2009. évi Éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi Éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Társaság évi Éves beszámolójához Dr. Benedek János Vezérigazgató Budapest, március 30. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 1

2 I. A Társaság adatai: Név: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) Székhely: Budapest, Gellérthegy u Telephelyek: 1111 Budapest, Budafoki út Békéscsaba, Derkovits sor Debrecen, Simonffy u Eger, Jókai u Mátészalka, Szalkai László u Miskolc, Arany János tér Pécs, Rákóczi út Sopron, Verő József u Szeged, Gogol u Székesfehérvár, Távírda u Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Alapítás időpontja: március 1. Cégbejegyzés száma: KSH besorolási száma: Alapító: Jegyzett tőke: A Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztere ezer Ft A tulajdonosi jogok gyakorlója: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt szeptember 25-től május 30-ig, május 31-től a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2

3 A Társaság tevékenységei a TEAOR évi nomenklatúrája szerint: A Társaság fő tevékenysége: TEAOR Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése A társaság egyéb tevékenységi körei: TEAOR Nyomás (kivéve: napilap) Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információtechnológiai szolgáltatás Adatfeldolgozási szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Egyéb kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területén Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 3

4 A Társaságnak évben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal (továbbiakban NFGM) a háttérintézeti tevékenységek vonatkozásában, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (továbbiakban NFÜ) a program megvalósítás, közreműködő szervezeti feladatok ellátása tekintetében állt fenn éves közhasznú feladat ellátásra vonatkozó szerződése. A Társaság a számvitelről szóló (többször módosított) évi C. törvény, a 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet, valamint az adó jogszabályok hatályos előírásai szerint végzi tevékenységét. Éves beszámoló készítésére kötelezett. Az eredmény-kimutatás összeállítása összköltség eljárással történik. A Társaság a Számviteli törvényben meghatározott "A" változatú mérleg és eredmény-kimutatást készíti el, továbbá a 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet 6. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatást is kiállítja. A mérlegkészítés időpontja: március 11. Fordulónap: december 31. Tárgy év: Előző év: január 1-től december 31-ig január 1-től december 31-ig Az éves beszámoló aláírására jogosult: dr. Benedek János vezérigazgató (lakik: 2040 Budaörs, Széchenyi utca 5.) A Váti Nonprofit Kft. éves beszámolóját és az üzleti jelentést a Társaság internetes honlapján, a oldalon teszi közzé. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 4

5 II. A Társaság által alkalmazott értékelési elvek és módszerek a) A befektetett eszközökre vonatkozó értékelési módszerek: Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel a bruttó érték alapján a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsok szerint, havonta történik. A 100 ezer forint egyedi beszerzési vagy előállítási érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben költségként kerülnek elszámolásra. A január 1-je után beszerzett 3 millió forint feletti bruttó beszerzési értékű gépkocsiknak maradvány értéket számolunk el. b) A forgóeszközökre vonatkozó előírások: A készlet-nyilvántartási program a beszerzést beszerzési áron, a felhasználást mérlegelt átlagáron tartja nyilván. Így a készlet értéke a napi árnak megfelelő, ami megfelel a tényleges piaci értéknek. c) A vevőkkel szemben fennálló 365 napon túli követelések összegére értékvesztést számolt el a Társaság. d) A könyvvezetés során a Társaság számlaosztályba sorolt mérlegszámlákat, az 5. számlaosztályba sorolt költségszámlákat, valamint a számlaosztályba sorolt ráfordítás és bevétel számlákat alkalmazza. A társaság költségeinek elszámolására kizárólagosan az 5. Költségnemek számlaosztályt használja. A vezetői döntések információ igényének kielégítésére, valamint az egyes projektek elszámoltatására egy további részletező másodlagos információs bázist alakított ki, az ún. költségfelmerülési helyek és munkaszámok rendszerét. e) A Társaság évtől az általános forgalmi adót elkülöníti levonható, nem levonható és arányosított részre. A felmerüléskor nem levonható általános forgalmi adó része annak a bekerülési értéknek vagy költségnek, amelyhez kapcsolódik. Az arányosítással megállapított nem levonható általános forgalmi adót egyéb ráfordításként számolja el a társaság. Mérlegkészítésért felelős személy: Harkányiné Kovács Olga Mérlegképes könyvelő Vállalati Pénzügyek Irodája, irodavezető Regisztrációs szám: Lakik: 1182 Budapest, Madarász u. 29. Könyvvizsgáló: Dr. Szebellédi István Kamarai bejegyzés száma: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. Székhelye: 1148 Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 58. Kamarai bejegyzés száma: VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 5

6 III. A társaság valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének alakulását az alábbi mutatók szemléltetik A. Vagyoni helyzet mutatói 1. Forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya adatok ezer forintban év év ezer forintban Forgó eszközök = 91,4% = 146,7% Befektetett eszközök A forgóeszközök arányának mintegy 50 % -os emelkedését a befejezetlen termelés készlet értékének jelentős mértékű növekedése okozta. 2. Tárgyi eszközök és az immateriális javak használhatósága Tárgyi e. + immat. j. nettó értéke = 51,5% = 48,9% Tárgyi e. + immat. j. bruttó értéke Tőkeellátottság Saját tőke * = 16,5% = 12,0% Összes forrás A Társaság tőke ellátottsága az eszközérték jelentős mértékű növekedése következtében romlott. 3. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke * = 54,2% = 46,1% Befektetett eszközök Kötelezettségek aránya Kötelezettségek = 37,6% = 52,2% Összes forrás A kötelezettségek év végi állománya a likviditási nehézségek miatt az előző évi érték háromszorosára nőtt. 5. Működés biztonsági aránymutató Saját tőke + Hosszú lejáratú köt = 44,3% = 23,2% Rövid lejáratú kötelezettségek A mutató értékének változásában kifejeződik a Társaság alulfinanszírozottsága, illetve a finanszírozási helyzet romlása. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 6

7 B. Pénzügyi helyzet mutatói 1. Fizetőképesség (likviditási gyorsráta) Pénzeszközök + Követelések = 45,9% = 25,9% Rövid lejáratú kötelezettségek A pénzeszközök, követelések összege lényegében nem változott, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya azonban megkétszereződött, így ennek a mutatónak az alakulása is kifejezi a Társaság jelentős likviditási problémáját. 2. Likviditási ráta Forgóeszköz + Aktív id. elhat = 185,7% = 141,7% Rövid lejáratú kötelezettségek Vevők-szállítók aránya Vevők = 27,3% = 23,1% Szállítók A vevő követelések és a szállítói kötelezettségek növekedése közel azonos mértékű volt, így nem változott lényegesen a mutató értéke. C. Hatékonysági mutatók 1. Élőmunka-hatékonyság Nettó termelési érték = eft = eft Átlagos áll. létszám A mutató értéke az átlagos állományi létszám 20 %-os növekedése mellett is komoly mértékben javult. 2. Bérhatékonyság Anyagmentes termelési érték = 188,1% = 172,3% Bérköltség D. Költségszint (költséghányad) mutatók 1. Anyaghányad Anyagköltség = 1,6% = 1,6% Bruttó termelési érték Bérhányad Bérköltség = 37,6% = 44,5% Bruttó termelési érték VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 7

8 IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések IV/A Eszközök alakulása adatok ezer Ft-ban Évek év év Változás Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök évi állományváltozásának részletes bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök értékének növekedését legnagyobb mértékben a Gellérthegy utcai épület felújítása befolyásolta, melynek bekerülési értéke 183 millió forintot tett ki. A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be. A Társaság 2005-ben ezer forint törzstőkével alapította a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t, mint egyszemélyes társaságot, melynek jelenlegi székhelye: 1075 Budapest Madách tér 3-4. A Váti Kft. a üzleti évre vonatkozó beszámolója még nem készült el, az ügyvezető szóbeli tájékoztatása és az átadott főkönyvi kivonat alapján megállapítható, hogy a társaság a évet a korábbi évekhez hasonló árbevétellel és üzleti eredménnyel fogja lezárni. Ezért, hivatkozva a Számvitelről szóló évi C. törvény 119. (2) bekezdésére, mely szerint a leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló e nélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat és egyéb leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a Váti Nonprofit Kft. nem készített évre vonatkozóan konszolidált éves beszámolót. Az ALFÖLD Befektetési és Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Rt. (székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) ellen amelyben a Társaság csekély tulajdoni résszel rendelkezik a 2003-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által elrendelt felszámolási eljárás továbbra is folyamatban van. A Társaság óta kisebbségi tulajdoni-hányaddal rendelkezik a Ráckevei Kastély - Építész Vendégház Kft.-ben (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út ). A befektetés könyv szerinti értéke 220 ezer forint. A készletek jelentős mértékű növekedésében a befejezetlen termelés fordulónapi állományában bekövetkezett növekedésnek volt meghatározó szerepe. A befejezetlen termelés készletállományának munkaszámok szerinti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A befejezetlen termelés készletértékében a megkezdett, de még nem befejezett feladatok évi költségei mellett a program megvalósítás évi bevétellel nem finanszírozott költségei szerepelnek, a vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően. A követelések év végi állománya közel kétszerese a korábbi évinek, ami hozzájárult a Társaság év végi likviditási problémáinak kialakulásához. Az aktív időbeli elhatárolások főkönyvi számok szerinti felsorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 8

9 IV/B Források adatok ezer Ft-ban Évek év év Változás Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Tárgyévi eredmény Céltartalékok Céltartalék a várható kötel.-re Céltartalék a jövőbeni költségekre Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A saját tőke változásában kizárólag a tárgyévi mérleg szerinti eredmény jelentkezett ben, a számviteli politika változtatásával összhangban, a korábbi évek céltartalék képzése helyett, a Társaság a bevételek passzív időbeli elhatárolását alkalmazta azokkal a több évre szóló szerződésekkel kapcsolatban, melyeknél a finanszírozó a következő év, illetve évek költségei fedezetének biztosítása érdekében a többletfinanszírozással kapcsolatban visszafizetési kötelezettséget nem írt elő. Mindezek következtében a Társaság évben nem képzett céltartalékot. A évben képzett céltartalék teljes összegben felhasználásra került azoknál a feladatoknál, ahol azokat évben megképeztük (a vonatkozó szerződésekben foglaltaknak megfelelően). A hosszú lejáratú kötelezettségek soron a vagyonkezelésbe vett állami vagyonnak, a Budafoki úti ingatlannak, a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéke szerepel, ezer forint összegben. A rövid lejáratú kötelezettségek összege nőtt a vevőktől kapott előlegek, a támogatásból kapott előlegek és a szállítókkal szembeni tartozások növekvő összege miatt. A Társaság mérlegében passzív időbeli elhatárolásként azok a évet terhelő költségek, ráfordítások szerepelnek, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel, kerültek számlázásra, továbbá azok a 2009-ben befolyt, elszámolt pénzbevételek, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik. A számviteli előírások alapján itt kell szerepeltetni továbbá, az eszközfejlesztéssel kapcsolatban a következő években felmerülő költségek (értékcsökkenés) fedezetét jelentő, elhatárolt támogatások összegét is. A passzív időbeli elhatárolások főkönyvi számok szerinti kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 9

10 V. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az összköltség eljárással készült eredmény kimutatás az alábbiakat mutatja: V/A Bevételek adatok ezer forintban Évek év év Változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társaság összes bevétele A Társaság bevételi struktúrája lényegesen átalakult, a támogatási bevételek jelentős mértékű csökkenése a célszerinti tevékenységek árbevételének közel azonos mértékű növekedése mellett valósult meg, ezáltal ben a feladatok közel fele már nem támogatással finanszírozottá vált. V/B Költségek és ráfordítások adatok ezer forintban Évek év év Változás Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szoláltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jell. egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Költségek és ráfordításai összesen V/C Eredmény alakulása adatok ezer forintban Évek év év Változás Társaság összes bevétele Költségei és ráfordításai Ebből Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredménye Adófizetési kötelezettsége Tárgyévi adózott eredmény VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 10

11 V/D Egyéb bevételek adatok ezer forintban Évek év év Változás Ért. immat. javak, tárgyi eszk. bevétele Káreseményekkel kapcs. bev Kapott bírság, kötbér, kés. kamat Költségek, ráford. kapott támogatás Előző évekkel kapcsolatos bevételek Utólag kapott engedmény 0 0 Céltartalék felhasználás Követelések visszaírt értékvesztése 0 0 Visszafiz. kötelezettség n. kapott tám Különféle egyéb bevételek Költségtérítésből származó bevétel Egyéb bevételek összesen: V/E Egyéb ráfordítások adatok ezer forintban Évek év év Változás Ért. immat., tárgyi eszk. könyv sz. ért Káreseményekkel kapcsolatos ráf Bírság, kötbér, késedelmi kamat Továbbutalt támogatások Előző évekkel kapcsolatos ráfordítás Céltartalék képzés Követelések értékvesztése 0 0 Adók, illetékek, hozzájárulások Behajthatatlan követelések leírt értéke Hiányzó immat., tárgyi e. könyv sz. ért Hiányzó készletek könyv szerinti ért Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítások összesen: V/F Rendkívüli bevételek adatok ezer forintban Évek év év Változás Térítés nélkül átvett eszközök Phare Térítés nélkül átvett eszközök Központ Térítés nélkül átvett eszközök IMIR Térítés nélkül átvett eszközök Véglegesen fejl. célra kapott tám Támogatásból besz. eszk. miatt Egyéb rendkívüli bevétel Rendkívüli bevételek összesen: V/G Rendkívüli ráfordítások adatok ezer forintban Évek év év Változás Egyéb vagyoncsökkenéssel járó ráf Rendkívüli ráfordítások összesen: VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 11

12 Az anyagköltség és az Igénybe vett szolgáltatások költségnemenkénti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza VI. Tájékoztató adatok, kiegészítések VI/1. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége, egyéb személyi jellegű kifizetései Megnevezés Teljes munkaidős foglalkoztatottak Részmunkaidős foglalkoztatottak Nyugdíjas foglalkoztatottak év év év év Átlagos állományi létszám (fő) Bérköltség (ezer Ft) szellemi fizikai szellemi fizikai szellemi fizikai Egyéb bér Összesen: Személyi jellegű egyéb kifizetések VI/2. A Társaság alaptőkéje A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ezer forint, évben nem változott. VI/3. A Társaság tisztségviselőinek díjazása évre Felügyelő bizottsági elnöke 250 ezer Ft/hó, június 01-től 112,5 ezer Ft/hó Felügyelő bizottsági tagok 180 ezer Ft/hó, június 01-től 90 ezer Ft/ hó A társaság könyvvizsgálójának havi díja 400 ezer Ft+ÁFA Ügyvezető vezérigazgató éves bérköltsége ezer Ft VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 12

13 VI/4. Értékvesztés A Váti Nonprofit Kft évben a követelésekkel szemben nem számolt el értékvesztést. Két, korábbi években elszámolt értékvesztéssel nyilvántartott követelés összege befolyt 138 ezer Ft értékben, így a évi beszámoló mérlegében ezer forint belföldi követelésre elszámolt értékvesztés szerepel. VI/5. A évi mérleg szerinti eredmény levezetése adatok forintban Megnevezés Összeg Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen Céltartalék felhasználás Társasági adó Tv. szerinti értékcsökkenési leírás Tárgyi eszköz kivezetéskor elszámolt nyilvántartási ért Követelések visszaírt értékvesztése Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen Céltartalék képzés Számviteli Tv. szerint elszámolt értékcsökkenés Tárgyi eszköz kivezetéskor könyv szerinti érték Bírságok és egyéb jogkövetkezmények Követelésekre elszámolt értékvesztés Behajthatatlan követelések leírása Egyéb rendkívüli ráfordítás Adóalap Társasági adó (16%) 0 Adómentesség 0 A évi adókötelezettség 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Adómentesség mértékének számítása adatok ezer forintban Kedvezményezett bevétel (kamat nélkül) Kedvezményezett kamatrész Kedvezményezett bevétel összesen Nem kedvezményezett bevétel (kamat nélkül) Nem kedvezményezett kamatrész 48 Nem kedvezményezett bevétel összesen Kedvezményezett tevékenységek aránya 99,302% Nem kedvezményezett tevékenységek aránya 0,698% Fentiek szerint a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tevékenységének és bevételének 99,302 %-a közhasznú és cél szerinti tevékenység, míg az adózási szempontból nem kedvezményezett tevékenysége 0,698 %-ot képvisel, a realizált kamatok figyelembevételével. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 13

14 VI/6. Környezetvédelem, esélyegyenlőség A Társaság tevékenységével nem jelent közvetlen környezetvédelemhez kapcsolódó kockázatot. A Társaságnál szabályozott körülmények között történik a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladékok (szárazelemek, tintapatronok, számítógépek, stb.) elkülönítetten kerülnek tárolásra és elszállításuk is megoldott. A Társaságnál külön vezérigazgatói utasításban, ún. Esélyegyenlőségi Tervben kerültek rögzítésre az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló, a Társaság működése során betartandó szabályok. VI/7. Peres ügyek A Park-Bau Kft által okozott áramszünet következtében meghibásodott a Váti Kht. tulajdonában álló központi klíma berendezés, valamint személyfelvonó. A Váti Kht. kártérítési követelése Ft és annak járulékaira vonatkozik. A per előreláthatólag év folyamán fog lezárulni. VI/8. NFÜ-vel kötött megbízási szerződésekben rögzített adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Az NFÜ-vel az ÚMFT OP-k megvalósítására kötött megállapodások III. finanszírozási fejezetében előírt, a VVII.4.1. számú melléklet szerinti formátumú és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettségnek a Társaság a 8. sz. melléklet szerint tesz eleget. VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 14

15 1. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök évi állományváltozása adatok ezer forintban Bruttó érték Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Aktiválás Eladás selejtezés Záró Nyitó Éves Eladás, selejtezés Záró Nettó érték 1131 Vagyoni értékű jogok Nem forgalomképes szoftverek Forgalomképes szoftverek Egyéb szellemi termékek Összesen Épületek Bérelt épületen végzett beruházások 1233.Vagyonkez.vett ingatlanon végzett beruházás 125. Vagyonkezelésbe kapott ingatlan 126 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Összesen: Számítástechnikai eszközök Járművek Egyéb berendezések Jóléti berendezések Összesen: Immateriális javak és tárgyi eszközök Mindösszesen: VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 15

16 2. sz. melléklet Befektetett pénzügyi eszközök alakulása december 31. Megnevezés év év Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Váti Kft Egyéb tartós részesedés Alföld Rt. "f.a." Ráckevei Kastély - Építész Vendégház Kft Részesedések értékvesztése Alföld Rt. "f.a." Részesedések összesen Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön Ebből rövid lejáratú követelések Hosszú lejáratú kölcsön Befektetett pénzügyi eszközök összesen VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 16

17 3.sz. melléklet Befejezetlen termelés készletállomány munkaszámok szerint december Befejezetlen termelés támogatott Munkaszám Megnevezés adatok forintban Összeg Közpolitikai tanácsadás - Közpolitikai kutatás Az OTK felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok ESPON ÉCE - Koordinálatlan városnövekedés az együtt tervezhető térségekben ÉCE - Településrendezési tervek érvényesülésének erősítése V4+2 közlekedési folyósok, fejlesztési térségek és folyosók összehangolása, az együttműködés továbbfejlesztése Falu Város Régió című folyóirat megjelentetése Duna Nemzetközi projekt ESPON Climate change and territorial effects on regions and local economies in Europe Tisza nemzetközi (TICAD) TeIR Építésügyi portál működtetése Országosan egységes elektronikus bírság nyilvántartási rendszer kialakítása, bevezetése és működtetése Központi építészeti-műszaki tervtanács működtetése Építésügyi jogszabálykészítés megalapozásához kutatás, szakértés Pályázati rendszerek működtetése és az eredmények elektronikus dokumentálása Épületenergetikai szoftver 2010 évi működtetése Közreműködés az EPUBIR rendszer működtetésében Építészeti elismerések, díjak díjbizottsági teendők ellátása Településrendezési eszközök és azokhoz kapcsolódó államigazgatási vélemények elektronikus nyilvántartásának megvalósítása, bevezetése és mű DOK VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 17

18 ROP Általános KM 2008 PAD SLA Indikátorok KM 2008 PAD SLA Módszertan KM 2008 PAD SLA Általános közreműködés KM ASP PAD KMOP évi akciótervek értékelése DA 2008 PAD SLA Indikátorok DA 2008 PAD SLA Módszertan DA 2008 PAD SLA Általános közreműködés DAOP ASP PAD DAOP évi akciótervek értékelése ÉA 2008 PAD SLA Indikátorok ÉA 2008 PAD SLA Módszertan ÉAOP ASP PAD ÉAOP Pénzügyi menedzsment tananyag kidolgozása és oktatása ÉAOP évi akciótervek értékelése KD 2008 PAD SLA Indikátorok KD 2008 PAD SLA Módszertan KDOP ASP PAD KDOP évi akciótervek értékelése Államreform OP Átalány Államreform Kommunikációs feladatok EKOP Kommunikációs feladatok ÉM 2008 PAD SLA Indikátorok ÉM 2008 PAD SLA Módszertan ÉMOP ASP PAD ÉMOP Pénzügyi menedzsment tananyag kidolgozása és oktatása ÉMOP évi akciótervek értékelése NFT II. KM ROP Kommunikációs feladatok DAOP intézkedések KSZ Általány NFT II. DA ROP Kommunikációs feladatok NFT II. ÉA ROP Kommunikációs feladatok KDOP intézkedések KSZ Általány NFT II. KD ROP Kommunikációs feladatok NFT II. ÉM ROP Kommunikációs feladatok VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 18

19 DDOP intézkedések KSZ Általány NFT II. DD ROP Kommunikációs feladatok NYDOP intézkedések KSZ Általán NFT II. NYD ROP Kommunikációs feladatok Roma Programiroda működési költség DD 2008 PAD SLA Indikátorok DD 2008 PAD SLA Módszertan DDOP ASP PAD Norvég alap átalánydíj Átmeneti Támogatás átalánydíj NYD 2008 PAD SLA Indikátorok NYD 2008 PAD SLA Módszertan NYD 2008 PAD SLA Általános közreműködés NYDOP ASP PAD Norvég Alap Tacis URBACT II program első szintű ellenőrzési feladatai ESPON II HU-SK TA joint HU-SK TA national ALAPDÍJ HU-RO TA joint HU-RO TA national ALAPDÍJ SLO-HU TA national SLO-HU hazai control ALAPDÍJ A-HU TA joint A-HU TA national A-HU hazai control ALAPDÍJ HU-SR TA joint HU-SR hazai control ALAPDÍJ HU-HR TA joint HU-HR TA national HU-HR hazai control ALAPDÍJ HU-RO-SK-UA TA HU-RO-SK-UA hazai control ALAPDÍJ SEES TA SEES TA hazai control ALAPDÍJ VÁTI Nonprofit Kft Éves beszámoló kiegészítő melléklete 19

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

JUDY RÁK Alapítvány EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2014. 12. 31.

JUDY RÁK Alapítvány EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2014. 12. 31. 1 8 2 4 3 8 5 7 8 6 2 1 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel JUDY RÁK Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 8211 Bírósági Végzés száma: 7. Pk. 60.304 / 2001 / 12 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben