KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz"

Átírás

1 2011. január 03. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévı építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló módosított évi C. törvény (továbbiakban Htv.) felhatalmazása alapján megalkotott Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 33/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelete az építményadóról (továbbiakban: rendelet) állapította meg. Az adózás rendjérıl szóló módosított évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 32.. (2) bekezdése alapján, ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követı 15 napon belül kell adóbevallást tennie. Nem kell újabb adóbevallást tenni a (2) bekezdésben foglalt esetben mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintı változás nem következett be. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévı építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt építmény). A Htv. alapján építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött mőszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre. Épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környezı külsı tértıl szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy idıszakos tartózkodás, illetıleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környezı csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület önálló rendeltetéső, a szabadból vagy az épület közös közlekedıjébıl nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja. A bevallási nyomtatvány egyes sorai FİLAP I. Bevallás fajtája Az építményadó alanya (a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezı személyi egyesülése) az, aki a naptári év elsı napján az építmény tulajdonosa. A Htv. szerint az építmény tulajdonosa az a személy, aki az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzıdést a földhivatalhoz benyújtották melynek tényét a földhivatal széljegyezte -, a szerzıdı felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának a használatbavételi engedély jogerıre emelkedését megelızı - átruházása esetén a szerzıdés ingatlanügyi hatósághoz történı benyújtását követıen a szerzı felet a használatbavételi engedély jogerıre emelkedésének idıpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történı tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékő jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. Amennyiben a tulajdonosok/vagyoni értékő jog jogosítottjai a megállapodás alapján kívánják benyújtani adóbevallásukat, úgy a megállapodás alapján benyújtott bevallás részt kell X jellel megjelölni, illetve az adóbevalláshoz mellékelni kell a kitöltött MEGÁLLAPODÁS őrlapot. Megállapodás hiányában minden tulajdonostársnak/vagyoni értékő jog jogosítottjainak külön-külön adóbevallást szükséges benyújtania. Ebben az esetben a nem megállapodás alapján benyújtott bevallás részt kell X jellel megjelölni. Fontos, hogy az építményekrıl helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani. A bevallás egy fılapból, valamint A, illetve B betétlapból áll. Lakásról és üdülırıl az A jelő betétlapot, kereskedelmi egységrıl (szállásépületrıl) és egyéb nem lakás céljára szolgáló épületrıl a B jelő betétlapot kell adótárgyanként kitölteni. A fılapon a csatolt és benyújtott A és B lapok száma rovatban feltüntetett darabszámnak meg kell egyeznie a III. pontban részletezett adótárgyak darabszámával.

2 2 II. Bevallás benyújtásának oka Az adókötelezettség keletkezése: új ingatlan esetén az adókötelezettség a használatbavételi, illetıleg a fennmaradási engedély jogerıre emelkedését követı év elsı napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követı év elsı napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintı változást (pl: a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminısítését) a következı év elsı napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszőnik az építmény megszőnése (az építmény lebontásra kerül vagy megsemmisül) évének utolsó napján. Az építménynek az év elsı felében történı megszőnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszőnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti! III. Ingatlan Az építmény pontos beazonosítása és az adó megállapítása érdekében meg kell adni a földrajzi fekvése szerinti pontos címét (1. pont), helyrajzi számát (2. pont), valamint az egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) darabszámát (3. pont). Annyi betétlapot kell majd a fılap mellé csatolni, ahány adótárgyat (épületrészt) jelöl ebben a pontban! IV. Bevallás benyújtója Ebben a részben szükséges megjelölni a bevallásbenyújtó minıségét, tulajdoni (jogosultsági) hányadát, illetve az azonosításához szükséges adatokat. IV/A. Tulajdonostársak adatai Amennyiben több tulajdonosa is van az ingatlannak, úgy a IV/A. pontban a tulajdonostársak adatait is kérjük megadni. V. Elızı/következı tulajdonosok adatai Ebben a pontban az építmény elızı, illetve korábbi tulajdonosát (tulajdonosait), illetve az építménnyel kapcsolatban korábban adózó személyt (pl. vásárlás esetén az eladót, értékesítés esetén az új tulajdonost, öröklés esetén az örökhagyót), megszőnéskor (pl. eladásnál) a következı tulajdonos(ok) adatait kérjük feltüntetni. VI. pont A dátum és a bevallás benyújtójának (meghatalmazottjának) aláírása szükséges. A bevallást aláírás hiányában elfogadni nem áll módunkban! A jelő betétlap lakásról, üdülırıl Az A jelő betétlapot a magánszemély, valamint a vállalkozó tulajdonában álló lakás, üdülı esetén kell kitölteni. Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni. A Htv. alapján lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 91/A. -a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minısülı és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. A Htv. szerint üdülı: az ingatlan-nyilvántartásban üdülıként (üdülıépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület. I. Bevallás benyújtója A bevallás benyújtó nevét (cégnevét), adóazonosító jelét, illetve adószámát kell megadni. Megegyezik a FİLAP IV. részének 3. és 6. pontjaival. Megállapodás alapján történı adózás során a felhatalmazott tulajdonos adataival készül. II. Ingatlan Az ingatlan-nyilvántartás adataira alapozva meg kell adni az ingatlan címét és helyrajzi számát (a FİLAP III. részének 1. és 2. pontjával megegyezı). Fontos, hogy ezek a földhivatali nyilvántartásban szereplı adatokkal megegyezzenek. III. Épület jellemzıi Az épület fajtáját (1. pont), hasznos alapterületét (2. pont), valamint az épület hasznosításának módját (3. pont) kell megadni. Az üzleti célú ingatlan jelölését azért kell elvégezni (3. pont), mert törvényi szabályozás miatt megszőnt a települési önkormányzatok kedvezmény- és mentességnyújtási lehetısége a vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete után.

3 3 A Htv. szerint hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülıhöz tartozó kiegészítı helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belsı lépcsıjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külsı tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50 %-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe beszámítani. Az egy helyrajzi számon lévı, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni. Kiegészítı helyiség: a lakáshoz, üdülıhöz tartozó, jellegénél is kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince, ide nem értve a gépjármőtárolót. Melléképület, melléképületrész: a lakás, az üdülı elhelyezésére szolgáló telken lévı és a lakás, üdülı szokásos használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzelı, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, ide nem értve a gépjármőtárolót. A többlakásos lakóépületben lévı lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelı tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévı közlekedı és tárolóhelyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség közösen használja. IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja Új ingatlan esetén a használatbavételi engedély jogerıre emelkedésének napját, ennek hiányában a tényleges használatbavétel napját; ingatlan vásárlása; eladása esetén, az adásvételi szerzıdés földhivatalhoz történı benyújtásának, széljegyzésének dátumát; vagyoni értékő jog alapítása, megszőnése esetén a földhivatali bejegyzés, illetve törlés napját; az ingatlan megszőnése esetén az ingatlan teljes elbontásának napját, illetve megsemmisülésének napját kell feltüntetni. Öröklés esetén a tulajdonjog szerzés idıpontja vonatkozásában a polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, mely szerint a tulajdonjog keletkezése az örökhagyó elhalálozását követı év elsı napjától keletkezik, a bevallási határidı a hagyatékátadó végzés jogerıre emelkedésétıl számított 15. nap. Egyéb változás esetén pl: rendeltetésmód változás, alapterület módosulása esetén az adókötelezettséget érintı változás idıpontját kell feltüntetni. V. Törvényi mentesség A Htv. szerint mentes az építményadó alól a szükséglakás, a gyógy- vagy üdülıhelynek nem minısülı kistelepülésen fekvı komfort nélküli lakásból 100 m2, a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség; a költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló építmény. 1. pont: Szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvıbeteg-ellátást, megelızı, illetıleg szőrıvizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentıszolgálatot végez, továbbá a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár. Nevelési-oktatási intézmény: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában, a felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 18. (1)-(2) bekezdésében és a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény 2. -ában meghatározott intézmény; 2. pont: Szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 91/A. 6. pontja alapján, az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben) legalább egy helyiségnek alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja; külsı határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékő fal; ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá főthetı; és WC-használata, valamint vízvétel lehetısége biztosított. 5. pont: A Htv. alanyi mentesség címén kimondja, hogy a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv, a költségvetési szervnek nem minısülı nevelési-oktatási intézmény és kizárólag helyi iparőzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısülı nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelızı adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétérıl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A bevallást az adómentességet igénylı szervezeteknek is el kell készítenie, majd minden év január 15-ig nyilatkoznia szükséges a feltételek meglétérıl. Mentességrıl adott nyilatkozat esetén a mentes területrész nagyságát is fel kell tüntetni. Költségvetési szerv és egyház tulajdonában lévı jellegtıl és használattól függetlenül valamennyi építmény adómentességet élvez.

4 4 VI. Nyilatkozat a mőemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételérıl Amennyiben a mőemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévı önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a Htv.-ben meghatározottak szerint a felújításra január 1-jét követıen kiadott építési engedély jogerıre emelkedését követı három egymást követı adóévben mentes az adó alól. Amennyiben a Htv. 13/A. -a szerinti adómentességet igénybe kívánja venni, ezen részt X jellel szükséges jelölni, valamint meg kell adni az építési engedély jogerıre emelkedésének napját. VII. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 33/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelete által nyújtott mentességek Annak érdekében, hogy Ön jogosultság esetén igénybe tudja venni az adómentességeket, illetve adókedvezményeket a megfelelı rovatok kitöltése elengedhetetlen. 3. 1) pont: a magánszemély tulajdonában álló lakás, valamint a vállalkozó üzleti célt nem szolgáló lakása 100 m 2 hasznos alapterületig, a 100 m 2 feletti rész adóköteles. Az A jelő betétlapon dátum feltüntetése és a bevallásbenyújtó aláírása szükséges. B jelő betétlap kereskedelmi egységrıl (szállásépületrıl), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületrıl A B jelő betétlapot a kereskedelmi egységrıl, szállásépületrıl, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületrıl kell kitölteni. Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni. A Htv. alapján kereskedelmi egység: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözınek, büfének, cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglınek, presszónak, irodának, mőteremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelınek, kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak minısülı vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész. Szállásépület: az a kereskedelmi egység, mely szálláshely-szolgáltatás nyújtására alkalmas, így különösen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak minısülı vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjármőtárolónak, raktárnak, üvegháznak, mőhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hőtıháznak, gyárnak minısülı vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a melléképületrész. A lakáshoz, üdülıhöz tartozó gépjármőtároló: a lakóépületben lévı épületrész, vagy a lakóépület elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely kialakításánál fogva gépjármő tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel. Azaz az egy helyrajzi számon lévı, lakással szerkezetileg egybeépült gépjármőtároló ugyanúgy külön adótárgynak minısül, mint az, amelyik a telken különálló építményként funkcionál. A garázs és a gépjármőtároló esetében is a B jelő betétlap kitöltése szükséges. I. Bevallás benyújtója A bevallásbenyújtó nevét (cégnevét), adóazonosító jelét, illetve adószámát kell megadni. Megegyezik a FİLAP IV. részének 3. és 6. pontjaival. II. Ingatlan Az építmény címét és helyrajzi számát kell megadni. Megegyezik a FİLAP III. részének 1. és 2. pontjaival. III. Épület jellemzıi Az épület fajtáját (1. pont), hasznos alapterületét (2. pont), valamint az épület hasznosításának módját (3. pont) kell megadni. A hasznos alapterület nagyságát az A jelő betétlap kitöltési útmutatójának III. pontjában foglaltak szerint kell meghatározni. IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja Megegyezik A jelő betétlap kitöltési útmutatójának IV. részében foglaltakkal. V. Törvényi mentesség

5 5 A Htv. szerint mentes az építményadó alól a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg nevelésioktatási intézmények céljára szolgáló helyiség; a költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló építmény (megegyezik A jelő betétlap kitöltési útmutatójának V. részében foglaltakkal. A Htv. szerint adómentes továbbá az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mőtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerően állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. VI. Nyilatkozat a mőemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételérıl Megegyezik A jelő betétlap kitöltési útmutatójának VI. részében foglaltakkal. VII. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 33/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelete által nyújtott mentességek 3. 1) pont: mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármő tárolására használt garázs, gépjármőtároló, amennyiben az a 164/1995. (XII.27.) Kormányrendelet 1. (3) bekezdésének a) pontja szerinti súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az ıt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban élı - a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozójának, élettársának vagy szerzıdés alapján tartásra kötelezett személynek, mint adóalanynak a tulajdonában áll. A súlyos mozgáskorlátozottság tényét orvosi szakvéleménnyel kell igazolni. 3. 3) pont: mentes az adó alól az épületnek nem minısülı fészer és szín. A B jelő betétlapon dátum feltüntetése és a bevallásbenyújtó aláírása szükséges. MEGÁLLAPODÁS őrlap Abban az esetben, amennyiben a tulajdonosok/vagyoni értékő jog jogosítottak megállapodás alapján kívánják benyújtani adóbevallásukat, ezt az adatlapot szükséges kitölteni és az adóbevalláshoz mellékelni. I. Ingatlan Az ingatlan földrajzi fekvése szerinti pontos címét, helyrajzi számát kell megadni. (Megegyezik az adóbevallás FİLAP III. részének 1., 2. pontjával.) II. Bevallás benyújtója A bevallás benyújtójának adatai az adóbevallás FİLAP IV. részében foglalt adatokkal egyezik meg. III. Megállapodás Ezen részben szükséges feltüntetni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett további tulajdonosok/vagyoni értékő jog jogosultjainak azonosító adatait, stb., illetve az itt megnevezett adóalanyok aláírása is szükséges. IV. pont A dátum és a bevallás benyújtójának (meghatalmazottjának) aláírása szükséges. A bevallást aláírás hiányában elfogadni nem áll módunkban! Tisztelt Adózó! Amennyiben a bevallás kitöltése továbbra is gondot, problémát jelent Önnek, úgy Sopron megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály Építményadó igazgatási ügyintézıi félfogadási idıben készséggel állnak a rendelkezésükre. Ügyfélfogadási idı: hétfı: , szerda , , péntek Levél cím: 9400 Sopron, Fı tér 1. Telefonszám: 99/ , , Sopron város adóügyekkel kapcsolatosan elérhetı honlapja: Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány másolatot, annak benyújtását, illetve átvételét igazoló bizonylatait 5 évig megırizni szíveskedjék.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében kérjük, tanulmányozza át a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ -t, hiszen ez segítséget jelenthet a helyi adóként működő építményadó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport Szobaszáma: B épület/ 11. sz., 14. sz. Telefon:

Részletesebben

Ügytípus: Építményadó

Ügytípus: Építményadó Ügytípus: Építményadó Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe Az ügyintézéshez szükséges és honlapról letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 34/2011. (XII. 16.), a 26/2010. (XII. 17.), a 42/2009. (XII. 15.), a 6/2009. (II. 27.), a 38/2008. (XII. 9.) és a 10/2008.(IV. 9.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete az építményadóról

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 75. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL A 3/1996. (I. 25.) 3, A 29/1996. (IX. 2.) 4, A 37/1996. (XI. 11.) 5, A 45/1997. (1998. I. 1.) 6,

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Általános rendelkezések 1. Hajdúbagos Község Önkormányzata az Önkormányzati törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2008-2011 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben