tárgyak elsőbbséget élveznek a tervezés során. o az értékelt írásbeli munkákat lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, és a témazáró dolgozat kivételével hazavihesse. 11. A tanuló joga, hogy emberi személyiségében az iskola részéről semmilyen hátrányos, szociális, faji, nemzetiségi, vallási és nemi megkülönböztetés ne érje. 12. Tanítási órákon írásban és szóban lehetőleg egyenlő arányban kell teljesíteni a tanulóknak. A tanítási órákon figyelembe kell venni és értékelni kell a tanuló órai hozzászólásait, munkáját. 13. A tanuló havonta kapjon osztályzatban kifejezett értékelést magatartásáról és szorgalmáról. 14. A tanulók teljesítményét szeptember 1-étől első osztálytól felmenő rendszerben szóban és írásban, negyedik osztály tanév végétől érdemjegyekkel kell értékelni, és azt azonnal a tanuló tudomására kell hozni. 15. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórán megtekintse. 16. A tanuló szülői kérésre szakértői vélemény alapján magántanulói státuszt kaphat, illetve felmentést kérhet különböző tantárgyak tanulása alól, illetve kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Ezeket a kérelmeket az iskola igazgatójához kell benyújtani. A kérelem elbírálása is az igazgató feladata. 17. A tanuló tanév közben is szülői kérésre- átvételét kérheti más iskolába. A tanulóktól csak a Ktv ban meghatározott adatok kérhetők és továbbítható, minden más adat a tanuló hozzájárulásával közölhető. A tanulótól a következő adatokat kérheti el a pedagógus: a./ a gyermek, tanuló neve, születési neve és ideje, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakásának címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, b./ szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, telefonszáma; c./ a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok; d./ a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen: o a felvételivel kapcsolatos adatok, o a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, o a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, o a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, tanuló fogyatékosságára vonatkozó adatok, o a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességével küzdő gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatok.

6 o a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok o a tanuló diákigazolványának sorszáma, o a tanuló azonosító száma, o a többi adat az érintett hozzájárulásával Az előbbi adatok csak a következő esetben továbbíthatók: o fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, o testi érzékszervi értelmi beszéd- vagy más fogyatékosságra, a beilleszkedési zavarra, a tanulás nehézségére, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálati intézménynek, iskolának, o a magatartás, a szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelői testületen belül, szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának a szakmai ellenőrzés végzőjének, o a diákigazolvány- jogszabályban meghatározott kezelője részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat. Minden más adat a tanuló hozzájárulásával közölhető. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás szabályozása: 1. A tanulónak joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. Az ezekhez szükséges kérelmet és dokumentumokat az önkormányzat által megjelölt határidőig a szülő nyújtja be az iskola igazgatójához, illetve az önkormányzat szociális osztályára. Kérheti az ifjúságvédelmi felelős segítségét, közbenjárását. (Az ifjúságvédelmi felelős fogadóórájának időpontja a hirdetőtáblán van kifüggesztve.) 2. Minden egyéni elbíráláshoz (étkezési térítési díj csökkentése tanszersegély) igazgatói hozzájárulás szükséges. 3. A menzai étkeztetés egészségügyi és magatartási szabályainak betartását tanári ügyelet segíti a menzán, beosztás szerint. A beosztást az igazgató készíti el, az iskola végleges órarendjének összeállítása után és kifüggeszti a tanári szobában. 4. Az étkeztetési díjat az élelmezési ügyintéző által megállapított és a szülők, tanulók számára a hirdetési táblán jelzett időpontban kell befizetni az előző hónap lejelentése alapján. Ekkor történik a lemondott étkezés visszafizetése, illetve jóváírása az adott hónapra. Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján minden évben az éves költségvetési törvényben kell meghatározni a támogatásnak az összegét. A tanuló az iskolában- a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet.

7 Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: o tartósan beteg (szakorvos igazolja), o sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja) o három vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), o egyedülálló szülő által nevelt (a megállapított családi pótlék igazolja), o nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), o rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az erről szóló határozat igazolja). A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról o az iskola igazgatója, a közös szülői értekezleten tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatja o az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják. 3. A tanuló teljesítményét szorgalmi időben a pedagógus rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén pedig osztályzattal minősíti. 4. A tanuló kötelessége, hogy a tájékoztatóba, ellenőrzőbe, bizonyítványba írt érdemjegyeket, osztályzatokat szüleivel aláírassa. 5. Az év végi érdemjegyek megállapításába a tanév során szerzett összes tantárgyi jegy beszámít. Az év végi teljesítménymérés egy jegynek számít. Kétes osztályzat esetén eldönti a tanuló érdemjegyét. 6. A tanuló értékelésénél figyelembe kell venni házi feladatainak elhanyagolását is. A tanulót nem lehet elégtelen osztályzattal büntetni, ha a házi feladatát egyszer nem készít el de öt esetben a házi feladat hiánya elégtelen osztályzatot ér. 7. Az a tanuló, aki a testnevelés órára 5 alkalommal felszerelés nélkül érkezik, szaktanári figyelmeztetésben részesül. 8. Fegyelmezetlen magatartású tanulót nem lehet elégtelen osztályzattal büntetni. 9. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében- szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján- az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, Diákönkormányzathoz fordulhatnak.

8 10. A tanulók kérdéseiket, véleményüket javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, nevelőtestülettel. 11. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról o az iskola igazgatója o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, o az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 12. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: o szóban : o családlátogatásokon, o szülői értekezleten, o nevelők fogadóóráin, o a nyílt tanítási napokon, o a tanulók értékelésére összehívott megbeszéléseken. o írásban: o tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), o valamint az első- negyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. 13. A szülők a tanulók és a saját a jogszabályokban valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított- jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, diákönkormányzathoz fordulhatnak. 14. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, szóban, vagy írásban egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. IV. Tanulók kötelességei 1. Az iskolába a tanítás megkezdése előtt minimum 10 perccel korábban kell érkezni. Amennyiben a tanuló becsengetés után legfeljebb 10 perccel érkezik az iskolába, az késésnek minősül, 15 perc után igazolatlan órának. A késés, a feljegyzések a tanulóról című füzetben beírást von maga után. 2. Iskolánk tanulóitól elvárjuk a kellő tiszteletet. Az iskola pedagógusai és dolgozói iránt. A tanuló kötelessége, hogy tanárait, az iskola valamennyi felnőtt dolgozóját a szabályoknak megfelelően köszöntse. 3. A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással - tanulmányi kötelezettségének. 4. A tájékoztató füzetnek (ellenőrzőnek) minden nap a tanulónál kell lenni. A tanuló köteles minden osztályzatot az ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe beírni, melyet az osztályfőnök havonta ellenőriz. A témával jelölt érdemjegyeket, a nevelők által tett

9 bejegyzéseket a szülőkkel is alá kell íratni. Elvesztése esetén azonnal szólni kell az osztályfőnöknek, aki intézkedik a pótlásról. Az első dokumentum (ellenőrző, tájékoztató füzet, bizonyítvány) ingyenes, a továbbiakért fizetni kell. 5. A tanítási órákra, a kötelező és a választott foglalkozásokra a képességeknek megfelelő munkával fel kell készülni. A naponta szükséges tanszereket el kell hozni az iskolába. 6. A tanuló számára kötelező az a közösségi magatartás, amely a tanítási órák fegyelmét nem zavarja, és lehetővé teszi önmaga és társai számára a tanuláshoz, művelődéshez és lelki fejlődéshez való jogának érvényesülését. 7. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt vagy megsérült. 8. Köteles a tanuló az iskola egész területén a balesetvédelmi előírásokat betartani. Tilos az ablakba, a lépcsőre, illetve a folyosón a földre ülni, az ablakon kihajolni, fűtőtestekre ülni, építményekre és fára felmászni. 9. A tanuló kötelessége az iskola állagának megóvása. Az iskola elvárja, hogy a kárt okozó tanuló azonnal és önként jelezze az okozott kárt, illetve szüleivel vállalja annak helyrehozását vagy az okozott kár megtérítését. A szándékos rongálás különös súlyú vétségnek tekintendő, mely az iskolából való eltávolítással is járhat. A kártérítés iskolánk területén a Közoktatási törvény 77. -a alapján történik. 10. A tanulók öltözetének tisztának, rendesnek kell lennie. Testnevelés órán a megfelelő sportöltözetben kell megjelenni. Iskolai ünnepélyeken az alkalomnak megfelelően kell megjelenni. Tiltott jelképeket nem viselhetnek. 11. A tanulók saját és társaik egészségének megőrzése érdekében, nem fogyaszthatnak szeszes italt, nem dohányozhatnak, kábító hatású szereket nem szedhetnek. Az iskolában és iskolai rendezvényeken minden tanuló részére tilos a dohányzás. 12. Az iskola területén kívüli rendezvényeken a tanuló tanúsítson az iskolai normáknak megfelelő viselkedést (tanulmányi és osztálykirándulás, túra, tanulmányi és sport versenyek, erdei iskola, hangverseny, múzeum-, mozi-, színházlátogatás és közlekedési eszközön való utazás. V. Iskolai munkarend a. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.00 órától óráig, pénteken óráig tart nyitva. Rendezvények esetén a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. 1. A reggeli ügyelet 7.45 percig tart. 2. Tanítás kezdete 8.00 perc. A tanítási órák 45 percesek. Az első szünet 15 perces, a második szünet 10 perces a tanulók a tantermekben fogyasztják el a tízóraijukat. A harmadik szünet 20 perces a tanulók

10 az udvaron tartózkodnak. A további szünetek 5 percesek. Rossz idő esetén a tanulók a folyosón tartózkodnak. Csengetési rend: Tanítási órák, iskolai rendezvények és értekezletek alkalmával rövidíthető. 4. Hirdetések rendje: o Hirdetőtáblán illetve osztályfőnökök közvetítésével. o Iskolagyűlésen keresztül történik 5. A tanítási idő végén a tanulók az utolsó órájukat tartó nevelő irányításával ebédhez sorakoznak, átadja őket az ebédeltetős nevelőnek. 6. Az ebédelősök felügyelettel ebédelhetnek. 7. A napközi délutáni ügyelettel percig tart. 8. A tanulók előkészítik tanszereiket és fegyelmezetten várják a tanárt. A tanítás megkezdéséig a rendre az ügyeletesek és a hetesek vigyáznak. Az ő utasításaiknak minden tanuló köteles engedelmeskedni. 9. A tanítás előtti és az óraközi szünetek rendje: 10. Közlekedni a folyosón és az osztálytermekben csak lépésben lehet, lehetőleg a lépcsők jobb oldalán. Az udvaron a szabad mozgás engedélyezett, vigyázva a saját és a társak testi épségére. Lehetőleg az A épület mögötti füves terület illetve B épület előtti betonos terület használatával. Fára mászni tilos. A nagyszünetben, jó idő esetén az udvaron kell mindenkinek tartózkodni. A hetesek és ügyeletesek végzik a feladataikat. 11. A tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, az igazgató helyettes vagy az igazgató engedélyével lehet távozni. Szükség szerint a szülőket is értesíti. 12. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése és óra között történik a szülők számára. 13. A tanulók a hivatalos ügyeiket az első szünetben intézhetik. 14. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. Az ügyeleti rendről a tanulók a tanévzáró ünnepélyen értesülnek, illetve tájékoztatnak a kifüggesztett értesítések. VI. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

11 1. Az iskola épületeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: o az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, o az iskola rendjének, tisztaságának megőrzésének, o a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, o az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamin a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért 2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: o osztályonként egy hetes, o folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, o tantárgyi felelősök, 4. A hetesek megbízatása egy hétre szól. Őket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai: o gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); o a szünetben a termet kiszellőztetik, ügyelnek arra, hogy az ablakon senki se hajoljon ki; o a nagyszünetben az udvarra a tanulókat kiküldik; o az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; o ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 10 perccel nem érkezik meg, ezt jelentik az igazgatóhelyettesi irodában, illetve a tanári szobában; o az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; o az óra végén a táblát letörlik, ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. Gondosan figyelemmel kísérik, hogy az osztály távozása után nem maradt e a teremben nyitott ablak, égő villany, társaik nem felejtettek e ott valamit.; o hetes munkájának teljesítéséről beszámol az osztályfőnöki órán, munkáját az osztályközösség és az osztályfőnök értékeli. 5. A felső tagozatos tanulók- külön beosztás szerint és óra között valamint az óraközi szünetekben a folyosókon, illetve az udvaron tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnök osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvarra, a folyosók, a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. o A tanárok az ügyletes diákok segítségével hívhatók ki a tanáriból. o Az ügyeletes tanárok és tanulók kendőt viselnek. o Az ügyeletes tanulók feladatainak megbeszélésre, illetve a végzett munka értékelésére az osztályfőnöki órán kerül sor. o A tanulói ügyelet ellátása az alábbiak szerint történik:

12 tanári szoba előtt 1 fő, lépcsőfordulóban 2 fő, emeleti folyosón 3 fő o Ügyeleti napon az ügyeletesek órakor elfoglalják helyüket a megbeszéltek szerint. Ügyeletes tanuló feladata: o biztosítja a szünetekben az iskola rendjét, fegyelmét, tisztaságát, o elkíséri, eligazítja a szülőket, az iskolába érkező vendégeket, hivatalos személyeket. o Az ügyeletes tanulók az ügyeletes tanárok értékelik. o Az iskola valamennyi tanulója köteles az ügyeletesek felszólításainak eleget tenni. 6. Az iskola épületébe belépő idegenek tájékozódását segítik a szünetben, és rögzítik az ügyeleti naplóban a be- és kilépés időpontját, a kereső és a keresett személy nevét. 7. Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján- tantárgyi felelősök (leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.) segíthetik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését az órához szükséges eszközök biztosítását. 8. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösség vezetőit az iskolai munkaterv tartalmazza. VII. Tanórán kívüli foglalkozások 1. Iskolánkban a kötelező tanítási órákon kívül lehetőség van minden év szeptember 30-ig az intézmény által meghirdetett szakkörök, művészeti foglalkozások, alkotókörök, képességfejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, számítástechnikai foglalkozásokra jelentkezni. Ezeket a jog diákkörök néven említi, és a Házirend az iskolai diákönkormányzat jogairól szóló fejezetben részletezi az ehhez kapcsolódó szabályokat. 2. A felsorolt foglalkozásokat a tanulók adottságaik, képességeik, és érdeklődési területüknek megfelelően maguk választhatják. Ezzel egyben kötelezővé válik a tanulók számára a választott foglalkozás folyamatos látogatása a tanév végéig 3. A tanórán kívüli foglalkozások kezdete a pedagógus és a tanulók közötti egyeztetéstől függ. A foglalkozások előtt a tanulók étkezését biztosítani kell!

13 4. A tanórán kívüli foglalkozás végén az alsó tagozatos gyerekeket a foglalkozást vezető nevelőnek kell lekísérnie a kijárathoz, ahonnan a tanulók csak szülői kísérettel, vagy írásbeli szülői engedéllyel távozhatnak, vagy ügyeletre mennek. Erről a foglalkozásvezető köteles gondoskodni! 5. A tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 6. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat. 7. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a tanuló kizárható. 8. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését. 9. Alsó tagozaton iskolaotthon működik, felső tagozaton a szülő kérésére napközi otthonos ellátást biztosítunk illetve egyéni igény szerint tanulószobát. 10. A tanulószobai foglalkozásra és napközi otthonos ellátásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 11. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és délután óráig tart. 12. A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 13. A tanuló a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben- szülői kérés hiányában- a tanuló eltávozásról az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. IX. Iskolai közösségünk formai követelményei Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink külső megjelenése hajviseletük és ruházatuk a divat szélsőségeitől mentes, ápolt, tiszta és kényelmes legyen. Az intézményi szintű ünnepségeken, rendezvényeken az ünnepi viselet kötelező. 1. Az ünnepi viselet: o Lányoknak: fehér blúz és sötét szoknya vagy nadrág, hozzáillő cipő. o Fiúknak: fehér ing, sötét nadrág, hozzáillő cipő

14 2. Sportruházat: o Lányoknak: fehér póló, tornacipő, kék rövidnadrág o Fiúknak: kék rövid nadrág, fehér póló, tornacipő. Melegítő ajánlott minden tanulónak, színe nincs meghatározva. Testnevelés óra keretén belül szervezett foglalkozások kötelezőek, kivéve ha orvosi igazolás indokolja a felmentést. 3. Köszönés: A napszaknak megfelelő köszönés az iskola minden felnőtt dolgozója felé. Az óra kezdetén és végén illetve óra közben belépő felnőttet néma felállással köszöntsék. 4. A tanulóknak az iskolában tartózkodás ideje alatt váltócipő viselése ajánlott. 5. Az iskolán kívüli magatartás normái. X. Késés, mulasztás 1. Ha a tanuló távol marad a tanítási óráról, mulasztását igazolnia kell. Igazolt a mulasztás, ha: o Bélyegzővel ellátott orvosi igazolás dokumentálja, o A szülő előzetes bejelentése alapján történt, o A szülő írásban igazolja. (Egy tanévben csak három napot) A három napnál hosszabb távolmaradáshoz igazgatói engedély szükséges, amit írásban kell kérelmezni. 2. Tanórákról való távolmaradásra indokolt esetben az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató és az igazgató helyettes adhat engedélyt. 3. A tanítási órák alóli felmentés nem hiányzás, de a jelzett időpontban a felmentésben kijelölt helyen kell tartózkodni. Felmentés csak ellenőrzőbe beírt szülői vagy orvosi igazolással kérhető. 4. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. 5. A távolmaradást követő nyolc napon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. 6. Az igazolást a tanulók az osztályfőnököknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első tanítási napon. 7 Igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanuló szülőjét (gondviselőjét), és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a családsegítő szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyerek szülőjét.

15 8. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni a törvény előírásainak megfelelően. 9. Késik a tanuló a tanítási óráról, ha becsengetés után érkezik a terembe vagy a terem elé. Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. Ha a tanuló igazolatlanul késik, beszámít a tanuló magatartás- és szorgalomjegyének megállapításába. Öt késés egy igazolatlan órát von maga után. 10. Mulasztás miatt a félév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek a félévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja egy adott tárgyból a tantárgy megtartott óráinak 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye a félév közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. 11. Tanév végén nem osztályozható a tanuló, ha az igazolt és igazolatlan mulasztásai együtt meghaladják a 250 tanítási órát- 12. A félévi és a tanév végi osztályzatot megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie: o ha a hiányzás mértéke miatt (250 óra) nem osztályozható o ha adott tantárgyból a mulasztása meghaladja a megtartott tanórák 30%-át és a nevelőtestület az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján úgy dönt, hogy osztályozóvizsgát tehet. Az osztályozóvizsga teljesítésének határideje: o félévkor: február o év végén a javítóvizsgák ideje: augusztus hónapban. XI. A tanulók jutalmazása 1. Azt a tanulót, aki o a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, o kitartó szorgalmat tanúsít, o példamutató a magatartása, o az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, o az iskolai illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy, bemutatókon vesz részt az iskola jutalomban részesíti. 2. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: o szaktanári dicséret, o osztályfőnöki dicséret, o igazgatói dicséret, o nevelőtestületi dicséret. 3. Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén o szaktárgyi teljesítményért o kiemelkedő szorgalomért o példamutató magatartásáért o példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíti.

16 4. Csoportos jutalmazási formák: o jutalomkirándulás o kulturális hozzájárulás: (színház, mozi, kiállítás látogatásához). A dicséretet a bizonyítványba be kell vezetni. A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok és osztályközösség javaslatának meghallgatása után az osztályfőnök dönt. Ezek a tanulók az tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazható. XII. A tanulókkal szembeni fegyelmi intézkedések 1. Az a tanuló, aki o tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, o vagy Házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben részesíthető. 2. Az iskolai büntetések formái: o szaktanári figyelmeztetés o osztályfőnöki figyelmeztetés o osztályfőnöki intés o osztályfőnöki megrovás o igazgatói figyelmeztetés o igazgatói intés o igazgatói megrovás o tantestületi figyelmeztetés o tantestületi intés o tantestületi megrovás. 3. Az iskolai büntetések, kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben vétség súlyától függően el lehet térni. 4. A tanuló súlyos kötelesség szegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s tanulót azonnal legalább az osztályfőnök megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelesség szegésnek minősülnek az alábbi esetek: o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása o a szándékos károkozás o az iskola nevelői és alkalmazottjai emberi méltóságának megsértése. 5. A tanuló súlyos kötelesség szegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 6. A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.

17 XIII. A házirend nyilvánossága A Házirend kihirdetése a tanulók részére az osztályfőnöki órán történik, ahol az osztályfőnök segítséget nyújt az értelmezéséhez is. Az osztályfőnök köteles a szülők részére tájékoztatást adni a Házirendről szülői értekezleten, vagy év elején kézbe adva. A szülő aláírásával igazolja, hogy a Házirendet elfogadja, figyelemmel kíséri a jogok tiszteletben tartását és gyermekén is számon kéri a kötelességeit. A tantestületnek tantestületi értekezleten az Igazgató hirdeti ki a Házirendet. A Házirend nyilvános dokumentum ezért elfogadása után kötelező oly módon elhelyezni, hogy azt a szülő és a tanulók szabadon megtekinthessék. A Házirend kifüggesztésének helye: minden osztályterem, tanári szoba. Záradék: A Házirendben foglaltak a munkarend jogok és kötelességek minden tanulóra, pedagógusra és felnőtt dolgozóra kötelező érvényűek. A házirend kivonata minden osztályteremben megtalálható. Teljes terjedelmében a tanári szobában kifüggesztésre kerül. A Házirend a mai napon hatályba lép. Miskolc, augusztus 25. igazgató Elfogadó határozat A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 64 (3) bekezdése értelmében az iskolai szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a Nebuló Általános Iskola házirendjét elfogadjuk. tantestületi képviselő DÖK képviselő A Házirend módosításakor a szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorolt. a szülői munkaközösség nevében: Kertészné Szilágyi Zita

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Vokányi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága 1 A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012. 1 HÁZIREND Mely a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND

SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND Fenntartó: HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE 4400 NYÍREGYHÁZA, Bethlen G u. 5. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1. CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1. Területi hatály: Császártöltés Felülvizsgálata, módosítása: évente Császártöltési Német Nemzetiségi

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014.

TANULÓI HÁZIREND BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. TANULÓI HÁZIREND BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. Összeállította: Rainer Ferencné igazgató Utolsó módosítás: Budajenő, 2014.11.24. HÁZIREND, mely a Budajenői Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND mely a PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND mely a PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján Tartalom Tartalom...2 A házirend célja és feladata...3

Részletesebben