BÁCSKAI VERA A magyar várostörténet-írás a 21. század elején 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCSKAI VERA A magyar várostörténet-írás a 21. század elején 1"

Átírás

1 1 BÁCSKAI VERA A magyar várostörténet-írás a 21. század elején 1 Csaknem két évtizeddel ezelőtt, 1993-ban beszéltem itt, a Nyíregyházi Levéltári Napok rendezvényén a várostörténet módszertani kérdéseiről. Igaz, akkor mondanivalómat elsősorban a mezővárosok kutatásának kérdéseire korlátoztam, megfogalmazva azokat a feladatokat és kívánalmakat, amelyeknek teljesítése elősegítené egy korszerű, tudományos városmonográfia megírását. Példának Nyíregyháza történetét választottam, mert e település forrásainak feltártsága, az addig publikált újabb tanulmányok, kutatási eredmények magas elméleti-módszertani színvonala ígéretes alapnak látszott a monografikus feldolgozáshoz. Nem véletlen, hogy egy összefoglaló várostörténet problémáival foglalkoztam, hiszen ebben az időszakban több város kisebb-nagyobb történész kollektívája terveiben szerepelt többkötetes összefoglalás elkészítése. Az ezekkel szemben támasztott kívánalmak egy részéről esett szó, olyan kérdésekről, amelyek e hosszabb távra tervezett, valóban tudományos, a kor követelményeinek megfelelő vállalkozások szerkesztői és szerzői kollektívák vezérfonalául is szolgálhatott. Újraolvasva akkori előadásomat úgy érzem, hogy természetesen az európai és magyar várostörténet-írás újabb fejleményeinek figyelembevételével módosítva akár meg is ismételhetném az akkor elmondottakat. Egyrészt azért, mert az eltelt két évtized alatt nem utolsósorban a pénzforrások elapadása miatt, de részben egyes szerzők mulasztásai következtében ezek a komoly, tudományosan alaposan előkészített vállalkozások sem valósultak meg teljesen. Csak néhány példát említve: elkészült Kiskunhalas monográfiája, megjelent Szombathely történetének első kötete, a pécsi monográfia előkészítéséül szolgáló forrásfeltárás és kutatás előrehaladásáról számos színvonalas konferencia- és tanulmánykötet tanúskodik. (Itt most figyelmen kívül hagynám a szép számmal, főleg különböző jubileumok alkalmából vagy a millennium bővebb pénzforrásait felhasználva sebtében megjelentetett, a korszerű tudományosságnak sokszor kevéssé megfelelő rengeteg kiadványt, amelynek, bevallom, csak töredékét ismerem. E tekintetben hadd utaljak a Vas megyei várostörténeti munkákról írott kritikámra.) 2 Az összefoglaló várostörténet iránti érdeklődés lanyhulásában azonban a pénzforrások elapadásánál is sokkal nagyobb szerepet játszott, hogy éppen az elmúlt évtizedekben 1 Elhangzott a 17. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon Nyíregyházán, szeptember 23- án. 2 BÁCSKAI Vera: Vas megye várostörténeti munkáinak módszertani kérdései. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, sz (a továbbiakban BÁCSKAI, 2003.)

2 2 érvényesült nálunk is a várostörténet-írásnak az európai történetírásban már valamivel korábban jelentkező útkeresése. A kultúrtörténet, kulturális antropológia, a mikrotörténet, a mindennapok története, a nemek története új kihívásainak vonzásában a várostörténészek is egyre inkább e részkérdésekre fordították figyelmüket. Ezek a tanulmányok valóban emberközpontúak voltak: számok helyett emberekkel, mindennapi életükkel, életstratégiájukkal, sorsukkal foglalkoztak. Ezek a kutatások ugyan jelentős mértékben gazdagították ismereteinket a városi társadalom összetételéről, az egyes csoportok egymás közötti viszonyáról, alkalmazkodási stratégiáiról, mindennapi életéről, hátrányuk viszont az, hogy a témaválasztások sokszor ötletszerűek (vagy forrás-, illetve divatfüggőek) voltak, nem kapcsolódtak sem egymáshoz, sem a választott város gazdasági-társadalmi folyamatai vizsgálatának alapvető kérdéseihez. Érdekes és értékes eredményeik ellenére mozaikszerűek maradtak, és így csak részlegesen szolgálták egy-egy város hosszú távú folyamatainak jobb megértését. A várostörténet-írás mint a történetírás egésze tehát fragmentálódott, a specializálódás fokozódott. Nemcsak a különböző korszakok kutatói, hanem az egyre inkább önálló részdiszciplínává önállósuló speciális problémák iránt érdeklődő szakemberek is egyre inkább elkülönülnek. Ezt a fragmentációt bizonyítja a nemzetközi és hazai várostörténeti konferenciák programjának alakulása, a szekció számának fokozódó túlburjánzása. Az Európai Várostörténészek Egyesületének első, évi amszterdami konferenciáján még csak két-két párhuzamos szekciót szerveztek, 1996-ban Budapesten már 24 téma volt napirenden, az idei genti konferencián viszont 73 szekció és 3 kerekasztalvita szerepel a programban. Hasonló jelenség tapasztalható nálunk is: 1993-ban a Hajnal István Kör debreceni várostörténeti konferenciáján 3 szekcióban 15, idén Kőszegen 11 szekcióban csaknem 60 előadásra került sor. Mindez egyrészt örvendetes, amennyiben a várostörténet iránt érdeklődők rohamos gyarapodását mutatja, másrészt önmagában e számok jelzik, hogy ilyen körülmények között érdemi vita aligha várható. A valaha valamelyes egységet is kovácsoló nagy paradigmák kora lejárt. Az egykor élénk vitát kiváltó kérdések, mint a város definíciója, urbanizáció, modernizáció és városfejlődés összefüggései, a parazita és generatív város, vagy az, hogy a város a gazdasági társadalmi politikai folyamatok független vagy egy átfogó rendszer függő eleme, ha nem is tűntek el teljesen, de háttérbe szorultak. A nagy, nemzetközi konferenciákon is kevesebb az átfogó, elméleti és módszertani vita, igazi eszmecserék inkább a kisebb workshopokban folynak, és kevésbé publikusak.

3 3 A kultúrtörténeti vagy posztmodern irányzat az 1990-es évek kezdete óta egyre erőteljesebb térhódítása természetesen nem jelenti azt, hogy a kulturális megközelítés vált a várostörténet-írás meghatározó irányzatává, mint ahogy korábban a társadalomtudományos irányzat sem vált domináns ágává, számszerűen ugyanis ma is többségben vannak a tradicionális utat követő várostörténeti munkák. De ahogy annak idején a ma már régi új - nak titulált kvantitatív, strukturalista, társadalomtudományos várostörténet-írás nyitott új perspektívákat, ma a kultúrtörténeti irányzat tűnik a megújulás letéteményesének, noha e szerepéhez sok kutató szkeptikusan viszonyul. A továbbiakban röviden összefoglalnám, hogy mik voltak azok a fő kérdések, amelyeket a strukturalista régi-új várostörténet nem tudott megvilágítani, amelyek feltárását az új szempontú megközelítés céljául tűzte. Kitérnék arra is a magam szubjektív módján, hogy ezek a vizsgálatok eddig mennyire voltak képesek eleget tenni az elvárásoknak. Az 1990-es évek útkeresését többek között az inspirálta, hogy az erősen komparatív jellegű kvantitatív, strukturalista várostörténet-írásban az összehasonlítás, a generalizálás, a közös jellemzők feltárása során elveszett az egyes városok egyedisége, a város specifikuma és maga a városlakó ember is. A korábbi vizsgálatokban a figyelem a népességszámra, foglalkozási megoszlásra, funkcióik gazdagságára és hatósugarára, az iparosításban és modernizációban betöltött szerepük közös vonásaira összpontosult. A tipizálások ugyan finoman differenciálták a különböző csoportokba sorolható városok különbségeit, de a csoportokon, kategóriákon belül már nem ügyeltek az egyedi jellegzetességekre. A várostörténet mindinkább összeolvadt a társadalomtörténettel, és inkább a makrojelenségek helyi vizsgálati terepévé, mint a városi társadalom specifikumának kutatásává vált. A generalizálás, a közös jegyek kimutatása során elsikkadt az a fontos tény, hogy minden város egyedi, sajátos, belsőleg koherens társadalmi organizmus, olyan külön entitás, amelyet csak a maga egyedi minőségének ismeretében érthetünk meg. A város e specifikuma iránt a középkori és kora újkori város kutatói sokkal nagyobb érzékenységet mutattak, mint a modern városokkal foglalkozó történészek, hiszen e korszakban sokkal hangsúlyosabb volt az autonóm város önállósága, függetlensége, egyértelműbb, hogy ezek a városok többé-kevésbé zárt univerzumot képeznek. A század kutatói viszont úgy vélték, hogy az állam növekvő befolyása olyannyira uniformizálta a városok szervezetét, életét, oly mértékben korlátozta autonómiájukat, hogy kérdéses, vajon lehet-e a 20. században a városról, mint önálló, sajátos entitásról beszélni. E kételyt erősítette az a körülmény is, hogy a rohamos urbanizáció a városi életforma elemeit a vidékre is kiterjesztette, csökkentve ezzel város és vidék korábbi éles elválását ban Anthony

4 4 Sutcliffe egyenesen úgy fogalmazott, hogy 1914 után, amikor az állam saját kezelésbe vette a városokat, a város eltűnt. 3 Azaz e nézet szerint a városnak csak az államtól való függetlenség esetén lehet önálló szerepe. E szkepticizmust csak erősítette a városi lakosságnak a 20. század elején egyre erőteljesebb kivándorlása a városokból, amelyet P. Clark 2009-ben megjelent, az európai várostörténetről szóló, nagy korszakot felölelő összefoglaló munkájában egyenesen igaz átmeneti dezurbanizációs jelenségnek tekintett. 4 Ma már a várostörténészek többsége tagadja, hogy a modern város, annak ellenére, hogy autonómiája, játéktere sokkal korlátozottabb, mint elődeié volt, makrofolyamatok függő változójává, karakter nélkülivé vált volna. Vizsgálataik azt bizonyítják, hogy a város nem egyszerűen passzív befogadója a gazdasági, társadalmi, politikai aktivitásnak, hanem ezen erők interakciójának színhelye, és ezeknek a tényezőknek az összjátéka sajátos, karakteres, egyedi formációkat hozhat létre. A kormányzati irányelvek nem érvényesülnek akadálytalanul: a városok ellenállása, alkalmazkodása, illetve bizonyos mértékű független döntési lehetősége nem szűnt meg a nemzetállamok létrejöttével, hanem sajátos alkalmazkodási formákat alakítottak ki a helyi és központi akarat ellentétéből fakadó feszültségek levezetéséhez. A város függetlensége leginkább a város fizikai és társadalmi szerkezetének összefüggéseiben, a természeti környezet megőrzésében mutatkozott meg. A városi tér és az épületek nagymértékben formálják az emberek életét, viselkedését, észlelését és nem utolsósorban a várospolitikát. Nagy szerepük van a modern városi identitástudat amely nem tévesztendő össze a középkori városi polgár partikularizmusával kialakításában és megőrzésében. A város Rodger találó megfogalmazásában kaleidoszkópszerű és sűrített emlékezet, amely épületeivel, tereivel, színeivel és szerkezetével mintegy összegzi a városlakók megélt tapasztalatait. 5 A lakosság mentális térképe városáról ugyan eltérő, de a térszerkezet és az épületek értékeket szimbolizálnak, hagyományokat visznek tovább, jelentést hordoznak. E jelentések megfejtése nemcsak a modern város kutatóinak feladata; a várostervezésnél a városigazgatás sem hagyhatja ezeket az értékeket figyelmen kívül. A várospolitika e területen rendelkezik a legnagyobb önállósággal, de a megőrzés és újítás a városlakók kezdeményezésének is egyik fontos területe, hiszen a várostervezést erőteljesen befolyásolja a civil akarat, részben a privát építkezések révén, részben azáltal, ahogy a különböző társadalmi csoportok érvényesíteni törekednek saját elvárásaikat és 3 Idézi Richard RODGER: In pursuit of the indefinable? The urban variable reconsidered. In: Steinar Supphellen (ed): Urban History. The Norwegian Tradition in a European Context. A report from the Conference in Urban History in Trondheim Department of History. Norwegian University of Science and Technology NTNU. Trondheim, (a továbbiakban RODGER, 1998.) Peter CLARK: European Cities and Towns Oxford University Press, RODGER,

5 5 elképzeléseiket. A kettő közötti konfliktusok feloldása is a városvezetés autonóm ügye és a megoldások is különbözők. E megfontolások vezettek a városi tér újszerű megközelítésének térhódításához, amelyet magam is a városi specificikumok egyik legjobb megközelítésének tekintek. Az épített környezet, az utcahálózat alakulása korábban sem kerülte el a történészek figyelmét, ezek a topográfiai jellegű tanulmányok azonban többnyire megrekedtek a leírás (és térképen való ábrázolás) szintjén. Az utóbbi években egyre nagyobb teret kaptak a korábban inkább az építészet- és művészettörténészek terrénumának számító városépítészeti munkák, és a várostörténet-írás kezdett kiemelt figyelmet szentelni a városrendezés, várostervezés, a környezetvédelem kérdésének, amely korábban az urbanizációs szakemberek főleg jelenkorra és a közelmúltra vonatkozó vizsgálatainak tárgya volt. A vizsgálati szempont azonban más volt, mint az említett tudósok esetében: a történészeket elsősorban társadalmi és privát tér kérdései, a városi térszerkezet és épített környezet identitásformáló hatása, a városlakók és ide látogatók percepciójának, a városok önreprezentációjának kérdései foglalkoztatják. Érdekes tanulmányok jelenítik meg a különböző társadalmi csoportok és más-más korosztályok mentális térképét, amely szorosan kapcsolódik az épített környezet különböző pontjaihoz. Más dimenzióba került a városigazgatás kutatása is: a hagyományos, intézménycentrikus szempontot ugyan már korábban felváltotta a városvezetés társadalmi összetételének, társadalmi hátterének vizsgálata, ma már elsősorban a várospolitika mechanizmusa került a vizsgálódások homlokterébe. Mindebben nem kis szerepet játszott az a tény, hogy a korábbiakkal szemben mind a honi, mind az európai történetírásban egyre inkább előtérbe került a modern város problematikája mind a várostörténeti folyóiratok hasábjain, mind az Európai Várostörténészek Szövetségének konferenciáin. Míg a kezdetekben, az 1990-as évek elején a konferenciák szekcióinak kevesebb, mint 10%-a foglalkozott a modern századi városok problémáival, a 90- es évek közepétől már a szekcióüléseknek mintegy fele e kérdéskörről szól. A modern város problémái nemcsak a történeti városok hasonló szempontú vizsgálatára ösztönöztek, de szemléletváltozást is eredményeztek, amennyiben áttörték a kora újkori és modern város közötti egykor éles, de már évtizedek óta megkérdőjelezett cezúrát. Ma már tarthatatlanná vált az a felfogás, amely a kora újkori várost a középkori hanyatló folytatásának, a modern várostól élesen különböző entitásnak tekintette. Ezt tanúsítja többek között az is, hogy a várostörténeti konferenciákon egyre gyakoribb a kora újkori és modern város problémáinak együttes vizsgálata, és itthon is gyarapodnak a modern városról szóló munkák.

6 6 A modern város vizsgálatának növekvő súlya a várostörténetben persze nemcsak a kultúrtörténeti szemlélet térhódításának eredménye: szerepe volt az urbanizáció következményeivel, a városi élet új jelenségeivel kapcsolatos aktuális problémáknak is, hiszen a helytörténet kereteit meghaladó várostörténet-írás mindig is gyorsan reagált az urbanizációs jelenségekből fakadó kihívásokra. Jellemző, hogy éppen a globalizációnak a metropolisokra gyakorolt hatásáról egy 2002-ben, szűkebb műhelybeszélgetés keretében folytatott eszmecsere 6 vetett fel fontos elméleti és módszertani kérdéseket, sokkal élesebben exponálva ezeket, mint a nagy konferenciák előadásai. Nem véletlen, hogy a környezet, a környezetvédelem kérdései is újabban kaptak nagyobb hangsúlyt, és nemcsak a modern, hanem a történeti városok vizsgálatában is. És talán nem megalapozatlan az a feltevés, hogy a modern turizmus is ösztönözhette az olyan vizsgálatokat, mint például Peter Borsay kitűnő, újszerű monográfiáját Bathról, 7 melynek történetét azon keresztül mutatja be, hogyan reprezentálta magát a város, és hogyan jelent meg a különböző korszakok városleírásaiban, turisztikai kalauzaiban, hogy érzékelte városát a helyi lakos, hogy az ide látogató, különböző társadalmi csoportokhoz tartozó vendég, mi volt virágzásának, majd háttérbe szorulásának titka. A város önreprezentációjának kérdése nálunk még kevéssé keltette fel a történészek figyelmét. Pedig a szaporodó fesztiválok, városi kulturális napok, valamint a múltban gyökerező, de évtizedeken át szüneteltetett vallási, néprajzi jellegű ünnepségek (pl. a mohácsi busójárás) újraélesztése, vagy új, lassan hagyományossá váló újabbak feltalálása (pl. a szombathelyi történelmi karnevál) kiváló terepül szolgálhatnának az ilyen vizsgálatoknak. Vajon ezek csupán turisztikai, turistacsalogató látványosságnak tekinthetők-e, vagy hozzájárulnak-e és milyen mértékben a városi identitás megerősítéséhez? Mit jelent a látogatónak, és mit a város lakosságának? A hagyományos forma vajon a régi hagyományt eleveníti-e fel, vagy ezek ma új, más érzelmi töltetet kapnak? A kultúrtörténeti megközelítés tehát kétségtelenül új szemléletet, új dimenziót hozott a várostörténet-írásba, de legalábbis Magyarországon véleményem szerint még nem tudta pótolni azt a hiányt, amelyet a strukturalista várostörténettől számon kért, nevezetesen: az egyes városok specifikumának, sajátos egyedi belsőleg koherens organizmusának bemutatását. A városi kultúrtörténetet is utolérte a városi társadalomtörténet végzete: a város a legtöbb esetben a kutatandó kérdéseknek nem tárgya, hanem elsősorban kedvező 6 Lásd BÁCSKAI, Peter BORSAY: The Image of Georgian Bath, Towns, Heritage and History. Oxford University Press, 2000.

7 7 forrásadottságai, társadalmi diverzifikáltsága révén, pusztán színhelye. Ha a történelmet és ezen belül a várostörténetet csak különálló történetek összességeként fogjuk fel, és elvetjük az összehasonlítás, az összehasonlíthatóság lehetőségét, hogyan határozható meg egy-egy város specifikuma, hogy tárhatók fel azok a tényezők, amelyek lakóinak mentalitását, identitását meghatározták. A város mentális térképét mint vizsgálati szempontot magam is igen gyümölcsözőnek tartom, amely meggyőzőbb, finomabb, sokoldalúbb képet ad a különböző városrészek, utcák jellegéről, mint azok társadalmi összetételét, épületeit ecsetelő leírások. De nem véletlen, hogy az emberek érzékelését, tapasztalatát a kutatók szükségesnek látják bizonyos kemény adatokkal is megtámogatni, magyarázni. És az egyes emberek mentális térképének kialakítását vajon nem befolyásolják-e más településekről faluról, más városokból hozott tapasztalatok? Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy az új megközelítés nem hatott gyümölcsözően a várostörténet-írásra. Az új, emberközpontúbb szemlélet új nézőpontokkal, új tematikával gyarapította, olyan jelenségekre hívta fel a figyelmet, amelyek a strukturalista várostörténet figyelmen kívül hagyott, a szövegelemzésnek olyan finom módszereit dolgozta ki, amelyek nem voltak jelen a strukturalista történetírás eszköztárában. Egyre inkább az a véleményem, hogy a város specifikumának feltárására egy megújult városbiográfia a legalkalmasabb műfaj. Nem a régi, a fontos és lényegtelen események tömegét felsorakoztató krónika-típusú, s nem is a városi jelenségeket, gazdasági, társadalmi folyamatokat a teljesség igényével, tematikus, egymástól elkülönülő, sok esetben teljesen elütő fejezetekben megvilágító sokszerzős, vaskos, többkötetes városmonográfiákra gondolok. Olyan új típusú városbiográfia kialakítására van szükség, amelynek vezérfonala a vizsgált város sajátosságainak, egyediségének kimutatása. Akár olyan megújult formában módon, mint azt Borsay tette említett könyvében, tehát hogy a város hogyan reprezentálja önmagát. Felhasználva mind a kultúrtörténeti, mind a korábbi társadalomtudományos szemléletű munkák, tanulmányok szempontrendszerét, módszereit, eredményeit. Végezetül nem hagyhatók figyelmen kívül a digitalizáció felhasználásával a virtuális város vagy várostörténet alkotására irányuló, egyelőre még szórványos kísérletek. E műfaj még csak születőben van. Ígéretes kezdeményezések születtek a skandináv országokban, ahol hagyományos városbiográfiák mellett már a múlt század kilencvenes éveiben megjelentek a fent vázolt célkitűzéseket szem előtt tartó, érdekes és tanulságos kísérletek a digitalizálás, a virtuális város megjelenítése terén is. Magam is láttam egy példáját: Stockholm egy munkáskerületének virtuális megjelenítését. A térkép egyes pontjaira kattintva, megismerhetjük a tér, az épület különböző korszakokból származó ábrázolásait, de azt is

8 8 megtudhatjuk képi és szöveges ábrázolásban kik laktak ott, meddig, mi volt a foglalkozásuk, s ha a források lehetővé tették, egész családfájukat is. E műfaj, szerintem, a városi identitástudat érzelmileg is jobban megalapozott erősítését jelentheti, mint az írott várostörténetek. A projekt tudomásom szerint azóta is folytatódik, és hasonló programok vannak folyamatban Matthew Davies vezetésével Londonban és még Antwerpenben is. Nyilvánvaló, hogy az új műfaj kikristályosodása időbe telik, annál is inkább, mert kialakítása sokoldalú elméleti és módszertani felkészültséget, sőt mondhatnám különös képességeket, invenciót, és nem utolsósorban sok pénzt és időt igényel. Olyan ismereteket, amelyek a jelenlegi, tematikai és módszertani szempontból sokszínű, pluralista, sőt eklektikusnak is mondható várostörténet-írásból bőven meríthetők.

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

Do not cite without authors permission.

Do not cite without authors permission. 1 Dr. Benke Magdolna A vállalati képzési rendszerek alakulásának főbb tendenciái Magyarországon az ezredforduló időszakában 1 Bevezető A vállalati képzési rendszerek, azon belül elsődlegesen a munkáltatók

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Az információs társadalom

Az információs társadalom Az információs társadalom Az információs társadalom Az elmélettõl a politikai gyakorlatig Tankönyv Gondolat Új Mandátum, Budapest, 2007 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu

Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu A 80-as generáció Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu A kötetet szerkesztette: Tarr Ferenc Borító: Jekl Dóra Tördelés:Tamás László Tartalom Alpár Balázs Langmár Péter Tarr Ferenc:

Részletesebben

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát Természettudományi és Technológiai Kar A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON Doktori (PhD) értekezés Kovács András Donát Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács

Részletesebben

XW 1 B I B ««M i RENDI TARS ADALOM - POIGARITARSADAIOM

XW 1 B I B ««M i RENDI TARS ADALOM - POIGARITARSADAIOM 2. RENDI TARS ADALOM - POIGARITARSADAIOM XW 1 B I B ««M i KIIAllS - MODSIIIIIH -ÍTIU.1987- RENDI TARSADAIOM - POIGARI TARSADAIOM m m i i B i f f l s i m m i RENRI TARSADAIOM - POIGARI TARSADAIOM RENDI

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Miskolc, 2013. Előszó A napjainkat

Részletesebben

Magyar Tudomány. A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet. A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat?

Magyar Tudomány. A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet. A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat? Magyar Tudomány A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat? 2007 9 1111 Magyar Tudomány 2007/9 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona e könyv elkészültét a következő műhelyek tevékenysége segítette: az eredetileg Népművelési Intézet, majd Országos Közművelődési

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak...

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak... Kuti Éva Hívjuk talán nonprofitnak... TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA A SZERZŐ ELŐSZAVA 1. FEJEZET BEVEZETÉS 2. FEJEZET TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK Jótékonysági intézmények és önkéntes szervezetek a török

Részletesebben