Közhasznú jelentés HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány"

Átírás

1 Közhasznú jelentés HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány I. A KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 1054, Budapest, Báthory u. 20. III/3. Adószám: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Közalapítvány jellege: nyílt közalapítvány Közhasznúsági végzés száma: 12. Pk /2003/4. Nyilvántartási szám: 8802 Képviselık: Dr. Habsburg Ottó (D Pöcking, Hindenburgstrasse 15.) Dr. Poór János (1031 Budapest, Amfiteátrum u. 3.) Induló vagyon: Ft. Beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek a 224/2000. (XII.19.) és a 237/2003 (XII.17) Kormányrendelet elıírásait alkalmazva tesz eleget. Mőködése során továbbá figyelembe veszi a 115/1992. (VII.23.) Kormányrendeletet is, amelyet az alapítványok gazdálkodási rendjérıl alkotott a Kormány. Könyvvezetés módja: A beszámoló formája: Kettıs könyvvezetés Közhasznú egyszerősített éves beszámoló, a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet elıírásainak megfelelıen Az Alapítványt a Magyar Köztársaság Kormánya alapította a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 74/G. -a alapján, továbbá a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. Törvény 73. -ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására. Az alapító képviseletét az oktatási miniszter látja el. Közalapítvány célja, tevékenysége: A Közalapítvány célja Magyarország európai integrációjának a társadalomtudományok eszközeivel történı elısegítése, továbbá Magyarország helyének meghatározása, oktatása és népszerősítése az egyetemes európai történelemben. Ennek keretében: A Habsburg Birodalom és öröksége témakörökben tudományos tevékenység és kutatás Az egyetemi doktori képzés segítése Kiadványok szerkesztése, kiadása Hazai és nemzetközi pályázatok, illetve ösztöndíjak kiírása a Habsburg Birodalom témájában, történelmi és társadalomtudományi témakörökben 1

2 Konferenciák, szakmai konzultációk szervezése Habsburg történeti internetes (on-line) távképzés kidolgozása A fenti témakörökben új tudományos projektek indítása és meglévı projektek átvétele Nemzetközi együttmőködés kialakítása A Khtv. 26. c) pontjának 3., 6. és 19. alpontja szerinti közhasznú tevékenységeket végzi: Tudományos tevékenység, kutatás Kulturális örökség megóvása Euroatlanti integráció elısegítése II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG adatok e Ft-ban Megnevezés Elızı év Elızı évek Tárgy év módosítása A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tıke I. Induló tıke / Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 0 0 tevékenységbıl E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok e Ft-ban Tételek Elızı év Elızı évek módosítása Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól ebbıl továbbutalási céllal kapott támogatás b) központi költségvetésbıl 0 0 c) helyi önkormányzattól 0 0 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebbıl továbbutalási céllal kapott tám. püi rendezése 5. Pénzügyi mőveletek ráfordítási Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordítási Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. Összes ráfordítás G. Adózás elıtti eredmény 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény

4 III. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 2005-ben a költségvetéstıl részesült támogatásban. A költségvetési támogatást az Oktatási Minisztérium bocsátotta rendelkezésére az alábbi ütemezésben és összegekben: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft. A támogatási elıirányzat szerzıdés szerinti szerkezete: Eredeti ütemezés: Kuratórium mőködési támogatás: Ft. Intézet mőködési támogatás: Ft. Intézeti tudományos feladatok támogatás: Ft. Továbbutalási célú támogatás (pályázatok): Ft. Átütemezés tudományos feladat és pályázat: ft. Összesen: Ft. A költségvetési támogatás tényleges felhasználása a következık szerint valósult meg: Kuratórium mőködési költségek: e Ft. - kurátorok díjazásai: e Ft. - Felügyelı Bizottsági tagok díjazásai: e Ft. - kurátorok egyéb kiadásai: e Ft. Intézet mőködési költségek: e Ft. - dolgozók személyi jellegő ráfordításai: e Ft. - megbízási díjak: e Ft. - általános mőködési költségek: e Ft. Pályázatok, tudományos feladatok: e Ft. - kutatási pályázatok: e Ft. - ösztöndíj-támogatás: e Ft. -egyéb pályázat, támogatás: eft -pályázatokkal kapcsolatos kiadások: eft 4

5 A Közalapítvány a év során a Minisztérium által rendelkezésre bocsátott támogatás mellett más támogatásban nem részesült. Elızı évi maradványait, azaz a kapott egyéb (Siemens Rt) támogatást, amely összegbıl technikai eszközök beszerzésére volt jogosult, maradéktalanul felhasznált. A Közalapítvány május 6-án pályázatot nyújtott be az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz (- továbbiakban IHM -) a Habsburg Digitális Archívum létrehozása céljából. A sikeres elbírálás után október 5-én az IHM 3307/2005. számon 7 millió forint összegben támogatási szerzıdést kötött a Közalapítvánnyal. A szerzıdésben foglaltak szerint a pályázat megvalósulása után, azaz a 2006-os év folyamán fizeti ki az IHM a támogatásra szánt összeget, így az a jelen Közhasznúsági jelentésnek nem képezi részét. A Siemens Rt.-tıl kapott egyéb támogatás (maradvány) szerinti szerkezete: Technikai eszközök, berendezések támogatása: Összesen: Ft Ft. A Siemens Rt.-tıl kapott támogatás felhasználása: Technikai eszközök beszerzési értéke: 542 e Ft. - számítástechnikai eszközök beszerzési értéke: 323 e Ft. - egyéb technikai eszközök beszerzési értéke: 219 e Ft. Vállalkozási tevékenységet a tárgyidıszakban nem folytatott, így abból származó bevételeinek és kiadásainak összege nulla. Tárgyévi eredménye kizárólag a közhasznú célra elkülönített, és átutalt elıirányzat illetve támogatás, valamint a felmerült költségek, ráfordítások különbsége szerint alakult. Adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Tárgyévi közhasznú eredménye e Ft. Erre a veszteségre döntıen az elszámolt értékcsökkenés ( eft ) nagysága volt hatással. Ez a számviteli rendszer által képzett befektetés, eszköz döntıen tárgyi eszköz- megtérülés, melynek valóságos pénzárama a tárgyévben már nem jelenik meg, de az adózás elıtti eredmény nagyságára, illetıleg a saját tıke nagyságára hatást gyakorol. IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A cél szerinti juttatások a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli támogatások. A támogatásról szóló szerzıdések évben keltek, teljesítésük több esetben a évet érinti, ezért a 237/2003 (XII.17) kormányrendelet értelmében elhatárolásként a Közhasznú Egyszerősített Éves Beszámolóban kimutatásra került. Kuratórium által jóváhagyott pénzbeli támogatások az alábbiak: Elızı évrıl áthúzódó pályázatok támogatása: A Pannonica Kiadó Kft. által megjelentetett kiadványok támogatása. A pályázati összeg e Ft. (Kifizetése: ) 5

6 A kiadványok tárgykörei: Birodalmak, illetve az azokhoz kötıdı társadalmi, politikai rendszerek története A Habsburg Birodalom történetében releváns szerepet játszó személyiségek életútja A közép-európai népek nemzettudatának története A fenti tárgykörökben az alábbi tematikájú mővek szerepelnek: Romsics Ignác: A modern magyar politikai rendszerek sorozat két kötete: Püsky Levente: A Horthy-rendszer Kozári Mónika: A dualizmus Kristó Gyula és mások: Magyarország uralkodói Szvák Gyula: A középkori Magyarország illusztrált története A Közalapítvány Mi a magyar ma? címmel tanulmánykötet jelentett meg. A kötet kiadásához felkért 23 szakértıt, akik a kötet elkészítéséhez kéziratokat nyújtottak be. Munkájuk határideje május 2. volt. A tanulmányok elkészítéséért és kiadásáért a Közalapítvány áthúzódó tételként összesen e Ft.-os megbízási díjat fizetett a szerzıknek. (kifizetve: ) A Pannonica Kiadó által Varga László szerkesztésében megjelenı Zsidóság a dualizmuskori Magyarországon cimő kiadvány támogatására a tárgyévben eft került átutalásra (kifizetve: ) Elızı évrıl áthúzódó belföldi szaktudományos kötetek kiadásának támogatása: A Rubicon-Ház Bt. részére a Habsburg-kori Kutatások Közalapítványt bemutató tudományos kiadvány teljes kiadói munkálataira nyújtott e Ft összegő támogatást. (kifizetve: ) A Rubicon-Ház Bt. részére a Mi a magyar? címő könyv szerzıi jogdíj-, nyomdai-, kiadási-, és terjesztési költségeire nyújtott támogatás, amelynek összege e Ft. (kifizetve: ) Elızı évrıl áthúzódó tudományos konferencia támogatása: A Budapesti Történeti Múzeummal közösen megrendezett Habsburg Mária, egy európai személyiség a kora újkor hajnalán az uralkodónı születésének 500. évfordulója alkalmából szervezett több napos nemzetközi tudományos konferenciára nyújtott támogatást: eft került kifizetésre ( ) Tudományos konferencia támogatása: A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány a tárgyévben több konferencia illetve szakmai rendezvény támogatására teljesített kifizetést. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi szakterületén pályázó két fı részére ajánlott meg 40 eft különdíj támogatást a Habsburg történeti korszakra történelmi témában írt pályázatra. A Budapesti Közép Európai Egyetem Alapítvány rendezésében az Opera as a Place of Representation: European Opera Houses in the Long 19 th century in Comparison 6

7 címő nemzetközi tudományos konferencia lebonyolításához járult hozzá 250 eft összegben. Közös finanszírozással valósult meg a Közép Európai Egyetem Alapítvány rendezésében megtartott Birodalom, filozófia, vallás: Skócia és Kelet-Közép-Európa a 18. században címő konferencia. Az átutalt támogatás összege: 500 eft. Élı és érvényes szerzıdéssel rendelkezik a Közalapítvány évben megrendezésre kerülı alábbi eseményre: A Görög Országos Kisebbségi Önkormányzat, Magyarországi Görögök Kutatóintézetével Párhuzamos történetek - Magyarország és Görögország kétnapos tudományos konferencia megtartására kötött szerzıdést, melyhez támogatóként a Kutatóintézet hozzájárulását adta eft összegben a Közalapítvány részére. A Közalapítvány évi költségvetésébıl mely jelen közhasznúsági jelentésnek így nem képezi tárgyát - szintén támogatja a fenti konferenciát. Tudományos sorozat támogatása: A Duna TV Rt.-vel kötött együttmőködési megállapodás alapján Magyarország és a Habsburgok címmel nyolc részes történelmi sorozat támogatására nyújtott támogatást, összege e Ft volt. A sorozat a tárgyévben a TV csatorna mősorán bemutatásra került. Külföldi szaktudományos kötetek kiadásának támogatása: Az Amerikai Egyesült Államokban kiadott szakkötetek témája a Habsburg Birodalom, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család, valamint a Habsburg kor magyarországi, európai és egyéb regionális, egyetemes történeti vonatkozású tárgyalása. (összefoglalóan: Habsburg history). A kötetek évente kétszer kerülnek kiadásra. A támogatás mővenként USD. A támogatásra átutalt összeg eft pénzkiadást jelentett. 9 hónapos kutatási ösztöndíjak a következı témákban: A Közalapítvány által meghirdetett felhívásra benyújtott pályázatokból a Kuratórium 11 személy pályázatát fogadta el, amelyek tárgya, hogy az alábbi témakörökben a Kedvezményezettek kutatásokat végezzenek. 9 hónapon keresztül havi 100 e Ft. összegő támogatásban részesülnek. Kutatási témák: Két magyarországi humanista. Dudith András és Zsámboky János karrierjének története A szlovákok polgárosodása a dualizmus korában-társadalmi gondolkodás, nemzetépítés, asszimiláció. Ferenc József magyarországi utazásai. Eötvös József, az író, a tudós, a politikus. Egy sokszínő pálya egységes képe. A Széchenyi család Amerika-képe a Habsburg magyar viszony tükrében a 19. században. A Habsburg-török határ meghúzása a karlócai béke után. 7

8 Az utolsó nádorné, Mária Dorottya szerepe a modern protestáns - német, svájci és angolszász-eszmék és értékek magyarországi terjedésében. Gyulai Lajos naplóinak társadalomtörténete. II.Rákóczi Ferenc fejedelem európai diplomáciája. Forráskiadás és összehasonlító kutatás. A birodalomépítés nehézségei. II.József és a jozefinisták oktatáspolitikája, különös tekintettel a protestáns tanügyi viszonyokra és a felsıoktatásra. A kiegyezés utáni magyarországi német nyelvő hírlapok sajtótörténeti és irodalomszociológiai vizsgálata. Nyitott pályázatok támogatása: Dr. Katus László által elnyert pályázat támogatása, amelynek tárgya Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdaság-, népesedés-, társadalom- és kulturális statisztikai adatainak összegyőjtése, feldolgozása és kiadásra történı elıkészítése a Habsburg Monarchia történeti statisztikai kézikönyveként. A pályázat szerint megítélt támogatás összege: e Ft. Dr Gecsényi Lajos által vezetett szerkesztıbizottság tagjai részére a Who is who in the Habsburg Empire címő könyvsorozat elıkészítı munkálataira eft támogatást utalt ki. Monostori Erıd Hadkultúra Központ Kht részére nyújtott támogatás egy euro-regionális jelentıségő kulturális központ kialakítására és az ott folyó a bécsi levéltárral közösen végzett - kutatások elısegítésére 400 eft támogatást utalt ki. Belföldi szaktudományos kötet kiadásának támogatása: A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület KORALL címmel megjelenı folyóiratának ıszi-téli tematikus lapszámának Az európai eszmetörténet a században tárgykörében megjelenı kiadványhoz 400 eft támogatást nyújtott. V. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİKNEK ÉS FELÜGYELİ BIZOTTSÁGI TAGOKNAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK A kurátorok e Ft tiszteletdíjban, e Ft költségtérítési átalányban részesültek. A Felügyelı Bizottsági tagok e Ft tiszteletdíjban részesültek. A Közalapítvány Titkárságának vezetısége e Ft díjazásban és 181 e Ft költségtérítésben részesült. A Habsburg Történeti Intézet vezetısége e Ft díjazásban és 0 e Ft költségtérítésben részesült. VI. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 8

9 A Közalapítvány eredményes mőködése érdekében összesen e Ft támogatásban részesült a tárgyidıszakban. A támogatási szerzıdésekben foglaltaknak megfelelıen e Ft összeg, továbbá az Alapító Okiratban elkülönített e Ft. állt rendelkezésére a Közalapítványnak. Beruházásai finanszírozására részben a megelızı években kapott támogatás maradványok álltak rendelkezésre. A megosztott forrásokból közel 2 millió Ft összegő beruházást valósított meg. Ennek nagysága a megelızı évihez mérten csekély, visszafogott, célirányos. A mőködési költségek finanszírozására átutalt összeg maradványa képezte a beruházási források egy részét. A közalapítvány e Ft-ot használt fel a rendelkezésre álló keretbıl a tárgyidıszaki mőködési kiadások fedezésére. A mőködési költségek közül a Közalapítvány alkalmazottai részére e Ft munkabér és 260 e Ft költségtérítés került kifizetésre. A Közalapítvány részére e Ft támogatást nyújtott az alapító, amelyet kizárólag olyan pályázatok, ösztöndíjak és támogatások formájában utal tovább, amelyek témájukban és céljaikban megvalósítják a Közalapítvány alaptevékenységét. Így elısegítik Magyarország európai integrációját, valamint Magyarország népszerősítését és helyének meghatározását az egyetemes európai történelemben. A megkötött szerzıdéseket és együttmőködési megállapodásokat a Közalapítvány (továbbutalási célú támogatások), amelyek keretében kutatási ösztöndíjakat, tudományos konferenciát, valamint szaktudományos kötetek külföldi és hazai megjelentetését támogatja. A támogatások folyósítása évben elkezdıdött, de a támogatási szerzıdésmódosítást követıen ra áthúzódó tételek (összesen 10 millió forint) is jelentkeztek. Budapest,

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2012. évrıl

Közhasznúsági jelentés a 2012. évrıl Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület Cím: 1011 Budapest Corvin tér 8 Adószám: 18129250-1-41 Banksz.: 11600006-00000000-25934953 ERSTE Bank Hungary Pk.60.595/2007. közhasznú szervezet Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben