Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi közhasznú beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznú beszámolója"

Átírás

1 Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi közhasznú beszámolója A Szent Anna Porta Szolgáltató Közhasznú Társaság március 16-án alakult, Cégbírósági bejegyzésének száma: , időpontja: április 12. A társaság törzstőkéje: ,- azaz hárommillió Ft, melyet a tagok teljes mértékben készpénzben bocsátottak a társaság rendelkezésére május 29-én a tagok a törvényi kötelezettségeknek eleget téve, határoztak a közhasznú társaság nonprofit kft-vé történő átalakulásáról. Egyben megváltoztatták a társaság elnevezését is. Az új társaság neve: Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A változást a BKM Cégbíróság június 22-én jegyezte be, a cégjegyzékszámon. A társaság tagjai: 1, / Bárkányi Ernő ( szül.: Tázlár, 1958.szeptember 25. an.: Czinkóczi Gizella lakcíme: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 27.4/18. Törzsbetét összege: Ft. 2. / Farkas József ( szül.: Kecskemét, szeptember 22. an.: Ádám Ilona lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/B ) Törzsbetét összege: Ft. 3. / Farkasné Pásztor Jolán ( szül.: Borota, március 19. an.: Vörös Edit lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/B ) Törzsbetét összege: Ft. A cég székhelye: Telephelye: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/B Kecskemét, Egressy u. 5/B. A Kft bankszámláját az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Kecskeméti Fiókjánál vezeti. Bankszámlájának száma: A Népkonyha üzemeltetésével kapcsolatos pénzforgalom, szintén az Orgoványi Takarékszövetkezetnél vezetett sz. bankszámlán bonyolódik. Adószáma: A társaság ügyvezetője Farkas József, akinek megbízatása május 29-től határozatlan időre szól. A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, a tagok megbízatása 5 évre szól. A felügyelő bizottság tagjai: Fekete Gábor (szül.: Kecskemét, június 30. an.: Bali Hajagos Ilona lakcíme Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 8. ) E Kovács Károlyné (szül.: Baracskai Zsuzsanna, Kecskemét, június 12.

2 an.: Szabó Rozália lakcíme: 6000 Kecskemét, Máriahegy 72.) Szabó Tibor (szül.: Debrecen, július 9. an.: Sánta Róza lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 5/a ) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői (ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai) és tagjai sem pénzbeli, sem pedig egyéb jogcímen kapott semmiféle juttatásban nem részesültek. A társaság könyvvizsgálója 5 év időtartamra Romhányi Lászlóné (szül.: Baglyas Mária, Sztálinváros, augusztus 20. an.: Pinke Mária lakcíme: 6000 Kecskemét, Semmelweis u.23. kamarai tagsági száma: ) A Társaság május 29-től megszerezte a közhasznú fokozatot. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni kívánja a Kecskeméten és környéken élő azon idős embereket, nyugdíjasokat, gyermekeket, akik egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt erre rászorulnak. A szociális ellátások keretében elsősorban nem pénzbeli juttatások nyújtásával - pl. ingyen ebéd, takarók, lábbelik, esetlegesen gyógyászati segédeszközök, alapvető gyógyszerek stb. ingyenes juttatásával kíván segíteni a rászorulókon. A Társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. A közhasznú társaság egész évben olyan kulturális, egészségügyi, jogi, gyermek és szociális önkéntes programokat szervez a Wojtyla Ház gondozottjai részére, melyek elősegítik boldogulásukat a mindennapi életben, hozzájárul a munkaerőpiaci alkalmazkodásukhoz. Számukra elérhetetlen, megfizethetetlen kulturális, kézműves programokba vonják be az érdeklődőket. A házban és a környezetében, illetve a város közterületein szervezett takarítási akciókon fejlődik felelősségtudatuk, öngondoskodó képességük. A Társaság részt vett a Kecskemét főterén decemberben és januárban szervezett egy hónapos sátras, hajléktalanoknak és szegényeknek biztosított étkezési és szociális program szervezésében, lebonyolításában szponzorok, aktivisták bevonásával. Decemberben és januárban 10 hét végén, illetve ünnepnapon a város főterén felállított étkező sátrakban jószándékú támogatók bevonásával Szent Miklós és Szent Erzsébet terített asztala elnevezésű ebédeken látták vendégül a város hajléktalanjait, rászoruló szegény családjait. Kb 4000 ember étkeztetésének megszervezésében vettek részt. A rendezvényen a Vöröskereszt közreműködésével tartós élelmiszert, takarókat, ruhákat, üdítőket is osztottak. Az kht április 7-én a katolikus egyháztól megvásárolta a Kecskemét Katona József u. 4 szám alatti telket e Ft-ért, azzal a céllal, hogy ott keresztény szellemiségű nyugdíjas otthont és nappali foglalkoztatót üzemeltet majd a környéken lakók részére is gazdag egészségügyi, mentálhigiénés, kulturális programokat biztosítva. A augusztusában benyújtott építési engedély márciusában emelkedett jogerőre és decemberre elkészültek a kiviteli tervek is. A kiviteli tervek alapján kértek árajánlatot a nyugdíjas ház építésére építési vállalkozóktól. Három építési vállalkozó részletes hozamszámítással bizonyította be márciusáig, hogy az építés az engedélyek alapján csak súlyos veszteséggel valósítható meg a nyugdíjas ház a sok közösségi funkciójú helyiség miatt. Erre a kht. nem vállalkozhatott. A telek jelenleg is az nkft. tulajdonában a

3 tárgyi eszközök között kerül kimutatásra ben a telken lévő romos ház falainak bontása, és a törmelék elszállítása 240 e Ft-ba került, mely telekrendezésként aktiválásra került február 1-jén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Kht. 15 éves tartós használatba kapta a Kecskemét Egressy u. 5/b szám alatti 324 m alapterületű szociális otthon megnevezésű ingatlant végén a már szinte romossá vált épületben állagmegóvási és felújítási munkálatok kezdődtek. Támogatással sikerült az épület szigetelését, valamint a tető teljes cseréjét megoldani 2008-ban és 2009-ben jószándékú vállalkozók bevonásával folytatódott a felújítás május végére megújult a szociális intézmény és május 24-én ünnepélyes keretek között a közel 50 milliós költséggel felújított Wojtyla Barátságközpontot felavatták. Az ingatlant felújítására a kft összesen: e Ft-ot költött, melyet az Nkft bérelt ingatlanon végzett beruházásként tart nyilván. Az ingatlanban a Társaság népkonyhát működtet, melyre a működési engedélyt március 21- én kapta meg július elsején az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján indulhatott meg a népkonyha technikai és személyi feltételeinek megteremtése. A tényleges ebédosztás július 26-án indult meg. Azóta a népkonyhai ellátást folyamatosan végzik ben 295 napon embernek biztosítottak meleg ételt, melyért e + áfa összeget Ft-ot fizetett ki az ételt szállító vállalkozásnak. Több alkalommal, különböző programok keretében ismert mesterszakácsok készítettek ebédet adományozott alapanyagokból. Jelen közhasznúsági jelentés elválaszthatatlan szerves részét képezi a mellékelt számviteli beszámoló. A számviteli beszámoló egyes tételeinek rövid szöveges ismertetése a következő A tárgyi eszközök állományát a mellékelt táblázat mutatja. A tárgyi eszközökre az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel a bruttó értékre vetítve számolja el. A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök értékét egyösszegben aktiváláskor számolja el értékcsökkenési leírásként. Lásd még előzőek. Adatok e Ft-ban Bruttó érték Ingatlanok Műszaki Egyéb Beru- Összesen gép, ber. gép, ber. házások Növekedés (aktiválás) Csökkenés (selejt,értékesítés) Bruttó érték Értékcsökkenés

4 Növekedés Csökkenés Értékcsökkenés Nettó érték Használhatós.fok 0,95 0,00 0,28 0,93 Megújítási mérték 0,00 0,00 0,23 0,01 Készletként 11 db szék szerepel beszerzési áron, melyet az Nkft. az előző években szerzett be, és értékesíteni kívánja, továbbá Dr. Bábel Balázs Kalocsai Érsek: Magyar Zsoltárok című könyvéből 250 db-ot Ft/db bekerülési értéken, melyet a Farkas Galéria BT-vel közösen adott ki a Társaság. Követelések e Ft Belföldi vevők Külföldi vevők Adótúlfizetések Egyéb különféle követelések Követelések összesen: A követelések 30 %-kal növekedtek az előző évhez képest, ugyanakkor az összes követelés aránya a mérleg főösszeghez képest 1,75 %. Vevőkkel szembeni követelés 76 %-a a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került. Egyéb különféle követelésként az elhatárolások áfa-ja került kimutatásra, mely 2012-ben igényelhető vissza. A követelések természetükből adódóan határidőn belüliek. A követeléseknél értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

5 Pénzeszközök Össszeg (e Ft) Készpénz Bankszámla záróállománya Lekötött betét Összesen: A pénzeszközökkel a Társaság szabadon rendelkezik, zárolt pénzeszköze nincs. A lekötött betét bármikor szabadon, kamatveszteség nélkül felbontható. Aktív időbeli elhatárolásként a december havi étkeztetés után járó, de 2012-ben igényelt, és kifizetett normatív támogatás (461 e Ft), lekötött betét évre járó kamata (2 e Ft), valamint folyóirat előfizetés (25 e Ft) szerepel. Az ellátottak számának növekedése miatt az Államkincstár 397 e Ft többlet támogatást hagyott jóvá határozatában, melyet a Társaság március hóban meg is kapott. Ezen szintén elhatárolásra került. A saját tőke összege december 31-én e Ft, melyből a jegyzett tőke Ft. Az előző évek felhalmozott eredménye összesen e Ft, míg a tárgyévi eredmény e Ft (nyereség), melyből 144 e Ft a vállalkozási tevékenység, és 960 e Ft a közhasznú alaptevékenység eredménye. Hosszú lejáratú kötelezettségként a tagok által nyújtott tagi kölcsön jelenik meg. A fent említett telek megvásárlásához szükséges pénzt a tagok bocsájtották a kft. rendelkezésére. A tagi kölcsön kamatmentes. Visszafizetésére akkor kerül sor, ha a vállalkozás pénzügyi helyzete azt lehetővé teszi. Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft Rövid lejáratú tagi kölcsön Belföldi szállítókkal szembeni köt Adótartozások Munkabér tartozás Magyar Államkincstár normatíva túlfizetés Összesen:

6 A szállítók a mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. Az egyéb kötelezettségek határidőn belüliek. Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra a 2012-ben kiszámlázott, de évi közüzemi díjak (67 e Ft), valamint a könyvvizsgálói díj (100 e Ft). Bevételek: Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele e Ft volt, mely belföldi vevőknek történt szolgáltatás nyújtás. (Hirdetés, hirdetés szervezés) A kft. összes közhasznú bevétele e Ft, melyből e Ft a kapott támogatás, melynek részletezését az alábbi táblázat mutatja. Támogató megnevezése Támogatás összege Változás e Ft % 1. Központi költségvetési szerv ,63 12,60 2. Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat ,00-64,29 4. Kisebbségi települési önk. 5. Települési önk. társulása 6. Midezek (1-5.) szervei 7. Magánszemély ,20-27,96 8. Egyéni vállakozó ,00 0,00 9. Jogi szem. gazd. társ ,62-30, Jogi szem.nélk.gazd.társ ,00 200, Közhasznú szervezet Külföldi magánszemély 13. Külföldi szervezet 14 Szja 1%-a 15. Továbbutalási céllal kapott tám. 16. Egyéb (egyház) ,00 100, Kapott támogatás összesen: ,66-13,86

7 A Magyar Államkincstártól kapott normatív támogatás összegének felhasználása a következők szerint történt: Összeg Kapott támogatás Magyar Államkincstártól Felhasználva: - Kiosztott meleg ételre Zöldség, gyümölcs Sütemény Népkonyhán felhasznált áramdíj Népkonyhán felhasznált gázdij Népkonyhán felhasznált vízdij 45 - Minden egyéb a Népkonyhán felmerült költség 0 Összesen felhasználva: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Ft-tal támogatta a Wojtyla Ház működését. A támogatás elszámolása az Önkormányzattal 2011-ben megtörtént. Kecskemét Város Önkormányzata 100 e Ft támogatást nyújtott a Ház gondozottai részére szervezett Felzárkóztató Programok finanszírozására. A támogatás elszámolása az Önkormányzattal megtörtént. Közhasznú tevékenység bevételeként került elszámolásra a készletek között kimutatott Dr. Bábel Balázs Kalocsai Érsek Magyar Zsoltárok című énekes-imakönyvének, értékesítéséből származó 476 e Ft bevétel. A bankszámlán lévő pénzeszközök után a banktól kapott kamat összege 38 e Ft. Költségek, ráfordítások A vállalkozási tevékenység e Ft bevételével szemben 150 e Ft közvetített szolgáltatás, és 2090 e Ft igénybevett szolgáltatás merült fel. A vállalkozási bevétel után 37 e Ft helyi iparűzési kötelezettség keletkezett, mely egyéb ráfordításként került elszámolásra. Közhasznú tevékenység költségeinek és ráfordításainak összegét a következő táblázat mutatja költségnemenkénti bontásban Változás elő- e Ft ző évhez % Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Elábé, közvetített szolg Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen

8 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás (terv sz.) Költségek összesen: Önell. pótlék, bírság, kés. pótlék Helyi adó Behajthatatlan köv. leírása Adott támogatások Különféle egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összesen A nonprofit kft mérleg szerinti eredménye két részből tevődik össze: egyrészt a vállalkozási tevékenység eredményéből, másrész a közhasznú tevékenység eredményéből. A vállalkozási tevékenység e Ft bevételével szemben, az előzőekben ismertetett e Ft költség keletkezett. Ezek után az adózás előtti eredmény 160 e Ft. A Társaság közhasznú tevékenységének eredménye 969 e Ft. Nonprofit gazdasági társaságoknál a társasági adó kiszámításakor a vállalkozási tevékenység, és a közhasznú tevékenység eredményét össze kell adni. Ezt csökkenti a e Ft adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás. Növeli a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás, mely e Ft, és 85 e Ft reprezentációs költségként elszámolt összeg. Ezek után a Társaság adóalapja: e Ft, melynek 150 e Ft a társasági adója. A nonprofit kft-t a kiszámított társasági adóból adómentesség illeti meg, az összes bevételből a közhasznú bevétel arányában. A közhasznú bevétel aránya 83,55 %-ot képvisel az összes bevételből. Ezért a kiszámított társasági adóból 125 e Ft az adómentes részre jutó adó összege. Így a fizetendő társasági adó összege: 25 e Ft. Mindezek után a Társaság adózás utáni eredménye 135 e Ft, a közhasznú tevékenység eredménye pedig 969 e Ft, összesen e Ft. A társaság alapító okiratában a tagok vállalták, hogy az eredményből osztalékot nem fizetnek, azt teljes egészében a közhasznú tevékenység finanszírozására fordítják. Ezért az adózott eredmény megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel, mely e Ft. Mivel a Társaság vállalkozási tevékenysége kapott támogatás, adomány nélkül pozitív, ezért jogosult igazolás kibocsátására, hogy vállalkozás eredménye a kapott támogatások nélkül sem negatív. Ezen jogával a Táraság élt is, így az adományozóknak nem kell az adomány összegével az adóalapjukat megemelniük.

9 Az alábbi táblázat a vállalkozás vagyonának alakulását mutatja. A táblázat adataiból jól látszik, hogy a befektetett eszközök állománya igen jelentős részt tesz ki.az idegen források aránya mind három évben 80 % körüli Összeg (e Ft) Megoszlás (%) Befektetett eszközök ,51 95,16 93,29 Forgóeszk. aktív időbeli elhat ,49 4,84 6,71 Vagyoni eszk. összesen ,00 100,00 100,00 Saját tőke ,69 19,03 21,02 Idegen tőke, passzív időbeli elhat ,31 80,97 78,98 A kft likviditása javult az előző évhez képest. Jól szemlélteti ezt a következő táblázat is Változás előző évhez e Ft e Ft % e Ft Pénzeszközök ,41 69,29 Követelések ,43 30,11 Forgóeszközök ,12 27,72 Rövid lejáratú köt. Kötelezettségek össz. Likvid.gyorsráta (pe/ r.lej.köt.) (P.e. + köv.) / R..lej.köt. Forgóeszk. / R.lej. Köt. (P.e. + Köv.) / Köt. össz. Forgóeszk. / Köt. össz ,61-28, ,01-1,33 0,67 0,41 0,97-0,26 0,56-38,81 135,98 1,17 0,77 1,62-0,40 0,85-34,45 110,65 0,67 1,05 1,87 0,38 0,82 56,20 78,03 0,06 0,04 0,06-0,02 0,02-34,86 53,16 0,03 0,05 0,06 0,02 0,01 55,24 29,44

10 Mivel a Társaság közhasznú besorolással rendelkezik, ezért a közhasznúsági jelentés részét képezi, az alábbi kimutatás a közhasznú bevételekről, és költségekről, ráfordításokról: Tétel- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám a b c e A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások 0 Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások 37 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F Összes ráfordítás (D+E) G Adózás előtti eredmény (B-E) H Adófizetési kötelezettség I Tárgyévi vállalkozási eredmény J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások A társaságnak a beszámolási időszakban november és december hónapban 2-2 fő alkalmazottja volt.

11 A társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai részére semmilyen juttatás kifizetése nem történt. Az Nkft a beszámolási időszak vonatkozásában könyvvezetési, adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett. A kft. beszámolóját Váczi-Szabó Zsuzsanna (6000 Kecskemét, Tizedes u. 14) kamarai tag könyvvizsgáló állította össze. Kamarai tagsági száma: Kecskemét, május 15. Farkas József ügyvezető

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben