Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008."

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008. CÍM: Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata Törvényességi véleményezésre bemutatva: Meghívottak: - REGIOPLAN Környezet és Településtervező Kft. Győr, Apáca u Pekkerné Szabó Piroska vezető településtervező

2 Előadó: Kuslits Tibor Tisztelt Közgyűlés! Hosszú előkészítő munka, többszöri kényszerű leállás, lakossági egyeztetés, a folyamatosan érkező lakossági észrevételek feldolgozása, majd az eljárási rend jogszabályi előírásainak változása településrész fejlesztési koncepció, településfejlesztési döntés utólagos elkészítése után év elejére készült el az a véleményezési dokumentáció, településrendezési terv tervezet, melynek egyeztetése nyomán jelen rendelettervezet, a Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának tervezete megszületett. Az előterjesztett településrendezési terv elvi alapját képező koncepció Városfejlesztési Bizottság által jóváhagyott alapelvei a következők voltak: 1. A bányász-településcsoport létrejöttének településképző energiái a bányászatból magából származtak. A bányászat több, mint félévszázados felhagyása után a településcsoport fennmaradásának és fejlődésének új irányait meg kell határozni. Ezek Brennbergbánya és környezete esetében a Sopron sajátos szatellit lakóterületi funkciója mellett az üdülőfalu, a rekreációs-turisztikai, egészségügyi és szociális funkciók meghatározó volta. 2. A településcsoport legfontosabb értéke a különleges természeti környezetben, sajátos táji világban, gazdag flórában és faunában rejlik. A településcsoport fejlesztésének alapelve kell legyen ezen értékek védelme, fenntartása, ahol szükséges, rekonstrukciója. Az épített környezet fejlesztési lehetőségei nem sérthetik a környezet sajátos értékeit, ugyanakkor ezen értékeket hozzáférhetővé, láthatóvá, megtapasztalhatóvá és érzékelhetővé kell tenniük. 3. Megvizsgálandó az épített környezet története, tradíciói, építészeti karaktere és a karakter meghatározó elemeinek számba vétele. Az építészeti tradíciók, építési hagyományok és a karakter meghatározó elemeinek, a beépítések jellegének fenntartásáról és az új építés során kötelező alkalmazásáról, multiplikálásának elősegítéséről a szabályozásnak gondoskodnia kell. 4. Tisztázandók a településcsoport közlekedési rendszerének fogyatékosságai, elégtelenségei, megoldatlanságai. Ezen megoldatlanságoknak olyan korrekciójára kell a szabályozásnak megoldást kínálnia, mely tartós és az első pontban jelezett környezetitáji alapértékek sérelme nélkül valósítható meg. 5. A településcsoport kettős természetének megfelelően a lakóterületi és turisztikai-üdülési-rekreációs jellegű egységeknek hálózatba kell

3 rendeződnie, mégpedig oly módon, hogy a zöldbe ágyazottság révén az egymásra gyakorolt zavaró hatás a minimális legyen. 6. A természetjárás meghatározó eleme a kerékpáros turizmus. Ennek elősegítése érdekében a teljes terület kerékpáros bejárhatóságára a tervnek megoldást kell kínálnia. 7. Meg kell vizsgálni az egykori vasútvonal turisztikai célú rekonstrukciójának lehetőségeit. 8. Az elmúlt évtizedek a természeti és épített környezet jelentős erózióját, sérelmét hozták magukkal. Meg kell keresni a táji sebek és az épített környezet idegen, zavaró, tájképet romboló elemei kiküszöbölésének lehetőségeit. Ez azt is jelenti, hogy a korábban tervbe vett, de meg nem valósult és a fenti elvek szem előtt tartása mellett nem kívánatos beépítési, fejlesztési lehetőségeket felül kell vizsgálni és az Önkormányzat teherviselő képességének határáig a nem kívánatos részleteket törölni kell a fejlesztési lehetőségek közül - a táji rehabilitáció lehetőségének biztosításával. 9. Az egykori bányászati múlt még létező, bemutatható, vagy rekonstruálható építményeit meg kell határozni és bemutathatóságuk lehetőségét biztosítani kell. 10. A tájkép roncsoltságának döntő elemei a kontroll nélkül megépített és elhelyezett, helyenként feltűnően igénytelenül megvalósított melléképületek sokasága. Az építési szabályzatnak gondoskodnia kell a melléképületek és építmények kötött és korlátozott megvalósításáról, valamint a legbántóbb és legotrombább elemek kártalanítás melletti bontására is javaslat kell szülessék. 11. A településcsoport központja Brennbergbánya központi tere. Ennek a területnek beépítése nem kívánatos, ennek korábbi lehetőségét nem szabad fenntartani, ugyanakkor a jelenleg nem érzékelhető főtér jelleget térrendezés és a peremek mentén funkcionális és építészeti értelemben jelentős épületek elhelyezhetőségével lehetővé kell tenni. 12. A természeti környezet értékeinek védelme, továbbfejlesztése és az illeszkedés érdekében a zöldfelületek kialakítására magán és közterületen egyaránt a tájban honos növényfajok megjelölésével beültetési kötelezettségre kell javaslatot tenni. 13. A kialakuló és részben utólag kialakított telekstruktúrát úgy kell finomítani, hogy az ösztönös, véletlenszerű és rendezetlen területhasználat csak a rendezettség érdekében feltétlenül szükséges mértékre korlátozódjon. 14. Meg kell vizsgálni a még álló épületek építészeti értékeit, kvalitásait és a táj építészeti tradícióit hűen hordozó épületeket a már védett épületek sorában -helyi védelem alá kell vonni.

4 Az elkészült tervezet a fenti alapelvek szem előtt tartásával, azok minél teljesebb megvalósításának szándékával született. Az érintettek kérései, kezdeményezései már 1993-ban, a korábbi rehabilitációs rendezési terv elfogadása óta érkeztek és még a jelen előterjesztés készítése közben is érkeznek. Ezek mérlegelését és a szabályozásba való beépítésének folyamatát azonban egyszer meg kell állítani ez történik most és a rendelkezésre álló információk és megfogalmazott településfejlesztési szándékok alapján a törvényi előírások szerint kidolgozott településrendezési tervet a döntéshozó elé kell terjeszteni. Általános megjegyzésként hangsúlyozni szükséges, hogy jelen terv a korábbihoz, tehát Brennbegbánya és környéke rehabilitációs rendezési tervéhez képest úgynevezett fejlesztési területeket nem tartalmaz, vagyis e tervben a belterületi határ nem változik és beépítésre nem szánt területek építési területté minősítése sehol sem történik. A jelen terv konzervatívnak, vagyis értékmentőnek, a természeti környezet fenntartására törekvőnek tekinthető már csak azért is, mert több esetben többek között Brennbergbánya főterén is korábban beépítésre szánt és az Önkormányzat tulajdonában lévő területek (ezek általában ún. intézményi területek voltak), melyek az elmúlt több mint tíz év alatt nem került felhasználásra, mint beépítésre nem szánt zöldterületek kerültek átminősítésre. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett rendeletet megalkotni szíveskedjék. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 53. (1) bekezdése alapján egyszerű, az előterjesztett rendelettervezet elfogadásához az SZMSZ 53. (2) bekezdése a) pontja alapján minősített többség szükséges. Határozati Javaslat: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek területének területfelhasználási rendjét e határozat 1. sz. mellékletét képező Területfelhasználási helyszínrajz című, TSZ-J jelű, Rp.I munkaszámú terven ábrázoltaknak megfelelően, a határozat 2. sz. mellékletét képező Településszerkezeti leírás című dokumentumban foglaltak szerint állapítja meg. Egyúttal SMJV Településszerkezeti Tervéről szóló 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozat fenti területre vonatkozó előírásai hatályukat vesztik. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: december 15.

5 Sopron, október 30. Dr. Fodor Tamás Polgármester Melléklet: - Állami Főépítész /2008 sz. levele A./2008. ( ) sz. Kgy. határozat 2. sz. melléklete Településszerkezeti leírás Sopron-Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek a Soproni-hegységben, a Soproni Tájvédelmi Körzet részeként, NATURA 2000 kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területként, a harmonikus táj- és településfejlődés eredményeként kialakult és fenntartandó települések. Fejlesztésüket és fenntartásukat a táji, természeti, települési, építészeti-műszaki értékek védelmével, megőrzésével együtt kell biztosítani. A tervezett településszerkezeti változások következtében az érintett területek biológiai aktivitásértéke nő, e szempontból a területfelhasználási módosítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. 1. Közlekedésszerkezet 1.1. Városrészek közötti közlekedési hálózat Meglévő Országos mellékút: - Brennbergbánya Görbehalom Sopron közötti sz. közút Települési mellékút: - Brennbergbánya Ó-Hermes-Új-Hermes közút - Ágfalva-Hidegvízvölgy-Görbehalom közút Tervezett: Települési mellékút: út országhatár között Ritzing (Récény) felé Brennbergbánya Ó- Brennbergi út egy szakaszát felhasználva - Brennbergbánya központ Új-Hermes országhatár között Ilona akna felé a volt műszaki zár nyomvonalát felhasználva Kerékpárút - Ágfalva felől Brennbergbányáig görbehalmi becsatlakozással a volt kisvasút nyomvonalán, Brennbergbányától Új-Hermesig a meglévő települési

6 mellékút nyomvonalán, Új-Hermestől az országhatárig a tervezett települési mellékút nyomvonalán. Kiváltandó: Települési mellékút - Brennbergbánya Ó-Hermes Új-Hermes közötti közút a tervezett Brennbergbánya központ Új-Hermes közötti települési mellékút kiépítése után 1.2. Városrészeken belüli közlekedési hálózat BRENNBERGBÁNYA Gyűjtőút meglévő nyomvonalon: Ó-Brennbergi út Gyűjtőút tervezett nyomvonalon: a központból, a Soproni utat az Ó-Brennbergi úttal összekötő út

7 2. Területfelhasználás BRENNBERGBÁNYA BELTERÜLETE Településközponti vegyes terület - A Soproni úttól északra eső területek elsősorban városrész és a településcsoport alapellátó intézményei számára. Kertvárosias lakóterület A kialakult beépült és be nem épült telkeket magába foglalóan. A kertvárosias lakóterületen biztosítani kell a meglévő, többlakásos lakóépületek fennmaradásának lehetőségét. Az újonnan beépülő telektömbök telkein legfeljebb kétlakásos lakóházak építését lehet megengedni. A kertvárosias lakóterületen biztosítani kell a sportolási igények kielégítését, sportterület kijelölését. Üdülőházas üdülőterület az Ó-Brennbergi út Márta sor belterületi határ közötti be nem épült terület egy része. Szabályozás eszközeivel biztosítani kell, hogy az üdülőházas üdülőterület beépítéséből adódó terhelés ne haladja meg a lakóterületi felhasználásból adódó terhelés mértékét. Különleges terület A temető területe. Zöldterület Közpark elsődlegesen díszparki funkcióval a központban tervezett parkterület. Közpark elsődlegesen pihenő, játék funkcióval a Régi iskola sor és a Sárgaház sor közötti, valamint a Kovács árok köz Kuruckereszt telep utca közötti parkterület. Erdőterület Védőfunkcióval a - Soproni úttól keletre - Soproni út végénél - Hermesi úttól keletre - Harang utca fölött - Márta sor fölött - Kuruckereszt telep végénél - volt körház mögött lévő, beépítésre alkalmatlan terület. Közlekedési terület Az Ó-Brennbergi út régi autóbuszforduló területe.

8 GÖRBEHALOM BELTERÜLETE Településközponti vegyes terület A városrész kereskedelmi, szolgáltató, ellátó létesítményei számára. Lakóterület Kisvárosias lakóterület A volt bányászotthonok telke. Kertvárosias lakóterület A kialakult beépült és be nem épült telkeket magába foglalóan. A kertvárosias lakóterületen biztosítani kell a meglévő, többlakásos lakóépületek fennmaradásának lehetőségét. Az újonnan beépülő telektömbök telkein legfeljebb kétlakásos lakóházak építését lehet megengedni. Erdőterület Szociális, turisztikai erdő a meglévő erdőterület, amelyen lehetőséget kell adni erdei pihenő és sportépítmények elhelyezésére. Vízgazdálkodási terület A patakok medre. ÚJ-HERMES BELTERÜLETE Településközponti vegyes terület a volt határőr laktanya területe. A terület elsősorban szociális, egészségügyi célokra használható fel. Lakóterület Kisvárosias lakóterület - a többlakásos házak területe Kertvárosias lakóterület A kialakult beépült és be nem épült telkeket magába foglalóan. A kisvárosias lakóterület melletti kertvárosias lakóterület továbbra is kertként használható fel. A kertvárosias lakóterületen biztosítani kell a sportolási igények kielégítését, sportterület kijelölését. Üdülőházas üdülőterület Az üdülőházas üdülőterületen kemping létesíthető. Erdőterület Védőeerdő a már beerdősült terület.

9 Ó-HERMES BELTERÜLETE Falusias lakóterület A kialakult beépült és be nem épült telkeket magába foglalóan. Erdőterület A többi, beerdősült, beépítésre alkalmatlan terület. Közlekedési terület Az autóbuszforduló területe. 4. Értékvédelem A városrészek kialakult közlekedési és telekszerkezetének, jellemző terepviszonyainak megőrzését a szabályozás eszközeivel biztosítani kell. A fő kilátópontokról a védendő látványelemek védelmét a szabályozás eszközeivel biztosítani kell. Fő kilátópontok: BRENNBERGBÁNYA - a Borbála telep feletti pont északnyugaton - a Borbála telep feletti pont a volt műszaki zár vonalán - a kéménynél - Soproni út Hermesi út csatlakozásánál - az iskola előtt - a Harang utca feletti dombtetőn - az Ó-Brennbergi út Kuruckereszt utca csatlakozásánál. Védendő látványelemek: objektumok: - a kémény és környezete - a templom - a harangláb gerinc: - a Harang utca feletti - a Soproni út Ó-Brennbergi úttól délkeletre, délre lévő, a belterületi határral párhuzamos vonal domboldal: - a Harang utca, Felső sor fölötti - a Soproni úttól észak-nyugatra lévő, a településközponti, vegyes területeket magába foglaló

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET BUDAPEST A RÖVIDÍTÉSEK 4. 1. FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI HELYZETFELTÁRÓ FŐVÁROS ÉS BUDAPEST OTÉK 2. HELYZETÉRTÉKELŐ RENDEZÉSI ELTÉRÉS FŐVÁROS A 111. TELEPÜLÉSSZERKEZETI MELLÉKLETEK HELYZETELEMZŐ RENDEZÉSI

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben