MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1239 /2009-SZMM MUNKAANYAG Előterjesztés A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról (a március 20-i OÉT ülést követően átdolgozott szöveg) Budapest, május

2 2009. évi törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 1. E törvény szabályai szerinti egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás) az alábbi esetekben: a) természetes személy munkáltató által kizárólag háztartási munkára, b) társasház munkáltató által kizárólag a társasház üzemeltetésére, c) alkalmi munkára, valamint d) idénymunkára. 2. E törvény alkalmazásában: 1. Háztartási munka: természetes személy munkáltató által létesített, kizárólag a maga és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló, határozott vagy határozatlan időre szóló munkaviszony; 2. Társasház üzemeltetése: a társasház üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítására a társasház-kezelői tevékenység kivételével irányuló, határozott időre szóló munkaviszony; 3. Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között a) legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és b) egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és c) egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesített határozott időre szóló munkaviszony; 4. Idénymunka: olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt a munkaszervezés körülményeitől függetlenül évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, feltéve, hogy a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladja meg a harmincegy napot. 5. Mezőgazdasági idénymunka: növénytermesztési, állattenyésztési, halászati idénymunka; 6. Külföldi személy: a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező, magyar állampolgársággal nem rendelkező személy. A külföldi személy kizárólag a mezőgazdasági idénymunka keretében egy naptári évben legfeljebb hatvan napot dolgozhat egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony 3. (1) Egyszerűsített foglalkoztatás céljából a munkaviszonyt a melléklet szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni. A munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig meg kell kötni. (2) Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között már az Mt. általános szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn. 4. (1) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén ide nem értve a természetes személy munkáltatóval háztartási munkára létesített munkaviszonyt a külön jogszabály szerinti foglalkoztathatósági vizsgálat a munkaviszony létesítésének feltétele. 2

3 (2) Az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaszerződés foglalkoztathatósági vizsgálat lefolytatása nélkül megköthető, ha a munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás keretében betöltendő munkakörére nézve rendelkezik a munkaszerződés megkötése időpontját megelőző egy évben kiadott foglalkoztathatósági igazolással, vagy az általa az egyszerűsített foglalkoztatás keretében betöltött munkakörre munkaköri alkalmassági vizsgálat alapján alkalmasnak minősítették. (3) A foglalkoztathatósági vizsgálatot a munkáltató köteles kezdeményezni, és viselni annak költségeit. 5. (1) Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni az Mt. a) munkáltató tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó 76. (7)-(8) bekezdését, 76/A- 76/B. -át, b) munkavégzés helyére vonatkozó 76/C- -át, c) a munkaviszony időtartamára vonatkozó 79. -ának (1)-(2), (4), valamint (6)-(7) bekezdését, d) pályázatra vonatkozó 80. -át, e) a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó /A. -át, f) a munkaszerződés módosítására vonatkozó 84-84/A. -át, g) a munkáltató jogállásváltozására vonatkozó 86. d) pontját, 86/A-86/E. -át, h) csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 94/A-94/G. át, i) a munkavállaló továbbképzésére vonatkozó 103. (4) bekezdését, j) a kiküldetésre, kirendelésre, más munkáltatónál történő munkavégzésre vonatkozó /B -át, k) összeférhetetlenségre vonatkozó át, l) fegyelmi jogkövetkezményekre vonatkozó át, m) tanulmányi kedvezményekre vonatkozó át, n) munkaidőre vonatkozó szabályai közül a 117/A. -át, o) a foglalkoztatási kötelezettségnek a munkavállaló más munkáltatónál történő munkavégzésére vonatkozó át, p) vezető állású munkavállalókra vonatkozó X. fejezetét, q) távmunkavégzésre vonatkozó XI. fejezetét, r) munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó XI. fejezetét, s) közigazgatási szerveknél foglalkozatott munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló XII. fejezetét. (3) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a) a határozott idejű munkaviszony időtartama csak naptárilag határozható meg, b) a munkavégzés csak állandó munkahelyen történhet. (4) Háztartási munka esetén a (2) és (3) bekezdésben foglaltakton túlmenően: a) a munkáltatói jogkör gyakorlójának a természetes személy munkáltatót kell tekinteni, b) nem alkalmazható az Mt. munkáltatói jogutódlásra vonatkozó 85/A-85/B. -a, c) nem kell alkalmazni a magánerős lakásépítés esetén kiadandó fizetés nélküli szabadságra vonatkozó át, valamint a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó 140/A. -át, d) nem alkalmazható az Mt. teljesítménybérről szóló /A. -a, 3

4 e) nem alkalmazható az Mt. leltárhiányért való felelősségre vonatkozó /D. -a. (5) Társasház működtetésével összefüggő, alkalmi munka, valamint idénymunka esetén a (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően: a) az Mt. próbaidőre vonatkozó 81. -át, b) a munkaviszony megszűnésére vonatkozó 87. (1) bekezdésének b) és d) pontját, c) a rendes felmondásra vonatkozó át, d) végkielégítésre vonatkozó 95. -át, e) tanulmányi szerződésre vonatkozó át nem kell alkalmazni. (6) Alkalmi munka esetén a (2)-(3), valamint (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően nem kell alkalmazni az Mt. a) szabadságra, betegszabadságra, egyéb munkaidő-kedvezményekre vonatkozó át, b) a munkabérről szóló részletes írásbeli elszámolásról szóló át. (7) Az e törvény szerinti idénymunka esetén a (2)-(3), valamint (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően a) a szabadság kiadására vonatkozó át, b) nem kell alkalmazni az Mt. egyéb munkaidő-kedvezményekről szóló át. (8) Az alkalmi munkára vonatkozó, (6) bekezdésben megjelölt szabályokat is alkalmazni kell abban az esetben, ha a természetes személy munkáltató által háztartási munkára, illetve a társasház által működtetésével összefüggő munkára létesített munkaviszony időtartama nem haladja meg a pontjában szereplő időtartamokat. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos rendelkezések 6. (1) Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató a bejelentési kötelezettsége teljesítéseként az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. (4) bekezdésétől eltérően, az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdéséig bejelenti a) a munkáltató nevét (elnevezését), adószámát (adóazonosító jelét), b) az általa alkalmazott munkavállaló egyszerűsített munkavállalói kártyája azonosító számát, c) a munkavállaló TAJ-számát, d) ha a munkavállaló az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, ezt a tényt, amennyiben ezt a tényt a munkáltatónak a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, a Tanács március 21-i 574/72/EGK rendeletének 11. cikke alapján kiadott igazolással a munkáltató előtt igazolta, e) az egyszerűsített foglalkoztatás céljából kötött munkaviszony 1. (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti minőségét, kezdetének és megszűnésének időpontját, a munkaviszony esetleges szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, f) a munkavégzés helyét. (2) A bejelentést a munka megkezdéséig kell megtenni. 4

5 (3) A bejelentést a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikusan kell megtenni. Ettől eltérően a) háztartási munka, b) társasház működtetésével kapcsolatos munka, valamint c) mezőgazdasági idénymunka esetén a bejelentés a munkáltató választása szerint telefonon is teljesíthető. (4) A (3) bekezdés szerinti telefonon történő bejelentés a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (a továbbiakban: KÜK) által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik. A KÜK a bejelentésről hangfelvételt készít, amelynek tényéről a telefonkapcsolat kezdetén tájékoztatást ad. A KÜK a munkáltató által közölt adatokat, valamint a bejelentés pontos időpontját számítógépen rögzíti és az adatfelvétel regisztrációs számáról a munkáltatót tájékoztatja. A KÜK az adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóság számára. A KÜK a hangfelvételt az adatok számítógépen való rögzítését követő egy éven át őrzi meg, azt követően törlésre kerül. (5) Legalább húsz munkavállaló egyidejű foglalkoztatása esetén a munkáltató A változat: a munkavégzés megkezdését követően legfeljebb két órán belül B változat: a munkavégzés kezdetének napján 9 óráig elektronikusan vagy telefonon az általa elektronikusan teljesített bejelentési kötelezettségben érintett munkavállalók közül törölheti azokra a személyekre vonatkozó bejelentést, akik a munkavégzést ezen időpontig nem kezdték meg. A munkáltató ezzel egyidejűleg legfeljebb további öt, az előzetes adatbejelentésben nem szereplő munkavállaló vonatkozásában is teljesítheti bejelentési kötelezettségét. Abban az esetben, ha a törölt bejelentésben szereplő munkavállaló a törlést követően mégis munkába áll, a bejelentést haladéktalanul pótolni kell. (6) Az állami adóhatóság a bejelentést, illetve a KÜK-től történő adattovábbítást követően az Art. szerint jár el. (7) Az Art ától eltérően, az (1)-(6) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni a bejelentett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére is. 7. (1) A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az Art. szerint teljesíti. Ettől eltérően, a) a természetes személy és a társasház munkáltató választása szerint elektronikusan vagy papíralapon évente egyszer, b) a mezőgazdasági őstermelő havonta teljesíti bevallási kötelezettségét az állami adóhatóságnak. 8. A ban meghatározott adatok továbbítására és kezelésére alkalmazni kell a) a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 83/B. -át, b) a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8. (4)-(8) bekezdését, c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultaktól, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény át, valamint d) az Art. 16. (5)-(6) bekezdését. 5

6 9. Ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló munkaviszonyának időtartama a a) pontban foglalt időtartamot nem haladja meg, szolgálati időre, valamint az egészségbiztosítási szolgáltatások közül baleseti egészségügyi szolgáltatásra és baleseti táppénzre jogosult. Mentesül továbbá e munkavállaló a Tbj. 19. (3) bekezdésében meghatározott egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség alól. 10. (1) A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher-fizetési kötelezettséget az Art a szerint teljesíti. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a természetes személy munkáltató a) a munkavállaló magánnyugdíjpénztári tagdíját a munkavállaló magánnyugdíjpénztárának számlájára, b) az a) pontban nem szereplő közteher-fizetési kötelezettséget egy összegben a Magyar Államkincstárnál vezetett APEH Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteherbizetések beszedési számlára teljesíti, választása szerint elektronikus úton, banki átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a törvény január 1-jén lép hatályba. (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk. törvény), b) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 41. -a, valamint az azt megelőző alcím, 44. -a (1) bekezdésének 3. pontja, továbbá 5. számú mellékletének II. pont 11. alpontja. (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a KÜK és az adóhatóság között az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggésben bejelentett adatok továbbításának rendjét. 12. (1) Az Alk. törvény alapján kiadott alkalmi munkavállalói könyvek alkalmi foglalkoztatás létesítésére és a közterhek lerovására e törvény hatálybalépését követően nem alkalmazhatók. (2) Az alkalmi munkavállalói könyveket legkésőbb e törvény hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig kell leadni. Az alkalmi munkavállalói könyvek leadásához kapcsolódó, a kiállítót, illetve az állami adóhatóságot terhelő kötelezettségekre alkalmazni kell az Alk. törvény e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 5. (6)-(9) bekezdését és 7. -át. (3) A fel nem használt közteherjegyeket a postai szolgáltatók december 31-ig kötelesek visszavásárolni. A postai szolgáltató a fel nem használt közteherjegyeket március 31-ig továbbítja az állami foglalkoztatási szervhez, amely azokat a munkatársaiból, 6

7 valamint a Pénzügyminisztérium munkatársaiból létrehozott bizottság a megsemmisítendő közteherjegyek tételes számbavételét rögzítő jegyzőkönyv felvétele mellett elégetéssel vagy bezúzással december 31-ig megsemmisíti. (4) A ki nem adott alkalmi munkavállalói könyvek megsemmisítésére a (3) bekezdés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 13. E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény 23. a) pontjában a valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Alk. tv.) előírt adatszolgáltatásra kötelezett szerv (foglalkoztató, polgár vagy intézmény) szövegrész helyébe a valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatásra kötelezett szerv (foglalkoztató, polgár vagy intézmény) és a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ szövegrész lép. 14. (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A egyszerűsített foglalkoztatásról szóló külön törvény alapján alkalmi munkára irányuló munkaviszonyt létesített álláskereső személy részére keresetpótló juttatás akkor állapítható meg, ha kötelezettséget vállal arra, hogy az egyszerűsített munkaszerződést az állami foglalkoztatási szerv által megjelölt időpontban bemutatja. (2) Az Flt. 18/A. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki az egyszerűsített munkavállalói kártyával rendelkező álláskereső foglalkoztatását vállalja. (3) Az Flt. 58. (5) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(5) E törvény alkalmazásában] n) alkalmi foglalkoztatásra irányuló munkaviszony: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi. törvény pontja alapján létesített munkaviszony; 15. E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: [87. E törvény alkalmazásában:] 9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban ide nem értve a természetes személy munkáltatónál egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetésvégrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, 7

8 a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka. 16. E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 57/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kezelt adatokból a 2. -ban meghatározott munkaügyi ellenőrzést végző személy az ellenőrzési tevékenysége keretében hatósági hozzáférést biztosító kód alkalmazásával, elektronikusan kérhet tájékoztatást. 17. (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben, valamint az alkalmi, illetve egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, munkáltató vagy kifizető által bejelentett adatok közül a munkáltató, kifizető azonosítására szolgáló adatokat, a biztosított személyi adatait, állampolgárságát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt és a FEOR-számot, valamint ezek bejelentése időpontját, illetve az adózó valamennyi általa ismert pénzforgalmi jelzőszámát haladéktalanul, illetve az (5) bekezdés szerinti feldolgozást követően elektronikus úton megküldi a munkaügyi hatóságnak és az állami foglalkoztatási szervnek. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén az említett adatokat, valamint a munkavállaló utáni közteher befizetésének tényéről szóló adatot munkavállalókra bontva, a befizetést követően haladéktalanul kell megküldeni. (2) Az Art. 20/A. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A külön törvény szerinti egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése érdekében az állami adóhatóság a 20. -ban meghatározott eljárás alapján egyszerűsített munkavállalói kártyát ad ki, amely tartalmazza: a) a kártya tulajdonosának családi és utónevét, születési idejét, születési helyét, anyja nevét, állampolgárságát, b) a kártyatulajdonos adóazonosító jelét; c) a kiállítás keltét, d) az érvényesség időtartamát, amely a kiállítástól számított tíz év, valamint e) a kártya azonosító számát. (3) Az Art. 31. (2) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(2) A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52. (4) bekezdésének l), p), r), s) és t) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező,magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem adóról -, járulékról és az alábbi adatokról:] 27. az a munkáltató, amely a tárgyhóban egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkavállalót foglalkoztat, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben feltünteti az adott 8

9 hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatása napjára (napjaira) kifizetett bér a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett bér együttes összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait). Ettől eltérően, a magánszemély és a társasház munkáltató évente egy alkalommal tesz eleget e bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítésének, e bevallásban nyilatkozik arról, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint általa alkalmazott munkavállalót a tárgyévben hány napig foglalkoztatta. 18. (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény [a továbbiakban: Szja.] 7. (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki. [7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:] o) az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bérjövedelmet, ha a természetes személynek ez a jövedelme kevesebb, mint a munkabér mindenkori legkisebb összegének (minimálbér) éves összege, és adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül más, e törvény szerinti adóbevallás alá eső adóköteles jövedelme nem volt. (2) Az Szjatv a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Magánszemély egyszerűsített foglalkoztatási kedvezménye 41. Az összevont adóalap adóját csökkenti a munkavállaló - külön törvény rendelkezései szerinti háztartási munkára történő egyszerűsített foglalkoztatása esetén, a foglalkoztató magánszemély által munkabérként kifizetett összegnek megfelelő jövedelem után számított 18 %-os adó. 19. E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 1. -ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően e törvény hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzat, illetve a költségvetési szerv által közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottra, valamint az egyszerűsített munkavállalás keretében foglalkoztatott munkavállalóra. 9

10 Melléklet a évi törvényhez Egyszerűsített munkaszerződés Munkáltató Munkavállaló neve, megnevezése: székhelye, lakóhelye: cégjegyzék száma neve,leánykori neve: születési helye, ideje: anyja neve: lakóhelye: TAJ-száma: Egyszerűsített munka jellege: Munkakör: adóazonosító jele: egyszerűsített munkavállalói kártyája azonosító száma: Természetes személy háztartásában végzett munka: Társasházfenntartási munka: Alkalmi munka: Idénymunka: Munkaviszony kezdete:.év hó.. nap Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap Személyi alapbér (bruttó): Munkavégzési hely : Kelt: Munkaviszony megszűnésének napja :.. óra/nap.év hó.. nap Ft/hó vagy.ft/nap, összesen:. Ft a munkaviszony teljes idejére., év hó.nap.. munkáltató munkavállaló határozatlan időre kötött munkaszerződés alapján folytatott háztartási munka kivételével csak állandó munkavégzési hely jelölhető meg. 10

11 INDOKOLÁS Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A jelen törvényjavaslat az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás helyébe egy új, egyszerűsített adminisztrációval végezhető munkaviszony szabályait határozza meg (ennek a korábbi alkalmi jellegű foglalkoztatás egy alesete lesz). Az 1997-ben létrehozott alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás mely speciális formaságokkal, kapcsolódó közteherkedvezményekkel felruházott munkaviszonynak minősült körül a gyakorlatban kialakult anomáliák közé tartozik, hogy sok esetben nem alkalmi jellegű tevékenység esetén is ezzel váltották ki az általános szabályok szerinti munkaviszonyt, illetve a fekete munkavégzés leplezésére is használták. A Javaslat egyfelől e visszaélések visszaszorítását, másfelől a munkáltatók adminisztrációs terheinek csökkentését célozza, a papíralapú adminisztrációt a gyorsabb és naprakész ellenőrzést lehetővé tevő elektronikus bejelentési kötelezettséggel való felváltásával, valamint a formalizált munkaszerződés alkalmazásával. Ezáltal az egyszerűsített foglalkoztatás a rugalmas foglalkoztatás egyik legális formájává válik. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az hoz A Javaslat az egyszerűsített foglalkoztatást a tevékenység oldaláról határolja be. E rugalmas foglalkoztatási formát azon munkáltatók számára indokolt elérhetővé tenni, amelyek vagy humánpolitikai és jogi apparátus hiányában, vagy a tevékenység rövid, eseti jellege miatt abban a helyzetben vannak, hogy az általános szabályok szerinti jogviszony létesítés, illetve kapcsolódó adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése aránytalanul nagy terhet róna rájuk. Egyszerűsített adminisztrációval foglalkoztathat tehát a természetes személy munkáltató, de csak a háztartásában végzett munka (közvetlen személyes és háztartási szükségletei kielégítése) céljából. Ez esetben a foglalkoztatás bizalmi jellege kerül előtérbe. Hasonló a társasház üzemeltetése körében való foglalkoztatás (a társasházat az adójogszabályok is a magánszeméllyel azonosan kezelik, mivel a társasház sem üzletszerű tevékenységéhez, hanem a háztartási munkához hasonló jellegű üzemeltetési feladatokhoz (takarítás, egyes karbantartási munkák) alkalmaz munkavállalót. Ezért a társasház-kezelői tevékenység, mely tartós, folyamatos szolgáltatás, ilyen formában nem látható el. A harmadik kategória az alkalmi munka, az alkalmi jelleget továbbra is a határozott időre kötött munkaszerződés időtartamának korlátozása biztosítja. Végül a negyedik kategória az idénymunka: az objektív okból csak az év meghatározott szakában elvégezhető munka rugalmas foglalkoztatási lehetőségeket igényel. A Munka Törvénykönyvében egzakt módon meghatározott idénymunka kritériumainak átemelésére kerül sor a Javaslat szövegébe. Fennmarad továbbá a külföldi személy mezőgazdasági idénymunka keretében való rövidebb időtartamú foglalkoztatásának lehetősége is. A hoz Az egyszerűsített foglalkoztatás keretébe tartozó munkaviszony létesítése egyszerűsítése érdekében a Javaslat melléklete Blanketta munkaszerződést határoz meg, mely a felek adatait és a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit tartalmazza. Ez lép az alkalmi munkavállalói könyv helyébe, melynek egyik funkciója a munkaszerződés megkötése volt. A munkaviszonyról szóló megállapodás írásba foglalása alapvető munkavállalói garanciának tekinthető, ezért a bejelentési kötelezettség önmagában ezt nem pótolhatja. 11

12 A foglalkozás-egészségügyi szabályok körében olyan előírások megfogalmazása indokolt, amelyek a szükséges esetekben biztosítják az alkalmi munkavállalók számára védelmet, de nem jelentenek végrehajthatatlan előírást. A foglalkoztathatósági szakvéleményezési kötelezettséget ezért csak differenciáltan indokolt előírni, egyúttal azt a munkavégzés megkezdésének feltételéül szabva. A természetes személy munkáltatók háztartásában végzett munka esetén mivel olyan munkáról van szó, amelyet egyébként maga a természetes személy látna el, illetve a munka elvégzésében erőteljes a bizalmi jelleg, továbbá az ilyen munkáltatóktól való elvárhatóság alacsony mértéke miatt indokolatlan a foglalkoztathatósági szakvélemény kérése. Az egyéb egyszerűsített munka esetében a szervezett munkavégzésre vonatkozó szabályok szerint a foglalkoztathatósági szakvéleményezés érdekében a vizsgálatra a munkáltató köteles elküldeni a munkavállalót, és viselni annak költségeit. Az 5. -hoz Az alkalmi munkavállalói könyvvel létesíthető munkaviszonyra alkalmazni rendelt Munka Törvénykönyve-beli szabályok vonatkozásában koncepcionális változást jelent, hogy nem az Mt-ből alkalmazni rendelt szabályokat sorolná fel a Javaslat, hanem azokat a rendelkezéseket, amelyektől el lehet térni, amelyeknél rugalmasabb eljárás érvényesülhet az egyszerűsített foglalkoztatás esetén. Az eltérések meghatározásánál a Javaslat abból az elvből indult ki, hogy a foglalkoztatás egyszerűsített volta nem jelentheti azt, hogy bizonyos munkavállalót védő garanciális szabályok alkalmazását mivel az a munkáltató számára egyszerűbb nem kell betartani. Ezért csak ott és olyan rendelkezésektől lehet eltérni, amelyek a tevékenység jellegéből következnek ez az egyes, a Javaslat hatálya alá tartozó tevékenységekre létesített munkaviszonyok esetében eltérő lehet. A hoz A Javaslat szerint az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése elektronikusan közvetlenül az adóhatósághoz, illetve bizonyos esetekben telefonon is megtehető lenne. A telefonon történő bejelentés a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (KÜK) által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, amely az adatokat haladéktalanul továbbítja az adóhatóság részére. Speciális, elsősorban a mezőgazdasági idénymunkát megkönnyítő bejelentési lehetőség bevezetésére is sor kerülne, ekkor legalább 20 munkavállaló egyidejű foglalkoztatása esetén a munkáltató előzetesen teljesítené bejelentési kötelezettségét, de az esetleg meg nem jelent munkavállalók adatait a munkavégzés megkezdését követően meghatározott időn belül törölhetné. A munkavállaló adatainak bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítését megkönnyíti a az egyszerűsített munkavállalói kártya bevezetése. Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti bevallás az általános szabályok szerint teljesíthető, könnyítést élveznek a természetes személyek és a társasházak, valamint az idénymunka keretében foglalkoztató mezőgazdasági őstermelők. A beérkezett adatok védelmét az általános szabályok szerint kell biztosítani a kezelés, továbbítás, feldolgozás során A foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek a munkavállaló oldaláról az általános adózási és társadalombiztosítási szabályok szerint alakulnak. Kivétel ez alól a jelenleg hatályos szabállyal azonosan a rendkívül rövid időtartamú alkalmi jellegű foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló, aki ha más jogviszonya alapján nem biztosított a baleseti ellátásokon kívüli ellátásokra csak az egészségbiztosítási szervvel kötött külön megállapodás alapján jogosult. 12

13 Pusztán a foglalkoztatás egyszerűsített adminisztrációval történő létrehozatala önmagában nem indokol közteherkedvezményt. Ezzel összefüggésben a Javaslat nem tartja fenn az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatáshoz kapcsolódó összevont, az általános szabályok szerinti közterhekhez képest kedvezőbb mértékű közteherjegy intézményét, és az egyes adók és járulékok mértéke az általános (a 2010-es adó- és járulékjogszabályokban meghatározott) mértékkel azonos. (Ez alól egyetlen kivétel a természetes személy háztartásában végzett munkához kapcsolódó személyi jövedelemadó-kedvezmény.) A befizetés módja azonban a természetes személy munkáltató számára az általános szabályoknál egyszerűbb. A hoz A Javaslat január 1-jén lép hatályba. Egyúttal hatályát veszti az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló évi LXXIV. törvény, és a jelenleg hatályos személyi jövedelemadó kedvezmények. Az előbbi törvény hatályon kívül helyezése átmeneti szabályok megfogalmazását indokolja a forgalomban lévő alkalmi munkavállalói könyvek és közteherjegyek bevonásával kapcsolatosan. A Javaslat továbbá felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy rendeletben szabályozza a KÜK és az adóhatóság között az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggésben bejelentett adatok továbbításának rendjét. A hoz A Javaslat több törvényt is módosít annak érdekében, hogy a hatályon kívül helyezett alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás szabályaira való utalásokat a Javaslat tartalmához igazítsa: - a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvényt, - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényt, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosítása a foglalkoztathatósági vizsgálattal összefüggő rendelkezések miatt szükséges. A egyidejűleg a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény a bányákban dolgozók vonatkozásában munkaügyi ellenőrzési feladatokat ellátó bányafelügyelet ellenőreinek adathozzáférését biztosítja. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosításával bevezetésre kerül az adóhatóság által kiadandó egyszerűsített munkavállalói kártya. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény a magánszemély (természetes személy) által háztartási munkára létesített egyszerűsített munkaviszonyhoz kapcsol személyi jövedelemadó-kedvezményt az ilyen munkáltatók számára. Ezzel érdekeltté kívánja tenni a magánszemélyeket, hogy legálisan, a Javaslat szerinti szabályok alapján foglalkoztassák háztartási segítőiket. 13

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített

Részletesebben

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11083. számú törvényjavaslat az egyszerűsített foglalkoztatásról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. október 2009. évi törvény az egyszerűsített

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait (továbbiakban: Eft.)

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) az egyszerűsített foglalkoztatásnak a következő

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010-08-01-től Milyen munkát lehet az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végezni? Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás)

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ Tartalomjegyzék 2010. évi LXXII. törvény Az érettségi vizsga és a felsõoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY

AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY 1) Jogtörténeti előzmény 2010. április 01-jétől hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény, mely új fogalmat vezetett

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban 1. Milyen munkát lehet vállalni EF-ban? -mezőgazdasági idénymunkát, - turisztikai idénymunkát - alkalmi munkát. 2. Hány főt alkalmazhatnak

Részletesebben

2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól 2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft.

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010. április 1-én hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.), és ezzel egyidejűleg megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

(5) A Tbj. a következő 39/B. -sal egészül ki: 39/B. (1) A szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális

(5) A Tbj. a következő 39/B. -sal egészül ki: 39/B. (1) A szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális 2013. évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben