Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz"

Átírás

1 Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2 Tartalomjegyzék I. AJÁNLATI FELHÍVÁS NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA...3 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ...4 Az ajánlati dokumentáció...4 Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelménye... 4 Az ajánlatok felbontása és értékelése... 6 Eredményhirdetés és szerződéskötés...7 Az ajánlatoknak az alábbi iratokat kell tartalmazni a feltüntetett sorrend szerint...9 III. MELLÉKLETEK...10 Ajánlati adatlap (felolvasó lap)...11 Ajánlati levél...12 Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok...13 Cégkivonat...14 Aláírási címpéldány...15 Kizáró okokra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat...16 Hatósági igazolások...18 Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről...19 Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről...21 Pénzintézeti nyilatkozat...22 Referencia adatlap...23 Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról...24 Szerződéstervezet...25 Kereskedelmi ajánlat ártáblázata...31 Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról Az erőforrást nyújtó szervezettel kapcsolatos nyilatkozatok...40 Egyéb információk

3 I. AJÁNLATI FELHÍVÁS NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 3

4 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Általános tudnivalók Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket a jelen ajánlati dokumentációban részletezett feladatok teljes körű ellátására. Ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett élelmiszerek beszállítására vonatkozóan adható be. Az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás kiegészítik egymást, azok együtt kezelendőek. Az ajánlati dokumentáció beszerzése: Az ajánlati dokumentáció A dokumentáció előzetes regisztrációt követően, elektronikus úton kerül megküldésre az Ajánlattevők részére. A regisztrációhoz az alábbi adatokat tartalmazó üzenetet kell megküldeni a címre: Cégnév; Cím; Telefon; Fax; ; Kapcsolattartó. A levél tárgyaként az eljárás megnevezése kerüljön feltüntetésre. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása: Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát. (Kbt. 75. (1) bekezdés). Ez esetben Ajánlatkérő és Ajánlattevő minden olyan joga és kötelezettsége, amely az eredeti határidőhöz volt kötve, ezt követően a meghosszabbított határidőhöz kötődik. További tájékoztatás kérése: Ajánlattevő további kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet - kérdéseket tehet fel - az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 (tíz) nappal az Ajánlatkérőtől ajánlata elkészítéséhez. Ajánlattevőknek kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk (pl. személyesen, fax, e- mail, távirat útján). Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek Ajánlatkérőhöz. A késve érkező kérdéseket az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. (hatodik) napig küldi meg írásban egyidejűleg minden dokumentációt átvevő részére a Kbt. 56. (2)-(3) szerint. Az Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel címét, telefax számát és címét, amelyre a választ kéri. Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelménye Ajánlattevőnek meg kell felelnie az ajánlati felhívás szerinti pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlati dokumentáció. Az ajánlatnak az ajánlatkérő által igényelt feladatoknak az elvégzését kell tartalmaznia úgy, ahogy azt Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatokat csakis az ajánlati dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. 4

5 Az ajánlatot magyar nyelven, a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést, az igazolásokat, nyilatkozatokat magyar nyelven kell elkészíteni és csatolni. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatban kért adatok, információk benyújtásáért, illetve azok valódiságáért az ajánlattevő felel. A dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, valamint az alkalmassági követelményrendszert. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő teljes üzleti címét, és keltezéssel, aláírással kell ellátni, olyan személynek vagy személyeknek, akik kellő - a Cég hivatalos, a cégokmányokban is szereplő vezetője által aláírt - jogosultsággal, illetve meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében kötelezettséget vállaljanak. Az ajánlat minden oldalát számozni és szignálni kell, valamint az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell szerepeltetni az oldalszámok feltüntetésével. Az egész ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérő által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az ajánlattevő által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, mely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt. Az ajánlatot nyomtatott betűvel, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. Az ajánlattevőnek ajánlatát teljesen kész állapotban, kötve, vagy fűzve magyar nyelven, 3 (három), azaz 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) az eredetivel megegyező másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a többi példányt "Másolat" jelzéssel kell ellátni. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott példány tekintendő érvényes ajánlatnak. Az eredeti és másolati példányokat jól lezárt csomagolásban kell benyújtani, és azokat személyesen, vagy postai úton eljuttatni a következő címre: Vám-és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 39. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő feliratokkal kell ellátni: "Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére" "Határidő előtt felbontani tilos!" Ha a csomagolást nem zárják le, és nem jelölik meg a fenti utasításoknak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott dokumentáció eltűnéséért, vagy idő előtti felbontásáért. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti 5

6 határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg Ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelenítésre kerül, az ajánlatkérési eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt. Az ajánlatok beadásának határideje - ajánlattételi határidő: augusztus óra. A nyilatkozatokat az ajánlati dokumentáció előírásainak, valamint a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően, pontosan ki kell tölteni, illetve elkészíteni szövegezésük változtatása nélkül, dátummal és aláírással ellátni, az ajánlati árakat az ártáblázatban, Magyar Forintban (HUF) kell megadni, forintra kerekítve. Az ajánlatok felbontása és értékelése Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra, az alábbi címen: Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Tárgyaló Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. (2) bekezdés szerinti személyek és a közjegyző lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: az ajánlattevők neve és székhelye, postacíme kapcsolattartó neve, telefon és telefax elérhetősége a kért ellenszolgáltatás összegét (nettó ajánlati árak összesen, termékkörönként) Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak, határidőre beérkezett-e, a csomagolás szabályos és sértetlen-e, 1+2 példányszám megvan-e. Amelyik ajánlat nem felel meg a bontáskor vizsgált formai előírásoknak (határidő, csomagolás, példányszám) azt az ajánlatkérő a bontási eljárás során érvényteleníti, az értékelés további szakaszában már nem vehet részt. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságok pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlás azonban nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata: Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció követelményeinek. 6

7 Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott alkalmassági és értékelési szempont alapján bírálja el. Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot: ha az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési törvényben, az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek, illetőleg a Kbt ában foglalt szempontok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója): ha a kizáró okok (Kbt ) ellenére nyújtotta be ajánlatát. részéről kizáró ok (Kbt ) az eljárás során következett be. Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani, és részletesen vizsgálni, amelyeknél a fenti érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatok értékelése és összehasonlítása: Az Ajánlatkérő azon ajánlatokat, amelyet olyan Ajánlattevők adtak be, akiket az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánított, az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása szempontja alapján bírálja el. Eredményhirdetés és szerződéskötés 1. Az Ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően az ajánlatok bontását követő 8. napon órakor, amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon órakor nyilvánosan hirdeti ki, és hirdetményben is közzéteszi a Kbt ában rögzítettek szerint. 2. Eredményhirdetés helye: Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Tárgyaló 3. Az eredményhirdetésre az Ajánlattevők külön meghívót nem kapnak. 4. Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 4.1. Ajánlatkérő a Kbt. 96. (3) bekezdése alapján az eredményhirdetésen felhívja a nyertes Ajánlattevőt a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására, amennyiben azokat az ajánlatában nem nyújtotta be Amennyiben nyertes Ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül az igazolásokat nem, vagy nem megfelelő tartalommal csatolja, az Ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon 7

8 elektronikus úton felhívja a második helyezettként kihirdetett Ajánlattevőt az igazolások benyújtására. A második helyezettnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatában nem adta be. 5. A köztartozás mentesség igazolása 5.1. Ajánlatkérő Ajánlattevő köztartozás mentességét az eredményhirdetést követő nyolcadik, a 63. (4) bekezdése szerinti esetben tizenhetedik napon ellenőrzi, valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a Kbt. 7. -nak megfelelően dokumentálja és megőrzi Amennyiben Ajánlatkérő az 5.1. pontban foglalt ellenőrzést nem tudja végrehajtani, abban az esetben nyertes Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet ha az ajánlatában nem adta be az eredményhirdetést követő nyolc napon belül köteles csatolni a Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok (APEH és VPOP által kiállított igazolás vagy az APEH által kiállított együttes adóigazolás) által kiadott igazolást arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának, vagy az erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére haladékot kapott Amennyiben nyertes Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet a fenti határidőn belül a szükséges igazolást nem nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja az eredményhirdetésen második helyezettként kihirdetett Ajánlattevőt. A második helyezett Ajánlattevő, amennyiben az ajánlatába nem csatolta úgy a felhívástól számított nyolc napon belül igazolnia kell, hogy vele, illetve a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, valamint az erőforrást nyújtó szervezettel szemben nem állnak fenn a 60. (1) bekezdés e) pontjában foglaltak Ajánlattevőnek a Kbt. 63/A. (2) bekezdésével összhangban nem kell igazolnia a fentieket, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 6. Szerződéskötés, a szerződés módosítása, teljesítése 6.1. Ajánlatkérő az eredményhirdetés napját követő naptól számított 10. napon órakor, amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon a nyertes Ajánlattevővel (Ajánlatevőkkel) szerződést köt Amennyiben nyertes Ajánlattevő az eredményhirdetést követően a szükséges igazolásokat a megfelelő formában nem nyújtja be úgy a második helyezett Ajánlattevővel a szerződést az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 20. (huszadik) napon köti meg Ajánlatkérő Ajánlatkérő a Kbt ában foglaltak szerint a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről tájékoztatót készít, amely a Közbeszerzési Értesítőben hirdetmény útján közzétételre kerül. A tájékoztatóban Ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kel, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. 8

9 Az ajánlatoknak az alábbi iratokat kell tartalmazni a feltüntetett sorrend szerint Ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdésére tekintettel felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt dokumentumoknak az ajánlat részeként történő csatolása a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül. Sorszám Melléklet Megnevezés 1. A Ajánlati adatlap (Felolvasó lap) 2. B Ajánlati levél 3. C Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok 4. D Cégkivonat 5. E Aláírási címpéldány 6. F Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 7. G Hatósági igazolások 8. H Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről 9. I Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről 10. J Pénzintézeti nyilatkozat 11 K Referencia adatlap 12. L Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásáról 13. M Szerződéstervezet 14. N Részletes kereskedelmi ajánlat (Ártáblázat) 15. O Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról 16. P Az erőforrást nyújtó szervezettel kapcsolatos nyilatkozatok 17. Q Egyéb információk Ajánlattevőnek lehetősége van a szükségesnek ítélt egyéb Ajánlattevő működését, gazdálkodását stb. érintő adatok, információk közlésére, melyeknek Ajánlatkérővel való megismertetését szükségesnek tartja (Egyéb információk). 9

10 III. MELLÉKLETEK 10

11 A jelű melléklet Ajánlati adatlap (felolvasó lap) Ajánlattevő neve: Székhelye: Postacíme: címe: Kapcsolattartó neve: Telefon: Telefax: Kereskedelmi ajánlat az ártáblázatában megajánlott ÁFA nélküli egységárak, - amelyek tartalmazzák a kiszállítás és a telephelyre történő lerakodás valamennyi költségét - valamint az azok alapján számított mindösszesen érték, melyet a várható mennyiséggel számoltunk. A szállítás a konkrét megrendelések alapján az ajánlatunkban megadott árakon történik. Az árajánlatomban szereplő árak kizárólag a szerződéstervezet 9. pontjában meghatározottak szerint változhatnak. Ssz. Termékkörök Nettó ajánlati árak összesen 1. Kenyér és sütőipari termékek 2. Kakaó, csokoládé, cukoráruk 3. Kávé, tea 4. Ásványvíz..., hó.nap (cégszerű aláírás) 11

12 B jelű melléklet Ajánlattevő neve: székhelye: Ajánlati levél Tisztelt Ajánlatkérő! Alulírott, mint a Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú közösségi eljárásrendben lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként ezúton nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívásban, illetve az ehhez kapcsolódó ajánlati dokumentációban foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a Kbt. 99/A. (4) bekezdésében foglalt információkat legkésőbb a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom. Fentieknek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a számú részteljesítés az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésére. Ajánlatomat egyetlen részteljesítés elnyerése esetén is fenntartom. Ajánlatomban tett nyilatkozataim megfelelnek a valóságnak., év hó nap cégszerű aláírás 12

13 Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok C jelű melléklet Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok, termékleírások, forgalmazási engedélyek Az ajánlatot az ártáblázatában felsorolt féleségű és mennyiségű élelmiszerek, valamint ezek HACCP rendszer követelményeinek megfelelő szállítására, és a kapcsolódó szolgáltatások (telephelyre történő szállítás, rakodás) teljesítésére kell benyújtani. A táblázatban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek. A teljesítés mennyisége a tényleges megrendelések függvényében eltérhet, az eltérés + 40 %. A tényleges megrendelés a táblázatban megadott termékekre vonatkozóan felhasználható éves keretösszeg figyelembevételével történik. A táblázatban szereplő terméklistát és a hozzátartozó mennyiséget az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt közöltük. A táblázatban szereplő ajánlati áraknak tartalmaznia kell a szállítási költséget, valamint a telephelyre történő lerakást. Az ártáblázatba az adott termék ajánlattételi egységének megfelelő árakat kell szerepeltetni. Hivatkozva a Kbt. 58. (7) bekezdésére a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása szükségessé tette az ajánlati dokumentációban felsorolt termékeknek márkanévre, fantázianévre való hivatkozást, de ez csak a tárgy minőségi kategóriájának, tökéletességi fokának egyértelmű meghatározása érdekében történt. Azzal egyenértékű termékre is lehet ajánlatot tenni, mellékelve az Ajánlattevő, illetve a bevonni kívánt alvállalkozójának nyilatkozatát, hogy az azzal egyenértékű termék funkcionálisan egyenértékű-e az Ajánlatkérő által kért termékkel. Ajánlattevő amennyiben maga is előállító a műszaki ajánlat keretében részletesen ismertesse a rendelkezésére álló technikai eszközök, alkalmazott technológiák, a felhasznált alapanyagok leírását, csatolja a HACCP, az ISO 9001, az ISO 9002 rendszer működtetését igazoló tanúsítványt, vagy egyéb a Kbt. 67. (1) bekezdésének e) pontja szerinti vagy a 68. (4) bekezdésében foglaltak szerinti tanúsító szervezettől származó tanúsítvány. A megrendelt áruk forgalmazásának meg kell felelnie az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltaknak, míg az áru jelölésének az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet szabályainak. Ajánlattevőnek igazolnia kell továbbá, hogy az áruk előállítását, forgalomba hozatalát, szállítását a jogszabályok által előírt engedélyek birtokában végzi (pl.: ÁNTSZ, KERMI, OÉTI, stb.). Az ajánlatot tevő köteles ezen engedélyeket fénymásolatban a műszaki alkalmasság igazolására szóló dokumentumok között megküldeni. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, és szerződés teljesítése során is kizárólag I. osztályú minőségű árut szállíthat. 13

14 D jelű melléklet Cégkivonat Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatok bontásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolati példányát. 14

15 E jelű melléklet Aláírási címpéldány Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek aláírási címpéldányát (az aláírásra jogosultság ellenőrzése céljából). 15

16 F jelű melléklet Kizáró okokra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat Alulírott, mint a(z) szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az általam jegyzett szervezettel (céggel), mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok, amely szerint: 60. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattev ő, alvállalkozó vagy erő forrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított cső deljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattev ő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerő s bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződ ő hátrányok alól nem mentesült; illető leg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illető leg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illető leg ha az ajánlattev ő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerő sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér ő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerő sen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerő s és végrehajtó közigazgatási, illető leg bírósági határozatában megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérő l szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntet ő törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bű ncselekmény bűnszervezetben történ ő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bű ncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bű ncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerő s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződ ő hátrányok alól nem mentesült; 16

17 61. (1) Az ajánlatkér ő az ajánlati felhívásban elő írhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattev ő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illető leg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerző dés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerő s és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerő s és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattev ő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerő sen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illető leg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve., év hó nap cégszerű aláírás A fenti nyilatkozatot kérjük közjegyző által hitelesíttetni! A kizáró okok hiányára vonatkozó fenti nyilatkozato(ka)t a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontja szerint minden Ajánlattevőnek cégszerű aláírással ellátva, eredeti formában kell az ajánlatban benyújtania. A nyertes Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (1) bekezdésének c), d), f) pontjai, illetve a 61. (1) bekezdésének a), b), c) pontjai tekintetében az eredményhirdetést követő 8 napon belül közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot a Kbt. 63. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetekben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek is csatolnia kell. (A nyilatkozatot a Kbt. 63. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetekben, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek is csatolnia kell.) 17

18 Hatósági igazolások G jelű melléklet A Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel az Ajánlattevőnek és a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. (2)-(5) bekezdései és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. Az igazolás a következő dokumentum(ok) csatolásával történik: a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságoknak (APEH, VPOP) az eljárás ajánlattételi határidejének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van milyen időpontban járt le és annak megfizetésére halasztást kapott-e. A Közbeszerzési Értesítőben (K.É szám szeptember 23.) közzétett Tanácsi Útmutató figyelembevétele szerint kell az igazolásokat benyújtani. 18

19 H jelű melléklet Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről Alulírott, mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. (1) bekezdésének a.) pontja értelmében: A Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú szállítási szerződés teljesítéséhez az alábbi részében fogok a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: (Kérjük részajánlatonként külön-külön benyújtani!) Részajánlati teljesítés megnevezése Igénybevétel aránya/értéke b.) pontja értelmében: Ajánlattevő által a Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú szállítási szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezése, valamint a közbeszerzés azon része, amelyekben a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: (Kérjük részajánlatonként külön-külön benyújtani!) Alvállalkozó megnevezése Igénybevétel aránya Teljesítésrész megnevezése c.) pontja értelmében Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek): A Kbt. 4. 3/D. pontja alapján erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. A Kbt. 4. 3/E. pontjára tekintettel nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. (1) a) c) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) 19

20 bekezdésének c), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az Ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 71. (3) bekezdés Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében sem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót., év hó nap cégszerű aláírás 20

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművek gyártásból kivont légfékrendszeri szelepeinek kiváltásához szükséges dokumentációk elkészítése, a járművek

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S M I N T A

A J Á N L A T K É R É S M I N T A A J Á N L A T K É R É S M I N T A Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS komplex csapatépítő-, média- és kommunikációs valamint konfliktuskezelési tréning szervezése és lebonyolítása tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 208. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 208. szoba Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1903 Bp. Pf.: 314. Városi: 469-2779, BM: 28-617, 28-978 Fax: 469-2754, 28-850 mail: kgei@kgei.police.hu RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8 Ajánlattételi felhívás a Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 2013. 1/8

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. b) a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: - c) annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó: nem.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. b) a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: - c) annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó: nem. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai, e-mail címe: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. (Telefon: (+36-1)

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Mikulásnapi gyerek villamos. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-416/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2011. november 9.

Mikulásnapi gyerek villamos. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-416/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2011. november 9. Mikulásnapi gyerek villamos versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 9. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Szervezet: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Telefon: 06 (22) 513 480 Fax: 06 (22) 513 497 E mail: wagner.peter@varosgondnoksag.hu

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek.

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. 2005. október 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. 2005. október 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. október

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. kezelésében álló épületek vonatkozásában felmerülő azonnali elhárítást igénylő gyorsszolgálati szerelési és javítási munkálatok

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2006. november 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2006. november 13-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Szám: 1848-2/2006 Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatot kérő neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei: Ajánlatkérő: Tel.: 74/565-040 Fax.: 74/466-929 Kapcsolattartó: Noé Zoltán,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Meghívásos versenyeztetési eljárás keretében

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Meghívásos versenyeztetési eljárás keretében AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Meghívásos versenyeztetési eljárás keretében Jelen versenyeztetési eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) hatálya alá, a nyertes ajánlattevő

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlatkérő: Neve: Kecskeméti Ifjúsági Otthon Címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Képviseli: Józsa Katalin igazgató Telefonszám: +36-76/481-523 Telefax szám: +36-76/481-686 E-mail: ifjusagi@kio.hu (a

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő. Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok hálózatának adatbázisa

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő. Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok hálózatának adatbázisa Campus Hungary Iktatószám: CH-598-1/2013 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 31. Levelezési cím: 7614 Pécs, Postafiók

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Iktató szám: KB/58/2014

Ajánlati felhívás. Iktató szám: KB/58/2014 Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Ajánlati

Részletesebben