KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára Írta: Dr. Takács István egyetemi docens Gödöll 2005.

2 TARTALOM BEVEZETÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FOGALMI AZONOSÍTÁSA, FONTOSABB SAJÁTOSSÁGAIK Vállalkozások osztályozása Kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák A kis- és középvállalkozások (kkv-k) szerepe a gazdaságban A mez gazdaság vállalkozási szerkezetének néhány jellemz je Magyarországon Vállalkozás vagyona, forrásai A vagyon összetétele (a vagyon megjelenési formái) A vállalkozói t ke (a vagyon forrásai) Vállalkozás önfinanszírozása leírási bevételekb l Részesedés finanszírozás A gazdálkodás ciklikussága, a gazdasági év Termelési ciklikusság A gazdasági év A HAZAI VÁLLALKOZÁSKEZDÉST, M KÖDÉST ÉS FEJLESZTÉST SEGÍT KEDVEZMÉNYES HITELKONSTRUKCIÓK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A mez gazdasági finanszírozás néhány történeti aspektusa A magyarországi mez gazdaság-fejlesztési törekvések és f bb jellemz ik A mez gazdaság fejlesztési és m ködési finanszírozásának átalakulása A mez gazdasági finanszírozás legfontosabb hitel és támogatási eszközei Magyarországon az 1990-es években Az agrárgazdasági intézményrendszer fejl dése az ágazati fejlesztési programokhoz kapcsolva A világbanki programok menete A magyarországi agrárfejlesztési világbanki programok intézményi hatásai Intézményi reformlépések az IMEP-hez kapcsolódóan MEZ GAZDASÁGI TÁMOGATÁS-RENDSZEREK, MEGOLDÁSOK, PRIORITÁSOK, ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK A VILÁGBAN HITELKONSTRUKCIÓK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A hitelezés kockázata és a biztosítékok Rövid és hosszú lejáratú (éven belüli és túli) forgóeszköz hitelek Hosszú lejáratú beruházási, fejlesztési célú hitelek Külföldi hitelek A MEZ GAZDASÁGI TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ES ÉVEKT L 2004-IG A támogatási rendszer általános jellemz i A támogatások formái és igénybevételük A támogatás kifizetése Jogosulatlanul igénybe vett támogatás A támogatás számviteli elszámolása A termel k nyilvántartása A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele Az agrártámogatási rendszer felépítése A támogatások alakulása Az agrárgazdasági beruházások támogatása ORSZÁGOS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK

3 6.1 A Széchenyi Terv A Széchenyi Terv alapvet céljai Széchenyi Terv programjai A kedvezményezettek köre A támogatások formái A Széchenyi Plusz El csatlakozási alapok A SAPARD program Az ISPA program Nemzeti Fejlesztési Terv EGYÜTTM KÖDÉSEK SZEREPE A FINANSZÍROZÁSBAN A termel i értékesít szervezet (TÉSZ) Szövetkezet Gépesítés együttm ködésben: gép- és gazdaságsegít körök, géptársulások FELHASZNÁLT IRODALOM

4 4

5 BEVEZETÉS A Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai cím tantárgy címéb l is kikövetkeztethet en a szakterminológia szerint kis jelz vel illetett vállalkozási kör olyan finanszírozási sajátosságainak részletesebb bemutatását t zi ki célul, amelyek a vállalati pénzügyek részét képezik, abban röviden bemutatásra is kerülnek, de sajátosságaik miatt részletesebb áttekintésükre is szükség van. A tárgy keretében központi szerepet kapnak kis- és középvállalkozások (általánosan elfogadott rövidítéssel a kkv-k), s közöttük, sajátos nemzetgazdasági szerepük miatt, a mez gazdasági vállalkozásokat érint kérdések, ugyanakkor nem csak a mez gazdasági vállalkozások szempontjai szerint tekintjük át a tárgykört, hanem általánosságban is bemutatásra kerülnek a kis- és középvállalkozások fontosabb finanszírozásának sajátosságai. A magyar gazdaság az 1980-as évek végén és 1990-es években nagy arányú tulajdonosi és strukturális átalakuláson ment keresztül. A gazdasági környezet nagymérv változása, az ágazat bel- és külpiaci pozícióinak romlása a vállalkozások rövid és hosszabb távú m ködési zavarait idézte el. Sajátos átalakuláson ment át a mez gazdaság is. A bekövetkezett változások során létrejöv új szervezetek, gazdaságok, illetve a már korábban is magángazdálkodást folytató, továbbá a kárpótlás és az átalakulás következményeként megfogyatkozott vagyonú szövetkezetek, az új feltételek mellett tevékenységüket b vít vállalkozások többsége t kehiányos, a t ke akkumulációs szintje alacsony. A m ködés és a fejlesztések finanszírozása új követelményeket teremtettek. A pénzügyi szféra óvatos magatartást tanúsít a termelési és a beruházási hitelek kihelyezése során. A banki hitelbírálatok szempontrendszere szigorúbbá vált, így a hitel elnyerés feltételeit sok vállalkozás nem tudja teljesíteni. Az állami beavatkozás szerepe (piacszabályozás, termelési támogatások, garanciavállalás, fejlesztések támogatása) n tt a mez gazdasági vállalkozások életében. Az Európai Unióhoz történ csatlakozás pedig a szerepvállalás módjában, eszközrendszerében hozott számos változást. A vállalkozások m ködését alapvet en meghatározza, hogy a mez gazdasági termelési folyamatok ciklikusak, többnyire hosszabb, ritkábban rövidebb id tartam alatt térül meg a befektetett él és holt munka. A termelési folyamatok input szükségletének finanszírozása ennek megfelel en ciklikus, a pénzforrások iránti igény hullámzó és a forgó t ke igény hosszabb futamidej, mert a ráfordítás szükségessége és a realizálás lehet sége között biológiailag determináltan több hónap is eltelik. A mez gazdasági vállalkozás m ködésének finanszírozása jellemz en a termelés bevételeib l, hitelekkel és termelési illetve beruházási támogatásokkal történik. A mez gazdasági vállalkozások finanszírozásában jelent s a támogatások szerepe. Az ágazat más nemzetgazdasági ágazatokhoz képest - itthon és külföldön egyaránt - általában pozitív megkülönböztetésben részesül. A mez gazdasági vállalkozás jövedelemképz dését (1. ábra) a támogatások dönt en befolyásolják, elfedhetik a termelési folyamat ésszer tlen, nem hatékony voltát, amely a gazdálkodók hamis piaci magatartását eredményezi, és bizonyos mérték függ séget alakít ki. A függ ség mértéke nagyban függ a támogatások gazdasági bevételek között elfoglalt szerepét l, arányától. Míg az egyéb küls források igénybevétele a mez gazdasági vállalkozások részér l esetleges, addig a támogatások többé-kevésbé minden mez gazdasági árutermel t érintenek. 5

6 A mez gazdasági vállalkozás m ködésének vizsgálata rendszerszemlélet megközelítésben célszer, mert a bels szervez dés, a lezajló folyamatok, a környezeti hatásokra való reagálás megfigyelése, elemzése ekkor végezhet el a hatékonyan. A vállalkozás, mint rendszer egy naturális átalakítási (transzformációs) és az azt leképez pénzügyi folyamatra (alrendszerre) bontható. Végs termelés Folyó termel felhasználás Termeléshez kapcsolódó adók Bruttó hozzáadott érték piaci áron Értékcsökk enés Támogatások Bruttó hozzáadott érték üzemi szinten Bérleti díjak, kamatok Nettó hozzáadott érték üzemi szinten A mez gazdasági tevékenységb l származó nettó jövedelem A családi munkaer Az mez gazdasági alkalmazottak tevékenységéb l nak fizetett származó nettó munkabér jövedelem 1. ábra: A mez gazdasági jövedelmek számításának sémája az Európai Unióban Forrás: A mez gazdaság évi fejl dése. KSH, p. Az eddigiekb l is érzékelhet, hogy a mez gazdasági vállalkozások finanszírozási kérdéseinek vizsgálata szerteágazó feladat. Az összefüggések megértéséhez foglalkozni kell a vállalkozás bels szerkezeti, illetve a méret kérdéseivel, de ugyanolyan figyelmet kell szentelnünk a küls tényez knek (kiemelten a hitelintézeti rendszernek és az állami szerepvállalásnak) és azok fejl désének. A témát vizsgálva megállapítható, hogy a világ különböz tájain eltér en gondolkodnak ezekr l a kérdésekr l, azonban a tapasztalatok megismerése, kritikus értékelése számos kérdésben adhat iránymutatást problémáink megoldásának keresése során. A vállalkozás finanszírozás kérdéskörét vizsgálva már az elején célszer megfogalmazni, hogy mit értettünk a finanszírozás fogalma alatt. Finanszírozás alatt értjük azt a gazdálkodói tevékenységet, amely a rendelkezésre álló bels és küls pénzügyi források felhasználásával, illetve igénybevételével folyamatosan biztosítja és felhasználja a vállalkozás zavartalan, hosszú távra tervezett m ködéséhez és fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket, abban az id pontban és abban a mennyiségben, amikor illetve amennyi arra az okszer gazdálkodás szempontjából szükséges. Összefoglalva a fentieket a tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse azokat a kis- és középvállalkozások finanszírozását segít költségvetési támogatási célokat, konkrét támogatási formákat, illetve a bankok által meghirdetett hitelkonstrukciókat, amelyek révén a kis- és közepes vállalkozások, mez gazdaságiak és nem mez gazdaságiak egyaránt, olyan fejlesztési ésvagy m ködési forrásokhoz juthatnak, amelyek kiegészítik a saját forrásokat, és lehet séget teremtenek a nemzetgazdasági célokhoz illeszked, a vállalkozás növekedését segít fejlesztési célok megvalósítására. 6

7 A tantárgy f bb témakörei: A kis- és középvállalkozások fogalmi azonosítása, szerepük a nemzetgazdaságban, sajátosságaik leírása a finanszírozás szempontjából; A hazai vállalkozáskezdést, m ködést és -fejlesztést segít kedvezményes hitelkonstrukciók történeti áttekintése; A kisvállalkozások finanszírozásának specialitásai nemzetközi összehasonlításban; A magyarországi vállalkozásfinanszírozást segít támogatási rendszer, és kiemelten a mez gazdasági kis- és középvállalkozások támogatásai; Országos gazdaságfejlesztési programok és kapcsolódásaik a kis- és középvállalkozások finanszírozásával; Fejlesztési pályázatok szerkezete, kidolgozása; Esettanulmány egy agrárvállalkozás fejlesztésének, a fejlesztés finanszírozásának el készítésére. Ez utóbbi kett t a jegyzet nem tartalmazza. Ezeket a tárgyévi támogatási pályázati felhívás alapján beadandó feladat formájában kell elkészíteni. A tantárgy keretében kiemelt szerep jut a mez gazdaságnak, mint nemzetgazdasági ágazatnak, s az abban m köd kkv-k problémáinak. Ez több okkal magyarázható. Bár az ágazat nemzetgazdasági súlya csökken, de ugyanakkor a nemzeti és az uniós költségvetésnek egyaránt jelent s hányadát (az utóbbinak közel 50%-át) az ágazat problémáinak kezelésére fordítják. További fontos ok, hogy a kkv-k jelent s hányada ebben az ágazatban m ködik, s a kormányzati programok számos esetben kiemelten erre az ágazatra kerülnek kidolgozásra. 7

8 8

9 1. KISVÁLLALKOZÁSOK FOGALMI AZONOSÍTÁSA, FONTOSABB SAJÁTOSSÁGAIK A kisvállalkozás kategorizálása méret és jogi forma alapján történhet. Alapvet en a vállalkozások méretjellemz i: a vagyon nagysága, az él munka valamint a kibocsátás határozzák meg a vállalkozások besorolását, ugyanakkor egyes jogi formák jellemzik is ket. E fejezetben ezért a méret alapján történ kategorizálást és a tárgyalt vállalkozási kört jellemz jogi formák néhány lényeges tulajdonságát tekintjük át. 1.1 Vállalkozások osztályozása A vállalkozások méretének azonosítása történhet: vállalati vagyon nagyságát kifejez naturális vagy érték mutatókkal, kibocsátást vagy jövedelemtermel képességet kifejez mutatókkal, vagy ezek kombinációjával. A vállalat nagyságának naturális mutatókkal történ azonosítására egy jellemz kísérlet a Központi Statisztikai Hivatal által kialakított felosztás, amely szerint kisgazdaság 30 hektárnál kisebb területen gazdálkodik és 2,5 számosállategységnél nem tart több állatot. (1 számosállategység 500 kg él állat tömegnek felel meg.) (1. és 2. táblázat) Közepes gazdaságok az e fölötti, de legfeljebb 300 hektár területen gazdálkodók és 30 számosállategységet tartók. [A mez gazdaság évi fejl dése, 1997.] E besorolás a szántóföldi növénytermeszt és állattenyészt gazdaságokra mutat iránymutatást, de például a kertészeti termelésre már nem alkalmazható. 1. táblázat Mez gazdasági vállalkozások osztályozása (KSH): Méret Term terület Állatállomány (ha) (sz.á.e) Kis ,5 Közepes ,6-30,0 Nagy ,1 - Sz.á.e.: számosállat egység (1 sz.á.e.=500 kg él súly) Nagy: legalább egyik nagy Közepes: egyik sem nagy, de legalább egyik közepes Kicsi: mindkét er forrás kicsi A mez gazdasági vállalkozások jövedelemhatárok alapján történ besorolása biztosítja a termelés intenzitásából adódó különbségek figyelembevételét is. Az USA-ban például ennek megfelel en USD alatti éves jövedelem esetén kis-, és USD közötti jövedelem esetén közepes méret gazdaságról (farmról) beszélnek [STRANGE, 1990.]. Viszonyításképpen a USD a közepesen kvalifikált alkalmazottak átlagos éves jövedelemszintje. Európai méretegység (EUME): a gazdaság összes SFH (standard fedezeti hozzájárulás) értékéhez hasonlóan, az ökonómiai üzemméret kifejezésére használatos jellemz az Európai Unióban. Kiszámítása úgy történik, hogy az euróban kifejezett SFH-értéket 1200-zal elosztják. (Az osztószámot központilag határozzák meg; értéke az infláció hatására hosszabb 9

10 id szak alatt változhat.) 1 EUME tehát egyenl az üzem összes SFH-jának 1200 eurójával. Az EUME alapján jelenleg az alábbi üzemméret-kategóriákat használják: [Keszthelyi Kovács, 2002] [Benoist Kertész, 2002] (3. táblázat) 2. táblázat Jellemz haszonállatfajok számosállat egység egyenértékese Állatfajhoz tartozó 1 db egyed tapasztalati Állatfaj megnevezése átszámítási kulcsszáma számosállat egységre átlagos összetétel állomány esetén Szarvasmarha 0,8 Sertés 0,114 Juh 0,0714 Ló 0,8 Tyúkféle 0,004 Kacsa 0,004 Liba 0,007 Pulyka 0, táblázat Mez gazdasági üzemek kategorizálása az Európai Méretegység (EUME) alapján Méretkategóriák EUME-ben EUR-ban Ft-ban * A méretkategória neve Kategória-határok A fels határ A fels határ I < II nagyon kicsi III IV kicsi V VI kis közepes VII nagy közepes VIII nagy IX igen nagy * 1 EUR = 250 Ft Az Európai Unióban a 2 európai méretegység (EUME) alatt termel ket nem tekintik üzemnek, hanem háztartásnak (household) sorolják be. A 2 EUME-nek megfelel 2400 eurós, vagyis mintegy Ft standard fedezeti hozzájárulást az AKII számításai szerint Magyarországon például 13 hektáron folytatott búzatermesztéssel, vagy 4,5 ha cukorrépa termesztésével, vagy 4 tejel tehén tartásával, illetve 30 sertés hizlalásával lehet el állítani (az évek átlagában). [Keszthelyi Kovács, 2002] Vannak olyan tagországok, ahol magasabb az ökonómiai életképesség alsó határa. Magyarországon a csatlakozás évében 1 EUME volt ez a határ, de hosszabb távon 5 EUME lehet a küszöbérték, mivel a támogatás elnyerésének feltétele ennek elérése meghatározott id n belül. Az európai méretegység egyik kulcsfogalma a standard fedezeti hozzájárulás (SFH), amely els dlegesen a mez gazdasági termel tevékenységek egységnyi méretére (1 hektár, 1 állat) vonatkozóan meghatározott normatív (átlagos id járási és üzemi feltételekre vonatkoztatott) fedezeti hozzájárulás. (Emlékeztet ül a fedezeti hozzájárulás a vállalatgazdaságtanból jól ismert fogalom szerint a bruttó termelési érték és a változó költségek különbsége.) A 10

11 termel tevékenységek fajlagos SFH-értékét a tevékenységek adott üzemben található méretével megszorozva, majd a szorzatokat összegezve, a gazdaság összes SFH értékét kapjuk. Ez az érték a gazdaságok tartós jövedelemtermel kapacitását fejezi ki a termel eszköz-ellátottság, a termelési szerkezet és a term helyi adottságok függvényében. Ennélfogva a gazdaság ökonómiai méretének meghatározására is felhasználható. Egy gazdaság bizonyos tevékenységei, tevékenység-csoportjai által el állított SFH-értékeknek az üzemi SFH-ból való részesedési arányával az adott gazdaság termelési iránya (tevékenységének profilja) is jellemezhet. A gazdaságtipológia a mez gazdasági üzemeket termelési irány szerint is besorolja, amely nem egyéb, mint egy adott üzem vagy üzemcsoport jellemz tevékenységi köre a tevékenység-csoportok SFH-jának részaránya alapján. A termelési irányok az EU statisztikai gyakorlata alapján, az AKII szerint [Keszthelyi Kovács, 2002]: árunövény-termelés (gabonafélék, cukorrépa, burgonya stb.): árunövények SFH-ja > 23; állattenyésztés I. (tömegtakarmány-fogyasztó állatok: tehén, hízómarha, juh, ló stb. tartása): tömegtakarmány-fogyasztó állatok SFH-ja > 23; állattenyésztés II. (abrakfogyasztó állatok: sertés, baromfi stb. tartása): abrakfogyasztó állatok SFH-ja > 23; ültetvényes termelés (sz l, gyümölcs, komló): ültetvények SFH-ja >23; kertészet: a kertészeti termelés (zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés, faiskola) SFH-ja > 23; vegyes mez gazdasági termelés: az el z kategóriákba be nem sorolható esetek. A vállalkozások méretkategorizálására Magyarországon alkalmazásra került az EU bizottság ajánlását adaptálva egy kombinált módszer, amely a vállalkozás vagyona, a kibocsátás volumene és a foglalkoztatott munkaer alapján kategorizálja a vállalatokat. (5a. táblázat) A kategorizálás alapját a 96280EC ajánlás adta (5b. táblázat). A jelenleg érvényes besorolás január 1-t l hatályos EC ( ) ajánlás (5c. táblázat) május 1. után Magyarországon is az Európai Bizottság ajánlása szerint kell besorolni a vállalkozásokat. 5a. táblázat évi XCV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint: Maximális nettó Maximális mérleg Vállalkozás Alkalmazottak árbevétel f összeg besorolási mérete létszáma (M Ft) (M Ft) Mikro Kis Közepes Nagy El z ekbe nem tartozó 5b. táblázat 96280EC ajánlás szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint (2004. december 31-ig): Nettó árbevétel Mérleg f összeg Vállalkozás Alkalmazottak legfeljebb legfeljebb besorolási mérete létszáma (M EUR) (M EUR) Mikro < Kis <

12 Közepes < Nagy El z ekbe nem tartozó 5c. táblázat EC ajánlás szerint a vállalkozások besorolása nagyság szerint (2005. január 1-t l): Nettó árbevétel Mérleg f összeg Vállalkozás Alkalmazottak legfeljebb legfeljebb besorolási mérete létszáma (M EUR) (M EUR) Mikro < Kis < Közepes < Nagy El z ekbe nem tartozó 1.2 Kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák Vállalkozáson értjük azt az üzletszer en végzett tevékenységet, amelynek célja jövedelem (profit) szerzés, a vagyon gyarapítása. Azt a szervezetet, amelynek keretében a vállalkozási tevékenységet végezzük (vállalkozási tevékenység végbe megy), vállalatnak nevezzük. A vállalkozás tevékenységében közrem köd k a vállalkozás bels érintettjei (tulajdonosok, menedzsment, munkavállalók), továbbá vannak a vállalkozás küls érintettjei (szállítók, szolgáltatók, vev k, fogyasztók, versenytársak, bankok, állami intézmények, érdekképviseleti szervek), akikkel a m ködése során kapcsolatba kerül. A vállalkozások szempontjából fontos tudni, hogy a vállalkozás bels érintettjeinek jellemz szükségletei eltér szinten helyezkednek a szükséglethierarchiában (lásd Maslow szükséglethierarchia elmélete), ennek következtében más motivációjuk van a vállalkozás tevékenységének folytatására. Önmegvalósítási szükségletek Esztétikai szükségletek Kognitív szükségletek (tudni, érteni, megismerni) A megbecsülés szükséglete A szeretet szükséglete Biztonsági szükségletek Fiziológiai szükségletek T u l a j d o n o s M e n e d z s e r M u n k a v á l l a l ó 2. ábra A vállalkozás bels érintettjeinek szükségleti dominanciája a Maslow-féle szükséglethierarchiában 12

13 A tulajdonosok a t két szolgáltatják a vállalkozás számára, azzal a szándékkal, hogy a t ke hasznosulásának eredményeként az gyarapodni fog. A gyarapodás forrása az adózott nyereség (profit). A menedzser közvetlenül köt dik a vállalkozáshoz, céljaiban azonosul a tulajdonosi érdekekkel, ugyanakkor szem el tt tartja saját céljait (egzisztenciális biztonság, szakmai fejl dés, elismertség fokozása, személyes jövedelem növelése). A vállalat hosszú távú fennmaradásában érdekelt. A képz dött eredmény minél nagyobb hányadát kívánja újrat késíteni (visszaforgatni). A munkavállalók eredményes tevékenysége nélkül sem a tulajdonosok, sem a menedzserek nem érhetik el céljaikat. A szociális juttatásokon keresztül maga is érdekelt a tulajdonosok profitjának növekedésében. A profitérdekekkel való azonosulás mellett természetes konfliktus áll fenn a munkavállalók, menedzserek, tulajdonosok között. A munkavállalónak adott minden személyi jelleg juttatás csökkenti a menedzserek jövedelemét, a tulajdonosok profitját. A vállalkozás bels érintettjei domináns szükségleteinek szükséglethierarchiában elfoglalt helye nagymértékben befolyásolja azok gazdasági viselkedését, döntési prioritásait, kockázatvállaló képességét. Ez különösen a mikro- és a kisvállalkozások esetén jelentkezik er s hangsúllyal, ahol a tulajdonos-menedzser, illetve gyakran a tulajdonos-menedzsermunkavállaló egyazon személy. Például egy egyéni vállalkozónál vagy stermel nél általában sokkal inkább a munkavállalót jellemz f szükségletek kielégítése jelenik meg célként és kevésbé fontos az önmegvalósítás szükséglete. Ez a nagyarányú úgynevezett kényszervállalkozói réteg kialakulásával is magyarázható. Természetesen a tulajdonosi attit dök er södése jellemz, ha a vállalkozás gazdasági alapjai stabilizálódnak, jövedelmez, fejl désre képes vállalkozás jön létre. A vállalkozási formákat négy jogszabály határozza meg. A nem társas vállalkozási formákra (a mez gazdasági stermel re, a mez gazdasági kistermel re és az egyéni vállalkozóra) a személyi jövedelemadóról szóló törvény; az ezek együttm ködésén alapuló családi gazdaságra a term földr l szóló törvény; a gazdasági társaságokra (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felel sség társaság, közhasznú társaság, részvénytársaság, közös vállalat, egyesülés) a gazdasági társaságokról szóló törvény; a szövetkezetekre a szövetkezetekr l szóló törvény szabja meg a m ködésük jogi feltételrendszerét. Ezek közül a kis- és középvállalkozásokra jellemz vállalkozási formák a következ k: Egyéni vállalkozási formák (1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról a hatályos módosításokkal): Mez gazdasági stermel stermel A személyi jövedelemadó szerint mez gazdasági az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában mez gazdasági termékek (például növénytermelés, ültetvénygazdálkodás, állattenyésztés, termékfeldolgozás saját gazdaságban megtermelt alapanyagból, meghatározott termékek gy jtése, saját földön folytatott erd gazdálkodás) el állítását végzi, annak igazolására stermel i igazolvánnyal rendelkezik. Saját gazdaság alatt a magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni. Mez gazdasági kistermel A mez gazdasági kistermel az a mez gazdasági stermel, akinek a mez gazdasági tevékenységéb l az adóévben elért bevétele a 6 millió forintot nem haladja meg. (A bevétel részét képezi a kompenzációs felár is.) Ebbe a körbe tartozik az a 13

14 14 magánszemély is, aki az adóév utolsó napján a term földr l szóló törvény értelmében családi gazdálkodónak min sül, valamint e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közrem köd családtagja, ha a bevétel személyenként nem haladja meg a 6 millió forintot. Egyéni vállalkozó Az egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki egyéni vállalkozói igazolványa alapján vállalkozási tevékenységet végez, aki külön jogszabály alapján egészségügyi és szociális vállalkozást, magán állatorvosi, gyógyszerészi tevékenységet folytat, kisiparos, magánkeresked, egyéni ügyvéd, közjegyz, önálló bírósági végrehajtó. A magánszemély saját nevében és saját kockázatára végez vállalkozási tevékenységet. A vállalkozó magánszemély teljes vagyonával, korlátlanul felel a vállalkozási tevékenységb l származó kötelezettségeinek teljesítéséért. A tevékenység megkezdésének feltétele, hogy a magánszemély a helyi önkormányzatnak bejelentse a vállalkozás megkezdésére irányuló elhatározását, és az illetékes szerv (kamara) az egyéni vállalkozói igazolványt kiadja. Szükséges lehet továbbá, ha a tevékenység végzése valamilyen jogszabályi követelmény miatt ahhoz kötött: hatósági engedély (egyes kereskedelmi tevékenységek végzése pl. jövedéki engedély) képesítés (a vállalkozó, vagy alkalmazottja, vagy a vállalkozásban kisegít családtagja rendelkezzen a tevékenység végzéséhez el írt szakmai képesítéssel, pl. keresked ) Egyéni cég: egyéni vállalkozás cégjegyzékbe történ bejegyzéssel. A vállalkozó korlátlan anyagi felel ssége nem változik. Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozik. Családi gazdaság (az évi LV. tv. a term földr l szóló törvény évi módosítása szerint) A családi gazdaság törvény által meghatározott értelmezés szerint legalább 1 családtag teljes foglalkoztatásán és több családtag közrem ködésén alapuló gazdálkodási forma, amely legfeljebb 300 ha nagyságú term föld (ideértve: a m velés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, haszonbérletével, használatával rendelkezik, beleértve az ehhez tartozó ingatlan és ingó vagyontárgyakat is. A családi gazdaságot a gazdaság központja szerint illetékes megyei (f városi) FM Hivatal nyilvántartásába be kell jegyeztetni. Családi gazdaság vezet je (családi gazdálkodó) szükséges, hogy élethivatásszer en mez gazdasági, illetve mez gazdasági kiegészít tevekénységet folytasson, mez gazdasági, vagy erdészeti szakirányú végzettséggel (közép, fels fokú végzettség) rendelkezzen, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mez gazdasági, illetve mez gazdasági és kiegészít tevékenységet és ebb l árbevétele származik. Szükséges, hogy legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen legyen. Nyilatkoznia kell arról, hogy a családi gazdaságot a hitel futamideje alatt, de legalább 5 évig m ködteti. A gazdálkodó család tagjait törvényben meghatározott körben a hozzátartozók alkotják, akik a családi gazdálkodóval vagyoni elszámolási viszonyukat, illetve a családi gazdaságban betöltött szerepüket szerz désben szabályozzák.

15 Gazdasági társaságok (1997. évi CXLIV. tv. a gazdasági társaságokról alapján) A gazdasági társaságok saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vállalhatnak, szerz dést köthetnek, tulajdont szerezhetnek (kivéve term föld!), pert indíthatnak és perelhet k. Jogi személyiség fogalma azt jelenti, hogy a jogi személyiség gazdasági társaságok tagjaiktól elkülönült gazdálkodó szervezetek, tagjaik vagyonától elkülönült vagyonnal és jogképességgel rendelkeznek. A gazdasági társaság tagja (a tulajdonos) a társaság kötelezettségéért a vagyoni hozzájárulás mértékéig felel. Társas vállalkozási forma az, amelyet magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, az állam hoznak létre (alapítanak) üzletszer en végzett közös gazdasági tevékenység folytatására. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság A társaság kötelezettségeiért els sorban a társaság felel a saját vagyonával, amennyiben az nem elégséges, a tartozások megfizetésére bármely tag felszólítható, mert teljes magánvagyonukkal és egyetemlegesen felelnek a társaság kötelezettségeiért. A társaság m ködése során szerzett vagyon a társaság vagyonát képezi, nyeresége vagy vesztesége a tagok vagyoni hozzájárulása arányában oszlik meg. A legkisebb alapítói t ke nagyságát a jogszabály nem határozza meg. Formái a következ k: Betéti társaság (bt) Társasági szerz désben a betéti társaság tagjai gazdasági tevékenység folytatására úgy vállalnak kötelezettséget, hogy legalább egy tag (a beltag) felel ssége korlátlan (és a többi beltaggal egyetemleges) a társaság kötelezettségeiért, míg legalább egy másik tag (a kültag) felel ssége vagyoni betétje mértékéig áll fenn. A kültag vagyoni felel ssége azonos a beltagéval, ha neve a társaság cégszövegében (cég megnevezésében) szerepel. Közkereseti társaság (kkt) Társasági szerz désben a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felel sségük mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. Jogi személyiség gazdasági társaság Korlátolt felel sség társaság (kft) Társasági szerz désben a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a tagok által vállalt, el re meghatározott összeg törzsbetétekb l álló törzst két bocsátanak a társaság rendelkezésére az üzletszer en végzett gazdasági tevékenység folytatásához. A törzst ke legkisebb összege 3 millió (korábban 1 millió) forint. A legkisebb törzsbetét százezer forint. Az ügyvezet teljes magán vagyonával felel s (és több ügyvezet esetén felel sségük egyetemleges) a társaságban végzett tevékenységért, ha neki felróható magatartásával a társaságnak kárt okoz. Az üzletrész testesíti meg társaság tagjainak jogait és a társaság vagyonából megillet hányadot. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az üzletrész 15

16 Közhasznú magában foglalja a tag törzsbetétjét és a társaság m ködése során keletkezett vagyonnövekmény tagot megillet részét. A tag felel ssége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására és a társasági szerz désben megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a társaság vagyonával felel, a társaság tagja a társaság kötelezettségeiért nem felel. A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik vissza (de azt a társasági szerz désben meghatározott szabályok szerint értékesíthetik). A tag jogosult a társaság mérlege szerinti nyereség felosztható részéb l részesedésre (osztalék), amelyet általában a törzsbetétek arányában határoznak meg. Korlátolt felel sség társaságot egy személy is alapíthat. társaság (kht) Alapítása és tagjainak felel ssége hasonló a korlátolt felel sség társaságéval, lényeges eltérés, hogy tevékenysége során valamilyen közhasznú tevékenységet (is) folytat, és a társaságban képz d eredményb l a társaság tagjai részesedésre nem tarthatnak igényt. Szövetkezet (1992. évi I. tv. a szövetkezetekr l) Szövetkezeti tagok önkéntes társulása alapján alakuló, jogi személyiség gazdálkodó szervezet, amely a tagok érdekeit szolgáló vállalkozási forma, amely a tagok vagyoni hozzájárulásával jön létre, és személyes közrem ködésével m ködik. 1.3 A kis- és középvállalkozások (kkv-k) szerepe a gazdaságban A kis- és középvállalkozások nemzetgazdasági szerepe a fejlett gazdaságú országokban jelent s, azonban sajátos vonások is felismerhet k. Általában jellemz a kkv-k foglalkoztatásban betöltött szerepük. Ezt mutatják a magyarországi adatok is (6., 7. táblázat). A GDP-hez való hozzájárulásuk, illetve azt exportból való részesedésük kisebb arányt képvisel. 6. táblázat Vállalkozások helyzetét jellemz fontosabb mutatók megoszlása méretkategóriák szerint (2000) (%) Megnevezés Alkalma zott nélküli Mikrovállalkozás Kisválla lkozás Középvá llalkozás Nagy vállalko zás Összes Vállalkozások száma 65,1 31,3 2,9 0,6 0,1 100 Foglalkoztatottak száma 11,4 26,3 14,3 16,5 31,9 100 Nettó árbevétel 1,6 11,9 8,6 19,2 58,7 100 Hozzáadott érték 2,7 13,3 8,6 16,7 58,8 100 Saját t ke 1,4 4,4 3,2 9,6 81,5 100 Export 0,4 3,2 3,0 11,9 81,6 100 Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés

17 7. táblázat Összes foglalkoztatott száma és megoszlása vállalati méretkategóriánként Magyarországon Megnevezés (f ) (f ) (f ) (%) (%) (%) Alkalmazott nélküli ,2 11,0 11,6 Mikro ,0 26,2 26,9 Kis ,1 14,0 13,8 Közepes ,3 15,5 15,1 Nagy ,8 33,2 32,6 Összesen ,0 100,0 100,0 Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés 2001 A kkv-k száma az 1990-es évek els felében dinamikus növekedést mutat, ami a gazdasági szerkezetátalakítás következménye, és 1995-t l kezdve stabilizálódik, számuk els sorban szabályozási okokból ingadozik. Bels szerkezetében azonban a társas vállalkozások számának, és így arányának növekedése jellemz. (8. táblázat) Az európai térségben a kkv-knek nagyobb gazdasági szerepük van, mint az USA és Japán hasonló gazdasági méret vállalkozásainak (9. táblázat). Az utóbbi országokban a nagyvállalatok dominanciája a jellemz. 8. táblázat Regisztrált profitorientált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként ( ) (db) Év Egyéni Kkt Bt Kft Rt Szövetkezet Összesen n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a Forrás: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet, Jelentés táblázat Vállalkozások a gazdaságilag fejlett országokban Kis- és középvállalat Nagyvállalat Megnevezés összesen KKV Mikro Kis Közép (%) (%) (%) (%) (%) Vállalkozások által foglalkoztatottak száma (f, ezer) munkaer (f ) Vállalkozásonként foglalkoztatott átlag EU-15 és EFTA USA Japán na na na

18 Forrás: SMEs in Europe, A mez gazdaság vállalkozási szerkezetének néhány jellemz je Magyarországon A magyar mez gazdaság üzemi struktúrája az 1990-es években jelent sen átalakult. Az et megel z id szakban létrejött üzemi koncentrációt felváltotta egy elaprózott birtokszerkezet gazdasági struktúra. (10. táblázat) 10. táblázat Mez gazdaság általános jellemz i Érték Mértékegység Megnevezés f 1989 a) 2000 b) Változás (%) Népesség: összes ezer ,2-3,9 mez gazdasági tevékenységet folytató ezer 565, ,5.. gazdasághoz tartozó ezer 837,5 * 2.648,4.. Mez gazdasági tevékenységet folytató: gazdasági szervezet db ,6 egyéni gazdaság db ~ nem gazdaság db Mez gazdasági tevékenységet folytatók által használt összes földterület összes gazdaság ezer hektár ,6 gazdasági szervezet ezer hektár ,5 egyéni gazdaság ezer hektár ,6 Átlagos gazdasági méret ++ gazdasági szervezet hektár ,3 egyéni gazdaság hektár.. 2,7.. Mez gazdasági tevékenységet folytatók állatállománya összes gazdaság számosállat ,0 gazdasági szervezet számosállat ,4 egyéni gazdaság számosállat ,3 Egy gazdaságban tartott átlagos állatállomány ++ gazdasági szervezet számosállat ,6 egyéni gazdaság számosállat Megjegyzés: + aktív mez gazdasági alaptevékenységben * aktív keres a mez gazdasági ágazatban ++ a statisztikai csoportba tartozó összes gazdaságra vetítve Forrás: a) Mez gazdasági Statisztikai Évkönyv , 18., 33., p. alapján b) Magyarország mez gazdasága a évben p. alapján A mez gazdasági vállalkozások közel 40%-a csak növénytermelést, valamivel több, mint 20%-a csak állattenyésztést és közel 40%-a vegyes gazdálkodást folytat. (13. táblázat) A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartásba vett gazdaságok száma megközelíti az 1 milliót, azonban ezek nagy többsége nagyon kis méret gazdaság, amely jellemz en saját fogyasztásra termel, esetenként jelenik meg a keletkez termékfeleslegével a lokális piacokon. A gazdaságok földterület szerinti megoszlása (3. ábra) és a standard fedezeti hozzájárulás alapján, a jövedelemtermel képesség szerint történ megoszlásvizsgálata (4. ábra) hasonló jelleget mutat. 18

19 13. táblázat A gazdaságok száma a gazdálkodás alapja szerint Gazdálkodási forma Megnevezés egyéni gazdaság gazdasági szervezet db % db % Gazdaságok száma összesen , ,0 ebb l csak: földterület alapján gazdaság , ,0 állatállomány alapján gazdaság , ,4 szolgáltatás alapján gazdaság 406 0, ,1 intenzív kertészet alapján gazdaság ,4.... vegyes el fordulás alapján gazdaság , ,9 Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 21., 25. p. alapján 100 % Gazdaságok száma ,15 Mez gazdasági terület Családi gazdaságok fels méretkorlátja 0,15-0,50 0,51-1,00 1,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 50,1-100,0 100,1-300,0 300,1-500,0 500, , , , , , ,0 - Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 65., 69., 81., 85. p. alapján 3. ábra A mez gazdasági terület és a gazdaságok eloszlása a gazdaságok területnagysága szerint A mez gazdasági üzemi struktúrában a mikro- és kisvállalkozások túlsúlya dominál, amely még a legelaprózódottabb szerkezet uniós országokénál (Portugália, Olaszország, Görögország) is sokkal kedvez tlenebb képet mutat. Ez versenyhátrányt okoz a magyar termel k többségének. Ugyanakkor a társas vállalkozások közel 90%-a 500 hektárnál nagyobb földterületen gazdálkodik. (14. táblázat) ha 19

20 Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai % Magyarország Portugália Olaszország Görögország Spanyolország Ausztria Svédország Írország Németország Nagy-Britannia Franciaország Finnország Luxemburg Belgium Dánia EU átlag Hollandia Magyarország Portugália EU átlag Hollandia 10 0 I. II. III. IV. V. VI. VII-IX. Méretkategória Forrás: Benoist Kertész, alapján 4. ábra A mez gazdasági üzemek eloszlása Magyarországon és az Európai Unió tagországaiban az EUME alapján (A külön nem jelölt országok elhelyezkedése a két széls érték között a felsorolás sorrendjének megfelel.) 14. táblázat Gazdaságok és a term terület megoszlása a gazdaságok term területének nagysága szerint (%) Term terület megoszlása Gazdaságok megoszlása Term terület nagysága a gazdaságok term területének nagysága szerint (hektár) egyéni gazdaság gazdasági szervezet egyéni gazdaság gazdasági szervezet 1,0 6,75 71,90 1,1 5,0 15,71 0,08 18,52 12,71 5,1 10,0 11,61 4,39 10,1 50,0 35,06 1,06 4,47 21,13 50,1 100,0 12,43 1,19 0,48 9,65 100,1 300,0 13,78 6,07 0,23 19,51 300,1 500,0 3,01 5,32 500, ,0 9,03 9,85 4,65 0, , ,0 42,76 20, ,1 36,80 1,75 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 Forrás: Magyarország mez gazdasága a évben. 65., 69., 81., 85. p. alapján 20

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 6.EA

Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON 1. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! Eredménytartalék: Befektetett eszköz Immateriális javak A vállalkozás vagyona: Fedezetmutató A vagyonmérleg:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Közhasznú jelentés. 1997. évi CLVI. törvény. 19. (3) c-g pontjairól. 2010. év

Közhasznú jelentés. 1997. évi CLVI. törvény. 19. (3) c-g pontjairól. 2010. év NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG 4300 Nyírbátor, Iskola út 19. Tel.: 281-855 Fax: 281-045 Közhasznú jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) c-g

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország EBC*L MINTA-VIZSGAFELADATSOR ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK (Válaszonként 4 pont érhető el) Pontok 1. Mit értünk kis értékű eszközök fogalma alatt? Azok a javak, melyek a vállalkozást hosszú ideig szolgálják, de beszerzési

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben