Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról"

Átírás

1 Grünhut Zoltán Liberális anticionizmus erkölcsös antiszemitizmus? A német fasizmus jött és ment. A szovjet kommunizmus jött és ment. Az antiszemitizmus jött és itt maradt. 1 nyilatkozta Jonathan Sacks, az Egyesült Királyság főrabbija válaszul az iráni elnök, Mahmud Ahmedinezsad azon Izrael-ellenes nyilatkozatára, miszerint a zsidó államot el kellene takarítani a Föld színéről. 2 Sacks rabbi megfogalmazása rendkívül találó volt, érzékeltetve, hogy az emberiség megannyi káros nem elfelejtve, gyakran judeofób izmust képes volt leküzdeni, egy azonban az antiszemitizmus örök és kiirthatatlan. A zsidóellenesség megnyilvánulásai, ideológiai alaptételei, motivációs tényezői ugyan módosulhatnak, a becsmérlő, vádaskodó, kirekesztő, erőszakoskodó, illetve legelfajultabb formájában népirtó szándék azonban állandó. A gyűlölet magvai már az ókorban elszóródtak, pusztító következményei pedig az évszázadok múlásával különböző helyszíneken szökkentek szárba. Mivel csupán néhány történelmi sarokpontot felidézve az egyiptomi, valamint a meg-megismétlődő szentföldi, illetve később az angliai, franciaországi, ibériai és oroszországi kiűzetések, mészárlások, pogromok, mint az antiszemitizmus históriájának tragikusnáltragikusabb fejezetei inkább csak ösztönzőleg hatottak a gyűlölet ideológiai megalapozottságának és fizikai kinyilvánításának továbbörökítésére, így a napjaink felelős emberének szükségszerűen kétséggel kell lennie az iránt: a náci népirtás korábban soha nem tapasztalt mértékű aljasságainak elutasítása ezúttal örökérvényű. Nem az! Mindenki tudja, hogy nem az, ezért nem szabad, nemhogy egy fanatikus, torz vallási és politikai nézeteket képviselő, atomfegyverre vágyó diktátornak, de még egy önjelölt kis-hitlernek sem elnézni az antiszemita kirohanásokat. Különösen fenyegető, ha a szélsőségesek eszmei sodrába, önmagukat a társadalmi igazság védelmezőinek tartó, eltorzult erkölcsi alapigazságokat hangsúlyozó, a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszavát félreértelmező egyének és csoportok kerülnek. Pedig ma pont ezen az úton haladunk! Miközben a világ egyik részén töretlen a nyíltan szélsőséges irányzatok és gondolatok térnyerése, addig a Föld magát 1 Rosenfeld, Alvin H.: Progressive Jewish Thought and the New Anti-Semitism, The American Jewish Committee, o. 2 Fathi, Nazila: Wipe Israel 'off the map' Iranian says, The New York Times, október 27. 1

2 felvilágosultnak tartó féltekén egyre inkább úgy tűnik belülről kezd rothadni a gyümölcs: bár a kirekesztő ideológiájú csoportok elszigetelése továbbra is társadalmi elvárás, ám nézeteik új interpretációban, a liberális értékvilágnak megfelelve, mi több, az által igazolva, mégis be-beszivárognak. Az antiszemitizmus tehát ma is létező fenyegetettség, sőt, mivel klasszikus jellemvonásai mellett mind gyakrabban tör felszínre új kontextusokban, eddig nem tapasztalt formákban, így okkal beszélhetünk folyamatban lévő tézisváltásról a zsidógyűlölet kapcsán. A klasszikus antiszemitizmus történelmi metszetben Napjainkban meglehetősen gyakran találkozhatunk azzal a nem feltétlen provokatív kérdéssel: vajon az antiszemitizmus és annak szinte valóban felfoghatatlan mód tragikus következménye, a Holokauszt, miért egyedibb, s ezért figyelemreméltóbb mint a rasszizmus más, tömeggyilkosságokba torkolló történelmi esetei, köztük például az örmények vagy a tuszik elleni genocídiumok? Nos, a válasz a zsidóellenesség szinte behatárolhatatlan komplexitásában keresendő. Az antiszemitizmus nem köthető társadalmi és anyagi státuszhoz, iskolai végzettséghez, munka- és lakóhelyi környezethez, csoportidentitáshoz. Nincs térbeli és időbeli kerete, sőt manifesztálódásához még zsidó jelenlét sem kell. 3 Bármely helyzetben, akármilyen kontextusban felszínre törhet, torz igazolást nyerhet. Alkalmas lehet egyén és közösség számára is a frusztrációk, kudarcok levezetésére, a leküzdhetetlennek látszó kihívások miatti bűnbakkeresésre, a nehezen megérthető, összetett konfliktusok egyszerűsítésére. Az antiszemita gyűlöletkeltésnek és társadalmi mobilizációnak többek között lehetnek szociálpszichológiai, szociológiai, politikai, gazdasági és vallási-kulturális motivációi. Miként azt Kovács András zseniálisan megfogalmazta: lehet antikapitalista és antikommunista, hadakozhat a modernitás és a hagyomány ellen, gyakran szélsőséges nacionalista ideológiák része és származéka, de hangoztathat [ ] radikális nacionalizmusellenes tételeket. 4 Az antiszemitizmus megfoghatatlan, beskatulyázhatatlan, egzakt módon definiálhatatlan. Ettől egyedi, és történelmi halhatatlansága, valamint a nevében elkövetett bűnsorozat miatt sajnálatosan figyelemreméltó. 3 A szociálpszichológiai, lélektani alapállású antiszemitizmus-kutatás igen kiterjedt magyar és idegen nyelvű irodalommal rendelkezik. Fő tézise szembe helyezkedve a zsidógyűlölet historikus vonatkozású vizsgálatával hogy antiszemitizmus ott is létezik, ahol zsidók nem élnek, esetleg soha nem is éltek, így a jelenség kialakulására és továbbélésére nem adhatnak történelmi okok magyarázatot. A hazai irodalomból ajánlott: Csepeli György:...és nem is kell hozzá zsidó: Az antiszemitizmus társadalom-lélektana, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1990; Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana, Cserépfalvi, Budapest, Kovács András: A kéznél lévő idegen, Polgart, Budapest, o. 2

3 Az antiszemitizmus karakterizálásával nagyon sokan és nagyon sokféleképpen megpróbálkoztak. A fogalom vizsgálata az idők folyamán egyfajta interdiszciplináris paradigmává lett: bizonyos tudományágak, így például a teológia, a vallástörténet és a történelem historikus szempontból, a szociálpszichológia, a lélektan-analízis és a szociológia az individum és a csoporttudat felől közelítve, míg a politológia és konfliktuselemzés pedig az ideologikus ismérvekre, a politikává, világnézetté válás aspektusaira fókuszálva kutatja a témát. Ezen szemléleti és irodalmi sokszínűség okán nemhogy jelen tanulmány, de még egy átfogó kötet is csak részleteiben vállalkozhatna arra, hogy e szerteágazó tudományágat összegzően keretbe foglalja. Történelmi kontinuitásban nézve az antiszemitizmus több, egymásra ható időszakra bontható. A kereszténység kialakulása előtti, ún. pogány judeofóbia elsődleges motivációja a zsidóság monoteizmusában keresendő. A többször leigázott, elhurcolt, s a száműzetésben rendre megaláztatásban tartott zsidó nép soha nem tagadta meg egységesen a hitét, nem fogadta el maradéktalanul a rajta erőszakot elkövető egyiptomi, asszír, babilóniai, görög, vagy római közösség vallását, kultúráját, nyelvét, szokásait, hagyományait. Ezen önkéntes, vallási alaptételű disszimilációt, valamint annak identitásőrző és csoportformáló erejét legfeljebb kikezdeni tudták a különböző hódítók, a végletekig megtörni azonban soha. A kezdetben főként vallástagadásra épülő zsidóellenesség a görög és a római időkben már kiegészült egyéb előítéletekkel is, mely sztereotípiák köztük a zsidók babonássága, önző felsőbbrendűsége, istentagadása, avagy a rituális gyilkosságok vádja később is meghatározóak maradtak, sőt talán a mai napig élnek. E korai gyökerek ellenére s kétségkívül azok bizonyos elemeit felhasználva a modern antiszemitizmus a kereszténység elterjedésével formálódott ki, ahogy Kovács András fogalmaz: a keresztény antijudaizmus minden tekintetben új, a korábbitól minőségében különböző fejlemény a zsidóellenesség történetében. 5 A születő kereszténység antiszemitizmusa tudatos lépés volt a saját identitás megteremtése érdekében. Miként az a csoporttudat-elemzés tárgyköréből ismert, egy közösség nemcsak az önnön karakter kialakításával, de a másikaktól való konzekvens elkülönüléssel is reagál a megkülönböztetés követelményére. A keresztény tanítások antijudaista ismérvei azok közül is elsősorban Jézus zsidók általi megtagadása és a meggyilkolásában való közreműködés vádja e csoportépítő logika részelemei, de a 5 Kovács András: A kéznél lévő idegen i.m. 19. o. 3

4 keresztény történelemrevízió akár az Ószövetség elbeszélései, akár Jézus élete és munkássága kapcsán, valamint a (zsidó hagyományokkal többnyire konzekvensen szembe helyezkedő) szokásrendszer-kreáció is e tőről fakad, jóllehet mérsékeltebb antiszemita üzenetértékekkel. 6 A korai keresztény antijudaizmus később évszázadokig együtt létezett az Európában lassan formálódó nemzetállamiság immáron etnikai alapállású, nem pusztán vallási-kulturális, hanem egyre inkább gazdasági, politikai célrendszerű antiszemitizmusával. E tendencia jegyében a zsidó, mint karakter újabb sztereotípiákkal párosult, így például megjelent az anyagiasság, a pénzéhség, a kapzsiság, a hatalomvágy, valamint az összeesküvés- és manipulációs-hajlam, mely előítéleteket már kevésbé vallási, identitás- és közösségteremtő tényezők, többnyire inkább gazdasági, politikai aspektusok motiváltak. A mind erélyesebb kirekesztés, gyűlöletkeltés hamarosan eszközzé lett, alkalmazható módszerré vált a társadalmi és politikai konfliktusok, kihívások, különböző sorscsapások magyarázásához, igazolásához. A vallásilag és politikailag fanatizált lakosság kétségek nélkül elhitte, hogy az elszomorító sorstalanságáért, a leküzdhetetlen szegénységéért, a pusztító járványokért, a megalázó katonai vereségekért, s egyáltalán a gondok folyamatos ismétlődéséért a kútmérgező, betegségeket terjesztő, istengyűlölő, hagyomány- és közösségromboló, pénzhajtó zsidó bevándorlók felelnek, akik elzárt gettóik rituális világában mindenféle hatalomszerző konspirációkon fáradoznak. Az előítélet rövidesen szórványos, majd tömeges erőszakba torkollott, a mészárlások elől menekülő zsidókkal együtt pedig az ellenük érzett gyűlölet is tovavándorolt. 7 Az antiszemitizmus történetének következő fejezete a felvilágosodás korával jött el. A vallási szempontok háttérbe szorulása, a racionalizmus és a humanizmus megjelenése reményt adott a démonizált zsidó tragikus szellemi örökségének elsorvadására, melynek jegyében a felvilágosult ember emancipációt ígért a korábban kirekesztésre kárhoztatottaknak. A jogi deklarációkkal megerősített elismerés azonban a vártnál kisebb mértékű társadalmi elfogadást eredményezett. Az emancipáció ugyan hol gyorsabban, hol lassabban haladt az útján, azonban a zsidóság többsége nem kért a befogadás asszimilációs hozadékaiból. A kezdeti remény mindkét oldalon lankadni kezdett, miközben az elvárások újbóli felszínre kerülése az antiszemitizmus megerősödésével járt. A gettók elzárt világából kilépő, az önkény szerint immáron nem változtatható jog adta lehetőségekkel élni kívánó és tudó zsidók, visszakerültek 6 Tabor, James D.: A Jézus dinasztia, JLX Kiadó, Budapest, (Több helyen) 7 Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története között. Osiris, Budapest,

5 a fel-fellobbanó társadalmi-politikai konfliktusok előidézte bűnbaki szerepbe. A korábban meglévő előítéleteket felerősítette a státuszféltékenység, vagyis annak ténye, hogy a szabaddá tett zsidók nemcsak, mint megtűrt személyek akartak létezni a társadalom peremén, hanem identitásuk megtartása mellett kihasználni igyekeztek az egyenlővé lett lehetőségeket. A felvilágosodást követően tehát a vallási célú és magyarázatú antiszemita előítéletek háttérbe szorultak, ám az etnikai alapállású, gazdasági-politikai tényezőkkel motivált sztereotípiák hatványozottan felerősödtek. E tendencia következményeként kell értelmeznünk azt a tragikus kimenetelű végső zsákutcát, mely nemcsak az antiszemitizmus, de az egész emberiség történetének egyik legsötétebb időszakát hozta el a nácizmus-fasizmus és dolgos kiszolgálóik európai tombolásával. A felvilágosult, humánusan érzékeny, civilizált ember elaljasodásának örök emlékei, Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Buchenwald és a többi tábor, fájómód szimbolizálják a zsidóellenesség évszázados társadalmi beágyazottságának szörnyűséges mélységét. Felelőtlen naivitás lenne azt mondani, az emberiség mai is szégyelli a történeteket, és kész tisztelet mutatva örökre történelemmé tenni az antiszemitizmust. Nem, csupán a gyűlölet vadhajtásait igyekszik visszametszeni, a mélyen fekvő gyökereket azonban nem tudja, de lehet, nem is akarja kiirtani. Az új antiszemitizmus jelensége Az új antiszemitizmus definiálására ugyan már a hatvanas évek végén kísérlet történt, a fogalom többpólusossága miatt azonban még ma is folyamatosan bővül az elméleti keret. 8 Az eszmerendszer klasszikus zsidóellenességtől eltérő karaktere két tényezőhöz kapcsolódik: egyfelől Izrael Állam létezéséhez, annak valamennyi regionális és globális szinten felmerülő probléma eredendő forrásaként való azonosításához, másfelől a Holokauszt történelmi tényének tagadásához. A két aspektus antiszemita közbeszédben való felértékelődése tudatos lépés, hiszen a második világháborút követően, minden kétséget kizáróan e faktorok az Izraellel való szolidaritás, a zsidó állam fennmaradásának elkötelezett támogatása, valamint a náci népirtás szörnyűségeiből való újjászületés közösségformáló ereje váltak a zsidó identitás fundamentumaivá. Az új antiszemitizmus e kettős irányzatából az egyik, nevezetesen a Holokauszt során elkövetett borzalmak féltudományos, vagy csak szimplán meggyőződéses tagadása bár mind többször nyilvánosságot kapó jelenség, elítélendő szélsőségességnek számít, melyet a legfejlettebb politikai és jogi kultúrájú országokban szigorúan büntetni 8 Az első átfogó munkák között kell megemlíteni Jacques Givet La Gauche contre Israel? Essai sur le néoantisémitisme (1968), valamint Léon Poliakov De l'antisionisme a l'antisémitisme (1969) című értekezését. 5

6 rendelik a törvények. 9 Ugyanakkor a kikristályosodott ideológiává lett anticionizmus nemhogy visszataszító radikalizmusnak nem tekintendő napjainkban, de még kvázi liberális eszmei megalapozottsággal is bír. A továbbiakban ezért az új antiszemitizmus ezen, anticionista aspektusaira helyezzük a hangsúlyt, bemutatván annak világ- és politikai nézetté válását, valamint mindennapos társadalmi manifesztálódását ban az Amerikai Zsidó Kongresszus ülésén Abba Eban, akkori izraeli külügyminiszter a következő kijelentést tette: Az anticionizmus nem más, mint új antiszemitizmus. A régi, klasszikus antiszemitizmus azt mondta, a társadalom minden tagjának azonos jogai vannak, kivéve a zsidókat. Az új antiszemitizmus pedig úgy vallja, hogy valamennyi nemzetnek elidegeníthetetlen joga létrehozni és megóvni saját független, szuverén államát, hacsak az nem zsidó. 10 Az anticionista antiszemitizmus szellemi gyökerei három irányból indultak ki: egyrészt az iszlám világból, valamint a diaszpórában élő muzulmán közösségektől, másrészt a Szovjetunió vezette szocialista tömbből, illetve annak világszerte elszórtan létező szatellit-mozgalmaiból, harmadrészt pedig az eszmeileg klasszikusan szélsőjobboldali csoportok köréből. 11 Az iszlám világ hosszú éveken át elsősorban nem lakosai, azok etnikai származása miatt, hanem eleve, Izrael létrejötte okán nem tudott megbékélni a zsidó állammal, s ezen előítéletét tovább mélyítették a sorozatos katonai megaláztatások, valamint a belső válságok és a gazdasági elmaradottság gerjesztette, illetve a nemzetközi érdekérvényesítési deficit miatti frusztrációk. 12 A szovjet tömb a hidegháborús logika, Izrael hamarjában világossá váló Nyugat-orientációja miatt került a politikai anticionizmus sodrába, melynek eleinte inkább belpolitikai (pl.: cionista vádas perek), később azonban fenyegető mód külpolitikai kontextusban is (arab országok erkölcsi, anyagi és katonai támogatása) tanújelét adta. A szélsőjobboldal esete egyszerű, a neonácifasiszta csoportok hagyományos zsidógyűlölő nézeteik miatt kézenfekvően lettek szószólói az Izrael-ellenes álláspontnak. Ezen, eredendően tehát külön úton induló, eltérő okokkal magyarázható eszmeáramlatok 1967-ben, az ún. hatnapos háborút követően aztán végképp 9 A Holokauszttagadás a jelenkor egyik vitatott kérdése, s bár folyamatosak az atrocitások, a fejlett világ egyre több országában immáron jogi következményekkel kell szembe nézniük a történelemhamísítóknak. Nem elfelejtendő ugyanakkor, hogy számos közoktatási intézmény van Nyugat-Európában, ahol a muzulmán diákok rosszallása miatt nem lehet tanóra keretében foglalkozni a Holokauszttal. Ennek kapcsán meg kell jegyezzük: a tisztelettagadás sem kevésbé problematikus, mint az áltudományos hazudozás. Szintén ehelyütt indokolt megemlíteni, hogy a muzulmán világban, egyre nagyobb publicitással bír a zsidók elleni népirtás valóságalapjának firtatása. Iránban nemzetközi konferenciát is rendeztek már a kérdéssel összefüggésben. 10 Atzmon, Gilad: The Politics of Anti-Semitism, The Radical Press, Forster, Arnold Epstein, Benjamin: The New Anti-semitism, McGraw-Hill Book, New York, 1974; Fischel, Jack R. The New Anti-Semitism, The Virginia Quarterly Review, Summer 2005, o. 12 Livtak, Meir: Az arab antiszemitizmus, Szombat, június 6

7 összeértek, egymást felerősítve, kiegészítve. A politikai anticionizmus ily módon kiforrott világnézetté, Bernard Lewis szavaival, az antiszemitizmusnak egy új, a teológia és az etnikai alapállású gyűlöletet felváltani igyekvő ideológiai irányzatává vált. 13 Mark Strauss a következőképpen ragadta meg ezen eszmei egymásra találást: [az új antiszemitizmus az, amikor] a neonácik tarka palesztin keffíját tekernek a nyakukba, miközben a palesztinok pedig sorban állnak, hogy vegyenek egy Mein Kampfot. 14 Történelmi kontextusban vizsgálva, az anticionizmus mint az új antiszemitizmus egyik alappillérének térnyerésében, ha úgy tetszik, globalizálódásában 15, igen nagy szerepe volt a fejlődő világ önmagára találásának, a Dél nemzetközi politikai platformosodásának (a harmadik világizmusnak). 16 Az ideológiai alapállású Izrael-ellenesség egyik legfőbb fóruma ironikus módon az Egyesült Nemzetek Szervezete, illetve annak különböző szakbizottságai, speciális ügykörű testületei. 17 Amikor 1975-ben az ENSZ Közgyűlése elé került a cionizmus, mint a rasszizmus egyik formáját elítélni szándékozó kezdeményezés, a fejlődő országok döntő többsége vagy támogatta annak elfogadását, vagy passzív módon tartózkodott, a határozat megszületését elősegítve azzal. Csupán négy afrikai állam Elefántcsontpart, Libéria, a Közép-afrikai Köztársaság és Malawi szavazott nemmel. A fejlődő országok túlsúlya az ENSZ Közgyűlésében könnyed mód lehetővé tette, hogy a világ ügyeit megvitatni és eldönteni hivatott, elviekben legilletékesebb nemzetközi fórum mára az Izraelellenes, valamint olykor burkoltan, máskor tagadhatatlanul zsidóellenes megnyilvánulások, visszafogott vagy nyílt anticionista fenyegetőzések és szankció-kezdeményezések legfőbb színterévé vált. 18 A globális Dél által következetesen elítélt ideológiák sorába, a 13 Lewis, Bernard: The New Anti-Semitism, The American Scholar, Volume 75. No. 1, Winter o. 14 Strauss, Mark. Antiglobalism's Jewish Problem. In: Rosenbaum, Ron (ed.): Those who forget the past: The Question of Anti-Semitism, Random House, New York, Krauthammer, Charles: Az antiszemitizmus globalizálódik, Szombat, június 16 Taguieff, Pierre-André: Rising From the Muck: The New Anti-Semitism in Europe, Ivan R. Dee, Chicago, o. 17 Az ENSZ legtöbb elmarasztaló ítéletét Izraellel kapcsolatban fogalmazza meg, amellett, hogy fórumot biztosít különböző, nyíltan Izrael-ellenes tanácskozásoknak is (lásd például a Durbani Emberjogi Konferenciát és annak végső határozatát). Érdemes egy pillantást vetni a Wikipedia List of United Nations resolutions concerning Israel című szócikkére. Ajánlott továbbá: Bard, Mitchell: The United Nations and Israel, Jewish Virtual Library, január 12; Bayefsky, Anne: The UN and the Jews, Commentary Magazine, február; Bayefsky, Anne: U.N. vs. Israel, National Review Online, április 20; Gee, Marcus: How could Israel ever trust the United Nations?, The Globe and Mail, november 28; Bayefsky, Anne: Israel's second-class status at the UN, The National Post, február 18; Schvindlerman, Julián: Israel faces rampant discrimination at the United Nations, The Miami Heald, november 1; Tell, David: The U.N.'s Israel Obsession, The Weekly Standard, Vol. 7, Issue május 6; Wisse, Ruth R.: The U.N.'s Jewish Problem, The Weekly Standard, március Az ENSZ legújabb anticionista jogi próbálkozása, mely egyre fenyegetőbb mód, lehetségesen nemzetközi többségi támogatást is kap, az ún. Goldstone-jelentés, melyben háborús bűnök elkövetésével vádolják Izraelt, 7

8 kolonializmus, a neokolonializmus, a globalizáció és az imperializmus mellé felkerült a cionizmus is, mely az előbbiektől azonban egy aspektusban markánsan különbözik: nem általános mód államok vagy multinacionális cégek ellen, hanem kifejezetten egy ország, Izrael ellen irányul. 19 Mindezek ellenére számos kutató gondolja úgy, hogy Izrael kritizálása, még ha az anticionista jellegű is, nem tekinthető antiszemitizmusnak. Az ezen álláspontot a puszta tagadáson túl, értékelhető magyarázattal ellátva értekezésbe foglalók közül érdemes ideidézni Brian Klug, az Oxfordi Egyetem filozófusának gondolatát, aki szerint, az Izraelellenesség kapcsán egy valóban új, globalizálódó jelenséggel van dolgunk, de túlzó azt a történelmi judeofóbia szellemi megújulásának nevezni. Miként Klug fogalmaz: ha az antiszemitizmus mindenben ott van, akkor valójában nincs ott semmiben. Ha minden anticionista egyúttal antiszemita, akkor többé nem tudjuk beazonosítani a valós eseteket az antiszemitizmus fogalma végleg kiüresedhet. 20 Hasonló álláspontra helyezkedett egyik cikkében Earl Raab is, a bostoni Brandeis Egyetem professzora, hangsúlyozva, hogy az Izrael ellen megfogalmazott kritikákat egyöntetűen antiszemita jelenségekként értelmezni, nem más, mint azzal az egyszerűsíteni igyekvő előítéletes elfogultsággal viszonyulni a kedvezőtlen körülményekhez, mely valójában magát az antiszemitizmust is jellemzi. 21 Félő azonban, hogy mindezen aggályoskodások valójában a liberalizmus jellegéből fakadnak, mely eldönthetetlenné teszi, hogy a szabad meddig szabad. Kétségkívül megalapozatlan valamennyi Izraellel kapcsolatos kritikai álláspontot anticionista antiszemitizmusnak tekinteni, mindez azonban nem változtat annak tényén, hogy vannak ilyen típusú jelenségek, tehát beszélhetünk az antiszemitizmus megújulásáról. A körülöttünk zajló folyamatokkal nem akarunk szembenézni, ha azt mondjuk: a zsidó állam létezéshez való jogának tagadása, Izrael létrejöttének a palesztinok elleni történelmi igazságtalanságként, az európai zsidómészárlás miatti bűntudat következményeként való ábrázolása, bizonyíthatatlan módon Izrael népirtással, etnikai tisztogatással, háborús bűnök elkövetésével, betegségek terjesztésével, opcióvá téve, hogy a felelősöket Hágában bíróság elé állítsák. Korábban hasonló port kavart ügy volt, amikor az ENSZ elítéltette Izraelt a palesztin területeket elszeparáló biztonsági kerítés építése miatt. Ennek kapcsán részletesen lásd: Grünhut Zoltán: A biztonság kerítése, Publikon, Pécs, Ehelyütt indokolt megemlíteni, hogy az anticionizmushoz hasonlóan szintén egy állam ellen irányuló kiforrott nemzetközi politikai nézetrendszer az antiamerikanizmus, sőt, a két ideológia többnyire egymást erősítve, párhuzamosan érvényesül. Ennek kapcsán lásd a Nagy Sátán (Egyesült Államok) Kis Sátán (Izrael) gyakorta használt fordulatot, a két országot közös kivitelezésű globális összeesküvés-elméletekkel vádló publikációkat, a világszerte zajló tüntetések zászlóégető rituáléit, stb. Joffe, Josef: Nations we love to hate: Israel, America and the New Antisemitism, SISCA, Klug, Brian: The Myth of the New Anti-Semitism, The Nation, február Raab, Earl: Antisemitism, anti-israelism, anti-americanism, Judaism, Fall

9 valamint élelem- és vízhiány előidézésével való vádolása egyöntetűen lehet jogosan megfogalmazott pro-palesztin kritika része anélkül, hogy annak antiszemita többletjelentése lenne! Azon elgondolkodhatunk, hogy mint Jehuda Bauer, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora, vagy Dina Porat, a Tel-avivi Egyetem professzornője írta 22 nem új antiszemitizmussal, hanem a klasszikus előítélet jelenkori adaptációjával van dolgunk, de hogy napjaink Izrael-ellenességének hátterében tudatosan létezik zsidóellenesség is aligha vitatható. Csupán a tisztánlátás végett említődjön meg ehelyütt néhány tény: Az iszlám világban Törökországtól Szaúd-Arábiáig, Egyiptomtól Iránig, de az európai muzulmán diaszpórában is tömegével adják ki az olyan ismert antiszemita írások reprintjeit, mint a Mein Kampf és a Cion bölcseinek jegyzőkönyve. 23 E könyvek mellett hatalmas és egyre növekvő irodalma van továbbá a különböző például a világhatalom megszerzésével, a szeptember 11-ei merényletekkel, az arab országok ellen indított keresztes hadjáratokkal, valamint az Egyesült Államok manipulálásával kapcsolatos zsidó/izraeli összeesküvés-elméleteknek is. 24 Számos muzulmán országban de növekvő arányban a nyugati média felületein is rendszerességgel kerülnek adásba, illetve nyomtatásba olyan televíziós műsorok, avagy áldokumentum-jellegű cikkek, melyek a zsidókat/izraelieket gyerek- és rituális gyilkosokként, szervkereskedőkként ábrázolják. 25 A Palesztin Hatóság által kiadott, európai uniós támogatásból is finanszírozott hivatalos iskolai tankönyvekben a zsidókat/izraelieket mindenféle aljas, gonosz tulajdonságokkal bíró alacsonyabb rendű élőlényekként (gyakran a disznó és a majom szinonimájaként) említik, akik mint betolakodók elrabolták a palesztin földeket, s tömegével gyilkolják le azóta is a palesztin nőket, gyerekeket, öregeket, valamint a hős ellenállókat Fleischer, Tzvi: Hate's revival, Australia/Israel Review (AIJAC), május 23 Pryce-Jones, David: Their Kampf, National Review, július Rosenfeld, Alvin H.: Progressive Jewish I.m. 2. o. 25 Gondoljunk csak a Farkasok völgye című filmre (amelyben egy, Irakban szolgáló zsidó orvos mellékesen szervkereskedelemmel foglalkozik), a svéd Aftonbladet magazinban megjelent tartalmilag bizonyítást soha nem nyert cikkre (amely meggyilkolt palesztinokból kioperált szervekkel való üzleteléssel vádolta az izraeli hadsereget), vagy azokra a török filmprodukciókra, melyek gyerekgyilkosokként és háborús bűnösökként ábrázolták az izraeli ügynököket, katonákat. Lásd mindezekről: Israel-Turkey tensions high over TV series, CNN World, január 12; New Turkish film on Israeli war crimes, Press Tv, január 16; Israel hits back over Swedish organ harvesting article, CNN World, augusztus Pina, Aaron D.: Palestinian education and the debate over textbooks, CRS Report, április 27; Funding hate education, The TaxPayers' Alliance, Magazine Printing Company, London,

10 Megszámlálhatatlan, úgyszintén nemcsak a muzulmán, de a nyugati világban is felületet nyert eszmefuttatás említhető, melyek különböző betegségek terjesztésével, az iszlám országok lakosságának AIDS-szel történő megfertőzésével vádolják az izraelieket/zsidókat. 27 Világszerte mindennapos gyakorlattá vált Izraelt a náci Németországhoz hasonlítani, akár politikai, akár katonai szempontból. A különböző tiltakozó felvonulások állandó kellékévé lettek az izraeli zászlóban a Dávid-csillagot horogkereszttel helyettesítő transzparensek. A felháborító párhuzamba állítás történelemhamísító üzenete egyértelmű: a zsidók ugyanazt a bűnt követik el a palesztinok ellen, mint amit saját maguk elszenvedni kényszerültek évtizedekkel ezelőtt. Az összevetés egyszerre ad lehetőséget a múlt bűneinek mérséklésére, s az antiszemitizmus legitimizálására. Ezen, cáfolhatatlan tények kétségkívül bizonyítják: a történelmi antiszemitizmus ma is létezik, hagyományos módszertana tovább él, miközben új, a jelen kontextushoz igazodó elemekkel gazdagodik. A klasszikus judeofóbia a zsidóktól, mint egyénektől tagadta meg jogaikat, kirekesztve őket a társadalomból, az új, anticionista antiszemitizmus azonban a zsidók kollektív jogait, elsősorban a saját államhoz való jogukat vitatja. 28 Ma elsősorban nem Judenrein (zsidómentes), hanem Judenstaatrein (zsidó állam-menetes) világot kívánnak az antiszemiták. 29 Liberális anticionizmus A napjaink antiszemita jelenségeit kutatók többsége függetlenül attól, hogy elfogadják-e a zsidóellenesség szellemi megújulását, vagy sem egyetért abban, hogy a jueofóbia és a nyílt Izrael-ellenesség szélsőségességnek számít, s bár befolyással van arra, alapvetően nem jellemzi a társadalmi mainstream gondolkodást. Jelen tanulmány legfőbb üzenete, hogy ezen önámító tévképzetet a körülöttünk zajló események megfelelő kontextusba helyezésével kritizálja. Miként az már fentebb említésre került, az anticionizmus a világ jelentős részén politikai alapállássá, kormányzatok döntéseit, cselekvéseit determináló hivatalos állásfoglalássá vált. Mindez már önmagában is kétségbe vonja, hogy az antiszemita többletjelentésű Izrael-ellenesség kizárólag szélsőséges kontextusban interpretálódhat, mert 27 Rosenfeld, Alvin H.: Progressive Jewish I.m. 3. o. 28 Seleg, Jair: A gyűlölet kampánya, Múlt és Jövő, 2002/1. 29 Ahlmark, Per: Harc a régi és az új antiszemitizmus ellen, Szombat, június 10

11 bár az ezen irányzatot képviselő, a demokratikusságot, jogállamiságot nem ismerő fejlődő világbeli államok többsége kétségkívül hajlamos a radikalizmusra, mégis vitathatatlanul egyenértékű ritkán szankcionált szereplői a nemzetközi közösségnek, melyet kihasználva számos, elfogadottan működő fórumon fejthetik ki anticionista nézeteiket. Egy szinttel lejjebb lépve, a nemzetközi szerveztek, NGO-k körében úgyszintén egyre markánsabban tetten érhető az Izrael-ellenesség, s ezen aktorok már figyelem! a nemzetközi egyezményekre, az emberi jogokra, tehát a liberalizmus alapeszméire hivatkozva támadják számtalan példával igazolhatóan egyoldalúan a zsidó államot. Visszakanyarodva a kritizálhatóság versus Izraelellenesség kérdéshez: nem az a probléma, hogy felrónak Izrael számára aktív vagy passzív cselekvésére visszavezethető, a palesztinok számára káros következményeket, hanem az, ha ezen körülményeket a kontextusból kiragadva, szubjektív módon vizsgálják és interpretálják. A legcinikusabb kettős mérce számon kérni Izraelen azokat a nemzetközi előírásokat, melyeket a palesztin fél nemhogy betartani, de elismerni sem hajlandó, ráadásul elfogadásukra nem is kötelezhető, merthogy terrorszervezetekre jogi kötöttségek aligha alkalmazhatók. Felháborító és szégyenletes, hogy a nemzetközi fórumokon gyakorta apartheid-rendszerként ábrázolják Izraelt, figyelmen kívül hagyva annak tényét, hogy a Közel- és Közép-Kelet egyetlen nyugati típusú demokratikus állama, ahol az arab lakosság szélesebb polgári és politikai jogosítványokkal élhet, mint bárhol az iszlám világban. 30 Egyszerűen döbbenetes, hogy a nemzetközi közösség döntő része rasszizmussal vádolja Izraelt, párhuzamosan pedig a felek közötti megbékélés egyik első feltételeként beszél a nyugati világ egyetértése mellett a vitatott területek szükségszerű zsidótlanításáról! Végigolvashatatlan mennyiségben íródnak a publikációk arról, hogy Izrael nem lehet egyszerre zsidó és demokratikus állam, merthogy a kettő, jellegéből fakadóan kizárja egymást. 31 Vajon miért? Mert az arab kisebbség jogait sérti, hogy a zsidótöbbségű országrészekben betartják a szombatot, a hagyományos zsidó ünnepeket, s a kóserétkezés előírásait? A nyugat-európai muzulmán kisebbség jogait miért nem sérti a karácsony és az adott ország nemzeti ünnepeinek betartása, vagy az hogy különböző helyzetekben a bibliára, esetleg az alkotmányra kell felesküdni? Demokratikusság vessünk csak egy pillantást arra, lakosságarányosan hány saját közösségbeli képviselő jut egy muzulmán állampolgárra Nyugaton, s hány Izraelben? A jelentős kisebbséggel rendelkező Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, stb. lehet egyszerre karakteresen nemzeti és demokratikus állam, csak Izrael 30 Szántó T. Gábor: Új antiszemitizmus, Szombat, június 31 Sabel, Robbie: The campaign to delegitimize Israel with the false charge of apartheid, JCPA,

12 nem? S mindez liberális alapelvekre hivatkozva? Be kell látnunk: vagy a nyugati világot civilizációs sajátosságaiban alapvetően meghatározó liberalizmus jutott nagyon mélypontra, vagy az antiszemitizmus nyert új szellemiséget és interpretációt. A válasz ezzel is, azzal is magyarázható, hiszen az új típusú zsidóellenesség éppen a liberalizmus gyengéire erősít rá, a nemzetközileg deklarált polgári és politikai jogokat használja fel Izrael delegitimizálásához. A végre megfelelő mód kezelni hivatott tény, hogy a háborúellenesség, világbéke-pártiság, továbbá a mindenkit megillető szabadság és egyenlőség eszméivel felvértezett, ma már divatideológiának számító posztmaterializmus, valamint a globalizációellenes újbaloldaliság, illetve a környezetvédelem tárgykörétől elszakadó, előbbi értékvilággal azonosuló zöldgondolkodás mind-mind egy kialakulóban lévő, nem kimondottan rasszista célzatú, de konzekvensen anticionista érvrendszer részei, 32 melyek párosulva a harmadik világbeli, nem ritkán szélsőséges Izrael-ellenességgel a 21. század legkomolyabb antiszemita kihívását jelentik. Zárszó A gondolatmenet végéhez közeledve nincs értelme konklúziót levonni, összegzést írni a legjobb, ha a Tisztelt Olvasó további tájékozódás mellett maga teszi meg azt. Csupán egy idézet maradt hátra, mely azonban mindennél beszédesebben foglalja keretbe a fent írtakat: Kijelented barátom, hogy nem gyűlölöd a zsidókat, te pusztán»anticionista«vagy. Én pedig azt mondom [ ]: mikor az emberek a cionizmust bírálják, a zsidókat értik rajta ez Isten igazsága Az antiszemitizmus, a zsidó nép iránti gyűlölet szégyenfolt volt az emberiség lelkén és az is marad. Ebben teljesen egyetértünk. Tudd hát ezt is: az anticionista lényegénél fogva antiszemita, és ez így is lesz mindig Az antiszemita minden lehetőségnek örvend, mikor gonoszságát kibocsáthatja. Az idők során illetlen dologgá vált a zsidó iránti gyűlöletről nyíltan szónokolni. Ekképp az antiszemita örökösen új formákat és fórumokat kénytelen mérgének keresni. Micsoda öröm hát számára az új maskara! Ő nem gyűlöli a zsidókat, csupáncsak anticionista! 33 Martin Luther King. 32 Grünhut Zoltán: Kettős mérce: Izrael a liberalizmus csapdájában, Politika.hu, III évfoly szám, King, Martin Luther: Letter to an anti-zionist friend, Saturday Review, augusztus 12

13 Felhasznált irodalom Ahlmark, Per: Harc a régi és az új antiszemitizmus ellen, Szombat, június Atzmon, Gilad: The Politics of Anti-Semitism, The Radical Press, Bard, Mitchell: The United Nations and Israel, Jewish Virtual Library, január 12. Bayefsky, Anne: Israel's second-class status at the UN, The National Post, február 18. Bayefsky, Anne: The UN and the Jews, Commentary Magazine, február Bayefsky, Anne: U.N. vs. Israel, National Review Online, április 20. Csepeli György:...és nem is kell hozzá zsidó: Az antiszemitizmus társadalom-lélektana, Kozmosz Könyvek, Budapest, Fathi, Nazila: Wipe Israel 'off the map' Iranian says, The New York Times, október 27. Fischel, Jack R. The New Anti-Semitism, The Virginia Quarterly Review, Summer Fleischer, Tzvi: Hate's revival, Australia/Israel Review (AIJAC), május Forster, Arnold Epstein, Benjamin: The New Anti-semitism, McGraw-Hill Book, New York, Funding hate education, The TaxPayers' Alliance, Magazine Printing Company, London, Gee, Marcus: How could Israel ever trust the United Nations?, The Globe and Mail, november 28 Grünhut Zoltán: A biztonság kerítése, Publikon, Pécs, Grünhut Zoltán: Kettős mérce: Izrael a liberalizmus csapdájában, Politika.hu, III évfoly szám, Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana, Cserépfalvi, Budapest, Joffe, Josef: Nations we love to hate: Israel, America and the New Antisemitism, SISCA, Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története között. Osiris, Budapest, King, Martin Luther: Letter to an anti-zionist friend, Saturday Review, augusztus Klug, Brian: The Myth of the New Anti-Semitism, The Nation, február 2. Kovács András: A kéznél lévő idegen, Polgart, Budapest, Krauthammer, Charles: Az antiszemitizmus globalizálódik, Szombat, június 13

14 Lewis, Bernard: The New Anti-Semitism, The American Scholar, Volume 75. No. 1, Winter o. Livtak, Meir: Az arab antiszemitizmus, Szombat, június Pina, Aaron D.: Palestinian education and the debate over textbooks, CRS Report, április 27. Pryce-Jones, David: Their Kampf, National Review, július 29. Raab, Earl: Antisemitism, anti-israelism, anti-americanism, Judaism, Fall Rosenfeld, Alvin H.: Progressive Jewish Thought and the New Anti-Semitism, The American Jewish Committee, Sabel, Robbie: The campaign to delegitimize Israel with the false charge of apartheid, JCPA, Schvindlerman, Julián: Israel faces rampant discrimination at the United Nations, The Miami Heald, november 1. Seleg, Jair: A gyűlölet kampánya, Múlt és Jövő, 2002/1. Strauss, Mark. Antiglobalism's Jewish Problem. In: Rosenbaum, Ron (ed.): Those who forget the past: The Question of Anti-Semitism, Random House, New York, Szántó T. Gábor: Új antiszemitizmus, Szombat, június Tabor, James D.: A Jézus dinasztia, JLX Kiadó, Budapest, Taguieff, Pierre-André: Rising From the Muck: The New Anti-Semitism in Europe, Ivan R. Dee, Chicago, Tell, David: The U.N.'s Israel Obsession, The Weekly Standard, Vol. 7, Issue május 6. Wisse, Ruth R.: The U.N.'s Jewish Problem, The Weekly Standard, március

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam Jelen tanulmány az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Holokausztoktatással kapcsolatos tanártovábbképzések: nemzetközi összehasonlítás

Holokausztoktatással kapcsolatos tanártovábbképzések: nemzetközi összehasonlítás Holokausztoktatással kapcsolatos tanártovábbképzések: nemzetközi összehasonlítás Kovács Mónika, PhD ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Miért van szükség tanártovábbképzésekre?

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ezrek demonstráltak Izrael mellett Budapesten

Ezrek demonstráltak Izrael mellett Budapesten Ezrek demonstráltak Izrael mellett Budapesten 2014-07-27 18:05:24 Cikk ajánlása Nyomtatás Betűméret Megosztás Izrael melletti szimpátiatüntetést tartottak vasárnap délután a Dohány utcai zsinagógában.

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről *

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről * A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről * A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI), tekintetbe véve az

Részletesebben

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL - ELFOGADTÁK 1999. JÚNIUS 18-ÁN - ELÔSZÓ Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) az Európa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

CRI (2003) 8. A Bizottság az Ajánlást 2002. december 13-án fogadta el Strasbourgban.

CRI (2003) 8. A Bizottság az Ajánlást 2002. december 13-án fogadta el Strasbourgban. A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 7. sz. általános ajánlása: A rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelem a nemzeti jogalkotásban A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

ELŐSZÓ Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1

ELŐSZÓ Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1 MAGYAR AGORA 2005 SZALAI JÚLIA Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1 Manapság sok szó esik a cigányok helyzetéről, a cigányok és a nem cigányok közötti

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Az Országgyűlés /2015. ( ) OGY. politikai nyilatkozata

Az Országgyűlés /2015. ( ) OGY. politikai nyilatkozata Az Országgyűlés /2015. ( ) OGY 11 11 Lrkvrctt. 9 (115 21. politikai nyilatkozata az alapvető egyéni és közösségi jogok, valamint az euroatlanti értéke k melletti kiállásró l 1. Az Országgyűlés kinyilvánítja,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA

HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉK Előszó 13 Bibliográfiai rövidítések 18 Szószedet 23 ALAPVETŐ FORRÁSMUNKÁK Útmutatók 27 Altalános müvek 1-3 27 Holokauszt 4-11 27 Bibliográfiák

Részletesebben

szelektív bizonyíték- ÉrtÉkelÉs, kollektív bû nösség

szelektív bizonyíték- ÉrtÉkelÉs, kollektív bû nösség Jovánovics Eszter Pap András László kollektív bûnösség a 21. század magyarországán: magyarellenesség vádja cigányokkal szemben két emblematikus perben* * Ez a cikk a Társaság a Szabadságjogokért blogján

Részletesebben

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992.

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. A cseh-szlovák válás előtörténetéből Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. Diagnosztizálható-e egzakt társadalomtudományi módszerekkel egy olyan kórokozóegyüttes,

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

Tisztelt Főügyészség!

Tisztelt Főügyészség! Pest Megyei Főügyészség részére 1054 Budapest, Vörösmarty u. 34/A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján 1557 Budapest, Pf. 20. ügyszám: 13000-349/2011. bü. tárgy: panasz nyomozás megszüntetése ellen Tisztelt

Részletesebben

Szeptemberi új könyveinkből

Szeptemberi új könyveinkből Szeptemberi új könyveinkből Raymond Chandler: A hugica Budapest, Európa, 2010. Orfamay Questnek hívják az ifjú hölgyet, a kontinens közepéről, egy isten háta mögötti kisvárosból jött a csillogó-villogó

Részletesebben

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq Az idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I.

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. A tanulmány elsõ része 2010. október elejétõl, az amerikai részvétellel zajló izraeli palesztin

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Tanulmányomban a nemzetközi, elsősorban brit tapasztalatok alapján igyekszem a szociális szolgáltatások

Részletesebben

Jegyzet. Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére. Emberi jogok

Jegyzet. Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére. Emberi jogok Jegyzet Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére Emberi jogok Az emberi jogok tantárgy óraszáma 4 tanóra, ezért csak néhány emberi jogi dokumentummal tudunk tanulmányink során megismerkedni. A tanórákon

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei Mik lehetnek az okai annak, hogy míg a XVIII. század elején a kontinentális Latin-Amerika

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG A Méltányosság Politikaelemző Központ új típusú, sokirányú- és műfajú elemzésekkel igyekszik befolyásolni a döntéshozatalt, próbálja erősíteni a politika intellektuális alapú művelésének tekintélyét. Az

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában

A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában Egymás mellett egymás ellen. Cseh, magyar, és szlovák nacionalizmusok az els világháború éveiben Miskolc,

Részletesebben

Alternatív szociológia

Alternatív szociológia Acsády Judit Alternatív szociológia Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák Typotex 2014. Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world. Indeed,

Részletesebben

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez 2 Budapest, 2013... SZERZŐK: DÁVID PÉTER LÓCZY PÉTER LEKTOR: DR. GYÖRGY

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Kedves Krisztina! A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Tudom, hogy nagyon sok dolgod van, hiszen EP-képviselői munkádat küldetésként teljesíted egy olyan

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik.

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. A végjáték veszélyei A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. Martonyi János elismerte, hogy..egész Európában erősödik az euroszkepticizmus, sőt egyre többen kétségbe vonják

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ, az ENSZ és különösen

A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ, az ENSZ és különösen Gabriel Toggenburg EGY KÉNYES KAPCSOLATRENDSZER: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KISEBBSÉGI JOGOK Tényezõ-e a kisebbségvédelem az európai integrációs folyamatban? A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ,

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

nappal min: 5 C max: 8 C

nappal min: 5 C max: 8 C nappal min: 5 C max: 8 C éjszaka min: -3 C max: 1 C Belépés Regisztráció Előfizetés Keresés 2016.01.13. Veronika, Csongor, Yvett Belépés Regisztráció Előfizetés Rovatok Főoldal Belföld Külföld Gazdaság

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT

NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT BEMUTATKOZÁS A Global Internet Liberty Campaign 1 (GILC), azaz Nemzetközi Mozgalom az Internet Szabadságáért nevû szervezetet 1996 júniusában alapították kormányzatoktól

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben