Az Alkotmánybíróság határozata az alkotmánymódosítások alkotmányossági felülvizsgálatáról*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Alkotmánybíróság határozata az alkotmánymódosítások alkotmányossági felülvizsgálatáról*"

Átírás

1 Az Alkotmánybíróság határozata az alkotmánymódosítások alkotmányossági felülvizsgálatáról* Fogalmilag kizárt-e az alkotmányellenes alkotmánymódosítás? Hivatalos hivatkozás: Tárgyszavak: kötelezettség Értelmezett jogszabályhelyek: 1. Az indítványok 2. A döntés érvelése 2.1 A többségi álláspont 2.2 Párhuzamos vélemények 2.3 Különvélemények 3. A rendelkező rész és a ratio decidendi 4. Az érvelés kritikája 5. A határozat jelentősége 1. Az indítványok kotmányellenesnek ítélte a 98 százalékos különadóról rendel- 1 nak vezetője három törvényjavaslatot terjesztett elő, amelyek az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítését tartalmazták, úgy, hogy a testület a jövőben ne vizsgálhassa felül például a 98 százalékos különadóról szóló törvényhez hasonló jogszabá- 2 - számos indítvány érkezett, amelyek a testület hatáskörének szűkítését és a visszamenőleges adóztatás szabályozását tá- új rendelkezéseket hatályba léptető módosító törvények alkotmányosságát vizsgálta meg, hanem az új rendelkezéseket ma- 3 hajtásáról, a központi adónemekről, illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor vizsgálhatja felül, ha az erre irányuló indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag az élethez és emberi méltósághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, - - A költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor semmisíti meg, ha azok tartalma az élethez és emberi méltósághoz való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát, vagy a magyar jogi szervezetszabályozó eszköz alkotmányellenességét állapítja meg, a jogszabályt vagy a közjogi szervezetszabályozó esz- költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket, vagy törvényi rendelkezéseket az Alkotmánybíróság kizárólag akkor semmisíti meg, ha azok tartalma az élethez és emberi méltósághoz való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát, vagy a magyar állampolgársághoz kapcso évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. - - hatáskörét az Alaptörvény tervezetében továbbra is fenntartotta az alkot- 52

2 tályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkal- az Alkotmánybíróságnak van hatásköre az Alkotmányt módosító törvény és így az Alkotmány megváltoztatott rendelkezé- vasatában az alábbiak miatt vetheti alkotmányossági vizsgálat - elveket és azokat a mögöttes jogelveket, amelyek az írott szö- korlátja maga a hatályos Alkotmány, amelyre tekintettel lehet elvek és a preambulumban megfogalmazott célok azok, amelyek a törvényhozás korlátait és az Alkotmánybíróság vizsgála- - alkotmányi rendelkezések közötti kollíziót értelmezéssel kell feloldania az Alkotmánybíróságnak, ha azonban ez nem lehetséges, akkor mellőzni kell annak az alkotmányi rendelkezésnek az alkalmazását, amely ellentétes az Alkotmány alapértékeivel, és az Alkotmánnyal ellentétes módosító törvény megsem- - pítását kérte arra hivatkozva, hogy annak elfogadása nem elé- - szakértőket és a végül elfogadott tervezetet egyetlen bizott- - - bály alkotmányossági felülvizsgálata, ezért az Alkotmánybíró- rendszerében az Alkotmánybíróság a törvényhozás és a végre- tozása alkotmányellenes, mert ennek következtében az Alkot- - - mét okozza a rendelkezés, mivel a lezárt jogviszonyok csupán jogbiztonsággal konkuráló más alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz céljához képest aránytalan sérel- - hogy a jogalanyok magatartásukat a jog előírásaihoz tudják ság, hanem azért is, mert a rendelkezés nem egyértelmű, akár ugyanazon jövedelemre megállapítható kötelezettség öt egy- - san megkülönbözteti az adózókat attól függően, hogy milyen ra jutott egy másik indítványozó, azonban eltérő előfeltevések - arányos közteherviselést, így kizárólag a vagyoni és jövedelmi viszonyok alapján tehető különbség a jogalanyok között a köz- - - lentétes a visszaható hatályú kötelezettség megállapításának lehetősége, azonban másképp jutottak ugyanarra a következ- san sérti több százezer ember és családja önrendelkezési jogát, rendelkezéssel úgy állítja be a hosszú évek munkájával, törvényesen megszerzett jövedelmeket, mintha azokat törvénytele- zetközi és európai uniós kötelezettségeivel találták ellentétes- ra kérte az Alkotmánybíróságot, indítson hivatalból eljárást az alkotmánymódosítások nemzetközi szerződésekbe ütközésé- hogy az új alkotmányi rendelkezések ellentétesek a nemzetkö- saság elismer és biztosítja a vállalt nemzetközi jogi kötelezett- dosító szerződéseit nem nemzetközi szerződésként kívánja ke- vonatkozó rendelkezései, így az Alkotmánybíróság az indítványok alapján vizsgálhatja, hogy az uniós jognak megfelelnek-e kotmánybíróság hatáskörének szűkítésére vonatkozó új szabá- - jogszabály hatálybalépése előtt keletkezett jogviszonyok- 53

3 - - táskör hiányában el kellene utasítania az új rendelkezéseknek nem megfelelő kezdeményezéseket, azonban ez nem ilyen egyértelmű, mert amikor a kérelmeket benyújtották, arra az in- dítványokban támadott jogszabályi rendelkezések megfelelnek az Alkotmánynak, így fennáll a veszélye, hogy alkotmányel- hatáskörének visszamenőleges csökkentése jogorvoslati jogot A döntés érvelése 2.1 A többségi álláspont vi jelentőségű előkérdésnek számító felvetést elemezte, hogy hatásköre kiterjedhet-e az Alkotmány és az azt módosító bíróságok gyakorlatának bemutatását követően a határozat más kérdésre tér át, de a könnyebb követhetőség érdekében Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy más országokban alig volt példa alkotmánymódosítások alkotmányellenes- hogy az alkotmány rendelkezéseinek felülvizsgálatára vonatkozó hatáskört maga az adott alkotmány állapítja meg vagy abból az közvetlenül levezethető, mert az megváltozhatatlan rendel- kifejezetten, sem implicit módon nem hatalmazza fel az Alkot- - attól, hogy hatáskörét kiterjessze az Alkotmány és az Alkot- rült a kérdés, a testület hatáskör hiányában elutasította a be- országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata az Alkotmány előírásai közé iktatott, az az Alkotmány részévé vált, fogal- 4 nyiben abban a testület nem terjeszti ki hatáskörét az Alkotmány részévé nem váló alkotmánymódosító törvény hatályba léptető rendelkezéseire, mivel azok olyan szoros összefüggésben állnak, hogy ha megsemmisítenék, az kihatna az alkotmá- ki az érvelés, hogy az Alkotmánybíróságnak hatásköre lehet az Alkotmányt módosító törvény hatályba léptető rendelkezésé- tő rendelkezés esetleges megsemmisítése nem eredményezi 5 Az Alkotmánybíróság az elméleti megalapozást követően feltette a kérdést, hogy az alkotmánymódosítások alkotmányos felülvizsgálatával kapcsolatos eddigi gyakorlatának meg- kiemelte azt a tényt, hogy a magyar Alkotmány nem bizto- hogy a magyar Alkotmánynak nincsenek a németéhez hasonlóan az alkotmányozó által meghatározott megváltoztathatat- vetkeztetésre jutott, hogy felhatalmazást csak az alkotmányo- mégis azt vizsgálta meg, hogy meghatározhatók-e olyan mércék, amelyek alapján az alkotmánymódosítások és a jövőbeni alkotmányok alkotmányossági szempontból felülvizsgálhatók, és ha igen, akkor létezik-e egy alkotmány felett álló állandó és sérthetetlen mérce, amely annak ellenére köti az alkotmányozó hatalmat, hogy a mérce nem az alkotmányozó hatalom - a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait és a Magyar 6 az Alkotmány felett álló olyan mérce, amely az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány és a benne foglalt alapjogok koherens rendszerré összeálló értelmezé- ba foglalt berendezkedés és az alkotmányos jogállam lényegét jelentő értékek összességét jelentik az Alkotmánybíróság ér- szerint a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai és a Ma- lönböző nemzetközi szerződések és emberi jog egyezmények kihirdetésüket követően a magyar jogrendszer részeivé váltak, és mint ilyenek, az alapvető jogok e minimális szintje biztosí- nemzetközi jog ius cogensei és azok a nemzetközi szerződések, amelyeknek hazánk is részese, az Alkotmány megváltoztatha- - 54

4 - amelyeknek meg kell feleljen az Alkotmány és minden alkot- járni a nemzetközi szerződésekbe ütközés vizsgálatában, mert hatáskörét vitásnak tartotta, hiszen ebben az esetben is maga az Alkotmány képezné az alkotmányossági felülvizsgálat tár- A számba vehető mércék elemzését követően az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy mivel hatalma is korlátozott hatalom, illetve az Alkotmány nem tartalmaz vizsgálatára, ezért a testület nem hivatott azokat vizsgálni, sem kotmánybíróság emellett hangsúlyozta, hogy a jogvédelem egyszer már elért szintje és garanciális rendszere nem csökkenthető, mert az ellentmond az alkotmányos jogállam köve- A testület megjegyezte továbbá, hogy hatáskörének szűkítése egy ponton túl felborítja a hatalommegosztás rendsze- zet és az alkotmányos alapjogok súlyos sérelmével járhat az is, ha az alkotmányozó hatalom egy korábban az Alkotmánybíróság által megsemmisített törvényszöveget úgy kíván ismét elfogadtatni, hogy azt beemeli az Alkotmányba, kivonva ezzel Alkotmánybíróság azonban e jogellenes magatartásra nem kívánt újabb jogellenes magatartással reagálni, úgy, hogy kiterjeszti hatáskörét az Alkotmány felülvizsgálatára az alkotmányo- A testület tehát konstatálta, hogy nem semmisítheti meg az Alkotmányba alkotmánymódosítások révén belekerült rendelkezéseket, de azt kötelessége jelezni az alkotmányozó hatalomnak, ha az olyan szabályokat épít be az Alkotmányba, amelyek veszélyeztetik az alkotmányos jogállamot, a demokráciát Az Alkotmány támadott új rendelkezéseivel kapcsolatban az bekezdését és az annak való megfelelőséget nem vizsgálhatja, mivel az ezt a témakört szabályozó törvények az Alkotmánynak se hatálya alá tartoznak, tehát arra sincs lehetősége, hogy az Al A testület kitért arra is, hogy az Országgyűlés megalakulá- zenhárom hónap alatt a kétharmados többséget szerzett kormánypártok tíz alkalommal harminchárom rendelkezést érintve módosították az Alkotmányt, úgy, hogy a kormány mindössze két javaslatot jegyzett, a többit egyéni képviselők alkotmányozó hatalomnak ez a gyakorlata jelentősen eltér a közjogi érvénytelenségének megállapítására irányuló indítványt, mert annak elfogadása formailag megfelelt az eljárási mú, egyéni képviselők által kezdeményezett alkotmánymódo- jes mértékben a demokratikus jogállamiság követelményeit, mert a kormány nem tett eleget egyeztetési kötelezettségének és nem készíttetett hatástanulmányokat, valamint veszé- testületnek az a megállapítása, hogy az Alkotmány aktuálpolitikai célok elérése érdekében történő sorozatos módosításai - - kotmánybíróság az alkotmánymódosító törvény, tehát az Alkotmány egyes rendelkezései közjogi érvénytelenségének vizsgálata elől azért nem zárkózott el, mert a közjogi érvényte- nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló in- A normavilágosság sérelmét is vizsgálta a testület, mivel az azt a fordulatát, amely alapján a hatáskörszűkítést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, az Alkotmánybíróság al- alkotmányozó hatalomnak csak akkor kellett volna állást foglalnia, ha azt kívánta volna, hogy csak az újonnan benyújtott in szűnt, a testület értelmezésében ebből az is következik, hogy mány rendelkezéseinek, ha a hatáskört korlátozó rendelkezés alkalmazásának kötelezettségét kiterjeszti a folyamatban lé- 55

5 2.2 Párhuzamos vélemények a testületnek alkotmányos követelményt kellett volna megfo- - - a ténylegesen vagy potenciálisan fennálló alkotmányossági de- elutasítása mellett alkotmányos követelményt megfogalmazni arra nézve, hogy a jelentős alkotmánymódosításokat a kor- hogy a határozat elviekben helyesen mutat rá arra, hogy biztosítani kell a nemzetközi jogi kötelezettségeknek való megfelelést, és az alapjogvédelem szintje nem lehet alacsonyabb, mint el kellett volna jutni az alkotmánymódosítások alkotmányos- kotmánybíróság kimondhatná hatáskörét alkotmánymódosítás felülvizsgálatára, ha a módosítás egy kiemelkedően fontos nemzetközi jogi kötelezettséggel nyilvánvalóan szembekerül értve, de a többségétől több ponton jelentősen eltérő érve- telenségének vizsgálatakor, mivel annak elfogadása megfelelt az Alkotmányban rögzített feltételeknek, egyéb körülményeket a közjogi érvénytelenség fennállása vagy fenn nem állá- tett egyet azzal a többségi határozatbeli megállapítással, hogy az Alkotmány legutóbbi módosításai a demokratikus jogálla- ta koherensnek ezt a kitételt, mert a követelményeknek nem megfelelés megállapítását nem követte a közjogi érvénytelen- Az alkotmánymódosító indítványok egyéni képviselők álta- ra, hogy az a képviselő mandátum része, így nem nyilvánítható telenség vizsgálata során, hogy az egyéni képviselő általi előterjesztés nem kellően átgondolt vagy mellőzte a megfelelő egyeztetéseket, hiszen az, hogy egyéni képviselő a javaslat benyújtója, az nem hat ki annak érvényességére, így az indítványokat a megalkotás egyéb körülményeinek minősítése nélkül állapítását megalapozó érvvel, mely szerint az alkotmánymódosító törvények felülvizsgálatára azért nem terjesztette ki a hatáskörét az Alkotmánybíróság, mert demokratikus jogállamban nincs korlátozhatatlan hatalom, így az Országgyűlés és az - megfelelően ebben a tekintetben, mert azt sugallja, mintha az alkotmányozó hatalom, vagy az alkotmánymódosító hatalom a magyar jogrendszerben külön hatalmi ágként lenne je- vélte, hogy az alkotmánymódosítások alkotmányossági felülvizsgálatával kapcsolatban az Alkotmánybíróságnak arról a kérdésről kellett volna döntenie, hogy az alkotmányozó hatalom milyen mértékben szab, ha egyáltalán szab határt az alkot- volt, hogy az Alkotmány és az alkotmánymódosítás közötti esetleges kollízió az Alkotmány egységét szem előtt tartva ér- Alkotmány homogenitása nem törhető meg megváltoztatat- ki, de az előbbi véleményéből arra következtethetünk, hogy nem ért egyet a határozat többségi indokolásával abban, hogy a nemzetközi jog ius cogensei és azok a nemzetközi szerződések, amelyeknek hazánk is részese, az Alkotmány megváltoztathatatlan részeit képezik az alkotmányozó akaratától függetle- tudja feloldani az alkotmánymódosítás és az Alkotmány közötti kollíziót, korábban mégis alapított határozatokat az új alkot- - változtathatatlan alkotmányi rendelkezések megállapításával érvelésnek részletesen ki kellett volna fejtenie megállapítását, és nem érti, hogy ebben az esetben az Alkotmánybíróság mi- Nem értett egyet azzal a többségi indokolásban szereplő tétel- sabb szintű alapjogvédelmet biztosít, mint amilyen az Alkot- szerint ez azért helytelen megállapítás, mert ezzel az Alkot- ennek való kötelező megfelelés azt eredményezi, hogy az Al Különvélemények hogy az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre az alkotmány- szemben úgy gondolja, hogy mivel az Alkotmány létesít hatáskört a módosítására és annak vannak korlátai, ezért az Alkotmánybíróság rendelkezik hatáskörrel és mércékkel, a testület- tásköre megállapításától, de az nem levezethetetlen az Alkot- rendszerén belül, az Alkotmány által feljogosított alkotmányo- 56

6 zó hatalom által, az Alkotmányban meghatározott eljárás sze- 7 Az Alkotmány módosításakor a módosító törvények az Al- a) - szággyűlési képviselő kétharmada igennel szavazott, és a törvényben szerepel az Alkotmány módosítására vonatkozó mány mércéket, tartalmi korlátokat is állít az alkotmánymódosí- pozitív jog teremti, ezért a felett állnak, továbbá mivel sérthetetlenek és elidegeníthetetlenek, azok nem korlátozhatók vagy tal felhozott másik korlát az Alkotmány preambuluma, amely - - e célok is az Alkotmány megváltoztathatatlan részei és ezekkel tó hatalom, mivel azt az Alkotmány hozta létre és szabályozta, kizárólag az Alkotmányban megállapított tartalmi és eljárási korlátok betartásával gyakorolható hatalom, amelyet az talommegosztás szempontjából aggályosnak tartotta az alkotmánymódosító hatalom tevékenységének felülvizsgálat nélkül - az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg ellátja a tör- - az, hogy az Országgyűlés által hozott törvény nem lehet ellen- 8 Másrészt pedig azzal, hogy az alkotmánymódosító törvények nincsenek expressis verbis kivéve az Alkotmánybíróság felülvizsgálata alól, pedig erre az Alkotmány - államot, az emberi jogok elért védelmi szintjét, a legfontosabb választójogi elveket, továbbá a hatalom erőszakos megszerzését, gyakorlását és kizárólagos birtoklására való törekvést, valamint ennek az elvnek az alapjogi oldalát, az ellenállási jogot már elért alkotmányosság védelmi szintjének csökkentése, ennek érdekében az Alkotmánybíróságnak aktív alkotmányvédő Kiss a többséggel ellentétben azon a véleményen van, hogy a kölcsönös fékek és ellensúlyok elve alapján működő hatalommegosztás rendszerét az Alkotmánybíróság hatáskörének szű- - ságnak a hatalommegosztás rendszerében elfoglalt szerepéből, azaz az alkotmányossági szempontoknak az államszerve- 9 - egységességet azonban szerinte megbontja a tiltott visszaható hatály alkalmazási lehetőségének Alkotmányba emelése következetes gyakorlata mellett, hogy tilos az ad malam partem rendelkezés előtt, s ezzel maga is hozzájárul a jogállam erózió- - Az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatát nem tartotta a jelen ügyben precedensként alkalmazhatónak, mert ahogyan azt a többségi határozat megállapította, a külföldi alkotmánybíróságok általában ugyan tartózkodnak attól, hogy saját maguk állapítsák meg önmaguk számára az alkotmány felülvizsgálatára vonatkozó hatáskört, de a külföldi helyzetek eltérnek a hazaiaktól, mégpedig abban, hogy azok az alkotmánysértések kevésbé súlyosak, és egy-egy alkotmánymódosítás ered- alkotnak azok az alkotmánymódosítások, amelyek ellentétesek ta a többségi határozat indokolását abban sem, hogy ha az Alkotmánybíróság felülvizsgálná az Alkotmányt módosító törvényeket, akkor az hatalmi túlerőt jelentene, ami nem felel meg támasztotta alá, ahol bár megtörtént a felülvizsgálat, az nem alapvető hiányosságnak tartotta még, hogy a többség nem egy általánosabb jog- és alkotmányelméleti alapról közelítette meg a jelen ügyet, nem az egész alkotmányos berendezkedést - - visszaható hatály megengedését jelenti, ezért alkotmányelle- 57

7 ba való ütközés vizsgálatát kérelmező indítványokat álláspont- határozat indokolásával, amely kimondta, hogy a nemzetközi jog ius cogensei és azok a nemzetközi szerződések, amelyeknek hazánk is részese, az Alkotmány megváltoztathatatlan részeit - közi jog elsődlegességét deklarálja, így vizsgálni kellett volna az alkotmánymódosítás annak való megfelelését, és alkotmányel- ta, hogy szerinte az egyes alkotmányi rendelkezések között telmezése nem juthat arra az eredményre, hogy az Alkotmány egyik rendelkezése alkalmazását egy másik értelmezése leront- szaható hatály tilalmával, ami az egyik legfontosabb jogállami egyik legfontosabb alkotmányi alapértéket, a jogállamiságot ta hatékonynak a többségi határozatban alkalmazott szignalizációs alkotmányvédelem eszközét, mert álláspontja szerint az alkotmánymódosító hatalom tudatosan használja fel az Alkot- abban, hogy az alkotmánymódosító törvények alkotmányossá- különvéleményének elméleti megalapozó részében kifejtettekkel egyetértve szerinte van hatásköre az Alkotmánybíróságnak g) táskörébe tartozik az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezé- alkotmánymódosító hatalom megfelelően gyakorolta-e az Al kotmánybíróság így szerinte elmulasztotta az egymást váltó alkotmányok közös alkotmányossági értékeinek és kritériumai- azok a kiemelt értékek tartoznak, amelyek az Alkotmány szövegéből és az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezései közül kerülnek ki, és mivel az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezők, az Alkotmány legfőbb Álláspontja szerint szakítani kellene azzal, hogy az Alkotmány bek között ahhoz, hogy ha az egyes rendelkezések között értelmezéssel feloldhatatlan ellentét lenne, akkor a hierarchia - Az Alkotmánybíróság által addig követett gyakorlat, az alkotmánymódosítások alkotmányossági felülvizsgálatától való sik pedig, hogy nem az Alkotmány tiltó rendelkezése miatt, hanem az Alkotmánybíróság értelmezésének eredményeként ál- azért ítélte meg másként, mert az tartalmi változásokat hozott A visszamenőleges hatályú közteher-megállapításra lehetősé- megállapítása mellett megsemmisítés helyett a többségi határozatnak fel kellett volna hívnia az Országgyűlést az ellentmon- 3. A rendelkező rész és a ratio decidendi szerint a korlátozott hatáskörre vonatkozó szabályokat a folya- - - A ratio decidendi úgy összegezhető, hogy az Alkotmánybíróság megmaradt azon az alapon, ahogy addig is viszonyult Érvényesült a precedensszemlélet, a korábbi gyakorlat ratio decidendijét az Alkotmány részévé válnak, és a testület számára az, ami felett őrködnie kell, az az Alkotmány szövegének való megfelelőség, ezért fogalmilag kizárt, hogy tartalmi szempontból felül- nem biztosít hatáskört az Alkotmányt módosító törvények ér- dosító törvényeket a közjogi érvénytelenség szempontból fe- 58

8 lülvizsgálja, ugyanis a közjogi érvénytelenség semmisséget eredményez, valamint él a szignalizációs alkotmányvédelem 4. Az érvelés kritikája és így maga az Alkotmány alkotmányossági felülvizsgálatával ti, hogy az Alkotmány nem biztosít kifejezett hatáskört alkotmány-felülvizsgálatra és implicit módon sincs erre lehetőség, mert az Alkotmány nem tartalmaz megváltoztathatatlan ren Alkotmánybíróság, hogy létezhetnek-e olyan mércék, amelyek alapján az alkotmánymódosítások és a jövőbeni alkotmányok alkotmányossági szempontból felülvizsgálhatók, és ha igen, akkor létezik-e olyan, az alkotmány felett álló állandó és sérthetetlen mérce, amely annak ellenére köti az alkotmányozó hatalmat, hogy a mérce nem az alkotmányozó hatalom által meg- miért kezd el keresni ilyen mércéket, ha már előzetesen kijelenti, hogy felülvizsgálatra csak az alkotmányozó hatalom adhatna állapítja, hogy a nemzetközi jog ius cogensei, alapelvei és azok a nemzetközi szerződések, amelyeknek hazánk is részese, az Alkotmány megváltoztathatatlan részeit képezik, az alkotmá- geknek abban az esetben is eleget kell tenni, ha a belső joggal A többségi érvelés azt is állította, hogy az Alkotmánybíró- hatáskört az Alkotmány egyes módosításainak felülvizsgálatára, ezért a testület nem hivatott azokat vizsgálni, sem mércéket zi kötelezettségek és alapelvek az Alkotmány megváltoztathatatlan részei, minek minősíthető, ha nem mérce megállapításának? Nem derül ki az ellentmondásos érvelésből egyértelműen, hogy hatáskörrel, mércével vagy egyikkel sem rendelkezik az Alkotmánybíróság arra nézve, hogy alkotmánymódosító törvé- - Az Alkotmánybíróság ugyanis nem kívánta hivatalból sem vizsgálni a nemzetközi szerződésekbe ütközést, mert arra nézve hatásköre vitatható, hiszen a vizsgálat tárgya maga az Alkot- - tartja a nemzetközi kötelezettségeknek és sztenderdeknek való megfelelést,11 ban nem lép, ha hivatalból nem vizsgálódik, akkor nincs más mánybíróság hivatalból bármilyen megkötés nélkül vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését, mert a hatáskörszűkítő rendelkezés csak a kérelemre induló eljárásokra, az indítványokra vonatkozóan fogalmaz meg korlátozásokat, az ex officio eljárásokra nem terjed ki a hatálya a nyelvtani értel- Álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak kötelessége lett volna legalább arról határozni, hogy van-e hatásköre az Alkotmány egyes rendelkezéseinek nemzetközi szerződésbe ütközését vizsgálni hivatalból, nem pedig megállni azon a 12 Az Alkotmánybíróság érveléséből logikailag annak kellett volna következnie, hogy erre sincs hatásköre, hiszen úgy érvel, hogy a hatáskör vitatottságát az adja, Az alkotmánymódosítások és az Alkotmány egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát illetően azonban a határozat már meg- ellenére az Alkotmánybíróság a vitás jelzővel illette hatáskörét a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközésének hivatalbóli vizsgálata kapcsán, akkor részletes kifejtést igényelt volna megjelenik az az észrevétel, hogy az Alkotmánybíróságnak hi- foglaltak, valamint a többségi döntésben kimondott megvál- - ni oda, hogy az Alkotmánybíróság eltér attól a gyakorlatától, hogy nem vizsgálja felül az alkotmánymódosító törvényeket, ha azok nyilvánvalóan szembekerülnének egy vállalt nemzet- gyakorlatának való megfelelés kifejezett deklarálása, akkor is, ha az az Alkotmánybíróság precedenseiből kényszerítően nem Emlékkönyv Holló András hatvanadik születésnapjára - - Jogtudományi Közlöny Rekvényi v. Hungary hogy nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképes- Alajos Kiss v. Hungary, 59

9 lelés körében vezette le az Alkotmánybíróság a pacta sunt servanda tér ki erre a hatásaiban sokkal távolabbra mutató kijelentésre pacta sunt servanda elvé- kezdését is, ezzel jelezve, hogy a strasbourgi joggyakorlatnak a testület az alkotmányértelmezés során akkor is szándékozik - egyre inkább afelé mutat, hogy el fogja ismerni az azonos ne- 13 Az Alkotmánybíróság nehéz helyzetbe kerülhet, ha az alkotmánymódosító hatalom nem változtat majd az Alaptörvény szövegén, amennyiben ar- 14 az alkotmánymódosító törvények felülvizsgálatában is kérdése- azzal indokolja, hogy addig folytatott gyakorlatát precedensnek tekinti a jelen ügyben is, hogy a jogállamiságból levezetett hatalommegosztás elvével lenne ellentétes, ha az alkotmányozó hatalom akarata ellenére állapítana meg hatáskört a obiter dicta részben azonban azt taglalja az Alkotmánybíróság, hogy nem ért egyet a jelenlegi alkotmánymódosítási gyakorlattal, mert az egy ponton túl felboríthatja a hatalommegosztás rendszerét és veszélyeztetheti az emberi jogok védelmé- hogy ha az országgyűlési képviselők kétharmada megszavazta a törvényjavaslatot és a rendelkezés az Alkotmány részévé vált, akkor fogalmilag sem lehet megállapítani annak alkotmányel- tette azt a kérdést, szükséges, illetve lehetséges-e gyakorlatának megváltoztatása az alkotmánymódosítások felülvizsgálata kapcsán, csupán feltételes módban fogalmazta meg aggályait a hatáskörszűkítő és az egyre gyakrabban napi politikai cé- óta folytatott alkotmánybírósági gyakorlat között, azonban megmaradt a korábbi gyakorlat talaján, hogy nem rendelkezik 15 A különvéleményeket megfogalmazó bírák más szempontok alapján, de szintén különbséget tettek az alkotmánymó- amelyben a testület megállapította, hogy az Alkotmányt csak az Alkotmány rendszerén belül, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom módosíthatja az Alkotmányban meg- - sok rendszeresen ellentétesek a jogállamisággal és az alapvető megfelelő precedensnek az, amit a többség választott, mert azok az Alkotmány technikai, kisebb súlyú módosításai voltak, míg a mostani alkotmánymódosítások tartalmi változásokat hoznak a jogállamiság és az Alkotmánybíróság hatáskörének zott megközelítés megalapozható, elfogadható alternatívát kínálhatott volna a rendkívül bonyolult kérdés eldöntésében, azonban a többség ragaszkodott a testület addigi gyakorlatának fenntartásához, annak ellenére, hogy a többség is elismer- - más megközelítések miatt a többségi határozat érvelésében részletes kifejtést indokolt volna az, hogy miért, milyen releváns hasonlóságok miatt fogadják el a korábbi gyakorlatot pre- tető rendelkezése a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni zat úgy vezeti le érvelését, mintha az lenne az egyetlen lehet- ványokban megfogalmazottakra, pedig gyakorlatának része a hátrányos visszaható hatályú jogalkotás tilalma az anyagi jog- 16 tesnek a támadott rendelkezést, azonban az Alkotmány felhívott rendelkezései között már nem található meg, ahogyan a visszaható hatályúnak azt, hogy a hatáskörét szűkítő rendelke- Schalk and Kopf v. Austria, kötés e formáját, úgy egyre szűkül majd hazánk mozgástere a kérdés megítélésében, és akár a közeljövőben eljuthatunk oda, hogy Magyarország az A precedensalapú döntéshozatal alapkérdései a magyar alkotmánybíróság gyakorlatában Fundamentum is, hogy valamely jogszabály nem csupán akkor minősülhet az említett tilalomba ütközőnek, ha a jogszabályt a jogalkotó visszamenőlegesen léptette hatályba, hanem akkor is, ha a hatálybaléptetés nem visszamenőlegesen

10 zést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, bár ez a szabály nyilvánvalóan azt eredményezi, hogy azon indítványozók kérelmei, akik a meghatározott tárgykörű jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálatát a hatáskörszűkítő törvények hatálybalépését megelőzően kezdeményezték, és nem csak az engedélyezett hat jogra hivatkoztak, hatáskör hiányában eluta- Álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak külön ki kellett volna térnie a már benyújtott alkotmányjogi panaszok sorsára, hiszen a testület maga mondta ki, hogy jogorvoslatnak és alanyi jognak minősül az alkotmányjogi panasz,17 és így, ahogy az egyik indítványozó is megfogalmazta, anyagi jog visszame- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény b) pontjának alkotmányossági vizsgálatakor állapította meg az Alkotmánybíróság, hogy a testület gyakorlata alapján nem élvezhetnek erősebb védelmet az eljárási jogviszonyok, mint a jogerős határozattal létrehozott anyagi jogviszonyok, meg- 18 lapítottak alapján egy szabályozás akkor tiltott visszaható hatá- rábbi döntései alapján az alkotmányjogi panaszokat ki kellett volna emelnie a folyamatban lévő ügyek köréből, a hatáskörszűkítést az összes folyamatban lévő ügyre alkalmazni rendelő - országot marasztalta el, mert egy jogszabállyal korlátozta a harmadfokú bírósági eljárás lehetőségét úgy, hogy az nyomban hatályba is lépett, és a folyamatban lévő ügyekre is alkal- 19 strasbourgi joggyakorlat sem tartja elfogadhatónak a jogor- 5. A határozat jelentősége kotmánybíróságok hatáskörét egy törvény alkotmányellenességének megállapítása következtében, arra reagálva csök- alkotmányellenesnek nyilvánító alkotmánybírósági határozat kihirdetésének napján terjesztette elő az egyik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője azt a három törvényjavaslatot, amelyből kettő az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítéséhez szükséges alkotmány- és törvénymódosításokat tar- Alkotmánybíróság széles körű jogosítványokat gyakorol a normakontroll terén, ami a rendszerváltás első időszakában indo- - szűkítése azért kirívó, mert azt eredményezi, hogy meghatározott tárgykörökben olyan jogszabályok maradhatnak a jogrendszer részei, amelyek adott esetben nem felelnek meg az Alkotmánynak, tehát az Alkotmány nem érvényesül maradék- lülvizsgálat alól kivont területeken is számolnia kell a törvény- - a nemzetközi térben biztosított eljárások többnyire kevésbé hatékonyak, és gyakran hosszabb időbe telik a döntések meghozatala, mint ha ezt a feladatot közvetlenül a nemzeti alkot- táskörének meglétét gazdasági esemény bekövetkezéséhez bekezdése kimondja, hogy az Alkotmánybíróság hatásköre akkor lesz újra teljes, amikor az államadósság a hazai össztermék tő jogok teljes körű érvényesülése ilyen értelemben az ország tásköre tehát az Alaptörvény hatályba lépését követően is kor- Az Alkotmánybíróság tartózkodóan reagált hatásköre szűkítésére, és az alkotmánymódosítások felülvizsgálatát sem vindikálta magának, azonban már most bebizonyosodott, hogy a szignalizációs alkotmányvédelem eszközei nem voltak elégsé- zi szerződésbe is ütközik, ezért ezt a rendelkezést megsemmi- 20 Alkotmányellenes, ha kiemelt ügyekben az a bíróság is az eljárás ésszerű időn belül való, illetve soron kívüli elbírálásá- lés az alkotmányellenes rendelkezést újra elfogadta úgy, hogy azt beemelte a Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendel- kezései - téseivel korlátot szabhat-e az alkotmánymódosító hatalomnak vagy sem? A magyar Alkotmánybíróság nemleges választ ta volna, ha alkotmányossági felülvizsgálatnak veti alá az Alkot- rancia, hogy a mindenkori parlamenti többség által eszközölt változtatásokat egy független alkotmánybíróság alkotmányos ta még ki teljesen ennek a lehetőségét, hiszen kimondta, hogy anyagi jog alapján létrejött, anyagi jogi jogviszonyokat értette és e jogviszonyok védelme érdekében állapított meg alkotmányellenességet a visz- 19 Brualla Gómez de la Torre v. Spain Reports of Judgments and Decisions 61

11 a nemzetközi jog ius cogensei és azok a nemzetközi szerződések, amelyeknek hazánk is részese, az Alkotmány megváltoztathatatlan részeit képezik, az alkotmányozó akaratától függetle- Zsugyó Virág 62

12 H I R D E T É S A HVG-ORAC KIADÓ AJÁNLATÁBÓL AZ ÚJ ALAPTÖRVÉNY KELETKEZÉSE ÉS GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYEI Szerző: Jakab András A kötet tartalmazza a szerzőnek a 2010/ 2011-es alkotmányozás kapcsán készített fontosabb írásait, valamint az új Alaptörvény minden egyes pontjának rövid elemzését, különös tekintettel arra, hogy a változásoknak milyen jogkövetkezményeik lehetnek. A bírósági ítéletekkel szembeni ún. valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével a bírák, az ügyvédek és az ügyészek mindennapjaiban is megnő az alkotmányos követelmények jelentősége. A kötet ennek fényében nyújt a joggyakorlat számára is használható értelmezési útmutatót a jövőre nézve. Megjelenés: szeptember Ára: 5250 Ft SZERETETTEL VÁRJUK KÖNYVESBOLTUNKBAN! Cím: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 2. telefon: (36-1) MEGRENDELÉSÉT A KÖVETKEZŐ MÓDON JUTTATHATJA EL KIADÓNKHOZ: postai úton: faxon: ben: webshopunkon: Válasz a jogos kérdésekre 63

13

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt V. Z. T. szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán

Részletesebben

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV.

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. konferenciája A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának válaszai I. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események

Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események Tilk Péter egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események 1. Előzmények 2010 novemberében

Részletesebben

Az átmeneti rendelkezések (2011. december 31.) alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló utólagos normakontroll

Az átmeneti rendelkezések (2011. december 31.) alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló utólagos normakontroll Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr Az Alkotmánybíróság határozata Magyarország Alaptörvénye egyes átmeneti rendelkezéseiről* Az átmeneti rendelkezések (2011. december 31.) alaptörvény-ellenességének vizsgálatára

Részletesebben

SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE

SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE KORREFERÁTUM DEZSŐ MÁRTA BRAGYOVA ANDRÁS: AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON CÍMŰ ELŐADÁSÁHOZ A népszavazások, illetve népszavazási kezdeményezések

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. B. B. ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 43/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet. Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu SZAKSZERVEZETEK Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Budapest Donáti

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. március 27. 2013. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3076/2013. (III. 27.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 434 3077/2013. (III.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére. Budapest. Tisztelt Alkotmánybíróság!

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére. Budapest. Tisztelt Alkotmánybíróság! A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére Budapest Tisztelt Alkotmánybíróság! A Stabilitás Pénztárszövetség tisztelettel indítványozza a magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról

Részletesebben

Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos

Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos Az Országgyűlés 2014 decemberében módosította a köznevelési törvényt. A módosítás alapján a kormány rendeletben szabályozhatja az oktatás területén az egyenlő

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya A nemzetközi jog és a belső jog viszonya Előadás-vázlat Sonnevend Pál A lehetséges szempontok A nemzetközi jog szempontja: monizmus és dualizmus ellentéte A belső jog szempontja: miként válik a belső jog

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

6. A nemzetközi szerzıdések joga II.

6. A nemzetközi szerzıdések joga II. 6. A nemzetközi szerzıdések joga II. Nemzetközi jog I. elıadás 2010. 10. 14. Vázlat 1. A nemzetközi szerzıdés kötelezı ereje és teljesítésének biztosítékai 2. A szerzıdések értelmezése a) Az értelmezés

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

20/2008. (III. 12.) AB határozat. Indokolás

20/2008. (III. 12.) AB határozat. Indokolás 20/2008. (III. 12.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogások

Részletesebben

Az élethez és az emberi méltósághoz való jog

Az élethez és az emberi méltósághoz való jog Az élethez és az emberi méltósághoz való jog Áttekintés A védett értékek: élet és méltóság Alkotmányjogi szabályozás A jog jellege, jelentősége, funkciója Tartalom, anyajogi jelleg Korlátohatatlanság Különös

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 2. (3) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 2. (3) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Alkotmánybíróság Ügyszám: Előadó: AJB-2249/2013 dr. Lápossy Attila 1015 Budapest Donáti u. 35-45. Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.)

Részletesebben

VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült.

VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült. VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült. Legelőször a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások megkezdésekor abban a munkacsoportban,

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 3. kurzushoz AZ ALAPJOGOK VÉDELME

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 3. kurzushoz AZ ALAPJOGOK VÉDELME SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 3. kurzushoz AZ ALAPJOGOK VÉDELME ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék www.alkjog.elte.hu 2015/16. tanév őszi félév I. ALKOTMÁNYELMÉLETI VITAKÉRDÉSEK

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11)

Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11) Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11) Még a törvénytervezet megszavazása előtt Vámosi-Nagy Szabolcs volt APEH elnökhelyettes sietve tájékoztatott: könnyen

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 1123/B/2005 Budapest, 2008.05.06 12:00:00 de. Bragyova András Dr. XVII. évf. 5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti

I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben II. Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti titokká minősítés következménye IV. Jelenlegi jogi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. május 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. május 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. május 31. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK 51/2010. (IV. 28.) AB határozat... 546 56/2010. (V. 5.) AB határozat.... 560

Részletesebben

Lévay Az Alkotmányb Gyermeki jogok az Alkotmányb. 2010. február r 25. -

Lévay Az Alkotmányb Gyermeki jogok az Alkotmányb. 2010. február r 25. - Lévay Miklós: Az Alkotmányb nybíróságról. Gyermeki jogok az Alkotmányb nybíróság szemszögéből - A Fővárosi F Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lat szakmai fóruma, f 2010. február r 25. - Az Alkotmányb

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 28/2013.(XI.29.)

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. március 13. 2015. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3051/2015. (III. 13.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 344 3052/2015. (III.

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

A közigazgatási jogviszony. A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai

A közigazgatási jogviszony. A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai A közigazgatási jogviszony A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai A közigazgatási jogviszony fogalmához úgy juthatunk el, ha elsőként tisztázzuk a jogviszony általános fogalmát, majd ezt a közigazgatás

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület. 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. Tisztelt Választási Bizottság!

Budapest Főváros IX. kerület. 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. Tisztelt Választási Bizottság! Budapest Főváros IX. kerület 12. számú Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság Tisztelt Választási Bizottság! Alulírott (személyes adatok) és a Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

I. Általános megállapítások

I. Általános megállapítások A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet álláspontja a választási eljárásról szóló T/8405. sz. törvényjavaslat V-VI. fejezetéről ( A központi névjegyzék és A szavazóköri névjegyzék ) A választási

Részletesebben

VITAZÁRÓ VISZONTVÁLASZOK A HELYI NÉPSZAVAZÁSSAL FOGLALKOZÓ CIKKEKRE *

VITAZÁRÓ VISZONTVÁLASZOK A HELYI NÉPSZAVAZÁSSAL FOGLALKOZÓ CIKKEKRE * 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 30. KISS MÓNIKA DOROTA VITAZÁRÓ VISZONTVÁLASZOK A HELYI NÉPSZAVAZÁSSAL FOGLALKOZÓ CIKKEKRE * A HELYI NÉPSZAVAZÁS VÁLASZTÓPOLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSE Amennyiben

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. ÁPRILIS 21-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

Tárgy: indítvány jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére

Tárgy: indítvány jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1535 Budapest, Pf. 773. Tárgy: indítvány jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott, dr. Kádár

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye egyes rendelkezéseinek Magyarország gazdasági biztonságát szolgáló módosításáról

Magyarország Alaptörvénye egyes rendelkezéseinek Magyarország gazdasági biztonságát szolgáló módosításáról Magyarország Alaptörvénye egyes rendelkezéseinek Magyarország gazdasági biztonságát szolgáló módosításáról Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom Magyarország Alaptörvénye 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez

MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez 2015.08.27 Szerkesztőség Kiemelt, Hírek Az ügyvédi munka egyik fontos területe a védői tevékenység. A védői hivatás az

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila A vizsgálat megindítása A Lánglovagok Egyesület elnöke beadvánnyal fordult Hivatalomhoz, amelyben az Országos

Részletesebben

Fő fenntartások Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításával kapcsolatban 2013. március 13. 2013. február 8-án a magyar parlamenti helyek kétharmadát birtokló kormánykoalíció tagjai módosító javaslatot

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I.

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I (általános jog) Dr Siket Judit TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A jog fogalma, a jogalkotás magatartási minta kötelező norma az állami kényszer szerepe A jogforrások jogforrások az Alaptörvényben

Részletesebben

Szalai Anikó: Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában

Szalai Anikó: Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Szalai Anikó: Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában Jelen cikk az európai emberi jogi rezsim hatását vizsgálja

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6514/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6514/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6514/2013. számú ügyben Előadó: dr. Vass Veronika Az eljárás megindítása Egy magánszemély azért fordult Hivatalomhoz, mert a magasabb összegű családi pótlékra

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet. Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu SZAKSZERVEZETEK Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Budapest Donáti

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Az Európai Corpus Juris és intézményrendszere, változások és a jövő Európa Tanács és az emberi jogok védelme Dr. Lattmann Tamás, PhD Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

TARTALOM. 29/2010. (III. 11.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 419/2009. (X. 29.) OVB számú határozatának

TARTALOM. 29/2010. (III. 11.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 419/2009. (X. 29.) OVB számú határozatának XIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. március TARTALOM Szám Tárgy Oldal 23/2010. (III. 4.) AB határozat A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

Részletesebben

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti.

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. július 24. 2015. 17. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 23/2015. (VII. 7.) AB határozat a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,

Részletesebben

A helsinki záróokmány

A helsinki záróokmány A helsinki záróokmány A helsinki záróokmány az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ, az EBESZ elődszervezete) országai által 1975. augusztus 1- jén aláírt dokumentum. http://hu.wikipedia.org/wiki/helsinki_z%c3%a1r%c3%b3okm%c3%a1ny

Részletesebben

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Prof. Dr. Fodor László DE ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi tanszék Budapest, 2011. február 15. A hatályos normaszöveg

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 63/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 63/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.389/2015/3.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek, a Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése kapcsán meghozott 63/2015.

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.Kvk.22.906/2010/2.sz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Szacsuri Csaba /3860. Encs, Petőfi u.58. I/2.sz.alatti székhelyű / ügyvéd által képviselt / sz.alatti

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető

Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető Részletező technika Államszervezeti elemek Rendeltetés Feladatrendszer Irányítás M / különleges jogrend Sarkalatos törvényi szabadság Kötelezettségi rész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 237/E/2000 Budapest, 2007.09.17 12:00:00 de. Lenkovics Barnabás Dr. XVI. évf. 9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság mulasztásban

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 13. 2014. 7. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 7/2014. (III. 7.) AB határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. -ának

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.

Részletesebben

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások Az elnök irodája A terrorizmus elleni harc és a kínzások Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset Copyright 2015 Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Az esetet Németh

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Drinóczi Tímea. Túl az alkotmányon

Drinóczi Tímea. Túl az alkotmányon FÓKUSZ 1 Chronowski Nóra egyetemi docens (PTE ÁJK) Drinóczi Tímea egyetemi docens (PTE ÁJK) Zeller Judit egyetemi adjunktus (PTE ÁJK) Túl az alkotmányon Az alkotmányvédelem elméleti és európai kontextusa,

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Holló András Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Pokol Béla tanulmányának 1 első másfél sorában megdicsérte az Alkotmánybíróság (1990-től számított) két évtizedes gyakorlatát, majd ezt követően

Részletesebben

IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN

IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN Fő témakörök: 1. Az irányítás fogalma 2. Irányítási hatáskör 3. Irányítás és felügyelet elhatárolása 4. Az utasításoknak való engedelmesség 1. Az irányítás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

684/B/2006. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

684/B/2006. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 684/B/2006. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában dr. Bragyova András, dr. Holló András

Részletesebben