PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on"

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World REPORT FROM THE V. WORLD CONGRESS of HUNGARIANS IN THE FREE WORLD EDITED by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyz Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1989

2 A XXVIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ Iffi ÖNII{ÁT A BESZÁMOLÓ A SZABADVILÁGI MAGYAROK V. VILÁGKONGRESSZUSÁRÓL Szerkesztette: DR. NÁDAS JÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1989

3 Copyright 1989 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 GraceAvenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszólalások - tartalmáért szerzőik fe l e lősek! Minden jogot fenntartunk! A k ép ekfelvét elein ek k észítóit zárójelben röviditéssel h özöljü/1. Copyright 1989 by Árpád Publishing Company All rights reserved No pan of th is book may be used or reproduced in any mannc r w h a tsacver without prior written permission fro m the publishe r except in the case o f brief quota tions embodied in eritical a rticles a nd revie ws. Publis h e r : Árpád Publishing Company Grace Avenue. Clevela nd. Ohio Typographer: Compsetting, T hornr idge Ave.. Clevela nd. Ohio ~' - Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America 2

4 A SZERZÖK ABELOVSZKY ELÍZ DR. BALLO ISTVÁN DR. BALOGH SÁNDOR BOKORISTVÁN BRÁDY MÁRIA DR. CHÁSZÁR EDE DR. CZETTLER ANTAL DR. DURA Y MIKLOS FAR KAS LÁSZLO F AZAKAS FERENC DR. GARA Y ANDRÁS GÖRGÉNYI LÁSZLO HARALYI FEJÉR PÁL VITÉZ HARASZTHY MIKLOSNÉ HETYEY SÁNDOR J0KAY JUDIT KINDERNAYISTVÁN KOPPÁNY ENDRE KOV ÁCSY JÖZSEF KÖNNYŰERNÖ KÖNNYŰ LÁSZLO DR. LÁCZA Y ERVIN DR. LENGYEL ALFONZ DR. MESTER FlORE DR. MIHÁLY FERENC IT. MUSTOS ISTVÁN NAGY JúLIA DR. NÁDAS JÁNOS DR. NÁ VORI KORNÉL NÉMETH GYULA ORIOLD GYÖRGY PÁSZTOR LÁSZLO PERLOMÁRIA PELLER MIKLÖSNÉ R. GAÁL VERONIKA RUTTKA Y ANDOR DR. SIMONFAY FERENC DR. SOMOGYI FERENC DR. SOMOGYI FERENCNÉ STIRUNG GYÖRGY STOLMÁR ALADÁR STOLMÁR G. ILONA DR. SZENT-IVÁNYI GÁBOR DR. W AG NER FERENC előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hozzászólások, Javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalóz alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR. (A beküldött előadásokat lehetőleg teljes egész ük ben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 3

5 ÁTTEKINTÉS Előszó helyett I. A kettős Kongresszus esem ényei II. A Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa III. Erdélyért IV. Magyar szellem, magyar örökség V. Beszámoló VI. Az Árpád Akadémia XXIII. évkönyve VII. Párhuzamos ülések VIII. Az emberi jogok egyetemes kiáltványa IX. Sza badegyetem X. Életrajzi adatok XI. Függelék XII. Névmutató XIII. Részletes tartalommutató 4

6 ELŐSZÓ HELYETT HALÁLSIKOLY ERDÉLYBŐL ISTENHEZ, EMBERHEZ Szívszakasztó vészkiáltás sikolt a viharos ég felé Erdély és a "Részek" ősi magyar földjéről. Egy ártatlanul halálra ítélt nép elcsukló hangja szál az emberiség lelkiismeretéhez és igazságérzetéhez. Kínokban vonaglik a világ Palesztinától Észak-Írországig, a balti államoktól Örményországig, Dél-Afrikától Afgánföldig, Tibettől Etiópiáig, különösen a Felvidéken, Kárpátalján, Muraközben, a Bánságban. De sehol a föld kerekségén nem könnyesebb a gyötrelem, mint Erdélyországban: a Körös-vidéktől az Olt folyóig, a Tisza forrásától a Temesig. Nem a szólásszabadság a lángoló kérdés ma, hanem harmadfél milliós színmagyar élete és halála, fennmaradása vagy kimúlása. Egy balkáni barbár csendőrhatalom véres keze vértanúsorsba kényszerítette az erdélyi magyar népet. Az erdélyi magyarság azonban nem akar vértanúként meghalni, élni akar! 1945-ben másodszor is kínpadra húzták Erdélyt. Az utolsó két évtizeden át pedig keresztjéhez szegezték. Vérző sebeinek nincs már száma. Elkobozták anyaföldjét, rabszolga munkára hajtják a hajdani földművest, célzatosan éheztetik a falvak népét. Munkásainkat ó-királysági üzemekbe viszik dolgozni. Sajtónkat a román kommunizmus magyar szócsövévé nyomorították. Szemenszedett "népképviselet" útján pecsétnyomó testülettel maskodnak fölöttünk. Ezredéves földrajzi neveinket eltörölték a térképről. V árosainkat idegen csőcselékhaddal árasztották el, templomainkat ki ü rítették, a Szentírást száműzték, az imakönyvet kiütötték Szent István népe kezéből. A papnevelést bilincsbe verték, a ma- 5

7 gyar nyelvet kitiltották a közigazgatásból, iska lá inka t b e szüntették, diákjainkat janicsár módra öt é vi r a b ságba hurcolják. A magyar nevet közgúny tárgyává te tté k. Di cső múltunkat elhazudják. Erdély fénykorát sajátjukna k h a misítjá k. Honfoglaláskori falvaink százait - templo m a ikka l és te m e tőikkel együtt - földgyalú alá íté lté k. Ahol egyk o r t e rm e lő falvak virágoztak, pusztulás szele süvölt a p a rlaggá h a n ya golt mezők fölött. A halál árnyé ka végigsuha nt a K á r pátok keleti kanyarjában! Ahol tizenegy évszázadon át á llam sze rv ező és h o n vé d ő volt a magyar, ahol karddal és ekével küzdött szebb, szab a d jövőért már akkor, amikor mai szomszédaink m ég seh o l sem jelentek meg a törté nelem láthatárán, o tt m a üldözött fö l dönfutó, leszegényített bujdosó a magyar! Gonosztevők már sok szégyenfolttal szennye zté k b e a világtörténelem pergamentjét. Ezt te tte a tű zze l -vassa l puszrító Dzsingisz kán, Küprili nagyvezír, a hibázó Habsburg önkényurak sok magyarirtó zsoldosa, a b ö rtönne l és bitófával kegyetlenkedő Karaffa, és a n emze teke t pusztító S ztá lin. Valamennyi irgalmatlan, istente le n, embe rte le n b a r bár volt, de azt irtotta, akit ideg ennek, e lle nsé g é n e k te kintett. Ezzel szemben az eszevesz ett balkánz csen d őr h a t a lom saját védtelen állampolgárait pusztítja, saját alattvalóz.nak falvait rombolja, saját államgazdaságát semmisítz meg egy csődb e jutott világszemlélet n evé ben, saját nép ét lökt e sz ralmas nyomorba, saját adójiz e tőit tekz"nt i ellenségnek. Az ötezer éves világtörténelem nem j egyze tt fe l e hhez hasonló barbárságat és esztelen pusztítást. A róma i r a b szolgának több személybiztonsága, emberi joga és remé nye volt, mint ma a román állampolgárnak ké tezer évve l k é sőbb. Ami ma Romániában történik, az az embe riség szégyene, a téboly iskolapéldája, az államhatalom züllé sé n e k t e tő foka, a gyűlölet Everest-csúcsa, az emberi gonoszság é s államvezetői képtelenség tanúsága, a tajtékzó düh pilla n a tnyi diadala. A hatalom birtokosai puskatus és testi-le lki kín z ás rémuralmával "kormányozzák" összefércelt országuka t, a m e lyet darabonként lopkodtak össze magyaroktól, le ngye le k től, bolgároktól és átmenetileg az oroszoktól is 1912 és 1918 között. 6

8 Vérengzésükkel naponta ismételten bizonyítják a világ közvéleményének ítélőszéke előtt, hogy a Kárpátok hegygerince tagadhatatlan határvonal a nyugatz' ember és a balkánz' martalóc élettere között. Csődben fetrengő államszervezet, politikai szörnyszülött nem uralkodhatik tovább, nem győzedelmeskedhetik az emberi jogok, a történelmi igazság vadon dühöngő eltiprásával A felszámolás ideje rohamosan közeledik! A történelem legpokoli b b gonosztevőivel sikeresen vetekedő Ceausescu 'Conducator" (Führer) erdélyi gaztettei révén Sztálin és a kambodzsai Pot Pol után a harmadik díszhelyet örökre biztosította magának. Amikor a közeledő számonkérés jelei feltűntek a színen, a román diktátor azt üvölti a Nyugat felé, hogy a magyar nép üldözése, sanyargatása, a falvak lerombolása, a nép erőszakos elhurcolása, nyelvük és vallásuk irgalmatlan elnyomása, a szólásszabadság és a helyi önkormányzat eltiprása kizárólag "belső államügy", a román állam alkun felüli előjoga. Ez a takaró nem nyúlik messzire. Az álarc lehullt és a román csínytevés meztelenül áll az erkölcsi világ előtt. A nemzetgyilkosság - bármelyik hatalom gyakorolja is - többé nem "belügy", hanem a világ nemzetközösségének ügye, az emberiség gyárnsága alá tartozik, és jogos megoldást követel a népek önrendelkezési jogán. Bukarest barbár balkáni módszere azt az ellenhatást váltotta ki a nagyhatalmakból, hogy Erdély már nem kizárólag magyar ügy, nem egyedül magyar fájdalom, nem csupán magyar gyász. Erdélyz"ek, magyarok, testvérek - Csík megyétől Bz"harz"g, Besztercétől Temesvárig - halljátok-e otthon, amz'kor kandallótok mellett küporogtok, hogy a "Nem, nem, soha!'' ma angolul harsog szerte a világon, németül és franáául, olaszul, spanyolul, törökül és japánul szál egyre fzgyelmesebb fülekbe, egyre tz:sztább lelküsmeretek mélyére? Az erdélyz kérdés rendezése nemcsak magyar sz'koly, hanem nemzetközi követelés. A jogrendszeren alapuló emberi társadalom felháborodása, a haladó nagy nemzetek egyhangú tz'ltakozása nem tűrz' a Ceausescu-féle nemzetgyz'lkosságot! 7

9 Erdély sorsa világügy. A jövő arcké p e o lyan lesz, a milyennek Erdély rendezésével idomítják. A korszak már vemhes a változással, bár a szülés n em lesz könnyű. De a változás jön, m e rt jönnie k e ll: a j og és igaz ság ügye nem halogatható többé sokáz.g. Árta tla n h a difog lyaink kényszermunka-táborokban elsorvadt te te m e i, jila va dohos börtönpincéiben senyvedő erdé lyi m agyar é rte lmiségiek, vezetők, művészek, papok, tanítók e lfojtott k esergése nem volt hiába, nem marad eredmé nyte le nül. Csak az a kérdés, hogy amiko r a vá ltozás b e köve tkezik,. mennyi magyar népséget talál szent szül ő fö ldünk fe lszíne fölött, és nem a karddal szerze tt, vé rre l vé d e lmezett, verej tékkel munkált göröngyök alatt. Könyörögve kérjük a felséges t e r e mtő I s t e ntől, hogy amikor a szabadság harangja m egkondul, miné l több m agya r és székely hallhassa ezt a várva várt magasztos hangot! E. M. 8

10 I. A KETTŐS KONGRESSZUS ESEMÉNYEI l Rövid áttekintés A XXVIII. Magyar Találkozó és vele párhuzamosan a Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa november 25 és 27 között folyt le az ohiói Cleveland városában, a Bond Court nagyszálló (777 St. Clair Avenue) hatodik szintjén. A más világrészekből, távolabbi országokból, államokból és városokból érkezők már november 24-én, az amerikai hálaadás ünnepén együtt vacsoráztak, majd a Savay-teremben műsoros estre gyűltek össze, amelyen helybeliek is megjelentek. Az est műsorának vezetője Fazakas Ferenc (Mount View, CA), közreműködője pedig dr. Dom;"án Ferencné (St. Louis, MO) zongoraművész; Marton László (Slinger, WI) énekművész, Neszlényi ]udü (Pasadena, CA) zenesz e rző zongoraművész, valamint Tárczy Kovács Erzsébet énekművész (San Mateo, CA) volt. A titkárság: dr. Nádas R ózsa és Szabolcs Lászlóné. (Somogyi L él) 9

11 A XXVIII. Magyar Találkazón 25-én, p éntek en 10 órakor az Amerikai Magyarak Országos Szövets égén e k tisztújító közgyűlése kezdődött, amely délután is folytatódott. 2-kor volt a Szabad Magyar Újságírók Szövets ég é n e k jubileumi tisztújító közgyűlése, amelyet 3 órakor " Magyar szellem, magyar örökség" címmel kerekasz tal-konfe r e ncia követett. 4 órakor Nagy Tibor és Nagy Zs ó ka (S ie rra Madre, CA) "Kassától Pozsonyig" című filmbemutatójára került sor. Ezután Duray Miklós (Pozsony, Csehszlovákia) előadása hangzott el. 6 órakor könyv-, képző- és iparművészeti, valamint bélyegkiállítás nyílt meg, amely mind a három nap megtekinthető maradt. Este 7 órakor nagyszabású irodalmi és művészest kezdődött. 26-án, szombaton de. 9 órai kezdettel egész napon át folyó párhuzamos ülést tartott az Árpád Akadé mia orientalisztikai, orvos- és mérnöktudományi osztálya (az utóbbi a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövets égéve l együttesen). Délután 2 órakor a Clevelandi Magyar Tört énelmi Társulat, Y23-kor az Egyesült Magyar Alap, 3 órakor a Szent László Társaság és Rend ülése kezdődött. 7 órakor díszvacsora volt s utána hangulatos Magyar Bál köve tke zett. 27-én, vasárnap 9 órakor szentmisét mutattak be és protestáns istentiszteletet tartottak, majd az Árpád A hadémia XXIII. évi rendes közgyűlésére került sor. Este a két Kongresszus Clevelandben maradó tagjai együtt vacsoráztak, majd búcsúes tén vettek rész t. A Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa 24-én, csütörtökön délután 4 órakor a világrészek vezetőinek megbeszélésével vette kezdetét. 25-én, Pénteken délelőtt került sor az ünnepélyes megnyitásra, majd különböző, általános jellegű állásfoglalásokra, végül az egyes bizottságok megalakítására. Délután 2 órakor a bizottságok ülés ez tek. 26-án, szombaton reggel 9 órakor a Világkongresszus teljes ülése folytatódott, Y2 l-kor társas ebéd volt, amelyet Dura y M z"klós előadása követett. 27-én, vasárnap a Világkongresszus tagjai a XXVIII. Magyar Találkozó eseményein vettek részt. Az ünnepélyes záróülés megtartására és a zárónyilatkozat kihirdetésére 4 órakor került sor. * 10

12 2 Kiállítások A Kongresszusok sikerét nagy mértékben fokozták a kiállítások, amelyek anyagának elrendezése Kúr Csaba szobrászművész, főrendező kiváló tehetségét s rátermettségét dicséri. A terem bal oldalának közepén elhelyezett hatalmas asztalokon a könyvkiállítás volt látható. Dr. Nádas Gyula, az Árpád Könyvkiadó Vállalat szakértő tulajdonosa - ifj. Nádas Gyula (Chicago, IL) és dr. Ludányi András (Ada, OH) közreműködésével - rendezte. Az asztalokon az érdeklődők a szabad földön kiadott legtöbb könyvet megtalálták. Kúr Csaba (Warren, OH) szobrászmúvészfestményei e lőtt. (Dr. Somogyiné ) A képző- és iparművészeti kiállítás anyaga igen magas színvonalúnak bizonyult. A műértő közönség az absztrakt művészeti alkotásoktól a realizmus remekműveiig rendkívül változatosságban gyönyörködhetett. A kiállítók a művészet fiatal rajongóiból és az idősebb nemzedékek már kiforrott egyéniségeiből kerültek ki. Közülük néhány nevet is idézünk. Buza György (Bay Village, OH) fényképfelvételeivel, Cseke Zsuzsanna (Budapest, Magyarország) grafill

13 kai munkáival és festményeivel, Imecs László (Erdé ly) tusrajzaival, Dózsa Margü és dr. Tapolyaz Mz"hályné k e rámiai műveivel, Orley-Borz Richard és Szakállas Lász ló ötletes szobrászati alkotásaival, A belovszky Elíz (Worthington, OH), Hampel Zsuzsa, Oriold György (Los Angeles, CA) é s Tallós Küty festőművészeti munkáival tűnt ki. A kiállítás főrendezője, Kúr Csaba, az Árpád Akadémia képzőművészeti osztályának elnöke, nemcsak szobrászati re m e k e ive l, hanem festőművészeti alkotásaival is kitűnt. Szakatlan újításként hatott a Clevelandi Magyar Múzeum külön b e mutatója Fekete Ferenc két kitűnő festményével, ame lye k közül az egyiket éppen restaurálták, valamint a mag-yar Sz ent Korona valóban művészi másával Az utóbbi dekoratív hatásával (forgó asztalon megvilágítva) ugyanúgy magára vonta minden látogató figyelmét, mint Oriold György vitéz Nagybányai Horthy Miklósról alkotott portréja. A kiállítás tartama alatt csatlakozott a kiállítókhoz a fiatal festőnövendékek csoportja, amelynek tagjai ad hoc improvizált szénvázlatokkal tették a kiállítást változatossá. Oriold György (Los Angeles, CA)festómúvész, a Horthy hép allwtója, Tárczy Ková cs Erzsébet (San Mateo, CA) és Kúr Csaba (Warren, OH) szobrászm üvész, a hépzómúvészeti hiállításfórendezóje. (Haraszt h y) 12

14 A Clevelandi Magya r Múzeum láállításánah egy része a díszmagyarral és a Sze nl Korona nu'ivésú m ásával. (Dr. Somogyiné) A bélyegkiállítás - Körmöczy Zoltán vezetésével - a clevelandi Amerikaz'-Magyar Bély eggyűjtő Egyesület évi XXIV. kiállításának anyagából mutatott be sokatmondó részleteket. A kiállításokat november 25-én 6 órakor dr. Nádas jános, a két Kongresszus elnöke nyitotta meg. Bevezetőt Könnyü László (St. Louis, MO) mondott, aki a jelenlevő írók, költők és kiadók bemutatása közben azok érdemeiről is megemlékezett. Jelen volt: A belovszky Elzz (Worthington, OH), Buzáné Ormaz Ildz'kó (Bay Village, OH), dr. Chászár Ede (Indiana, PA), dr. Duray Mz'klós (Pozsony, Csehszlovákia), dr. Érdy Miklós (West New York, NJ), Fazakas Ferenc (Mt. View, CA), dr. Fz'edler Kálmán (Chicago, IL), vitéz Haraszthyné Kapossy Kati (Solon, OH), Kovácsy józsef (Seven Hills, OH), Könnyü László (St. Louis, MO), dr. L engyel Alfonz (Philadelphia, PA), dr. Ludányz András (Ada, OH), dr. Ludányz'né Nádas julianna (Ada, OH), ft. dr. Mz'skolczy Kálmán, Sch.P. (Derby, NY), ft. Mustos István, Sch.P. (Trenton, NJ), dr. Nagy György (Toronto, Ont., Kanada), dr. Nádas Gyula, dr. Nádas jános, Németh Gyula (Yonkers, NY), Panajothné László Márta (Shaker H ts., OH), Pap 13

15 Gyula (New Brunswick, Nj ), dr. Somogyz Fer en c, So nwgyi F. L él (Parma Hts., OH), dr_. Szent miklósy É les G éza, dr. Tapatyai Mihály, T. Dombrády Dóra, Ví"gh Ildikó, Váág Anna (Toronto, Ont., Kanada). Vörösváry Ist ván (Toronto, Ont., Kanada). Kúr Csaba (Warren, OH), mint a kiá llítások főr c nd e ző j e, külön köszöntötte a m egnyitó ünnepsége n m egje le nt közönséget, majd röviden méltatta a k épző- é s i parműv é szet i kiállítás anyagát is. 3 Filmbemutató Mindkét Kongresszus részvevői rendkívül n agy é r deklődéssel nézték végig azt a színes, e re d e ti filmbe muta tót, amely a kongresszusi ülések e lső napján, n ove m b e r 25 -é n, pénteken délután 4 órakor volt. A b emuta tót n e mcsak a ké t Kongresszus tagjai nézték végig, hanem a ve n déglá tó Cleveland városának és környéké nek m agyarsága közül is számosan megtekintették. A 16 mm-es filme t Nagy Tibor és felesége, Zsáka (Sierra Madre, CA), készíte tte a m agyar Felvidéken (a mai Szlovákiában) tett utazása során. A bemutató "Kassától Pozsonyig" címmel azokat a kö zm űv e l ő d és i emlékeket és bizonyítékokat ve tte városról városra sorra. amelyek mind arról tanúskodnak, hogy a F e lvidé k e zer éven át magyar volt. II. Rákóczi Ferenc nagyfejedele m kassa i síremlékétől kezdődően a pozsonyi király-koro názások színhelyéig minden vár és rom erről beszél. 4 Irodalmi és művészest A XXVIII. Magyar Kongresszus irodalmi és műv és zest Jet Stolmár Ilona (Pittsburgh, PA) műsorvez e tő nove mber 25-én, pénteken este 7 órakor nyitotta meg. A termet zsúfolásig megtöltő hallgatóságot magyar szeretettel köszöntötte, majd ft. Mustos István piaristát kérte fel, hogy a " Hymnus" költőjéről, Kölcsey Ferencről mancijon ünne pi m egemléke zést. 14

16 Staimár Ilona (Pittsburgh" PA), az irodalmi és múvészest músorvezetóje. (Haraszthy) Ft. Mustos István, Sch. P. (Trenton, NJ): MEGNYITÓ SZA VAK Megemlékezés Kölcsey Ferencről, a Himnusz költőjéről A szerző Kölcsey Ferenc, a zeneköltő Erkel Ferenc, a mű a magyar nemzeti himnusz. Szövegét 1823-ban írta a költő és 1844-ben zenésítette meg Erkel Ferenc. Az alkalom a kegyeletes megemlékezésre: 150 éve halt meg az a Kölcsey, akinél a magyar sors öntudatosírása újra és újra írásainak örök érvényt ad. Vagy ahogy epigrammáiban maga Kölcsey fejezte ki legjobban: "Nemzeti fény a cél, hogy elérd, forrj egybe, magyar népem". Vagy másutt, mint mondja, küzdenie kell a magyarnak, küzdenie és győznie a hazáért. Meszsze tekintsen! "A pálya kicsiny, túl rajta nagyobb vár". Ezek a 15

17 szavak, úgy érzem, ennek a nagyszerű Kongresszusnak szálnak éppen úgy, mint szólt a reformkor elején kü zdő magyarnak. Költőről emlékezünk, művészt, nevet ünne p e lünk, de többet ennél. Népünk, nemzetünk tisztább, öntudatosabb szeretetére nemesedü~k. úgy érzem, mert n emzeti költőink nemcsak művészek. Ok a nemzet újra és újra m egszálaló lelkiismeretei. Ők az útmutatók, amikor a polgári politika csak döcögve vagy sehogyan sem halad. Ők azok, akik mernek álmodni és mégis az éjjelek vigyázó őreiként riadót kiáltanak. Ők azok, akik nem imakönyvből, de szívből imádkoznak és szavakkal, szívvel egeket ostromolnak. Kölcsey Ferenc észak-tiszántúli református birtokos nemes család korán árvaságra maradt gyermeke. Vézna, beteges, félszeg. Gyerme~kori himlő következté ben félszemére látását is elvesztette. O az, aki akkor lépett az irodalomtörténetbe, amikor már Goethe kikiáltotta a világirodalom gondolatát. Így írja Kölcsey: Most az angol Rómában, a római Párizsban, a francia Amerikában, a magyar nép egy része Észak-Amerika partjain és a többi, ki tudja, hol lakik. Mennyire vonatkozik ez ránk is! Most az újságsz e rkesztő a világ öt részének ír. Az angol és francia, román író a világ öt részét sóhajtoztatja és éppen ezért mindent magáénak nevezhet. Az emberek szinte egyetlen nagy házban laknak. Igen, amikor Kölcsey költészete elindul, akkor Csakanait követi. Aztán Kazinczy hatására az eszméjében német klaszszicizmus, majd később a szentimentalizmus keríti hatalmába. Panasz és elvágyódás adja egykori és akkori versei hangját. "Ó, sírni, sírni, sírni, mert nem sírt senki még" - írja EljoJtódás című költeményében. - "Az elsüllyedt boldogság után sírni, mikor nem sírt senki még legfelsőbb pontján a fájdalomnak: félni is ki tud, ki tud?" De költői nagysága nem áll itt meg. Ő nem keseredett el, mint a német szentimentalizmus nem egy költője, vagy a korabeli franciák. Ő úgy érzi, hogy ebből az elvont világfájdalomból a valóságba kell lépnie és a valóságban megtalálja a hazafiasság, a patriotizmus érzését, értelmét. Így írja, idézem 1816-ban írt leveléből: "Interesszában lenni az egész emberiséggel és mégis el nem veszíteni azt az édes érzelmet, amely a születéssel földjéhez vonzza az embert. És ez a kettő nem ellenkezik egymással. Mint az emberi szeretet az atyai és gyermeki sze- 16

18 retettel nem ellenkezik, így nem ellenkezik a hazaszeretet azzal a szeretettel, amelyet az egész emberiség felé nyitunk ki". Aztán visszamegy a múltba s a történelem erejével tanítja nemzetét a jelenben. Egymás után írja meg a Rákóczi, haj, B ercsényi, haj című és több más gyönyörű versét, de még ott él benne a pesszimizmus. Hiszen ekkor megy közpályára, ekkor próbálja szárnyait először a megyében, mint aljegyző, aztán mint főjegyző, végül mint követ. Látja azt, hogy bár ő készen van, nemzete még nincs kész az 1840-es évek elején arra a feladatra, amelyet majd 1848-ban a nemzet kibontott szárnyakkal megrepül Ft. Mustos István (Trenton, NJ) az irodalmi és miivészes/ bevezetójét mondja. (I-Iaraszthy) Az ország jobbra fordulásáért, a nép nagy érdekeiért érdemes élni. Így vezeti olvasóit költeményről költeményre abban a folyamatban, amelyben ő él s élteti olvasóit. És a reménybe fogalmazott tenniakarás és tennitudás az a kiút, amelyben eltűnik csüggedése és megmarad az akarat. Belemélyed a történelembe, de töprengései mégis arra késztetik, a kétségbeesésnél több a remény, a levertségnél több a nemzetszolgálat. De ha vármegyéjét híven is szolgálja, országgyűlési szerepléseivel mindenki tiszteletét is elnyeri, az 1830-as évek elején még nem érlelik át a reformtörekvések. Tettek és 17

19 eszmék, a Zrínyi dala, Zrínyi második éneke mind arról tanúskodik, hogy újra és újra sziklafalba fut és ő az á ldozat. És akkor énekli: "Vándor, állj meg, korcsui az a nyja vére, más faj állt a kihunyt helyébe. Gyönge főv e l romlott szüntelen dicső nép, mely tanult izzadni, s izzadás közt hősi bért aratni. Névben él csak, többé nincs jelen". Aztán újra felsír a Zrínyi második éneké-ben. Mert Zrínyi volt az eszme, a harcos az ő számára is, mint a reformkor első költője számára, mindenütt. De ez még a n ép e lle n szól. Nem vagyunk még 1848-ban. Úgy érzem, ezeken a folyosókon is fel-fe lsír u gyan ez a kísértő és nagyon sokszor borúlátó hangulat. N em vagyunk még ott, hogy tehessünk valamit. Úgy érzem, K ö lcsey minden szavában nekünk is szól: "És más hon áll a négy folyam partjára, Más szózat és más keblű nép; S szebb arcot ölt e föld kies határa, Hogy újra gyúl, ki bájkörébe lép". A költő újra és újra elmélkedik, de jobban és jobban érlelődik benne, amit aztán később követői értelmeznek igazi 48-as öntudattá. Ó nála a végrendelet, a Parainesis, a becsületességre való felhívás: "Minden erény önáldozattal jar, feláldozásával pillanatnyi kényünknek, m egtagadásával önhasznunknak, s nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával: azonban minden áldozat kz"csz"ny azokhoz képest, miket a hazának kívánni joga van. Mindent, amit éltedfolyta alatt arcod izzadásával gyűjtöttél; mindent, amit lángoló szerelemmel fűztél magadhoz, javaz.dat, kincseidet, házad népét és saját éltedet naponként érett e f el k ell szentelned". Ezt én holnap reggel újra kikiáltarn a folyosókon, mielőtt bárki kijön a szobákból. Újra mondom, "nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával" - Kölcsey mondta, nem én: Mert tudd meg, e szóban, haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész összvessége. Oltár atyáz"d által Istennek építve; ház, hol az élet első örömez"t ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátid, rokonaid s polgártársaid: egytől egyig csak egészítő részei annak. 18

20 Ez végrendelet. Nemcsak Kálmán unokaöccsének, nekünk is szóló végrendelet. * * * A zeneszerző Erkel Ferenc a magyar opera megteremtője. Nem erről szól a jubileum éve, de ő a Himnusz zeneszerzője. Kolozsvárott zenetanítóként kezdi működését, ahol először találkozik a népies zene motívumaival. Nem Kodály és Bartók idejében vagyunk, hanem az 1800-as évek elején. Ott és akkor érzi már, hogy mi az ereje, mi a nagysága és mélysége annak a magyar nemzeti zenének, amely először lép az operaház falai közé és színpadára Erkel gyönyörű áriáiban. Még újra meg újra ott érezzük a már akkor kötelező olasz nagyopera, a grand opera megkötöttségeit, de már a Báthorz Máriá-ban (1840. augusztus 8-án hozzák először színpadra), majd a Hunyadi Lászlóban fülünkbe cseng a verbunkosok magyar dallama. Ott érezzük még a kötött olasz opera összes szabályának hűséges megtartását. De aztán jön a Dózsa György, Bádenz György, Sarolta, a Névtelen hősök, István kz"rály. Mindjobban érezhető Wagner hatása, de ott marad mindig Erkel Ferenc, a magyar hazafi, aki megérezte, hogy megjelent a magyar realizmo és azt, hogy becsüljük és értékeljük és vigyük be életünk művészetébe és művészetünk életébe is magyarságunkat és ne csak a külföldit, az idegent utánozzuk, hanem merjünk magyarak lenni a magyarság teljes érdekében. Így lett ő a legméltóbb szerzője a mi magyar nemzeti Himnuszunk dallamának. Az író Kölcsey az idealista és mégis borúlátó hazafi, a zeneszerző Erkel, a magyar opera megteremtője, akinek minden művében a haza sorsa iránti aggódás él a hangjegyek vulkáni erejével. A mű, amivel ma köszöntjük itt, ezt a jeles együttest, a magyarság színe-javát a külföldön, az a Himnusz. Első versszaka imádság, mint ahogy az utolsó is az. És benne van a következő hat versszakban egész történelmünk, egész tragédiánk, egész tegnapunk, egész mánkés egész holnapunk. Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, Nyújtsfeléje védő kart, Ha küzd ellenséggel. Nem szavalni akarom. Tudjuk nagyon jól, hogy Verseghy 19

21 egyik templomi éneke ihlette Kölcseyl arra, hog-y imát írjon. Nem szavalom, imádkozni akarom. Annál is inkább, mert a rendezőség nagyon bölcsen úgy érezte, hogy a bevezető ima helyett ez legyen a kezdő ima. Engedjé k meg, hogy a Himnuszt mindegyikünk nevében, azok n evében, akik itt vannak, akik az öt világrész minden részén mag-yarok, ezt a Himnuszt imádkozzam. (Az előadó ezt követően megrázó erővel adja e l ő a Himnuszt. A "Vérözön lábainál" után m egjegyzi: N e m tudok tovább imádkozni, mert Erdély és mindaz, amit most az újságokban olvasunk, elönt. Majd a következők é ppen folytatja:) Kedves jó Testvéreim! Az ima az első s ezzel indulunk. Az ima az e lső s ezzel megyünk tovább. Az ima az első és ezzel szórják unokáink sírjainkra a hantot, a rögöt. De akárhol vagyunk, n e fe lejtsük Kölcsey Ferenc örök értékű szavait: Csak kemé ny ostrommal nyílik meg a haza szent vára; gond, fáradtság az örök hír ára. És legyen ez a bevezetés -, ha hosszúra nyúlt is -, így befejezve, ahogy Kölcsey mondja. Nemcsak n e künk, de mindannyiunknak: Négy szócskát üzenek, vésdjól kebledbe sfiadnak Hagyd örökül, ha kihunysz: A haza minden e lőtt. Fogadjuk meg! A Mindszenty Kamara Kórus énekel. Vezényelft. Siklódz Sándor plébános. (I-Iaraszthy) 20

22 A fennkölt, magasztos emlékbeszédet a közönség feszült csendbe n hallgatta végig, végül meghatottan énekelte el a m agyar nemzeti himnuszt. A M indszen ty Kam arahárus ft. Sihlódz Sándor vezényletével és párját ritkító, művészi felkészültséggel Beethoven " Di c sőít T éged " című művét adta e lő. A zenei kís é retről Pelter M ihlós kiváló zon goraművész gondoskodott. } eszenszhy Gyöngyi (Fairjz"eld, OH) erdélyi hö"ltók verseit adja e l ő. (H araszthy) ]eszenszhy Gyöngyi (Fairfield, OH) erdélyi költők verseiből szavalt el utánozhatatlan átéléssel több költeményt. Marton László (Slinger, WI) dalénekes régi magyar dalok hangulatos előadásával szórakoztatta hallgatóságát. Füry Lajos (Osprey, FL), a magyar emigráció legtermékenyebb írója, "Megy a gyűrű vándorútra" című elbeszélésének felolvasásával aratott újabb nagy sikert. Megkapó szavakkal mondta el, hogy az eljegyzési gyűrű hogyan jutott e lőre nem látott események során kézről kézre. A kiváló író nagy sikerét fokozta Neszlényijudü (Pasadena, CA) zongoraművész és zeneszerző tüneményes játéka. Liszt "Erdőzsongás" című szerzeményét adta elő. 21

23 Dr. Füry Lajos "Megy a gyűrű vánd orút ra"' cím ű novellríjút o lvassajel az irodalmi és múvészest en. (Haraszthy) Ruttkay Amold (Ausztrália) "cseveg" az irodalmz és múvészesl en. (Haraszthy) A korábban már szereplő Jeszenszky Gyöngyi (Fairfield, OH) szavalóművész Reményik Sándor "Az ige" című költe- 22

24 ményének drámai előadásával nagy élményben részesítette a közönséget. Tárczy Kovács Erzsébet (San Mateo, CA) énekművész magyar dalokat énekelt. Művészetével hol megríkatta, hol megkacagtatta hálás hallgatóságát. Rutthay Arnold (Brighton-le-Sands, NSW, Ausztrália), aki az emigrációs magyar lapokban Só B ernát írói néven szerepel, szellemes csevegéssei mondott sok-sok igazságot. A múltról és jelenről szóló csevegés teljes szövegét (237 verssort) az "Új Hídfő" című havi folyóirat 1989 februárjában megjelent XLII. évfolyamának 2. száma a ll. oldalon közli. A már közzétett csevegés befejező részét az alábbiakban hozzuk: Az irodalmi és múvészest közönségéneh egy része. Az elsö sorban Ruttkay Arnold (Bn'ghton-le-Sands, NSW., Ausztráha) és felesége; a másodikban H etyey Sándor (Faz'rfield, V., Ausztráha) és vitéz Harasztlzy Miklósné Kapossy Katz' (Salon, OH); a harmadzi<ban ft. Mustos István piarista, dr. Bal/ó István ( Fairview Park, OH), ft. Erdez' j. józsef OSBM (Matawan, NJ) és Böszörményi Sándor. (Haraszthy) 23

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World.

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World. PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr.János

Részletesebben

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAROKNÁL (2.) PÉTER-PÁL MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAROKNÁL (2.) PÉTER-PÁL MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 6. szám (40. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. június MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! A Szentatya beszéde az ad limina látogatásra Rómába érkezett

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 XXXIV. ÉVFOLYAM Vigilia 3. SZÁM TARTALOM Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 Seiqeti Endre: Korfordulók tanúja,... 147 Saád Béla: A dialógus embere 153 Boldizsá1'

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

Pedagógiai háttéranyag

Pedagógiai háttéranyag KÉSZÜLT: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011. május 2 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÚTMUTATÓ... 5 A nemzeti összetartozás napja... 5

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre XX. évfolyam 2010. október Az októberi szám szerzõi: Ábrányi Emil Bazsó Dombi Attila Bogdán László Cságoly

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

Fontos Tudnivalók, Hírek

Fontos Tudnivalók, Hírek VEZETŐK LAPJA 2. OLDAL Fontos Tudnivalók, Hírek Felhívás! A Vezetők Lapja elektronikus kiadása. Kérünk szíves visszajelzést azok részéről, akik nyomtatott példány helyett megelégednének a lap további küldésének

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. február 14. Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz Önkormányzati hírek 2 2015. február 14. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»»

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Vár állott, most kőhalom. Bonchida, 2014.

kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Vár állott, most kőhalom. Bonchida, 2014. AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Vár állott, most kőhalom. Bonchida, 2014....Darabokra szaggatták, szétbombázták és leégett. Egymásra halmozott kövek, sehol sincs vakolat, vagy egy épen maradt

Részletesebben