Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők - a csatolt jelenléti ív szerint Távol vannak: Kisiván István képviselő Meghívottak: Berényi Regina jegyző Csordás József polgármester megállapította, hogy az ülés összehívása, az SZMSZ szerint történt, az ülést határozatképesnek nyilvánította, az ülést 18 órakor megnyitotta. Köszönti a meghívottakat, és a megjelent képviselőket. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Nagy János és Aranyi Tibor képviselőket, melyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad. Ismerteti a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat, majd szavazásra bocsátja azt, amelyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad. NAPIREND: 1. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról 3. Előterjesztés a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft évi díjtételeiről 4. Intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása 5. Előterjesztés a csatornaszolgáltatás díjáról szóló helyi rendelet megalkotásáról 6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló helyi rendelet megalkotásáról

2 7. Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadásáról 8. Egyebek 1. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Csordás József polgármester ismerteti a napirendi pontot. Hegyi Imre Ügyrendi bizottság elnöke elmondja, amit az ügyrendi ülésen javasoltak. Módosító javaslat, hogy adómentességek kerüljenek bele a rendeletbe. Csordás József polgármester további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, amelyet a testület 7igen- egyhangú szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet alkotja: Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 28.) rendelete a helyi adókról a 17/2005. (XII. 30.) számú rendelete módosításáról Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2005. (XII. 30.) számú rendeletét a továbbiakban R az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R 1.. b.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 2.. A R ai hatályon kívül helyezésre kerülnek. 3..

3 A R ai szintén hatályon kívül helyezésre kerülnek. 4.. Záró rendelkezések (1) A helyi adókról szóló 17/2005. (XII. 30.) számú rendelet egyéb rendelkezései változatlanul megmaradnak. (2) Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyékényes, december 21. Berényi Regina Csordás József jegyző polgármester 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Csordás József polgármester ismerteti a napirendi pontot. Majd megadja a szót a jegyzőnek a részletszabályok ismertetésére. Berényi Regina jegyző elmondja a jogszabályi változásokat, hogy miért van szükség külön rendelet megalkotására, és hogyan fog a jövőben történni a helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének a rendszere. Hegyi Imre Ügyrendi bizottság elnöke a 2. -ban meg van határozva az adó alanya. Javasolja beletenni a rendeletbe, amit az ügyrendi bizottság az ülésén javasolt, hogy a rendelet egészüljön ki 9 és 10-es -sal is. Jánosa László képviselő véleménye, ha egy tüdőszűrő állomás idejön a faluba, az is pénzbe kerül már. Szilágyi István képviselő nem támogatja a rendelet tervezetben szereplő mentességet, szerinte nem helyes. Kérdezi, hogy a 4.. (2) bekezdés b.) pontját, hogy ellenőrzik.

4 Csordás József polgármester válaszol, hogy az építési naplóból ellenőrzik. Hegyi Imre képviselő reagál Szilágyi Istvánnak, hogy a jogi személyen belül akarták leszabályozni, hogy ki az, aki mentességben részesül. Szűk kört határol be, szerinte ez így jó. Csordás József polgármester módosító javaslatot teszi fel szavazásra, amelyet a testület 6 igen - 1 nem szavazattal elfogad, hogy kerüljön bele az iparűzési rendeletbe a mentesség. Majd szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, amelyet pedig a testület tagjai 7 igen egyhangú szavazattal elfogadnak, és az alábbi rendeletet alkotják: Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében, az 5. c) pontjában, a 6., a 7. és a 43. (3) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 38. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja. 1. Az adókötelezettség Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 2. Az adó alanya (1) Az adó alanya a vállalkozó. (2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 3.

5 E rendelet alkalmazásában vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, a./ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b./ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja. c./ a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll, d./ egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll. 4.. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. (2) Ideiglenes jellegű az ipari tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, c) bármely az a) és b) pontba nem sorolható tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 5. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. (2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. 6.

6 Az adó alapja (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. (3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 7. Az adó mértéke (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) a rendelet 4. (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzése után naptári naponként 1.000,- Ft, b) a rendelet 4. (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzése után naptári naponként 5.000,- Ft. 8. (1) A vállalkozó az adóját saját maga, önadózás keretében köteles megállapítani, e rendelet szerint bevallani és megfizetni. (2) A vállalkozó az iparűzési adóelőleget félévi egyenlő részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15 napjáig köteles megfizetni. (3) A vállalkozó az év folyamán befizetett adóelőleg és az éves tényleges kötelezettség különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg, illetőleg igényelheti vissza az adóévet követő május 31-ig. 9..

7 Adómentesség (1) Közfeladatot vállalkozási formában ellátó, nem nyereségorientált tevékenységet folytató vállalkozás, a képviselő-testület külön megállapodása alapján Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Berényi Regina jegyző Csordás József polgármester 3. Előterjesztés a Saubermacher - Pannónia Hulladékgyűjtő Kft évi díjtételeiről Csordás József polgármester ismerteti a napirendi pont tartalmát. Szilágyi István képviselő a szelektív hulladékgyűjtésnél, Ft a bevétel, és Ft a kiadás, kérdezi, hogy van ez. Kiss János képviselő szerinte az eredmény kimutatásánál, saját magának összehoz Ft-ot. Az is véleménye, hogy nincs a cégnek semmi érdekeltsége, hogy vigyázzon a kukákra. Aranyi Tibor képviselő véleménye, hogy valakinek ezt a feladatot is el kell látni. Csordás József polgármester további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelyet a testület 7 igen-egyhangú szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 65/2009. (XII. 28.) sz. KT. határozat: 1. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a

8 Saubermacher Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. által közölt hulladékgyűjtési szolgáltatással kapcsolatos évi díjtételeket, a mellékelt díjkalkuláció táblázat szerint. Felelős: Csordás József polgármester Határidő: december Intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása Csordás József polgármester elmondja a módosítás indokát. Majd hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, amelyet a testület tagjai 7 igen egyhangú szavazattal elfogadnak, és az alábbi rendeletet alkotják: Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII. 28.) rendelete az intézményi térítési díjakról a 4/2009. (III. 26.) számú rendelete módosításáról Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 4/2009. (III. 26.) számú rendeletét a továbbiakban R az alábbiak szerint módosítja: 3.. A R 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2.. Záró rendelkezések (1) Az intézményi térítési díjról szóló 4/2009. (III. 26.) számú rendelet egyéb rendelkezései változatlanul megmaradnak. (2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

9 Gyékényes, december 22. Berényi Regina jegyző Csordás József polgármester

10 1. számú melléklet A július 1-jei árak figyelembevételével a nyersanyag normák, rezsiköltségek, térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak: Napközi otthonos gyermekek háromszori étkezés térítési díja: Nyersanyag norma Rezsi nyereség áfa 25% Térítési díj összesen: Óvodás korcsoport: Tízórai 54,00 Ft 0 Ft 0 Ft 14 Ft 68 Ft, Ebéd 140,00 Ft 0 Ft 0 Ft 35,00 Ft 175 Ft, Uzsonna 21,00 Ft 0 Ft 0 Ft 5 Ft. 26 Ft, Összesen: 215,00 Ft 0 Ft 0 Ft 54 Ft 269,00 Ft éves korcsoport: Tízórai 70,00 Ft 0 Ft 0 Ft 18 Ft 87 Ft, Ebéd 163,00 Ft 0 Ft 0 Ft 41 Ft 204Ft, Uzsonna 31,00 Ft 0 Ft 0 Ft 8 Ft 39 Ft, Összesen: 264,00 Ft 0 Ft 0 Ft 66,00 Ft 330,00 Ft éves korcsoport: Tízórai 76,00 Ft 0 Ft 0 Ft 19,00 Ft 95 Ft, Ebéd 185,00 Ft 0 Ft 0 Ft 46,00 Ft 231,00 Ft, Uzsonna 40,00 Ft 0 Ft 0 Ft 10,00 Ft 50 Ft. Összesen: 301,00 Ft 0 Ft 0 Ft 75,00 Ft 376,00 Ft. Óvodai dolgozók térítési díja: Tízórai v. uzsonna 60,00 Ft Ebéd: 202,00 Ft 180,00 Ft 80,00 Ft 131 Ft 653 Ft A szociális étkezést igénybe vevők ebéd térítési díja: 202,00 Ft 180,00 Ft 0 Ft 96 Ft 478 Ft Munkahelyi vendéglátás ebéd térítési díja: 202,00 Ft 180,00 Ft 80,00 Ft 116 Ft 578 Ft

11 Gondozási Központ egésznapi étkezési ellátás térítési díja: 459,00 Ft 180,00 Ft 80,00 Ft 180 Ft 899 Ft 5. Előterjesztés a csatornaszolgáltatás díjáról szóló helyi rendelet megalkotásáról Csordás József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet. Hegyi Imre Ügyrendi Bizottság elnöke: a rendelet tervezetben, ahogy szerepel, azt javasolja a bizottság megtárgyalásra, és elfogadásra. Szilágyi István képviselő: véleménye, hogy a vízdíj fele, elmegy üzemeltetési költségekre, a központi költség ennél több. Kérdezi, hogy kinek milyen formában juttatnak vissza költségeket. Kiss János képviselő 3.. kiket foglal magában, kérdezi. Soknak tartják az összeget. Csordás József polgármester: az új belépőkre vonatkozik. 300,- Ft + áfa helyett, 295 Ft + áfa összeget javasol elfogadásra, amelyet a testület 7 igen - egyhangú szavazattal elfogad, és megalkotja az alábbi rendeletét: Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009. (XII. 28.) számú rendelete a csatornaszolgáltatás díjáról Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében kötelezően ellátandó települési önkormányzati feladatként meghatározott csatornaszolgáltatást a közigazgatási területén a Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: szolgáltató) útján végzi. 2..

12 A Képviselő testület a szolgáltató díjjavaslata alapján a település közigazgatási területén a csatornaszolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítja meg a évre vonatkozóan: Szennyvízelvezetés díj: Lakosság részére 295 Ft/m % Áfa Nem lakosság részére 295 Ft/m % Áfa A csatornaszolgáltatás díja magában foglalja: a regionális központi alapos használati díjat (25 Ft/m 3 ) és az egyedi használati díjat is. (20 Ft/m 3 ) 3.. A Képviselő-testület a közcsatornára történő utólagos rákötése esetén a fejlesztési hozzájárulás mértékét ,- Ft-ban határozza meg, a hozzájárulás összege az évenkénti hivatalos infláció mértékével azonos arányban növekszik. 4.. A közcsatornába nem juttatott szennyvíz után járó díjkedvezmény azt a szolgáltatást igénybe vevőt illeti meg, aki külön vízórát szereltet fel a fenti célú mérésre. 5.. (1) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti, és a vizet nem, vagy nemcsak közműves vízellátásból csatlakozva, hanem vízműből vagy más vezetékes megoldással szerzi be, az köteles a felhasznált valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles, a Szolgáltató által leplombált vízmérőt működtetni, és köteles a mért mennyiségekről a Szolgáltatót tájékoztatni. A mért mennyiségeket a Szolgáltatónak jogában áll ellenőrizni. Amennyiben a fogyasztó a bejelentést elmulasztja, büntetésként az illegálisan igénybevett szolgáltatás utáni díjat kell fizetnie. (2) A szerződésszegő módon közüzemi szolgáltatást igénybe vevő (vizet vételező, valamint az önkormányzati szennyvízcsatorna hálózatra jogellenesen csatlakozó) felhasználó a mindenkor érvényes díj (ivóvíz, szennyvíz) ötszörösének megfelelő díjat köteles megfizetni az illegálisan vételezett ivóvízmennyiség, és az elvezetett szennyvízmennyiség után.

13 (3) Az előző bekezdésben meghatározott összeg számításának időalapja: a legális szolgáltatás helyreállítását megelőző 5 év. (4) Ha a felhasználó bizonyítani tudja, hogy az illegális szolgáltatás igénybevételére ennél rövidebb időtartamban került sor, az emelt díj számításának időalapja ezen rövidebb időtartam. (5) Az emelt díj számításának mennyiségi alapja: illegális szennyvíz szolgáltatás igénybevétel esetén a vízmérőn mért mennyiség. 6.. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba, az itt megállapított díjakat a hatályba lépés napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati csatornaszolgáltatás évi hatósági ármegállapításáról szóló 15/2008. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelete. (2) Jelen rendelet kihirdetéséről Gyékényes Község jegyzője gondoskodik. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/Ek irányelvnek való megfelelést szolgálja.[1] Gyékényes, december 17. Berényi Regina jegyző Csordás József polgármester 6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló helyi rendelet megalkotásáról Csordás József polgármester elmondja a napirendi pont tartalmát, és hogy mekkora mértékű emelésről van szó. Hegyi Imre Ügyrendi bizottság elnöke véleménye, hogy nem egészen 10%-os emelésről van szó. A bizottság javasolja a megtárgyalást, és az elfogadást, az előterjesztés szerint. Aranyi Tibor képviselő közületi vízdíjat magasnak tartja. Ezzel a közületeket védi.

14 Csordás József polgármester további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, amelyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet alkotja: Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (XII. 28.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében kötelezően ellátandó települési önkormányzati feladatként meghatározott egészséges ivóvízellátást a közigazgatási területén a SOMOGYVÍZ Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) útján végzi. 2.. (1) A Képviselő-testület a szolgáltató díjjavaslata alapján a település közigazgatási területén az ivóvíz díjat az alábbiak szerint állapítja meg a évre vonatkozóan: Lakossági vízdíj: 218,- Ft/m % Áfa Közületi vízdíj: 369,- Ft/m % Áfa Az ivóvíz szolgáltatás díja magában foglalja az egyedi használati díjat is. (20 Ft/ m 3 ) (2) A rendelet értelmében közületnek minősül a gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb gazdálkodó és nem gazdálkodó szervek. (3) Lakossági vízdíj fizetésére kötelezettek: a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat önálló vagy részben önálló intézményei (alsó fokú oktatási és nevelési intézmények, háziorvosi és védőnői szolgálat, Gondozási Központ, Művelődési intézmények) 3..

15 (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba, az itt megállapított díjakat a hatályba lépés napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 16/2008. (XII. 22.) számú rendelete. (2) A Képviselő-testület által megállapított vízdíjakat a helyben szokásos módon közzé kell tenni, a fogyasztókat tájékoztatni kell. (3) Jelen rendelet kihirdetéséről Gyékényes Község Jegyzője gondoskodik. (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Gyékényes, december 17. Berényi Regina jegyző Csordás József polgármester 7. Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadásáról Berényi Regina jegyző olyan javaslat volt az ügyrendi bizottsági ülésen, hogy ne szerepeljen név szerint a polgármester és a jegyző a munkatervben. Szilágyi István képviselő javaslata, hogy szeptemberben legyen egy olyan napirendi pont, hogy beszámoló a 4 éves önkormányzati munkáról. Azért, hogy megszűnjenek a visszamutogatások. Csordás József polgármester további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a képviselőtestület évi munkatervét, amelyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 66/2009. (XII. 28.) sz. KT. határozat: Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a évi munkatervre vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint határoz: 1. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyta. 2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a munkaterv érdekelteknek történő kiadásáról. Határidő: január 15.

16 Felelős: Berényi Regina jegyző 8. Egyebek Kiss János képviselő kérdezi, hogy az intézményi térítési díjaknál, hogy van az, hogy a rezsi költség 180,- Forint. Csordás József polgármester válaszol, hogy nincs különbség, mert napra van lebontva. Tízórainak és uzsonnának nincs akkora a rezsi költsége. Aranyi Tibor képviselő lakossági kérdése, hogy hirdetőtábla miért nincs a Művelődési Ház előtt. És ugyanide kellene egy kerékpártároló is. Szilágyi István képviselő véleménye, hogy az újonnan készült járdáknál sok sár rá van hordva, be kéne kaviccsal hordani. El is van repedezve a járda. Művelődési Háznál a buszmegállót aszfaltozzák le, szerinte. Továbbá a Kultúrház udvarára is kellene sóder. Csordás József polgármester reagál a felvetésekre, és elmondja, hogy a hirdetőtábla már készül a Kultúrház elé, a járdák amennyiben indul közmunka program meg lesznek javítva. Csordás József polgármester megköszöni a testület munkáját, és az ülést bezárja. Kmf. Berényi Regina jegyző Csordás József polgármester Aranyi Tibor Nagy János jegyzőkönyvhitelesítők

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete (Egységes szerkezetben a 24/2000.(XII.12.)Ök.sz. rendelettel, a 11/2002.(VI.20.)Ök.sz.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/1996. (X.30.) rendelete a 9/1997. (V. 1.9), 22/1997. (XII. 29.), 20/1998. (XII.31.), 28/1999. (XII.16.), 24/2000. (XII. 29.), 16/2002. (VIII.

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról..

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzata bevételeinek növelése érdekében a helyi adókról szóló

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Békés Város Jegyzője Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1 Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. -ának (1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben