NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:"

Átírás

1 NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv:

2 I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b. 2. A hatályba lépés időpontja: január A Házirendet a tantestület készítette, melynek időpontja: december (2004. december 17-én jóváhagyta DÖK, Szülői munkaközösség, Fenntartó.) Felülbírálva évente. II. A házirend szabályozási köre 1. A Házirend területi hatálya az iskolai és iskolán kívüli tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is). 2. A Házirend személyi hatálya az iskolával tanulói jogviszonyban lévő valamennyi tanulóra, az intézmény pedagógusaira, más felnőtt alkalmazottjaira és a szülőkre terjed ki. 3. A Házirend időbeni hatálya a kihirdetés napjától határozatlan időpontig terjed ki. A Házirendet a tantestület fogadja el, a diákönkormányzat véleményezési és Szülői Közösség egyetértési jogot gyakorol. A Házirendet a fenntartó hagyja jóvá. A Házirendet az iskola nevelőközössége évente egyszer (májusban) felülvizsgálja, illetve törvényi változást követően. A módosításról a nevelőközösség dönt a diákönkormányzat egyetértésével. 4. Az iskolában minden tanuló rendelkezik a Házirenddel, minden osztályteremben ki van függesztve. III. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait, ha beiratkozott az iskolába, a beíratás napjától kezdve gyakorolja a KTV (3) bekezdése és az iskola Házirendje szerint. Ez a jogviszony megszűnik, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, illetve az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. A tanulónak joga van az iskola szolgáltatásait térítésmentesen igénybe venni, tandíjfizetési kötelezettsége nincs. A tanuló jogai 1. Joga van az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítani és információt kérni a megfelelő fórumokon a közösséget érintő kérdésekben.

3 o Az osztály tanulói maguk közül a negyedik évfolyamtól kezdődően az osztály képviseletére, közösségi munkájuk szervezésére tisztségviselőket választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A tanuló szabad véleményezési jogának színterei: o osztályfőnöki óra: Minden hónap első osztályfőnöki óráján a magatartás és szorgalom értékelésénél az osztályfőnök meghallgatja az osztálytitkár és az osztály tisztségviselőinek véleményét társaik magatartásáról és szorgalmáról. Az elhangzott véleményeket a tanulók szabadon- társaik megsértését mellőzvekiegészíthetik, korrigálhatják. A vélemények alapján a tanulók javaslatot tehetnek társaik magatartás- és szorgalom jegyére. Az osztályfőnök figyelembe veszi az osztályban tanító tanárok véleményét, ellenőrzi az osztálytükörbe beírt feljegyzéseket a tanulókról. A végső döntés meghozatala az osztályfőnök feladata. Az osztályfőnöki órák, de minden tantárgyi óra feladata is, hogy gyakorló fóruma legyen a véleménynyilvánításnak tanár és diák részéről egyaránt o Iskolagyűlés o Diákönkormányzat o ötlet- és véleménygyűjtő láda 2. Kezdeményezési joga van: o Diákönkormányzat vagy diákkör, szakkör, érdeklődési kör, önképző kör művészeti csoport, stb. (törvényben engedélyezett). o Diákönkormányzat évente három alkalommal diákközgyűlést szervez, melyen a Diákönkormányzat képviselője beszámol az eltelt időszak munkájáról, tanulói jogok érvényesüléséről. 3. Szociális segélyezésre, ellátásra való jogosultság esetei o a tanuló közölje a családjában bekövetkezett anyagi- erkölcsi jellegű változást, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, aki intézkedik a bekövetkezett változásoknak megfelelően. o rászorultsági alapon, pénzbeni, vagy természetbeni juttatás formájában intézi a mindenkori érvényben lévő rendeletek alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. o a tanulónak joga van bármilyen problémáival a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulni (Telefonszám: ). Esetleges problémáival, vitás ügyeivel a tanuló ahhoz a személyhez fordulhat, akinek a hatáskörébe tartozik. Ez lehet a szaktanár, osztályfőnök, igazgató, a Diákönkormányzaton keresztül az iskolaszék, akik kötelesek a panaszt kivizsgálni.

4 Az iskola tanulóinak joguk van a diákigazolványra. Joguk van a rendszeres iskolaorvosi ellátásra, fogorvosi szűrésre. Joguk van a törvényben meghatározott kedvezményes és ingyenes étkeztetés, bérlet, tankönyv, tanszer ellátásra. 4. A tanuló joga személyiségének felelős és szabad kibontakoztatása úgy, hogy o az előírt tananyagot és az általános műveltség alapjait hatékony tanítással megkapja, továbbtanulása, teljes emberré formálása az iskola magasszintű szolgálatot végezzen; o tanulmányi, magatartási és szorgalmi teljesítményét az iskolában előítélet nélkül értékeljék, s erről tájékoztatásul félévi értesítést és év végén bizonyítványt kapjon; o valamely különleges tehetségének kibontakoztatását az iskola támogassa (versenyek, szakkörök, stb). 5. Választójoga van: o választó és választható minden tanuló közösségi tisztségre. 6. Joga van az óraközi szünetek teljes időtartamára. 7. A kérdéshez és az érdemi válaszhoz való jog: A diáknak joga van kérdést intézni az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz vagy az iskolaszékhez. A törvény biztosítja a diák jogát arra is, hogy kérdésére legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon. 8. A nyilvánossághoz fordulás joga: Jogsérelem esetén a diák a nyilvánossághoz is fordulhat. 9. Teljes bizonyossághoz való jog. A diák és az iskola közötti jogvitában a tanuló javára kell dönteni minden olyan esetben, amikor a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. Nagyon fontos garanciális rendelkezése ez a közoktatási törvénynek, hiszen a gyermek természetes helyzeténél fogva hátrányban van a hivatalos iskolai eljárások során, ezért a bizonyítottság hiányát, a tényállás tisztázatlanságát az ellentmondó körülményeket nem szabad hátrányára értékelni. A Gyermek Jogairól Szóló Egyezménynek a közoktatási törvényben az a szabálya valósul meg, amely a gyermekkel kapcsolatos eljárásokban a gyermek érdekének mindenek felett álló figyelembevételét írja elő. 10. A tanuló joga, hogy: o naponta csak két dolgozatot írjon, előzetes egyeztetés alapján. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három, vagy ennél több óra

5 tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógusok kötelesek az osztályt tájékoztatni illetve az ott tanító pedagógusokat. o a heti egy órás tárgyak elsőbbséget élveznek a tervezés során. o az értékelt írásbeli munkákat lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, és a témazáró dolgozat kivételével hazavihesse. 11. A tanuló joga, hogy emberi személyiségében az iskola részéről semmilyen hátrányos, szociális, faji, nemzetiségi, vallási és nemi megkülönböztetés ne érje. 12. Tanítási órákon írásban és szóban lehetőleg egyenlő arányban kell teljesíteni a tanulóknak. A tanítási órákon figyelembe kell venni és értékelni kell a tanuló órai hozzászólásait, munkáját. 13. A tanuló havonta kapjon osztályzatban kifejezett értékelést magatartásáról és szorgalmáról. 14. A tanulók teljesítményét szeptember 1-étől első osztálytól felmenő rendszerben szóban és írásban, negyedik osztály tanév végétől érdemjegyekkel kell értékelni, és azt azonnal a tanuló tudomására kell hozni. 15. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórán megtekintse. 16. A tanuló szülői kérésre szakértői vélemény alapján magántanulói státuszt kaphat, illetve felmentést kérhet különböző tantárgyak tanulása alól, illetve kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Ezeket a kérelmeket az iskola igazgatójához kell benyújtani. A kérelem elbírálása is az igazgató feladata. 17. A tanuló tanév közben is szülői kérésre- átvételét kérheti más iskolába. A tanulóktól csak a Ktv ban meghatározott adatok kérhetők és továbbítható, minden más adat a tanuló hozzájárulásával közölhető. A tanulótól a következő adatokat kérheti el a pedagógus: a./ a gyermek, tanuló neve, születési neve és ideje, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakásának címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, b./ szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, telefonszáma; c./ a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok; d./ a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen: o a felvételivel kapcsolatos adatok, o a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, o a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, o a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, tanuló fogyatékosságára vonatkozó adatok, o a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességével küzdő gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatok.

6 o a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok o a tanuló diákigazolványának sorszáma, o a tanuló azonosító száma, o a többi adat az érintett hozzájárulásával Az előbbi adatok csak a következő esetben továbbíthatók: o fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, o testi érzékszervi értelmi beszéd- vagy más fogyatékosságra, a beilleszkedési zavarra, a tanulás nehézségére, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálati intézménynek, iskolának, o a magatartás, a szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelői testületen belül, szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának a szakmai ellenőrzés végzőjének, o a diákigazolvány- jogszabályban meghatározott kezelője részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat. Minden más adat a tanuló hozzájárulásával közölhető. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás szabályozása: 1. A tanulónak joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. Az ezekhez szükséges kérelmet és dokumentumokat az önkormányzat által megjelölt határidőig a szülő nyújtja be az iskola igazgatójához, illetve az önkormányzat szociális osztályára. Kérheti az ifjúságvédelmi felelős segítségét, közbenjárását. (Az ifjúságvédelmi felelős fogadóórájának időpontja a hirdetőtáblán van kifüggesztve.) 2. Minden egyéni elbíráláshoz (étkezési térítési díj csökkentése tanszersegély) igazgatói hozzájárulás szükséges. 3. A menzai étkeztetés egészségügyi és magatartási szabályainak betartását tanári ügyelet segíti a menzán, beosztás szerint. A beosztást az igazgató készíti el, az iskola végleges órarendjének összeállítása után és kifüggeszti a tanári szobában. 4. Az étkeztetési díjat az élelmezési ügyintéző által megállapított és a szülők, tanulók számára a hirdetési táblán jelzett időpontban kell befizetni az előző hónap lejelentése alapján. Ekkor történik a lemondott étkezés visszafizetése, illetve jóváírása az adott hónapra. Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján minden évben az éves költségvetési törvényben kell meghatározni a támogatásnak az összegét. A tanuló az iskolában- a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet.

7 Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: o tartósan beteg (szakorvos igazolja), o sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja) o három vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), o egyedülálló szülő által nevelt (a megállapított családi pótlék igazolja), o nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), o rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az erről szóló határozat igazolja). A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról o az iskola igazgatója, a közös szülői értekezleten tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatja o az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják. 3. A tanuló teljesítményét szorgalmi időben a pedagógus rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén pedig osztályzattal minősíti. 4. A tanuló kötelessége, hogy a tájékoztatóba, ellenőrzőbe, bizonyítványba írt érdemjegyeket, osztályzatokat szüleivel aláírassa. 5. Az év végi érdemjegyek megállapításába a tanév során szerzett összes tantárgyi jegy beszámít. Az év végi teljesítménymérés egy jegynek számít. Kétes osztályzat esetén eldönti a tanuló érdemjegyét. 6. A tanuló értékelésénél figyelembe kell venni házi feladatainak elhanyagolását is. A tanulót nem lehet elégtelen osztályzattal büntetni, ha a házi feladatát egyszer nem készít el de öt esetben a házi feladat hiánya elégtelen osztályzatot ér. 7. Az a tanuló, aki a testnevelés órára 5 alkalommal felszerelés nélkül érkezik, szaktanári figyelmeztetésben részesül. 8. Fegyelmezetlen magatartású tanulót nem lehet elégtelen osztályzattal büntetni. 9. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében- szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján- az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, Diákönkormányzathoz fordulhatnak.

8 10. A tanulók kérdéseiket, véleményüket javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, nevelőtestülettel. 11. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról o az iskola igazgatója o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, o az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 12. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: o szóban : o családlátogatásokon, o szülői értekezleten, o nevelők fogadóóráin, o a nyílt tanítási napokon, o a tanulók értékelésére összehívott megbeszéléseken. o írásban: o tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), o valamint az első- negyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. 13. A szülők a tanulók és a saját a jogszabályokban valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított- jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, diákönkormányzathoz fordulhatnak. 14. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, szóban, vagy írásban egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. IV. Tanulók kötelességei 1. Az iskolába a tanítás megkezdése előtt minimum 10 perccel korábban kell érkezni. Amennyiben a tanuló becsengetés után legfeljebb 10 perccel érkezik az iskolába, az késésnek minősül, 15 perc után igazolatlan órának. A késés, a feljegyzések a tanulóról című füzetben beírást von maga után. 2. Iskolánk tanulóitól elvárjuk a kellő tiszteletet. Az iskola pedagógusai és dolgozói iránt. A tanuló kötelessége, hogy tanárait, az iskola valamennyi felnőtt dolgozóját a szabályoknak megfelelően köszöntse. 3. A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással - tanulmányi kötelezettségének. 4. A tájékoztató füzetnek (ellenőrzőnek) minden nap a tanulónál kell lenni. A tanuló köteles minden osztályzatot az ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe beírni, melyet az osztályfőnök havonta ellenőriz. A témával jelölt érdemjegyeket, a nevelők által tett

9 bejegyzéseket a szülőkkel is alá kell íratni. Elvesztése esetén azonnal szólni kell az osztályfőnöknek, aki intézkedik a pótlásról. Az első dokumentum (ellenőrző, tájékoztató füzet, bizonyítvány) ingyenes, a továbbiakért fizetni kell. 5. A tanítási órákra, a kötelező és a választott foglalkozásokra a képességeknek megfelelő munkával fel kell készülni. A naponta szükséges tanszereket el kell hozni az iskolába. 6. A tanuló számára kötelező az a közösségi magatartás, amely a tanítási órák fegyelmét nem zavarja, és lehetővé teszi önmaga és társai számára a tanuláshoz, művelődéshez és lelki fejlődéshez való jogának érvényesülését. 7. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt vagy megsérült. 8. Köteles a tanuló az iskola egész területén a balesetvédelmi előírásokat betartani. Tilos az ablakba, a lépcsőre, illetve a folyosón a földre ülni, az ablakon kihajolni, fűtőtestekre ülni, építményekre és fára felmászni. 9. A tanuló kötelessége az iskola állagának megóvása. Az iskola elvárja, hogy a kárt okozó tanuló azonnal és önként jelezze az okozott kárt, illetve szüleivel vállalja annak helyrehozását vagy az okozott kár megtérítését. A szándékos rongálás különös súlyú vétségnek tekintendő, mely az iskolából való eltávolítással is járhat. A kártérítés iskolánk területén a Közoktatási törvény 77. -a alapján történik. 10. A tanulók öltözetének tisztának, rendesnek kell lennie. Testnevelés órán a megfelelő sportöltözetben kell megjelenni. Iskolai ünnepélyeken az alkalomnak megfelelően kell megjelenni. Tiltott jelképeket nem viselhetnek. 11. A tanulók saját és társaik egészségének megőrzése érdekében, nem fogyaszthatnak szeszes italt, nem dohányozhatnak, kábító hatású szereket nem szedhetnek. Az iskolában és iskolai rendezvényeken minden tanuló részére tilos a dohányzás. 12. Az iskola területén kívüli rendezvényeken a tanuló tanúsítson az iskolai normáknak megfelelő viselkedést (tanulmányi és osztálykirándulás, túra, tanulmányi és sport versenyek, erdei iskola, hangverseny, múzeum-, mozi-, színházlátogatás és közlekedési eszközön való utazás. V. Iskolai munkarend a. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.00 órától óráig, pénteken óráig tart nyitva. Rendezvények esetén a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. 1. A reggeli ügyelet 7.45 percig tart. 2. Tanítás kezdete 8.00 perc. A tanítási órák 45 percesek. Az első szünet 15 perces, a második szünet 10 perces a tanulók a tantermekben fogyasztják el a tízóraijukat. A harmadik szünet 20 perces a tanulók

10 az udvaron tartózkodnak. A további szünetek 5 percesek. Rossz idő esetén a tanulók a folyosón tartózkodnak. Csengetési rend: Tanítási órák, iskolai rendezvények és értekezletek alkalmával rövidíthető. 4. Hirdetések rendje: o Hirdetőtáblán illetve osztályfőnökök közvetítésével. o Iskolagyűlésen keresztül történik 5. A tanítási idő végén a tanulók az utolsó órájukat tartó nevelő irányításával ebédhez sorakoznak, átadja őket az ebédeltetős nevelőnek. 6. Az ebédelősök felügyelettel ebédelhetnek. 7. A napközi délutáni ügyelettel percig tart. 8. A tanulók előkészítik tanszereiket és fegyelmezetten várják a tanárt. A tanítás megkezdéséig a rendre az ügyeletesek és a hetesek vigyáznak. Az ő utasításaiknak minden tanuló köteles engedelmeskedni. 9. A tanítás előtti és az óraközi szünetek rendje: 10. Közlekedni a folyosón és az osztálytermekben csak lépésben lehet, lehetőleg a lépcsők jobb oldalán. Az udvaron a szabad mozgás engedélyezett, vigyázva a saját és a társak testi épségére. Lehetőleg az A épület mögötti füves terület illetve B épület előtti betonos terület használatával. Fára mászni tilos. A nagyszünetben, jó idő esetén az udvaron kell mindenkinek tartózkodni. A hetesek és ügyeletesek végzik a feladataikat. 11. A tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, az igazgató helyettes vagy az igazgató engedélyével lehet távozni. Szükség szerint a szülőket is értesíti. 12. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése és óra között történik a szülők számára. 13. A tanulók a hivatalos ügyeiket az első szünetben intézhetik. 14. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. Az ügyeleti rendről a tanulók a tanévzáró ünnepélyen értesülnek, illetve tájékoztatnak a kifüggesztett értesítések. VI. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

11 1. Az iskola épületeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: o az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, o az iskola rendjének, tisztaságának megőrzésének, o a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, o az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamin a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért 2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: o osztályonként egy hetes, o folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, o tantárgyi felelősök, 4. A hetesek megbízatása egy hétre szól. Őket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai: o gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); o a szünetben a termet kiszellőztetik, ügyelnek arra, hogy az ablakon senki se hajoljon ki; o a nagyszünetben az udvarra a tanulókat kiküldik; o az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; o ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 10 perccel nem érkezik meg, ezt jelentik az igazgatóhelyettesi irodában, illetve a tanári szobában; o az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; o az óra végén a táblát letörlik, ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. Gondosan figyelemmel kísérik, hogy az osztály távozása után nem maradt e a teremben nyitott ablak, égő villany, társaik nem felejtettek e ott valamit.; o hetes munkájának teljesítéséről beszámol az osztályfőnöki órán, munkáját az osztályközösség és az osztályfőnök értékeli. 5. A felső tagozatos tanulók- külön beosztás szerint és óra között valamint az óraközi szünetekben a folyosókon, illetve az udvaron tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnök osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvarra, a folyosók, a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. o A tanárok az ügyletes diákok segítségével hívhatók ki a tanáriból. o Az ügyeletes tanárok és tanulók kendőt viselnek. o Az ügyeletes tanulók feladatainak megbeszélésre, illetve a végzett munka értékelésére az osztályfőnöki órán kerül sor. o A tanulói ügyelet ellátása az alábbiak szerint történik:

12 tanári szoba előtt 1 fő, lépcsőfordulóban 2 fő, emeleti folyosón 3 fő o Ügyeleti napon az ügyeletesek órakor elfoglalják helyüket a megbeszéltek szerint. Ügyeletes tanuló feladata: o biztosítja a szünetekben az iskola rendjét, fegyelmét, tisztaságát, o elkíséri, eligazítja a szülőket, az iskolába érkező vendégeket, hivatalos személyeket. o Az ügyeletes tanulók az ügyeletes tanárok értékelik. o Az iskola valamennyi tanulója köteles az ügyeletesek felszólításainak eleget tenni. 6. Az iskola épületébe belépő idegenek tájékozódását segítik a szünetben, és rögzítik az ügyeleti naplóban a be- és kilépés időpontját, a kereső és a keresett személy nevét. 7. Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján- tantárgyi felelősök (leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.) segíthetik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését az órához szükséges eszközök biztosítását. 8. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösség vezetőit az iskolai munkaterv tartalmazza. VII. Tanórán kívüli foglalkozások 1. Iskolánkban a kötelező tanítási órákon kívül lehetőség van minden év szeptember 30-ig az intézmény által meghirdetett szakkörök, művészeti foglalkozások, alkotókörök, képességfejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, számítástechnikai foglalkozásokra jelentkezni. Ezeket a jog diákkörök néven említi, és a Házirend az iskolai diákönkormányzat jogairól szóló fejezetben részletezi az ehhez kapcsolódó szabályokat. 2. A felsorolt foglalkozásokat a tanulók adottságaik, képességeik, és érdeklődési területüknek megfelelően maguk választhatják. Ezzel egyben kötelezővé válik a tanulók számára a választott foglalkozás folyamatos látogatása a tanév végéig 3. A tanórán kívüli foglalkozások kezdete a pedagógus és a tanulók közötti egyeztetéstől függ. A foglalkozások előtt a tanulók étkezését biztosítani kell!

13 4. A tanórán kívüli foglalkozás végén az alsó tagozatos gyerekeket a foglalkozást vezető nevelőnek kell lekísérnie a kijárathoz, ahonnan a tanulók csak szülői kísérettel, vagy írásbeli szülői engedéllyel távozhatnak, vagy ügyeletre mennek. Erről a foglalkozásvezető köteles gondoskodni! 5. A tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 6. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat. 7. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a tanuló kizárható. 8. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését. 9. Alsó tagozaton iskolaotthon működik, felső tagozaton a szülő kérésére napközi otthonos ellátást biztosítunk illetve egyéni igény szerint tanulószobát. 10. A tanulószobai foglalkozásra és napközi otthonos ellátásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 11. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és délután óráig tart. 12. A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 13. A tanuló a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben- szülői kérés hiányában- a tanuló eltávozásról az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. IX. Iskolai közösségünk formai követelményei Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink külső megjelenése hajviseletük és ruházatuk a divat szélsőségeitől mentes, ápolt, tiszta és kényelmes legyen. Az intézményi szintű ünnepségeken, rendezvényeken az ünnepi viselet kötelező. 1. Az ünnepi viselet: o Lányoknak: fehér blúz és sötét szoknya vagy nadrág, hozzáillő cipő. o Fiúknak: fehér ing, sötét nadrág, hozzáillő cipő

14 2. Sportruházat: o Lányoknak: fehér póló, tornacipő, kék rövidnadrág o Fiúknak: kék rövid nadrág, fehér póló, tornacipő. Melegítő ajánlott minden tanulónak, színe nincs meghatározva. Testnevelés óra keretén belül szervezett foglalkozások kötelezőek, kivéve ha orvosi igazolás indokolja a felmentést. 3. Köszönés: A napszaknak megfelelő köszönés az iskola minden felnőtt dolgozója felé. Az óra kezdetén és végén illetve óra közben belépő felnőttet néma felállással köszöntsék. 4. A tanulóknak az iskolában tartózkodás ideje alatt váltócipő viselése ajánlott. 5. Az iskolán kívüli magatartás normái. X. Késés, mulasztás 1. Ha a tanuló távol marad a tanítási óráról, mulasztását igazolnia kell. Igazolt a mulasztás, ha: o Bélyegzővel ellátott orvosi igazolás dokumentálja, o A szülő előzetes bejelentése alapján történt, o A szülő írásban igazolja. (Egy tanévben csak három napot) A három napnál hosszabb távolmaradáshoz igazgatói engedély szükséges, amit írásban kell kérelmezni. 2. Tanórákról való távolmaradásra indokolt esetben az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató és az igazgató helyettes adhat engedélyt. 3. A tanítási órák alóli felmentés nem hiányzás, de a jelzett időpontban a felmentésben kijelölt helyen kell tartózkodni. Felmentés csak ellenőrzőbe beírt szülői vagy orvosi igazolással kérhető. 4. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. 5. A távolmaradást követő nyolc napon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. 6. Az igazolást a tanulók az osztályfőnököknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első tanítási napon. 7 Igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanuló szülőjét (gondviselőjét), és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a családsegítő szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyerek szülőjét.

15 8. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni a törvény előírásainak megfelelően. 9. Késik a tanuló a tanítási óráról, ha becsengetés után érkezik a terembe vagy a terem elé. Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. Ha a tanuló igazolatlanul késik, beszámít a tanuló magatartás- és szorgalomjegyének megállapításába. Öt késés egy igazolatlan órát von maga után. 10. Mulasztás miatt a félév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek a félévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja egy adott tárgyból a tantárgy megtartott óráinak 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye a félév közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. 11. Tanév végén nem osztályozható a tanuló, ha az igazolt és igazolatlan mulasztásai együtt meghaladják a 250 tanítási órát- 12. A félévi és a tanév végi osztályzatot megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie: o ha a hiányzás mértéke miatt (250 óra) nem osztályozható o ha adott tantárgyból a mulasztása meghaladja a megtartott tanórák 30%-át és a nevelőtestület az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján úgy dönt, hogy osztályozóvizsgát tehet. Az osztályozóvizsga teljesítésének határideje: o félévkor: február o év végén a javítóvizsgák ideje: augusztus hónapban. XI. A tanulók jutalmazása 1. Azt a tanulót, aki o a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, o kitartó szorgalmat tanúsít, o példamutató a magatartása, o az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, o az iskolai illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy, bemutatókon vesz részt az iskola jutalomban részesíti. 2. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: o szaktanári dicséret, o osztályfőnöki dicséret, o igazgatói dicséret, o nevelőtestületi dicséret. 3. Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén o szaktárgyi teljesítményért o kiemelkedő szorgalomért o példamutató magatartásáért o példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíti.

16 4. Csoportos jutalmazási formák: o jutalomkirándulás o kulturális hozzájárulás: (színház, mozi, kiállítás látogatásához). A dicséretet a bizonyítványba be kell vezetni. A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok és osztályközösség javaslatának meghallgatása után az osztályfőnök dönt. Ezek a tanulók az tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazható. XII. A tanulókkal szembeni fegyelmi intézkedések 1. Az a tanuló, aki o tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, o vagy Házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben részesíthető. 2. Az iskolai büntetések formái: o szaktanári figyelmeztetés o osztályfőnöki figyelmeztetés o osztályfőnöki intés o osztályfőnöki megrovás o igazgatói figyelmeztetés o igazgatói intés o igazgatói megrovás o tantestületi figyelmeztetés o tantestületi intés o tantestületi megrovás. 3. Az iskolai büntetések, kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben vétség súlyától függően el lehet térni. 4. A tanuló súlyos kötelesség szegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s tanulót azonnal legalább az osztályfőnök megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelesség szegésnek minősülnek az alábbi esetek: o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása o a szándékos károkozás o az iskola nevelői és alkalmazottjai emberi méltóságának megsértése. 5. A tanuló súlyos kötelesség szegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 6. A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.

17 XIII. A házirend nyilvánossága A Házirend kihirdetése a tanulók részére az osztályfőnöki órán történik, ahol az osztályfőnök segítséget nyújt az értelmezéséhez is. Az osztályfőnök köteles a szülők részére tájékoztatást adni a Házirendről szülői értekezleten, vagy év elején kézbe adva. A szülő aláírásával igazolja, hogy a Házirendet elfogadja, figyelemmel kíséri a jogok tiszteletben tartását és gyermekén is számon kéri a kötelességeit. A tantestületnek tantestületi értekezleten az Igazgató hirdeti ki a Házirendet. A Házirend nyilvános dokumentum ezért elfogadása után kötelező oly módon elhelyezni, hogy azt a szülő és a tanulók szabadon megtekinthessék. A Házirend kifüggesztésének helye: minden osztályterem, tanári szoba. Záradék: A Házirendben foglaltak a munkarend jogok és kötelességek minden tanulóra, pedagógusra és felnőtt dolgozóra kötelező érvényűek. A házirend kivonata minden osztályteremben megtalálható. Teljes terjedelmében a tanári szobában kifüggesztésre kerül. A Házirend a mai napon hatályba lép. Miskolc, augusztus 25. igazgató Elfogadó határozat A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 64 (3) bekezdése értelmében az iskolai szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a Nebuló Általános Iskola házirendjét elfogadjuk. tantestületi képviselő DÖK képviselő A Házirend módosításakor a szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorolt. a szülői munkaközösség nevében: Kertészné Szilágyi Zita

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola Tiszakeszi HÁZIREND

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola Tiszakeszi HÁZIREND Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola Tiszakeszi HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Iskolánk a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján működik,

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben