O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N"

Átírás

1 SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET egyetemi docens O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N AZ OLVASÓKÖNYV alapját egy TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY képezi. Szöveges és prezentációs részének minden anyaga a szerző saját munkája. A tanulmányok zöme öt éven belül készült. A gyűjtemény az ugyanilyen című tantárgy számára egyúttal olvasókönyvként szolgál. A kézirat CD-melléklete válogatott dokumentumokat, jogszabályokat valamint ítéletszövegeket tartalmaz. Pécsi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar Európa Központ valamint Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Jogi Kar 1. kiadás 2008 ősz 2. kiadás 2010 ősz

2 AZ OLVASÓKÖNYV TARTALOMJEGYZÉKE Az olvasókönyvben szereplő tanulmányok egy része december 1., a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése előtt készült. A szövegekben a kézirat lezárásának időpontjában mértékadó terminológiát használtam. A kézirat lezárásának illetve a publikált tanulmányok forrásának megjelölése az adott tanulmány elején olvasható. Az olvasókönyvben foglalt, publikált tanulmányokra csak az eredeti forrás megjelölésével lehet hivatkozni! KÉZIRAT (oldalszám) 1. Az egyén jogi helyzete alapvetés (ppt) Szöveges rész: 2. A jog szerepe Európában a közösségi jog megjelenése a magyar jogrendszerben (1) 3. A jogorvoslat duális rendszere az Európai Unióban (6) 4. Az egyenlő bánásmód elve és az általános diszkrimináció tilalom az egyén legátfogóbb védelme a közösségi jogban (23) 5. Az általános diszkrimináció tilalma a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után az EUMSz. 18. cikk magyarázata (26) 6. Az egyén mint a közösségi jog által szabályozott gazdasági élet szereplője (36) I. Rész A. Az EKSz-ben rögzített gazdasági alapszabadságok (37) B. A munkavállalás szabadsága (39) C. A letelepedés szabadsága (48) D. A szolgáltatások szabadsága (57) II. Rész: Releváns jogesetek időrendi sorrendben (66) 7. Gondolatok a Bolkestein-irányelv kapcsán: kereszttűzben a szolgáltatások piacának jövője az Európai Unióban (73) 8. Az uniós polgárság intézménye (79) 9. A mellőzéstől a dinamikus értelmezésig: az uniós polgárság intézménye az Európai Bíróság gyakorlatában (89) 10.A magánszemély perképessége az Európai Alkotmányos Szerződés alapján: kis előrelépés sok értelmezési problémával (99) 11.Gondolatok az Európai Unió alapjogi rendszerének metamorfózisáról (109) 12.Interferencia az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában (119) 13.Közösségi jogi/uniós jogi relevanciával bíró tényállások vizsgálata a közösségi alapjogok valamint a jogállami garanciák teljesülése szempontjából (133) 14.Az alapjogok három jogrendszer metszéspontjában (135) 15. Új távlatok az európai alapjogvédelemben az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez (154) 16.Bevándorlási politika az Európai Unióban és Magyarországon (165) 17.A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága (180) 18.Emberi jogok a terrorizmus elleni harc oltárán? (187) Power point lista: 19.Nemzetközi jog uniós jog belső/nemzeti jog

3 20.Az egyenlő bánásmód elve és az általános diszkrimináció tilalom (ppt) 21.Személyek szabad mozgása az Európai Unióban (ppt) 22.Szolgáltatások szabad áramlása az Európai Unióban (ppt) 23.Az uniós polgárság intézménye (ppt) 24.Az alapjogok védelme az Európai Unióban (ppt) 25.Az alapjogok három jogrendszer metszéspontjában (ppt) 26.Új távlatok az európai alapjogvédelemben (ppt) 27.A bevándorlási politika néhány kritikus pontja az Európai Unióban (ppt) 28.Migrációs hálózatok és személyek szabad mozgása az Európai Unióban (ppt) 29.A nyelv és a jog kapcsolata az egyén kommunikációjának szerepe (ppt) 30.A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága (ppt) 31.Emberi jogok a terrorizmus elleni harc oltárán? (ppt) CD-melléklet: JOGFORRÁSOK, JOGESETEK Dokumentumok, jogszabályok: 1. Az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelme tárgyában kelt Egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei (Európa Tanács, 2003) 2. Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárás rövid vázlata (sk) 3. Az Unió Alapjogi Chartája (HL 2007/C 303/1, ) 4. Magyarázatok az Alapjogi Chartához (HL 2007/C 303/2, ) 5. A Bizottság közleménye az alapjogi charta tiszteletben tartásáról a Bizottság jogalkotási javaslataiban (COM (2005) 172 végleges) 6. A Tanács 168/2007/EK rendelete az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról (HL L 53/01, ) 7. A Bizottság jelentése Az uniós polgárságról szóló ötödik jelentés (Com (2008) 85 végleges, ) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgására és tartózkodására való jogáról (HL L 158/77, ) Jogesetek: 9. Alapjogi jogesetek 29/69 - Stauder 4/73 - Nold T-54/99 max.mobil 11/70 Internationale Handelsgesellschaft 149/77 - Defrenne C-409/95 - Marschall C-285/98 Tanja Kreil 44/79 Hauer 46/87 és 227/88 - Hoechst C-94/00 Roquettes Fréres C-280/93 Banánpiaci rendtartás 5/88 - Wachauf C-260/89 - ERT C-159/90 - Grogan C-60/00 - Carpenter 222/84 - Johnston 85/76 Hoffman-LaRoche 63/83 Regina. Kirk 222/86 - Unectef C-213/89 Factortame

4 C-144/04 - Mangold C-303/06 Coleman 10.Uniós polgársággal összefüggő jogesetek C-145/04 Spanyolország v. Egyesült Királyság és Írország C-406/04 De Cuyper C-413/99 Baumbast C-300/04 Eman és Sevinger C-224/98 D Hoop C-456/02 - Trojani C-148/02 Garcia Avello C-258/04 - Ioannidis C-209/03 - Bidar C-403/03 - Schempp C-192/05 Tas-Hagen C-33/07 Jipa C-158/07 Föster

5 2. A jog szerepe Európában a közösségi jog megjelenése a magyar jogrendszerben * A mai konferencia szervezőinek köszönöm a meghívást, és a lehetőséget arra, hogy gondolataimat megoszthatom Önökkel. Hetekkel héttel ezelőtt az előkészítés során több lehetséges téma felmerült, Mikolasek Úr jó szívvel az Önök által a meghívóban olvasható kérdéskört választotta, bízva abban, hogy a lehetetlenre vállalkozás az én számomra nem probléma. Őszintén jelentem: kudarcot vallottam. A közösségi jog megjelenését a magyar jogrendszerben a maga egészében nem fogom tudni bemutatni, de abban mégis bízom, hogy az az aspektus, amit kiemelek belőle, felkelti az Önök érdeklődését, és számot tarthat a hazai jogásztársadalom jelenlévő képviselőinek figyelmére. Magyarország tagsága az Európai Unióban alkotmányossági, jogalkotási, jogalkalmazási és jogorvoslattal összefüggő kérdéseket egyaránt felvet ezek a kérdések nem statikusan, egyszer és mindenkorra megválaszolható módon merülnek fel illetve oldhatók meg, hanem folyamatosan jelen vannak, amelyek kezelésére tartósan be kell rendezkednie minden olyan intézménynek, amelynek érintkezési pontjai vannak a közösségi joggal. A közösségi jog és a tagállami jog viszonyát semmiképp sem csupán a közösségi jogi aspektus határozza meg. A közösségi jogot a legtöbb területen a tagállamok érvényesítik, amelyek a Közösségen belül sem veszítették el szuverén jogalanyiságukat hiszen ők maradtak az alapító szerződések urai. A közösségi jog egyik legfőbb tétele a nemzeti joggal szembeni elsőbbségének elve homorú-domború relációt feltételez: a közösségi jog érvényesüléséhez szükséges annak elismerése is a tagállami alkotmányos rendben. Másik oldalról viszont a közösségi jog magyar érvényesülésének a magyar alkotmány alapján való esetleges megkérdőjelezése a közösségi jogba ütközne. Erre a szinte paradoxonnak felfogható kérdésre az alkotmány évi LXI. törvénnyel beiktatott 2/A. (1) bekezdése, illetve a 6. (4) bekezdése igyekszik választ adni. Eszerint: A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket [ ]alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig egyes, alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei által is így az Alkotmány 2/A. (1) bekezdése. A 6. (4) bekezdése pedig az alábbi kiegészítést fűzi hozzá: A Magyar Köztársaság az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében. Jelen helyzetben nem vagyok kompetens válaszadó arra a nyilvánvaló dilemmára ami az alkotmánymódosításunkat megelőző és azt követő időszak szakmai vitáiban egyértelműen megfogalmazódott, hogy ti. az alkotmányunk elismeri-e a közösségi jog autonómiáját, vagy pedig saját magában látja-e a közösségi jog és a magyar jog közötti viszony meghatározásának végső alapját. A közösségi joggal szemben ugyanis csak akkor merülhet fel magyar alkotmányos garanciák alkalmazása, ha az alkotmány nem en- * Előadás a Magyar Jogász Egylet és az MTA Veszprémi Területi Bizottságának alkotmányossági konferenciáján Esztergomban, december 1. napján

6 2 gedi át teljes mértékben a döntést a közösségi jog számára, illetve az azt alkalmazó fórumok számára. Jelenleg az Európai Unió jogrendjét figyelemmel kísérő eredetileg nemzetközi joggal foglalkozó jogászként azonban természetesen van véleményem a fenti dilemmával összefüggő néhány kísérőjelenségről. A közösségi jog magyar jogrendszerbeli megjelenését, a magyar jogalkotók, jogalkalmazók részéről mutatkozó szimpátiát netán ellenszenvet és ebből logikusan következően a közösségi jog magyarországi érvényesülésének hatékonyságát én most más oldalról közelítem meg. Engedjék meg, hogy meghívjam Önöket egy ezzel összefüggő közös eszmefuttatásra! A jog szerepe Európában Az európai integráció folyamatában már a kezdetektől fogva rendkívüli szerepe volt a jognak. Az Európai Bizottság első elnökétől, Walter Hallsteintől származik az alábbi, 1973-ban leírt mondat: Nem az erőszak, nem is a népek leigázása volt az eszköz, hanem egy szellemi, kulturális erő: a jog (Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, Düsseldorf/Wien 1973, 53.) Az Európai Uniót ma is jogközösségnek tekinti a szakmai közvélemény, bár a jognak az integrációban játszott szerepe változott az idők folyamán. Szó sincs azonban arról, hogy jelentősége csökkent volna. Az Európai Unió, pontosabban az Európai Közösségek több mint ötven évvel ezelőtti alapítása óta mára a felismerhetetlenségig megváltozott: új szakpolitikák nyíltak meg számára, új hatásköröket szerzett, intézményi reformokat hajtott végre és jelentős, földrajzi értelemben vett bővülésen ment keresztül. Hosszú ideje politikai képződményként is keresi azonban a helyét, és elindult saját uniós identitásának körvonalazása felé ezzel olyan terepre tévedt, amelyen bizony a saját tagállamai már nemcsak a hatásköreiket, de esetenként az identitásukat is félthetik. Az Európai Unió ma már vitathatatlanul politikai közösségnek is tekinthető mégha persze a politikai jelző használata nem is feltétlenül hibátlan ebben az esetben. Az európai szintű kormányzás számára ma a jogközösségként való definiálás már nem elegendő legitimációs bázis: Európát a jog, mint hiteles kohéziós erő önmagában már nem tudja összetartani [1994-ben Ulrich Everling, volt EuBí-bíró még úgy vélte: Zur Begründung der Urteile des EuGH, EuR 29, 1994, 127.]. Mindezen változások ellenére a jog rendkívüli, kiemelt szerepet játszik továbbra is. Be kell látni mindeközben azt, hogy a közösségi jog nem tekinthető integratív céltételezést eleve elrendelt módon magában hordozó eszköznek, sőt, megkockáztatom, nem tekinthető egységes, homogén egésznek sem. Az Európai Unió sokkal inkább olyanfajta jogi szerkezet, amely különböző jogi rezsimek, eltérő jogrendszerek, és speciális jogi térségek hálózataként fogható fel. Az említett szerkezeti elemek, a különböző jogi rezsimek, jogrendszerek eltérő keletkezéstörténete a magyarázat arra, hogy a közösségi jog nem válhatott homogén, egységes rendszerré. Katalizátor szerep az, amire az alapító szerződések és az azokból nyert felhatalmazás alapján a Közösség intézményei által megalkotott másodlagos közösségi jogi normák vállalkozhatnak! És éppen ez az, ami az európai színterű bíráskodást szükségessé teszi, és egyúttal hihetetlen kihívást jelent! A feladat szinte beláthatatlan. Az Európai Közösség voltaképpen hagyományos nemzetközi szervezetként indult, jogrendje eredetileg a nemzetközi jog szokásos normatív természetű szövegezésén alapult. A nemzetközi jog természetesen jog, mégha nem is rendelkezik a nemzeti jogrendszerek jellemzően szigorú kötőerejével. A nemzetközi jog normáit, a nemzetközi bíróságok döntéseit a szuverén államok gyakran nemzeti érdekből táplálkozó politikai logika mentén alkalmazzák és hajtják végre. A szuverenitást és a nemzetközi jogi normativitást gyakran egymás ellentétpárjaként kezelik: az államok (nemzetközi) jogkövető magatartása rendszeresen politikai megfontolások függvénye. Még tovább menve: miután a belső jogban megszokott (valódi) érvényesítési és kikényszerítési mechanizmus nem áll rendelkezésre, a nemzetközi jogsértések esetében sokszor elmarad a szankcionálás. A nemzetközi jog érvényesülésével kapcsolatban tudathasadásos állapotot figyelhetünk meg: egyrészről nagy az igény nemzetközi jogorvoslati fórumok létesítése és működése iránt jelezve azt, hogy lega-

7 3 lábbis elméletben, a nemzetközi kapcsolatok terén egyre nagyobb szükség van a felmerülő viták és jogsértések bírói rendezésére. Másrészről viszont az államok magatartásukat még mindig nem rendelik alá maradéktalanul a nemzetközi jog normatív szabályainak illetve az azokat konkretizáló nemzetközi bírósági döntéseknek: a nemzetközi jog gyakorlati haszna/hasznosulása igen udvariasan fogalmazva is sajnos ugyancsak csekélynek mondható. Ezzel szemben az Európai Közösség jogának normatív szövegezése a Közösség nemzetközi jogi eredete ellenére sokkal inkább a nemzeti jogban megszokotthoz hasonlítható: a közösségi jog a belső joggal azonos módon hasznosul. Nem csak arról van szó, hogy pl. az irányelveket a tagállamok átlagban 96-97%-os arányban határidőre implementálják, hanem többek között arról is, hogy az Európai Bíróság ítéleteinek végrehajtása majdnem kifogástalannak mondható. [Ld. az EKSz 228. cikk alapján fizetendő bírság kérdését.] Az Európai Bíróság ítéletei kapcsán szemben a hagyományos nemzetközi bíróságok döntéseivel politikai logika mentén történő mérlegelés nincs, végrehajtás van. Igencsak figyelemre méltó a különbség! Kérdés: mivel magyarázható a Közösség képessége egy jogállamhoz hasonló állapot megteremtésére? A jogkövetés a közösségi jog esetében közel azonos a nemzeti jog esetében tapasztalt jogkövetés szintjével. Az államéhoz hasonló kikényszerítési mechanizmuson nyilván nem múlhat, hiszen az Uniónak egyszerűen szólva nincsen rendőrsége, amely a renitens tagállamokat közösségi jogszerű magatartásra szoríthatná. A kényszerítő hatalom továbbra is a tagállamoknál van. Az Európai Bíróság ítéletei ugyanolyanok, mint a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletei. Mégis: a Nemzetközi Bíróság évente legfeljebb néhány tucat ügyet zár le, az Európai Bíróság legalább hatszáz ügyben hoz döntést egy évben. A Nemzetközi Bírósággal ellentétben a tagállamok az Európai Bíróságot megszólítják, ténylegesen bíróság-számba veszik. Min múlhat a különbség? A közösségi jog nemzeti jogrendszereken belüli és ezzel együtt a magyar jogrendszeren belüli magas fokú hasznosulását az alábbi körülmények indokolhatják: 1. Racionális közösségi intézményrendszer, amely viszonylag egyszerűen képes a jogkövető magatartást ellenőrizni és viszonylag alacsony költségráfordítással képes az esetleges jogsértést szankcionálni. 2. Magas fokú közösségi jogi szabályozottság, amelynek hátterében bíróságjellegű jogorvoslati fórumrendszer valamint a közösségi jogszabályok nagyfokú jogi és társadalmi elfogadottsága áll. A jogi elfogadottság a közösségi jog elsőbbségéből és közvetlen hatályából, a civil ill. társadalmi elfogadottsága pedig a közösségi jogszabályok magánszemélyek általi közvetlen alkalmazhatóságából következik. 3. A legitimitás is tetten érhető: hiszen a közösségi jogszabályok címzettjei részesei a jogalkotási és jogalkalmazási folyamatoknak mégha nem is olyan mértékben, mint a tagállami belső jogrendszerekben. 4. A Közösség menedzsmentje pedig gondoskodik arról, hogy minden érintett az általa végrehajtandó közösségi feladathoz szükséges képességekkel és lehetőségekkel a megfelelő mértékig rendelkezzen. Az előbbiekben felsorolt körülményekből azt a meglepő következtetést vonhatjuk le, hogy a közösségi jog tényleg jog, amelyet a tagállamok, így Magyarország is, betartanak mindenféle politikai célszerűségi vagy egyéb megfontolás nélkül. Az európai jogorvoslati mechanizmusok duális rendszerben működnek: az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság a tagállami, így a magyar bíróságokkal közösen, szabályozott munkamegosztási rend szerint gondoskodnak a közösségi jog érvényesítéséről. A közösségi jogkövetés könnyen ellenőrizhető, a jogsértések költségkímélő módon szankcionálhatók, hiszen a belső jog részét képező közösségi jogi normák sérelmével együtt járó vitáikat a magánszemélyek saját tagállami bíróságaik előtt peresíthetik. A közösségi jogalkalmazás és jogérvényesítés decentrumai a tagállami és így a magyar hatóságok és bíróságok,

8 4 centrumai pedig a Közösség intézményei, azon belül is kiemelt szereppel az Európai Bíróság. Meggyőződésem, hogy a közösségi jog hasznosulásának magas foka elsősorban a Közösség duális jogorvoslati rendszerében rejlik ami egy gyanútlan nemzetközi jogász számára felér egy kisebbfajta csodával. A tagállamok részéről tapasztalt (önkéntes) jogkövetés magas fokát azonban úgy vélem még mindig nem sikerült megnyugtatóan indokolni. Mint bármely nemzetközi jogorvoslati fórumnak, az Európai Bíróságnak is saját Alapszabálya valamint a közösségi alapító szerződések és a szekunder közösségi jog szerint kell eljárnia. Az említett jogforrások bár minden szempontból alapvető fontosságúak, önmagukban mégsem adnak választ a jogkövetés magas fokára. A gyakorlatban derül ki ugyanis e dokumentumok hasznossága, minősége. Érdekes módon a tagállamok nem tiltakoznak, a nemzeti bíróságok együttműködési hajlandósága megfelelő, sőt még a magánszemélyek is előszeretettel érvényesítik közösségi jogi alapú jogaikat a nemzeti, tehát magyar hatóságok és bíróságok előtt. A közösségi jogi normaszövegek puszta nyelvtani vagy akár rendszertani értelmezése nem ad választ erre a kérdésre az sokkal összetettebb. A közösségi jogrendszer és jogorvoslati rend hatékonyságát befolyásoló tényezőket taxatív módon meghatározni egészen biztosan nem lehet, csak kísérletet lehet tenni ilyen szempontok megfogalmazására: ilyenek például: a nemzeti jogi kultúrák egymás mellettisége, bírói hatalom szükségszerű megerősödése, hatalmi egyensúly kérdése a többszintű döntéshozatali mechanizmusokban, bíróságok közötti kommunikáció, munkateher növekedése, bírói státuszok betöltése, politikai szövegkörnyezet, intézményeken belüli önmozgások, stb. Európában az ilyen és ehhez hasonló tényezők szerencsés egybeesése rendkívül eredményes rendszer kialakulásához vezetett, amelynek Magyarország immár tevékeny részese. A közösségi jog tagállam általi megsértésére többféle módon derülhet fény, és többféle módon orvosolható annak függvényében, hogy ki, milyen eljárásban érvényesíti az érintett közösségi jogi normát. 1. A közösségi jogból fakadó bármilyen kötelezettség megszegése esetén az Európai Bizottság ún. szerződésszegési eljárást indít a tagállam ellen. Ennek első szakasza egy formális értesítés küldése a tagállam részére, amelyben a Bizottság az általa észlelt hiányosságoknak ad hangot. A tagállam jogosult a kifogásokra reagálni. Elégtelen válasz esetén a Bizottság már indokolt véleményt bocsát ki, amelyre a tagállam újból reagálhat, ezt követheti a Bizottság döntése nyomán az Európai Bíróság előtti keresetindítás. Magyarország május 1. óta több mint 70 formális felszólítást kapott, ezek közül a Bizottság közel 40 esetben a magyar válasz után lezárta az eljárást, csak 7 esetben bocsátott ki indokolt véleményt, a többi ügyben a formális felszólításra adott magyar válaszra még nem reagált az Európai Bizottság. A legfrissebb formális értesítést Magyarország néhány héttel ezelőtt kapta az Európai Bizottságtól (Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta és Szlovákia mellett) azért, mert elzárja a piacát a külföldi közjegyzők elől. A 25 tagállamból 16 nem teszi lehetővé, hogy területén külföldi közjegyzők is dolgozhassanak. Magyarország két hónapon belül köteles észrevételeit benyújtani. Ausztria, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg és Németország viszont már a második figyelmeztetésnél tart. Ha ebben a fordulóban sem sikerül meggyőzniük álláspontjuk helyességéről a Bizottságot, úgy az Európai Bíróság mondja ki a végső szót. A Bíróság döntése kötelezi a tagállamot. A Közösség alapító szerződésének 1993-as módosítása óta, 228. cikkének (2) bekezdés 3. pontja alapján pedig lehetőség nyílik arra is, hogy a bírósági ítéletet tartósan nem teljesítő, illetve az ítélet ellenére a szerződésszegő magatartás felszámolásáról nem intézkedő tagállam pénzbírságot illetve átalányt fizessen. Az Európai Bíróság 2005-ben hozott először ilyen döntést, amellyel Franciaországot az alapeljárásban hozott, és végre nem hajtott ítélet kihirdetésétől számított minden hathónapos időszakra vonatkozóan 58 millió euró pénzbírság, és 20 millió euró átalány megfizetésére kötelezte (C-304/02 Bizottság c. Franciaország).

9 5 2. A tagállami bíróságok által indítható ill. indítandó ún. előzetes döntéshozatali eljárás (234. cikk) egyfajta kommunikációs csatorna a tagállami rendes bíróságok és az Európai Bíróság között. Az eljárás indítására jogosult fórum meghatározott szempontrendszernek köteles megfelelni (C-54/96 Dorsch Consult): a testületet jogszabály hozza létre, állandó jelleggel működjön és független legyen, igazságszolgáltatási feladatok ellátására legyen felhatalmazva (ergo jogvitában döntsön), kontradiktórius eljárásban alkalmazandó szabályok kötelezzék, a felek tekintetében kötelező joghatósággal rendelkezzen, döntése a felekre kötelező hatályú legyen, a testületet a fennálló jogszabályok kötelezzék. [A magyar alkotmánybíróság két feltételt illetően nem felel meg: kontradiktóriusság hiánya és a jogvita hiánya tekintettel arra, hogy az AB nincs feljogosítva arra, hogy konkrét bírósági és közigazgatási döntések alkotmányossági felülvizsgálatát ellássa, pusztán a konkrét döntés alapjául szolgáló norma alkotmányosságának elbírálására jogosult. Ennek a kérdésnek a taglalásába azonban a jelen előadásban nem szükséges belemenni.] Feltűnő, hogy a magyar rendes bíróságok a csatlakozás előtti szkepszist, gyanakvást és félelmeiket leküzdve milyen gyorsan megtalálták az alkalmakat arra, hogy az Európai Bíróságot megszólítsák: eddig kilenc esetben terjesztettek elő kérelmet előzetes döntésre. Jelenleg három ügy van folyamatban ilyen formán az Európai Bíróság előtt, mindegyik a helyi iparűzési adó tárgyában, holott az olasz IRAP-ügyben október elején a luxemburgi bírák igaz, a főtanácsnoki indítvány ellenére a közösségi áfairányelvekkel összeegyeztethetőnek ítélték a magyar iparűzési adóhoz hasonló olasz regionális adót. A magyar regisztrációs adó tárgyában (Nádasdi és Németh egyesített ügyekben) már meghozta ítéletét az Európai Bíróság (2006. október 5). Befejezésül: A közösségi jog megjelenése a magyar jogrendszerben véleményem szerint pezsdítő, élénkítő hatású lesz: a jogalkalmazás terén a sztereotípiák, a jogszabályszöveghez makacsul ragaszkodó gyakorlat megkérdőjeleződik, a jogalkotói szándékot körültekintőbben kényszerül feltárni minden érintett. Izgalmas kérdés, hogy a jövőben vajon milyen szerep jut az alkotmányban garantált alapjogoknak a közösségi jog magyarországi alkalmazása során, milyen viszony alakul ki a közösségi alapjogok és a magyar alkotmányban garantált alapjogok között a Közösség gazdasági alapszabadságainak áruforgalom, munkavállalás, letelepedés, szolgáltatások szabadságának magyarországi alkalmazása során, mennyiben érintik egymás kölcsönös érvényesülését, és melyik lesz az a magyar, illetve európai szintű bírói testület, amely esetenként a végső szót kimondhatja? A három nagy jogrendszer, a nemzetközi jog, a tagállami belső jogrendszerek és a közösségi jog itt Európában az utóbbi közel egy évtizedben erős kölcsönhatást mutatnak. A nemzetközi jog és a közösségi jog alkotmányos jelleget kezd ölteni, a nemzeti jogrendszerek pedig egyre nemzetközibb vonásokat mutatnak. Szeretném remélni, hogy mindezek haszonélvezője végső soron az egyén lesz.

10 6 3. A jogorvoslat duális rendszere az Európai Unióban * I. Az Európai Unió jogrendszeréhez fűződő jogorvoslat duális rendje 1. Az Európai Unió, tagállamainak gazdasági közössége, politikai közössége és minden bizonnyal már saját értékközössége mellett, jogi értelemben véve is fejlett közösséget alkot. Alkotmányos felhatalmazás alapján jött létre, nemzetközi jogi alapokon nyugszik és hagyományos, valamint új, egyben sajátos jogintézmények segítségével működik. Ez a magyarázata annak, hogy az Unió jogrendjének 1 alkalmazása újfajta gondolkodásmódot igényel: három jogrendszer kölcsönös egymásra hatása, esetenként konvergenciája, esetenként viszont negatív interferenciája nem kis fejtörést okozhat. Kézenfekvő a következtetés: az Unió jogrendjének alkalmazása a kontinentális jogrendszerekben megszokottnál nagyobb mértékben szorul a bírói gyakorlat segítségére. Különösen kardinális kérdés ezen belül a közösségi jog egységes értelmezése és alkalmazása. Hasonló jelentőségű az uniós és tagállami intézmények jogszerű működésének biztosítása. A nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság a fentiekben jelzett egységes jogértelmezés és jogalkalmazás biztosításának legfőbb letéteményesei. A nemzeti bíróságok az Európai Bírósággal szorosan együttműködve járnak el az előttük folyamatba tett, közösségi jog-releváns ügyekben. Az Európai Uniónak illetve az Európai Közösségeknek ebből következően öszszetett, duális jogorvoslati rendszere van. Az előnye ennek a struktúrának abban rejlik, hogy a közösségi jog alkalmazása során a tagállamokban kialakult, jogalanyokat védő jogi hagyományokat szerves módon, automatikusan lehet érvényre juttatni. Hátránya viszont ugyanabban keresendő: a tagállamok jogorvoslati rendszerei értelemszerűen nem egyformák, adott kérdésekben esetenként eltérő anyagi vagy alaki szabályokat tartalmaznak, így a közösségi jog működése során biztosítandó egységes jogalkalmazás, de akár a védelem hatékonysága sem feltétlenül garantált. 2. A közösségi jogot ugyan részben maguk az Unió intézményei alkalmazzák, túlnyomórészt azonban a tagállamok feladata. Ennek értelmében különbséget lehet és kell tenni a közösségi szintű, valamint a tagállami szintű jogalkalmazás között. A közösségi jog tagállamok által történő alkalmazása többrétegű jelenség, mindhárom államhatalmi ágat érinti. Lehetséges formái: a közösségi jog normatív, adminisztratív és jogorvoslati célú alkalmazása. A normatív jogalkalmazás elterjedt szóhasználattal: implementálás a tagállami jogalkotó általános hatályú normaalkotását feltételezi. Az adminisztratív jogalkalmazás pedig azt jelenti, hogy a közösségi jog bizonyos normáját a közigazgatás szervei, az állam hatóságai konkrét, egyedi esetben alkalmazzák. A tagállamok igazságszolgáltatása hasonlóképpen a közösségi jog sajátos természetéből kiindulva egyedi, konkrét esetben alkalmazza a közösségi jog adott szabályát. Az adminisztratív és a nemzeti bírósági jogalkalmazás tulajdonképpen a közösségi jog közvetlen végrehajtását valósítja meg, ezzel szemben a normatív jogalkalmazás, vagyis a tagállam jogalkotó aktusa a közösségi jog közvetett végrehajtását eredményezi. Tipikus közvetlen végrehajtásnak tekintendő az ún. rendeletek alkalmazása a nemzeti hatóságok által számos ilyennel találkozhatunk például a közösségi agrárjog és vámjog területén. Tipikus közvetett végrehajtásnak számít ezzel szemben azon nemzeti jogszabályok alkalmazása, amelyeket a nemzeti jogalkotó egy közösségi jogi irányelv implementálása során bocsátott ki jellemző tárgykörök: munkavállalás, bankjog, tőkepiac, környezetvédelem. Nem tipikus, de közvetett végrehajtáshoz sorolható adott esetben az olyan tagállami aktus is, amely ter- * Megjelent: JURA 2004/1, o. 1 Az Európai Unió jogrendszere magában foglalja az uniós jogot, amely az Európai Unióról szóló Szerződés alapján létrejött jogforrásokat jelenti, valamint a közösségi jogot, amely az Európai Közösségről szóló Szerződés valamint az Európai Atomenergia Közösségről szóló Szerződés alapján létrejött jogforrásokat jelenti. Részletesebben ld. Szalayné Sándor Erzsébet: Az Európai Unió közjogi alapjai I., Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2003, 45. o. és köv.

11 7 mészetét tekintve büntetőjogi norma ugyan, de célja egy közösségi jogi szabály védelme 2. Az Unió gazdasági alapszabadságainak érvényesülését akadályozó tagállami intézkedések, normák éppen ilyen hatásuk miatt, és ha ezt az Európai Bíróság megállapítja szintén a nem tipikus közvetett végrehajtáshoz sorolandók. A nem tipikus, közvetett végrehajtás körébe vonható tagállami aktusok és megítélésük kérdése, az Európai Bíróság vonatkozó gyakorlata külön vizsgálatot igényel, mely nem tárgya jelen tanulmánynak Az Európai Közösségről szóló Szerződés (EKSz) 10. cikke szabályozza igaz ugyan, hogy csak nagy általánosságban a tagállamoknak a közösségi jog alkalmazására irányuló kötelezettségét 4. Így a tagállamok az alapító szerződésből, illetve a Közösség intézményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő általános és különös intézkedéseket, és elősegítik a Közösség feladatainak teljesítését, valamint tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti a Közösség és a közösségi jog céljainak megvalósulását. A nemzeti bíróságok tevékenysége nemzetközi jogi értelemben is a tagállamoknak betudható tevékenység, tehát a lojalitás fent említett klauzulája rájuk is vonatkozik ugyanúgy, mint a nemzeti jogalkotóra, a nemzeti közigazgatás minden szintjére és egyéb hatóságokra. 4. Az Európai Unió intézményi rendjéhez tartozó bírói testületek (Európai Bíróság, Elsőfokú Bíróság és rövidesen a bírói különtanácsok) jogorvoslata, annak teljes rendszere 5 néhány sajátos jellemvonással rendelkezik. Ezek tudatosítása nélkül az Unió jogorvoslati rendjének működése nem látható át megbízhatóan. A jogi alapot az Európai Közösségről szóló Szerződés 220. cikke és 292. cikke képezi. Ezek szerint az Európai Bíróság biztosítja a jog tiszteletben tartását a szerződés értelmezése és alkalmazása során, ezt egészíti ki a 292. cikk megfogalmazása, melynek értelmében a tagállamok vállalják, hogy a szerződés értelmezésére és alkalmazására vonatkozó vitáikat kizárólag a szerződésben előírt eljárások útján rendezik. Bár szűkszavú rendelkezésekről van szó, a jogorvoslat sajátos jellemvonásai mégis felismerhetőek: - a 220. cikkben alkalmazott a jog tiszteletben tartása kifejezés az integrációs folyamat jogi meghatározottságára, jogközösségként való definiálására utal, és magában foglalja nem csak az írott primer és szekunder közösségi jogforrásokat, hanem az íratlan jogelveket, alapelveket is; - a közösségi jog értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos viták eldöntése végső soron az Európai Bíróság hatáskörébe tartozik, ítéletei kötelezik a tagállamokat és azok intézményeit ez a nyelvtani értelmezésből adódó egyszerű következtetés azonban a tagállami alkotmányok szemszögéből vizsgálva legalábbis vitatható 6 ; - minden eléje kerülő üggyel az Európai Bíróságnak foglalkoznia kell, és a feltett kérdésre válaszolnia kell (a közösségi jog alkalmazásával illetve értelmezésével kapcsolatos kérdésekben nincsen non liquet ); - kizárólag az EKSz-ben számára konkrétan meghatározott eljárási formák szerint gyakorolja a joghatóságát (EKSz 7. cikk (1) bek., 240. cikk). Hatásköreinek gyakorlása során az Európai Bíróság több olyan funkciót is ellát, amelyek eltérő jogorvoslati formákhoz kapcsolódnak: - nemzetközi bíráskodás (pl. a tagállamok egymás közti vitái esetén), 2 Ld. C-299/95 Kremzow-ügy, EBHT 1997, I-2629, A Kremzow-ügy mellett további eseteket érdemes az említett nem tipikus közvetett végrehajtás kapcsán szemügyre venni. A teljesség igénye nélkül ilyenek: C-323/95 Hayes, EBHT 1997, I-1711, 12.; C-43/95 Data Delecta, EBHT 1996, I-4661, 15.; C-122/96 Saldanha, EBHT 1997, I-5325, 20.; C-20/92 Hubbard, EBHT 1993, I-3777, 15.; C-412/97 ED, EBHT 1999, I-3845, 10.; stb. 4 Vö. Blutman László: Az előzetes döntéshozatal EU-jog a tárgyalóteremben, KJK-Kerszöv, Budapest, 2003, 55. o. 5 Ld. a teljes rendszer bemutatását H. Krück és H. Jung, Der Gerichtshof, in: Groeben,Thiesing, Ehlermann, Kommentar zum EU/EG-Vertrag, Nomos Verlag, 1997, 4/ o.; vagy pl. Rengeling/Middeke/Gellermann, Handbuch des Rechtschutzes in der Europäischen Union, Beck Verlag, 2. Aufl., A német alkotmánybíróság az ún. Maastricht-ítéletben fenntartotta a német bíróságok jogát arra, hogy a közösségi jogalkotó szervek hatáskörtúllépéséről német belső jogi szemszögből megítélve a tagállamtól történő hatáskörelvonásról ítéletet mondjanak. BVerfGE 89, 155 (188).

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói

Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói BÁN TAMÁS Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói és alkotmánybírósági gyakorlatban csak egy hosszabb folyamat eredménye lehet. Ha egy koordinátarendszerben akarjuk ábrázolni az esetjogra való

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Csatlós Erzsébet: A tanulmány az EU közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) tekinti át abból a szempontból, hogy vajon valóban beszélhetünk-e a szó szoros értelemben közös

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A tisztességtelen szerződési feltételek európai szabályozásának hatása a nemzeti polgári eljárásjogok alapelveire DR. NEMESSÁNYI ZOLTÁN ** Az európai magánjog egyik központi jogforrása, a fogyasztókkal

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

az Európai Bíróság gyakorlatában I. Bevezető gondolatok

az Európai Bíróság gyakorlatában I. Bevezető gondolatok A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában PÁPAI TARR ÁGNES I. Bevezető gondolatok büntetőjog-tudomány jó néhány éve intenzíven foglalkozik az európai büntetőjoggal. Hazánkban is sorra jelennek

Részletesebben

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció?

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? Fórika Éva Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? egy hosszú távú versenyrõl, melynek több, régi vagy új résztvevõje van, s amelybe még többen szeretnének beszállni Bevezetõ helyett

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása Kiss Anna Mészáros Ádám A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása A büntetőeljárás gyorsítása Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúly került a büntetőeljárás gyorsítását célzó megoldások keresésére.

Részletesebben

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph.

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph. Papp Mónika A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában Ph.D dolgozat Budapest, 2006. december Papp Mónika: A gazdasági szabadságok és a

Részletesebben

Profectus in litteris II.

Profectus in litteris II. 1 Profectus in litteris II. PROFECTUS IN LITTERIS II. Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián 2010. május 21. Szerkesztette P. Szabó Béla, Szemesi Sándor 4 Debreceni

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Ercsey Zsombor Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Doktori értekezés Témavezetők: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben