Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009."

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból valósult meg. kadálymentesítés Elkészült az Egészségház akadálymentes megközelítését lehetıvé tévı rámpa. feljáró közel Ft-ba került, melyet önerıbıl biztosítottunk. tartalomból: nyári szünetben is üléseztek Több rendkívüli testületi ülés 2. oldal Hírsorok Lakossági pályázati lehetıségek Ingatlanok megújítása 3. oldal krízis kezelı programról Segítség a jelzálog hiteleseknek 4. oldal Hamarosan kezdıdik a tanév Megújult iskola, óvoda 5. oldal Környezetünk Sikeres a szelektív győjtés problémákat szeretnénk megoldani 6. oldal Böcı paducozás z igazi sporthorgászat 2. rész 6. oldal megye harmad osztályban Változások a futballcsapatnál 8. oldal Daróczy virtus úszás Új idıpont: augusztus oldal következı szám megjelenik: szeptember 10-én Lapzárta: augusztus 31. Önkormányzati hírek Jegyzıi értesítı Oktatás Sport Utcabál a Vajda Ignác utcában szeptember 11. (péntek) órától játszóház utcabál tavalyihoz hasonlóan batyus utcabált szerveznek a Vajda Ignác utca lakói. Mindenkit szeretettel várnak!

2 Rendkívüli ülések em nyári szünetezhettek a gerjeni képvise- N lık. Két rendkívüli ülésre is sor került az elmúlt hónapban. Június 13-án a labdarúgó csapat helyzetének megoldása miatt sürgısen össze kellett hívni a testületet. Ám mire a képviselık eldönthették volna, hogy mennyi pénzt tudnak még kiszorítani a csapat megyei elsı osztályú indulásához, elfogyott a csapat, és a sportvezetı arról tájékoztatta a polgármestert, hogy csak két osztállyal lejjebb indulnak a bajnokságban. képviselık így csak azt erısítették meg, hogy az eddigiekhez hasonló Egy szavazat hiányzott T íz nap múlva Pakson egy közös képviselı testületi ülésen vettek részt településünk képviselıi a paksi, a pusztahencsei, a györkönyi, a madocsai, a bölcskei és a nagydorogi képviselıkkel együtt. Itt a közös paksi hulladékkezelı telep megépítésére benyújtott pályázat került megbeszélésre. z ülésen részt vettek a pályázat elkészítıi és olyan mőszaki szakemberek, akik a hulladékkezelési eljárásokban jártasak. jelenlévı képviselık megismerhették a projekt részleteit és gazdasási számításait. teljes projekt költsége 1,6 milliárd forint, melybıl a hét településre 480 millió önrész jut, mely lakosság arányosan oszlik meg a települések között. Ennek alapján Gerjenre 20 millió forint jut. z önerıösszegét - nem csak Gerjen - Mégis lesz társulás z újabb rendkívüli ülésre július 27-én került sor, ahol a szakemberek újra tájékoztatták a gerjeni képviselıket a projekt részleteirıl. z ülésen a polgármester Önkormányzati hírek mértékben támogatják továbbra is a klubbot. Ezen az ülésen döntöttek arról is a képviselık, hogy nem váltanak gázszolgáltatót, mivel nem látják biztosnak a szolgáltatást az új cégnél, és még egy évet lehet várni. Végül a július 1-i áfa emelés miatt, az étkezési díjak is emelkedtek. z elfogadott új étkezési térítési díjak: - vendég étkezı: 665 Ft - gyermek étkezı: 430 Ft - idısek: (385) 400 Ft (320) 335 Ft (285) 290 Ft - polgármester - nem tudják a települések elıteremteni. z önerı elıteremtésére javaslat hangzott el, hogy a Duna-Mecsek lapítványhoz pályázzon a hét települ. Ez a javaslat adhatja meg a lehetıségét a projektben való részvételhez. z ülés végén a hét testület külön szavazott a csatlakozásról. Hat település elfogadta a határozatot. Gerjen képviselıtestületébıl hatan voltak jelen, így mindenkinek támogatni kellet volna a javaslatot. Ez nem így történt, egy képviselı nem szavazta meg, így e napon nem sikerült dönteni a pályázat beadásáról. Ezzel kérdésessé vált a hét település projektjének megvalósítása. jelenlévı polgármesterek megkérték Máté Dénes polgármestert, hogy az augusztus 3-i beadási határidıig próbálja a képviselı-testületével elfogadtatni a pályázat beadását. elmondta, hogy Gerjennek 2013-ig van szerzıdése a jelenlegi szolgáltatóval, de lehet, hogy az EU elıírásai miatt hamarabb kell szolgáltatót váltani XII. évfolyam 8. szám augusztus Ez a demokrácia? Vagy szólhatok én is? fenti címet, mint kifejezést (kijelentı módban) Hajdu János Paks Város Polgármestere mondta július 22-én a környezı kistelepülésekkel közösen tartott képviselı testületi győlésen, zárógondolatként, kellı iróniával. Tolnai Népújság múlthét csütörtöki számában megjelent cikkben én néven lettem nevezve, amit természetes nem kifogásolok, de szeretnék néhány gondolatot főzni a cikkhez. Paks erıfölénye, Paks Város Önkormányzatának kivételesen jó anyagi helyzete nem az érdeme, hanem adottsága, mint ahogy egy kistelepülés hátrányos helyzete sem a megszolgált jutalma, hanem szintén adottsága. Paksra az atomerımő odacsöppent, azzal együtt polgárainak száma jelentısen nıtt jól megfizetett emberekkel, ami vonzotta a befektetıket. Ha ez így lesz, illetve 2013 után mindenképpen új szolgáltatót kell keresni, amiért érdemes Pakssal társulni. (Tavaly az LISC Terra Kft. ajánlatát nem fogadta el a testület, és maradt a KVG Rtnél.) Minden szolgáltatónak fejleszteni kell a hulladék kezelı telepét, melyhez a szolgáltatóhoz tartozó települések anyagi hozzájárulására is szükség van, melyet a szolgáltatói díjba is beépíthet. Továbbá azt is elmondta a polgármester, hogy Paks a kistérségben lévı kistelepülésekkel szemben eddig is lojális volt a szolgáltatásaiban. Ha nem társul Gerjen a hat településhez, akkor a jövıben kérdésessé válik a gerjeni szemétszállítás, és annak díja is. z ülésen megjelent nyolc képviselı reményét fejezte ki, hogy az önerıt pályázati úton elı lehet teremteni, fıként a hét település közös összefogásával, így megszavazta a csatlakozást a paksi hulladékkezelı társuláshoz. rendkívüli ülésen tárgyalta meg a gerjeni képviselıtestület a KVG Zrt. ajánlatát a szemétszállítási díj emelésére, melyet a médiában már többször hallhatta a lakosság a régi hulladéklerakók bezárása és az áfa emelés miatt tett a szolgáltató. Ennek megfelelıen az év hátralévı részében az ürítési díj 260 Ft+áfa=325 Ft-ra változott. Ez az emelés a település költségvetését Ft-tal növelte, melyet az önkormányzat csak a lakosság befizetésébıl tud kompenzálni. Így augusztus 1-tıl újra bevezette a szemétszállítási díjat az év végéig, melynek mértéke Ft ingatlanonként. díjat a hivatal pénztárába kell befizetni, szeptember 30- ig, hasonlóan, mint az elmúlt évben. z önkormányzatnak a jövıben valószínőleg ketté kell választania a szemétszállítási díjat és a kommunális adót, hogy a lakosság tudja, mit fizet a szemétszállításért. Gerjenben viszont magas a munkanélküliek aránya, a sokakban reményt keltett új üzem vegetál, a mőködı mezıgazdasági üzemek kénytelenek felszámolni a szarvasmarhatartást, a tejtermelés egész gazdaságot veszélyeztetı vesztesége miatt. Mi azért reménykedünk, hogy valamikor lesz jobb is, de nem biztos, hogy egy vagy két év múlva. Ma még a pénztelenséggel kell szembe néznünk, a mőködésképtelenség határán vagyunk. Paks eldöntötte, hogy hulladékkezelési rendszert létesít. Szükség van rá, győlésen tett hozzászólásomban ezt nem vitattam. Majd elmondtam azt is, mi az, amivel nem értek egyet. Én, mint Gerjen Község Képviselıtestületének tagja, nem látom lehetıségét annak, hogy évben saját költségvetésünkbıl kigazdálkodjunk 24 millió forintot, vagy

3 hasonló összegő hitelt vegyünk fel annak kamatait felvállalva. z önrész létszám alapon történı felosztásával nem értettem egyet, és itt hangsúlyoztam Paks városának elınyös helyzetét, az atomerımő, az áruházláncok üzletei, az ipari park közvetett és közvetlen olyan bevételi forrást jelent a város önkormányzatának, amirıl egy olyan kistelepülés, mint Gerjen, létszámarányosan sem álmodhat. Ez az érvelésem volt az, ami miatt úgy éreztem, Paksnak a létszámarányosnál nagyobb mértékben kellene bevállalnia az önrészt, és a forrás elıteremtéséhez a Duna Mecsek alapítványnál vagy az atomerımőnél keresni támogatót. Valószínő a többi meghívott kistelepülés látja, honnan tudja elıteremteni az önrészhez szükséges összeget, de helyettünk vagy más települést kellett volna partnernek választani, vagy a település lehetıségét kellett volna a kész tények elıtt, akár a testületi tagokkal együtt megvitatni. Helyette az összevont testületi győlés elıtt hét nappal kaptunk egy meghívót, amelyben taxatíve szerepelt, hogy Gerjen községnek mekkora önrésszel kell beszállni az építkezésbe. Ezen a testületi győlésen mindenkinek igent illett volna mondani, csakhogy nekem minden porcikám tiltakozott, hiszen ma olyan alapvetı gondjaink vannak, hogy az iskolát hitelbıl tudjuk finanszírozni, a számlák kifizetésekor mérlegelni kell - a partnerek tőrıképességére ügyelve -, hogy a gáz vagy villanyszámlát fizessük ki, vagy az óvodásokat, iskolásokat, falu idıs embereit kiszolgáló konyha részére vásárolt hentesárut szolgáltatót fizessük ki. Gondolkodom milyen lehetıség van még arra, hogy kb 4%-ban tulajdonosok legyünk a Paksi hulladékkezelıben. Talán eladható a kultúrház vagy a sportcsarnok, de én abban már nem leszek partner. Talán megoldás lenne, ha továbbra is szolgáltatási szerzıdéssel oldanánk meg a faluból történı hulladékszállítást, és az elıterjesztett áron nem lennénk résztulajdonosai egy hulladékkezelınek, hiszen annak fenntartási, mőködési költségét nem ismerjük, a magunk 4 %-val nem túl sok mindenben lesz beleszólásunk. tervben az úgynevezett maradék hulladék és a másodlagos hulladék lerakására legfeljebb 2020-ig elegendı kapacitás kerül kiépítésre. zt követıen a megoldás nem ismert, bár ezen téma felvetése után Hajdu János úr körülnézett a testületi ülés résztvevıin, és megállapította, hogy az már nem a mi gondunk lesz, mi történik tíz év múlva. ( megállapítását rajtam kívül mások is sérelmezték körülöttem, de velem együtt csak halkan.) Most és itt elnézést kérek Paks és a hulladékkezelı megépítésében önrészt vállaló települések polgáraitól, nem meghiúsítani akartam az építkezést, nem a figyelmet akartam felhívni magamra, csak egészen egyszerően úgy láttam, hogy a Gerjeni Önkormányzat jelenlegi eladósodottsága és jelenlegi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mőködési költsége mellett nem vállalhatja be a rá rótt önrészt. Ez az én személyes véleményem volt, és bár rendkívül sajnáltam, hogy pont miattam nem sikerült eredményesen zárni az összevont testületi győlést, de úgy gondoltam, hogy a demokráciába beletartozik az is, hogy nem kell igent mondanom arra, amivel nem értek egyet. Gerjeni testület újra összeül, így lehetıség lesz arra, hogy az én szavazatom ellenére is vállalja az önrészt a község mint tudjuk, egy fecske nem csinál nyarat. Dr. Taba Sándorné önkormányzati képviselı XII. évfolyam 8. szám augusztus Hírsorok Lakossági pályázati lehetıségek égy pályázatot írt ki a N lakosság részére a Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Minisztérium. Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást eredményezı programok: NEP nyílászáró cserére/nyílászáró utólagos hıszigetelésre irányuló beruházások támogatásához NEP főtés és/vagy használati melegvíz ellátás korszerősítésre irányuló beruházások támogatásához NEP utólagos hıszigetelésre irányuló beruházások támogatásához NEP lakossági megújuló energiafelhasználást eredményezı beruházások támogatásához NEP pályázatban az elnyerhetı vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, de lakásonként legfeljebb ,- Ft. NEP pályázatban a vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, de lakásonként ,- Ft. legfeljebb NEP pályázatban a vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, de lakásonként legfeljebb ,- Ft. NEP pályázatban a vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 35%-a, de lakás o n k é n t l e g f e l j e b b ,- Ft. pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylésre. pályázatok benyújtása augusztus 1-tıl lehetséges. pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre: Energia Központ Nonprofit Kft. ; 1437 Bp. Pf NEP Pályázati felhívás, a Pályázati formanyomtatvány (adatlap) és a Pályázati útmutató a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (www.khem.gov.hu), az Energia Központ Nonprofit Kft(www.energiakozpont.hu), a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetısége a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthetı le. pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következı szervezettıl kaphat: Energia Központ Nonprofit Kft.. ügyfélszolgálata: Tel:(06-1) fax: (06-1) Budapest, Váci út. 45. épület 6. emelet Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramról további tájékoztatás a telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhetı. Továbbá Gerjen Község Önkormányzatánál Máté Dénes polgármesternél is lehet érdeklıdni a pályázati kiírásokkal kapcsolatban. - önkormányzat -

4 Jegyzıi értesítı krízis kezelı programról családok szociális krízishelyzetének kezeléve, ha a helyi önkormány- még nem nyújtott be, kivését célzó 136/2009. (VI.24.) zat rendeletében elıírt feltételek az átmeneti segélyre Kormány rendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a tele- való jogosultságát kizárják. Mi minısül krízishelyzetnek? pülési önkormányzat jegyzıjének javaslata alapján a Krízishelyzetnek minısül, ha a kérelmezı gazdasági válsággal összefüggı kedvezıtlen hatások a munkahelyét szeptember 30-át követıen elvesztette, enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegő - jövedelme a szeptember havi jövedelméhez vissza nem térítendı -, támogatást állapíthatnak meg. képest legalább 20 %-ot elérı mértékben csökkent, lakáscélú kölcsönszerzıdésébıl eredı fizetési kötelezettsége törlesztı részlete szeptember havi öszszegéhez képest legalább 20 %-ot elérı mértékben emelkedett, egészségi állapota indokolja. Ki részesülhet támogatásban? Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezı nagykorú személy, ha családjában a kérelem benyújtását megelızı hónapban az egy fıre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. évben Ft) nem haladta meg, és részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. - a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elıre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetı krízishelyzetbe került. Ki nem jogosult támogatásra? Nem jogosult támogatásra az a személy, akinek a év folyamán forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban, aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelızı 90 napon belül átmeneti segély iránti kérelmet Milyen összegben engedélyezhetı a támogatás? támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. Hol és hogyan igényelhetı a támogatás? támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmezı lakóvagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıjénél, augusztus 1-je és november 30-a között nyújtható be. nyomtatvány letölthetı a Nyomtatványok" menüpont További nyomtatványok - Krízis támogatás címszó alatt, illetıleg a települési önkormányzat jegyzıjénél és a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél beszerezhetı. kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot, XII. évfolyam 8. szám augusztus a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerő csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául szolgálhat. Kérjük a formanyomtatvány részét képezı Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" elnevezéső útmutatót - mely segítséget nyújt a nyomtatványon szereplı adatok pontos kitöltéséhez (így különösen a jövedelem meghatározásához, a kérelemhez csatolandó szükséges mellékletekrıl, stb.) - feltétlenül tekintse át a kitöltés elıtt. támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. gerjeni beadás rendjérıl Hogyan történik a támogatás megállapítása és folyósítása? települési önkormányzat jegyzıje a hozzá az elıírt formanyomtatványon,a szükséges mellékletekkel benyújtott kérelmeket egyrészt ellenırzi, hogy azt megfelelıen és hiánytalanul töltötték-e ki, továbbá az elıírt igazolásokat ahhoz benyújtották-e, másrészt a megfelelıen kitöltött kérelmek esetén megvizsgálja, hogy a kérelmezı a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel-e? jegyzı gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a kérelmezı nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem felel meg. jegyzı az igazolásával kiegészített kérelmet a szükséges mellékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás elbírálására jogosult illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság 10, illetve - rendkívül indokolt esetben - 5 munkanapon belül dönt a támogatásra való jogosultságról és a támogatás öszszegérıl. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a támogatás megállapításáról hozott határozat megérkezését követı - 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról. támogatás pénzügyi forrása támogatás pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetében e célra elkülönített, önálló kincstári elıirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkezı elıirányzat biztosítja. z elıirányzat javára a magán- és jogi személyek, illetıleg a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok november 15-éig befizetést teljesíthetnek. felajánlások a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számú számlaszámára teljesíthetık. - jegyzı - T elepülésünkön a krízis program keretében csak az adminisztrációs tevékenység végezzük, illetve jegyzıi hatáskörben a jogosultság megállapítását. támogatás mértékét a Nyugdíjfolyósító Intézet dönti el, és utalja át. kérelmek beadásáról érdeklıdni lehet Baross Károlyné szociális elıadónál. Egy kérelmet kell kitölteni minden kérelmezınek. kérelemhez csatolni kell minden olyan dokumentum másolatát, ami a krízis helyzetet igazolja (jövedelemigazolás, hitelszerzıdés és nagysága, esetleges orvosi igazolások). kérelmeket Baross Károlynéhoz kell beadni. beadást követıen a jogosultság megállapítása után két héten belül a támogatás utalásra kerül.

5 Hamarosan újra becsengetnek ár csak pár hét van M hátra a nyári vakációból. Lassan készülni kell az új tanévre. ugusztus végén még néhány tanulónak pótolni kell néhány feleletét az elızı tanévrıl, és a hagyományoknak megfelelıen a tanévnyitóra is sor kerül. tanév kezdéshez tartozik a tankönyv vásárlás és a füzetcsomagok beszerzése is. tankönyveket a szokásoknak megfelelıen a pótvizsgákat követıen kerül sor. füzetcsomag megvásárlásához az iskola az alábbi javaslatokat teszi: 1. osztály: 2 db füzet 2 db füzet technika csomag órarend tájékoztatófüzet-borító betőtartó 3 csomag rajzlap csomag gyurma vízfesték fehér tempera kenıfejes ragasztó olló 1 csomag színes lap 1 doboz korong 1 csomag pálcika 2 csomag írólap Mérıszalag 2. osztály 3 db füzet 2 db füzet 1 db füzet technika csomag órarend 5 csomag rajzlap 1 csomag játékpénz 1 csomag színes lap 3 csomag írólap mérıszalag ellenırzı-borító 3. osztály 2 db füzet 4 db füzet technika csomag órarend Pótvizsga idıpontja: augusztus 26. szerda 9 00 óra. Tanévnyitó ünnepély augusztus 31. hétfı óra. 5 csomag rajzlap 2 csomag színes lap 3 csomag írólap ellenırzı-borító 4. osztály 2 db füzet 2 db füzet 1 db füzet 1 db füzet technika csomag 2 db órarend 5 csomag rajzlap ellenırzı-borító 5. osztály 3 db füzet 2 db füzet 2 db füzet 1 db füzet 1 db füzet 20 db /4-es rajzlap 6. osztály 3 db füzet 2 db füzet 2 db füzet 2 db füzet csomag írólap 20 db /4-es rajzlap 7. osztály 3 db füzet 2 db füzet 3 db füzet 2 db füzet csomag írólap 20 db /4-es rajzlap 8. osztály 3 db füzet 2 db füzet 3 db füzet 2 db füzet csomag írólap 20 db /4-es rajzlap XII. évfolyam 8. szám augusztus Oktatás Megszépült belülrıl az iskola, óvoda Irigylem a városi iskolákat H 2009/2010-es tanévre szült a nyár folyamán az akadálymentes megközelítést az önkormányzat és egy helyi vállalkozó segítségével segítı rámpa a kiskapunál, megújultak belülrıl az iskola közel Ft-ból. és az óvoda tantermei. z iskola épületén további kisebb újítást hajtott végre az önkormányzat. Megújult a számítástechnika terem, és barátságosabb lett az iskola fıbejárata. z iskolánál is elké- úsz éve falun tanító pedagógusként irigylem a városi iskolákat. No nem a sokat emlegetett jobb felszereltség miatt - ez se nem annyira igaz, se nem annyira lényeges, mint amennyit hivatkoznak rá. Nem is a gyerekanyag miatt - ott se csak okos, ügyes, jól nevelt gyerkıcök teremnek. Irigységem oka: Hiába csökken városon is a születések száma, az üresen maradó helyeket feltöltik a kis településekrıl odaíratott tanulók. Néhány éve meglepetten hallottam egy szekszárdi elit iskola tájékoztatójában, hány vidéki gyermek jár oda. kkor ez itt még nem volt divat. De ami késik, nem múlik, a divathullám mostanra ideért. Egyre több gerjeni szülı próbál szerencsét csemetéjével a környezı városok általános iskoláiban. Teszik ezt úgy, hogy a választott intézményt, annak pedagógusait csak hírbıl, vagy még hírbıl sem ismerik. Nos, ez a másik irigylésre méltó tényezı. Mert hibát Véradás! ugusztus 19-én (szerdán) óráig az iskolában Segítsen másokon! keresni, hibát találni csak abban lehet, amit jól ismerünk. Egy nagy településen pedig még az ott lakók sem látnak bele úgy az oktatási intézmények életébe, mint egy kis községben. Így hát a támadási felület is kisebb. Ezzel nem azt állítom, hogy a mi iskolánknak nincsenek hiányosságai, vagy hogy az itteni pedagógusok soha nem hibáznak. De abban egészen biztos vagyok, hogy egy iskola, egy nevelıtestület minısége nem attól függ, hogy az épülete hol áll, vagy ki-mi a fenntartója. Maga a minıség megítélése is szubjektív: ahány gyerek, ahány szülı, annyi - néha összeegyeztethetetlen, néha irreális - elvárás. Mit tehetnek egy kis létszámú iskola pedagógusai? Vagy megpróbálnak minden elvárásnak megfelelni - ami képtelenség -, vagy elveszítik az elégedetlen szülık gyerekeit. falu pedig elıbb-utóbb az iskoláját. De sebaj...csak egy falusi iskola volt. Máténé Turi Katalin Egészségünkért

6 Ismét a szelektív győjtésrıl Ö römmel tapasztaltam, hogy sikeres a lakosság körében a szelektív hulladékgyőjtés. zt is tapasztaltam, és látják Önök is, hogy a mőanyaggyőjtı sárga konténer kicsinyek bizonyult. Megtettem a szükséges lépéseket a szolgáltató felé. Kértem, hogy sőrőbben ürítsék, vagy még egy sárga konténert kaphassunk a szigetekhez. ddig is, míg ez megvalósul, RHK Kft Sajtóközleménye kiégett kazetták és radioaktív hulladékok kezelésével foglalkozó svéd SKB cég a forsmarki telephelyet választotta ki Svédország kiégett kazettáinak végleges tárolására. vállalat bejelentése szerint a létesítmény telephelyi munkálatai ban, míg a valós építés ben kezdıdhet meg. tároló a tervek szerint 2023-ban léphet üzembe, és ezzel a világ elsı végleges Környezetünk kérem Önöket, hogy ne hagyják a konténer mellett a szemetet. Nem kellemes látvány! Továbbra is kérek mindenkit, hogy a konténereken feltüntetett dolgokat dobják csak a konténerbe, tisztán, és úgy, hogy minél több elférjen benne. mőanyag palackokat, flakonokat, kérem, tapossák laposra! Megértésüket köszönöm! Máté Dénes polgármester Megépülhet a világ elsı kiégett üzemanyag-tárolója kiégett üzemanyag-tárolója lehet. z SKB két évtizednyi kutatás után döntött a forsmarki atomerımő közelében, Stockholmtól 100 km-re fekvı telephely mellett. svéd atomerımővek összes kiégett üzemanyagát a végleges tárolóban fogják elhelyezni, 500 méter mélyen a kristályos alapba vájva. z SKB szerint a forsmarki telephely kızete a tároló szintjében száraz, és kevéssé repedezett, ezek pedig a vállalat szerint fontos paraméterek a hosszú távú biztonság szempontjából. felszíni létesítményeket egy már létezı ipari park területén építik majd fel, és ez is csökkenti fogja a környezetre gyakorolt hatást XII. évfolyam 8. szám augusztus Plusz támogatás az RHK Kft-tıl Radioaktív Hulladékokat Kezelı Kft. minden évben támogatja a TEIT településeket. támogatásokat korábban csakis fejlesztésekre használhatták fel a települések. z utóbbi évben már a mőködésre is felhasználható ezen támogatás, mely nagyban segíti a települések mőködıképességének megtartását ben Gerjen község Ft támogatásban paducozás H alaink nem fognak mozdulni, amíg tart az ingyen konyha, ezért a ráetetés mindenképp szükségessé válik. z, hogy ki milyen ütemben etet, szokás dolga. Lehet folyamatosan, kisebb adagokban, de lehet 30 percenként nagyobb gombócokkal is pótolni a hiányt. horogra csonti, trágyagiliszta, kenyérrózsa kerülhet. Ez utóbbi megéri a vele járó macerát, mert zömében a nagyja kedveli. Sokféleképpen horgászhatunk paducra, de ami talán mindegyik módszerben azonos, hogy a részesült. z elmúlt hónapban - hasonlóan az elızı évihez, melyet akkor a mővelıdési ház felújításának pályázati önerejére használt fel Gerjen - újabb 2 millió forintos támogatást ajánlott fel a településeknek az RHK Kft. Ezzel együtt idén 5,24 millió forint támogatást kaptunk a Kft-tıl, melyet az iskola mőködéséhez használ fel a település. Ez elısegíti a nyolc osztály helyben tartását. Böcı 2. rész csalit szinte mindig fenék közelében kínálják fel. Hol szabadon úsztatva, néha visszavisszatartva, hol teljesen megállítva, ahogy az a folyóvízen szokás. Kapása rendkívül gyors, az úszón többnyire kettıs lerántásként, vagy lassú elmerülésként jelentkezik. Ide kellenek a jó reflexek, és a képesség, hogy meg tudjuk különböztetni a fenéken megmegakadó szerelék miatt bukdácsoló úszó mozgását a rafinált kapástól. Sok gyakorlással mindenki belejön, és egy paduc megakasztása csak az élmény kezdete. paduc nem teketóriázik, ha megakasztottuk, vinné a cuccot is. Végsı erejéig küzd, és sokszor ı kerül ki gyıztesen a csatából. Ennek oka a kemény szájszél, amiben nehezen ül meg a horog. Érzi ezt ı is, és jellegzetes fejrázásaival igyekszik kiköpni azt. Mindig kihasználja a sodrás erejét, így igyekezni kell mihamarabb onnan kivezetni, de arra ügyeljünk, hogy ne kényszerítsük idejekorán a felszínre, mert olyan zuhanyban lehet részünk, aminek a lelépı paduc az okozója. Hosszú haltartóban sokáig életben tartható, de kánikulában, szők börtönben hamar elpusztulhat. gerjeni szakaszon nem tudok kimondottan paducos helyet, de ha valaki ismer ilyet, és el is hajlandó mondani, azt szívesen venném. Hozzánk legközelebb Pakson van jó paducozó hely. környékbeli horgászok által jól ismert, csak paduc pályának nevezett részen ideális vízállás esetén 10kg számra foghatóak a padrók. Görbüljön! Oláh Laci

7 Eladó egy alig használt HUZER típusú öttálcás elektromos gyümölcsaszaló. Érdeklıdni lehet: Máté Dénes Rákóczi F. u. 25/b., telefon Eladó egy MJ 70-es kistraktor utánfutóval. Érdeklıdni lehet a 06-70/ os számon, megtekinthetı: Taba Sándor Vajda I. u. 61. Teljes test- és talpmasszázs. Jelentkezni lehet: Csesznegi ndrea 06-20/ Föld felajánlása dok Veszek Eladók a Szent I. u. 12, és az dy E. u. 16. alatt lévı ingatlanok. Továbbá egy számítógép. Érdeklıdni lehet a 06-20/ ös mobilszámon. Eladó egy platós munkagép (kistraktor) új akkumulátorral és gumival, továbbá asztalos gyalupad. Érdeklıdni lehet, a es számon, vagy a Rákóczi F. u. 68-ban. INGYENES Lakossági hirdetések Gerjen Község Önkormányzata felajánlja a lakosságnak az árkokból kiásott földmennyiséget. z elszállításról mindenki maga gondoskodjon, az önkormányzatnak ehhez nincs kapacitása. Kérem a földszállítókat, hogy az árkok mellett rendben hagyják ott az elszállított föld helyét, ezzel is segítve a település képének javítását. KÖSZÖNETTEL! XII. évfolyam 8. szám augusztus Volton Bau z élelmiszer bolt ajánlatából: - Ewa margarin 500g: 220 Ft - lföldi krémtúró: 99 Ft - Nescafé classic 75g: 625 Ft - Kávéfilter 2-es: 180 Ft - Reál tészták 500g: 145 Ft Fácánkerti kenyér kapható boltunkban, délben frissen-melegen! Gazdabolt ajánlatából: Üzletünkbe megérkeztek az iskolakezdéshez szükséges füzetek, tollak, gyurmák, vízfestékek, rajzlapok, stb. Nézzen be hozzánk, s fizessen akár étkezési vagy iskolakezdési utalvánnyal! nagy sikerre való tekintettel aug.10-tıl ismét elindítjuk pontgyőjtı akciónkat, részletekrıl érdeklıdjön boltjainkban! Virágbolt, ajándék üzlet nyílik hamarosan a Galagol Üzletházban, várjuk kedves vásárlóinkat. Galagol szolárium, ahol soha nem megy le a nap! Nyitva: H-P 05:30-18:00 Szo 05:30-11:00 Vas 6:00-11:00 TOMI Kristály mosópor 2 kg-os Silán öblítı 2 liter Maggi fixek Nescafe 3 in g COOP italok Coca Cola Nestea 1,5 liter Pick olasz, zala felvágott Pick téliszalámi Pacal (csíkozott) Búza kenyér 1 kg. Zsemle Reggel friss, meleg Kop-Ka Ka BC kciós ajánlata augusztus Ft/db 959 Ft/db 255 Ft/db 429 Ft/cs 39 Ft/db 299 Ft/db 1049 Ft/kg 3999 Ft/kg 999 Ft/kg 179 Ft/kg 16 Ft/db a jó szomszéd!

8 Ismét a lll. osztályban Sport megyei III. osztályban indul a 2009/2010-es bajnokságban a Gerjeni SK. z elnök, Nyúl Zoltán azt mondja, tiszta lappal, a nulláról szeretnének kezdeni mindent. Masszív középcsapatként a tizedik helyen zárta a Horfer Serleg megyei elsı osztályú bajnokság 2008/2009-es szezonjának küzdelmeit a Gerjeni SK. Mégis hiába keressük majd a csapat nevét a legjobbak között, az augusztusban rajtoló pontvadászatot a megyei harmadik vonalban kezdi az egylet. - játékoskeretünk és az anyagi lehetıségeink nem teszik lehetıvé, hogy a megye egyben szerepeljünk - mondta Nyúl Zoltán, a klub elsı embere. - Sokat törtük a fejünket azon, hogy mi lenne a jó megoldás, végül abban maradtunk, hogy a megye háromba nevezünk. Mindent tiszta lappal kezdünk, mint ahogy tettük az 1997/98- as szezonban. célunk, hogy a lehetı legrövidebb idın belül visszakerüljünk a megye kettıbe. 2006/2007-es idényben már a legmagasabb megyei osztályban volt. Elsı szezonjában 11., az elmúlt két bajnokságban pedig egyaránt a 10. helyen végzett. három év során végig stabil gárda benyomását keltette a Gerjen, a legjobbaknak sem volt egyszerő dolguk ellenük. Most mégis a megye háromban folytatják. - Két-három szponzorunk visszalépett, amit meg is lehet érteni, hiszen válság van, ugyanakkor azt fájlalom, hogy a tehetısebb támogatók, a futballszeretı szponzorok nem álltak mellénk ebben a nehéz helyzetben - tette hozzá Nyúl Zoltán. - Lehet, hogy ha kisegítenek bennünket, maradtunk volna a megye egyben, s talán a játékoskeretet is sikerült volna együtt tartanunk. körülmények adottak, a pálya és környéke, az öltözı rendezett, az önkormányzat pedig továbbra is támogatja a futballt. Ám az, hogy mikor lesznek újra megye egyesek, talán még a jósok sem tudnák megmondani. - Jó kérdéseid vannak - vágta rá Nyúlt Zoltán, hozzátéve: kivárják az idıt, de semmiképpen sem hagyják cserben a gerjeni focit. - Rónai Gábor - z anyagi problémák és a, kevés játékos miatt csak a megyei III. osztályú bajnokságba nevezett a csapat, ahol felnıtt és U-17 (serdülı) csapat indítását vállaltuk fel. Mellette az utánpótlás csapatoknál, ahol megfelelı a létszám, ott indítunk csapatot a kiskörzeti tornákon. Távozók: Tóth F., Gerendai Z., Lacza Zs., Wascher R. (Dunakömlıd), Krepsz K. (Duna földvár), Makk Á. (Györköny), Pesti L., (Miske), Pesti Z. (Fadd), Kiss Zs., (Tolna), Klein M. (Németország) Érkeztek: Kovács L., (Dunaszentgyörgy), Balog T. (Fadd), Szabó T., Hajdú R., Holweiger R., Bíró S. (újrakezdık) csapat többi tagja a megyei I. osztályban edzıdött gerjeni ifisták lesznek. Edzı mérkızések: Gerjen - Fadd 3:4 (G. Kovács 3) Gerjen - Tengelic 5:4 (G.: Bráz 2, Kovács, Szabó, Brezovszki) augusztus 16: Gerjen - Fadd - Nyúl Zoltán XII. évfolyam 8. szám augusztus Csapatunk ıszi mérkızései augusztus 16. vasárnap Harc PSE - Gerjen SK augusztus 23. vasárnap Megváltozott az idıpont Gerjen SK - Bonyhádvarasd SK szeptember 6. vasárnap Kocsola SC - Gerjen SK szeptember 13. vasárnap Gerjen SK - Pusztahencse KSE szeptember 19. szombat Gyapa Derbi SE - Gerjen SK szeptember 27. vasárnap Gerjen SK - Nagydorog KSE október 4. vasárnap Dalmand SC - Gerjen SK október 11. vasárnap Gerjen SK - Szakcs SE október 18. vasárnap Báta SE - Gerjen SK október 25. vasárnap Gerjen SK - Majos SE II november 1. vasárnap Izmény SE - Gerjen SK november 8. vasárnap Mucsfa KSC - Gerjen SK november 15. vasárnap Závod SE - Gerjen SK november 22. vasárnap Gerjen SK - Regıly SE lızı számunkban hívtuk fel a figyelmet a E nyolcadik Daróczy Virtus úszásra. megjelenést követıen kaptuk a hírt, hogy az esemény idıpontja megváltozott. z új idıpont: augusztus 15. távúszásra a Paks-Kalocsa közötti 15km távon kerül sor Rajt: a buszpályaudvar irányában lévı csónakleeresztırıl (1530,5fkm) Cél: a meszesi Duna-parton (1515,5fkm). Nevezni lehet a rajtnál 9-10óra között. Nevezési díj Ft/fı benevezett távúszóknak nyújtott szolgáltatások: rajtszám és úszósapka, célcsomag szállítás, kísérı csónakok, Ásványvíz, szılıcukor, az úszó konvojt orvos és búvárok kísérik. célban érkezési fotót készítünk, emblémázott pólót adunk, valamint egy tál ételt (pörkölt, uborka, kenyér). Visszaszállítás a rajthoz komppal és busszal. rendezıség Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: Széll Csaba Szerkesztıség: Gerjen, Jókai u. 5. (20) Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról.

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete A lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása EGYSÉGES SZERKEZET 8. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (I. 26.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR., 27/2004. (V. 6.) ÖR, 5/2003. (II. 05.) ÖR, 22/2002. (VI. 24.)

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2012.(II.15.)

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E Az elsı lakáshoz jutók helyi támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2009. (XI. 02.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2009. (XI. 02.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2009. (XI. 02.) r e n d e l e t e az elsı lakáshoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége:

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége: PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Gyıri Lions Alapítvány által kiírt 2014. október havi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDİ: 2014. október 25. /Csak a pályázati felhívásnak megfelelı, pontosan

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a.) neve: b.) adóazonosító szám:. c.) születési helye,

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. Járulékfizetés alapjának igazolása

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. Járulékfizetés alapjának igazolása Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS OSZTÁLY :1042 Budapest, Király u.12-14. :231-3101 e-mail: szocialis_osztaly@ujpest.hu Egészségügyi szolgáltatásra való

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben