PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on"

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World REPORT FROM THE V. WORLD CONGRESS of HUNGARIANS IN THE FREE WORLD EDITED by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyz Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1989

2 A XXVIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ Iffi ÖNII{ÁT A BESZÁMOLÓ A SZABADVILÁGI MAGYAROK V. VILÁGKONGRESSZUSÁRÓL Szerkesztette: DR. NÁDAS JÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1989

3 Copyright 1989 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 GraceAvenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszólalások - tartalmáért szerzőik fe l e lősek! Minden jogot fenntartunk! A k ép ekfelvét elein ek k észítóit zárójelben röviditéssel h özöljü/1. Copyright 1989 by Árpád Publishing Company All rights reserved No pan of th is book may be used or reproduced in any mannc r w h a tsacver without prior written permission fro m the publishe r except in the case o f brief quota tions embodied in eritical a rticles a nd revie ws. Publis h e r : Árpád Publishing Company Grace Avenue. Clevela nd. Ohio Typographer: Compsetting, T hornr idge Ave.. Clevela nd. Ohio ~' - Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America 2

4 A SZERZÖK ABELOVSZKY ELÍZ DR. BALLO ISTVÁN DR. BALOGH SÁNDOR BOKORISTVÁN BRÁDY MÁRIA DR. CHÁSZÁR EDE DR. CZETTLER ANTAL DR. DURA Y MIKLOS FAR KAS LÁSZLO F AZAKAS FERENC DR. GARA Y ANDRÁS GÖRGÉNYI LÁSZLO HARALYI FEJÉR PÁL VITÉZ HARASZTHY MIKLOSNÉ HETYEY SÁNDOR J0KAY JUDIT KINDERNAYISTVÁN KOPPÁNY ENDRE KOV ÁCSY JÖZSEF KÖNNYŰERNÖ KÖNNYŰ LÁSZLO DR. LÁCZA Y ERVIN DR. LENGYEL ALFONZ DR. MESTER FlORE DR. MIHÁLY FERENC IT. MUSTOS ISTVÁN NAGY JúLIA DR. NÁDAS JÁNOS DR. NÁ VORI KORNÉL NÉMETH GYULA ORIOLD GYÖRGY PÁSZTOR LÁSZLO PERLOMÁRIA PELLER MIKLÖSNÉ R. GAÁL VERONIKA RUTTKA Y ANDOR DR. SIMONFAY FERENC DR. SOMOGYI FERENC DR. SOMOGYI FERENCNÉ STIRUNG GYÖRGY STOLMÁR ALADÁR STOLMÁR G. ILONA DR. SZENT-IVÁNYI GÁBOR DR. W AG NER FERENC előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hozzászólások, Javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalóz alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR. (A beküldött előadásokat lehetőleg teljes egész ük ben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 3

5 ÁTTEKINTÉS Előszó helyett I. A kettős Kongresszus esem ényei II. A Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa III. Erdélyért IV. Magyar szellem, magyar örökség V. Beszámoló VI. Az Árpád Akadémia XXIII. évkönyve VII. Párhuzamos ülések VIII. Az emberi jogok egyetemes kiáltványa IX. Sza badegyetem X. Életrajzi adatok XI. Függelék XII. Névmutató XIII. Részletes tartalommutató 4

6 ELŐSZÓ HELYETT HALÁLSIKOLY ERDÉLYBŐL ISTENHEZ, EMBERHEZ Szívszakasztó vészkiáltás sikolt a viharos ég felé Erdély és a "Részek" ősi magyar földjéről. Egy ártatlanul halálra ítélt nép elcsukló hangja szál az emberiség lelkiismeretéhez és igazságérzetéhez. Kínokban vonaglik a világ Palesztinától Észak-Írországig, a balti államoktól Örményországig, Dél-Afrikától Afgánföldig, Tibettől Etiópiáig, különösen a Felvidéken, Kárpátalján, Muraközben, a Bánságban. De sehol a föld kerekségén nem könnyesebb a gyötrelem, mint Erdélyországban: a Körös-vidéktől az Olt folyóig, a Tisza forrásától a Temesig. Nem a szólásszabadság a lángoló kérdés ma, hanem harmadfél milliós színmagyar élete és halála, fennmaradása vagy kimúlása. Egy balkáni barbár csendőrhatalom véres keze vértanúsorsba kényszerítette az erdélyi magyar népet. Az erdélyi magyarság azonban nem akar vértanúként meghalni, élni akar! 1945-ben másodszor is kínpadra húzták Erdélyt. Az utolsó két évtizeden át pedig keresztjéhez szegezték. Vérző sebeinek nincs már száma. Elkobozták anyaföldjét, rabszolga munkára hajtják a hajdani földművest, célzatosan éheztetik a falvak népét. Munkásainkat ó-királysági üzemekbe viszik dolgozni. Sajtónkat a román kommunizmus magyar szócsövévé nyomorították. Szemenszedett "népképviselet" útján pecsétnyomó testülettel maskodnak fölöttünk. Ezredéves földrajzi neveinket eltörölték a térképről. V árosainkat idegen csőcselékhaddal árasztották el, templomainkat ki ü rítették, a Szentírást száműzték, az imakönyvet kiütötték Szent István népe kezéből. A papnevelést bilincsbe verték, a ma- 5

7 gyar nyelvet kitiltották a közigazgatásból, iska lá inka t b e szüntették, diákjainkat janicsár módra öt é vi r a b ságba hurcolják. A magyar nevet közgúny tárgyává te tté k. Di cső múltunkat elhazudják. Erdély fénykorát sajátjukna k h a misítjá k. Honfoglaláskori falvaink százait - templo m a ikka l és te m e tőikkel együtt - földgyalú alá íté lté k. Ahol egyk o r t e rm e lő falvak virágoztak, pusztulás szele süvölt a p a rlaggá h a n ya golt mezők fölött. A halál árnyé ka végigsuha nt a K á r pátok keleti kanyarjában! Ahol tizenegy évszázadon át á llam sze rv ező és h o n vé d ő volt a magyar, ahol karddal és ekével küzdött szebb, szab a d jövőért már akkor, amikor mai szomszédaink m ég seh o l sem jelentek meg a törté nelem láthatárán, o tt m a üldözött fö l dönfutó, leszegényített bujdosó a magyar! Gonosztevők már sok szégyenfolttal szennye zté k b e a világtörténelem pergamentjét. Ezt te tte a tű zze l -vassa l puszrító Dzsingisz kán, Küprili nagyvezír, a hibázó Habsburg önkényurak sok magyarirtó zsoldosa, a b ö rtönne l és bitófával kegyetlenkedő Karaffa, és a n emze teke t pusztító S ztá lin. Valamennyi irgalmatlan, istente le n, embe rte le n b a r bár volt, de azt irtotta, akit ideg ennek, e lle nsé g é n e k te kintett. Ezzel szemben az eszevesz ett balkánz csen d őr h a t a lom saját védtelen állampolgárait pusztítja, saját alattvalóz.nak falvait rombolja, saját államgazdaságát semmisítz meg egy csődb e jutott világszemlélet n evé ben, saját nép ét lökt e sz ralmas nyomorba, saját adójiz e tőit tekz"nt i ellenségnek. Az ötezer éves világtörténelem nem j egyze tt fe l e hhez hasonló barbárságat és esztelen pusztítást. A róma i r a b szolgának több személybiztonsága, emberi joga és remé nye volt, mint ma a román állampolgárnak ké tezer évve l k é sőbb. Ami ma Romániában történik, az az embe riség szégyene, a téboly iskolapéldája, az államhatalom züllé sé n e k t e tő foka, a gyűlölet Everest-csúcsa, az emberi gonoszság é s államvezetői képtelenség tanúsága, a tajtékzó düh pilla n a tnyi diadala. A hatalom birtokosai puskatus és testi-le lki kín z ás rémuralmával "kormányozzák" összefércelt országuka t, a m e lyet darabonként lopkodtak össze magyaroktól, le ngye le k től, bolgároktól és átmenetileg az oroszoktól is 1912 és 1918 között. 6

8 Vérengzésükkel naponta ismételten bizonyítják a világ közvéleményének ítélőszéke előtt, hogy a Kárpátok hegygerince tagadhatatlan határvonal a nyugatz' ember és a balkánz' martalóc élettere között. Csődben fetrengő államszervezet, politikai szörnyszülött nem uralkodhatik tovább, nem győzedelmeskedhetik az emberi jogok, a történelmi igazság vadon dühöngő eltiprásával A felszámolás ideje rohamosan közeledik! A történelem legpokoli b b gonosztevőivel sikeresen vetekedő Ceausescu 'Conducator" (Führer) erdélyi gaztettei révén Sztálin és a kambodzsai Pot Pol után a harmadik díszhelyet örökre biztosította magának. Amikor a közeledő számonkérés jelei feltűntek a színen, a román diktátor azt üvölti a Nyugat felé, hogy a magyar nép üldözése, sanyargatása, a falvak lerombolása, a nép erőszakos elhurcolása, nyelvük és vallásuk irgalmatlan elnyomása, a szólásszabadság és a helyi önkormányzat eltiprása kizárólag "belső államügy", a román állam alkun felüli előjoga. Ez a takaró nem nyúlik messzire. Az álarc lehullt és a román csínytevés meztelenül áll az erkölcsi világ előtt. A nemzetgyilkosság - bármelyik hatalom gyakorolja is - többé nem "belügy", hanem a világ nemzetközösségének ügye, az emberiség gyárnsága alá tartozik, és jogos megoldást követel a népek önrendelkezési jogán. Bukarest barbár balkáni módszere azt az ellenhatást váltotta ki a nagyhatalmakból, hogy Erdély már nem kizárólag magyar ügy, nem egyedül magyar fájdalom, nem csupán magyar gyász. Erdélyz"ek, magyarok, testvérek - Csík megyétől Bz"harz"g, Besztercétől Temesvárig - halljátok-e otthon, amz'kor kandallótok mellett küporogtok, hogy a "Nem, nem, soha!'' ma angolul harsog szerte a világon, németül és franáául, olaszul, spanyolul, törökül és japánul szál egyre fzgyelmesebb fülekbe, egyre tz:sztább lelküsmeretek mélyére? Az erdélyz kérdés rendezése nemcsak magyar sz'koly, hanem nemzetközi követelés. A jogrendszeren alapuló emberi társadalom felháborodása, a haladó nagy nemzetek egyhangú tz'ltakozása nem tűrz' a Ceausescu-féle nemzetgyz'lkosságot! 7

9 Erdély sorsa világügy. A jövő arcké p e o lyan lesz, a milyennek Erdély rendezésével idomítják. A korszak már vemhes a változással, bár a szülés n em lesz könnyű. De a változás jön, m e rt jönnie k e ll: a j og és igaz ság ügye nem halogatható többé sokáz.g. Árta tla n h a difog lyaink kényszermunka-táborokban elsorvadt te te m e i, jila va dohos börtönpincéiben senyvedő erdé lyi m agyar é rte lmiségiek, vezetők, művészek, papok, tanítók e lfojtott k esergése nem volt hiába, nem marad eredmé nyte le nül. Csak az a kérdés, hogy amiko r a vá ltozás b e köve tkezik,. mennyi magyar népséget talál szent szül ő fö ldünk fe lszíne fölött, és nem a karddal szerze tt, vé rre l vé d e lmezett, verej tékkel munkált göröngyök alatt. Könyörögve kérjük a felséges t e r e mtő I s t e ntől, hogy amikor a szabadság harangja m egkondul, miné l több m agya r és székely hallhassa ezt a várva várt magasztos hangot! E. M. 8

10 I. A KETTŐS KONGRESSZUS ESEMÉNYEI l Rövid áttekintés A XXVIII. Magyar Találkozó és vele párhuzamosan a Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa november 25 és 27 között folyt le az ohiói Cleveland városában, a Bond Court nagyszálló (777 St. Clair Avenue) hatodik szintjén. A más világrészekből, távolabbi országokból, államokból és városokból érkezők már november 24-én, az amerikai hálaadás ünnepén együtt vacsoráztak, majd a Savay-teremben műsoros estre gyűltek össze, amelyen helybeliek is megjelentek. Az est műsorának vezetője Fazakas Ferenc (Mount View, CA), közreműködője pedig dr. Dom;"án Ferencné (St. Louis, MO) zongoraművész; Marton László (Slinger, WI) énekművész, Neszlényi ]udü (Pasadena, CA) zenesz e rző zongoraművész, valamint Tárczy Kovács Erzsébet énekművész (San Mateo, CA) volt. A titkárság: dr. Nádas R ózsa és Szabolcs Lászlóné. (Somogyi L él) 9

11 A XXVIII. Magyar Találkazón 25-én, p éntek en 10 órakor az Amerikai Magyarak Országos Szövets égén e k tisztújító közgyűlése kezdődött, amely délután is folytatódott. 2-kor volt a Szabad Magyar Újságírók Szövets ég é n e k jubileumi tisztújító közgyűlése, amelyet 3 órakor " Magyar szellem, magyar örökség" címmel kerekasz tal-konfe r e ncia követett. 4 órakor Nagy Tibor és Nagy Zs ó ka (S ie rra Madre, CA) "Kassától Pozsonyig" című filmbemutatójára került sor. Ezután Duray Miklós (Pozsony, Csehszlovákia) előadása hangzott el. 6 órakor könyv-, képző- és iparművészeti, valamint bélyegkiállítás nyílt meg, amely mind a három nap megtekinthető maradt. Este 7 órakor nagyszabású irodalmi és művészest kezdődött. 26-án, szombaton de. 9 órai kezdettel egész napon át folyó párhuzamos ülést tartott az Árpád Akadé mia orientalisztikai, orvos- és mérnöktudományi osztálya (az utóbbi a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövets égéve l együttesen). Délután 2 órakor a Clevelandi Magyar Tört énelmi Társulat, Y23-kor az Egyesült Magyar Alap, 3 órakor a Szent László Társaság és Rend ülése kezdődött. 7 órakor díszvacsora volt s utána hangulatos Magyar Bál köve tke zett. 27-én, vasárnap 9 órakor szentmisét mutattak be és protestáns istentiszteletet tartottak, majd az Árpád A hadémia XXIII. évi rendes közgyűlésére került sor. Este a két Kongresszus Clevelandben maradó tagjai együtt vacsoráztak, majd búcsúes tén vettek rész t. A Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa 24-én, csütörtökön délután 4 órakor a világrészek vezetőinek megbeszélésével vette kezdetét. 25-én, Pénteken délelőtt került sor az ünnepélyes megnyitásra, majd különböző, általános jellegű állásfoglalásokra, végül az egyes bizottságok megalakítására. Délután 2 órakor a bizottságok ülés ez tek. 26-án, szombaton reggel 9 órakor a Világkongresszus teljes ülése folytatódott, Y2 l-kor társas ebéd volt, amelyet Dura y M z"klós előadása követett. 27-én, vasárnap a Világkongresszus tagjai a XXVIII. Magyar Találkozó eseményein vettek részt. Az ünnepélyes záróülés megtartására és a zárónyilatkozat kihirdetésére 4 órakor került sor. * 10

12 2 Kiállítások A Kongresszusok sikerét nagy mértékben fokozták a kiállítások, amelyek anyagának elrendezése Kúr Csaba szobrászművész, főrendező kiváló tehetségét s rátermettségét dicséri. A terem bal oldalának közepén elhelyezett hatalmas asztalokon a könyvkiállítás volt látható. Dr. Nádas Gyula, az Árpád Könyvkiadó Vállalat szakértő tulajdonosa - ifj. Nádas Gyula (Chicago, IL) és dr. Ludányi András (Ada, OH) közreműködésével - rendezte. Az asztalokon az érdeklődők a szabad földön kiadott legtöbb könyvet megtalálták. Kúr Csaba (Warren, OH) szobrászmúvészfestményei e lőtt. (Dr. Somogyiné ) A képző- és iparművészeti kiállítás anyaga igen magas színvonalúnak bizonyult. A műértő közönség az absztrakt művészeti alkotásoktól a realizmus remekműveiig rendkívül változatosságban gyönyörködhetett. A kiállítók a művészet fiatal rajongóiból és az idősebb nemzedékek már kiforrott egyéniségeiből kerültek ki. Közülük néhány nevet is idézünk. Buza György (Bay Village, OH) fényképfelvételeivel, Cseke Zsuzsanna (Budapest, Magyarország) grafill

13 kai munkáival és festményeivel, Imecs László (Erdé ly) tusrajzaival, Dózsa Margü és dr. Tapolyaz Mz"hályné k e rámiai műveivel, Orley-Borz Richard és Szakállas Lász ló ötletes szobrászati alkotásaival, A belovszky Elíz (Worthington, OH), Hampel Zsuzsa, Oriold György (Los Angeles, CA) é s Tallós Küty festőművészeti munkáival tűnt ki. A kiállítás főrendezője, Kúr Csaba, az Árpád Akadémia képzőművészeti osztályának elnöke, nemcsak szobrászati re m e k e ive l, hanem festőművészeti alkotásaival is kitűnt. Szakatlan újításként hatott a Clevelandi Magyar Múzeum külön b e mutatója Fekete Ferenc két kitűnő festményével, ame lye k közül az egyiket éppen restaurálták, valamint a mag-yar Sz ent Korona valóban művészi másával Az utóbbi dekoratív hatásával (forgó asztalon megvilágítva) ugyanúgy magára vonta minden látogató figyelmét, mint Oriold György vitéz Nagybányai Horthy Miklósról alkotott portréja. A kiállítás tartama alatt csatlakozott a kiállítókhoz a fiatal festőnövendékek csoportja, amelynek tagjai ad hoc improvizált szénvázlatokkal tették a kiállítást változatossá. Oriold György (Los Angeles, CA)festómúvész, a Horthy hép allwtója, Tárczy Ková cs Erzsébet (San Mateo, CA) és Kúr Csaba (Warren, OH) szobrászm üvész, a hépzómúvészeti hiállításfórendezóje. (Haraszt h y) 12

14 A Clevelandi Magya r Múzeum láállításánah egy része a díszmagyarral és a Sze nl Korona nu'ivésú m ásával. (Dr. Somogyiné) A bélyegkiállítás - Körmöczy Zoltán vezetésével - a clevelandi Amerikaz'-Magyar Bély eggyűjtő Egyesület évi XXIV. kiállításának anyagából mutatott be sokatmondó részleteket. A kiállításokat november 25-én 6 órakor dr. Nádas jános, a két Kongresszus elnöke nyitotta meg. Bevezetőt Könnyü László (St. Louis, MO) mondott, aki a jelenlevő írók, költők és kiadók bemutatása közben azok érdemeiről is megemlékezett. Jelen volt: A belovszky Elzz (Worthington, OH), Buzáné Ormaz Ildz'kó (Bay Village, OH), dr. Chászár Ede (Indiana, PA), dr. Duray Mz'klós (Pozsony, Csehszlovákia), dr. Érdy Miklós (West New York, NJ), Fazakas Ferenc (Mt. View, CA), dr. Fz'edler Kálmán (Chicago, IL), vitéz Haraszthyné Kapossy Kati (Solon, OH), Kovácsy józsef (Seven Hills, OH), Könnyü László (St. Louis, MO), dr. L engyel Alfonz (Philadelphia, PA), dr. Ludányz András (Ada, OH), dr. Ludányz'né Nádas julianna (Ada, OH), ft. dr. Mz'skolczy Kálmán, Sch.P. (Derby, NY), ft. Mustos István, Sch.P. (Trenton, NJ), dr. Nagy György (Toronto, Ont., Kanada), dr. Nádas Gyula, dr. Nádas jános, Németh Gyula (Yonkers, NY), Panajothné László Márta (Shaker H ts., OH), Pap 13

15 Gyula (New Brunswick, Nj ), dr. Somogyz Fer en c, So nwgyi F. L él (Parma Hts., OH), dr_. Szent miklósy É les G éza, dr. Tapatyai Mihály, T. Dombrády Dóra, Ví"gh Ildikó, Váág Anna (Toronto, Ont., Kanada). Vörösváry Ist ván (Toronto, Ont., Kanada). Kúr Csaba (Warren, OH), mint a kiá llítások főr c nd e ző j e, külön köszöntötte a m egnyitó ünnepsége n m egje le nt közönséget, majd röviden méltatta a k épző- é s i parműv é szet i kiállítás anyagát is. 3 Filmbemutató Mindkét Kongresszus részvevői rendkívül n agy é r deklődéssel nézték végig azt a színes, e re d e ti filmbe muta tót, amely a kongresszusi ülések e lső napján, n ove m b e r 25 -é n, pénteken délután 4 órakor volt. A b emuta tót n e mcsak a ké t Kongresszus tagjai nézték végig, hanem a ve n déglá tó Cleveland városának és környéké nek m agyarsága közül is számosan megtekintették. A 16 mm-es filme t Nagy Tibor és felesége, Zsáka (Sierra Madre, CA), készíte tte a m agyar Felvidéken (a mai Szlovákiában) tett utazása során. A bemutató "Kassától Pozsonyig" címmel azokat a kö zm űv e l ő d és i emlékeket és bizonyítékokat ve tte városról városra sorra. amelyek mind arról tanúskodnak, hogy a F e lvidé k e zer éven át magyar volt. II. Rákóczi Ferenc nagyfejedele m kassa i síremlékétől kezdődően a pozsonyi király-koro názások színhelyéig minden vár és rom erről beszél. 4 Irodalmi és művészest A XXVIII. Magyar Kongresszus irodalmi és műv és zest Jet Stolmár Ilona (Pittsburgh, PA) műsorvez e tő nove mber 25-én, pénteken este 7 órakor nyitotta meg. A termet zsúfolásig megtöltő hallgatóságot magyar szeretettel köszöntötte, majd ft. Mustos István piaristát kérte fel, hogy a " Hymnus" költőjéről, Kölcsey Ferencről mancijon ünne pi m egemléke zést. 14

16 Staimár Ilona (Pittsburgh" PA), az irodalmi és múvészest músorvezetóje. (Haraszthy) Ft. Mustos István, Sch. P. (Trenton, NJ): MEGNYITÓ SZA VAK Megemlékezés Kölcsey Ferencről, a Himnusz költőjéről A szerző Kölcsey Ferenc, a zeneköltő Erkel Ferenc, a mű a magyar nemzeti himnusz. Szövegét 1823-ban írta a költő és 1844-ben zenésítette meg Erkel Ferenc. Az alkalom a kegyeletes megemlékezésre: 150 éve halt meg az a Kölcsey, akinél a magyar sors öntudatosírása újra és újra írásainak örök érvényt ad. Vagy ahogy epigrammáiban maga Kölcsey fejezte ki legjobban: "Nemzeti fény a cél, hogy elérd, forrj egybe, magyar népem". Vagy másutt, mint mondja, küzdenie kell a magyarnak, küzdenie és győznie a hazáért. Meszsze tekintsen! "A pálya kicsiny, túl rajta nagyobb vár". Ezek a 15

17 szavak, úgy érzem, ennek a nagyszerű Kongresszusnak szálnak éppen úgy, mint szólt a reformkor elején kü zdő magyarnak. Költőről emlékezünk, művészt, nevet ünne p e lünk, de többet ennél. Népünk, nemzetünk tisztább, öntudatosabb szeretetére nemesedü~k. úgy érzem, mert n emzeti költőink nemcsak művészek. Ok a nemzet újra és újra m egszálaló lelkiismeretei. Ők az útmutatók, amikor a polgári politika csak döcögve vagy sehogyan sem halad. Ők azok, akik mernek álmodni és mégis az éjjelek vigyázó őreiként riadót kiáltanak. Ők azok, akik nem imakönyvből, de szívből imádkoznak és szavakkal, szívvel egeket ostromolnak. Kölcsey Ferenc észak-tiszántúli református birtokos nemes család korán árvaságra maradt gyermeke. Vézna, beteges, félszeg. Gyerme~kori himlő következté ben félszemére látását is elvesztette. O az, aki akkor lépett az irodalomtörténetbe, amikor már Goethe kikiáltotta a világirodalom gondolatát. Így írja Kölcsey: Most az angol Rómában, a római Párizsban, a francia Amerikában, a magyar nép egy része Észak-Amerika partjain és a többi, ki tudja, hol lakik. Mennyire vonatkozik ez ránk is! Most az újságsz e rkesztő a világ öt részének ír. Az angol és francia, román író a világ öt részét sóhajtoztatja és éppen ezért mindent magáénak nevezhet. Az emberek szinte egyetlen nagy házban laknak. Igen, amikor Kölcsey költészete elindul, akkor Csakanait követi. Aztán Kazinczy hatására az eszméjében német klaszszicizmus, majd később a szentimentalizmus keríti hatalmába. Panasz és elvágyódás adja egykori és akkori versei hangját. "Ó, sírni, sírni, sírni, mert nem sírt senki még" - írja EljoJtódás című költeményében. - "Az elsüllyedt boldogság után sírni, mikor nem sírt senki még legfelsőbb pontján a fájdalomnak: félni is ki tud, ki tud?" De költői nagysága nem áll itt meg. Ő nem keseredett el, mint a német szentimentalizmus nem egy költője, vagy a korabeli franciák. Ő úgy érzi, hogy ebből az elvont világfájdalomból a valóságba kell lépnie és a valóságban megtalálja a hazafiasság, a patriotizmus érzését, értelmét. Így írja, idézem 1816-ban írt leveléből: "Interesszában lenni az egész emberiséggel és mégis el nem veszíteni azt az édes érzelmet, amely a születéssel földjéhez vonzza az embert. És ez a kettő nem ellenkezik egymással. Mint az emberi szeretet az atyai és gyermeki sze- 16

18 retettel nem ellenkezik, így nem ellenkezik a hazaszeretet azzal a szeretettel, amelyet az egész emberiség felé nyitunk ki". Aztán visszamegy a múltba s a történelem erejével tanítja nemzetét a jelenben. Egymás után írja meg a Rákóczi, haj, B ercsényi, haj című és több más gyönyörű versét, de még ott él benne a pesszimizmus. Hiszen ekkor megy közpályára, ekkor próbálja szárnyait először a megyében, mint aljegyző, aztán mint főjegyző, végül mint követ. Látja azt, hogy bár ő készen van, nemzete még nincs kész az 1840-es évek elején arra a feladatra, amelyet majd 1848-ban a nemzet kibontott szárnyakkal megrepül Ft. Mustos István (Trenton, NJ) az irodalmi és miivészes/ bevezetójét mondja. (I-Iaraszthy) Az ország jobbra fordulásáért, a nép nagy érdekeiért érdemes élni. Így vezeti olvasóit költeményről költeményre abban a folyamatban, amelyben ő él s élteti olvasóit. És a reménybe fogalmazott tenniakarás és tennitudás az a kiút, amelyben eltűnik csüggedése és megmarad az akarat. Belemélyed a történelembe, de töprengései mégis arra késztetik, a kétségbeesésnél több a remény, a levertségnél több a nemzetszolgálat. De ha vármegyéjét híven is szolgálja, országgyűlési szerepléseivel mindenki tiszteletét is elnyeri, az 1830-as évek elején még nem érlelik át a reformtörekvések. Tettek és 17

19 eszmék, a Zrínyi dala, Zrínyi második éneke mind arról tanúskodik, hogy újra és újra sziklafalba fut és ő az á ldozat. És akkor énekli: "Vándor, állj meg, korcsui az a nyja vére, más faj állt a kihunyt helyébe. Gyönge főv e l romlott szüntelen dicső nép, mely tanult izzadni, s izzadás közt hősi bért aratni. Névben él csak, többé nincs jelen". Aztán újra felsír a Zrínyi második éneké-ben. Mert Zrínyi volt az eszme, a harcos az ő számára is, mint a reformkor első költője számára, mindenütt. De ez még a n ép e lle n szól. Nem vagyunk még 1848-ban. Úgy érzem, ezeken a folyosókon is fel-fe lsír u gyan ez a kísértő és nagyon sokszor borúlátó hangulat. N em vagyunk még ott, hogy tehessünk valamit. Úgy érzem, K ö lcsey minden szavában nekünk is szól: "És más hon áll a négy folyam partjára, Más szózat és más keblű nép; S szebb arcot ölt e föld kies határa, Hogy újra gyúl, ki bájkörébe lép". A költő újra és újra elmélkedik, de jobban és jobban érlelődik benne, amit aztán később követői értelmeznek igazi 48-as öntudattá. Ó nála a végrendelet, a Parainesis, a becsületességre való felhívás: "Minden erény önáldozattal jar, feláldozásával pillanatnyi kényünknek, m egtagadásával önhasznunknak, s nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával: azonban minden áldozat kz"csz"ny azokhoz képest, miket a hazának kívánni joga van. Mindent, amit éltedfolyta alatt arcod izzadásával gyűjtöttél; mindent, amit lángoló szerelemmel fűztél magadhoz, javaz.dat, kincseidet, házad népét és saját éltedet naponként érett e f el k ell szentelned". Ezt én holnap reggel újra kikiáltarn a folyosókon, mielőtt bárki kijön a szobákból. Újra mondom, "nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával" - Kölcsey mondta, nem én: Mert tudd meg, e szóban, haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész összvessége. Oltár atyáz"d által Istennek építve; ház, hol az élet első örömez"t ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátid, rokonaid s polgártársaid: egytől egyig csak egészítő részei annak. 18

20 Ez végrendelet. Nemcsak Kálmán unokaöccsének, nekünk is szóló végrendelet. * * * A zeneszerző Erkel Ferenc a magyar opera megteremtője. Nem erről szól a jubileum éve, de ő a Himnusz zeneszerzője. Kolozsvárott zenetanítóként kezdi működését, ahol először találkozik a népies zene motívumaival. Nem Kodály és Bartók idejében vagyunk, hanem az 1800-as évek elején. Ott és akkor érzi már, hogy mi az ereje, mi a nagysága és mélysége annak a magyar nemzeti zenének, amely először lép az operaház falai közé és színpadára Erkel gyönyörű áriáiban. Még újra meg újra ott érezzük a már akkor kötelező olasz nagyopera, a grand opera megkötöttségeit, de már a Báthorz Máriá-ban (1840. augusztus 8-án hozzák először színpadra), majd a Hunyadi Lászlóban fülünkbe cseng a verbunkosok magyar dallama. Ott érezzük még a kötött olasz opera összes szabályának hűséges megtartását. De aztán jön a Dózsa György, Bádenz György, Sarolta, a Névtelen hősök, István kz"rály. Mindjobban érezhető Wagner hatása, de ott marad mindig Erkel Ferenc, a magyar hazafi, aki megérezte, hogy megjelent a magyar realizmo és azt, hogy becsüljük és értékeljük és vigyük be életünk művészetébe és művészetünk életébe is magyarságunkat és ne csak a külföldit, az idegent utánozzuk, hanem merjünk magyarak lenni a magyarság teljes érdekében. Így lett ő a legméltóbb szerzője a mi magyar nemzeti Himnuszunk dallamának. Az író Kölcsey az idealista és mégis borúlátó hazafi, a zeneszerző Erkel, a magyar opera megteremtője, akinek minden művében a haza sorsa iránti aggódás él a hangjegyek vulkáni erejével. A mű, amivel ma köszöntjük itt, ezt a jeles együttest, a magyarság színe-javát a külföldön, az a Himnusz. Első versszaka imádság, mint ahogy az utolsó is az. És benne van a következő hat versszakban egész történelmünk, egész tragédiánk, egész tegnapunk, egész mánkés egész holnapunk. Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, Nyújtsfeléje védő kart, Ha küzd ellenséggel. Nem szavalni akarom. Tudjuk nagyon jól, hogy Verseghy 19

21 egyik templomi éneke ihlette Kölcseyl arra, hog-y imát írjon. Nem szavalom, imádkozni akarom. Annál is inkább, mert a rendezőség nagyon bölcsen úgy érezte, hogy a bevezető ima helyett ez legyen a kezdő ima. Engedjé k meg, hogy a Himnuszt mindegyikünk nevében, azok n evében, akik itt vannak, akik az öt világrész minden részén mag-yarok, ezt a Himnuszt imádkozzam. (Az előadó ezt követően megrázó erővel adja e l ő a Himnuszt. A "Vérözön lábainál" után m egjegyzi: N e m tudok tovább imádkozni, mert Erdély és mindaz, amit most az újságokban olvasunk, elönt. Majd a következők é ppen folytatja:) Kedves jó Testvéreim! Az ima az első s ezzel indulunk. Az ima az e lső s ezzel megyünk tovább. Az ima az első és ezzel szórják unokáink sírjainkra a hantot, a rögöt. De akárhol vagyunk, n e fe lejtsük Kölcsey Ferenc örök értékű szavait: Csak kemé ny ostrommal nyílik meg a haza szent vára; gond, fáradtság az örök hír ára. És legyen ez a bevezetés -, ha hosszúra nyúlt is -, így befejezve, ahogy Kölcsey mondja. Nemcsak n e künk, de mindannyiunknak: Négy szócskát üzenek, vésdjól kebledbe sfiadnak Hagyd örökül, ha kihunysz: A haza minden e lőtt. Fogadjuk meg! A Mindszenty Kamara Kórus énekel. Vezényelft. Siklódz Sándor plébános. (I-Iaraszthy) 20

22 A fennkölt, magasztos emlékbeszédet a közönség feszült csendbe n hallgatta végig, végül meghatottan énekelte el a m agyar nemzeti himnuszt. A M indszen ty Kam arahárus ft. Sihlódz Sándor vezényletével és párját ritkító, művészi felkészültséggel Beethoven " Di c sőít T éged " című művét adta e lő. A zenei kís é retről Pelter M ihlós kiváló zon goraművész gondoskodott. } eszenszhy Gyöngyi (Fairjz"eld, OH) erdélyi hö"ltók verseit adja e l ő. (H araszthy) ]eszenszhy Gyöngyi (Fairfield, OH) erdélyi költők verseiből szavalt el utánozhatatlan átéléssel több költeményt. Marton László (Slinger, WI) dalénekes régi magyar dalok hangulatos előadásával szórakoztatta hallgatóságát. Füry Lajos (Osprey, FL), a magyar emigráció legtermékenyebb írója, "Megy a gyűrű vándorútra" című elbeszélésének felolvasásával aratott újabb nagy sikert. Megkapó szavakkal mondta el, hogy az eljegyzési gyűrű hogyan jutott e lőre nem látott események során kézről kézre. A kiváló író nagy sikerét fokozta Neszlényijudü (Pasadena, CA) zongoraművész és zeneszerző tüneményes játéka. Liszt "Erdőzsongás" című szerzeményét adta elő. 21

23 Dr. Füry Lajos "Megy a gyűrű vánd orút ra"' cím ű novellríjút o lvassajel az irodalmi és múvészest en. (Haraszthy) Ruttkay Amold (Ausztrália) "cseveg" az irodalmz és múvészesl en. (Haraszthy) A korábban már szereplő Jeszenszky Gyöngyi (Fairfield, OH) szavalóművész Reményik Sándor "Az ige" című költe- 22

24 ményének drámai előadásával nagy élményben részesítette a közönséget. Tárczy Kovács Erzsébet (San Mateo, CA) énekművész magyar dalokat énekelt. Művészetével hol megríkatta, hol megkacagtatta hálás hallgatóságát. Rutthay Arnold (Brighton-le-Sands, NSW, Ausztrália), aki az emigrációs magyar lapokban Só B ernát írói néven szerepel, szellemes csevegéssei mondott sok-sok igazságot. A múltról és jelenről szóló csevegés teljes szövegét (237 verssort) az "Új Hídfő" című havi folyóirat 1989 februárjában megjelent XLII. évfolyamának 2. száma a ll. oldalon közli. A már közzétett csevegés befejező részét az alábbiakban hozzuk: Az irodalmi és múvészest közönségéneh egy része. Az elsö sorban Ruttkay Arnold (Bn'ghton-le-Sands, NSW., Ausztráha) és felesége; a másodikban H etyey Sándor (Faz'rfield, V., Ausztráha) és vitéz Harasztlzy Miklósné Kapossy Katz' (Salon, OH); a harmadzi<ban ft. Mustos István piarista, dr. Bal/ó István ( Fairview Park, OH), ft. Erdez' j. józsef OSBM (Matawan, NJ) és Böszörményi Sándor. (Haraszthy) 23

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága GÁNÓCZY JÓZSEF Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága Társaságunk tevékenységének ismertetését a Széchenyi István Gimnázium megteremtõjével kezdem, mivel a gimnázium szinte együtt keletkezett otthonával,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt BELOVÁRI Anita & BAKA József Kaposvári Egyetem, Kaposvár belovari.anita@ke.hu & baka.jozsef@ke.hu A 19. sz. közepe táján Dániában különleges megoldás született

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben