1990. évi C. törvény. a helyi adókról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1990. évi C. törvény. a helyi adókról"

Átírás

1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezıkészsége, áldozatvállalása is elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetıséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. Az Országgyőlés a helyi adóztatás kiemelkedı jelentıségét mérlegelve a települési önkormányzat önálló gazdálkodásában összhangban a Magyar Köztársaság Alkotmányával és a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseivel a következı törvényt alkotja. ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1. (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fıvárosi és kerületi) önkormányzat képviselıtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be. (2) A fıváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját, valamint a vállalkozók kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a (3) bekezdés kivételével a kerületi önkormányzat, a helyi iparőzési adót a fıvárosi önkormányzat jogosult bevezetni. (3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés szerint bevezethetı helyi adót a kerületi önkormányzat helyett a fıvárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha a fıvárosi rendelettel a kerületi képviselı-testületek többsége egyetért. 2. Az önkormányzat adómegállapítási joga az e törvényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki. 3. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany: a) a magánszemély, b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezı személyi egyesülése. (2) 1 Adómentes az (1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv, a költségvetési szerv- 1 Módosította: évi IV. törvény. 1

2 nek nem minısülı nevelési-oktatási intézmény és - kizárólag a helyi iparőzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısülı nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelızı adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétérıl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerzıdés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelıs miniszter állásfoglalása az irányadó. (4) A törvény hatálya a 34. -ban foglaltak kivételével nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-re, az Államadósság Kezelı Központ Részvénytársaságra, a büntetés-végrehajtásért felelıs miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalatra és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végzı jogutódjára. (5) Ha e törvény az adóalanyiságot az év elsı napján fennálló állapothoz köti és az önkormányzat az adót év közben vezeti be, akkor a bevezetés évében az adó alanyának azt kell tekinteni, aki/amely az adót bevezetı rendelet hatálybalépésének napján megfelel az adóalanyiság követelményeinek. 3/A. Valamennyi helyi adó alól mentes az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete. Az Észak-atlanti Szerzıdés tagállamainak és az évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevı államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erıi ideértve a fegyveres erık alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévı és polgári állományú személyeket is mentesek a lakásbérleti jog után megállapítható magánszemélyek kommunális adója és a tartózkodás alapján megállapítható idegenforgalmi adó alól. 4. Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következıkre terjed ki: a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogra, b) munkaerı foglalkoztatására, c) nem állandó lakosként való tartózkodásra és d) az e törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására (a továbbiakban együtt: adótárgy). 5. Az önkormányzat rendeletével: a) vagyoni típusú adók, b) kommunális jellegő adók, továbbá c) helyi iparőzési adó bevezetésére jogosult. 6. Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: a) az 5. -ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetıleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, b) az adó bevezetésének idıpontját és idıtartamát (határozott vagy határozatlan idıre) meghatározza, c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselı képességéhez igazodóan az e törvényben meghatározott felsı határokra, illetıleg a 16. a) pontjában, a 22. a) pontjában, a 26. -ában, a 29. -ának (1) bekezdésében, a ának a) pontjában meghatározott felsı határoknak évre a KSH által évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, évtıl pedig a évre és az adóévet megelızı 2

3 második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felsı határ és a felsı határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel megállapítsa, d) 2 az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkezı eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezık jövedelmétıl függı mentességekkel, kedvezményekkel kibıvítse, e) e törvény és az adózás rendjérıl szóló törvény keretei között a helyi adózás részletes szabályait meghatározza. 7. Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy: a) az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében (4. ) csak egyféle az önkormányzat döntése szerinti adó (5. ) fizetésére kötelezheti, b) 3 a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével vagy a számított érték alapján határozhatja meg, c) az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál, d) a kerületi önkormányzat a fıvárosi közgyőlés által bevezetett adót annak hatályon kívül helyezése idıpontjáig, a fıvárosi közgyőlés az általa az 1. (3) bekezdés alapján bevezetett adót a kerületi képviselı-testületek többségi véleményének beszerzéséig nem mőködtetheti, e) 4 a vállalkozó ( pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó, továbbá a vállalkozók kommunális adója és a helyi iparőzési adó megállapítása során ha e törvény eltérıen nem rendelkezik a 6. d) pontja nem alkalmazható. A vállalkozók kommunális adója és a helyi iparőzési adó esetén adónemenként egy adómérték alkalmazható. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, illetıleg a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján állapítható meg differenciált adómérték, f) 5 a számított érték alapú és a korrigált forgalmi érték alapú építményadóban a lakás, illetve az egyéb építmény esetén egy-egy, a számított érték alapú és a korrigált forgalmi érték alapú telekadóban a lakáshoz tartozó telek, illetve az egyéb telek esetén egy-egy adómérték alkalmazható. 8. (1) Ha a fıvárosi és a fıvárosi kerületi önkormányzatokról szóló törvény másként nem rendelkezik, a helyi adó kizárólag az azt megállapító önkormányzat bevételét képezi, tıle az nem vonható el. (2) Az önkormányzat a beszedett adó összegérıl évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni MÁSODIK RÉSZ Az egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések Az egyes adók az általános rendelkezések (elsı rész) figyelembevételével és a II-VII. fejezet rendelkezései szerint vezethetık be. 2 Megállapította: évi CXXVI. Törvény. Hatályos: I. 1-tıl. 3 Megállapította: évi LXVIII. Törvény. Hatályos: I. 1-tıl. 4 Megállapította: évi LXVIII. Törvény. Hatályos: I. 1-tıl. 5 Beiktatta: évi LXVIII. Törvény. Hatályos: I. 1-tıl. 3

4 II. Fejezet VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 1. Építményadó Az adókötelezettség 11. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévı építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). (2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerő használatához szükséges az épületnek minısülı építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minısülı építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyezı nagyságú földrészlet. (3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétıl, illetıleg hasznosításától függetlenül. (4) Az adó alanya 12. (1) Az adó alanya (3. ) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) elsı napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amenynyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékő jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). (2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. (3) Társasház, -garázs és -üdülı esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. Az adómentesség 13. Mentes az adó alól: a) a szükséglakás, b) a gyógy- vagy üdülıhelynek nem minısülı kistelepülésen fekvı komfort nélküli lakásból 100 m 2, c) d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, e) f) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, g) 6 h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mőtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerően állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. 6 Hatályon kívül helyezte: évi CXXVI. Törvény. Hatálytalan: I. 1-tıl. 4

5 Mőemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség 13/A. 7 (1) 8 Ha a mőemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: mőemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévı önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a (2) (6) bekezdésekben meghatározottak szerint a felújításra január 1-jét követıen kiadott építési engedély jogerıre emelkedését követı három egymást követı adóévben mentes az adó alól. (2) E alkalmazásában felújítás alatt a mőemléképület egészén, illetve homlokzatán és több fıszerkezetén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti mőszaki állapotát. Az adó alanya az (1) bekezdés szerinti mentességre vonatkozó igényét az adóhatóságnak bejelenti. (3) Az adóhatóság az adómentességre jogosult kérelmét nyilvántartásba veszi és az adót évente megállapítja. A megállapított, de meg nem fizetett adót és az eredeti esedékességtıl számított 14/A. (1) bekezdése szerinti kamatot az adóhatóság az ingatlanra bejegyzett jelzáloggal biztosítja. (4) Az adóhatóság az adómentesség idıtartamának lejártát követı év január 30-ig megkeresi a mőemlékvédelmi hatóságot, hogy igazolja az épület (2) bekezdés szerinti felújításának tényét és a felújítás befejezésének idıpontját. A megkeresett hatóság 15 napon belül válaszol a megkeresésre. (5) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig megtörtént, akkor a (3) bekezdés szerint nyilvántartott adót és kamatokat törli, valamint haladéktalanul intézkedik az ingatlanügyi hatóságnál a jelzálogjog törlése iránt. (6) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a (2) bekezdés szerinti felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig nem történt meg, úgy a (3) bekezdésben nyilvántartott adót s annak a 14/A. (1) bekezdése szerint számított kamatait az adózónak az adóhatóság határozata alapján, a határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül meg kell fizetnie. (7) 9 Ha a mentességi idıszak alatt az adóalany személye változik, akkor az új adóalany az adóbevallásának benyújtásával egyidejőleg nyilatkozhat arról, hogy a mentességet a mentességi idıszak hátralévı részére is igénybe kívánja venni, azzal, hogy a korábbi adóalany terhére elıírt adót és annak 14/A. (1) bekezdése szerint számított kamatait - a mentességi feltétel teljesülésének elmaradása esetén - a (6) bekezdésben meghatározottak szerint megfizeti. Ilyen nyilatkozat hiányában az adóhatóság a korábbi adóalanyt terhelı adót és annak 14/A. (1) bekezdése szerint számított kamatait a korábbi adóalany terhére az adóalanyiság megszőnését követı február 15-ig határozatban - a határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül való megfizetési határidıvel - írja elı. Ha a korábbi adóalany megszőnt vagy elhalálozott, akkor az adóhatóság a korábbi adóalanyt terhelı adót és annak 14/A. (1) bekezdése szerint számított kamatait a korábbi adóalany azon jogutódja számára írja elı, aki/amely az adómentes adótárgyat megszerezte, több ilyen jogutód esetén az adót és annak 14/A. (1) bekezdése szerint számított kamatait az adóhatóság a jogutódok által az adómentes adótárgyon megszerzett tulajdoni hányadok arányában írja elı határozatban. 7 Beiktatta: évi CXXVI. Törvény. Hatályos: I. 1-tıl. 8 Módosította: évi LXXXI. Törvény. 9 Beiktatta: évi LXXXI. Törvény. Hatályos: I. 1-tıl. 5

6 Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszőnése 14. (1) 10 Az adókötelezettség a használatbavételi, illetıleg a fennmaradási engedély kiadását követı év elsı napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követı év elsı napján keletkezik. (2) Az adókötelezettséget érintı változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminısítését) a következı év elsı napjától kell figyelembe venni. (3) Az adókötelezettség megszőnik az építmény megszőnése évének utolsó napján. Az építménynek az év elsı felében történı megszőnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszőnik. (4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adófelfüggesztés 14/A. (1) Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelı hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerően) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetıen adófelfüggesztés iránti igénnyel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés idıszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszőnése napjáig terjedıen a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyezı mértékő kamatot számít fel. A kamatot a késedelmipótlék-számítással azonos módon kell számítani. Az adófelfüggesztés az adóév elsı napjától, annak (3) bekezdés szerinti megszőnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti igényét legkésıbb az adófelfüggesztés idıszaka elsı adóévének január 15. napjáig jelentheti be az adóhatóságnál. Az ezen idıpontot követıen beérkezett igényeket az adóhatóság az adóévet követı év elsı napjától veszi figyelembe. (2) Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti igényét nyilvántartásba veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés idıtartama alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. (3) Az adófelfüggesztés megszőnik a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövı vagyoni értékő jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerzıdés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásának napjával, az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerıre emelkedése napjával, az adófelfüggesztés iránti igény írásban történı visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával. A megszőnés tényét a kötelezett a megszőnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az adóhatóság az adófelfüggesztés idıtartamára esı esedékessé vált adót és annak kamatát az adófelfüggesztés megszőnését követıen határozatban közli a kötelezettel. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában kötelezettnek minısül a lakástulajdon, illetıleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a vagyoni értékő jog alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni értékő jogot) szerzı fél, a megszerzett tulajdoni hányada, illetıleg vagyoni értékő jog értékének arányában, az azon felüli követelést illetıen az adófelfüggesztési jog jogosultja; az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában; az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az adófelfüggesztési jog jogosultja. Amennyiben a lakás örököse az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel legkésıbb a (3) bekezdés szerinti határozat jogerıre emelkedéséig kérheti az adófelfüggesztést az örökhagyó halála elıtti idıszakra jutó, korábban felfüggesztett adóra is, feltéve, ha az arra a lakásra vonatkozott, amelyben az örökös a lakcímbejelentés szabályai szerint és ténylegesen (életvitelszerően) is él. (5) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén az adóhatóság minden adóév február 15-éig az adóévre elıírt adóról szóló határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tárgyévi adóösszeg és annak e törvény szerinti kamatai jelzálogjog keretén belül történı feljegyzése iránt. Az ingatlanügyi hatóság a megkeresés alapján soron kívül bejegyzi a jelzálogot az ingatlan- 10 Megállapította: évi LXXXI. Törvény. Hatályos: I. 1-tıl. 6

7 nyilvántartásba. Ha a kötelezett a felfüggesztett adót és annak kamatát megfizette, az adóhatóság haladéktalanul intézkedik a jelzálogjog törlése iránt. (6) E alkalmazásában a vagyoni értékő jog értékét az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény 72. -ának figyelembevételével kell megállapítani. Az adó alapja 15. Az adó alapja az önkormányzat döntésétıl függıen: a) az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete, vagy b) az építmény korrigált forgalmi értéke, vagy c) az építmény számított értéke. 16. Az adó évi mértékének felsı határa: Az adó mértéke a) a 15. a) pontja szerinti adóalap-megállapításnál 900 Ft/m 2, b) a 15. b) pontja szerinti adóalap-megállapításnál a korrigált forgalmi érték 3%-a, c) a 15. c) pontja szerinti adóalap-megállapításnál ca) lakás esetén az adóalap 0,5%-a, cb) a ca) pontba nem tartozó építmény esetén az adóalap 1,5%-a. 2. Telekadó Az adókötelezettség 17. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévı beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek). Az adó alanya 18. Az adó alanya (3. ) az, aki az év elsı napján a telek tulajdonosa. Ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog, illetıleg több tulajdonos esetén a 12. -ban foglaltak az irányadók. Az adómentesség 19. Mentes az adó alól: a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után, c) a teleknek a 11. (2) bekezdésében meghatározott része, d) a 13. d) f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a 11. (2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja, e) az épülethez, az épületnek nem minısülı építményhez, nyomvonal jellegő létesítményekhez tartozó jogszabályban vagy hatósági elıírásban megállapított védı (biztonsági) terület; f) az erdı mővelési ágban nyilvántartott telek. 7

8 Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszőnése 20. (1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek mezıgazdasági mővelés alól való kivonását és/vagy a mővelési ág törlését követı év elsı napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követı félév elsı napján keletkezik. (2) Az adókötelezettség megszőnik a telek külterületté minısítésérıl szóló önkormányzati határozat közzététele, továbbá a telek mővelési ágba sorolása és tényleges mezıgazdasági mővelésének megkezdése félévének utolsó napján. (3) Az adókötelezettségben bekövetkezı (1) (2) bekezdésben nem említett változást a következı év elsı napjától kell figyelembe venni. Az adó alapja 21. Az adó alapja az önkormányzat döntésétıl függıen: a) a telek m 2 -ben számított területe, vagy b) a telek korrigált forgalmi értéke, vagy c) a telek számított értéke. 22. Az adó évi mértékének felsı határa: Az adó mértéke a) a 21. a) pontja szerinti adóalap-megállapításnál 200 Ft/m 2, b) a 21. b) pontja szerinti adóalap-megállapításnál a korrigált forgalmi érték 3%-a, c) a 21. c) pontja szerinti adóalap-megállapításnál ca) lakáshoz tartozó telek, telekhányad esetén az adóalap 0,5%-a, cb) a ca) pontba nem tartozó telek, telekhányad esetén az adóalap 1,5%-a. 3. A számított érték 22/A. (1) Az önkormányzat az 1. számú mellékletben meghatározott forgalmi értékhatárok keretei között a helyben kialakult értékviszonyokra figyelemmel rendeletben megállapítja ingatlanfajtánként a típusingatlanra vonatkozó települési átlagértéket. (2) Ha a település egyes részein jelentısen eltérı értékviszonyok alakultak ki, az önkormányzat értékövezeteket jelöl ki és az így elkülönített értékövezetekben ingatlanfajtánként településrészi átlagértékeket állapít meg. Ha a településen kialakult értékviszonyok ingatlanfajtánként eltérı értékövezetek kialakítását teszik szükségessé, akkor az önkormányzat ingatlan-fajtánként állapíthatja meg az értékövezeteket. (3) A települési átlagértékek meghatározásáról és az értékövezetek kialakításáról szóló rendelet elıkészítése érdekében a jegyzı, mint önkormányzati adóhatóság megkeresheti a vagyonszerzési illetékügyekben eljáró adóhatóságot. A megkeresett adóhatóság ingatlan-fajtánként 15 napon belül közli a megkeresést megelızı 18 hónapban a településen visszterhes vagyonátruházási illeték alá esı ügyletek tárgyát képezı ingatlanok valamennyi általa ismert adatát, különösen az ingatlan címét, forgalmi értékét, alapterületét. Az adatszolgáltatás nem terjed ki az ingatlanhoz kapcsolódó jogügylet alanyainak személyes adataira. Amennyiben a településen valamely ingatlan-fajtát illetıen a megkeresést megelızı 18 hónapban visszterhes vagyonátruházási illeték alá esı ingatlanszerzés nem történt, akkor a megkeresett adóhatóság a településhez hasonló adottságú településen kialakult értékviszonyokra tekintettel ingatlan-fajtánként a típusingatlanra jellemzı négyzetméterenkénti forgalmi értékadatot közöl. A jegyzı a megkapott és a nyilvántartásában rendelkezésére álló adatok alapján javaslatot tesz az 8

9 önkormányzat számára a település értékövezeteire, s ingatlan-fajtánként a típusingatlan települési, településrészi forgalmi átlagértékeire. Az értékövezeteket és a települési, településrészi átlagértékeket az önkormányzat a rendeletalkotás évében kialakult értékviszonyokra figyelemmel két adóévre határozza meg. (4) Az önkormányzati adóhatóság az ingatlanra irányadó települési, településrészi átlagérték alkalmazásával adótárgyanként külön-külön kiszámítja az épület (épületrész) adóköteles hasznos alapterületére, illetve a telek adóköteles alapterületére vetített alapértéket. (5) Ha az épület, épületrész több értékövezet határán fekszik, akkor annak az értékövezetnek az irányadó településrészi forgalmi átlagértékét kell alkalmazni, amerre az épület, épületrész ablakainak többsége néz. Értékövezetekkel határolt telek esetén vagy ha az épületnek, épületrésznek az egyes értékövezetekre azonos számú ablaka néz, akkor a magasabb településrészi forgalmi átlagértéket kell alkalmazni. (6) A kerületi önkormányzati adóhatóság a lakások és az üdülık esetén a fıvárosi önkormányzatnak a luxusadóról szóló törvény felhatalmazása alapján alkotott rendelete szerinti átlagértékeket alkalmazza. (7) Az ingatlan fajtájának meghatározásakor az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot az irányadó. Amennyiben az épület megnevezését az ingatlan-nyilvántartás nem tartalmazza vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján az ingatlan fajtája egyértelmően nem állapítható meg, akkor az épületre kiadott legutolsó használatbavételi, fennmaradási engedély alapján, használatbavételi, fennmaradási engedély nélkül használatba vett épület esetén az építési engedély alapján kell megállapítani az ingatlan fajtáját. Akkor is az épületre kiadott legutolsó használatbavételi engedély, fennmaradási engedély alapján kell megállapítani az ingatlan fajtáját, ha az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot a legutolsó használatbavételi, fennmaradási engedélyben foglaltaktól eltér. Engedély nélkül épített épület, illetve engedély nélkül kialakított épületrész esetében a használati mód, illetve használat hiányában a rendeltetési cél az irányadó. Ha egy épület az elızıek alapján egyik ingatlan-fajtába sem sorolható be, akkor azt egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek kell tekinteni. (8) Az adótárgy számított értéke a (4) bekezdés szerint számított alapérték és az adott ingatlanfajtára vonatkozó, a 2. számú mellékletben meghatározott korrekciós együtthatók szorzata. Az önkormányzati adóhatóság a számított érték meghatározásakor köteles figyelembe venni az adótárgynak mindazokat a jellemzıit, amelyekhez a 2. számú melléklet korrekciós tényezıt rendel. 23. III. Fejezet KOMMUNÁLIS JELLEGŐ ADÓK 1. Kommunális adó 1.1. Magánszemély kommunális adója Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszőnése 24. Kommunális adókötelezettség terheli a 12. -ban, valamint a 18. -ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlıtársak, akkor valamennyi bérlıtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendı az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlıtársak egyenlı arányban adóalanyok. 9

10 25. (1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszőnésére a 14. -ban, illetıleg a 20. -ban foglaltak az irányadók. (2) A 24. -ban foglalt lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követı év elsı napján keletkezik és a jogviszony megszőnése évének utolsó napján szőnik meg. (3) A lakásbérleti jogviszonynak az év elsı felében történı megszőnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszőnik. Az adó mértéke 26. Az adó évi mértékének felsı határa a 11. -ban és a 17. -ban meghatározott adótárgyanként, illetıleg lakásbérleti jogonként legfeljebb Ft Vállalkozók kommunális adója Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszőnése 27. (1) Kommunális adókötelezettség terheli a 3. (1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a vállalkozót, függetlenül a 24. alapján egyébként fennálló adókötelezettségtıl. (2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén. Az adó alapja 28. Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. Az adó mértéke 29. (1) Az adó évi mértékének felsı határa a 28. alapján számított létszámra vetítve 2000 Ft/fı. (2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének idıarányos részét kell számításba venni. 2. Idegenforgalmi adó Az adókötelezettség, az adó alanya 30. (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a 12. -ban meghatározottak szerinti tulajdonosa, amely nem minısül lakásnak. (2) Az épület rendeltetésszerő használatához szükséges földrészlet mértékére a 11. (2) bekezdésében, az adókötelezettség keletkezésére és megszőnésére a 14. -ban foglaltak az irányadók. Az épület átminısítése esetén az adókötelezettség az átminısítés évének végén szőnik meg, illetıleg a következı év elsı napján keletkezik. Az adómentesség 31. A 30. (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes: 10

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Általános rendelkezések 1. Hajdúbagos Község Önkormányzata az Önkormányzati törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

T/9818. számú. törvényjavaslat. a vagyonadóról

T/9818. számú. törvényjavaslat. a vagyonadóról Magyar Köztársaság Kormánya T/9818. számú törvényjavaslat a vagyonadóról Előadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009. évi..törvény a vagyonadóról A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben