A Kıszegi Szálasi-bunker

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kıszegi Szálasi-bunker"

Átírás

1 A Kıszegi Szálasi-bunker ( Forrás: Dr. Bakkay Kornél ) október 15-e után az országgyőlés Szálasi Ferencet nemzetvezetıvé választotta november 4-én, de a Szálasi-kormány már csak november 21-ig maradt Budapesten, maga Szálasi december 11-ig, ugyanakkor megindult a nyugatra költözés. A Kabinetiroda november 8-án Budapestrıl Kıszegre települt át, a Nemzetvezetı Polgári irodája, amelyet Langsfeld Géza vezetett ugyancsak Kıszegre, a Szent Imre Missziós Házba költözött december 25-én. A kitelepülésrıl Veesenmayer már november 8-án kelt levelében tájékoztatta Ribbentrop Külügyminisztert, s ezt a lépést erısen helytelenítette. Elıször Farkasgyepőre vonultak vissza (Gyepő I.), majd Brenbergbányára és utána Kıszegre és Velembe. A rendelkezésre álló adatok szerint Kıszegen november derekától tartózkodott Szálasi Ferenc kormánya és kabinetirodája, noha ı maga huzamosan csak március 1-27 között volt Kıszegen december második felében Kıszegen találkozott Szálasi Veesenmayerrel december 15- én érkezett meg Kıszegre a Nemzetvezetı Katonai irodája, Deák Ferenc vezérırnagy irányításával, a M. Kir. Testırség (Amely nem azonos a korábbi testırséggel!) és a koronaırség. A Pártiroda, Csia Sándor vezetésével a kıszegi OTI Tüdıszanatóriumba (Dreiszker) került. A Nyilaskeresztes Párt vasi fıispánja Kocsád Emánuel volt november 6-án Kıszegre költözött Szálasi Ferenc testvére, Szálasi Rezsı, aki a Pallas Nyomdával együtt a kıszegi Domonkos-rendi zárdaházban szállásolta el magát. Külföldi követségek Szombathelyen voltak. Liska Jenı építési vállalkozót bízták meg a Szabóhegy mögötti Kincshegy (Kindsberg volt az eredeti neve, Felsıerdı) térségében egy bombabiztos vezéri bunker megépítésével, valamint a földfelszínén létesítendı barakk rendszer

2 kialakításával. Liska november végén hattagú családjával és beosztottjaival: Hartyáni Lászlóval és Füzeskéri Józseffel, menekültként le is költözött, hiszen Récsey ezredes lakáskiutalást kért számukra. Szombathelyen volt Kıtelekí Dénes barakk-gyártó cége. Ezt a területet Szabó-hegyi Gyepő II. vezéri védıkörletnek nevezték, jóllehet a Gyepő II. megnevezés már telétıl nyomon követhetı. A Liska-cég fımérnöke Füzeskéri volt. Az építkezésen, mint kımőves részt vett Erdész János (elhunyt), Weolfer Ludwig (elhunyt), egy zalai ember és Maitz József (született 1925-ben, lakás: Kıszeg, Dózsa Gy. u. 13.). Bolfán István (született 1926-ban, lakik: Perenye, Petıfi S. u. 4.) azt meséli, hogy Perenyérıl kb. 30 embernek kellett a törvényben elıírtak szerint, a védelmi vonalak kiépítésére, közmunkákat végezni, ámbár ezt megfizették. Ez általános gyakorlat volt, például Cákról is sok nem zsidó munkaszolgálatos indult naponta. Meglehetısen gyenge emlékezete szerint ıket német katonák 8?) kísérték. Nekik, állítólag, azt mondták, hogy a bunker földalatti kórháznak készült. Úgy emlékszik 25 napot dolgoztak ott. A fa barakkok közül legmagasabb a testırség 42 m hosszú barakkja állt, ez alatt volt egy 25 m hosszú barakk, majd Szálasi Ferenc 18 m x 5 m barakképülete. A konyha és a hadtáp épülete a fılejárattól északra helyezkedett el. Szálasi barakkja úgy készült, hogy a bunker folyosóiból és a termeibıl kézi erıvel és légkalapáccsal kitermelt földet és sziklás törmeléket a legalsó (nyugati) fıbejárat elıtti térségre halmozták fel, un. vak pilótáknak nevezett nagy rönkök függıleges lehelyezése révén megerısítve a hányt földet, majd elegyengetés után, erre fektették rá a koszorúgerendákat novembere nagyon hideg volt, erısen fagyott, sıt 30 cm vastag hó is esett november vége felé. Tehát a fagyott talajra kellett ráhelyezniük a vak pilótákat. Ennek következtében állt elı február végén az a helyzet, hogy Szálasi vezéri fa barakkja, kivált a fürdıszoba és a hálószoba megroggyant, a

3 parketta megsüllyedt a cserépkályhák megdıltek. Ekkor kérték fel egy szombathelyi céget a hibák kijavítására. Ezen cégben dolgozott Markovics Lajos és fia, József, valamint a kıszegi Ecker Ferenc, Tompek János, Borostyán István. Ekkor, februárjában, három napon át dolgozott a csapat, felszedték a Szálasi-barakkban a parkettát és úgy erısítették meg az altalajt. Markovics József (született 1927-ben, Kıszeg Kiss János utca 9.) állítása szerint a barakkok építését munkaszolgálatos zsidókkal végeztették, akiket a cáki Abért-ház nagy pajtájából hajtották át minden nap munkára. Sáska vezérırnagy november 5-én kelt levelében 25 ezer zsidó munkás rendelkezésre bocsájtásáról beszél a közmunkák vonatkozásában. Egy december 5-én kelt kıszegi összesítés szerint Kıszegen ekkor 5000 zsidó volt. Dr. Görgényi kıszegi járási fıszolgabíró december 18.-i jelentése Kıszegen és Bozsokon 9000 zsidó munkást említ, akik egyáltalán nem alkalmasak a munkára. sokan meghaltak, ezért fel kellene menteni ıket ezen fizikai munkavégzés alól. Gönczi Mihály (született 1929-ben, Kıszeg, Őrhajósok útja 25/a) egykori határırtiszt (ávós) elmondása szerint a bozsoki munkaszolgálatosokat egy Kiss bácsi nevezető nyilas faluvezetı irányította, s ık ásták ki a háromszoros lövászárokrendszert és a Kenyérhegynél a tankcsapdákat. Markovics zsidó munkaszolgálatosokról nem beszélt, de azt elmondta, hogy a munka végeztével megérkezett Szálasi, aki finom modorú, halk szavú, istenhívı, puritán ember volt. Így jellemezte ıt Borbély István jezsuita szerzetes, aki gyóntatója is volt. Mindannyiukkal kezet fogott, majd gazdagon megvendégelte ıket. A bunker fıbejárata 18 m mély volt, vasbeton akna volt, s ez fával volt kibélelve, eléggé durva munka volt, és fa csigalépcsı vezetett lefelé, tehát emlékezete szerint lift nem volt! Mások viszont határozottan liftrıl beszéltek, amelynek létezését a késıbbi adatok is valószínősítik. Noha lehetséges, hogy csak terv volt a lift késıbbi elhelyezése.

4 Maitz József elmondta, hogy itt nem volt sziklás a talaj, hanem csak erdei földbe (üledékes zollos tölgyfa pallókkal ácsolták (dúcolták) ki. Emlékezete szerint ez a lejárat is fenyıdeszkával ki volt lambériázva s ekkor még fa csigalépcsı vezetett lefelé. Vértes Ernı (született, 1940-ben, kıszegi lakos) elmondása szerint 1954-ben még állt az a vasbetonból készített fedett fülke, amely a fılejáratot fedte, ı maga nemcsak látta, de álldogálltak is alatta (s éppen a feltárást vezetı régésszel, aki vele egykorú pajtása volt!), jóllehet maga a lejárati akna jórészt már be volt töltıdve. Ez a fılejárat közvetlenül a Szálasi-barakk közepén húzódó folyosó vonalában volt, ahová Szálasi nemzetvezetı és m.kir. miniszterelnök hálószobája is nyílt. A folyosóról ajtó nyílott a lejárati aknára, amelyet befedtek. Így tehát légi veszély esetén Szálasi azonnal és közvetlenül le tudott menni az óvóhelyre. Építésekor létrákkal mentek lefelé és a kitermelt földet, állítólag, villanyárammal mőködtetett csörlıkkel húzták fel. Adataink szerint a 18 m mély fılejáratbóleg y rövidebb, cm széles, 220 cm magas folyosó vezetett nyugat felé, melyet ugyancsak tölgyfa ácsolattal béleltek (fıte fákkal, bányatárna-rendszerben), majd derékszögő törés után dél felé folytatódott a folyosó s újabb derékszögő töréssel ismét nyugat felé. A folyosón villanyvilágítás volt s a fordulóknál telefon-készülékek. Markovics József ácslegényt Szálasi Ferenc tisztiszolgája, egy bizonyos Mihály nevő szakaszvezetı, levitte a fılejárat csigalépcsıjén (ennek átmérıje volt2,5 m) és egészen eljutott az 50-es vastagságú téglafalazással készült vezérkari terem vasbeton aljajtajáig, amelyet egy ır belülrıl nyitott ki. A 9 x 3,5 (belvilág 3 x 3) m-es terem középén egy hosszú asztal állott, a falon Nagy-Magyarország térképe, a beton padlózatot vörös szınyeg fedte. A mennyezet boltozott volt. Maitz József szerint, aki maga is falazta a termet, a sablonnal kialakított téglabolt 25 cm vastag volt s a boltív közepén erıs betonkötést, a nyílásoknál (ajtók) vasbeton áthidalókat alkalmaztak. A téglákat a Keresztkúti, tervezett MÁV-üdülı területérıl hozták ide, ahol egy 160 m hosszú

5 épületet kívántak felépíteni, de ezt a tervet a háború meghiúsította. A többi téglát, késıbb (1953-ban) a Herman-forrási határırlaktanya építésekor használták fel. A felsı akna (B akna), amely eredetileg 21,5 m mély volt s jelenleg, feltöltıdve is a legmélyebb (min. 12 m) szellızı és viszkijárati akna volt, talán egy elektromos meghajtású gyorsfelvonóval (?). A vezérkari terem és a déli (10x3 m) terem közötti folyosó m hosszúságú volt, amely eredetileg vagy téglafalazatú vagy tölgy/ vagy akác/ fagerendás szerkezető. A készítı mesterek két felıl fúrták az alagút folyosót és a mérnöki kimérés hibája folytán 30 cm-es eltéréssel találkoztak. A déli terem felé vezetett a kétszeres derékszöggel megtörtét C akna, amely ugyancsak lejáratként funkcionált. itt mentek le a tisztek a 2. számú terembe. Ebben az aknában biztosan csigalépcsı volt. Ezt adták elı az egykori szemtanúk. A bányatárnákhoz hasonlóan biztosított folyosók fenyıdeszkával voltak beburkolva, lambéria-szerően. Az a kutatás kezdetén nyitott kérdés volt, hogy téglafalazással készültek-e folyosók s azokat is burkolták-? A késıbbiek során tisztázódtak ezek a kérdések s kiderült nem téglafalazással készültek, hanem trána rendszerben, gerenda és deszka bélettel. A bunker építési munkálatai a tervezettnél lassabban folytak, erre utal Kocsárd Emánuel vasi fıispán december 16.-i levele Endre Lászlóhoz, amelyben egy december 13.-i kıszegi értekezésrıl számol be, amelyen a Kıszeg körüli erıdítési munkálatoknál alkalmazott zsidó munkások és kivezényelt polgáribb személyek foglalkoztatása volt a téma s itt esik szó az óvóhelyek építésének késedelmességérıl. A kıszegi fatelepes Müller Ferenc építımester december 14-én kelt levelében azt írta Kocsárd Emánulnek, hogy ı dolgozik a velemi óvóhelyen. Kocsárd Emánuel fıispán és kormánybiztos válaszlevelében, december 17-én azt írta: a legfontosabb a velemi és a kıszegi óvóhelyek megépítése, 40 fogat kell és Müller Ferenc csak ezeken dolgozhat. A munka azért lassult le, mert, amint dr. Görgényi kıszegi járás fıszolgabírója írja december 21-én Kocsárd Emánuelnek, a német O.T. Bauleitung rendre lefoglalja a Müllerhez

6 irányított faanyagot. Kıszeg életében zavart keltett, hogy a nyilasok Gyöngyös Endre polgármestert kényszernyugdíjazták november 11-én és helyébe január 4-én ideiglegenes megbízással Detre Istvánt ültették. Chernel Erndı kıszegi fıszolgabíró azonnali leváltását Endre László követte november 15-én. Szabadváry Ferenc kıszegi szappangyáros ellen és felléptek., talán azért, mert ı a késıbbi kommunista párttitkárnak, Márkus Bertának (Kıszeg, Deák. u. 19-) is felmondott nyilas-vonzalma miatt. Kıszeg lakossága a negyvenes években fı volt, decemberében a menekültettek, a betelepítettekkel és a zsidó internáltakkal együtt Kıszeg népessége fı lett. Ebbıl a magyar katonaság 1600 fı, német katonaság 523 fı, a HM Vezérkar 750 fı, a Fıvezérség 600 fı, a Nemzetvezetı katonai irodája 350 fı, a miniszterelnökség 700 fı, zsidó munkás 5000 fı március 29-én, nagycsütörtökön jöttek be az oroszok Kıszegre, de lassan nyomultak elıre. Vértes Ernı felidézte Borbás István sekrestyés beszámolóját, aki szerint március 29-re csaknem teljesen kiürült a város, sokan a hegyekbe menekültek, sokan nyugatra. Székely László apátplébános és Borbás Imre a Jézus Szent Szíve templomban misét celebrált, miközben a lovas kozákok berontottak a Fı térre. Vitéz Detre Gyula László, aki 1941-tıl a szegedi V., hadtest 9. gyalogezred II. zászlóaljában szolgált, elıbb, mint hadnagy, késıbb (1944) fıhadnagy, 1943-tól századparancsok, az egyike azon katonáknak, akik utolsóként hagyták el a kıszegi Gyepő II. körletét. A zászlóalj parancsnoka 1942-ig Zoltay alezredes volt, ıutána Mészáros István, elıbb alezredes, majd testırezredes. Szálasi Ferenc ugyanis október 16-án a 9/II. zászlóaljat testırzászlóaljnak nyilvánított, azaz nevezte ki október 17-tıl Detre gyula fıhadnagy a biztonsági ırséget látta el a századával. Detre a következıket írja: A szent korona ırsége a helyén maradt, de jó néhány régi testır, tiszthelyettes, alhadnagy és két-három testırtiszt is tovább

7 szolgált a zászlóaljunkban. A nyilas hatalomátvételkor elıírták a katonák számára is az Árpád-sávos nyilaskeresztes karszalagok viselését, de ezt késıbb visszavonták november utolsó hetében áthelyezték a 9/II. testırzászlóaljat Kıszegre, illetve Velembe. Velem állomásparancsnoka vitéz Gömbös Ernı tüzérszázados, Szálasi szárnysegédje volt. A velemi Stierling-villa kertjében elhelyezett Szent Korona-bunker külsı ırségét is ez a zászlóalj látta el. Magában a villában lakott Szálasi édesanyja, testvére, Szálasi Vilma és Szıllısi miniszterelnök. A testırzászlóalj a kıszegi Herman-forrásnál gyakorlatozott március 26-án a kıszegi vasútállomásról elindult a Turán vonat, rajta tisztek, tiszthelyettesek, családtagok, Honvédelmi Minisztériumi alkalmazottak és a Honvéd Fıparancsnokság emberei. Sopronon keresztül ment a vonat Hammer- Eisenstrasseba. A testırzászlóaljat március 28-án a város és a Gyepő II. védelmére bevetésre rendelték. Kıszeg városparancsnoka Kubicza Kálmán vezérkari százados volt. Védıállások voltak a szombathelyi mőút mellett és a Kıszeg-Velem-Cák-Kıszegszerdahely vonalon. Reggel 6-kor erıs tüzérségi tőz érte a Gubahegyi magaslatot, majd 8 órától az oroszok a várost lıtték. Király vezérkari százados parancsa szerint a várost 12 óráig minden áron tartani kell, noha az Árpád-téri Gyurátz Ferenc Liceum épülete is ellenséges tőz alá került. A szombathelyi úton kıszeg felé tartó szovjet harckocsik közül egyet kilıttek. A lövıi úton 48 szovjet harckocsi nyomult elıre. Ekkora a magyar légvédelmi tüzérek (Péterfy Sándor alezredes az 5. légvédelmi tüzérosztálya három üteggel) elhagyták állásaikat, mert zömük hısi halált halt, s így Kıszeg északnyugat, nyugat és dél felıl teljesen védtelen maradt. 10 óra 45-kor Kıszegfalva felıl 52 harckocsi, Szombathely felıl 60 harckocsi közeledett a város felé. Szakony felıl a szovjet 9. gárda-hadsereg harckocsijai törtek elıre. Az oroszok heves tőz alá vették a Szabó-hegyi védıállást. Az oroszok csapatok eközben elérték a város fıterét, minden ellenállás nélkül! Ekkor lezárták a Király-völgyi utat. Detre Gyula százada visszavonult a Szálasi-bunker irányába, a Kendik-hegy felé. Itt

8 nagymennyiségő lıszert és robbanóanyagot robbantottak fel, amire a szovjet elırenyomulás leállt március 29-én 11 órakor Király vezérkari százados Paraj százados gépkocsijában ülve kitőzte a fehér zászlót, átment a szovjetekhez, magával vitte a testırzászlóalj megszálló vázlatát is. Ezt követıen a védı zászlóalj a Szabóhegy keleti lejtıjén rendezkedett be védelemre. A parancsnok, Mészáros István testırezredes távozása után vitéz Horkay László vk. százados és Deák Ferenc vezérırnagy volt. Az oroszok ekkora elfoglalták Rıtfalvát, a németek viszont a szabóhegyen a szerpentinutat felrobbantották, valamint a hidakat és az átjárókat. Az oroszok gyalogsági támadást intéztetek Szálasi védıkörlete ellen, de ekkor még visszavetették ıket. 17 órakor az oroszok leventéket és ruszin katonákat küldtek fel a vezéri szállásra, hogy a védık adják meg magukat. Ezek közül Detre Gyula járırei elfogtak néhányat, akik elmondták, hogy a parancsot kiadó orosz tábornok mellett volt Király Béla is. 18 órakor a csapatok kivonását rendelték el a védıkörletbıl. A visszavonulást biztosító két golyószórós raj erıs ellenállásával 19 órától a szovjetek rohamot intéztek a védıkörlet ellen s azt 0 órára elfoglalták, az ellenállók pedig nagyobb részt elestek. A )/II. testır zászlóalj 458 fıs egységébıl elesett 42 fı, eltőnt illetve fogságba esett 99 fı, ugyanakkor a védıkörlet elıtt szovjet katona esett el. Többen hazaszökdöstek, illetve késıbb engedéllyel elhagyták az egységüket, hogy hazatérjenek. A zászlóalj megmaradt részt Lékán keresztül menekült Semmering, Mürzuschlag, Sankt Pölten felé. Nyilvánvalónak tőnhetne, hogy vagy az elvonuló magyarok, vagy az orosz csapatok a bunker fıbejáratát ekkor felrobbantották. Nagy kérdés volt már a kutatás kezdetén, hogy a másik két aknát miért nem robbantották fel, ha egyáltalán ık voltak a robbantók? De, mint kiderült nem ık voltak. A József-forrás melletti völgyben legalább félszáz hátasló és sok szekér maradt gazdátlanul. Maga Szálasi Ferenc, Lutz Gizellával (Nemzetes Keresztesasszony, akit Szálasi Édesszonyomnak nevezett s aki zömmel a Stierling-villában töltötte napjait)

9 együtt március 27-én 22 órakor gépkocsikkal hagyta el az országot. Kıszeget Beregfy, aki az 1933-ban épített kıszegi Küttel- (késıbbi Bartha, ma Tornay) villában lakott, ugyanekkor hagyta el a várost. A menetcél Sememring volt. Május elején innen mentek át Mattsee-be, ahol március 5-én az USA hadseregének Szálasiék megadták magukat. Március 28-án 19 órakor a Turán vonat is elindult a kıszegi vasútállomásról nyugat felé március 28-án a várost bombatámadás érte, március 29-én erıs aknatüzet kapott a város, sıt a Gyepő II. egyik barakkját is eltalálták. Mihelyst, Király vezérkari százados átállást követıen, a magyar honvédség utolsó alakulatai is úgy-ahogy visszavonultak, a kıszegi népség, elsısorban az ONCSAháziak, kifosztották a barakkokat és a bunkert. Orosz katonák késıbb nem nagyon merészkedtek a hegyekbe, ezért sem volt valószínő, hogy a Vörös Hadsereg késıbb robbantotta volna ott. Az elterjedt mendemonda alapja elsısorban mégis az lehetett, hogy április végén a kincs-pihenı közelében két Horváth és Biegnergyerek ekrazit rudak meggyújtása miatt halálra égett. A fosztogató csıcselék elıször a barakkokat, majd magát a bunkert rabolta ki, a lejárati aknák liftszerkezetét, csigalépcsızeté és dúcolt faburkolatát is lebontották. Talán úgy, hogy lentrıl felfelé haladtak s a végén létrán vagy csörlı segítségével jöttek a felszínre. A kıszegi újság azt írta, hogy ez a vezéri szállás teljes összkomforzattal berendezett, több épületbıl álló egység, volt elektromos világítással, csempe-kályhákkal, egy gyönyörő fenyveserdı közepén, hideg-meleg folyóvízzel és a föld mélyébe robbantott bombabiztos óvóhellyel. Ma még drótsövény veszi körül a kb. 3 holdnyi terület. Az egyik épület balszárnya alapos telitalálatot kapott. A többi épület ablakai mind kitörve, ajtói szétzúzva hevernek, de az épületek mind rendbe hozhatók. Késıbb júliusában azt írta az újság, hogy a a volt Szálasi-féle bőntanya épületeit ismeretlen tettesek rongálják, fosztogatják. A nyilas banditák számára készült, és minden kényelemmel felszerelt épületeket lassanként teljesen elpusztítja az alacsony mőveltségő tettesek barbársága Gönczi Mihály egykori államvédelmis rendırkapitány, Auguszt Ferenc (a pofozógép ) hordta el, akiknek

10 a halála után a bútorok a nevelt lányához kerültek, aki ma is él. Árbócz Imre kıszegi lakos közlése szerint, több teherautó bútort szállítottak el a védıkörletbıl s ezek egy része édesapja szemtanúsága szerint, a kıszegi városházára került. Ismereteink szerint a kıszegi táborokban ırzött zsidók között (ellentétben a cáki és bozsoki lágerekkel) nem vettek részt a kincshegyi (felsıeredi) munkálatokban. Kıszegen volt internáló tábor a Tátrai téglagyárnál, a Városi Téglagyárnál viszont (az Alsókörút 42/44 szám alatt, ahol most az emlékmő áll) nem laktak, csak dolgoztak zsidók, mivel ott csak raktár olt. A Czeke-féle téglagyárban laktak is, valamint az Eitner malomnál, amely a Canada-Petrol tulajdonában volt (itt mőködött egy Vaspöry nevezető csendırtiszt). A legtöbb zsidó és munkaszolgálatos az egykori honvéd laktanyában lakott, de voltak a sörgyárnál is, itt funérlemezbıl tákolt barakkok álltak, s állítólag egyszer egy német teherautó kipufogó csövét bevezették az egyik bódéba. A munkaszolgálatosok, együtt a civil lakosság kivezényelt tagjaival, a Steyer-házakat, a Vöröskereszeteseknél és a Gubahegyi, a cáki és a velemi tankcsapdáknál dolgoztak. Itt a Gubahegyen talált rá az exhumáló bizottság 1948-ban 20 x 50 x 4 m-es gödörre, benne állítólag kétezer koponyával. Az exhumált csontvázakat Füle Imre fuvaros szállította a vasútállomásra. Akkoriban az a hír járta, hogy Füle minden koponyáért kapott egy bizonyos összeget és rumot. A kıszegi munkatáborok egyikérıl dr. Bács Pál naplója révén kaptunk pontos leírást. A kıszegi halottakat 1945/46-ban Lovassy Andor tanár szedte össze. Emlékükre emlékparkot létesítettek és emlékoszlopot állítottak.

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

Dr.. Nagy Margit-emlékülés

Dr.. Nagy Margit-emlékülés Dr.. Nagy Margit-emlékülés Infektológiai Osztály 2004. január 30. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 239 Schneider Ferenc Dr.. Nagy Margit osztályvezetõ fõorvos életútja (1913-1963) Dr. Nagy Margit 1913.február

Részletesebben

Dr. Bodó László. Leventék

Dr. Bodó László. Leventék Dr. Bodó László Leventék TARTALOM Előzmények. Veszteségeink. A Leventék. A mozgósítás. Kiszállítás Németországba. A kiképzések. Az összeomlás. Az amerikai hadifogolytáborok. Az angol hadifogolytáborok.

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Uzsok hősei 1914 1915 Kárpátok A Kárpátok 204.700 km² koszorújának 11%-a a mai Ukrajna határain belül található Kárpátalján. A megye 80%-át

Részletesebben

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE Szerkesztette: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár Pápa, 1998. A PÁPAI JÓKAI KÖR KIADVÁNYA 6. Szaktanácsadó: Dr. Hermann István A címlapot tervezte: Lóky

Részletesebben

Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában

Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában Miklós Tamás Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában Bevezetés Ausztria vesztesként került ki az 1866. évi porosz osztrák háborúból.

Részletesebben

Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT

Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT 1 A kiadvány megjelenését támogatták: Tardoskedd Önkormányzata Kürt Önkormányzata Udvard Önkormányzata Szőgyén Önkormányzata Bart Önkormányzata Marcelháza Önkormányzata

Részletesebben

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

1020 nap az őrtornyok árnyékában

1020 nap az őrtornyok árnyékában GÖRBEDI MIKLÓS 1020 nap az őrtornyok árnyékában A tiszalöki hadifogolytábor története 2 A kiadvány az 1989-ben megjelent mű (1-3. fejezetének) feldolgozása alapján készült Az eredeti művet írta és szerkesztette:

Részletesebben

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította: Heimler Károly 1 Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztı bizottság: FEKETE FERENC, FÖLDI LİRINC,

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra

Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra DEÁK GYULA Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra BALASSAGYARMAT, 2004 Deák Gyula, Nagy Iván Történeti Kör 5 ITTHON Szörnyű veszteséget szenvedett a 2. magyar hadsereg, tragédiája történelmünkben

Részletesebben

A ZSIDÓSÁG ÉS A CSENDŐRSÉG, 1944

A ZSIDÓSÁG ÉS A CSENDŐRSÉG, 1944 A ZSIDÓSÁG ÉS A CSENDŐRSÉG, 1944 A deportálások leállítása (Kísérlet a szuverenitás visszaszerzésére) Az előző tanulmányban a Tisztelt Olvasó találkozhatott egy igaz ember, Carl Lutz történetével, aki

Részletesebben

CHAVA BARUCH YAD-VASEM

CHAVA BARUCH YAD-VASEM CHAVA BARUCH YAD-VASEM 1 BUDAPESTI NAPLÓ. 1944 november-1945 január. 2 Ki irta ezt a naplót, és hogyan tükröződik benne vissza a magyar zsidóság sorsa 1944 ben? 3 Szabó Borbála 1920 október 9- én született

Részletesebben

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János ISBN 998 973 88484 3 7 Kiadja a Hanns Seidel Alapítvány

Részletesebben

Egy ember az embertelenségben. vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza

Egy ember az embertelenségben. vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza Egy ember az embertelenségben vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza Nemrég hagytuk magunk mögött a XX. századot, amely során a Kárpát-medencében két

Részletesebben

Valentin János. A Magyar társadalom a két világháború között Családtörténeti életútinterjúk 1

Valentin János. A Magyar társadalom a két világháború között Családtörténeti életútinterjúk 1 Az interjút készítette, szerkesztette: Buchmüller Péter Szentendre: 2010. június-október Dalmátok Szentendrén Valamikor állítólag a törökök elől menekültek Magyarországra Dalmáciából a dalmátok, és egészen

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben

Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története

Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Mottó: A jelen tartozik a múltnak és a jövınek. 1. Almásfüzitı régi kápolnái és templomai 2. A templom építésének elızményei 3. A Szent István

Részletesebben

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA Fehér Lova vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS X. szám 2006. Szent Mihály napjára J. JÓZSEF DÁNIEL MIHÁLY PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA XIX XXI.

Részletesebben

Egy embermentő kálváriája In memoriam dr. Pétery János (1892 1975)

Egy embermentő kálváriája In memoriam dr. Pétery János (1892 1975) Sz. Kovács Éva Betekintő 2014/3. Egy embermentő kálváriája In memoriam dr. Pétery János (1892 1975) Napi munkám során éppen a Magyar Nemzeti Bank egykori alkalmazottaival, illetve a trianoni Magyarország

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

EGY NEMZETNÉL SEM VAGYUNK ALÁBBVALÓK! (HADINAPLÓ)

EGY NEMZETNÉL SEM VAGYUNK ALÁBBVALÓK! (HADINAPLÓ) EGY NEMZETNÉL SEM VAGYUNK ALÁBBVALÓK! (HADINAPLÓ) ÍRTA: ZENTAY ISTVÁN VK. SZÁZADOS * BUDAPEST. 1942 VITÉZI REND ZRÍNYI CSOPORT KIADÁSA A címlapot POLCZER LAJOS festőművész, Zrínyi munkatárs készítette

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Honismereti írások. Légitámadás a debreceni Nagyállomás ellen 1944. szeptember elsején *

Honismereti írások. Légitámadás a debreceni Nagyállomás ellen 1944. szeptember elsején * Honismereti írások Horváth Attila Légitámadás a debreceni Nagyállomás ellen 1944. szeptember elsején * 1944. augusztus 20-án Kelet-Magyarország szempontjából döntő fontosságú esemény történt a keleti hadszíntéren.

Részletesebben

Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Jelige: Más megközelítéssel Prológ Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez,

Részletesebben