Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei"

Átírás

1 Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés december 2-12 között Vizsga: január 5-15 között II. félévben Jelentkezés: április 6-10-között (12.b, 12.c, 13.a) május között (többi évfolyam) Vizsga: április között (12.b, 12.c, 13.a) június 2 5 között (többi évfolyam) Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei MATEMATIKA formája: írásbeli 12. évfolyam 1.) Sorozatok számtani sorozat mértani sorozat kamatos kamat vegyes feladatok 2.) Térgeometria síkgeometria síkidomok területe, kerülete restek (hengerszerű kúpszerű testek, csonkagúla, csonkakúp és a gömb, kocka, téglatest, hasábok, gúlák, forgáskúp, forgáshenger) felszíne és térfogata 11. évfolyam 1.) Kombinatorika, gráfok permutáció (ismétléses, ism. nélküli, ciklikus) variáció (ismétléses, ism. nélküli, ciklikus) kombináció (ismétlés nélküli) binomiális tétel és alkalmazása egyszerű gráfok, fokszám, élek száma 2.) Hatvány, gyök, logaritmus törtkitevőjű hatvány, hatványozás azonosságai exponenciális egyenletek, függvények, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek logaritmus fogalma, azonosságai, egyenlet, egyenlőtlenség és függvény

2 10. évfolyam 1. Logika: állítások tagadása, És, Vagy műveletek 2. Számtani, mértani közép 3. Pitagorasz tétel, magasságtétel, befogótétel és alkalmazásuk 4. Középponti szög, körív, körcikk 5. Másodfokú függvények ábrázolása, elemzése 6. Másodfokú egyenletek megoldása 9. évfolyam 1. Kombinatorikai feladatok 2. Halmazok, halmazműveletek 3. Műveletek racionális számokkal 4. Egyenes és fordított arányosság 5. Százalékszámítás, kamat, kamatos kamat 6. Pitagorasz tétele 7. Háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek 8. Hatványozás és azonosságainak alkalmazása MAGYAR NYELV formája: írásbeli feladatlap, szóbeli 11.b és 11.c osztály 1. A szöveg 2. Szövegkohézió 3. Globális kohézió 4. Lineáris kohézió 5. A vita 6. Jelek és jeltípusok 7. A stílus 10.b osztály 1. A nyelvi rendszer felépítése 2. A szöveg 3. A szöveg szerkezete 4. A szöveg szerkezettípusai 5. A szöveg grammatikája 6. A szövegszerkesztés szabályai 7. A multifunkcionális szöveg 9.b osztály 1. A kommunikáció (tényezői, funkciói, típusai) 2. A beszéd és a nyelv 3. A magánhangzók 4. A mássalhangzók 5. A szóelemek 6. A szóalkotás módjai

3 11.b osztály Petőfi Sándor életútja, pályaképe 1. Petőfi pályakezdése, költészetének első korszaka az irodalmi népiesség jegyében 2. Petőfi ars poétikái a költő szerepe és feladata (A természet vadvirága, Dalaim, A XIX. század költői) 3. Petőfi tájköltészetének bemutatása 4. Petőfi Júlia-versei 5. Petőfi forradalmi látomásköltészete, költészete a forradalom és szabadságharc idején 6. Arany János életútja, pályaképe, életművének korszakolása 7. A lírikus Arany Arany elégiaköltészete (Kertben, Őszikék, Epilógus) 8. Az epikus Arany A Toldi és a Toldi estéje (műfaj, téma, hangvétel, mondanivaló, a főhős jellemzése 9. Vajda János pályaképe, költészetének újszerűsége (Az üstökös, Nádas tavon, A vaáli erdőben, Húsz év múlva) 10. Madách Imre életútja, főművének jelentősége 11. Madách: Az ember tragédiája c. művének keletkezési körülményei, műfaji sajátosságai, szerkezete, alapgondolata 12. A Tragédia biblikus színeinek bemutatása 13. A Tragédia történeti színeinek bemutatása 14. Mikszáth Kálmán életútja, novellái (Tót atyafiak, A jó palócok c. kötet alapján) 13. osztály 1. A nyelv és az ember 2. A nyelvekről általában 3. Az írás története 4. A nyelvrokonság bizonyítékai 5. Nyelvrokonságunk kutatói 6. A magyar nyelv történetének főbb korszakai 7. A nyelvtörténeti kutatások forrásai 8. A hangrendszer változása 9. Nyelvtani rendszerünk változása 10. A magyar helyesírás története 9.a (humán), 9.a (nyelvi), 9.b (logisztika) osztályok 1. A beszéd és a nyelv 2. A nyelvi szintek 3. Magánhangzók és magánhangzótörvények 4. Mássalhangzók és mássalhangzótörvények 5. A kommunikáció tényezői 6. A kommunikáció funkciói 7. Szóelemek 8. Új írásbeliség 9. Toldalékmorfémák (képző, jel, rag) 10. A szóalkotás módjai (összetétel, képzés, ritkább szóalkotási módok) 11. Valódi alapszófajok 12. Nem valódi alapszófajok 13. A nyilvánosság és a jog 14. Intertextualitás 15. Alárendelő szószerkezetek

4 16. Mellérendelő szószerkezetek 17. Internetes szövegtípusok 10.d osztály 1. Egynyelvűség kétnyelvűség 2. Nyelvjárások 3. Nyelvi értékítélet (presztízs, sznobizmus) 4. Szöveg, szövegösszefüggés 5. Önéletrajz, formai követelmények 6. Szövegtípusok 7. Szövegkohézió 8. Szövegpragmatika 9. Nyelvtani tényezők (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, deixis) 10. Szerzői jogok 11. Intertextualitás 12.b osztály 1. Nyelvi jelek 2. Érvelő szövegtípus 3. A képszerűség stíluseszközei 4. Stílusrétegek, stílusárnyalatok 5. Az esszé 6. Nyelvművelés 7. Tömegkommunikáció 12.c osztály 1. A nyel mint nyelvrendszer 2. Nyelv és beszéd 3. A kommunikációs folyamat 4. A kommunikáció formái 5. A magyar nyelv rokonsága, bizonyítékok 6. A magyar nyelv története 7. Főbb nyelvváltozások 8. Határon túli nyelvhasználat 9. Magán és mássalhangzók rendszere 10. A morfémák szerepe 11. A szintagma mint nyelvi egység 12. Helyesírási alapelvek MAGYAR IRODALOM formája: írásbeli feladatlap, szóbeli 10.b osztály 1. A barokk stílus általános jellemzése 2. A magyar barokk 3. Pázmány Péter 4. Zrínyi: Szigeti veszedelem 5. Mikes Kelemen 6. A francia klasszicizmus 7. Moliére: Tartuffe 13.a osztály 1. A huszadik század világa 2. Thomas Mann: Mario és a varázsló

5 3. Franz Kafka: Az átváltozás 4. Hemingway: Az öreg halász és a tenger 5. Brecht: Kurázsi mama és gyermekei 6. Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása 7. Szabó Lőrinc költészete 8. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 9. Németh László: Iszony 10. Illyés Gyula költészete, Puszták Népe 9.a osztály (humán) 1. Mítosz, mitológia 2. A homéroszi eposzok 3. Görög líra 4. Görög dráma; Szophoklész: Antigoné 5. Biblia 6. Római költészet 7. Ókeresztény irodalom, egyházi irodalom 8. A magyar irodalom kezdetei 9. Lovagi irodalom 10. Dante: Isteni színjáték 11. Villon költészete 9.b osztály (logisztika) 1. Mítosz, mitológia 2. A homéroszi eposzok 3. Görög líra 4. Görög dráma; Szophoklész: Antigoné 5. Biblia 5. Római költészet 7. Ókeresztény irodalom, egyházi irodalom 8. A magyar irodalom kezdetei 9. Lovagi irodalom 10. Dante: Isteni színjáték 10.d osztály 1. Klasszicizmus és szentimentalizmus 2. Defoe: Robinson Crusoe 3. Francia felvilágosodás (Voltaire: Candide; Rousseau) 4. Német klasszika (Goethe, Schiller, Hörderlin) 5. A magyar felvilágosodás szellemi háttere, irodalmi élet 6. Bessenyei György és Batsányi János munkássága 7. Kármán József (Fanni hagyományai) 8. Csokonai Költészete 9. Berzsenyi Költészete 10. Kazinczy és a nyelvújítás 11. A romantika jellemzői 12. Német romantika (Novalis, Hoffmann, 13. Heine) 14. Angol romantika (Byron, Shelley, Keats, Poe) 15. Francia romantika (Victor Hugó) 16. Orosz Romantika (Puskin: Anyegin)

6 12.b osztály 1. Művészeti irodalmi korszakok (avantgárd) 2. Thomas Mann és Franz Kafka 3. Camus és Dürrenmatt 4. Ernest Hemingway 5. Brecht (Kurázsi mama) 6. Szabó Lőrinc költészete 7. Márai Sándor élete és művei 8. Németh László (Iszony) 9. Illyés gyula 10. József Attila Költészete 11. Radnóti Miklós költészete 12.c osztály 1. Petőfi: Az apostol 2. Arany János balladái 3. Ady Endre ars poeticája 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila szerelmi költészete 7. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 8. Radnóti Miklós munkaszolgálatos költészete 9. Ottlik Géza: Iskola a határon 10. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 11. Jókai Mór: Az arany ember 12. Örkény István: Tóték TÁNC ÉS DRÁMA formája: írásbeli 10.d osztály Szerkesztett, 15 versből összeállított verseskötet illusztrációval EMBERISMERET formája: szóbeli 11.b osztály 1. A személyiség összetevői 2. Az értelmes élet 3. Alapvető emberi értékek 4. Siker és kudarc 5. Felelősség és lelkiismeret MÉDIAISMERET formája: szóbeli 13.a osztály 1. A klasszikus némafilm Chaplin 2. A burleszk 3. Hollywood születése 4. Rendező egyéniségek. Szabadon választott egyéniség portréja

7 FILOZÓFIA formája: írásbeli 11.b osztály A keleti vallásfilozófiák 1. India: a hinduizmus 2. India: a buddhizmus 3. Kínai vallásfilozófiák 4. A perzsa vallásfilozófiák 12.b és 13.a osztály 1. A milétoszi iskola 2. Püthagorasz 3. Hérakleitosz 4. Démokritosz 5. Szókratész 6. Platón 7. Arisztotelész 8. Epikurosz 9. BIOLÓGIA formája: írásbeli 10.b és 10.d osztály Első 16 lecke, 91. oldalig 1. Élővilág kialakulása 2. Baktériumok 3. Eukarióta egysejtűek 4. Gombák 5. Növények 11.b osztály Sejtbiológia 50. oldalig 12.b és 13.a osztály Embertan: hormonrendszer, idegrendszer, genetika Tk: Dr. Lénárt: Biológia oldalig ( kivéve: oldalig ) Tk: Dr Lénárt: Biológia oldalig NÉMET NYELV formája: írásbeli és szóbeli 9.a és 9.b osztály Kontakt 1 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Német nyelvű országok, nemzetközi szavak, számok (1-1000),ABC, ország nevek, származás, hobbik Kommunikáció: Információkérés Köszönés, bemutatkozás, köszönet, betűzés Bemutatás, hogylét, bocsánatkérés, rendelés, fiz Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Életkor, foglalkozások, család, lakóhely, nyelvórai tevékenységek, család, hobbi Kommunikáció: Jelentkezési lap kitöltése, vélekedés, tanári utasítások, Tetszés/nem tetszés kifejezése, véleménykutatás Kontakt 1 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai

8 (kivéve az 5.,7.,8.,19.,20.,21.,22.,33. feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 2., 9., 15., ,38.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 1 munkafüzet digitális változata) 10.d osztály Kontakt 1 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Kempingezés kellékei, Szolgáltatások a kempingben, szobatípusok,szállástípusok, tevékenységek, szolgáltatások, különleges szállástípusok Kommunikáció: Képesség, lehetőség kifejezése, információkérés, bosszúság, szobafoglalás, szálloda leírása Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Élelmiszerek, ételek, ízlelés, étkezések, különleges ételek, nemzetek nevei, családtagok Kommunikáció: Preferencia, összehasonlítás, eladás, vásárlás, kínálás, rendelés, fizetés, reklamálás, étkezési szokások, gyakoriság, családfa készítése A tankönyv elérhető a címen (Kontakt 1 tankönyv digitális változata) Kontakt 1 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 8., 35.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 2., 3., 4., 31., 36., 37.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 1 munkafüzet digitális változata) 12.b osztály Kontakt 2 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Internet, számítógépes tevékenységek, környezetvédelem, családtagok, családi állapot, Németország egyesítése Kommunikáció: Tetszés/nem tetszés kifejezése, véleménynyilvánítás, indoklás, internetes oldal bemutatása, családbemutatása, családfa készítése Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Nyelvtanulás, nyelviskolák, emberek leírása, egy város jellemzése, magyar és nemzetközi ételkülönlegességek Kommunikáció: Összehasonlítás, választás, egyetértés és egyet nem értés kifejezése, csodálkozás, bizonytalanság kifejezése, nevezetességek bemutatatása Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Tömegközlekedés, járművek, út az iskolába, útbaigazítás, jogosítványszerzés, repülőtér, utazási előkészületek Kommunikáció: Útvonalak leírása, közlekedési eszközök előnyei és hátrányai, útbaigazítás, tájékozódás az utcán, jegyvásárlás, szolgáltatások a repülőtéren.

9 A tankönyv elérhető a címen (Kontakt 2 tankönyv digitális változata) Kontakt 2 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai (kivéve a 7., 13., 14., 23.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 21, 23.,28.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve a 8., 10., 15., 24.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 2 munkafüzet digitális változata) 11.b osztály Kontakt II. 1-3 lecke szóanyaga és olvasmányai 1. Unsere Wohnung 2. Mein Wohnort 3. Familien mit glieder 4. Personen beschreiben Nyelvtan 1. Dürfen 2. Melléknév fokozása 3. Elbeszélő múlt (praterium) 4. Keltezés 5. Melléknév ragozása (gyenge, erős, vegyes) 12.c osztály Írásbeli: Kontakt 2. tankönyv 5 8- lecke nyelvtana és témái Szóbeli témakörök 1. Familie 2. Wohnung 3. Schule 4. Beruf 5. Mahlzeiten, in der Gaststästte 6. Tagesablauf 7. Einkauf 8. Freizeit Berufswahl 13.a osztály Kon-Takt II lecke szókincse, olvasmányai témák: Ich und der Computer / internet Lebenslauf (im Präteritum erzählen) Personen beschreiben (összehasonlítás) nyelvtan: módbeli segédigék Präterituma a melléknév fokozása, összehasonlítás jelzős szerkezetek: a melléknév gyenge, erős és vegyes ragozása

10 INFORMATIKA formája: gyakorlat 9.osztály Számítógépek csoportosítása: Hardver jellemzői, csoportosítása. Szoftver jellemzői, csoportosítása. A szövegszerkesztő programok A szövegszerkesztő programok fogalma, felülete. Formázás Grafikus elemek kezelése Listakezelés Tabulátorok Táblázatok Körlevél-készítés Prezentáció létrehozás Prezentáció látványelemei Web szerkesztés Weblapok formázása 10.osztály Táblázatkezelés Cellahivatkozás Fájlműveletek Diagramok készítése Statisztikai számítások Adatbázis kezelés Adattábla kezelése Lekérdezések, szűrések Űrlapok, jelentések Könyvtár A könyvek csoportosítása Időszaki kiadványok, Nem nyomtatott dokumentumok Programozási előismeretek Algoritmus 11. osztály Prezentáció Prezentáció látványelemei Diaminta, egyéni animáció, áttűnés, időzítés Web szerkesztés A web szerkesztés módjai Weblapok formázása Weblap címe, háttere. Táblázat használata. Listakezelés, fényújság Adatbázis-kezelés Rendezés Adatok szűrése, keresése Lekérdezések

11 12. osztály Prezentáció Web szerkesztés Adatbázis-kezelés Könyvtár Szóbeli érettségi témakörök 13. osztály Táblázatkezelők Web szerkesztés Adatbázis-kezelés Könyvtár Szóbeli érettségi témakörök ANGOL NYELV formája: írásbeli és szóbeli 9.a osztály New Headway Elementary: az első 4 Unit anyaga 11.c osztály A következő témákból összeállított dolgozat: Igeidők: Present Simple Present Continuous Present Passive Voice (szenvedő szerkezet) Past Simple and Continuous, Future Simple, to be going to-szerkezet Egyéb: Modális segédigék 1: can, should, must have to, be allowed to, Yes, I do/no, I don t etc,(rövid válasz) 12.c osztály A következő témákból összeállított dolgozat: Igeidők: Present tenses (Simple and Continuous), Past tenses (Simple and Continuous), Present Perfect Simple and Continuous Present Passive Voice (szenvedő szerkezet) Egyéb: személyek és személyiségek jellemzése, Öltözék, érzések és érzelmek Otthoni felszerelések és lakberendezés Ház körüli tevékenységek, házimunka 12.b és 13.a osztály Topics/ 1. A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 2. Személyes tervek. 3. Családi élet, családi kapcsolatok. 4. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 5. Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. 6. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 7. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.

12 10.d osztály Topics 8. Ünnepek, családi ünnepek. 9. Öltözködés, divat. 10. Konfliktusok és kezelésük. 11. Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 12. A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 13. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 14. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 15. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 16. Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 17. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 18. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 19. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 20. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 21. Diákmunka, nyári munkavállalás. 22. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 23. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 24. Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód. 25. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 26. Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 27. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 28. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 29. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 30. A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, 31. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok. 32. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 33. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 34. Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Grammar 1. ABC, spelling words 2. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 3. Past Simple, Past Continuous Past Perfect 4. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 5. Active/Passive Voice 6. Direct/Reported Speech 7. Pronouns, Adjectives, Adverbs, Nouns 8. Verbs, all forms of irregular verbs 9. Synonyms, Antonyms 10. Polite request, advice, recommendation, suggestion, complaint 11. Linking words 12. Expressing feelings, emotions 1. Summer holiday, experiences, travelling 2. Giving advice 3. Films, tv programs 4. Our environment 5. Life in future 6. Modern inventions, gadgets 7. Accidents, disasters 8. Ancient monuments, Pyramids

13 9. The Vikings Grammar 10. ABC, spelling words 11. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 12. Past Simple, Past Continuous Past Perfect 13. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 14. Active/Passive Voice 15. Direct/Reported Speech 16. Pronouns, Adjectives, Adverbs, Nouns 17. Verbs, all forms of irregular verbs 18. Synonyms, Antonyms 19. Polite request, advice, recommendation, suggestion, complaint 20. Linking words 21. Expressing feelings, emotions a osztály Topics Grammar Family 1. Jobs 2. School subjects 3. Classroom words 4. Everyday activities, 5. Free time activities 6. A perfect weekend 7. Telling the time 8. House or flat 9. The White House 10. Rooms and furniture 13. ABC, spelling letters 14. Present simple 15. Pronouns 16. Adjectives 17. Nouns: synonyms, antonyms 18. Verbs Társadalomismeret formája: írásbeli és szóbeli A feladat: egy harmincsoros dolgozat források alapján az alább megadott témákban: 12 A. és 11. B Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata A liberalizmus A nacionalizmus A konzervativizmus 10. D osztály Az ókori keleti társadalmak

14 Az ókori keleti uralkodók Az ókori Athén és polgárai Az ókori Róma és polgárai A középkori város Az urbanizáció Történelem formája: írásbeli és szóbeli 9.a osztály Történelem Kísérleti Tankönyv 1. Az őskor és az ókori Kelet 6-34.oldal 2. Az ókori Hellász oldal 3. Az ókori Róma oldal 9.b osztály Történelem Kísérleti Tankönyv 1. Az őskor és az ókori Kelet 6-34.oldal 2. Az ókori Hellász oldal 3. Az ókori Róma oldal 10.a osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 3. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora oldal (Napóleon bukásáig) 10.b osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 10.c osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 11.b osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 11.c osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal

15 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 12.a osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 12.b osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. Az A második világháború oldal 12.c osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. Az első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. A második világháború oldal 13.a osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. Az első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. A második világháború oldal Üzleti tevékenység formája: írásbeli és szóbeli 9.b osztály Tankönyv: Nagy Árpádné, Petrik Krisztina: Gazdasági és jogi környezetünk I. 9.osztály Fejezetek: 1. A gazdálkodás alapfogalmai 2. A gazdálkodás szervezeti keretei Ez a könyvben oldalszám szerint a következő oldalakat jelenti: 8-89.oldal Önismeret formája: írásbeli és szóbeli 11.c osztály : 1 Alapfogalmak és a. személyiség kialakulása. 2. Énkép és jellemzői.(objektív szubjektív önbecsülés, környezeti hatások) 3. Önismeret fejlődését segítő módszerek ( JOHARI ablak, önismereti kerék)

16 4. Személyiség főbb összetevői:a-beállítódás, szükségletek, motívumok, érzelmek,érdeklődés,vérmérséklet,gondolkodás, 5. Alaktan és élettan. Jogi ismeretek formája: írásbeli és szóbeli 12.c osztály 1. Állam és jogelméleti alapfogalmak:jogforrás jogalkotás, jogalkalmazás. 2. Magyarország alkotmánya. 3. Magyar Köztársaság kormánya, feladatai. 4.Az országgyűlés-feladatai jogkörei. 5. Köztársasági elnök feladatai. 6. Állampolgári jogok és kötelességek, gyermekek jogai. 7. Postajog Magyar Posta szervezete és jogi környezete. Földrajz formája: írásbeli 9. évfolyam Nagy Nemerkényi Sárfalvi : Földrajz Helyünk a Világegyetemben ( oldal ) 2. A föld szerkezete és folyamatai ( oldal ) 10. évfolyam Próbáld Ferenc Ütőné: Földrajz A világgazdaság a XXI. század elején ( 6-32.oldal ) 2. Európa regionális földrajza ( oldal ) Fizika formája: írásbeli 9.évfolyam 1. A mechanikai mozgás 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 3. Változó mozgások (átlagsebesség, pillanatnyi sebesség) 4. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 5. Szabadesés 6. Egyenletes körmozgás 7. Bolygók mozgása, Kepler-törvényei 10.b és 11.a osztály 1. Hőmérséklet és a hőmennyiség 2. A szilárd testek hőtágulása 3. Folyadékok hőtágulása 4. Gázok állapotjellemzői 5. Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten 6. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson 7. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton 8. Egyesített gáztörvény 10.c osztály (fejezetek) Dégen Csaba Dr. Fülöp Ferenc Fizika 10. NAT Hidroszféra vízkörnyezetünk fizikája 2. Folyadékok és gázok- hidro és aerodinamikai jelenségek 3. A kék bolygó globális környezi problémák

17 11.évfolyam és 12.a osztály 1. Rezgések leírása, harmonikus rezgőmozgás és kinematikai leírása 2. Rezgésidő. Fonálinga. A rezgési energia 3. Rezgések a valóságban 4. Hullámok terjedése, osztályozása. Hullámok leírása 5. Hullámok visszaverődése, törése 6. A hang 7. Elektromágneses jelenségek 8. Az áram mágneses ereje 9. Erőhatások a mágneses mezőben Ének zene formája: írásbeli 9. évfolyam 1. félév 1. Népi hangszerek ismerete: tekerőlant, tilinkó, kaval, duda, ütőkardon, hegedű, klarinét 2. hat szabadon választott népdal előadása 3. magyar népszokások 2. félév 10. évfolyam 1. félév 1. ókori művészettörténet, hangszerek 2. középkor zenéje: többszólamúság megjelenése, gregorián, kottaírás története 3. históriás ének 4. reneszánsz kor művészete, részletesebben a zenei műfajok, 5. barokk zeneművészet, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Hӓndel, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi élete munkássága, új zenei műfajok 1. Bécsi klasszicizmus jellemzői, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven élete munkássága 2. új műfajok 3. Klasszikus zenekar felépítése, hangszerek, fúvósok története 2. félév 1. Romantikus korszak jellemzői 2. Magyar zene a XIX. században 3. Impresszionizmus 4. XX: század, Bartók Béla, Kodály Zoltán élete, munkássága 5. XX. század zenei irányzatok

18 Marketing formája: írásbeli és szóbeli 10. évfolyam Első félév: tankönyv 6. oldaltól 13. oldalig, 26.oldatól 41.oldalig 11. évfolyam Tankönyv 1-4. fejezet 1. Marketing kialakulása, fogalma, fejlődése 2. Piaci környezet elemzése 3. Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás 4. Piacszegmentálás 5. Tankönyvből, minden fejezetből egy esettanulmány megoldása 12. évfolyam Tankönyv 1-4 fejezet 1. Reklám története, fogalma, funkciói, csoportosítása 2. Reklámjellemzők 3. Vizuális, audiovizuális reklám jellemzői 4. sajtóorgánumok összehasonlítása TK. 63. oldal kérdései alapján. 5. Tankönyvből, minden fejezetből egy esettanulmány megoldása

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

2015/2016. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola):

2015/2016. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola): Az FM ASZK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred iskolai könyvtárából kölcsönözhető tartós tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

2014/2015. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola):

2014/2015. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola): A VM ASZK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred iskolai könyvtárából kölcsönözhető tartós tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 1. Irodalomelméleti alapfogalmak Műnemek jellemzése, műfajok besorolása Alapfogalmak: fikcionalitás, intertextualitás, műnem, műfaj 2. Mitológia: görög

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 AZ ANGOL PRÓZA 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA

HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Vizsgaleírás 9 12. évfolyam A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a Tankönyv: New Opportunities Pre-Intermediate + munkafüzet 2013/2014. Javító vizsga írásbeli vizsga: szövegértés, nyelvhelyesség, íráskészség szóbeli vizsga: beszélgetés,

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2015. Radasics Csaba 1. Bevezetés a biológiába - A biológia tudománya (vizsgálati szempontok, vizsgálati módszerek, rendszerezés egységei) - Az élet jellemzői,

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA Tankönyv nyolcadikosoknak címû tankönyveihez 8. OSZTÁLY Óraszám 1. 1 2. Halmazok ismétlés Tk. 6/1 5. Gyk. 3 6/1 10. 2. 3 4. A logikai szita Tk. 9 10/6 20.

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI (Az alábbiakban fel nem tüntetett, a vizsgán szereplı tantárgyak témakörei kifejezetten a tanév során tanult tananyagra

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Középszintű érettségi vizsga 2012. május-június Tételcímek (Vb 12a vizsgabizottság) IRODALOM 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre szerelmi

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) 1. A négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás művelete 2. A négyzetgyökvonás azonosságai 3. Műveletek négyzetgyökökkel 4. A nevező gyöktelenítése

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

Tartalom. I. Az európai felvilágosodás irodalmából

Tartalom. I. Az európai felvilágosodás irodalmából Tartalom I. Az európai felvilágosodás irodalmából A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 Az angol próza 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Belső vizsga követelményei

Belső vizsga követelményei Belső vizsga követelményei 2015-2016. tanév Magyar nyelv és irodalom Az évfolyamvizsga rendszere magyar nyelv és irodalomból Vizsgakövetelmények Az évfolyamvizsga célja, hogy a tanuló komplex módon számot

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30.

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Kölcsönözhető tankönyvek Közismereti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott Kölcsönözhető tankönyvek 1. évfolyam: olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre FI-501020101 FI-501020102 FI-505010101 AP-011801

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori Magyar irodalom ¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: 1. jegy: Juhász Gyula, magyar irodalom magyar irodalom Felvilágosodás

Részletesebben

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra)

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra) MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra I. Kombinatorika, gráfok 12 óra II. Hatvány, gyök, logaritmus 25 óra III. A trigonometria

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben