2009. évi Éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi Éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Társaság évi Éves beszámolójához Dr. Benedek János Vezérigazgató Budapest, március 30. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 1

2 I. A Társaság adatai: Név: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) Székhely: Budapest, Gellérthegy u Telephelyek: 1111 Budapest, Budafoki út Békéscsaba, Derkovits sor Debrecen, Simonffy u Eger, Jókai u Mátészalka, Szalkai László u Miskolc, Arany János tér Pécs, Rákóczi út Sopron, Verő József u Szeged, Gogol u Székesfehérvár, Távírda u Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Alapítás időpontja: március 1. Cégbejegyzés száma: KSH besorolási száma: Alapító: Jegyzett tőke: A Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztere ezer Ft A tulajdonosi jogok gyakorlója: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt szeptember 25-től május 30-ig, május 31-től a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2

3 A Társaság tevékenységei a TEAOR évi nomenklatúrája szerint: A Társaság fő tevékenysége: TEAOR Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése A társaság egyéb tevékenységi körei: TEAOR Nyomás (kivéve: napilap) Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információtechnológiai szolgáltatás Adatfeldolgozási szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Egyéb kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területén Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 3

4 A Társaságnak évben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal (továbbiakban NFGM) a háttérintézeti tevékenységek vonatkozásában, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (továbbiakban NFÜ) a program megvalósítás, közreműködő szervezeti feladatok ellátása tekintetében állt fenn éves közhasznú feladat ellátásra vonatkozó szerződése. A Társaság a számvitelről szóló (többször módosított) évi C. törvény, a 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet, valamint az adó jogszabályok hatályos előírásai szerint végzi tevékenységét. Éves beszámoló készítésére kötelezett. Az eredmény-kimutatás összeállítása összköltség eljárással történik. A Társaság a Számviteli törvényben meghatározott "A" változatú mérleg és eredmény-kimutatást készíti el, továbbá a 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet 6. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatást is kiállítja. A mérlegkészítés időpontja: március 11. Fordulónap: december 31. Tárgy év: Előző év: január 1-től december 31-ig január 1-től december 31-ig Az éves beszámoló aláírására jogosult: dr. Benedek János vezérigazgató (lakik: 2040 Budaörs, Széchenyi utca 5.) A Váti Nonprofit Kft. éves beszámolóját és az üzleti jelentést a Társaság internetes honlapján, a oldalon teszi közzé. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 4

5 II. A Társaság által alkalmazott értékelési elvek és módszerek a) A befektetett eszközökre vonatkozó értékelési módszerek: Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel a bruttó érték alapján a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsok szerint, havonta történik. A 100 ezer forint egyedi beszerzési vagy előállítási érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben költségként kerülnek elszámolásra. A január 1-je után beszerzett 3 millió forint feletti bruttó beszerzési értékű gépkocsiknak maradvány értéket számolunk el. b) A forgóeszközökre vonatkozó előírások: A készlet-nyilvántartási program a beszerzést beszerzési áron, a felhasználást mérlegelt átlagáron tartja nyilván. Így a készlet értéke a napi árnak megfelelő, ami megfelel a tényleges piaci értéknek. c) A vevőkkel szemben fennálló 365 napon túli követelések összegére értékvesztést számolt el a Társaság. d) A könyvvezetés során a Társaság számlaosztályba sorolt mérlegszámlákat, az 5. számlaosztályba sorolt költségszámlákat, valamint a számlaosztályba sorolt ráfordítás és bevétel számlákat alkalmazza. A társaság költségeinek elszámolására kizárólagosan az 5. Költségnemek számlaosztályt használja. A vezetői döntések információ igényének kielégítésére, valamint az egyes projektek elszámoltatására egy további részletező másodlagos információs bázist alakított ki, az ún. költségfelmerülési helyek és munkaszámok rendszerét. e) A Társaság évtől az általános forgalmi adót elkülöníti levonható, nem levonható és arányosított részre. A felmerüléskor nem levonható általános forgalmi adó része annak a bekerülési értéknek vagy költségnek, amelyhez kapcsolódik. Az arányosítással megállapított nem levonható általános forgalmi adót egyéb ráfordításként számolja el a társaság. Mérlegkészítésért felelős személy: Harkányiné Kovács Olga Mérlegképes könyvelő Vállalati Pénzügyek Irodája, irodavezető Regisztrációs szám: Lakik: 1182 Budapest, Madarász u. 29. Könyvvizsgáló: Dr. Szebellédi István Kamarai bejegyzés száma: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. Székhelye: 1148 Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 58. Kamarai bejegyzés száma: VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 5

6 III. A társaság valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének alakulását az alábbi mutatók szemléltetik A. Vagyoni helyzet mutatói 1. Forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya adatok ezer forintban év év ezer forintban Forgó eszközök = 91,4% = 146,7% Befektetett eszközök A forgóeszközök arányának mintegy 50 % -os emelkedését a befejezetlen termelés készlet értékének jelentős mértékű növekedése okozta. 2. Tárgyi eszközök és az immateriális javak használhatósága Tárgyi e. + immat. j. nettó értéke = 51,5% = 48,9% Tárgyi e. + immat. j. bruttó értéke Tőkeellátottság Saját tőke * = 16,5% = 12,0% Összes forrás A Társaság tőke ellátottsága az eszközérték jelentős mértékű növekedése következtében romlott. 3. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke * = 54,2% = 46,1% Befektetett eszközök Kötelezettségek aránya Kötelezettségek = 37,6% = 52,2% Összes forrás A kötelezettségek év végi állománya a likviditási nehézségek miatt az előző évi érték háromszorosára nőtt. 5. Működés biztonsági aránymutató Saját tőke + Hosszú lejáratú köt = 44,3% = 23,2% Rövid lejáratú kötelezettségek A mutató értékének változásában kifejeződik a Társaság alulfinanszírozottsága, illetve a finanszírozási helyzet romlása. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 6

7 B. Pénzügyi helyzet mutatói 1. Fizetőképesség (likviditási gyorsráta) Pénzeszközök + Követelések = 45,9% = 25,9% Rövid lejáratú kötelezettségek A pénzeszközök, követelések összege lényegében nem változott, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya azonban megkétszereződött, így ennek a mutatónak az alakulása is kifejezi a Társaság jelentős likviditási problémáját. 2. Likviditási ráta Forgóeszköz + Aktív id. elhat = 185,7% = 141,7% Rövid lejáratú kötelezettségek Vevők-szállítók aránya Vevők = 27,3% = 23,1% Szállítók A vevő követelések és a szállítói kötelezettségek növekedése közel azonos mértékű volt, így nem változott lényegesen a mutató értéke. C. Hatékonysági mutatók 1. Élőmunka-hatékonyság Nettó termelési érték = eft = eft Átlagos áll. létszám A mutató értéke az átlagos állományi létszám 20 %-os növekedése mellett is komoly mértékben javult. 2. Bérhatékonyság Anyagmentes termelési érték = 188,1% = 172,3% Bérköltség D. Költségszint (költséghányad) mutatók 1. Anyaghányad Anyagköltség = 1,6% = 1,6% Bruttó termelési érték Bérhányad Bérköltség = 37,6% = 44,5% Bruttó termelési érték VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 7

8 IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések IV/A Eszközök alakulása adatok ezer Ft-ban Évek év év Változás Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök évi állományváltozásának részletes bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök értékének növekedését legnagyobb mértékben a Gellérthegy utcai épület felújítása befolyásolta, melynek bekerülési értéke 183 millió forintot tett ki. A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be. A Társaság 2005-ben ezer forint törzstőkével alapította a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t, mint egyszemélyes társaságot, melynek jelenlegi székhelye: 1075 Budapest Madách tér 3-4. A Váti Kft. a üzleti évre vonatkozó beszámolója még nem készült el, az ügyvezető szóbeli tájékoztatása és az átadott főkönyvi kivonat alapján megállapítható, hogy a társaság a évet a korábbi évekhez hasonló árbevétellel és üzleti eredménnyel fogja lezárni. Ezért, hivatkozva a Számvitelről szóló évi C. törvény 119. (2) bekezdésére, mely szerint a leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló e nélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat és egyéb leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a Váti Nonprofit Kft. nem készített évre vonatkozóan konszolidált éves beszámolót. Az ALFÖLD Befektetési és Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Rt. (székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) ellen amelyben a Társaság csekély tulajdoni résszel rendelkezik a 2003-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által elrendelt felszámolási eljárás továbbra is folyamatban van. A Társaság óta kisebbségi tulajdoni-hányaddal rendelkezik a Ráckevei Kastély - Építész Vendégház Kft.-ben (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út ). A befektetés könyv szerinti értéke 220 ezer forint. A készletek jelentős mértékű növekedésében a befejezetlen termelés fordulónapi állományában bekövetkezett növekedésnek volt meghatározó szerepe. A befejezetlen termelés készletállományának munkaszámok szerinti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A befejezetlen termelés készletértékében a megkezdett, de még nem befejezett feladatok évi költségei mellett a program megvalósítás évi bevétellel nem finanszírozott költségei szerepelnek, a vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően. A követelések év végi állománya közel kétszerese a korábbi évinek, ami hozzájárult a Társaság év végi likviditási problémáinak kialakulásához. Az aktív időbeli elhatárolások főkönyvi számok szerinti felsorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 8

9 IV/B Források adatok ezer Ft-ban Évek év év Változás Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Tárgyévi eredmény Céltartalékok Céltartalék a várható kötel.-re Céltartalék a jövőbeni költségekre Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A saját tőke változásában kizárólag a tárgyévi mérleg szerinti eredmény jelentkezett ben, a számviteli politika változtatásával összhangban, a korábbi évek céltartalék képzése helyett, a Társaság a bevételek passzív időbeli elhatárolását alkalmazta azokkal a több évre szóló szerződésekkel kapcsolatban, melyeknél a finanszírozó a következő év, illetve évek költségei fedezetének biztosítása érdekében a többletfinanszírozással kapcsolatban visszafizetési kötelezettséget nem írt elő. Mindezek következtében a Társaság évben nem képzett céltartalékot. A évben képzett céltartalék teljes összegben felhasználásra került azoknál a feladatoknál, ahol azokat évben megképeztük (a vonatkozó szerződésekben foglaltaknak megfelelően). A hosszú lejáratú kötelezettségek soron a vagyonkezelésbe vett állami vagyonnak, a Budafoki úti ingatlannak, a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéke szerepel, ezer forint összegben. A rövid lejáratú kötelezettségek összege nőtt a vevőktől kapott előlegek, a támogatásból kapott előlegek és a szállítókkal szembeni tartozások növekvő összege miatt. A Társaság mérlegében passzív időbeli elhatárolásként azok a évet terhelő költségek, ráfordítások szerepelnek, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel, kerültek számlázásra, továbbá azok a 2009-ben befolyt, elszámolt pénzbevételek, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik. A számviteli előírások alapján itt kell szerepeltetni továbbá, az eszközfejlesztéssel kapcsolatban a következő években felmerülő költségek (értékcsökkenés) fedezetét jelentő, elhatárolt támogatások összegét is. A passzív időbeli elhatárolások főkönyvi számok szerinti kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 9

10 V. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az összköltség eljárással készült eredmény kimutatás az alábbiakat mutatja: V/A Bevételek adatok ezer forintban Évek év év Változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társaság összes bevétele A Társaság bevételi struktúrája lényegesen átalakult, a támogatási bevételek jelentős mértékű csökkenése a célszerinti tevékenységek árbevételének közel azonos mértékű növekedése mellett valósult meg, ezáltal ben a feladatok közel fele már nem támogatással finanszírozottá vált. V/B Költségek és ráfordítások adatok ezer forintban Évek év év Változás Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szoláltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jell. egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Költségek és ráfordításai összesen V/C Eredmény alakulása adatok ezer forintban Évek év év Változás Társaság összes bevétele Költségei és ráfordításai Ebből Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredménye Adófizetési kötelezettsége Tárgyévi adózott eredmény VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 10

11 V/D Egyéb bevételek adatok ezer forintban Évek év év Változás Ért. immat. javak, tárgyi eszk. bevétele Káreseményekkel kapcs. bev Kapott bírság, kötbér, kés. kamat Költségek, ráford. kapott támogatás Előző évekkel kapcsolatos bevételek Utólag kapott engedmény 0 0 Céltartalék felhasználás Követelések visszaírt értékvesztése 0 0 Visszafiz. kötelezettség n. kapott tám Különféle egyéb bevételek Költségtérítésből származó bevétel Egyéb bevételek összesen: V/E Egyéb ráfordítások adatok ezer forintban Évek év év Változás Ért. immat., tárgyi eszk. könyv sz. ért Káreseményekkel kapcsolatos ráf Bírság, kötbér, késedelmi kamat Továbbutalt támogatások Előző évekkel kapcsolatos ráfordítás Céltartalék képzés Követelések értékvesztése 0 0 Adók, illetékek, hozzájárulások Behajthatatlan követelések leírt értéke Hiányzó immat., tárgyi e. könyv sz. ért Hiányzó készletek könyv szerinti ért Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítások összesen: V/F Rendkívüli bevételek adatok ezer forintban Évek év év Változás Térítés nélkül átvett eszközök Phare Térítés nélkül átvett eszközök Központ Térítés nélkül átvett eszközök IMIR Térítés nélkül átvett eszközök Véglegesen fejl. célra kapott tám Támogatásból besz. eszk. miatt Egyéb rendkívüli bevétel Rendkívüli bevételek összesen: V/G Rendkívüli ráfordítások adatok ezer forintban Évek év év Változás Egyéb vagyoncsökkenéssel járó ráf Rendkívüli ráfordítások összesen: VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 11

12 Az anyagköltség és az Igénybe vett szolgáltatások költségnemenkénti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza VI. Tájékoztató adatok, kiegészítések VI/1. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége, egyéb személyi jellegű kifizetései Megnevezés Teljes munkaidős foglalkoztatottak Részmunkaidős foglalkoztatottak Nyugdíjas foglalkoztatottak év év év év Átlagos állományi létszám (fő) Bérköltség (ezer Ft) szellemi fizikai szellemi fizikai szellemi fizikai Egyéb bér Összesen: Személyi jellegű egyéb kifizetések VI/2. A Társaság alaptőkéje A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ezer forint, évben nem változott. VI/3. A Társaság tisztségviselőinek díjazása évre Felügyelő bizottsági elnöke 250 ezer Ft/hó, június 01-től 112,5 ezer Ft/hó Felügyelő bizottsági tagok 180 ezer Ft/hó, június 01-től 90 ezer Ft/ hó A társaság könyvvizsgálójának havi díja 400 ezer Ft+ÁFA Ügyvezető vezérigazgató éves bérköltsége ezer Ft VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 12

13 VI/4. Értékvesztés A Váti Nonprofit Kft évben a követelésekkel szemben nem számolt el értékvesztést. Két, korábbi években elszámolt értékvesztéssel nyilvántartott követelés összege befolyt 138 ezer Ft értékben, így a évi beszámoló mérlegében ezer forint belföldi követelésre elszámolt értékvesztés szerepel. VI/5. A évi mérleg szerinti eredmény levezetése adatok forintban Megnevezés Összeg Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen Céltartalék felhasználás Társasági adó Tv. szerinti értékcsökkenési leírás Tárgyi eszköz kivezetéskor elszámolt nyilvántartási ért Követelések visszaírt értékvesztése Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen Céltartalék képzés Számviteli Tv. szerint elszámolt értékcsökkenés Tárgyi eszköz kivezetéskor könyv szerinti érték Bírságok és egyéb jogkövetkezmények Követelésekre elszámolt értékvesztés Behajthatatlan követelések leírása Egyéb rendkívüli ráfordítás Adóalap Társasági adó (16%) 0 Adómentesség 0 A évi adókötelezettség 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Adómentesség mértékének számítása adatok ezer forintban Kedvezményezett bevétel (kamat nélkül) Kedvezményezett kamatrész Kedvezményezett bevétel összesen Nem kedvezményezett bevétel (kamat nélkül) Nem kedvezményezett kamatrész 48 Nem kedvezményezett bevétel összesen Kedvezményezett tevékenységek aránya 99,302% Nem kedvezményezett tevékenységek aránya 0,698% Fentiek szerint a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tevékenységének és bevételének 99,302 %-a közhasznú és cél szerinti tevékenység, míg az adózási szempontból nem kedvezményezett tevékenysége 0,698 %-ot képvisel, a realizált kamatok figyelembevételével. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 13

14 VI/6. Környezetvédelem, esélyegyenlőség A Társaság tevékenységével nem jelent közvetlen környezetvédelemhez kapcsolódó kockázatot. A Társaságnál szabályozott körülmények között történik a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladékok (szárazelemek, tintapatronok, számítógépek, stb.) elkülönítetten kerülnek tárolásra és elszállításuk is megoldott. A Társaságnál külön vezérigazgatói utasításban, ún. Esélyegyenlőségi Tervben kerültek rögzítésre az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló, a Társaság működése során betartandó szabályok. VI/7. Peres ügyek A Park-Bau Kft által okozott áramszünet következtében meghibásodott a Váti Kht. tulajdonában álló központi klíma berendezés, valamint személyfelvonó. A Váti Kht. kártérítési követelése Ft és annak járulékaira vonatkozik. A per előreláthatólag év folyamán fog lezárulni. VI/8. NFÜ-vel kötött megbízási szerződésekben rögzített adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Az NFÜ-vel az ÚMFT OP-k megvalósítására kötött megállapodások III. finanszírozási fejezetében előírt, a VVII.4.1. számú melléklet szerinti formátumú és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettségnek a Társaság a 8. sz. melléklet szerint tesz eleget. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 14

15 1. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök évi állományváltozása adatok ezer forintban Bruttó érték Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Aktiválás Eladás selejtezés Záró Nyitó Éves Eladás, selejtezés Záró Nettó érték 1131 Vagyoni értékű jogok Nem forgalomképes szoftverek Forgalomképes szoftverek Egyéb szellemi termékek Összesen Épületek Bérelt épületen végzett beruházások 1233.Vagyonkez.vett ingatlanon végzett beruházás 125. Vagyonkezelésbe kapott ingatlan 126 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Összesen: Számítástechnikai eszközök Járművek Egyéb berendezések Jóléti berendezések Összesen: Immateriális javak és tárgyi eszközök Mindösszesen: VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 15

16 2. sz. melléklet Befektetett pénzügyi eszközök alakulása december 31. Megnevezés év év Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Váti Kft Egyéb tartós részesedés Alföld Rt. "f.a." Ráckevei Kastély - Építész Vendégház Kft Részesedések értékvesztése Alföld Rt. "f.a." Részesedések összesen Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön Ebből rövid lejáratú követelések Hosszú lejáratú kölcsön Befektetett pénzügyi eszközök összesen VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 16

17 3.sz. melléklet Befejezetlen termelés készletállomány munkaszámok szerint december Befejezetlen termelés támogatott Munkaszám Megnevezés adatok forintban Összeg Közpolitikai tanácsadás - Közpolitikai kutatás Az OTK felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok ESPON ÉCE - Koordinálatlan városnövekedés az együtt tervezhető térségekben ÉCE - Településrendezési tervek érvényesülésének erősítése V4+2 közlekedési folyósok, fejlesztési térségek és folyosók összehangolása, az együttműködés továbbfejlesztése Falu Város Régió című folyóirat megjelentetése Duna Nemzetközi projekt ESPON Climate change and territorial effects on regions and local economies in Europe Tisza nemzetközi (TICAD) TeIR Építésügyi portál működtetése Országosan egységes elektronikus bírság nyilvántartási rendszer kialakítása, bevezetése és működtetése Központi építészeti-műszaki tervtanács működtetése Építésügyi jogszabálykészítés megalapozásához kutatás, szakértés Pályázati rendszerek működtetése és az eredmények elektronikus dokumentálása Épületenergetikai szoftver 2010 évi működtetése Közreműködés az EPUBIR rendszer működtetésében Építészeti elismerések, díjak díjbizottsági teendők ellátása Településrendezési eszközök és azokhoz kapcsolódó államigazgatási vélemények elektronikus nyilvántartásának megvalósítása, bevezetése és mű DOK VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 17

18 ROP Általános KM 2008 PAD SLA Indikátorok KM 2008 PAD SLA Módszertan KM 2008 PAD SLA Általános közreműködés KM ASP PAD KMOP évi akciótervek értékelése DA 2008 PAD SLA Indikátorok DA 2008 PAD SLA Módszertan DA 2008 PAD SLA Általános közreműködés DAOP ASP PAD DAOP évi akciótervek értékelése ÉA 2008 PAD SLA Indikátorok ÉA 2008 PAD SLA Módszertan ÉAOP ASP PAD ÉAOP Pénzügyi menedzsment tananyag kidolgozása és oktatása ÉAOP évi akciótervek értékelése KD 2008 PAD SLA Indikátorok KD 2008 PAD SLA Módszertan KDOP ASP PAD KDOP évi akciótervek értékelése Államreform OP Átalány Államreform Kommunikációs feladatok EKOP Kommunikációs feladatok ÉM 2008 PAD SLA Indikátorok ÉM 2008 PAD SLA Módszertan ÉMOP ASP PAD ÉMOP Pénzügyi menedzsment tananyag kidolgozása és oktatása ÉMOP évi akciótervek értékelése NFT II. KM ROP Kommunikációs feladatok DAOP intézkedések KSZ Általány NFT II. DA ROP Kommunikációs feladatok NFT II. ÉA ROP Kommunikációs feladatok KDOP intézkedések KSZ Általány NFT II. KD ROP Kommunikációs feladatok NFT II. ÉM ROP Kommunikációs feladatok VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 18

19 DDOP intézkedések KSZ Általány NFT II. DD ROP Kommunikációs feladatok NYDOP intézkedések KSZ Általán NFT II. NYD ROP Kommunikációs feladatok Roma Programiroda működési költség DD 2008 PAD SLA Indikátorok DD 2008 PAD SLA Módszertan DDOP ASP PAD Norvég alap átalánydíj Átmeneti Támogatás átalánydíj NYD 2008 PAD SLA Indikátorok NYD 2008 PAD SLA Módszertan NYD 2008 PAD SLA Általános közreműködés NYDOP ASP PAD Norvég Alap Tacis URBACT II program első szintű ellenőrzési feladatai ESPON II HU-SK TA joint HU-SK TA national ALAPDÍJ HU-RO TA joint HU-RO TA national ALAPDÍJ SLO-HU TA national SLO-HU hazai control ALAPDÍJ A-HU TA joint A-HU TA national A-HU hazai control ALAPDÍJ HU-SR TA joint HU-SR hazai control ALAPDÍJ HU-HR TA joint HU-HR TA national HU-HR hazai control ALAPDÍJ HU-RO-SK-UA TA HU-RO-SK-UA hazai control ALAPDÍJ SEES TA SEES TA hazai control ALAPDÍJ VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 19

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010. év

Kiegészítő melléklet 2010. év Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet 2010. év 2010. JANUÁR 1. - 2010. DECEMBER 31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Általános rész A Kormány a 2330/2004.(XII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához Budapest, 2012. május 29. Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben