KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára Írta: Dr. Takács István egyetemi docens Gödöll 2005.

2 TARTALOM BEVEZETÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FOGALMI AZONOSÍTÁSA, FONTOSABB SAJÁTOSSÁGAIK Vállalkozások osztályozása Kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák A kis- és középvállalkozások (kkv-k) szerepe a gazdaságban A mez gazdaság vállalkozási szerkezetének néhány jellemz je Magyarországon Vállalkozás vagyona, forrásai A vagyon összetétele (a vagyon megjelenési formái) A vállalkozói t ke (a vagyon forrásai) Vállalkozás önfinanszírozása leírási bevételekb l Részesedés finanszírozás A gazdálkodás ciklikussága, a gazdasági év Termelési ciklikusság A gazdasági év A HAZAI VÁLLALKOZÁSKEZDÉST, M KÖDÉST ÉS FEJLESZTÉST SEGÍT KEDVEZMÉNYES HITELKONSTRUKCIÓK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A mez gazdasági finanszírozás néhány történeti aspektusa A magyarországi mez gazdaság-fejlesztési törekvések és f bb jellemz ik A mez gazdaság fejlesztési és m ködési finanszírozásának átalakulása A mez gazdasági finanszírozás legfontosabb hitel és támogatási eszközei Magyarországon az 1990-es években Az agrárgazdasági intézményrendszer fejl dése az ágazati fejlesztési programokhoz kapcsolva A világbanki programok menete A magyarországi agrárfejlesztési világbanki programok intézményi hatásai Intézményi reformlépések az IMEP-hez kapcsolódóan MEZ GAZDASÁGI TÁMOGATÁS-RENDSZEREK, MEGOLDÁSOK, PRIORITÁSOK, ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK A VILÁGBAN HITELKONSTRUKCIÓK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A hitelezés kockázata és a biztosítékok Rövid és hosszú lejáratú (éven belüli és túli) forgóeszköz hitelek Hosszú lejáratú beruházási, fejlesztési célú hitelek Külföldi hitelek A MEZ GAZDASÁGI TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ES ÉVEKT L 2004-IG A támogatási rendszer általános jellemz i A támogatások formái és igénybevételük A támogatás kifizetése Jogosulatlanul igénybe vett támogatás A támogatás számviteli elszámolása A termel k nyilvántartása A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele Az agrártámogatási rendszer felépítése A támogatások alakulása Az agrárgazdasági beruházások támogatása ORSZÁGOS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK

3 6.1 A Széchenyi Terv A Széchenyi Terv alapvet céljai Széchenyi Terv programjai A kedvezményezettek köre A támogatások formái A Széchenyi Plusz El csatlakozási alapok A SAPARD program Az ISPA program Nemzeti Fejlesztési Terv EGYÜTTM KÖDÉSEK SZEREPE A FINANSZÍROZÁSBAN A termel i értékesít szervezet (TÉSZ) Szövetkezet Gépesítés együttm ködésben: gép- és gazdaságsegít körök, géptársulások FELHASZNÁLT IRODALOM

4 4

5 BEVEZETÉS A Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai cím tantárgy címéb l is kikövetkeztethet en a szakterminológia szerint kis jelz vel illetett vállalkozási kör olyan finanszírozási sajátosságainak részletesebb bemutatását t zi ki célul, amelyek a vállalati pénzügyek részét képezik, abban röviden bemutatásra is kerülnek, de sajátosságaik miatt részletesebb áttekintésükre is szükség van. A tárgy keretében központi szerepet kapnak kis- és középvállalkozások (általánosan elfogadott rövidítéssel a kkv-k), s közöttük, sajátos nemzetgazdasági szerepük miatt, a mez gazdasági vállalkozásokat érint kérdések, ugyanakkor nem csak a mez gazdasági vállalkozások szempontjai szerint tekintjük át a tárgykört, hanem általánosságban is bemutatásra kerülnek a kis- és középvállalkozások fontosabb finanszírozásának sajátosságai. A magyar gazdaság az 1980-as évek végén és 1990-es években nagy arányú tulajdonosi és strukturális átalakuláson ment keresztül. A gazdasági környezet nagymérv változása, az ágazat bel- és külpiaci pozícióinak romlása a vállalkozások rövid és hosszabb távú m ködési zavarait idézte el. Sajátos átalakuláson ment át a mez gazdaság is. A bekövetkezett változások során létrejöv új szervezetek, gazdaságok, illetve a már korábban is magángazdálkodást folytató, továbbá a kárpótlás és az átalakulás következményeként megfogyatkozott vagyonú szövetkezetek, az új feltételek mellett tevékenységüket b vít vállalkozások többsége t kehiányos, a t ke akkumulációs szintje alacsony. A m ködés és a fejlesztések finanszírozása új követelményeket teremtettek. A pénzügyi szféra óvatos magatartást tanúsít a termelési és a beruházási hitelek kihelyezése során. A banki hitelbírálatok szempontrendszere szigorúbbá vált, így a hitel elnyerés feltételeit sok vállalkozás nem tudja teljesíteni. Az állami beavatkozás szerepe (piacszabályozás, termelési támogatások, garanciavállalás, fejlesztések támogatása) n tt a mez gazdasági vállalkozások életében. Az Európai Unióhoz történ csatlakozás pedig a szerepvállalás módjában, eszközrendszerében hozott számos változást. A vállalkozások m ködését alapvet en meghatározza, hogy a mez gazdasági termelési folyamatok ciklikusak, többnyire hosszabb, ritkábban rövidebb id tartam alatt térül meg a befektetett él és holt munka. A termelési folyamatok input szükségletének finanszírozása ennek megfelel en ciklikus, a pénzforrások iránti igény hullámzó és a forgó t ke igény hosszabb futamidej, mert a ráfordítás szükségessége és a realizálás lehet sége között biológiailag determináltan több hónap is eltelik. A mez gazdasági vállalkozás m ködésének finanszírozása jellemz en a termelés bevételeib l, hitelekkel és termelési illetve beruházási támogatásokkal történik. A mez gazdasági vállalkozások finanszírozásában jelent s a támogatások szerepe. Az ágazat más nemzetgazdasági ágazatokhoz képest - itthon és külföldön egyaránt - általában pozitív megkülönböztetésben részesül. A mez gazdasági vállalkozás jövedelemképz dését (1. ábra) a támogatások dönt en befolyásolják, elfedhetik a termelési folyamat ésszer tlen, nem hatékony voltát, amely a gazdálkodók hamis piaci magatartását eredményezi, és bizonyos mérték függ séget alakít ki. A függ ség mértéke nagyban függ a támogatások gazdasági bevételek között elfoglalt szerepét l, arányától. Míg az egyéb küls források igénybevétele a mez gazdasági vállalkozások részér l esetleges, addig a támogatások többé-kevésbé minden mez gazdasági árutermel t érintenek. 5

6 A mez gazdasági vállalkozás m ködésének vizsgálata rendszerszemlélet megközelítésben célszer, mert a bels szervez dés, a lezajló folyamatok, a környezeti hatásokra való reagálás megfigyelése, elemzése ekkor végezhet el a hatékonyan. A vállalkozás, mint rendszer egy naturális átalakítási (transzformációs) és az azt leképez pénzügyi folyamatra (alrendszerre) bontható. Végs termelés Folyó termel felhasználás Termeléshez kapcsolódó adók Bruttó hozzáadott érték piaci áron Értékcsökk enés Támogatások Bruttó hozzáadott érték üzemi szinten Bérleti díjak, kamatok Nettó hozzáadott érték üzemi szinten A mez gazdasági tevékenységb l származó nettó jövedelem A családi munkaer Az mez gazdasági alkalmazottak tevékenységéb l nak fizetett származó nettó munkabér jövedelem 1. ábra: A mez gazdasági jövedelmek számításának sémája az Európai Unióban Forrás: A mez gazdaság évi fejl dése. KSH, p. Az eddigiekb l is érzékelhet, hogy a mez gazdasági vállalkozások finanszírozási kérdéseinek vizsgálata szerteágazó feladat. Az összefüggések megértéséhez foglalkozni kell a vállalkozás bels szerkezeti, illetve a méret kérdéseivel, de ugyanolyan figyelmet kell szentelnünk a küls tényez knek (kiemelten a hitelintézeti rendszernek és az állami szerepvállalásnak) és azok fejl désének. A témát vizsgálva megállapítható, hogy a világ különböz tájain eltér en gondolkodnak ezekr l a kérdésekr l, azonban a tapasztalatok megismerése, kritikus értékelése számos kérdésben adhat iránymutatást problémáink megoldásának keresése során. A vállalkozás finanszírozás kérdéskörét vizsgálva már az elején célszer megfogalmazni, hogy mit értettünk a finanszírozás fogalma alatt. Finanszírozás alatt értjük azt a gazdálkodói tevékenységet, amely a rendelkezésre álló bels és küls pénzügyi források felhasználásával, illetve igénybevételével folyamatosan biztosítja és felhasználja a vállalkozás zavartalan, hosszú távra tervezett m ködéséhez és fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket, abban az id pontban és abban a mennyiségben, amikor illetve amennyi arra az okszer gazdálkodás szempontjából szükséges. Összefoglalva a fentieket a tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse azokat a kis- és középvállalkozások finanszírozását segít költségvetési támogatási célokat, konkrét támogatási formákat, illetve a bankok által meghirdetett hitelkonstrukciókat, amelyek révén a kis- és közepes vállalkozások, mez gazdaságiak és nem mez gazdaságiak egyaránt, olyan fejlesztési ésvagy m ködési forrásokhoz juthatnak, amelyek kiegészítik a saját forrásokat, és lehet séget teremtenek a nemzetgazdasági célokhoz illeszked, a vállalkozás növekedését segít fejlesztési célok megvalósítására. 6

7 A tantárgy f bb témakörei: A kis- és középvállalkozások fogalmi azonosítása, szerepük a nemzetgazdaságban, sajátosságaik leírása a finanszírozás szempontjából; A hazai vállalkozáskezdést, m ködést és -fejlesztést segít kedvezményes hitelkonstrukciók történeti áttekintése; A kisvállalkozások finanszírozásának specialitásai nemzetközi összehasonlításban; A magyarországi vállalkozásfinanszírozást segít támogatási rendszer, és kiemelten a mez gazdasági kis- és középvállalkozások támogatásai; Országos gazdaságfejlesztési programok és kapcsolódásaik a kis- és középvállalkozások finanszírozásával; Fejlesztési pályázatok szerkezete, kidolgozása; Esettanulmány egy agrárvállalkozás fejlesztésének, a fejlesztés finanszírozásának el készítésére. Ez utóbbi kett t a jegyzet nem tartalmazza. Ezeket a tárgyévi támogatási pályázati felhívás alapján beadandó feladat formájában kell elkészíteni. A tantárgy keretében kiemelt szerep jut a mez gazdaságnak, mint nemzetgazdasági ágazatnak, s az abban m köd kkv-k problémáinak. Ez több okkal magyarázható. Bár az ágazat nemzetgazdasági súlya csökken, de ugyanakkor a nemzeti és az uniós költségvetésnek egyaránt jelent s hányadát (az utóbbinak közel 50%-át) az ágazat problémáinak kezelésére fordítják. További fontos ok, hogy a kkv-k jelent s hányada ebben az ágazatban m ködik, s a kormányzati programok számos esetben kiemelten erre az ágazatra kerülnek kidolgozásra. 7

8 8

9 1. KISVÁLLALKOZÁSOK FOGALMI AZONOSÍTÁSA, FONTOSABB SAJÁTOSSÁGAIK A kisvállalkozás kategorizálása méret és jogi forma alapján történhet. Alapvet en a vállalkozások méretjellemz i: a vagyon nagysága, az él munka valamint a kibocsátás határozzák meg a vállalkozások besorolását, ugyanakkor egyes jogi formák jellemzik is ket. E fejezetben ezért a méret alapján történ kategorizálást és a tárgyalt vállalkozási kört jellemz jogi formák néhány lényeges tulajdonságát tekintjük át. 1.1 Vállalkozások osztályozása A vállalkozások méretének azonosítása történhet: vállalati vagyon nagyságát kifejez naturális vagy érték mutatókkal, kibocsátást vagy jövedelemtermel képességet kifejez mutatókkal, vagy ezek kombinációjával. A vállalat nagyságának naturális mutatókkal történ azonosítására egy jellemz kísérlet a Központi Statisztikai Hivatal által kialakított felosztás, amely szerint kisgazdaság 30 hektárnál kisebb területen gazdálkodik és 2,5 számosállategységnél nem tart több állatot. (1 számosállategység 500 kg él állat tömegnek felel meg.) (1. és 2. táblázat) Közepes gazdaságok az e fölötti, de legfeljebb 300 hektár területen gazdálkodók és 30 számosállategységet tartók. [A mez gazdaság évi fejl dése, 1997.] E besorolás a szántóföldi növénytermeszt és állattenyészt gazdaságokra mutat iránymutatást, de például a kertészeti termelésre már nem alkalmazható. 1. táblázat Mez gazdasági vállalkozások osztályozása (KSH): Méret Term terület Állatállomány (ha) (sz.á.e) Kis ,5 Közepes ,6-30,0 Nagy ,1 - Sz.á.e.: számosállat egység (1 sz.á.e.=500 kg él súly) Nagy: legalább egyik nagy Közepes: egyik sem nagy, de legalább egyik közepes Kicsi: mindkét er forrás kicsi A mez gazdasági vállalkozások jövedelemhatárok alapján történ besorolása biztosítja a termelés intenzitásából adódó különbségek figyelembevételét is. Az USA-ban például ennek megfelel en USD alatti éves jövedelem esetén kis-, és USD közötti jövedelem esetén közepes méret gazdaságról (farmról) beszélnek [STRANGE, 1990.]. Viszonyításképpen a USD a közepesen kvalifikált alkalmazottak átlagos éves jövedelemszintje. Európai méretegység (EUME): a gazdaság összes SFH (standard fedezeti hozzájárulás) értékéhez hasonlóan, az ökonómiai üzemméret kifejezésére használatos jellemz az Európai Unióban. Kiszámítása úgy történik, hogy az euróban kifejezett SFH-értéket 1200-zal elosztják. (Az osztószámot központilag határozzák meg; értéke az infláció hatására hosszabb 9

10 id szak alatt változhat.) 1 EUME tehát egyenl az üzem összes SFH-jának 1200 eurójával. Az EUME alapján jelenleg az alábbi üzemméret-kategóriákat használják: [Keszthelyi Kovács, 2002] [Benoist Kertész, 2002] (3. táblázat) 2. táblázat Jellemz haszonállatfajok számosállat egység egyenértékese Állatfajhoz tartozó 1 db egyed tapasztalati Állatfaj megnevezése átszámítási kulcsszáma számosállat egységre átlagos összetétel állomány esetén Szarvasmarha 0,8 Sertés 0,114 Juh 0,0714 Ló 0,8 Tyúkféle 0,004 Kacsa 0,004 Liba 0,007 Pulyka 0, táblázat Mez gazdasági üzemek kategorizálása az Európai Méretegység (EUME) alapján Méretkategóriák EUME-ben EUR-ban Ft-ban * A méretkategória neve Kategória-határok A fels határ A fels határ I < II nagyon kicsi III IV kicsi V VI kis közepes VII nagy közepes VIII nagy IX igen nagy * 1 EUR = 250 Ft Az Európai Unióban a 2 európai méretegység (EUME) alatt termel ket nem tekintik üzemnek, hanem háztartásnak (household) sorolják be. A 2 EUME-nek megfelel 2400 eurós, vagyis mintegy Ft standard fedezeti hozzájárulást az AKII számításai szerint Magyarországon például 13 hektáron folytatott búzatermesztéssel, vagy 4,5 ha cukorrépa termesztésével, vagy 4 tejel tehén tartásával, illetve 30 sertés hizlalásával lehet el állítani (az évek átlagában). [Keszthelyi Kovács, 2002] Vannak olyan tagországok, ahol magasabb az ökonómiai életképesség alsó határa. Magyarországon a csatlakozás évében 1 EUME volt ez a határ, de hosszabb távon 5 EUME lehet a küszöbérték, mivel a támogatás elnyerésének feltétele ennek elérése meghatározott id n belül. Az európai méretegység egyik kulcsfogalma a standard fedezeti hozzájárulás (SFH), amely els dlegesen a mez gazdasági termel tevékenységek egységnyi méretére (1 hektár, 1 állat) vonatkozóan meghatározott normatív (átlagos id járási és üzemi feltételekre vonatkoztatott) fedezeti hozzájárulás. (Emlékeztet ül a fedezeti hozzájárulás a vállalatgazdaságtanból jól ismert fogalom szerint a bruttó termelési érték és a változó költségek különbsége.) A 10

11 termel tevékenységek fajlagos SFH-értékét a tevékenységek adott üzemben található méretével megszorozva, majd a szorzatokat összegezve, a gazdaság összes SFH értékét kapjuk. Ez az érték a gazdaságok tartós jövedelemtermel kapacitását fejezi ki a termel eszköz-ellátottság, a termelési szerkezet és a term helyi adottságok függvényében. Ennélfogva a gazdaság ökonómiai méretének meghatározására is felhasználható. Egy gazdaság bizonyos tevékenységei, tevékenység-csoportjai által el állított SFH-értékeknek az üzemi SFH-ból való részesedési arányával az adott gazdaság termelési iránya (tevékenységének profilja) is jellemezhet. A gazdaságtipológia a mez gazdasági üzemeket termelési irány szerint is besorolja, amely nem egyéb, mint egy adott üzem vagy üzemcsoport jellemz tevékenységi köre a tevékenység-csoportok SFH-jának részaránya alapján. A termelési irányok az EU statisztikai gyakorlata alapján, az AKII szerint [Keszthelyi Kovács, 2002]: árunövény-termelés (gabonafélék, cukorrépa, burgonya stb.): árunövények SFH-ja > 23; állattenyésztés I. (tömegtakarmány-fogyasztó állatok: tehén, hízómarha, juh, ló stb. tartása): tömegtakarmány-fogyasztó állatok SFH-ja > 23; állattenyésztés II. (abrakfogyasztó állatok: sertés, baromfi stb. tartása): abrakfogyasztó állatok SFH-ja > 23; ültetvényes termelés (sz l, gyümölcs, komló): ültetvények SFH-ja >23; kertészet: a kertészeti termelés (zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés, faiskola) SFH-ja > 23; vegyes mez gazdasági termelés: az el z kategóriákba be nem sorolható esetek. A vállalkozások méretkategorizálására Magyarországon alkalmazásra került az EU bizottság ajánlását adaptálva egy kombinált módszer, amely a vállalkozás vagyona, a kibocsátás volumene és a foglalkoztatott munkaer alapján kategorizálja a vállalatokat. (5a. táblázat) A kategorizálás alapját a 96280EC ajánlás adta (5b. táblázat). A jelenleg érvényes besorolás január 1-t l hatályos EC ( ) ajánlás (5c. táblázat) május 1. után Magyarországon is az Európai Bizottság ajánlása szerint kell besorolni a vállalkozásokat. 5a. táblázat évi XCV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint: Maximális nettó Maximális mérleg Vállalkozás Alkalmazottak árbevétel f összeg besorolási mérete létszáma (M Ft) (M Ft) Mikro Kis Közepes Nagy El z ekbe nem tartozó 5b. táblázat 96280EC ajánlás szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint (2004. december 31-ig): Nettó árbevétel Mérleg f összeg Vállalkozás Alkalmazottak legfeljebb legfeljebb besorolási mérete létszáma (M EUR) (M EUR) Mikro < Kis <

12 Közepes < Nagy El z ekbe nem tartozó 5c. táblázat EC ajánlás szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint (2005. január 1-t l): Nettó árbevétel Mérleg f összeg Vállalkozás Alkalmazottak legfeljebb legfeljebb besorolási mérete létszáma (M EUR) (M EUR) Mikro < Kis < Közepes < Nagy El z ekbe nem tartozó 1.2 Kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák Vállalkozáson értjük azt az üzletszer en végzett tevékenységet, amelynek célja jövedelem (profit) szerzés, a vagyon gyarapítása. Azt a szervezetet, amelynek keretében a vállalkozási tevékenységet végezzük (vállalkozási tevékenység végbe megy), vállalatnak nevezzük. A vállalkozás tevékenységében közrem köd k a vállalkozás bels érintettjei (tulajdonosok, menedzsment, munkavállalók), továbbá vannak a vállalkozás küls érintettjei (szállítók, szolgáltatók, vev k, fogyasztók, versenytársak, bankok, állami intézmények, érdekképviseleti szervek), akikkel a m ködése során kapcsolatba kerül. A vállalkozások szempontjából fontos tudni, hogy a vállalkozás bels érintettjeinek jellemz szükségletei eltér szinten helyezkednek a szükséglethierarchiában (lásd Maslow szükséglethierarchia elmélete), ennek következtében más motivációjuk van a vállalkozás tevékenységének folytatására. Önmegvalósítási szükségletek Esztétikai szükségletek Kognitív szükségletek (tudni, érteni, megismerni) A megbecsülés szükséglete A szeretet szükséglete Biztonsági szükségletek Fiziológiai szükségletek T u l a j d o n o s M e n e d z s e r M u n k a v á l l a l ó 2. ábra A vállalkozás bels érintettjeinek szükségleti dominanciája a Maslow-féle szükséglethierarchiában 12

13 A tulajdonosok a t két szolgáltatják a vállalkozás számára, azzal a szándékkal, hogy a t ke hasznosulásának eredményeként az gyarapodni fog. A gyarapodás forrása az adózott nyereség (profit). A menedzser közvetlenül köt dik a vállalkozáshoz, céljaiban azonosul a tulajdonosi érdekekkel, ugyanakkor szem el tt tartja saját céljait (egzisztenciális biztonság, szakmai fejl dés, elismertség fokozása, személyes jövedelem növelése). A vállalat hosszú távú fennmaradásában érdekelt. A képz dött eredmény minél nagyobb hányadát kívánja újrat késíteni (visszaforgatni). A munkavállalók eredményes tevékenysége nélkül sem a tulajdonosok, sem a menedzserek nem érhetik el céljaikat. A szociális juttatásokon keresztül maga is érdekelt a tulajdonosok profitjának növekedésében. A profitérdekekkel való azonosulás mellett természetes konfliktus áll fenn a munkavállalók, menedzserek, tulajdonosok között. A munkavállalónak adott minden személyi jelleg juttatás csökkenti a menedzserek jövedelemét, a tulajdonosok profitját. A vállalkozás bels érintettjei domináns szükségleteinek szükséglethierarchiában elfoglalt helye nagymértékben befolyásolja azok gazdasági viselkedését, döntési prioritásait, kockázatvállaló képességét. Ez különösen a mikro- és a kisvállalkozások esetén jelentkezik er s hangsúllyal, ahol a tulajdonos-menedzser, illetve gyakran a tulajdonos-menedzsermunkavállaló egyazon személy. Például egy egyéni vállalkozónál vagy stermel nél általában sokkal inkább a munkavállalót jellemz f szükségletek kielégítése jelenik meg célként és kevésbé fontos az önmegvalósítás szükséglete. Ez a nagyarányú úgynevezett kényszervállalkozói réteg kialakulásával is magyarázható. Természetesen a tulajdonosi attit dök er södése jellemz, ha a vállalkozás gazdasági alapjai stabilizálódnak, jövedelmez, fejl désre képes vállalkozás jön létre. A vállalkozási formákat négy jogszabály határozza meg. A nem társas vállalkozási formákra (a mez gazdasági stermel re, a mez gazdasági kistermel re és az egyéni vállalkozóra) a személyi jövedelemadóról szóló törvény; az ezek együttm ködésén alapuló családi gazdaságra a term földr l szóló törvény; a gazdasági társaságokra (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felel sség társaság, közhasznú társaság, részvénytársaság, közös vállalat, egyesülés) a gazdasági társaságokról szóló törvény; a szövetkezetekre a szövetkezetekr l szóló törvény szabja meg a m ködésük jogi feltételrendszerét. Ezek közül a kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák a következ k: Egyéni vállalkozási formák (1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról a hatályos módosításokkal): Mez gazdasági stermel stermel A személyi jövedelemadó szerint mez gazdasági az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában mez gazdasági termékek (például növénytermelés, ültetvénygazdálkodás, állattenyésztés, termékfeldolgozás saját gazdaságban megtermelt alapanyagból, meghatározott termékek gy jtése, saját földön folytatott erd gazdálkodás) el állítását végzi, annak igazolására stermel i igazolvánnyal rendelkezik. Saját gazdaság alatt a magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni. Mez gazdasági kistermel A mez gazdasági kistermel az a mez gazdasági stermel, akinek a mez gazdasági tevékenységéb l az adóévben elért bevétele a 6 millió forintot nem haladja meg. (A bevétel részét képezi a kompenzációs felár is.) Ebbe a körbe tartozik az a 13

14 14 magánszemély is, aki az adóév utolsó napján a term földr l szóló törvény értelmében családi gazdálkodónak min sül, valamint e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közrem köd családtagja, ha a bevétel személyenként nem haladja meg a 6 millió forintot. Egyéni vállalkozó Az egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki egyéni vállalkozói igazolványa alapján vállalkozási tevékenységet végez, aki külön jogszabály alapján egészségügyi és szociális vállalkozást, magán állatorvosi, gyógyszerészi tevékenységet folytat, kisiparos, magánkeresked, egyéni ügyvéd, közjegyz, önálló bírósági végrehajtó. A magánszemély saját nevében és saját kockázatára végez vállalkozási tevékenységet. A vállalkozó magánszemély teljes vagyonával, korlátlanul felel a vállalkozási tevékenységb l származó kötelezettségeinek teljesítéséért. A tevékenység megkezdésének feltétele, hogy a magánszemély a helyi önkormányzatnak bejelentse a vállalkozás megkezdésére irányuló elhatározását, és az illetékes szerv (kamara) az egyéni vállalkozói igazolványt kiadja. Szükséges lehet továbbá, ha a tevékenység végzése valamilyen jogszabályi követelmény miatt ahhoz kötött: hatósági engedély (egyes kereskedelmi tevékenységek végzése pl. jövedéki engedély) képesítés (a vállalkozó, vagy alkalmazottja, vagy a vállalkozásban kisegít családtagja rendelkezzen a tevékenység végzéséhez el írt szakmai képesítéssel, pl. keresked ) Egyéni cég: egyéni vállalkozás cégjegyzékbe történ bejegyzéssel. A vállalkozó korlátlan anyagi felel ssége nem változik. Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozik. Családi gazdaság (az évi LV. tv. a term földr l szóló törvény évi módosítása szerint) A családi gazdaság törvény által meghatározott értelmezés szerint legalább 1 családtag teljes foglalkoztatásán és több családtag közrem ködésén alapuló gazdálkodási forma, amely legfeljebb 300 ha nagyságú term föld (ideértve: a m velés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, haszonbérletével, használatával rendelkezik, beleértve az ehhez tartozó ingatlan és ingó vagyontárgyakat is. A családi gazdaságot a gazdaság központja szerint illetékes megyei (f városi) FM Hivatal nyilvántartásába be kell jegyeztetni. Családi gazdaság vezet je (családi gazdálkodó) szükséges, hogy élethivatásszer en mez gazdasági, illetve mez gazdasági kiegészít tevekénységet folytasson, mez gazdasági, vagy erdészeti szakirányú végzettséggel (közép, fels fokú végzettség) rendelkezzen, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mez gazdasági, illetve mez gazdasági és kiegészít tevékenységet és ebb l árbevétele származik. Szükséges, hogy legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen legyen. Nyilatkoznia kell arról, hogy a családi gazdaságot a hitel futamideje alatt, de legalább 5 évig m ködteti. A gazdálkodó család tagjait törvényben meghatározott körben a hozzátartozók alkotják, akik a családi gazdálkodóval vagyoni elszámolási viszonyukat, illetve a családi gazdaságban betöltött szerepüket szerz désben szabályozzák.

15 Gazdasági társaságok (1997. évi CXLIV. tv. a gazdasági társaságokról alapján) A gazdasági társaságok saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vállalhatnak, szerz dést köthetnek, tulajdont szerezhetnek (kivéve term föld!), pert indíthatnak és perelhet k. Jogi személyiség fogalma azt jelenti, hogy a jogi személyiség gazdasági társaságok tagjaiktól elkülönült gazdálkodó szervezetek, tagjaik vagyonától elkülönült vagyonnal és jogképességgel rendelkeznek. A gazdasági társaság tagja (a tulajdonos) a társaság kötelezettségéért a vagyoni hozzájárulás mértékéig felel. Társas vállalkozási forma az, amelyet magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, az állam hoznak létre (alapítanak) üzletszer en végzett közös gazdasági tevékenység folytatására. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság A társaság kötelezettségeiért els sorban a társaság felel a saját vagyonával, amennyiben az nem elégséges, a tartozások megfizetésére bármely tag felszólítható, mert teljes magánvagyonukkal és egyetemlegesen felelnek a társaság kötelezettségeiért. A társaság m ködése során szerzett vagyon a társaság vagyonát képezi, nyeresége vagy vesztesége a tagok vagyoni hozzájárulása arányában oszlik meg. A legkisebb alapítói t ke nagyságát a jogszabály nem határozza meg. Formái a következ k: Betéti társaság (bt) Társasági szerz désben a betéti társaság tagjai gazdasági tevékenység folytatására úgy vállalnak kötelezettséget, hogy legalább egy tag (a beltag) felel ssége korlátlan (és a többi beltaggal egyetemleges) a társaság kötelezettségeiért, míg legalább egy másik tag (a kültag) felel ssége vagyoni betétje mértékéig áll fenn. A kültag vagyoni felel ssége azonos a beltagéval, ha neve a társaság cégszövegében (cég megnevezésében) szerepel. Közkereseti társaság (kkt) Társasági szerz désben a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felel sségük mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. Jogi személyiség gazdasági társaság Korlátolt felel sség társaság (kft) Társasági szerz désben a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a tagok által vállalt, el re meghatározott összeg törzsbetétekb l álló törzst két bocsátanak a társaság rendelkezésére az üzletszer en végzett gazdasági tevékenység folytatásához. A törzst ke legkisebb összege 3 millió (korábban 1 millió) forint. A legkisebb törzsbetét százezer forint. Az ügyvezet teljes magán vagyonával felel s (és több ügyvezet esetén felel sségük egyetemleges) a társaságban végzett tevékenységért, ha neki felróható magatartásával a társaságnak kárt okoz. Az üzletrész testesíti meg társaság tagjainak jogait és a társaság vagyonából megillet hányadot. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az üzletrész 15

16 Közhasznú magában foglalja a tag törzsbetétjét és a társaság m ködése során keletkezett vagyonnövekmény tagot megillet részét. A tag felel ssége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására és a társasági szerz désben megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a társaság vagyonával felel, a társaság tagja a társaság kötelezettségeiért nem felel. A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik vissza (de azt a társasági szerz désben meghatározott szabályok szerint értékesíthetik). A tag jogosult a társaság mérlege szerinti nyereség felosztható részéb l részesedésre (osztalék), amelyet általában a törzsbetétek arányában határoznak meg. Korlátolt felel sség társaságot egy személy is alapíthat. társaság (kht) Alapítása és tagjainak felel ssége hasonló a korlátolt felel sség társaságéval, lényeges eltérés, hogy tevékenysége során valamilyen közhasznú tevékenységet (is) folytat, és a társaságban képz d eredményb l a társaság tagjai részesedésre nem tarthatnak igényt. Szövetkezet (1992. évi I. tv. a szövetkezetekr l) Szövetkezeti tagok önkéntes társulása alapján alakuló, jogi személyiség gazdálkodó szervezet, amely a tagok érdekeit szolgáló vállalkozási forma, amely a tagok vagyoni hozzájárulásával jön létre, és személyes közrem ködésével m ködik. 1.3 A kis- és középvállalkozások (kkv-k) szerepe a gazdaságban A kis- és középvállalkozások nemzetgazdasági szerepe a fejlett gazdaságú országokban jelent s, azonban sajátos vonások is felismerhet k. Általában jellemz a kkv-k foglalkoztatásban betöltött szerepük. Ezt mutatják a magyarországi adatok is (6., 7. táblázat). A GDP-hez való hozzájárulásuk, illetve azt exportból való részesedésük kisebb arányt képvisel. 6. táblázat Vállalkozások helyzetét jellemz fontosabb mutatók megoszlása méretkategóriák szerint (2000) (%) Megnevezés Alkalma zott nélküli Mikrovállalkozás Kisválla lkozás Középvá llalkozás Nagy vállalko zás Összes Vállalkozások száma 65,1 31,3 2,9 0,6 0,1 100 Foglalkoztatottak száma 11,4 26,3 14,3 16,5 31,9 100 Nettó árbevétel 1,6 11,9 8,6 19,2 58,7 100 Hozzáadott érték 2,7 13,3 8,6 16,7 58,8 100 Saját t ke 1,4 4,4 3,2 9,6 81,5 100 Export 0,4 3,2 3,0 11,9 81,6 100 Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés

17 7. táblázat Összes foglalkoztatott száma és megoszlása vállalati méretkategóriánként Magyarországon Megnevezés (f ) (f ) (f ) (%) (%) (%) Alkalmazott nélküli ,2 11,0 11,6 Mikro ,0 26,2 26,9 Kis ,1 14,0 13,8 Közepes ,3 15,5 15,1 Nagy ,8 33,2 32,6 Összesen ,0 100,0 100,0 Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés 2001 A kkv-k száma az 1990-es évek els felében dinamikus növekedést mutat, ami a gazdasági szerkezetátalakítás következménye, és 1995-t l kezdve stabilizálódik, számuk els sorban szabályozási okokból ingadozik. Bels szerkezetében azonban a társas vállalkozások számának, és így arányának növekedése jellemz. (8. táblázat) Az európai térségben a kkv-knek nagyobb gazdasági szerepük van, mint az USA és Japán hasonló gazdasági méret vállalkozásainak (9. táblázat). Az utóbbi országokban a nagyvállalatok dominanciája a jellemz. 8. táblázat Regisztrált profitorientált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként ( ) (db) Év Egyéni Kkt Bt Kft Rt Szövetkezet Összesen n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés táblázat Vállalkozások a gazdaságilag fejlett országokban Kis- és középvállalat Nagyvállalat Megnevezés összesen KKV Mikro Kis Közép (%) (%) (%) (%) (%) Vállalkozások által foglalkoztatottak száma (f, ezer) munkaer (f ) Vállalkozásonként foglalkoztatott átlag EU-15 és EFTA USA Japán na na na

18 Forrás: SMEs in Europe, A mez gazdaság vállalkozási szerkezetének néhány jellemz je Magyarországon A magyar mez gazdaság üzemi struktúrája az 1990-es években jelent sen átalakult. Az et megel z id szakban létrejött üzemi koncentrációt felváltotta egy elaprózott birtokszerkezet gazdasági struktúra. (10. táblázat) 10. táblázat Mez gazdaság általános jellemz i Érték Mértékegység Megnevezés f 1989 a) 2000 b) Változás (%) Népesség: összes ezer ,2-3,9 mez gazdasági tevékenységet folytató ezer 565, ,5.. gazdasághoz tartozó ezer 837,5 * 2.648,4.. Mez gazdasági tevékenységet folytató: gazdasági szervezet db ,6 egyéni gazdaság db ~ nem gazdaság db Mez gazdasági tevékenységet folytatók által használt összes földterület összes gazdaság ezer hektár ,6 gazdasági szervezet ezer hektár ,5 egyéni gazdaság ezer hektár ,6 Átlagos gazdasági méret ++ gazdasági szervezet hektár ,3 egyéni gazdaság hektár.. 2,7.. Mez gazdasági tevékenységet folytatók állatállománya összes gazdaság számosállat ,0 gazdasági szervezet számosállat ,4 egyéni gazdaság számosállat ,3 Egy gazdaságban tartott átlagos állatállomány ++ gazdasági szervezet számosállat ,6 egyéni gazdaság számosállat Megjegyzés: + aktív mez gazdasági alaptevékenységben * aktív keres a mez gazdasági ágazatban ++ a statisztikai csoportba tartozó összes gazdaságra vetítve Forrás: a) Mez gazdasági Statisztikai Évkönyv , 18., 33., p. alapján b) Magyarország mez gazdasága a évben p. alapján A mez gazdasági vállalkozások közel 40%-a csak növénytermelést, valamivel több, mint 20%-a csak állattenyésztést és közel 40%-a vegyes gazdálkodást folytat. (13. táblázat) A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartásba vett gazdaságok száma megközelíti az 1 milliót, azonban ezek nagy többsége nagyon kis méret gazdaság, amely jellemz en saját fogyasztásra termel, esetenként jelenik meg a keletkez termékfeleslegével a lokális piacokon. A gazdaságok földterület szerinti megoszlása (3. ábra) és a standard fedezeti hozzájárulás alapján, a jövedelemtermel képesség szerint történ megoszlásvizsgálata (4. ábra) hasonló jelleget mutat. 18

19 13. táblázat A gazdaságok száma a gazdálkodás alapja szerint Gazdálkodási forma Megnevezés egyéni gazdaság gazdasági szervezet db % db % Gazdaságok száma összesen , ,0 ebb l csak: földterület alapján gazdaság , ,0 állatállomány alapján gazdaság , ,4 szolgáltatás alapján gazdaság 406 0, ,1 intenzív kertészet alapján gazdaság ,4.... vegyes el fordulás alapján gazdaság , ,9 Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 21., 25. p. alapján 100 % Gazdaságok száma ,15 Mez gazdasági terület Családi gazdaságok fels méretkorlátja 0,15-0,50 0,51-1,00 1,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 50,1-100,0 100,1-300,0 300,1-500,0 500, , , , , , ,0 - Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 65., 69., 81., 85. p. alapján 3. ábra A mez gazdasági terület és a gazdaságok eloszlása a gazdaságok területnagysága szerint A mez gazdasági üzemi struktúrában a mikro- és kisvállalkozások túlsúlya dominál, amely még a legelaprózódottabb szerkezet uniós országokénál (Portugália, Olaszország, Görögország) is sokkal kedvez tlenebb képet mutat. Ez versenyhátrányt okoz a magyar termel k többségének. Ugyanakkor a társas vállalkozások közel 90%-a 500 hektárnál nagyobb földterületen gazdálkodik. (14. táblázat) ha 19

20 Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai % Magyarország Portugália Olaszország Görögország Spanyolország Ausztria Svédország Írország Németország Nagy-Britannia Franciaország Finnország Luxemburg Belgium Dánia EU átlag Hollandia Magyarország Portugália EU átlag Hollandia 10 0 I. II. III. IV. V. VI. VII-IX. Méretkategória Forrás: Benoist Kertész, alapján 4. ábra A mez gazdasági üzemek eloszlása Magyarországon és az Európai Unió tagországaiban az EUME alapján (A külön nem jelölt országok elhelyezkedése a két széls érték között a felsorolás sorrendjének megfelel.) 14. táblázat Gazdaságok és a term terület megoszlása a gazdaságok term területének nagysága szerint (%) Term terület megoszlása Gazdaságok megoszlása Term terület nagysága a gazdaságok term területének nagysága szerint (hektár) egyéni gazdaság gazdasági szervezet egyéni gazdaság gazdasági szervezet 1,0 6,75 71,90 1,1 5,0 15,71 0,08 18,52 12,71 5,1 10,0 11,61 4,39 10,1 50,0 35,06 1,06 4,47 21,13 50,1 100,0 12,43 1,19 0,48 9,65 100,1 300,0 13,78 6,07 0,23 19,51 300,1 500,0 3,01 5,32 500, ,0 9,03 9,85 4,65 0, , ,0 42,76 20, ,1 36,80 1,75 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 65., 69., 81., 85. p. alapján 20

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Közhasznú jelentés. 1997. évi CLVI. törvény. 19. (3) c-g pontjairól. 2010. év

Közhasznú jelentés. 1997. évi CLVI. törvény. 19. (3) c-g pontjairól. 2010. év NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG 4300 Nyírbátor, Iskola út 19. Tel.: 281-855 Fax: 281-045 Közhasznú jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) c-g

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet. Mindenki kap kölcsön 10.000 forintot. Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére):

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet. Mindenki kap kölcsön 10.000 forintot. Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére): FIGYELEM! A szemináriumi anyagok nem helyettesítik az előadás anyagát!!! Számvitel alapjai A vállalkozás vagyona a mérleg. A mérlegcsoportok tartalma. Barts Gábor Kodolányi János Főiskola A beszámoló részei

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 6.EA

Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén 36956 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 179. szám 14. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország EBC*L MINTA-VIZSGAFELADATSOR ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK (Válaszonként 4 pont érhető el) Pontok 1. Mit értünk kis értékű eszközök fogalma alatt? Azok a javak, melyek a vállalkozást hosszú ideig szolgálják, de beszerzési

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben