KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára Írta: Dr. Takács István egyetemi docens Gödöll 2005.

2 TARTALOM BEVEZETÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FOGALMI AZONOSÍTÁSA, FONTOSABB SAJÁTOSSÁGAIK Vállalkozások osztályozása Kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák A kis- és középvállalkozások (kkv-k) szerepe a gazdaságban A mez gazdaság vállalkozási szerkezetének néhány jellemz je Magyarországon Vállalkozás vagyona, forrásai A vagyon összetétele (a vagyon megjelenési formái) A vállalkozói t ke (a vagyon forrásai) Vállalkozás önfinanszírozása leírási bevételekb l Részesedés finanszírozás A gazdálkodás ciklikussága, a gazdasági év Termelési ciklikusság A gazdasági év A HAZAI VÁLLALKOZÁSKEZDÉST, M KÖDÉST ÉS FEJLESZTÉST SEGÍT KEDVEZMÉNYES HITELKONSTRUKCIÓK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A mez gazdasági finanszírozás néhány történeti aspektusa A magyarországi mez gazdaság-fejlesztési törekvések és f bb jellemz ik A mez gazdaság fejlesztési és m ködési finanszírozásának átalakulása A mez gazdasági finanszírozás legfontosabb hitel és támogatási eszközei Magyarországon az 1990-es években Az agrárgazdasági intézményrendszer fejl dése az ágazati fejlesztési programokhoz kapcsolva A világbanki programok menete A magyarországi agrárfejlesztési világbanki programok intézményi hatásai Intézményi reformlépések az IMEP-hez kapcsolódóan MEZ GAZDASÁGI TÁMOGATÁS-RENDSZEREK, MEGOLDÁSOK, PRIORITÁSOK, ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK A VILÁGBAN HITELKONSTRUKCIÓK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A hitelezés kockázata és a biztosítékok Rövid és hosszú lejáratú (éven belüli és túli) forgóeszköz hitelek Hosszú lejáratú beruházási, fejlesztési célú hitelek Külföldi hitelek A MEZ GAZDASÁGI TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ES ÉVEKT L 2004-IG A támogatási rendszer általános jellemz i A támogatások formái és igénybevételük A támogatás kifizetése Jogosulatlanul igénybe vett támogatás A támogatás számviteli elszámolása A termel k nyilvántartása A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele Az agrártámogatási rendszer felépítése A támogatások alakulása Az agrárgazdasági beruházások támogatása ORSZÁGOS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK

3 6.1 A Széchenyi Terv A Széchenyi Terv alapvet céljai Széchenyi Terv programjai A kedvezményezettek köre A támogatások formái A Széchenyi Plusz El csatlakozási alapok A SAPARD program Az ISPA program Nemzeti Fejlesztési Terv EGYÜTTM KÖDÉSEK SZEREPE A FINANSZÍROZÁSBAN A termel i értékesít szervezet (TÉSZ) Szövetkezet Gépesítés együttm ködésben: gép- és gazdaságsegít körök, géptársulások FELHASZNÁLT IRODALOM

4 4

5 BEVEZETÉS A Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai cím tantárgy címéb l is kikövetkeztethet en a szakterminológia szerint kis jelz vel illetett vállalkozási kör olyan finanszírozási sajátosságainak részletesebb bemutatását t zi ki célul, amelyek a vállalati pénzügyek részét képezik, abban röviden bemutatásra is kerülnek, de sajátosságaik miatt részletesebb áttekintésükre is szükség van. A tárgy keretében központi szerepet kapnak kis- és középvállalkozások (általánosan elfogadott rövidítéssel a kkv-k), s közöttük, sajátos nemzetgazdasági szerepük miatt, a mez gazdasági vállalkozásokat érint kérdések, ugyanakkor nem csak a mez gazdasági vállalkozások szempontjai szerint tekintjük át a tárgykört, hanem általánosságban is bemutatásra kerülnek a kis- és középvállalkozások fontosabb finanszírozásának sajátosságai. A magyar gazdaság az 1980-as évek végén és 1990-es években nagy arányú tulajdonosi és strukturális átalakuláson ment keresztül. A gazdasági környezet nagymérv változása, az ágazat bel- és külpiaci pozícióinak romlása a vállalkozások rövid és hosszabb távú m ködési zavarait idézte el. Sajátos átalakuláson ment át a mez gazdaság is. A bekövetkezett változások során létrejöv új szervezetek, gazdaságok, illetve a már korábban is magángazdálkodást folytató, továbbá a kárpótlás és az átalakulás következményeként megfogyatkozott vagyonú szövetkezetek, az új feltételek mellett tevékenységüket b vít vállalkozások többsége t kehiányos, a t ke akkumulációs szintje alacsony. A m ködés és a fejlesztések finanszírozása új követelményeket teremtettek. A pénzügyi szféra óvatos magatartást tanúsít a termelési és a beruházási hitelek kihelyezése során. A banki hitelbírálatok szempontrendszere szigorúbbá vált, így a hitel elnyerés feltételeit sok vállalkozás nem tudja teljesíteni. Az állami beavatkozás szerepe (piacszabályozás, termelési támogatások, garanciavállalás, fejlesztések támogatása) n tt a mez gazdasági vállalkozások életében. Az Európai Unióhoz történ csatlakozás pedig a szerepvállalás módjában, eszközrendszerében hozott számos változást. A vállalkozások m ködését alapvet en meghatározza, hogy a mez gazdasági termelési folyamatok ciklikusak, többnyire hosszabb, ritkábban rövidebb id tartam alatt térül meg a befektetett él és holt munka. A termelési folyamatok input szükségletének finanszírozása ennek megfelel en ciklikus, a pénzforrások iránti igény hullámzó és a forgó t ke igény hosszabb futamidej, mert a ráfordítás szükségessége és a realizálás lehet sége között biológiailag determináltan több hónap is eltelik. A mez gazdasági vállalkozás m ködésének finanszírozása jellemz en a termelés bevételeib l, hitelekkel és termelési illetve beruházási támogatásokkal történik. A mez gazdasági vállalkozások finanszírozásában jelent s a támogatások szerepe. Az ágazat más nemzetgazdasági ágazatokhoz képest - itthon és külföldön egyaránt - általában pozitív megkülönböztetésben részesül. A mez gazdasági vállalkozás jövedelemképz dését (1. ábra) a támogatások dönt en befolyásolják, elfedhetik a termelési folyamat ésszer tlen, nem hatékony voltát, amely a gazdálkodók hamis piaci magatartását eredményezi, és bizonyos mérték függ séget alakít ki. A függ ség mértéke nagyban függ a támogatások gazdasági bevételek között elfoglalt szerepét l, arányától. Míg az egyéb küls források igénybevétele a mez gazdasági vállalkozások részér l esetleges, addig a támogatások többé-kevésbé minden mez gazdasági árutermel t érintenek. 5

6 A mez gazdasági vállalkozás m ködésének vizsgálata rendszerszemlélet megközelítésben célszer, mert a bels szervez dés, a lezajló folyamatok, a környezeti hatásokra való reagálás megfigyelése, elemzése ekkor végezhet el a hatékonyan. A vállalkozás, mint rendszer egy naturális átalakítási (transzformációs) és az azt leképez pénzügyi folyamatra (alrendszerre) bontható. Végs termelés Folyó termel felhasználás Termeléshez kapcsolódó adók Bruttó hozzáadott érték piaci áron Értékcsökk enés Támogatások Bruttó hozzáadott érték üzemi szinten Bérleti díjak, kamatok Nettó hozzáadott érték üzemi szinten A mez gazdasági tevékenységb l származó nettó jövedelem A családi munkaer Az mez gazdasági alkalmazottak tevékenységéb l nak fizetett származó nettó munkabér jövedelem 1. ábra: A mez gazdasági jövedelmek számításának sémája az Európai Unióban Forrás: A mez gazdaság évi fejl dése. KSH, p. Az eddigiekb l is érzékelhet, hogy a mez gazdasági vállalkozások finanszírozási kérdéseinek vizsgálata szerteágazó feladat. Az összefüggések megértéséhez foglalkozni kell a vállalkozás bels szerkezeti, illetve a méret kérdéseivel, de ugyanolyan figyelmet kell szentelnünk a küls tényez knek (kiemelten a hitelintézeti rendszernek és az állami szerepvállalásnak) és azok fejl désének. A témát vizsgálva megállapítható, hogy a világ különböz tájain eltér en gondolkodnak ezekr l a kérdésekr l, azonban a tapasztalatok megismerése, kritikus értékelése számos kérdésben adhat iránymutatást problémáink megoldásának keresése során. A vállalkozás finanszírozás kérdéskörét vizsgálva már az elején célszer megfogalmazni, hogy mit értettünk a finanszírozás fogalma alatt. Finanszírozás alatt értjük azt a gazdálkodói tevékenységet, amely a rendelkezésre álló bels és küls pénzügyi források felhasználásával, illetve igénybevételével folyamatosan biztosítja és felhasználja a vállalkozás zavartalan, hosszú távra tervezett m ködéséhez és fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket, abban az id pontban és abban a mennyiségben, amikor illetve amennyi arra az okszer gazdálkodás szempontjából szükséges. Összefoglalva a fentieket a tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse azokat a kis- és középvállalkozások finanszírozását segít költségvetési támogatási célokat, konkrét támogatási formákat, illetve a bankok által meghirdetett hitelkonstrukciókat, amelyek révén a kis- és közepes vállalkozások, mez gazdaságiak és nem mez gazdaságiak egyaránt, olyan fejlesztési ésvagy m ködési forrásokhoz juthatnak, amelyek kiegészítik a saját forrásokat, és lehet séget teremtenek a nemzetgazdasági célokhoz illeszked, a vállalkozás növekedését segít fejlesztési célok megvalósítására. 6

7 A tantárgy f bb témakörei: A kis- és középvállalkozások fogalmi azonosítása, szerepük a nemzetgazdaságban, sajátosságaik leírása a finanszírozás szempontjából; A hazai vállalkozáskezdést, m ködést és -fejlesztést segít kedvezményes hitelkonstrukciók történeti áttekintése; A kisvállalkozások finanszírozásának specialitásai nemzetközi összehasonlításban; A magyarországi vállalkozásfinanszírozást segít támogatási rendszer, és kiemelten a mez gazdasági kis- és középvállalkozások támogatásai; Országos gazdaságfejlesztési programok és kapcsolódásaik a kis- és középvállalkozások finanszírozásával; Fejlesztési pályázatok szerkezete, kidolgozása; Esettanulmány egy agrárvállalkozás fejlesztésének, a fejlesztés finanszírozásának el készítésére. Ez utóbbi kett t a jegyzet nem tartalmazza. Ezeket a tárgyévi támogatási pályázati felhívás alapján beadandó feladat formájában kell elkészíteni. A tantárgy keretében kiemelt szerep jut a mez gazdaságnak, mint nemzetgazdasági ágazatnak, s az abban m köd kkv-k problémáinak. Ez több okkal magyarázható. Bár az ágazat nemzetgazdasági súlya csökken, de ugyanakkor a nemzeti és az uniós költségvetésnek egyaránt jelent s hányadát (az utóbbinak közel 50%-át) az ágazat problémáinak kezelésére fordítják. További fontos ok, hogy a kkv-k jelent s hányada ebben az ágazatban m ködik, s a kormányzati programok számos esetben kiemelten erre az ágazatra kerülnek kidolgozásra. 7

8 8

9 1. KISVÁLLALKOZÁSOK FOGALMI AZONOSÍTÁSA, FONTOSABB SAJÁTOSSÁGAIK A kisvállalkozás kategorizálása méret és jogi forma alapján történhet. Alapvet en a vállalkozások méretjellemz i: a vagyon nagysága, az él munka valamint a kibocsátás határozzák meg a vállalkozások besorolását, ugyanakkor egyes jogi formák jellemzik is ket. E fejezetben ezért a méret alapján történ kategorizálást és a tárgyalt vállalkozási kört jellemz jogi formák néhány lényeges tulajdonságát tekintjük át. 1.1 Vállalkozások osztályozása A vállalkozások méretének azonosítása történhet: vállalati vagyon nagyságát kifejez naturális vagy érték mutatókkal, kibocsátást vagy jövedelemtermel képességet kifejez mutatókkal, vagy ezek kombinációjával. A vállalat nagyságának naturális mutatókkal történ azonosítására egy jellemz kísérlet a Központi Statisztikai Hivatal által kialakított felosztás, amely szerint kisgazdaság 30 hektárnál kisebb területen gazdálkodik és 2,5 számosállategységnél nem tart több állatot. (1 számosállategység 500 kg él állat tömegnek felel meg.) (1. és 2. táblázat) Közepes gazdaságok az e fölötti, de legfeljebb 300 hektár területen gazdálkodók és 30 számosállategységet tartók. [A mez gazdaság évi fejl dése, 1997.] E besorolás a szántóföldi növénytermeszt és állattenyészt gazdaságokra mutat iránymutatást, de például a kertészeti termelésre már nem alkalmazható. 1. táblázat Mez gazdasági vállalkozások osztályozása (KSH): Méret Term terület Állatállomány (ha) (sz.á.e) Kis ,5 Közepes ,6-30,0 Nagy ,1 - Sz.á.e.: számosállat egység (1 sz.á.e.=500 kg él súly) Nagy: legalább egyik nagy Közepes: egyik sem nagy, de legalább egyik közepes Kicsi: mindkét er forrás kicsi A mez gazdasági vállalkozások jövedelemhatárok alapján történ besorolása biztosítja a termelés intenzitásából adódó különbségek figyelembevételét is. Az USA-ban például ennek megfelel en USD alatti éves jövedelem esetén kis-, és USD közötti jövedelem esetén közepes méret gazdaságról (farmról) beszélnek [STRANGE, 1990.]. Viszonyításképpen a USD a közepesen kvalifikált alkalmazottak átlagos éves jövedelemszintje. Európai méretegység (EUME): a gazdaság összes SFH (standard fedezeti hozzájárulás) értékéhez hasonlóan, az ökonómiai üzemméret kifejezésére használatos jellemz az Európai Unióban. Kiszámítása úgy történik, hogy az euróban kifejezett SFH-értéket 1200-zal elosztják. (Az osztószámot központilag határozzák meg; értéke az infláció hatására hosszabb 9

10 id szak alatt változhat.) 1 EUME tehát egyenl az üzem összes SFH-jának 1200 eurójával. Az EUME alapján jelenleg az alábbi üzemméret-kategóriákat használják: [Keszthelyi Kovács, 2002] [Benoist Kertész, 2002] (3. táblázat) 2. táblázat Jellemz haszonállatfajok számosállat egység egyenértékese Állatfajhoz tartozó 1 db egyed tapasztalati Állatfaj megnevezése átszámítási kulcsszáma számosállat egységre átlagos összetétel állomány esetén Szarvasmarha 0,8 Sertés 0,114 Juh 0,0714 Ló 0,8 Tyúkféle 0,004 Kacsa 0,004 Liba 0,007 Pulyka 0, táblázat Mez gazdasági üzemek kategorizálása az Európai Méretegység (EUME) alapján Méretkategóriák EUME-ben EUR-ban Ft-ban * A méretkategória neve Kategória-határok A fels határ A fels határ I < II nagyon kicsi III IV kicsi V VI kis közepes VII nagy közepes VIII nagy IX igen nagy * 1 EUR = 250 Ft Az Európai Unióban a 2 európai méretegység (EUME) alatt termel ket nem tekintik üzemnek, hanem háztartásnak (household) sorolják be. A 2 EUME-nek megfelel 2400 eurós, vagyis mintegy Ft standard fedezeti hozzájárulást az AKII számításai szerint Magyarországon például 13 hektáron folytatott búzatermesztéssel, vagy 4,5 ha cukorrépa termesztésével, vagy 4 tejel tehén tartásával, illetve 30 sertés hizlalásával lehet el állítani (az évek átlagában). [Keszthelyi Kovács, 2002] Vannak olyan tagországok, ahol magasabb az ökonómiai életképesség alsó határa. Magyarországon a csatlakozás évében 1 EUME volt ez a határ, de hosszabb távon 5 EUME lehet a küszöbérték, mivel a támogatás elnyerésének feltétele ennek elérése meghatározott id n belül. Az európai méretegység egyik kulcsfogalma a standard fedezeti hozzájárulás (SFH), amely els dlegesen a mez gazdasági termel tevékenységek egységnyi méretére (1 hektár, 1 állat) vonatkozóan meghatározott normatív (átlagos id járási és üzemi feltételekre vonatkoztatott) fedezeti hozzájárulás. (Emlékeztet ül a fedezeti hozzájárulás a vállalatgazdaságtanból jól ismert fogalom szerint a bruttó termelési érték és a változó költségek különbsége.) A 10

11 termel tevékenységek fajlagos SFH-értékét a tevékenységek adott üzemben található méretével megszorozva, majd a szorzatokat összegezve, a gazdaság összes SFH értékét kapjuk. Ez az érték a gazdaságok tartós jövedelemtermel kapacitását fejezi ki a termel eszköz-ellátottság, a termelési szerkezet és a term helyi adottságok függvényében. Ennélfogva a gazdaság ökonómiai méretének meghatározására is felhasználható. Egy gazdaság bizonyos tevékenységei, tevékenység-csoportjai által el állított SFH-értékeknek az üzemi SFH-ból való részesedési arányával az adott gazdaság termelési iránya (tevékenységének profilja) is jellemezhet. A gazdaságtipológia a mez gazdasági üzemeket termelési irány szerint is besorolja, amely nem egyéb, mint egy adott üzem vagy üzemcsoport jellemz tevékenységi köre a tevékenység-csoportok SFH-jának részaránya alapján. A termelési irányok az EU statisztikai gyakorlata alapján, az AKII szerint [Keszthelyi Kovács, 2002]: árunövény-termelés (gabonafélék, cukorrépa, burgonya stb.): árunövények SFH-ja > 23; állattenyésztés I. (tömegtakarmány-fogyasztó állatok: tehén, hízómarha, juh, ló stb. tartása): tömegtakarmány-fogyasztó állatok SFH-ja > 23; állattenyésztés II. (abrakfogyasztó állatok: sertés, baromfi stb. tartása): abrakfogyasztó állatok SFH-ja > 23; ültetvényes termelés (sz l, gyümölcs, komló): ültetvények SFH-ja >23; kertészet: a kertészeti termelés (zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés, faiskola) SFH-ja > 23; vegyes mez gazdasági termelés: az el z kategóriákba be nem sorolható esetek. A vállalkozások méretkategorizálására Magyarországon alkalmazásra került az EU bizottság ajánlását adaptálva egy kombinált módszer, amely a vállalkozás vagyona, a kibocsátás volumene és a foglalkoztatott munkaer alapján kategorizálja a vállalatokat. (5a. táblázat) A kategorizálás alapját a 96280EC ajánlás adta (5b. táblázat). A jelenleg érvényes besorolás január 1-t l hatályos EC ( ) ajánlás (5c. táblázat) május 1. után Magyarországon is az Európai Bizottság ajánlása szerint kell besorolni a vállalkozásokat. 5a. táblázat évi XCV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint: Maximális nettó Maximális mérleg Vállalkozás Alkalmazottak árbevétel f összeg besorolási mérete létszáma (M Ft) (M Ft) Mikro Kis Közepes Nagy El z ekbe nem tartozó 5b. táblázat 96280EC ajánlás szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint (2004. december 31-ig): Nettó árbevétel Mérleg f összeg Vállalkozás Alkalmazottak legfeljebb legfeljebb besorolási mérete létszáma (M EUR) (M EUR) Mikro < Kis <

12 Közepes < Nagy El z ekbe nem tartozó 5c. táblázat EC ajánlás szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint (2005. január 1-t l): Nettó árbevétel Mérleg f összeg Vállalkozás Alkalmazottak legfeljebb legfeljebb besorolási mérete létszáma (M EUR) (M EUR) Mikro < Kis < Közepes < Nagy El z ekbe nem tartozó 1.2 Kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák Vállalkozáson értjük azt az üzletszer en végzett tevékenységet, amelynek célja jövedelem (profit) szerzés, a vagyon gyarapítása. Azt a szervezetet, amelynek keretében a vállalkozási tevékenységet végezzük (vállalkozási tevékenység végbe megy), vállalatnak nevezzük. A vállalkozás tevékenységében közrem köd k a vállalkozás bels érintettjei (tulajdonosok, menedzsment, munkavállalók), továbbá vannak a vállalkozás küls érintettjei (szállítók, szolgáltatók, vev k, fogyasztók, versenytársak, bankok, állami intézmények, érdekképviseleti szervek), akikkel a m ködése során kapcsolatba kerül. A vállalkozások szempontjából fontos tudni, hogy a vállalkozás bels érintettjeinek jellemz szükségletei eltér szinten helyezkednek a szükséglethierarchiában (lásd Maslow szükséglethierarchia elmélete), ennek következtében más motivációjuk van a vállalkozás tevékenységének folytatására. Önmegvalósítási szükségletek Esztétikai szükségletek Kognitív szükségletek (tudni, érteni, megismerni) A megbecsülés szükséglete A szeretet szükséglete Biztonsági szükségletek Fiziológiai szükségletek T u l a j d o n o s M e n e d z s e r M u n k a v á l l a l ó 2. ábra A vállalkozás bels érintettjeinek szükségleti dominanciája a Maslow-féle szükséglethierarchiában 12

13 A tulajdonosok a t két szolgáltatják a vállalkozás számára, azzal a szándékkal, hogy a t ke hasznosulásának eredményeként az gyarapodni fog. A gyarapodás forrása az adózott nyereség (profit). A menedzser közvetlenül köt dik a vállalkozáshoz, céljaiban azonosul a tulajdonosi érdekekkel, ugyanakkor szem el tt tartja saját céljait (egzisztenciális biztonság, szakmai fejl dés, elismertség fokozása, személyes jövedelem növelése). A vállalat hosszú távú fennmaradásában érdekelt. A képz dött eredmény minél nagyobb hányadát kívánja újrat késíteni (visszaforgatni). A munkavállalók eredményes tevékenysége nélkül sem a tulajdonosok, sem a menedzserek nem érhetik el céljaikat. A szociális juttatásokon keresztül maga is érdekelt a tulajdonosok profitjának növekedésében. A profitérdekekkel való azonosulás mellett természetes konfliktus áll fenn a munkavállalók, menedzserek, tulajdonosok között. A munkavállalónak adott minden személyi jelleg juttatás csökkenti a menedzserek jövedelemét, a tulajdonosok profitját. A vállalkozás bels érintettjei domináns szükségleteinek szükséglethierarchiában elfoglalt helye nagymértékben befolyásolja azok gazdasági viselkedését, döntési prioritásait, kockázatvállaló képességét. Ez különösen a mikro- és a kisvállalkozások esetén jelentkezik er s hangsúllyal, ahol a tulajdonos-menedzser, illetve gyakran a tulajdonos-menedzsermunkavállaló egyazon személy. Például egy egyéni vállalkozónál vagy stermel nél általában sokkal inkább a munkavállalót jellemz f szükségletek kielégítése jelenik meg célként és kevésbé fontos az önmegvalósítás szükséglete. Ez a nagyarányú úgynevezett kényszervállalkozói réteg kialakulásával is magyarázható. Természetesen a tulajdonosi attit dök er södése jellemz, ha a vállalkozás gazdasági alapjai stabilizálódnak, jövedelmez, fejl désre képes vállalkozás jön létre. A vállalkozási formákat négy jogszabály határozza meg. A nem társas vállalkozási formákra (a mez gazdasági stermel re, a mez gazdasági kistermel re és az egyéni vállalkozóra) a személyi jövedelemadóról szóló törvény; az ezek együttm ködésén alapuló családi gazdaságra a term földr l szóló törvény; a gazdasági társaságokra (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felel sség társaság, közhasznú társaság, részvénytársaság, közös vállalat, egyesülés) a gazdasági társaságokról szóló törvény; a szövetkezetekre a szövetkezetekr l szóló törvény szabja meg a m ködésük jogi feltételrendszerét. Ezek közül a kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák a következ k: Egyéni vállalkozási formák (1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról a hatályos módosításokkal): Mez gazdasági stermel stermel A személyi jövedelemadó szerint mez gazdasági az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában mez gazdasági termékek (például növénytermelés, ültetvénygazdálkodás, állattenyésztés, termékfeldolgozás saját gazdaságban megtermelt alapanyagból, meghatározott termékek gy jtése, saját földön folytatott erd gazdálkodás) el állítását végzi, annak igazolására stermel i igazolvánnyal rendelkezik. Saját gazdaság alatt a magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni. Mez gazdasági kistermel A mez gazdasági kistermel az a mez gazdasági stermel, akinek a mez gazdasági tevékenységéb l az adóévben elért bevétele a 6 millió forintot nem haladja meg. (A bevétel részét képezi a kompenzációs felár is.) Ebbe a körbe tartozik az a 13

14 14 magánszemély is, aki az adóév utolsó napján a term földr l szóló törvény értelmében családi gazdálkodónak min sül, valamint e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közrem köd családtagja, ha a bevétel személyenként nem haladja meg a 6 millió forintot. Egyéni vállalkozó Az egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki egyéni vállalkozói igazolványa alapján vállalkozási tevékenységet végez, aki külön jogszabály alapján egészségügyi és szociális vállalkozást, magán állatorvosi, gyógyszerészi tevékenységet folytat, kisiparos, magánkeresked, egyéni ügyvéd, közjegyz, önálló bírósági végrehajtó. A magánszemély saját nevében és saját kockázatára végez vállalkozási tevékenységet. A vállalkozó magánszemély teljes vagyonával, korlátlanul felel a vállalkozási tevékenységb l származó kötelezettségeinek teljesítéséért. A tevékenység megkezdésének feltétele, hogy a magánszemély a helyi önkormányzatnak bejelentse a vállalkozás megkezdésére irányuló elhatározását, és az illetékes szerv (kamara) az egyéni vállalkozói igazolványt kiadja. Szükséges lehet továbbá, ha a tevékenység végzése valamilyen jogszabályi követelmény miatt ahhoz kötött: hatósági engedély (egyes kereskedelmi tevékenységek végzése pl. jövedéki engedély) képesítés (a vállalkozó, vagy alkalmazottja, vagy a vállalkozásban kisegít családtagja rendelkezzen a tevékenység végzéséhez el írt szakmai képesítéssel, pl. keresked ) Egyéni cég: egyéni vállalkozás cégjegyzékbe történ bejegyzéssel. A vállalkozó korlátlan anyagi felel ssége nem változik. Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozik. Családi gazdaság (az évi LV. tv. a term földr l szóló törvény évi módosítása szerint) A családi gazdaság törvény által meghatározott értelmezés szerint legalább 1 családtag teljes foglalkoztatásán és több családtag közrem ködésén alapuló gazdálkodási forma, amely legfeljebb 300 ha nagyságú term föld (ideértve: a m velés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, haszonbérletével, használatával rendelkezik, beleértve az ehhez tartozó ingatlan és ingó vagyontárgyakat is. A családi gazdaságot a gazdaság központja szerint illetékes megyei (f városi) FM Hivatal nyilvántartásába be kell jegyeztetni. Családi gazdaság vezet je (családi gazdálkodó) szükséges, hogy élethivatásszer en mez gazdasági, illetve mez gazdasági kiegészít tevekénységet folytasson, mez gazdasági, vagy erdészeti szakirányú végzettséggel (közép, fels fokú végzettség) rendelkezzen, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mez gazdasági, illetve mez gazdasági és kiegészít tevékenységet és ebb l árbevétele származik. Szükséges, hogy legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen legyen. Nyilatkoznia kell arról, hogy a családi gazdaságot a hitel futamideje alatt, de legalább 5 évig m ködteti. A gazdálkodó család tagjait törvényben meghatározott körben a hozzátartozók alkotják, akik a családi gazdálkodóval vagyoni elszámolási viszonyukat, illetve a családi gazdaságban betöltött szerepüket szerz désben szabályozzák.

15 Gazdasági társaságok (1997. évi CXLIV. tv. a gazdasági társaságokról alapján) A gazdasági társaságok saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vállalhatnak, szerz dést köthetnek, tulajdont szerezhetnek (kivéve term föld!), pert indíthatnak és perelhet k. Jogi személyiség fogalma azt jelenti, hogy a jogi személyiség gazdasági társaságok tagjaiktól elkülönült gazdálkodó szervezetek, tagjaik vagyonától elkülönült vagyonnal és jogképességgel rendelkeznek. A gazdasági társaság tagja (a tulajdonos) a társaság kötelezettségéért a vagyoni hozzájárulás mértékéig felel. Társas vállalkozási forma az, amelyet magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, az állam hoznak létre (alapítanak) üzletszer en végzett közös gazdasági tevékenység folytatására. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság A társaság kötelezettségeiért els sorban a társaság felel a saját vagyonával, amennyiben az nem elégséges, a tartozások megfizetésére bármely tag felszólítható, mert teljes magánvagyonukkal és egyetemlegesen felelnek a társaság kötelezettségeiért. A társaság m ködése során szerzett vagyon a társaság vagyonát képezi, nyeresége vagy vesztesége a tagok vagyoni hozzájárulása arányában oszlik meg. A legkisebb alapítói t ke nagyságát a jogszabály nem határozza meg. Formái a következ k: Betéti társaság (bt) Társasági szerz désben a betéti társaság tagjai gazdasági tevékenység folytatására úgy vállalnak kötelezettséget, hogy legalább egy tag (a beltag) felel ssége korlátlan (és a többi beltaggal egyetemleges) a társaság kötelezettségeiért, míg legalább egy másik tag (a kültag) felel ssége vagyoni betétje mértékéig áll fenn. A kültag vagyoni felel ssége azonos a beltagéval, ha neve a társaság cégszövegében (cég megnevezésében) szerepel. Közkereseti társaság (kkt) Társasági szerz désben a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felel sségük mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. Jogi személyiség gazdasági társaság Korlátolt felel sség társaság (kft) Társasági szerz désben a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a tagok által vállalt, el re meghatározott összeg törzsbetétekb l álló törzst két bocsátanak a társaság rendelkezésére az üzletszer en végzett gazdasági tevékenység folytatásához. A törzst ke legkisebb összege 3 millió (korábban 1 millió) forint. A legkisebb törzsbetét százezer forint. Az ügyvezet teljes magán vagyonával felel s (és több ügyvezet esetén felel sségük egyetemleges) a társaságban végzett tevékenységért, ha neki felróható magatartásával a társaságnak kárt okoz. Az üzletrész testesíti meg társaság tagjainak jogait és a társaság vagyonából megillet hányadot. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az üzletrész 15

16 Közhasznú magában foglalja a tag törzsbetétjét és a társaság m ködése során keletkezett vagyonnövekmény tagot megillet részét. A tag felel ssége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására és a társasági szerz désben megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a társaság vagyonával felel, a társaság tagja a társaság kötelezettségeiért nem felel. A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik vissza (de azt a társasági szerz désben meghatározott szabályok szerint értékesíthetik). A tag jogosult a társaság mérlege szerinti nyereség felosztható részéb l részesedésre (osztalék), amelyet általában a törzsbetétek arányában határoznak meg. Korlátolt felel sség társaságot egy személy is alapíthat. társaság (kht) Alapítása és tagjainak felel ssége hasonló a korlátolt felel sség társaságéval, lényeges eltérés, hogy tevékenysége során valamilyen közhasznú tevékenységet (is) folytat, és a társaságban képz d eredményb l a társaság tagjai részesedésre nem tarthatnak igényt. Szövetkezet (1992. évi I. tv. a szövetkezetekr l) Szövetkezeti tagok önkéntes társulása alapján alakuló, jogi személyiség gazdálkodó szervezet, amely a tagok érdekeit szolgáló vállalkozási forma, amely a tagok vagyoni hozzájárulásával jön létre, és személyes közrem ködésével m ködik. 1.3 A kis- és középvállalkozások (kkv-k) szerepe a gazdaságban A kis- és középvállalkozások nemzetgazdasági szerepe a fejlett gazdaságú országokban jelent s, azonban sajátos vonások is felismerhet k. Általában jellemz a kkv-k foglalkoztatásban betöltött szerepük. Ezt mutatják a magyarországi adatok is (6., 7. táblázat). A GDP-hez való hozzájárulásuk, illetve azt exportból való részesedésük kisebb arányt képvisel. 6. táblázat Vállalkozások helyzetét jellemz fontosabb mutatók megoszlása méretkategóriák szerint (2000) (%) Megnevezés Alkalma zott nélküli Mikrovállalkozás Kisválla lkozás Középvá llalkozás Nagy vállalko zás Összes Vállalkozások száma 65,1 31,3 2,9 0,6 0,1 100 Foglalkoztatottak száma 11,4 26,3 14,3 16,5 31,9 100 Nettó árbevétel 1,6 11,9 8,6 19,2 58,7 100 Hozzáadott érték 2,7 13,3 8,6 16,7 58,8 100 Saját t ke 1,4 4,4 3,2 9,6 81,5 100 Export 0,4 3,2 3,0 11,9 81,6 100 Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés

17 7. táblázat Összes foglalkoztatott száma és megoszlása vállalati méretkategóriánként Magyarországon Megnevezés (f ) (f ) (f ) (%) (%) (%) Alkalmazott nélküli ,2 11,0 11,6 Mikro ,0 26,2 26,9 Kis ,1 14,0 13,8 Közepes ,3 15,5 15,1 Nagy ,8 33,2 32,6 Összesen ,0 100,0 100,0 Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés 2001 A kkv-k száma az 1990-es évek els felében dinamikus növekedést mutat, ami a gazdasági szerkezetátalakítás következménye, és 1995-t l kezdve stabilizálódik, számuk els sorban szabályozási okokból ingadozik. Bels szerkezetében azonban a társas vállalkozások számának, és így arányának növekedése jellemz. (8. táblázat) Az európai térségben a kkv-knek nagyobb gazdasági szerepük van, mint az USA és Japán hasonló gazdasági méret vállalkozásainak (9. táblázat). Az utóbbi országokban a nagyvállalatok dominanciája a jellemz. 8. táblázat Regisztrált profitorientált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként ( ) (db) Év Egyéni Kkt Bt Kft Rt Szövetkezet Összesen n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés táblázat Vállalkozások a gazdaságilag fejlett országokban Kis- és középvállalat Nagyvállalat Megnevezés összesen KKV Mikro Kis Közép (%) (%) (%) (%) (%) Vállalkozások által foglalkoztatottak száma (f, ezer) munkaer (f ) Vállalkozásonként foglalkoztatott átlag EU-15 és EFTA USA Japán na na na

18 Forrás: SMEs in Europe, A mez gazdaság vállalkozási szerkezetének néhány jellemz je Magyarországon A magyar mez gazdaság üzemi struktúrája az 1990-es években jelent sen átalakult. Az et megel z id szakban létrejött üzemi koncentrációt felváltotta egy elaprózott birtokszerkezet gazdasági struktúra. (10. táblázat) 10. táblázat Mez gazdaság általános jellemz i Érték Mértékegység Megnevezés f 1989 a) 2000 b) Változás (%) Népesség: összes ezer ,2-3,9 mez gazdasági tevékenységet folytató ezer 565, ,5.. gazdasághoz tartozó ezer 837,5 * 2.648,4.. Mez gazdasági tevékenységet folytató: gazdasági szervezet db ,6 egyéni gazdaság db ~ nem gazdaság db Mez gazdasági tevékenységet folytatók által használt összes földterület összes gazdaság ezer hektár ,6 gazdasági szervezet ezer hektár ,5 egyéni gazdaság ezer hektár ,6 Átlagos gazdasági méret ++ gazdasági szervezet hektár ,3 egyéni gazdaság hektár.. 2,7.. Mez gazdasági tevékenységet folytatók állatállománya összes gazdaság számosállat ,0 gazdasági szervezet számosállat ,4 egyéni gazdaság számosállat ,3 Egy gazdaságban tartott átlagos állatállomány ++ gazdasági szervezet számosállat ,6 egyéni gazdaság számosállat Megjegyzés: + aktív mez gazdasági alaptevékenységben * aktív keres a mez gazdasági ágazatban ++ a statisztikai csoportba tartozó összes gazdaságra vetítve Forrás: a) Mez gazdasági Statisztikai Évkönyv , 18., 33., p. alapján b) Magyarország mez gazdasága a évben p. alapján A mez gazdasági vállalkozások közel 40%-a csak növénytermelést, valamivel több, mint 20%-a csak állattenyésztést és közel 40%-a vegyes gazdálkodást folytat. (13. táblázat) A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartásba vett gazdaságok száma megközelíti az 1 milliót, azonban ezek nagy többsége nagyon kis méret gazdaság, amely jellemz en saját fogyasztásra termel, esetenként jelenik meg a keletkez termékfeleslegével a lokális piacokon. A gazdaságok földterület szerinti megoszlása (3. ábra) és a standard fedezeti hozzájárulás alapján, a jövedelemtermel képesség szerint történ megoszlásvizsgálata (4. ábra) hasonló jelleget mutat. 18

19 13. táblázat A gazdaságok száma a gazdálkodás alapja szerint Gazdálkodási forma Megnevezés egyéni gazdaság gazdasági szervezet db % db % Gazdaságok száma összesen , ,0 ebb l csak: földterület alapján gazdaság , ,0 állatállomány alapján gazdaság , ,4 szolgáltatás alapján gazdaság 406 0, ,1 intenzív kertészet alapján gazdaság ,4.... vegyes el fordulás alapján gazdaság , ,9 Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 21., 25. p. alapján 100 % Gazdaságok száma ,15 Mez gazdasági terület Családi gazdaságok fels méretkorlátja 0,15-0,50 0,51-1,00 1,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 50,1-100,0 100,1-300,0 300,1-500,0 500, , , , , , ,0 - Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 65., 69., 81., 85. p. alapján 3. ábra A mez gazdasági terület és a gazdaságok eloszlása a gazdaságok területnagysága szerint A mez gazdasági üzemi struktúrában a mikro- és kisvállalkozások túlsúlya dominál, amely még a legelaprózódottabb szerkezet uniós országokénál (Portugália, Olaszország, Görögország) is sokkal kedvez tlenebb képet mutat. Ez versenyhátrányt okoz a magyar termel k többségének. Ugyanakkor a társas vállalkozások közel 90%-a 500 hektárnál nagyobb földterületen gazdálkodik. (14. táblázat) ha 19

20 Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai % Magyarország Portugália Olaszország Görögország Spanyolország Ausztria Svédország Írország Németország Nagy-Britannia Franciaország Finnország Luxemburg Belgium Dánia EU átlag Hollandia Magyarország Portugália EU átlag Hollandia 10 0 I. II. III. IV. V. VI. VII-IX. Méretkategória Forrás: Benoist Kertész, alapján 4. ábra A mez gazdasági üzemek eloszlása Magyarországon és az Európai Unió tagországaiban az EUME alapján (A külön nem jelölt országok elhelyezkedése a két széls érték között a felsorolás sorrendjének megfelel.) 14. táblázat Gazdaságok és a term terület megoszlása a gazdaságok term területének nagysága szerint (%) Term terület megoszlása Gazdaságok megoszlása Term terület nagysága a gazdaságok term területének nagysága szerint (hektár) egyéni gazdaság gazdasági szervezet egyéni gazdaság gazdasági szervezet 1,0 6,75 71,90 1,1 5,0 15,71 0,08 18,52 12,71 5,1 10,0 11,61 4,39 10,1 50,0 35,06 1,06 4,47 21,13 50,1 100,0 12,43 1,19 0,48 9,65 100,1 300,0 13,78 6,07 0,23 19,51 300,1 500,0 3,01 5,32 500, ,0 9,03 9,85 4,65 0, , ,0 42,76 20, ,1 36,80 1,75 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 65., 69., 81., 85. p. alapján 20

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra

Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra 113 Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra HARANGI-RÁKOS MÓNIKA Kulcsszavak: gazdaságszerkezeti összeírás, általános mez gazdasági összeírás, mez gazdasági terület, földhasználat,

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök Tartalomjegyzék 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben