B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T B U D A P E S T, J Ó S U MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 1 0 3 9 B U D A P E S T, J Ó S U. 1 6. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T B U D A P E S T, J Ó S U MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonosok! Értesítjük Önöket, hogy április 29-én (hétfőn) órai kezdettel közgyűlést tartunk ÚJ HELYSZÍNEN, a Zsigmond Király Főiskola 1039 Bp Kelta u. 2; B épület földszinti Eötvös termében Napirendi pontok: 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása 2. Szakály István: elnöki megnyitó 3. Hétházyné Szőke Emma: évi mérleg és beszámoló szóbeli kiegészítése, közös költségre javaslat 4. Boros László: a Felügyelő Bizottság beszámolója 5. Szabó Gyula: a évben elvégzett műszaki munkák, javaslat a évi felújítási, karbantartási tervre 6. Gergely Sándor: tájékoztatás a fűtéskorszerűsítés aktuális helyzetéről 7. Kérdések, válaszok az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban 8. Döntés a évi közgyűlés határozati javaslatairól Kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a fenti időpontban összehívott közgyűlésen minél többen vegyenek részt. A zökkenőmentes kezdés érdekében a jelenléti ívek aláírása fél órával korábban megkezdődik! A hatályos törvények értelmében a szövetkezeti tag akadályoztatása esetén Meghatalmazással képviseltetheti magát. A kitöltendő Meghatalmazás a következő lapon található. Felhívjuk a T. Tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben a lakásban lakó nem szövetkezeti tag tulajdonos vesz részt a Közgyűlésen, érvényes szavazatot a napirendi kérdésekben csak érvényes meghatalmazás alapján adhat le. Egyéb esetben csak a nem tag tulajdonosokra vonatkozó szabályok szerinti szavazati jog illeti meg. /Lsztv. 44. (2) bekezdés / Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonosok figyelmét, hogy a Közgyűlésünkről a jegyzőkönyv mellett hangfelvétel is készül. A hangfelvételt a Közgyűlés bezárásakor a jegyzőkönyv hitelesítők jelenlétében nem módosítható CD lemezen rögzítjük, amelyet a hitelesítők a jegyzőkönyvvel együtt kézjegyükkel látnak el. Budapest, április 5. Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen, úgy az újabb közgyűlés ugyanezen a napon 18 órakor lesz megtartva a jelenlévők létszámától függetlenül. (a évi CXV. törvény 17. (2) bekezdése) Budapest, április 5. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hőszigeteléssel kapcsolatos tájékoztató közgyűlés én lesz ugyanitt 1

2 M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott Budapest, sz. alatti lakos, szig.sz.:.. an.:. meghatalmazom -t Budapest,..sz. alatti lakost, szig.sz.:.. an.:. hogy a Békásmegyeri 3.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet április 29-én tartandó közgyűlésén képviseljen, helyettem és a nevemben szavazzon. Jelen meghatalmazás a határozatlanképtelenség miatt megismételt közgyűlésre, illetve amennyiben bármilyen oknál fogva azt felfüggesztik a folytatólagos közgyűlésre is szól. Budapest, hó.nap. Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanúk előtt: 1./ 2./ név. név. lakcím lakcím: aláírás: aláírás. 2

3 Tisztelt Tulajdonos! Általános tájékoztató a gazdálkodási tevékenységről A szövetkezet gazdálkodását a korábbi éveknek megfelelően az óvatosság és a költségterv betartása jellemezte. A szövetkezet a évi költségvetésében tervezett bevételéhez képest ténylegesen befolyt eft, és a Fundamenta Lakáskassza kiutalásból felszabadult eft, mellyel a pénzeszközünk nem nőtt, csak felhasználhatóvá vált ben eft-tal többet költöttünk a ténylegesen befolyt pénzösszegnél. A pénzeszközök induló értékhez képest eft-tal csökkentek, melyből eft a fűtéskorszerűsítésből adódó csökkenés. A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan a tulajdonosoktól befolyt eft, állami támogatás összegéből /Jós 1-15/ a tartozásokra bennmaradt összeg közel e Ft, beruházási szállítók kifizetése e Ft. A szövetkezet pénzügyi helyzete stabilnak mondható a kintlévőségek ellenére is, melyet a pénzeszközök változása és a pénzforgalmi kimutatás mellékletek is mutatnak. A szövetkezethez beérkező közüzemi számlák és egyéb szolgáltatások számlái határidőre mindig ki lettek egyenlítve, fizetési elmaradás nem volt. Ugyanezt elmondhatjuk az egyéb kötelezettségek úgy, mint hiteltörlesztés, Fundamenta lakáskassza, a szövetkezet egyéb terheinek adók határidőben történő megfizetésére is. A szövetkezet számviteli eredménye tekintetében az összes bevétel 2012-ben eft, összes kiadása eft volt. Adózás előtti eredménye eft, melyből az alaptevékenység eredménye 3380 eft, vállalkozási tevékenységből származó eredménye eft, mely után 545 eft társasági adófizetési kötelezettség keletkezett. A szövetkezet eszközeinek értéke eft, mely a bérbe adott lakásokból, üzletekből, két szövetkezeti iroda helyiségből, üzemi irodai gépekből, berendezésekből áll. Az eszközök értéke 2011 évhez képest az elszámolt értékcsökkenéssel, Ft-tal, és 351 eft eszközbeszerzéssel változott. A 2011 évi eszközérték eft volt. A készletek értéke év végén összesen eft, melyből eft anyagkészlet, eft 2013-ben továbbszámlázandó közüzemi díjak, víz-, csatornadíjak, eft a ben továbbszámlázandó elvégzett fűtéskorszerűsítési munkák (FŐTÁV, Brunata, Műszaki ellenőrzés) értéke. A vevőtartozás év végén 193 eft, mely szinte teljes értékben januárban befolyt. A tulajdonosok összes tartozása én eft, ez eft-tal kevesebb a eft tartozással szemben. A tulajdonosi tartozásból eft közös költségtartozás, eft a fűtéskorszerűsítésből eredő tartozás. Közös költség kintlévőségünk behajtása érdekében 2012-ben 158 db saját és 74 db ügyvédi felszólító levél került kiküldésre, 50 db részletfizetési megállapodást kötöttünk, fizetési meghagyásra 44 tulajdonos tartozása, végrehajtóhoz 53 tulajdonos tartozása került. A behajtási tevékenység nélkül a tulajdonosok tartozása összesen eft lett volna, ugyanis 2012-ben a behajtás során eft közös költséget /fűtéssel együtt/ szedtünk be, befolyt kamatok 362 eft, megtérült behajtási költségek eft. A tulajdonosi tartozások csökkenése érdekében a szövetkezet a jövőben is meg fog tenni mindent. Új eszközként a nehezen behajtható kintlévőség eladás kereteinek megteremtését javasoljuk a határozati javaslatokban. A szövetkezet tartozása év végén eft, mely eft szállítói tartozás, kifizetésük 2013-ban esedékes, mely januárban meg is történt, eft adótartozás, mely a decemberi bérek adói és járulékai májusban esedékes a társasági adó, Áfa követelés, eft januárban kifizetésre kerülő decemberi munkabérek, valamint eft önkormányzati hitel. 3

4 Fundamenta lakás-elő takarékossági szerződés szerinti kiutalás megtörtént, 2012-ben 2 ház, Sarkadi és Jós páratlan házakra vonatkozólag. A kiutalt összeg eft ben lejárt a két Hatvany ház szerződése is, a kiutalásukra 2013 februárjában került sor, összesen eft értékben, melyet a 2013.évi bevételi terv is tartalmaz. A lejárt szerződések e két ház esetében is újra lettek kötve 60 eft/hó befizetéssel, a 4 hosszú ház esetében pedig módosítva lettek a szerződések 90 eft/hó befizetésre. Mind a 6 ház esetében a maximális befizetési lehetőségre lettek megkötve, ill. módosítva a szerződések től a sárga csekk díját Ft-ról Ft-ra meg kell emelnünk, az emelést a banki költségek emelkedése teszi szükségessé. A magasabb díjat a sárga csekk után nem kell Önöknek megfizetni, ha befizetéseiket a házipénztárban intézik. Fűtéskorszerűsítés állami támogatásának elszámolásával kapcsolatosan: 2012-ben a Jós páratlan ház eft állami támogatása megérkezett, a tulajdonosokkal az elszámolás megtörtént, közel 100%-os mértékben ig bezárólag. Az elszámoláson belül a nem tartozóknak teljes mértékben került kifizetésre az állami támogatás, valamint a beruházás csökkenés összege, a tartozók esetében csak a tartozáson felüli összeg került kifizetésre ban a Sarkadi 1-8 ház eft állami támogatása is megérkezett, a tulajdonosokkal az elszámolás ig 90%-os mértékben megtörtént, a kifizetések ugyanolyan módon történtek, mint a Jós páratlan háznál. Fűtéskorszerűsítési beruházás és a beruházás kifizetésének alakulása a vállalkozók felé az alábbiak szerint történt ig: ig Beruházási szállítói számlák eft Házak kiegyenlítve eft Főtáv Brunata Bau-Kontr. Összesen Jós S B Jós H H Összesen: Fenti táblázat mutatja, hogy még eft-ot kell kifizetnünk a fűtéskorszerűsítésre, melyre fedezetet nyújt a i ÖKO számlákon meglévő eft pénzeszköz, a 2013.évi befizetések, valamint a támogatásokból a tartozásokra visszatartott összegek. Fűtéskorszerűsítés pénzeszközeinek lekötéséből ig képződött kamat összege eft. Korszerűsítéshez kapcsolódó utólagos munkálatok összege Ft / H 12, H 14-ben a strangszabályozók beépítése, csövek szigetelése, Bálint, Sarkadi,.Jós páros egyéb helyreállítási munkák./ Az alapszabály szerint a lakásszövetkezet osztalékot nem fizet, a teljes eredményt felújításra használja fel. A évi bevételi és kiadási költségtervek a mellékletekben találhatók. A kiadások és bevételek tervezésénél figyelembe lett véve a évre figyelembe vehető inflációs mérték /5,2-5,9%/, minimálbér változása, szolgáltatási szerződések. A bevételi és a kiadási terv alapján javasolt közös költségeket az 5. sz. melléklet tartalmazza. Beszámoló a fűtéskorszerűsítés március végi helyzetéről A Szövetkezet eddigi legnagyobb értékű beruházása közel teljesen befejeződött, a 6 ház összesen 1215 lakásában megtörténtek a szerelések. A radiátorokhoz a szükséges fűtővíz mennyiségét biztosító méréses beszabályozások a Hatvany L.12 és 14-ben rendben lezárultak. A hosszú házaknál az alulfűtött házvégek javítására a FŐTÁV szivattyúbővítésekkel több fűtővizet juttatott el az ottani radiátorokhoz. A fűtővíz mennyiségének a 4

5 növelése átlagosan javított az épületvégek fűtöttségén, de az itt lévő lakások fogyasztása a C-os falhőmérsékletek mellett magas, amit ezen tulajdonosok - ha vállalták - csak az alacsonyabb szobahőmérséklet beállításával tudtak csökkenteni. A helyiséghőmérsékleteket a következő fűtési idényben értékeljük, amennyiben a külső hőmérséklet tartósan -5 C alatt lesz. Ezzel egy időben kerül sor a lépcsőházak, a szárítók és a tárolók takarékos fűtésének a beszabályozására is. A Szövetkezet az egyre gyakrabban meghibásodó fürdőszobai fűtéscsövek, radiátorhibák gyors kizárására a strangszelepek mellé a szerelők számára zárási utasításokat tesz ki, csökkentve a fűtésleállásokat és a fűtővíz felesleges elfolyását is. A műszaki átadások a Bálint Gy. u. 6-20, a Jós u. 2-16, a Hatvany L. u. 12 és 14-ben március hónapban lezárultak. A munkákat a Szövetkezet az elkülönített számlákról kifizeti, és az állami támogatás lehívásához szükséges dokumentációkat az illetékes hivatalba benyújtja. A 2011-ben elkészült Sarkadi u. 1-8, és a Jós u házak fűtési energiafelhasználása a FŐTÁV összehasonlító számításai alapján csökkenést mutat. (A számítások alapja, hogy a különböző időszakok alatt mért hőközponti fogyasztásokat ezen időszakok átlaghőmérsékleteivel átszámolják, és azokat úgy hasonlítják össze, mintha az időjárás egyforma lett volna.) Ház Bázisidőszak Bázisfogyasztás =100% Első ÖKO időszak ÖKO fogyasztás Megtakarítás Sarkadi u GJ GJ 22,7% Jós u GJ GJ 15,3% * * A hőközpont az első évben magasabb hőfokkal dolgozott, végleges adat április után lesz! A fenti adatok alapján a FŐTÁV ÖKO fűtéskorszerűsítése a hőközponti energiafelhasználásában a korábban közzétett 15-20%-os megtakarítást teljesítette. A megtakarítás a házak felső emeleti túlfűtésének a megszűnéséből, a radiátorok szabályozottságából és a használaton kívüliek lezárásából adódott. A Sarkadi és a Jós páratlan házakban megkezdődött a költségosztók szerinti számlázás, amelynek előzményeként a október és december közötti fogyasztásáról valamennyi érintett tulajdonost tájékoztató jelleggel értesítettük. E tájékoztatókkal kapcsolatban a tulajdonosoktól a Szövetkezet vezetősége érdemi visszajelzést nem kapott. Így a FŐTÁV a februári fogyasztást már a költségosztás alapján számlázta. Megkezdődött tehát a fűtés havi költségosztása. A leolvasás minden hónap 25-én van, de ez a munkaszüneti vagy az ünnepnapok miatt ± 1-2 nappal változhat. Az ellenőrizhetőség miatt érdemes és javasoljuk a költségosztókat időnként saját maguknak is leolvasni, leírni, különösen azoknak a Tulajdonosoknak, akik a FŐTÁV-nál az éves átalányt választották. A költségosztás részleteit, értékeléseit az érdeklődő tulajdonosok a Műszaki ügyeleten megtekinthetik. Az értékelésekről a Szövetkezet honlapján is rendszeres tájékoztatást adunk. A költségosztás egyéni elszámoló lapokat kérésre nyomtatva elkészítjük, vagy en elküldjük. Ha a költségosztás eredményeit az eddigi légköbméter arányos ~0,3980 szorzóval a decemberi kb Ft-os alaphoz hasonlítjuk, akkor a 30/70%-os légköbméter/költségosztó arányos elszámolással az alábbi költségek adódtak. Fogyasztás Alacsony Alacsonyabb Közel Magasabb Magas változatlan Szorzó 0,1118-0,1600 0,1601-0,3500 0,3501-0,4500 0,4501-0,7500 0,7501-1,0150 Forint példa 4.931Ft Ft Ft Ft Ft Lakás A forint példa a FŐTÁV fűtésszámla Épületrész fűtési hődíja sorára vonatkozik. 5

6 A Szövetkezet szakmailag segítette, és segíteni fogja mindazon tulajdonosokat, akiknek magas fogyasztásuk van, illetve akik a fogyasztásukat csökkenteni szeretnék. A magasabb és a magas fogyasztásokat egyrészről a szellőzéssel, a szellőztetéssel, vagy a hibás ablakokkal összefüggő hibák okozzák, melyeket a tulajdonosok együttműködésével javítottunk, illetve javíthatók. A magasabb és a magas fogyasztás oka másrészt legfőképpen az, hogy egy-egy gyenge hőszigetelésű földszinti, vagy házvégi szobában a hőveszteséget a radiátor az 5-ös állás melletti legnagyobb hőteljesítménye sem pótolja. A fogyasztás csak akkor kisebb, ha megelégszenek az alacsonyabb hőmérséklettel is. Általánosan tapasztaltuk, hogy a falak és a padló hőmérsékleténél a szoba levegője gazdaságosan csak néhány fokkal lehet magasabb, de ha ennél többet akarunk, akkor a többlet hőenergiát a falak elnyelik, és innen a szoba kismértékű többlet melegéért aránytalanul többet kell fizetni. Javasoljuk, hogy a gazdaságos fűtéshez a hőmérsékletszabályozókat 3-as, 3½-es vagy 4-es állás körül használják, és legalább a nagyszobában - az ablaktól távolabb - hőmérővel ellenőrizzék, hogy a hőmérsékletet C között legyen. Ha a nem használt szobákban, vagy más miatt csökkenteni kívánják a fűtést, akkor 2-es alá (kb. 16 C) ne menjenek. A teljesen elzárt fűtésnél ugyanis túlhűlnek a falak és ez penészesedéshez vezet, a saját és a környező lakásokban egyaránt. Friss penészesedést már több helyen is tapasztaltunk. Számos tulajdonos segítette a lakás hőmérsékletének időszakos közlésével, hogy a hőközpont gazdaságos beszabályozásához adatokat kapjunk a lakások fűtöttségéről, amiért mindannyiunk nevében köszönet jár nekik. Továbbra is kérünk minden tulajdonost, hogy akár a barna postaládákon, akár a Szövetkezet honlapján keresztül küldjön szobahőmérséklet és hőfokszabályozó adatokat a szobák fűtéséről dátummal együtt, főleg akkor, ha a külső hőmérséklet hidegebbre vagy melegebbre fordult. A kedvezőtlen fekvésű lakások hátrányos helyzetének a javítására, a május végi közgyűlésen értékeljük a 30-70%-os légköbméter költségosztó arány szerinti elszámolás tapasztalatait, valamint a külső hőszigetelés lehetséges műszaki és pénzügyi változatait, annál is inkább, mert a vonatkozó kormányrendelet ezen helyiségek elszámolására a fűtetlen padló ill. külső oldalfal esetén %, az északi fekvésre pedig 5 % korrekció alkalmazását írja elő. A fűtéskorszerűsítés összegzése: A beruházás az 1215 lakásban elkészült, és közel teljesen befejeződött. A 2009-es kiinduláshoz képest olcsóbban oldottuk meg úgy, hogy lakásonkénti a Ft-os költséget Ft-ra tudtuk átlagosan csökkenteni, A tulajdonosoknak az állami támogatással és a FŐTÁV 10 éves alapdíj kedvezményével befizetett Ft-ja gyakorlatilag megtérül, A munkákat az Önök önfinanszírozásra befizetett pénzéből fedeztük úgy, hogy ehhez a Szövetkezet bankkölcsönt nem vett fel, A befizetett pénzek kamatát a korszerűsítés jobbítására fordítjuk, Az üzemeltetés: A beruházás a FŐTÁV által meghirdetett mértékben csökkentette a hőközponti energiafelhasználást, A költségosztást a Brunata licenc átvételével történő, saját, hét hónapon át tartó havi leolvasással olcsóbbá tettük, mint az évi kétszeri, külső céges leolvasás lett volna, Az eredmény: Az első költségosztás szerint elszámolt lakások 45%-a kevesebbet, 23%-a közel annyit, a 32%-a pedig többet fizet, mit azt megelőzően. Segítünk minden többet fizető tulajdonost a fogyasztásának egyszerű eszközökkel való csökkentésében A z elszámolás tapasztalatairól és az épület külső szigetelésről májusban külön Közgyűlés lesz. 6

7 Műszaki tevékenység: felújítási munkák: (Ft) Önkormányzati kamatmentes hitel törlesztése (felújítási alapból) Gázhálózat felújítás: Sarkadi 1-8, Bálint 6-20, Jós 1-15, Jós 2-16 Hatvany 12 és Hatvany Lépcsőházakban járólap csere: Bálint 8, Sarkadi 2, Sarkadi Bálint 6. bérlemény felújítása Elszívó motorok felújítása: Jós 1-15,Bálint Liftek felújítása :Hatvany 12 és Hatvany 14, összesen 4 db lift Ablakcserék irodákban és bérleményekben Összesen: jelentősebb karbantartási munkái: (Ft) Szerelőfolyosók: csövek szigetelése /Bálint, Sarkadi, Jós 2-16 házak/ Festési munkák: H 12, H 14, Bálint 6, Jós 10, Sarkadi 2 lift kabin db elszívó tisztítása Szemétledobók tisztítása Fűtéskorszerűsítés utáni helyreállítások H 12, H Sarkadi 7. tűz utáni helyreállítás Pince mennyezetszigetelés Bálint Mind összesen: Javaslat felújítási munkáira: (Ft) Önkormányzati kamatmentes hitel törlesztése (felújítási alapból) Elszívó motorok felújítása: Sarkadi, Jós 2-16, H 12 és H Hatvany 14 kerékpár és babakocsi tároló Hatvany 12 és 14 emeletmásoló cserék Pince mennyezetszigetelés, régit megnövelve db terelő legyártása Áram megtakarító intézkedések Jós 2-16 liftek teljes felújítása Mind összesen:

8 Javaslat a 2013-ban elvégzendő főbb karbantartási munkákra: (Ft) Pince mennyezetszigetelések Sarkadi, Jós 1-15, Jós Pince mennyezetszigetelés Bálint 6-20 /munkadíj/ Mind összesen: A pénzeszközök változása az alábbiak szerint: Pénzeszközök Készpénz / pénztár Ft Ft Szabad pénzeszköz /bankszámlán/ Ft Ft Üzemeltetési számla Ft Ft ÖKO megtakarítási számla Ft Ft Lekötött pénzeszköz /bankszámlán/ Ft Ft Piramis sávos lekötés Ft Ft Ráadás lekötés Ft Ft Erste bank lekötés Ft Ft OTP Mozaik lekötés Ft Ft ÖKO megtakarítás lekötés Ft Ft Bankszámlák összesen: Ft Ft Felújítási számla: Ft Ft Elkülönített pénzeszközök Lakáskassza betétek Ft Ft Pénzeszközök összesen: Ft Ft Pénzeszköz változás összesen: Ebből fűtéskorszerűsítés miatti változás: Pénzeszköz változás fűtéskorsz. nélkül Ft Ft Ft 8

9 Pénzforgalmi kimutatás Bevételek Kiadások Közös költség és tartozói befizetések Ft Bérleti díj Ft Biztosító térítése Ft Pénzügyi kamatok (bankkamat) Ft Lakáskassza állami támogatása és kamat Ft Önkormányzati pályázati támogatás 0 Ft Önkormányzati kamatmentes kölcsön 0 Ft Beszedett behajtási kamatok Ft Beszedett behajtási költség Ft Csekkek költségtérítése Ft Egyéb bevételek Ft Közüzemi díjak Ft Bér és bérjellegű kifizetések Ft Karbantartások Ft Felújítások Ft Adók Ft Egyéb kiadások Ft Összesen: Ft Ft Bevétel - Kiadás Ft Mellékletek: évi bevételi terv évi kiadási és tartalékolási terv évi egyszerűsített beszámoló mérlege évi egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása évi beszámoló közgyűlési határozati javaslatai Budapest, április 05. Tisztelettel: 9

10 5.sz.melléklet én tartandó közgyűlés határozati javaslatai: 1. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a évi beszámolót fogadja el, amely alapján a tulajdonosok felé a számla kiállításra kerül. A beszámoló alapján pótbefizetés előírását nem javasoljuk. 2. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Szövetkezet Igazgatósága évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el, és a testület elnöke és tagjai részére a felmentvényt adja meg. 3. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Felügyelő Bizottság évi beszámolóját fogadja el. 4. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a évi felújítási tervet a pénzügyi mozgástérrel fogadja el. 5. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a május 1. napjától hatályos közös költség előirányzat mértékét az alábbiak szerint fogadja el: Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: 9.500,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó 6. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a tisztségviselők közül az igazgatósági tagok, az FB elnöke, és tagjai tiszteletdíját a végzett munka arányában, a évi pénzügyi tervben szereplő keretösszeggel fogadja el. 7. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés a követelések kezelésére az alábbi eljárást fogadja el: 7.1. A szövetkezet gazdasági vezetője megvizsgálja, hogy melyek azok a követelések, amelyek behajtása a szövetkezet részére nehézséget okoz A gazdasági vezető javaslatára az Igazgatóság mérlegeléssel döntést hoz a követelés eladásáról Az Igazgatóság nevében a Szövetkezet Elnöke írásban felszólítja a tartozót, hogy tartozását 15 napon belül rendezze, egyben tájékoztatja, hogy amennyiben a megadott határidőben ez nem történik meg, a követelés a Szövetkezet részéről eladásra kerül A határidő lejárta után a Szövetkezet Elnöke és a gazdasági vezető jogosult a követelést megvásárolni kívánóval tárgyalni a követelés eladásáról A Szövetkezet meghatalmazott jogi képviselője elkészíti a követelés eladásáról szóló dokumentumokat. A követelés eladásokról az Igazgatóság a Szövetkezet honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt, emellett köteles a Közgyűlésnek évente beszámolni róla. 8. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a lakóépületek földszinti közös helyiségei a Szövetkezet által bérbe adott helyiségek kivételével kizárólag kerékpár és babakocsi tárolását szolgálják. 9. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a közös helyiségek használatára vonatkozó szabályok (pl.: tűzrendvédelem) megszegése esetén az illetékes hatóság által a Lakásszövetkezetre kirótt bírságot a Lakásszövetkezet a szabályszegő tulajdonosra továbbhárítja. Budapest, április 5. 10

M E G H Í V Ó. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem

M E G H Í V Ó. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem M E G H Í V Ó Tisztelt Tulajdonos! Értesítem, hogy a Faluház - Társasház 2011. évi beszámoló közgyűlését 2012. május 22-én kedden 17 30 órakor tartja. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III.

Részletesebben

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok:

Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok: Építő utca 15. társasház Cím: 1184 Budapest, Építő utca 15. Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf. 36. Email: kepviselet@digikabel.hu Telefon 295-1277 (hétfő, szerda 17-19 óra) MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak!

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben