Dr. Bán Tamásné dr. Tóth Dóra Elítélt a közjegyzői eljárásokban. dr. Kozma Szilvia A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései. Szakmai Sajtófigyelő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Bán Tamásné dr. Tóth Dóra Elítélt a közjegyzői eljárásokban. dr. Kozma Szilvia A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései. Szakmai Sajtófigyelő"

Átírás

1 Dr. Harsági Viktória PhD Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet más közösségi jogforrások és a tagállami szabályozások feszültségi mezőjében Dr. Bán Tamásné dr. Tóth Dóra Elítélt a közjegyzői eljárásokban dr. Kozma Szilvia A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései Szakmai Sajtófigyelő Rezümék november-december

2

3 szám * Közjegyzők Közlön ye Tartalomjegyzék Dr. Harsági Viktória PhD Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet más közösségi jogforrások és a tagállami szabályozások feszültségi mezőjében... 4 Dr. Bán Tamásné dr. Tóth Dóra Elítélt a közjegyzői eljárásokban dr. Kozma Szilvia A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései Szakmai Sajtófigyelő Rezümék... 72

4 Közjegyzők Közlön ye * szám Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet más közösségi jogforrások és a tagállami szabályozások feszültségi mezőjében 1* Az európai fizetési meghagyásos eljárás bevezetésekor az Európai Bizottság arra törekedett, hogy megteremtse azokat a jogi kereteket, amelyek lehetővé teszik a nem vitatott követelések gyors érvényesítését a gazdasági szereplők számára a határon átnyúló jogvitáikban. 2 A december 12-én az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 1896/2006/EK számú az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló rendelet 3 célja a ténylegesen nem vitatott követelések érvényesítésének megkönnyítése a belső piacon. A célok között a nem vitatott pénzkövetelésekre vonatkozó eljárás egyszerűsítése és gyorsítása, a költségek csökkentése mellett az európai fizetési meghagyás szabad áramlása szerepel, ami az exequatur (végrehajthatóvá nyilvánítási) eljárás eltörlése által valósul meg. 1 * A Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával készült. 2 vö. Rechberger, Walter H. / Kodek, Georg E.: Das Mahnverfahren in den Mitgliedstaaten der EU. Generalbericht. In: Rechberger, Walter H. / Kodek, Georg E. (eds.): Orders for Payment in the European Union. Kluwer, The Hague, 2001, 2. p. 3 Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról. HL L 399., , 1. p. 4

5 szám * Közjegyzők Közlön ye A közösségi szinten egységes európai fizetési meghagyásos eljárás párhuzamosan él a tagállamok belső eljárásjogi szabályai szerint zajló fizetési meghagyásos eljárás mellett és a (már az eljárás kezdetén is) nemzetközi vonatkozású ügynek számító esetekben fakultatíve alkalmazható. A rendelet nem szorítja ki a nemzeti jog szerinti fizetési meghagyásos eljárást, a jogosultnak továbbra is jogában áll ez utóbbi eljárásban érvényesíteni az igényét, amennyiben az adott államban létezik ilyen típusú eljárás. Az 1. cikk (2) bekezdése juttatja kifejezésre ezt az alternatív jelleget, azaz a jogosultat nem zárja el attól, hogy a rendelet hatálya alá tartozó követeléseit más eljárásban érvényesítse, legyen az akár valamely tagállam nemzeti joga vagy a közösségi jog által szabályozott eljárás (például a kis értékű követelések európai eljárása, ld. 861/2007/EK rendelet 4 ). Azokban a tagállamokban, ahol (a nemzeti jogban) a fizetési meghagyásos eljárás nem szabályozott, ott a közösségi jog tulajdonképpen egy további lehetőséget nyújthat a jogosult védelmére. A rendelet a közösségi jog egy újabb generációjának sorát nyitotta meg azzal, hogy elsőként szabályoz egy közösségi szinten egységesített (teljes) eljárást. 5 Érdekessége azonban az a szabályozási technika, mellyel az európai jogalkotó élt: a rendelet ugyan az eljárás egészére nézve tartalmaz szabályokat, de sok esetben csak az eljárás főbb vonalait meghatározó módon. Így az európai fizetési meghagyásos eljárásban a közösségi jogi és a belső jogi szabályok gyakorlatilag vegyítve kerülnek alkalmazásra. A 26. cikk ugyanis kimondja, hogy azokra az eljárásjogi kérdésekre nézve, amelyeket a rendeleteket kifejezetten nem szabályoz, a nemzeti jogot (t.i. az eljáró bíróság, illetve közjegyző tagállamának jogát) kell alkalmazni. A rendelet egyes cikkeiben kifejezetten utal a nemzeti jogra, de ezen túlmenően is alkalmazható a nemzeti jog, amennyiben a rendelet nem fedi le szabályozásával az adott területet. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nemzeti jog hézagkitöltő jelleggel alkalmazható az európai fizetési meghagyásos eljárásban. Az európai fizetési meghagyásos eljárás hazai alkalmazhatóságához bizonyos jogszabály módosításokra is szükség volt, ezek egyrészt a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvényben, másrészt a Polgári perrendtartás, valamint a Vht. szabályai 4 Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről. HL L 199, , 1. p. 5 Storskrubb, Eva: Civil Procedure and EU Law. Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, 214. p. 5

6 Közjegyzők Közlön ye * szám között nyertek elhelyezést. Amennyiben a rendelet eltérően nem rendelkezik, az európai fizetési meghagyásos eljárásra megfelelően alkalmazni kell e törvények szabályait. A legtöbb alkalmazási probléma éppen a fenti szabályozási jellegből adódik, egyfelől a nemzeti és a közösségi jogi szabályok, másfelől a rendeletnek más közösségi jogforrásokkal való találkozási pontjainál keletkezett feszültségi mezőben sűrűsödik össze. E tanulmány keretében ezeket a területeket kívánjuk áttekinteni, főként az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendeletnek a más rendeletekkel való nehézkes viszonyát. 1. Átfedések és eltérések a tárgyi hatály vonatkozásában a Brüsszel-I. rendelettel összevetésben A téma alaposabb tanulmányozásának előfeltétele a rendelet alkalmazási területének ismerete. Az 1896/2006/EK rendelet 4. cikk értelmében az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásának célja az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásának időpontjában esedékes, meghatározott összegű pénzkövetelések behajtása. A tartozásnak a kérelem benyújtásának időpontjában kell lejártnak lennie. Csak azokra a követelésekre vonatkozik, amelyek összege az eljárás indításának időpontjában pontosan meghatározható. A nem meghatározott összegű követelések tehát akkor sem érvényesíthetők európai fizetési meghagyásos eljárás útján, ha azok egyébként a rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak. A tartási igényeket (a le nem járt részek tekintetében) nem sorolhatjuk a rendelet hatálya alá. 6 Azonban egyes nemzeti jogokkal ellentétben (mint például az osztrák) a rendelet nem tartalmaz alsó vagy felső értékhatárt, így értéktől függetlenül érvényesíthetők ebben az eljárásban a meghatározott összegű pénzkövetelések. 7 A rendelet szabályozása a nemzeti jogok többségét követi abban, hogy 6 Tschütscher, Birgit / Weber, Martin: Die Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens. Österreichische Juristen-Zeitung, 2007, 306. p. 7 Mayr, Peter G. / Czernich, Dietmar: Europäisches Zivilprozessrecht. Wien, 2006, WUV Universitätsverlag, 209. p. 6

7 szám * Közjegyzők Közlön ye csak pénzkövetelésekre alkalmazható, nem alkalmazható a rendelet olyan követelésekre, amelyek helyettesíthető dolgokra vonatkoznak. 8 A rendelet a határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozik. A határon átnyúló ügyek fogalmát a rendelet határozza meg. A polgári és kereskedelmi ügyek körének meghatározása a Brüsszel-I. rendelethez 9 és az európai végrehajtható okiratokról szóló rendelethez 10 hasonlóan történik. A rendelet tartalmaz egy kivételkatalógust, ez felsorolja azokat az ügycsoportokat, amelyek bár a legtöbb tagállam nemzeti joga szerint a polgári és kereskedelmi ügyek csoportjába tartoznának, de különböző jogalkotói megfontolásból e rendelet alkalmazási körén kívül esnek. A tárgyi hatályra vonatkozó rendelkezéseket autonóm módon kell értelmezni. A párhuzamosságok miatt az Európai Bíróságnak a Brüsszeli Egyezményhez 11 és a Brüsszel-I. rendelet tárgyi hatályát érintő ítéletei az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet értelmezése 12 során is felhasználhatók. A 44/2001/EK rendelethez hasonlóan ez a rendelet is kizárja a tárgyi hatálya alól az adó-, vám- és közigazgatási ügyeket. A közjogi és a polgári ügyek egyértelműbb elkülöníthetősége végett építették be a rendeletbe azt a kitételt, mely szerint a rendelet hatálya nem terjed ki az államnak az államhatalom gyakorlása során hozott aktusai vagy elkövetett mulasztásai miatti felelősségére ( acta iure imperii ). A szociális biztonság kérdését egyértelműen kizárja a rendelet a hatálya alól, ezzel szemben a munkajogi igények érvényesítésére alkalmazhatók a szabályai. A választottbírósági eljárás a 44/2001/EK rendelettel szemben nincs kifejezetten kivéve a rendelet hatálya alól, ez nyilvánvalóan nem jelenti azonban azt, hogy a felek valamelyike a választottbírósági kikötéssel, ill. szerződéssel érintett követelését európai fizetési meghagyásos eljárásban 8 Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 305. p.; lásd részletesebben: Harsági Viktória: A fizetési meghagyásos eljárások hasonlóságai és különbözőségei Európában. Jogtudományi Közlöny, 2012/2, 3-5. p. 9 A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. HL L p. 10 Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról, HL L 143., , 15. p. 11 A polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló Brüsszelben szeptember 27-én kelt egyezmény. 12 Ld. Kengyel Miklós / Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Osiris, Budapest, 2006, p. 7

8 Közjegyzők Közlön ye * szám e rendelet alapján érvényesíthetné. 13 A rendelet tárgyi hatálya alól kizárt területek között szerepelnek továbbá a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések, kivéve ha azok a felek közötti megállapodás tárgyát képezték, illetve tartozás-elismerés esetén, vagy ha azok egy közös tulajdonból eredő számszerűsített tartozás kiegyenlítésére szolgának. Így például a (közlekedési) balesetekből eredő igények nem érvényesíthetők ebben az eljárásban. Ez akkor is érvényes, ha a kártérítési felelősség (a jogalapot tekintve) elismerést nyert. Emellett nem tartoznak a rendelet hatálya alá például az olyan törvényen alapuló igények, mint a kisajátítási kártalanítás. Az egyes nemzeti jogrendszereken belül különböző nézetekkel találkozhatunk előszerződéses jogviszonyból eredő kártérítési igények hovatartozását illetően; míg egyes tagállamokban szerződéses, addig más tagállamokban deliktuális igényként sorolják be. 2. A határon átnyúló jelleg mint alkalmazhatósági előfeltétel Az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazhatósága a határon átnyúló jogvitákra korlátozódik. A 3. cikk határon átnyúló ügynek azt tekinti, amelyben (a kérelem előterjesztésének időpontjában) legalább az egyik fél az eljáró bíróság (közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. A rendelet értelmezése során a bíróság alatt magyar viszonylatban a közjegyzőt kell értenünk. Az állandó lakóhelyet a rendelet nem definiálja, mindössze egy utalást tartalmaz, amely újabb kapcsolódási pontot jelent a Brüsszel-I. rendelet irányába: a lakóhely fogalmát annak az 59. és 60. cikkeivel összhangban kell meghatározni. 14 Annak megállapításához, hogy a kérelem határokon átnyúló ügynek minősül-e, az európai fizetési meghagyás iránti kérelem e rendelettel összhangban történő benyújtásának az időpontja irányadó. A kérelmek feldolgozását könnyítendő a rendelet 1. számú mellékletében 13 Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 306. p.; Rauscher, Thomas: Verordnung (EG) Nr [ ] /2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom [ ] zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (EG-MahnVO). In Rauscher, Thomas: Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar. 2. Auflage, Sellier, München, 2006, p. 14 Ld. részletesebben: Kengyel Miklós / Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Osiris Kiadó, Budapest, 2009, 71. p. 8

9 szám * Közjegyzők Közlön ye található, az európai fizetési meghagyás iránti kérelem formanyomtatványán (ún. A formanyomtatvány) a 4. pontban kódszámokat rendelt az egyes tagállamokhoz. Ezek segítségével kódok formájában kell megjelölni egyrészt a jogosult állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamot, másrészt a kötelezett állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tagállamot, valamint a bíróság (közjegyző) székhelye szerinti országot. A jogosult, ill. a kötelezett lakóhelyére vonatkozó első két kódszám közül legalább az egyiknek el kell térnie a bíróság kódjától. Ez a megoldás leegyszerűsíti, sematizálja a határon átnyúló jelleg ellenőrzését, ezzel megteremti a gépi feldolgozás lehetőségét is, melyre a rendelet egyébként módot ad. A rendelet nem csak olyan esetben kerül alkalmazásra, amikor a jogosult és a kötelezett egymástól különböző tagállamban rendelkezik lakóhellyel, illetve szokásos tartózkodási hellyel, hanem akkor is, ha ugyan mindketten ugyanabban a tagállamban élnek, de az eljáró bíróság (közjegyző) található egy másik tagállamban. Ilyen helyzet viszonylag ritkán áll ugyan elő, de nem kizárt a 44/2001/EK rendelet joghatósági szabályainak alkalmazása során, melyek az európai fizetési meghagyásban is irányadóak. Pl. a Brüsszel-I. rendelet 5. cikk 1. pont alkalmazása esetén előállhat a fenti helyzet, hiszen a szerződéses igény iránt indított eljárásban a teljesítés helye egy az azonos tagállamban lakóhellyel rendelkező jogosult és a kötelezett tagállamától különböző tagállam bíróságai (közjegyzői) rendelkeznek joghatósággal az európai fizetési meghagyásos eljárás lefolytatására. Mi motiválhatja ilyenkor a jogosultat arra, hogy ne a (közös) lakóhelyük szerinti államban indítsa meg az eljárást? A gyakorlatban akkor állhat ez érdekében, ha egy külföldön egyszerűbben végrehajtható határozathoz szeretne jutni tekintettel arra, hogy a kötelezettnek esetleg ott van végrehajtható vagyona. (vö. 3.,6. alfejezet) A 3. cikk értelmezése alapján kijelenthetjük, hogy a harmadik államban (vagyis az Európai Unión kívül) állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező is nyerhet jogvédelmet európai fizetési meghagyásos eljárás útján. 15 Tehát összhangban a 6. cikk, illetve az általa felhívott Brüsszel-I. rendelet joghatósági szabályaival (vö. 3., 4. alfejezet) a rendelet alkalmazhatóságát önmagában az a tény 15 Geimer, Reinhold: Internationales Zivilprozessrecht. Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2009, p.; Kormann, Johannes Maximilian: Das neue Europäische Mahnverfahren im Vergleich zu den Mahnverfahren in Deutschland und Österreich. Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, p. 9

10 Közjegyzők Közlön ye * szám nem zárja ki, hogy a jogosult lakóhelye az Európai Unión kívül van, feltéve, hogy az eljáró bíróság (közjegyző) nem a kötelezett lakóhelye szerinti tagállam bírósága (közjegyzője), hiszen az utóbbi esetben nem teljesülne az 1896/2006/EK rendelet 3. cikkben felállított kitétel. 16 Vagyis akkor kizárt a rendelet alkalmazása, ha a felek egyike a bíróság (közjegyző) államában rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, a másika azonban egy harmadik állam lakója. 17 Példával illusztrálva: egy Svájcban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező jogosult a 3. cikk szerinti határon átnyúló jelleg hiányában nem indíthat a Magyarországon (magyar közjegyző előtt) európai fizetési meghagyásos eljárást egy Magyarországon lakóhellyel rendelkező kötelezett ellen. A magyar jog szerinti fizetési meghagyásos eljárásnak azonban nincs akadálya. Fordított esetben is igaz a tétel: 18 valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező jogosult nem indíthat európai fizetési meghagyásos eljárást a lakóhelye szerinti tagállamban egy harmadik állambeli kötelezett ellen még akkor sem, ha az adott tagállam bíróságainak (közjegyzőinek) lenne joghatósága. Itt ugyanis nem teljesülnek az 1896/2006/EK rendelet alkalmazási feltételei. Ezekkel összhangban került kialakításra az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló A formanyomtatvány 4. pontja, ahol a 25. kódszám alatt egyéb államot is meg lehet jelölni lakóhelyként. Olyan esetekben, ha a felek egyike sem rendelkezik lakóhellyel valamely tagállamban, úgy a bíróság (közjegyző) államának jogában szabályozott (nemzeti) eljárást kell lefolytatni. Ez alapján a magyar jog szerint nincs mód a fizetési meghagyás kibocsátására (vö. Pp. 314., évi L. törvény 3. ). Nem rendelkezik az 1896/2006/ 16 Gruber, Urs Peter: Verordnung (EG) Nr 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens. In: Rauscher, Thomas: Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR. Kommentar. Sellier, München, 2010, 298. p.; ugyanígy: Einhaus, David: Qual der Wahl: Europäisches oder internationales deutsches Mahnverfahren? IPRax, 2008, 325. p.; 17 Rechberger, Walter H. / Schrammel, Ursula: Das österreichische Mahnverfahren als Vorbild für die Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens. In: Gürzumar et al (eds.): Gedächtnisschrift für Halúk Konuralp, Band II., Yetkin Yayinlari, Ankara, 2009, 472. p.; McGuire, Mary- Rose: Das neue Europäische Mahnverfahren (EuMVVO): Über das (Miss-)Verhältnis zwischen Effizienz und Schuldnerschutz. GPR, 2007, 304. p. 18 Kodek, Georg E.: VO (EG) 2006/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (EuMahnVO). In: Fasching, Hans W. / Konecny, Andreas (Hrsg.): Kommentar zu den Zivilprozeβgesetzen. Manz, Wien, 2010, 615. p. 10

11 szám * Közjegyzők Közlön ye EK rendelet a pertársaság kérdéséről. Rauscher szerint akkor is határon átnyúló ügyről beszélünk, ha csak a pertársak egyike rendelkezik más tagállamban lakóhellyel. 19 Önmagában az a körülmény, hogy minden belföldi jogvita később elvileg határon átnyúlóvá válhat, nem elegendő. 20 E szabályozás kialakítását viták sorozata kísérte, és mind a mai napig számos kritika fogalmazódik meg vele szemben. Az eredeti bizottsági javaslat szerint az eljárás fakultatívan a tisztán belföldi ügyekre is alkalmazható lett volna, a Tanács azonban a kiterjesztő értelmezés ellenében foglalt állást, mivel szerinte egy ilyen tág alkalmazási területen a jogalkotásra nincsen felhatalmazás. 21 Hess szerint jogpolitikai szempontból túl szűknek mutatkozik az alkalmazási terület: nehezen indokolható, hogy miért nem fogja át azokat a konstellációkat, amelyekben a belföldi hitelező egy belföldi adós ellen szeretne egy végrehajtási jogcímet ahhoz, hogy annak a külföldön található vagyonát vonhassák végrehajtás alá. 22 Mindenesetre meg kell állapítani, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárásnak a tisztán belföldi ügyekben való alkalmazása a rendelet születésekor még hatályban levő EK-Szerződés 65. cikk c) pont szó szerinti szövegével ellentmondásban lett volna. 23 A jogi alapot korábban jelentő EK Szerződés 65. cikket utóbb felváltotta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke. A két szöveg szóhasználatbeli különbözősége felfogható úgy, mint kompetencianövekedés, aminek mértéke, esetleges határai nem minden tekintetben egyértelműek, ám a fent vázolt helyzeten érdemben nem változtatott. 19 Rauscher, Thomas: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Anhang I zu Buch 11 (EG-MahnVO) Rn. 8, Kodek: i.m. (17. lj.) 616. p. 20 Mayr / Czernich: i.m. (6. lj.) 209. p. 21 Sujecki, Bartosz: Europäische Verordnung zur Einführung eines Europäische Mahnverfahren (EuMVVO) In: Gebauer, Martin / Wiedmann, Thomas (Hrsg.): Zivilrecht unter europäischen Einfluss. 2. aufl., Boorberg, Stuttgart, 2010, p. 22 Hess, Burkhard / Bittmann, David: Die Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens und eines Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen ein substantieller Integrationsschritt im Europäischen Zivilprozessrecht. IPRax, 2008, 306. p. 23 Kormann: i.m. (14. lj.) 51. p. 11

12 Közjegyzők Közlön ye * szám 3. A Brüsszel-I. rendelet joghatósági szabályainak alkalmazhatósága Az 1896/2006/EK rendelet nem alakított ki külön joghatósági rendszert, joghatóságot alapvetően a 44/2001/EK rendelet (2 25. cikk) szabályai határozzák meg. Az alkalmazást segítendő egy felhasználóbarát megoldást dolgozott ki az európai jogalkotó azzal, hogy a rendelet 1. számú mellékletében található, az európai fizetési meghagyás iránti kérelem formanyomtatványán (ún. A formanyomtatvány) a 3. pontban kódszámokat rendelt az egyes joghatósági szabályokhoz, amelyek mellett magyarázatképpen csak a joghatósági ok rövid leírása található meg. 24 Így nincs garancia rá, hogy a jogi ismeretekkel nem rendelkező jogosultak képesek lesznek hibátlanul kitölteni a formanyomtatványt, ami éppen az eljárás egyik fő célját (a jogi képviselő részvétele nélkül is egyszerű, gyors lefolytathatóságot) áshatja alá. Az eljárás jellegéből adódóan nem hallgatják meg a kötelezettet, a bíróság (közjegyző) ex officio vizsgálja a joghatóság kérdését. Ha nem rendelkezik joghatósággal a fizetési meghagyás kibocsátására, elutasítja a kérelmet. Az áttétel lehetőségét nem irányozza elő a rendelet A kódok pusztán a joghatósági szabály elnevezését tartalmazzák, a konkrét szabályokat a fent említett rendeletekben találja a jogalkalmazó. A joghatósági okok rövid leírásai a következők: 01 A kötelezett vagy a társkötelezett állandó lakóhelye [a hozzá tartozó szabályozást ld. a 44/2001/EK rendelet 2 4. cikk, általános joghatósági szabályok]; 02 A kötelezettség teljesítésének helye [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 1. pontja, különös joghatósági szabályok körében]; 03 Káresemény helye [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 3. pontja, a különös joghatósági szabályok körében]; 04 Fióktelep vagy egyéb telephely működéséből eredő jogvita esetén az a hely, ahol a fióktelep, képviselet vagy egyéb telephely található [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 5. pontja, a különös joghatósági szabályok körében]; 05 A célvagyon ( trust ) székhelye [ld. 44/2001/ EK rendelet 5. cikk 6. pontja, a különös joghatósági szabályok körében]; 06 Rakománymentés vagy segítségnyújtás tekintetében követelt ellenérték megtérítésével kapcsolatos jogvita esetén az a hely, ahol az a bíróság található, amelynek illetékességi területén a kérdéses rakományt lefoglalták, vagy lefoglalhatták volna [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 7. pontja, a különös joghatósági szabályok körében]; 07 Biztosítási ügyekben a biztosítási kötvény jogosultja, a biztosított vagy a kedvezményezett állandó lakóhelye [ld. 44/2001/EK rendelet cikk a biztosítási ügyekben alkalmazandó joghatósági szabályokról]; 08 A fogyasztó állandó lakóhelye [ld. 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek., 44/2001/EK rendelet cikk]; 09 A munkavállaló munkavégzésének szokásos helye [ld. 44/2001/EK rendelet cikk]; 10 A munkavállalót foglalkoztató vállalkozás székhelye [ld. 44/2001/EK rendelet cikk]; 11 Az ingatlan helye [ld. 44/2001/EK rendelet 22. cikk 1. pont, a kizárólagos joghatósági szabályok körében]; 12 A felek által kikötött joghatóság [ld. 44/2001/EK rendelet 23. cikk]; 13 A tartásra jogosult állandó lakóhelye [ld. 44/2001/EK rendelet 5. cikk 2. pontja, szeptember 18-át követően a 4/2009/EK rendelet 3 7. cikkei]; 14 Egyéb. A formanyomtatványon a jogosult mindössze a fenti kódszámok valamelyikének megjelölésére köteles. A 14. kód esetén beírása esetén, ha az kódszámokkal jelölt joghatósági szabályok nem alkalmazhatók további pontosítás szükséges arra vonatkozóan, hogy a 44/2001/EK rendelet melyik joghatósági szabályára alapozza a jogosult a bíróság (közjegyző) joghatóságát. A nyomtatvány csak a néhány szavas utalást tartalmazza, a zárójelben hozzá rendelt szakaszokat a Brüsszel-I rendeletből azonban nem (ez a szerző kiegészítése.) 25 Kodek: i.m. (17. lj.) 640. p. 12

13 szám * Közjegyzők Közlön ye A Brüsszel-I. rendelet revíziója folyamatban van ez a jövőben tovább bonyolíthatja joghatósággal kapcsolatos kérdéseket. A hatáskör kérdését a rendelet nem határozza meg, azt a tagállami jogalkotóra hagyja, de a 29. cikk előírása szerint a tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot, hogy mely bíróságok rendelkeznek hatáskörrel az európai fizetési meghagyás kibocsátására. Gyakorlati segítséget jelenthet a tagállamok által közölt információkhoz való hozzájutásban az Európai Igazságügyi Atlasz: <http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ html/index_hu.htm>. A hivatkozott oldalon keresőprogram segíti az eljáró a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megtalálását. Az eljáró bíróságok kijelölése kapcsán érdekes a német megoldás, ahol az elektronikus feldolgozásra is tekintettel az európai fizetési meghagyások kibocsátását egy bíróságra koncentrálták (Amtsgericht Berlin- Wedding). Hazánkban az európai fizetési meghagyás kibocsátására eredetileg a Pp. 22. (1) bekezdésében és a 23. -ban meghatározott bíróságok rendelkeztek, június 1-jét követően a közjegyzők rendelkeznek hatáskörrel. Komoly gondot okoz a gyakorlat számára a Brüsszel-I. rendeletnek a perbe bocsátkozáson alapuló joghatósági szabályának az értelmezése az európai fizetési meghagyásos eljárás viszonylatában. 26 Az Európai Unió Bírósága előtt már folyamatban van egy előzetes döntéshozatali eljárás (Goldbet Sportwetten GmbH kontra Massimo Sperindeo C-144/12. sz. ügy), melyben ennek a kérdésnek az értelmezését kérték. Az ügyben az osztrák jogosult olasz kötelezett ellen Ausztriában a Bezirksgericht für Handelssachen Wien előtt [BGHS Wien, osztrák ZPO 252. (2) bek.] európai fizetési meghagyást terjesztett elő euró megfizetése iránt, amelyet (szerződésszegésből eredő) károkozásra alapított. A kötelezett ügyvéd útján határidőn belül külön okiratban (azaz nem a formanyomtatvány használatával) ellentmondást terjesztett elő. A BGHS Wien az ellentmondás benyújtását követően áttette az ügyet [az özpo 252. (3) bek. alapján] a felperes által megnevezett bírósághoz, a Landesgericht Innsbruckhoz. Ez a bíróság felhívta a feleket, hogy még az első tárgyalás előtt terjesszék elő a bizonyítási indítványaikat, okirataikat. Követve ezt a felhívást az alperes egy előkészítő iratot terjesztett elő, amelyben elsőként a perbíróság 26 vö. Sujecki, Bartosz: Mahnverfahren. Mit elektronischem und europäischen Mahnverfahren. C.F.Müller, Heidelberg, 2007, p. 13

14 Közjegyzők Közlön ye * szám joghatóságának hiányát kifogásolta, mivel az egyetlen lakóhelye Olaszországban van. A felperes válaszában arra hivatkozott, hogy a Brüsszel-I. rendelet 5. cikk (1) bek. a) pontja határozza meg a joghatóságot. Emellett álláspontja szerint a bíróság a Brüsszel-I. 24. cikke alapján az alperes perbe bocsátkozásával mindenképpen joghatóságot nyert. Az Landesgericht Innsbruck egy végzéssel kimondta a joghatósága hiányát és megszüntette a pert. Abból indult ki, hogy az osztrák bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal, mivel a felperes egy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből eredő igényét kívánta érvényesíteni és a teljesítési hely a Brüsszel-I. 5. cikk 1. b) pont alapján Olaszországban van. A joghatóság hiányát pedig nem lehet a 24. cikk szerinti perbe bocsátkozással orvosolni. Az Oberlandesgericht Innsbruck megerősítette ezt a határozatot, majd a felperes felülvizsgálati felfolyamodása nyomán az Oberster Gerichtshof elé került, amely március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmében a következő kérdéseket terjesztette az Európai Unió Bírósága elé: 27 1.) Úgy kell-e értelmezni az 1896/2006/EK rendelet 6. cikkét, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárásban a 44/2001/EK rendelet 24. cikke amely a bíróság joghatóságának az alperes perbebocsátkozása általi megalapozását szabályozza is alkalmazandó? 2.) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1896/2006 rendeletnek a 44/2001 rendelet 24. cikkével összefüggésben értelmezett 17. cikkét, hogy már az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás benyújtása is perbebocsátkozásnak minősül, ha abban nem kifogásolják a származási bíróság joghatóságának hiányát? 3.) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1896/2006 rendeletnek a 44/2001 rendelet 24. cikkével összefüggésben értelmezett 17. cikkét, hogy az ellentmondás benyújtása csak akkor alapozhatja meg a joghatóságot perbebocsátkozás révén, ha már abban az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot tesznek, de a joghatóság hiányát nem kifogásolják? 27 Mayr, Peter G.: Die rügelose Einlassung im europäischen (und österreichischen) Mahnverfahren. ZaK, 2012, 167. p. 14

15 szám * Közjegyzők Közlön ye 4. Joghatóság fogyasztói ügyekben Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. egy különös szabályt irányoz elő a fogyasztói ügyekre, legalábbis azokra, amelyekben a fogyasztó a kötelezett. Ezekben az esetekben annak a tagállamnak a bírósága (közjegyzője) rendelkezik kizárólagos joghatósággal, amelyben a fogyasztó lakóhellyel rendelkezik. A lakóhely meghatározása kapcsán a rendelet 6. cikk (2) bekezdése a 44/2001/EK rendelet 59. cikkére utal. Az 59. cikk szerint az eljáró bíróság a saját belső joga alapján ítéli meg, hogy a fél rendelkezik-e az adott tagállamban lakóhellyel. 28 Ezzel egyidejűleg a 6. cikk (2) bek. meghatározza, hogy mely ügyeket kell a rendelet alkalmazása során fogyasztói ügynek tekinteni, nevezetesen ha a követelés valamely személy, a fogyasztó által, gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső céllal megkötött szerződésre vonatkozik. Ez a joghatósági szabály egy másik (szélesebb) fogyasztó-fogalommal dolgozik, mint a 44/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése. A fogyasztói ügyek meghatározása a 805/2004/EK tanácsi rendelet cikk (1) bek. d) pontjának felel meg, mely attól védi a fogyasztót, hogy egy másik tagállamban folyó eljárásban kelljen védekeznie. Ha a kötelezett a fogyasztó, akkor csak az ő lakóhelye szerinti állam bíróságai rendelkeznek joghatósággal. Ez megfelel a Brüsszel-I. rendelet 15. cikk (2) bek. kiindulópontjának, amely a fogyasztó elleni passzív perek külföldön történő megindítását kizárja, azonban az 1896/2006/EK rendelet ennél tovább megy, már nem írja elő előfeltételként, hogy a szerződést olyan személlyel kössék, aki a fogyasztó lakóhelyének tagállamában kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy ilyen tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányuljon, és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozzék 30 [vö. Brüsszel-I. rendelet 15. cikk (1) bek. c) pont]. 28 Ld. részletesebben: Kengyel / Harsági: i.m. (11. lj.) p. 29 Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról, HL L 143., , 15.o. 30 Hess, Burkhard: Europäisches Zivilprozessrecht. C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2010, 562. p. 15

16 Közjegyzők Közlön ye * szám Az 44/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bek. a.-c.) pontjaival szemben az európai fizetési meghagyásról szóló rendeletben a fogyasztói ügyek nincsenek meghatározott szerződéstípusokra korlátozva, úgy mint a 44/2001/EK rendeletben. Ez utóbbi szűkebben határozza meg a fogyasztói ügyeket, ezekhez a következő szerződéstípusok tartoznak: az ingó dolgok részletfizetésre történő értékesítése, ill. áruk finanszírozására nyújtott kölcsön vagy hitelszerződések, valamint azok a szerződések, amelyeket olyan személlyel kötöttek, aki a fogyasztó lakóhelyének tagállamában kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy ilyen tevékenysége bármely módon az említett tagállamra, illetve több tagállam között az említett tagállamra is irányul, és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozik. Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet 6. cikk (2) bekezdése már nem kívánja meg, hogy a fogyasztó szerződéses partnere a fogyasztó lakóhelyének államában fejtse ki a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységét vagy a tevékenysége arra az államra irányuljon. Ezzel a tágan értelmezett fogyasztói ügyek fogalommal tulajdonképpen a fogyasztókat a legmesszebbmenőkig próbálják védeni azzal szemben, hogy kibocsátható legyen velük szemben egy fizetési meghagyás a lakóhelyüktől különböző tagállamban. Ha kétség merülne fel a fogalom kapcsán, úgy azt a nemzeti jogrendszerből elszakítva autonóm módon 31 kell értelmezni. 32 Jól látszik, hogy a (kötelezetti pozícióban levő) fogyasztó védelme tekintetében az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet egy lépéssel tovább megy, mint a 44/2001/EK rendelet. A fogyasztót a joghatósági szabályokkal az egyszerűsített jogcímhez jutás miatt kompenzálja. 33 A végrehajthatóvá nyilvánítási (más néven exequatur-) eljárás kiejtése [ld. 19. cikk] miatt ugyanis a fogyasztónak magasabb fokú védelmet kell biztosítani. Azokban az esetekben, amikor a fogyasztó a jogosulti pozícióban van, a 44/2001/EK rendelet szabályait kell alkalmazni. A fogyasztó fogalmát tehát az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. segít meghatározni, de hogy ebbe a kategóriába tartozik-e a kötelezett. Tulajdonképpen az 31 Ld. részletesebben: Kengyel / Harsági: i.m. (13. lj.) p. 32 Geimer: i.m. (14. lj.) p. 33 Fabian, Anna Katharina: Die Europäische Mahnverfahrensverordnung im Kontext der Europäisierung des Prozessrechts. Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Jena, 2010, 149. p. 16

17 szám * Közjegyzők Közlön ye eljárás jellege miatt a gyakorlatban a jogosult határozza meg akkor, amikor kiválasztja a fórumot. Abban a kérdésben tehát, hogy a fogyasztóról van-e szó, a szabályozás nagymértékben megbízik a jogosult által megadott adatok helyességében, hiszen a fogyasztót az eljárásnak ebben a fázisában (a fizetési meghagyás kibocsátását megelőzően) nem hallgatják meg. 34 A visszaélések megakadályozása ellen nem ad kielégítő megoldást az 1896/2006/EK rendelet 7. cikk (3) bek. sem, 35 amely előírja: a kérelemben a jogosultnak ki kell jelentenie, hogy legjobb tudomása és meggyőződése szerint az adott tájékoztatás megfelel a valóságnak, valamint hogy tudomásul veszi, hogy bármely szándékoltan valótlan nyilatkozat a származási tagállam joga szerinti megfelelő szankciókat vonhatja maga után. Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. csak akkor alkalmazható, ha a fogyasztó az Európai Unió valamely tagállamában lakik, a harmadik államban lakóhellyel rendelkező fogyasztóra nem vonatkozik. 36 A Brüsszel-I. rendelet 17. cikkével ellentétben az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. alkalmazását nem írja felül egy ezzel ellentétes joghatósági kikötés sem. 37 Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. elsőbbséget élvez a Brüsszel-I. rendelet 17. cikkével szemben. Amennyiben nem a 6. cikk (2) bekezdésben meghatározott bírósághoz (közjegyzőhöz) fordulna jogosult, úgy annak hivatalból ki kell mondania a joghatóság hiányát 38. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően azonban nem lehet a joghatósági szabályok megsértését kifogásolni. Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdésben meghatározottól különböző bíróság (közjegyző) által kibocsátott európai 34 Röthel, Anne / Sparmann, Ingo: Das europäische Mahnverfahren. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, 2007, p. 35 Ld. Dietzel, Alexander: Probleme des Europäischen Mahnverfahrens. In: Ahrens, Martin / Lipp, Volker / Varga, István (Hrsg.): Europäisches Zivilprozessrecht. Einfluss auf Deutschland und Ungarn. Universitätsverlag, Göttingen, 2011, 114. p. 36 Gruber: i.m. (15. lj.) 308. p.; Freitag, Robert / Leible, Stefan: Erleichterung der grenzüberschreitenden Forderungsbetreibung in Europa: Das Europäische Mahnverfahren. Betrieb-Berater, 2008, p. 37 Kloiber, Barbara: Das Europäische Mahnverfahren. Die VO (EG) 1896/2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, 2009, 70. p.; Pernfuβ, Andreas: Die Effizienz des Europäischen Mahnverfahrens. Nomos, Baden-Baden, 2009, 102. p.; Rechberger / Schrammel: i.m. (16. lj.) 474. p.; Kodek: i.m. (17. lj.) 624. p. 38 Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 303, 307. p. 17

18 Közjegyzők Közlön ye * szám fizetési meghagyás esetén a jogerőre emelkedést követően nincs alap a végrehajtás elutasítására (1896/2006/EK rendelet 22. cikk). 39 Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. mint lex specialis még a Brüsszel-I. rendelet kizárólagos joghatósági szabályait is kiszorítja. Ha tehát a Brüsszel-I. rendelet 22. cikk (1) bek. alapján az ingatlan fekvésének helye szerinti bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznének, de a bérlő-fogyasztó lakóhelye egy másik tagállamban van, úgy csak az utóbbi bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 40 Felülírja a Brüsszel-I. rendelet 22. cikkbeli kizárólagos joghatósági okokat is amennyiben azokat szerződéses jogvitákra alkalmazzák (különösen bérleti és haszonbérleti szerződés). Ez a megállapítás nem érvényes azonban pl. a közös tulajdonból eredő kötelmi jogviszonyokra 41 (vö. az 1896/2006/EK rendelet 2. cikkel). A Brüsszel-I. rendeletben foglaltaktól eltérő definíció miatt felvetődik a kérdés, hogyan viszonyul a joghatósági szabály az európai fizetési meghagyás perré alakulásának esetéhez. Az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. a fizetési meghagyás tekintetében határozza meg kizárólagos joghatósággal rendelkezőnek a fogyasztó államának a bíróságait (közjegyzőit). Mivel ez független a Brüsszel-I. rendelettől, előfordulhatnak olyan esetek, ahol az utóbbi perre nézve eltérően rendelkezne a joghatóság kérdéséről. Rendszerint a Brüsszel-I. rendelet alapján is a fogyasztó lakóhelye rendelkezik joghatósággal, így az európai fizetési meghagyásos eljárás az ellentmondást követően a fogyasztó államában alakul perré. Más a helyzet, ha az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bek. a Brüsszel-I. rendeletnek egy másik kizárólagos joghatósági szabályát szorítja háttérbe. Amennyiben ugyanis a fogyasztó az 1896/2006/EK rendelet 16. cikk (1) bek. alapján ellentmondással él (a származási bíróságnál), akkor felmerül a kérdés, hogy az ügy egyáltalán áttehető-e Rechberger, Walter H.: Die Verordnung Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12 Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens. kézirat, 15. p. (megjelenés alatt: in Leible/Terhechte (Hrsg.), Europäisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht, Nomos, Baden-Baden); Rechberger / Schrammel: i.m. (16. lj.) 474. p. 40 Gruber: i.m. (15. lj.), 307. p.; Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 303, 307. p. 41 Kropholler, Jan / von Hein, Jan: Europäisches Zivilprozessrecht. Verlag Recht und Wirtschaft GmgH, Frankfurt am Main, 2011, 939. p. 42 Dietzel: i.m. (34. lj.) p. 18

19 szám * Közjegyzők Közlön ye A kérdés tekintetében megosztott a jogirodalom. Az egyik nézet szerint, ha az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdésben meghatározott fogyasztó nem felel meg a Brüsszel-I 15. cikk kritériumainak 43 és vagy a perre a Brüsszel-I rendelet 22. cikkbeli szabályainak valamelyike lenne alkalmazható, úgy a perpetuatio fori elve alapján a fizetési meghagyás kibocsátására joghatósággal rendelkező bíróság a kapcsolódó perre is joghatósággal rendelkezik. 44 Az értelmezés ellen szól, hogy általa a jogosult az esetleges joghatósági kikötést vagy egyéb kizárólagos joghatósági szabályt megkerülheti, egy európai fizetési meghagyásos eljárás beiktatásával a joghatósági kikötést vagy a Brüsszel-I. rendelet 22. cikkének kizárólagos joghatósági szabályait le tudná rontani. 45 Itt viszont meg kell jegyezni, hogy a Brüsszel-I. rendelet 23. cikk szerinti joghatósági kikötés fogyasztói ügyekben csak igen ritka esetben lehetséges a fogyasztó terhére (vö. Br1 rendelet 17. cikk). 46 A másik álláspont alapján az 1896/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdés különös joghatósági szabálya csak az európai fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozik, de nem az azt esetlegesen követő perre. 47 Ennél a megoldásnál a gondot főképpen az jelenti, hogy nemzetközi viszonylatban az áttétel (a Brüsszel-I. rendelet szerint a perre joghatósággal rendelkező másik tagállambeli bírósághoz) a jogalap hiányában nem lehetséges. A perré alakulásra egyébiránt annak a tagállamnak a nemzeti jogát kell alkalmazni, amelyben a fizetési meghagyást kibocsátották. Érdekes a helyzete azoknak az államoknak, mint például Finnország, ahol nincsen ilyen eljárás a nemzeti jogban. Ott ugyanis a meg nem levő nemzeti szabályokat nem lehet alkalmazni, a közösségi szabályozás nem fedi le ezt a kérdést, így az alkalmazhatóság érdekében nemzeti szinten kell szabályozni Ld. részletesebben: Kengyel / Harsági: i.m. (13. lj.) p. 44 Rechberger: i.m. (38. lj.) 14. p.; Dietzel: i.m. (34. lj.) 115. p.; Arneitz, Martina: Das Europäische Mahnverfahren. Ein Praxisbericht. AmwBl, 2011, 314. p. 45 Kodek: i.m. (17. lj.) 624. p.; Rauscher: i.m. (18. lj.) Art 6, Rz 18; McGuire: i.m. (16. lj.) p. 46 Dietzel: i.m. (34. lj.) 115. p. 47 Kodek: i.m. (17. lj.) 624. p.; Rauscher: i.m. (18. lj.) Art 6, Rz 18; más véleményen: Kloiber: i.m. (36. lj.) 2009, 71; Tschütscher / Weber: i.m. (5. lj.) 311. p. 48 Sujecki: i.m. (25. lj.) 176. p. 19

20 Közjegyzők Közlön ye * szám 5. A kézbesítési szabályok viszonya a nemzeti jogokhoz Az 1896/2006/EK rendelet 27. cikke érintetlenül hagyja az 1393/2007/EK rendelet 49, hanem maga tartalmaz ( cikkek) szabályokat a kézbesítésre nézve, mely azonban nem tekinthető önálló szabályrendszernek. Mindössze minimumszabályokat határozták meg közösségi szinten, egyébiránt az európai fizetési meghagyásnak a kötelezett részére történő kézbesítése a kézbesítés helye szerinti állam nemzeti joga szerint zajlik. A nemzeti jog szerinti kézbesítés során azonban bizonyos minimumkövetelményeket be kell tartani. Ezeket a szabályokat a cikk tartalmazza. Az e cikkekben felsorolt kézbesítési formák mindegyike vagy teljes bizonyossággal (13. cikk), vagy igen nagyfokú valószínűséggel (14. cikk) biztosítja, hogy a kézbesített irat eljut a címzettjéhez. Másként fogalmazva olyan kézbesítési formát kell alkalmaznia a nemzeti jog kézbesítési formái közül, amely a cikkek feltételeinek megfelelnek. Amennyiben a nemzeti jog szerint ugyan megengedett de a cikkeknek nem megfelelő kézbesítési formát alkalmaznának az európai fizetési meghagyás kézbesítése során, akkor az így kézbesített határozat nem lehet alapja a 18. cikkbeli végrehajthatóvá nyilvánításnak. Ilyenkor csak az kérdéses, hogy az ilyen módon kézbesített európai fizetési meghagyás minden hatás nélkül marad-e, vagy egy esetleges ellentmondás esetén szabályszerű perré fordulást eredményezhet-e. 50 A 13. és a 14. cikkek szabályai nemcsak a határon átnyúló kézbesítést, hanem a tagállamon belülit és érintik. A 13. és a 14. cikkek kézbesítési formái között nincsen hierarchia, azaz az ezekben cikkekben felkínált módozatoknak megfelelő kézbesítési szabályok közül szabadon választhat a hatóság, mely az iratot kézbesíti. Mindenesetre azt a tényt azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy a 14. cikkben foglalt szabályoknak megfelelő kézbesítés esetén megnyílhat a felülvizsgálat lehetősége (20. cikk). A két említett cikk felsorolásai az elfogadott kézbesítési formákról taxatív jellegűek. Más kézbesítési formák, különösen azok, amelyek jogi fikciókon alapulnak (például a magyar hirdetményi kézbesítés), nem tekinthetők megfelelőnek. A felsorolt kézbesítési formák 49 Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és a bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ( iratkézbesítés ), és az 1348/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. HL L 324., , 79. o. 50 Vö. Rauscher: i.m. (12. lj.) p. 20

Az Európai Fizetési Meghagyásos eljárás

Az Európai Fizetési Meghagyásos eljárás Dr. Fekete-Lupcsa Anita bírósági titkár Fehérgyarmati Járásbíróság Az Európai Fizetési Meghagyásos eljárás Az egységes európai fizetési meghagyásos eljárásrend előkészítése 1999-ben kezdődött. Az Európai

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.)

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) JOGHATÓSÁG Joghatóság Joghatóság mibenléte Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) A joghatóság fennállása, mint először eldöntendő kérdés Joghatóság:

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében

Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében Az Európai Tanács 1999 őszén különleges ülést tartott Tamperében (Finnország). Az ülésen helyt adtak a bírósági határozatok kölcsönös

Részletesebben

Követelésmenedzsment. Torsten Braner, LL.M. 2010. június 7.

Követelésmenedzsment. Torsten Braner, LL.M. 2010. június 7. www.enwc.com Követelésmenedzsment és szerződésk skészítés 2010. június 7. Torsten Braner, LL.M. e n w c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH Wien Budapest Prag Brünn Warschau Kiew www.enwc.com

Részletesebben

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Dr. Hegedűs Annamária A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv A Magyar Közlöny 57. számában hirdették ki az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához HU Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához http://ec.europa.eu/civiljustice/ Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Előszó magánszemélyek

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. K u r u c s a i M a r g i t e l n ö k K ö z b e s z e r z é s i D ö n t ő b i z o t t s á g Az új Kbt. Ötödik Része, a jogorvoslat 1 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások

Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások Jelentősebb 2015. január magyarországi 29. jogszabályváltozások 2015. január 29. Áttekintés I. A vasárnapi zárva tartás II. A polgári és kereskedelmi határozatok

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 9706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) Ha a tör vény hatálybalépését köve tõen az alapítvány bármely adatában változást jelentettek be, de ez nem tartalmazza a tör vényes képviselõ természetes

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

Ajánlás. az egyéni cég jogalanyisága tárgyában

Ajánlás. az egyéni cég jogalanyisága tárgyában FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA Ajánlás az egyéni cég jogalanyisága tárgyában I. Az egyéni cég önálló, az egyéni vállalkozó jogalanyiságától eltérő jogalanyisággal nem rendelkezik. Az egyéni cég

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008),pp. 617-635

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008),pp. 617-635 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008),pp. 617-635 Bevezetés VÁRHATÓ JOGALKOTÁSI EREDMÉNYEK A POLGÁRI ÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETÉN A HÁGAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata A munkaügyi jogvitáról általában Munkaügyi jogvitának tekinthető minden olyan vita, amely a munkaviszonyból eredő jogokkal és

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3018. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 1 2015.

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A közigazgatási jogviszony. A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai

A közigazgatási jogviszony. A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai A közigazgatási jogviszony A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai A közigazgatási jogviszony fogalmához úgy juthatunk el, ha elsőként tisztázzuk a jogviszony általános fogalmát, majd ezt a közigazgatás

Részletesebben

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. )

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) Tartalom 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése 9.2.A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében 9.3. A végrehajtás

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Mi a magáncsőd? A magáncsőd vagy családi csődvédelem, illetve az adósságrendezési eljárás szinonim szavak,

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN ÜGYSZÁM: 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Kérelmező nem kapott elszámolást, vagy kapott elszámolást és azt nem vitatja, de sérelmezi, hogy a pénzügyi intézmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

A határon átnyúló elemeket tartalmazó

A határon átnyúló elemeket tartalmazó Iustum Aequum Salutare X. 2014. 2. 15 22. A határon átnyúló elemeket tartalmazó jogviták bírói gyakorlata egyetemi docens (SZTE ÁJTK) A fogalom-meghatározásoknak különös jelentősége van a határon átnyúló

Részletesebben

Mielőtt ez bekövetkezne, gondolja át a lehetőségeket és cselekedjen!

Mielőtt ez bekövetkezne, gondolja át a lehetőségeket és cselekedjen! A hitelszerződés felmondásának komoly következményei lehetnek, melyek kihatással vannak Önre és egész családjára is. Mielőtt ez bekövetkezne, gondolja át a lehetőségeket és cselekedjen! Milyen kérdésekben

Részletesebben

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Részletesebben

AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában

AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában A Pp. 23. (1) bekezdés c) pontjában foglalt szerzői jogi perek meghatározása

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja szerződésmódosuláshoz kapcsolódóan

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra)

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) 1 DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától,

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 1 APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL Budapest, 2008 VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 2 Szerzõk: Bertalan

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

7. (1) Adósságrendezés az alábbi együttes feltételek esetén kezdeményezhető:

7. (1) Adósságrendezés az alábbi együttes feltételek esetén kezdeményezhető: 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről 1 4. Az adósságrendezés kezdeményezésének feltételei 7. (1) Adósságrendezés az alábbi együttes feltételek esetén kezdeményezhető: a) ha

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben