Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei"

Átírás

1 Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés december 2-12 között Vizsga: január 5-15 között II. félévben Jelentkezés: április 6-10-között (12.b, 12.c, 13.a) május között (többi évfolyam) Vizsga: április között (12.b, 12.c, 13.a) június 2 5 között (többi évfolyam) Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei MATEMATIKA formája: írásbeli 12. évfolyam 1.) Sorozatok számtani sorozat mértani sorozat kamatos kamat vegyes feladatok 2.) Térgeometria síkgeometria síkidomok területe, kerülete restek (hengerszerű kúpszerű testek, csonkagúla, csonkakúp és a gömb, kocka, téglatest, hasábok, gúlák, forgáskúp, forgáshenger) felszíne és térfogata 11. évfolyam 1.) Kombinatorika, gráfok permutáció (ismétléses, ism. nélküli, ciklikus) variáció (ismétléses, ism. nélküli, ciklikus) kombináció (ismétlés nélküli) binomiális tétel és alkalmazása egyszerű gráfok, fokszám, élek száma 2.) Hatvány, gyök, logaritmus törtkitevőjű hatvány, hatványozás azonosságai exponenciális egyenletek, függvények, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek logaritmus fogalma, azonosságai, egyenlet, egyenlőtlenség és függvény

2 10. évfolyam 1. Logika: állítások tagadása, És, Vagy műveletek 2. Számtani, mértani közép 3. Pitagorasz tétel, magasságtétel, befogótétel és alkalmazásuk 4. Középponti szög, körív, körcikk 5. Másodfokú függvények ábrázolása, elemzése 6. Másodfokú egyenletek megoldása 9. évfolyam 1. Kombinatorikai feladatok 2. Halmazok, halmazműveletek 3. Műveletek racionális számokkal 4. Egyenes és fordított arányosság 5. Százalékszámítás, kamat, kamatos kamat 6. Pitagorasz tétele 7. Háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek 8. Hatványozás és azonosságainak alkalmazása MAGYAR NYELV formája: írásbeli feladatlap, szóbeli 11.b és 11.c osztály 1. A szöveg 2. Szövegkohézió 3. Globális kohézió 4. Lineáris kohézió 5. A vita 6. Jelek és jeltípusok 7. A stílus 10.b osztály 1. A nyelvi rendszer felépítése 2. A szöveg 3. A szöveg szerkezete 4. A szöveg szerkezettípusai 5. A szöveg grammatikája 6. A szövegszerkesztés szabályai 7. A multifunkcionális szöveg 9.b osztály 1. A kommunikáció (tényezői, funkciói, típusai) 2. A beszéd és a nyelv 3. A magánhangzók 4. A mássalhangzók 5. A szóelemek 6. A szóalkotás módjai

3 11.b osztály Petőfi Sándor életútja, pályaképe 1. Petőfi pályakezdése, költészetének első korszaka az irodalmi népiesség jegyében 2. Petőfi ars poétikái a költő szerepe és feladata (A természet vadvirága, Dalaim, A XIX. század költői) 3. Petőfi tájköltészetének bemutatása 4. Petőfi Júlia-versei 5. Petőfi forradalmi látomásköltészete, költészete a forradalom és szabadságharc idején 6. Arany János életútja, pályaképe, életművének korszakolása 7. A lírikus Arany Arany elégiaköltészete (Kertben, Őszikék, Epilógus) 8. Az epikus Arany A Toldi és a Toldi estéje (műfaj, téma, hangvétel, mondanivaló, a főhős jellemzése 9. Vajda János pályaképe, költészetének újszerűsége (Az üstökös, Nádas tavon, A vaáli erdőben, Húsz év múlva) 10. Madách Imre életútja, főművének jelentősége 11. Madách: Az ember tragédiája c. művének keletkezési körülményei, műfaji sajátosságai, szerkezete, alapgondolata 12. A Tragédia biblikus színeinek bemutatása 13. A Tragédia történeti színeinek bemutatása 14. Mikszáth Kálmán életútja, novellái (Tót atyafiak, A jó palócok c. kötet alapján) 13. osztály 1. A nyelv és az ember 2. A nyelvekről általában 3. Az írás története 4. A nyelvrokonság bizonyítékai 5. Nyelvrokonságunk kutatói 6. A magyar nyelv történetének főbb korszakai 7. A nyelvtörténeti kutatások forrásai 8. A hangrendszer változása 9. Nyelvtani rendszerünk változása 10. A magyar helyesírás története 9.a (humán), 9.a (nyelvi), 9.b (logisztika) osztályok 1. A beszéd és a nyelv 2. A nyelvi szintek 3. Magánhangzók és magánhangzótörvények 4. Mássalhangzók és mássalhangzótörvények 5. A kommunikáció tényezői 6. A kommunikáció funkciói 7. Szóelemek 8. Új írásbeliség 9. Toldalékmorfémák (képző, jel, rag) 10. A szóalkotás módjai (összetétel, képzés, ritkább szóalkotási módok) 11. Valódi alapszófajok 12. Nem valódi alapszófajok 13. A nyilvánosság és a jog 14. Intertextualitás 15. Alárendelő szószerkezetek

4 16. Mellérendelő szószerkezetek 17. Internetes szövegtípusok 10.d osztály 1. Egynyelvűség kétnyelvűség 2. Nyelvjárások 3. Nyelvi értékítélet (presztízs, sznobizmus) 4. Szöveg, szövegösszefüggés 5. Önéletrajz, formai követelmények 6. Szövegtípusok 7. Szövegkohézió 8. Szövegpragmatika 9. Nyelvtani tényezők (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, deixis) 10. Szerzői jogok 11. Intertextualitás 12.b osztály 1. Nyelvi jelek 2. Érvelő szövegtípus 3. A képszerűség stíluseszközei 4. Stílusrétegek, stílusárnyalatok 5. Az esszé 6. Nyelvművelés 7. Tömegkommunikáció 12.c osztály 1. A nyel mint nyelvrendszer 2. Nyelv és beszéd 3. A kommunikációs folyamat 4. A kommunikáció formái 5. A magyar nyelv rokonsága, bizonyítékok 6. A magyar nyelv története 7. Főbb nyelvváltozások 8. Határon túli nyelvhasználat 9. Magán és mássalhangzók rendszere 10. A morfémák szerepe 11. A szintagma mint nyelvi egység 12. Helyesírási alapelvek MAGYAR IRODALOM formája: írásbeli feladatlap, szóbeli 10.b osztály 1. A barokk stílus általános jellemzése 2. A magyar barokk 3. Pázmány Péter 4. Zrínyi: Szigeti veszedelem 5. Mikes Kelemen 6. A francia klasszicizmus 7. Moliére: Tartuffe 13.a osztály 1. A huszadik század világa 2. Thomas Mann: Mario és a varázsló

5 3. Franz Kafka: Az átváltozás 4. Hemingway: Az öreg halász és a tenger 5. Brecht: Kurázsi mama és gyermekei 6. Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása 7. Szabó Lőrinc költészete 8. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 9. Németh László: Iszony 10. Illyés Gyula költészete, Puszták Népe 9.a osztály (humán) 1. Mítosz, mitológia 2. A homéroszi eposzok 3. Görög líra 4. Görög dráma; Szophoklész: Antigoné 5. Biblia 6. Római költészet 7. Ókeresztény irodalom, egyházi irodalom 8. A magyar irodalom kezdetei 9. Lovagi irodalom 10. Dante: Isteni színjáték 11. Villon költészete 9.b osztály (logisztika) 1. Mítosz, mitológia 2. A homéroszi eposzok 3. Görög líra 4. Görög dráma; Szophoklész: Antigoné 5. Biblia 5. Római költészet 7. Ókeresztény irodalom, egyházi irodalom 8. A magyar irodalom kezdetei 9. Lovagi irodalom 10. Dante: Isteni színjáték 10.d osztály 1. Klasszicizmus és szentimentalizmus 2. Defoe: Robinson Crusoe 3. Francia felvilágosodás (Voltaire: Candide; Rousseau) 4. Német klasszika (Goethe, Schiller, Hörderlin) 5. A magyar felvilágosodás szellemi háttere, irodalmi élet 6. Bessenyei György és Batsányi János munkássága 7. Kármán József (Fanni hagyományai) 8. Csokonai Költészete 9. Berzsenyi Költészete 10. Kazinczy és a nyelvújítás 11. A romantika jellemzői 12. Német romantika (Novalis, Hoffmann, 13. Heine) 14. Angol romantika (Byron, Shelley, Keats, Poe) 15. Francia romantika (Victor Hugó) 16. Orosz Romantika (Puskin: Anyegin)

6 12.b osztály 1. Művészeti irodalmi korszakok (avantgárd) 2. Thomas Mann és Franz Kafka 3. Camus és Dürrenmatt 4. Ernest Hemingway 5. Brecht (Kurázsi mama) 6. Szabó Lőrinc költészete 7. Márai Sándor élete és művei 8. Németh László (Iszony) 9. Illyés gyula 10. József Attila Költészete 11. Radnóti Miklós költészete 12.c osztály 1. Petőfi: Az apostol 2. Arany János balladái 3. Ady Endre ars poeticája 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila szerelmi költészete 7. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 8. Radnóti Miklós munkaszolgálatos költészete 9. Ottlik Géza: Iskola a határon 10. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 11. Jókai Mór: Az arany ember 12. Örkény István: Tóték TÁNC ÉS DRÁMA formája: írásbeli 10.d osztály Szerkesztett, 15 versből összeállított verseskötet illusztrációval EMBERISMERET formája: szóbeli 11.b osztály 1. A személyiség összetevői 2. Az értelmes élet 3. Alapvető emberi értékek 4. Siker és kudarc 5. Felelősség és lelkiismeret MÉDIAISMERET formája: szóbeli 13.a osztály 1. A klasszikus némafilm Chaplin 2. A burleszk 3. Hollywood születése 4. Rendező egyéniségek. Szabadon választott egyéniség portréja

7 FILOZÓFIA formája: írásbeli 11.b osztály A keleti vallásfilozófiák 1. India: a hinduizmus 2. India: a buddhizmus 3. Kínai vallásfilozófiák 4. A perzsa vallásfilozófiák 12.b és 13.a osztály 1. A milétoszi iskola 2. Püthagorasz 3. Hérakleitosz 4. Démokritosz 5. Szókratész 6. Platón 7. Arisztotelész 8. Epikurosz 9. BIOLÓGIA formája: írásbeli 10.b és 10.d osztály Első 16 lecke, 91. oldalig 1. Élővilág kialakulása 2. Baktériumok 3. Eukarióta egysejtűek 4. Gombák 5. Növények 11.b osztály Sejtbiológia 50. oldalig 12.b és 13.a osztály Embertan: hormonrendszer, idegrendszer, genetika Tk: Dr. Lénárt: Biológia oldalig ( kivéve: oldalig ) Tk: Dr Lénárt: Biológia oldalig NÉMET NYELV formája: írásbeli és szóbeli 9.a és 9.b osztály Kontakt 1 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Német nyelvű országok, nemzetközi szavak, számok (1-1000),ABC, ország nevek, származás, hobbik Kommunikáció: Információkérés Köszönés, bemutatkozás, köszönet, betűzés Bemutatás, hogylét, bocsánatkérés, rendelés, fiz Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Életkor, foglalkozások, család, lakóhely, nyelvórai tevékenységek, család, hobbi Kommunikáció: Jelentkezési lap kitöltése, vélekedés, tanári utasítások, Tetszés/nem tetszés kifejezése, véleménykutatás Kontakt 1 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai

8 (kivéve az 5.,7.,8.,19.,20.,21.,22.,33. feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 2., 9., 15., ,38.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 1 munkafüzet digitális változata) 10.d osztály Kontakt 1 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Kempingezés kellékei, Szolgáltatások a kempingben, szobatípusok,szállástípusok, tevékenységek, szolgáltatások, különleges szállástípusok Kommunikáció: Képesség, lehetőség kifejezése, információkérés, bosszúság, szobafoglalás, szálloda leírása Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Élelmiszerek, ételek, ízlelés, étkezések, különleges ételek, nemzetek nevei, családtagok Kommunikáció: Preferencia, összehasonlítás, eladás, vásárlás, kínálás, rendelés, fizetés, reklamálás, étkezési szokások, gyakoriság, családfa készítése A tankönyv elérhető a címen (Kontakt 1 tankönyv digitális változata) Kontakt 1 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 8., 35.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 2., 3., 4., 31., 36., 37.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 1 munkafüzet digitális változata) 12.b osztály Kontakt 2 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Internet, számítógépes tevékenységek, környezetvédelem, családtagok, családi állapot, Németország egyesítése Kommunikáció: Tetszés/nem tetszés kifejezése, véleménynyilvánítás, indoklás, internetes oldal bemutatása, családbemutatása, családfa készítése Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Nyelvtanulás, nyelviskolák, emberek leírása, egy város jellemzése, magyar és nemzetközi ételkülönlegességek Kommunikáció: Összehasonlítás, választás, egyetértés és egyet nem értés kifejezése, csodálkozás, bizonytalanság kifejezése, nevezetességek bemutatatása Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Tömegközlekedés, járművek, út az iskolába, útbaigazítás, jogosítványszerzés, repülőtér, utazási előkészületek Kommunikáció: Útvonalak leírása, közlekedési eszközök előnyei és hátrányai, útbaigazítás, tájékozódás az utcán, jegyvásárlás, szolgáltatások a repülőtéren.

9 A tankönyv elérhető a címen (Kontakt 2 tankönyv digitális változata) Kontakt 2 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai (kivéve a 7., 13., 14., 23.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 21, 23.,28.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve a 8., 10., 15., 24.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 2 munkafüzet digitális változata) 11.b osztály Kontakt II. 1-3 lecke szóanyaga és olvasmányai 1. Unsere Wohnung 2. Mein Wohnort 3. Familien mit glieder 4. Personen beschreiben Nyelvtan 1. Dürfen 2. Melléknév fokozása 3. Elbeszélő múlt (praterium) 4. Keltezés 5. Melléknév ragozása (gyenge, erős, vegyes) 12.c osztály Írásbeli: Kontakt 2. tankönyv 5 8- lecke nyelvtana és témái Szóbeli témakörök 1. Familie 2. Wohnung 3. Schule 4. Beruf 5. Mahlzeiten, in der Gaststästte 6. Tagesablauf 7. Einkauf 8. Freizeit Berufswahl 13.a osztály Kon-Takt II lecke szókincse, olvasmányai témák: Ich und der Computer / internet Lebenslauf (im Präteritum erzählen) Personen beschreiben (összehasonlítás) nyelvtan: módbeli segédigék Präterituma a melléknév fokozása, összehasonlítás jelzős szerkezetek: a melléknév gyenge, erős és vegyes ragozása

10 INFORMATIKA formája: gyakorlat 9.osztály Számítógépek csoportosítása: Hardver jellemzői, csoportosítása. Szoftver jellemzői, csoportosítása. A szövegszerkesztő programok A szövegszerkesztő programok fogalma, felülete. Formázás Grafikus elemek kezelése Listakezelés Tabulátorok Táblázatok Körlevél-készítés Prezentáció létrehozás Prezentáció látványelemei Web szerkesztés Weblapok formázása 10.osztály Táblázatkezelés Cellahivatkozás Fájlműveletek Diagramok készítése Statisztikai számítások Adatbázis kezelés Adattábla kezelése Lekérdezések, szűrések Űrlapok, jelentések Könyvtár A könyvek csoportosítása Időszaki kiadványok, Nem nyomtatott dokumentumok Programozási előismeretek Algoritmus 11. osztály Prezentáció Prezentáció látványelemei Diaminta, egyéni animáció, áttűnés, időzítés Web szerkesztés A web szerkesztés módjai Weblapok formázása Weblap címe, háttere. Táblázat használata. Listakezelés, fényújság Adatbázis-kezelés Rendezés Adatok szűrése, keresése Lekérdezések

11 12. osztály Prezentáció Web szerkesztés Adatbázis-kezelés Könyvtár Szóbeli érettségi témakörök 13. osztály Táblázatkezelők Web szerkesztés Adatbázis-kezelés Könyvtár Szóbeli érettségi témakörök ANGOL NYELV formája: írásbeli és szóbeli 9.a osztály New Headway Elementary: az első 4 Unit anyaga 11.c osztály A következő témákból összeállított dolgozat: Igeidők: Present Simple Present Continuous Present Passive Voice (szenvedő szerkezet) Past Simple and Continuous, Future Simple, to be going to-szerkezet Egyéb: Modális segédigék 1: can, should, must have to, be allowed to, Yes, I do/no, I don t etc,(rövid válasz) 12.c osztály A következő témákból összeállított dolgozat: Igeidők: Present tenses (Simple and Continuous), Past tenses (Simple and Continuous), Present Perfect Simple and Continuous Present Passive Voice (szenvedő szerkezet) Egyéb: személyek és személyiségek jellemzése, Öltözék, érzések és érzelmek Otthoni felszerelések és lakberendezés Ház körüli tevékenységek, házimunka 12.b és 13.a osztály Topics/ 1. A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 2. Személyes tervek. 3. Családi élet, családi kapcsolatok. 4. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 5. Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. 6. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 7. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.

12 10.d osztály Topics 8. Ünnepek, családi ünnepek. 9. Öltözködés, divat. 10. Konfliktusok és kezelésük. 11. Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 12. A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 13. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 14. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 15. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 16. Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 17. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 18. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 19. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 20. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 21. Diákmunka, nyári munkavállalás. 22. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 23. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 24. Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód. 25. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 26. Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 27. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 28. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 29. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 30. A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, 31. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok. 32. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 33. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 34. Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Grammar 1. ABC, spelling words 2. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 3. Past Simple, Past Continuous Past Perfect 4. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 5. Active/Passive Voice 6. Direct/Reported Speech 7. Pronouns, Adjectives, Adverbs, Nouns 8. Verbs, all forms of irregular verbs 9. Synonyms, Antonyms 10. Polite request, advice, recommendation, suggestion, complaint 11. Linking words 12. Expressing feelings, emotions 1. Summer holiday, experiences, travelling 2. Giving advice 3. Films, tv programs 4. Our environment 5. Life in future 6. Modern inventions, gadgets 7. Accidents, disasters 8. Ancient monuments, Pyramids

13 9. The Vikings Grammar 10. ABC, spelling words 11. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 12. Past Simple, Past Continuous Past Perfect 13. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 14. Active/Passive Voice 15. Direct/Reported Speech 16. Pronouns, Adjectives, Adverbs, Nouns 17. Verbs, all forms of irregular verbs 18. Synonyms, Antonyms 19. Polite request, advice, recommendation, suggestion, complaint 20. Linking words 21. Expressing feelings, emotions a osztály Topics Grammar Family 1. Jobs 2. School subjects 3. Classroom words 4. Everyday activities, 5. Free time activities 6. A perfect weekend 7. Telling the time 8. House or flat 9. The White House 10. Rooms and furniture 13. ABC, spelling letters 14. Present simple 15. Pronouns 16. Adjectives 17. Nouns: synonyms, antonyms 18. Verbs Társadalomismeret formája: írásbeli és szóbeli A feladat: egy harmincsoros dolgozat források alapján az alább megadott témákban: 12 A. és 11. B Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata A liberalizmus A nacionalizmus A konzervativizmus 10. D osztály Az ókori keleti társadalmak

14 Az ókori keleti uralkodók Az ókori Athén és polgárai Az ókori Róma és polgárai A középkori város Az urbanizáció Történelem formája: írásbeli és szóbeli 9.a osztály Történelem Kísérleti Tankönyv 1. Az őskor és az ókori Kelet 6-34.oldal 2. Az ókori Hellász oldal 3. Az ókori Róma oldal 9.b osztály Történelem Kísérleti Tankönyv 1. Az őskor és az ókori Kelet 6-34.oldal 2. Az ókori Hellász oldal 3. Az ókori Róma oldal 10.a osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 3. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora oldal (Napóleon bukásáig) 10.b osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 10.c osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 11.b osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 11.c osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal

15 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 12.a osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 12.b osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. Az A második világháború oldal 12.c osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. Az első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. A második világháború oldal 13.a osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. Az első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. A második világháború oldal Üzleti tevékenység formája: írásbeli és szóbeli 9.b osztály Tankönyv: Nagy Árpádné, Petrik Krisztina: Gazdasági és jogi környezetünk I. 9.osztály Fejezetek: 1. A gazdálkodás alapfogalmai 2. A gazdálkodás szervezeti keretei Ez a könyvben oldalszám szerint a következő oldalakat jelenti: 8-89.oldal Önismeret formája: írásbeli és szóbeli 11.c osztály : 1 Alapfogalmak és a. személyiség kialakulása. 2. Énkép és jellemzői.(objektív szubjektív önbecsülés, környezeti hatások) 3. Önismeret fejlődését segítő módszerek ( JOHARI ablak, önismereti kerék)

16 4. Személyiség főbb összetevői:a-beállítódás, szükségletek, motívumok, érzelmek,érdeklődés,vérmérséklet,gondolkodás, 5. Alaktan és élettan. Jogi ismeretek formája: írásbeli és szóbeli 12.c osztály 1. Állam és jogelméleti alapfogalmak:jogforrás jogalkotás, jogalkalmazás. 2. Magyarország alkotmánya. 3. Magyar Köztársaság kormánya, feladatai. 4.Az országgyűlés-feladatai jogkörei. 5. Köztársasági elnök feladatai. 6. Állampolgári jogok és kötelességek, gyermekek jogai. 7. Postajog Magyar Posta szervezete és jogi környezete. Földrajz formája: írásbeli 9. évfolyam Nagy Nemerkényi Sárfalvi : Földrajz Helyünk a Világegyetemben ( oldal ) 2. A föld szerkezete és folyamatai ( oldal ) 10. évfolyam Próbáld Ferenc Ütőné: Földrajz A világgazdaság a XXI. század elején ( 6-32.oldal ) 2. Európa regionális földrajza ( oldal ) Fizika formája: írásbeli 9.évfolyam 1. A mechanikai mozgás 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 3. Változó mozgások (átlagsebesség, pillanatnyi sebesség) 4. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 5. Szabadesés 6. Egyenletes körmozgás 7. Bolygók mozgása, Kepler-törvényei 10.b és 11.a osztály 1. Hőmérséklet és a hőmennyiség 2. A szilárd testek hőtágulása 3. Folyadékok hőtágulása 4. Gázok állapotjellemzői 5. Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten 6. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson 7. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton 8. Egyesített gáztörvény 10.c osztály (fejezetek) Dégen Csaba Dr. Fülöp Ferenc Fizika 10. NAT Hidroszféra vízkörnyezetünk fizikája 2. Folyadékok és gázok- hidro és aerodinamikai jelenségek 3. A kék bolygó globális környezi problémák

17 11.évfolyam és 12.a osztály 1. Rezgések leírása, harmonikus rezgőmozgás és kinematikai leírása 2. Rezgésidő. Fonálinga. A rezgési energia 3. Rezgések a valóságban 4. Hullámok terjedése, osztályozása. Hullámok leírása 5. Hullámok visszaverődése, törése 6. A hang 7. Elektromágneses jelenségek 8. Az áram mágneses ereje 9. Erőhatások a mágneses mezőben Ének zene formája: írásbeli 9. évfolyam 1. félév 1. Népi hangszerek ismerete: tekerőlant, tilinkó, kaval, duda, ütőkardon, hegedű, klarinét 2. hat szabadon választott népdal előadása 3. magyar népszokások 2. félév 10. évfolyam 1. félév 1. ókori művészettörténet, hangszerek 2. középkor zenéje: többszólamúság megjelenése, gregorián, kottaírás története 3. históriás ének 4. reneszánsz kor művészete, részletesebben a zenei műfajok, 5. barokk zeneművészet, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Hӓndel, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi élete munkássága, új zenei műfajok 1. Bécsi klasszicizmus jellemzői, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven élete munkássága 2. új műfajok 3. Klasszikus zenekar felépítése, hangszerek, fúvósok története 2. félév 1. Romantikus korszak jellemzői 2. Magyar zene a XIX. században 3. Impresszionizmus 4. XX: század, Bartók Béla, Kodály Zoltán élete, munkássága 5. XX. század zenei irányzatok

18 Marketing formája: írásbeli és szóbeli 10. évfolyam Első félév: tankönyv 6. oldaltól 13. oldalig, 26.oldatól 41.oldalig 11. évfolyam Tankönyv 1-4. fejezet 1. Marketing kialakulása, fogalma, fejlődése 2. Piaci környezet elemzése 3. Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás 4. Piacszegmentálás 5. Tankönyvből, minden fejezetből egy esettanulmány megoldása 12. évfolyam Tankönyv 1-4 fejezet 1. Reklám története, fogalma, funkciói, csoportosítása 2. Reklámjellemzők 3. Vizuális, audiovizuális reklám jellemzői 4. sajtóorgánumok összehasonlítása TK. 63. oldal kérdései alapján. 5. Tankönyvből, minden fejezetből egy esettanulmány megoldása

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR F ü g g e l é k 7. bg) Választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből iskolánk közép- vagy emelt szinten kötelezően vállalja a tanulók érettségi vizsgára való felkészítését: belügyi rendészeti ismeretek,

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 Informatikai rendszergazda 54 582 01 Épületgépész technikus 54 345 01 Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 13. CE Irodalom 1. Petőfi Sándor látomásköltészete a történelemről, az emberiség jövőjéről 2. Arany János balladái 3. Ady szerelmi lírája 4. Babits Mihály: Jónás

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben