Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009."

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból valósult meg. kadálymentesítés Elkészült az Egészségház akadálymentes megközelítését lehetıvé tévı rámpa. feljáró közel Ft-ba került, melyet önerıbıl biztosítottunk. tartalomból: nyári szünetben is üléseztek Több rendkívüli testületi ülés 2. oldal Hírsorok Lakossági pályázati lehetıségek Ingatlanok megújítása 3. oldal krízis kezelı programról Segítség a jelzálog hiteleseknek 4. oldal Hamarosan kezdıdik a tanév Megújult iskola, óvoda 5. oldal Környezetünk Sikeres a szelektív győjtés problémákat szeretnénk megoldani 6. oldal Böcı paducozás z igazi sporthorgászat 2. rész 6. oldal megye harmad osztályban Változások a futballcsapatnál 8. oldal Daróczy virtus úszás Új idıpont: augusztus oldal következı szám megjelenik: szeptember 10-én Lapzárta: augusztus 31. Önkormányzati hírek Jegyzıi értesítı Oktatás Sport Utcabál a Vajda Ignác utcában szeptember 11. (péntek) órától játszóház utcabál tavalyihoz hasonlóan batyus utcabált szerveznek a Vajda Ignác utca lakói. Mindenkit szeretettel várnak!

2 Rendkívüli ülések em nyári szünetezhettek a gerjeni képvise- N lık. Két rendkívüli ülésre is sor került az elmúlt hónapban. Június 13-án a labdarúgó csapat helyzetének megoldása miatt sürgısen össze kellett hívni a testületet. Ám mire a képviselık eldönthették volna, hogy mennyi pénzt tudnak még kiszorítani a csapat megyei elsı osztályú indulásához, elfogyott a csapat, és a sportvezetı arról tájékoztatta a polgármestert, hogy csak két osztállyal lejjebb indulnak a bajnokságban. képviselık így csak azt erısítették meg, hogy az eddigiekhez hasonló Egy szavazat hiányzott T íz nap múlva Pakson egy közös képviselı testületi ülésen vettek részt településünk képviselıi a paksi, a pusztahencsei, a györkönyi, a madocsai, a bölcskei és a nagydorogi képviselıkkel együtt. Itt a közös paksi hulladékkezelı telep megépítésére benyújtott pályázat került megbeszélésre. z ülésen részt vettek a pályázat elkészítıi és olyan mőszaki szakemberek, akik a hulladékkezelési eljárásokban jártasak. jelenlévı képviselık megismerhették a projekt részleteit és gazdasási számításait. teljes projekt költsége 1,6 milliárd forint, melybıl a hét településre 480 millió önrész jut, mely lakosság arányosan oszlik meg a települések között. Ennek alapján Gerjenre 20 millió forint jut. z önerıösszegét - nem csak Gerjen - Mégis lesz társulás z újabb rendkívüli ülésre július 27-én került sor, ahol a szakemberek újra tájékoztatták a gerjeni képviselıket a projekt részleteirıl. z ülésen a polgármester Önkormányzati hírek mértékben támogatják továbbra is a klubbot. Ezen az ülésen döntöttek arról is a képviselık, hogy nem váltanak gázszolgáltatót, mivel nem látják biztosnak a szolgáltatást az új cégnél, és még egy évet lehet várni. Végül a július 1-i áfa emelés miatt, az étkezési díjak is emelkedtek. z elfogadott új étkezési térítési díjak: - vendég étkezı: 665 Ft - gyermek étkezı: 430 Ft - idısek: (385) 400 Ft (320) 335 Ft (285) 290 Ft - polgármester - nem tudják a települések elıteremteni. z önerı elıteremtésére javaslat hangzott el, hogy a Duna-Mecsek lapítványhoz pályázzon a hét települ. Ez a javaslat adhatja meg a lehetıségét a projektben való részvételhez. z ülés végén a hét testület külön szavazott a csatlakozásról. Hat település elfogadta a határozatot. Gerjen képviselıtestületébıl hatan voltak jelen, így mindenkinek támogatni kellet volna a javaslatot. Ez nem így történt, egy képviselı nem szavazta meg, így e napon nem sikerült dönteni a pályázat beadásáról. Ezzel kérdésessé vált a hét település projektjének megvalósítása. jelenlévı polgármesterek megkérték Máté Dénes polgármestert, hogy az augusztus 3-i beadási határidıig próbálja a képviselı-testületével elfogadtatni a pályázat beadását. elmondta, hogy Gerjennek 2013-ig van szerzıdése a jelenlegi szolgáltatóval, de lehet, hogy az EU elıírásai miatt hamarabb kell szolgáltatót váltani XII. évfolyam 8. szám augusztus Ez a demokrácia? Vagy szólhatok én is? fenti címet, mint kifejezést (kijelentı módban) Hajdu János Paks Város Polgármestere mondta július 22-én a környezı kistelepülésekkel közösen tartott képviselı testületi győlésen, zárógondolatként, kellı iróniával. Tolnai Népújság múlthét csütörtöki számában megjelent cikkben én néven lettem nevezve, amit természetes nem kifogásolok, de szeretnék néhány gondolatot főzni a cikkhez. Paks erıfölénye, Paks Város Önkormányzatának kivételesen jó anyagi helyzete nem az érdeme, hanem adottsága, mint ahogy egy kistelepülés hátrányos helyzete sem a megszolgált jutalma, hanem szintén adottsága. Paksra az atomerımő odacsöppent, azzal együtt polgárainak száma jelentısen nıtt jól megfizetett emberekkel, ami vonzotta a befektetıket. Ha ez így lesz, illetve 2013 után mindenképpen új szolgáltatót kell keresni, amiért érdemes Pakssal társulni. (Tavaly az LISC Terra Kft. ajánlatát nem fogadta el a testület, és maradt a KVG Rtnél.) Minden szolgáltatónak fejleszteni kell a hulladék kezelı telepét, melyhez a szolgáltatóhoz tartozó települések anyagi hozzájárulására is szükség van, melyet a szolgáltatói díjba is beépíthet. Továbbá azt is elmondta a polgármester, hogy Paks a kistérségben lévı kistelepülésekkel szemben eddig is lojális volt a szolgáltatásaiban. Ha nem társul Gerjen a hat településhez, akkor a jövıben kérdésessé válik a gerjeni szemétszállítás, és annak díja is. z ülésen megjelent nyolc képviselı reményét fejezte ki, hogy az önerıt pályázati úton elı lehet teremteni, fıként a hét település közös összefogásával, így megszavazta a csatlakozást a paksi hulladékkezelı társuláshoz. rendkívüli ülésen tárgyalta meg a gerjeni képviselıtestület a KVG Zrt. ajánlatát a szemétszállítási díj emelésére, melyet a médiában már többször hallhatta a lakosság a régi hulladéklerakók bezárása és az áfa emelés miatt tett a szolgáltató. Ennek megfelelıen az év hátralévı részében az ürítési díj 260 Ft+áfa=325 Ft-ra változott. Ez az emelés a település költségvetését Ft-tal növelte, melyet az önkormányzat csak a lakosság befizetésébıl tud kompenzálni. Így augusztus 1-tıl újra bevezette a szemétszállítási díjat az év végéig, melynek mértéke Ft ingatlanonként. díjat a hivatal pénztárába kell befizetni, szeptember 30- ig, hasonlóan, mint az elmúlt évben. z önkormányzatnak a jövıben valószínőleg ketté kell választania a szemétszállítási díjat és a kommunális adót, hogy a lakosság tudja, mit fizet a szemétszállításért. Gerjenben viszont magas a munkanélküliek aránya, a sokakban reményt keltett új üzem vegetál, a mőködı mezıgazdasági üzemek kénytelenek felszámolni a szarvasmarhatartást, a tejtermelés egész gazdaságot veszélyeztetı vesztesége miatt. Mi azért reménykedünk, hogy valamikor lesz jobb is, de nem biztos, hogy egy vagy két év múlva. Ma még a pénztelenséggel kell szembe néznünk, a mőködésképtelenség határán vagyunk. Paks eldöntötte, hogy hulladékkezelési rendszert létesít. Szükség van rá, győlésen tett hozzászólásomban ezt nem vitattam. Majd elmondtam azt is, mi az, amivel nem értek egyet. Én, mint Gerjen Község Képviselıtestületének tagja, nem látom lehetıségét annak, hogy évben saját költségvetésünkbıl kigazdálkodjunk 24 millió forintot, vagy

3 hasonló összegő hitelt vegyünk fel annak kamatait felvállalva. z önrész létszám alapon történı felosztásával nem értettem egyet, és itt hangsúlyoztam Paks városának elınyös helyzetét, az atomerımő, az áruházláncok üzletei, az ipari park közvetett és közvetlen olyan bevételi forrást jelent a város önkormányzatának, amirıl egy olyan kistelepülés, mint Gerjen, létszámarányosan sem álmodhat. Ez az érvelésem volt az, ami miatt úgy éreztem, Paksnak a létszámarányosnál nagyobb mértékben kellene bevállalnia az önrészt, és a forrás elıteremtéséhez a Duna Mecsek alapítványnál vagy az atomerımőnél keresni támogatót. Valószínő a többi meghívott kistelepülés látja, honnan tudja elıteremteni az önrészhez szükséges összeget, de helyettünk vagy más települést kellett volna partnernek választani, vagy a település lehetıségét kellett volna a kész tények elıtt, akár a testületi tagokkal együtt megvitatni. Helyette az összevont testületi győlés elıtt hét nappal kaptunk egy meghívót, amelyben taxatíve szerepelt, hogy Gerjen községnek mekkora önrésszel kell beszállni az építkezésbe. Ezen a testületi győlésen mindenkinek igent illett volna mondani, csakhogy nekem minden porcikám tiltakozott, hiszen ma olyan alapvetı gondjaink vannak, hogy az iskolát hitelbıl tudjuk finanszírozni, a számlák kifizetésekor mérlegelni kell - a partnerek tőrıképességére ügyelve -, hogy a gáz vagy villanyszámlát fizessük ki, vagy az óvodásokat, iskolásokat, falu idıs embereit kiszolgáló konyha részére vásárolt hentesárut szolgáltatót fizessük ki. Gondolkodom milyen lehetıség van még arra, hogy kb 4%-ban tulajdonosok legyünk a Paksi hulladékkezelıben. Talán eladható a kultúrház vagy a sportcsarnok, de én abban már nem leszek partner. Talán megoldás lenne, ha továbbra is szolgáltatási szerzıdéssel oldanánk meg a faluból történı hulladékszállítást, és az elıterjesztett áron nem lennénk résztulajdonosai egy hulladékkezelınek, hiszen annak fenntartási, mőködési költségét nem ismerjük, a magunk 4 %-val nem túl sok mindenben lesz beleszólásunk. tervben az úgynevezett maradék hulladék és a másodlagos hulladék lerakására legfeljebb 2020-ig elegendı kapacitás kerül kiépítésre. zt követıen a megoldás nem ismert, bár ezen téma felvetése után Hajdu János úr körülnézett a testületi ülés résztvevıin, és megállapította, hogy az már nem a mi gondunk lesz, mi történik tíz év múlva. ( megállapítását rajtam kívül mások is sérelmezték körülöttem, de velem együtt csak halkan.) Most és itt elnézést kérek Paks és a hulladékkezelı megépítésében önrészt vállaló települések polgáraitól, nem meghiúsítani akartam az építkezést, nem a figyelmet akartam felhívni magamra, csak egészen egyszerően úgy láttam, hogy a Gerjeni Önkormányzat jelenlegi eladósodottsága és jelenlegi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mőködési költsége mellett nem vállalhatja be a rá rótt önrészt. Ez az én személyes véleményem volt, és bár rendkívül sajnáltam, hogy pont miattam nem sikerült eredményesen zárni az összevont testületi győlést, de úgy gondoltam, hogy a demokráciába beletartozik az is, hogy nem kell igent mondanom arra, amivel nem értek egyet. Gerjeni testület újra összeül, így lehetıség lesz arra, hogy az én szavazatom ellenére is vállalja az önrészt a község mint tudjuk, egy fecske nem csinál nyarat. Dr. Taba Sándorné önkormányzati képviselı XII. évfolyam 8. szám augusztus Hírsorok Lakossági pályázati lehetıségek égy pályázatot írt ki a N lakosság részére a Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Minisztérium. Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást eredményezı programok: NEP nyílászáró cserére/nyílászáró utólagos hıszigetelésre irányuló beruházások támogatásához NEP főtés és/vagy használati melegvíz ellátás korszerősítésre irányuló beruházások támogatásához NEP utólagos hıszigetelésre irányuló beruházások támogatásához NEP lakossági megújuló energiafelhasználást eredményezı beruházások támogatásához NEP pályázatban az elnyerhetı vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, de lakásonként legfeljebb ,- Ft. NEP pályázatban a vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, de lakásonként ,- Ft. legfeljebb NEP pályázatban a vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, de lakásonként legfeljebb ,- Ft. NEP pályázatban a vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 35%-a, de lakás o n k é n t l e g f e l j e b b ,- Ft. pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylésre. pályázatok benyújtása augusztus 1-tıl lehetséges. pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre: Energia Központ Nonprofit Kft. ; 1437 Bp. Pf NEP Pályázati felhívás, a Pályázati formanyomtatvány (adatlap) és a Pályázati útmutató a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (www.khem.gov.hu), az Energia Központ Nonprofit Kft(www.energiakozpont.hu), a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetısége a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthetı le. pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következı szervezettıl kaphat: Energia Központ Nonprofit Kft.. ügyfélszolgálata: Tel:(06-1) fax: (06-1) Budapest, Váci út. 45. épület 6. emelet Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramról további tájékoztatás a telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhetı. Továbbá Gerjen Község Önkormányzatánál Máté Dénes polgármesternél is lehet érdeklıdni a pályázati kiírásokkal kapcsolatban. - önkormányzat -

4 Jegyzıi értesítı krízis kezelı programról családok szociális krízishelyzetének kezeléve, ha a helyi önkormány- még nem nyújtott be, kivését célzó 136/2009. (VI.24.) zat rendeletében elıírt feltételek az átmeneti segélyre Kormány rendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a tele- való jogosultságát kizárják. Mi minısül krízishelyzetnek? pülési önkormányzat jegyzıjének javaslata alapján a Krízishelyzetnek minısül, ha a kérelmezı gazdasági válsággal összefüggı kedvezıtlen hatások a munkahelyét szeptember 30-át követıen elvesztette, enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegő - jövedelme a szeptember havi jövedelméhez vissza nem térítendı -, támogatást állapíthatnak meg. képest legalább 20 %-ot elérı mértékben csökkent, lakáscélú kölcsönszerzıdésébıl eredı fizetési kötelezettsége törlesztı részlete szeptember havi öszszegéhez képest legalább 20 %-ot elérı mértékben emelkedett, egészségi állapota indokolja. Ki részesülhet támogatásban? Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezı nagykorú személy, ha családjában a kérelem benyújtását megelızı hónapban az egy fıre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. évben Ft) nem haladta meg, és részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. - a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elıre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetı krízishelyzetbe került. Ki nem jogosult támogatásra? Nem jogosult támogatásra az a személy, akinek a év folyamán forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban, aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelızı 90 napon belül átmeneti segély iránti kérelmet Milyen összegben engedélyezhetı a támogatás? támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. Hol és hogyan igényelhetı a támogatás? támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmezı lakóvagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıjénél, augusztus 1-je és november 30-a között nyújtható be. nyomtatvány letölthetı a Nyomtatványok" menüpont További nyomtatványok - Krízis támogatás címszó alatt, illetıleg a települési önkormányzat jegyzıjénél és a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél beszerezhetı. kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot, XII. évfolyam 8. szám augusztus a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerő csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául szolgálhat. Kérjük a formanyomtatvány részét képezı Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" elnevezéső útmutatót - mely segítséget nyújt a nyomtatványon szereplı adatok pontos kitöltéséhez (így különösen a jövedelem meghatározásához, a kérelemhez csatolandó szükséges mellékletekrıl, stb.) - feltétlenül tekintse át a kitöltés elıtt. támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. gerjeni beadás rendjérıl Hogyan történik a támogatás megállapítása és folyósítása? települési önkormányzat jegyzıje a hozzá az elıírt formanyomtatványon,a szükséges mellékletekkel benyújtott kérelmeket egyrészt ellenırzi, hogy azt megfelelıen és hiánytalanul töltötték-e ki, továbbá az elıírt igazolásokat ahhoz benyújtották-e, másrészt a megfelelıen kitöltött kérelmek esetén megvizsgálja, hogy a kérelmezı a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel-e? jegyzı gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a kérelmezı nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem felel meg. jegyzı az igazolásával kiegészített kérelmet a szükséges mellékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás elbírálására jogosult illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság 10, illetve - rendkívül indokolt esetben - 5 munkanapon belül dönt a támogatásra való jogosultságról és a támogatás öszszegérıl. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a támogatás megállapításáról hozott határozat megérkezését követı - 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról. támogatás pénzügyi forrása támogatás pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetében e célra elkülönített, önálló kincstári elıirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkezı elıirányzat biztosítja. z elıirányzat javára a magán- és jogi személyek, illetıleg a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok november 15-éig befizetést teljesíthetnek. felajánlások a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számú számlaszámára teljesíthetık. - jegyzı - T elepülésünkön a krízis program keretében csak az adminisztrációs tevékenység végezzük, illetve jegyzıi hatáskörben a jogosultság megállapítását. támogatás mértékét a Nyugdíjfolyósító Intézet dönti el, és utalja át. kérelmek beadásáról érdeklıdni lehet Baross Károlyné szociális elıadónál. Egy kérelmet kell kitölteni minden kérelmezınek. kérelemhez csatolni kell minden olyan dokumentum másolatát, ami a krízis helyzetet igazolja (jövedelemigazolás, hitelszerzıdés és nagysága, esetleges orvosi igazolások). kérelmeket Baross Károlynéhoz kell beadni. beadást követıen a jogosultság megállapítása után két héten belül a támogatás utalásra kerül.

5 Hamarosan újra becsengetnek ár csak pár hét van M hátra a nyári vakációból. Lassan készülni kell az új tanévre. ugusztus végén még néhány tanulónak pótolni kell néhány feleletét az elızı tanévrıl, és a hagyományoknak megfelelıen a tanévnyitóra is sor kerül. tanév kezdéshez tartozik a tankönyv vásárlás és a füzetcsomagok beszerzése is. tankönyveket a szokásoknak megfelelıen a pótvizsgákat követıen kerül sor. füzetcsomag megvásárlásához az iskola az alábbi javaslatokat teszi: 1. osztály: 2 db füzet 2 db füzet technika csomag órarend tájékoztatófüzet-borító betőtartó 3 csomag rajzlap csomag gyurma vízfesték fehér tempera kenıfejes ragasztó olló 1 csomag színes lap 1 doboz korong 1 csomag pálcika 2 csomag írólap Mérıszalag 2. osztály 3 db füzet 2 db füzet 1 db füzet technika csomag órarend 5 csomag rajzlap 1 csomag játékpénz 1 csomag színes lap 3 csomag írólap mérıszalag ellenırzı-borító 3. osztály 2 db füzet 4 db füzet technika csomag órarend Pótvizsga idıpontja: augusztus 26. szerda 9 00 óra. Tanévnyitó ünnepély augusztus 31. hétfı óra. 5 csomag rajzlap 2 csomag színes lap 3 csomag írólap ellenırzı-borító 4. osztály 2 db füzet 2 db füzet 1 db füzet 1 db füzet technika csomag 2 db órarend 5 csomag rajzlap ellenırzı-borító 5. osztály 3 db füzet 2 db füzet 2 db füzet 1 db füzet 1 db füzet 20 db /4-es rajzlap 6. osztály 3 db füzet 2 db füzet 2 db füzet 2 db füzet csomag írólap 20 db /4-es rajzlap 7. osztály 3 db füzet 2 db füzet 3 db füzet 2 db füzet csomag írólap 20 db /4-es rajzlap 8. osztály 3 db füzet 2 db füzet 3 db füzet 2 db füzet csomag írólap 20 db /4-es rajzlap XII. évfolyam 8. szám augusztus Oktatás Megszépült belülrıl az iskola, óvoda Irigylem a városi iskolákat H 2009/2010-es tanévre szült a nyár folyamán az akadálymentes megközelítést az önkormányzat és egy helyi vállalkozó segítségével segítı rámpa a kiskapunál, megújultak belülrıl az iskola közel Ft-ból. és az óvoda tantermei. z iskola épületén további kisebb újítást hajtott végre az önkormányzat. Megújult a számítástechnika terem, és barátságosabb lett az iskola fıbejárata. z iskolánál is elké- úsz éve falun tanító pedagógusként irigylem a városi iskolákat. No nem a sokat emlegetett jobb felszereltség miatt - ez se nem annyira igaz, se nem annyira lényeges, mint amennyit hivatkoznak rá. Nem is a gyerekanyag miatt - ott se csak okos, ügyes, jól nevelt gyerkıcök teremnek. Irigységem oka: Hiába csökken városon is a születések száma, az üresen maradó helyeket feltöltik a kis településekrıl odaíratott tanulók. Néhány éve meglepetten hallottam egy szekszárdi elit iskola tájékoztatójában, hány vidéki gyermek jár oda. kkor ez itt még nem volt divat. De ami késik, nem múlik, a divathullám mostanra ideért. Egyre több gerjeni szülı próbál szerencsét csemetéjével a környezı városok általános iskoláiban. Teszik ezt úgy, hogy a választott intézményt, annak pedagógusait csak hírbıl, vagy még hírbıl sem ismerik. Nos, ez a másik irigylésre méltó tényezı. Mert hibát Véradás! ugusztus 19-én (szerdán) óráig az iskolában Segítsen másokon! keresni, hibát találni csak abban lehet, amit jól ismerünk. Egy nagy településen pedig még az ott lakók sem látnak bele úgy az oktatási intézmények életébe, mint egy kis községben. Így hát a támadási felület is kisebb. Ezzel nem azt állítom, hogy a mi iskolánknak nincsenek hiányosságai, vagy hogy az itteni pedagógusok soha nem hibáznak. De abban egészen biztos vagyok, hogy egy iskola, egy nevelıtestület minısége nem attól függ, hogy az épülete hol áll, vagy ki-mi a fenntartója. Maga a minıség megítélése is szubjektív: ahány gyerek, ahány szülı, annyi - néha összeegyeztethetetlen, néha irreális - elvárás. Mit tehetnek egy kis létszámú iskola pedagógusai? Vagy megpróbálnak minden elvárásnak megfelelni - ami képtelenség -, vagy elveszítik az elégedetlen szülık gyerekeit. falu pedig elıbb-utóbb az iskoláját. De sebaj...csak egy falusi iskola volt. Máténé Turi Katalin Egészségünkért

6 Ismét a szelektív győjtésrıl Ö römmel tapasztaltam, hogy sikeres a lakosság körében a szelektív hulladékgyőjtés. zt is tapasztaltam, és látják Önök is, hogy a mőanyaggyőjtı sárga konténer kicsinyek bizonyult. Megtettem a szükséges lépéseket a szolgáltató felé. Kértem, hogy sőrőbben ürítsék, vagy még egy sárga konténert kaphassunk a szigetekhez. ddig is, míg ez megvalósul, RHK Kft Sajtóközleménye kiégett kazetták és radioaktív hulladékok kezelésével foglalkozó svéd SKB cég a forsmarki telephelyet választotta ki Svédország kiégett kazettáinak végleges tárolására. vállalat bejelentése szerint a létesítmény telephelyi munkálatai ban, míg a valós építés ben kezdıdhet meg. tároló a tervek szerint 2023-ban léphet üzembe, és ezzel a világ elsı végleges Környezetünk kérem Önöket, hogy ne hagyják a konténer mellett a szemetet. Nem kellemes látvány! Továbbra is kérek mindenkit, hogy a konténereken feltüntetett dolgokat dobják csak a konténerbe, tisztán, és úgy, hogy minél több elférjen benne. mőanyag palackokat, flakonokat, kérem, tapossák laposra! Megértésüket köszönöm! Máté Dénes polgármester Megépülhet a világ elsı kiégett üzemanyag-tárolója kiégett üzemanyag-tárolója lehet. z SKB két évtizednyi kutatás után döntött a forsmarki atomerımő közelében, Stockholmtól 100 km-re fekvı telephely mellett. svéd atomerımővek összes kiégett üzemanyagát a végleges tárolóban fogják elhelyezni, 500 méter mélyen a kristályos alapba vájva. z SKB szerint a forsmarki telephely kızete a tároló szintjében száraz, és kevéssé repedezett, ezek pedig a vállalat szerint fontos paraméterek a hosszú távú biztonság szempontjából. felszíni létesítményeket egy már létezı ipari park területén építik majd fel, és ez is csökkenti fogja a környezetre gyakorolt hatást XII. évfolyam 8. szám augusztus Plusz támogatás az RHK Kft-tıl Radioaktív Hulladékokat Kezelı Kft. minden évben támogatja a TEIT településeket. támogatásokat korábban csakis fejlesztésekre használhatták fel a települések. z utóbbi évben már a mőködésre is felhasználható ezen támogatás, mely nagyban segíti a települések mőködıképességének megtartását ben Gerjen község Ft támogatásban paducozás H alaink nem fognak mozdulni, amíg tart az ingyen konyha, ezért a ráetetés mindenképp szükségessé válik. z, hogy ki milyen ütemben etet, szokás dolga. Lehet folyamatosan, kisebb adagokban, de lehet 30 percenként nagyobb gombócokkal is pótolni a hiányt. horogra csonti, trágyagiliszta, kenyérrózsa kerülhet. Ez utóbbi megéri a vele járó macerát, mert zömében a nagyja kedveli. Sokféleképpen horgászhatunk paducra, de ami talán mindegyik módszerben azonos, hogy a részesült. z elmúlt hónapban - hasonlóan az elızı évihez, melyet akkor a mővelıdési ház felújításának pályázati önerejére használt fel Gerjen - újabb 2 millió forintos támogatást ajánlott fel a településeknek az RHK Kft. Ezzel együtt idén 5,24 millió forint támogatást kaptunk a Kft-tıl, melyet az iskola mőködéséhez használ fel a település. Ez elısegíti a nyolc osztály helyben tartását. Böcı 2. rész csalit szinte mindig fenék közelében kínálják fel. Hol szabadon úsztatva, néha visszavisszatartva, hol teljesen megállítva, ahogy az a folyóvízen szokás. Kapása rendkívül gyors, az úszón többnyire kettıs lerántásként, vagy lassú elmerülésként jelentkezik. Ide kellenek a jó reflexek, és a képesség, hogy meg tudjuk különböztetni a fenéken megmegakadó szerelék miatt bukdácsoló úszó mozgását a rafinált kapástól. Sok gyakorlással mindenki belejön, és egy paduc megakasztása csak az élmény kezdete. paduc nem teketóriázik, ha megakasztottuk, vinné a cuccot is. Végsı erejéig küzd, és sokszor ı kerül ki gyıztesen a csatából. Ennek oka a kemény szájszél, amiben nehezen ül meg a horog. Érzi ezt ı is, és jellegzetes fejrázásaival igyekszik kiköpni azt. Mindig kihasználja a sodrás erejét, így igyekezni kell mihamarabb onnan kivezetni, de arra ügyeljünk, hogy ne kényszerítsük idejekorán a felszínre, mert olyan zuhanyban lehet részünk, aminek a lelépı paduc az okozója. Hosszú haltartóban sokáig életben tartható, de kánikulában, szők börtönben hamar elpusztulhat. gerjeni szakaszon nem tudok kimondottan paducos helyet, de ha valaki ismer ilyet, és el is hajlandó mondani, azt szívesen venném. Hozzánk legközelebb Pakson van jó paducozó hely. környékbeli horgászok által jól ismert, csak paduc pályának nevezett részen ideális vízállás esetén 10kg számra foghatóak a padrók. Görbüljön! Oláh Laci

7 Eladó egy alig használt HUZER típusú öttálcás elektromos gyümölcsaszaló. Érdeklıdni lehet: Máté Dénes Rákóczi F. u. 25/b., telefon Eladó egy MJ 70-es kistraktor utánfutóval. Érdeklıdni lehet a 06-70/ os számon, megtekinthetı: Taba Sándor Vajda I. u. 61. Teljes test- és talpmasszázs. Jelentkezni lehet: Csesznegi ndrea 06-20/ Föld felajánlása dok Veszek Eladók a Szent I. u. 12, és az dy E. u. 16. alatt lévı ingatlanok. Továbbá egy számítógép. Érdeklıdni lehet a 06-20/ ös mobilszámon. Eladó egy platós munkagép (kistraktor) új akkumulátorral és gumival, továbbá asztalos gyalupad. Érdeklıdni lehet, a es számon, vagy a Rákóczi F. u. 68-ban. INGYENES Lakossági hirdetések Gerjen Község Önkormányzata felajánlja a lakosságnak az árkokból kiásott földmennyiséget. z elszállításról mindenki maga gondoskodjon, az önkormányzatnak ehhez nincs kapacitása. Kérem a földszállítókat, hogy az árkok mellett rendben hagyják ott az elszállított föld helyét, ezzel is segítve a település képének javítását. KÖSZÖNETTEL! XII. évfolyam 8. szám augusztus Volton Bau z élelmiszer bolt ajánlatából: - Ewa margarin 500g: 220 Ft - lföldi krémtúró: 99 Ft - Nescafé classic 75g: 625 Ft - Kávéfilter 2-es: 180 Ft - Reál tészták 500g: 145 Ft Fácánkerti kenyér kapható boltunkban, délben frissen-melegen! Gazdabolt ajánlatából: Üzletünkbe megérkeztek az iskolakezdéshez szükséges füzetek, tollak, gyurmák, vízfestékek, rajzlapok, stb. Nézzen be hozzánk, s fizessen akár étkezési vagy iskolakezdési utalvánnyal! nagy sikerre való tekintettel aug.10-tıl ismét elindítjuk pontgyőjtı akciónkat, részletekrıl érdeklıdjön boltjainkban! Virágbolt, ajándék üzlet nyílik hamarosan a Galagol Üzletházban, várjuk kedves vásárlóinkat. Galagol szolárium, ahol soha nem megy le a nap! Nyitva: H-P 05:30-18:00 Szo 05:30-11:00 Vas 6:00-11:00 TOMI Kristály mosópor 2 kg-os Silán öblítı 2 liter Maggi fixek Nescafe 3 in g COOP italok Coca Cola Nestea 1,5 liter Pick olasz, zala felvágott Pick téliszalámi Pacal (csíkozott) Búza kenyér 1 kg. Zsemle Reggel friss, meleg Kop-Ka Ka BC kciós ajánlata augusztus Ft/db 959 Ft/db 255 Ft/db 429 Ft/cs 39 Ft/db 299 Ft/db 1049 Ft/kg 3999 Ft/kg 999 Ft/kg 179 Ft/kg 16 Ft/db a jó szomszéd!

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal.

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal. SZIGETMONOSTOR 2006. december 2007. január (XII. évf. 12. sz. XIII. évf. 1.sz.) Önkéntes tőzoltó egyesület alakul Szigetmonostor Önkormányzata a szentendrei-szigeti Önkormányzatokkal, valamint a Fıvárosi

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

(Szent István) A tartalomból: (975-1038) Évfordulók MERT HA A KIRÁLYT ISTENTELENSÉG ÉS KEGYETLENSÉG SZENNYEZI,

(Szent István) A tartalomból: (975-1038) Évfordulók MERT HA A KIRÁLYT ISTENTELENSÉG ÉS KEGYETLENSÉG SZENNYEZI, ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. AUGUSZTUS XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM A tartalomból: Szent István napja 2 Értelmetlen rombolás 3 Tûzoltóviadal 4 Értesítések 5 Tájékoztató 6 Közérdekû 7 Az ülésterembõl

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON!

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! XIX. évfolyam 8. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! 2009. szeptember 12-én kerül megrendezésre a Forrás Szabadidõs Sportnap a sportpályán. A programok a következõk: I. Kartali

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István

Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István kapcsolatban áll az intézménnyel. Két éve pedig főállásban felel azért, hogy az alkalomról alkalomra megújuló kiállítóterekbe valósághű

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű újság nyugdíjba készülő főszerkesztője, mert úgy gondolja, összeszokott, jól együttműködni tudó csapatot hagy maga után. 15. oldal

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben