Nemzetközi marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi marketing"

Átírás

1 .

2

3 Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

4 Írta és szerkesztette: Dr. Dankó László Ph.D. egyetemi docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa Lektorálta: Prof. Dr. Tóth Tamás (BKE) a közgazdaságtudomány kandidátusa Szövegszerkesztés: Bindász Angelika Kupcsik Lászlóné Kiadja: PRO MARKETING MISKOLC EGYESÜLET 3515 Miskolc-Egyetemváros Felelıs kiadó: Ladányi Éva elnök ISBN X Nyomdai munkák:

5 Tartalomjegyzék Bevezetés...8 I. RÉSZ MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN 1. fejezet: A nemzetközi marketing értelmezése A NEMZETKÖZI MARKETING DEFINIÁLÁSA NEMZETKÖZI MARKETING A VÁLLALAT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN A NEMZETKÖZIESEDÉS OKAI ÉS FOKOZATAI fejezet: Nemzetközi marketing környezet A TÁRSADALMI KÖRNYEZET Vállalati struktúrák és értékek Üzleti és versenykapcsolatok Nemzetközi üzleti etika Beilleszkedés az üzleti környezetbe KULTURÁLIS KÖRNYEZET A kultúra elemei A kulturális befolyás formái A társadalmi struktúra és a fogyasztás szerepe A kulturális környezet értékelése fejezet: Döntéselıkészítés a nemzetközi marketingben MARKETINGKUTATÁSI PROBLÉMÁK KÜLFÖLDÖN A GLOBÁLIS MARKETING-INFORMÁCIÓS RENDSZER KÜLPIACI KUTATÁSI CÉLOK, INFORMÁCIÓELEMZÉS A KÜLPIACI SZEKUNDER ÉS PRIMER KUTATÁS SAJÁTOSSÁGAI fejezet: A nemzetközi marketing stratégiai dimenziói A MEGHÓDÍTANDÓ PIACOK KIVÁLASZTÁSA ÉS SZEGMENTÁLÁSA A PIACRA LÉPÉS FORMÁJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA AZ EGYES PIACOKON VALÓ MŐKÖDÉS STRATÉGIÁJA VERSENYSTRATÉGIA NEMZETKÖZI PIACON

6 II. RÉSZ NEMZETKÖZI MARKETING PROGRAM 5. fejezet: Nemzetközi ellátás: gyártás és/vagy beszerzés NEMZETKÖZI TERMELÉSI STRATÉGIÁK NEMZETKÖZI FORRÁSSZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI STRATÉGIÁK A JAPÁN GLOBÁLIS MARKETINGHÁLÓZAT fejezet: Fogyasztási cikkek nemzetközi markeitngje NEMZETKÖZI FOGYASZTÁSI-CIKK MENEDZSMENT NEMZETKÖZI TERMÉK PORTFÓLIÓ ANALÍZIS NEMZETKÖZI TERMÉKPOZÍCIONÁLÁS fejezet: Nemzetközi piacok ipari termék stratégiája A GLOBÁLIS VERSENY MEGJELENÉSE ÉS AZ ERRE ADOTT VÁLASZOK MIX-ELEMEK AZ IPARI TERMÉKEK MARKETINGJÉBEN IPARI TERMÉKEK KÜLFÖLDI KILÁTÁSAINAK JAVÍTÁSA AZ IPARI SZOLGÁLTATÁSOK MARKETINGJE fejezet: Árstratégia a nemzetközi piacokon A NEMZETKÖZI ÁRAKRA HATÓ TÉNYEZİK NEMZETKÖZI ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSA fejezet: A nemzetközi disztribúció stratégiája A NEMZETKÖZI MARKETINGCSATORNÁK KIÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDTETÉSE MARKETING LOGISZTIKA A NEMZETKÖZI PIACOKON fejezet: Nemzetközi piacok promóciós stratégiája A NEMZETKÖZI REKLÁMOZÁS KÜLÖNLEGES PROMÓCIÓS ESZKÖZÖK SZEMÉLYES ELADÁS A NEMZETKÖZI PIACON

7 III. RÉSZ A NEMZETKÖZI MARKETING ALKALMAZÁSA 11. fejezet: A nemzetközi marketing stratégia végrehajtása STRATÉGIAI NÖVEKEDÉS A KÜLFÖLDI PIACOKON KERESZTÜL PIACBİVÍTÉSI STRATÉGIÁK MARKETING TERVEZÉS A NEMZETKÖZI VÁLLALATOKNÁL A NEMZETKÖZI MARKETING STRATÉGIÁT BEFOLYÁSOLÓ VERSENYTÉNYEZİK A NEMZETKÖZI MARKETING-STRATÉGIA OPTIMALIZÁLÁSA fejezet: Euromarketing. Szempontok az Európai Unióba irányuló marketinghez AZ EURÓPAI UNIÓ MARKETING KÖRNYEZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI PIACRALÉPÉS ÉS PIACON MARADÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ EURÓPAI MENEDZSEREKKEL fejezet: Regionális marketing a magyar kis- és középvállalatok számára Felhasznált és ajánlott irodalom

8 Bevezetés Jelen jegyzet a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán folyó közgazdász képzés keretében oktatott Nemzetközi marketing címő tárgy tananyagát tartalmazza. A tananyag a Külgazdaságtan címő kötelezı törzstárgy ismeretét feltételezve, arra építve került összeállításra. Figyelembe vettük a Világgazdaságtan és a Nemzetközi ökonómia tárgyköreit is, elsısorban a nemzetközi üzleti környezet és mechanizmusai tanulmányozása tekintetében. A nemzetközi marketing a globalizálódó ezredforduló tudománya, amikoris a vállalatok nem tehetik meg, hogy a nemzetközi piactól függetlenül mőködjenek. Akár közvetetten, akár közvetlenül szinte minden vállalkozás - ha különbözı mértékben is, de - nemzetköziesedik. A régiónkban megtelepült multinacionális vállalatok tevékenységüket saját összvállalati stratégiájuk szerint formálják, ehhez a náluk munkát vállaló közgazdászoknak is ismerniük kell cégük marketing döntéseinek miértjét és a végrehajtás technikáját. A hazai közepes és nagyvállalatoknál már önálló menedzsment döntéseken nyugszik a fokozódó nemzetköziesedés, regionális és globális piaci eszkaláció. Ebben a munkahelyi szegmensben a nemzetközi ismeretek szabadabb és kreatívabb módon alkalmazhatók, azaz jobban érvényesülnek a marketing ezen ágát preferáló végzett hallgatóink személyes kvalitásai. A legnagyobb szabadságot, ugyanakkor a leginkább összetett feladatot a közgazdász elé a kisvállalatok állítják. Ebben a vállalati körben van leginkább szükség a tudás integrált alkalmazására, úttörı szerep vállalására. Reményeim szerint a tananyag, illetve a féléves szemeszter elıadásai, foglalkozásai mindhárom munkapiaci szegmens leendı munkavállalói számára tartalmazzák azt az induló tudáskészletet, amely alapot teremt a konkrét nemzetközi üzleti aktivitások sikeres elıkészítéséhez, realizálásához. A nemzetközi marketing tárgy oktatásának célja: hallgatóink felkészítése a nemzetközi üzleti lehetıségek felismerésére, a marketing döntések nemzetközi piaci környezetben való megalapozására, elıkészítésére és eredményes 8

9 végrehajtására. Ehhez a nemzetközi gyakorlatban elterjedt marketing módszerek és eszközök, valamint adaptálási technikák elsajátítása és alkalmazásuk begyakorlása, esettanulmányok és üzleti szimulációk révén. A nemzetközi marketing tárgy gondolatmenete, tartalma követi az angolszász tananyagok, esettanulmányok logikáját, ezért az itt megszerzett tudás konvertálható más országok más kulturális viszonyai közé is. Ilyen értelemben a tananyag nem speciális, mert úgy gondoljuk, ebben a tárgykörben szerencsésebb az internacionális ismeretek átadása. A jegyzet forrásait a felhasznált és ajánlott irodalom jegyzékében feltüntetett angol és magyarnyelvő könyvek, saját korábbi segédleteink, publikációink alkotják. Ebben az összeállításban a tételes hivatkozásokat ott tettük meg, ahol a forrás adatokat, sajátosan újszerő megállapításokat tartalmaz. A jegyzet költségkorlátai miatt az esettanulmányokat nem ismertetjük, ezért is ajánlatos a foglalkozásokon való aktív részvétel. A nemzetközi marketing realizálásának további részleteit a külpiaci marketing I-II., valamint a Regionális külgazdasági kapcsolatok címő tárgyaink tartalmazzák. Kívánjuk, hogy a jegyzetben foglaltakat sikeresen tudják hasznosítani a gyakorlatban, s köszönettel várjuk visszajelzéseiket, alkalmazási példáikat, vállalati esetleírásaikat. Miskolc, augusztus Dr. Dankó László 9

10 I. RÉSZ: MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN I. RÉSZ MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN 1. fejezet A nemzetközi marketing értelmezése Bevezetı fejezetünkben értelmezzük és definiáljuk a nemzetközi marketinget, elhelyezzük azt a vállalat fejlesztési stratégiájában, majd megvizsgáljuk a vállalatok nemzetköziesedésének okait és fokozatait A nemzetközi marketing definiálása A marketing általános gazdasági tevékenységként az a folyamat, amely a társadalom tagjainak: egyéneknek és szervezeteknek a szükséges termékeket és szolgáltatásokat biztosítja. Mint ilyen tevékenység a marketing átlépi a földrajzi és politikai határvonalakat, ahogyan a kereslet is dinamikus és nem ismer határokat. A nemzetközi kereskedelem akkor valósul meg, amikor egy cég haszonszerzési lehetıséget lát egy termék külföldi beszerzése, vagy a potenciális külpiaci felhasználók szükségleteinek kielégítése révén. Az emberi történelem folyamán áruk vándoroltak egyik helyrıl a másikra, amint az emberek észrevették a lehetıséget, hogy a csere révén növelhetik forrásaikat és életszínvonalukat (pl: Borostyánút). A kereskedelem elé a politikai, vagy nyelvi határok pszichológiai, vagy érzékelhetı korlátokat állíthatnak, ami miatt az egyes piaci szereplıknek gyakran nehezebb felismerni a külföldi kereskedelmi kihívásokat, összehangolni az ismeretlen környezetet a piaci lehetıségekkel. Amikor a lehetıségeket felismerjük, a külföldi környezetet megismerjük kiderül, hogy nincsen alapvetı különbség a kereskedelem lebonyolításában. A 10

11 1. fejezet: A nemzetközi marketing értelmezése folyamat és az elvek általánosak, a cél, hogy a kereskedelmi ügyletet realizáljuk az adott külföldi piacon. (1.1. sz. ábra) [1] A piaci lehetõségek felismerése A vállalat környezetének elemzése Belsõ környezet - Vállalati célok - Vállalati erõforrások - Lehetõségekre való reagálás képessége - Vállallati tapasztalatok és egyéb lehetõségek Külsõ környezet - Politikai és jogi környezet - Kulturális-társadalmi környezet - Gazdasági környezet - Verseny és technológiai környezet - Fizikai-demográfiai környezet - Üzleti gyakorlat feltételei Marketing célok keretei Piaci stratégiák fejlesztése - Külföldi piacra lépés stratégiája - Termék/szolgáltatás mix - Árazási célok és taktikták - Disztribúciós stratégia - Kommunikációs stratégia Piaci stratégiák értékelése - Célokkal való megegyezés - A legjobb célokra való törekvés - Hatékony végrehajtás 1.1. sz. ábra. A nemzetközi marketing stratégia fejlesztésének folyamata A nemzetközi marketing, vagy kereskedelem kulcseleme (1) a külföldi lehetıségek felismerésének a képessége (2) a külsı, ellenırizhetetlen 11

12 I. RÉSZ: MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN környezettel való összehangolás és annak felismerése (3) hogyan kell a cégünk forrásait a nyereséges marketing követelményeihez igazítani. A belföldi piacon tapasztalt résztvevık gyakran azért haboznak termékeik nemzetközi piacokra való bevezetésével, mert nem hajlandóak, vagy képesek arra, hogy a lehetıségek elemzésében, a stratégia fejlesztésében már bizonyított szakértelmüket alkalmazzák új, alig ismert piacokon, ahol a piaci tényezık változnak. A nemzetközi marketing ilyetén a felismert hasonlóságok és különbözıségek között a szabványos marketing stratégiák beillesztésével foglalkozik az adott környezetbe. Ezért fontos megérteni a környezeti hasonlóságokat és különbözıségeket az olyan területeken, mint: a kultúra és társadalmi tényezık, politikai és jogi tényezık, a gazdasági és demográfiai jellemzık, valamint a verseny és a technológiai szokások. (1.2. sz. ábra) [1] Társadalmi-kulturális Politikai - Kormányzati típus - Stabilitás szintje - Politikai sebezhetõség - Valószínû kockázatok - Külföldi termékek/beruházások iránti attitûd - Nacionalista erõk Jogi - Jogrendszer típusa - Szabályozások hatása - Szabályozások változásának lehetõségei - Tulajdonjog védelme - Döntõbíróság használata - Helyi üzleti kedvezmények - Nyelvi hatás - Vallási hatás - Mûveltségi hatás - Társadalmi szerkezet - Értékek, attitûdök - Társadalmi intézmények - Társadalmi szerepek - Társadalmi mobilitás - Társadalmi változások - Változásokhoz való viszony - Fogyasztás szerepe Külföldi piac - Piaci szerkezet - Vásárlói ízlés - Vásárlói preferenciák - Vásárlók fogékonysága a marketing változására Üzleti-technológiai - Üzletek típusa, mérete - Üzletvezetés szabályai - Üzlet szerepe a társadalomban - Technológiai színvonal - Technológiai válltozásokhoz való alkalmazkodás képessége Fizikai-demográfiai - Népességi trendek - Éghajlat hatása - Szállítás, kommunikáció fizikai akadályai Verseny - Helyi és nemzetközi versenytársak - Verseny intenzitása - Verseny természete - Kapcsolatok és kölcsönhatások a versenytársakkal Gazdasági - Fizetési mérleg trendjei - Valuta erõssége/gyengesége - Regionális integrációk - Kereskedelmi akadályok - Piacralépési korlátok - Pénzügyi kockázat - Lokális gazdasági trendek 1.2. sz. ábra: A nemzetközi üzleti környezet elemei 12

13 1. fejezet: A nemzetközi marketing értelmezése A nemzetközi marketing struktúra alapelvei és a piacelemzési alkalmazások már nem különlegességek, hanem mindennapos tényezık a világpiacon. Sajátos tevékenységek érvényesülnek viszont a nemzetközi ellenırzés és tervezés, ezen belül is a kockázatok meghatározása és minimalizálása vonatkozásában. A nemzetközi marketing mechanizmusa eltér a hazaiétól. Olyan új tevékenységeket és költségeket kell figyelnünk, mint a külföldi csere, import adók és vámok, hitelezés és fizetési módozatok, az áruszállítás különbözı formái, fizetési mérleg és valuta-árfolyamok alakulása stb. Ezekkel a szakterületekkel a nemzetközi marketingesnek tisztában kell lennie, vagy meg kell szereznie a szükséges tudást és információt. Az új információk halmaza és a régiek folyamatos ismerete szükséges, hogy végrehajtsuk az üzleti tranzakciókat külföldön, s ez a hazainál magasabb kockázattal és költséggel együttjáró kettıs kihívás ijeszt el sok céget a hosszútávú növekedés és profit realizálás eme lehetıségétıl. A belföldi piaci területeken túli, s így az országhatáron átnyúló marketingtevékenységnek nem alakult ki széles körben elfogadott definíciója. Törzsök és szerzıtársai [2] a nemzetközi marketingen azt a marketingfilozófiát és marketingtevékenységet értik, amely nem a hazai piacra koncentrál, hanem a hazai piacon mőködı vállalat saját országa határán túllépı tervezett és megszervezett tevékenysége. Ez irányulhat: 1. belföldön elıállított termékekre és szolgáltatásokra (exportmarketing), 2. olyan külpiacon kifejtett termelési és értékesítési tevékenységekre, ahol a vállalat ezt a tevékenységet befolyásolja, ellenırzi. Ilyen értelemben az exportmarketing a nemzetközi marketing részeként, a külpiaci marketing kifejezés pedig a nemzetközi marketinggel azonosként kezelhetı. Rekettye Gábor [3] a nemzetközi marketing fogalma alá tartozónak tekinti a vállalatok mindazon marketing jellegő tevékenységét, amelynek végsı iránya a külsı piac. Ide tartozónak tartja, többek között: külsı piacokra vonatkozó információgyőjtést, 13

14 I. RÉSZ: MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN a külpiaci fogyasztók, felhasználók igényeinek és szükségleteinek megfelelı termékek és szolgáltatások tervezését, fejlesztését, a külpiacokon alkalmazott árpolitika kialakítását, az árak konkrét meghatározását és alkalmazását, a célbavett fogyasztókat és felhasználókat elérı értékesítési csatornák kialakítását, a fogyasztók és felhasználók informálására és ösztönzésére kialakított piacbefolyásolási programok megfogalmazását és végrehajtását. Tóth Tamás [4] a nemzetközi marketinget a belföldi marketingtıl elválasztva definiálja azt: minden olyan marketing tevékenység nemzetközi marketing tevékenység, ami külföldön folyik, külföldre irányul, vagy külföldi igényeket és változásokat figyelembe vesz. A hangsúly a folyamatos alkalmazkodáson van, ez a nemzetközi marketing igazi terrénuma, az alkalmazkodás elsı eleme pedig a nemzetközi környezet ismerete. Saját megfogalmazásunkban a nemzetközi marketing definiálásánál a külföldi környezet megismerésére, a lehetıségek felismerésére, a marketing stratégiák adaptációjára helyezzük a hangsúlyt: Nemzetközi marketing a marketing alkalmazások azon területe, amelyben a nemzetközi piacokra törekvı vállalatok: kiválasztják lehetséges piacaikat, meghatározzák az optimális piaci szegmenseket, pozícionálják önmagukat és terméküket, döntenek a piacralépés formájáról és marketing programjuk alkalmazásáról, valamint szervezeti vetületeirıl. Tehát a marketing célját, módszereit, eszközeit illetıen az alapmarketing fogalmi és eszköztárát alkalmazzuk. A különbség inkább a tevékenységek tartalmában, a felismert környezeti hasonlóságok és különbözıségek figyelembevételében, a sztenderdizálás és/vagy differenciálás kérdéskörének középpontba állításában, valamint a nemzetközi kockázatmenedzselésben és az üzleti mechanizmusokban van. 14

15 1. fejezet: A nemzetközi marketing értelmezése 1.2. Nemzetközi marketing a vállalat fejlesztési stratégiájában A nemzetközi piaci terjeszkedési stratégia egyike azon döntéseknek, melyet a cég általános üzleti politikájának kidolgozása során kell meghozni. Rendszerint a stratégiai vezetési folyamat a külsı és belsı környezet elemzésével kezdıdik, a célok meghatározásával folytatódik, elvezet a stratégiák elemzéséhez és kiválasztásához, majd a végrehajtás és ellenırzés következik. A stratégiai lehetıségek vizsgálata során a kiválasztott fejlesztési stratégiákat határozottan el kell különíteni. 1. A fejlesztés iránya alapján (termékek, piacok). 2. A módszer alapján amellyel meg lehet valósítani (vegyes vállalat, bekebelezés, fúzió). Fejlesztési stratégiák Stabilitás Terjeszkedés Leépítés Kombinációk Fejlesztési stratégia megválasztásának módszerei A fejlesztési stratégia irányai Termékek/szolgáltatások Piacok Funkciók koncentrált Technológia konglomerált horizontális elıre hátra belsı fejlesztés külsı fejelsztésmegvásárlás/fúzió külsı fejlesztésközös vállalkozás 1.3. sz. ábra. Egy cég fejlesztési stratégiái Az 1.3.sz. ábráról [5] látható, hogy négy alapvetı fejlesztési stratégiát lehet elkülöníteni: 1. Stabilitás: Ugyanabban az üzletben maradni, az erıkifejtés ugyanolyan, vagy hasonló szintjén, természetesen a már meglévı célok teljesítésével és folyamatos tökéletesítésével. 15

16 I. RÉSZ: MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN 2. Terjeszkedés: Új területekre belépés azzal a céllal, hogy növeljék az értékesítést, profitot, piaci részesedést, jobb helyzetet érjenek el, mint a versenytársaik. 3. Visszavonulás: Az üzleti tevékenység néhány részébıl, vagy teljes egészébıl való visszahúzódás azért, hogy kisebb szervezetet, soványabb vezetést, hatékonyabb marketinget és termelést valósítsanak meg. 4. Kombináció: A fentiek különbözı, párhuzamos vagy szegmentált kombinációja, fıként a nagy, divizionált vállalatoknál. A stratégia-meghatározás után a fejlesztés irányát kell meghatározni. A lehetséges irányokat az alapstratégiákkal összefüggésben a termékek, a piacok, a funkciók és a technológia jelentik. E csoportok mindegyikének megközelítése lehet koncentrikus (összefüggı termékek, piacok stb.) vagy konglomerált, halmozott (független termékek, piacok stb.) A fejlesztés ezen kívül történhet vertikálisan (elıre vagy hátra) vagy horizontálisan. Meghatározván az irányt, amelyben el akar indulni, a cégnek ki kell választani a stratégia megvalósításának módját a belsı fejlesztés, a bekebelezés, vagy a közös együttmőködés lehetıségei közül. Más stratégiai döntésekhez hasonlóan itt is a költség, a sebesség és a kockázat fogja meghatározni, hogy milyen döntést hoznak. Érdekes észrevétel, hogy a belsı fejlesztés milyen sok elınnyel járhat a tervezett terjeszkedés megvalósításának szempontjából: a termelési lehetıségek, a marketing lebonyolítása, a technológia stb. mind módosítható és kibıvíthetı annak érdekében, hogy kiegészítve a cég meglévı eszközeit, kielégítsék a jövıbeni szükségleteket. Ez a folyamat azonban lassabbnak tőnik és a kockázat is nagyobb. Az 1.3. ábrán a terjeszkedni szándékozó vállalatok számára kínált piaci stratégia csak egyike a vállalat számára nyitott számtalan lehetıségnek. Néhány más lehetıség határozottan az internacionalizálódáshoz vezet. Ezt illusztrálja az 1.4. ábra. [5] 16

17 1. fejezet: A nemzetközi marketing értelmezése Terjeszkedési alternatívák Terjeszkedés földrajzi diverzifikáción keresztül Terjeszkedés régi piacokon már meglévı termékekkel Terjeszkedés iparági v. termék diverzifikáción keresztül Hazai földrajzi terjeszkedés Nemzetközi földrajzi terjeszkedés Nemzetközi termék v. iparági diverzifikáció Hazai termék v. iparági diverzifikáció Internacionalizálódás Termékek szolgáltatások Piacok Funkciók Technológia Fejlesztési módszerek 1.4. sz. ábra. A hazai és külföldi terjeszkedési lehetıségek csoportosítása (csak belföldi tevékenységő cégnek) Feltéve, hogy a cég a nemzetközivé válni lehetıséget választja egy sor újabb döntést kell hozni a fejlesztés irányáról és módszereirıl. A megvizsgálandó pontok a következıket foglalják magukba: 1. Termékek/szolgáltatások Ezen a döntési területen a vállalatnak meg kell határozni a kínált termék/szolgáltatás természetét, csakúgy mint a diverzifikációk skáláját és kiterjedését, valamint azokat a marketingmódszereket, melyeket a célpiac elérésének érdekében kell alkalmazni. Meg kell állapítani, hogy a termékek/szolgáltatások és a marketing módszerek igényelnek-e és ha igen milyen mértékő adaptációt. Gyakorlatilag az egész termékkoncepciót újra kell gondolni: az újabban iparosodó országok (NICs) a sztenderd, kidolgozott, érett termékek gyártásában egyre inkább versenyképesek lesznek, a fejlett országok vállalkozásai a szoftverkészítés felé mozdulnak el, azaz a terméktervezéstıl a szolgáltatások tervezéséhez. 17

18 I. RÉSZ: MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN Az 1.5. sz. ábra bemutatja egy nemzetközi vállalkozás külföldi piacon való szereplését. A külföldi cég monopol helyzete csak rövid élető, hiszen piaci részesdését elıször más rivális nemzetközi cég, majd a belföldi cégek megjelenése csökkenti. [6] Nemzeti vállalat Nemzeti vállalat Eladás a nemzeti piacon Nemzeti vállalat Multinacionális vállalat Multinacionális vállalat Bevezetési idı a nemzeti piacon 1.5. sz. ábra. Ipari struktúraváltás a nemzeti piacon Ettıl az idıszaktól kezdve a technológia kellıen elterjedt így a termék megfelelı mintául szolgál a belföldi cégek termelésében és a piacot uraló cégek értékesítési versenyében. A nemzetköziesedı cégnek nem mindegy tehát, hogy mikor és milyen tényezık által meghatározottan kerül sor adott termék/szolgáltatás adott relációban való megjelenésére, termelésére. A hazai termelés - mint az 1.5. ábrából látható - egy-egy termék nemzetközi kereskedelmének csökkenését, esetleg megszőnését is eredményezheti, így célszerő vizsgálni a hazai termelés megjelenését befolyásoló tényezıket, melyek a következık. [7] a) országtól függı tényezık: piac mérete (GNP, népesség, ipari termelés, jövedelem stb.), beruházási légkör, helyi mőszaki fejlettség, 18

19 1. fejezet: A nemzetközi marketing értelmezése exportırtıl/termelıtıl való nagy távolság. b) termékhez kapcsolódó tényezık: relatív (termékegységre esı) fuvarköltség, optimális üzemméret, termék elhelyezkedése a szükséges termék-luxustermék skálán. A fenti tényezık vizsgálata alapján eldönthetı, hogy mivel és mikor érdemes nemzetközi piacra lépni, mely piacot választjuk ki, vagy hol érdemes a helyi gyártás beindulásához közvetlen befektetésben gondolkodni. 2. Piac(ok) Ki kell választani, hogy mely külföldi piacot akarják meghódítani, valamint meg kell határozni az egyidejőleg támadott piacok számát. Természetes, hogy a vállalatok különösen a nemzetköziesedés korai szakaszában azokra az országokra koncentrálnak, amelyek fizikai távolság szempontjából a legközelebb vannak. A fizikai távolságba beletartozik a tényleges km-beni távolság, de a talán még fontosabb kulturális hasonlóság, közös nyelv, jogrendszer, hasonló üzleti szokások stb. is. Miután a cég már gyakorlott taggá vált a nemzetközi üzletben, merülhet fel a kérdés, hogy vajon néhány kulcspiacra összpontosítsa-e erıforrásait, vagy terjessze ki a piacokat, ezáltal megosztva a kockázatot és nagyobb rugalmasságot biztosítva. 3. Funkciók Szervezeti és funkcionális vezetési szempontok merülnek fel a nemzetközi üzleti szinten a központ és a külföld kommunikációjával, valamint a külföldi tevékenység ellenırzésével kapcsolatban. A humán erıforrásokkal való gazdálkodás ugyanúgy kiemelkedı fontosságú mint pl. a pénzügyek - árképzés valutája, átváltási kockázat menedzselése, exportfinanszírozás stb. 4. Technológia A speciális technológia - politika kérdés a technológiák mindenütt jelenlévı sajátosságával magyarázható, amely a mikroelektronika elterjedésével van összefüggésben. Ez utóbbi (a mikroelektronika) hatással van a termékekre és folyamatokra, az alkatrészekre és késztermékekre, a fogyasztási és beruházási cikkekre és az üzleti élet különbözı funkcionális területeire. Specifikusan egy nemzetközi viszonyban a vállalatnak többek közt el kell döntenie a helyi 19

20 I. RÉSZ: MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN költségtényezıktıl függıen, hogy manuális, vagy automata rendszerrel termeljen, meg kell határoznia a technológia szintjét, amelyet magába a termékbe épít bele, el kell dönteni milyen messze kell kiterjeszteni az információs technológiát az értékesítésben és a marketingben, terméktervezésben és fejlesztésben, az operatív tevékenységben és így tovább. Természetesen ahogyan ez a funkciók tárgyalásakor kiderült, ezen lehetıségek közül számos nem létezik és nem elérhetı egy kis, újonnan nemzetköziesedett cég számára, ahol maguk a nemzetköziesedéssel járó döntések minden idıt, energiát és erıforrást lekötnek. 5. Belépési és terjeszkedési módszerek Mint már megjegyeztük, a belépés módjának megválasztása mérföldkı a nemzetközi marketingben. A többi döntési terület fontossága ellenére, az a módszer, melyet a vállalat a piacon való kínálatának a megjelenítéséhez fog használni, nagymértékben meghatározza külföldi sikereit. A módszerek hatással lesznek a költségekre (szállítási, gyártási, marketing stb.), csakúgy mint a bevételekre (a mennyiségen, a helyi keresleti körülményekhez való alkalmazkodáson, az értékesítésen és az értékesítés utáni szolgáltatás megvalósításán keresztül). A végsı konklúzió az, hogy a közvetlen külföldi befektetés a legjobb módja a piaci részesedés védelmének. Az alternatívák mint pl. az export és a licence nem teszik lehetıvé a versenytársak irányított mozgására való reagálást, vagy nem teszik lehetıvé a piaci szükségletek olyan precíz kielégítését, melyet a beruházás biztosít. Az eddigi eszmefuttás feltételezi, hogy a cég az általános stratégiaválasztásnál az expanzió mellett döntött A nemzetköziesedés okai és fokozatai A nemzetközi marketinget - a hagyományos exporttevékenység túlhaladásával - a külpiacra irányuló marketing tevékenységek győjtıfogalmaként használjuk. A nemzetközi marketing megvalósítása magába foglalja azon változók kölcsönhatását, amelyek különbözıek a nemzetközi és hazai piacon. (1.1. sz. táblázat) 20

21 1. fejezet: A nemzetközi marketing értelmezése 1.1. táblázat: A hazai és nemzetközi tervezés összevetése A hazai tervezés Nemzetközi tervezés 1. Egy nyelv és nemzet 1. Soknyelvőség (multikulturális tényezık) 2. Viszonylag homogén piac 2. Feldarabolt és változatos piac 3. Adatok könnyen és pontosan győjthetıek 3. Terjedelmes adatgyőjtés ami szorosabban összefügg a költségvetéssel és a személyi juttatásokkal 4. A politikai tényezı relatíve nem fontos 4. A politikai tényezı jelentıs befolyással bír 5. Viszonylagos függetlenség a kormánytól 5. Bonyolult nemzetközi tervek - az állam befolyása az üzleti döntésekre 6. Egy társaság önmagában kis hatással van 6. Vonzás a nagy társaságok által környezetére 7. A sovinizmus segítsége 7. A sovinizmus gátló hatása 8. Viszonylag stabil üzleti környezet 8. Sokasodó környezeti hatások, amelyek fokozzák a bizonytalanságot (de magasabb lehet a profit) 9. Állandó pénzügyi klíma 9. A begyőrőzı mértéktelen konzervativizmus és infláció miatt mindig változó pénzügyi élet 10. Egy valuta 10. Különbözı stabilitású és értékő valuták 11. Az üzleti játékszabályok átgondoltak és 11. Eltérı, változó és tisztázatlan szabályok világosak 12. A menedzsment hozzászokott a felelısség megosztásához és a pénzügyi ellenırzés alkalmazásához 12. A menedzsment gyakran autonóm és hadilábon áll a költségvetéssel és a kontrollal A nemzetközi marketing stratégia ezen eltérı körülmények között határozandó meg, a következı alternatívák figyelembevételével: globális - geocentrikus, etnocentrikus multilokális - policentrikus, regiocentrikus multinacionális - globális és multilokális kombinációja. A vállalatok nemzetköziesedésének okaiként a következı körülmények, feltételek a szóbajöhetıek: nemzetközi termékélet ciklus, erıs hazai verseny, a többlekapacitások hasznosítása, földrajzi diverzifikáció, külföldi piac népessége és vásárlóereje. 21

22 I. RÉSZ: MARKETING DÖNTÉSEK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN A nemzetközivé válás lépcsıit tekintve a következı viselkedési minták figyelhetık meg: 1. A menedzsment nem érdekelt külföldi aktivitásban, még egy megrendelést sem hajlandóak teljesíteni. 2. A menedzsment teljesítené a megrendelést, de nem tesz erıfeszítéseket, hogy felkutassa az export lehetıségeket. 3. A menedzsment feltárja az export lehetıségeket. 4. A vállalat kísérletképpen exportál néhány hasonló jellegő környezı országba. 5. A vállalat az adott ország tapasztalt exportırévé lép elı. 6. A menedzsment további, eltérı jellegő országokban kutatja a piaci belépés és fejlesztés lehetıségeit. A nemzetköziesedés során a vállalati marketinget meghatározó belsı tényezık négy csoportba oszthatók: a menedzsment elvárásai, amelyeket az exportnak a növekedésre gyakorolt hatása vált ki, az elkötelezettség mértéke, a vállalat különbözı egyéb elınyei, vezetıi ösztönzık, amelyek gyakran a biztonsággal hozhatók összefüggésbe. A témával részletesebben a Külgazdaságtan címő tárgy keretében foglalkoztunk, most csupán a nemzetközi marketing értelmezéséhez kívánjuk elvezetni az olvasót. A nemzetközivé válás lépcsıinek áttekintése alapján a nemzetközesedés tudatos vállalati modellje három lépcsıre bontja a nemzetközivé válást: 1. Ösztönzık a nemzetközi üzleti folyamatokba való belépésre A csak hazai piacon mőködı vállalatoknak ösztönzıkre van szükségük ahhoz, hogy tudatos exportálásba kezdjenek. A külsı és belsı ösztönzık szerepe és aránya kiegyenlített kell legyen, különben azon cégek, amelyek külsı igények hatására kezdenek exportálni a nemzetközi marketing passzív megközelítését példázzák. Jellemzıik: véletlen, marginális belépés, rövidtávú nyereség, motivációs erı és a hosszútávú célok rossz meghatározása. 22

23 1. fejezet: A nemzetközi marketing értelmezése 2. Aktív belépés Ebben a változatban sor kerül a külpiaci lehetıségek szisztematikus felderítésére a vállalat fizikai, anyagi és vezetıi erıforrásainak figyelembe vételével. A kisebb vállalatoknak problémaként kell szembenézni azzal, hogy nem képesek forrásaikat rendelkezésre bocsátani, s az anyagi ösztönzık egyik pillanatról a másikra nem változtatják meg a dolgokat. Az aktív belépés másik meghatározója, hogy milyenek a menedzsment tapasztalatokon nyugvó elvárásai a nemzetközi üzlettel szemben. 3. Elkötelezettség a nemzetközi belépésre A vállalat elkötelezett résztvevıként lép be a nemzetközi marketingbe. Itt a menedzsment folyamatosan dönt a belsı és külsı piacok között az erıforrások allokációjáról. Mindent egybevetve úgy tőnik, hogy a nemzetközivé válás folyamata nem egy elıre meggondolt lépéssorozat eredménye, amely egy jól körülírt problémával kezdıdik és a választási alternatívák elemzésén keresztül folytatódik. A döntéshozók személye, az információval való ellátottság, a kockázatok felmérése és a bizonytalanság megléte fontos szempontok abban, hogy megértsük a vállalatok nemzetközi marketingbe való bekapcsolódását. A nemzetközi marketing tartalmát vizsgálva feltehetı az a kérdés is: hol a határ a hagyományos exporttevékenység és a nemzetközi marketing között? A választ a szemléletmód átalakulásában kereshetjük, vagyis amikor a tevékenység kiindulópontja a termékrıl áttevıdik a külföldi fogyasztói igényekre. Amikor az értékesítéspolitika mellett a marketingkutatás és a külföldi piacnak megfelelı marketing mix is hangsúlyosabb szerepet kap. Tehát a külkereskedelmi ügyletkötés csak akkor sorolandó a nemzetközi marketing körébe, ha az a tudatos marketingtevékenység részeként kerül végrehajtásra. A hagyományos export és az exportmarketing közötti különbség olyan, mint amilyen általában az értékesítés és a marketing között áll fenn. Exportmarketing: az exportır vállalat tudatos piaci tevékenységének eredményeként megvalósuló áru- és szolgáltatás értékesítés külföldön. 23

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Marketing 15. fejezet: A marketing-diagnózis. Diagnosztikai keretek. Marketingstratégia. Bauer András Berács József

Marketing 15. fejezet: A marketing-diagnózis. Diagnosztikai keretek. Marketingstratégia. Bauer András Berács József Marketing 15. fejezet: Marketingstratégia Bauer András Berács József A marketing-diagnózis A marketingdiagnózis (marketingaudit) kiinduló alapja a stratégia, struktúra és környezet elemzése Marketingdiagnózisnak

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS EVS 2003 Fogalmi és tartalmi meghatározásai (6. Szabvány Hitelbiztosítéki értékelések) Piaci érték A piaci érték azt az árat jelenti, amelyen a földterület és az épületek tulajdonjoga

Részletesebben

Közgazdaságtan - 8. elıadás

Közgazdaságtan - 8. elıadás Közgazdaságtan - 8. elıadás Vállalatok a nemzetközi piacokon Piaci elégtelenségek Bacsi, 8.ea. 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing stratégia

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing stratégia PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing stratégia 2011/2012. I. félév 1 Budapesti Gazdasági Fıiskola

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Mikroökonómia - 6. elıadás

Mikroökonómia - 6. elıadás Mikroökonómia - 6. elıadás A FOGYASZTÁSI ELMÉLET KITERJESZTÉSE Bacsi, 6. ea. 1 A fogyasztói többlet p1 p2 p3 * A további termékegységekért megadandó árak Rezervációs ár: az a legnagyobb ár, amelyet az

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26.

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26. Gazdasági alapok Vállalkozási formák 2016. október 26. Globalizáció Globalizáció alatt a különböző társadalmi rendszerek (például a gazdaság, a politika, a kultúra, a kereskedelem és a kommunikáció) nemzetközi

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben