az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/ számú törvényjavaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat"

Átírás

1 T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/ számú törvényjavaslat záró vitájáho z (Együtt kezelendő a T/13217/16. sz. egységes javaslattal.) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgy ú törvények módosításáról szóló, T/13217/16. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13217/17. számú zárószavazás el őtti módosító javaslatokat. Az El őterjesztő álláspontja szerint a törvény 11. -a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése, 12. (4) (6) bekezdése és (8) (22) bekezdése, (25) bekezdés c) k) és m) pontja, (26 ) bekezdése, valamint (27) bekezdés b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése, 13. (1), (2) és (8) bekezdése, valamint (9) bekezdés b) e) és g) pontja az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdés e alapján sarkalatosnak min ősül. A törvény 17. (1) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül. Az ajánlásban használt rövidítések : Bjt. : a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény Bszi. : a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény Civil törvény : az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény Cnytv. : a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg ő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény Gkt. : a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény Hszt.: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény

2 2 Iasz. : az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény Kjt. : a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Kttv. : a közszolgálati tisztvisel őkről szóló évi CXCIX. törvény NAV tv. : a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény Ogytv. : az országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény Pp. : a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény Rtv. : a Rend őrségről szóló évi XXXIV. törvény Üjt. : a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és a z ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény 1. Az Előterjeszt ő az egységes javaslat 1. -ának a következ ő módosítását és (2 ) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja a Pp. egyes rendelkezéseit érintően : 1. ( A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a) 394/B. (1) bekezdésében a június 30. szövegrész helyébe a júniu s 30. szöveg, b) 394/C. -ában a július 1. napjától szövegrész helyébe a július 1. napjától szöveg, c) 394/D. (1) bekezdésében a június 30 szövegrész helyébe a júniu s 30 szöveg, a július 1. szövegrész helyébe a július 1. szöveg, d) 394/E. (1) bekezdésében a június 30. szövegrész helyébe a június 30. szöveg, e) 394/E. (2) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a júliu s 1."szöveg lép. (21A Pp. 386/U. & (1) bekezdése az, A perben szövegrész helyett az A törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perben szöveggel lép hatályba. Indokolás : Lásd a T/13217/17/1. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 2. Az El őterjesztő az egységes javaslat 2. -ában a Kjt. 79/A. (2) bekezdéséne k a következő módosítását javasolja : 2. (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: [Ktv.]Kjt.) 79/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmén y által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz]számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.

3 3 (2) A [Ktv.]Kjt. 79/A. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történ ő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét. Indokolás : Lásd a T/13217/17/2. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. -ának a következő módosítását javasolj a az Rtv. 4/A. (3) bekezdését érintően : 3. (1) A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 4/A., (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : állhat." (3) Az általános rend őrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állomány a a) hivatásos állományú rendőrökből, b) kormánytisztvisel őkbő l, c) igazságügyi alkalmazottakból, d) közalkalmazottakból, valamin t e) a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókbó l (2) Az Rtv. 6/A. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4) Nem választható meg a testület tagjává az, ak i a) a megválasztás időpontjában párt alkalmazottja vagy tisztségvisel ője, b) a megválasztás id őpontjában vagy az azt megel őző két évben állami vezető, polgármester, c) a megválasztás időpontjában vagy az azt megel őző hat évben rendvédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével vagy nyomozó hatóságával, valamint a Magyar Honvédséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt. Indokolás : Lásd a T/13217/17/3. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. (1) bekezdésében a Hszt. 117/A. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 6. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáró l szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban : Hszt.) 117/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmény által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz] számlához kapcsolódóan az e

4 4 törvény hatálya alá tartozó személy részére legfeljebb havonta a központi költségvetésr ő l szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható." Indokolás : Lásd a T/13217/17/4. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 5. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 6. -át a következő (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni a Hszt. 264/B. -át érintően : (3) A Hszt.-nek az A rendőrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok alcíme a következő 264/B. -sal egészül ki : A hivatásos állománynak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakért ői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél szolgálatot teljesít ő tagja vonatkozásában szolgálati elöljárónak, állományilletékes parancsnoknak vagy munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak a vezető beosztású, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati fogviszonyáról szóló törvény szabályai szerint foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott i s minősülhet. Indokolás : Lásd a T/13217/17/5. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. -ának a következő módosítását javasolja az Iasz. egyes rendelkezéseit érintően : 7. (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 1. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : (1) E törvény hatály a a) a bíróságokkal, b) az Országos Bírósági Hivatallal (a továbbiakban : OBH), c) az igazságügyi szakértői intézménnyel (a továbbiakban: egyéb igazságügyi szerv), valamint d) az általános rend őrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakért ői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél (a továbbiakban: a rend őrség szakértői szerve) az igazságügyi szakértőként és szakértőjelöltként, valamint a technikusként foglalkoztatotta l létesített szolgálati jogviszonyra (a továbbiakban: szolgálati jogviszony) terjed ki. (2) Az (1) bekezdés a) c) pontjában megjelölt igazságiiyi szerv (a továbbiakban : igazságügyi szerv) által fenntartott bölcs ődék és óvodák dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. (2) Az Iasz. 2. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

5 5 (1) A szolgálati viszony alanyai egyrészről az igazságügyi szerv vagy a rendőrség szakértői szerve, másrészr ől az igazságügyi alkalmazott. (3) Az Iasz. 2. (2) bekezdése a következő b)ponttal egészül ki : (Igazságügyi alkalmazott :) b)a rendőrség szakért ői szervénél foglalkoztatott technikus, (4) Az Iasz. a következ ő 2/A. -sal egészül ki : 2/A. (1) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában tisztviselő alatt a 2. (2 ) bekezdésb)pontjában meghatározott igazságügyi alkalmazottat is érteni kell. (2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a) az egyéb igazságügyi szervre irányadó rendelkezéseket a rend őrség szakértői szervére is, b) az egyéb igazságügyi szervnél létesített szolgálati jogviszony tekintetében irányad ó rendelkezéseket a rendőrség szakértői szervénél létesített szolgálati jogviszonyra i s alkalmazni kell. (3) A rendőrség szakértői szervére nem kell alkalmazni a) a 35/A., valamint b) a rendelkezéseit. (5) Az Iasz.6. -a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) A Kúrián és az OBH-ban foglalkoztatott főtanácsadó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkez ő tisztvisel ő. (6) Az Iasz. 8. (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki : (A munkáltatói jogkört) d) a rend őrség szakértői szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak tekintetében jogszabályban meghatározott személy, (gyakorolja. ) ([2]7) Az Iasz. 13. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Egyéb igazságügyi szervhez igazságügyi szakértővé az nevezhet ő ki, aki az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és az igazságügyi szakért ői tevékenységrő l szóló törvény szerint igazságügyi szakért ő. (8) Az Iasz. 13. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

6 6 (3) Egyéb igazságügyi szervhez és a rend őrség szakért ői szervéhez igazságügyi szakért ővé az nevezhető ki, aki az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és a z igazságügyi szakértői tevékenységr ől szóló törvény szerint igazságügyi szakért ő. (9) Az Iasz. 28. &-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A rendőrség szakért ői szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott esetébe n a végkielégítés összegének a meghatározásánál a (2) bekezdésben meghatározottakon felül szolgálati viszonyban töltött id őként vehető figyelembe a rendőrség szakértői szervéné l megszakítás nélkül eltöltött id ő is. ([3] 10) Az Iasz. a következő 42/A. -sal egészül ki : 42/A. (1) A bírósági titkárt az OBH elnöke az OBH-ba beoszthatja. A beosztáshoz a bírósági titkár hozzájárulása szükséges. (2) Az OBH-ba beosztott bírósági titkár tekintetében a munkáltatói jogkört az OB H elnöke gyakorolja. (3) A bírósági titkár a hivatali tevékenysége során köteles végrehajtani az OBH elnökének intézkedéseit, utasításait. (4) A hivatali beosztás megszűnését követ ően a bírósági titkárt a hivatal i tevékenységét megelőző szolgálati helyére kell beosztani. (5) Az OBH elnöke a bírósági titkár hivatali beosztását megszüntetheti, a bíróság i titkár kérelmére megszünteti. (6) A bírósági titkár a megszüntetés közlését követ ően további 30 napig kötele s feladatait ellátni, amitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. ([4] 11) Az Iasz. Az illetmény című alcíme a következ ő 96/A. -sal egészül ki : 96/A. (1) Az igazságügyi alkalmazottat az illetménye illeti meg a következ ő távollétek idejére is : a) a szabadság id őtartama alatt, b) az Mt. 55. (1) bekezdés c) g) pontjában meghatározott esetben, c) az állampolgári kötelezettség teljesítésének időtartamára, d) ha e törvény munkavégzés nélkül illetmény fizetését annak mértéke meghatározás a nélkül írja el ő, e) a munkaszüneti nap miatt kiesett id őre, fi ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének elháríthatatlan külső okot kivév e nem tesz eleget. (2) Az illetmény 70 százaléka jár a betegszabadság tartamára. (3) Az egy napra járó illetmény az egy hónapra megállapított illetmény és a tárgyhó munkanapjai számának hányadosa. (4) Az egy órára járó illetmény az egy napra kiszámított illetmény és az igazságügy i alkalmazott napi teljes munkaidejének a hányadosa. (12) Az Iasz (4) bekezdés a következ ő d) ponttal egészül ki :

7 7 (Részben vagy egészben igazságügyi szolgálati időként lehet figyelembe venni) d) a rend őrség szakért ői szervének igazságügyi alkalmazottainál a korább i munkaviszony, kormánytisztviselői, köztisztvisel ői, kormányzati ügykezel ői, közszolgálati ügykezelői, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszony és szolgálati jogviszony idejét. ([5]13) Az Iasz (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A Kúrián és az OBH-nál dolgozó bírósági titkárt, valamint a Kúrián és az OBH - nál, továbbá az egyéb igazságügyi szerveknek a Kormány által rendeletben meghatározot t szervezeti egységénél dolgozó fels őfokú végzettségű tisztvisel őt beosztási pótlék illeti meg. ([6] 14) Az Iasz át megelőző alcímcímének helyébe a következ ő alcímcím lép : Munkaköri pótlék és kiegészít ő pótlék (['7]15) Az Iasz a helyébe a következő rendelkezés lép : 109. (1) Az igazságügyi szakért ő az igazságügyi szolgálati idejétől függően az illetményalap százalékának, a bírósági ügyintéző az illetményalap százalékának, a törvényszéki végrehajtó és a végrehajtási ügyintéz ő az illetményalap 8 százalékának megfelel ő összegű munkaköri pótlékra jogosult. (2) A Kúrián és az OBH-ban dolgozó főtanácsadó az illetményalap százalékának megfelelő összegű munkaköri pótlékra jogosult. (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a központi költségvetésr ől szóló törvény bíróságokra vonatkozó költségvetési fejezetében meghatározott személyi juttatások kiemel t el őirányzatán belül az igazságügyi alkalmazott részére határozott id őre, illetve a feladat ellátásának idejére kiegészítő pótlékot állapíthat meg, ha a bíróság alaptevékenységébe tartoz ó munkaköri feladatai mellett kommunikációs, instruktori, közvetít ői kapcsolattartói, tanúgondozási, vagy más a bíróság vagy a központi igazgatás m űködéséhez szükséges feladatokat rendszeresen teljesít. (4) A kiegészítő pótlék összege az illetményalap 5 százalékától 15 százalékáig terjedhet. ([8]16) Az Iasz (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a szolgálati viszonyra az Mt. 6. és 7. -át, 8. (1) (3) bekezdését, 9. -át, 10. (2) és (4) bekezdését, 12. -át, 20. (3 ) bekezdését, 21. (1) (3) bekezdését, 22. (1) és (3) (6) bekezdését, 23. -át, 24. (1 ) bekezdés els ő mondatának els ő fordulatát és második mondatát, valamint (2), (3) és (4) bekezdését, át, 29. (1) és (3) (5) bekezdését, 30. -át, 45. (4) bekezdését, 51. (2), (3) és (5) bekezdését, 55. (1) bekezdését, 60. -át, 61. (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, 66. (4) bekezdését, 70. (4) bekezdését, 86. (1) és (2) bekezdését, valamint (3) bekezdés b) pontját, 87. és 88. -át, 91. -át, 92. (2) bekezdés a) pontját, valamint (4) és (5) bekezdését, 93. (2) (4) bekezdését, 97. (1), (3) és (4) bekezdését, 99. -át, át, 102. (1) és (5) bekezdését, 104. (1), (3) és (4) bekezdését, át, 115. (2) bekezdését, át, 120. és át, 122. (3) (5) bekezdését, 123. (1) (4) bekezdését, valamint (5) bekezdés a) és b) pontját, továbbá (7) bekezdését, át, 134. (1) (3 ) bekezdését, valamint (4) bekezdés a) és b) pontját, 136. (1) bekezdését, át, 155. és

8 át, 157. (1) bekezdését, át, 192. (1) bekezdését, át, át, 272. (2) (9) bekezdését, 273. (1) és (2) bekezdését, 274. (1) bekezdésének els ő fordulatát, valamint (2) (5) bekezdését, át, át, 287. (4) bekezdését, 294. (1 ) bekezdés b), c), d), g) és i) pontját, valamint (2) bekezdését megfelel ően alkalmazni kell." ([9] 17) Az Iasz (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmén y által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz]számlához kapcsolódóan az igazságügyi alkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható. ([10] 18) Az Iasz a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történ ő átutalásának vagy készpénzben történ ő kifizetésének a költségét. (19) Az Iasz. a következ ő 134/B. és 134/C. -sal egészül ki : 134/B. (1) A 32. (2) bekezdésében falalt rendelkezést a rendőrség szakértői szerve esetében a március 1-jén vagy azt követ ően létrejött megbízásokra kell alkalmazni. (2) A rendőrség szakértői szerve december 31-ig a) megteszi a 93. és 94. -ban foglalt rendelkezések alkalmazása érdekében szüksége s intézkedéseket, valamint b) az igazságügyi alkalmazottairól a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/B 83/D. -ban meghatározott nyilvántartást vezeti. 134/C. A rendőrség szakértői szervének igazságügyi alkalmazottját megillető egyes illetményelemek együttes összege nem lehet alacsonyabb azőt március 1-jét megelőzően megillető egyes illetményelemek együttes összegénél. (20) Az Iasz (3) bekezdésb)pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy) b)az1. (1) bekezdésd)pontjában meghatározott személyi kör kivételével a z igazságügyi alkalmazottak munkaköri elnevezéseit és a képesítési követelmények részlete s szabályait, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkaköröket az OBH-ra ésa bíróságokra vonatkozóan az OBH elnöke véleményének kikérésével (rendeletben állapítsa meg.) (21) Az Iasz (3) bekezdésd)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Felhatalmazást kap az igazságügyért felel ős miniszter, hogy) d az 1. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyi kör kivételével az igazságügyi alkalmazottaknak, valamint a bíróságok által fenntartott üdül ők, bölcsődék és óvodák alkalmazottainak igazolványára vonatkozó szabályokat (rendeletben állapítsa meg.)

9 (22) Az Iasz &-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki : 9 (4) Felhatalmazást kap a rendészetért felel ős miniszter, hogy az 1. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott igazságügyi alkalmazottak tekintetében a)rendeletben határozza me g aa)a munkaköri elnevezéseket és képesítési követelményeket, valaminta veszélyességi pótlékra jogosító munkaköröket, ab)az igazságügyi alkalmazottak és közeli hozzátartozóik vonatkozásábana juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások, rendszerét és feltételeit, valamint a z üdülés rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkoz ó részletes szabályokat, ac)a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás körét, továbbá ezek törvényi szintű szabályozást nem igénylő részletszabályait, ad)azi.számú mellékletbenmeghatározott szempontok mellett az ágazatb a tartozó munkakörökhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, valamint az egye s munkakörökben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak min ősítésénél kizárt szempontokat, valamint b)az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza mega munkaköri alkalmassági vizsgálatra és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokat, valamint az eljárás rendjét. ([11]23) Az Iasz. a) 6. (1) bekezdésében a bírósági ügyintéz ő szövegrész helyébe a főtanácsadó, a bírósági ügyintéz ő szöveg, b) 11/A. (1) bekezdés b) pontjában és 121/A. (4) bekezdésében a hatósági bizonyítvánnyal szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal szöveg, c) 37/B. (2) bekezdésében és (3) bekezdésének záró szövegrészében, valamint 2. számú melléklet 4. pontjában a hatósági bizonyítvány szövegrész helyébe hatósági erkölcs i bizonyítvány szöveg, d) 121/B. (7) bekezdésében az a távolléti díjával szövegrész helyébe az a z illetményével szöveg, e) 135. & (3) bekezdésének nyitó szövegrészében az az igazságügyért felel ős miniszter szövegrész helyébe az a miniszter szöve g lép. ([12]24) Hatályát veszti az Iasz. gj 1. (2) bekezdésében az üdül ők, szövegrész, b)2/a.& (3) bekezdésb)pontja, valamint c) 134/B. & (2) bekezdése. Indokolás : Lásd a T/13217/17/6. számú módosító javaslat indokolását. támogatj a 7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. alcímének a következ ő módosítását javasolja :

10 A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény módosítása 8. l A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gkt.) 2. a)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában ) a)gazdálkodó szervezet : aa)a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhely ű vállalkozás magyarországi fióktelepe,a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, amely nem min ősüla Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény 2. c) pontja alapján az agrárkamara tagjának; ab)az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és a z agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet is, a z egyéni vállalkozót is beleértve ;" (2) A Gkt. 2. e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában) e) országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet : gazdasági érdek-képviseleti célra létrehozott olyan egyesület, illetve egyesületek szövetsége, amelynek legalább 10 megyér e vagy legalább 9 megyére és a fővárosra kiterjedően van tagsága ; (3) A Gkt. 8/A. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép :, 8/A. (1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe val ó bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követ ő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerin t illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. (2) A kamarai nyilvántartás a gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza : a) név ; b) székhely, telephely(ek), fióktelep(ek) ; c) főtevékenység, ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek) ; d) adószám ; e) bankszámla szám(ok) ; a kis- és közévállalkozásokról fel ődésük támo_atásáról szóló törvén szerinti besorolás ; g) elektronikus elérhet őségek ( , honlap) ; h) törvényes képviselő, és önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy neve é s elérhetőségei. (3) A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhet ő be, amely a (2 ) bekezdésben meghatározott adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszer űen aláírva a területi gazdasági kamara részére elektronikus úton vagy papíralapon benyújtotta, valamint a 34/A. -ban meghatározott kamarai hozzájárulást megfizette. (4) Amennyiben a területi gazdasági kamara aztállítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet az e törvény szerinti kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül teg ey a eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén

11 1 1 a gazdálkodó szervezetet az illetékes területi gazdasági kamara a kamarai nyilvántartásb a bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt. (5) A gazdálkodó szervezet a megsz űnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szer lő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezet ő területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítás t kezdemén ezni. A kamarai n 'lvántartásból való törlésért illetve a változás-be'elentés ala á n történ ő adatmódosításért díjat nem kell fizetni. (6) A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szerepl ő adatok nyilvánosak. A kamarai nyilvántartásból országos, vagy több megyét érint ő adatszolgáltatásra az országo s gazdasági kamara, kizárólag a területi gazdasági kamara illetékességét érintő adatszolgáltatásra az érintett területi kamara jogosult. Az elektronikus regisztrációra,a nyilvántartás vezetésére és annak a (2) bekezdésben foglaltakon felüli, önkénte s adatszolgáltatáson alapuló adattartalmára, valamint a kamarai nyilvántartásból történ ő adatszolgáltatásra, annak a felmerül ő költségekkel arányos díjára vonatkozó részlete s szabályokat az országos gazdasági kamara alapszabálya állapítja meg." (4) A Gkt. II. Fejezete a következ ő 8/B. -sal egészül ki : 8/B. (1) Az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének el őmozdítása érdekében az országos kamara a kamarai nyilvántartás részeként, a gazdálkod ó szervezetek iránti bizalom megítélését el ősegítő és gazdasági tevékenységüket jellemz ő., nyilvánosan elérhet ő és közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános információkat tartalmazó adatbázist hoz létre és működtet. (2) Az adatbázis tartalmazza, hogy: a) a gazdálkodó szervezet aa)köztartozásmentes adózónak, ab)kiemelt adózónak, ac)minősített ajánlattevőnek min ősül-e vagy sem ; ad)a békéltető testületi eljárásra és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozot t határozatra vonatkozóan általános alávetési nyilatkozatot tett-e, ae)a fogyasztóvédelmi hatóság pozitív listának min ősül ő nyilvántartásában szerepel-e, b) a gazdálkodó szervezet ba)csődeljárás, felszámolás eljárás, végelszámolás alatt áll-e, továbbá annak kezd ő időpontját és befejezését, bc) ellen végrehajtási eltárás folyamatban van-e, továbbá a végrehajtá s elrendelését és megszüntetését, c) a gazdálkodó szervezet ca)az adószám alkalmazásának felfüggesztése hatálya alatt áll-e, cb)adószámát az állami adóhatóság törölte, vagy cc) terhére az állami adhatóság az el őző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban 100 millió forintot meghaladó összeg ű adóhiányt állapított meg., cd) 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett adótartozása összességében számítva a 100 milli ó forintot, meghaladja, d) a gazdálkodó szervezetet a közbeszerzési eljárásban való részvételt őla Közbeszerzési Döntőbizottság jogerősen eltiltotta ; e) a gazdálkodó szervezettel szemben joger ősen megállapították a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését ;

12 12 fl a gazdálkodó szervezetet jogerősen jelentős összegre elmarasztalták fa)versenyfelügyeleti eljárásban, fb)a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában ; Q) a gazdálkodó szervezet a békéltető testület eljárásában a tanács ajánlásának nem tet t eleget., (3) Az adatbázis tartalmazza a gazdálkodó szervezet nettó árbevételére, valamin t gazdasági teljesítményét jellemz ő egyéb, nyilvánosan elérhető adatokat. (4) A (2) bekezdés pontja alkalmazásában jelentős összegűnek tekintendő bírság mértékét az országos gazdasági kamara és az érintett hatóságok közötti, a területi és a z országos kamara honlapján is közzétett megállapodás tartalmazza. 5 Az adatbázisban szerelő adatok valósá tartalmával összefü.. ő kifo ást a gazdálkodó szervezet annál a hatóságnál emelhet, amely e szerinti adatokat szolgáltatta. Ebben az esetben az adatbázisban fel kell tüntetni, hogy az adat, tény valóságtartalmával összefüggésben az érintett gazdálkodó szervezet kifogást emelt. (6) Az országos gazdasági kamara a d)-g) pontban foglaltakat annak bejegyzését ől számított egy év elteltével törli az adatbázisból." 5_LA Gkt.l 1. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4) A kamarai közfeladatok ellátása, a 8/A. és a 8/B. szerinti kamarai nyilvántartás, valamint a 31. (1) bekezdés szerinti névjegyzék vezetése érdekében a céinformációs és az elektronikus cé _ eljárásban közreműködő szol tálat illetve az e én i vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, az állami adóhatóság, az élelmiszerlánc-felügyelet i szerv, a Közbeszerzési Hatóság, a fogyasztóvédelmi hatóság, a munkaügyi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus úton, térítésmentesen és nyilvántartás céljából módo n átadja az országos kamara számára az e törvényben meghatározott nyilvános adatokat. Az adatszolgáltatás lebonyolításának technikai szabályait az érintett szervek és az országos gazdasági kamara megállapodásban rögzítik. (6) A Gkt. 34/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lém (1) A kamarai közfeladatok ellátásához történ ő hozzájárulásként a gazdálkod ó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni. Nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szüneteltet i és ezt a nyilvántartását vezet ő területi gazdasági kamarának bejelenti. (7) A Gkt a a következő (3) (5) bekezdésekkel egészül ki : 3 E törvén nek az e es i azsá.. i o állási és belü i i tár törvén ek módosításáról szóló évi... törvénnyel (a továbbiakban : Módtv.2) megállapított 2. a) ont ab al. ont 'a szerinti. azdálkodó szervezet a n ilvántartásba vételi kötelezettsé et a Módtv.2. hatálybalépését követ ő 60 napon belül kötelesek teljesíteni. Nem köteles kamarai nyilvántartásba vételét kezdeményezni a 2. a) pont abc alpontja szerinti egyéni vállalkozó, ha a Módtv.2. hatálybalépését követ ő 30 napon belül bejelenti a nyilvántartás vezetésér e köteles területi gazdasági kamarának, hogy egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. (4) A Módtv.2. alapján az országos gazdasági kamara és az érintett szervek legkés őbb június 30-ig megkötik a 11. ~4) bekezdés szerinti megállapodásokat.

13 1 3 (5) Az országos gazdasági kamara a Módtv.2.-vel megállapított 8/B. & alapján létrehozandó nyilvántartást december 31. napját követően köteles működtetni, amelyhez a gazdaságpolitikáért felel ős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetés i fejezete terhére költségvetési támogatást nyújt." Indokolás : Lásd a T/13217/17/7. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 8. Az El őterjesztő az egységes javaslat 10. (1) bekezdésében a NAV tv. 28. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 10. (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 28. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmén y által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz]számlához kapcsolódóan a kormánytisztvisel ő, a pénzügyőr és az ügykezelő részére legfeljebb havonta a központ i költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/8. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. (5) bekezdésében a Bszi. 78. (2 ) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (5) A Bszi a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 78. (1) Az OBH-ban elnökhelyettesek működnek, akik közül legalább egy bíró. (2) Az OBH elnökét akadályoztatása esetén [ideértve azt is] ide nem értve azt az esetet, ha a tisztség nincs betöltve az OBH elnöke által meghatározott rendben az OB H elnökhelyettesei helyettesítik, kivéve, ha törvény eltér ően rendelkezik. Ha az OBH elnökének tisztsége nincs betöltve, az OBH elnökét az a bíró OBH elnökhelyettes helyettesíti, aki a leghosszabb bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Helyettesítésre jogosult hiányában a z OBH elnökének feladatait az OBT elnöke látja el. Indokolás : Lásd a T/13217/17/9. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. (14) bekezdésében a Bszi g) pontjának a következő módosítását javasolja : (14) A Bszi a a következő i és g) ponttal egészül ki :

14 (A bírósági vezetői tisztség megszűnik:) 1 4 f) ha a határozott időre kinevezett bírósági vezető által vezetett bírói testület, szervezeti egység vagy szervezet megsz űnik, vagy g) ha a bírót kérelmére rendelkezési állományba helyezik. Indokolás : Lásd a T/13217/17/10. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 11. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 12. (21) bekezdésében a Bjt (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (21) A Bjt (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmény által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz]számlához kapcsolódóan a bíró részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározot t mértékű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/11. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 12. Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. (23) bekezdésében a Bjt (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (23) A Bjt a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) Az ülnök részére az e törvény, valamint más jogszabály alapján őt megillető javadalmazás és egyéb pénzbeli juttatás kifizetése az általa meghatározott fizetési számlár a történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történ ő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik. Az ülnök részére a fizetési számlához kapcsolódóan legfeljebb havonta a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározott mérték ű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/12. számú módosító javaslat indokolását. támogatj a 13. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 13. -ának a következő módosítását javasolja az Üjt. egyes rendelkezéseit érintően : 13. (1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáró l és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban : [Üsztv.] Üjt.) 76. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

15 1 5 (2) A fizetési [számláról történő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmény által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz] számlához kapcsolódóan az ügyész részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható. (2) Az [Üsztv.] Üjt a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történ ő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét. (3) Az Üjt a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki : (3a) A Legfőbb Ugyészségen dolgozó alügyészt az illetményalap tíz-tizenöt százalékának megfelelő beosztási pótlék illeti meg_a pótlék alapilletmény jelleg ű. (4) Az Üjt a a következőj6) és (7) bekezdéssel egészül ki : (6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a központi költségvetésről szóló törvény ügyészségre vonatkozó költségvetési fejezetében meghatározott személyi juttatások kiemel t el őirányzatán belül az alügyész és az ügyészségi fogalmazó részére határozott időre, illetve a feladat ellátásának idejére kiegészít ő pótlékot állapíthat meg, ha az ügyészség alap- vagy funkcionális tevékenységébe tartozó munkaköri feladatai mellett kommunikációs, instruktori, vagy más, az ügyészség működéséhez szükséges feladatokat rendszeresen teljesít. (7) A kiegészítő pótlék az illetményalap öt tizenöt százalékáig terjedhet. (5) Az Üjt (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) Az ügyészségi megbízott az illetményalap tíz tizenöt százalékának, a Legf őbb Ügyészségen dolgozó ügyészségi megbízott az illetményalap tizenöt harminc százalékána k megfelel ő összegű munkaköri pótlékra jogosult. (6) Az Üjt a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki : (6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a központi költségvetésr ől szóló törvény ügyészségre vonatkozó költségvetési fejezetében meghatározott személyi juttatások kiemel t el őirányzatán belül a tisztvisel ő, az írnok és a fizikai alkalmazott részére határozott id őre, illetve a feladat ellátásának idejére kiegészít ő pótlékot állapíthat meg, ha az ügyészség alap - vagy funkcionális tevékenységébe tartozó munkaköri feladatai mellett kommunikációs, instruktori, vagy más, az ügyészség működéséhez szükséges feladatokat rendszeresen teljesít. (:7_ A kiegészítő pótlék az illetményalap öt tizenöt százalékáig terjedhet. (7) Az Üjt (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki : (Ahol a munka törvénykönyve) (kell érteni.) g) távolléti díjat említ, ott illetményt (8) Az Üjt. a következő 155/B. -sal egészül ki :

16 & (1) Az ügyészségi alkalmazottat illetménye illeti meg a következ ő távollétek idejére is : a) a szabadság időtartama alatt, b) a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 55. (1) bekezdés c)g) pontjában meghatározott esetben, c) az állampolgári kötelezettség teljesítésének időtartamára, d) ha törvény munkavégzés nélkül illetmény fizetését, annak mértéke meghatározás a nélkül írja elő, e) a munkaszüneti nap miatt kiesett időre,.flha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének elháríthatatlan küls ő okot kivéve nem tesz eleget. (2) Az illetmény hetven százaléka jár a betegszabadság tartamára. (3) Az egy napra jutó illetmény : az egy hónapra megállapított illetmény és a tárgyhó munkanapjai számának hányadosa. (4) Az egy órára járó illetmény az egy napra kiszámított illetmény és az ügyészségi alkalmazott naci teles munkaideének a hán adosa. (9) Az Üjt. a) 3. _ (7) bekezdésében a távolléti díj szövegrész helyébe az illetmény szöveg, b) 49. (2) bekezdésében és (3) bekezdés záró szövegrészében a hatósági bizonyítvány szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítvány szöveg,. c) 49. (4) bekezdésében a, hatósági bizonyítványban" szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítványban szöveg, J 74. (4) bekezdésében a,hatósági bizonyítvánnyal" szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal szöveg, e)107. (4) bekezdésében a hatósági bizonyítványt szövegrész helyébe a hatóság i erkölcsi bizonyítványt szöveg,.fl153. (2) bekezdés a) pontjában a 117. ', a 139. _ (2) és (3) bekezdése, a 144. a 148. (2) bekezdés b) pontja, a 156. (2) (4) bekezdése " szövegrész helyébe a 117. a 136. (3) bekezdése, a 139. (2) és (3) bekezdése a 144. a 146. (1), (3) (5) bekezdése, a &, a 156. (2) (4) bekezdése szöveg, g) 155/A. (7) bekezdésében a távolléti díjával szövegrész helyébe az illetményével szöveg lép. Indokolás : Lásd a T/13217/17/13. számú módosító javaslat indokolását. támogatj a 14. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 14. (2) bekezdés d) pontjának az elhagyását javasolja : (2) A Cnytv. a) 98. (4) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg, b) 99. (1) és (2) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg,

17 1 7 c) 104. (4) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg, d) [105. (1) bekezdésében a június 1-je szövegrészek helyébe a január 1-je, a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg, e)] ában a június 1. szövegrész helyébe a december 1. szöve g lép. Indokolás : Lásd a T/13217/17/14. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 15. Az Előterjesztő az egységes javaslat 15. (4) bekezdésében a Kttv (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (4) A Kttv (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A fizetési [számláról történ ő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmén y által ezzel összefüggésben közvetlenül felszámított díjakhoz] számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvénybe n meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/15. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 16. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 15. -át a következő új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni a Kttv át érintően: (7) A Kttv a a következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7pviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztvisel ő részére a 143. (2) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képvisel ő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható. ([7]8) A Kttv (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (7) Az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott munkavállal ó munkaviszonyára a munka törvénykönyvér ől szóló évi I. törvény a, a, 158. (1) és (3) bekezdése és a nem alkalmazható. Esetükben e törvény 67. -át, át, át és át kell alkalmazni. ([8]9) A Kttv (1) bekezdés 1. pontja a következ ő fi alponttal egészül ki : (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletbe n 1. megállapítsa) fi a rendelkezési állományú katona részére történ ő munkakör felajánlásra (vonatkozó részletes szabályokat;)

18 1 8 Indokolás : Lásd a T/13217/17/16. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 17. -ának a következő módosítását javasolja az Ogytv. V/A. Fejezetét érintően : 17. (1) Az Országgy űlésről szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban : Ogytv.) a következő V/A. Fejezettel egészül ki : V/A. Fejezet Egyes döntésekhez szükséges szavazati arány 61/A. & A képvisel ők kétharmadának szavazata szükséges a Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló törvény szerinti Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökének és választott tagjának a megválasztásához, valamint ha a Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló törvén y szerint az Országgyűlés dönt a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke és választott tagj a megbízatása megszűnésérő l. (2) Az Ogytv & (5) bekezdésében a IV-V. Fejezet szövegrész helyébe a IV V/A. Fejezet szöveg lép. a) Nem lép hatályba az [Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény] Ogytv (2) bekezdése. Indokolás : Lásd a T/13217/17/17. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 18. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 18. c) pontjának a következő módosítását javasolja : (Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló év i CXVIL törvény) c) [103.] 130. (7) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébe a január 1. szöveg (léh.) Indokolás : Lásd a T/13217/17/18. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 19. Az Előterjeszt ő az egységes javaslat 19. -ában a honvédek jogállásáról szól ó évi CCV. törvény 129. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 19. A honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény 129. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

19 1 9 (1) Az illetményt a hivatalos magyar pénznemben kell megállapítani, és havont a utólag, a tárgyhónapot követ ő hónap 5. napjáig kell kifizetni, vagy az állomány tagj a megbízása alapján fizetési számlájára átutalni. A Honvédség viseli az illetmény fizetés i számlára történő átutalásának, illetve készpénzben történő kifizetésének a költségét. A fizetési [számláról történő készpénzfelvételhez és a pénzügyi intézmény által ezzel össze - függésben közvetlenül felszámított díjakhoz] számlához kapcsolódóan az állomány tagj a részére legfeljebb havonta a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározot t mértékű bankszámla hozzájárulás adható. Indokolás : Lásd a T/13217/17/19. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 20. Az El őterjeszt ő az egységes javaslatot a következ ő új 20. alcímmel javasolja kiegészíteni a Civil törvény 14. (3) (6) és a 74. (4) bekezdését érintően : 20. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény módosítása 20. (1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban : Civil törvény) 14. -a a következő (3) (6) bekezdéssel egészül ki : (3) A Civil Információs Portál felé elektronikus úton adatbázis formájában a Civi l Információs Portálon e célra kialakított felületen keresztül szolgáltatj a a) az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és a z ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott, az országos névjegyzékben szerepl ő, b) az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adózót terhel ő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszer ű igénybevételéhez a honlapján közzétett, c) a Központi Statisztikai Hivatal az általa a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényben (a továbbiakban : Sttv.) meghatározott statisztikai számjel valamint, az Sttv. 6. (2) bekezdésében statisztikai regiszterben tárolt nyilvános, d) az adóhatóság a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adóz ó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján a kedvezményezett számára kiutalt összegekről és azok felhasználásáról az adóhatóság rendelkezésére álló, e) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint, a hatósági nyilvántartásban szerepl ő civil szervezetekre vonatkozó adatokat. (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok joger őre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomásárajutását követ ő legfeljebb három munkanapos késleltetéssel kell szolgáltatni.

20 20 (5) A Civil Információs Portálon a civil szervezetekre vonatkozóan a (3) bekezdé s szerint szolgáltatott adatok közül a közzétételt követ ően közhiteles a civil szervezetre vonatkozóan a (3) bekezdésd)pontja szerinti adatok közül a kiutalt összeg felhasználására vonatkozó adat és a (3) bekezdése)pontja szerinti adat. (6) A Civil Információs Portálon jelölni kell azt, hogy mely adat közhiteles." (2) A Civil törvény 74. (4) bekezdésében a július 1. szövegrész helyébea január 1. szöveg lép." Indokolás : Lásd a T/13217/17/20. számú módosító javaslat indokolását. támogatja 21. Az Előterjesztő az egységes javaslat 20. alcímének a következő módosítását javasolja : [20.]21. Záró rendelkezések [20.]21. (1) Ez a törvény a (2) ([4]6) bekezdésben foglalt kivétellel [a kihirdetését követ ő 3. napon] december 31-én lép hatályba. (2) A 2., a 4. (1) és (2) bekezdése, a [6 8.] 6. (1) és (2) bekezdése, a 7. (5), (7), bekezdése 23 bekezdés a d ont a 24 bekezdés a onta a , a 15., a 17. (1) és (2) bekezdése és a január 1-jén lép hatályba. (3) A január 2-án lép hatályba. (4) A 3. (1) bekezdése, a 6. (3) bekezdése, a 7. (1) (4) bekezdése és (6), (8), (9), (12), (19)_(22) bekezdése, valamint (23) bekezdés e) pontja március 1-jén léphatályba. L5) Az 5. (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés b) d) pontja és a 20. (1) bekezdés e július 1-jén lép hatályba. (6) A 7. (24) bekezdés b) és c) pontja január 1-jén lép hatályba. W E törvény [21.]22. a) 11. -a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése, b) 12. (4) (6) bekezdése és (8) (22) bekezdése, (25) bekezdés c) k) és m) pontja, (26) bekezdése, valamint (27) bekezdés b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése, c) 13. [-a] (1), (2) és (8) bekezdése, valamint (9) bekezdés b) e) és gr) pontjaaz Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minő sül.

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat.

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte :, n 34 5, '''""C 'O/ Érívezett: 2011 DEC 1 5. EGYSÉGES JA VASLA T Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [.] részére Ügyszám: NAIH-3347-2/2012/V. Közérdekből nyilvános adatok Az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzati tulajdonban lévő

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgy űlési Képviselőcsoportja CirS г&ggyiilés HiVatzl a Irom ányszá~n: 1 1(04 6 Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról A Kormány a Magyarország 2013. évi

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁG i1vatala T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges,

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015.

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. évi kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz,

Részletesebben

második kiegészít ő ajánlás a

második kiegészít ő ajánlás a T/10680/19. szám 1 v, IIC..,.sx...x.,.. ~~ c. x,.x 111...:.é.: :.aüix : :ié~éésémtééxééé 3.e.. : eéülygu&ii!m Wi Aéééé 2Z, ORSZAGGYÜLES HIVATALA Érkezett : 3, 3it Az Országgyűlé s Mez őgazdasági bizottságának

Részletesebben

2007. évi CLII. törvény. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről. Értelmező rendelkezések. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett

2007. évi CLII. törvény. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről. Értelmező rendelkezések. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 1. (1) Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

T/5050. számú törvényjavaslat

T/5050. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5050. számú törvényjavaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2007. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Kérdések-válaszok / Közszolgálati jogviszony témakör

Kérdések-válaszok / Közszolgálati jogviszony témakör 1. Átruházható-e alpolgármesterre a képviselőtestületnek a polgármester feletti egyes munkáltatói jogának gyakorlása? Nem. Alpolgármesterre a képviselő-testület hatáskört nem ruházhat át. Alpolgármesternek

Részletesebben

GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN. Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr!

GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN. Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr! NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁL L AM I G AZ G AT Á S I HIV AT AL HIV AT ALVEZETŐ G Y Ő R GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr! A közalkalmazottakról

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. részlete s. vitájához

Az Országgyűlés. ajánlás a. részlete s. vitájához T/9928/36. szám Érkezelt : p '0MAR 2 ci. Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának bizottságána k ajánlás a a felnőttképzésről szóló T/9928. számú törvényjavaslat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Éíkezett : 101 'NOV 27. Tisztelt Elnök Úr!

Éíkezett : 101 'NOV 27. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlé s Gazdasági bizottsága Éíkezett : 101 'NOV 27. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági bizottság

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

ajánlás a kiegészít ő az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat

ajánlás a kiegészít ő az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat T/4247/52. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett: 2011 OKT 1 3. Y S Ő p i i 9 Az Országgyűlé s Fenntartható fejlődés bizottságának Mez őgazdaság i bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságána

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési. bizottságána k. a vagyonadóról szóló T/9818. számú törvényjavaslat.

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési. bizottságána k. a vagyonadóról szóló T/9818. számú törvényjavaslat. ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATALA T/9818/27. szám Érkezett : 2009 JuN 17. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

1. А bizottság а törvényjavaslat 3. (3) bekezdésének а következ ő módosítását

1. А bizottság а törvényjavaslat 3. (3) bekezdésének а következ ő módosítását а ia а 1ieC312tC1y ::2,+ +.' г : 1 I л tb~ v I J Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ёkе zесг : % с 1 %S Z а Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben