TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011.(IV. 01.) rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és. Működési Szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011.(IV. 01.) rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és. Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(IV. 01.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 14/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelettel Lakossági fórumok 37. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart, lehetőség szerint az éves költségvetés megtárgyalása előtt. (2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. (3) A közmeghallgatás időpontját, helyét, napirendjét hirdetményeken, kábel tévén, a város honlapján és a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni, legalább 10 nappal az ülést megelőzően. (4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegyzőkönyv készül, tartalmára, készítésére a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok érvényesülnek. (5) A közmeghallgatáson előterjesztett közérdekű kérdéseket, javaslatokat, panaszokat a az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi XXIX. törvény ai alapján kell intézni. Kérem a leendő javaslatokat úgy tegyék meg, mondják miből-honnan vegyünk el a pénzösszegeket és azt az összeget hova használjuk fel.

2 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módja, sajátos részvételi formának tekinthető a képviselő-testület által tartott közmeghallgatás. Célja, hogy a választópolgárok közvetlenül tehessenek javaslatokat, fogalmazzanak meg kérdéseket a képviselő-testület tagjai és köztisztviselői felé. A közmeghallgatás a képviselő-testület tagjainak részt kell venni és a határozatképességnek meg kell lenni, hiszen képviselő-testületi ülésnek minősül. Az országgyűlés a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) határozta meg az önkormányzatok évi finanszírozását. A törvény szerint került összeállításra a költségvetésünk. A helyi önkormányzatok finanszírozásában változást hozott a január 1-vel hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.). Ezen törvény iktatta be a feladatfinanszírozási rendszert, A települési önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatokat köteles finanszírozni, míg az önként vállalt feladatokat csak lehetőségeinek figyelembe vételével, ellátandó feladataihoz mérten finanszírozza. Melyek is a kötelező feladatok? A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, általános iskolai ellátás működtetése, köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Ezek a kötelező (obligatórius) feladatok, melyek a feladatoknak azt a minimális körét jelentik, amelyek engedhetetlenül szükségesek a helyi közösség alapfokú ellátásához, a település üzemeléséhez. Az önkormányzati törvény nem határozza meg e közszolgáltatások fogalmát és az egyes feladatkörök tartalmát, mélységét. Azokat más törvényekből ismerhetjük meg. Minden települési önkormányzat kötelező feladatain túl saját maga határozza meg hogy a feladatok közül melyeket lát el, azokat milyen eszközökkel, milyen mértékben és hogyan Minden települési önkormányzat kötelező feladatain túl saját maga határozza meg hogy a feladatok közül melyeket lát el, azokat milyen eszközökkel, milyen mértékben és hogyan oldja meg. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A 2013-AS ÉVBEN. A évben Tét Város Önkormányzat költségvetési bevételét EFt-ban, költségvetési kiadásait EFt-ban tervezzük, költségvetési egyenleg eft, amelyből működési hiány EFt, felhalmozási hiány EFt. A hiány fedezeteként a EFt pénzmaradvány és EFt beruházási hitelfelvétel szolgál. A jelenlegi ismereteink alapján elmondhatjuk, hogy az önkormányzatok így Tét is a következő évtől tiszta lappal indul, hiszen költségvetési hiányát decemberében az állam kiegyenlítette (összesen EFt támogatást kaptunk.). Az Ötv. 11. (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletbe már működési hiány nem tervezhető, ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat költségvetésében a működési (folyó) bevételeknek teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a működési kiadásokra. Ez összefüggésben van a stabilitási törvény 10. (4) bekezdésében foglalt korlátozással mely szerint az önkormányzat működési célra kizárólag likvid hitelt vehet fel. Az Önkormányzat eddig sem vett fel más típusú hitelt a működés stabilitásának biztosítására, hiszen a folyószámlahitel tipikus likvid hitel.

3 A törvényi változások miatt céltartalékot is kell képeznünk, melynek összegét EFt-ban határoztuk meg. A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékosság maximális figyelembe vételével biztosítsa. I. Működési kiadások Személyi juttatások és járulékok A tervezés a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A köztisztviselői illetményalap ( Ft) nem változik, azonban a soros előrelépések hatására a személyi juttatások összege kis mértékben évről évre emelkedik. E mellett számolni kell a rendszerből átmeneti időre kiesők (gyermekvállalás) visszatérésével kapcsolatban jelentkező bérköltségekre - úgy, hogy a visszatérés időpontjára bizonyos határok között a munkáltatónak nincs ráhatása, - így annak tervezhetősége viszonylagos. A személyi juttatások és járulékai az önkormányzat költségvetésében a legmagasabb összeget teszik ki EFt, plusz a járulékok és szociális hozzájárulási adó EFt. Dologi és egyéb folyó kiadások A dologi kiadásoknál a 2012 évi költségvetési szinten plusz 5 %-on javasoljuk tervezést, ami takarékos és a hatékony gazdálkodással minden költségvetési szerv számára biztosítja a működés elengedhetetlen pénzügyi feltételeit. A tavalyi mértéket emeltük az inflációs rátából adódó összegekkel. A dologi kiadások mértéke EFt. Egyéb működési célú kiadások 2. számú táblázat pontja szerint EFt. (részletezve ugyanezen táblázat1.6-tól 1.12-ig.) Felújítások, beruházások A 2013-as évben az alábbi felújításokat és beruházásokat tervezzük. Felújítás Üdülő felújítás Önkormányzati épület elektromos korszerűsítése Műhely fűtéskorszerűsítés Sportcsarnok tető Óvoda-bölcsőde Önkormányzat riasztórendszer korszerűsítés Összesen: EFt EFt 500 EFt EFt EFt 157 EFt EFt Beruházás

4 Iskolabővítés Rendezési terv felülvizsgálat Gréder Önkormányzat integrált pénzügyi és iktató rendszerei Áruátvevő mérleg Számítógép bővítés Összesen: EFt EFt EFt 521 EFt 150 EFt 100 EFt EFt Bevételek: A költségvetési törvény szerint a központi költségvetésbe kerül a személyi jövedelemadó teljes bevétele. Az állam elviszi az eddig teljes mértékben helyben maradó gépjárműadó bevételek 60 %-át is. Az önkormányzati tervezésben évtől a feladatalapú finanszírozás kerül bevezetésre. A kiküldött anyagból jól tükröződik, mely jogcímeken, mekkora összegben kapunk az államtól támogatást. Az állami normatívák összegét EFt, melyet a melléklet tartalmazza. Önkormányzatok költségvetési támogatása címén EFt bevétellel számolhatunk. Intézményi működési bevételként további EFt-tal számolhatunk, melyben az egyéb saját bevételek áfa és intézményi ellátási díjak, kamat, nyújtott szolgáltatások is benne foglaltatik. Átengedett központi adó (gépjárműadó) bevétellel 7,5 millió forinttal, helyi adó bevétellel 78 millió forinttal számoltunk, továbbá 490 EFt bírság és pótlékkal terveztünk. Támogatás értékű bevételek várhatóan EFt-ban realizálódnak, melyben az OEP finanszírozás és az önkormányzatoktól átvett összegek szerepelnek. Az összeg egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel miatt (iskola pályázati összeg)magas. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközzel nem számolhatunk, hiszen a kistérségek jogutódjaként létrejövő társulások még nem alakultak meg. Felhalmozási célú bevételeink között EFt-tal számoltunk, mely az iskola beruházás összegét jelenti, ez az összeg még szükséges a beruházás befejezéséhez, a későbbiekben ez az összeg megtérül (a végszámla benyújtása után). A Sokoró Kft. melletti ingatlan értékesítése is megtörtént. Új adónemet a képviselőtestület nem vezet be. A lakosság anyagi teherbíró képességét figyelembe vette a testület. A bevételek forrását az 1.1 számú melléklet tartalmazza. Kiadásaink: Az önkormányzatunknál a legmagasabb kiadások a személyi juttatások EFt, és a munkaadót terhelő járulékok EFt-tal számoltunk. A járási hivatal kialakulásával 10 fő létszám munkavállaló bérével és járulékával csökkentek bérkiadások. Ez a Polgármesteri Hivatalnál jelent megtakarítást.

5 A képviselői tiszteletdíjakat a Pénzügyi Bizottság határozatának megfelelően a jogszabályi előírásokban foglaltak szerint terveztük (maximális mértékben), mely éves szinten EFt, ennek járuléka EFt. Az oktatás állami kézbe történő vételével a hagyományos értelembe vett ÁMK felépítése megváltozik, szétválnak a feladatok és funkciók, de várhatóan csak félévtől. A Kisfaludy ÁMK iskolában tanító pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítő alkalmazottak bérét átvette az állam a 2013-as évtől, így az önkormányzatot az már nem terheli. Ez az összeg nagyon jelentős tétel közel EFt. Az óvoda dolgozóit, és a könyvtár, művelődési ház alkalmazottait továbbra is az önkormányzat fizeti. Ez a tétel sem elhanyagolható. A 2013-as évben az infláció mértékét is figyelembe véve 5 %-os dologi kiadás emelésével számoltunk, így a dologi kiadásaink mértéke EFt lesz, hiszen az oktatásban dolgozók illetményeinek finanszírozását veszi csak át az állam, az intézmény fenntartás, üzemeltetés költségei továbbra is az önkormányzatnál kerülnek megtervezésre. Az összeg nagyságrendjéből jól látható, hogy a személyi kiadások után ez viszi el az önkormányzatunk költségvetésének további jelentős részét. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (non-profit szerv Gyógyítóház) EFt. A működési célú támogatásértékű kiadás a közös hivatalnak átadandó összeget tartalmazza EFt összegben. A Pannon-Víz Zrt.-nek EFt átadást terveztünk. Számolnunk kell a Gyógyítóház működésének elindulásától kb. 20 millió forint többletkiadással, amelyet az OEP vélhetően nem fog finanszírozni. Egy induló intézményt nehéz megismertetni, elismertetni a környékkel élőkkel, úgy, hogy az év végére működésében bevételeiben és kiadásaiban nullára kifusson. Az egész lakosság és a környező települések is várják, hogy kinyissa kapuit a Téti Kistérségi Gyógyítóház. Egyenlőre nem ismert előttünk, hogy átveszi-e az állam, mi lesz a további sorsa. Ez a szolgáltatás a lakosság számára nagy lépést jelent, hiszen sok a beteg, és idős ember, és élénk érdeklődés van a szakorvosi rendelések iránt is. Aki járt a Gyógyítóházban az látta, hogy a legmodernebb orvos-technológiai eszközök segítségével indul el a gyógyító tevékenység. A túlnyomó többségben, 94,34 %-ban a Tét Város Önkormányzat tulajdonát képező Gyógyítóház működésének beindítása és folyamatos működtetése lesz a következő év fő feladata. A kiadások között a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások (szociális segély, lakástámogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógy ellátás, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés). Az összeg nem éves szinten szerepel, mivel a polgármesteri hivatalnak csak 1 hónapra tervezhettünk. Az Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben című, NYDOP-5.3.1/A számú pályázat megvalósításának befejezése. várhatóan kitolódik, a régi kivetelező ugyanis a szerződést felmondta.amennyiben elkészül az új iskolai épületszárny jelentősen befolyásolja az oktatási intézményekkel támasztott követelmény rendszert, az új iskolával vonzóbbá tesszük nem csak

6 a tanulást, hanem a tanítást is. Igaz, hogy az oktatás állami kézbe kerül, de az még sem elhanyagolható, hogy milyen környezetben tanulhatnak a diákok, bővíthetik tudásukat. Ebben a projektben Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Tét Város Önkormányzata. Hogy a beruházással kapcsolatosan mi fog történni azt Polgármester úr röviden érintette. A költségvetési rendeletet mellékleteivel együtt véleményezni kell a pénzügyi bizottságnak és a könyvvizsgálónknak is A vélemények bekérése után kerülhet sor a következő testületi ülésen az önkormányzat 2013 évi pénzügyi alapdokumentumának elfogadására. Kérem javaslataikkal segítsék elő a körülményekhez mérten a legjobb, legátláthatóbb és végigvihető költségvetés elfogadását. Tét, Bereczkiné Dr Kovács Piroska

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényt,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben