A Kıszegi Szálasi-bunker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kıszegi Szálasi-bunker"

Átírás

1 A Kıszegi Szálasi-bunker ( Forrás: Dr. Bakkay Kornél ) október 15-e után az országgyőlés Szálasi Ferencet nemzetvezetıvé választotta november 4-én, de a Szálasi-kormány már csak november 21-ig maradt Budapesten, maga Szálasi december 11-ig, ugyanakkor megindult a nyugatra költözés. A Kabinetiroda november 8-án Budapestrıl Kıszegre települt át, a Nemzetvezetı Polgári irodája, amelyet Langsfeld Géza vezetett ugyancsak Kıszegre, a Szent Imre Missziós Házba költözött december 25-én. A kitelepülésrıl Veesenmayer már november 8-án kelt levelében tájékoztatta Ribbentrop Külügyminisztert, s ezt a lépést erısen helytelenítette. Elıször Farkasgyepőre vonultak vissza (Gyepő I.), majd Brenbergbányára és utána Kıszegre és Velembe. A rendelkezésre álló adatok szerint Kıszegen november derekától tartózkodott Szálasi Ferenc kormánya és kabinetirodája, noha ı maga huzamosan csak március 1-27 között volt Kıszegen december második felében Kıszegen találkozott Szálasi Veesenmayerrel december 15- én érkezett meg Kıszegre a Nemzetvezetı Katonai irodája, Deák Ferenc vezérırnagy irányításával, a M. Kir. Testırség (Amely nem azonos a korábbi testırséggel!) és a koronaırség. A Pártiroda, Csia Sándor vezetésével a kıszegi OTI Tüdıszanatóriumba (Dreiszker) került. A Nyilaskeresztes Párt vasi fıispánja Kocsád Emánuel volt november 6-án Kıszegre költözött Szálasi Ferenc testvére, Szálasi Rezsı, aki a Pallas Nyomdával együtt a kıszegi Domonkos-rendi zárdaházban szállásolta el magát. Külföldi követségek Szombathelyen voltak. Liska Jenı építési vállalkozót bízták meg a Szabóhegy mögötti Kincshegy (Kindsberg volt az eredeti neve, Felsıerdı) térségében egy bombabiztos vezéri bunker megépítésével, valamint a földfelszínén létesítendı barakk rendszer

2 kialakításával. Liska november végén hattagú családjával és beosztottjaival: Hartyáni Lászlóval és Füzeskéri Józseffel, menekültként le is költözött, hiszen Récsey ezredes lakáskiutalást kért számukra. Szombathelyen volt Kıtelekí Dénes barakk-gyártó cége. Ezt a területet Szabó-hegyi Gyepő II. vezéri védıkörletnek nevezték, jóllehet a Gyepő II. megnevezés már telétıl nyomon követhetı. A Liska-cég fımérnöke Füzeskéri volt. Az építkezésen, mint kımőves részt vett Erdész János (elhunyt), Weolfer Ludwig (elhunyt), egy zalai ember és Maitz József (született 1925-ben, lakás: Kıszeg, Dózsa Gy. u. 13.). Bolfán István (született 1926-ban, lakik: Perenye, Petıfi S. u. 4.) azt meséli, hogy Perenyérıl kb. 30 embernek kellett a törvényben elıírtak szerint, a védelmi vonalak kiépítésére, közmunkákat végezni, ámbár ezt megfizették. Ez általános gyakorlat volt, például Cákról is sok nem zsidó munkaszolgálatos indult naponta. Meglehetısen gyenge emlékezete szerint ıket német katonák 8?) kísérték. Nekik, állítólag, azt mondták, hogy a bunker földalatti kórháznak készült. Úgy emlékszik 25 napot dolgoztak ott. A fa barakkok közül legmagasabb a testırség 42 m hosszú barakkja állt, ez alatt volt egy 25 m hosszú barakk, majd Szálasi Ferenc 18 m x 5 m barakképülete. A konyha és a hadtáp épülete a fılejárattól északra helyezkedett el. Szálasi barakkja úgy készült, hogy a bunker folyosóiból és a termeibıl kézi erıvel és légkalapáccsal kitermelt földet és sziklás törmeléket a legalsó (nyugati) fıbejárat elıtti térségre halmozták fel, un. vak pilótáknak nevezett nagy rönkök függıleges lehelyezése révén megerısítve a hányt földet, majd elegyengetés után, erre fektették rá a koszorúgerendákat novembere nagyon hideg volt, erısen fagyott, sıt 30 cm vastag hó is esett november vége felé. Tehát a fagyott talajra kellett ráhelyezniük a vak pilótákat. Ennek következtében állt elı február végén az a helyzet, hogy Szálasi vezéri fa barakkja, kivált a fürdıszoba és a hálószoba megroggyant, a

3 parketta megsüllyedt a cserépkályhák megdıltek. Ekkor kérték fel egy szombathelyi céget a hibák kijavítására. Ezen cégben dolgozott Markovics Lajos és fia, József, valamint a kıszegi Ecker Ferenc, Tompek János, Borostyán István. Ekkor, februárjában, három napon át dolgozott a csapat, felszedték a Szálasi-barakkban a parkettát és úgy erısítették meg az altalajt. Markovics József (született 1927-ben, Kıszeg Kiss János utca 9.) állítása szerint a barakkok építését munkaszolgálatos zsidókkal végeztették, akiket a cáki Abért-ház nagy pajtájából hajtották át minden nap munkára. Sáska vezérırnagy november 5-én kelt levelében 25 ezer zsidó munkás rendelkezésre bocsájtásáról beszél a közmunkák vonatkozásában. Egy december 5-én kelt kıszegi összesítés szerint Kıszegen ekkor 5000 zsidó volt. Dr. Görgényi kıszegi járási fıszolgabíró december 18.-i jelentése Kıszegen és Bozsokon 9000 zsidó munkást említ, akik egyáltalán nem alkalmasak a munkára. sokan meghaltak, ezért fel kellene menteni ıket ezen fizikai munkavégzés alól. Gönczi Mihály (született 1929-ben, Kıszeg, Őrhajósok útja 25/a) egykori határırtiszt (ávós) elmondása szerint a bozsoki munkaszolgálatosokat egy Kiss bácsi nevezető nyilas faluvezetı irányította, s ık ásták ki a háromszoros lövászárokrendszert és a Kenyérhegynél a tankcsapdákat. Markovics zsidó munkaszolgálatosokról nem beszélt, de azt elmondta, hogy a munka végeztével megérkezett Szálasi, aki finom modorú, halk szavú, istenhívı, puritán ember volt. Így jellemezte ıt Borbély István jezsuita szerzetes, aki gyóntatója is volt. Mindannyiukkal kezet fogott, majd gazdagon megvendégelte ıket. A bunker fıbejárata 18 m mély volt, vasbeton akna volt, s ez fával volt kibélelve, eléggé durva munka volt, és fa csigalépcsı vezetett lefelé, tehát emlékezete szerint lift nem volt! Mások viszont határozottan liftrıl beszéltek, amelynek létezését a késıbbi adatok is valószínősítik. Noha lehetséges, hogy csak terv volt a lift késıbbi elhelyezése.

4 Maitz József elmondta, hogy itt nem volt sziklás a talaj, hanem csak erdei földbe (üledékes zollos tölgyfa pallókkal ácsolták (dúcolták) ki. Emlékezete szerint ez a lejárat is fenyıdeszkával ki volt lambériázva s ekkor még fa csigalépcsı vezetett lefelé. Vértes Ernı (született, 1940-ben, kıszegi lakos) elmondása szerint 1954-ben még állt az a vasbetonból készített fedett fülke, amely a fılejáratot fedte, ı maga nemcsak látta, de álldogálltak is alatta (s éppen a feltárást vezetı régésszel, aki vele egykorú pajtása volt!), jóllehet maga a lejárati akna jórészt már be volt töltıdve. Ez a fılejárat közvetlenül a Szálasi-barakk közepén húzódó folyosó vonalában volt, ahová Szálasi nemzetvezetı és m.kir. miniszterelnök hálószobája is nyílt. A folyosóról ajtó nyílott a lejárati aknára, amelyet befedtek. Így tehát légi veszély esetén Szálasi azonnal és közvetlenül le tudott menni az óvóhelyre. Építésekor létrákkal mentek lefelé és a kitermelt földet, állítólag, villanyárammal mőködtetett csörlıkkel húzták fel. Adataink szerint a 18 m mély fılejáratbóleg y rövidebb, cm széles, 220 cm magas folyosó vezetett nyugat felé, melyet ugyancsak tölgyfa ácsolattal béleltek (fıte fákkal, bányatárna-rendszerben), majd derékszögő törés után dél felé folytatódott a folyosó s újabb derékszögő töréssel ismét nyugat felé. A folyosón villanyvilágítás volt s a fordulóknál telefon-készülékek. Markovics József ácslegényt Szálasi Ferenc tisztiszolgája, egy bizonyos Mihály nevő szakaszvezetı, levitte a fılejárat csigalépcsıjén (ennek átmérıje volt2,5 m) és egészen eljutott az 50-es vastagságú téglafalazással készült vezérkari terem vasbeton aljajtajáig, amelyet egy ır belülrıl nyitott ki. A 9 x 3,5 (belvilág 3 x 3) m-es terem középén egy hosszú asztal állott, a falon Nagy-Magyarország térképe, a beton padlózatot vörös szınyeg fedte. A mennyezet boltozott volt. Maitz József szerint, aki maga is falazta a termet, a sablonnal kialakított téglabolt 25 cm vastag volt s a boltív közepén erıs betonkötést, a nyílásoknál (ajtók) vasbeton áthidalókat alkalmaztak. A téglákat a Keresztkúti, tervezett MÁV-üdülı területérıl hozták ide, ahol egy 160 m hosszú

5 épületet kívántak felépíteni, de ezt a tervet a háború meghiúsította. A többi téglát, késıbb (1953-ban) a Herman-forrási határırlaktanya építésekor használták fel. A felsı akna (B akna), amely eredetileg 21,5 m mély volt s jelenleg, feltöltıdve is a legmélyebb (min. 12 m) szellızı és viszkijárati akna volt, talán egy elektromos meghajtású gyorsfelvonóval (?). A vezérkari terem és a déli (10x3 m) terem közötti folyosó m hosszúságú volt, amely eredetileg vagy téglafalazatú vagy tölgy/ vagy akác/ fagerendás szerkezető. A készítı mesterek két felıl fúrták az alagút folyosót és a mérnöki kimérés hibája folytán 30 cm-es eltéréssel találkoztak. A déli terem felé vezetett a kétszeres derékszöggel megtörtét C akna, amely ugyancsak lejáratként funkcionált. itt mentek le a tisztek a 2. számú terembe. Ebben az aknában biztosan csigalépcsı volt. Ezt adták elı az egykori szemtanúk. A bányatárnákhoz hasonlóan biztosított folyosók fenyıdeszkával voltak beburkolva, lambéria-szerően. Az a kutatás kezdetén nyitott kérdés volt, hogy téglafalazással készültek-e folyosók s azokat is burkolták-? A késıbbiek során tisztázódtak ezek a kérdések s kiderült nem téglafalazással készültek, hanem trána rendszerben, gerenda és deszka bélettel. A bunker építési munkálatai a tervezettnél lassabban folytak, erre utal Kocsárd Emánuel vasi fıispán december 16.-i levele Endre Lászlóhoz, amelyben egy december 13.-i kıszegi értekezésrıl számol be, amelyen a Kıszeg körüli erıdítési munkálatoknál alkalmazott zsidó munkások és kivezényelt polgáribb személyek foglalkoztatása volt a téma s itt esik szó az óvóhelyek építésének késedelmességérıl. A kıszegi fatelepes Müller Ferenc építımester december 14-én kelt levelében azt írta Kocsárd Emánulnek, hogy ı dolgozik a velemi óvóhelyen. Kocsárd Emánuel fıispán és kormánybiztos válaszlevelében, december 17-én azt írta: a legfontosabb a velemi és a kıszegi óvóhelyek megépítése, 40 fogat kell és Müller Ferenc csak ezeken dolgozhat. A munka azért lassult le, mert, amint dr. Görgényi kıszegi járás fıszolgabírója írja december 21-én Kocsárd Emánuelnek, a német O.T. Bauleitung rendre lefoglalja a Müllerhez

6 irányított faanyagot. Kıszeg életében zavart keltett, hogy a nyilasok Gyöngyös Endre polgármestert kényszernyugdíjazták november 11-én és helyébe január 4-én ideiglegenes megbízással Detre Istvánt ültették. Chernel Erndı kıszegi fıszolgabíró azonnali leváltását Endre László követte november 15-én. Szabadváry Ferenc kıszegi szappangyáros ellen és felléptek., talán azért, mert ı a késıbbi kommunista párttitkárnak, Márkus Bertának (Kıszeg, Deák. u. 19-) is felmondott nyilas-vonzalma miatt. Kıszeg lakossága a negyvenes években fı volt, decemberében a menekültettek, a betelepítettekkel és a zsidó internáltakkal együtt Kıszeg népessége fı lett. Ebbıl a magyar katonaság 1600 fı, német katonaság 523 fı, a HM Vezérkar 750 fı, a Fıvezérség 600 fı, a Nemzetvezetı katonai irodája 350 fı, a miniszterelnökség 700 fı, zsidó munkás 5000 fı március 29-én, nagycsütörtökön jöttek be az oroszok Kıszegre, de lassan nyomultak elıre. Vértes Ernı felidézte Borbás István sekrestyés beszámolóját, aki szerint március 29-re csaknem teljesen kiürült a város, sokan a hegyekbe menekültek, sokan nyugatra. Székely László apátplébános és Borbás Imre a Jézus Szent Szíve templomban misét celebrált, miközben a lovas kozákok berontottak a Fı térre. Vitéz Detre Gyula László, aki 1941-tıl a szegedi V., hadtest 9. gyalogezred II. zászlóaljában szolgált, elıbb, mint hadnagy, késıbb (1944) fıhadnagy, 1943-tól századparancsok, az egyike azon katonáknak, akik utolsóként hagyták el a kıszegi Gyepő II. körletét. A zászlóalj parancsnoka 1942-ig Zoltay alezredes volt, ıutána Mészáros István, elıbb alezredes, majd testırezredes. Szálasi Ferenc ugyanis október 16-án a 9/II. zászlóaljat testırzászlóaljnak nyilvánított, azaz nevezte ki október 17-tıl Detre gyula fıhadnagy a biztonsági ırséget látta el a századával. Detre a következıket írja: A szent korona ırsége a helyén maradt, de jó néhány régi testır, tiszthelyettes, alhadnagy és két-három testırtiszt is tovább

7 szolgált a zászlóaljunkban. A nyilas hatalomátvételkor elıírták a katonák számára is az Árpád-sávos nyilaskeresztes karszalagok viselését, de ezt késıbb visszavonták november utolsó hetében áthelyezték a 9/II. testırzászlóaljat Kıszegre, illetve Velembe. Velem állomásparancsnoka vitéz Gömbös Ernı tüzérszázados, Szálasi szárnysegédje volt. A velemi Stierling-villa kertjében elhelyezett Szent Korona-bunker külsı ırségét is ez a zászlóalj látta el. Magában a villában lakott Szálasi édesanyja, testvére, Szálasi Vilma és Szıllısi miniszterelnök. A testırzászlóalj a kıszegi Herman-forrásnál gyakorlatozott március 26-án a kıszegi vasútállomásról elindult a Turán vonat, rajta tisztek, tiszthelyettesek, családtagok, Honvédelmi Minisztériumi alkalmazottak és a Honvéd Fıparancsnokság emberei. Sopronon keresztül ment a vonat Hammer- Eisenstrasseba. A testırzászlóaljat március 28-án a város és a Gyepő II. védelmére bevetésre rendelték. Kıszeg városparancsnoka Kubicza Kálmán vezérkari százados volt. Védıállások voltak a szombathelyi mőút mellett és a Kıszeg-Velem-Cák-Kıszegszerdahely vonalon. Reggel 6-kor erıs tüzérségi tőz érte a Gubahegyi magaslatot, majd 8 órától az oroszok a várost lıtték. Király vezérkari százados parancsa szerint a várost 12 óráig minden áron tartani kell, noha az Árpád-téri Gyurátz Ferenc Liceum épülete is ellenséges tőz alá került. A szombathelyi úton kıszeg felé tartó szovjet harckocsik közül egyet kilıttek. A lövıi úton 48 szovjet harckocsi nyomult elıre. Ekkora a magyar légvédelmi tüzérek (Péterfy Sándor alezredes az 5. légvédelmi tüzérosztálya három üteggel) elhagyták állásaikat, mert zömük hısi halált halt, s így Kıszeg északnyugat, nyugat és dél felıl teljesen védtelen maradt. 10 óra 45-kor Kıszegfalva felıl 52 harckocsi, Szombathely felıl 60 harckocsi közeledett a város felé. Szakony felıl a szovjet 9. gárda-hadsereg harckocsijai törtek elıre. Az oroszok heves tőz alá vették a Szabó-hegyi védıállást. Az oroszok csapatok eközben elérték a város fıterét, minden ellenállás nélkül! Ekkor lezárták a Király-völgyi utat. Detre Gyula százada visszavonult a Szálasi-bunker irányába, a Kendik-hegy felé. Itt

8 nagymennyiségő lıszert és robbanóanyagot robbantottak fel, amire a szovjet elırenyomulás leállt március 29-én 11 órakor Király vezérkari százados Paraj százados gépkocsijában ülve kitőzte a fehér zászlót, átment a szovjetekhez, magával vitte a testırzászlóalj megszálló vázlatát is. Ezt követıen a védı zászlóalj a Szabóhegy keleti lejtıjén rendezkedett be védelemre. A parancsnok, Mészáros István testırezredes távozása után vitéz Horkay László vk. százados és Deák Ferenc vezérırnagy volt. Az oroszok ekkora elfoglalták Rıtfalvát, a németek viszont a szabóhegyen a szerpentinutat felrobbantották, valamint a hidakat és az átjárókat. Az oroszok gyalogsági támadást intéztetek Szálasi védıkörlete ellen, de ekkor még visszavetették ıket. 17 órakor az oroszok leventéket és ruszin katonákat küldtek fel a vezéri szállásra, hogy a védık adják meg magukat. Ezek közül Detre Gyula járırei elfogtak néhányat, akik elmondták, hogy a parancsot kiadó orosz tábornok mellett volt Király Béla is. 18 órakor a csapatok kivonását rendelték el a védıkörletbıl. A visszavonulást biztosító két golyószórós raj erıs ellenállásával 19 órától a szovjetek rohamot intéztek a védıkörlet ellen s azt 0 órára elfoglalták, az ellenállók pedig nagyobb részt elestek. A )/II. testır zászlóalj 458 fıs egységébıl elesett 42 fı, eltőnt illetve fogságba esett 99 fı, ugyanakkor a védıkörlet elıtt szovjet katona esett el. Többen hazaszökdöstek, illetve késıbb engedéllyel elhagyták az egységüket, hogy hazatérjenek. A zászlóalj megmaradt részt Lékán keresztül menekült Semmering, Mürzuschlag, Sankt Pölten felé. Nyilvánvalónak tőnhetne, hogy vagy az elvonuló magyarok, vagy az orosz csapatok a bunker fıbejáratát ekkor felrobbantották. Nagy kérdés volt már a kutatás kezdetén, hogy a másik két aknát miért nem robbantották fel, ha egyáltalán ık voltak a robbantók? De, mint kiderült nem ık voltak. A József-forrás melletti völgyben legalább félszáz hátasló és sok szekér maradt gazdátlanul. Maga Szálasi Ferenc, Lutz Gizellával (Nemzetes Keresztesasszony, akit Szálasi Édesszonyomnak nevezett s aki zömmel a Stierling-villában töltötte napjait)

9 együtt március 27-én 22 órakor gépkocsikkal hagyta el az országot. Kıszeget Beregfy, aki az 1933-ban épített kıszegi Küttel- (késıbbi Bartha, ma Tornay) villában lakott, ugyanekkor hagyta el a várost. A menetcél Sememring volt. Május elején innen mentek át Mattsee-be, ahol március 5-én az USA hadseregének Szálasiék megadták magukat. Március 28-án 19 órakor a Turán vonat is elindult a kıszegi vasútállomásról nyugat felé március 28-án a várost bombatámadás érte, március 29-én erıs aknatüzet kapott a város, sıt a Gyepő II. egyik barakkját is eltalálták. Mihelyst, Király vezérkari százados átállást követıen, a magyar honvédség utolsó alakulatai is úgy-ahogy visszavonultak, a kıszegi népség, elsısorban az ONCSAháziak, kifosztották a barakkokat és a bunkert. Orosz katonák késıbb nem nagyon merészkedtek a hegyekbe, ezért sem volt valószínő, hogy a Vörös Hadsereg késıbb robbantotta volna ott. Az elterjedt mendemonda alapja elsısorban mégis az lehetett, hogy április végén a kincs-pihenı közelében két Horváth és Biegnergyerek ekrazit rudak meggyújtása miatt halálra égett. A fosztogató csıcselék elıször a barakkokat, majd magát a bunkert rabolta ki, a lejárati aknák liftszerkezetét, csigalépcsızeté és dúcolt faburkolatát is lebontották. Talán úgy, hogy lentrıl felfelé haladtak s a végén létrán vagy csörlı segítségével jöttek a felszínre. A kıszegi újság azt írta, hogy ez a vezéri szállás teljes összkomforzattal berendezett, több épületbıl álló egység, volt elektromos világítással, csempe-kályhákkal, egy gyönyörő fenyveserdı közepén, hideg-meleg folyóvízzel és a föld mélyébe robbantott bombabiztos óvóhellyel. Ma még drótsövény veszi körül a kb. 3 holdnyi terület. Az egyik épület balszárnya alapos telitalálatot kapott. A többi épület ablakai mind kitörve, ajtói szétzúzva hevernek, de az épületek mind rendbe hozhatók. Késıbb júliusában azt írta az újság, hogy a a volt Szálasi-féle bőntanya épületeit ismeretlen tettesek rongálják, fosztogatják. A nyilas banditák számára készült, és minden kényelemmel felszerelt épületeket lassanként teljesen elpusztítja az alacsony mőveltségő tettesek barbársága Gönczi Mihály egykori államvédelmis rendırkapitány, Auguszt Ferenc (a pofozógép ) hordta el, akiknek

10 a halála után a bútorok a nevelt lányához kerültek, aki ma is él. Árbócz Imre kıszegi lakos közlése szerint, több teherautó bútort szállítottak el a védıkörletbıl s ezek egy része édesapja szemtanúsága szerint, a kıszegi városházára került. Ismereteink szerint a kıszegi táborokban ırzött zsidók között (ellentétben a cáki és bozsoki lágerekkel) nem vettek részt a kincshegyi (felsıeredi) munkálatokban. Kıszegen volt internáló tábor a Tátrai téglagyárnál, a Városi Téglagyárnál viszont (az Alsókörút 42/44 szám alatt, ahol most az emlékmő áll) nem laktak, csak dolgoztak zsidók, mivel ott csak raktár olt. A Czeke-féle téglagyárban laktak is, valamint az Eitner malomnál, amely a Canada-Petrol tulajdonában volt (itt mőködött egy Vaspöry nevezető csendırtiszt). A legtöbb zsidó és munkaszolgálatos az egykori honvéd laktanyában lakott, de voltak a sörgyárnál is, itt funérlemezbıl tákolt barakkok álltak, s állítólag egyszer egy német teherautó kipufogó csövét bevezették az egyik bódéba. A munkaszolgálatosok, együtt a civil lakosság kivezényelt tagjaival, a Steyer-házakat, a Vöröskereszeteseknél és a Gubahegyi, a cáki és a velemi tankcsapdáknál dolgoztak. Itt a Gubahegyen talált rá az exhumáló bizottság 1948-ban 20 x 50 x 4 m-es gödörre, benne állítólag kétezer koponyával. Az exhumált csontvázakat Füle Imre fuvaros szállította a vasútállomásra. Akkoriban az a hír járta, hogy Füle minden koponyáért kapott egy bizonyos összeget és rumot. A kıszegi munkatáborok egyikérıl dr. Bács Pál naplója révén kaptunk pontos leírást. A kıszegi halottakat 1945/46-ban Lovassy Andor tanár szedte össze. Emlékükre emlékparkot létesítettek és emlékoszlopot állítottak.

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684 ZÁRÓJELENTÉS 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684 A szakmai vizsgálat célja a víziközlekedési baleset és a rendkívüli

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt VAS MEGYEI LEVÉLTÁR VAS MEGYE SZOMBATHELY XIV.83. Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010 1 db (0,12) doboz = 0,12 ifm 8 db téka = 0,18 ifm Összesen: = 0,30 ifm Raktári hely: Jegyzék:

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Solti Hídfőcsata emléktúra

Solti Hídfőcsata emléktúra Solti Hídfőcsata emléktúra Molnár Gábor 2014 Tartalom A solti hídfőcsata története...2-3-4 A túra adatai...5 A túra útvonalak...6 A túra leírása...7 Befejezés...8 1 A solti hídfőcsata története 1944.november

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p.

Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p. Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p. mellett. Amikor a második világháború szovjet-földön vívott legnagyobb csatájáról

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára Nedec vára a Dunajec felıl A Balaton észak-nyugati csücskének környékén több település is ápol lengyel partnerkapcsolatokat, elsısorban Dél-Lengyelországban, azaz Kis-

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás)

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás) Tartószerkezetek megerısítése, átalakítása Elıadás BMGE Hidak és Szerkezetek Tanszéke 2008.09.22. 12 00 15 00 Kmf. 16. Elıadó: Iványi János okl. szerkezetépítı mérnök EUROPA-Mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület

Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület 2011. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tavasz A tél végén többször megfordultunk Tebén, de a hó miatt érdemi munkát, még ellenőrzéseket sem tudtunk végezni. Amint elolvadt

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel)

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel) Dorog Város Képviselı-testületének 13/2004.(V.03.) számú rendelete a Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint védınıi körzetekrıl (Egységes szerkezeten

Részletesebben

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Asbóth Miklós Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Kalocsa hidakban nagyon gazdag település.

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Terület visszacsatolások 1938-41 Az 1939-ben a Kárpátalja visszatértével szinte azonnal megkezdődött

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS MTA Gyerekprogram Iroda Delphoi Consulting A nevelıszülıi rendszer kutatása pilot kutatás Tartalom Rövid összefoglaló... 3 Háttér... 4 A nevelıszülıi rendszer

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI TÖRVÉNY ELEMZÉSE

A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI TÖRVÉNY ELEMZÉSE A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI TÖRVÉNY ELEMZÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 2007. Készítette: Pántya Péter tőzoltó hadnagy I. évfolyamos védelmi

Részletesebben

Katonák, akik szovjet kézre kerültek

Katonák, akik szovjet kézre kerültek 2013 május 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pályakép Nurlan Dulatbekov kazah jogtudós 1984-ben diplomázott. Ma a

Részletesebben

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Somogy az 1848-49. évi szabadságharcot követı katonatörténete 1860-ban kezdıdik, amikor is, 1860-ban Kaposvárra települ a Császári és Királyi 44.-es Gyalogezred

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Kiscsısz. Interaktív Faluház

Kiscsısz. Interaktív Faluház Kiscsısz Kiscsısz a Marcal-medencében, a Hunyor-patak széles,mocsaras völgyét jobb oldalról kísérı -10-20 méterig- emelkedı dombvonulat szegélyén fekszik. A Somló-hegytıl 13 km-re, Celldömölktıl 18 km-re

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete a Budaörs város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010. Egerszegi Fúvószene Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010. Tartalmi beszámoló 2010. év Bevezetı Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek során az alapcélok

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép: 2. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép: Üdülő az a nem üzleti

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. KÁPOLNA 2011. február 25-27.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. KÁPOLNA 2011. február 25-27. KÉPES KRÓNIKÁK fény KÁPOLNA 2011. február 25-27. MEGHÍVÓ VI. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó A Kápolnai csata 162. évfordulója alkalmából 2011. február 25. 26. - 27. Program: 5.

Részletesebben

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez

Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez Október 23-a elıtt Október 19-én vita a Zrínyi Kör szervezésében a kaposvári Helyırségi Klubban a megyei téeszek helyzetérıl. Az óriási érdeklıdésre való

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

SzEMéTKénT KEzELvE. LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG

SzEMéTKénT KEzELvE. LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG SzEMéTKénT KEzELvE LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG 2 SzEMéTKénT KEzELvE CSAK AKKOR visznek EL BEnnünKET InnEn, AMIKOR MÁR HALOTTAK LESzünK. Regina,

Részletesebben

1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Szolgálati használatra

1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Szolgálati használatra mm^étimt^tá 1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Csapatkivonás BBC London, 1989. április 25 Panoráma Ma megkezdődött a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok részleges kivonása, amely Moszkva szerint végül

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi

Részletesebben

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA Emlékezzünk Én még ismertem Tóth Ilonkát. Szelíd hangján, de határozott számonkéréssel oktatta 75 fős elsőéves ápolónői hallgatóinak az anatómiát, mint szigorló orvos 1955-ben. Nem igaz, hogy Ő gyilkolt!.

Részletesebben

Interaktív táblák tartóssága mi az igazság? Mit értünk tartósságon, és miért fontos ez?

Interaktív táblák tartóssága mi az igazság? Mit értünk tartósságon, és miért fontos ez? Interaktív táblák tartóssága mi az igazság? Mit értünk tartósságon, és miért fontos ez? Ez a dokumentáció csupán tájékoztatási céllal készült. SMART Technologies Inc. fenntartja magának a jogot, hogy külön

Részletesebben

Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat

Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1051 Budapest, Nádor utca 22. 2014. szeptember 20-21. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

Részletesebben

Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete

Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete Szakmai beszámoló Forró Katalin Tragor Ignác Múzeum Vác Helyszín Görög Templom Kiállítóterem, Vác, Március 15. tér 19. Időpont 2015. augusztus.

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Tervpályázati műleírás Adottságok A tornaterem tervezett helye (a gimnázium meglévő alsó sportpályája) a történeti városszövet és a 70-es évekre

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118, email: nyugszov@hu.inter.net)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY KŐBÁNYA KADA UTCA SÖRGYÁR UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN TALÁLHATÓ SZŐLŐFÜRTÖS FESZÜLET ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY Készítette: Mednyánszky Miklós kulturális örökségvédelmi szakértı Eng.sz.:

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben