Az egyidejű érkezés dilemmái a ranghely megállapítása tekintetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyidejű érkezés dilemmái a ranghely megállapítása tekintetében"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Mód Péter Az egyidejű érkezés dilemmái a ranghely megállapítása tekintetében Ugyanarra az ingatlanra vagy ugyanazon bejegyzésre egyidejűleg érkezett beadványok viszonylag fehér hollónak tekinthetők az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, azonban előfordulásuk többféle variációt ölthet magára, fejtörést okozva a jogalkalmazók számára különösen akkor, ha az egyidejűleg érkezett beadványok még ugyanazon a napon is keltek. Ekkor a bejegyzés ranghelye alakulásának a kérdése fokozottan előtérbe kerül. 1 vö. Iratkezelési Szabályzat 31. pontját Egyidejűleg érkezettnek kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inytv. vhr.) 83. (1) bekezdése szerint azokat a beadványokat, amelyek ugyanazon a napon érkeztek vagy kerültek benyújtásra az ingatlanügyi hatósághoz. Országos szinten naponta több ezer beadvány érkezik egyidejűleg a földhivatalokhoz, azonban ezek közül ügyviteli értelemben csak azok kezelendők eltérően, amelyek az Inytv. vhr. 83. (2) bekezdése szerint ugyanarra az ingatlanra, vagy a tulajdoni lapon levő ugyanarra a bejegyzésre érkeztek egyidejűleg. Ez esetben a beadványokon és az iktatókönyvben az egyidejű érkezésre utalással kölcsönösen fel kell tüntetni annak a beadványnak az iktatószámát is, amellyel a beadvány egyidejűleg érkezett. Lényegében ugyanezen ügyviteli szabályokat ismétli meg a földhivatalok egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 13/2008. (FVÉ 17.) FVM utasítás (Iratkezelési Szabályzat) 68. pontja azzal a szépséghibával, hogy egyidejűleg érkezettnek kizárólag csak a postai úton érkezett vagy kézbesített beadványokat tekinti. Emellett azonban figyelembe kell venni azt az Iratkezelési Szabályzatban is számbavett küldemény átvételi módozatokat, 1 miszerint a beadványok az ingatlanügyi hatóságokhoz nemcsak postai úton, hanem többek között személyes benyújtás, futárszolgálat, hivatali kézbesítés útján is bekerülhetnek. Vagyis az egyidejű érkezés esetén közömbös a küldemény átvételi módok közötti különbségtétel. Az informatikai és a telekommunikációs eszköz útján történő kézbesítési mód kizárható, mivel az Inytv. 25. (3)-(4) bekezdése tiltja a beadványok elektronikus úton történő benyújtását, valamint telekommunikációs eszköz (pl. fax) útján történő küldemény átvétele sem jöhet számításba, mivel az okirati és a rangsor elvéből fakadóan csak eredeti példányban benyújtott bejegyzés alapjául szolgáló okirat és kérelem alapján lehet ranghelyet alapítani. Fontos még azt is megemlíteni, hogy egy-

2 38 RES IMMOBILES idejű érkezés szempontjából csak azok az azonos napon érkezett beadványok jöhetnek számításba, amelyek a hivatalos órák alatt kerültek átvételre. Az okirati elvből fakad az a megszorítás, hogy az egyidejű érkezés esetén csak azok a beadványok vehetők figyelembe, melyek a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokra vonatkozó előírásoknak megfelelnek. 2 Egyidejűleg érkezett beadványok ranghelyének megállapítása Az Inytv. 44. (1) bekezdése egyértelműen szabályozza, hogy az ingatlanügyi hatóságnak a beadványokat milyen sorrend szerint kell intéznie. Eszerint a beadványokat az iktatószámok sorrendjében kell intézni az Inytv. 7. (1) bekezdésében lefektetett qui prior tempore, potior jure rendező elv 3 mentén, miszerint a bejegyzések ranghelyét a kérelem iktatási időpontja határozza meg. Vagyis a bejegyzések egymáshoz való viszonyát rangsorát általában az iktatószámok sorrendje határozza meg. Ezen főszabály alóli egyetlen kivétel az egyidejű érkezés esete, mivel ekkor a beadványok iktatási időpontja azonos, legfeljebb az iktatószámok sorszámában lehet eltérés, amely azonban véletlenszerűen kerül a beadványra, hiszen azok sorszámbeli különbözősége például azon múlik, hogy a gyorskezű iktató a postán érkezett beadványokat éppen a postai zsák melyik sarkából húzza elő. Tehát egyidejű érkezés esetén az iktatószámok sorszámbeli különbözősége irrelevánsnak tekinthető, az kizárólag a beadványok ügyviteli megkülönböztethetőségére és azonosíthatóságára szolgál. Az egyidejű érkezés esetére fogalmazza meg az Inytv. 44. (1) bekezdésének második mondata azt a kisegítő szabályt, hogy az egyidejűleg érkezett beadványok bejegyzésének ranghelyét a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza meg. Tehát, ha például két jelzálogjog bejegyzésére irányuló beadvány ugyanarra az ingatlanra egyidejűleg érkezik, akkor a bejegyzés ranghelyét a jelzálogszerződések keltezési időpontja dönti el, vagyis a korábban keltezett zálogszerződés alapján létrejött zálogjog rangsorban előrébb kerül, mint az ugyanazon a napon érkezett, de későbbi keltezésű zálogszerződésen alapuló jelzálogjog. Ebben az esetben is figyelemmel az Inytv. vhr. 83. (3) bekezdésére a beadványok elintézésekor a határozatban és a tulajdoni lapon utalni kell arra, hogy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keletkezési időpontja alapján a bejegyzés milyen ranghelyre történt. (A két egyidejűleg érkezett, de különböző időpontban keltezett zálogjogszerződéseken alapuló bejegyzéseket az 1. számú tulajdoni lap szemlélteti.) Azonos napon kelt okiratokon alapuló jogok ranghelye Amennyiben az egyidejűleg érkezett bejegyzés alapjául szolgáló okiratok azonos napon is keltek, felmerül a kérdés: miként alakul a bejegyzések ranghelye? Erre a kérdésre már sem az Inytv., sem az Inytv. vhr. nem ad választ. Ebben az esetben támpontul szolgálhat az, hogy esetlegesen valamely beadvány elintézése élvez-e soronkívüliséget, mert akkor a soronkívüliséget élvező beadvány ranghelye kerülhet előrébb a másik beadvánnyal szemben. A támpont Akhilleusz-sarka az lehet, hogy a soronkívüliség 2 vö. Inytv. 44. (1) bekezdés negyedik mondatfordulatát 3 a rangsor elvének latin fordítása aki elől jár időben, erősebb a jogban

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 39 Veszprém Körzeti Földhivatal Oldal: 1/ Veszprém Vörösmarty tér 9. Tulajdoni lap szemle :51:12 SZENTGÁL Szektor: 5 belterület HRSZ: 207 Térképszelvény: Szentgál, Óbudai u I. rész Az ingatlan adatai: Alrészlet adatok Alosztály adatok Jel m v. ág (kivett) min. o. ha,m2 kat. jöv. ha,m2 kat.jöv. É kivett 2400 lakóház, udvar Földrészlet össz.: II. rész Bejegyz határozat: 45878/ Tul. hányad: 1/1 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Bögöly Ödön(an.: Nebáncs Virág, szül: ) Címe: 8444 Szentgál, Óbudai u III. rész Bejegyz határozat: 37590/ Terhelés: jelzálogjog Ft, azaz egymillió forint és járulékai erejéig Jogosult neve: Kamat Bank Zrt. Címe: 8200 Veszprém, T zsde u. 1. Megjegyzés: A beadvány a 37608/ számú jelzálogjog bejegyzési kérelemmel egyidej leg érkezett, azonban a bejegyzést az okirat kelte alapján (2009. április 22.) a 37608/ számú határozattal bejegyzett jelzálogjogot követ ranghely illeti Bejegyz határozat: 37608/ Terhelés: jelzálogjog Ft, azaz egymillió forint és járulékai erejéig Jogosult neve: Money Bank Zrt. Címe: 8200 Veszprém, T zsde u. 19/A. Megjegyzés: A beadvány a 37590/ számú jelzálogjog bejegyzési kérelemmel egyidej leg érkezett, azonban a bejegyzést az okirat kelte alapján (2009. április 9.)a 37590/ számú határozattal bejegyzett jelzálogjogot megel z ranghely illeti Tulajdoni lap vége számú tulajdoni lap

4 40 RES IMMOBILES az ügyintézésben jelent elsőbbséget, viszont a ranghely bejegyzése szempontjából nem feltétlen jelent sorrendbeli prioritást. Természetesen nem biztos, hogy az egyidejűleg érkezett beadványok valamelyike soronkívüliséget élvez, vagy uram bocsá mindkét beadványt soron kívül kérik elintézni, úgy ismételten az előbb feltett kérdésnél lyukadunk ki. A kérdés eldöntéséhez célszerű megvizsgálni a korábbi, akár a több mint száz évvel ezelőtti telekkönyvi szabályozást és a korabeli jogirodalmi álláspontokat. A korábbi szabályozás A Magyarországon elsőként veretes telekkönyvi eljárási szabályokat megfogalmazó Telekkönyvi Rendtartásról szóló december 15-i I.M. rendelet 61. harmadik bekezdése ekként rendelkezett: ha a kérvények az iktatóhivatalba egyidejűleg érkeztek be, az azok folytán történt bejegyzvények, amenynyiben azok ugyanazon telekkönyvi jószágtestre, vagy ugyanazon nyilvánkönyvi tételre vonatkoznak, egymás között egyenlő rangsorozatban állanak. Az egyenlő, vagy mai szóhasználattal helyesebben azonos ranghelyen álló jelzálogjogok kielégítésére ha a zálogtárgy értékesítésekor befolyt összeg a követelések teljes összegét nem fedezte a zálogjogi követelések arányában volt lehetőség a jelzálogjogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk 53. -a értelmében. A hazai magánjog fejlődésében nagy szerepet játszó, viszont törvényerőre nem emelkedett 1928-as Magánjogi Törvény Javaslata első tervezete a részletesebb szabályokat fogalmazott meg: A telekkönyvi hatósághoz egy időben érkezett, ugyanarra az ingatlanra, vagy ugyanarra a bejegyzett jogra vonatkozó több beadvány következtében, ha azonos nemű jog bejegyzését célozza: közös jog, vagy a követelések összegei avagy a szolgáltatások értéke arányában azonos rangú több jog keletkezik. Ha a beadványok különböző nemű jogok bejegyzését, vagy ha ugyanannak a jognak átruházását, terhelését, megszüntetését célozzák: a rangsor (532. ) a kért bejegyzések alapjául tett okiratok kelte szerint képződik. Látható, hogy a korabeli jogirodalom egyidejű érkezés esetén különbséget tett az azonos nemű és a különböző nemű jogok között, és azonos nemű jogok viszonylatában viszonylagosan egységesen képviselték 4 azt az álláspontot, hogy a beadványok egyidejű érkezés esetén azonos ranghelyre kerültek. Különböző jogok tekintetében viszont már nem volt ilyen egyöntetű az álláspont, azonban kiemelendő a múlt század elejéről Zlinszky Imling álláspontja, 5 mely szerint, ha egyidejűleg érkezett beadványokban ugyanarra az ingatlanra tulajdonjog bejegyzését és jelzálogjog bejegyzését kérik, a bejegyzést mindkét jogra nézve foganatosítani kell, s a két jog közötti elsőbbség kérdését polgári per útján kell eldönteni. A második világháborút követően a telekkönyvről szóló 54/1960. (XI.27.) Kormányrendelet végrehajtásáról szóló 2/1960. (XII.25.) I. M. rendelet 78. (2) bekezdése is a korábbi szabályozást követve azt mondta ki, hogy egyidejű érkezés esetén a bejegyzések azonos rangsort kapnak, majd később az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi 31. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 27/1972. (XII.31.) MÉM rendelet 93. (2) bekezdése is ugyanígy rendelkezett. 4 vö. Sárffy Andor: Telekkönyvi rendtartás. Szerző kiadása, Budapest oldal 5 Imling Konrád: A magyar telekkönyvi jog mint Zlinszky Imre A magyar telekkönyvi rendtartás czimű művének hatodik kiadása. Franklin Társulat, Budapest oldal

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 41 A hatályos osztrák, német és a francia szabályozás Az osztrák telekkönyvi törvény (Allgemeines Grundbuchgesetz GBG.) a rangsor elvénél, a 29. (2) bekezdésében rögzíti, hogy a bejegyzések azonos ranghelyen állnak, ha a kérelmek egyidejűleg érkeztek. 6 A német telekkönyvi rendtartás (Grundbuchordnung GBO.) 45. (1) bekezdése ugyanezen elvet fogalmazza meg, amikor kimondja, hogy amennyiben a kérelmek egyidejűleg érkeztek, úgy a telekkönyvbe fel kell jegyezni, hogy a bejegyzések azonos ranghelyet foglalnak el. 7 A francia jogban a Code Civil szabályai alapján a jelzálogjogi bejegyzések rangsorát a kérelmek benyújtási időpontja határozza meg. Abban az esetben, ha ugyanarra az ingatlanra ugyanazon a napon terjesztenek elő kérelmet, a rangsor az okiratok keltéhez igazodik. Amennyiben az okiratok egy időben keltek, úgy a bejegyzések azonos ranghelyet foglalnak el. 8 Érdekességként érdemes itt megjegyezni, hogy a francia megoldást követte a magyar jogalkotás, amikor az Inytv. kodifikációja során a 44. -ban az egyidejű érkezés esetére az okirat keltezéséhez igazították a rangsor eldöntésének a kérdését. Azonos ranghely és a zálogjogból történő kielégítés a hatályos szabályok alapján Az Inytv. vhr-ben is ismert az azonos ranghely fogalma, hiszen annak 90. -a kimondja, hogy az egyidejűleg átszállott részjelzálogjogokat azonos ranghelyen kell feltüntetni. A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának véleményéből 9 az körvonalazódik, hogy az ugyanazon ingatlanra vonatkozó, azonos napon kelt okiratokon alapuló és azonos napon benyújtott kérelmek ranghelyének bejegyzése vonatkozásában a legfőbb bírói fórum a korábbi szabályozás megoldása mellett tör lándzsát azzal, hogy az egyidejűleg érkezett beadványokon alapuló bejegyzések azonos ranghelyet kapnak, és az ezt sérelmesnek tartó érdekeltek polgári perben tisztázhatják jogi helyzetüket. Azonos ranghely esetére pedig a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény a rendelkezik a kielégítés módjáról úgy, hogy ha a befolyt összeg nem fedezi az azonos sorrendben felsorolt valamennyi követelést, e követeléseket arányosan kell kielégíteni. A fentiekből látható, hogy a telekkönyvi jogirodalom jelentős segítségül szolgálhat a mai jogalkalmazás során is. Vagyis a koráb- 6 GBG. 29. Absatz 2.: Eintragungen, die infolge gleichzeitig eingelangter Eingaben vorgenommen worden sind, stehen untereinander in gleicher Rangordnung ( 103). 7 GBO. 45. Absatz 1: sind die Anträge gleichzeitig gestellt, so ist im Grundbuch zu vermerken, daß die Eintragungen gleichen Rang haben. 8 Code Civil Article 2425.: Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d un rang antérieur, quel que soit l ordre qui résulte du registre prévu à l article [ ] Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l ordre du registre susvisé. 9 Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának a Bírósági Határozatok évi 8. számában közétett véleménye III. 3. pont

6 42 RES IMMOBILES Veszprém Körzeti Földhivatal Oldal: 1/ Veszprém Vörösmarty tér 9. Tulajdoni lap szemle :50:05 VESZPRÉM Szektor: 17 belterület HRSZ: 2056 Térképszelvény: Veszprém, Harap u I. rész Az ingatlan adatai: Alrészlet adatok Alosztály adatok Jel m v. ág (kivett) min. o. ha,m2 kat. jöv. ha,m2 kat.jöv. É kivett 1927 üzlet Földrészlet össz.: II. rész Bejegyz határozat: 32456/ Tul. hányad: 1/1 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Bodobács Ottó (an.: Poloska Irén, szül: ) Címe: 8220 Balatonalmádi, Eötvös u III. rész Bejegyz határozat: 36243/ Terhelés: jelzálogjog Ft, azaz Ötmillió forint és járulékai erejéig Jogosult neve: Filléres Bank Nyrt. Címe: 1137 Budapest, Váci út 34. Megjegyzés: A beadvány a 36292/ számú jelzálogjog bejegyzési kérelemmel egyidej leg érkezett, és a 36292/ számú határozattal bejegyzett jelzálogjoggal azonos ranghelyet foglalja el Bejegyz határozat: 36292/ Terhelés: jelzálogjog Ft, azaz Hatmillió ötszázezer forint és járulékai erejéig Jogosult neve: Gyorshitel Bank Nyrt. Címe: 8200 Veszprém, Belváros körtér 5/A. Megjegyzés: A beadvány a 36243/ számú jelzálogjog bejegyzési kérelemmel egyidej leg érkezett, és a 36243/ számú határozattal bejegyzett jelzálogjoggal azonos ranghelyet foglalja el Tulajdoni lap vége számú tulajdoni lap

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 43 Veszprém Körzeti Földhivatal Oldal: 1/ Veszprém Vörösmarty tér 9. Tulajdoni lap teljes :12:45 VESZPRÉM Szektor: 29 belterület HRSZ: 1008/8 Térképszelvény: Veszprém, Ruzitska Ignác u I. rész Az ingatlan adatai: Alrészlet adatok Alosztály adatok Jel m v. ág (kivett) min. o. ha,m2 kat. jöv. ha,m2 kat.jöv. É kivett 1211 lakóház, udvar, gazd. ép. Földrészlet össz.: II. rész Bejegyz határozat: 40085/ Törl határozat: 33555/ Tul. hányad: 1/1 Jogcím: házastársi vagyonközösség megszüntetése Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Rekettye Réka (an.: Szamócza Mária, szül: ) Címe: 8220 Balatonalmádi, Major u Bejegyz határozat: 33555/ Tul. hányad: 1/1 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Mógor Hunor(an.: Füge Fanni, szül: ) Címe: 8200 Veszprém, Attila u. 19/B. II/4/A. Megjegyzés: A 33540/ számú végrehajtási jog bejegyzése iránti megkereséssel egyidej leg érkezett III. rész Bejegyz határozat: 33540/ Terhelés: Végrehajtási jog Ft, azaz egymillió forint és járulékai erejéig Jogosult neve: Net Bank Nyrt. Címe: 8200 Veszprém, Betér u. 77. Megjegyzés: Szigorú Szilvia önálló bírósági végrehajtó (8200 Veszprém, Árverés u. 4.) 33.Vh.555/2009/4. számú megkeresése alapján. A 33555/ számú tulajdonjog bejegyzési kérelemmel egyidej leg érkezett Tulajdoni lap vége számú tulajdoni lap

8 44 RES IMMOBILES ban elvarratlan szálként felvetett kérdésre miszerint egyidejű érkezés esetén, azonos okirati keltezés mellett hogyan alakul a bejegyzések ranghelye határozott választ adhatunk. Egyidejű érkezés esetén a kérelmek tárgyától függően különbséget kell tennünk azonos és különböző vagy egymást kizáró jogok között. Azonos nemű jogok tekintetében (pl.: jelzálogjog vs. jelzálogjog, vagy jelzálogjog vs. végrehajtási jog) a bejegyzések azonos ranghelyet foglalnak el (ld. 2. tulajdoni lapot), míg különböző nemű vagy egymást kizáró jogok (pl.: tulajdonjog vs. végrehajtási jog) vonatkozásában az ingatlanügyi hatóságnak mindegyik bejegyzést teljesítenie kell az egyidejű érkezésre történő utalással (ld. 3. tulajdoni lapot). Utóbbi esetben az ingatlanügyi hatóság, mint regisztratív szerv a beadványok további tartalmi vizsgálatára nem jogosult, s ezért lehet kézenfekvő egy esetleges polgári per pl. a vevők által a végrehajtást kérő ellen indított végrehajtási igényper indítása, melyben a polgári bíróság jogosult vizsgálni a bejegyzett jogok egymáshoz való viszonyát, az adásvételi szerződés esetleges fedezetelvonó célját, s így a szerződés érvénytelenségét. Összegzés Egyidejűleg érkezett és ugyanarra az ingatlanra vagy bejegyzésre vonatkozó beadványok esetén a bejegyzés ranghelyét elsődlegesen az okirat kelte határozza meg. Amennyiben az okirati keltezés azonos, úgy azonos nemű jogok tekintetében a bejegyzések azonos ranghelyre kerülnek, míg különböző vagy egymást kizáró jogok esetén mindegyik bejegyzést teljesíteni kell, s az ellenérdekű felek polgári perben tisztázhatják azt, hogy kinek a joga erősebb. * * *

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szántay Bernadett Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései Jogesetmegoldó rovatunkat folytatva ezúttal

Részletesebben

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében - Dr. Görömbei Sándor bírósági titkár- Berettyóújfalui Járásbíróság 2013. I. Bevezető A publikáció, mint fogalom jelentése

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

mellékkötelezettség, hanem maga a fõkötelezettség. d) Önálló zálogjog bármely típusú vagyontárgyon

mellékkötelezettség, hanem maga a fõkötelezettség. d) Önálló zálogjog bármely típusú vagyontárgyon Civilisztika Kapa Mátyás Néhány gondolat az önálló zálogjogról A jelen sorok szerzõje az egyetemi hallgatók, de a gyakorló jogászok körében is azt tapasztalta, hogy jelentõs nehézségek merülnek fel az

Részletesebben

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A zálogjog mint biztosíték súlytalanná válása és a biztosítéki célú vételi jog térhódítása jelentős részben annak

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ELÉVÜLÉS ALÁ NEM TARTOZÓ IGÉNYEKRŐL PUSZTAHELYI RÉKA

GONDOLATOK AZ ELÉVÜLÉS ALÁ NEM TARTOZÓ IGÉNYEKRŐL PUSZTAHELYI RÉKA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica,, Tomus XXX/2. (2012), pp. 555 568. GONDOLATOK AZ ELÉVÜLÉS ALÁ NEM TARTOZÓ IGÉNYEKRŐL PUSZTAHELYI RÉKA Az új Ptk. Főbizottsági Javaslata

Részletesebben

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A szerződést biztosító mellékkötelezettségek fajtái A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a jelenlegi Ptk. XXIII. fejezete

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

A harmadik személy helyzete az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása szempontjából, különös tekintettel a Csődtörvény 40.

A harmadik személy helyzete az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása szempontjából, különös tekintettel a Csődtörvény 40. FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A harmadik személy helyzete az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása szempontjából, különös tekintettel a Csődtörvény 40. -ára A szerződés, joghatásai következtében

Részletesebben

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 159 180. DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL Jogtörténeti tanulságok PhD-hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés 1.

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL A Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című projekt A Fehér Könyv az új Ptk.

Részletesebben

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban Ingatlan-nyilvántartási eljárás Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖRÖKLÉSI JOG... 5 1. Az öröklés helye a jogrendben, meghatározó jogi fogalmai... 5 a) Az öröklés...

Részletesebben

Az egyablakos ügyintézés modelljei

Az egyablakos ügyintézés modelljei Az egyablakos ügyintézés modelljei Kasza Péter Ferenc z Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36.o. a továbbiakban:

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony Szerkesztőbizottsági javaslat HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony 1. A Koncepció Családjogi Könyvének előkészítése során az egyik legvitatottabb kérdés az élettárs számára családjogi jogcímen biztosítandó

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban

Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban I. Az új szabályozás struktúrája Az új Ptk. egyik legjelentősebb változtatásaként nagymértékben

Részletesebben