Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz"

Átírás

1 Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2 Tartalomjegyzék I. AJÁNLATI FELHÍVÁS NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA...3 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ...4 Az ajánlati dokumentáció...4 Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelménye... 4 Az ajánlatok felbontása és értékelése... 6 Eredményhirdetés és szerződéskötés...7 Az ajánlatoknak az alábbi iratokat kell tartalmazni a feltüntetett sorrend szerint...9 III. MELLÉKLETEK...10 Ajánlati adatlap (felolvasó lap)...11 Ajánlati levél...12 Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok...13 Cégkivonat...14 Aláírási címpéldány...15 Kizáró okokra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat...16 Hatósági igazolások...18 Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről...19 Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről...21 Pénzintézeti nyilatkozat...22 Referencia adatlap...23 Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról...24 Szerződéstervezet...25 Kereskedelmi ajánlat ártáblázata...31 Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról Az erőforrást nyújtó szervezettel kapcsolatos nyilatkozatok...40 Egyéb információk

3 I. AJÁNLATI FELHÍVÁS NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 3

4 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Általános tudnivalók Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket a jelen ajánlati dokumentációban részletezett feladatok teljes körű ellátására. Ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett élelmiszerek beszállítására vonatkozóan adható be. Az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás kiegészítik egymást, azok együtt kezelendőek. Az ajánlati dokumentáció beszerzése: Az ajánlati dokumentáció A dokumentáció előzetes regisztrációt követően, elektronikus úton kerül megküldésre az Ajánlattevők részére. A regisztrációhoz az alábbi adatokat tartalmazó üzenetet kell megküldeni a címre: Cégnév; Cím; Telefon; Fax; ; Kapcsolattartó. A levél tárgyaként az eljárás megnevezése kerüljön feltüntetésre. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása: Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát. (Kbt. 75. (1) bekezdés). Ez esetben Ajánlatkérő és Ajánlattevő minden olyan joga és kötelezettsége, amely az eredeti határidőhöz volt kötve, ezt követően a meghosszabbított határidőhöz kötődik. További tájékoztatás kérése: Ajánlattevő további kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet - kérdéseket tehet fel - az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 (tíz) nappal az Ajánlatkérőtől ajánlata elkészítéséhez. Ajánlattevőknek kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk (pl. személyesen, fax, e- mail, távirat útján). Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek Ajánlatkérőhöz. A késve érkező kérdéseket az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. (hatodik) napig küldi meg írásban egyidejűleg minden dokumentációt átvevő részére a Kbt. 56. (2)-(3) szerint. Az Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel címét, telefax számát és címét, amelyre a választ kéri. Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelménye Ajánlattevőnek meg kell felelnie az ajánlati felhívás szerinti pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlati dokumentáció. Az ajánlatnak az ajánlatkérő által igényelt feladatoknak az elvégzését kell tartalmaznia úgy, ahogy azt Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatokat csakis az ajánlati dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. 4

5 Az ajánlatot magyar nyelven, a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést, az igazolásokat, nyilatkozatokat magyar nyelven kell elkészíteni és csatolni. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatban kért adatok, információk benyújtásáért, illetve azok valódiságáért az ajánlattevő felel. A dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, valamint az alkalmassági követelményrendszert. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő teljes üzleti címét, és keltezéssel, aláírással kell ellátni, olyan személynek vagy személyeknek, akik kellő - a Cég hivatalos, a cégokmányokban is szereplő vezetője által aláírt - jogosultsággal, illetve meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében kötelezettséget vállaljanak. Az ajánlat minden oldalát számozni és szignálni kell, valamint az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell szerepeltetni az oldalszámok feltüntetésével. Az egész ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérő által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az ajánlattevő által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, mely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt. Az ajánlatot nyomtatott betűvel, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. Az ajánlattevőnek ajánlatát teljesen kész állapotban, kötve, vagy fűzve magyar nyelven, 3 (három), azaz 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) az eredetivel megegyező másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a többi példányt "Másolat" jelzéssel kell ellátni. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott példány tekintendő érvényes ajánlatnak. Az eredeti és másolati példányokat jól lezárt csomagolásban kell benyújtani, és azokat személyesen, vagy postai úton eljuttatni a következő címre: Vám-és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 39. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő feliratokkal kell ellátni: "Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére" "Határidő előtt felbontani tilos!" Ha a csomagolást nem zárják le, és nem jelölik meg a fenti utasításoknak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott dokumentáció eltűnéséért, vagy idő előtti felbontásáért. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti 5

6 határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg Ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelenítésre kerül, az ajánlatkérési eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt. Az ajánlatok beadásának határideje - ajánlattételi határidő: augusztus óra. A nyilatkozatokat az ajánlati dokumentáció előírásainak, valamint a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően, pontosan ki kell tölteni, illetve elkészíteni szövegezésük változtatása nélkül, dátummal és aláírással ellátni, az ajánlati árakat az ártáblázatban, Magyar Forintban (HUF) kell megadni, forintra kerekítve. Az ajánlatok felbontása és értékelése Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra, az alábbi címen: Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Tárgyaló Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. (2) bekezdés szerinti személyek és a közjegyző lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: az ajánlattevők neve és székhelye, postacíme kapcsolattartó neve, telefon és telefax elérhetősége a kért ellenszolgáltatás összegét (nettó ajánlati árak összesen, termékkörönként) Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak, határidőre beérkezett-e, a csomagolás szabályos és sértetlen-e, 1+2 példányszám megvan-e. Amelyik ajánlat nem felel meg a bontáskor vizsgált formai előírásoknak (határidő, csomagolás, példányszám) azt az ajánlatkérő a bontási eljárás során érvényteleníti, az értékelés további szakaszában már nem vehet részt. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságok pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlás azonban nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata: Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció követelményeinek. 6

7 Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott alkalmassági és értékelési szempont alapján bírálja el. Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot: ha az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési törvényben, az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek, illetőleg a Kbt ában foglalt szempontok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója): ha a kizáró okok (Kbt ) ellenére nyújtotta be ajánlatát. részéről kizáró ok (Kbt ) az eljárás során következett be. Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani, és részletesen vizsgálni, amelyeknél a fenti érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatok értékelése és összehasonlítása: Az Ajánlatkérő azon ajánlatokat, amelyet olyan Ajánlattevők adtak be, akiket az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánított, az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása szempontja alapján bírálja el. Eredményhirdetés és szerződéskötés 1. Az Ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően az ajánlatok bontását követő 8. napon órakor, amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon órakor nyilvánosan hirdeti ki, és hirdetményben is közzéteszi a Kbt ában rögzítettek szerint. 2. Eredményhirdetés helye: Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Tárgyaló 3. Az eredményhirdetésre az Ajánlattevők külön meghívót nem kapnak. 4. Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 4.1. Ajánlatkérő a Kbt. 96. (3) bekezdése alapján az eredményhirdetésen felhívja a nyertes Ajánlattevőt a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására, amennyiben azokat az ajánlatában nem nyújtotta be Amennyiben nyertes Ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül az igazolásokat nem, vagy nem megfelelő tartalommal csatolja, az Ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon 7

8 elektronikus úton felhívja a második helyezettként kihirdetett Ajánlattevőt az igazolások benyújtására. A második helyezettnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatában nem adta be. 5. A köztartozás mentesség igazolása 5.1. Ajánlatkérő Ajánlattevő köztartozás mentességét az eredményhirdetést követő nyolcadik, a 63. (4) bekezdése szerinti esetben tizenhetedik napon ellenőrzi, valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a Kbt. 7. -nak megfelelően dokumentálja és megőrzi Amennyiben Ajánlatkérő az 5.1. pontban foglalt ellenőrzést nem tudja végrehajtani, abban az esetben nyertes Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet ha az ajánlatában nem adta be az eredményhirdetést követő nyolc napon belül köteles csatolni a Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok (APEH és VPOP által kiállított igazolás vagy az APEH által kiállított együttes adóigazolás) által kiadott igazolást arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának, vagy az erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére haladékot kapott Amennyiben nyertes Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet a fenti határidőn belül a szükséges igazolást nem nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja az eredményhirdetésen második helyezettként kihirdetett Ajánlattevőt. A második helyezett Ajánlattevő, amennyiben az ajánlatába nem csatolta úgy a felhívástól számított nyolc napon belül igazolnia kell, hogy vele, illetve a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, valamint az erőforrást nyújtó szervezettel szemben nem állnak fenn a 60. (1) bekezdés e) pontjában foglaltak Ajánlattevőnek a Kbt. 63/A. (2) bekezdésével összhangban nem kell igazolnia a fentieket, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 6. Szerződéskötés, a szerződés módosítása, teljesítése 6.1. Ajánlatkérő az eredményhirdetés napját követő naptól számított 10. napon órakor, amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon a nyertes Ajánlattevővel (Ajánlatevőkkel) szerződést köt Amennyiben nyertes Ajánlattevő az eredményhirdetést követően a szükséges igazolásokat a megfelelő formában nem nyújtja be úgy a második helyezett Ajánlattevővel a szerződést az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 20. (huszadik) napon köti meg Ajánlatkérő Ajánlatkérő a Kbt ában foglaltak szerint a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről tájékoztatót készít, amely a Közbeszerzési Értesítőben hirdetmény útján közzétételre kerül. A tájékoztatóban Ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kel, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. 8

9 Az ajánlatoknak az alábbi iratokat kell tartalmazni a feltüntetett sorrend szerint Ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdésére tekintettel felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt dokumentumoknak az ajánlat részeként történő csatolása a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül. Sorszám Melléklet Megnevezés 1. A Ajánlati adatlap (Felolvasó lap) 2. B Ajánlati levél 3. C Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok 4. D Cégkivonat 5. E Aláírási címpéldány 6. F Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 7. G Hatósági igazolások 8. H Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről 9. I Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről 10. J Pénzintézeti nyilatkozat 11 K Referencia adatlap 12. L Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásáról 13. M Szerződéstervezet 14. N Részletes kereskedelmi ajánlat (Ártáblázat) 15. O Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról 16. P Az erőforrást nyújtó szervezettel kapcsolatos nyilatkozatok 17. Q Egyéb információk Ajánlattevőnek lehetősége van a szükségesnek ítélt egyéb Ajánlattevő működését, gazdálkodását stb. érintő adatok, információk közlésére, melyeknek Ajánlatkérővel való megismertetését szükségesnek tartja (Egyéb információk). 9

10 III. MELLÉKLETEK 10

11 A jelű melléklet Ajánlati adatlap (felolvasó lap) Ajánlattevő neve: Székhelye: Postacíme: címe: Kapcsolattartó neve: Telefon: Telefax: Kereskedelmi ajánlat az ártáblázatában megajánlott ÁFA nélküli egységárak, - amelyek tartalmazzák a kiszállítás és a telephelyre történő lerakodás valamennyi költségét - valamint az azok alapján számított mindösszesen érték, melyet a várható mennyiséggel számoltunk. A szállítás a konkrét megrendelések alapján az ajánlatunkban megadott árakon történik. Az árajánlatomban szereplő árak kizárólag a szerződéstervezet 9. pontjában meghatározottak szerint változhatnak. Ssz. Termékkörök Nettó ajánlati árak összesen 1. Kenyér és sütőipari termékek 2. Kakaó, csokoládé, cukoráruk 3. Kávé, tea 4. Ásványvíz..., hó.nap (cégszerű aláírás) 11

12 B jelű melléklet Ajánlattevő neve: székhelye: Ajánlati levél Tisztelt Ajánlatkérő! Alulírott, mint a Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú közösségi eljárásrendben lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként ezúton nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívásban, illetve az ehhez kapcsolódó ajánlati dokumentációban foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a Kbt. 99/A. (4) bekezdésében foglalt információkat legkésőbb a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom. Fentieknek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a számú részteljesítés az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésére. Ajánlatomat egyetlen részteljesítés elnyerése esetén is fenntartom. Ajánlatomban tett nyilatkozataim megfelelnek a valóságnak., év hó nap cégszerű aláírás 12

13 Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok C jelű melléklet Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok, termékleírások, forgalmazási engedélyek Az ajánlatot az ártáblázatában felsorolt féleségű és mennyiségű élelmiszerek, valamint ezek HACCP rendszer követelményeinek megfelelő szállítására, és a kapcsolódó szolgáltatások (telephelyre történő szállítás, rakodás) teljesítésére kell benyújtani. A táblázatban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek. A teljesítés mennyisége a tényleges megrendelések függvényében eltérhet, az eltérés + 40 %. A tényleges megrendelés a táblázatban megadott termékekre vonatkozóan felhasználható éves keretösszeg figyelembevételével történik. A táblázatban szereplő terméklistát és a hozzátartozó mennyiséget az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt közöltük. A táblázatban szereplő ajánlati áraknak tartalmaznia kell a szállítási költséget, valamint a telephelyre történő lerakást. Az ártáblázatba az adott termék ajánlattételi egységének megfelelő árakat kell szerepeltetni. Hivatkozva a Kbt. 58. (7) bekezdésére a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása szükségessé tette az ajánlati dokumentációban felsorolt termékeknek márkanévre, fantázianévre való hivatkozást, de ez csak a tárgy minőségi kategóriájának, tökéletességi fokának egyértelmű meghatározása érdekében történt. Azzal egyenértékű termékre is lehet ajánlatot tenni, mellékelve az Ajánlattevő, illetve a bevonni kívánt alvállalkozójának nyilatkozatát, hogy az azzal egyenértékű termék funkcionálisan egyenértékű-e az Ajánlatkérő által kért termékkel. Ajánlattevő amennyiben maga is előállító a műszaki ajánlat keretében részletesen ismertesse a rendelkezésére álló technikai eszközök, alkalmazott technológiák, a felhasznált alapanyagok leírását, csatolja a HACCP, az ISO 9001, az ISO 9002 rendszer működtetését igazoló tanúsítványt, vagy egyéb a Kbt. 67. (1) bekezdésének e) pontja szerinti vagy a 68. (4) bekezdésében foglaltak szerinti tanúsító szervezettől származó tanúsítvány. A megrendelt áruk forgalmazásának meg kell felelnie az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltaknak, míg az áru jelölésének az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet szabályainak. Ajánlattevőnek igazolnia kell továbbá, hogy az áruk előállítását, forgalomba hozatalát, szállítását a jogszabályok által előírt engedélyek birtokában végzi (pl.: ÁNTSZ, KERMI, OÉTI, stb.). Az ajánlatot tevő köteles ezen engedélyeket fénymásolatban a műszaki alkalmasság igazolására szóló dokumentumok között megküldeni. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, és szerződés teljesítése során is kizárólag I. osztályú minőségű árut szállíthat. 13

14 D jelű melléklet Cégkivonat Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatok bontásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolati példányát. 14

15 E jelű melléklet Aláírási címpéldány Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek aláírási címpéldányát (az aláírásra jogosultság ellenőrzése céljából). 15

16 F jelű melléklet Kizáró okokra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat Alulírott, mint a(z) szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az általam jegyzett szervezettel (céggel), mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok, amely szerint: 60. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattev ő, alvállalkozó vagy erő forrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított cső deljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattev ő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerő s bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződ ő hátrányok alól nem mentesült; illető leg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illető leg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illető leg ha az ajánlattev ő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerő sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér ő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerő sen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerő s és végrehajtó közigazgatási, illető leg bírósági határozatában megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérő l szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntet ő törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bű ncselekmény bűnszervezetben történ ő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bű ncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bű ncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerő s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződ ő hátrányok alól nem mentesült; 16

17 61. (1) Az ajánlatkér ő az ajánlati felhívásban elő írhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattev ő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illető leg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerző dés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerő s és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerő s és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattev ő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerő sen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illető leg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve., év hó nap cégszerű aláírás A fenti nyilatkozatot kérjük közjegyző által hitelesíttetni! A kizáró okok hiányára vonatkozó fenti nyilatkozato(ka)t a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontja szerint minden Ajánlattevőnek cégszerű aláírással ellátva, eredeti formában kell az ajánlatban benyújtania. A nyertes Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (1) bekezdésének c), d), f) pontjai, illetve a 61. (1) bekezdésének a), b), c) pontjai tekintetében az eredményhirdetést követő 8 napon belül közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot a Kbt. 63. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetekben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek is csatolnia kell. (A nyilatkozatot a Kbt. 63. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetekben, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek is csatolnia kell.) 17

18 Hatósági igazolások G jelű melléklet A Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel az Ajánlattevőnek és a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. (2)-(5) bekezdései és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. Az igazolás a következő dokumentum(ok) csatolásával történik: a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságoknak (APEH, VPOP) az eljárás ajánlattételi határidejének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van milyen időpontban járt le és annak megfizetésére halasztást kapott-e. A Közbeszerzési Értesítőben (K.É szám szeptember 23.) közzétett Tanácsi Útmutató figyelembevétele szerint kell az igazolásokat benyújtani. 18

19 H jelű melléklet Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről Alulírott, mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. (1) bekezdésének a.) pontja értelmében: A Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú szállítási szerződés teljesítéséhez az alábbi részében fogok a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: (Kérjük részajánlatonként külön-külön benyújtani!) Részajánlati teljesítés megnevezése Igénybevétel aránya/értéke b.) pontja értelmében: Ajánlattevő által a Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú szállítási szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezése, valamint a közbeszerzés azon része, amelyekben a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: (Kérjük részajánlatonként külön-külön benyújtani!) Alvállalkozó megnevezése Igénybevétel aránya Teljesítésrész megnevezése c.) pontja értelmében Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek): A Kbt. 4. 3/D. pontja alapján erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. A Kbt. 4. 3/E. pontjára tekintettel nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. (1) a) c) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) 19

20 bekezdésének c), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az Ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 71. (3) bekezdés Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében sem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót., év hó nap cégszerű aláírás 20

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Címzett: Tárgy: Felkérés árajánlat-tételre Tisztelt Hölgy/Úr! Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben