az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/ számú törvényjavaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat"

Átírás

1 T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/ számú törvényjavaslat záró vitájáho z (Együtt kezelendő a T/13217/16. sz. egységes javaslattal.) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgy ú törvények módosításáról szóló, T/13217/16. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13217/17. számú zárószavazás el őtti módosító javaslatokat. Az El őterjesztő álláspontja szerint a törvény 11. -a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése, 12. (4) (6) bekezdése és (8) (22) bekezdése, (25) bekezdés c) k) és m) pontja, (26 ) bekezdése, valamint (27) bekezdés b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése, 13. (1), (2) és (8) bekezdése, valamint (9) bekezdés b) e) és g) pontja az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdés e alapján sarkalatosnak min ősül. A törvény 17. (1) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül. Az ajánlásban használt rövidítések : Bjt. : a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény Bszi. : a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény Civil törvény : az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény Cnytv. : a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg ő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény Gkt. : a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény Hszt.: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény

2 2 Iasz. : az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény Kjt. : a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Kttv. : a közszolgálati tisztvisel őkről szóló évi CXCIX. törvény NAV tv. : a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény Ogytv. : az országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény Pp. : a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény Rtv. : a Rend őrségről szóló évi XXXIV. törvény Üjt. : a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és a z ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény 1. Az Előterjeszt ő az egységes javaslat 1. -ának a következ ő módosítását és (2 ) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja a Pp. egyes rendelkezéseit érintően : 1. ( A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a) 394/B. (1) bekezdésében a június 30. szövegrész helyébe a júniu s 30. szöveg, b) 394/C. -ában a július 1. napjától szövegrész helyébe a július 1. napjától szöveg, c) 394/D. (1) bekezdésében a június 30 szövegrész helyébe a júniu s 30 szöveg, a július 1. szövegrész helyébe a július 1. szöveg, d) 394/E. (1) bekezdésében a június 30. szövegrész helyébe a június 30. szöveg, e) 394/E. (2) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a júliu s 1."szöveg lép. (21A Pp. 386/U. & (1) bekezdése az, A perben szövegrész helyett az A törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perben szöveggel lép hatályba. Indokolás : Lásd a T/13217/17/1. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 2. Az El őterjesztő az egységes javaslat 2. -ában a Kjt. 79/A. (2) bekezdéséne k a következő módosítását javasolja : 2. (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: [Ktv.]Kjt.) 79/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmén y által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz]számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.

3 3 (2) A [Ktv.]Kjt. 79/A. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történ ő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét. Indokolás : Lásd a T/13217/17/2. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. -ának a következő módosítását javasolj a az Rtv. 4/A. (3) bekezdését érintően : 3. (1) A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 4/A., (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : állhat." (3) Az általános rend őrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állomány a a) hivatásos állományú rendőrökből, b) kormánytisztvisel őkbő l, c) igazságügyi alkalmazottakból, d) közalkalmazottakból, valamin t e) a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókbó l (2) Az Rtv. 6/A. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4) Nem választható meg a testület tagjává az, ak i a) a megválasztás időpontjában párt alkalmazottja vagy tisztségvisel ője, b) a megválasztás id őpontjában vagy az azt megel őző két évben állami vezető, polgármester, c) a megválasztás időpontjában vagy az azt megel őző hat évben rendvédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével vagy nyomozó hatóságával, valamint a Magyar Honvédséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt. Indokolás : Lásd a T/13217/17/3. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. (1) bekezdésében a Hszt. 117/A. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 6. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáró l szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban : Hszt.) 117/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmény által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz] számlához kapcsolódóan az e

4 4 törvény hatálya alá tartozó személy részére legfeljebb havonta a központi költségvetésr ő l szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható." Indokolás : Lásd a T/13217/17/4. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 5. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 6. -át a következő (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni a Hszt. 264/B. -át érintően : (3) A Hszt.-nek az A rendőrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok alcíme a következő 264/B. -sal egészül ki : A hivatásos állománynak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakért ői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél szolgálatot teljesít ő tagja vonatkozásában szolgálati elöljárónak, állományilletékes parancsnoknak vagy munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak a vezető beosztású, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati fogviszonyáról szóló törvény szabályai szerint foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott i s minősülhet. Indokolás : Lásd a T/13217/17/5. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. -ának a következő módosítását javasolja az Iasz. egyes rendelkezéseit érintően : 7. (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 1. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : (1) E törvény hatály a a) a bíróságokkal, b) az Országos Bírósági Hivatallal (a továbbiakban : OBH), c) az igazságügyi szakértői intézménnyel (a továbbiakban: egyéb igazságügyi szerv), valamint d) az általános rend őrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakért ői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél (a továbbiakban: a rend őrség szakértői szerve) az igazságügyi szakértőként és szakértőjelöltként, valamint a technikusként foglalkoztatotta l létesített szolgálati jogviszonyra (a továbbiakban: szolgálati jogviszony) terjed ki. (2) Az (1) bekezdés a) c) pontjában megjelölt igazságiiyi szerv (a továbbiakban : igazságügyi szerv) által fenntartott bölcs ődék és óvodák dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. (2) Az Iasz. 2. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

5 5 (1) A szolgálati viszony alanyai egyrészről az igazságügyi szerv vagy a rendőrség szakértői szerve, másrészr ől az igazságügyi alkalmazott. (3) Az Iasz. 2. (2) bekezdése a következő b)ponttal egészül ki : (Igazságügyi alkalmazott :) b)a rendőrség szakért ői szervénél foglalkoztatott technikus, (4) Az Iasz. a következ ő 2/A. -sal egészül ki : 2/A. (1) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában tisztviselő alatt a 2. (2 ) bekezdésb)pontjában meghatározott igazságügyi alkalmazottat is érteni kell. (2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a) az egyéb igazságügyi szervre irányadó rendelkezéseket a rend őrség szakértői szervére is, b) az egyéb igazságügyi szervnél létesített szolgálati jogviszony tekintetében irányad ó rendelkezéseket a rendőrség szakértői szervénél létesített szolgálati jogviszonyra i s alkalmazni kell. (3) A rendőrség szakértői szervére nem kell alkalmazni a) a 35/A., valamint b) a rendelkezéseit. (5) Az Iasz.6. -a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) A Kúrián és az OBH-ban foglalkoztatott főtanácsadó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkez ő tisztvisel ő. (6) Az Iasz. 8. (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki : (A munkáltatói jogkört) d) a rend őrség szakértői szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak tekintetében jogszabályban meghatározott személy, (gyakorolja. ) ([2]7) Az Iasz. 13. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Egyéb igazságügyi szervhez igazságügyi szakértővé az nevezhet ő ki, aki az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és az igazságügyi szakért ői tevékenységrő l szóló törvény szerint igazságügyi szakért ő. (8) Az Iasz. 13. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

6 6 (3) Egyéb igazságügyi szervhez és a rend őrség szakért ői szervéhez igazságügyi szakért ővé az nevezhető ki, aki az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és a z igazságügyi szakértői tevékenységr ől szóló törvény szerint igazságügyi szakért ő. (9) Az Iasz. 28. &-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A rendőrség szakért ői szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott esetébe n a végkielégítés összegének a meghatározásánál a (2) bekezdésben meghatározottakon felül szolgálati viszonyban töltött id őként vehető figyelembe a rendőrség szakértői szervéné l megszakítás nélkül eltöltött id ő is. ([3] 10) Az Iasz. a következő 42/A. -sal egészül ki : 42/A. (1) A bírósági titkárt az OBH elnöke az OBH-ba beoszthatja. A beosztáshoz a bírósági titkár hozzájárulása szükséges. (2) Az OBH-ba beosztott bírósági titkár tekintetében a munkáltatói jogkört az OB H elnöke gyakorolja. (3) A bírósági titkár a hivatali tevékenysége során köteles végrehajtani az OBH elnökének intézkedéseit, utasításait. (4) A hivatali beosztás megszűnését követ ően a bírósági titkárt a hivatal i tevékenységét megelőző szolgálati helyére kell beosztani. (5) Az OBH elnöke a bírósági titkár hivatali beosztását megszüntetheti, a bíróság i titkár kérelmére megszünteti. (6) A bírósági titkár a megszüntetés közlését követ ően további 30 napig kötele s feladatait ellátni, amitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. ([4] 11) Az Iasz. Az illetmény című alcíme a következ ő 96/A. -sal egészül ki : 96/A. (1) Az igazságügyi alkalmazottat az illetménye illeti meg a következ ő távollétek idejére is : a) a szabadság id őtartama alatt, b) az Mt. 55. (1) bekezdés c) g) pontjában meghatározott esetben, c) az állampolgári kötelezettség teljesítésének időtartamára, d) ha e törvény munkavégzés nélkül illetmény fizetését annak mértéke meghatározás a nélkül írja el ő, e) a munkaszüneti nap miatt kiesett id őre, fi ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének elháríthatatlan külső okot kivév e nem tesz eleget. (2) Az illetmény 70 százaléka jár a betegszabadság tartamára. (3) Az egy napra járó illetmény az egy hónapra megállapított illetmény és a tárgyhó munkanapjai számának hányadosa. (4) Az egy órára járó illetmény az egy napra kiszámított illetmény és az igazságügy i alkalmazott napi teljes munkaidejének a hányadosa. (12) Az Iasz (4) bekezdés a következ ő d) ponttal egészül ki :

7 7 (Részben vagy egészben igazságügyi szolgálati időként lehet figyelembe venni) d) a rend őrség szakért ői szervének igazságügyi alkalmazottainál a korább i munkaviszony, kormánytisztviselői, köztisztvisel ői, kormányzati ügykezel ői, közszolgálati ügykezelői, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszony és szolgálati jogviszony idejét. ([5]13) Az Iasz (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A Kúrián és az OBH-nál dolgozó bírósági titkárt, valamint a Kúrián és az OBH - nál, továbbá az egyéb igazságügyi szerveknek a Kormány által rendeletben meghatározot t szervezeti egységénél dolgozó fels őfokú végzettségű tisztvisel őt beosztási pótlék illeti meg. ([6] 14) Az Iasz át megelőző alcímcímének helyébe a következ ő alcímcím lép : Munkaköri pótlék és kiegészít ő pótlék (['7]15) Az Iasz a helyébe a következő rendelkezés lép : 109. (1) Az igazságügyi szakért ő az igazságügyi szolgálati idejétől függően az illetményalap százalékának, a bírósági ügyintéző az illetményalap százalékának, a törvényszéki végrehajtó és a végrehajtási ügyintéz ő az illetményalap 8 százalékának megfelel ő összegű munkaköri pótlékra jogosult. (2) A Kúrián és az OBH-ban dolgozó főtanácsadó az illetményalap százalékának megfelelő összegű munkaköri pótlékra jogosult. (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a központi költségvetésr ől szóló törvény bíróságokra vonatkozó költségvetési fejezetében meghatározott személyi juttatások kiemel t el őirányzatán belül az igazságügyi alkalmazott részére határozott id őre, illetve a feladat ellátásának idejére kiegészítő pótlékot állapíthat meg, ha a bíróság alaptevékenységébe tartoz ó munkaköri feladatai mellett kommunikációs, instruktori, közvetít ői kapcsolattartói, tanúgondozási, vagy más a bíróság vagy a központi igazgatás m űködéséhez szükséges feladatokat rendszeresen teljesít. (4) A kiegészítő pótlék összege az illetményalap 5 százalékától 15 százalékáig terjedhet. ([8]16) Az Iasz (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a szolgálati viszonyra az Mt. 6. és 7. -át, 8. (1) (3) bekezdését, 9. -át, 10. (2) és (4) bekezdését, 12. -át, 20. (3 ) bekezdését, 21. (1) (3) bekezdését, 22. (1) és (3) (6) bekezdését, 23. -át, 24. (1 ) bekezdés els ő mondatának els ő fordulatát és második mondatát, valamint (2), (3) és (4) bekezdését, át, 29. (1) és (3) (5) bekezdését, 30. -át, 45. (4) bekezdését, 51. (2), (3) és (5) bekezdését, 55. (1) bekezdését, 60. -át, 61. (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, 66. (4) bekezdését, 70. (4) bekezdését, 86. (1) és (2) bekezdését, valamint (3) bekezdés b) pontját, 87. és 88. -át, 91. -át, 92. (2) bekezdés a) pontját, valamint (4) és (5) bekezdését, 93. (2) (4) bekezdését, 97. (1), (3) és (4) bekezdését, 99. -át, át, 102. (1) és (5) bekezdését, 104. (1), (3) és (4) bekezdését, át, 115. (2) bekezdését, át, 120. és át, 122. (3) (5) bekezdését, 123. (1) (4) bekezdését, valamint (5) bekezdés a) és b) pontját, továbbá (7) bekezdését, át, 134. (1) (3 ) bekezdését, valamint (4) bekezdés a) és b) pontját, 136. (1) bekezdését, át, 155. és

8 át, 157. (1) bekezdését, át, 192. (1) bekezdését, át, át, 272. (2) (9) bekezdését, 273. (1) és (2) bekezdését, 274. (1) bekezdésének els ő fordulatát, valamint (2) (5) bekezdését, át, át, 287. (4) bekezdését, 294. (1 ) bekezdés b), c), d), g) és i) pontját, valamint (2) bekezdését megfelel ően alkalmazni kell." ([9] 17) Az Iasz (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmén y által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz]számlához kapcsolódóan az igazságügyi alkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható. ([10] 18) Az Iasz a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történ ő átutalásának vagy készpénzben történ ő kifizetésének a költségét. (19) Az Iasz. a következ ő 134/B. és 134/C. -sal egészül ki : 134/B. (1) A 32. (2) bekezdésében falalt rendelkezést a rendőrség szakértői szerve esetében a március 1-jén vagy azt követ ően létrejött megbízásokra kell alkalmazni. (2) A rendőrség szakértői szerve december 31-ig a) megteszi a 93. és 94. -ban foglalt rendelkezések alkalmazása érdekében szüksége s intézkedéseket, valamint b) az igazságügyi alkalmazottairól a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/B 83/D. -ban meghatározott nyilvántartást vezeti. 134/C. A rendőrség szakértői szervének igazságügyi alkalmazottját megillető egyes illetményelemek együttes összege nem lehet alacsonyabb azőt március 1-jét megelőzően megillető egyes illetményelemek együttes összegénél. (20) Az Iasz (3) bekezdésb)pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy) b)az1. (1) bekezdésd)pontjában meghatározott személyi kör kivételével a z igazságügyi alkalmazottak munkaköri elnevezéseit és a képesítési követelmények részlete s szabályait, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkaköröket az OBH-ra ésa bíróságokra vonatkozóan az OBH elnöke véleményének kikérésével (rendeletben állapítsa meg.) (21) Az Iasz (3) bekezdésd)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Felhatalmazást kap az igazságügyért felel ős miniszter, hogy) d az 1. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyi kör kivételével az igazságügyi alkalmazottaknak, valamint a bíróságok által fenntartott üdül ők, bölcsődék és óvodák alkalmazottainak igazolványára vonatkozó szabályokat (rendeletben állapítsa meg.)

9 (22) Az Iasz &-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki : 9 (4) Felhatalmazást kap a rendészetért felel ős miniszter, hogy az 1. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott igazságügyi alkalmazottak tekintetében a)rendeletben határozza me g aa)a munkaköri elnevezéseket és képesítési követelményeket, valaminta veszélyességi pótlékra jogosító munkaköröket, ab)az igazságügyi alkalmazottak és közeli hozzátartozóik vonatkozásábana juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások, rendszerét és feltételeit, valamint a z üdülés rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkoz ó részletes szabályokat, ac)a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás körét, továbbá ezek törvényi szintű szabályozást nem igénylő részletszabályait, ad)azi.számú mellékletbenmeghatározott szempontok mellett az ágazatb a tartozó munkakörökhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, valamint az egye s munkakörökben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak min ősítésénél kizárt szempontokat, valamint b)az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza mega munkaköri alkalmassági vizsgálatra és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokat, valamint az eljárás rendjét. ([11]23) Az Iasz. a) 6. (1) bekezdésében a bírósági ügyintéz ő szövegrész helyébe a főtanácsadó, a bírósági ügyintéz ő szöveg, b) 11/A. (1) bekezdés b) pontjában és 121/A. (4) bekezdésében a hatósági bizonyítvánnyal szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal szöveg, c) 37/B. (2) bekezdésében és (3) bekezdésének záró szövegrészében, valamint 2. számú melléklet 4. pontjában a hatósági bizonyítvány szövegrész helyébe hatósági erkölcs i bizonyítvány szöveg, d) 121/B. (7) bekezdésében az a távolléti díjával szövegrész helyébe az a z illetményével szöveg, e) 135. & (3) bekezdésének nyitó szövegrészében az az igazságügyért felel ős miniszter szövegrész helyébe az a miniszter szöve g lép. ([12]24) Hatályát veszti az Iasz. gj 1. (2) bekezdésében az üdül ők, szövegrész, b)2/a.& (3) bekezdésb)pontja, valamint c) 134/B. & (2) bekezdése. Indokolás : Lásd a T/13217/17/6. számú módosító javaslat indokolását. támogatj a 7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. alcímének a következ ő módosítását javasolja :

10 A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény módosítása 8. l A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gkt.) 2. a)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában ) a)gazdálkodó szervezet : aa)a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhely ű vállalkozás magyarországi fióktelepe,a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, amely nem min ősüla Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény 2. c) pontja alapján az agrárkamara tagjának; ab)az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és a z agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet is, a z egyéni vállalkozót is beleértve ;" (2) A Gkt. 2. e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában) e) országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet : gazdasági érdek-képviseleti célra létrehozott olyan egyesület, illetve egyesületek szövetsége, amelynek legalább 10 megyér e vagy legalább 9 megyére és a fővárosra kiterjedően van tagsága ; (3) A Gkt. 8/A. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép :, 8/A. (1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe val ó bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követ ő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerin t illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. (2) A kamarai nyilvántartás a gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza : a) név ; b) székhely, telephely(ek), fióktelep(ek) ; c) főtevékenység, ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek) ; d) adószám ; e) bankszámla szám(ok) ; a kis- és közévállalkozásokról fel ődésük támo_atásáról szóló törvén szerinti besorolás ; g) elektronikus elérhet őségek ( , honlap) ; h) törvényes képviselő, és önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy neve é s elérhetőségei. (3) A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhet ő be, amely a (2 ) bekezdésben meghatározott adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszer űen aláírva a területi gazdasági kamara részére elektronikus úton vagy papíralapon benyújtotta, valamint a 34/A. -ban meghatározott kamarai hozzájárulást megfizette. (4) Amennyiben a területi gazdasági kamara aztállítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet az e törvény szerinti kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül teg ey a eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén

11 1 1 a gazdálkodó szervezetet az illetékes területi gazdasági kamara a kamarai nyilvántartásb a bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt. (5) A gazdálkodó szervezet a megsz űnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szer lő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezet ő területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítás t kezdemén ezni. A kamarai n 'lvántartásból való törlésért illetve a változás-be'elentés ala á n történ ő adatmódosításért díjat nem kell fizetni. (6) A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szerepl ő adatok nyilvánosak. A kamarai nyilvántartásból országos, vagy több megyét érint ő adatszolgáltatásra az országo s gazdasági kamara, kizárólag a területi gazdasági kamara illetékességét érintő adatszolgáltatásra az érintett területi kamara jogosult. Az elektronikus regisztrációra,a nyilvántartás vezetésére és annak a (2) bekezdésben foglaltakon felüli, önkénte s adatszolgáltatáson alapuló adattartalmára, valamint a kamarai nyilvántartásból történ ő adatszolgáltatásra, annak a felmerül ő költségekkel arányos díjára vonatkozó részlete s szabályokat az országos gazdasági kamara alapszabálya állapítja meg." (4) A Gkt. II. Fejezete a következ ő 8/B. -sal egészül ki : 8/B. (1) Az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének el őmozdítása érdekében az országos kamara a kamarai nyilvántartás részeként, a gazdálkod ó szervezetek iránti bizalom megítélését el ősegítő és gazdasági tevékenységüket jellemz ő., nyilvánosan elérhet ő és közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános információkat tartalmazó adatbázist hoz létre és működtet. (2) Az adatbázis tartalmazza, hogy: a) a gazdálkodó szervezet aa)köztartozásmentes adózónak, ab)kiemelt adózónak, ac)minősített ajánlattevőnek min ősül-e vagy sem ; ad)a békéltető testületi eljárásra és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozot t határozatra vonatkozóan általános alávetési nyilatkozatot tett-e, ae)a fogyasztóvédelmi hatóság pozitív listának min ősül ő nyilvántartásában szerepel-e, b) a gazdálkodó szervezet ba)csődeljárás, felszámolás eljárás, végelszámolás alatt áll-e, továbbá annak kezd ő időpontját és befejezését, bc) ellen végrehajtási eltárás folyamatban van-e, továbbá a végrehajtá s elrendelését és megszüntetését, c) a gazdálkodó szervezet ca)az adószám alkalmazásának felfüggesztése hatálya alatt áll-e, cb)adószámát az állami adóhatóság törölte, vagy cc) terhére az állami adhatóság az el őző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban 100 millió forintot meghaladó összeg ű adóhiányt állapított meg., cd) 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett adótartozása összességében számítva a 100 milli ó forintot, meghaladja, d) a gazdálkodó szervezetet a közbeszerzési eljárásban való részvételt őla Közbeszerzési Döntőbizottság jogerősen eltiltotta ; e) a gazdálkodó szervezettel szemben joger ősen megállapították a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését ;

12 12 fl a gazdálkodó szervezetet jogerősen jelentős összegre elmarasztalták fa)versenyfelügyeleti eljárásban, fb)a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában ; Q) a gazdálkodó szervezet a békéltető testület eljárásában a tanács ajánlásának nem tet t eleget., (3) Az adatbázis tartalmazza a gazdálkodó szervezet nettó árbevételére, valamin t gazdasági teljesítményét jellemz ő egyéb, nyilvánosan elérhető adatokat. (4) A (2) bekezdés pontja alkalmazásában jelentős összegűnek tekintendő bírság mértékét az országos gazdasági kamara és az érintett hatóságok közötti, a területi és a z országos kamara honlapján is közzétett megállapodás tartalmazza. 5 Az adatbázisban szerelő adatok valósá tartalmával összefü.. ő kifo ást a gazdálkodó szervezet annál a hatóságnál emelhet, amely e szerinti adatokat szolgáltatta. Ebben az esetben az adatbázisban fel kell tüntetni, hogy az adat, tény valóságtartalmával összefüggésben az érintett gazdálkodó szervezet kifogást emelt. (6) Az országos gazdasági kamara a d)-g) pontban foglaltakat annak bejegyzését ől számított egy év elteltével törli az adatbázisból." 5_LA Gkt.l 1. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4) A kamarai közfeladatok ellátása, a 8/A. és a 8/B. szerinti kamarai nyilvántartás, valamint a 31. (1) bekezdés szerinti névjegyzék vezetése érdekében a céinformációs és az elektronikus cé _ eljárásban közreműködő szol tálat illetve az e én i vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, az állami adóhatóság, az élelmiszerlánc-felügyelet i szerv, a Közbeszerzési Hatóság, a fogyasztóvédelmi hatóság, a munkaügyi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus úton, térítésmentesen és nyilvántartás céljából módo n átadja az országos kamara számára az e törvényben meghatározott nyilvános adatokat. Az adatszolgáltatás lebonyolításának technikai szabályait az érintett szervek és az országos gazdasági kamara megállapodásban rögzítik. (6) A Gkt. 34/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lém (1) A kamarai közfeladatok ellátásához történ ő hozzájárulásként a gazdálkod ó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni. Nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szüneteltet i és ezt a nyilvántartását vezet ő területi gazdasági kamarának bejelenti. (7) A Gkt a a következő (3) (5) bekezdésekkel egészül ki : 3 E törvén nek az e es i azsá.. i o állási és belü i i tár törvén ek módosításáról szóló évi... törvénnyel (a továbbiakban : Módtv.2) megállapított 2. a) ont ab al. ont 'a szerinti. azdálkodó szervezet a n ilvántartásba vételi kötelezettsé et a Módtv.2. hatálybalépését követ ő 60 napon belül kötelesek teljesíteni. Nem köteles kamarai nyilvántartásba vételét kezdeményezni a 2. a) pont abc alpontja szerinti egyéni vállalkozó, ha a Módtv.2. hatálybalépését követ ő 30 napon belül bejelenti a nyilvántartás vezetésér e köteles területi gazdasági kamarának, hogy egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. (4) A Módtv.2. alapján az országos gazdasági kamara és az érintett szervek legkés őbb június 30-ig megkötik a 11. ~4) bekezdés szerinti megállapodásokat.

13 1 3 (5) Az országos gazdasági kamara a Módtv.2.-vel megállapított 8/B. & alapján létrehozandó nyilvántartást december 31. napját követően köteles működtetni, amelyhez a gazdaságpolitikáért felel ős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetés i fejezete terhére költségvetési támogatást nyújt." Indokolás : Lásd a T/13217/17/7. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 8. Az El őterjesztő az egységes javaslat 10. (1) bekezdésében a NAV tv. 28. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 10. (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 28. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmén y által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz]számlához kapcsolódóan a kormánytisztvisel ő, a pénzügyőr és az ügykezelő részére legfeljebb havonta a központ i költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/8. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. (5) bekezdésében a Bszi. 78. (2 ) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (5) A Bszi a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 78. (1) Az OBH-ban elnökhelyettesek működnek, akik közül legalább egy bíró. (2) Az OBH elnökét akadályoztatása esetén [ideértve azt is] ide nem értve azt az esetet, ha a tisztség nincs betöltve az OBH elnöke által meghatározott rendben az OB H elnökhelyettesei helyettesítik, kivéve, ha törvény eltér ően rendelkezik. Ha az OBH elnökének tisztsége nincs betöltve, az OBH elnökét az a bíró OBH elnökhelyettes helyettesíti, aki a leghosszabb bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Helyettesítésre jogosult hiányában a z OBH elnökének feladatait az OBT elnöke látja el. Indokolás : Lásd a T/13217/17/9. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. (14) bekezdésében a Bszi g) pontjának a következő módosítását javasolja : (14) A Bszi a a következő i és g) ponttal egészül ki :

14 (A bírósági vezetői tisztség megszűnik:) 1 4 f) ha a határozott időre kinevezett bírósági vezető által vezetett bírói testület, szervezeti egység vagy szervezet megsz űnik, vagy g) ha a bírót kérelmére rendelkezési állományba helyezik. Indokolás : Lásd a T/13217/17/10. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 11. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 12. (21) bekezdésében a Bjt (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (21) A Bjt (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmény által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz]számlához kapcsolódóan a bíró részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározot t mértékű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/11. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 12. Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. (23) bekezdésében a Bjt (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (23) A Bjt a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) Az ülnök részére az e törvény, valamint más jogszabály alapján őt megillető javadalmazás és egyéb pénzbeli juttatás kifizetése az általa meghatározott fizetési számlár a történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történ ő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik. Az ülnök részére a fizetési számlához kapcsolódóan legfeljebb havonta a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározott mérték ű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/12. számú módosító javaslat indokolását. támogatj a 13. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 13. -ának a következő módosítását javasolja az Üjt. egyes rendelkezéseit érintően : 13. (1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáró l és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban : [Üsztv.] Üjt.) 76. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

15 1 5 (2) A fizetési [számláról történő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmény által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz] számlához kapcsolódóan az ügyész részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható. (2) Az [Üsztv.] Üjt a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történ ő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét. (3) Az Üjt a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki : (3a) A Legfőbb Ugyészségen dolgozó alügyészt az illetményalap tíz-tizenöt százalékának megfelelő beosztási pótlék illeti meg_a pótlék alapilletmény jelleg ű. (4) Az Üjt a a következőj6) és (7) bekezdéssel egészül ki : (6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a központi költségvetésről szóló törvény ügyészségre vonatkozó költségvetési fejezetében meghatározott személyi juttatások kiemel t el őirányzatán belül az alügyész és az ügyészségi fogalmazó részére határozott időre, illetve a feladat ellátásának idejére kiegészít ő pótlékot állapíthat meg, ha az ügyészség alap- vagy funkcionális tevékenységébe tartozó munkaköri feladatai mellett kommunikációs, instruktori, vagy más, az ügyészség működéséhez szükséges feladatokat rendszeresen teljesít. (7) A kiegészítő pótlék az illetményalap öt tizenöt százalékáig terjedhet. (5) Az Üjt (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) Az ügyészségi megbízott az illetményalap tíz tizenöt százalékának, a Legf őbb Ügyészségen dolgozó ügyészségi megbízott az illetményalap tizenöt harminc százalékána k megfelel ő összegű munkaköri pótlékra jogosult. (6) Az Üjt a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki : (6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a központi költségvetésr ől szóló törvény ügyészségre vonatkozó költségvetési fejezetében meghatározott személyi juttatások kiemel t el őirányzatán belül a tisztvisel ő, az írnok és a fizikai alkalmazott részére határozott id őre, illetve a feladat ellátásának idejére kiegészít ő pótlékot állapíthat meg, ha az ügyészség alap - vagy funkcionális tevékenységébe tartozó munkaköri feladatai mellett kommunikációs, instruktori, vagy más, az ügyészség működéséhez szükséges feladatokat rendszeresen teljesít. (:7_ A kiegészítő pótlék az illetményalap öt tizenöt százalékáig terjedhet. (7) Az Üjt (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki : (Ahol a munka törvénykönyve) (kell érteni.) g) távolléti díjat említ, ott illetményt (8) Az Üjt. a következő 155/B. -sal egészül ki :

16 & (1) Az ügyészségi alkalmazottat illetménye illeti meg a következ ő távollétek idejére is : a) a szabadság időtartama alatt, b) a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 55. (1) bekezdés c)g) pontjában meghatározott esetben, c) az állampolgári kötelezettség teljesítésének időtartamára, d) ha törvény munkavégzés nélkül illetmény fizetését, annak mértéke meghatározás a nélkül írja elő, e) a munkaszüneti nap miatt kiesett időre,.flha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének elháríthatatlan küls ő okot kivéve nem tesz eleget. (2) Az illetmény hetven százaléka jár a betegszabadság tartamára. (3) Az egy napra jutó illetmény : az egy hónapra megállapított illetmény és a tárgyhó munkanapjai számának hányadosa. (4) Az egy órára járó illetmény az egy napra kiszámított illetmény és az ügyészségi alkalmazott naci teles munkaideének a hán adosa. (9) Az Üjt. a) 3. _ (7) bekezdésében a távolléti díj szövegrész helyébe az illetmény szöveg, b) 49. (2) bekezdésében és (3) bekezdés záró szövegrészében a hatósági bizonyítvány szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítvány szöveg,. c) 49. (4) bekezdésében a, hatósági bizonyítványban" szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítványban szöveg, J 74. (4) bekezdésében a,hatósági bizonyítvánnyal" szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal szöveg, e)107. (4) bekezdésében a hatósági bizonyítványt szövegrész helyébe a hatóság i erkölcsi bizonyítványt szöveg,.fl153. (2) bekezdés a) pontjában a 117. ', a 139. _ (2) és (3) bekezdése, a 144. a 148. (2) bekezdés b) pontja, a 156. (2) (4) bekezdése " szövegrész helyébe a 117. a 136. (3) bekezdése, a 139. (2) és (3) bekezdése a 144. a 146. (1), (3) (5) bekezdése, a &, a 156. (2) (4) bekezdése szöveg, g) 155/A. (7) bekezdésében a távolléti díjával szövegrész helyébe az illetményével szöveg lép. Indokolás : Lásd a T/13217/17/13. számú módosító javaslat indokolását. támogatj a 14. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 14. (2) bekezdés d) pontjának az elhagyását javasolja : (2) A Cnytv. a) 98. (4) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg, b) 99. (1) és (2) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg,

17 1 7 c) 104. (4) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg, d) [105. (1) bekezdésében a június 1-je szövegrészek helyébe a január 1-je, a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg, e)] ában a június 1. szövegrész helyébe a december 1. szöve g lép. Indokolás : Lásd a T/13217/17/14. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 15. Az Előterjesztő az egységes javaslat 15. (4) bekezdésében a Kttv (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (4) A Kttv (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmén y által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz] számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvénybe n meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/15. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 16. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 15. -át a következő új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni a Kttv át érintően: (7) A Kttv a a következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7pviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztvisel ő részére a 143. (2) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képvisel ő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható. ([7]8) A Kttv (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (7) Az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott munkavállal ó munkaviszonyára a munka törvénykönyvér ől szóló évi I. törvény a, a, 158. (1) és (3) bekezdése és a nem alkalmazható. Esetükben e törvény 67. -át, át, át és át kell alkalmazni. ([8]9) A Kttv (1) bekezdés 1. pontja a következ ő fi alponttal egészül ki : (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletbe n 1. megállapítsa) fi a rendelkezési állományú katona részére történ ő munkakör felajánlásra (vonatkozó részletes szabályokat;)

18 1 8 Indokolás : Lásd a T/13217/17/16. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 17. -ának a következő módosítását javasolja az Ogytv. V/A. Fejezetét érintően : 17. (1) Az Országgy űlésről szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban : Ogytv.) a következő V/A. Fejezettel egészül ki : V/A. Fejezet Egyes döntésekhez szükséges szavazati arány 61/A. & A képvisel ők kétharmadának szavazata szükséges a Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló törvény szerinti Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökének és választott tagjának a megválasztásához, valamint ha a Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló törvén y szerint az Országgyűlés dönt a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke és választott tagj a megbízatása megszűnésérő l. (2) Az Ogytv & (5) bekezdésében a IV-V. Fejezet szövegrész helyébe a IV V/A. Fejezet szöveg lép. a) Nem lép hatályba az [Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény] Ogytv (2) bekezdése. Indokolás : Lásd a T/13217/17/17. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 18. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 18. c) pontjának a következő módosítását javasolja : (Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló év i CXVIL törvény) c) [103.] 130. (7) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg (léh.) Indokolás : Lásd a T/13217/17/18. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 19. Az Előterjeszt ő az egységes javaslat 19. -ában a honvédek jogállásáról szól ó évi CCV. törvény 129. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 19. A honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény 129. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

19 1 9 (1) Az illetményt a hivatalos magyar pénznemben kell megállapítani, és havont a utólag, a tárgyhónapot követ ő hónap 5. napjáig kell kifizetni, vagy az állomány tagj a megbízása alapján fizetési számlájára átutalni. A Honvédség viseli az illetmény fizetés i számlára történő átutalásának, illetve készpénzben történő kifizetésének a költségét. A fizetési [számláról történő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmény által ezzel össze - függésben közvetlenül felszámított díjakhoz] számlához kapcsolódóan az állomány tagj a részére legfeljebb havonta a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározot t mértékű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/19. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 20. Az El őterjeszt ő az egységes javaslatot a következ ő új 20. alcímmel javasolja kiegészíteni a Civil törvény 14. (3) (6) és a 74. (4) bekezdését érintően : 20. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény módosítása 20. (1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban : Civil törvény) 14. -a a következő (3) (6) bekezdéssel egészül ki : (3) A Civil Információs Portál felé elektronikus úton adatbázis formájában a Civi l Információs Portálon e célra kialakított felületen keresztül szolgáltatj a a) az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és a z ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott, az országos névjegyzékben szerepl ő, b) az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adózót terhel ő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszer ű igénybevételéhez a honlapján közzétett, c) a Központi Statisztikai Hivatal az általa a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényben (a továbbiakban : Sttv.) meghatározott statisztikai számjel valamint, az Sttv. 6. (2) bekezdésében statisztikai regiszterben tárolt nyilvános, d) az adóhatóság a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adóz ó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján a kedvezményezett számára kiutalt összegekről és azok felhasználásáról az adóhatóság rendelkezésére álló, e) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint, a hatósági nyilvántartásban szerepl ő civil szervezetekre vonatkozó adatokat. (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok joger őre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomásárajutását követ ő legfeljebb három munkanapos késleltetéssel kell szolgáltatni.

20 20 (5) A Civil Információs Portálon a civil szervezetekre vonatkozóan a (3) bekezdé s szerint szolgáltatott adatok közül a közzétételt követ ően közhiteles a civil szervezetre vonatkozóan a (3) bekezdésd)pontja szerinti adatok közül a kiutalt összeg felhasználására vonatkozó adat és a (3) bekezdése)pontja szerinti adat. (6) A Civil Információs Portálon jelölni kell azt, hogy mely adat közhiteles." (2) A Civil törvény 74. (4) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébea január 1. szöveg lép." Indokolás : Lásd a T/13217/17/20. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 21. Az Előterjesztő az egységes javaslat 20. alcímének a következő módosítását javasolja : [20.]21. Záró rendelkezések [20.]21. (1) Ez a törvény a (2) ([4]6) bekezdésben foglalt kivétellel [a kihirdetését követ ő 3. napon] december 31-én lép hatályba. (2) A 2., a 4. (1) és (2) bekezdése, a [6 8.] 6. (1) és (2) bekezdése, a 7. (5), (7), bekezdése 23 bekezdés a d ont a 24 bekezdés a onta a , a 15., a 17. (1) és (2) bekezdése és a január 1-jén lép hatályba. (3) A január 2-án lép hatályba. (4) A 3. (1) bekezdése, a 6. (3) bekezdése, a 7. (1) (4) bekezdése és (6), (8), (9), (12), (19)_(22) bekezdése, valamint (23) bekezdés e) pontja március 1-jén léphatályba. L5) Az 5. (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés b) d) pontja és a 20. (1) bekezdés e július 1-jén lép hatályba. (6) A 7. (24) bekezdés b) és c) pontja január 1-jén lép hatályba. W E törvény [21.]22. a) 11. -a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése, b) 12. (4) (6) bekezdése és (8) (22) bekezdése, (25) bekezdés c) k) és m) pontja, (26) bekezdése, valamint (27) bekezdés b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése, c) 13. [-a] (1), (2) és (8) bekezdése, valamint (9) bekezdés b) e) és gr) pontjaaz Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minő sül.

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 19., péntek 177. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben