B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T B U D A P E S T, J Ó S U MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 1 0 3 9 B U D A P E S T, J Ó S U. 1 6. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T B U D A P E S T, J Ó S U MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonosok! Értesítjük Önöket, hogy április 29-én (hétfőn) órai kezdettel közgyűlést tartunk ÚJ HELYSZÍNEN, a Zsigmond Király Főiskola 1039 Bp Kelta u. 2; B épület földszinti Eötvös termében Napirendi pontok: 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása 2. Szakály István: elnöki megnyitó 3. Hétházyné Szőke Emma: évi mérleg és beszámoló szóbeli kiegészítése, közös költségre javaslat 4. Boros László: a Felügyelő Bizottság beszámolója 5. Szabó Gyula: a évben elvégzett műszaki munkák, javaslat a évi felújítási, karbantartási tervre 6. Gergely Sándor: tájékoztatás a fűtéskorszerűsítés aktuális helyzetéről 7. Kérdések, válaszok az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban 8. Döntés a évi közgyűlés határozati javaslatairól Kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a fenti időpontban összehívott közgyűlésen minél többen vegyenek részt. A zökkenőmentes kezdés érdekében a jelenléti ívek aláírása fél órával korábban megkezdődik! A hatályos törvények értelmében a szövetkezeti tag akadályoztatása esetén Meghatalmazással képviseltetheti magát. A kitöltendő Meghatalmazás a következő lapon található. Felhívjuk a T. Tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben a lakásban lakó nem szövetkezeti tag tulajdonos vesz részt a Közgyűlésen, érvényes szavazatot a napirendi kérdésekben csak érvényes meghatalmazás alapján adhat le. Egyéb esetben csak a nem tag tulajdonosokra vonatkozó szabályok szerinti szavazati jog illeti meg. /Lsztv. 44. (2) bekezdés / Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonosok figyelmét, hogy a Közgyűlésünkről a jegyzőkönyv mellett hangfelvétel is készül. A hangfelvételt a Közgyűlés bezárásakor a jegyzőkönyv hitelesítők jelenlétében nem módosítható CD lemezen rögzítjük, amelyet a hitelesítők a jegyzőkönyvvel együtt kézjegyükkel látnak el. Budapest, április 5. Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen, úgy az újabb közgyűlés ugyanezen a napon 18 órakor lesz megtartva a jelenlévők létszámától függetlenül. (a évi CXV. törvény 17. (2) bekezdése) Budapest, április 5. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hőszigeteléssel kapcsolatos tájékoztató közgyűlés én lesz ugyanitt 1

2 M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott Budapest, sz. alatti lakos, szig.sz.:.. an.:. meghatalmazom -t Budapest,..sz. alatti lakost, szig.sz.:.. an.:. hogy a Békásmegyeri 3.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet április 29-én tartandó közgyűlésén képviseljen, helyettem és a nevemben szavazzon. Jelen meghatalmazás a határozatlanképtelenség miatt megismételt közgyűlésre, illetve amennyiben bármilyen oknál fogva azt felfüggesztik a folytatólagos közgyűlésre is szól. Budapest, hó.nap. Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanúk előtt: 1./ 2./ név. név. lakcím lakcím: aláírás: aláírás. 2

3 Tisztelt Tulajdonos! Általános tájékoztató a gazdálkodási tevékenységről A szövetkezet gazdálkodását a korábbi éveknek megfelelően az óvatosság és a költségterv betartása jellemezte. A szövetkezet a évi költségvetésében tervezett bevételéhez képest ténylegesen befolyt eft, és a Fundamenta Lakáskassza kiutalásból felszabadult eft, mellyel a pénzeszközünk nem nőtt, csak felhasználhatóvá vált ben eft-tal többet költöttünk a ténylegesen befolyt pénzösszegnél. A pénzeszközök induló értékhez képest eft-tal csökkentek, melyből eft a fűtéskorszerűsítésből adódó csökkenés. A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan a tulajdonosoktól befolyt eft, állami támogatás összegéből /Jós 1-15/ a tartozásokra bennmaradt összeg közel e Ft, beruházási szállítók kifizetése e Ft. A szövetkezet pénzügyi helyzete stabilnak mondható a kintlévőségek ellenére is, melyet a pénzeszközök változása és a pénzforgalmi kimutatás mellékletek is mutatnak. A szövetkezethez beérkező közüzemi számlák és egyéb szolgáltatások számlái határidőre mindig ki lettek egyenlítve, fizetési elmaradás nem volt. Ugyanezt elmondhatjuk az egyéb kötelezettségek úgy, mint hiteltörlesztés, Fundamenta lakáskassza, a szövetkezet egyéb terheinek adók határidőben történő megfizetésére is. A szövetkezet számviteli eredménye tekintetében az összes bevétel 2012-ben eft, összes kiadása eft volt. Adózás előtti eredménye eft, melyből az alaptevékenység eredménye 3380 eft, vállalkozási tevékenységből származó eredménye eft, mely után 545 eft társasági adófizetési kötelezettség keletkezett. A szövetkezet eszközeinek értéke eft, mely a bérbe adott lakásokból, üzletekből, két szövetkezeti iroda helyiségből, üzemi irodai gépekből, berendezésekből áll. Az eszközök értéke 2011 évhez képest az elszámolt értékcsökkenéssel, Ft-tal, és 351 eft eszközbeszerzéssel változott. A 2011 évi eszközérték eft volt. A készletek értéke év végén összesen eft, melyből eft anyagkészlet, eft 2013-ben továbbszámlázandó közüzemi díjak, víz-, csatornadíjak, eft a ben továbbszámlázandó elvégzett fűtéskorszerűsítési munkák (FŐTÁV, Brunata, Műszaki ellenőrzés) értéke. A vevőtartozás év végén 193 eft, mely szinte teljes értékben januárban befolyt. A tulajdonosok összes tartozása én eft, ez eft-tal kevesebb a eft tartozással szemben. A tulajdonosi tartozásból eft közös költségtartozás, eft a fűtéskorszerűsítésből eredő tartozás. Közös költség kintlévőségünk behajtása érdekében 2012-ben 158 db saját és 74 db ügyvédi felszólító levél került kiküldésre, 50 db részletfizetési megállapodást kötöttünk, fizetési meghagyásra 44 tulajdonos tartozása, végrehajtóhoz 53 tulajdonos tartozása került. A behajtási tevékenység nélkül a tulajdonosok tartozása összesen eft lett volna, ugyanis 2012-ben a behajtás során eft közös költséget /fűtéssel együtt/ szedtünk be, befolyt kamatok 362 eft, megtérült behajtási költségek eft. A tulajdonosi tartozások csökkenése érdekében a szövetkezet a jövőben is meg fog tenni mindent. Új eszközként a nehezen behajtható kintlévőség eladás kereteinek megteremtését javasoljuk a határozati javaslatokban. A szövetkezet tartozása év végén eft, mely eft szállítói tartozás, kifizetésük 2013-ban esedékes, mely januárban meg is történt, eft adótartozás, mely a decemberi bérek adói és járulékai májusban esedékes a társasági adó, Áfa követelés, eft januárban kifizetésre kerülő decemberi munkabérek, valamint eft önkormányzati hitel. 3

4 Fundamenta lakás-elő takarékossági szerződés szerinti kiutalás megtörtént, 2012-ben 2 ház, Sarkadi és Jós páratlan házakra vonatkozólag. A kiutalt összeg eft ben lejárt a két Hatvany ház szerződése is, a kiutalásukra 2013 februárjában került sor, összesen eft értékben, melyet a 2013.évi bevételi terv is tartalmaz. A lejárt szerződések e két ház esetében is újra lettek kötve 60 eft/hó befizetéssel, a 4 hosszú ház esetében pedig módosítva lettek a szerződések 90 eft/hó befizetésre. Mind a 6 ház esetében a maximális befizetési lehetőségre lettek megkötve, ill. módosítva a szerződések től a sárga csekk díját Ft-ról Ft-ra meg kell emelnünk, az emelést a banki költségek emelkedése teszi szükségessé. A magasabb díjat a sárga csekk után nem kell Önöknek megfizetni, ha befizetéseiket a házipénztárban intézik. Fűtéskorszerűsítés állami támogatásának elszámolásával kapcsolatosan: 2012-ben a Jós páratlan ház eft állami támogatása megérkezett, a tulajdonosokkal az elszámolás megtörtént, közel 100%-os mértékben ig bezárólag. Az elszámoláson belül a nem tartozóknak teljes mértékben került kifizetésre az állami támogatás, valamint a beruházás csökkenés összege, a tartozók esetében csak a tartozáson felüli összeg került kifizetésre ban a Sarkadi 1-8 ház eft állami támogatása is megérkezett, a tulajdonosokkal az elszámolás ig 90%-os mértékben megtörtént, a kifizetések ugyanolyan módon történtek, mint a Jós páratlan háznál. Fűtéskorszerűsítési beruházás és a beruházás kifizetésének alakulása a vállalkozók felé az alábbiak szerint történt ig: ig Beruházási szállítói számlák eft Házak kiegyenlítve eft Főtáv Brunata Bau-Kontr. Összesen Jós S B Jós H H Összesen: Fenti táblázat mutatja, hogy még eft-ot kell kifizetnünk a fűtéskorszerűsítésre, melyre fedezetet nyújt a i ÖKO számlákon meglévő eft pénzeszköz, a 2013.évi befizetések, valamint a támogatásokból a tartozásokra visszatartott összegek. Fűtéskorszerűsítés pénzeszközeinek lekötéséből ig képződött kamat összege eft. Korszerűsítéshez kapcsolódó utólagos munkálatok összege Ft / H 12, H 14-ben a strangszabályozók beépítése, csövek szigetelése, Bálint, Sarkadi,.Jós páros egyéb helyreállítási munkák./ Az alapszabály szerint a lakásszövetkezet osztalékot nem fizet, a teljes eredményt felújításra használja fel. A évi bevételi és kiadási költségtervek a mellékletekben találhatók. A kiadások és bevételek tervezésénél figyelembe lett véve a évre figyelembe vehető inflációs mérték /5,2-5,9%/, minimálbér változása, szolgáltatási szerződések. A bevételi és a kiadási terv alapján javasolt közös költségeket az 5. sz. melléklet tartalmazza. Beszámoló a fűtéskorszerűsítés március végi helyzetéről A Szövetkezet eddigi legnagyobb értékű beruházása közel teljesen befejeződött, a 6 ház összesen 1215 lakásában megtörténtek a szerelések. A radiátorokhoz a szükséges fűtővíz mennyiségét biztosító méréses beszabályozások a Hatvany L.12 és 14-ben rendben lezárultak. A hosszú házaknál az alulfűtött házvégek javítására a FŐTÁV szivattyúbővítésekkel több fűtővizet juttatott el az ottani radiátorokhoz. A fűtővíz mennyiségének a 4

5 növelése átlagosan javított az épületvégek fűtöttségén, de az itt lévő lakások fogyasztása a C-os falhőmérsékletek mellett magas, amit ezen tulajdonosok - ha vállalták - csak az alacsonyabb szobahőmérséklet beállításával tudtak csökkenteni. A helyiséghőmérsékleteket a következő fűtési idényben értékeljük, amennyiben a külső hőmérséklet tartósan -5 C alatt lesz. Ezzel egy időben kerül sor a lépcsőházak, a szárítók és a tárolók takarékos fűtésének a beszabályozására is. A Szövetkezet az egyre gyakrabban meghibásodó fürdőszobai fűtéscsövek, radiátorhibák gyors kizárására a strangszelepek mellé a szerelők számára zárási utasításokat tesz ki, csökkentve a fűtésleállásokat és a fűtővíz felesleges elfolyását is. A műszaki átadások a Bálint Gy. u. 6-20, a Jós u. 2-16, a Hatvany L. u. 12 és 14-ben március hónapban lezárultak. A munkákat a Szövetkezet az elkülönített számlákról kifizeti, és az állami támogatás lehívásához szükséges dokumentációkat az illetékes hivatalba benyújtja. A 2011-ben elkészült Sarkadi u. 1-8, és a Jós u házak fűtési energiafelhasználása a FŐTÁV összehasonlító számításai alapján csökkenést mutat. (A számítások alapja, hogy a különböző időszakok alatt mért hőközponti fogyasztásokat ezen időszakok átlaghőmérsékleteivel átszámolják, és azokat úgy hasonlítják össze, mintha az időjárás egyforma lett volna.) Ház Bázisidőszak Bázisfogyasztás =100% Első ÖKO időszak ÖKO fogyasztás Megtakarítás Sarkadi u GJ GJ 22,7% Jós u GJ GJ 15,3% * * A hőközpont az első évben magasabb hőfokkal dolgozott, végleges adat április után lesz! A fenti adatok alapján a FŐTÁV ÖKO fűtéskorszerűsítése a hőközponti energiafelhasználásában a korábban közzétett 15-20%-os megtakarítást teljesítette. A megtakarítás a házak felső emeleti túlfűtésének a megszűnéséből, a radiátorok szabályozottságából és a használaton kívüliek lezárásából adódott. A Sarkadi és a Jós páratlan házakban megkezdődött a költségosztók szerinti számlázás, amelynek előzményeként a október és december közötti fogyasztásáról valamennyi érintett tulajdonost tájékoztató jelleggel értesítettük. E tájékoztatókkal kapcsolatban a tulajdonosoktól a Szövetkezet vezetősége érdemi visszajelzést nem kapott. Így a FŐTÁV a februári fogyasztást már a költségosztás alapján számlázta. Megkezdődött tehát a fűtés havi költségosztása. A leolvasás minden hónap 25-én van, de ez a munkaszüneti vagy az ünnepnapok miatt ± 1-2 nappal változhat. Az ellenőrizhetőség miatt érdemes és javasoljuk a költségosztókat időnként saját maguknak is leolvasni, leírni, különösen azoknak a Tulajdonosoknak, akik a FŐTÁV-nál az éves átalányt választották. A költségosztás részleteit, értékeléseit az érdeklődő tulajdonosok a Műszaki ügyeleten megtekinthetik. Az értékelésekről a Szövetkezet honlapján is rendszeres tájékoztatást adunk. A költségosztás egyéni elszámoló lapokat kérésre nyomtatva elkészítjük, vagy en elküldjük. Ha a költségosztás eredményeit az eddigi légköbméter arányos ~0,3980 szorzóval a decemberi kb Ft-os alaphoz hasonlítjuk, akkor a 30/70%-os légköbméter/költségosztó arányos elszámolással az alábbi költségek adódtak. Fogyasztás Alacsony Alacsonyabb Közel Magasabb Magas változatlan Szorzó 0,1118-0,1600 0,1601-0,3500 0,3501-0,4500 0,4501-0,7500 0,7501-1,0150 Forint példa 4.931Ft Ft Ft Ft Ft Lakás A forint példa a FŐTÁV fűtésszámla Épületrész fűtési hődíja sorára vonatkozik. 5

6 A Szövetkezet szakmailag segítette, és segíteni fogja mindazon tulajdonosokat, akiknek magas fogyasztásuk van, illetve akik a fogyasztásukat csökkenteni szeretnék. A magasabb és a magas fogyasztásokat egyrészről a szellőzéssel, a szellőztetéssel, vagy a hibás ablakokkal összefüggő hibák okozzák, melyeket a tulajdonosok együttműködésével javítottunk, illetve javíthatók. A magasabb és a magas fogyasztás oka másrészt legfőképpen az, hogy egy-egy gyenge hőszigetelésű földszinti, vagy házvégi szobában a hőveszteséget a radiátor az 5-ös állás melletti legnagyobb hőteljesítménye sem pótolja. A fogyasztás csak akkor kisebb, ha megelégszenek az alacsonyabb hőmérséklettel is. Általánosan tapasztaltuk, hogy a falak és a padló hőmérsékleténél a szoba levegője gazdaságosan csak néhány fokkal lehet magasabb, de ha ennél többet akarunk, akkor a többlet hőenergiát a falak elnyelik, és innen a szoba kismértékű többlet melegéért aránytalanul többet kell fizetni. Javasoljuk, hogy a gazdaságos fűtéshez a hőmérsékletszabályozókat 3-as, 3½-es vagy 4-es állás körül használják, és legalább a nagyszobában - az ablaktól távolabb - hőmérővel ellenőrizzék, hogy a hőmérsékletet C között legyen. Ha a nem használt szobákban, vagy más miatt csökkenteni kívánják a fűtést, akkor 2-es alá (kb. 16 C) ne menjenek. A teljesen elzárt fűtésnél ugyanis túlhűlnek a falak és ez penészesedéshez vezet, a saját és a környező lakásokban egyaránt. Friss penészesedést már több helyen is tapasztaltunk. Számos tulajdonos segítette a lakás hőmérsékletének időszakos közlésével, hogy a hőközpont gazdaságos beszabályozásához adatokat kapjunk a lakások fűtöttségéről, amiért mindannyiunk nevében köszönet jár nekik. Továbbra is kérünk minden tulajdonost, hogy akár a barna postaládákon, akár a Szövetkezet honlapján keresztül küldjön szobahőmérséklet és hőfokszabályozó adatokat a szobák fűtéséről dátummal együtt, főleg akkor, ha a külső hőmérséklet hidegebbre vagy melegebbre fordult. A kedvezőtlen fekvésű lakások hátrányos helyzetének a javítására, a május végi közgyűlésen értékeljük a 30-70%-os légköbméter költségosztó arány szerinti elszámolás tapasztalatait, valamint a külső hőszigetelés lehetséges műszaki és pénzügyi változatait, annál is inkább, mert a vonatkozó kormányrendelet ezen helyiségek elszámolására a fűtetlen padló ill. külső oldalfal esetén %, az északi fekvésre pedig 5 % korrekció alkalmazását írja elő. A fűtéskorszerűsítés összegzése: A beruházás az 1215 lakásban elkészült, és közel teljesen befejeződött. A 2009-es kiinduláshoz képest olcsóbban oldottuk meg úgy, hogy lakásonkénti a Ft-os költséget Ft-ra tudtuk átlagosan csökkenteni, A tulajdonosoknak az állami támogatással és a FŐTÁV 10 éves alapdíj kedvezményével befizetett Ft-ja gyakorlatilag megtérül, A munkákat az Önök önfinanszírozásra befizetett pénzéből fedeztük úgy, hogy ehhez a Szövetkezet bankkölcsönt nem vett fel, A befizetett pénzek kamatát a korszerűsítés jobbítására fordítjuk, Az üzemeltetés: A beruházás a FŐTÁV által meghirdetett mértékben csökkentette a hőközponti energiafelhasználást, A költségosztást a Brunata licenc átvételével történő, saját, hét hónapon át tartó havi leolvasással olcsóbbá tettük, mint az évi kétszeri, külső céges leolvasás lett volna, Az eredmény: Az első költségosztás szerint elszámolt lakások 45%-a kevesebbet, 23%-a közel annyit, a 32%-a pedig többet fizet, mit azt megelőzően. Segítünk minden többet fizető tulajdonost a fogyasztásának egyszerű eszközökkel való csökkentésében A z elszámolás tapasztalatairól és az épület külső szigetelésről májusban külön Közgyűlés lesz. 6

7 Műszaki tevékenység: felújítási munkák: (Ft) Önkormányzati kamatmentes hitel törlesztése (felújítási alapból) Gázhálózat felújítás: Sarkadi 1-8, Bálint 6-20, Jós 1-15, Jós 2-16 Hatvany 12 és Hatvany Lépcsőházakban járólap csere: Bálint 8, Sarkadi 2, Sarkadi Bálint 6. bérlemény felújítása Elszívó motorok felújítása: Jós 1-15,Bálint Liftek felújítása :Hatvany 12 és Hatvany 14, összesen 4 db lift Ablakcserék irodákban és bérleményekben Összesen: jelentősebb karbantartási munkái: (Ft) Szerelőfolyosók: csövek szigetelése /Bálint, Sarkadi, Jós 2-16 házak/ Festési munkák: H 12, H 14, Bálint 6, Jós 10, Sarkadi 2 lift kabin db elszívó tisztítása Szemétledobók tisztítása Fűtéskorszerűsítés utáni helyreállítások H 12, H Sarkadi 7. tűz utáni helyreállítás Pince mennyezetszigetelés Bálint Mind összesen: Javaslat felújítási munkáira: (Ft) Önkormányzati kamatmentes hitel törlesztése (felújítási alapból) Elszívó motorok felújítása: Sarkadi, Jós 2-16, H 12 és H Hatvany 14 kerékpár és babakocsi tároló Hatvany 12 és 14 emeletmásoló cserék Pince mennyezetszigetelés, régit megnövelve db terelő legyártása Áram megtakarító intézkedések Jós 2-16 liftek teljes felújítása Mind összesen:

8 Javaslat a 2013-ban elvégzendő főbb karbantartási munkákra: (Ft) Pince mennyezetszigetelések Sarkadi, Jós 1-15, Jós Pince mennyezetszigetelés Bálint 6-20 /munkadíj/ Mind összesen: A pénzeszközök változása az alábbiak szerint: Pénzeszközök Készpénz / pénztár Ft Ft Szabad pénzeszköz /bankszámlán/ Ft Ft Üzemeltetési számla Ft Ft ÖKO megtakarítási számla Ft Ft Lekötött pénzeszköz /bankszámlán/ Ft Ft Piramis sávos lekötés Ft Ft Ráadás lekötés Ft Ft Erste bank lekötés Ft Ft OTP Mozaik lekötés Ft Ft ÖKO megtakarítás lekötés Ft Ft Bankszámlák összesen: Ft Ft Felújítási számla: Ft Ft Elkülönített pénzeszközök Lakáskassza betétek Ft Ft Pénzeszközök összesen: Ft Ft Pénzeszköz változás összesen: Ebből fűtéskorszerűsítés miatti változás: Pénzeszköz változás fűtéskorsz. nélkül Ft Ft Ft 8

9 Pénzforgalmi kimutatás Bevételek Kiadások Közös költség és tartozói befizetések Ft Bérleti díj Ft Biztosító térítése Ft Pénzügyi kamatok (bankkamat) Ft Lakáskassza állami támogatása és kamat Ft Önkormányzati pályázati támogatás 0 Ft Önkormányzati kamatmentes kölcsön 0 Ft Beszedett behajtási kamatok Ft Beszedett behajtási költség Ft Csekkek költségtérítése Ft Egyéb bevételek Ft Közüzemi díjak Ft Bér és bérjellegű kifizetések Ft Karbantartások Ft Felújítások Ft Adók Ft Egyéb kiadások Ft Összesen: Ft Ft Bevétel - Kiadás Ft Mellékletek: évi bevételi terv évi kiadási és tartalékolási terv évi egyszerűsített beszámoló mérlege évi egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása évi beszámoló közgyűlési határozati javaslatai Budapest, április 05. Tisztelettel: 9

10 5.sz.melléklet én tartandó közgyűlés határozati javaslatai: 1. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a évi beszámolót fogadja el, amely alapján a tulajdonosok felé a számla kiállításra kerül. A beszámoló alapján pótbefizetés előírását nem javasoljuk. 2. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Szövetkezet Igazgatósága évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el, és a testület elnöke és tagjai részére a felmentvényt adja meg. 3. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Felügyelő Bizottság évi beszámolóját fogadja el. 4. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a évi felújítási tervet a pénzügyi mozgástérrel fogadja el. 5. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a május 1. napjától hatályos közös költség előirányzat mértékét az alábbiak szerint fogadja el: Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: 9.500,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó 6. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a tisztségviselők közül az igazgatósági tagok, az FB elnöke, és tagjai tiszteletdíját a végzett munka arányában, a évi pénzügyi tervben szereplő keretösszeggel fogadja el. 7. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés a követelések kezelésére az alábbi eljárást fogadja el: 7.1. A szövetkezet gazdasági vezetője megvizsgálja, hogy melyek azok a követelések, amelyek behajtása a szövetkezet részére nehézséget okoz A gazdasági vezető javaslatára az Igazgatóság mérlegeléssel döntést hoz a követelés eladásáról Az Igazgatóság nevében a Szövetkezet Elnöke írásban felszólítja a tartozót, hogy tartozását 15 napon belül rendezze, egyben tájékoztatja, hogy amennyiben a megadott határidőben ez nem történik meg, a követelés a Szövetkezet részéről eladásra kerül A határidő lejárta után a Szövetkezet Elnöke és a gazdasági vezető jogosult a követelést megvásárolni kívánóval tárgyalni a követelés eladásáról A Szövetkezet meghatalmazott jogi képviselője elkészíti a követelés eladásáról szóló dokumentumokat. A követelés eladásokról az Igazgatóság a Szövetkezet honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt, emellett köteles a Közgyűlésnek évente beszámolni róla. 8. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a lakóépületek földszinti közös helyiségei a Szövetkezet által bérbe adott helyiségek kivételével kizárólag kerékpár és babakocsi tárolását szolgálják. 9. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a közös helyiségek használatára vonatkozó szabályok (pl.: tűzrendvédelem) megszegése esetén az illetékes hatóság által a Lakásszövetkezetre kirótt bírságot a Lakásszövetkezet a szabályszegő tulajdonosra továbbhárítja. Budapest, április 5. 10

BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. Hőközpontcserék. Előadó: Szakály István 2013.05.27

BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. Hőközpontcserék. Előadó: Szakály István 2013.05.27 BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. Hőközpontcserék Előadó: Szakály István 2013.05.27 * Az épületek fűtési és meleg víz ellátását jelenleg a FŐTÁV által birtokolt

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A 2014. év gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámoló előterjesztése és elfogadása.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A 2014. év gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámoló előterjesztése és elfogadása. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A Budapest VII. Kazinczy u. 52. sz. Társasház képviseletét ellátó Intéző bizottságának nevében a 2003. évi CXXXIII. törvény 35. (2) bekezdése alapján közgyűlést hívunk össze. Időpontja:

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 2013. december 13 Balog Róbert FŐTÁV Zrt. Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató FŐTÁV stratégiai célkitűzések a szolgáltatás színvonalának emelése, a fogyasztói

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2008. évi közhasznúsági jelentése Cg.: 03-10-100394 Statisztikai számjel: 14470451853211403

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 Statisztikai számjel: 18666777-9133-569-13 (adószám, csekkszámlaszám) 18666777-1-13 Cégjegyzék

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2011. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata

Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Ügyiratszám:..!?& &.& J.Q9.&/.A^43 3.sz. melléklet Tffi>Of> Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata A szerződés tárgya: Kölcsönszerződés(Telepes u. 20.) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

"BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31.

BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31. Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló 2014. december 31. Budapest, 2015.05.18 1 8 2 8 7 2 2 8 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI .' SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓjÁHOZ Kaposvár, 2012.

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Számviteli beszámoló az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Összesen 26 398 299. Összesen 1 482 520. Összesen: 3 163 427

Számviteli beszámoló az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Összesen 26 398 299. Összesen 1 482 520. Összesen: 3 163 427 1117. Budapest, Pázmány Péter sétány u. 1/A. Számviteli beszámoló az Alapítvány i gazdálkodásáról Nyitó tételek Bankszámla 425 215 lekötött bankszámla 1 271 261 Értékpapír 24 607 773 Pénztár 94 050 Összesen

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesünk! A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (1092 Budapest, IX., Ráday u. 42-44.) igazgatósága

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS)

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE Számlanyitási díj új szerződés kötésekor 1% Egyszeri, a betétszámla megterhelésével Szerződéskötéskor Számlanyitási díj emeléskor

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Szöveges melléklet. a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01. Bejegyző határozat száma:

Szöveges melléklet. a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01. Bejegyző határozat száma: Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01 Bejegyző határozat száma: 16.PK.61305/1990/02 Szervezet megnevezése: Népművészeti Egyesületek Szövetsége NESZ Szervezet címe: 1011. Budapest, Szilágyi Dezső

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben