Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz"

Átírás

1 Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2 Tartalomjegyzék I. AJÁNLATI FELHÍVÁS NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA...3 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ...4 Az ajánlati dokumentáció...4 Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelménye... 4 Az ajánlatok felbontása és értékelése... 6 Eredményhirdetés és szerződéskötés...7 Az ajánlatoknak az alábbi iratokat kell tartalmazni a feltüntetett sorrend szerint...9 III. MELLÉKLETEK...10 Ajánlati adatlap (felolvasó lap)...11 Ajánlati levél...12 Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok...13 Cégkivonat...14 Aláírási címpéldány...15 Kizáró okokra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat...16 Hatósági igazolások...18 Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről...19 Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről...21 Pénzintézeti nyilatkozat...22 Referencia adatlap...23 Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról...24 Szerződéstervezet...25 Kereskedelmi ajánlat ártáblázata...31 Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról Az erőforrást nyújtó szervezettel kapcsolatos nyilatkozatok...40 Egyéb információk

3 I. AJÁNLATI FELHÍVÁS NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 3

4 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Általános tudnivalók Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket a jelen ajánlati dokumentációban részletezett feladatok teljes körű ellátására. Ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett élelmiszerek beszállítására vonatkozóan adható be. Az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás kiegészítik egymást, azok együtt kezelendőek. Az ajánlati dokumentáció beszerzése: Az ajánlati dokumentáció A dokumentáció előzetes regisztrációt követően, elektronikus úton kerül megküldésre az Ajánlattevők részére. A regisztrációhoz az alábbi adatokat tartalmazó üzenetet kell megküldeni a címre: Cégnév; Cím; Telefon; Fax; ; Kapcsolattartó. A levél tárgyaként az eljárás megnevezése kerüljön feltüntetésre. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása: Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát. (Kbt. 75. (1) bekezdés). Ez esetben Ajánlatkérő és Ajánlattevő minden olyan joga és kötelezettsége, amely az eredeti határidőhöz volt kötve, ezt követően a meghosszabbított határidőhöz kötődik. További tájékoztatás kérése: Ajánlattevő további kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet - kérdéseket tehet fel - az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 (tíz) nappal az Ajánlatkérőtől ajánlata elkészítéséhez. Ajánlattevőknek kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk (pl. személyesen, fax, e- mail, távirat útján). Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek Ajánlatkérőhöz. A késve érkező kérdéseket az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. (hatodik) napig küldi meg írásban egyidejűleg minden dokumentációt átvevő részére a Kbt. 56. (2)-(3) szerint. Az Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel címét, telefax számát és címét, amelyre a választ kéri. Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelménye Ajánlattevőnek meg kell felelnie az ajánlati felhívás szerinti pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlati dokumentáció. Az ajánlatnak az ajánlatkérő által igényelt feladatoknak az elvégzését kell tartalmaznia úgy, ahogy azt Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatokat csakis az ajánlati dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. 4

5 Az ajánlatot magyar nyelven, a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést, az igazolásokat, nyilatkozatokat magyar nyelven kell elkészíteni és csatolni. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatban kért adatok, információk benyújtásáért, illetve azok valódiságáért az ajánlattevő felel. A dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, valamint az alkalmassági követelményrendszert. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő teljes üzleti címét, és keltezéssel, aláírással kell ellátni, olyan személynek vagy személyeknek, akik kellő - a Cég hivatalos, a cégokmányokban is szereplő vezetője által aláírt - jogosultsággal, illetve meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében kötelezettséget vállaljanak. Az ajánlat minden oldalát számozni és szignálni kell, valamint az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell szerepeltetni az oldalszámok feltüntetésével. Az egész ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérő által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az ajánlattevő által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, mely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt. Az ajánlatot nyomtatott betűvel, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. Az ajánlattevőnek ajánlatát teljesen kész állapotban, kötve, vagy fűzve magyar nyelven, 3 (három), azaz 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) az eredetivel megegyező másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a többi példányt "Másolat" jelzéssel kell ellátni. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott példány tekintendő érvényes ajánlatnak. Az eredeti és másolati példányokat jól lezárt csomagolásban kell benyújtani, és azokat személyesen, vagy postai úton eljuttatni a következő címre: Vám-és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 39. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő feliratokkal kell ellátni: "Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére" "Határidő előtt felbontani tilos!" Ha a csomagolást nem zárják le, és nem jelölik meg a fenti utasításoknak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott dokumentáció eltűnéséért, vagy idő előtti felbontásáért. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti 5

6 határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg Ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelenítésre kerül, az ajánlatkérési eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt. Az ajánlatok beadásának határideje - ajánlattételi határidő: augusztus óra. A nyilatkozatokat az ajánlati dokumentáció előírásainak, valamint a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően, pontosan ki kell tölteni, illetve elkészíteni szövegezésük változtatása nélkül, dátummal és aláírással ellátni, az ajánlati árakat az ártáblázatban, Magyar Forintban (HUF) kell megadni, forintra kerekítve. Az ajánlatok felbontása és értékelése Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra, az alábbi címen: Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Tárgyaló Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. (2) bekezdés szerinti személyek és a közjegyző lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: az ajánlattevők neve és székhelye, postacíme kapcsolattartó neve, telefon és telefax elérhetősége a kért ellenszolgáltatás összegét (nettó ajánlati árak összesen, termékkörönként) Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak, határidőre beérkezett-e, a csomagolás szabályos és sértetlen-e, 1+2 példányszám megvan-e. Amelyik ajánlat nem felel meg a bontáskor vizsgált formai előírásoknak (határidő, csomagolás, példányszám) azt az ajánlatkérő a bontási eljárás során érvényteleníti, az értékelés további szakaszában már nem vehet részt. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságok pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlás azonban nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata: Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció követelményeinek. 6

7 Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott alkalmassági és értékelési szempont alapján bírálja el. Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot: ha az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési törvényben, az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek, illetőleg a Kbt ában foglalt szempontok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója): ha a kizáró okok (Kbt ) ellenére nyújtotta be ajánlatát. részéről kizáró ok (Kbt ) az eljárás során következett be. Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani, és részletesen vizsgálni, amelyeknél a fenti érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatok értékelése és összehasonlítása: Az Ajánlatkérő azon ajánlatokat, amelyet olyan Ajánlattevők adtak be, akiket az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánított, az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása szempontja alapján bírálja el. Eredményhirdetés és szerződéskötés 1. Az Ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően az ajánlatok bontását követő 8. napon órakor, amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon órakor nyilvánosan hirdeti ki, és hirdetményben is közzéteszi a Kbt ában rögzítettek szerint. 2. Eredményhirdetés helye: Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. Tárgyaló 3. Az eredményhirdetésre az Ajánlattevők külön meghívót nem kapnak. 4. Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 4.1. Ajánlatkérő a Kbt. 96. (3) bekezdése alapján az eredményhirdetésen felhívja a nyertes Ajánlattevőt a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására, amennyiben azokat az ajánlatában nem nyújtotta be Amennyiben nyertes Ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül az igazolásokat nem, vagy nem megfelelő tartalommal csatolja, az Ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon 7

8 elektronikus úton felhívja a második helyezettként kihirdetett Ajánlattevőt az igazolások benyújtására. A második helyezettnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatában nem adta be. 5. A köztartozás mentesség igazolása 5.1. Ajánlatkérő Ajánlattevő köztartozás mentességét az eredményhirdetést követő nyolcadik, a 63. (4) bekezdése szerinti esetben tizenhetedik napon ellenőrzi, valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a Kbt. 7. -nak megfelelően dokumentálja és megőrzi Amennyiben Ajánlatkérő az 5.1. pontban foglalt ellenőrzést nem tudja végrehajtani, abban az esetben nyertes Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet ha az ajánlatában nem adta be az eredményhirdetést követő nyolc napon belül köteles csatolni a Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok (APEH és VPOP által kiállított igazolás vagy az APEH által kiállított együttes adóigazolás) által kiadott igazolást arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának, vagy az erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére haladékot kapott Amennyiben nyertes Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet a fenti határidőn belül a szükséges igazolást nem nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja az eredményhirdetésen második helyezettként kihirdetett Ajánlattevőt. A második helyezett Ajánlattevő, amennyiben az ajánlatába nem csatolta úgy a felhívástól számított nyolc napon belül igazolnia kell, hogy vele, illetve a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, valamint az erőforrást nyújtó szervezettel szemben nem állnak fenn a 60. (1) bekezdés e) pontjában foglaltak Ajánlattevőnek a Kbt. 63/A. (2) bekezdésével összhangban nem kell igazolnia a fentieket, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 6. Szerződéskötés, a szerződés módosítása, teljesítése 6.1. Ajánlatkérő az eredményhirdetés napját követő naptól számított 10. napon órakor, amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon a nyertes Ajánlattevővel (Ajánlatevőkkel) szerződést köt Amennyiben nyertes Ajánlattevő az eredményhirdetést követően a szükséges igazolásokat a megfelelő formában nem nyújtja be úgy a második helyezett Ajánlattevővel a szerződést az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 20. (huszadik) napon köti meg Ajánlatkérő Ajánlatkérő a Kbt ában foglaltak szerint a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről tájékoztatót készít, amely a Közbeszerzési Értesítőben hirdetmény útján közzétételre kerül. A tájékoztatóban Ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kel, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. 8

9 Az ajánlatoknak az alábbi iratokat kell tartalmazni a feltüntetett sorrend szerint Ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdésére tekintettel felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt dokumentumoknak az ajánlat részeként történő csatolása a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül. Sorszám Melléklet Megnevezés 1. A Ajánlati adatlap (Felolvasó lap) 2. B Ajánlati levél 3. C Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok 4. D Cégkivonat 5. E Aláírási címpéldány 6. F Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 7. G Hatósági igazolások 8. H Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről 9. I Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről 10. J Pénzintézeti nyilatkozat 11 K Referencia adatlap 12. L Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásáról 13. M Szerződéstervezet 14. N Részletes kereskedelmi ajánlat (Ártáblázat) 15. O Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról 16. P Az erőforrást nyújtó szervezettel kapcsolatos nyilatkozatok 17. Q Egyéb információk Ajánlattevőnek lehetősége van a szükségesnek ítélt egyéb Ajánlattevő működését, gazdálkodását stb. érintő adatok, információk közlésére, melyeknek Ajánlatkérővel való megismertetését szükségesnek tartja (Egyéb információk). 9

10 III. MELLÉKLETEK 10

11 A jelű melléklet Ajánlati adatlap (felolvasó lap) Ajánlattevő neve: Székhelye: Postacíme: címe: Kapcsolattartó neve: Telefon: Telefax: Kereskedelmi ajánlat az ártáblázatában megajánlott ÁFA nélküli egységárak, - amelyek tartalmazzák a kiszállítás és a telephelyre történő lerakodás valamennyi költségét - valamint az azok alapján számított mindösszesen érték, melyet a várható mennyiséggel számoltunk. A szállítás a konkrét megrendelések alapján az ajánlatunkban megadott árakon történik. Az árajánlatomban szereplő árak kizárólag a szerződéstervezet 9. pontjában meghatározottak szerint változhatnak. Ssz. Termékkörök Nettó ajánlati árak összesen 1. Kenyér és sütőipari termékek 2. Kakaó, csokoládé, cukoráruk 3. Kávé, tea 4. Ásványvíz..., hó.nap (cégszerű aláírás) 11

12 B jelű melléklet Ajánlattevő neve: székhelye: Ajánlati levél Tisztelt Ajánlatkérő! Alulírott, mint a Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú közösségi eljárásrendben lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként ezúton nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívásban, illetve az ehhez kapcsolódó ajánlati dokumentációban foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a Kbt. 99/A. (4) bekezdésében foglalt információkat legkésőbb a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom. Fentieknek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a számú részteljesítés az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésére. Ajánlatomat egyetlen részteljesítés elnyerése esetén is fenntartom. Ajánlatomban tett nyilatkozataim megfelelnek a valóságnak., év hó nap cégszerű aláírás 12

13 Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok C jelű melléklet Minőségbiztosításról szóló tanúsítványok, termékleírások, forgalmazási engedélyek Az ajánlatot az ártáblázatában felsorolt féleségű és mennyiségű élelmiszerek, valamint ezek HACCP rendszer követelményeinek megfelelő szállítására, és a kapcsolódó szolgáltatások (telephelyre történő szállítás, rakodás) teljesítésére kell benyújtani. A táblázatban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek. A teljesítés mennyisége a tényleges megrendelések függvényében eltérhet, az eltérés + 40 %. A tényleges megrendelés a táblázatban megadott termékekre vonatkozóan felhasználható éves keretösszeg figyelembevételével történik. A táblázatban szereplő terméklistát és a hozzátartozó mennyiséget az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt közöltük. A táblázatban szereplő ajánlati áraknak tartalmaznia kell a szállítási költséget, valamint a telephelyre történő lerakást. Az ártáblázatba az adott termék ajánlattételi egységének megfelelő árakat kell szerepeltetni. Hivatkozva a Kbt. 58. (7) bekezdésére a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása szükségessé tette az ajánlati dokumentációban felsorolt termékeknek márkanévre, fantázianévre való hivatkozást, de ez csak a tárgy minőségi kategóriájának, tökéletességi fokának egyértelmű meghatározása érdekében történt. Azzal egyenértékű termékre is lehet ajánlatot tenni, mellékelve az Ajánlattevő, illetve a bevonni kívánt alvállalkozójának nyilatkozatát, hogy az azzal egyenértékű termék funkcionálisan egyenértékű-e az Ajánlatkérő által kért termékkel. Ajánlattevő amennyiben maga is előállító a műszaki ajánlat keretében részletesen ismertesse a rendelkezésére álló technikai eszközök, alkalmazott technológiák, a felhasznált alapanyagok leírását, csatolja a HACCP, az ISO 9001, az ISO 9002 rendszer működtetését igazoló tanúsítványt, vagy egyéb a Kbt. 67. (1) bekezdésének e) pontja szerinti vagy a 68. (4) bekezdésében foglaltak szerinti tanúsító szervezettől származó tanúsítvány. A megrendelt áruk forgalmazásának meg kell felelnie az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltaknak, míg az áru jelölésének az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet szabályainak. Ajánlattevőnek igazolnia kell továbbá, hogy az áruk előállítását, forgalomba hozatalát, szállítását a jogszabályok által előírt engedélyek birtokában végzi (pl.: ÁNTSZ, KERMI, OÉTI, stb.). Az ajánlatot tevő köteles ezen engedélyeket fénymásolatban a műszaki alkalmasság igazolására szóló dokumentumok között megküldeni. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, és szerződés teljesítése során is kizárólag I. osztályú minőségű árut szállíthat. 13

14 D jelű melléklet Cégkivonat Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatok bontásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolati példányát. 14

15 E jelű melléklet Aláírási címpéldány Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek aláírási címpéldányát (az aláírásra jogosultság ellenőrzése céljából). 15

16 F jelű melléklet Kizáró okokra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat Alulírott, mint a(z) szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az általam jegyzett szervezettel (céggel), mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok, amely szerint: 60. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattev ő, alvállalkozó vagy erő forrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított cső deljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattev ő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerő s bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződ ő hátrányok alól nem mentesült; illető leg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illető leg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illető leg ha az ajánlattev ő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerő sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér ő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerő sen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerő s és végrehajtó közigazgatási, illető leg bírósági határozatában megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérő l szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntet ő törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bű ncselekmény bűnszervezetben történ ő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bű ncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bű ncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerő s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződ ő hátrányok alól nem mentesült; 16

17 61. (1) Az ajánlatkér ő az ajánlati felhívásban elő írhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattev ő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illető leg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerző dés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerő s és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerő s és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattev ő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerő sen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illető leg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve., év hó nap cégszerű aláírás A fenti nyilatkozatot kérjük közjegyző által hitelesíttetni! A kizáró okok hiányára vonatkozó fenti nyilatkozato(ka)t a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontja szerint minden Ajánlattevőnek cégszerű aláírással ellátva, eredeti formában kell az ajánlatban benyújtania. A nyertes Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (1) bekezdésének c), d), f) pontjai, illetve a 61. (1) bekezdésének a), b), c) pontjai tekintetében az eredményhirdetést követő 8 napon belül közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot a Kbt. 63. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetekben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek is csatolnia kell. (A nyilatkozatot a Kbt. 63. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetekben, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek is csatolnia kell.) 17

18 Hatósági igazolások G jelű melléklet A Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel az Ajánlattevőnek és a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. (2)-(5) bekezdései és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. Az igazolás a következő dokumentum(ok) csatolásával történik: a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságoknak (APEH, VPOP) az eljárás ajánlattételi határidejének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van milyen időpontban járt le és annak megfizetésére halasztást kapott-e. A Közbeszerzési Értesítőben (K.É szám szeptember 23.) közzétett Tanácsi Útmutató figyelembevétele szerint kell az igazolásokat benyújtani. 18

19 H jelű melléklet Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről Alulírott, mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. (1) bekezdésének a.) pontja értelmében: A Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú szállítási szerződés teljesítéséhez az alábbi részében fogok a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: (Kérjük részajánlatonként külön-külön benyújtani!) Részajánlati teljesítés megnevezése Igénybevétel aránya/értéke b.) pontja értelmében: Ajánlattevő által a Különféle élelmiszerek beszerzése a VPSZEKK részére tárgyú szállítási szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezése, valamint a közbeszerzés azon része, amelyekben a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: (Kérjük részajánlatonként külön-külön benyújtani!) Alvállalkozó megnevezése Igénybevétel aránya Teljesítésrész megnevezése c.) pontja értelmében Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek): A Kbt. 4. 3/D. pontja alapján erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. A Kbt. 4. 3/E. pontjára tekintettel nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. (1) a) c) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) 19

20 bekezdésének c), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az Ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 71. (3) bekezdés Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében sem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót., év hó nap cégszerű aláírás 20

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás

BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-311/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója 2009. szeptember 23. A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés HP, Canon, Lexmark, valamint OKI gyártmányú nyomtatókra 4 részteljesítésben, tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművek gyártásból kivont légfékrendszeri szelepeinek kiváltásához szükséges dokumentációk elkészítése, a járművek

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Irodakonténer bérlése, jegykiadói tevékenység ellátása céljából Ferihegy szolgálati helyre tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S M I N T A

A J Á N L A T K É R É S M I N T A A J Á N L A T K É R É S M I N T A Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint:

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint: Pályázati Felhívás Stadler gyártmányú FLIRT elővárosi villamos motorvonatokon található fedélzeti utastájékoztatási architektúrához kapcsolódó adatfeltöltés korszerűsítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. december AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba Pályázati Felhívás Ajándéktárgy beszerzés keretszerződés formájában tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi Pályázati Felhívás Utazásközvetítő partnerek kiválasztása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése 2011-2012. évekre a VPSZEKK Vám- és Pénzügyőri Gyógyház részére

Különféle élelmiszerek beszerzése 2011-2012. évekre a VPSZEKK Vám- és Pénzügyőri Gyógyház részére Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése 2011-2012. évekre a VPSZEKK Vám- és Pénzügyőri

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Budapest térkép beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-179/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Budapest térkép beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-179/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Budapest térkép beszerzése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények Pályázati Felhívás Ajándéktárgy beszerzés" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162109-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8442-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

A berendezéseknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelni:

A berendezéseknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelni: Pályázati Felhívás 2 db (+ 1 db opció) zártrendszerű WC szippantó berendezés szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben