Dr. Bán Tamásné dr. Tóth Dóra Elítélt a közjegyzői eljárásokban. dr. Kozma Szilvia A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései. Szakmai Sajtófigyelő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Bán Tamásné dr. Tóth Dóra Elítélt a közjegyzői eljárásokban. dr. Kozma Szilvia A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései. Szakmai Sajtófigyelő"

Átírás

1 Dr. Harsági Viktória PhD Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet más közösségi jogforrások és a tagállami szabályozások feszültségi mezőjében Dr. Bán Tamásné dr. Tóth Dóra Elítélt a közjegyzői eljárásokban dr. Kozma Szilvia A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései Szakmai Sajtófigyelő Rezümék november-december

2

3 szám * Közjegyzők Közlön ye Tartalomjegyzék Dr. Harsági Viktória PhD Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet más közösségi jogforrások és a tagállami szabályozások feszültségi mezőjében... 4 Dr. Bán Tamásné dr. Tóth Dóra Elítélt a közjegyzői eljárásokban dr. Kozma Szilvia A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései Szakmai Sajtófigyelő Rezümék... 72

4 Közjegyzők Közlön ye * szám Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet más közösségi jogforrások és a tagállami szabályozások feszültségi mezőjében 1* Az európai fizetési meghagyásos eljárás bevezetésekor az Európai Bizottság arra törekedett, hogy megteremtse azokat a jogi kereteket, amelyek lehetővé teszik a nem vitatott követelések gyors érvényesítését a gazdasági szereplők számára a határon átnyúló jogvitáikban. 2 A december 12-én az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 1896/2006/EK számú az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló rendelet 3 célja a ténylegesen nem vitatott követelések érvényesítésének megkönnyítése a belső piacon. A célok között a nem vitatott pénzkövetelésekre vonatkozó eljárás egyszerűsítése és gyorsítása, a költségek csökkentése mellett az európai fizetési meghagyás szabad áramlása szerepel, ami az exequatur (végrehajthatóvá nyilvánítási) eljárás eltörlése által valósul meg. 1 * A Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával készült. 2 vö. Rechberger, Walter H. / Kodek, Georg E.: Das Mahnverfahren in den Mitgliedstaaten der EU. Generalbericht. In: Rechberger, Walter H. / Kodek, Georg E. (eds.): Orders for Payment in the European Union. Kluwer, The Hague, 2001, 2. p. 3 Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról. HL L 399., , 1. p. 4

5 szám * Közjegyzők Közlön ye A közösségi szinten egységes európai fizetési meghagyásos eljárás párhuzamosan él a tagállamok belső eljárásjogi szabályai szerint zajló fizetési meghagyásos eljárás mellett és a (már az eljárás kezdetén is) nemzetközi vonatkozású ügynek számító esetekben fakultatíve alkalmazható. A rendelet nem szorítja ki a nemzeti jog szerinti fizetési meghagyásos eljárást, a jogosultnak továbbra is jogában áll ez utóbbi eljárásban érvényesíteni az igényét, amennyiben az adott államban létezik ilyen típusú eljárás. Az 1. cikk (2) bekezdése juttatja kifejezésre ezt az alternatív jelleget, azaz a jogosultat nem zárja el attól, hogy a rendelet hatálya alá tartozó követeléseit más eljárásban érvényesítse, legyen az akár valamely tagállam nemzeti joga vagy a közösségi jog által szabályozott eljárás (például a kis értékű követelések európai eljárása, ld. 861/2007/EK rendelet 4 ). Azokban a tagállamokban, ahol (a nemzeti jogban) a fizetési meghagyásos eljárás nem szabályozott, ott a közösségi jog tulajdonképpen egy további lehetőséget nyújthat a jogosult védelmére. A rendelet a közösségi jog egy újabb generációjának sorát nyitotta meg azzal, hogy elsőként szabályoz egy közösségi szinten egységesített (teljes) eljárást. 5 Érdekessége azonban az a szabályozási technika, mellyel az európai jogalkotó élt: a rendelet ugyan az eljárás egészére nézve tartalmaz szabályokat, de sok esetben csak az eljárás főbb vonalait meghatározó módon. Így az európai fizetési meghagyásos eljárásban a közösségi jogi és a belső jogi szabályok gyakorlatilag vegyítve kerülnek alkalmazásra. A 26. cikk ugyanis kimondja, hogy azokra az eljárásjogi kérdésekre nézve, amelyeket a rendeleteket kifejezetten nem szabályoz, a nemzeti jogot (t.i. az eljáró bíróság, illetve közjegyző tagállamának jogát) kell alkalmazni. A rendelet egyes cikkeiben kifejezetten utal a nemzeti jogra, de ezen túlmenően is alkalmazható a nemzeti jog, amennyiben a rendelet nem fedi le szabályozásával az adott területet. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nemzeti jog hézagkitöltő jelleggel alkalmazható az európai fizetési meghagyásos eljárásban. Az európai fizetési meghagyásos eljárás hazai alkalmazhatóságához bizonyos jogszabály módosításokra is szükség volt, ezek egyrészt a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvényben, másrészt a Polgári perrendtartás, valamint a Vht. szabályai 4 Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről. HL L 199, , 1. p. 5 Storskrubb, Eva: Civil Procedure and EU Law. Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, 214. p. 5

6 Közjegyzők Közlön ye * szám között nyertek elhelyezést. Amennyiben a rendelet eltérően nem rendelkezik, az európai fizetési meghagyásos eljárásra megfelelően alkalmazni kell e törvények szabályait. A legtöbb alkalmazási probléma éppen a fenti szabályozási jellegből adódik, egyfelől a nemzeti és a közösségi jogi szabályok, másfelől a rendeletnek más közösségi jogforrásokkal való találkozási pontjainál keletkezett feszültségi mezőben sűrűsödik össze. E tanulmány keretében ezeket a területeket kívánjuk áttekinteni, főként az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendeletnek a más rendeletekkel való nehézkes viszonyát. 1. Átfedések és eltérések a tárgyi hatály vonatkozásában a Brüsszel-I. rendelettel összevetésben A téma alaposabb tanulmányozásának előfeltétele a rendelet alkalmazási területének ismerete. Az 1896/2006/EK rendelet 4. cikk értelmében az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásának célja az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásának időpontjában esedékes, meghatározott összegű pénzkövetelések behajtása. A tartozásnak a kérelem benyújtásának időpontjában kell lejártnak lennie. Csak azokra a követelésekre vonatkozik, amelyek összege az eljárás indításának időpontjában pontosan meghatározható. A nem meghatározott összegű követelések tehát akkor sem érvényesíthetők európai fizetési meghagyásos eljárás útján, ha azok egyébként a rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak. A tartási igényeket (a le nem járt részek tekintetében) nem sorolhatjuk a rendelet hatálya alá. 6 Azonban egyes nemzeti jogokkal ellentétben (mint például az osztrák) a rendelet nem tartalmaz alsó vagy felső értékhatárt, így értéktől függetlenül érvényesíthetők ebben az eljárásban a meghatározott összegű pénzkövetelések. 7 A rendelet szabályozása a nemzeti jogok többségét követi abban, hogy 6 Tschütscher, Birgit / Weber, Martin: Die Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens. Österreichische Juristen-Zeitung, 2007, 306. p. 7 Mayr, Peter G. / Czernich, Dietmar: Europäisches Zivilprozessrecht. Wien, 2006, WUV Universitätsverlag, 209. p. 6

7 szám * Közjegyzők Közlön ye csak pénzkövetelésekre alkalmazható, nem alkalmazható a rendelet olyan követelésekre, amelyek helyettesíthető dolgokra vonatkoznak. 8 A rendelet a határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozik. A határon átnyúló ügyek fogalmát a rendelet határozza meg. A polgári és kereskedelmi ügyek körének meghatározása a Brüsszel-I. rendelethez 9 és az európai végrehajtható okiratokról szóló rendelethez 10 hasonlóan történik. A rendelet tartalmaz egy kivételkatalógust, ez felsorolja azokat az ügycsoportokat, amelyek bár a legtöbb tagállam nemzeti joga szerint a polgári és kereskedelmi ügyek csoportjába tartoznának, de különböző jogalkotói megfontolásból e rendelet alkalmazási körén kívül esnek. A tárgyi hatályra vonatkozó rendelkezéseket autonóm módon kell értelmezni. A párhuzamosságok miatt az Európai Bíróságnak a Brüsszeli Egyezményhez 11 és a Brüsszel-I. rendelet tárgyi hatályát érintő ítéletei az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet értelmezése 12 során is felhasználhatók. A 44/2001/EK rendelethez hasonlóan ez a rendelet is kizárja a tárgyi hatálya alól az adó-, vám- és közigazgatási ügyeket. A közjogi és a polgári ügyek egyértelműbb elkülöníthetősége végett építették be a rendeletbe azt a kitételt, mely szerint a rendelet hatálya nem terjed ki az államnak az államhatalom gyakorlása során hozott aktusai vagy elkövetett mulasztásai miatti felelősségére ( acta iure imperii ). A szociális biztonság kérdését egyértelműen kizárja a rendelet a hatálya alól, ezzel szemben a munkajogi igények érvényesítésére alkalmazhatók a szabályai. A választottbírósági eljárás a 44/2001/EK rendelettel szemben nincs kifejezetten kivéve a rendelet hatálya alól, ez nyilvánvalóan nem jelenti azonban azt, hogy a felek valamelyike a választottbírósági kikötéssel, ill. szerződéssel érintett követelését európai fizetési meghagyásos eljárásban 8 Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 305. p.; lásd részletesebben: Harsági Viktória: A fizetési meghagyásos eljárások hasonlóságai és különbözőségei Európában. Jogtudományi Közlöny, 2012/2, 3-5. p. 9 A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. HL L p. 10 Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról, HL L 143., , 15. p. 11 A polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló Brüsszelben szeptember 27-én kelt egyezmény. 12 Ld. Kengyel Miklós / Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Osiris, Budapest, 2006, p. 7

8 Közjegyzők Közlön ye * szám e rendelet alapján érvényesíthetné. 13 A rendelet tárgyi hatálya alól kizárt területek között szerepelnek továbbá a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések, kivéve ha azok a felek közötti megállapodás tárgyát képezték, illetve tartozás-elismerés esetén, vagy ha azok egy közös tulajdonból eredő számszerűsített tartozás kiegyenlítésére szolgának. Így például a (közlekedési) balesetekből eredő igények nem érvényesíthetők ebben az eljárásban. Ez akkor is érvényes, ha a kártérítési felelősség (a jogalapot tekintve) elismerést nyert. Emellett nem tartoznak a rendelet hatálya alá például az olyan törvényen alapuló igények, mint a kisajátítási kártalanítás. Az egyes nemzeti jogrendszereken belül különböző nézetekkel találkozhatunk előszerződéses jogviszonyból eredő kártérítési igények hovatartozását illetően; míg egyes tagállamokban szerződéses, addig más tagállamokban deliktuális igényként sorolják be. 2. A határon átnyúló jelleg mint alkalmazhatósági előfeltétel Az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazhatósága a határon átnyúló jogvitákra korlátozódik. A 3. cikk határon átnyúló ügynek azt tekinti, amelyben (a kérelem előterjesztésének időpontjában) legalább az egyik fél az eljáró bíróság (közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. A rendelet értelmezése során a bíróság alatt magyar viszonylatban a közjegyzőt kell értenünk. Az állandó lakóhelyet a rendelet nem definiálja, mindössze egy utalást tartalmaz, amely újabb kapcsolódási pontot jelent a Brüsszel-I. rendelet irányába: a lakóhely fogalmát annak az 59. és 60. cikkeivel összhangban kell meghatározni. 14 Annak megállapításához, hogy a kérelem határokon átnyúló ügynek minősül-e, az európai fizetési meghagyás iránti kérelem e rendelettel összhangban történő benyújtásának az időpontja irányadó. A kérelmek feldolgozását könnyítendő a rendelet 1. számú mellékletében 13 Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 306. p.; Rauscher, Thomas: Verordnung (EG) Nr [ ] /2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom [ ] zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (EG-MahnVO). In Rauscher, Thomas: Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar. 2. Auflage, Sellier, München, 2006, p. 14 Ld. részletesebben: Kengyel Miklós / Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Osiris Kiadó, Budapest, 2009, 71. p. 8

9 szám * Közjegyzők Közlön ye található, az európai fizetési meghagyás iránti kérelem formanyomtatványán (ún. A formanyomtatvány) a 4. pontban kódszámokat rendelt az egyes tagállamokhoz. Ezek segítségével kódok formájában kell megjelölni egyrészt a jogosult állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamot, másrészt a kötelezett állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tagállamot, valamint a bíróság (közjegyző) székhelye szerinti országot. A jogosult, ill. a kötelezett lakóhelyére vonatkozó első két kódszám közül legalább az egyiknek el kell térnie a bíróság kódjától. Ez a megoldás leegyszerűsíti, sematizálja a határon átnyúló jelleg ellenőrzését, ezzel megteremti a gépi feldolgozás lehetőségét is, melyre a rendelet egyébként módot ad. A rendelet nem csak olyan esetben kerül alkalmazásra, amikor a jogosult és a kötelezett egymástól különböző tagállamban rendelkezik lakóhellyel, illetve szokásos tartózkodási hellyel, hanem akkor is, ha ugyan mindketten ugyanabban a tagállamban élnek, de az eljáró bíróság (közjegyző) található egy másik tagállamban. Ilyen helyzet viszonylag ritkán áll ugyan elő, de nem kizárt a 44/2001/EK rendelet joghatósági szabályainak alkalmazása során, melyek az európai fizetési meghagyásban is irányadóak. Pl. a Brüsszel-I. rendelet 5. cikk 1. pont alkalmazása esetén előállhat a fenti helyzet, hiszen a szerződéses igény iránt indított eljárásban a teljesítés helye egy az azonos tagállamban lakóhellyel rendelkező jogosult és a kötelezett tagállamától különböző tagállam bíróságai (közjegyzői) rendelkeznek joghatósággal az európai fizetési meghagyásos eljárás lefolytatására. Mi motiválhatja ilyenkor a jogosultat arra, hogy ne a (közös) lakóhelyük szerinti államban indítsa meg az eljárást? A gyakorlatban akkor állhat ez érdekében, ha egy külföldön egyszerűbben végrehajtható határozathoz szeretne jutni tekintettel arra, hogy a kötelezettnek esetleg ott van végrehajtható vagyona. (vö. 3.,6. alfejezet) A 3. cikk értelmezése alapján kijelenthetjük, hogy a harmadik államban (vagyis az Európai Unión kívül) állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező is nyerhet jogvédelmet európai fizetési meghagyásos eljárás útján. 15 Tehát összhangban a 6. cikk, illetve az általa felhívott Brüsszel-I. rendelet joghatósági szabályaival (vö. 3., 4. alfejezet) a rendelet alkalmazhatóságát önmagában az a tény 15 Geimer, Reinhold: Internationales Zivilprozessrecht. Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2009, p.; Kormann, Johannes Maximilian: Das neue Europäische Mahnverfahren im Vergleich zu den Mahnverfahren in Deutschland und Österreich. Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, p. 9

10 Közjegyzők Közlön ye * szám nem zárja ki, hogy a jogosult lakóhelye az Európai Unión kívül van, feltéve, hogy az eljáró bíróság (közjegyző) nem a kötelezett lakóhelye szerinti tagállam bírósága (közjegyzője), hiszen az utóbbi esetben nem teljesülne az 1896/2006/EK rendelet 3. cikkben felállított kitétel. 16 Vagyis akkor kizárt a rendelet alkalmazása, ha a felek egyike a bíróság (közjegyző) államában rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, a másika azonban egy harmadik állam lakója. 17 Példával illusztrálva: egy Svájcban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező jogosult a 3. cikk szerinti határon átnyúló jelleg hiányában nem indíthat a Magyarországon (magyar közjegyző előtt) európai fizetési meghagyásos eljárást egy Magyarországon lakóhellyel rendelkező kötelezett ellen. A magyar jog szerinti fizetési meghagyásos eljárásnak azonban nincs akadálya. Fordított esetben is igaz a tétel: 18 valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező jogosult nem indíthat európai fizetési meghagyásos eljárást a lakóhelye szerinti tagállamban egy harmadik állambeli kötelezett ellen még akkor sem, ha az adott tagállam bíróságainak (közjegyzőinek) lenne joghatósága. Itt ugyanis nem teljesülnek az 1896/2006/EK rendelet alkalmazási feltételei. Ezekkel összhangban került kialakításra az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló A formanyomtatvány 4. pontja, ahol a 25. kódszám alatt egyéb államot is meg lehet jelölni lakóhelyként. Olyan esetekben, ha a felek egyike sem rendelkezik lakóhellyel valamely tagállamban, úgy a bíróság (közjegyző) államának jogában szabályozott (nemzeti) eljárást kell lefolytatni. Ez alapján a magyar jog szerint nincs mód a fizetési meghagyás kibocsátására (vö. Pp. 314., évi L. törvény 3. ). Nem rendelkezik az 1896/2006/ 16 Gruber, Urs Peter: Verordnung (EG) Nr 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens. In: Rauscher, Thomas: Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR. Kommentar. Sellier, München, 2010, 298. p.; ugyanígy: Einhaus, David: Qual der Wahl: Europäisches oder internationales deutsches Mahnverfahren? IPRax, 2008, 325. p.; 17 Rechberger, Walter H. / Schrammel, Ursula: Das österreichische Mahnverfahren als Vorbild für die Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens. In: Gürzumar et al (eds.): Gedächtnisschrift für Halúk Konuralp, Band II., Yetkin Yayinlari, Ankara, 2009, 472. p.; McGuire, Mary- Rose: Das neue Europäische Mahnverfahren (EuMVVO): Über das (Miss-)Verhältnis zwischen Effizienz und Schuldnerschutz. GPR, 2007, 304. p. 18 Kodek, Georg E.: VO (EG) 2006/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (EuMahnVO). In: Fasching, Hans W. / Konecny, Andreas (Hrsg.): Kommentar zu den Zivilprozeβgesetzen. Manz, Wien, 2010, 615. p. 10

11 szám * Közjegyzők Közlön ye EK rendelet a pertársaság kérdéséről. Rauscher szerint akkor is határon átnyúló ügyről beszélünk, ha csak a pertársak egyike rendelkezik más tagállamban lakóhellyel. 19 Önmagában az a körülmény, hogy minden belföldi jogvita később elvileg határon átnyúlóvá válhat, nem elegendő. 20 E szabályozás kialakítását viták sorozata kísérte, és mind a mai napig számos kritika fogalmazódik meg vele szemben. Az eredeti bizottsági javaslat szerint az eljárás fakultatívan a tisztán belföldi ügyekre is alkalmazható lett volna, a Tanács azonban a kiterjesztő értelmezés ellenében foglalt állást, mivel szerinte egy ilyen tág alkalmazási területen a jogalkotásra nincsen felhatalmazás. 21 Hess szerint jogpolitikai szempontból túl szűknek mutatkozik az alkalmazási terület: nehezen indokolható, hogy miért nem fogja át azokat a konstellációkat, amelyekben a belföldi hitelező egy belföldi adós ellen szeretne egy végrehajtási jogcímet ahhoz, hogy annak a külföldön található vagyonát vonhassák végrehajtás alá. 22 Mindenesetre meg kell állapítani, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárásnak a tisztán belföldi ügyekben való alkalmazása a rendelet születésekor még hatályban levő EK-Szerződés 65. cikk c) pont szó szerinti szövegével ellentmondásban lett volna. 23 A jogi alapot korábban jelentő EK Szerződés 65. cikket utóbb felváltotta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke. A két szöveg szóhasználatbeli különbözősége felfogható úgy, mint kompetencianövekedés, aminek mértéke, esetleges határai nem minden tekintetben egyértelműek, ám a fent vázolt helyzeten érdemben nem változtatott. 19 Rauscher, Thomas: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Anhang I zu Buch 11 (EG-MahnVO) Rn. 8, Kodek: i.m. (17. lj.) 616. p. 20 Mayr / Czernich: i.m. (6. lj.) 209. p. 21 Sujecki, Bartosz: Europäische Verordnung zur Einführung eines Europäische Mahnverfahren (EuMVVO) In: Gebauer, Martin / Wiedmann, Thomas (Hrsg.): Zivilrecht unter europäischen Einfluss. 2. aufl., Boorberg, Stuttgart, 2010, p. 22 Hess, Burkhard / Bittmann, David: Die Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens und eines Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen ein substantieller Integrationsschritt im Europäischen Zivilprozessrecht. IPRax, 2008, 306. p. 23 Kormann: i.m. (14. lj.) 51. p. 11

12 Közjegyzők Közlön ye * szám 3. A Brüsszel-I. rendelet joghatósági szabályainak alkalmazhatósága Az 1896/2006/EK rendelet nem alakított ki külön joghatósági rendszert, joghatóságot alapvetően a 44/2001/EK rendelet (2 25. cikk) szabályai határozzák meg. Az alkalmazást segítendő egy felhasználóbarát megoldást dolgozott ki az európai jogalkotó azzal, hogy a rendelet 1. számú mellékletében található, az európai fizetési meghagyás iránti kérelem formanyomtatványán (ún. A formanyomtatvány) a 3. pontban kódszámokat rendelt az egyes joghatósági szabályokhoz, amelyek mellett magyarázatképpen csak a joghatósági ok rövid leírása található meg. 24 Így nincs garancia rá, hogy a jogi ismeretekkel nem rendelkező jogosultak képesek lesznek hibátlanul kitölteni a formanyomtatványt, ami éppen az eljárás egyik fő célját (a jogi képviselő részvétele nélkül is egyszerű, gyors lefolytathatóságot) áshatja alá. Az eljárás jellegéből adódóan nem hallgatják meg a kötelezettet, a bíróság (közjegyző) ex officio vizsgálja a joghatóság kérdését. Ha nem rendelkezik joghatósággal a fizetési meghagyás kibocsátására, elutasítja a kérelmet. Az áttétel lehetőségét nem irányozza elő a rendelet A kódok pusztán a joghatósági szabály elnevezését tartalmazzák, a konkrét szabályokat a fent említett rendeletekben találja a jogalkalmazó. A joghatósági okok rövid leírásai a következők: 01 A kötelezett vagy a társkötelezett állandó lakóhelye [a hozzá tartozó szabályozást ld. a 44/2001/EK rendelet 2 4. cikk, általános joghatósági szabályok]; 02 A kötelezettség teljesítésének helye [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 1. pontja, különös joghatósági szabályok körében]; 03 Káresemény helye [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 3. pontja, a különös joghatósági szabályok körében]; 04 Fióktelep vagy egyéb telephely működéséből eredő jogvita esetén az a hely, ahol a fióktelep, képviselet vagy egyéb telephely található [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 5. pontja, a különös joghatósági szabályok körében]; 05 A célvagyon ( trust ) székhelye [ld. 44/2001/ EK rendelet 5. cikk 6. pontja, a különös joghatósági szabályok körében]; 06 Rakománymentés vagy segítségnyújtás tekintetében követelt ellenérték megtérítésével kapcsolatos jogvita esetén az a hely, ahol az a bíróság található, amelynek illetékességi területén a kérdéses rakományt lefoglalták, vagy lefoglalhatták volna [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 7. pontja, a különös joghatósági szabályok körében]; 07 Biztosítási ügyekben a biztosítási kötvény jogosultja, a biztosított vagy a kedvezményezett állandó lakóhelye [ld. 44/2001/EK rendelet cikk a biztosítási ügyekben alkalmazandó joghatósági szabályokról]; 08 A fogyasztó állandó lakóhelye [ld. 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek., 44/2001/EK rendelet cikk]; 09 A munkavállaló munkavégzésének szokásos helye [ld. 44/2001/EK rendelet cikk]; 10 A munkavállalót foglalkoztató vállalkozás székhelye [ld. 44/2001/EK rendelet cikk]; 11 Az ingatlan helye [ld. 44/2001/EK rendelet 22. cikk 1. pont, a kizárólagos joghatósági szabályok körében]; 12 A felek által kikötött joghatóság [ld. 44/2001/EK rendelet 23. cikk]; 13 A tartásra jogosult állandó lakóhelye [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 2. pontja, szeptember 18-át követően a 4/2009/EK rendelet 3 7. cikkei]; 14 Egyéb. A formanyomtatványon a jogosult mindössze a fenti kódszámok valamelyikének megjelölésére köteles. A 14. kód esetén beírása esetén, ha az kódszámokkal jelölt joghatósági szabályok nem alkalmazhatók további pontosítás szükséges arra vonatkozóan, hogy a 44/2001/EK rendelet melyik joghatósági szabályára alapozza a jogosult a bíróság (közjegyző) joghatóságát. A nyomtatvány csak a néhány szavas utalást tartalmazza, a zárójelben hozzá rendelt szakaszokat a Brüsszel-I rendeletből azonban nem (ez a szerző kiegészítése.) 25 Kodek: i.m. (17. lj.) 640. p. 12

13 szám * Közjegyzők Közlön ye A Brüsszel-I. rendelet revíziója folyamatban van ez a jövőben tovább bonyolíthatja joghatósággal kapcsolatos kérdéseket. A hatáskör kérdését a rendelet nem határozza meg, azt a tagállami jogalkotóra hagyja, de a 29. cikk előírása szerint a tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot, hogy mely bíróságok rendelkeznek hatáskörrel az európai fizetési meghagyás kibocsátására. Gyakorlati segítséget jelenthet a tagállamok által közölt információkhoz való hozzájutásban az Európai Igazságügyi Atlasz: <http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ html/index_hu.htm>. A hivatkozott oldalon keresőprogram segíti az eljáró a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megtalálását. Az eljáró bíróságok kijelölése kapcsán érdekes a német megoldás, ahol az elektronikus feldolgozásra is tekintettel az európai fizetési meghagyások kibocsátását egy bíróságra koncentrálták (Amtsgericht Berlin- Wedding). Hazánkban az európai fizetési meghagyás kibocsátására eredetileg a Pp. 22. (1) bekezdésében és a 23. -ban meghatározott bíróságok rendelkeztek, június 1-jét követően a közjegyzők rendelkeznek hatáskörrel. Komoly gondot okoz a gyakorlat számára a Brüsszel-I. rendeletnek a perbe bocsátkozáson alapuló joghatósági szabályának az értelmezése az európai fizetési meghagyásos eljárás viszonylatában. 26 Az Európai Unió Bírósága előtt már folyamatban van egy előzetes döntéshozatali eljárás (Goldbet Sportwetten GmbH kontra Massimo Sperindeo C-144/12. sz. ügy), melyben ennek a kérdésnek az értelmezését kérték. Az ügyben az osztrák jogosult olasz kötelezett ellen Ausztriában a Bezirksgericht für Handelssachen Wien előtt [BGHS Wien, osztrák ZPO 252. (2) bek.] európai fizetési meghagyást terjesztett elő euró megfizetése iránt, amelyet (szerződésszegésből eredő) károkozásra alapított. A kötelezett ügyvéd útján határidőn belül külön okiratban (azaz nem a formanyomtatvány használatával) ellentmondást terjesztett elő. A BGHS Wien az ellentmondás benyújtását követően áttette az ügyet [az özpo 252. (3) bek. alapján] a felperes által megnevezett bírósághoz, a Landesgericht Innsbruckhoz. Ez a bíróság felhívta a feleket, hogy még az első tárgyalás előtt terjesszék elő a bizonyítási indítványaikat, okirataikat. Követve ezt a felhívást az alperes egy előkészítő iratot terjesztett elő, amelyben elsőként a perbíróság 26 vö. Sujecki, Bartosz: Mahnverfahren. Mit elektronischem und europäischen Mahnverfahren. C.F.Müller, Heidelberg, 2007, p. 13

14 Közjegyzők Közlön ye * szám joghatóságának hiányát kifogásolta, mivel az egyetlen lakóhelye Olaszországban van. A felperes válaszában arra hivatkozott, hogy a Brüsszel-I. rendelet 5. cikk (1) bek. a) pontja határozza meg a joghatóságot. Emellett álláspontja szerint a bíróság a Brüsszel-I. 24. cikke alapján az alperes perbe bocsátkozásával mindenképpen joghatóságot nyert. Az Landesgericht Innsbruck egy végzéssel kimondta a joghatósága hiányát és megszüntette a pert. Abból indult ki, hogy az osztrák bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal, mivel a felperes egy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből eredő igényét kívánta érvényesíteni és a teljesítési hely a Brüsszel-I. 5. cikk 1. b) pont alapján Olaszországban van. A joghatóság hiányát pedig nem lehet a 24. cikk szerinti perbe bocsátkozással orvosolni. Az Oberlandesgericht Innsbruck megerősítette ezt a határozatot, majd a felperes felülvizsgálati felfolyamodása nyomán az Oberster Gerichtshof elé került, amely március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmében a következő kérdéseket terjesztette az Európai Unió Bírósága elé: 27 1.) Úgy kell-e értelmezni az 1896/2006/EK rendelet 6. cikkét, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárásban a 44/2001/EK rendelet 24. cikke amely a bíróság joghatóságának az alperes perbebocsátkozása általi megalapozását szabályozza is alkalmazandó? 2.) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1896/2006 rendeletnek a 44/2001 rendelet 24. cikkével összefüggésben értelmezett 17. cikkét, hogy már az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás benyújtása is perbebocsátkozásnak minősül, ha abban nem kifogásolják a származási bíróság joghatóságának hiányát? 3.) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1896/2006 rendeletnek a 44/2001 rendelet 24. cikkével összefüggésben értelmezett 17. cikkét, hogy az ellentmondás benyújtása csak akkor alapozhatja meg a joghatóságot perbebocsátkozás révén, ha már abban az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot tesznek, de a joghatóság hiányát nem kifogásolják? 27 Mayr, Peter G.: Die rügelose Einlassung im europäischen (und österreichischen) Mahnverfahren. ZaK, 2012, 167. p. 14

15 szám * Közjegyzők Közlön ye 4. Joghatóság fogyasztói ügyekben Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. egy különös szabályt irányoz elő a fogyasztói ügyekre, legalábbis azokra, amelyekben a fogyasztó a kötelezett. Ezekben az esetekben annak a tagállamnak a bírósága (közjegyzője) rendelkezik kizárólagos joghatósággal, amelyben a fogyasztó lakóhellyel rendelkezik. A lakóhely meghatározása kapcsán a rendelet 6. cikk (2) bekezdése a 44/2001/EK rendelet 59. cikkére utal. Az 59. cikk szerint az eljáró bíróság a saját belső joga alapján ítéli meg, hogy a fél rendelkezik-e az adott tagállamban lakóhellyel. 28 Ezzel egyidejűleg a 6. cikk (2) bek. meghatározza, hogy mely ügyeket kell a rendelet alkalmazása során fogyasztói ügynek tekinteni, nevezetesen ha a követelés valamely személy, a fogyasztó által, gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső céllal megkötött szerződésre vonatkozik. Ez a joghatósági szabály egy másik (szélesebb) fogyasztó-fogalommal dolgozik, mint a 44/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése. A fogyasztói ügyek meghatározása a 805/2004/EK tanácsi rendelet cikk (1) bek. d) pontjának felel meg, mely attól védi a fogyasztót, hogy egy másik tagállamban folyó eljárásban kelljen védekeznie. Ha a kötelezett a fogyasztó, akkor csak az ő lakóhelye szerinti állam bíróságai rendelkeznek joghatósággal. Ez megfelel a Brüsszel-I. rendelet 15. cikk (2) bek. kiindulópontjának, amely a fogyasztó elleni passzív perek külföldön történő megindítását kizárja, azonban az 1896/2006/EK rendelet ennél tovább megy, már nem írja elő előfeltételként, hogy a szerződést olyan személlyel kössék, aki a fogyasztó lakóhelyének tagállamában kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy ilyen tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányuljon, és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozzék 30 [vö. Brüsszel-I. rendelet 15. cikk (1) bek. c) pont]. 28 Ld. részletesebben: Kengyel / Harsági: i.m. (11. lj.) p. 29 Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról, HL L 143., , 15.o. 30 Hess, Burkhard: Europäisches Zivilprozessrecht. C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2010, 562. p. 15

16 Közjegyzők Közlön ye * szám Az 44/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bek. a.-c.) pontjaival szemben az európai fizetési meghagyásról szóló rendeletben a fogyasztói ügyek nincsenek meghatározott szerződéstípusokra korlátozva, úgy mint a 44/2001/EK rendeletben. Ez utóbbi szűkebben határozza meg a fogyasztói ügyeket, ezekhez a következő szerződéstípusok tartoznak: az ingó dolgok részletfizetésre történő értékesítése, ill. áruk finanszírozására nyújtott kölcsön vagy hitelszerződések, valamint azok a szerződések, amelyeket olyan személlyel kötöttek, aki a fogyasztó lakóhelyének tagállamában kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy ilyen tevékenysége bármely módon az említett tagállamra, illetve több tagállam között az említett tagállamra is irányul, és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozik. Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet 6. cikk (2) bekezdése már nem kívánja meg, hogy a fogyasztó szerződéses partnere a fogyasztó lakóhelyének államában fejtse ki a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységét vagy a tevékenysége arra az államra irányuljon. Ezzel a tágan értelmezett fogyasztói ügyek fogalommal tulajdonképpen a fogyasztókat a legmesszebbmenőkig próbálják védeni azzal szemben, hogy kibocsátható legyen velük szemben egy fizetési meghagyás a lakóhelyüktől különböző tagállamban. Ha kétség merülne fel a fogalom kapcsán, úgy azt a nemzeti jogrendszerből elszakítva autonóm módon 31 kell értelmezni. 32 Jól látszik, hogy a (kötelezetti pozícióban levő) fogyasztó védelme tekintetében az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet egy lépéssel tovább megy, mint a 44/2001/EK rendelet. A fogyasztót a joghatósági szabályokkal az egyszerűsített jogcímhez jutás miatt kompenzálja. 33 A végrehajthatóvá nyilvánítási (más néven exequatur-) eljárás kiejtése [ld. 19. cikk] miatt ugyanis a fogyasztónak magasabb fokú védelmet kell biztosítani. Azokban az esetekben, amikor a fogyasztó a jogosulti pozícióban van, a 44/2001/EK rendelet szabályait kell alkalmazni. A fogyasztó fogalmát tehát az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. segít meghatározni, de hogy ebbe a kategóriába tartozik-e a kötelezett. Tulajdonképpen az 31 Ld. részletesebben: Kengyel / Harsági: i.m. (13. lj.) p. 32 Geimer: i.m. (14. lj.) p. 33 Fabian, Anna Katharina: Die Europäische Mahnverfahrensverordnung im Kontext der Europäisierung des Prozessrechts. Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Jena, 2010, 149. p. 16

17 szám * Közjegyzők Közlön ye eljárás jellege miatt a gyakorlatban a jogosult határozza meg akkor, amikor kiválasztja a fórumot. Abban a kérdésben tehát, hogy a fogyasztóról van-e szó, a szabályozás nagymértékben megbízik a jogosult által megadott adatok helyességében, hiszen a fogyasztót az eljárásnak ebben a fázisában (a fizetési meghagyás kibocsátását megelőzően) nem hallgatják meg. 34 A visszaélések megakadályozása ellen nem ad kielégítő megoldást az 1896/2006/EK rendelet 7. cikk (3) bek. sem, 35 amely előírja: a kérelemben a jogosultnak ki kell jelentenie, hogy legjobb tudomása és meggyőződése szerint az adott tájékoztatás megfelel a valóságnak, valamint hogy tudomásul veszi, hogy bármely szándékoltan valótlan nyilatkozat a származási tagállam joga szerinti megfelelő szankciókat vonhatja maga után. Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. csak akkor alkalmazható, ha a fogyasztó az Európai Unió valamely tagállamában lakik, a harmadik államban lakóhellyel rendelkező fogyasztóra nem vonatkozik. 36 A Brüsszel-I. rendelet 17. cikkével ellentétben az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. alkalmazását nem írja felül egy ezzel ellentétes joghatósági kikötés sem. 37 Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. elsőbbséget élvez a Brüsszel-I. rendelet 17. cikkével szemben. Amennyiben nem a 6. cikk (2) bekezdésben meghatározott bírósághoz (közjegyzőhöz) fordulna jogosult, úgy annak hivatalból ki kell mondania a joghatóság hiányát 38. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően azonban nem lehet a joghatósági szabályok megsértését kifogásolni. Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdésben meghatározottól különböző bíróság (közjegyző) által kibocsátott európai 34 Röthel, Anne / Sparmann, Ingo: Das europäische Mahnverfahren. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, 2007, p. 35 Ld. Dietzel, Alexander: Probleme des Europäischen Mahnverfahrens. In: Ahrens, Martin / Lipp, Volker / Varga, István (Hrsg.): Europäisches Zivilprozessrecht. Einfluss auf Deutschland und Ungarn. Universitätsverlag, Göttingen, 2011, 114. p. 36 Gruber: i.m. (15. lj.) 308. p.; Freitag, Robert / Leible, Stefan: Erleichterung der grenzüberschreitenden Forderungsbetreibung in Europa: Das Europäische Mahnverfahren. Betrieb-Berater, 2008, p. 37 Kloiber, Barbara: Das Europäische Mahnverfahren. Die VO (EG) 1896/2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, 2009, 70. p.; Pernfuβ, Andreas: Die Effizienz des Europäischen Mahnverfahrens. Nomos, Baden-Baden, 2009, 102. p.; Rechberger / Schrammel: i.m. (16. lj.) 474. p.; Kodek: i.m. (17. lj.) 624. p. 38 Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 303, 307. p. 17

18 Közjegyzők Közlön ye * szám fizetési meghagyás esetén a jogerőre emelkedést követően nincs alap a végrehajtás elutasítására (1896/2006/EK rendelet 22. cikk). 39 Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. mint lex specialis még a Brüsszel-I. rendelet kizárólagos joghatósági szabályait is kiszorítja. Ha tehát a Brüsszel-I. rendelet 22. cikk (1) bek. alapján az ingatlan fekvésének helye szerinti bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznének, de a bérlő-fogyasztó lakóhelye egy másik tagállamban van, úgy csak az utóbbi bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 40 Felülírja a Brüsszel-I. rendelet 22. cikkbeli kizárólagos joghatósági okokat is amennyiben azokat szerződéses jogvitákra alkalmazzák (különösen bérleti és haszonbérleti szerződés). Ez a megállapítás nem érvényes azonban pl. a közös tulajdonból eredő kötelmi jogviszonyokra 41 (vö. az 1896/2006/EK rendelet 2. cikkel). A Brüsszel-I. rendeletben foglaltaktól eltérő definíció miatt felvetődik a kérdés, hogyan viszonyul a joghatósági szabály az európai fizetési meghagyás perré alakulásának esetéhez. Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. a fizetési meghagyás tekintetében határozza meg kizárólagos joghatósággal rendelkezőnek a fogyasztó államának a bíróságait (közjegyzőit). Mivel ez független a Brüsszel-I. rendelettől, előfordulhatnak olyan esetek, ahol az utóbbi perre nézve eltérően rendelkezne a joghatóság kérdéséről. Rendszerint a Brüsszel-I. rendelet alapján is a fogyasztó lakóhelye rendelkezik joghatósággal, így az európai fizetési meghagyásos eljárás az ellentmondást követően a fogyasztó államában alakul perré. Más a helyzet, ha az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. a Brüsszel-I. rendeletnek egy másik kizárólagos joghatósági szabályát szorítja háttérbe. Amennyiben ugyanis a fogyasztó az 1896/2006/EK rendelet 16. cikk (1) bek. alapján ellentmondással él (a származási bíróságnál), akkor felmerül a kérdés, hogy az ügy egyáltalán áttehető-e Rechberger, Walter H.: Die Verordnung Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12 Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens. kézirat, 15. p. (megjelenés alatt: in Leible/Terhechte (Hrsg.), Europäisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht, Nomos, Baden-Baden); Rechberger / Schrammel: i.m. (16. lj.) 474. p. 40 Gruber: i.m. (15. lj.), 307. p.; Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 303, 307. p. 41 Kropholler, Jan / von Hein, Jan: Europäisches Zivilprozessrecht. Verlag Recht und Wirtschaft GmgH, Frankfurt am Main, 2011, 939. p. 42 Dietzel: i.m. (34. lj.) p. 18

19 szám * Közjegyzők Közlön ye A kérdés tekintetében megosztott a jogirodalom. Az egyik nézet szerint, ha az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdésben meghatározott fogyasztó nem felel meg a Brüsszel-I 15. cikk kritériumainak 43 és vagy a perre a Brüsszel-I rendelet 22. cikkbeli szabályainak valamelyike lenne alkalmazható, úgy a perpetuatio fori elve alapján a fizetési meghagyás kibocsátására joghatósággal rendelkező bíróság a kapcsolódó perre is joghatósággal rendelkezik. 44 Az értelmezés ellen szól, hogy általa a jogosult az esetleges joghatósági kikötést vagy egyéb kizárólagos joghatósági szabályt megkerülheti, egy európai fizetési meghagyásos eljárás beiktatásával a joghatósági kikötést vagy a Brüsszel-I. rendelet 22. cikkének kizárólagos joghatósági szabályait le tudná rontani. 45 Itt viszont meg kell jegyezni, hogy a Brüsszel-I. rendelet 23. cikk szerinti joghatósági kikötés fogyasztói ügyekben csak igen ritka esetben lehetséges a fogyasztó terhére (vö. Br1 rendelet 17. cikk). 46 A másik álláspont alapján az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdés különös joghatósági szabálya csak az európai fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozik, de nem az azt esetlegesen követő perre. 47 Ennél a megoldásnál a gondot főképpen az jelenti, hogy nemzetközi viszonylatban az áttétel (a Brüsszel-I. rendelet szerint a perre joghatósággal rendelkező másik tagállambeli bírósághoz) a jogalap hiányában nem lehetséges. A perré alakulásra egyébiránt annak a tagállamnak a nemzeti jogát kell alkalmazni, amelyben a fizetési meghagyást kibocsátották. Érdekes a helyzete azoknak az államoknak, mint például Finnország, ahol nincsen ilyen eljárás a nemzeti jogban. Ott ugyanis a meg nem levő nemzeti szabályokat nem lehet alkalmazni, a közösségi szabályozás nem fedi le ezt a kérdést, így az alkalmazhatóság érdekében nemzeti szinten kell szabályozni Ld. részletesebben: Kengyel / Harsági: i.m. (13. lj.) p. 44 Rechberger: i.m. (38. lj.) 14. p.; Dietzel: i.m. (34. lj.) 115. p.; Arneitz, Martina: Das Europäische Mahnverfahren. Ein Praxisbericht. AmwBl, 2011, 314. p. 45 Kodek: i.m. (17. lj.) 624. p.; Rauscher: i.m. (18. lj.) Art 6, Rz 18; McGuire: i.m. (16. lj.) p. 46 Dietzel: i.m. (34. lj.) 115. p. 47 Kodek: i.m. (17. lj.) 624. p.; Rauscher: i.m. (18. lj.) Art 6, Rz 18; más véleményen: Kloiber: i.m. (36. lj.) 2009, 71; Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 311. p. 48 Sujecki: i.m. (25. lj.) 176. p. 19

20 Közjegyzők Közlön ye * szám 5. A kézbesítési szabályok viszonya a nemzeti jogokhoz Az 1896/2006/EK rendelet 27. cikke érintetlenül hagyja az 1393/2007/EK rendelet 49, hanem maga tartalmaz ( cikkek) szabályokat a kézbesítésre nézve, mely azonban nem tekinthető önálló szabályrendszernek. Mindössze minimumszabályokat határozták meg közösségi szinten, egyébiránt az európai fizetési meghagyásnak a kötelezett részére történő kézbesítése a kézbesítés helye szerinti állam nemzeti joga szerint zajlik. A nemzeti jog szerinti kézbesítés során azonban bizonyos minimumkövetelményeket be kell tartani. Ezeket a szabályokat a cikk tartalmazza. Az e cikkekben felsorolt kézbesítési formák mindegyike vagy teljes bizonyossággal (13. cikk), vagy igen nagyfokú valószínűséggel (14. cikk) biztosítja, hogy a kézbesített irat eljut a címzettjéhez. Másként fogalmazva olyan kézbesítési formát kell alkalmaznia a nemzeti jog kézbesítési formái közül, amely a cikkek feltételeinek megfelelnek. Amennyiben a nemzeti jog szerint ugyan megengedett de a cikkeknek nem megfelelő kézbesítési formát alkalmaznának az európai fizetési meghagyás kézbesítése során, akkor az így kézbesített határozat nem lehet alapja a 18. cikkbeli végrehajthatóvá nyilvánításnak. Ilyenkor csak az kérdéses, hogy az ilyen módon kézbesített európai fizetési meghagyás minden hatás nélkül marad-e, vagy egy esetleges ellentmondás esetén szabályszerű perré fordulást eredményezhet-e. 50 A 13. és a 14. cikkek szabályai nemcsak a határon átnyúló kézbesítést, hanem a tagállamon belülit és érintik. A 13. és a 14. cikkek kézbesítési formái között nincsen hierarchia, azaz az ezekben cikkekben felkínált módozatoknak megfelelő kézbesítési szabályok közül szabadon választhat a hatóság, mely az iratot kézbesíti. Mindenesetre azt a tényt azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy a 14. cikkben foglalt szabályoknak megfelelő kézbesítés esetén megnyílhat a felülvizsgálat lehetősége (20. cikk). A két említett cikk felsorolásai az elfogadott kézbesítési formákról taxatív jellegűek. Más kézbesítési formák, különösen azok, amelyek jogi fikciókon alapulnak (például a magyar hirdetményi kézbesítés), nem tekinthetők megfelelőnek. A felsorolt kézbesítési formák 49 Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és a bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ( iratkézbesítés ), és az 1348/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. HL L 324., , 79. o. 50 Vö. Rauscher: i.m. (12. lj.) p. 20

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához HU Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához http://ec.europa.eu/civiljustice/ Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Előszó magánszemélyek

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

A határon átnyúló elemeket tartalmazó

A határon átnyúló elemeket tartalmazó Iustum Aequum Salutare X. 2014. 2. 15 22. A határon átnyúló elemeket tartalmazó jogviták bírói gyakorlata egyetemi docens (SZTE ÁJTK) A fogalom-meghatározásoknak különös jelentősége van a határon átnyúló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

Profectus in litteris II.

Profectus in litteris II. 1 Profectus in litteris II. PROFECTUS IN LITTERIS II. Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián 2010. május 21. Szerkesztette P. Szabó Béla, Szemesi Sándor 4 Debreceni

Részletesebben

ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG

ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG Az olasz jogrendszer áttekintő bemutatása különös tekintettel a társaságokat érintő rendelkezésekre 2006. május Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 II. Közigazgatási jog...1 III.

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK

ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK PERBELI ÉRVÉNYESÍTÉSE SORÁN HAZÁNKBAN ÉS EGYES EURÓPAI ÁLLAMOKBAN Dr. Horváth Edit Írisz -Doktori értekezés- Témavezető: Dr. habil. Harsági Viktória tanszékvezető

Részletesebben

A tisztességtelen szerződési feltételek európai szabályozásának hatása a nemzeti polgári eljárásjogok alapelveire DR. NEMESSÁNYI ZOLTÁN ** Az európai magánjog egyik központi jogforrása, a fogyasztókkal

Részletesebben

Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében

Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében Az Európai Tanács 1999 őszén különleges ülést tartott Tamperében (Finnország). Az ülésen helyt adtak a bírósági határozatok kölcsönös

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

az Európai Bíróság gyakorlatában I. Bevezető gondolatok

az Európai Bíróság gyakorlatában I. Bevezető gondolatok A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában PÁPAI TARR ÁGNES I. Bevezető gondolatok büntetőjog-tudomány jó néhány éve intenzíven foglalkozik az európai büntetőjoggal. Hazánkban is sorra jelennek

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓRA VONATKOZÓ ÚJ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR JOGBAN 1. Gyulai-Schmidt Andrea egyetemi docens (PPKE JÁK)

A SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓRA VONATKOZÓ ÚJ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR JOGBAN 1. Gyulai-Schmidt Andrea egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VIII. 2012. 3 4. 87 110. A SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓRA VONATKOZÓ ÚJ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR JOGBAN 1 egyetemi docens (PPKE JÁK) 1. Bevezetés A szolgáltatási

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés Fizetésképtelenségi eljárás 1346/2000/EK rendelet Az 5. cikk (1) bekezdése Időbeli hatály Olyan államban

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Gere Ügyvédi Iroda... által képviselt... felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda... által képviselt alperes neve... alperes

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

A védjegy és piaci előnyei

A védjegy és piaci előnyei A védjegy és piaci előnyei Készítette: Dr. Fekete László 2011 Budapest 1. Bevezetés A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, továbbá a piacgazdaságban az iparjogvédelem egyik legfontosabb jogintézménye.

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása A szerződési feltételek tisztességességének kritériumai, különös tekintettel a pénzügyi intézmények és a fogyasztók közötti megállapodásokra Bevezetés 1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben

Az egyablakos ügyintézés modelljei

Az egyablakos ügyintézés modelljei Az egyablakos ügyintézés modelljei Kasza Péter Ferenc z Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36.o. a továbbiakban:

Részletesebben