NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:"

Átírás

1 NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv:

2 I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b. 2. A hatályba lépés időpontja: január A Házirendet a tantestület készítette, melynek időpontja: december (2004. december 17-én jóváhagyta DÖK, Szülői munkaközösség, Fenntartó.) Felülbírálva évente. II. A házirend szabályozási köre 1. A Házirend területi hatálya az iskolai és iskolán kívüli tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is). 2. A Házirend személyi hatálya az iskolával tanulói jogviszonyban lévő valamennyi tanulóra, az intézmény pedagógusaira, más felnőtt alkalmazottjaira és a szülőkre terjed ki. 3. A Házirend időbeni hatálya a kihirdetés napjától határozatlan időpontig terjed ki. A Házirendet a tantestület fogadja el, a diákönkormányzat véleményezési és Szülői Közösség egyetértési jogot gyakorol. A Házirendet a fenntartó hagyja jóvá. A Házirendet az iskola nevelőközössége évente egyszer (májusban) felülvizsgálja, illetve törvényi változást követően. A módosításról a nevelőközösség dönt a diákönkormányzat egyetértésével. 4. Az iskolában minden tanuló rendelkezik a Házirenddel, minden osztályteremben ki van függesztve. III. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait, ha beiratkozott az iskolába, a beíratás napjától kezdve gyakorolja a KTV (3) bekezdése és az iskola Házirendje szerint. Ez a jogviszony megszűnik, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, illetve az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. A tanulónak joga van az iskola szolgáltatásait térítésmentesen igénybe venni, tandíjfizetési kötelezettsége nincs. A tanuló jogai 1. Joga van az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítani és információt kérni a megfelelő fórumokon a közösséget érintő kérdésekben.

3 o Az osztály tanulói maguk közül a negyedik évfolyamtól kezdődően az osztály képviseletére, közösségi munkájuk szervezésére tisztségviselőket választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A tanuló szabad véleményezési jogának színterei: o osztályfőnöki óra: Minden hónap első osztályfőnöki óráján a magatartás és szorgalom értékelésénél az osztályfőnök meghallgatja az osztálytitkár és az osztály tisztségviselőinek véleményét társaik magatartásáról és szorgalmáról. Az elhangzott véleményeket a tanulók szabadon- társaik megsértését mellőzvekiegészíthetik, korrigálhatják. A vélemények alapján a tanulók javaslatot tehetnek társaik magatartás- és szorgalom jegyére. Az osztályfőnök figyelembe veszi az osztályban tanító tanárok véleményét, ellenőrzi az osztálytükörbe beírt feljegyzéseket a tanulókról. A végső döntés meghozatala az osztályfőnök feladata. Az osztályfőnöki órák, de minden tantárgyi óra feladata is, hogy gyakorló fóruma legyen a véleménynyilvánításnak tanár és diák részéről egyaránt o Iskolagyűlés o Diákönkormányzat o ötlet- és véleménygyűjtő láda 2. Kezdeményezési joga van: o Diákönkormányzat vagy diákkör, szakkör, érdeklődési kör, önképző kör művészeti csoport, stb. (törvényben engedélyezett). o Diákönkormányzat évente három alkalommal diákközgyűlést szervez, melyen a Diákönkormányzat képviselője beszámol az eltelt időszak munkájáról, tanulói jogok érvényesüléséről. 3. Szociális segélyezésre, ellátásra való jogosultság esetei o a tanuló közölje a családjában bekövetkezett anyagi- erkölcsi jellegű változást, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, aki intézkedik a bekövetkezett változásoknak megfelelően. o rászorultsági alapon, pénzbeni, vagy természetbeni juttatás formájában intézi a mindenkori érvényben lévő rendeletek alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. o a tanulónak joga van bármilyen problémáival a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulni (Telefonszám: ). Esetleges problémáival, vitás ügyeivel a tanuló ahhoz a személyhez fordulhat, akinek a hatáskörébe tartozik. Ez lehet a szaktanár, osztályfőnök, igazgató, a Diákönkormányzaton keresztül az iskolaszék, akik kötelesek a panaszt kivizsgálni.

4 Az iskola tanulóinak joguk van a diákigazolványra. Joguk van a rendszeres iskolaorvosi ellátásra, fogorvosi szűrésre. Joguk van a törvényben meghatározott kedvezményes és ingyenes étkeztetés, bérlet, tankönyv, tanszer ellátásra. 4. A tanuló joga személyiségének felelős és szabad kibontakoztatása úgy, hogy o az előírt tananyagot és az általános műveltség alapjait hatékony tanítással megkapja, továbbtanulása, teljes emberré formálása az iskola magasszintű szolgálatot végezzen; o tanulmányi, magatartási és szorgalmi teljesítményét az iskolában előítélet nélkül értékeljék, s erről tájékoztatásul félévi értesítést és év végén bizonyítványt kapjon; o valamely különleges tehetségének kibontakoztatását az iskola támogassa (versenyek, szakkörök, stb). 5. Választójoga van: o választó és választható minden tanuló közösségi tisztségre. 6. Joga van az óraközi szünetek teljes időtartamára. 7. A kérdéshez és az érdemi válaszhoz való jog: A diáknak joga van kérdést intézni az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz vagy az iskolaszékhez. A törvény biztosítja a diák jogát arra is, hogy kérdésére legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon. 8. A nyilvánossághoz fordulás joga: Jogsérelem esetén a diák a nyilvánossághoz is fordulhat. 9. Teljes bizonyossághoz való jog. A diák és az iskola közötti jogvitában a tanuló javára kell dönteni minden olyan esetben, amikor a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. Nagyon fontos garanciális rendelkezése ez a közoktatási törvénynek, hiszen a gyermek természetes helyzeténél fogva hátrányban van a hivatalos iskolai eljárások során, ezért a bizonyítottság hiányát, a tényállás tisztázatlanságát az ellentmondó körülményeket nem szabad hátrányára értékelni. A Gyermek Jogairól Szóló Egyezménynek a közoktatási törvényben az a szabálya valósul meg, amely a gyermekkel kapcsolatos eljárásokban a gyermek érdekének mindenek felett álló figyelembevételét írja elő. 10. A tanuló joga, hogy: o naponta csak két dolgozatot írjon, előzetes egyeztetés alapján. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három, vagy ennél több óra

5 tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógusok kötelesek az osztályt tájékoztatni illetve az ott tanító pedagógusokat. o a heti egy órás tárgyak elsőbbséget élveznek a tervezés során. o az értékelt írásbeli munkákat lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, és a témazáró dolgozat kivételével hazavihesse. 11. A tanuló joga, hogy emberi személyiségében az iskola részéről semmilyen hátrányos, szociális, faji, nemzetiségi, vallási és nemi megkülönböztetés ne érje. 12. Tanítási órákon írásban és szóban lehetőleg egyenlő arányban kell teljesíteni a tanulóknak. A tanítási órákon figyelembe kell venni és értékelni kell a tanuló órai hozzászólásait, munkáját. 13. A tanuló havonta kapjon osztályzatban kifejezett értékelést magatartásáról és szorgalmáról. 14. A tanulók teljesítményét szeptember 1-étől első osztálytól felmenő rendszerben szóban és írásban, negyedik osztály tanév végétől érdemjegyekkel kell értékelni, és azt azonnal a tanuló tudomására kell hozni. 15. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórán megtekintse. 16. A tanuló szülői kérésre szakértői vélemény alapján magántanulói státuszt kaphat, illetve felmentést kérhet különböző tantárgyak tanulása alól, illetve kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Ezeket a kérelmeket az iskola igazgatójához kell benyújtani. A kérelem elbírálása is az igazgató feladata. 17. A tanuló tanév közben is szülői kérésre- átvételét kérheti más iskolába. A tanulóktól csak a Ktv ban meghatározott adatok kérhetők és továbbítható, minden más adat a tanuló hozzájárulásával közölhető. A tanulótól a következő adatokat kérheti el a pedagógus: a./ a gyermek, tanuló neve, születési neve és ideje, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakásának címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, b./ szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, telefonszáma; c./ a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok; d./ a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen: o a felvételivel kapcsolatos adatok, o a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, o a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, o a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, tanuló fogyatékosságára vonatkozó adatok, o a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességével küzdő gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatok.

6 o a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok o a tanuló diákigazolványának sorszáma, o a tanuló azonosító száma, o a többi adat az érintett hozzájárulásával Az előbbi adatok csak a következő esetben továbbíthatók: o fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, o testi érzékszervi értelmi beszéd- vagy más fogyatékosságra, a beilleszkedési zavarra, a tanulás nehézségére, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálati intézménynek, iskolának, o a magatartás, a szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelői testületen belül, szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának a szakmai ellenőrzés végzőjének, o a diákigazolvány- jogszabályban meghatározott kezelője részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat. Minden más adat a tanuló hozzájárulásával közölhető. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás szabályozása: 1. A tanulónak joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. Az ezekhez szükséges kérelmet és dokumentumokat az önkormányzat által megjelölt határidőig a szülő nyújtja be az iskola igazgatójához, illetve az önkormányzat szociális osztályára. Kérheti az ifjúságvédelmi felelős segítségét, közbenjárását. (Az ifjúságvédelmi felelős fogadóórájának időpontja a hirdetőtáblán van kifüggesztve.) 2. Minden egyéni elbíráláshoz (étkezési térítési díj csökkentése tanszersegély) igazgatói hozzájárulás szükséges. 3. A menzai étkeztetés egészségügyi és magatartási szabályainak betartását tanári ügyelet segíti a menzán, beosztás szerint. A beosztást az igazgató készíti el, az iskola végleges órarendjének összeállítása után és kifüggeszti a tanári szobában. 4. Az étkeztetési díjat az élelmezési ügyintéző által megállapított és a szülők, tanulók számára a hirdetési táblán jelzett időpontban kell befizetni az előző hónap lejelentése alapján. Ekkor történik a lemondott étkezés visszafizetése, illetve jóváírása az adott hónapra. Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján minden évben az éves költségvetési törvényben kell meghatározni a támogatásnak az összegét. A tanuló az iskolában- a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet.

7 Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: o tartósan beteg (szakorvos igazolja), o sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja) o három vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), o egyedülálló szülő által nevelt (a megállapított családi pótlék igazolja), o nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), o rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az erről szóló határozat igazolja). A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról o az iskola igazgatója, a közös szülői értekezleten tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatja o az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják. 3. A tanuló teljesítményét szorgalmi időben a pedagógus rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén pedig osztályzattal minősíti. 4. A tanuló kötelessége, hogy a tájékoztatóba, ellenőrzőbe, bizonyítványba írt érdemjegyeket, osztályzatokat szüleivel aláírassa. 5. Az év végi érdemjegyek megállapításába a tanév során szerzett összes tantárgyi jegy beszámít. Az év végi teljesítménymérés egy jegynek számít. Kétes osztályzat esetén eldönti a tanuló érdemjegyét. 6. A tanuló értékelésénél figyelembe kell venni házi feladatainak elhanyagolását is. A tanulót nem lehet elégtelen osztályzattal büntetni, ha a házi feladatát egyszer nem készít el de öt esetben a házi feladat hiánya elégtelen osztályzatot ér. 7. Az a tanuló, aki a testnevelés órára 5 alkalommal felszerelés nélkül érkezik, szaktanári figyelmeztetésben részesül. 8. Fegyelmezetlen magatartású tanulót nem lehet elégtelen osztályzattal büntetni. 9. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében- szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján- az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, Diákönkormányzathoz fordulhatnak.

8 10. A tanulók kérdéseiket, véleményüket javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, nevelőtestülettel. 11. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról o az iskola igazgatója o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, o az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 12. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: o szóban : o családlátogatásokon, o szülői értekezleten, o nevelők fogadóóráin, o a nyílt tanítási napokon, o a tanulók értékelésére összehívott megbeszéléseken. o írásban: o tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), o valamint az első- negyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. 13. A szülők a tanulók és a saját a jogszabályokban valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított- jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, diákönkormányzathoz fordulhatnak. 14. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, szóban, vagy írásban egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. IV. Tanulók kötelességei 1. Az iskolába a tanítás megkezdése előtt minimum 10 perccel korábban kell érkezni. Amennyiben a tanuló becsengetés után legfeljebb 10 perccel érkezik az iskolába, az késésnek minősül, 15 perc után igazolatlan órának. A késés, a feljegyzések a tanulóról című füzetben beírást von maga után. 2. Iskolánk tanulóitól elvárjuk a kellő tiszteletet. Az iskola pedagógusai és dolgozói iránt. A tanuló kötelessége, hogy tanárait, az iskola valamennyi felnőtt dolgozóját a szabályoknak megfelelően köszöntse. 3. A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással - tanulmányi kötelezettségének. 4. A tájékoztató füzetnek (ellenőrzőnek) minden nap a tanulónál kell lenni. A tanuló köteles minden osztályzatot az ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe beírni, melyet az osztályfőnök havonta ellenőriz. A témával jelölt érdemjegyeket, a nevelők által tett

9 bejegyzéseket a szülőkkel is alá kell íratni. Elvesztése esetén azonnal szólni kell az osztályfőnöknek, aki intézkedik a pótlásról. Az első dokumentum (ellenőrző, tájékoztató füzet, bizonyítvány) ingyenes, a továbbiakért fizetni kell. 5. A tanítási órákra, a kötelező és a választott foglalkozásokra a képességeknek megfelelő munkával fel kell készülni. A naponta szükséges tanszereket el kell hozni az iskolába. 6. A tanuló számára kötelező az a közösségi magatartás, amely a tanítási órák fegyelmét nem zavarja, és lehetővé teszi önmaga és társai számára a tanuláshoz, művelődéshez és lelki fejlődéshez való jogának érvényesülését. 7. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt vagy megsérült. 8. Köteles a tanuló az iskola egész területén a balesetvédelmi előírásokat betartani. Tilos az ablakba, a lépcsőre, illetve a folyosón a földre ülni, az ablakon kihajolni, fűtőtestekre ülni, építményekre és fára felmászni. 9. A tanuló kötelessége az iskola állagának megóvása. Az iskola elvárja, hogy a kárt okozó tanuló azonnal és önként jelezze az okozott kárt, illetve szüleivel vállalja annak helyrehozását vagy az okozott kár megtérítését. A szándékos rongálás különös súlyú vétségnek tekintendő, mely az iskolából való eltávolítással is járhat. A kártérítés iskolánk területén a Közoktatási törvény 77. -a alapján történik. 10. A tanulók öltözetének tisztának, rendesnek kell lennie. Testnevelés órán a megfelelő sportöltözetben kell megjelenni. Iskolai ünnepélyeken az alkalomnak megfelelően kell megjelenni. Tiltott jelképeket nem viselhetnek. 11. A tanulók saját és társaik egészségének megőrzése érdekében, nem fogyaszthatnak szeszes italt, nem dohányozhatnak, kábító hatású szereket nem szedhetnek. Az iskolában és iskolai rendezvényeken minden tanuló részére tilos a dohányzás. 12. Az iskola területén kívüli rendezvényeken a tanuló tanúsítson az iskolai normáknak megfelelő viselkedést (tanulmányi és osztálykirándulás, túra, tanulmányi és sport versenyek, erdei iskola, hangverseny, múzeum-, mozi-, színházlátogatás és közlekedési eszközön való utazás. V. Iskolai munkarend a. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.00 órától óráig, pénteken óráig tart nyitva. Rendezvények esetén a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. 1. A reggeli ügyelet 7.45 percig tart. 2. Tanítás kezdete 8.00 perc. A tanítási órák 45 percesek. Az első szünet 15 perces, a második szünet 10 perces a tanulók a tantermekben fogyasztják el a tízóraijukat. A harmadik szünet 20 perces a tanulók

10 az udvaron tartózkodnak. A további szünetek 5 percesek. Rossz idő esetén a tanulók a folyosón tartózkodnak. Csengetési rend: Tanítási órák, iskolai rendezvények és értekezletek alkalmával rövidíthető. 4. Hirdetések rendje: o Hirdetőtáblán illetve osztályfőnökök közvetítésével. o Iskolagyűlésen keresztül történik 5. A tanítási idő végén a tanulók az utolsó órájukat tartó nevelő irányításával ebédhez sorakoznak, átadja őket az ebédeltetős nevelőnek. 6. Az ebédelősök felügyelettel ebédelhetnek. 7. A napközi délutáni ügyelettel percig tart. 8. A tanulók előkészítik tanszereiket és fegyelmezetten várják a tanárt. A tanítás megkezdéséig a rendre az ügyeletesek és a hetesek vigyáznak. Az ő utasításaiknak minden tanuló köteles engedelmeskedni. 9. A tanítás előtti és az óraközi szünetek rendje: 10. Közlekedni a folyosón és az osztálytermekben csak lépésben lehet, lehetőleg a lépcsők jobb oldalán. Az udvaron a szabad mozgás engedélyezett, vigyázva a saját és a társak testi épségére. Lehetőleg az A épület mögötti füves terület illetve B épület előtti betonos terület használatával. Fára mászni tilos. A nagyszünetben, jó idő esetén az udvaron kell mindenkinek tartózkodni. A hetesek és ügyeletesek végzik a feladataikat. 11. A tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, az igazgató helyettes vagy az igazgató engedélyével lehet távozni. Szükség szerint a szülőket is értesíti. 12. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése és óra között történik a szülők számára. 13. A tanulók a hivatalos ügyeiket az első szünetben intézhetik. 14. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. Az ügyeleti rendről a tanulók a tanévzáró ünnepélyen értesülnek, illetve tájékoztatnak a kifüggesztett értesítések. VI. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

11 1. Az iskola épületeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: o az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, o az iskola rendjének, tisztaságának megőrzésének, o a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, o az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamin a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért 2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: o osztályonként egy hetes, o folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, o tantárgyi felelősök, 4. A hetesek megbízatása egy hétre szól. Őket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai: o gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); o a szünetben a termet kiszellőztetik, ügyelnek arra, hogy az ablakon senki se hajoljon ki; o a nagyszünetben az udvarra a tanulókat kiküldik; o az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; o ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 10 perccel nem érkezik meg, ezt jelentik az igazgatóhelyettesi irodában, illetve a tanári szobában; o az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; o az óra végén a táblát letörlik, ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. Gondosan figyelemmel kísérik, hogy az osztály távozása után nem maradt e a teremben nyitott ablak, égő villany, társaik nem felejtettek e ott valamit.; o hetes munkájának teljesítéséről beszámol az osztályfőnöki órán, munkáját az osztályközösség és az osztályfőnök értékeli. 5. A felső tagozatos tanulók- külön beosztás szerint és óra között valamint az óraközi szünetekben a folyosókon, illetve az udvaron tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnök osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvarra, a folyosók, a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. o A tanárok az ügyletes diákok segítségével hívhatók ki a tanáriból. o Az ügyeletes tanárok és tanulók kendőt viselnek. o Az ügyeletes tanulók feladatainak megbeszélésre, illetve a végzett munka értékelésére az osztályfőnöki órán kerül sor. o A tanulói ügyelet ellátása az alábbiak szerint történik:

12 tanári szoba előtt 1 fő, lépcsőfordulóban 2 fő, emeleti folyosón 3 fő o Ügyeleti napon az ügyeletesek órakor elfoglalják helyüket a megbeszéltek szerint. Ügyeletes tanuló feladata: o biztosítja a szünetekben az iskola rendjét, fegyelmét, tisztaságát, o elkíséri, eligazítja a szülőket, az iskolába érkező vendégeket, hivatalos személyeket. o Az ügyeletes tanulók az ügyeletes tanárok értékelik. o Az iskola valamennyi tanulója köteles az ügyeletesek felszólításainak eleget tenni. 6. Az iskola épületébe belépő idegenek tájékozódását segítik a szünetben, és rögzítik az ügyeleti naplóban a be- és kilépés időpontját, a kereső és a keresett személy nevét. 7. Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján- tantárgyi felelősök (leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.) segíthetik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését az órához szükséges eszközök biztosítását. 8. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösség vezetőit az iskolai munkaterv tartalmazza. VII. Tanórán kívüli foglalkozások 1. Iskolánkban a kötelező tanítási órákon kívül lehetőség van minden év szeptember 30-ig az intézmény által meghirdetett szakkörök, művészeti foglalkozások, alkotókörök, képességfejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, számítástechnikai foglalkozásokra jelentkezni. Ezeket a jog diákkörök néven említi, és a Házirend az iskolai diákönkormányzat jogairól szóló fejezetben részletezi az ehhez kapcsolódó szabályokat. 2. A felsorolt foglalkozásokat a tanulók adottságaik, képességeik, és érdeklődési területüknek megfelelően maguk választhatják. Ezzel egyben kötelezővé válik a tanulók számára a választott foglalkozás folyamatos látogatása a tanév végéig 3. A tanórán kívüli foglalkozások kezdete a pedagógus és a tanulók közötti egyeztetéstől függ. A foglalkozások előtt a tanulók étkezését biztosítani kell!

13 4. A tanórán kívüli foglalkozás végén az alsó tagozatos gyerekeket a foglalkozást vezető nevelőnek kell lekísérnie a kijárathoz, ahonnan a tanulók csak szülői kísérettel, vagy írásbeli szülői engedéllyel távozhatnak, vagy ügyeletre mennek. Erről a foglalkozásvezető köteles gondoskodni! 5. A tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 6. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat. 7. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a tanuló kizárható. 8. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését. 9. Alsó tagozaton iskolaotthon működik, felső tagozaton a szülő kérésére napközi otthonos ellátást biztosítunk illetve egyéni igény szerint tanulószobát. 10. A tanulószobai foglalkozásra és napközi otthonos ellátásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 11. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és délután óráig tart. 12. A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 13. A tanuló a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben- szülői kérés hiányában- a tanuló eltávozásról az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. IX. Iskolai közösségünk formai követelményei Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink külső megjelenése hajviseletük és ruházatuk a divat szélsőségeitől mentes, ápolt, tiszta és kényelmes legyen. Az intézményi szintű ünnepségeken, rendezvényeken az ünnepi viselet kötelező. 1. Az ünnepi viselet: o Lányoknak: fehér blúz és sötét szoknya vagy nadrág, hozzáillő cipő. o Fiúknak: fehér ing, sötét nadrág, hozzáillő cipő

14 2. Sportruházat: o Lányoknak: fehér póló, tornacipő, kék rövidnadrág o Fiúknak: kék rövid nadrág, fehér póló, tornacipő. Melegítő ajánlott minden tanulónak, színe nincs meghatározva. Testnevelés óra keretén belül szervezett foglalkozások kötelezőek, kivéve ha orvosi igazolás indokolja a felmentést. 3. Köszönés: A napszaknak megfelelő köszönés az iskola minden felnőtt dolgozója felé. Az óra kezdetén és végén illetve óra közben belépő felnőttet néma felállással köszöntsék. 4. A tanulóknak az iskolában tartózkodás ideje alatt váltócipő viselése ajánlott. 5. Az iskolán kívüli magatartás normái. X. Késés, mulasztás 1. Ha a tanuló távol marad a tanítási óráról, mulasztását igazolnia kell. Igazolt a mulasztás, ha: o Bélyegzővel ellátott orvosi igazolás dokumentálja, o A szülő előzetes bejelentése alapján történt, o A szülő írásban igazolja. (Egy tanévben csak három napot) A három napnál hosszabb távolmaradáshoz igazgatói engedély szükséges, amit írásban kell kérelmezni. 2. Tanórákról való távolmaradásra indokolt esetben az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató és az igazgató helyettes adhat engedélyt. 3. A tanítási órák alóli felmentés nem hiányzás, de a jelzett időpontban a felmentésben kijelölt helyen kell tartózkodni. Felmentés csak ellenőrzőbe beírt szülői vagy orvosi igazolással kérhető. 4. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. 5. A távolmaradást követő nyolc napon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. 6. Az igazolást a tanulók az osztályfőnököknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első tanítási napon. 7 Igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanuló szülőjét (gondviselőjét), és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a családsegítő szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyerek szülőjét.

15 8. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni a törvény előírásainak megfelelően. 9. Késik a tanuló a tanítási óráról, ha becsengetés után érkezik a terembe vagy a terem elé. Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. Ha a tanuló igazolatlanul késik, beszámít a tanuló magatartás- és szorgalomjegyének megállapításába. Öt késés egy igazolatlan órát von maga után. 10. Mulasztás miatt a félév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek a félévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja egy adott tárgyból a tantárgy megtartott óráinak 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye a félév közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. 11. Tanév végén nem osztályozható a tanuló, ha az igazolt és igazolatlan mulasztásai együtt meghaladják a 250 tanítási órát- 12. A félévi és a tanév végi osztályzatot megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie: o ha a hiányzás mértéke miatt (250 óra) nem osztályozható o ha adott tantárgyból a mulasztása meghaladja a megtartott tanórák 30%-át és a nevelőtestület az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján úgy dönt, hogy osztályozóvizsgát tehet. Az osztályozóvizsga teljesítésének határideje: o félévkor: február o év végén a javítóvizsgák ideje: augusztus hónapban. XI. A tanulók jutalmazása 1. Azt a tanulót, aki o a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, o kitartó szorgalmat tanúsít, o példamutató a magatartása, o az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, o az iskolai illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy, bemutatókon vesz részt az iskola jutalomban részesíti. 2. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: o szaktanári dicséret, o osztályfőnöki dicséret, o igazgatói dicséret, o nevelőtestületi dicséret. 3. Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén o szaktárgyi teljesítményért o kiemelkedő szorgalomért o példamutató magatartásáért o példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíti.

16 4. Csoportos jutalmazási formák: o jutalomkirándulás o kulturális hozzájárulás: (színház, mozi, kiállítás látogatásához). A dicséretet a bizonyítványba be kell vezetni. A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok és osztályközösség javaslatának meghallgatása után az osztályfőnök dönt. Ezek a tanulók az tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazható. XII. A tanulókkal szembeni fegyelmi intézkedések 1. Az a tanuló, aki o tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, o vagy Házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben részesíthető. 2. Az iskolai büntetések formái: o szaktanári figyelmeztetés o osztályfőnöki figyelmeztetés o osztályfőnöki intés o osztályfőnöki megrovás o igazgatói figyelmeztetés o igazgatói intés o igazgatói megrovás o tantestületi figyelmeztetés o tantestületi intés o tantestületi megrovás. 3. Az iskolai büntetések, kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben vétség súlyától függően el lehet térni. 4. A tanuló súlyos kötelesség szegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s tanulót azonnal legalább az osztályfőnök megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelesség szegésnek minősülnek az alábbi esetek: o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása o a szándékos károkozás o az iskola nevelői és alkalmazottjai emberi méltóságának megsértése. 5. A tanuló súlyos kötelesség szegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 6. A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.

17 XIII. A házirend nyilvánossága A Házirend kihirdetése a tanulók részére az osztályfőnöki órán történik, ahol az osztályfőnök segítséget nyújt az értelmezéséhez is. Az osztályfőnök köteles a szülők részére tájékoztatást adni a Házirendről szülői értekezleten, vagy év elején kézbe adva. A szülő aláírásával igazolja, hogy a Házirendet elfogadja, figyelemmel kíséri a jogok tiszteletben tartását és gyermekén is számon kéri a kötelességeit. A tantestületnek tantestületi értekezleten az Igazgató hirdeti ki a Házirendet. A Házirend nyilvános dokumentum ezért elfogadása után kötelező oly módon elhelyezni, hogy azt a szülő és a tanulók szabadon megtekinthessék. A Házirend kifüggesztésének helye: minden osztályterem, tanári szoba. Záradék: A Házirendben foglaltak a munkarend jogok és kötelességek minden tanulóra, pedagógusra és felnőtt dolgozóra kötelező érvényűek. A házirend kivonata minden osztályteremben megtalálható. Teljes terjedelmében a tanári szobában kifüggesztésre kerül. A Házirend a mai napon hatályba lép. Miskolc, augusztus 25. igazgató Elfogadó határozat A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 64 (3) bekezdése értelmében az iskolai szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a Nebuló Általános Iskola házirendjét elfogadjuk. tantestületi képviselő DÖK képviselő A Házirend módosításakor a szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorolt. a szülői munkaközösség nevében: Kertészné Szilágyi Zita

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND

SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND Fenntartó: HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE 4400 NYÍREGYHÁZA, Bethlen G u. 5. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 2 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 3 A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje

A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008 Béri Balog Ádám Általános Iskola 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 6. Tel: 94/360-055; Fax: 94/360-208 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010. Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja és feladata... 4. oldal 2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere... 4. oldal 3.

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31.

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31. A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013. Március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata 3 A házirend hatálya 3 A házirend nyilvánossága 3 Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Somogyi Imre Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Somogyi Imre Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján. 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 2 A házirend hatálya... 2 1. Az iskola működési területei... 3 2. A házirend nyilvánossága... 3 3. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések 1.1 Az intézmény adatai... 3 1.2 A házirend személyi hatálya... 3 1.3 A házirend testületi hatálya... 3 1.4

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez 1. Tanulói jogviszony 1.1. A tankötelezettség a szülő választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

Részletesebben

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje Módosítva: Budaörs, 2009. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai II. A Házirend hatálya, kihirdetése III. A Házirend jogi alapja IV. Diák érdekképviselet

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. )

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) I. Általános rész A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE Iskolánk alapvető feladata a 6-14 éves korosztály oktatása,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE Összeállította: Imréné Lukácsi Ildikó igazgató CEGLÉD 2013. február Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A házirend

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008.

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008. MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Házirend 2008. T a r t a l o m Bevezető rendelkezések... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 4 A házirend hatálya...

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi együttélés szabályainak betartása és betartatása.

A rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi együttélés szabályainak betartása és betartatása. Házirend A rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi együttélés szabályainak betartása és betartatása. Jót s jól 2 1. HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád

ISKOLAI HÁZIREND. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád ISKOLAI HÁZIREND Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád 2013 TARTALOM A KIRÁLY IVÁN KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA FARÁD HÁZIRENDJE... 4 A Házirend célja és feladata... 4 A Házirend hatálya... 4 A Házirend

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

HÁZIREND. az órák közi szüneteket személyes szükségleteinek kielégítésére igénybe vegye

HÁZIREND. az órák közi szüneteket személyes szükségleteinek kielégítésére igénybe vegye HÁZIREND A tanuló joga, hogy: vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák és azt kifejezésre juttathassa feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem

Részletesebben

A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI HÁZIRENDJE 1182 Budapest, Brassó utca 1.

A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI HÁZIRENDJE 1182 Budapest, Brassó utca 1. I.) JOGOK: A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI HÁZIRENDJE 1182 Budapest, Brassó utca 1. Az együttélés minden ember számára jogokkal és kötelezettségekkel jár. A jogok, a kötelezettségek, az együttélés

Részletesebben

1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya

1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Német Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata

Részletesebben

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület.

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület. A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület. 2014. 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm, Iskola u. 3. HÁZIREND

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm, Iskola u. 3. HÁZIREND József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Üröm TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések 1. o. A házirend célja és feladata 1. o. A házirend hatálya 1. o. Jogszabályi vonatkozások

Részletesebben

Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok

Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok tanáccsal és tettel segítend; ha a czél és eszközökre nézve

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 I. BEVEZETŐ Az intézmény neve: Bartók Béla Úti Általános Iskola Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 10. Célja: Iskolánkban mindenki

Részletesebben

Zrínyi Ilona Általános Iskola. Dorog. Házirend. Benyújtja: Kovács Lajos igazgató

Zrínyi Ilona Általános Iskola. Dorog. Házirend. Benyújtja: Kovács Lajos igazgató Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog Házirend Benyújtja: Kovács Lajos igazgató A házirend szerkezete 1. Preambulum 1.1 az intézmény neve, címe 1.2 a házirend célja 1.3 a házirend hatálya 1.4 a házirend

Részletesebben

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26.

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26. FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND Budapest, 2013. március 26. Az intézmény neve: Székhelye: 1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4. Ellátandó alaptevékenysége:

Részletesebben

A Virányos Általános Iskola Házirendje

A Virányos Általános Iskola Házirendje A Virányos Általános Iskola Házirendje 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. Szülők... 5 II. A tanulók jogai és azok gyakorlása... 5 III. A tanulók kötelességei... 6 IV. A tanulók jutalmazása... 7 Kik részesülnek jutalomban?...7

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 1.1 verzió. Jenei Andrea igazgató. Budapest, 2013. augusztus 30.

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 1.1 verzió. Jenei Andrea igazgató. Budapest, 2013. augusztus 30. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. július 31-én A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Fórum és a Diákönkormányzat.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/462-155 Fax: 76/560-120 www.kfsz.hu e-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Dobozi Általános Iskola HÁZIRENDJE A Dobozi Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések 3 A házirend fogalma 3 A házirend hatálya 3 A házirend elfogadása 3 A házirend átadása 3 A házirend tartalma 4 A házirend

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola. Házirendje

Bábolnai Általános Iskola. Házirendje A Bábolnai Általános Iskola Házirendje Bábolna, 2013. március 29. Készítette: Peresztegi Gáborné igazgató Tartalomjegyzék Intézményi adatok 3 Jogszabályok 3 A házirend célja és feladata 4 A házirend hatálya

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

A Leg a láb. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje

A Leg a láb. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje A Leg a láb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

HÁZIREND. Arany János Általános Iskola Besnyő 2012.

HÁZIREND. Arany János Általános Iskola Besnyő 2012. HÁZIREND Arany János Általános Iskola Besnyő 2012. Alapelvek, bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét.

Részletesebben

OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 www.farkasferenc-zeneiskola.hu E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online.

OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 www.farkasferenc-zeneiskola.hu E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online. FARKAS FERENC ZENEISKOLA HÁZIREND 2013 1 1. Az intézmény adatai Elnevezése: Rövidített elnevezés: Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Farkas Ferenc Zeneiskola OM azonosító:

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola

H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola 3903 Bekecs, Honvéd út 79. Tel: 47-568-000, Fax: 47-368-132 E-mail: bekecsiskola@gmail.com 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013 2 Tartalomjegyzék Jogok... 4 Kötelességek... 5 Az iskola munkarendje... 6 Általános működési szabályok... 7 A tanulók távolmaradásának és mulasztásának

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6.

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6. Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1 Általános elvárások... 3 1.1.2 A házirend célja... 3 1.1.3 A házirend feladata... 4 1.2 A házirend szabályinak

Részletesebben