POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi Honlapja: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfőn: szerdán: pénteken: óráig Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária 103 mellék Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet: Építményadó számlaszám: Gépjárműadó számlaszám: Iparűzésiadó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás esetén az adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizető azonosítót, így elkerülhetővé válik, hogy az Art. rendelkezései szerint a beazonosítatlan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön. Tisztelt adózók, akik nagyobb összegű gépjárműadó hátralékot halmoztak fel, arra számíthatnak, hogy a Polgármesteri Hivatal azon gépjárműveik forgalomból való kivonását kezdeményezi, amelynek éves adó tételét a gépjárműadó hátraléka meghaladja. Amennyiben a kivonásról szóló megkeresés előtt hátralékukat rendezik, és a befizetés igazolását bemutatják az adó csoportnál, az eljárást megszüntetjük. Azon adózók gépjárművét, akik hátralékukat nem rendezik, a Budakeszi Okmányiroda ki fogja vonni a forgalomból. A forgalomba visszahelyezés jelentős többlet költséggel jár! Építmény és telekadóval kapcsolatosan az adó csoport április 1-jétől folyamatos ellenőrzést folytat. Az ellenőrzés során feltárt, több éve be nem vallott ingatlanok adó alanyait mulasztási bírsággal sújtja a Polgármesteri Hivatal, amennyiben ellenőrzés keretében történik meg az adófizetési kötelezettség megállapítása, úgy adó bírság megállapításra kerül sor. Tájékoztatjuk a gépjármű tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerződés hiteles másolatát nem Hivatalunkba, hanem a Budakeszi Okmányirodába 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.kell eljuttatniuk. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási időben keresse fel kollegáinkat: Képes Imréné /123 mellék építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása

2 Dervalics Lászlóné /108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Nagy László /115 mellék iparüzési adó, behajtás Igazgatási Osztály Osztályvezető: dr.halmosi Odett Kovács Györgyné 128 mellék Dávidné Tóth Edit 104 mellék Dr.Simon Barbara 120 mellék Ferencz Andrásné 121 mellék Kis-Tóth Annamária 103 mellék Polgári házasságkötés Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár házasságot köthet. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakóhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni. 16 év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot. Nem lehet házasodni egyenes ági rokonnal, testvérekkel, testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazójával, a volt házastárs egyenes ági rokonával, örökbefogadó az örökbefogadottjával. A házasulandók a tervezett házasságkötés időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél. A házasságkötéshez az alábbi okmányok ill. igazolások szükségesek: Személyi igazolvány, külföldi állandó lakhely esetén érvényes magyar útlevél, születési anyakönyvi kivonat, lakhely tanúsítása erre szóló hatósági bizonyítvánnyal (lakcímkártya), elvált személyeknél a jogerős válóperi ítélet vagy válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, Ha a mennyasszony vagy a vőlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges az útlevél vagy a letelepedési engedély születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítása, tanusítvány, hogy saját hazája szerint házasságot köthet.(beszerezhető: követség, konzulátus) A magyar családjogi törvény szerint tanu bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik. Ha külföldi állampolgárságú a tanú, szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács

3 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Nagykovácsi Nagyközségben június 16 - tól június 24 - ig T ü d ő s z ű r é s t t a r t u n k! A vizsgálat ideje naponta: Hétfőn: Kedden: Szerdán Csütörtök Péntek óráig 8-14 óráig óráig 8-14 óráig 8-14 óráig Tüdőszűrés helye : Általános Iskola Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101 SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL! éveleje óta a Napos Oldal Szociális Központ Családsegítő Szolgálata elindította Nagykovácsiban az álláskereső klubot. Az Álláskereső Klub helye a Nagykovácsi Faluházban található és kétheti rendszerességgel várja a munkanélküliek jelentkezését, foglalkoztatásuk elősegítése érdekében. A klub az álláshirdetésekhez történő hozzájutás mellett az önéletrajzírással kapcsolatosan is, valamint szükség esetén egyéni álláskeresési tanácsadással is segíti klienseit. Az Álláskereső klub a Nagykovácsi Faluházban, minden második hétfőn óráig működik Az Álláskereső Klub a következő napokon várja az álláskeresőket Június 6., 20. Július 4., 18. Kiss Orsolya családgondozó a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára is segítséget nyújt Kiss Orsolya családgondozó telefonszáma: Birtokvédelem, általános tudnivalók Birtokvédelmi eljárás a Polgármesteri Hivatalnál kezdeményezhető. Az eljárás kérelemre indul, melyen a kérelmezőnek Ft illetéket kell lerónia (illetékbélyeg formájában). A birtokvédelmi eljárás fő célja, hogy vitás birtoklási helyzetben fenntartsa az eredeti, gyakorlati birtoklási állapotot, amíg a vitatott jogkérdés eldől. Mikor tartozik Önkormányzati hatáskörbe az eljárás? A birtokvédelmi eljárás kizárólag akkor tartozik Önkormányzati hatáskörbe, amennyiben

4 - a birtokháborítás egy éven belül történt, és - a felek vitája nem azon alapul, hogy kinek van joga a dolgot vagy ingatlant birtokolni Egyéb esetekben kizárólag a bíróság jogosult az eljárás lefolytatására. Hogyan indítható birtokvédelmi eljárás? Az eljárás kérelemre indul, melyet akár írásban, akár szóban elő lehet terjeszteni. (A szóban előterjesztett birtokvédelmi kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni.) A kérelem kötetlen formájú, ám a felek adatai és a cselekmény pontos leírása mellett szükséges tartalmaznia, hogy a kérelmező az alábbi intézkedések közül melyiket kéri a hatóságtól: 1./ A birtoksértő kötelezését a birtokháborítás megszüntetésére és az ettől való jövőbeni eltiltását 2./ (a fentiek mellett vagy anélkül) a birtokháborítás megállapítása mellett az eredeti birtokállapot helyreállítását 3./ A birtokháborításhoz kapcsolódó esetleges költségek, károk, hasznok megállapítását Ki kérhet birtokvédelmet a jegyzőtől? Birtokvédelmi kérelemmel az fordulhat a jegyzőhöz, aki bizonyítja, hogy a dolog (ingatlan) a birtokában volt, és annak birtoklásából tilos önhatalommal kizárták, illetőleg birtoklásában zavarják. Ügyintézés és további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál vehető igénybe. Egyéb fontos kérdések: Az ügyintézési határidő jelenleg 30 nap. Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc munkanappal meghosszabbíthatja. Az ügyfelek jogai és kötelezettségei az eljárási cselekmények során, és az eljárás folyamán: az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja, az ügyfél és képviselője észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a meghallgatott személyhez, és indítványozhatja más személy meghallgatását vagy más bizonyíték beszerzését. azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja a hatóság rendreutasíthatja, súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja. az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. Az ügyfelek kötelesek az eljárásban jóhiszeműen részt venni. Rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújtja. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére v. az eljárás késleltetésére.

5 A helyszíni szemle alkalmával a jelenlévő érintett ügyfél az ingatlannak, illetve eljárás tárgyát képező dolog megmutatására köteles. A szemle megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható. Kapcsolódó jogszabályok A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. A Ptk. végrehajtásáról és hatálybaléptetéséről szóló évi 11.tvr. és a 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról. Önkormányzati Osztály Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék Kecskés Anna kertész technikus 132 mellék Forgalmi rend változások: Kálvária sétány lezárása: A Kálvária sétány Ady Endre és Mátra utca közötti szakasza kerül lezárásra, mert az útszakasz köves, rossz állapota és rendkívüli meredeksége miatt a gépkocsival történő közlekedés balesetveszélyes. Kerülőút: Ady Endre utca - Mátra utca útvonalon. Tisza István tér forgalmi rend változás: A buszfordulóba a busszal megegyező irányba be lehet hajtani, megfordulás céljából, illetve a mozgássérült parkolóhelyek is ebből az irányból közelíthetőek meg. A Templom köz a Kolozsvár tér felől egyirányúsított. A Kossuth Lajos utca Tisza István tér utáni (Rákóczi utca felöli) szakasza 7,5 t súlykorlátozású. Egész Nagykovácsit érintően: a Kossuth Lajos utcáról nyíló összes úton 7,5 t súlykorlátozás van érvényben. Az Úttörő utca az ott lévő igen rossz állapotú patakhíd miatt 3,5 t súlykorlátozású. A Keskeny közbe a Bánya utca felöl behajtani tilos, kivéve a célforgalom számára. A Zsíroshegyi út Balta utca és Tölgy utca közötti szakaszán várakozni tilos, a leszűkült út miatt. ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS Tisztelt Lakosok! júliusában megkezdődik a Rózsa utca, Kökörcsin utca, Forrás utca és a Vértes utca felszíni vízelvezető rendszerének kiépítése, majd augusztustól a Forrás utca meleg aszfaltos útépítése. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2010-ben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyen közel 80 millió Ft összegű támogatást nyert. Ennek köszönhetően megépülhet a fenti négy utca csapadékvíz elvezető rendszere.

6 A Forrás utca útépítése a vízelvezető rendszer kiépítése után, a tervek szerint augusztus elejétől kezdhető meg. Az útépítés költségét az Önkormányzat teljes egészében saját forrásból fedezi. A Forrás utca összesen 540 m hosszon teljes útpályaszerkezettel, meleg aszfaltos burkolattal, a Cseresznye utcáig gyalogos járdával együtt épül meg. A szükséges forgalmi korlátozásokról, útlezárásokról, kerülőutakról a Tisztelt lakosok külön értesítést kapnak. Kedves Olvasók! Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a 3/2002. (II.14.).sz. Kt. rendelet szerint október 01-től - április 30-ig lehetett a kertben komposztálással nem hasznosítható hulladékokat égetni. A kerti hulladékok égetésének lehetősége tehát lejárt, kérem vegyék ezt figyelembe a tisztelt ingatlantulajdonosok. Az építkezők és építtetők figyelmét két dologra nyomatékosan felhívnám. Községünkben a súlykorlátozás miatt behajtási engedélyt kell kérni (még mindig) a Hivatalunknál. A beszállítók sok esetben nem tudnak arról, hogy engedélyt kell kiváltani, ha be kívánnak jönni a településünkre. Éppen ezért a helyi megrendelők segítsék - tájékoztassák a szállítókat erről, mert az engedély kiváltása sokkal kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés. Az építkezők egy része eléggé elítélhető módon - a keletkező csomagolási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a tevékenység környezetszennyező, veszélyes és ezért szigorúan tilos. A ház körüli munkák egy másik sarkalatos pontja a gépekkel végzett zajos munkák kérdése. Itt idézném az ide vonatkozó fenti számú helyi rendeletet: 15. (1) A község belterületén belül tilos hétköznap óráig, szombaton órától hétfő 7.00 óráig : - akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása, - erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, - zajt keltő munkák (fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb.) végzése. Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is szombat délután és vasárnap végzik a fűnyírást. A mostani kedvező időjárás miatt már el kell kezdeni az ingatlanok gaz és gyommentesítését a hónapban, de nem szombat délután és hétfő reggel közti időszakban. Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén fúrnak-faragnak, így sokak nyugalma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt. A fentebb idézet helyi rendelet egyértelműen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni bírságra a hétvégén is.

7 Községünkben a közterületek ezen belül a zöldfelületek- az ingatlanon lévő növényzet karbantartása sok esetben kifogásolható A fenti állapotok felszámolása érdekében kérek minden érintettet, hogy az idevonatkozó és következőkben felsorolt rendeleteket szíveskedjen betartani. A folyamatos ellenőrzések alkalmával megállapított szabálysértések alkalmanként Ft-ig pénzbírsággal, vagy Ft-ig helyszíni bírsággal büntethetőek. A gazos elhanyagolt területek ellenőrzése közterületeken és az ingatlanokon belül 2011.május 15. után folyamatosan történik. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2003. (XII.15.)sz önkormányzati rrendelete a környezetvédelemről szóló 3/2002. II.14.) sz. rendeletének módosításáról 18/A. (6) Az ingatlanon lévő növényállomány rendszeres gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának (használójának) a kötelessége. (7)Nagykovácsi Nagyközség területén minden ingatlantulajdonos, az ingatlan használója, illetve kezelője köteles a tulajdonában, használatában illetve kezelésében lévő területet a virágzó parlagfűtől mentesíteni. (8)A parlagfű irtásáról az időjárástól függő gyakorisággal virágzás előtt kell gondoskodni, elsősorban mechanikai módszerekkel. Erős Kálmán közterület-felügyelő Kéményseprés Nagykovácsiban Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy június 1. június 30. között a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai az évi XLII. törvény alapján az évente előírt kötelező kéményellenőrzést, szükség szerinti tisztítást elvégzik. A kéményseprők névre szóló megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amit kérésre fel kell mutatniuk. A kéményellenőrzési díj a helyszínen fizetendő készpénzben, a munkáról számlát vagy munkaigazolást kapnak. Alapdíjak: Bruttó Egyedi szilárd kémény 1.940Ft Egyedi gázos kémény 1.940Ft Tartalék kémény 1.105Ft Zárt égésterű (turbós) kémény 4.065Ft A kéményseprők az alábbi feladatokat végzik el: A biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tetőkibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének és állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata.

8 Az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság jellegétől függő kéményseprőszerszámmal történő vizsgálata. A kémények és tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetőleg szükség szerint kéményseprőszerszámmal történő megállapítása. Az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprőszerszámmal. Gáz-tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén műszer segítségével. Kéménytisztítás esetén az alábbi feladatokat végzik el a szakemberek: A kéményjárat teljes hosszában történő tisztítása, a kémények típusának és anyagának megfelelően. Bekötőnyílások, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás gyűjtőkémény mellékcsatornájának a kéménytartozékok anyagának megfelelően kéményseprőszerszámmal történő tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítása és edénybe helyezése. Ha az égésterméket hagyományos kéményseprő tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzésre van szükség, kiégető berendezéssel. Nem terjed ki a kötelező szolgáltatás: Olyan tüzelőberendezés égetésének elvégzésre szolgáló kéményre, ami nem lakásban vagy nem helységben van kerti sütőkemence, épületen kívüli tűzhely, szabad térben elhelyezett kazán. Arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetve egyéb, nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték. A levegő bevezető elemek karbantartására, tisztítására. A tüzelőberendezések karbantartására, tisztítására. A tüzelőberendezést a kéménnyel összekötő füstcső karbantartására, tisztítására. A Magyar Kémény Kft. teljes felhívását a internetes oldalon teljes terjedelmében elolvashatják. Csapadékvíz elvezető árkok, átereszek tisztítása Felhívom Nagykovácsi Nagyközség lakosságának figyelmét, hogy a szeszélyes időjárás, az előforduló jelentős szélsőségek, a csapadék nagysága, időbeli és térbeli eloszlása, a gyakori helyi jelentőségű, nagy intenzitású esők, zivatarok hatására hazánkban bármely településen az év bármely szakaszában keletkezhetnek elöntések és károk, veszélyeztetve a lakosok élet- és vagyonbiztonságát. Az ár- és belvízveszély elkerülésének, hatása mérséklésének alapvető feltétele a települések vízelvezető rendszereinek, valamint műtárgyainak karbantartása és rendszeres tisztítása.

9 Nagykovácsi területén a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása nagyon sok helyütt nem megfelelő, egyes helyeken eltömődött, betemetett, így funkcióját csak hiányosan, vagy egyáltalán nem tudja ellátni. 5/2004. (I.28) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályai b) pontja alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni többek között az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (áteresz, folyóka) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról. A fentiek alapján, tekintettel a várható csapadékos időjárásra kérem az ingatlanok előtti áteresz, valamint csapadékvíz elvezető árok tisztántartásáról a lakosság gondoskodni szíveskedjen, ellenkező esetben szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Kérem a tisztelt lakosság közreműködését és a szabályok maradéktalan betartását! A Saubermacher-Bicske Kft-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerződéssel rendelkező lakosok egy évre díjmentesen kapnak 12 db (minden hónapra 1 db) sárga színű, összehúzó szalaggal ellátott, 120 literes emblémázott műanyagzsákot, melynek elszállítása is ingyenes. Ezen felül egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat. Amennyiben januárjában nem volt lehetősége felvenni az ingyenesen járó zsákokat, akkor a későbbiekben a Víziközmű irodában teheti meg nyitvatartási időben: Víziközmű Kft.Iroda (Hétfő óra, Szerda 9-11 óra között) 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 17. A zsák átvételéhez az ügyfél korábbi negyedévi hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkjének bemutatása szükséges. A pontos gyűjtési időpontokat, ill. az ünnepnap miatti változásokat az ügyfeleknek korábban eljuttatott, az utolsó negyedéves számlaborítékban található hulladéknaptár tartalmazza. Saubermacher Bicske Kft Bicske, Csákvári út 45. Telefon: 22/ Fax: 22/ Építésigazgatás Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék Tóthné Halász Hedvig 116 mellék KORREKCIÓ! Felhívjuk a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy előző lapszámunkban sajnálatos módon téves információt közöltünk Önökkel: Az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése nem tartozik a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek közé

10 Ez a munka bejelentési kötelezettségű, melyet az építési tevékenység egyidejű megkezdése mellett szükséges megtenni. A hibás tájékoztatásért szíves elnézésüket kérjük! Tisztelt Építtetők! Mint bizonyára tudják, lakóház építését, vagy annak bővítését, átalakítását csak jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában lehet elkezdeni. Az építési engedély határozat rendelkező része tartalmazza azokat a bejelentési kötelezettségeket is, amelyek az építtetőkre vonatkoznak a tervezett építkezés megkezdése előtt vagy közvetlenül utána. Ezek mikéntje attól függ, hogy a tervezett építési tevékenység (a tervező által az erre vonatkozó jogszabályok alapján megállapított, és az építési engedélyezési dokumentációban feltüntetett) építményértéke milyen nagyságrendű, de minden építési tevékenység megkezdését valamilyen formában be kell jelenteni. 50 millió forint alatti építményérték esetén a kivitelezés megkezdését az erre szolgáló űrlapot kitöltve, és a Fővárosi Kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztályára visszaküldve kell bejelenteni, az építkezés megkezdésétől számított 5 napon belül. (A nyomtatvány a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán megtalálható, illetve az internetről letölthető a segítségével, a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. mellékleteként.) Amennyiben a tervezett építményérték meghaladja az 50 millió forintot, a kivitelezés megkezdését a tervezett kezdés előtt 15 nappal kell bejelenteni a Fővárosi Kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztályára, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Igazgatóságára. A bejelentést a Fővárosi Kormányhivatal felé annak honlapján, elektronikusan lehet megtenni, az e- ügyintézés/ügyféltanácsadó/építési munka megkezdése menüpont alatti nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével. Fontos tudnivaló az építtetők számára az is, hogy az építéshatósági ügyintézések eljárási illetéke az illetéktörvény (Itv.) én hatályba lépett módosításával megváltozott. Az Itv. XV. fejezete rendelkezik erről, amelynek 1.) c) pontja alapján építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték forint, melyen felül kell megfizetni az eddigi mértékű illetékeket. Ez praktikusan azt jelenti, hogy minden eddigi illeték mértéke Ft-tal megemelkedett. Az építési engedély illetéke egy-, vagy kétlakásos épület esetében tehát Ft, de ennyi a használatbavételi engedélyezési eljárás illetéke is. A fennmaradási engedélyezési eljárásért (lakóépület esetében) Ft illetéket kell fizetni. Az illetéket illetékbélyeg formájában, a kérelemre, kérelmi nyomtatványra ragasztva kell leróni. A megkezdett építési tevékenységek során rendszeresen felmerülő probléma a közterület foglalás. Erről a Képviselő-testület 12/2007. (V.17.) Kt. rendelete ad útmutatást, amelynek díjtáblázatát a rendelet 5/2011. számú módosítása tartalmazza. Fontos információ, hogy ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek kell kérnie, akkor is, ha a területfoglalás nem haladja meg a 72 órás időtartamot, amely esetén ingyenes a területhasználat. A közterület foglalás engedélyezésének illetéke 2.200

11 Ft, kivétel ez alól az ingyenes, tehát 72 órát nem meghaladó használat engedélyezése. Tóthné Halász Hedvig építési főtanácsos Titkárság A Képviselő-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett hirdetőtáblán olvashatják. A Képviselő-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfőn) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhető. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre. Hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a műszaki iroda előterében lévő hirdetőtáblákon. (ingó és ingatlan árverés, folyamatban lévő bírósági peres ügyekben végzés-, idézések, fizetési meghagyások, közjegyzői hagyatéki ügyek, szolgalmi jog bejegyzések, stb.) Ügyintéző: Fábos Éva 105 mellék Tóthné Pataki Csilla aljegyző Pollen naptár Virágzás-pollenszórás Növények Allergenitás febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. Füvek **** Parlagfű **** Üröm **** Éger *** Fészkesek *** Fűzfa *** Kőris *** Libatopfélék *** Lórom, sóska *** Mogyoró *** Nyírfa *** Platán *** Tölgy *** Útifűfélék ***

12 Bodza ** Ciprusfélék ** Csalánfélék ** Gyertyán ** Hárs ** Juhar ** Nyárfa ** Olajfafélék ** Pillangósok ** Tiszafa ** Bálványfa * Bükk * Dió * Eperfa * Ernyősök * Fenyőfélék * Gesztenye * Kender * Ostorfa; * Sások * Szil * Vadgesztenye * **** nagyon gyakori, erős reakciót vált ki *** gyakori allergén, sokaknál okoz panaszt ** nem gyakori, keveseknek okoz panaszt * nem okoz allergiás tüneteket Bencsik Mónika polgármester fogadó órája minden hónap első hétfőjén Dékány Angella alpolgármester hétfőn és szerdán óráig a hivatalban elérhető Tóthné Pataki Csilla aljegyző minden hétfői ügyfélfogadási napon fogad Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: Közjegyzői elérhetőségek: dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fő utca 136. Telefonszáma: dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fő utca 186. Telefonszáma: Tisztelt Ügyfeleink!

13 A köztisztviselők napját 1997 óta ünneplik Magyarországon minden év július 1-jén ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselői törvény és július 1-je óta munkaszüneti nap a köztisztviselők számára. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy július 1-én (pénteken) a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Tóthné Pataki Csilla aljegyző

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2005. (XII.15.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 7700 Mohács, Eötvös u. 6. Tel: 69/302-562 Tel/Fax: 69/510-283 e-mail: csaladsegito@csaladsegitomohacs.hu A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS Játék Nagykovácsiért OVI bál Szépkorú köszöntése Szabadidőpark Kedvenc helyem Nagykovácsiban Kiszelné Mohos Katalin polgármester A főszerkesztő,

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben