PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on"

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World REPORT FROM THE V. WORLD CONGRESS of HUNGARIANS IN THE FREE WORLD EDITED by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyz Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1989

2 A XXVIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ Iffi ÖNII{ÁT A BESZÁMOLÓ A SZABADVILÁGI MAGYAROK V. VILÁGKONGRESSZUSÁRÓL Szerkesztette: DR. NÁDAS JÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1989

3 Copyright 1989 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 GraceAvenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszólalások - tartalmáért szerzőik fe l e lősek! Minden jogot fenntartunk! A k ép ekfelvét elein ek k észítóit zárójelben röviditéssel h özöljü/1. Copyright 1989 by Árpád Publishing Company All rights reserved No pan of th is book may be used or reproduced in any mannc r w h a tsacver without prior written permission fro m the publishe r except in the case o f brief quota tions embodied in eritical a rticles a nd revie ws. Publis h e r : Árpád Publishing Company Grace Avenue. Clevela nd. Ohio Typographer: Compsetting, T hornr idge Ave.. Clevela nd. Ohio ~' - Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America 2

4 A SZERZÖK ABELOVSZKY ELÍZ DR. BALLO ISTVÁN DR. BALOGH SÁNDOR BOKORISTVÁN BRÁDY MÁRIA DR. CHÁSZÁR EDE DR. CZETTLER ANTAL DR. DURA Y MIKLOS FAR KAS LÁSZLO F AZAKAS FERENC DR. GARA Y ANDRÁS GÖRGÉNYI LÁSZLO HARALYI FEJÉR PÁL VITÉZ HARASZTHY MIKLOSNÉ HETYEY SÁNDOR J0KAY JUDIT KINDERNAYISTVÁN KOPPÁNY ENDRE KOV ÁCSY JÖZSEF KÖNNYŰERNÖ KÖNNYŰ LÁSZLO DR. LÁCZA Y ERVIN DR. LENGYEL ALFONZ DR. MESTER FlORE DR. MIHÁLY FERENC IT. MUSTOS ISTVÁN NAGY JúLIA DR. NÁDAS JÁNOS DR. NÁ VORI KORNÉL NÉMETH GYULA ORIOLD GYÖRGY PÁSZTOR LÁSZLO PERLOMÁRIA PELLER MIKLÖSNÉ R. GAÁL VERONIKA RUTTKA Y ANDOR DR. SIMONFAY FERENC DR. SOMOGYI FERENC DR. SOMOGYI FERENCNÉ STIRUNG GYÖRGY STOLMÁR ALADÁR STOLMÁR G. ILONA DR. SZENT-IVÁNYI GÁBOR DR. W AG NER FERENC előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hozzászólások, Javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalóz alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR. (A beküldött előadásokat lehetőleg teljes egész ük ben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 3

5 ÁTTEKINTÉS Előszó helyett I. A kettős Kongresszus esem ényei II. A Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa III. Erdélyért IV. Magyar szellem, magyar örökség V. Beszámoló VI. Az Árpád Akadémia XXIII. évkönyve VII. Párhuzamos ülések VIII. Az emberi jogok egyetemes kiáltványa IX. Sza badegyetem X. Életrajzi adatok XI. Függelék XII. Névmutató XIII. Részletes tartalommutató 4

6 ELŐSZÓ HELYETT HALÁLSIKOLY ERDÉLYBŐL ISTENHEZ, EMBERHEZ Szívszakasztó vészkiáltás sikolt a viharos ég felé Erdély és a "Részek" ősi magyar földjéről. Egy ártatlanul halálra ítélt nép elcsukló hangja szál az emberiség lelkiismeretéhez és igazságérzetéhez. Kínokban vonaglik a világ Palesztinától Észak-Írországig, a balti államoktól Örményországig, Dél-Afrikától Afgánföldig, Tibettől Etiópiáig, különösen a Felvidéken, Kárpátalján, Muraközben, a Bánságban. De sehol a föld kerekségén nem könnyesebb a gyötrelem, mint Erdélyországban: a Körös-vidéktől az Olt folyóig, a Tisza forrásától a Temesig. Nem a szólásszabadság a lángoló kérdés ma, hanem harmadfél milliós színmagyar élete és halála, fennmaradása vagy kimúlása. Egy balkáni barbár csendőrhatalom véres keze vértanúsorsba kényszerítette az erdélyi magyar népet. Az erdélyi magyarság azonban nem akar vértanúként meghalni, élni akar! 1945-ben másodszor is kínpadra húzták Erdélyt. Az utolsó két évtizeden át pedig keresztjéhez szegezték. Vérző sebeinek nincs már száma. Elkobozták anyaföldjét, rabszolga munkára hajtják a hajdani földművest, célzatosan éheztetik a falvak népét. Munkásainkat ó-királysági üzemekbe viszik dolgozni. Sajtónkat a román kommunizmus magyar szócsövévé nyomorították. Szemenszedett "népképviselet" útján pecsétnyomó testülettel maskodnak fölöttünk. Ezredéves földrajzi neveinket eltörölték a térképről. V árosainkat idegen csőcselékhaddal árasztották el, templomainkat ki ü rítették, a Szentírást száműzték, az imakönyvet kiütötték Szent István népe kezéből. A papnevelést bilincsbe verték, a ma- 5

7 gyar nyelvet kitiltották a közigazgatásból, iska lá inka t b e szüntették, diákjainkat janicsár módra öt é vi r a b ságba hurcolják. A magyar nevet közgúny tárgyává te tté k. Di cső múltunkat elhazudják. Erdély fénykorát sajátjukna k h a misítjá k. Honfoglaláskori falvaink százait - templo m a ikka l és te m e tőikkel együtt - földgyalú alá íté lté k. Ahol egyk o r t e rm e lő falvak virágoztak, pusztulás szele süvölt a p a rlaggá h a n ya golt mezők fölött. A halál árnyé ka végigsuha nt a K á r pátok keleti kanyarjában! Ahol tizenegy évszázadon át á llam sze rv ező és h o n vé d ő volt a magyar, ahol karddal és ekével küzdött szebb, szab a d jövőért már akkor, amikor mai szomszédaink m ég seh o l sem jelentek meg a törté nelem láthatárán, o tt m a üldözött fö l dönfutó, leszegényített bujdosó a magyar! Gonosztevők már sok szégyenfolttal szennye zté k b e a világtörténelem pergamentjét. Ezt te tte a tű zze l -vassa l puszrító Dzsingisz kán, Küprili nagyvezír, a hibázó Habsburg önkényurak sok magyarirtó zsoldosa, a b ö rtönne l és bitófával kegyetlenkedő Karaffa, és a n emze teke t pusztító S ztá lin. Valamennyi irgalmatlan, istente le n, embe rte le n b a r bár volt, de azt irtotta, akit ideg ennek, e lle nsé g é n e k te kintett. Ezzel szemben az eszevesz ett balkánz csen d őr h a t a lom saját védtelen állampolgárait pusztítja, saját alattvalóz.nak falvait rombolja, saját államgazdaságát semmisítz meg egy csődb e jutott világszemlélet n evé ben, saját nép ét lökt e sz ralmas nyomorba, saját adójiz e tőit tekz"nt i ellenségnek. Az ötezer éves világtörténelem nem j egyze tt fe l e hhez hasonló barbárságat és esztelen pusztítást. A róma i r a b szolgának több személybiztonsága, emberi joga és remé nye volt, mint ma a román állampolgárnak ké tezer évve l k é sőbb. Ami ma Romániában történik, az az embe riség szégyene, a téboly iskolapéldája, az államhatalom züllé sé n e k t e tő foka, a gyűlölet Everest-csúcsa, az emberi gonoszság é s államvezetői képtelenség tanúsága, a tajtékzó düh pilla n a tnyi diadala. A hatalom birtokosai puskatus és testi-le lki kín z ás rémuralmával "kormányozzák" összefércelt országuka t, a m e lyet darabonként lopkodtak össze magyaroktól, le ngye le k től, bolgároktól és átmenetileg az oroszoktól is 1912 és 1918 között. 6

8 Vérengzésükkel naponta ismételten bizonyítják a világ közvéleményének ítélőszéke előtt, hogy a Kárpátok hegygerince tagadhatatlan határvonal a nyugatz' ember és a balkánz' martalóc élettere között. Csődben fetrengő államszervezet, politikai szörnyszülött nem uralkodhatik tovább, nem győzedelmeskedhetik az emberi jogok, a történelmi igazság vadon dühöngő eltiprásával A felszámolás ideje rohamosan közeledik! A történelem legpokoli b b gonosztevőivel sikeresen vetekedő Ceausescu 'Conducator" (Führer) erdélyi gaztettei révén Sztálin és a kambodzsai Pot Pol után a harmadik díszhelyet örökre biztosította magának. Amikor a közeledő számonkérés jelei feltűntek a színen, a román diktátor azt üvölti a Nyugat felé, hogy a magyar nép üldözése, sanyargatása, a falvak lerombolása, a nép erőszakos elhurcolása, nyelvük és vallásuk irgalmatlan elnyomása, a szólásszabadság és a helyi önkormányzat eltiprása kizárólag "belső államügy", a román állam alkun felüli előjoga. Ez a takaró nem nyúlik messzire. Az álarc lehullt és a román csínytevés meztelenül áll az erkölcsi világ előtt. A nemzetgyilkosság - bármelyik hatalom gyakorolja is - többé nem "belügy", hanem a világ nemzetközösségének ügye, az emberiség gyárnsága alá tartozik, és jogos megoldást követel a népek önrendelkezési jogán. Bukarest barbár balkáni módszere azt az ellenhatást váltotta ki a nagyhatalmakból, hogy Erdély már nem kizárólag magyar ügy, nem egyedül magyar fájdalom, nem csupán magyar gyász. Erdélyz"ek, magyarok, testvérek - Csík megyétől Bz"harz"g, Besztercétől Temesvárig - halljátok-e otthon, amz'kor kandallótok mellett küporogtok, hogy a "Nem, nem, soha!'' ma angolul harsog szerte a világon, németül és franáául, olaszul, spanyolul, törökül és japánul szál egyre fzgyelmesebb fülekbe, egyre tz:sztább lelküsmeretek mélyére? Az erdélyz kérdés rendezése nemcsak magyar sz'koly, hanem nemzetközi követelés. A jogrendszeren alapuló emberi társadalom felháborodása, a haladó nagy nemzetek egyhangú tz'ltakozása nem tűrz' a Ceausescu-féle nemzetgyz'lkosságot! 7

9 Erdély sorsa világügy. A jövő arcké p e o lyan lesz, a milyennek Erdély rendezésével idomítják. A korszak már vemhes a változással, bár a szülés n em lesz könnyű. De a változás jön, m e rt jönnie k e ll: a j og és igaz ság ügye nem halogatható többé sokáz.g. Árta tla n h a difog lyaink kényszermunka-táborokban elsorvadt te te m e i, jila va dohos börtönpincéiben senyvedő erdé lyi m agyar é rte lmiségiek, vezetők, művészek, papok, tanítók e lfojtott k esergése nem volt hiába, nem marad eredmé nyte le nül. Csak az a kérdés, hogy amiko r a vá ltozás b e köve tkezik,. mennyi magyar népséget talál szent szül ő fö ldünk fe lszíne fölött, és nem a karddal szerze tt, vé rre l vé d e lmezett, verej tékkel munkált göröngyök alatt. Könyörögve kérjük a felséges t e r e mtő I s t e ntől, hogy amikor a szabadság harangja m egkondul, miné l több m agya r és székely hallhassa ezt a várva várt magasztos hangot! E. M. 8

10 I. A KETTŐS KONGRESSZUS ESEMÉNYEI l Rövid áttekintés A XXVIII. Magyar Találkozó és vele párhuzamosan a Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa november 25 és 27 között folyt le az ohiói Cleveland városában, a Bond Court nagyszálló (777 St. Clair Avenue) hatodik szintjén. A más világrészekből, távolabbi országokból, államokból és városokból érkezők már november 24-én, az amerikai hálaadás ünnepén együtt vacsoráztak, majd a Savay-teremben műsoros estre gyűltek össze, amelyen helybeliek is megjelentek. Az est műsorának vezetője Fazakas Ferenc (Mount View, CA), közreműködője pedig dr. Dom;"án Ferencné (St. Louis, MO) zongoraművész; Marton László (Slinger, WI) énekművész, Neszlényi ]udü (Pasadena, CA) zenesz e rző zongoraművész, valamint Tárczy Kovács Erzsébet énekművész (San Mateo, CA) volt. A titkárság: dr. Nádas R ózsa és Szabolcs Lászlóné. (Somogyi L él) 9

11 A XXVIII. Magyar Találkazón 25-én, p éntek en 10 órakor az Amerikai Magyarak Országos Szövets égén e k tisztújító közgyűlése kezdődött, amely délután is folytatódott. 2-kor volt a Szabad Magyar Újságírók Szövets ég é n e k jubileumi tisztújító közgyűlése, amelyet 3 órakor " Magyar szellem, magyar örökség" címmel kerekasz tal-konfe r e ncia követett. 4 órakor Nagy Tibor és Nagy Zs ó ka (S ie rra Madre, CA) "Kassától Pozsonyig" című filmbemutatójára került sor. Ezután Duray Miklós (Pozsony, Csehszlovákia) előadása hangzott el. 6 órakor könyv-, képző- és iparművészeti, valamint bélyegkiállítás nyílt meg, amely mind a három nap megtekinthető maradt. Este 7 órakor nagyszabású irodalmi és művészest kezdődött. 26-án, szombaton de. 9 órai kezdettel egész napon át folyó párhuzamos ülést tartott az Árpád Akadé mia orientalisztikai, orvos- és mérnöktudományi osztálya (az utóbbi a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövets égéve l együttesen). Délután 2 órakor a Clevelandi Magyar Tört énelmi Társulat, Y23-kor az Egyesült Magyar Alap, 3 órakor a Szent László Társaság és Rend ülése kezdődött. 7 órakor díszvacsora volt s utána hangulatos Magyar Bál köve tke zett. 27-én, vasárnap 9 órakor szentmisét mutattak be és protestáns istentiszteletet tartottak, majd az Árpád A hadémia XXIII. évi rendes közgyűlésére került sor. Este a két Kongresszus Clevelandben maradó tagjai együtt vacsoráztak, majd búcsúes tén vettek rész t. A Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa 24-én, csütörtökön délután 4 órakor a világrészek vezetőinek megbeszélésével vette kezdetét. 25-én, Pénteken délelőtt került sor az ünnepélyes megnyitásra, majd különböző, általános jellegű állásfoglalásokra, végül az egyes bizottságok megalakítására. Délután 2 órakor a bizottságok ülés ez tek. 26-án, szombaton reggel 9 órakor a Világkongresszus teljes ülése folytatódott, Y2 l-kor társas ebéd volt, amelyet Dura y M z"klós előadása követett. 27-én, vasárnap a Világkongresszus tagjai a XXVIII. Magyar Találkozó eseményein vettek részt. Az ünnepélyes záróülés megtartására és a zárónyilatkozat kihirdetésére 4 órakor került sor. * 10

12 2 Kiállítások A Kongresszusok sikerét nagy mértékben fokozták a kiállítások, amelyek anyagának elrendezése Kúr Csaba szobrászművész, főrendező kiváló tehetségét s rátermettségét dicséri. A terem bal oldalának közepén elhelyezett hatalmas asztalokon a könyvkiállítás volt látható. Dr. Nádas Gyula, az Árpád Könyvkiadó Vállalat szakértő tulajdonosa - ifj. Nádas Gyula (Chicago, IL) és dr. Ludányi András (Ada, OH) közreműködésével - rendezte. Az asztalokon az érdeklődők a szabad földön kiadott legtöbb könyvet megtalálták. Kúr Csaba (Warren, OH) szobrászmúvészfestményei e lőtt. (Dr. Somogyiné ) A képző- és iparművészeti kiállítás anyaga igen magas színvonalúnak bizonyult. A műértő közönség az absztrakt művészeti alkotásoktól a realizmus remekműveiig rendkívül változatosságban gyönyörködhetett. A kiállítók a művészet fiatal rajongóiból és az idősebb nemzedékek már kiforrott egyéniségeiből kerültek ki. Közülük néhány nevet is idézünk. Buza György (Bay Village, OH) fényképfelvételeivel, Cseke Zsuzsanna (Budapest, Magyarország) grafill

13 kai munkáival és festményeivel, Imecs László (Erdé ly) tusrajzaival, Dózsa Margü és dr. Tapolyaz Mz"hályné k e rámiai műveivel, Orley-Borz Richard és Szakállas Lász ló ötletes szobrászati alkotásaival, A belovszky Elíz (Worthington, OH), Hampel Zsuzsa, Oriold György (Los Angeles, CA) é s Tallós Küty festőművészeti munkáival tűnt ki. A kiállítás főrendezője, Kúr Csaba, az Árpád Akadémia képzőművészeti osztályának elnöke, nemcsak szobrászati re m e k e ive l, hanem festőművészeti alkotásaival is kitűnt. Szakatlan újításként hatott a Clevelandi Magyar Múzeum külön b e mutatója Fekete Ferenc két kitűnő festményével, ame lye k közül az egyiket éppen restaurálták, valamint a mag-yar Sz ent Korona valóban művészi másával Az utóbbi dekoratív hatásával (forgó asztalon megvilágítva) ugyanúgy magára vonta minden látogató figyelmét, mint Oriold György vitéz Nagybányai Horthy Miklósról alkotott portréja. A kiállítás tartama alatt csatlakozott a kiállítókhoz a fiatal festőnövendékek csoportja, amelynek tagjai ad hoc improvizált szénvázlatokkal tették a kiállítást változatossá. Oriold György (Los Angeles, CA)festómúvész, a Horthy hép allwtója, Tárczy Ková cs Erzsébet (San Mateo, CA) és Kúr Csaba (Warren, OH) szobrászm üvész, a hépzómúvészeti hiállításfórendezóje. (Haraszt h y) 12

14 A Clevelandi Magya r Múzeum láállításánah egy része a díszmagyarral és a Sze nl Korona nu'ivésú m ásával. (Dr. Somogyiné) A bélyegkiállítás - Körmöczy Zoltán vezetésével - a clevelandi Amerikaz'-Magyar Bély eggyűjtő Egyesület évi XXIV. kiállításának anyagából mutatott be sokatmondó részleteket. A kiállításokat november 25-én 6 órakor dr. Nádas jános, a két Kongresszus elnöke nyitotta meg. Bevezetőt Könnyü László (St. Louis, MO) mondott, aki a jelenlevő írók, költők és kiadók bemutatása közben azok érdemeiről is megemlékezett. Jelen volt: A belovszky Elzz (Worthington, OH), Buzáné Ormaz Ildz'kó (Bay Village, OH), dr. Chászár Ede (Indiana, PA), dr. Duray Mz'klós (Pozsony, Csehszlovákia), dr. Érdy Miklós (West New York, NJ), Fazakas Ferenc (Mt. View, CA), dr. Fz'edler Kálmán (Chicago, IL), vitéz Haraszthyné Kapossy Kati (Solon, OH), Kovácsy józsef (Seven Hills, OH), Könnyü László (St. Louis, MO), dr. L engyel Alfonz (Philadelphia, PA), dr. Ludányz András (Ada, OH), dr. Ludányz'né Nádas julianna (Ada, OH), ft. dr. Mz'skolczy Kálmán, Sch.P. (Derby, NY), ft. Mustos István, Sch.P. (Trenton, NJ), dr. Nagy György (Toronto, Ont., Kanada), dr. Nádas Gyula, dr. Nádas jános, Németh Gyula (Yonkers, NY), Panajothné László Márta (Shaker H ts., OH), Pap 13

15 Gyula (New Brunswick, Nj ), dr. Somogyz Fer en c, So nwgyi F. L él (Parma Hts., OH), dr_. Szent miklósy É les G éza, dr. Tapatyai Mihály, T. Dombrády Dóra, Ví"gh Ildikó, Váág Anna (Toronto, Ont., Kanada). Vörösváry Ist ván (Toronto, Ont., Kanada). Kúr Csaba (Warren, OH), mint a kiá llítások főr c nd e ző j e, külön köszöntötte a m egnyitó ünnepsége n m egje le nt közönséget, majd röviden méltatta a k épző- é s i parműv é szet i kiállítás anyagát is. 3 Filmbemutató Mindkét Kongresszus részvevői rendkívül n agy é r deklődéssel nézték végig azt a színes, e re d e ti filmbe muta tót, amely a kongresszusi ülések e lső napján, n ove m b e r 25 -é n, pénteken délután 4 órakor volt. A b emuta tót n e mcsak a ké t Kongresszus tagjai nézték végig, hanem a ve n déglá tó Cleveland városának és környéké nek m agyarsága közül is számosan megtekintették. A 16 mm-es filme t Nagy Tibor és felesége, Zsáka (Sierra Madre, CA), készíte tte a m agyar Felvidéken (a mai Szlovákiában) tett utazása során. A bemutató "Kassától Pozsonyig" címmel azokat a kö zm űv e l ő d és i emlékeket és bizonyítékokat ve tte városról városra sorra. amelyek mind arról tanúskodnak, hogy a F e lvidé k e zer éven át magyar volt. II. Rákóczi Ferenc nagyfejedele m kassa i síremlékétől kezdődően a pozsonyi király-koro názások színhelyéig minden vár és rom erről beszél. 4 Irodalmi és művészest A XXVIII. Magyar Kongresszus irodalmi és műv és zest Jet Stolmár Ilona (Pittsburgh, PA) műsorvez e tő nove mber 25-én, pénteken este 7 órakor nyitotta meg. A termet zsúfolásig megtöltő hallgatóságot magyar szeretettel köszöntötte, majd ft. Mustos István piaristát kérte fel, hogy a " Hymnus" költőjéről, Kölcsey Ferencről mancijon ünne pi m egemléke zést. 14

16 Staimár Ilona (Pittsburgh" PA), az irodalmi és múvészest músorvezetóje. (Haraszthy) Ft. Mustos István, Sch. P. (Trenton, NJ): MEGNYITÓ SZA VAK Megemlékezés Kölcsey Ferencről, a Himnusz költőjéről A szerző Kölcsey Ferenc, a zeneköltő Erkel Ferenc, a mű a magyar nemzeti himnusz. Szövegét 1823-ban írta a költő és 1844-ben zenésítette meg Erkel Ferenc. Az alkalom a kegyeletes megemlékezésre: 150 éve halt meg az a Kölcsey, akinél a magyar sors öntudatosírása újra és újra írásainak örök érvényt ad. Vagy ahogy epigrammáiban maga Kölcsey fejezte ki legjobban: "Nemzeti fény a cél, hogy elérd, forrj egybe, magyar népem". Vagy másutt, mint mondja, küzdenie kell a magyarnak, küzdenie és győznie a hazáért. Meszsze tekintsen! "A pálya kicsiny, túl rajta nagyobb vár". Ezek a 15

17 szavak, úgy érzem, ennek a nagyszerű Kongresszusnak szálnak éppen úgy, mint szólt a reformkor elején kü zdő magyarnak. Költőről emlékezünk, művészt, nevet ünne p e lünk, de többet ennél. Népünk, nemzetünk tisztább, öntudatosabb szeretetére nemesedü~k. úgy érzem, mert n emzeti költőink nemcsak művészek. Ok a nemzet újra és újra m egszálaló lelkiismeretei. Ők az útmutatók, amikor a polgári politika csak döcögve vagy sehogyan sem halad. Ők azok, akik mernek álmodni és mégis az éjjelek vigyázó őreiként riadót kiáltanak. Ők azok, akik nem imakönyvből, de szívből imádkoznak és szavakkal, szívvel egeket ostromolnak. Kölcsey Ferenc észak-tiszántúli református birtokos nemes család korán árvaságra maradt gyermeke. Vézna, beteges, félszeg. Gyerme~kori himlő következté ben félszemére látását is elvesztette. O az, aki akkor lépett az irodalomtörténetbe, amikor már Goethe kikiáltotta a világirodalom gondolatát. Így írja Kölcsey: Most az angol Rómában, a római Párizsban, a francia Amerikában, a magyar nép egy része Észak-Amerika partjain és a többi, ki tudja, hol lakik. Mennyire vonatkozik ez ránk is! Most az újságsz e rkesztő a világ öt részének ír. Az angol és francia, román író a világ öt részét sóhajtoztatja és éppen ezért mindent magáénak nevezhet. Az emberek szinte egyetlen nagy házban laknak. Igen, amikor Kölcsey költészete elindul, akkor Csakanait követi. Aztán Kazinczy hatására az eszméjében német klaszszicizmus, majd később a szentimentalizmus keríti hatalmába. Panasz és elvágyódás adja egykori és akkori versei hangját. "Ó, sírni, sírni, sírni, mert nem sírt senki még" - írja EljoJtódás című költeményében. - "Az elsüllyedt boldogság után sírni, mikor nem sírt senki még legfelsőbb pontján a fájdalomnak: félni is ki tud, ki tud?" De költői nagysága nem áll itt meg. Ő nem keseredett el, mint a német szentimentalizmus nem egy költője, vagy a korabeli franciák. Ő úgy érzi, hogy ebből az elvont világfájdalomból a valóságba kell lépnie és a valóságban megtalálja a hazafiasság, a patriotizmus érzését, értelmét. Így írja, idézem 1816-ban írt leveléből: "Interesszában lenni az egész emberiséggel és mégis el nem veszíteni azt az édes érzelmet, amely a születéssel földjéhez vonzza az embert. És ez a kettő nem ellenkezik egymással. Mint az emberi szeretet az atyai és gyermeki sze- 16

18 retettel nem ellenkezik, így nem ellenkezik a hazaszeretet azzal a szeretettel, amelyet az egész emberiség felé nyitunk ki". Aztán visszamegy a múltba s a történelem erejével tanítja nemzetét a jelenben. Egymás után írja meg a Rákóczi, haj, B ercsényi, haj című és több más gyönyörű versét, de még ott él benne a pesszimizmus. Hiszen ekkor megy közpályára, ekkor próbálja szárnyait először a megyében, mint aljegyző, aztán mint főjegyző, végül mint követ. Látja azt, hogy bár ő készen van, nemzete még nincs kész az 1840-es évek elején arra a feladatra, amelyet majd 1848-ban a nemzet kibontott szárnyakkal megrepül Ft. Mustos István (Trenton, NJ) az irodalmi és miivészes/ bevezetójét mondja. (I-Iaraszthy) Az ország jobbra fordulásáért, a nép nagy érdekeiért érdemes élni. Így vezeti olvasóit költeményről költeményre abban a folyamatban, amelyben ő él s élteti olvasóit. És a reménybe fogalmazott tenniakarás és tennitudás az a kiút, amelyben eltűnik csüggedése és megmarad az akarat. Belemélyed a történelembe, de töprengései mégis arra késztetik, a kétségbeesésnél több a remény, a levertségnél több a nemzetszolgálat. De ha vármegyéjét híven is szolgálja, országgyűlési szerepléseivel mindenki tiszteletét is elnyeri, az 1830-as évek elején még nem érlelik át a reformtörekvések. Tettek és 17

19 eszmék, a Zrínyi dala, Zrínyi második éneke mind arról tanúskodik, hogy újra és újra sziklafalba fut és ő az á ldozat. És akkor énekli: "Vándor, állj meg, korcsui az a nyja vére, más faj állt a kihunyt helyébe. Gyönge főv e l romlott szüntelen dicső nép, mely tanult izzadni, s izzadás közt hősi bért aratni. Névben él csak, többé nincs jelen". Aztán újra felsír a Zrínyi második éneké-ben. Mert Zrínyi volt az eszme, a harcos az ő számára is, mint a reformkor első költője számára, mindenütt. De ez még a n ép e lle n szól. Nem vagyunk még 1848-ban. Úgy érzem, ezeken a folyosókon is fel-fe lsír u gyan ez a kísértő és nagyon sokszor borúlátó hangulat. N em vagyunk még ott, hogy tehessünk valamit. Úgy érzem, K ö lcsey minden szavában nekünk is szól: "És más hon áll a négy folyam partjára, Más szózat és más keblű nép; S szebb arcot ölt e föld kies határa, Hogy újra gyúl, ki bájkörébe lép". A költő újra és újra elmélkedik, de jobban és jobban érlelődik benne, amit aztán később követői értelmeznek igazi 48-as öntudattá. Ó nála a végrendelet, a Parainesis, a becsületességre való felhívás: "Minden erény önáldozattal jar, feláldozásával pillanatnyi kényünknek, m egtagadásával önhasznunknak, s nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával: azonban minden áldozat kz"csz"ny azokhoz képest, miket a hazának kívánni joga van. Mindent, amit éltedfolyta alatt arcod izzadásával gyűjtöttél; mindent, amit lángoló szerelemmel fűztél magadhoz, javaz.dat, kincseidet, házad népét és saját éltedet naponként érett e f el k ell szentelned". Ezt én holnap reggel újra kikiáltarn a folyosókon, mielőtt bárki kijön a szobákból. Újra mondom, "nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával" - Kölcsey mondta, nem én: Mert tudd meg, e szóban, haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész összvessége. Oltár atyáz"d által Istennek építve; ház, hol az élet első örömez"t ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátid, rokonaid s polgártársaid: egytől egyig csak egészítő részei annak. 18

20 Ez végrendelet. Nemcsak Kálmán unokaöccsének, nekünk is szóló végrendelet. * * * A zeneszerző Erkel Ferenc a magyar opera megteremtője. Nem erről szól a jubileum éve, de ő a Himnusz zeneszerzője. Kolozsvárott zenetanítóként kezdi működését, ahol először találkozik a népies zene motívumaival. Nem Kodály és Bartók idejében vagyunk, hanem az 1800-as évek elején. Ott és akkor érzi már, hogy mi az ereje, mi a nagysága és mélysége annak a magyar nemzeti zenének, amely először lép az operaház falai közé és színpadára Erkel gyönyörű áriáiban. Még újra meg újra ott érezzük a már akkor kötelező olasz nagyopera, a grand opera megkötöttségeit, de már a Báthorz Máriá-ban (1840. augusztus 8-án hozzák először színpadra), majd a Hunyadi Lászlóban fülünkbe cseng a verbunkosok magyar dallama. Ott érezzük még a kötött olasz opera összes szabályának hűséges megtartását. De aztán jön a Dózsa György, Bádenz György, Sarolta, a Névtelen hősök, István kz"rály. Mindjobban érezhető Wagner hatása, de ott marad mindig Erkel Ferenc, a magyar hazafi, aki megérezte, hogy megjelent a magyar realizmo és azt, hogy becsüljük és értékeljük és vigyük be életünk művészetébe és művészetünk életébe is magyarságunkat és ne csak a külföldit, az idegent utánozzuk, hanem merjünk magyarak lenni a magyarság teljes érdekében. Így lett ő a legméltóbb szerzője a mi magyar nemzeti Himnuszunk dallamának. Az író Kölcsey az idealista és mégis borúlátó hazafi, a zeneszerző Erkel, a magyar opera megteremtője, akinek minden művében a haza sorsa iránti aggódás él a hangjegyek vulkáni erejével. A mű, amivel ma köszöntjük itt, ezt a jeles együttest, a magyarság színe-javát a külföldön, az a Himnusz. Első versszaka imádság, mint ahogy az utolsó is az. És benne van a következő hat versszakban egész történelmünk, egész tragédiánk, egész tegnapunk, egész mánkés egész holnapunk. Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, Nyújtsfeléje védő kart, Ha küzd ellenséggel. Nem szavalni akarom. Tudjuk nagyon jól, hogy Verseghy 19

21 egyik templomi éneke ihlette Kölcseyl arra, hog-y imát írjon. Nem szavalom, imádkozni akarom. Annál is inkább, mert a rendezőség nagyon bölcsen úgy érezte, hogy a bevezető ima helyett ez legyen a kezdő ima. Engedjé k meg, hogy a Himnuszt mindegyikünk nevében, azok n evében, akik itt vannak, akik az öt világrész minden részén mag-yarok, ezt a Himnuszt imádkozzam. (Az előadó ezt követően megrázó erővel adja e l ő a Himnuszt. A "Vérözön lábainál" után m egjegyzi: N e m tudok tovább imádkozni, mert Erdély és mindaz, amit most az újságokban olvasunk, elönt. Majd a következők é ppen folytatja:) Kedves jó Testvéreim! Az ima az első s ezzel indulunk. Az ima az e lső s ezzel megyünk tovább. Az ima az első és ezzel szórják unokáink sírjainkra a hantot, a rögöt. De akárhol vagyunk, n e fe lejtsük Kölcsey Ferenc örök értékű szavait: Csak kemé ny ostrommal nyílik meg a haza szent vára; gond, fáradtság az örök hír ára. És legyen ez a bevezetés -, ha hosszúra nyúlt is -, így befejezve, ahogy Kölcsey mondja. Nemcsak n e künk, de mindannyiunknak: Négy szócskát üzenek, vésdjól kebledbe sfiadnak Hagyd örökül, ha kihunysz: A haza minden e lőtt. Fogadjuk meg! A Mindszenty Kamara Kórus énekel. Vezényelft. Siklódz Sándor plébános. (I-Iaraszthy) 20

22 A fennkölt, magasztos emlékbeszédet a közönség feszült csendbe n hallgatta végig, végül meghatottan énekelte el a m agyar nemzeti himnuszt. A M indszen ty Kam arahárus ft. Sihlódz Sándor vezényletével és párját ritkító, művészi felkészültséggel Beethoven " Di c sőít T éged " című művét adta e lő. A zenei kís é retről Pelter M ihlós kiváló zon goraművész gondoskodott. } eszenszhy Gyöngyi (Fairjz"eld, OH) erdélyi hö"ltók verseit adja e l ő. (H araszthy) ]eszenszhy Gyöngyi (Fairfield, OH) erdélyi költők verseiből szavalt el utánozhatatlan átéléssel több költeményt. Marton László (Slinger, WI) dalénekes régi magyar dalok hangulatos előadásával szórakoztatta hallgatóságát. Füry Lajos (Osprey, FL), a magyar emigráció legtermékenyebb írója, "Megy a gyűrű vándorútra" című elbeszélésének felolvasásával aratott újabb nagy sikert. Megkapó szavakkal mondta el, hogy az eljegyzési gyűrű hogyan jutott e lőre nem látott események során kézről kézre. A kiváló író nagy sikerét fokozta Neszlényijudü (Pasadena, CA) zongoraművész és zeneszerző tüneményes játéka. Liszt "Erdőzsongás" című szerzeményét adta elő. 21

23 Dr. Füry Lajos "Megy a gyűrű vánd orút ra"' cím ű novellríjút o lvassajel az irodalmi és múvészest en. (Haraszthy) Ruttkay Amold (Ausztrália) "cseveg" az irodalmz és múvészesl en. (Haraszthy) A korábban már szereplő Jeszenszky Gyöngyi (Fairfield, OH) szavalóművész Reményik Sándor "Az ige" című költe- 22

24 ményének drámai előadásával nagy élményben részesítette a közönséget. Tárczy Kovács Erzsébet (San Mateo, CA) énekművész magyar dalokat énekelt. Művészetével hol megríkatta, hol megkacagtatta hálás hallgatóságát. Rutthay Arnold (Brighton-le-Sands, NSW, Ausztrália), aki az emigrációs magyar lapokban Só B ernát írói néven szerepel, szellemes csevegéssei mondott sok-sok igazságot. A múltról és jelenről szóló csevegés teljes szövegét (237 verssort) az "Új Hídfő" című havi folyóirat 1989 februárjában megjelent XLII. évfolyamának 2. száma a ll. oldalon közli. A már közzétett csevegés befejező részét az alábbiakban hozzuk: Az irodalmi és múvészest közönségéneh egy része. Az elsö sorban Ruttkay Arnold (Bn'ghton-le-Sands, NSW., Ausztráha) és felesége; a másodikban H etyey Sándor (Faz'rfield, V., Ausztráha) és vitéz Harasztlzy Miklósné Kapossy Katz' (Salon, OH); a harmadzi<ban ft. Mustos István piarista, dr. Bal/ó István ( Fairview Park, OH), ft. Erdez' j. józsef OSBM (Matawan, NJ) és Böszörményi Sándor. (Haraszthy) 23

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához Dr. Natasha Campbell-McBride GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához A fordítás alapjául szolgáló mű: Dr. Natasha Campbell-McBride

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben