HAJAS BARNABÁS TÖMEGRENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA MÓDSZERTAN ÉS TAPASZTALATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJAS BARNABÁS TÖMEGRENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA MÓDSZERTAN ÉS TAPASZTALATOK"

Átírás

1 HAJAS BARNABÁS TÖMEGRENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA MÓDSZERTAN ÉS TAPASZTALATOK Számos olyan indikátor közül választhatunk, amelyek egy adott szerv tevékenységének kultúráját, illetve kulturáltságát mutathatják. Egy negyvenegynéhányezres, hierarchizált rendvédelmi szerv szervezeti kultúrájának egyik lehetséges meglátásom szerint igen pedig tanulságos jellemzıje lehet, hogy a testület, annak egyes vezetıi, valamint munkatársai miként fogadják egy, a tevékenységét vizsgáló másik szerv folyamatos és megkülönböztetett figyelmét, állandó érdeklıdését, és nem utolsó sorban határozott szakmai kritikáját. 1. Bevezetı januárjában Szabó Máté ombudsman munkatársait arról tájékoztatta, hogy három alapjogi köztük a gyülekezési jog érvényesülését vizsgáló projektet indít. Parázs vita alakult ki arról, hogy milyen módszerekkel lehet egy ilyen projektet sikeressé tenni. Ennek során arról gyıztük meg a biztost és a projektben közremőködı munkatársainkat is, hogy az eredményesség záloga a számos lehetıleg (legalább részben) helyszíni tapasztalatokon alapuló hivatalból elrendelt vizsgálatban rejlik. Az elhatározást tett követte, és márciusában az országgyőlési biztos levélben tájékoztatta az országos rendırfıkapitányt a közterületi rendezvényekkel kapcsolatos elsı, mintegy tíz napon keresztül tartó vizsgálat elrendelésérıl. Nos, ekkor jöttünk rá, hogy a tömegrendezvények vizsgálata sokkal összetettebb kérdés, mint ahogy azt nagy lelkesedésünkben és elsı tettvágyunkban gondoltuk volna. Egyszerően odamegyünk? Ha a tömegben vagyunk, hogyan szerzünk tudomást az egyes rendırségi intézkedésekrıl? Miként kerülhetı el annak látszata, hogy az ombudsman, vagy munkatársai egyik, vagy másik rendezvény célkitőzéseivel egyetértenek? Szükséges-e a Rendırséggel az egyes rendezvények alatt állandó kapcsolatot tartanunk? Ha igen, mikortól, meddig, milyen módon? Bejelentett, vagy be nem jelentett vizsgálat a célravezetıbb? Szükséges-e a szervezıkkel kapcsolatot tartanunk? Kitıl, milyen információt kérjünk a vizsgálat elıkészítése során? A helyszínen hogyan juthatunk a legfontosabb, a rendezvényre, illetve az ahhoz kapcsolódó rendırségi intézkedésekre vonatkozó információkhoz? Az adott közterületi rendezvényhez kapcsolódó vizsgálatunk mettıl meddig tartson, vagyis mely elemek legyenek az elsık, és melyek az utolsók, amelyeket vizsgálódási körünkbe vonhatunk? Hasonló, rendszeres (egyesek szerint csaknem állandó) közterületi vizsgálatnak, vagy akár tapasztalatszerzésnek nem csak Magyarországon, de külföldön sem volt kialakult módszertana. Az egyetlen, tárgyát tekintve hasonló, jellegét (ti. ez nem egy állami szervezet vizsgálata, hanem társadalomtudományi kutatás volt) tekintve azonban eltérı, mégis valamiképp ötletadónak, esetleg mintának tekinthetı munka a 90 -es évek elejének londoni

2 200 Hajas Barnabás demonstrációinak elemzése tekinthetı. 257 Annyiban pedig módszertani hasonlatosság is felfedezhetı, hogy vizsgálatunk alapvetı eszköze a helyszíni megfigyelés volt. 2. A vizsgálatok módszerét meghatározó szabályozási környezet Az egyes vizsgálatok tervezése során figyelemmel kellett legyünk a jogszabályi környezetre is. Ennek során elsısorban az Alkotmányban és az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló évi LIX. törvény (Obtv.) által meghatározott lehetıségeket és korlátokat kellett szem elıtt tartani. Emellett pedig különös figyelemmel voltunk a rendezvények biztosításának kereteit meghatározó jogszabályok, és állami irányítás egyéb jogi eszközei így a teljesség igénye nélkül: a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.), az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2008. (MK 106.) IRM utasítás (a továbbiakban: IRM SZMSZ), a Rendırség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat), a Magyar Köztársaság Rendırsége Öltözködési Szabályzata kiadásáról szóló 12/2006. (1X.27.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Öltözködési Szabályzat), a Magyar Köztársaság Rendırségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 11/1998, (IV. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Csapatszolgálati Szabályzat) rendelkezéseire. Az országgyőlési biztos számára a törvény ugyanakkor szerencsés módon más állami szervekhez képest szélesebb körben teszi lehetıvé hivatalbóli vizsgálatok lefolytatásának lehetıségét. Az ombudsman eljárásának tehát nem szükségképpeni elıfeltétele sem az alapvetı jogai sérelmére hivatkozó panaszos, sem pedig a sérelmet megfogalmazó beadvány (panasz). A korábbi ombudsmanok gyakorlatától sem volt idegen, hogy egyes területeken átfogó, hatásukat tekintve preventív jellegő vizsgálatokat folytattak, melynek során különbözı intézményeket látogattak végig, így a gyakorlatban gyızıdhettek meg például sorkatonák, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak (konkrét esetekben a tőzoltók és a rendırök), élet- munkakörülményeirıl, vagy éppen a fogvatartottak jogainak érvényesülésérıl. Ugyancsak az ombudsmani intézmény jellemzıje, hogy az adott ügy vizsgálata során meglehetısen széleskörő vizsgálati jogosultság áll a rendelkezésére. A vizsgált szervek kötelesek a biztost minden általa feltett kérdésben érdemben tájékoztatni, vele és a nevében eljáró munkatársakkal együttmőködni, tőrni az ellenırzés lefolytatását. A korábbi gyakorlatban sem számítottak különlegesnek a helyszíni, sıt a be nem jelentett vizsgálatok. Így a tőzoltók élet- és munkakörülményeire vonatkozó vizsgálat során csaknem valamennyi tőzoltó-parancsnokságon elızetes bejelentés nélkül jelentünk meg azért, hogy ellenırizhessük az alapjogok érvényesülését. E vizsgálatok tapasztalatait természetesen az egyes helyszíni vizsgálatok tervezése során is messzemenıkig felhasználtuk. Feltehetıleg részben más szempontokkal, más módszertannal folytattuk volna vizsgálatainkat egy jogvédı civil szervezet, vagy egy kutatóintézet munkatársaiként. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy a vázolt kereteken belül ne vezetett volna minket a tudományos érdeklıdés, illetve a tapasztalatok tudományos feldolgozásának igénye. Ugyanakkor hatalmas helyzeti elınyben is voltunk a civilekhez képest: 257 P. A. J. Waddington: Liberty and order: Public order policing in a capital city. UCL Press. London, 1994.

3 Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata módszertan és tapasztalatok 201 lényegesen szélesebb információs háttérrel, és vizsgálati jogosultsággal rendelkeztünk, így az egyszerő szemlélıdéssel kialakíthatónál lényegesen összetettebb képet kaptunk az egyes rendezvényekrıl. 3. A felkészülés Valamennyi helyszíni vizsgálatot gondos információgyőjtés elızött meg. Ennek során különösen az év második felétıl az egyes rendezvényekre vonatkozó rendırségi információk mellett az internetes újságokból, vagy különféle sokszor a demonstrációs szcénén kívül kevéssé ismert internetes portálokról tájékozódtunk. Ezen ismeretek jellemzıen a bejelentett rendezvények idıpontjára, szervezıjére, helyszínére, útvonalára, napirendjére, a demonstráción várhatóan megjelenı közismert személyekre, esetleg a demonstrációval szolidaritást vállaló, vagy éppen magukat azzal szemben meghatározó csoportokra vonatkoztak. Adódik természetesen a kérdés, hogy milyen szempontok alapján kerültek azon rendezvények kiválasztásra, amelyeket a helyszínen követtünk nyomon. Vannak olyan idıpontok, amelyeken sajnálatos módon már-már hagyomány, hogy a jogalkalmazást meglehetısen súlyos alapjogi dilemmák, vagy mindössze nehezen kezelhetı helyzetek elé állítják a rendezvények résztvevıi. Ezekre jellemzıen már elızetesen fel lehetett készülni: ide tartozott egyértelmően két nemzeti ünnepünk, az 1848 tavasza elıtt tisztelgı március 15-éhez. és az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezı október 23-ához kapcsolódó rendezvények. Ugyancsak felkészültünk a háromigenes népszavazást követı demonstrációk figyelemmel kísérésére is. Hetekkel elıre tervezhetı volt emellett például a július 5-i LBMT-felvonuláson való részvétel is, tekintettel fıként arra, hogy egyes radikális portálokon a szervezıket és a résztvevıket több elızetes fenyegetés is érte. Olyan esetek is elıfordultak azonban, amikor a demonstrációkhoz hasonlóan az ombudsmani vizsgálatoknak is gyors reagálásúaknak kellett lenniük, így például a Hollán Ernı utcai flashmob -ként hirdetett rendezvény, vagy éppen az április 11-i, ugyancsak a Hollán Ernı utcából induló, a belvároson villámbejelentésekkel végigvonuló, végül a Clark Ádám téren feloszlatott és körbezárt tüntetés esetében. Kérésünkre a Rendırség részletes listát bocsájtott rendelkezésünkre valamennyi, az adott napra (pl. március , október ) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó, bejelentett közterületi rendezvényrıl. Az így összegyőjtött információk alapján tettünk javaslatot az országgyőlési biztosnak egyes közterületi rendezvények helyszíni vizsgálatára, továbbá ezek alapján terveztük meg lefolytatandó helyszíni vizsgálatokat is. E tervezés és így az aktuális prioritások felállítása során figyelemmel voltunk a korábbi tapasztalatokra is. Így ideális esetben akár hetekkel az esemény elıtt tudhattuk, hogy mely rendezvényeken fogunk részt venni. Természetesen és sajnos ez volt jellemzı nemhogy hetekkel, de sokszor napokkal, vagy csak órákkal az egyes rendezvények elıtt szereztünk azokról tudomást. Ilyenkor pedig a tervezés is meglehetısen elnagyolt volt, leginkább csak a rendezvény helyszínére és szervezıjére vonatkozó ismereteink voltak, így csak azt tudtuk biztosan, hogy odamegyünk, megnézzük, és majd meglátjuk. Csaknem másfél év távlatából úgy vélem, hogy a helyszíni megfigyelés, mint vizsgálati módszer kellı rugalmasságot biztosított vizsgálataink lefolytatására. A helyszíni 201

4 202 Hajas Barnabás vizsgálataink tervei ugyanis alapvetıen flexibilisek voltak, ezért általában nem okozott különösebb nehézséget azok adaptálása a megváltozott helyzetekre Együttmőködés a Rendırséggel Az eredményes helyszíni vizsgálatokhoz elengedhetetlenül szükséges volt a rendıri szervekkel, elsı sorban a Budapesti Rendır-fıkapitánysággal (BRFK) és az Országos Rendır-fıkapitánysággal (ORFK) való szoros együttmőködés. Ennek megfelelıen amint arra már utaltam a helyszíni vizsgálatok közös eleme volt, hogy a rendezvényeken való részvételünket csaknem minden esetben a Rendırséggel folytatott személyes egyeztetés elızte meg. 259 Ennek során a kezdeti idıszakban éppen a megfigyeléseink során személyes biztonságunk érdekében elsı sorban az együttmőködés mikéntje volt a fı kérdés. Késıbb már egyfajta elızetes tapasztalatcserére is sor került. 260 Általában a kijelölt rendırségi kapcsolattartó 261 vagy a rendıri vezetık tájékoztattak minket arról, hogy miként, milyen erıvel kerül sor a rendezvények biztosításra, vagy éppen hogyan épültek be a korábbi ombudsmani javaslatok a rendırségi tömegkezelési, biztosítási, igazoltatási gyakorlatba. Elvi és gyakorlati kérdést is felvetett a rendırséggel való kapcsolattartás formájának kiválasztása. A két véglet jelesül ne legyen kommunikáció közöttünk a megfigyeléseink alatt, illetve a rendırségi kommunikációs csatornák igénybevételét kezdeményezzük között közösen megtaláltuk az arany középutat: a kijelölt kapcsolattartót indokolt esetben (aktuális tájékoztatást, vagy lezárt területre történı beléptetést stb. kértünk) mobiltelefonon hívtuk, és indokolt esetben (friss, munkánkat közvetlenül is érintı információ, 262 vagy éppen tájékoztatás-kérés) ı is mobiltelefonon keresett bennünket. E beszélgetések amúgy sem magas számát és formalitását jelentısen csökkentette, ha éppen egy nemzeti radikális csoport rendezvényét figyeltük meg. 263 Többször felvetıdött, hogy folyamatosan pontosabb információk állhatnának rendelkezésünkre, ha a Rendırségi Igazgatási Központban is lennének az Operatív Törzs mellett megfigyelıink. Hasonló indokokkal vetıdött fel az is, hogy célszerő lenne EDR készüléket igényelni a megfigyelésekhez. Mindkét megoldást elvetettük, mivel az az Alkotmányból fakadó feladatok összemosódásához vezethetne: meggyızıdésem, hogy az államhatalmi ágak elválasztásának elvébıl következıen az Operatív Törzsben, vagy 258 Egy ismert blogger április 11-ei, a rendezvények kezdete elıtt rövid idıvel bejelentett budapesti rendezvényeinek következı helyszínét csak az egyes rendezvények végén közölte a szervezı, így kellı rugalmasság nélkül a vizsgálatot bizonyosan nem tudtuk volna lefolytatni. 259 Mindössze néhány alkalommal (Kendermag-tüntetés, Trianon-felvonulás, egy 2009 tavaszi, Kossuth téri Kormányellenes tüntetés, valamint a április 14-i ugyancsak Kossuth téri tüntetések) nem jelentettük be elıre a helyszíni vizsgálat tényét a Rendırségnek. Valamennyi ilyen esetben azonban a megfigyelés megkezdésével egyidejőleg jelenlétünket jeleztük. 260 A nagyobb publicitást kapott rendezvények közül csak a Kendermag-tüntetést és a Trianon-megemlékezést nem elızte meg ez az információcsere. 261 Az esetek jelentıs részében maga is rendırségi (felsı)vezetı volt. (Pl. Budapest fıkapitánya vagy annak helyettese.) 262 Így szerzetünk tudomást arról, hogy október 23-án este a HVIM rendezvényérıl B.Gy. ismert radikális vezetésével az Astoriához igyekvı csoport feltehetıleg felfegyverkezett, ıket a Markó utcában fel fogják tartóztatni, s az intézkedés mint ilyen megfigyelésre érdemes lehet. 263 Tudomásunk szerint e körökben nem kimondottan jó ajánlólevél a Jó napot kívánok Tábornok Úr telefonos köszöntés.

5 Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata módszertan és tapasztalatok 203 amellett az ombudsmannak és munkatársainak csak igen kivételesen 264 lehet keresnivalója. Az EDR rádió hangsúlyozom: abszolút teoretikus kérdése pedig emellett komoly, a megfigyelésben résztvevık biztonságát érintı problémákat is felvetett. Egyfelıl nem vitás, hogy bármilyen baj esetén a leggyorsabban EDR-en keresztül lehet segítséget kérni. Másfelıl azonban az EDR készülék birtoklása egy önmagában sem veszélytelen, rendırökkel ellenséges közegben számunkra vállalhatatlan kockázatnak tőnt. Harmadrészt pedig és a gyakorlat ezt tökéletesen alátámasztotta, nem szolgálja az általunk folytatott megfigyelések sikerét, hogy az EDR rendszer biztosítja a pontos helymeghatározás lehetıségét. 265 Az országos rendırfıkapitány már az elsı vizsgálatkor kijelölt egy kapcsolattartó tisztet a törzsön belül, akivel közvetlen kapcsolatban álltunk, vagyis akitıl bármikor, bármilyen helyzetben információt kérhettünk, és azonnal jelezhettük neki azt is, ha valahol problémás, visszásságra gyanút adó eseményt tapasztaltunk. A félreértések elkerülése érdekében hangsúlyozni kell, hogy ezt követıen valamennyi bejelentett vizsgálat során kizárólag a kijelölt kapcsolattartón keresztül folytattunk bármiféle információcserét a Rendırséggel. A vizsgálati tapasztalatok szerint kifejezetten szerencsétlen eset volt, amikor a helyszínt biztosító parancsnokot jelölték ki kapcsolattartónak, ugyanis feladatvégrehajtása miatt meglehetısen korlátozott volt a számunkra nyújtott információk köre. 266 ) A kijelölt kapcsolattartó csaknem minden esetben részletes információkat kapott a mozgásunkról, arról, hogy közülünk kik, mikor és melyik rendezvényen vesznek részt. 267 Egyértelmő prioritást jelentett az, hogy az esetleges rendıri intézkedéseket (különösen tömegoszlatás, kényszerítı eszközök alkalmazása) a megfigyelés még véletlenül, vagy közvetetten se akadályozza. Hasonló súllyal esett latba, hogy jelenlétünk a vizsgálathoz képest elengedhetetleneken túl további feladattal ne terhelje a Rendırséget, vagy ahogyan azt tılünk kérték: vigyázzunk magunkra, és ne kerüljünk bajba. E prioritások messzemenı teljesítése érdekében a Rendırségtıl kapott biztonsági javaslatok maradéktalan betartására törekedtünk. Kizárólag abban az esetben tekintettünk el attól, hogy a kapcsolattartót pontos helyzetünkrıl részletesen tájékoztassuk, amikor célszerőnek látszott megfigyelésünket kilétünk felfedése nélkül folytatni. 268 A kijelölt kapcsolattartótól fıszabályként az adott rendezvénnyel kapcsolatban folyamatosan megkaptuk azokat az információkat, amelyek a megfigyeléshez szükségesek voltak. Így például, ha arról tájékoztattak bennünket, hogy azon a helyszínen, ahol tartózkodunk, a tömeggel szemben kényszerítı eszközök alkalmazása (különösen tömegoszlatásnál könnygáz vagy vízágyú használata) várható, akkor a kapott konkrét iránymutatásnak megfelelıen a helyszínt elhagyva, biztonságos távolságból folytattuk a megfigyelést. Ilyen eset volt a március 15-i Blaha Lujza téri rendezvényt elhagyó csoport 264 Például máshogy nem biztosítható a testi épségük, vagy nagy kiterjedéső utcai harcok folynak, és máshonnan az alapvetı információk sem szerezhetıek be. 265 Ritkán ugyan, de elıfordult, hogy nem pont ott voltunk, mint ahol számítottak ránk. 266 Ez volt az egyetlen olyan eset, amikor az ombudsman közvetlenül az országos rendırfıkapitánytól kért és kapott telefonon tájékoztatást. 267 Figyelemmel arra, hogy a rendezvények biztosításában a helyszínen és az Operatív Törzsben részt vevı rendırtisztek köre éppúgy állandó, mint az általunk felállított kezdetben három-, majd négyfıs csoport, meglehetısen hamar be tudtak minket és helyzetünket a térfigyelı kamerák képein is azonosítani, így lehetıségük volt minket esetenként biztonságunk érdekében egyes tervezett intézkedésekrıl vagy azok végrehajtásának módjáról is tájékoztatni. 268 Erre elıre bejelentett vizsgálataink során mindössze három alkalommal került sor. 203

6 204 Hajas Barnabás feloszlatása a József körút Üllıi út keresztezıdésében, ahol a tömegoszlatás tényleges megkezdése elıtt, az ORFK kijelölt kapcsolattartójának javaslatára 269 a megfigyelési pontot sürgısen elhagytuk, és a minél teljesebb információk megszerzése érdekében a Rendészeti Igazgatási Központban az ORFK Operatív Törzse mellett kialakított, videofallal felszerelt szobából figyeltük a további eseményeket. A biztonsági szabályok betartása és a kellı, ésszerő óvatosság szerencsére elegendınek bizonyult az LBMT-menet megfigyelése közben kapott néhány kósza tojást leszámítva, atrocitás, bántalom vagy fenyegetés nem ért egyikünket sem. Amint az adott helyzetben (pl.: rendıri záráson való áthaladás, vagy lezárt területre történı belépés érdekében) indokolttá vált, hivatali igazolványunk és megbízólevelünk felmutatásával igazoltuk magunkat, és közöltük jelenlétünk célját. 270 Többször tapasztaltuk azonban, hogy a biztosításban részt vevı erık parancsnokai, esetenként pedig a munkatársai is személyünk felfedése, vagy rajtunk lévı bárminemő megkülönböztetı jelzés nélkül is felismertek bennünket, mintha odafigyeltek, sıt esetleg vigyáztak is volna ránk. 5. A helyszíni megfigyelés Magukon a tüntetéseken a megfelelı megfigyelési pontok kiválasztása nem minden esetben volt könnyő, mivel egyrészt párhuzamosan kellett figyelembe venni az események nyomon követhetıséget és a biztonságot, másrészt általában még arra is törekedtünk, hogy független szemlélıként szemmel láthatóan sem a demonstrálókkal, sem a biztosítást végzı Rendırséggel ne keveredjünk. A megfigyeléseket azonban több esetben eleve a Rendırség által elzárt (biztonsági-mőveleti) területrıl kellett végezni, mert innen lehetett megfelelıen követni az eseményeket, a tüntetık, valamint az ellentüntetık, magatartását, illetve a biztosítást végzı rendırök ezekre is reagáló intézkedéseit, eljárásait. A dinamikus rendezvények (felvonulások, menetek) megfigyelésekor ráadásul több alkalommal is váltani kellett, például az Andrássy úton végigvonuló és folyamatos dobálásnak kitett LBMTmenetet egy ideig hátulról követtük, majd az Oktogontól a lezárt mőveleti területrıl jobb oldali szervizúton vonuló menet mellett, a középsı úttesten haladva követtük nyomon az eseményeket. Természetesen különösen a rendezvényre történı beléptetés vizsgálata miatt elıfordult, hogy hosszabb-rövidebb ideig, kilétünk felfedése nélkül be kellett mennünk a rendezvény résztvevıi közé. A megfigyelés még az ellenırzésnél is szőkebb kategória. Úgy véljük, hogy a helyszínen fıszabályként saját észleléső információk összegyőjtésére szolgál, s mint ilyen egyirányú jellegő. Tekintettel arra, hogy nem pusztán kívántunk semmi esetre sem egyfajta rendırségi tanácsadóként, vagy felügyelıként feltőnni, de ezeknek még a látszatát is kerültük, és csak kivételesen indokolt esetben éltünk az alapvetı joggal összefüggı visszásságra utaló körülmény jelzésének lehetıségével. Az egyik ilyen eset volt, amikor a szeptember 20-i Szabadság téri rendezvény feloszlatása után részben a rendıri kordonozás hiányosságait kihasználva néhány száz demonstráló a közelben található, a közvetlenül azt megelızıen elkezdıdött istentisztelet miatt éppen nyitva álló Hazatérés templomába menekült be. A templomot a Rendırség nagy erıkkel körülzárta, és egy 269 A kapcsolattartó konkrétan megnevezte a következı intézkedéseket, és javasolta, hogy a helyszínt határozott léptekkel, de semmiképp sem futva pontosan mely irányba hagyjuk el. 270 Ilyenkor minden esetben azt közöltük, hogy Az állampolgári jogok országgyőlési biztosának megbízásából a gyülekezési jog, valamint más alapvetı jogok érvényesülésével, továbbá a közterületi rendezvényekhez kapcsolódó rendıri intézkedésekkel kapcsolatban helyszíni vizsgálatot folytatunk.

7 Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata módszertan és tapasztalatok 205 szolgálati gépkocsira szerelt hangszóróval a tömeget feloszlásra szólította fel, egyúttal pedig megjelölte az elvonulás irányát. Ezt hallva a haladéktalanul jeleztük telefonon a kijelölt kapcsolattartónak, hogy alapjogi (és más) szempontból is rendkívül aggályosnak tartják az elrendelt intézkedést, amelynek mintegy hátteréül az Országgyőlési Biztos Hivatalának Nádor utcai épülete szolgált. A jelzés után a feloszlatási döntést visszavonták, a rendıri erık pedig szabad elvonulást biztosítottak a templomot elhagyó demonstrálók, illetve más otttartózkodók számára. A közvetlen ombudsmani beavatkozás, jelzés a helyszínen tehát kivételesnek számított, a közvetlen és súlyos alapjogsérelem megelızése volt a célja, s kizárólag a kapcsolattartó útján, a tájékoztatáskéréssel párhuzamosan került rá sor. Több esetben pozitív tapasztalat volt, hogy az országgyőlési biztos munkatársainak személyes jelenléte önmagában is visszatartó erejőként képes hatni, ugyanis megfigyelhettük, hogy amikor az intézkedı rendırök értesültek jelenlétünkrıl, a korábbi nagyvonalúan végrehajtott intézkedéseket elıírásszerően kezdték foganatosítani. Helyszíni megfigyeléseinket digitális fényképezıgéppel és digitális videokamerával készült felvételekkel, 271 feljegyzésekkel, valamint esetenként GPS helymeghatározóval felszerelt kézi számítógéppel (PDA) is dokumentáltuk. E dokumentációs módszernek köszönhetıen tökéletesen rekonstruálni lehetett tevékenységünket, egyúttal alkalmasak voltak arra is, hogy amennyiben bárki vitatta volna megállapításainkat erre hivatalos formában soha nem került sor, álláspontunkat tökéletesen alátámasszák. Figyelemmel arra, hogy gyakorlatilag teljesen szabadon mozogtunk a rendezvények között, átléphettünk a zárásokon, még sajtómunkások számára sem hozzáférhetı, lezárt területekrıl is folytattuk megfigyeléseinket elıfordult, hogy a nap végére szélesebb körő információval rendelkeztünk a rendezvénnyel kapcsolatban bármelyik fél. 6. A vizsgálatok általános jellemzıi A vizsgálatok alapvetı sajátossága volt, hogy mint minden ombudsmani eljárásban csak az alapjogi kérdések vizsgálatára koncentrált, ami egyúttal azt is jelentette, hogy szigorúan tartózkodtunk az egyes rendırszakmai kérdések megítélésétıl: azok célszerőségérıl, hatékonyságáról bár esetenként értelemszerően azokról is volt kialakult álláspontunk, hatáskör és a speciális szakképzettség hiányában egy esetben sem tettünk említést. Még akkor sem, ha az adott esetben viszonylag egyszerően megítélhetı volt is. A vizsgálatsorozatot a kezdetektıl olyannak terveztük, amelynek a középpontjában a gyülekezési jog érvényesülése áll, de valamennyi, a közterületi rendezvényekhez (azok lebonyolításához, az azokon való részvételhez stb.) szorosan kapcsolódó alapvetı jogok védelmét is szem elıtt tartja. Így a rendırség eljárásának, vagy egyes intézkedéseinek vizsgálatakor magától értetıdıen az emberi méltósághoz való jog jelentette a zsinórmértéket, és a kegyetlen, megalázó bánásmód tilalma, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a jogorvoslathoz való jog és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggı követelmények jelölték ki vizsgálatunk határait. Megfigyeléseink a közterületi rendezvények teljes spektrumára, vagyis a 271 Ezekre csak akkor nem került sor, ha a rendezvényeken való részvételre, a rendelkezésre álló idı szőkössége miatt nem tudtunk felkészülni. 205

8 206 Hajas Barnabás demonstrációk függetlenül azok statikus vagy dinamikus (menetek, felvonulások) voltától, sıt számos esetben a gyülekezési jog hatálya alá nem tartozó rendezvényekre, mint például a mindenki elıtt nyitva álló egyes állami- és önkormányzati ünnepségekre is kiterjedtek. Utóbbiak estében a véleményszabadság, az önrendelkezési jog (magánszféra) védelme állt a középpontban, így megfigyeléseink az egyes rendıri szervek mellett, a rendezvény biztosításában közremőködı egyéb szervezetek eljárására, ennek keretében pedig különösen az igazoltatásokra, a beléptetés mikéntjére, a ruházat átvizsgálására, valamint a rendezvény biztosítására terjedtek ki. A vizsgálataink során sokszor a rendezvényeken való helyszíni részvétel mellett a gyülekezési joggal összefüggı így különösen a feloszlatást követıen történı elıállítások vizsgálatára, pontosabban a demonstrációk területérıl, vagy azok közelébıl elıállított személyek meghallgatására, valamint a fogvatartási körülmények ellenırzése is sor került. Mindez azt jelentette, hogy a munkánk nem egy esetben korántsem ért véget a rendezvény idı elıtti vagy tervezett befejezésével: ha a demonstráció feloszlatására, és azzal összefüggésben tömeges elıállításra került sor, akkor az esti, éjjeli, illetve a hajnali órákban felkerestük az elıállítottak fogadására kijelölt rendırkapitányságokat, vagy a BRFK Gyorskocsi utcai objektumát, ahol meghallgattuk az elıállított személyeket, ellenıriztük az elhelyezési körülményeket, a panasztétel, illetve jogorvoslat lehetıségérıl való tájékoztatás megtörténtét. Az elıállítottak között több esetben voltak fiatalkorú, 18 év alatti személyek is, így a rájuk vonatkozó rendırségi többletkötelezettség (a hozzátartozók gyors értesítése, megfelelı elkülönítés a felnıtt korúaktól stb.) teljesítését is vizsgáltuk. A közterületi rendezvényekre szőkítve azt is mondhatjuk, hogy a saját megfigyeléseink mellett, sok esetben interjús módszerrel szereztünk többletinformációkat. E meghallgatások minden formalitástól mentesek voltak: az adott objektumban valamennyi, az adott rendezvénnyel összefüggésben elıállított személyt az elıállító-helyiségben kerestünk fel, az elıállítottakat minden esetben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések foganatosítását megelızı tapasztalatairól is megkérdeztük. Ennek során lehetıséget biztosítottunk arra, hogy az üggyel kapcsolatos bárminemő közlendıjüket elıadják, ezt követıen pedig elıbb a rendezvénnyel, majd a rendıri intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalataikról is kérdeztük ıket. Az elıállítottak valamennyi esetben együttmőködınek bizonyultak, és hasznos információkkal szolgáltak. 272 Mindez nem jelenti, hogy kizárólag helyszíni tapasztalataink alapján folytattuk volna le a vizsgálatokat. Azok elengedhetetlen eleme volt Budapest rendırfıkapitánya, illetve az országos rendırfıkapitány álláspontjának megismerése, továbbá a rendelkezésre álló okiratok (ideértve a videofelvételeket is) beszerzése. Az ombudsmani megkeresés a megfigyelés során szerzett tapasztalatok, a beérkezett panaszok, valamint az adott rendezvény után beszerzett egyéb információk alapján összeállított jellemzıen konkrét, az egyes intézkedésekre, azok elrendelésének okára, végrehajtásuk módjára vonatkozó kérdéseket tartalmazott, egyúttal megteremtve annak lehetıségét is, hogy az érintett rendıri vezetı az üggyel kapcsolatos álláspontját is kifejtse. Ugyan a megkeresésben megfogalmazott kérdések és a megküldeni kért okiratokból lehetett következtetni a rendelkezésünkre álló információkra, a feltett kérdések semmiképp sem voltak koncepciózusnak nevezhetıek, azok a tényállás minél alaposabb feltárását szolgálták. Csaknem minden esetben elıfordult, hogy egyik-másik kérdésre olyan választ kaptunk, 272 Ezeknek az interjúknak volt egy nem várt hozadéka is: idırıl-idıre egyes tüntetık hangot adtak abbéli meggyızıdésüknek, hogy besúgók vagyunk. Ilyenkor azonban rövid idın belül mindig akadt egy korábbi ügyfelünk, aki a velünk kapcsolatos gyanút eloszlatta.

9 Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata módszertan és tapasztalatok 207 amely nem, vagy csak részben egyezett meg a helyszíni megfigyelések eredményeivel. Ilyenkor megfelelıen (újra)értékeltük a rendelkezésre álló információkat. A szerteágazó, megkeresésrıl megkeresésre változó kérdésekkel szemben csaknem állandó volt azon okiratok köre, amelyeket minden esetben beszereztünk: így különösen az összefoglaló jelentés, az egyes személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekrıl készült rendıri jelentések, az elıállítások foganatosításával kapcsolatban keletkezett dokumentumok, valamint egyes, megfigyelésünk szerint problémás helyszínnel kapcsolatos videofelvételek megküldését kértük. Több olyan eset is elıfordult, amikor a BRFK külön kérés nélkül is megküldte e szokásos dokumentációkat, így esetenként töredékére rövidítve vizsgálatunk lefolytatásához szükséges idıtartamot. A vizsgálat során esetenként több tucat esetenként széleskörő fotó- és videó dokumentációval kiegészített panasz is érkezett az ombudsmanhoz, amelyek további, érdektelennek és elfogulatlannak nem nevezhetı információval is szolgáltak. A fentiek mellett felhasználtunk valamennyi hozzáférhetı egyéb iratot újságcikk, tudósítás, televízióadás, internetes fényképalbumok, video megosztó site-ok, stb. is. Az országgyőlési biztos jelentésének elıkészítése során az említett valamennyi rendelkezésünkre álló információt egyenként és összességében értékeltünk. 7. A vizsgálat lefolytatását követı együttmőködés Több esetben alapvetı joggal összefüggı visszásság, vagy ennek veszélye hiányában a vizsgálat jelentés nélkül került lezárásra. Az országgyőlési biztos jelentését minden esetben az országos rendırfıkapitánynak és Budapest rendırfıkapitányának, továbbá a vizsgálat megállapításaihoz képest az igazságügyi és rendészeti miniszternek, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszternek, valamint az Országgyőlés elnöke mellett valamennyi érintett parlamenti bizottság vezetıinek is megküldte. Jelen tanulmány tárgya szempontjából nem általában az ombudsmani intézkedések fogadtatása, hanem a Rendırség azokra adott válasza tekinthetı jelentısnek. Az országgyőlési biztos a gyülekezési jog érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatai során az alapvetı joggal összefüggı visszásságok orvoslására, vagy megelızésére legtöbbször a Rendırségnek tett ajánlást. Általánosságban elmondható, hogy tapasztalataink szerint még ha az ajánlás elfogadásától az országos fıkapitány a biztosnak írt válaszában elzárkózott is az év során a Rendırség folyamatosan hasznosította a korábbi ombudsmani jelentések megállapításait. 273 Ilyenként említhetı, hogy sajátos életre kelt egy, a különféle rendezvényeinken hozzáférhetıvé tett, a gyülekezési jog érvényesülésének vizsgálatára irányuló helyszíni ellenırzéseink tapasztalatait összefoglaló kéziratunk, 274 melyet a Rendırség beillesztett oktatási tervébe, és az állomány számára hozzáférhetıvé tette. Az egyes ajánlások fogadtatása és hatása azonban meglehetısen vegyes képet mutat. Így a Clark Ádám téri tömegoszlatással és a tömeges elıállításokkal kapcsolatban megfogalmazottak többségét 275 az országos rendırfıkapitány még a Független Rendészeti Panasztestület ombudsmani jelentéssel csaknem azonos érvelést tartalmazó határozatai 273 Így pl. az ombudsman OBH 2452/2008 sz. jelentését követıen a nagy létszámú elıállítások foganatosítása során a korábbi problémákat vizsgálataink során nem észleltük. 274 Hajas Barnabás Halász Zsolt Lápossy Attila: Tüntetések Budapesten A évi ombudsmani vizsgáltok tapasztalatairól (kézirat gyanánt) [kiadó, év és hely nélkül]. 275 OBH 2452/2008 sz. ügy. 207

10 208 Hajas Barnabás ellenére is vitatta. 276 (A rendıri jelentésekkel, illetve a parancsnoki kivizsgálások lefolytatásával, dokumentálásával kapcsolatos ombudsmani megállapításokat, valamint az azokhoz kapcsolódó kezdeményezést a fıkapitány elfogadta.) A rendıri azonosítók kérdése az egyetlen terület, ahol annak ellenére, hogy az ombudsman többször is jelezte a problémát, nemhogy elırelépést nem tapasztaltunk, hanem OBH 5266/2008 és OBH 5642/2008 sz. jelentéseiben újabb visszásságot tárt fel a biztos. E problémakörön kívül ugyanazon vagy hasonló probléma miatt a biztos nem fogalmazott meg ajánlást. Összességében elmondható, hogy az ombudsmani kezdeményezések és ajánlások többségét az országos rendırfıkapitány elfogadta, 277 és elrendelte a rendezvények bejelentésével kapcsolatos témakört érintı belsı útmutatójuk olyan kiegészítését, mely valamennyi rendıri szerv számára nyilvánvalóvá teszi, hogy az elektronikus levélben tett bejelentéseket fogadni és regisztrálni kell; amennyiben pedig a demonstráció bejelentıjének nincs lehetısége bejelentését a Ket. által elıírt módon és formában megtenni, úgy fel kell hívni figyelmét arra is, hogy bejelentését a BMr. 3. -ának megfelelıen, joghatással bíró formában ismételje meg; a gyülekezési jog gyakorlásához elengedhetetlen intézményvédelmi kötelezettség tényleges megvalósulása érdekében a biztosítási tervekben rögzített intézkedések maradéktalan megvalósításának garanciális jelentıségére a végrehajtói állomány figyelmét felhívta; a fokozott ellenırzések egységes végrehajtása érdekében kidolgozandó módszertani útmutató elıkészítése során figyelembe fogják venni az OBH 5642/2008 sz. jelentés megállapításait; intézkedett arra vonatkozóan, hogy a Készenléti Rendırség és a megyei (fıvárosi) rendır-fıkapitányságok állománya ismerje meg az Obtv. országgyőlési biztosokat megilletı jogosítványokat, intézkedett továbbá, hogy a rendıri szervek vezetıi az állomány képzése során ismertessék alárendeltjeikkel a jelentésben foglaltakat; az Öltözködési Szabályzat a vonatkozó miniszteri rendeleti szabályozás átfogó felülvizsgálatát követı közeljövıben várható módosítása során megvizsgálják, hogy a rendırök azonosíthatóságával kapcsolatos ombudsmani javaslatok figyelembevételével milyen egységes szabályozása garantálhatja még inkább a rendırök azonosíthatóságát; a BRFK vezetıjének rendészeti helyettese a megfelelı azonosíthatóság érdekében ismételten felhívta az érintett állomány figyelmét a vonatkozó normák maradéktalan betartására és elıírásszerő alkalmazására; 276 Ezt követıen az elıállítottak egy része a szabálysértési eljárás során tárgyalás tartását kérte, egyúttal ezen eljárásokban mintegy elıkérdésként a tömegoszlatás, valamint az elıállítások jogalapját és módját egyaránt vitatta. Figyelemmel arra, hogy e kérdésekkel összefüggésben bírósági eljárás indult, az azok érdemét érintı további szakmai vitát a biztos nem tartotta célravezetınek. Tudomásunk szerint a szabálysértési eljárásokat az eljáró bíróságok indokolásukban többször az ombudsman jelentésére hivatkozva, annak érvrendszerét magukévá téve megszüntették. 277 E helyütt nem ismételjük meg azon intézkedések fogadtatását, amelyeket korábban már bemutattunk.

11 Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata módszertan és tapasztalatok 209 különös figyelmet fordítanak a rendırök azonosíthatóságát biztosító szabályok betartásának ellenırzésére; a Rendırség a honlapján még nem szereplı, régebbi normák megismerésére irányuló állampolgári kéréseknek eleget tesz; annak érdekében, hogy a rendezvénybiztosítások, és az ehhez kapcsolódó rendıri intézkedések megfeleljenek a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak, több segédlet, módszertani útmutató, valamint a már említett kézirat megküldésre került a Rendırtiszti Fıiskola és valamennyi rendészeti szakközépiskola, továbbá a megyei rendır-fıkapitányságok részére. Voltak azonban olyan ombudsmani intézkedések is, amelyeket az országos rendırfıkapitány részben vagy egészben nem fogadott el. Ezen intézkedésekkel kapcsolatos korábbi álláspontját az országgyőlési biztos fenntartotta. 8. Összefoglaló Az együttmőködés mind a rendıri vezetıkkel, mind a helyszínen a biztosítási munkát végzı szakemberekkel néhány kisebb, a kezdeti és egyre csökkenı bizalmatlanság és félreértések számlájára írható döccenıt 278 leszámítva abszolút kiemelkedınek és példaértékőnek minısíthetı. Sajnos a jelenleg uralkodó jogi kultúra kontextusában nem egyértelmő, ezért külön örvendetes, hogy egy állami, különösen egy zárt és hierarchikus rendvédelmi szerv nem elutasítóan, hanem befogadó és konstruktív módon reagált a biztos részérıl érkezı egyes kritikákra. A helyszíni megfigyelések egyértelmő elınye, hogy belılük olyan közvetlen információk szerezhetıek, amelyek alapján nagy pontossággal eldönthetı, hogy az alapvetı joggal összefüggı visszásság gyanúja fennáll-e, így induljon-e konkrét vizsgálat az ügyben hivatalból, vagy sem. A preventív helyszíni vizsgálatok elsıdleges tapasztalatai (például jogszerő volt-e a rendezvény feloszlatása) emellett gyors közleményben a nyilvánosság számára kommunikálhatóak, hangsúlyozva, hogy itt még csak elızetes, és nem vizsgálat utáni megállapításokról van szó. Az intenzív kommunikáció lehetıvé tette azt is, hogy a vizsgálatok menetét és folyományait kis túlzással folytatásos regényhez hasonlóan nemcsak a szőkebb szakmai, hanem a szélesebb nyilvánosság is folyamatosan nyomon követhesse. A biztos tehát mindvégig szem elıtt tartotta, hogy a szakmai érvek megalapozottsága mellett a minél teljesebb nyilvánosság számít a legerısebb fegyverének. A helyszíni tapasztalatok további hozadéka az volt, hogy ha a biztos a vizsgálat elrendelését látta indokoltnak, a Rendırség irányába a megkeresés már célzott jellegő lehetett: nem egyfajta tapogatózó kérdések, hanem teljes, konkrétumokat firtató kérdéssor volt rögzíthetı. Tovább fokozta az eljárás sebességét, hogy a munkatársak már a rendezvény napján bekérték a megfelelı dokumentációt (rendırségi megtiltó határozat, fogdakönyv stb.), ha szükséges volt, akkor a video- és hangfelvételeket, amelyek így a 278 A békés gyülekezési joggal kapcsolatos egyik elıre bejelentett helyszíni vizsgálat során, október 23- án tevékenységünket a helyszínbiztosítási feladatokat ellátó rendırök csomag és ruházat átvizsgálásával, igazoltatással, valamint a helyszín elhagyására való felszólítással akadályozták. Tették ezt annak ellenére, hogy a tájékoztattuk az eljáró rendıröket ott-tartózkodásunk okáról, és hivatali igazolványunkkal is igazoltuk magunkat. Az esetért mind a budapesti, mind az országos rendırfıkapitány utóbb elnézést kért a biztostól, és egyúttal tájékoztatták arról, hogy felhívták a rendıri állomány figyelmét a biztos feladat- és hatáskörére, valamint eljárási, vizsgálati lehetıségeire, illetve a rendıri állomány ezzel kapcsolatos kötelezettségeire. 209

12 210 Hajas Barnabás Rendırség nagyfokú együttmőködése mellett néhány nap alatt meg is érkeztek. A preventív helyszíni vizsgálatok pozitívuma volt, hogy a biztos számára az eseményekrıl azonnal rendelkezésre álltak a munkatársak által készített saját kép-, illetve videoanyagok. Ennek is köszönhetı, hogy az egyébként optimális idıt lerövidítve, a vizsgálati jelentések mindössze egy-két hét alatt elkészültek. 279 A vizsgálat mindazonáltal nem lehetett féloldalas, ezért nemcsak a rendırségi gyakorlatra terjedt ki, hanem a jogi háttér, a gyülekezési jog gyakorlását, valamint a rendırségi eljárást szabályozó normák alkotmányossági monitorozására is. Az így kirajzolódó komplex problémakép vázlatából az egyes alapjogi kérdéseket, dilemmákat (például a gyülekezési joghoz kapcsolódó intézményvédelmi kötelezettség terjedelme, a versengı rendezvények vagy a bejelentési kötelezettség tartalmának megítélése) könnyebben és alaposabban lehetett megítélni. Mindamellett az a kezdetben gyakorta megfogalmazódó vád sem érhette a biztos hivatalát, hogy neki könnyő a problémákat az íróasztal mögül megítélni. Az országgyőlési biztos és munkatársai természetesen jogászok, nem pedig héroszok, így elsıdleges terepük az íróasztal és környéke marad, de azért ahogy a helyszíni vizsgálatok egyfajta közhelyeként summázható soha sem árt az eseményeket teljes valójukban, a gyakorlat oldaláról is szemlélni. E munkánk során október 22-e óta több mint húsz alkalommal, mintegy 50 közterületi rendezvényen, 280 összesen több száz munkaóra ráfordítással folytattunk helyszíni 279 Ezt az a majdhogynem spontán módon kialakult gyakorlat is segítette, hogy az általunk megfigyelt rendezvényrıl készült rendırségi összefoglaló jelentést a lehetı legrövidebb idı alatt juttatták el az ombudsmanhoz március 7-én Feneketlen-tó mellett két ifjúsági szervezet kerületi népszavazási kampányzáró rendezvénye; március 9-én egy magánszemély által, a miniszterelnök háza elé bejelentett tüntetést, a Rendszerváltó Fórum Alkotmány utcába bejelentett rendezvényét, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 nevő szervezet Vértanúk terén zajló demonstrációját március között esténként; március 14-én a Petıfi téren egy magánszemély által bejelentett hungarista rendezvényt; március 15-én a Kossuth téren az állami zászló felvonása, a Vértanúk tere felıli oldalán a nézık elıtt nyitva álló résznél a kordonon belülrıl kísérték figyelemmel az eseményeket; a Múzeum körúton az állami rendezvény helyszínét; egy, a Kálvin térre érkezı felvonulást, amelynek résztvevıi verbálisan konfrontálódtak az állami ünnepséget biztosító ırzı-védı cég, valamint a rendırség helyszíni biztosítást végzı állományával; az Erzsébet híd pesti hídfıjérıl a Fıvárosi Önkormányzat megemlékezését és azt kísérı eseményeket; az Erzsébet tér, a Jobbik és a Magyar Gárda rendezvényét; a Fidesz MPP Erzsébet híd pesti hídfıjénél tartott rendezvényét; a Blaha Lujza téren, a Magyar Önvédelmi Mozgalom rendezvénye, valamint a rendırség ezt követı intézkedéseit; április 9-én a Hollán Ernı utcai flashmob és ellen-flashmob rendezvényeket; április 11-én a Hollán Ernı utcai tüntetés és egy elkésetten (a Gytv. 3 napos határidején belül) bejelentett ellentüntetést; egy magánszemély Kossuth térre, a Szabadság térre, a Roosevelt térre, valamint a Clark Ádám térre elkésetten (a Gytv. 3 napos határidején belül) bejelentett rendezvényeit, ideértve ez utóbbi feloszlatását is; május 18-án a Kendermag Egyesület tüntetését; a június 6-án tartott Trianon-megemlékezést; július 5-én a Szivárvány Misszió Alapítvány rendezvényét; a Rendszerváltó Fórum rendezvényét; egy magánszemély ellentüntetését; a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 Liszt Ferenc terén zajló demonstrációját; szeptember 6-án egy magánszemély rendezvényét; szeptember 17-én a Corvin köz Kossuth tér útvonalon megtartott vonulásos demonstrációt; szeptember 20-án a Bibó István Közéleti Társaság (Magyar Demokratikus Charta) rendezvényét, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) rendezvényét és az Országos Cigány Önkormányzat (ÖCO) rendezvényét; október 4-én a Tarka Magyar tüntetést; október 22-én a Rákóczi Szövetség, az Európai Magyar Szabadságharcos Világszövetség Mőegyetemtıl a Bem térig, illetve a Kossuth térig tartott felvonulásait, valamint a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 Kossuth téri rendezvényét; október 23-án a Kossuth téri és a Vértanúk terei állami rendezvényeket; Jobbik és a Magyar Gárda rendezvényét; a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) rendezvényét; a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) rendezvényét; a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) rendezvényét; a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 rendezvényét; az Operánál az állami rendezvények elıkészületeit; a Markó utcai csoportos igazoltatást; november 3-án és 5-én a Szlovák Köztársaság Budapesti Nagykövetsége elé szervezett tüntetéseket; továbbá a Közszolgálati Sztrájkbizottság által szervezett november 29-i rendezvényeit kísértük a helyszínen is figyelemmel.

13 Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata módszertan és tapasztalatok 211 vizsgálatot. A vizsgált rendezvények jellemzıen a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá tartoztak, vagy azzal szorosan összefüggtek. Az állami és önkormányzati rendezvényeken való részvételt amellett, hogy azokat a Rendırség gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényként vette tudomásul az azokat kísérı, különbözı csoportos véleménynyilvánítási módok is indokolták. Az ombudsman a gyülekezési jog érvényesülésére vonatkozó, 2008-ban, 41 rendezvényen szerzett helyszíni vizsgálatai tapasztalatait eddig öt jelentésben 281 foglalta össze, és több, a gyülekezési jog érvényesülésével kapcsolatos panaszt is vizsgált OBH 2058/2008; OBH 2452/2008; OBH 3262/2008; OBH 5266/2008; OBH 5642/2008 sz. 282 Lásd OBH 2952/2008; OBH 3628/2008; OBH 3765/2008; OBH 5593/2008; OBH 3197/2007; OBH 4583/2007; OBH 4685/2007; OBH 5642/2007 sz.ámú ügyek. 211

HAJAS BARNABÁS. A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. Doktori értekezés

HAJAS BARNABÁS. A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. Doktori értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola HAJAS BARNABÁS A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Kiss László egyetemi tanár

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Gyülekezési jogi projekt

Gyülekezési jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyülekezési jogi projekt 2 0 0 9 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2008. évi pályázatait a Csányi Alapítvány, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Igazságügyi

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Tárgy: kifogás. k i f o g á s t

Tárgy: kifogás. k i f o g á s t Bíróság Budapest, 2008. Rendőrkapitányság útján! Szabálysértési szám: Tárgy: kifogás Tisztelt Rendőrkapitányság! Alulírott, (lakcím: ) a fenti számú, jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértés

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA nyíregyházi állattartással kapcsolatos panasz tárgyában

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA nyíregyházi állattartással kapcsolatos panasz tárgyában JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA nyíregyházi állattartással

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbiakban kívánom összefoglalni a központi orvosi ügyelet mőködésének 2008. évi tapasztalatait. Egyúttal szeretném megköszönni

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/11/2012. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. H. B. ügyvéd által képviselt Négy Mancs - Alapítvány az Állatvédelemért eljárás alá vont ellen fogyasztókkal

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert) BALÁZS LÁSZLÓ A NEMZETKÖZI ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK ÉS A RENDİRSÉG IDEGENRENDÉSZETI SZAKTERÜLETÉNEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

TRENCSÉNYI FERENC FAKULTÁCIÓS OKTATÁS BEINDÍTÁSA ÉS JELENLEGI HELYZETE

TRENCSÉNYI FERENC FAKULTÁCIÓS OKTATÁS BEINDÍTÁSA ÉS JELENLEGI HELYZETE TRENCSÉNYI FERENC FAKULTÁCIÓS OKTATÁS BEINDÍTÁSA ÉS JELENLEGI HELYZETE A képzési forma beindítására 1997. évben került sor, amikor együttmőködési megállapodás keretében kötelezettséget vállalt a fiatalok

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-78/2008/8. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Apáthy Endre kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi

Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi részére Tárgy: együttmőködési javaslat oktatási intézmény vonatkozásában Ügyintézı: Szalánczi Zoltán Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) A Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Szám: 29000-105/492/11/2009. RP. rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-105/492/11/2009. RP. rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-105/492/11/2009.

Részletesebben

GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL

GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL A Rendırség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanácsa 2007 utolsó negyedévében kezdte meg mőködését

Részletesebben

A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai

A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai ELİZETES MEGJEGYZÉS Version 1.1 E dokumentum inkább az elkövetıkkel végzett munka dokumentálása

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK Személy-és vagyonır megnevezéső szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2.

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu Szám: 7861/2007. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekő adatok megismerésének szabályzata 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére A KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE

A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE Bevezetés A jelen dokumentum célja, hogy a Spontánbeszéd-kutató mőhely tagjaival megismertesse a spontán beszéd kutatására vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket.

Részletesebben

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI A veszélyes áru szállítások ellenırzésének jelentıségét, a téma aktualitását napjainkban több

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében Dr. Horváth Luca Kornélia jogi referens JNOI Országgyőlési Biztosok Hivatal Budapest 2010. október 6.

Részletesebben

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI A rendészeti tevékenység legalább két módon kacsolódhat a tudományos kutatásokhoz. Egyfelıl a rendészet mint a társadalmi praxis

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben