A Kıszegi Szálasi-bunker

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kıszegi Szálasi-bunker"

Átírás

1 A Kıszegi Szálasi-bunker ( Forrás: Dr. Bakkay Kornél ) október 15-e után az országgyőlés Szálasi Ferencet nemzetvezetıvé választotta november 4-én, de a Szálasi-kormány már csak november 21-ig maradt Budapesten, maga Szálasi december 11-ig, ugyanakkor megindult a nyugatra költözés. A Kabinetiroda november 8-án Budapestrıl Kıszegre települt át, a Nemzetvezetı Polgári irodája, amelyet Langsfeld Géza vezetett ugyancsak Kıszegre, a Szent Imre Missziós Házba költözött december 25-én. A kitelepülésrıl Veesenmayer már november 8-án kelt levelében tájékoztatta Ribbentrop Külügyminisztert, s ezt a lépést erısen helytelenítette. Elıször Farkasgyepőre vonultak vissza (Gyepő I.), majd Brenbergbányára és utána Kıszegre és Velembe. A rendelkezésre álló adatok szerint Kıszegen november derekától tartózkodott Szálasi Ferenc kormánya és kabinetirodája, noha ı maga huzamosan csak március 1-27 között volt Kıszegen december második felében Kıszegen találkozott Szálasi Veesenmayerrel december 15- én érkezett meg Kıszegre a Nemzetvezetı Katonai irodája, Deák Ferenc vezérırnagy irányításával, a M. Kir. Testırség (Amely nem azonos a korábbi testırséggel!) és a koronaırség. A Pártiroda, Csia Sándor vezetésével a kıszegi OTI Tüdıszanatóriumba (Dreiszker) került. A Nyilaskeresztes Párt vasi fıispánja Kocsád Emánuel volt november 6-án Kıszegre költözött Szálasi Ferenc testvére, Szálasi Rezsı, aki a Pallas Nyomdával együtt a kıszegi Domonkos-rendi zárdaházban szállásolta el magát. Külföldi követségek Szombathelyen voltak. Liska Jenı építési vállalkozót bízták meg a Szabóhegy mögötti Kincshegy (Kindsberg volt az eredeti neve, Felsıerdı) térségében egy bombabiztos vezéri bunker megépítésével, valamint a földfelszínén létesítendı barakk rendszer

2 kialakításával. Liska november végén hattagú családjával és beosztottjaival: Hartyáni Lászlóval és Füzeskéri Józseffel, menekültként le is költözött, hiszen Récsey ezredes lakáskiutalást kért számukra. Szombathelyen volt Kıtelekí Dénes barakk-gyártó cége. Ezt a területet Szabó-hegyi Gyepő II. vezéri védıkörletnek nevezték, jóllehet a Gyepő II. megnevezés már telétıl nyomon követhetı. A Liska-cég fımérnöke Füzeskéri volt. Az építkezésen, mint kımőves részt vett Erdész János (elhunyt), Weolfer Ludwig (elhunyt), egy zalai ember és Maitz József (született 1925-ben, lakás: Kıszeg, Dózsa Gy. u. 13.). Bolfán István (született 1926-ban, lakik: Perenye, Petıfi S. u. 4.) azt meséli, hogy Perenyérıl kb. 30 embernek kellett a törvényben elıírtak szerint, a védelmi vonalak kiépítésére, közmunkákat végezni, ámbár ezt megfizették. Ez általános gyakorlat volt, például Cákról is sok nem zsidó munkaszolgálatos indult naponta. Meglehetısen gyenge emlékezete szerint ıket német katonák 8?) kísérték. Nekik, állítólag, azt mondták, hogy a bunker földalatti kórháznak készült. Úgy emlékszik 25 napot dolgoztak ott. A fa barakkok közül legmagasabb a testırség 42 m hosszú barakkja állt, ez alatt volt egy 25 m hosszú barakk, majd Szálasi Ferenc 18 m x 5 m barakképülete. A konyha és a hadtáp épülete a fılejárattól északra helyezkedett el. Szálasi barakkja úgy készült, hogy a bunker folyosóiból és a termeibıl kézi erıvel és légkalapáccsal kitermelt földet és sziklás törmeléket a legalsó (nyugati) fıbejárat elıtti térségre halmozták fel, un. vak pilótáknak nevezett nagy rönkök függıleges lehelyezése révén megerısítve a hányt földet, majd elegyengetés után, erre fektették rá a koszorúgerendákat novembere nagyon hideg volt, erısen fagyott, sıt 30 cm vastag hó is esett november vége felé. Tehát a fagyott talajra kellett ráhelyezniük a vak pilótákat. Ennek következtében állt elı február végén az a helyzet, hogy Szálasi vezéri fa barakkja, kivált a fürdıszoba és a hálószoba megroggyant, a

3 parketta megsüllyedt a cserépkályhák megdıltek. Ekkor kérték fel egy szombathelyi céget a hibák kijavítására. Ezen cégben dolgozott Markovics Lajos és fia, József, valamint a kıszegi Ecker Ferenc, Tompek János, Borostyán István. Ekkor, februárjában, három napon át dolgozott a csapat, felszedték a Szálasi-barakkban a parkettát és úgy erısítették meg az altalajt. Markovics József (született 1927-ben, Kıszeg Kiss János utca 9.) állítása szerint a barakkok építését munkaszolgálatos zsidókkal végeztették, akiket a cáki Abért-ház nagy pajtájából hajtották át minden nap munkára. Sáska vezérırnagy november 5-én kelt levelében 25 ezer zsidó munkás rendelkezésre bocsájtásáról beszél a közmunkák vonatkozásában. Egy december 5-én kelt kıszegi összesítés szerint Kıszegen ekkor 5000 zsidó volt. Dr. Görgényi kıszegi járási fıszolgabíró december 18.-i jelentése Kıszegen és Bozsokon 9000 zsidó munkást említ, akik egyáltalán nem alkalmasak a munkára. sokan meghaltak, ezért fel kellene menteni ıket ezen fizikai munkavégzés alól. Gönczi Mihály (született 1929-ben, Kıszeg, Őrhajósok útja 25/a) egykori határırtiszt (ávós) elmondása szerint a bozsoki munkaszolgálatosokat egy Kiss bácsi nevezető nyilas faluvezetı irányította, s ık ásták ki a háromszoros lövászárokrendszert és a Kenyérhegynél a tankcsapdákat. Markovics zsidó munkaszolgálatosokról nem beszélt, de azt elmondta, hogy a munka végeztével megérkezett Szálasi, aki finom modorú, halk szavú, istenhívı, puritán ember volt. Így jellemezte ıt Borbély István jezsuita szerzetes, aki gyóntatója is volt. Mindannyiukkal kezet fogott, majd gazdagon megvendégelte ıket. A bunker fıbejárata 18 m mély volt, vasbeton akna volt, s ez fával volt kibélelve, eléggé durva munka volt, és fa csigalépcsı vezetett lefelé, tehát emlékezete szerint lift nem volt! Mások viszont határozottan liftrıl beszéltek, amelynek létezését a késıbbi adatok is valószínősítik. Noha lehetséges, hogy csak terv volt a lift késıbbi elhelyezése.

4 Maitz József elmondta, hogy itt nem volt sziklás a talaj, hanem csak erdei földbe (üledékes zollos tölgyfa pallókkal ácsolták (dúcolták) ki. Emlékezete szerint ez a lejárat is fenyıdeszkával ki volt lambériázva s ekkor még fa csigalépcsı vezetett lefelé. Vértes Ernı (született, 1940-ben, kıszegi lakos) elmondása szerint 1954-ben még állt az a vasbetonból készített fedett fülke, amely a fılejáratot fedte, ı maga nemcsak látta, de álldogálltak is alatta (s éppen a feltárást vezetı régésszel, aki vele egykorú pajtása volt!), jóllehet maga a lejárati akna jórészt már be volt töltıdve. Ez a fılejárat közvetlenül a Szálasi-barakk közepén húzódó folyosó vonalában volt, ahová Szálasi nemzetvezetı és m.kir. miniszterelnök hálószobája is nyílt. A folyosóról ajtó nyílott a lejárati aknára, amelyet befedtek. Így tehát légi veszély esetén Szálasi azonnal és közvetlenül le tudott menni az óvóhelyre. Építésekor létrákkal mentek lefelé és a kitermelt földet, állítólag, villanyárammal mőködtetett csörlıkkel húzták fel. Adataink szerint a 18 m mély fılejáratbóleg y rövidebb, cm széles, 220 cm magas folyosó vezetett nyugat felé, melyet ugyancsak tölgyfa ácsolattal béleltek (fıte fákkal, bányatárna-rendszerben), majd derékszögő törés után dél felé folytatódott a folyosó s újabb derékszögő töréssel ismét nyugat felé. A folyosón villanyvilágítás volt s a fordulóknál telefon-készülékek. Markovics József ácslegényt Szálasi Ferenc tisztiszolgája, egy bizonyos Mihály nevő szakaszvezetı, levitte a fılejárat csigalépcsıjén (ennek átmérıje volt2,5 m) és egészen eljutott az 50-es vastagságú téglafalazással készült vezérkari terem vasbeton aljajtajáig, amelyet egy ır belülrıl nyitott ki. A 9 x 3,5 (belvilág 3 x 3) m-es terem középén egy hosszú asztal állott, a falon Nagy-Magyarország térképe, a beton padlózatot vörös szınyeg fedte. A mennyezet boltozott volt. Maitz József szerint, aki maga is falazta a termet, a sablonnal kialakított téglabolt 25 cm vastag volt s a boltív közepén erıs betonkötést, a nyílásoknál (ajtók) vasbeton áthidalókat alkalmaztak. A téglákat a Keresztkúti, tervezett MÁV-üdülı területérıl hozták ide, ahol egy 160 m hosszú

5 épületet kívántak felépíteni, de ezt a tervet a háború meghiúsította. A többi téglát, késıbb (1953-ban) a Herman-forrási határırlaktanya építésekor használták fel. A felsı akna (B akna), amely eredetileg 21,5 m mély volt s jelenleg, feltöltıdve is a legmélyebb (min. 12 m) szellızı és viszkijárati akna volt, talán egy elektromos meghajtású gyorsfelvonóval (?). A vezérkari terem és a déli (10x3 m) terem közötti folyosó m hosszúságú volt, amely eredetileg vagy téglafalazatú vagy tölgy/ vagy akác/ fagerendás szerkezető. A készítı mesterek két felıl fúrták az alagút folyosót és a mérnöki kimérés hibája folytán 30 cm-es eltéréssel találkoztak. A déli terem felé vezetett a kétszeres derékszöggel megtörtét C akna, amely ugyancsak lejáratként funkcionált. itt mentek le a tisztek a 2. számú terembe. Ebben az aknában biztosan csigalépcsı volt. Ezt adták elı az egykori szemtanúk. A bányatárnákhoz hasonlóan biztosított folyosók fenyıdeszkával voltak beburkolva, lambéria-szerően. Az a kutatás kezdetén nyitott kérdés volt, hogy téglafalazással készültek-e folyosók s azokat is burkolták-? A késıbbiek során tisztázódtak ezek a kérdések s kiderült nem téglafalazással készültek, hanem trána rendszerben, gerenda és deszka bélettel. A bunker építési munkálatai a tervezettnél lassabban folytak, erre utal Kocsárd Emánuel vasi fıispán december 16.-i levele Endre Lászlóhoz, amelyben egy december 13.-i kıszegi értekezésrıl számol be, amelyen a Kıszeg körüli erıdítési munkálatoknál alkalmazott zsidó munkások és kivezényelt polgáribb személyek foglalkoztatása volt a téma s itt esik szó az óvóhelyek építésének késedelmességérıl. A kıszegi fatelepes Müller Ferenc építımester december 14-én kelt levelében azt írta Kocsárd Emánulnek, hogy ı dolgozik a velemi óvóhelyen. Kocsárd Emánuel fıispán és kormánybiztos válaszlevelében, december 17-én azt írta: a legfontosabb a velemi és a kıszegi óvóhelyek megépítése, 40 fogat kell és Müller Ferenc csak ezeken dolgozhat. A munka azért lassult le, mert, amint dr. Görgényi kıszegi járás fıszolgabírója írja december 21-én Kocsárd Emánuelnek, a német O.T. Bauleitung rendre lefoglalja a Müllerhez

6 irányított faanyagot. Kıszeg életében zavart keltett, hogy a nyilasok Gyöngyös Endre polgármestert kényszernyugdíjazták november 11-én és helyébe január 4-én ideiglegenes megbízással Detre Istvánt ültették. Chernel Erndı kıszegi fıszolgabíró azonnali leváltását Endre László követte november 15-én. Szabadváry Ferenc kıszegi szappangyáros ellen és felléptek., talán azért, mert ı a késıbbi kommunista párttitkárnak, Márkus Bertának (Kıszeg, Deák. u. 19-) is felmondott nyilas-vonzalma miatt. Kıszeg lakossága a negyvenes években fı volt, decemberében a menekültettek, a betelepítettekkel és a zsidó internáltakkal együtt Kıszeg népessége fı lett. Ebbıl a magyar katonaság 1600 fı, német katonaság 523 fı, a HM Vezérkar 750 fı, a Fıvezérség 600 fı, a Nemzetvezetı katonai irodája 350 fı, a miniszterelnökség 700 fı, zsidó munkás 5000 fı március 29-én, nagycsütörtökön jöttek be az oroszok Kıszegre, de lassan nyomultak elıre. Vértes Ernı felidézte Borbás István sekrestyés beszámolóját, aki szerint március 29-re csaknem teljesen kiürült a város, sokan a hegyekbe menekültek, sokan nyugatra. Székely László apátplébános és Borbás Imre a Jézus Szent Szíve templomban misét celebrált, miközben a lovas kozákok berontottak a Fı térre. Vitéz Detre Gyula László, aki 1941-tıl a szegedi V., hadtest 9. gyalogezred II. zászlóaljában szolgált, elıbb, mint hadnagy, késıbb (1944) fıhadnagy, 1943-tól századparancsok, az egyike azon katonáknak, akik utolsóként hagyták el a kıszegi Gyepő II. körletét. A zászlóalj parancsnoka 1942-ig Zoltay alezredes volt, ıutána Mészáros István, elıbb alezredes, majd testırezredes. Szálasi Ferenc ugyanis október 16-án a 9/II. zászlóaljat testırzászlóaljnak nyilvánított, azaz nevezte ki október 17-tıl Detre gyula fıhadnagy a biztonsági ırséget látta el a századával. Detre a következıket írja: A szent korona ırsége a helyén maradt, de jó néhány régi testır, tiszthelyettes, alhadnagy és két-három testırtiszt is tovább

7 szolgált a zászlóaljunkban. A nyilas hatalomátvételkor elıírták a katonák számára is az Árpád-sávos nyilaskeresztes karszalagok viselését, de ezt késıbb visszavonták november utolsó hetében áthelyezték a 9/II. testırzászlóaljat Kıszegre, illetve Velembe. Velem állomásparancsnoka vitéz Gömbös Ernı tüzérszázados, Szálasi szárnysegédje volt. A velemi Stierling-villa kertjében elhelyezett Szent Korona-bunker külsı ırségét is ez a zászlóalj látta el. Magában a villában lakott Szálasi édesanyja, testvére, Szálasi Vilma és Szıllısi miniszterelnök. A testırzászlóalj a kıszegi Herman-forrásnál gyakorlatozott március 26-án a kıszegi vasútállomásról elindult a Turán vonat, rajta tisztek, tiszthelyettesek, családtagok, Honvédelmi Minisztériumi alkalmazottak és a Honvéd Fıparancsnokság emberei. Sopronon keresztül ment a vonat Hammer- Eisenstrasseba. A testırzászlóaljat március 28-án a város és a Gyepő II. védelmére bevetésre rendelték. Kıszeg városparancsnoka Kubicza Kálmán vezérkari százados volt. Védıállások voltak a szombathelyi mőút mellett és a Kıszeg-Velem-Cák-Kıszegszerdahely vonalon. Reggel 6-kor erıs tüzérségi tőz érte a Gubahegyi magaslatot, majd 8 órától az oroszok a várost lıtték. Király vezérkari százados parancsa szerint a várost 12 óráig minden áron tartani kell, noha az Árpád-téri Gyurátz Ferenc Liceum épülete is ellenséges tőz alá került. A szombathelyi úton kıszeg felé tartó szovjet harckocsik közül egyet kilıttek. A lövıi úton 48 szovjet harckocsi nyomult elıre. Ekkora a magyar légvédelmi tüzérek (Péterfy Sándor alezredes az 5. légvédelmi tüzérosztálya három üteggel) elhagyták állásaikat, mert zömük hısi halált halt, s így Kıszeg északnyugat, nyugat és dél felıl teljesen védtelen maradt. 10 óra 45-kor Kıszegfalva felıl 52 harckocsi, Szombathely felıl 60 harckocsi közeledett a város felé. Szakony felıl a szovjet 9. gárda-hadsereg harckocsijai törtek elıre. Az oroszok heves tőz alá vették a Szabó-hegyi védıállást. Az oroszok csapatok eközben elérték a város fıterét, minden ellenállás nélkül! Ekkor lezárták a Király-völgyi utat. Detre Gyula százada visszavonult a Szálasi-bunker irányába, a Kendik-hegy felé. Itt

8 nagymennyiségő lıszert és robbanóanyagot robbantottak fel, amire a szovjet elırenyomulás leállt március 29-én 11 órakor Király vezérkari százados Paraj százados gépkocsijában ülve kitőzte a fehér zászlót, átment a szovjetekhez, magával vitte a testırzászlóalj megszálló vázlatát is. Ezt követıen a védı zászlóalj a Szabóhegy keleti lejtıjén rendezkedett be védelemre. A parancsnok, Mészáros István testırezredes távozása után vitéz Horkay László vk. százados és Deák Ferenc vezérırnagy volt. Az oroszok ekkora elfoglalták Rıtfalvát, a németek viszont a szabóhegyen a szerpentinutat felrobbantották, valamint a hidakat és az átjárókat. Az oroszok gyalogsági támadást intéztetek Szálasi védıkörlete ellen, de ekkor még visszavetették ıket. 17 órakor az oroszok leventéket és ruszin katonákat küldtek fel a vezéri szállásra, hogy a védık adják meg magukat. Ezek közül Detre Gyula járırei elfogtak néhányat, akik elmondták, hogy a parancsot kiadó orosz tábornok mellett volt Király Béla is. 18 órakor a csapatok kivonását rendelték el a védıkörletbıl. A visszavonulást biztosító két golyószórós raj erıs ellenállásával 19 órától a szovjetek rohamot intéztek a védıkörlet ellen s azt 0 órára elfoglalták, az ellenállók pedig nagyobb részt elestek. A )/II. testır zászlóalj 458 fıs egységébıl elesett 42 fı, eltőnt illetve fogságba esett 99 fı, ugyanakkor a védıkörlet elıtt szovjet katona esett el. Többen hazaszökdöstek, illetve késıbb engedéllyel elhagyták az egységüket, hogy hazatérjenek. A zászlóalj megmaradt részt Lékán keresztül menekült Semmering, Mürzuschlag, Sankt Pölten felé. Nyilvánvalónak tőnhetne, hogy vagy az elvonuló magyarok, vagy az orosz csapatok a bunker fıbejáratát ekkor felrobbantották. Nagy kérdés volt már a kutatás kezdetén, hogy a másik két aknát miért nem robbantották fel, ha egyáltalán ık voltak a robbantók? De, mint kiderült nem ık voltak. A József-forrás melletti völgyben legalább félszáz hátasló és sok szekér maradt gazdátlanul. Maga Szálasi Ferenc, Lutz Gizellával (Nemzetes Keresztesasszony, akit Szálasi Édesszonyomnak nevezett s aki zömmel a Stierling-villában töltötte napjait)

9 együtt március 27-én 22 órakor gépkocsikkal hagyta el az országot. Kıszeget Beregfy, aki az 1933-ban épített kıszegi Küttel- (késıbbi Bartha, ma Tornay) villában lakott, ugyanekkor hagyta el a várost. A menetcél Sememring volt. Május elején innen mentek át Mattsee-be, ahol március 5-én az USA hadseregének Szálasiék megadták magukat. Március 28-án 19 órakor a Turán vonat is elindult a kıszegi vasútállomásról nyugat felé március 28-án a várost bombatámadás érte, március 29-én erıs aknatüzet kapott a város, sıt a Gyepő II. egyik barakkját is eltalálták. Mihelyst, Király vezérkari százados átállást követıen, a magyar honvédség utolsó alakulatai is úgy-ahogy visszavonultak, a kıszegi népség, elsısorban az ONCSAháziak, kifosztották a barakkokat és a bunkert. Orosz katonák késıbb nem nagyon merészkedtek a hegyekbe, ezért sem volt valószínő, hogy a Vörös Hadsereg késıbb robbantotta volna ott. Az elterjedt mendemonda alapja elsısorban mégis az lehetett, hogy április végén a kincs-pihenı közelében két Horváth és Biegnergyerek ekrazit rudak meggyújtása miatt halálra égett. A fosztogató csıcselék elıször a barakkokat, majd magát a bunkert rabolta ki, a lejárati aknák liftszerkezetét, csigalépcsızeté és dúcolt faburkolatát is lebontották. Talán úgy, hogy lentrıl felfelé haladtak s a végén létrán vagy csörlı segítségével jöttek a felszínre. A kıszegi újság azt írta, hogy ez a vezéri szállás teljes összkomforzattal berendezett, több épületbıl álló egység, volt elektromos világítással, csempe-kályhákkal, egy gyönyörő fenyveserdı közepén, hideg-meleg folyóvízzel és a föld mélyébe robbantott bombabiztos óvóhellyel. Ma még drótsövény veszi körül a kb. 3 holdnyi terület. Az egyik épület balszárnya alapos telitalálatot kapott. A többi épület ablakai mind kitörve, ajtói szétzúzva hevernek, de az épületek mind rendbe hozhatók. Késıbb júliusában azt írta az újság, hogy a a volt Szálasi-féle bőntanya épületeit ismeretlen tettesek rongálják, fosztogatják. A nyilas banditák számára készült, és minden kényelemmel felszerelt épületeket lassanként teljesen elpusztítja az alacsony mőveltségő tettesek barbársága Gönczi Mihály egykori államvédelmis rendırkapitány, Auguszt Ferenc (a pofozógép ) hordta el, akiknek

10 a halála után a bútorok a nevelt lányához kerültek, aki ma is él. Árbócz Imre kıszegi lakos közlése szerint, több teherautó bútort szállítottak el a védıkörletbıl s ezek egy része édesapja szemtanúsága szerint, a kıszegi városházára került. Ismereteink szerint a kıszegi táborokban ırzött zsidók között (ellentétben a cáki és bozsoki lágerekkel) nem vettek részt a kincshegyi (felsıeredi) munkálatokban. Kıszegen volt internáló tábor a Tátrai téglagyárnál, a Városi Téglagyárnál viszont (az Alsókörút 42/44 szám alatt, ahol most az emlékmő áll) nem laktak, csak dolgoztak zsidók, mivel ott csak raktár olt. A Czeke-féle téglagyárban laktak is, valamint az Eitner malomnál, amely a Canada-Petrol tulajdonában volt (itt mőködött egy Vaspöry nevezető csendırtiszt). A legtöbb zsidó és munkaszolgálatos az egykori honvéd laktanyában lakott, de voltak a sörgyárnál is, itt funérlemezbıl tákolt barakkok álltak, s állítólag egyszer egy német teherautó kipufogó csövét bevezették az egyik bódéba. A munkaszolgálatosok, együtt a civil lakosság kivezényelt tagjaival, a Steyer-házakat, a Vöröskereszeteseknél és a Gubahegyi, a cáki és a velemi tankcsapdáknál dolgoztak. Itt a Gubahegyen talált rá az exhumáló bizottság 1948-ban 20 x 50 x 4 m-es gödörre, benne állítólag kétezer koponyával. Az exhumált csontvázakat Füle Imre fuvaros szállította a vasútállomásra. Akkoriban az a hír járta, hogy Füle minden koponyáért kapott egy bizonyos összeget és rumot. A kıszegi munkatáborok egyikérıl dr. Bács Pál naplója révén kaptunk pontos leírást. A kıszegi halottakat 1945/46-ban Lovassy Andor tanár szedte össze. Emlékükre emlékparkot létesítettek és emlékoszlopot állítottak.

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Somogy az 1848-49. évi szabadságharcot követı katonatörténete 1860-ban kezdıdik, amikor is, 1860-ban Kaposvárra települ a Császári és Királyi 44.-es Gyalogezred

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez

Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez Október 23-a elıtt Október 19-én vita a Zrínyi Kör szervezésében a kaposvári Helyırségi Klubban a megyei téeszek helyzetérıl. Az óriási érdeklıdésre való

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 )

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt betűvel)

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Lemezkék a Tu 134 orr-részén

Lemezkék a Tu 134 orr-részén Lemezkék a Tu 134 orr-részén A Múzeum honlapján, a HA-LBF lajstromjelő Tu 134-es repülıgépet bemutató fényképeknél található egy megjegyzés az orr-részen látható kis rátétlemezekrıl. A ki nem mondott kérdés

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

Fényképek Szabó Pál hagyatékából (Kecskemét, Liliom u. 4.)

Fényképek Szabó Pál hagyatékából (Kecskemét, Liliom u. 4.) Fényképek Szabó Pál hagyatékából (Kecskemét, Liliom u. 4.) A Katona József Múzeum gyűjteménygyarapítása az NKA Múzeum Szakmai Kollégiuma pályázati támogatásával Erdély, 1940 1. Tábori mise lakóház udvarán,

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet vonal száma lba 1120 Budapest, Népliget - Dunaújváros, aut.áll. Gemenc, Pannon, Volánbusz lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Harkány, aut.áll. lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Dunaföldvár, aut.áll. Balaton,

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS

100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS 100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS A repülés iránt érdeklõdõk ha máshonnan nem, a szórványos sajtóhírekbõl tudják, hogy az idén ünnepeljük a magyar repülés centenáriumát. Azt már kevesebben, hogy Adorján János

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

Jókay Sándor visszaemlékezése Lırintérıl 2010. szeptember 8.

Jókay Sándor visszaemlékezése Lırintérıl 2010. szeptember 8. Jókay Sándor visszaemlékezése Lırintérıl 2010. szeptember 8. Kedves János! Sajnos, én Magyarországról úgyszólván semmit sem tudtam magammal hozni, ezt a néhány képet édesanyám hozta ki 1956-ban. Megszámoztam

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Tartozékok: 7 kezdı lap (mindegyik épülettípusból egy, Ezeknek piros a hátulja) 1 játéktábla 60 farmer, négy színben. 4 extra akció jelölı

Tartozékok: 7 kezdı lap (mindegyik épülettípusból egy, Ezeknek piros a hátulja) 1 játéktábla 60 farmer, négy színben. 4 extra akció jelölı http://www.gemklub.hu/ 1846-ot írunk. Egész családok keltek útnak, hátrahagyva az otthonaikat, hogy szerencsét próbáljanak a Vadnyugaton. Minden vagyonukat szekerekre rakták, majd pusztákon, sivatagokon,

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO

A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO A Magyarországra került számos Mi 2-es helikopter története között talán ezé a legérdekesebb, mivel csak a harmadik magyar lajstromjele

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

Erdésznık Országos Találkozóját

Erdésznık Országos Találkozóját Meghívó 2010. szeptember 23-24-én, (csütörtök-péntek) rendezi a HM Budapesti Erdıgazdaság Zrt. és egyben az Országos Erdészeti Egyesület Budapesti HM csoportja a már több, mint 20 éve, évenként más-más

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V

B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V [ I. ÜTEM ] B U D A P E S T, X X I I. H Í R U. 1 5. M Ó D O S Í T V A : 2 0 0 9. D E C E M B E R 0 4. Megrendelı: Kovács Norbert, Balogh Ingrid 1221. Budapest,

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011 Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár Megrendelhetı: HÍRÖS GUIDE Utazási Iroda, 6000 Kecskemét, Lórántffy u. 2. Tel./Fax: 76/499-814, Mobil: +36/30/265-1970 E-mail: hirosguide@freemail.hu

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata:

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata: 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes A zarándoklat jelmondata: Lourdes, a hit egy kapuja Lourdes, une porte de la Foi A zarándoklat nem számít szolgálati útnak, egyéni,

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Magyar polgári An 26-os repülıgépek

Magyar polgári An 26-os repülıgépek Magyar polgári An 26-os repülıgépek Miközben a magyar katonai An 26-os repülıgépek sokak számára ismertek, a polgári életben alkalmazott gépekrıl érdekes módon ennél jóval kevesebben tudnak. Pedig idáig

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről vitéz Detre Gyula László Történelem közelről Antológia Kiadó Lakitelek, 2007 vitéz Detre Gyula László TÖRTÉNELEM KÖZELRÕL Ajánlom családomnak, édesapámnak, v. Detre Gyula állami népiskolai tanító 50 éves

Részletesebben

135.88 135.90 135.70. Föld út 135.55 135.50 135.79. Vízóra akna 135.81 HULLADÉK TÁROLÓ GÉPKOCSI BEÁLLÓ 135.46 135.45 135.34. Szennyvíz akna 135.

135.88 135.90 135.70. Föld út 135.55 135.50 135.79. Vízóra akna 135.81 HULLADÉK TÁROLÓ GÉPKOCSI BEÁLLÓ 135.46 135.45 135.34. Szennyvíz akna 135. DDDKKK 455 454 136.01 247 136.05 135.88 135.80 Akna 135.95 135.88 135. 136.13 137.04 136.71 137.21 136.04 136.12 Tölgy Ø 25 135.85 Föld út 248 96 137.23 136.43 136.05 135.91 135.50 135.55 135.49 135.51

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben

A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben Az elmúlt évi konferencián már elhangzott egy előadás a csendőrségről a második világháború éveiben. A múlt évi előadás elsősorban az 1941-1945

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Most épült fel a házam! A tulajdonos tapasztalatai egy jól átgondolt építkezésr l. Frey Tímea közgazdász

Most épült fel a házam! A tulajdonos tapasztalatai egy jól átgondolt építkezésr l. Frey Tímea közgazdász Most épült fel a házam! A tulajdonos tapasztalatai egy jól átgondolt építkezésr l Frey Tímea közgazdász 1. Ilyen volt építés el tt 1. Ilyen volt építés alatt 1. Ilyen volt a terasz 1. Ilyen volt a konyha

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ

4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ 4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ Cégünk saját tulajdonú - s jelenleg is eredeti rendeltetése szerint mőködı - telephelye az M0 körgyőrő déli szakaszától nem egészen

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Kenguru és Gyermek Kupa. Országos Jamboree 2012.

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Kenguru és Gyermek Kupa. Országos Jamboree 2012. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Kenguru és Gyermek Kupa Országos Jamboree 2012. 2011/2012. KENGURU ÉS GYERMEK KUPA ORSZÁGOS JAMBOREE 2. Kenguru és Gyermek Kupa Versenykiírás 2011/2012. KIVONAT

Részletesebben

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Vezér Ákos (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 16. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést! automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása Résztvevők: Magyarország felsőoktatási intézmények hallgatói, középiskolák diákjai, MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei, tiszthelyettes képző intézet hallgatói

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény

Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény - 2 - Magyarország jelképeirıl és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény tartalomjegyzéke I. szakasz Általános rendelkezés. 3. oldal 1. II. szakasz Magyarország

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS. Hruscsovka. Antonova Anastasiya G26EJF

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS. Hruscsovka. Antonova Anastasiya G26EJF VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS Hruscsovka Antonova Anastasiya G26EJF Hruscsovka A Hruscsovka ( orosz : хрущёвка, negatív "hruschoby") egy olyan típusú olcsó, betonpaneles vagy téglafalú három-öt emeletes

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Csordás Julianna képviselı Harangozó Csaba képviselı Kaponya Sándor

Részletesebben