Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról"

Átírás

1 Grünhut Zoltán Liberális anticionizmus erkölcsös antiszemitizmus? A német fasizmus jött és ment. A szovjet kommunizmus jött és ment. Az antiszemitizmus jött és itt maradt. 1 nyilatkozta Jonathan Sacks, az Egyesült Királyság főrabbija válaszul az iráni elnök, Mahmud Ahmedinezsad azon Izrael-ellenes nyilatkozatára, miszerint a zsidó államot el kellene takarítani a Föld színéről. 2 Sacks rabbi megfogalmazása rendkívül találó volt, érzékeltetve, hogy az emberiség megannyi káros nem elfelejtve, gyakran judeofób izmust képes volt leküzdeni, egy azonban az antiszemitizmus örök és kiirthatatlan. A zsidóellenesség megnyilvánulásai, ideológiai alaptételei, motivációs tényezői ugyan módosulhatnak, a becsmérlő, vádaskodó, kirekesztő, erőszakoskodó, illetve legelfajultabb formájában népirtó szándék azonban állandó. A gyűlölet magvai már az ókorban elszóródtak, pusztító következményei pedig az évszázadok múlásával különböző helyszíneken szökkentek szárba. Mivel csupán néhány történelmi sarokpontot felidézve az egyiptomi, valamint a meg-megismétlődő szentföldi, illetve később az angliai, franciaországi, ibériai és oroszországi kiűzetések, mészárlások, pogromok, mint az antiszemitizmus históriájának tragikusnáltragikusabb fejezetei inkább csak ösztönzőleg hatottak a gyűlölet ideológiai megalapozottságának és fizikai kinyilvánításának továbbörökítésére, így a napjaink felelős emberének szükségszerűen kétséggel kell lennie az iránt: a náci népirtás korábban soha nem tapasztalt mértékű aljasságainak elutasítása ezúttal örökérvényű. Nem az! Mindenki tudja, hogy nem az, ezért nem szabad, nemhogy egy fanatikus, torz vallási és politikai nézeteket képviselő, atomfegyverre vágyó diktátornak, de még egy önjelölt kis-hitlernek sem elnézni az antiszemita kirohanásokat. Különösen fenyegető, ha a szélsőségesek eszmei sodrába, önmagukat a társadalmi igazság védelmezőinek tartó, eltorzult erkölcsi alapigazságokat hangsúlyozó, a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszavát félreértelmező egyének és csoportok kerülnek. Pedig ma pont ezen az úton haladunk! Miközben a világ egyik részén töretlen a nyíltan szélsőséges irányzatok és gondolatok térnyerése, addig a Föld magát 1 Rosenfeld, Alvin H.: Progressive Jewish Thought and the New Anti-Semitism, The American Jewish Committee, o. 2 Fathi, Nazila: Wipe Israel 'off the map' Iranian says, The New York Times, október 27. 1

2 felvilágosultnak tartó féltekén egyre inkább úgy tűnik belülről kezd rothadni a gyümölcs: bár a kirekesztő ideológiájú csoportok elszigetelése továbbra is társadalmi elvárás, ám nézeteik új interpretációban, a liberális értékvilágnak megfelelve, mi több, az által igazolva, mégis be-beszivárognak. Az antiszemitizmus tehát ma is létező fenyegetettség, sőt, mivel klasszikus jellemvonásai mellett mind gyakrabban tör felszínre új kontextusokban, eddig nem tapasztalt formákban, így okkal beszélhetünk folyamatban lévő tézisváltásról a zsidógyűlölet kapcsán. A klasszikus antiszemitizmus történelmi metszetben Napjainkban meglehetősen gyakran találkozhatunk azzal a nem feltétlen provokatív kérdéssel: vajon az antiszemitizmus és annak szinte valóban felfoghatatlan mód tragikus következménye, a Holokauszt, miért egyedibb, s ezért figyelemreméltóbb mint a rasszizmus más, tömeggyilkosságokba torkolló történelmi esetei, köztük például az örmények vagy a tuszik elleni genocídiumok? Nos, a válasz a zsidóellenesség szinte behatárolhatatlan komplexitásában keresendő. Az antiszemitizmus nem köthető társadalmi és anyagi státuszhoz, iskolai végzettséghez, munka- és lakóhelyi környezethez, csoportidentitáshoz. Nincs térbeli és időbeli kerete, sőt manifesztálódásához még zsidó jelenlét sem kell. 3 Bármely helyzetben, akármilyen kontextusban felszínre törhet, torz igazolást nyerhet. Alkalmas lehet egyén és közösség számára is a frusztrációk, kudarcok levezetésére, a leküzdhetetlennek látszó kihívások miatti bűnbakkeresésre, a nehezen megérthető, összetett konfliktusok egyszerűsítésére. Az antiszemita gyűlöletkeltésnek és társadalmi mobilizációnak többek között lehetnek szociálpszichológiai, szociológiai, politikai, gazdasági és vallási-kulturális motivációi. Miként azt Kovács András zseniálisan megfogalmazta: lehet antikapitalista és antikommunista, hadakozhat a modernitás és a hagyomány ellen, gyakran szélsőséges nacionalista ideológiák része és származéka, de hangoztathat [ ] radikális nacionalizmusellenes tételeket. 4 Az antiszemitizmus megfoghatatlan, beskatulyázhatatlan, egzakt módon definiálhatatlan. Ettől egyedi, és történelmi halhatatlansága, valamint a nevében elkövetett bűnsorozat miatt sajnálatosan figyelemreméltó. 3 A szociálpszichológiai, lélektani alapállású antiszemitizmus-kutatás igen kiterjedt magyar és idegen nyelvű irodalommal rendelkezik. Fő tézise szembe helyezkedve a zsidógyűlölet historikus vonatkozású vizsgálatával hogy antiszemitizmus ott is létezik, ahol zsidók nem élnek, esetleg soha nem is éltek, így a jelenség kialakulására és továbbélésére nem adhatnak történelmi okok magyarázatot. A hazai irodalomból ajánlott: Csepeli György:...és nem is kell hozzá zsidó: Az antiszemitizmus társadalom-lélektana, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1990; Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana, Cserépfalvi, Budapest, Kovács András: A kéznél lévő idegen, Polgart, Budapest, o. 2

3 Az antiszemitizmus karakterizálásával nagyon sokan és nagyon sokféleképpen megpróbálkoztak. A fogalom vizsgálata az idők folyamán egyfajta interdiszciplináris paradigmává lett: bizonyos tudományágak, így például a teológia, a vallástörténet és a történelem historikus szempontból, a szociálpszichológia, a lélektan-analízis és a szociológia az individum és a csoporttudat felől közelítve, míg a politológia és konfliktuselemzés pedig az ideologikus ismérvekre, a politikává, világnézetté válás aspektusaira fókuszálva kutatja a témát. Ezen szemléleti és irodalmi sokszínűség okán nemhogy jelen tanulmány, de még egy átfogó kötet is csak részleteiben vállalkozhatna arra, hogy e szerteágazó tudományágat összegzően keretbe foglalja. Történelmi kontinuitásban nézve az antiszemitizmus több, egymásra ható időszakra bontható. A kereszténység kialakulása előtti, ún. pogány judeofóbia elsődleges motivációja a zsidóság monoteizmusában keresendő. A többször leigázott, elhurcolt, s a száműzetésben rendre megaláztatásban tartott zsidó nép soha nem tagadta meg egységesen a hitét, nem fogadta el maradéktalanul a rajta erőszakot elkövető egyiptomi, asszír, babilóniai, görög, vagy római közösség vallását, kultúráját, nyelvét, szokásait, hagyományait. Ezen önkéntes, vallási alaptételű disszimilációt, valamint annak identitásőrző és csoportformáló erejét legfeljebb kikezdeni tudták a különböző hódítók, a végletekig megtörni azonban soha. A kezdetben főként vallástagadásra épülő zsidóellenesség a görög és a római időkben már kiegészült egyéb előítéletekkel is, mely sztereotípiák köztük a zsidók babonássága, önző felsőbbrendűsége, istentagadása, avagy a rituális gyilkosságok vádja később is meghatározóak maradtak, sőt talán a mai napig élnek. E korai gyökerek ellenére s kétségkívül azok bizonyos elemeit felhasználva a modern antiszemitizmus a kereszténység elterjedésével formálódott ki, ahogy Kovács András fogalmaz: a keresztény antijudaizmus minden tekintetben új, a korábbitól minőségében különböző fejlemény a zsidóellenesség történetében. 5 A születő kereszténység antiszemitizmusa tudatos lépés volt a saját identitás megteremtése érdekében. Miként az a csoporttudat-elemzés tárgyköréből ismert, egy közösség nemcsak az önnön karakter kialakításával, de a másikaktól való konzekvens elkülönüléssel is reagál a megkülönböztetés követelményére. A keresztény tanítások antijudaista ismérvei azok közül is elsősorban Jézus zsidók általi megtagadása és a meggyilkolásában való közreműködés vádja e csoportépítő logika részelemei, de a 5 Kovács András: A kéznél lévő idegen i.m. 19. o. 3

4 keresztény történelemrevízió akár az Ószövetség elbeszélései, akár Jézus élete és munkássága kapcsán, valamint a (zsidó hagyományokkal többnyire konzekvensen szembe helyezkedő) szokásrendszer-kreáció is e tőről fakad, jóllehet mérsékeltebb antiszemita üzenetértékekkel. 6 A korai keresztény antijudaizmus később évszázadokig együtt létezett az Európában lassan formálódó nemzetállamiság immáron etnikai alapállású, nem pusztán vallási-kulturális, hanem egyre inkább gazdasági, politikai célrendszerű antiszemitizmusával. E tendencia jegyében a zsidó, mint karakter újabb sztereotípiákkal párosult, így például megjelent az anyagiasság, a pénzéhség, a kapzsiság, a hatalomvágy, valamint az összeesküvés- és manipulációs-hajlam, mely előítéleteket már kevésbé vallási, identitás- és közösségteremtő tényezők, többnyire inkább gazdasági, politikai aspektusok motiváltak. A mind erélyesebb kirekesztés, gyűlöletkeltés hamarosan eszközzé lett, alkalmazható módszerré vált a társadalmi és politikai konfliktusok, kihívások, különböző sorscsapások magyarázásához, igazolásához. A vallásilag és politikailag fanatizált lakosság kétségek nélkül elhitte, hogy az elszomorító sorstalanságáért, a leküzdhetetlen szegénységéért, a pusztító járványokért, a megalázó katonai vereségekért, s egyáltalán a gondok folyamatos ismétlődéséért a kútmérgező, betegségeket terjesztő, istengyűlölő, hagyomány- és közösségromboló, pénzhajtó zsidó bevándorlók felelnek, akik elzárt gettóik rituális világában mindenféle hatalomszerző konspirációkon fáradoznak. Az előítélet rövidesen szórványos, majd tömeges erőszakba torkollott, a mészárlások elől menekülő zsidókkal együtt pedig az ellenük érzett gyűlölet is tovavándorolt. 7 Az antiszemitizmus történetének következő fejezete a felvilágosodás korával jött el. A vallási szempontok háttérbe szorulása, a racionalizmus és a humanizmus megjelenése reményt adott a démonizált zsidó tragikus szellemi örökségének elsorvadására, melynek jegyében a felvilágosult ember emancipációt ígért a korábban kirekesztésre kárhoztatottaknak. A jogi deklarációkkal megerősített elismerés azonban a vártnál kisebb mértékű társadalmi elfogadást eredményezett. Az emancipáció ugyan hol gyorsabban, hol lassabban haladt az útján, azonban a zsidóság többsége nem kért a befogadás asszimilációs hozadékaiból. A kezdeti remény mindkét oldalon lankadni kezdett, miközben az elvárások újbóli felszínre kerülése az antiszemitizmus megerősödésével járt. A gettók elzárt világából kilépő, az önkény szerint immáron nem változtatható jog adta lehetőségekkel élni kívánó és tudó zsidók, visszakerültek 6 Tabor, James D.: A Jézus dinasztia, JLX Kiadó, Budapest, (Több helyen) 7 Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története között. Osiris, Budapest,

5 a fel-fellobbanó társadalmi-politikai konfliktusok előidézte bűnbaki szerepbe. A korábban meglévő előítéleteket felerősítette a státuszféltékenység, vagyis annak ténye, hogy a szabaddá tett zsidók nemcsak, mint megtűrt személyek akartak létezni a társadalom peremén, hanem identitásuk megtartása mellett kihasználni igyekeztek az egyenlővé lett lehetőségeket. A felvilágosodást követően tehát a vallási célú és magyarázatú antiszemita előítéletek háttérbe szorultak, ám az etnikai alapállású, gazdasági-politikai tényezőkkel motivált sztereotípiák hatványozottan felerősödtek. E tendencia következményeként kell értelmeznünk azt a tragikus kimenetelű végső zsákutcát, mely nemcsak az antiszemitizmus, de az egész emberiség történetének egyik legsötétebb időszakát hozta el a nácizmus-fasizmus és dolgos kiszolgálóik európai tombolásával. A felvilágosult, humánusan érzékeny, civilizált ember elaljasodásának örök emlékei, Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Buchenwald és a többi tábor, fájómód szimbolizálják a zsidóellenesség évszázados társadalmi beágyazottságának szörnyűséges mélységét. Felelőtlen naivitás lenne azt mondani, az emberiség mai is szégyelli a történeteket, és kész tisztelet mutatva örökre történelemmé tenni az antiszemitizmust. Nem, csupán a gyűlölet vadhajtásait igyekszik visszametszeni, a mélyen fekvő gyökereket azonban nem tudja, de lehet, nem is akarja kiirtani. Az új antiszemitizmus jelensége Az új antiszemitizmus definiálására ugyan már a hatvanas évek végén kísérlet történt, a fogalom többpólusossága miatt azonban még ma is folyamatosan bővül az elméleti keret. 8 Az eszmerendszer klasszikus zsidóellenességtől eltérő karaktere két tényezőhöz kapcsolódik: egyfelől Izrael Állam létezéséhez, annak valamennyi regionális és globális szinten felmerülő probléma eredendő forrásaként való azonosításához, másfelől a Holokauszt történelmi tényének tagadásához. A két aspektus antiszemita közbeszédben való felértékelődése tudatos lépés, hiszen a második világháborút követően, minden kétséget kizáróan e faktorok az Izraellel való szolidaritás, a zsidó állam fennmaradásának elkötelezett támogatása, valamint a náci népirtás szörnyűségeiből való újjászületés közösségformáló ereje váltak a zsidó identitás fundamentumaivá. Az új antiszemitizmus e kettős irányzatából az egyik, nevezetesen a Holokauszt során elkövetett borzalmak féltudományos, vagy csak szimplán meggyőződéses tagadása bár mind többször nyilvánosságot kapó jelenség, elítélendő szélsőségességnek számít, melyet a legfejlettebb politikai és jogi kultúrájú országokban szigorúan büntetni 8 Az első átfogó munkák között kell megemlíteni Jacques Givet La Gauche contre Israel? Essai sur le néoantisémitisme (1968), valamint Léon Poliakov De l'antisionisme a l'antisémitisme (1969) című értekezését. 5

6 rendelik a törvények. 9 Ugyanakkor a kikristályosodott ideológiává lett anticionizmus nemhogy visszataszító radikalizmusnak nem tekintendő napjainkban, de még kvázi liberális eszmei megalapozottsággal is bír. A továbbiakban ezért az új antiszemitizmus ezen, anticionista aspektusaira helyezzük a hangsúlyt, bemutatván annak világ- és politikai nézetté válását, valamint mindennapos társadalmi manifesztálódását ban az Amerikai Zsidó Kongresszus ülésén Abba Eban, akkori izraeli külügyminiszter a következő kijelentést tette: Az anticionizmus nem más, mint új antiszemitizmus. A régi, klasszikus antiszemitizmus azt mondta, a társadalom minden tagjának azonos jogai vannak, kivéve a zsidókat. Az új antiszemitizmus pedig úgy vallja, hogy valamennyi nemzetnek elidegeníthetetlen joga létrehozni és megóvni saját független, szuverén államát, hacsak az nem zsidó. 10 Az anticionista antiszemitizmus szellemi gyökerei három irányból indultak ki: egyrészt az iszlám világból, valamint a diaszpórában élő muzulmán közösségektől, másrészt a Szovjetunió vezette szocialista tömbből, illetve annak világszerte elszórtan létező szatellit-mozgalmaiból, harmadrészt pedig az eszmeileg klasszikusan szélsőjobboldali csoportok köréből. 11 Az iszlám világ hosszú éveken át elsősorban nem lakosai, azok etnikai származása miatt, hanem eleve, Izrael létrejötte okán nem tudott megbékélni a zsidó állammal, s ezen előítéletét tovább mélyítették a sorozatos katonai megaláztatások, valamint a belső válságok és a gazdasági elmaradottság gerjesztette, illetve a nemzetközi érdekérvényesítési deficit miatti frusztrációk. 12 A szovjet tömb a hidegháborús logika, Izrael hamarjában világossá váló Nyugat-orientációja miatt került a politikai anticionizmus sodrába, melynek eleinte inkább belpolitikai (pl.: cionista vádas perek), később azonban fenyegető mód külpolitikai kontextusban is (arab országok erkölcsi, anyagi és katonai támogatása) tanújelét adta. A szélsőjobboldal esete egyszerű, a neonácifasiszta csoportok hagyományos zsidógyűlölő nézeteik miatt kézenfekvően lettek szószólói az Izrael-ellenes álláspontnak. Ezen, eredendően tehát külön úton induló, eltérő okokkal magyarázható eszmeáramlatok 1967-ben, az ún. hatnapos háborút követően aztán végképp 9 A Holokauszttagadás a jelenkor egyik vitatott kérdése, s bár folyamatosak az atrocitások, a fejlett világ egyre több országában immáron jogi következményekkel kell szembe nézniük a történelemhamísítóknak. Nem elfelejtendő ugyanakkor, hogy számos közoktatási intézmény van Nyugat-Európában, ahol a muzulmán diákok rosszallása miatt nem lehet tanóra keretében foglalkozni a Holokauszttal. Ennek kapcsán meg kell jegyezzük: a tisztelettagadás sem kevésbé problematikus, mint az áltudományos hazudozás. Szintén ehelyütt indokolt megemlíteni, hogy a muzulmán világban, egyre nagyobb publicitással bír a zsidók elleni népirtás valóságalapjának firtatása. Iránban nemzetközi konferenciát is rendeztek már a kérdéssel összefüggésben. 10 Atzmon, Gilad: The Politics of Anti-Semitism, The Radical Press, Forster, Arnold Epstein, Benjamin: The New Anti-semitism, McGraw-Hill Book, New York, 1974; Fischel, Jack R. The New Anti-Semitism, The Virginia Quarterly Review, Summer 2005, o. 12 Livtak, Meir: Az arab antiszemitizmus, Szombat, június 6

7 összeértek, egymást felerősítve, kiegészítve. A politikai anticionizmus ily módon kiforrott világnézetté, Bernard Lewis szavaival, az antiszemitizmusnak egy új, a teológia és az etnikai alapállású gyűlöletet felváltani igyekvő ideológiai irányzatává vált. 13 Mark Strauss a következőképpen ragadta meg ezen eszmei egymásra találást: [az új antiszemitizmus az, amikor] a neonácik tarka palesztin keffíját tekernek a nyakukba, miközben a palesztinok pedig sorban állnak, hogy vegyenek egy Mein Kampfot. 14 Történelmi kontextusban vizsgálva, az anticionizmus mint az új antiszemitizmus egyik alappillérének térnyerésében, ha úgy tetszik, globalizálódásában 15, igen nagy szerepe volt a fejlődő világ önmagára találásának, a Dél nemzetközi politikai platformosodásának (a harmadik világizmusnak). 16 Az ideológiai alapállású Izrael-ellenesség egyik legfőbb fóruma ironikus módon az Egyesült Nemzetek Szervezete, illetve annak különböző szakbizottságai, speciális ügykörű testületei. 17 Amikor 1975-ben az ENSZ Közgyűlése elé került a cionizmus, mint a rasszizmus egyik formáját elítélni szándékozó kezdeményezés, a fejlődő országok döntő többsége vagy támogatta annak elfogadását, vagy passzív módon tartózkodott, a határozat megszületését elősegítve azzal. Csupán négy afrikai állam Elefántcsontpart, Libéria, a Közép-afrikai Köztársaság és Malawi szavazott nemmel. A fejlődő országok túlsúlya az ENSZ Közgyűlésében könnyed mód lehetővé tette, hogy a világ ügyeit megvitatni és eldönteni hivatott, elviekben legilletékesebb nemzetközi fórum mára az Izraelellenes, valamint olykor burkoltan, máskor tagadhatatlanul zsidóellenes megnyilvánulások, visszafogott vagy nyílt anticionista fenyegetőzések és szankció-kezdeményezések legfőbb színterévé vált. 18 A globális Dél által következetesen elítélt ideológiák sorába, a 13 Lewis, Bernard: The New Anti-Semitism, The American Scholar, Volume 75. No. 1, Winter o. 14 Strauss, Mark. Antiglobalism's Jewish Problem. In: Rosenbaum, Ron (ed.): Those who forget the past: The Question of Anti-Semitism, Random House, New York, Krauthammer, Charles: Az antiszemitizmus globalizálódik, Szombat, június 16 Taguieff, Pierre-André: Rising From the Muck: The New Anti-Semitism in Europe, Ivan R. Dee, Chicago, o. 17 Az ENSZ legtöbb elmarasztaló ítéletét Izraellel kapcsolatban fogalmazza meg, amellett, hogy fórumot biztosít különböző, nyíltan Izrael-ellenes tanácskozásoknak is (lásd például a Durbani Emberjogi Konferenciát és annak végső határozatát). Érdemes egy pillantást vetni a Wikipedia List of United Nations resolutions concerning Israel című szócikkére. Ajánlott továbbá: Bard, Mitchell: The United Nations and Israel, Jewish Virtual Library, január 12; Bayefsky, Anne: The UN and the Jews, Commentary Magazine, február; Bayefsky, Anne: U.N. vs. Israel, National Review Online, április 20; Gee, Marcus: How could Israel ever trust the United Nations?, The Globe and Mail, november 28; Bayefsky, Anne: Israel's second-class status at the UN, The National Post, február 18; Schvindlerman, Julián: Israel faces rampant discrimination at the United Nations, The Miami Heald, november 1; Tell, David: The U.N.'s Israel Obsession, The Weekly Standard, Vol. 7, Issue május 6; Wisse, Ruth R.: The U.N.'s Jewish Problem, The Weekly Standard, március Az ENSZ legújabb anticionista jogi próbálkozása, mely egyre fenyegetőbb mód, lehetségesen nemzetközi többségi támogatást is kap, az ún. Goldstone-jelentés, melyben háborús bűnök elkövetésével vádolják Izraelt, 7

8 kolonializmus, a neokolonializmus, a globalizáció és az imperializmus mellé felkerült a cionizmus is, mely az előbbiektől azonban egy aspektusban markánsan különbözik: nem általános mód államok vagy multinacionális cégek ellen, hanem kifejezetten egy ország, Izrael ellen irányul. 19 Mindezek ellenére számos kutató gondolja úgy, hogy Izrael kritizálása, még ha az anticionista jellegű is, nem tekinthető antiszemitizmusnak. Az ezen álláspontot a puszta tagadáson túl, értékelhető magyarázattal ellátva értekezésbe foglalók közül érdemes ideidézni Brian Klug, az Oxfordi Egyetem filozófusának gondolatát, aki szerint, az Izraelellenesség kapcsán egy valóban új, globalizálódó jelenséggel van dolgunk, de túlzó azt a történelmi judeofóbia szellemi megújulásának nevezni. Miként Klug fogalmaz: ha az antiszemitizmus mindenben ott van, akkor valójában nincs ott semmiben. Ha minden anticionista egyúttal antiszemita, akkor többé nem tudjuk beazonosítani a valós eseteket az antiszemitizmus fogalma végleg kiüresedhet. 20 Hasonló álláspontra helyezkedett egyik cikkében Earl Raab is, a bostoni Brandeis Egyetem professzora, hangsúlyozva, hogy az Izrael ellen megfogalmazott kritikákat egyöntetűen antiszemita jelenségekként értelmezni, nem más, mint azzal az egyszerűsíteni igyekvő előítéletes elfogultsággal viszonyulni a kedvezőtlen körülményekhez, mely valójában magát az antiszemitizmust is jellemzi. 21 Félő azonban, hogy mindezen aggályoskodások valójában a liberalizmus jellegéből fakadnak, mely eldönthetetlenné teszi, hogy a szabad meddig szabad. Kétségkívül megalapozatlan valamennyi Izraellel kapcsolatos kritikai álláspontot anticionista antiszemitizmusnak tekinteni, mindez azonban nem változtat annak tényén, hogy vannak ilyen típusú jelenségek, tehát beszélhetünk az antiszemitizmus megújulásáról. A körülöttünk zajló folyamatokkal nem akarunk szembenézni, ha azt mondjuk: a zsidó állam létezéshez való jogának tagadása, Izrael létrejöttének a palesztinok elleni történelmi igazságtalanságként, az európai zsidómészárlás miatti bűntudat következményeként való ábrázolása, bizonyíthatatlan módon Izrael népirtással, etnikai tisztogatással, háborús bűnök elkövetésével, betegségek terjesztésével, opcióvá téve, hogy a felelősöket Hágában bíróság elé állítsák. Korábban hasonló port kavart ügy volt, amikor az ENSZ elítéltette Izraelt a palesztin területeket elszeparáló biztonsági kerítés építése miatt. Ennek kapcsán részletesen lásd: Grünhut Zoltán: A biztonság kerítése, Publikon, Pécs, Ehelyütt indokolt megemlíteni, hogy az anticionizmushoz hasonlóan szintén egy állam ellen irányuló kiforrott nemzetközi politikai nézetrendszer az antiamerikanizmus, sőt, a két ideológia többnyire egymást erősítve, párhuzamosan érvényesül. Ennek kapcsán lásd a Nagy Sátán (Egyesült Államok) Kis Sátán (Izrael) gyakorta használt fordulatot, a két országot közös kivitelezésű globális összeesküvés-elméletekkel vádló publikációkat, a világszerte zajló tüntetések zászlóégető rituáléit, stb. Joffe, Josef: Nations we love to hate: Israel, America and the New Antisemitism, SISCA, Klug, Brian: The Myth of the New Anti-Semitism, The Nation, február Raab, Earl: Antisemitism, anti-israelism, anti-americanism, Judaism, Fall

9 valamint élelem- és vízhiány előidézésével való vádolása egyöntetűen lehet jogosan megfogalmazott pro-palesztin kritika része anélkül, hogy annak antiszemita többletjelentése lenne! Azon elgondolkodhatunk, hogy mint Jehuda Bauer, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora, vagy Dina Porat, a Tel-avivi Egyetem professzornője írta 22 nem új antiszemitizmussal, hanem a klasszikus előítélet jelenkori adaptációjával van dolgunk, de hogy napjaink Izrael-ellenességének hátterében tudatosan létezik zsidóellenesség is aligha vitatható. Csupán a tisztánlátás végett említődjön meg ehelyütt néhány tény: Az iszlám világban Törökországtól Szaúd-Arábiáig, Egyiptomtól Iránig, de az európai muzulmán diaszpórában is tömegével adják ki az olyan ismert antiszemita írások reprintjeit, mint a Mein Kampf és a Cion bölcseinek jegyzőkönyve. 23 E könyvek mellett hatalmas és egyre növekvő irodalma van továbbá a különböző például a világhatalom megszerzésével, a szeptember 11-ei merényletekkel, az arab országok ellen indított keresztes hadjáratokkal, valamint az Egyesült Államok manipulálásával kapcsolatos zsidó/izraeli összeesküvés-elméleteknek is. 24 Számos muzulmán országban de növekvő arányban a nyugati média felületein is rendszerességgel kerülnek adásba, illetve nyomtatásba olyan televíziós műsorok, avagy áldokumentum-jellegű cikkek, melyek a zsidókat/izraelieket gyerek- és rituális gyilkosokként, szervkereskedőkként ábrázolják. 25 A Palesztin Hatóság által kiadott, európai uniós támogatásból is finanszírozott hivatalos iskolai tankönyvekben a zsidókat/izraelieket mindenféle aljas, gonosz tulajdonságokkal bíró alacsonyabb rendű élőlényekként (gyakran a disznó és a majom szinonimájaként) említik, akik mint betolakodók elrabolták a palesztin földeket, s tömegével gyilkolják le azóta is a palesztin nőket, gyerekeket, öregeket, valamint a hős ellenállókat Fleischer, Tzvi: Hate's revival, Australia/Israel Review (AIJAC), május 23 Pryce-Jones, David: Their Kampf, National Review, július Rosenfeld, Alvin H.: Progressive Jewish I.m. 2. o. 25 Gondoljunk csak a Farkasok völgye című filmre (amelyben egy, Irakban szolgáló zsidó orvos mellékesen szervkereskedelemmel foglalkozik), a svéd Aftonbladet magazinban megjelent tartalmilag bizonyítást soha nem nyert cikkre (amely meggyilkolt palesztinokból kioperált szervekkel való üzleteléssel vádolta az izraeli hadsereget), vagy azokra a török filmprodukciókra, melyek gyerekgyilkosokként és háborús bűnösökként ábrázolták az izraeli ügynököket, katonákat. Lásd mindezekről: Israel-Turkey tensions high over TV series, CNN World, január 12; New Turkish film on Israeli war crimes, Press Tv, január 16; Israel hits back over Swedish organ harvesting article, CNN World, augusztus Pina, Aaron D.: Palestinian education and the debate over textbooks, CRS Report, április 27; Funding hate education, The TaxPayers' Alliance, Magazine Printing Company, London,

10 Megszámlálhatatlan, úgyszintén nemcsak a muzulmán, de a nyugati világban is felületet nyert eszmefuttatás említhető, melyek különböző betegségek terjesztésével, az iszlám országok lakosságának AIDS-szel történő megfertőzésével vádolják az izraelieket/zsidókat. 27 Világszerte mindennapos gyakorlattá vált Izraelt a náci Németországhoz hasonlítani, akár politikai, akár katonai szempontból. A különböző tiltakozó felvonulások állandó kellékévé lettek az izraeli zászlóban a Dávid-csillagot horogkereszttel helyettesítő transzparensek. A felháborító párhuzamba állítás történelemhamísító üzenete egyértelmű: a zsidók ugyanazt a bűnt követik el a palesztinok ellen, mint amit saját maguk elszenvedni kényszerültek évtizedekkel ezelőtt. Az összevetés egyszerre ad lehetőséget a múlt bűneinek mérséklésére, s az antiszemitizmus legitimizálására. Ezen, cáfolhatatlan tények kétségkívül bizonyítják: a történelmi antiszemitizmus ma is létezik, hagyományos módszertana tovább él, miközben új, a jelen kontextushoz igazodó elemekkel gazdagodik. A klasszikus judeofóbia a zsidóktól, mint egyénektől tagadta meg jogaikat, kirekesztve őket a társadalomból, az új, anticionista antiszemitizmus azonban a zsidók kollektív jogait, elsősorban a saját államhoz való jogukat vitatja. 28 Ma elsősorban nem Judenrein (zsidómentes), hanem Judenstaatrein (zsidó állam-menetes) világot kívánnak az antiszemiták. 29 Liberális anticionizmus A napjaink antiszemita jelenségeit kutatók többsége függetlenül attól, hogy elfogadják-e a zsidóellenesség szellemi megújulását, vagy sem egyetért abban, hogy a jueofóbia és a nyílt Izrael-ellenesség szélsőségességnek számít, s bár befolyással van arra, alapvetően nem jellemzi a társadalmi mainstream gondolkodást. Jelen tanulmány legfőbb üzenete, hogy ezen önámító tévképzetet a körülöttünk zajló események megfelelő kontextusba helyezésével kritizálja. Miként az már fentebb említésre került, az anticionizmus a világ jelentős részén politikai alapállássá, kormányzatok döntéseit, cselekvéseit determináló hivatalos állásfoglalássá vált. Mindez már önmagában is kétségbe vonja, hogy az antiszemita többletjelentésű Izrael-ellenesség kizárólag szélsőséges kontextusban interpretálódhat, mert 27 Rosenfeld, Alvin H.: Progressive Jewish I.m. 3. o. 28 Seleg, Jair: A gyűlölet kampánya, Múlt és Jövő, 2002/1. 29 Ahlmark, Per: Harc a régi és az új antiszemitizmus ellen, Szombat, június 10

11 bár az ezen irányzatot képviselő, a demokratikusságot, jogállamiságot nem ismerő fejlődő világbeli államok többsége kétségkívül hajlamos a radikalizmusra, mégis vitathatatlanul egyenértékű ritkán szankcionált szereplői a nemzetközi közösségnek, melyet kihasználva számos, elfogadottan működő fórumon fejthetik ki anticionista nézeteiket. Egy szinttel lejjebb lépve, a nemzetközi szerveztek, NGO-k körében úgyszintén egyre markánsabban tetten érhető az Izrael-ellenesség, s ezen aktorok már figyelem! a nemzetközi egyezményekre, az emberi jogokra, tehát a liberalizmus alapeszméire hivatkozva támadják számtalan példával igazolhatóan egyoldalúan a zsidó államot. Visszakanyarodva a kritizálhatóság versus Izraelellenesség kérdéshez: nem az a probléma, hogy felrónak Izrael számára aktív vagy passzív cselekvésére visszavezethető, a palesztinok számára káros következményeket, hanem az, ha ezen körülményeket a kontextusból kiragadva, szubjektív módon vizsgálják és interpretálják. A legcinikusabb kettős mérce számon kérni Izraelen azokat a nemzetközi előírásokat, melyeket a palesztin fél nemhogy betartani, de elismerni sem hajlandó, ráadásul elfogadásukra nem is kötelezhető, merthogy terrorszervezetekre jogi kötöttségek aligha alkalmazhatók. Felháborító és szégyenletes, hogy a nemzetközi fórumokon gyakorta apartheid-rendszerként ábrázolják Izraelt, figyelmen kívül hagyva annak tényét, hogy a Közel- és Közép-Kelet egyetlen nyugati típusú demokratikus állama, ahol az arab lakosság szélesebb polgári és politikai jogosítványokkal élhet, mint bárhol az iszlám világban. 30 Egyszerűen döbbenetes, hogy a nemzetközi közösség döntő része rasszizmussal vádolja Izraelt, párhuzamosan pedig a felek közötti megbékélés egyik első feltételeként beszél a nyugati világ egyetértése mellett a vitatott területek szükségszerű zsidótlanításáról! Végigolvashatatlan mennyiségben íródnak a publikációk arról, hogy Izrael nem lehet egyszerre zsidó és demokratikus állam, merthogy a kettő, jellegéből fakadóan kizárja egymást. 31 Vajon miért? Mert az arab kisebbség jogait sérti, hogy a zsidótöbbségű országrészekben betartják a szombatot, a hagyományos zsidó ünnepeket, s a kóserétkezés előírásait? A nyugat-európai muzulmán kisebbség jogait miért nem sérti a karácsony és az adott ország nemzeti ünnepeinek betartása, vagy az hogy különböző helyzetekben a bibliára, esetleg az alkotmányra kell felesküdni? Demokratikusság vessünk csak egy pillantást arra, lakosságarányosan hány saját közösségbeli képviselő jut egy muzulmán állampolgárra Nyugaton, s hány Izraelben? A jelentős kisebbséggel rendelkező Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, stb. lehet egyszerre karakteresen nemzeti és demokratikus állam, csak Izrael 30 Szántó T. Gábor: Új antiszemitizmus, Szombat, június 31 Sabel, Robbie: The campaign to delegitimize Israel with the false charge of apartheid, JCPA,

12 nem? S mindez liberális alapelvekre hivatkozva? Be kell látnunk: vagy a nyugati világot civilizációs sajátosságaiban alapvetően meghatározó liberalizmus jutott nagyon mélypontra, vagy az antiszemitizmus nyert új szellemiséget és interpretációt. A válasz ezzel is, azzal is magyarázható, hiszen az új típusú zsidóellenesség éppen a liberalizmus gyengéire erősít rá, a nemzetközileg deklarált polgári és politikai jogokat használja fel Izrael delegitimizálásához. A végre megfelelő mód kezelni hivatott tény, hogy a háborúellenesség, világbéke-pártiság, továbbá a mindenkit megillető szabadság és egyenlőség eszméivel felvértezett, ma már divatideológiának számító posztmaterializmus, valamint a globalizációellenes újbaloldaliság, illetve a környezetvédelem tárgykörétől elszakadó, előbbi értékvilággal azonosuló zöldgondolkodás mind-mind egy kialakulóban lévő, nem kimondottan rasszista célzatú, de konzekvensen anticionista érvrendszer részei, 32 melyek párosulva a harmadik világbeli, nem ritkán szélsőséges Izrael-ellenességgel a 21. század legkomolyabb antiszemita kihívását jelentik. Zárszó A gondolatmenet végéhez közeledve nincs értelme konklúziót levonni, összegzést írni a legjobb, ha a Tisztelt Olvasó további tájékozódás mellett maga teszi meg azt. Csupán egy idézet maradt hátra, mely azonban mindennél beszédesebben foglalja keretbe a fent írtakat: Kijelented barátom, hogy nem gyűlölöd a zsidókat, te pusztán»anticionista«vagy. Én pedig azt mondom [ ]: mikor az emberek a cionizmust bírálják, a zsidókat értik rajta ez Isten igazsága Az antiszemitizmus, a zsidó nép iránti gyűlölet szégyenfolt volt az emberiség lelkén és az is marad. Ebben teljesen egyetértünk. Tudd hát ezt is: az anticionista lényegénél fogva antiszemita, és ez így is lesz mindig Az antiszemita minden lehetőségnek örvend, mikor gonoszságát kibocsáthatja. Az idők során illetlen dologgá vált a zsidó iránti gyűlöletről nyíltan szónokolni. Ekképp az antiszemita örökösen új formákat és fórumokat kénytelen mérgének keresni. Micsoda öröm hát számára az új maskara! Ő nem gyűlöli a zsidókat, csupáncsak anticionista! 33 Martin Luther King. 32 Grünhut Zoltán: Kettős mérce: Izrael a liberalizmus csapdájában, Politika.hu, III évfoly szám, King, Martin Luther: Letter to an anti-zionist friend, Saturday Review, augusztus 12

13 Felhasznált irodalom Ahlmark, Per: Harc a régi és az új antiszemitizmus ellen, Szombat, június Atzmon, Gilad: The Politics of Anti-Semitism, The Radical Press, Bard, Mitchell: The United Nations and Israel, Jewish Virtual Library, január 12. Bayefsky, Anne: Israel's second-class status at the UN, The National Post, február 18. Bayefsky, Anne: The UN and the Jews, Commentary Magazine, február Bayefsky, Anne: U.N. vs. Israel, National Review Online, április 20. Csepeli György:...és nem is kell hozzá zsidó: Az antiszemitizmus társadalom-lélektana, Kozmosz Könyvek, Budapest, Fathi, Nazila: Wipe Israel 'off the map' Iranian says, The New York Times, október 27. Fischel, Jack R. The New Anti-Semitism, The Virginia Quarterly Review, Summer Fleischer, Tzvi: Hate's revival, Australia/Israel Review (AIJAC), május Forster, Arnold Epstein, Benjamin: The New Anti-semitism, McGraw-Hill Book, New York, Funding hate education, The TaxPayers' Alliance, Magazine Printing Company, London, Gee, Marcus: How could Israel ever trust the United Nations?, The Globe and Mail, november 28 Grünhut Zoltán: A biztonság kerítése, Publikon, Pécs, Grünhut Zoltán: Kettős mérce: Izrael a liberalizmus csapdájában, Politika.hu, III évfoly szám, Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana, Cserépfalvi, Budapest, Joffe, Josef: Nations we love to hate: Israel, America and the New Antisemitism, SISCA, Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története között. Osiris, Budapest, King, Martin Luther: Letter to an anti-zionist friend, Saturday Review, augusztus Klug, Brian: The Myth of the New Anti-Semitism, The Nation, február 2. Kovács András: A kéznél lévő idegen, Polgart, Budapest, Krauthammer, Charles: Az antiszemitizmus globalizálódik, Szombat, június 13

14 Lewis, Bernard: The New Anti-Semitism, The American Scholar, Volume 75. No. 1, Winter o. Livtak, Meir: Az arab antiszemitizmus, Szombat, június Pina, Aaron D.: Palestinian education and the debate over textbooks, CRS Report, április 27. Pryce-Jones, David: Their Kampf, National Review, július 29. Raab, Earl: Antisemitism, anti-israelism, anti-americanism, Judaism, Fall Rosenfeld, Alvin H.: Progressive Jewish Thought and the New Anti-Semitism, The American Jewish Committee, Sabel, Robbie: The campaign to delegitimize Israel with the false charge of apartheid, JCPA, Schvindlerman, Julián: Israel faces rampant discrimination at the United Nations, The Miami Heald, november 1. Seleg, Jair: A gyűlölet kampánya, Múlt és Jövő, 2002/1. Strauss, Mark. Antiglobalism's Jewish Problem. In: Rosenbaum, Ron (ed.): Those who forget the past: The Question of Anti-Semitism, Random House, New York, Szántó T. Gábor: Új antiszemitizmus, Szombat, június Tabor, James D.: A Jézus dinasztia, JLX Kiadó, Budapest, Taguieff, Pierre-André: Rising From the Muck: The New Anti-Semitism in Europe, Ivan R. Dee, Chicago, Tell, David: The U.N.'s Israel Obsession, The Weekly Standard, Vol. 7, Issue május 6. Wisse, Ruth R.: The U.N.'s Jewish Problem, The Weekly Standard, március

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015.

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015. -1- Adószám: 18623857-1-41 Bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósági végzés száma: 83.Pk.60.1479/2014/5-I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2015. Beszámolási időszak: 2015.április 01. - 2014. június 30.

Részletesebben

A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd

A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A biztonság fenntarthatósága A biztonsági kerítés

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A biztonság fenntarthatósága A biztonsági kerítés A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN 2006 2 I. Az értekezés célkitűzései Értekezésem a jelenkori városi

Részletesebben

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról Grünhut Zoltán Gazdasági recesszió, antiszemita konjunktúra? A történelemből számtalan sajnálatos példa által ismert, hogy a gazdasági válságok, valamint azok járulékos társadalmi kihívásai, szociális

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A tudományos probléma megfogalmazása

A tudományos probléma megfogalmazása Fröhlich Róbert dandártábornok Fegyveres konfliktusok a Szentföldön a XX. században Című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése Tudományos témavezető: Dr. Horváth Csaba alezredes egyetemi docens

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 10. sz. általános ajánlása: a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről az iskolai oktatásban* A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi jog forrásai Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 3. A nemzetközi jog forrásai A Nemzetközi Bíróság Statútuma (38.cikk) 1. A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS TARTALOM Bevezetés... 3 Sorstípusok... 4 Táborok... 5 Felszabadulás, hazatérés... 10 2 BEVEZETÉS 1945 kora nyarától kezdve a hazatérő deportáltak egy

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány Bertha László Zoltán Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány 2010 decemberében, a Tunézia által elindított dominóeffektus az egyiptomi elnök, Hoszni Mubárak hatalmát sem kímélte, aki tisztségéről 2011.

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES Fogyatékosságtudománnyal (Disability Studies) mintegy 25 évvel ezelőtt kezdtem

Részletesebben

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének.

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. Gondolatok a DEKA-ról 1 Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. 1. A DEKA (Demokratikus Kerekasztal) társadalmi mozgalom Magyarország újrademokratizálásáért, a társadalmi párbeszéd

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

"A Krisztusban nincs zsidó és görög"

A Krisztusban nincs zsidó és görög "A Krisztusban nincs zsidó és görög" Evangélium kontra nacionalizmus és újpogányság Gyöngyösi Csilla református lelkész, phd hallgató ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Budapest A probléma - világhoz való viszony

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 Áttekintés I. A diszkrimináció fogalma II. A diszkrimináció tilalmának tárgyi hatálya az EEJE ben

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról -

Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról - www.csepeli.hu Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról - Pogonyi Lajos interjúja Minden embernek joga van a méltósághoz, a becsülethez és az

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések Vallásszociológia avagy azok a bizonyos végső kérdések Az ősidők óta. Vagyis minden emberi társadalomban létezett. Durkheim: A társadalom és a vallás szinte elválaszthatatlanok egymástól Def: a szent dolgokra

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének előadása MPGEKE Konferencia, Eger 2011. nov. 3-5. A közpénzügyek válsága

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

SOMOGYI ANDREA. Adhezív anyagok szerepe és alkalmazása a teljes lemezes fogpótlások rögzítésében. TÉMAVEZETŐ: DR. KIVOVICS PÉTER

SOMOGYI ANDREA. Adhezív anyagok szerepe és alkalmazása a teljes lemezes fogpótlások rögzítésében. TÉMAVEZETŐ: DR. KIVOVICS PÉTER SOMOGYI ANDREA Adhezív anyagok szerepe és alkalmazása a teljes lemezes fogpótlások rögzítésében. TÉMAVEZETŐ: DR. KIVOVICS PÉTER 1. Slide témaválasztás oka Szakdolgozatom témaválasztását az motiválta, hogy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben