ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN"

Átírás

1 GAZDASÁG-FÖLDRAJZI GYŰJTEMÉNY AZ EGYET. KÖZGAZD. KAR FÖLDRAJZI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA IGAZGATÓ: GR. T E L E K I PÁL HY.R.T. VII. ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN IRTA GERŐ LÁSZLÓ A T H E N A E U M IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT NYOMÁSA, 1934 BUDAPEST

2 ISIN* vsj» i "-mr-r Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest.

3 Országos földmérések az állami közigazgatás szolgálatában ))Zum richtigen Verständnis unserer Landesvermessungen, zur unparteiischen Würdigung ihrer Vorzüge und auch ihrer Mängel ist die geschichtliche Forschung von grosser Wichtigkeit. Der rein technisch-mathematische Masstab versagt oft bei geodätischen Fragen ; man muss studieren, auf welchem Wege ist die Sache so geworden, wie sie heute ist, welche amtlichen Verhältnisse würden berührt, wenn man eine geodätische Änderung vornehmen wollte usw... Auf diesem geschichtlichen Wege wird die hohe Bedeutung unseres Faches sowohl als Teil der mathematisch-technischen Gesamtwissenschaft, als auch in seiner staatlichen Bedeutung am besten erkannt.«( Jordan.) A XVIII. századig az országos felmérések csaknem kizárólag a hadviselést szolgálták. A felméréseket gyorsan kellett végrehajtani, a térképezést kezdetleges eszközökkel, többnyire szabatos mathematikai alap nélkül, kis méretarányban végezték. A nagy méretarányú országos felméréseket, elsősorban a földadó kivetéséhez szükséges adatok megállapítására, Európa csaknem minden államában a XVIII. sz. II. felében és a XIX. sz. elején rendelik el. II. Katalin már 1765-ben elrendeli az orosz kataszteri felmérést, mégpedig nemcsak a földadó helyes és igazságos elosztására, hanem a birtokok jogviszonyainak egyidejű rendezésére is. A német államok e tekintetben követték az orosz példát, 1 míg Franciaországban, bár I. Napoleon az 1 Kataster-Karten sollen juristische Dokumente sein in Bezug auf die Besitzverhältnisse/die Bebauung, die Nutzung, den Wert d. Grund u. Bodens.

4 4 i8il-ben elrendelt kataszter-tői azt kívánta»qu'il fteut et dóit mérne nécessairement servir de titre en justice pour prouver la propriété, et qu'il sóit le grand-livre terrier de la France«a bíróságok birtok-pereknél mégsem ismerték el jogalapul. A földadókatasztert 1 e felmérések előtt, bemondások, vagy becslések alapján történt hatósági összeírások képezték, melyeknek az volt a rendeltetésük, hogy a községek, járások adókötelesei közt arányosan, a birtok jövedelme alapján szabhassák ki az adókat. A legrégibb ilyen jegyzék az angol Domesday-book (Liber judicarius Angliáé) a nagy angol birodalmi földkönyv, mely Hódító Vilmos rendeletére években készült s az akkori birtokviszonyoknak tökéletes képét adja. E jegyzék igen hosszú ideig szolgált az állami terhek elosztásának alapjául. Hazánkban az első adókiigazítás céljából végrehajtott összeírás 1765-ben Mária Terézia uralkodása alatt készült (örököstartományi úrbéri összeírás). Az évi VIII. t.-c. kimondja, hogy a telek nem lehet az adózás alapja. Ennek ellenére a fiziokrata felfogású császár : II. József 1786-ban,»Magyarországban és a hozzátartozó tartományokban, valamint Erdélyben levő összes telkek felmérését és jövedelmének összeírását«rendeli el, a földek és fundusok területének és gyümölcsöző termékenységének figyelembevételével. 2 A másfél évre tervezett ( ) és többnyire laikusok által végzett kezdetleges területi és jövedelmi megállapítás»az egyenlő adó üdvös és méltányos célját«nem érte el, mert még a számítások befejezése előtt (1790) a császár halálával elpusztították úgy, hogy csak töredékei maradtak meg egyes megyei levéltárakban. (Ez az országos összeírás semmiféle összefüggésben sem volt a II. József által elrendelt és ebben az időben ( ) végrehajtott országos felméréssel, amelyet»josephinische Aufnahme«, illétve I. katonai felvétel név alatt ismerünk. Ez utóbbi kizárólag hadászati célokra készült.) A külföldön már ekkor felmérésen és osztályozáson nyugvó kataszter alapján határozták meg az adót. Elsőnek Württemberg (1705), majd a többi német állam készítette el kataszterét a XVIII. században. A modern kataszter mintáját Franciaország teremtette meg a forradalom utáni adóreform kapcsán ( ) készített, de nem tökéletes parcella-kataszterrel, 3 Hasonlóan végezték el e munkát Bajorországban ( ), Württembergben ( ), Szászországban ( ), Badenben ( ), Hessenben ( ), Poroszországban 1 Kataster (catastrum, capitastrum =t fejadójegyzék)»capitum register«. 2 Fördős László : A 11. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. 3 Szilágyi Béla : Külföldi felmérési munkálatok (Geodéziai Közlöny, 1931.).

5 5 (i86i 1865) és Ausztriában is ( ). Ezeknek a katasztereknek szabatos, országos háromszögelésen nyugvó részletes (parcella) felmérés az alapja. Míg a felmérés, ha mindjárt rendkívül hosszadalmas és költséges művelet is, mégis elérheti a megkívánt legnagyobb pontosságot, a jövedelem kiszámítása, becslés, osztálybasorozás, mindig bizonyos mértékű bizonytalanságot rejt magában. Az 1817 december 23-án kiadott császári pátens az osztrák örökös tartományokban részletes felmérés alapján»állandó kataszter«létesítését rendeli el. A felmérés alapján földkönyvet kellett volna készíteni, amely minden földrészlet (parcella) területét, átlagos tiszta jövedelmét tartalmazta és ilymódon a helyes adózás alapját szolgáltatta volna. Egyelőre azonban a felmérési alapmunkálat hosszadalmas voltára való tekintettel (1819-ben) az adó sürgős kivetésére alkalmas»ideiglenes földadókataszterk készítettek. Ausztriában ig a parcella-katasztert új osztályozással helyesbítik s 1883-ban a kataszter mérnöki nyilvántartását rendszeresítik. Magyarországra nézve az 1849 október 20-i császári pátens rendeli el a földadókataszter létesítését. 1 Ez a pátens így rendelkezik :»Tekintettel arra, hogy az 1849 március 4-cn kelt pátens 24* -a az összes állampolgárok teherviselésének arányos (gleichmässig) elosztását mondja ki, úgy az igazságosság, mint az utóbbi időben rendkívüli módon fokozódott állami követelmények érdekében úgy Magyarországon, mint Erdélyben oly gyorsan, amennyire ily fontos munkálat nagysága és nehézsége azt megengedi, rendezett»földadó kataszter«létesítendő.«a föld és ház egyenlő megadóztatását a többi bel- és külföldi országokban bevált és a»jólét kifejlődésére rendkívül alkalmasnak bizonyult«alapelvek alapján kell végrehajtani, (als zweckmässig und für die Entwicklung d. Wohlstandes in denselben höchst zuträglich bewährt haben.)»tekintettel a feladat kielégítő megoldásához szükséges előkészítő munkák előreláthatóan hosszú tartamára, az addig végzett mérések felhasználásával olyan provizóriumot kell létesíteni, amely a közterhek igazságos és arányos elosztásának megfelel.«a»földadó provizórium«(földadó ideiglen) végrehajtására 1850 március 4-én kiadott pátens elrendeli a meglevő térképanyagnak felhasználását és annak részben helyszíni mérés, részben bevallás alapján való kiegészítését. A földadó ideiglen eredményei az években készült 1 : 7200 (1" = 100 öl) méretarányú Konkretuális térképek. A felmért község-, vagy dülőhatárokon belül az egyes parcellák területeit bevallás és összeegyeztetés alapján határozták meg. (Innen a vallományi munkálat elnevezés.) 1 Kaiserl. Patent v. 20. Okt. 1849, über die Einführung d. Grundsteuer-Katasters in Ungarn u. die Festsetzung eines Grundsteuer Provisoriums bis zur Vollendung stabilen Katasters. des

6 6 A provizórium elkészült úgy Magyarország, mint Horvát-Szlavónországok (1853) és a királyhágóntúli (Erdély) részek (1867) területére nézve. Az 1849 október 20-i pátens alapján 1853-ban indul meg az ország első szerves kataszteri jelmérése. Központi irányítását a wieni pénzügyminisztériumban létesített földmérési igazgatóság és az ehhez kapcsolt háromszögelő hivatal látta el. Szervezet : Püm. Wien. Földmérési igazgatóság. Háromszögelőhivatal. Földmérési aligazgatók. Földmérési felügyelőségek (1856-ban 12, 1857-ben 18, ben 16, 1860-ban 17, ban 22), átlag 13 földmérési osztállyal, melyek mindenikében egy mérnök és egy segédmérnök volt beosztva. Az első felmérési utasítást (német nyelven) 1856-ban, a másodikat 1865-ben adták ki. (Ezt követték az 1870., 1874., majd 1904-ben kiadott utasítások.) A háromszögelési alaphálózat 1 a Liesganig által mért bécsújhelyi bázisból indul ki és a Generalquartiermeisterstab által a monarchia II. katonai felméréséhez végzett háromszögelési munkálatokat (1807) használja fel. Ennek a Dunántúli föhálózat-nak I., II. és III. rendű hálózatában a szögmérést a háromszögelő hivatal teodolittal végezte, míg a felmérés céljait közvetlenül szolgáló IV. rendű pontokat üveglapra ragasztott papíron távcsöves vonalzóval, grafikus eljárással 1 : méretarányban határozták meg. A grafikus háromszögeléssel meghatározott pontok koordinátáit az üveglapról lemérték és 1 : 2880 méretarányú szelvényekre rakták fel a részletes felméréshez. A Dunántúli hálózat-ytoz csatlakozva években fejlesztik ki a felsőmagyarországi főhálózatot Máramaros vármegye déli határáig, az I., II., III. rendű hálózatban teodolittal, a IV. rendűben mérőasztalon végzett háromszögeléssel (kivéve Bereg, Ugocsa és részben Máramaros vármegyéket, ahol teodolittal mérték a IV. rendű hálózat szögeit is). 2 Ugyancsak a Dunántúli főhálózathoz kapcsolódott a horvát-szlavón háromszögelési hálózat is, részben a budapesti koordináta rendszerben, részben pedig az ivanici alappont koordináta rendszerében. A különféle alapokból kiinduló, különböző pontosságú háromszögelési munkálatokat közös nevezőre kellett hozni, hogy az országos felmérésnek egységes, szervesen összefüggő és a kor viszonyaihoz képest szabatos alapja legyen. Ezért években az összes mérések revíziója és kiegészítése után Magyarország területére a stereografikus (Konformis, azimutális) sík vetületre vonatkoztatott szabatos háromszögelési alapot (budapesti rendszer), Erdélyben pedig ig a marosvásárhelyi rendszerre vonatkoztatott stereografikus hálózatot vezették be. E hálózatok kiépítését és a leg- 1 Lásd a csatolt I. sz. vázlatot a 25. oldalon. - Antalífy Andor :»Magyar állami földmérés«

7 7 kisebb négyzetek módszerén alapuló kiegyenlítését a m. kir. háromszögméreti számító hivatal hajtotta végre. 1 Ennek a munkálatnak megfelelő szabatosságát az évben végrehajtott európai fokmérések során állapították meg. A katonai alapvonal mért hossza öl. A háromszöghálózatból számított budapesti alapvonal hossza öl. Különbözet = 1/ Az új hálózatban a IV. rendű hálózatig minden szögmérést teodolittal végeztek és kiszámított adatait 1867-től kezdve használták fel. A háromszögelési alappontoknak (I IV. rendű) tengerszínfeletti magasságait zenittávokból, trigonometrikus magasságméréssel kezdettől fogva meghatározták. (Lásd az egykorú térképeken a háromszögelési pontok mellé írt magassági adatot, bécsi ölben, a fiumei tengerészeti akadémia vízmércéjének 0 pontjára vonatkoztatva.) A részletes jelmérést közvetlenül megelőzően minden községben a politikai határokat és az egyéni birtokok határát kellett megállapítani és lehetőleg állandó jelekkei kitűzni. A politikai határok megállapítását a határleíró kataszteri mérnökök közreműködésével a községi elöljáróságokból é-; hatósági közegekből álló bizottságok végezték el a helyszínen. Működésük eredményei a határleírási jegyzökönyvek. A részletes felmérést 1" = 40 öl 2 vagyis 1:2880 méretarányban községenkint, 1000 öl (kelet-nyugat) hosszú és 800 öl (észak-dél) széles szelvényeken (egy szelvény területe 500 kat. hold á öl), grafikus felvételi eljárással hajtották végre mérőasztalon, távcsöves vonalzóval. Az egyéni birtokhatárok kitűzésére, megfelelő törvény hiányában, rendeleti úton intézkedtek. A vármegyei, hatósági közutak határvonalait az államépítészeti hivatalok, 1 ' a vasutak birtokhatárát a vasúttársaságok, az árvízvédelmi, vízszabályozási berendezések határait az érdekelt társulatok, a községi (dűlő) utakat, a községi elöljáróságok kitűzése és a rendelkezésre bocsátott térképek figyelembevételével mérték fel. Az előírt méretaránynak megfelelő pontossággal, vízszintes vetületben ábrázoltak mindent, ami a földadó helyes kivetésének alapját szolgáltató adatok pontos megállapításához szükségesnek mutatkozott. így az egyéni birtokok határvonalát, valamint minden művelési ágnak határvonalait, házakat, udvart és gazdasági épületet, állandó építményeket, utakat, utcákat, tereket, vizeket, öntöző és lecsapoló, árvízvédelmi berendezéseket, stb. 1 Johann Marek :»Technische Anleitung z. Ausführung d. trigon. Operationen d. Katasters 1875«. 2 1 hüvelyk = 40 bécsi öl ; 1 bécsi öl = méter. 3 Kincstári birtokok határait, a kincstári közegek.

8 1 8 A grafikus háromszögeléssel meghatározott részletpontok között egyre sűrűbben alkalmazzák a részletpontok közvetlen bemérését is. A helyszíni munkálatok kétségtelenül a viszonyokhoz képest szabatosan ábrázolják a felmérés időpontjának megfelelő birtokállapotot, területmeghatározásai pontosak. E munkálatok a felmérési felügyelők részéről gyakran ellenőriztetnek. A kész térképekről a helyszínén kartonra ragasztott vékony átlátszó papíron másolat, úgynevezett birtokvázlat készül, amelyben a színek a művelési ágakat jelzik, a beírt nevek a tulajdonosok és dűlők neveit és a számok a mérnök által meghatározott helyrajzi számokat jelentik. (Ezek nem térképek, hanem vázlatok!) A záróhelyszínelés alkalmával a helyszíni munkálatokat a meghívott ingatlantulajdonosoknak bemutatják. Az irodai munka során pedig elkészítik azokat a kimutatásokat, amelyek az ingatlanoknak megadóztatásához alapul szolgálnak. A területszámítási (téli) munkák befejezése után a térképek sokszorosítás végett a bécsi kőnyomdai intézetbe, majd megőrzésre a kataszteri térképtárakba kerültek a kimutatásokkal és jegyzékekkel együtt. Az években ilymódon végrehajtott felméréseredményeit 1 adókivetés céljaira nem használták fel alapanyagul, egyedül a monarchia III. katonai (topográfiai) felvételénél és a birtokrendezéseknél. Munkateljesítmény : A Magyar Állam területe Ebből években háromszögelt terület részletes felmérés.. térképsokszorosítás mfd n mfd.» (26-4%) A részletes felmérés évi átlaga A földmérési intézmény a m. kir. pénzügyminiszter hatáskörébe kerül. ( Telekzeti felmérésnek is nevezik.) Szervezet : Háromszögelési hivatal. Pénzügyminisztérium... ügyosztály. Földmérési igazgató. Felmérési felügyelőség (13) 1868 (15) (10) 1874 (10) ( 9) (") a osztály (2-4%) Térképtár. Pozsony. Kassa. Zágráb. Kőnyomdai intézet Budán. 1 Lásd II. számú mellékletet a 27. oldalon. 2 Keleti Károly :»Telekadó és Kataszter«1868.

9 9 Mérnökök létszáma 1867-ben : 280. Az évi XXV. t.-c. az adórendezésnek törvényhozás útján leendő állandó megállapítása iránti törvényjavaslat előkészítését rendeli el. Addig is az évre kivetendő földadónak a földsorozati munkálatban kimutatott évi tiszta jövedelemnek százalékban megállapított összege a következő : Magyarországban állami adó fejében % Erdélyben 10% földtehermentesítési járulék fejében... 9 % Erdélyben 9% pótlékok fejében % Erdélyben 3% Földadó alá nem esnek : Összesen 29-76% Erdélyben 22%, a) a gazdaságilag nem művelhető és nem használható terméketlen területek, b) országos, megyei és községi utak, utcák, közterek, háztelkek, udvarok és szérűskertek, c) vízcsatornák és védtöltések, d) temetkezési helyek, e) országos vagy közhatósági kezelés alatt álló tudományos, közhasznú és jótékony intézetek céljaira szolgáló kertek. Ha az adózás alatt álló földrészletek valamilyen oknál fogva a felsorolt földadó alá nem esők közé sorolhatókká válnak, a bejelentéstől kezdve fölmentetnek az adó alól, míg ellenkező esetben, ha az adómentességi feltétel megszűnik, a bejelentés elmulasztását bírsággal sújtják. A költséges vízszabályozási, vagy más munkával hasznavehetőkké tett területek 15 évi adómentességben, illetve adóváltozhatlanságban részesülnek. Uj településeknél a telephez tartozó földekre 3 6 évi adómentességet biztosít a törvény évben Budán kőnyomdai intézet létesül a kataszteri térképek kővéséssel való sokszorosítására A részletes felmérés kapcsán a 10 öles szintvonalak meghatározását elrendelik (1896-ig) ben mint m. kir. Allam-nyomda egyesítik a budai és temesvári térképeket nyomtató fiókintézeteket március 19-én Kataszteri felmérésről szóló törvényjavaslatot nyújtanak be. Ennek hiányait pótolva, 1872 december 7-én átdolgozott javaslatot a képviselőházban letárgyalták, de nem bocsátották szentesítés alá, mert a változásoknak nyilvántartásáról a törvényjavaslatban nem történt gondoskodás : VII. t.-c. a földadó szabályozásáról a következő rendelkezéseket tartalmazza : ^Országos törvénytár n. sz. 79. és köv. old.

10 l 10 A földbirtok arányos megadóztatása céljából minden földbirtok tiszta ;jövedelme újból kinyomoztatik és általános földadó- Kataszter készíttetik. Földadó tárgyát nem képezik : a) közutak, állandó dűlőutak, utcák, közterek, b) beépített háztelkek és udvarok, c) szállításra használt és vízműveket szolgáló csatornák, d) védtöltések és csatornák (1871 : XXXIX. és XL., 1890 : X. t.-c.), e) temetkezési helyek, f) országos vagy közhatósági kezelés alatt álló oly kertek, melyek tudományos, közhasznú vagy jótékony intézetek céljaira közvetlen szolgálnak, g) közhatósági vagy gazdasági, erdészeti és más hasoncélú egyesületek által közcélra fenntartott és tanítási célokra szolgáló fa- és szőlőiskolák. Ideiglenesen adómentesek az 1868 : XXV. t.-c.-ben kedvezményezett ingatlanok is. Ezenkívül a futóhomokon, köves vagy vízmosásos, silány szántóföldeken vagy legelőkön, erdei kopár tisztásokon befejezett erdősítések évig. Kipusztult szőlőterületek újabb beültetés után 6 évig. A földadó a földbirtokot terheli és annak tényleges birtokosa által fizetendő. A föld tiszta jövedelmének vétetik a közönséges gazdálkodás mellett tartósan nyerhető középtermés értéke, levonván belőle a gazdálkodási rendes költségeket. Nem vétetnek figyelembe a földbirtokkal összekötött jogok és azoknak valamely más földbirtokkal vagy iparággal való gazdasági összefüggése, sőt a terhek sem. A tiszta jövedelem becslésen alapul. Művelési ágak : Szántók: azok a részletek, melyeken gabonaneműek, kapás vagy keresk. növények termeltetnek (ugar is). Kertek: virág, zöldség és gyümölcsöskertek, akár a lakhely körül, akár külön feküsznek. Rét: (kaszáló). Szőlő. Legelő. Erdő: állandó faizásra szánt területek, ligetek, füzesek, lomb-, szálés sarjerdő. Nádasok. A becslés a Pénzügyminisztérium által felosztott kerületekben és ezeken belül lehetőleg egyenlő becslőjárásokban, de az egész állam területén egyidejűleg történik. Egy mívelési ágban osztályozási vidékenként legfeljebb 8 minőségi osztály állítható fel, melyeknek jellegét leginkább kitüntető mintaterek \'

11 11 jelöltetnek ki úgy, hogy minden község határában az ott előforduló osztályokból egy-egy mintatér legyen. A föld tiszta jövedelme a termés (erdőknél a vágatási turnus egész sorozatának, szőlőknél 15 év, egyéb mívelési ágaknál 10 év átlaga), a terményár ( évi középárából levonva 20%) s a gazdálkodási költségek ( ) évi átlagai szerint számíttatik ki. Termés: értékéül a normális gazdasági viszonyok mellett termelt összes termények (melléktermények) és ezekből vett haszonérték vétetik. Gazdálkodási költség: a vetés, gyomlálás, trágyázás, megművelés, betakarítás, cséplés, valamint elemi erők elleni védekezés és talajjavítás (melioratio) költségei, illetve a munka egyenértéke. Szállítási költségek a piaci árból levonhatók. A tiszta jövedelem a földrészletek térfogata szerint (21..) a tiszta jövedelmi fokozatból számíttatik ki. E rendelet végrehajtási utasításából tanulságosak a következők : (jelen) állapotnak meg- A földadókataszteri munkálatok a tényleges felelőleg igazítandók ki. A kataszteri munkálatokba iktatott birtoklás magánjogi következményekkel nem bír. Oly földrészlet, melynek birtokosa nem állapítható meg, egyelőre a községre írandó. Vitás birtoklás esetén az igazolt telekkönyvi tulajdonos, ellenesetben az összes jelentkezők beírandók. Kiigazítások végett a munkálatokat négy héten át közszemlére teszik ki. A felszólalásokat a pénzügyi közegek, a községi bizottság, elöljáróság és az érdekeltek jelenlétében megvizsgálják és elintézik, hogy ez alapon a község új adótelekkönyvét, illetve birtokíveit elkészíthessék. A térfogat kiigazítása vagy a részletes kataszteri felmérés munkálatai alapján, vagy a tagosítási munkálatok, földkönyvek és térképek s ahol ezek sincsenek, a konkretuális térképek s egyéb segédadatok alapján történik. A becslők elkészítik a járás gazdasági leírását (kiterjedés, határ, községek, földrajzi fekvés, éghajlati viszonyok, talaj, mívelés, termékek, termés nagysága, árak, gazdálkodási rendszer, napszámbér, talajjavító berendezések, népességi arány, foglalkozás, gazdasági viszonyok, haszonbér). Az adatok helyességét a járásbizottság felülvizsgálja és eldönti, hogy hány osztályozási vidékre kell a járást elkülöníteni. A járásleírás alapján javaslat készül a minőségi osztályok és a tiszta jövedelmi fokozatok felállítására. A tiszta jövedelmi fokozat alapján mintatereket tűznek ki. A mintaterek által képviselt osztályokba minden földterületet a helyszínén, az érdekeltek meghallgatásával besoroznak. A munkálatokat közszemlére kiteszik, a felszólamlásokat letárgyalják, azután a kiszámított tiszta jövedelem alapján vetik ki az adót. Később beálló változásokat nyilvántartják és a munkálatokat állandóan kiigazítják:

12 12 ha a községben birtokrendezés vagy tagosítás, kataszteri felmérés, határváltozás történt, valamely földrészlet megszűnt adótárgy lenni, vagy adókötelessé vált, esetleg ideiglenes adómentességet nyert, avagy az ideiglenes adómentesség megszűnt s végül, ha a tulajdonos változott. A földadószabályozás költségeit az állam viseli, csak az irodai helyiségek, a helyszíni munkához szükséges napszámosok, anyagok, fuvarok költségei terhelik a községeket. hajtó közegei : becslöjárásban becslőbiztos erdőbecslő, mérnök. A munkálatokat a pénzügyminisztérium vezeti és igazgatja, végrebecslőkerületben kataszteri igazgató, kerületi- és erdőbecslési felügyelő. főmérnök. Pénzügyminisztériumban központi felügyelők Ezt a törvényt az 1881 : XL. és XLII. t.-c. módosítja A földadószabályozási törvény végrehajtására kirendelt kataszteri igazgatóságokba beosztott mérnököket a felmérési felügyelőségektől vették el, ezért ben már csak hét, ban nyolc felmérési felügyelőség (átlag 17 felmérési osztállyal) végzi a részletes felmérést. A kataszteri igazgatóságokhoz beosztott mérnökök feladata a becslési munkálatok során talált birtoklási, vagy művelési ág változások következtében szükségessé vált területmeghatározások és a becslési munkálatokhoz szükséges területi alapanyagnak megállapítása volt (felmérés hiányában a földkönyvek vagy tagosítási adatok alapján). Tekintettel arra, hogy a részletes felmérést még az ország igen nagy részében nem hajtották végre, ahol végrehajtották (Dunántúl) sem használták fel, az évi földadókataszteri munkák területi alapanyaga különböző értékű, e munkálatok tehát inkább szolgálták a földadó sürgős, mint arányos és megfelelő elosztását az ingatlantulajdonosok között. Az 1881 : XL. törvénycikk»a földadó szabályozásáról szóló 1875 : VII. t.-c. némely intézkedésének módosítása tárgyában«elrendeli, hogy : Az állami földadó a tiszta jövedelem után minden földrészletre egyenlő %-ban vettessék ki. A kerületi földadó-bizottság ok a kerületükben fekvő járások tiszta jövedelem fokozatainak és osztályba sorozási munkálatainak helyességét a helyszínén megvizsgáltatják és azokat egymással helyes arányba hozatják. A kerületi bizottságok e munkájának eredményét a szomszédos kerületi bizottságokkal tájékozás végett közlik. 1 Lásd lejebb.

13 13 Gondoskodik a törvény arról, hogy az egyes járási bizottságok megállapításai az egész állam területén egymással összhangba hozassanak ban a már felmért és földadó szempontjából feldolgozott területeken a későbbi (időközi) változások feldolgozására helyszínelési felügyelőségeket létesítettek. A felmérés és földadókataszter szervezete 1880-ban : 8 felmérési felügyelőség, 4 helyszínelési felügyelő- 2 felmérési vezetőség, műszaki osztály a kataszség (az időközi változások teri igazgatóságnál átvezetésére) Budapest, Szeged, Pécs, Szombathely. 1 Eszék, Zágráb. Kolozsvár. Az első intézkedést a felmérési munkálatok nyilvántartására (1883/ és 1884/ pénzügyminiszteri rendeletek tartalmazzák. Az 1885 : XXII. t.-c.»a földadó-kataszter nyilvántartásáról«, elrendeli a nyilvántartást a változások szakszerű felvételére és e munkák ellátására Kataszteri helyszínelő felügyelőségek felállítását. Ezek egy vezetőből és megfelelő számú helyszínelő becslőbiztosokból állanak és a felmérés alatt levő vidékek fekvésének és kiterjedésének megfelelő számban állíttatnak fel avégett, hogy a részletes felmérés vagy mérnöki helyszínelés 2 során készülő új kataszteri telekkönyveket és birtokíveket a becslési adatokkal kiegészítsék. E törvény elrendeli a kolozsvári kataszteri igazgatóság felállítását is azzal a feladattal, hogy az 1880 : XLV. t.-c. alapján folyó tagosítások és birtokrendezések során átalakítandó kataszteri munkálatokat felülvizsgálja és az adókivetés céljára kidolgozza. Ennek a törvénynek végrehajtására kiadott utasítás szerint különféle nyilvántartási jegyzékek készítendők a birtokváltozásokról és adótárgyváltozásokról, amelyeket mindig mérnöki eljárások útján intéztek el és pedig birtokrendezések, szabályozások, az időközi változások nagyobb száma esetén egész községek területére a mérnöki helyszínelés, 2 szórványos változások esetén pedig a mérnöki nyilvántartás gondoskodik a munkálatok kiigazításáról. Az 1883-ban megindított mérnöki helyszínelés munkafeladata az anyaországra mfd 2, Horvát- Szlavonországokra nézve mfd. 2, vagyis összesen az egesz állam területének 58-i%-ára kiterjedőleg állapíttatott meg. 3 Az 1886 : XXIX. t.-c. a»telekjegyzőkönyvek«helyébe telekkönyvi betétek szerkesztését rendeli el. Ezek alapjául a kataszteri felmérés munkálatait jelöli meg Nagykanizsán, 1888-tól Debrecenben. 2 A mérnöki helyszínelés (reambulálás) műszaki munka, a kataszteri helyszínelés becslési, osztálybasorolási művelet. 3 Antalffy Andor :»Magyar állami földmérés.«1927.

14 14 A törvény rendelkezése szerint a telekkönyvi jószágtestekhez tartozó egyes birtokrészletek helyrajzi számainak, azok területi, művelési ág- és jövedelmi adatainak, a föladókataszteri adatokkal azonosaknak kell lenniök. Közgazdaságilag rendkívül fontos ez a rendelkezés, mert megbízható területi adatot teremt a telekkönyvi betétnek, másrészt pedig az ingatlanok értékére nézve fontos tényezőket szolgáltat a művelési ág és tiszta jövedelmi adatokban. Az ingatlanoknak későbbi, betétszerkesztés utáni megoszlása után követendő eljárást rendeleti úton szabályozzák (1888/3834. I. M. r.). E szerint minden megosztás szabatos megosztási térrajz alapján érvényesítendő a kataszteri felmérési, telekkönyvi és földadókataszteri munkálatokban. A birtokmegoszlások, (tehát az időközi változások) az utóbbi idők nagymérvű parcellázásai következtében hatalmasan felszaporodtak, úgy, hogy a betétszerkesztés alapját képező munkálatok a felmérés és betétszerkesztés közt elmúlt idővel arányosan elavultak. Gondoskodni kellett tehát arról, hogy egyrészt ez az időköz minél rövidebbre szabassék, másrészt az új részletes jelmérés rovására, a nyilvántartás szervezete minél tökéletesebben kiépíttessék. Az országos felmérés személyzetét egyéb, nem szorosan a földadó céljait szolgáló, de közérdekű munkálatokhoz is elvonják, így és években az állami és országos határrendezéseknél, években a földmívelési minisztérium vízrajzi osztályának munkálataihoz, majd években a Duna hullámterének felmérési munkálataihoz. Az 1892 : XXIV. t.-c. szerint Erdélyben, községek egész határára kiterjedő tagosítások munkálatait a kataszteri felmérés szabályai szerint kell végrehajtani, a munkálatok hivatalból ellenőriztetnek és átvétetnek (1916-ig mfd 2.). Ezzel teljessé válik a szerves kapcsolat az ingatlanokat érintő összes közérdekű munkálatok, nevezetesen kataszteri felmérés, földadókataszter (becslés) telekkönyvi betétszerkesztés és birtokrendezés között. Valamennyi munkálatban az ingatlan azonos helyrajzi számmal, azonos területtel szerepel. A telekkönyvi betétbe tehát azok a területadatok jutnak, amelyeket a kataszteri felmérés a helyszíni munkálatok idején talált birtoklás alapján felmért és kiszámított. A felmérés előtt a községek elöljáróságaihoz hivatalból kiküldött hirdetmény felszólítja a birtokosokat (mint Poroszországban) a birtokhatárok állandó megjelölésére. Sajnos kevés államban gondoskodtak ennek a fontos tényezőnek törvényhozási úton való biztosításáról, holott ez a racionális kataszteri felmérésnek elengedhetetlen előfeltétele. A statusquo visszaállítását, a kiosztási földkönyv alapján, a birtokosok nagy többsége nem fogadta szívesen, ezért az 1894 : XII. t.-c a az egyévi békés birtoklás alapjára helyezkedik, de módot ad arra, hogy (a műszaki szabatosság határain belül (?) a felmérési munkálatokban a birtok-

15 15 rendezési adatokat figyelembe vegyék (arányosítás felmérési utasítás I ). A műszaki személyzet munkaköre folytonosan bővül, a személyzet szaporítása nincs arányban a torlódó és egyre gyarapodó munkafeladatokkal, úgyhogy az országos felmérés elsőrendű célját, a részletes felmérésnek a befejezését nem tudja elérni. Az évi átlagteljesítmények a részletes felmérésnél: mfd » » » Az egész állam mfd 3 területéből évig részletesen felmért terület 26-4 / »»»» 73'0 / »»»» 76-o / »»»» 78-3% évig a tagosításokból átvett mfd 2 -del együtt 8i-o /0 Költségek: kat. holdanként részletes felmérésre állami költs. 1 kor., községi költs. o állami költs. i'09 kor., községi költs. o - 44 kor Különleges erdőrendezési érdekből megindul a volt határőrvidéki vagyont kezelő besztercei erdőigazgatóság részére a volt naszódvidéki határőrközségek részletes felmérése. Az 1856 óta használt»állandó kataszter«elnevezés helyett»országos kataszteri felmérés«az intézmény neve A szervezet fokozatos kiépítését az alábbiak mutatják : Országos kataszteri Felmérési felmérés. felügyelőségek: 1. Nagybánya (Kassán), 2. Szatmár-Németi, 3. Eger, 4. Temesvár, 5 6. Pozsony, 7. Nyitra, 8. Nagyvárad, 9. Budapest, 10. Szeged, 11. Pécs, 12. Debrecen. Térképtárak: Temesvár (1872), Budapest (1879), Pozsony, Kassa, Zágráb, Kolozsvár (műsz. ig.) Zágráb (2), Felmérési felügyelőségek: Szombathely Munkács, Temesvár, Győr, Pápa, Zágráb Kolozsvár, 22. sz. Budapest. (Birtokrendezések hitelesítésére.) sz. Nagyenyed, sz. Trencsén. Létszám: : 303 tisztviselő és 45 gyakornok, : 510 tisztviselő és 176 gyakornok.

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918.

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. sorozatszerkesztő PARÁDI József sorozatgondozó Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest

Részletesebben

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között Stipta István * magyar pénzügyigazgatás az 1880-as évek elején heves bírálatok kereszttüzébe került. A szakértő kortársak, a kormánypárti

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

KUNÁGOTA ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA

KUNÁGOTA ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA Városi Könyvtár QoS i5/o Mezőkovácsháza I KUNÁGOTA ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA m $10 KUNÁGOTA ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA KUNAGOTA ALAPITASANAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA DÁCZER KÁROLY: ÜZENET MÁSFÉL ÉVSZÁZAD

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

Dr. Dudás Katalin Dr. Viszló László Dr. Fodor T. Gábor Dr. Varga Marianna: Munkaidő és pihenőidő

Dr. Dudás Katalin Dr. Viszló László Dr. Fodor T. Gábor Dr. Varga Marianna: Munkaidő és pihenőidő Dr. Dudás Katalin Dr. Viszló László Dr. Fodor T. Gábor Dr. Varga Marianna: Munkaidő és pihenőidő Szakszervezeti kiskönyvtár XXVI. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában dr. Mézes Zsolt László A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában Mûhelytanulmány 2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE. - Schiberna Endre - Sopron, 2006.

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE. - Schiberna Endre - Sopron, 2006. A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE - Schiberna Endre - Sopron, 2006. A magán-erdőgazdálkodás működőképességének gazdasági értékelése Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése

Részletesebben

FEOR-08. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Központi Statisztikai Hivatal

FEOR-08. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Központi Statisztikai Hivatal FEOR-08 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FEOR-08 FOGLALKOZÁSOK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE BUDAPEST, 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZEKTOR KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZEKTOR KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőgazdálkodási és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás (E3) program Schiberna Endre doktori szigorlatának írásbeli dolgozata A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Dr. Kerekes István Dr. Péterfalvi József Wimmer József INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Oktatási segédlet Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Erdőfeltárási

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI DR. BOKROS ANDREA * A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az építményadó helye, szerepe az adórendszerben A helyi önkormányzat az államháztartás helyi szintjét alkotja, annak egyik alrendszere. Autonómiájának

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA

Doktori (PhD) értekezés. A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA Doktori (PhD) értekezés A SZÉKELY AKCIÓ TÖRTÉNETE, 1902 1914 Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására BALATON PETRA DEBRECENI EGYETEM BTK 2006 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

A Kolozsvári Tízes Szervezet

A Kolozsvári Tízes Szervezet A Kolozsvári Tízes Szervezet TRAGIKUS VELEJÁRÓJA történelmünknek, hogy valahányszor új eszmék változtatták meg a világ rendjét, nekünk sohasem maradt időnk nyugodtan átszervezni belső életünket, hanem

Részletesebben

III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A tankönyv e részének célja nem a törvényszöveg kivonatolása vagy magyarázata, hanem a személyi jövedelemadó (szja) bemutatása. Viszonylag részletesebben foglalkozik

Részletesebben

Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai

Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai TANULMÁNYOK szociológiai szemle 20(1): 26 50. Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai Csoba Judit csoba.judit@dragon.unideb.hu Összefoglaló: A tanulmány célja annak a hipotézisnek

Részletesebben

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Tisztelt Olvasó! Egy olyan kiadvány második számát tartja a kezében, amelyet egy évvel ezelõtt félelemmel vegyes várakozással indítottunk

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Doktori Iskola. Molnár Gábor Miklós. Az adócsalás. Doktori értekezés

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Doktori Iskola. Molnár Gábor Miklós. Az adócsalás. Doktori értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Doktori Iskola Molnár Gábor Miklós Az adócsalás Doktori értekezés Témavezető Prof. Dr. Tóth Mihály tanszékvezető egyetemi tanár az MTA doktora Pécs 2011

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben