Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei"

Átírás

1 Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés december 2-12 között Vizsga: január 5-15 között II. félévben Jelentkezés: április 6-10-között (12.b, 12.c, 13.a) május között (többi évfolyam) Vizsga: április között (12.b, 12.c, 13.a) június 2 5 között (többi évfolyam) Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei MATEMATIKA formája: írásbeli 12. évfolyam 1.) Sorozatok számtani sorozat mértani sorozat kamatos kamat vegyes feladatok 2.) Térgeometria síkgeometria síkidomok területe, kerülete restek (hengerszerű kúpszerű testek, csonkagúla, csonkakúp és a gömb, kocka, téglatest, hasábok, gúlák, forgáskúp, forgáshenger) felszíne és térfogata 11. évfolyam 1.) Kombinatorika, gráfok permutáció (ismétléses, ism. nélküli, ciklikus) variáció (ismétléses, ism. nélküli, ciklikus) kombináció (ismétlés nélküli) binomiális tétel és alkalmazása egyszerű gráfok, fokszám, élek száma 2.) Hatvány, gyök, logaritmus törtkitevőjű hatvány, hatványozás azonosságai exponenciális egyenletek, függvények, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek logaritmus fogalma, azonosságai, egyenlet, egyenlőtlenség és függvény

2 10. évfolyam 1. Logika: állítások tagadása, És, Vagy műveletek 2. Számtani, mértani közép 3. Pitagorasz tétel, magasságtétel, befogótétel és alkalmazásuk 4. Középponti szög, körív, körcikk 5. Másodfokú függvények ábrázolása, elemzése 6. Másodfokú egyenletek megoldása 9. évfolyam 1. Kombinatorikai feladatok 2. Halmazok, halmazműveletek 3. Műveletek racionális számokkal 4. Egyenes és fordított arányosság 5. Százalékszámítás, kamat, kamatos kamat 6. Pitagorasz tétele 7. Háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek 8. Hatványozás és azonosságainak alkalmazása MAGYAR NYELV formája: írásbeli feladatlap, szóbeli 11.b és 11.c osztály 1. A szöveg 2. Szövegkohézió 3. Globális kohézió 4. Lineáris kohézió 5. A vita 6. Jelek és jeltípusok 7. A stílus 10.b osztály 1. A nyelvi rendszer felépítése 2. A szöveg 3. A szöveg szerkezete 4. A szöveg szerkezettípusai 5. A szöveg grammatikája 6. A szövegszerkesztés szabályai 7. A multifunkcionális szöveg 9.b osztály 1. A kommunikáció (tényezői, funkciói, típusai) 2. A beszéd és a nyelv 3. A magánhangzók 4. A mássalhangzók 5. A szóelemek 6. A szóalkotás módjai

3 11.b osztály Petőfi Sándor életútja, pályaképe 1. Petőfi pályakezdése, költészetének első korszaka az irodalmi népiesség jegyében 2. Petőfi ars poétikái a költő szerepe és feladata (A természet vadvirága, Dalaim, A XIX. század költői) 3. Petőfi tájköltészetének bemutatása 4. Petőfi Júlia-versei 5. Petőfi forradalmi látomásköltészete, költészete a forradalom és szabadságharc idején 6. Arany János életútja, pályaképe, életművének korszakolása 7. A lírikus Arany Arany elégiaköltészete (Kertben, Őszikék, Epilógus) 8. Az epikus Arany A Toldi és a Toldi estéje (műfaj, téma, hangvétel, mondanivaló, a főhős jellemzése 9. Vajda János pályaképe, költészetének újszerűsége (Az üstökös, Nádas tavon, A vaáli erdőben, Húsz év múlva) 10. Madách Imre életútja, főművének jelentősége 11. Madách: Az ember tragédiája c. művének keletkezési körülményei, műfaji sajátosságai, szerkezete, alapgondolata 12. A Tragédia biblikus színeinek bemutatása 13. A Tragédia történeti színeinek bemutatása 14. Mikszáth Kálmán életútja, novellái (Tót atyafiak, A jó palócok c. kötet alapján) 13. osztály 1. A nyelv és az ember 2. A nyelvekről általában 3. Az írás története 4. A nyelvrokonság bizonyítékai 5. Nyelvrokonságunk kutatói 6. A magyar nyelv történetének főbb korszakai 7. A nyelvtörténeti kutatások forrásai 8. A hangrendszer változása 9. Nyelvtani rendszerünk változása 10. A magyar helyesírás története 9.a (humán), 9.a (nyelvi), 9.b (logisztika) osztályok 1. A beszéd és a nyelv 2. A nyelvi szintek 3. Magánhangzók és magánhangzótörvények 4. Mássalhangzók és mássalhangzótörvények 5. A kommunikáció tényezői 6. A kommunikáció funkciói 7. Szóelemek 8. Új írásbeliség 9. Toldalékmorfémák (képző, jel, rag) 10. A szóalkotás módjai (összetétel, képzés, ritkább szóalkotási módok) 11. Valódi alapszófajok 12. Nem valódi alapszófajok 13. A nyilvánosság és a jog 14. Intertextualitás 15. Alárendelő szószerkezetek

4 16. Mellérendelő szószerkezetek 17. Internetes szövegtípusok 10.d osztály 1. Egynyelvűség kétnyelvűség 2. Nyelvjárások 3. Nyelvi értékítélet (presztízs, sznobizmus) 4. Szöveg, szövegösszefüggés 5. Önéletrajz, formai követelmények 6. Szövegtípusok 7. Szövegkohézió 8. Szövegpragmatika 9. Nyelvtani tényezők (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, deixis) 10. Szerzői jogok 11. Intertextualitás 12.b osztály 1. Nyelvi jelek 2. Érvelő szövegtípus 3. A képszerűség stíluseszközei 4. Stílusrétegek, stílusárnyalatok 5. Az esszé 6. Nyelvművelés 7. Tömegkommunikáció 12.c osztály 1. A nyel mint nyelvrendszer 2. Nyelv és beszéd 3. A kommunikációs folyamat 4. A kommunikáció formái 5. A magyar nyelv rokonsága, bizonyítékok 6. A magyar nyelv története 7. Főbb nyelvváltozások 8. Határon túli nyelvhasználat 9. Magán és mássalhangzók rendszere 10. A morfémák szerepe 11. A szintagma mint nyelvi egység 12. Helyesírási alapelvek MAGYAR IRODALOM formája: írásbeli feladatlap, szóbeli 10.b osztály 1. A barokk stílus általános jellemzése 2. A magyar barokk 3. Pázmány Péter 4. Zrínyi: Szigeti veszedelem 5. Mikes Kelemen 6. A francia klasszicizmus 7. Moliére: Tartuffe 13.a osztály 1. A huszadik század világa 2. Thomas Mann: Mario és a varázsló

5 3. Franz Kafka: Az átváltozás 4. Hemingway: Az öreg halász és a tenger 5. Brecht: Kurázsi mama és gyermekei 6. Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása 7. Szabó Lőrinc költészete 8. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 9. Németh László: Iszony 10. Illyés Gyula költészete, Puszták Népe 9.a osztály (humán) 1. Mítosz, mitológia 2. A homéroszi eposzok 3. Görög líra 4. Görög dráma; Szophoklész: Antigoné 5. Biblia 6. Római költészet 7. Ókeresztény irodalom, egyházi irodalom 8. A magyar irodalom kezdetei 9. Lovagi irodalom 10. Dante: Isteni színjáték 11. Villon költészete 9.b osztály (logisztika) 1. Mítosz, mitológia 2. A homéroszi eposzok 3. Görög líra 4. Görög dráma; Szophoklész: Antigoné 5. Biblia 5. Római költészet 7. Ókeresztény irodalom, egyházi irodalom 8. A magyar irodalom kezdetei 9. Lovagi irodalom 10. Dante: Isteni színjáték 10.d osztály 1. Klasszicizmus és szentimentalizmus 2. Defoe: Robinson Crusoe 3. Francia felvilágosodás (Voltaire: Candide; Rousseau) 4. Német klasszika (Goethe, Schiller, Hörderlin) 5. A magyar felvilágosodás szellemi háttere, irodalmi élet 6. Bessenyei György és Batsányi János munkássága 7. Kármán József (Fanni hagyományai) 8. Csokonai Költészete 9. Berzsenyi Költészete 10. Kazinczy és a nyelvújítás 11. A romantika jellemzői 12. Német romantika (Novalis, Hoffmann, 13. Heine) 14. Angol romantika (Byron, Shelley, Keats, Poe) 15. Francia romantika (Victor Hugó) 16. Orosz Romantika (Puskin: Anyegin)

6 12.b osztály 1. Művészeti irodalmi korszakok (avantgárd) 2. Thomas Mann és Franz Kafka 3. Camus és Dürrenmatt 4. Ernest Hemingway 5. Brecht (Kurázsi mama) 6. Szabó Lőrinc költészete 7. Márai Sándor élete és művei 8. Németh László (Iszony) 9. Illyés gyula 10. József Attila Költészete 11. Radnóti Miklós költészete 12.c osztály 1. Petőfi: Az apostol 2. Arany János balladái 3. Ady Endre ars poeticája 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila szerelmi költészete 7. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 8. Radnóti Miklós munkaszolgálatos költészete 9. Ottlik Géza: Iskola a határon 10. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 11. Jókai Mór: Az arany ember 12. Örkény István: Tóték TÁNC ÉS DRÁMA formája: írásbeli 10.d osztály Szerkesztett, 15 versből összeállított verseskötet illusztrációval EMBERISMERET formája: szóbeli 11.b osztály 1. A személyiség összetevői 2. Az értelmes élet 3. Alapvető emberi értékek 4. Siker és kudarc 5. Felelősség és lelkiismeret MÉDIAISMERET formája: szóbeli 13.a osztály 1. A klasszikus némafilm Chaplin 2. A burleszk 3. Hollywood születése 4. Rendező egyéniségek. Szabadon választott egyéniség portréja

7 FILOZÓFIA formája: írásbeli 11.b osztály A keleti vallásfilozófiák 1. India: a hinduizmus 2. India: a buddhizmus 3. Kínai vallásfilozófiák 4. A perzsa vallásfilozófiák 12.b és 13.a osztály 1. A milétoszi iskola 2. Püthagorasz 3. Hérakleitosz 4. Démokritosz 5. Szókratész 6. Platón 7. Arisztotelész 8. Epikurosz 9. BIOLÓGIA formája: írásbeli 10.b és 10.d osztály Első 16 lecke, 91. oldalig 1. Élővilág kialakulása 2. Baktériumok 3. Eukarióta egysejtűek 4. Gombák 5. Növények 11.b osztály Sejtbiológia 50. oldalig 12.b és 13.a osztály Embertan: hormonrendszer, idegrendszer, genetika Tk: Dr. Lénárt: Biológia oldalig ( kivéve: oldalig ) Tk: Dr Lénárt: Biológia oldalig NÉMET NYELV formája: írásbeli és szóbeli 9.a és 9.b osztály Kontakt 1 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Német nyelvű országok, nemzetközi szavak, számok (1-1000),ABC, ország nevek, származás, hobbik Kommunikáció: Információkérés Köszönés, bemutatkozás, köszönet, betűzés Bemutatás, hogylét, bocsánatkérés, rendelés, fiz Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Életkor, foglalkozások, család, lakóhely, nyelvórai tevékenységek, család, hobbi Kommunikáció: Jelentkezési lap kitöltése, vélekedés, tanári utasítások, Tetszés/nem tetszés kifejezése, véleménykutatás Kontakt 1 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai

8 (kivéve az 5.,7.,8.,19.,20.,21.,22.,33. feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 2., 9., 15., ,38.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 1 munkafüzet digitális változata) 10.d osztály Kontakt 1 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Kempingezés kellékei, Szolgáltatások a kempingben, szobatípusok,szállástípusok, tevékenységek, szolgáltatások, különleges szállástípusok Kommunikáció: Képesség, lehetőség kifejezése, információkérés, bosszúság, szobafoglalás, szálloda leírása Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Élelmiszerek, ételek, ízlelés, étkezések, különleges ételek, nemzetek nevei, családtagok Kommunikáció: Preferencia, összehasonlítás, eladás, vásárlás, kínálás, rendelés, fizetés, reklamálás, étkezési szokások, gyakoriság, családfa készítése A tankönyv elérhető a címen (Kontakt 1 tankönyv digitális változata) Kontakt 1 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 8., 35.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 1., 2., 3., 4., 31., 36., 37.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 1 munkafüzet digitális változata) 12.b osztály Kontakt 2 tankönyv Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Internet, számítógépes tevékenységek, környezetvédelem, családtagok, családi állapot, Németország egyesítése Kommunikáció: Tetszés/nem tetszés kifejezése, véleménynyilvánítás, indoklás, internetes oldal bemutatása, családbemutatása, családfa készítése Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Nyelvtanulás, nyelviskolák, emberek leírása, egy város jellemzése, magyar és nemzetközi ételkülönlegességek Kommunikáció: Összehasonlítás, választás, egyetértés és egyet nem értés kifejezése, csodálkozás, bizonytalanság kifejezése, nevezetességek bemutatatása Lektion oldal feladatai, olvasmányai : Tömegközlekedés, járművek, út az iskolába, útbaigazítás, jogosítványszerzés, repülőtér, utazási előkészületek Kommunikáció: Útvonalak leírása, közlekedési eszközök előnyei és hátrányai, útbaigazítás, tájékozódás az utcán, jegyvásárlás, szolgáltatások a repülőtéren.

9 A tankönyv elérhető a címen (Kontakt 2 tankönyv digitális változata) Kontakt 2 munkafüzet Lektion oldal gyakorlatai (kivéve a 7., 13., 14., 23.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve az 21, 23.,28.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés Lektion oldal gyakorlatai (kivéve a 8., 10., 15., 24.feladatokat), oldal szókincs, oldal nyelvtani rendszerezés A munkafüzet elérhető a címen (Kontakt 2 munkafüzet digitális változata) 11.b osztály Kontakt II. 1-3 lecke szóanyaga és olvasmányai 1. Unsere Wohnung 2. Mein Wohnort 3. Familien mit glieder 4. Personen beschreiben Nyelvtan 1. Dürfen 2. Melléknév fokozása 3. Elbeszélő múlt (praterium) 4. Keltezés 5. Melléknév ragozása (gyenge, erős, vegyes) 12.c osztály Írásbeli: Kontakt 2. tankönyv 5 8- lecke nyelvtana és témái Szóbeli témakörök 1. Familie 2. Wohnung 3. Schule 4. Beruf 5. Mahlzeiten, in der Gaststästte 6. Tagesablauf 7. Einkauf 8. Freizeit Berufswahl 13.a osztály Kon-Takt II lecke szókincse, olvasmányai témák: Ich und der Computer / internet Lebenslauf (im Präteritum erzählen) Personen beschreiben (összehasonlítás) nyelvtan: módbeli segédigék Präterituma a melléknév fokozása, összehasonlítás jelzős szerkezetek: a melléknév gyenge, erős és vegyes ragozása

10 INFORMATIKA formája: gyakorlat 9.osztály Számítógépek csoportosítása: Hardver jellemzői, csoportosítása. Szoftver jellemzői, csoportosítása. A szövegszerkesztő programok A szövegszerkesztő programok fogalma, felülete. Formázás Grafikus elemek kezelése Listakezelés Tabulátorok Táblázatok Körlevél-készítés Prezentáció létrehozás Prezentáció látványelemei Web szerkesztés Weblapok formázása 10.osztály Táblázatkezelés Cellahivatkozás Fájlműveletek Diagramok készítése Statisztikai számítások Adatbázis kezelés Adattábla kezelése Lekérdezések, szűrések Űrlapok, jelentések Könyvtár A könyvek csoportosítása Időszaki kiadványok, Nem nyomtatott dokumentumok Programozási előismeretek Algoritmus 11. osztály Prezentáció Prezentáció látványelemei Diaminta, egyéni animáció, áttűnés, időzítés Web szerkesztés A web szerkesztés módjai Weblapok formázása Weblap címe, háttere. Táblázat használata. Listakezelés, fényújság Adatbázis-kezelés Rendezés Adatok szűrése, keresése Lekérdezések

11 12. osztály Prezentáció Web szerkesztés Adatbázis-kezelés Könyvtár Szóbeli érettségi témakörök 13. osztály Táblázatkezelők Web szerkesztés Adatbázis-kezelés Könyvtár Szóbeli érettségi témakörök ANGOL NYELV formája: írásbeli és szóbeli 9.a osztály New Headway Elementary: az első 4 Unit anyaga 11.c osztály A következő témákból összeállított dolgozat: Igeidők: Present Simple Present Continuous Present Passive Voice (szenvedő szerkezet) Past Simple and Continuous, Future Simple, to be going to-szerkezet Egyéb: Modális segédigék 1: can, should, must have to, be allowed to, Yes, I do/no, I don t etc,(rövid válasz) 12.c osztály A következő témákból összeállított dolgozat: Igeidők: Present tenses (Simple and Continuous), Past tenses (Simple and Continuous), Present Perfect Simple and Continuous Present Passive Voice (szenvedő szerkezet) Egyéb: személyek és személyiségek jellemzése, Öltözék, érzések és érzelmek Otthoni felszerelések és lakberendezés Ház körüli tevékenységek, házimunka 12.b és 13.a osztály Topics/ 1. A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 2. Személyes tervek. 3. Családi élet, családi kapcsolatok. 4. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 5. Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. 6. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 7. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.

12 10.d osztály Topics 8. Ünnepek, családi ünnepek. 9. Öltözködés, divat. 10. Konfliktusok és kezelésük. 11. Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 12. A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 13. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 14. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 15. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 16. Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 17. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 18. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 19. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 20. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 21. Diákmunka, nyári munkavállalás. 22. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 23. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 24. Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód. 25. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 26. Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 27. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 28. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 29. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 30. A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, 31. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok. 32. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 33. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 34. Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Grammar 1. ABC, spelling words 2. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 3. Past Simple, Past Continuous Past Perfect 4. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 5. Active/Passive Voice 6. Direct/Reported Speech 7. Pronouns, Adjectives, Adverbs, Nouns 8. Verbs, all forms of irregular verbs 9. Synonyms, Antonyms 10. Polite request, advice, recommendation, suggestion, complaint 11. Linking words 12. Expressing feelings, emotions 1. Summer holiday, experiences, travelling 2. Giving advice 3. Films, tv programs 4. Our environment 5. Life in future 6. Modern inventions, gadgets 7. Accidents, disasters 8. Ancient monuments, Pyramids

13 9. The Vikings Grammar 10. ABC, spelling words 11. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 12. Past Simple, Past Continuous Past Perfect 13. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 14. Active/Passive Voice 15. Direct/Reported Speech 16. Pronouns, Adjectives, Adverbs, Nouns 17. Verbs, all forms of irregular verbs 18. Synonyms, Antonyms 19. Polite request, advice, recommendation, suggestion, complaint 20. Linking words 21. Expressing feelings, emotions a osztály Topics Grammar Family 1. Jobs 2. School subjects 3. Classroom words 4. Everyday activities, 5. Free time activities 6. A perfect weekend 7. Telling the time 8. House or flat 9. The White House 10. Rooms and furniture 13. ABC, spelling letters 14. Present simple 15. Pronouns 16. Adjectives 17. Nouns: synonyms, antonyms 18. Verbs Társadalomismeret formája: írásbeli és szóbeli A feladat: egy harmincsoros dolgozat források alapján az alább megadott témákban: 12 A. és 11. B Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata A liberalizmus A nacionalizmus A konzervativizmus 10. D osztály Az ókori keleti társadalmak

14 Az ókori keleti uralkodók Az ókori Athén és polgárai Az ókori Róma és polgárai A középkori város Az urbanizáció Történelem formája: írásbeli és szóbeli 9.a osztály Történelem Kísérleti Tankönyv 1. Az őskor és az ókori Kelet 6-34.oldal 2. Az ókori Hellász oldal 3. Az ókori Róma oldal 9.b osztály Történelem Kísérleti Tankönyv 1. Az őskor és az ókori Kelet 6-34.oldal 2. Az ókori Hellász oldal 3. Az ókori Róma oldal 10.a osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 3. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora oldal (Napóleon bukásáig) 10.b osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 10.c osztály Száray Miklós: Történelem A kora újkor története 6-60.oldal 2. A kora újkor története Magyarországon oldal 11.b osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 11.c osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal

15 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 12.a osztály Száray Miklós: Történelem A felvilágosodás és a forradalmak kora oldal 2. Az újjáépítés kora Magyarországon oldal 3. A reformok és a forradalom kora oldal 12.b osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. Az A második világháború oldal 12.c osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. Az első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. A második világháború oldal 13.a osztály Száray Miklós-Kaposi József: Történelem IV. 1. Az első világháború, a forradalmak és a békék 6-47.oldal 2. A két világháború között oldal 3. A második világháború oldal Üzleti tevékenység formája: írásbeli és szóbeli 9.b osztály Tankönyv: Nagy Árpádné, Petrik Krisztina: Gazdasági és jogi környezetünk I. 9.osztály Fejezetek: 1. A gazdálkodás alapfogalmai 2. A gazdálkodás szervezeti keretei Ez a könyvben oldalszám szerint a következő oldalakat jelenti: 8-89.oldal Önismeret formája: írásbeli és szóbeli 11.c osztály : 1 Alapfogalmak és a. személyiség kialakulása. 2. Énkép és jellemzői.(objektív szubjektív önbecsülés, környezeti hatások) 3. Önismeret fejlődését segítő módszerek ( JOHARI ablak, önismereti kerék)

16 4. Személyiség főbb összetevői:a-beállítódás, szükségletek, motívumok, érzelmek,érdeklődés,vérmérséklet,gondolkodás, 5. Alaktan és élettan. Jogi ismeretek formája: írásbeli és szóbeli 12.c osztály 1. Állam és jogelméleti alapfogalmak:jogforrás jogalkotás, jogalkalmazás. 2. Magyarország alkotmánya. 3. Magyar Köztársaság kormánya, feladatai. 4.Az országgyűlés-feladatai jogkörei. 5. Köztársasági elnök feladatai. 6. Állampolgári jogok és kötelességek, gyermekek jogai. 7. Postajog Magyar Posta szervezete és jogi környezete. Földrajz formája: írásbeli 9. évfolyam Nagy Nemerkényi Sárfalvi : Földrajz Helyünk a Világegyetemben ( oldal ) 2. A föld szerkezete és folyamatai ( oldal ) 10. évfolyam Próbáld Ferenc Ütőné: Földrajz A világgazdaság a XXI. század elején ( 6-32.oldal ) 2. Európa regionális földrajza ( oldal ) Fizika formája: írásbeli 9.évfolyam 1. A mechanikai mozgás 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 3. Változó mozgások (átlagsebesség, pillanatnyi sebesség) 4. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 5. Szabadesés 6. Egyenletes körmozgás 7. Bolygók mozgása, Kepler-törvényei 10.b és 11.a osztály 1. Hőmérséklet és a hőmennyiség 2. A szilárd testek hőtágulása 3. Folyadékok hőtágulása 4. Gázok állapotjellemzői 5. Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten 6. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson 7. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton 8. Egyesített gáztörvény 10.c osztály (fejezetek) Dégen Csaba Dr. Fülöp Ferenc Fizika 10. NAT Hidroszféra vízkörnyezetünk fizikája 2. Folyadékok és gázok- hidro és aerodinamikai jelenségek 3. A kék bolygó globális környezi problémák

17 11.évfolyam és 12.a osztály 1. Rezgések leírása, harmonikus rezgőmozgás és kinematikai leírása 2. Rezgésidő. Fonálinga. A rezgési energia 3. Rezgések a valóságban 4. Hullámok terjedése, osztályozása. Hullámok leírása 5. Hullámok visszaverődése, törése 6. A hang 7. Elektromágneses jelenségek 8. Az áram mágneses ereje 9. Erőhatások a mágneses mezőben Ének zene formája: írásbeli 9. évfolyam 1. félév 1. Népi hangszerek ismerete: tekerőlant, tilinkó, kaval, duda, ütőkardon, hegedű, klarinét 2. hat szabadon választott népdal előadása 3. magyar népszokások 2. félév 10. évfolyam 1. félév 1. ókori művészettörténet, hangszerek 2. középkor zenéje: többszólamúság megjelenése, gregorián, kottaírás története 3. históriás ének 4. reneszánsz kor művészete, részletesebben a zenei műfajok, 5. barokk zeneművészet, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Hӓndel, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi élete munkássága, új zenei műfajok 1. Bécsi klasszicizmus jellemzői, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven élete munkássága 2. új műfajok 3. Klasszikus zenekar felépítése, hangszerek, fúvósok története 2. félév 1. Romantikus korszak jellemzői 2. Magyar zene a XIX. században 3. Impresszionizmus 4. XX: század, Bartók Béla, Kodály Zoltán élete, munkássága 5. XX. század zenei irányzatok

18 Marketing formája: írásbeli és szóbeli 10. évfolyam Első félév: tankönyv 6. oldaltól 13. oldalig, 26.oldatól 41.oldalig 11. évfolyam Tankönyv 1-4. fejezet 1. Marketing kialakulása, fogalma, fejlődése 2. Piaci környezet elemzése 3. Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás 4. Piacszegmentálás 5. Tankönyvből, minden fejezetből egy esettanulmány megoldása 12. évfolyam Tankönyv 1-4 fejezet 1. Reklám története, fogalma, funkciói, csoportosítása 2. Reklámjellemzők 3. Vizuális, audiovizuális reklám jellemzői 4. sajtóorgánumok összehasonlítása TK. 63. oldal kérdései alapján. 5. Tankönyvből, minden fejezetből egy esettanulmány megoldása

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Javító és osztályozó vizsga anyaga angol nyelv 11.c Hegedüs Zsuzsa & Jávorszky György. Első félév:

Javító és osztályozó vizsga anyaga angol nyelv 11.c Hegedüs Zsuzsa & Jávorszky György. Első félév: Javító és osztályozó vizsga anyaga angol nyelv 11.c Hegedüs Zsuzsa & Jávorszky György Első félév: Unit 1 : People, family and social life Speaking: - personal details - clothes - body parts - personality

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott Kölcsönözhető tankönyvek 1. évfolyam: olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre FI-501020101 FI-501020102 FI-505010101 AP-011801

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI Irodalom 11. CE 1. Az ókori görög színház és színjátszás 2. Szophoklész: Antigoné 3. Balassi Bálint költészete 4. A reneszánsz színház 5. Shakespeare: Romeo és Júlia

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos)

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) 7.évfolyam 7.a Görög regék és mondák ( Érdemes nyáron beszerezni.) Homérosz: Odüsszeia ( Nem kell a hexameteres szöveget olvasni elég

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori

¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Juhász Gyula, feladatlap. kifejezőeszközök javítási lehetőség: Középkori Magyar irodalom ¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: Középkori kultúra és 1. jegy: 1. jegy: Juhász Gyula, magyar irodalom magyar irodalom Felvilágosodás

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály 9a (nyelvi) ALAPCSOMAG EX-027 Grammarway 3 2159 Egységes Érettségi Fgy. Matematika I. (szürke) 1550 KT-0320

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, a szóbelié 20 perc.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály 9ny ALAPCSOMAG KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 1550 NT-15129/NAT Matematikai,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)!

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)! A megrendelőlapot kérjük 2015. júniu 25 -ig az iskolába visszajuttatni! Az idei évben a KELLO küld díjbekérőt. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd tagozatkód: 10 - emelt szintű angol vagy

Részletesebben

Tanulmányi terület: 01

Tanulmányi terület: 01 Tanulmányi terület: 01 A tanuló neve: Jövő tanévi osztálya: 9. A New English File Pre-intermediate Student's Book New English File Pre-intermediate Munkafüzet CD melléklettel Lagune 1 Kursbuch audio-cd-vel

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

10.A NT-17220/I. 1 110 Ft

10.A NT-17220/I. 1 110 Ft 10.A FI-505051003 "Kémia tankönyv ""B"" 10." 600 Ft 10.A FI-505031001 Biológia egészségtan tankönyv 10. 750 Ft 10.A NT-56498/M/NAT Colores 3. Spanyol munkafüzet CD-melléklettel 1 590 Ft 10.A NT-56498/NAT

Részletesebben

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Szalai Nóra 5 perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Budapest, 2007 Szalai Nóra nori.szalai@5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. info@5percangol.hu Írta és szerkesztette: Szalai

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

1. sz. melléklet: Magyar nyelv és irodalom vizsgakövetelmények. 2. sz. melléklet: Matematika vizsgakövetelmények

1. sz. melléklet: Magyar nyelv és irodalom vizsgakövetelmények. 2. sz. melléklet: Matematika vizsgakövetelmények 17. Mellékletek 1. sz. melléklet: Magyar nyelv és irodalom vizsgakövetelmények 2. sz. melléklet: Matematika vizsgakövetelmények 3. sz. melléklet: Történelem vizsgakövetelmények 4. sz. melléklet: Angol

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek? Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6 Elsőfokú 2005. május 28. 1. Mely x valós számokra igaz, hogy x 7? 13. a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! x 1 2x 4 2 5 2005.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I. 1) Adja meg a Például: 1 ; 8 8 M 1 ; 10 5 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 008. május 06. KÖZÉPSZINT I. nyílt intervallum két különböző elemét! ( pont) ( pont) ) Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!! Műnemek, műfajok ismétlése. Mohácsy féle, Színes Irodalom 9. o. Tk.,17o.-21.o.

Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!! Műnemek, műfajok ismétlése. Mohácsy féle, Színes Irodalom 9. o. Tk.,17o.-21.o. 2015-16. I. negyedév követelmények Tanár/tantárgy 10T 11T 12 Vitószki Judit Magyar nyelv és irodalom Anyanyelvi kommunikáció Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!! Műnemek, műfajok ismétlése. Mohácsy féle,

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit AP-050806 Matematika tankönyv 5. évfolyam I. kötet AP-050807 Matematika tankönyv 5. évfolyam II. kötet AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben

Részletesebben

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft -

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft - 10.A NT-17221 Biológia 10. a középiskolák számára 1 490 Ft - 10.A NT-56498/M/NAT Colores 3. Spanyol munkafüzet CD-melléklettel 1 990 Ft - 10.A NT-56498/NAT Colores 3. Spanyol nyelvkönyv CD-melléklettel

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila II. PORTÉK: Balassi Bálint Berzsenyi Dániel Mikszáth Kálmán Radnóti Miklós III.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2013. november 27. szerda 17.00 Nyílt napok: Vált.!! 2013. november 27-28. szerda-csüt.

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom 1. A kommunikáció 2. A tömegkommunikáció 3. Etikett a kommunikációban 4. Hivatalos szövegek értelmezése 5. Jelek, jelrendszerek

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerő, alkalmazásra képes matematikai mőveltségét, biztosítsa a többi tantárgy

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben