Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát segítő dokumentum Szerzők: Andiné Csorba Klára Durgonics Ildikó I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Kollégium Szekszárd, április 14. 0

2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Elméleti háttér a munkánkhoz 2.1. Mi a szociális kompetencia? 2.2. A szociális kompetencia elemei 2.3. A fejlesztendő szociális kompetencia területek 2.4. A szociális kompetenciaterület kompetenciacsoportjai 3. Intézményünk pedagógusainak hitvallása 4. Kollégiumi nevelésünk egyik kiemelt fejlesztési területe 4.1. Tevékenységünk szociális kompetenciafejlesztés területen 4.2. Fentebbi kompetenciák fejlesztésének különböző színterei kollégiumunkban 4.3. A kollégiumi nevelés országos alapprogramja által előírt csoportfoglalkozások témakörei 4.4. A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma az évfolyamokon 4.5. A szociális kompetenciafejlesztés tartalmi elemei önismeret témakörben 4.6. A kompetencia fejlesztés fókuszai 4.7. Eredményességünk kritériumai 4.8. Módszereink, tanulásszervezési eljárásaink A tanítás-tanulás klasszikus módszerei Korszerű, interaktív, részvételen, személyes tapasztalatokon, saját élményen alapuló módszerek 4.9. Tanulóink fejlődésének értékelése Kedvező pedagógiai környezet 5. Kapcsolódási pontok pedagógiai programunk további tartalmi dimenzióihoz 6. Segédanyagok a fejlesztő munkához Melléklet: 7 ötletbank 1

3 1. Bevezetés Intézményünkben februárjától a tematikus csoportfoglalkozás mellett új tartalmi elemként szerepel a kompetenciafejlesztő foglalkozás. A csoportfoglalkozások témakörök szerinti éves óraszámát évfolyamonként a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szabályozza. Az idegen nyelvi, szövegértés, matematika és életpálya építés dimenziókon kívül szociális kompetenciafejlesztést végzünk 9. előkészítő és 10. évfolyamon heti egy tanórában toleranciára nevelés témakörben. Kollégiumunk tanulói összetétele egyre inkább igényli a támogató, viselkedési mintát nyújtó, partneri pedagógusi viszony kialakítását, hiszen nagyrészt halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket fejlesztünk. Integrálnunk, együtt kell nevelnünk a különböző kultúrákban szocializálódott, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Felgyorsult világunkban indokolt, hogy reális képet kapjanak önmagukról. Képességeik felmérése után következhet a differenciált, életkornak, fejlettségnek, igénynek, érdeklődésnek megfelelő, személyközpontú fejlesztő tevékenység. Kutatások alapján a leghatékonyabb, legeredményesebb fejlesztési módszerek a tevékenység központúságra épülnek, melyet az aktív tanulás lehetőségeinek megteremtése jellemez és rendszerint többféle párhuzamos tevékenység lehetőségét kínálja fel ugyanazon célokhoz, illetve tartalmakhoz kapcsolódóan. Konzekvensen épít a diákok előzetes tudására, informális és nem formális tanulási helyzetekben megszerzett tapasztalataira. A tevékenységrendszer egésze közvetett módon hozzájárul az önművelés igényének, és az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességeknek a kialakításához. A foglalkozásokon, tanórákon olyan helyzeteket teremtünk, amelyekben különböző szituációk, szerepek megismerése, megélése, eljátszása lehetséges, illetve az interakció és az együttműködés kerül a középpontba. Ezek a módszerek sok tekintetben rokoníthatók egymással és eszköztáruk is több ponton érintkezik. Mindezek mellett pedig kifinomult eszközöket biztosítanak a differenciáláshoz is. 2

4 2. Elméleti háttér a munkánkhoz 2.1. Mi a szociális kompetencia? A szociális kompetencia olyan társas kompetencia, amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. A fejlett szociális kompetenciákkal rendelkező egyének könnyebben lesznek egy közösség harmonikus életet élő, sikeres tagjai; és egy fejlett szociális kompetenciákkal rendelkező, tudatosan együttműködő egyénekből álló közösség maga is könnyebben lesz sikeres. Ugyanakkor egy közösség csak akkor sikeres hosszú távon is, ha képes időben reagálni a változásokra és működése fenntartható. Fontosnak tartjuk az egyénnek azt az érzetét is, hogy ő képes valamire-, tehát a belső biztonság és magabiztosság nélkülözhetetlen összetevője e kompetenciának A szociális kompetencia elemei A szociális kompetencia két alapvető elemből áll. Ezek a következők: 1. az ember belső harmóniája és bizalma abban, hogy képes a társas környezetben eligazodni, valamint arra hatást gyakorolni; 2. olyan attitűd- és képesség-csoport, amely a társas környezetben eredményes viselkedésminták elsajátítását és gyakorlását jelenti A fejlesztendő szociális kompetencia területek A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák hosszú idő alatt, lassan kialakuló attitűdökből és képességekből épülnek fel, s nagyon sokféle tartalmi terület ismeretelemeit olvasztják magukba. Formálódásuk különféle spontán hatások sokasága fejleszti őket, a célirányos és tudatos pedagógiai munka azonban nagymértékben hozzájárulhat megerősödésükhöz. A különféle forrásokból származó hatások az évek során olyan komplex tudássá és értékrenddé állhatnak össze, amely minden fontos személyes és társas helyzetben jól mobilizálható. 3

5 2.4. A szociális kompetenciaterület kompetenciacsoportjai A szociális kompetenciaterület öt nagy kompetenciacsoportra bontható. Önismerettel összefüggő kompetenciák Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása Önállóság, autonómia Identitás, hitelesség Önszabályozás Érzelmek kezelése: siker-kezelés, kudarc-tűrés, kitartás Felelősségvállalás Törődés, tekintet másokra Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom Énhatékonyság-érzés Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek Információkezelés: információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás Kritikai gondolkodás Szabályalkotás, szabálykövetés Kreativitás: nyitottság, rugalmasság Társas kompetenciák Empátia Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség Együttműködés Konfliktuskezelés Segítségkérés Visszautasítás Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás, feladatvállalás, önkéntesség, civil kezdeményezőkészség 4

6 3. Intézményünk pedagógusainak hitvallása Elkötelezettek vagyunk annak tekintetében, hogy tartalmas és rendszeres együttműködés során segítsük a tanulók személyiségfejlődését, támogassuk a képességek kibontakoztatását, illetve a testi, lelki, szociális fejlődést az életkori sajátosságok és egyéni adottságok figyelembevételével. A középfokú iskolai korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és mentális hatásra. E hatások feldolgozásában a kollégistának a család helyett vagy mellett a kollégiumi közösség nyújt segítséget. 4. Kollégiumi nevelésünk egyik kiemelt fejlesztési területe az énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése 4.1. Tevékenységünk szociális kompetenciafejlesztés területen Munkánkat a Sulinovadatbank C2 programcsomagja segíti. Sulinovadatbank C programcsomag Toleranciára nevelés -A másik és én- A szociális kompetencia alapját képező személyes kompetenciát erősítő csomag. Fókuszban az attitűdformálás és az ÉN dimenziója - önelfogadás - nyitottság - előítéletek csökkentése - szorongás felismerése és csökkentése - kíváncsiság - rugalmasság - mások elfogadás 5

7 A foglalkozások során arra építünk, hogy a kompetenciák tudatos fejlesztéséhez a gyerekek 14 éves korukra már elegendő személyes kapcsolattal, tapasztalattal, ismerettel rendelkeznek. A különböző kultúrák, szubkultúrák, a másság megismerésének igénye, ezek nyitott megközelítése nem csupán cél, hanem egyszerre eszköz és módszer is. Ez a törekvés kiterjed a kulturális másság megismerésére, a mentális adottságokra, a testi jegyekre, a tanulási-érdeklődési eltérésekre is, ezáltal a tolerancia nem csupán tanult viselkedés lesz, hanem belső meggyőződéssé válik, mint a társadalmi együttélés és a demokratikus cselekvés feltétele. Munkánkkal segítjük a tanulóink mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedését. Fejlesztjük a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremtünk a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segítjük az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között. A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával elősegítjük, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. Figyelmet fordítunk a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek - empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség - fejlesztésére. Segítjük a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi sajátosságokra Fentebbi kompetenciák fejlesztésének különböző színterei kollégiumunkban Csoportfoglalkozás Szociális kompetenciafejlesztő foglalkozás Tanulói projekt Témahét Kirándulások 6

8 Gólya-tábor Diákönkormányzat Szakkörök, önképző körök 4.3. A kollégiumi nevelés országos alapprogramja által előírt csoportfoglalkozások témakörei 1. Tanulás 2. Énkép, önismeret, pályaorientáció 3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 4. Környezettudatosság 5. Testi és lelki egészség 6.Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés. 7. Hon- és népismeret 4.4. A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma az évfolyamokon Témakör évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Tanulás Énkép, önismeret Pályaorintáció Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra. Környezet

9 tudatosság Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire. Aktív állampolgárs ágra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés Hon és népismeret óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden héten egy kötelező csoportfoglalkozással kell számolni. Ennek 60%-ára, azaz 22, illetve 20 csoportfoglalkozásra (órára) e rendelet kötelezővé teszi, hogy az itt megjelölt témákkal foglalkozzanak a kollégiumokban. A fennmaradó időt a csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeire, szervezésre, közösségi feladatok megszervezésére fordítjuk. Kiemelve a fenti táblázatból a kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma a különböző évfolyamokon az Énkép, önismeret, pályaorientáció témakörben: TÉMAKÖR Énkép, önismeret, pályaorientáció évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

10 4.5. A szociális kompetenciafejlesztés tartalmi elemei önismeret témakörben Az önismereti témakörök Tartalmak, tevékenységek Ki vagyok én? 1. Reális, pozitív, fejlesztésre kész énkép. 2. Személyiségprofil. Személyiségjellemzők. Jellem. Megjelenés. 3. Magatartás. Viselkedés. 4. Kapcsolatok (család, barátság, egyéb érzelmi kapcsolatok). A kapcsolódás formái és módjai. (rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság, alkalmazkodás-önállóság, előítélet-nyitottság, gyávaság-bátorság). Az emberi megnyilvánulások értelmezése és elemzése az életből és műalkotásokból vett példák segítségével. Az egyén és a társadalom 5. Értékek, értékrendek, erkölcsi tulajdonságok. Egymás mellett élő erkölcsi felfogások értékeinek felismerése. 6. Együttműködés. 7. Érvelés, vitatkozás ellenük vagy mellettük. Konfliktuskezelés Erkölcsi normák változásainak megismerése, gyűjtőmunka a könyvtárban, interneten, csoportos kutató - és projektmunka. Az önismereti modul fentebbi táblázatnak megfelelő - mellékletet képező - 7 ötletbankja átfedésben van a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 9

11 témaköreivel, melynek összeállításánál arra törekedtünk, hogy a tanulók fejlesztése a különböző évfolyamokon egymásra épüljön. A fejlesztő pedagógus, csoportvezető kompetenciája, hogy az évfolyamonkénti óraszámnak megfelelően, a diákcsoport összetételének - iskolatípus, évfolyam, értelmi képességek, érdeklődés - figyelembe vételével kiválassza a foglalkozások témáját, profilját az ajánlások közül. A folyamatosan változó lehetőségek (pl. egy aktuális művészeti kiállítás, koncert), információáradat az interneten, kollégiumi, iskolai történések következtében a tanárnak lehetősége van arra, hogy aktualizálja foglalkozástervét A kompetencia fejlesztés fókuszai A kollégium ezen kompetenciák fejlesztését úgy segíti, hogy a tematikus csoportfoglalkozások során olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a tanulók ismeretei bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálódnak. Az önismeretre, a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek fejlesztésére, az egyénileg hatékony tanulási módszerek elsajátítására, az egészséges életvitel kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. Másrészt a kollégiumi foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók a tantárgyközi területekről is ismereteket és képességeket szerezzenek, élményekben részesüljenek. Olyan kompetenciákat is fejlesztünk, melyek révén a tanulókban kialakul az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség. A tanulókban a pszichés történéseket tudatosítjuk, elősegítjük önmaguk mélyebb megismerésével az alkalmazkodást, beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükbe. Emellett felkészítjük az önbizalom, az önértékelés megalapozására Eredményességünk kritériumai Munkánkat akkor tekintjük eredményesnek, ha a kollégista tanuló: Ismeri az emberi tulajdonságokat, tudja mérlegelni, elemezni döntéseit. 10

12 Képes bemutatni néhány fontosabb vállalt, illetve elutasított erkölcsi felfogást, valamint tud érvelni ellenük vagy mellettük. Ismeri az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat és erényeket. Tudatában van a gondosan kiválasztott és mély kapcsolatok értékének. Képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére. Képes a másik ember, másik embercsoport személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására. Törekszik a felelősségteljes nemi magatartás kialakítására, megőrzésére. Tud érvelni saját meggyőződése mellett, képes mások meggyőződését tiszteletben tartani Módszereink, tanulásszervezési eljárásaink Hatékony kompetenciafejlesztés csak személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó pedagógiai módszerekkel lehetséges. A kompetenciafejlődés szempontjából ezért fontos, hogy a program erősen építsen a tanulók közvetlen tapasztalataira beleértve a tényleges felelősséggel és következményekkel járó választásokat, döntéseket, cselekvéseket és az ezekből fakadó, megélt egyedi tapasztalatokat is, illetve az őket körülvevő világ aktuális kihívásait. A tanulási folyamatban pedig helyet kell kapnia a megszerzett tudáselemek gyakorlati alkalmazásának A tanítás-tanulás klasszikus módszerei Előadás: tanári információközlés, fontos előkészítő ismeretek átadása; tanulói előadások: önálló munka, forrásfelkutatás, téma, tapasztalat ismertetésére stb. Magyarázat: a lényeg kiemelése, példák kiválasztása és alkalmazása. Beépíthető különböző munkaformákba, és a legkülönbözőbb témakörökhöz is. Kérdések felvetésére, közbeiktatására is alkalmas. 11

13 Megbeszélés, beszélgetés: egy-egy jelenség, műalkotás, esemény, folyamat, tapasztalat, probléma több szempontú feldolgozása, vélemények egymással való megosztásra, segít az egyeztetésben, mások megértésében, a közös gondolkodásban. Szemléltetés, kísérlet: szembesít a valósággal, akár tárgyak, jelenségek közvetlen megtapasztalásával vagy a folyamatok észlelése, elemzése révén. Segít a fogalomalkotásban, rendszerezésben, összefüggések megértésében, a lényeg kiemelésében, a figyelem felkeltésében stb. A tanári információközlés klasszikus fajtái helyet kapnak ugyan a módszerek között, de semmiképpen nem kerülnek túlsúlyba Korszerű, interaktív, részvételen, személyes tapasztalatokon, saját élményen alapuló módszerek Beszélgetőkör: célja a közösség, a szociális készségek alakításának és az az egymásráfigyelés, a közös szabályalkotás, a kommunikációs készség és a különböző társadalmi, viselkedési szabályok megtanulásának elősegítése. Rendszeressége a közösség saját hagyományainak alapja lehet. Intimitásnak teret adó tevékenység a napindító/napzáró beszélgető kör. Csoportmunka: lehetővé teszi egy probléma, feladat stb. több szempontú megközelítését, illetve alkalmas több különböző tevékenység egyidejű megszervezésére; majd a különféle tapasztalatok megosztására, összegzésére. Kooperatív tanulás: a csoportmunkának olyan tudatosan szervezett formája, amely talán legjobban fejleszti a diákok személyes felelősségvállalását, a hatékony együttműködéshez szükséges készségeit, toleranciáját. Az részvétel elvét követi. Szerepjáték: egy-egy jelenség, szituáció, probléma feldolgozására ad lehetőséget. Főleg a beleélő, beleérző szempontot szolgálja, illetve az összefüggések megjelenítését, és saját élmények általi megértését. Tapasztalati tanulásra, tervezésre és együttműködés gyakorlására az egyik legjobb alkalom. Drámajáték: a drámapedagógia a gyerekek már meglévő tapasztalatát, valamint képzelőerejét használja ki új tapasztalatok megszerzése érdekében. 12

14 A jól megszervezett dráma lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők átalakítsák a csoport dinamikáját is. A csendesebbek szóhoz juthatnak, az ügyesebbek problémákkal szembesülhetnek. Vita: az ismeretek elsajátítását támogatja, a gondolkodás és kommunikációs készségek fejlesztéséhez járul hozzá a tanulók nagyfokú önállóságot kaphatnak, gyakorolhatják álláspontjuk képviseletét, de mások meghallgatását is. Résztvevő megfigyelés: olyan megismerési, feldolgozási, értelmezési módszer, amelynek segítségével egy komplex témakört, témát mint belső szemlélők dolgozunk fel. Nem előfeltételezések, meglévő véleményeket támaszt alá, hanem saját tapasztalati képet alakít ki valamiről reális, az érintettek által is elfogadott hiteles forrásból származó információkkal. Projekt: adott témájú együttműködés, előre meghatározott cél, időben behatárolt és kézzelfogható eredménnyel záruló megvalósítására, mely végigkíséri, keretbe foglalja az egyes részegységeket, témaköröket. Az önálló vagy csoportos ismeretszerzés mellett lehetőség nyílik készségfejlesztésre és indirekt attitűdformálásra. A projektekben építhetünk az olyan módszerekre és technikákra, mint a konfliktuskezelés, a drámapedagógia, résztvevő megfigyelés, terepmunka-technikákra, interjútechnikákra, egyéni és csoportos, osztályon, iskolán belüli és kívüli mini-terepmunkára stb. Témanap, témahét: élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, meghatározott témában. Egyéni fejlesztés - megfelelő megismerési folyamat után meghatározott fejlesztési időszak teendőinek összeállítása Komplex művészeti fejlesztés - az alkotás fejlesztő hatásának tudatos alkalmazása, beépítése a tanulási folyamatba Tanulóink fejlődésének értékelése A kompetenciák fejlettségére következtetni tudunk viselkedéses, verbális és érzelmi megnyilvánulási formákból. 13

15 A véleményt nyilvánító tanárnak mindig árnyalt megközelítést kell alkalmaznia, amelynek a lényege sosem az ítélet, hanem az adott állapot méltatása egy korábbihoz képest, illetve a további lehetőségek megfogalmazása. A diákok munkájának, hozzáállásának, részvételének értékelése során a pedagógusok nem csak a diákok tudásának gyarapodását figyelik, hanem elsősorban a fejlődésüket, s arról adnak visszajelzést. Szerepet kap a tanulói önértékelés, a társak általi csoportos visszajelzés, és a tanári értékelés Kedvező pedagógiai környezet A tanár-diák kapcsolatban előtérbe kell kerülnie a közös tervezésnek, szabályalkotásnak, gondolkodásnak, együttműködésnek. Elsősorban a pedagógusok felelőssége az interakciót, kooperációt, vállalkozó kedvet támogató iskolai közeg és kultúra kialakítása. A szociális kompetenciák fejlesztésének kulcsa egy olyan nevelési folyamat tervezése és működtetése, amely figyelembe veszi a pedagógus és a gyerek adottságait, igényeit, és az egész személyiségre hatással van. 5. Kapcsolódási pontok pedagógiai programunk további tartalmi dimenzióihoz aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, környezettudatosságra nevelés, testi és lelki egészség, felkészülés a felnőtt lét szerepeire. hon- és népismeret, európai azonosságtudat egyetemes kultúra, gazdasági nevelés, a tanulás tanítása. 14

16 6. Segédanyagok a fejlesztő munkához Ezen innováció mellékletét képező Kollégiumi Nevelés Országos Alappogramja által előírt Ki vagyok én? illetve Az egyén és a társadalom 7 tartalom, tevékenység kategóriához kapcsolható ötletbankja módszertani ajánlással Barocsai Zoltán és Nyerges Tibor kollégánk pályaorientációs innovációs munkája Az internet Sulinova adatbank csomagjai Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez évfolyam. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest, 2008 Fehér Márta Kiss Tamás Szebényi Csilla Tallér Júlia: Például Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására. Sulinova Kht. Budapest, 2005 A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésének programjáról (Általános és középiskolák évfolyama). Tájékoztató füzet szülőknek. Tájékoztató füzet pedagógusoknak. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest, 2008 Sütőné Koczka Ágota (2005): Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Trefort Kiadó, Budapest Nagy József: Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Nagy József Zsolnai Anikó: Szociális kompetencia és nevelés. In Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudományok köréből. Osiris Kiadó, Budapest, Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Új Pedagógiai Szemle, sz Tóth László: Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest,

17 Zsolnai Anikó Józsa Krisztián (2002): A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. Iskolakultúra, április, 12. Dancsó Tünde: A szociális kompetencia megjelenése a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladataiban. Új Pedagógiai Szemle, sz Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bánréti Zoltán: Kommunikálj! Krónika Nova Kiadó, Budapest, Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Budapest, Leimdorfer Tamás: Nem mese ez. Konfliktusmegoldás csoportmunkában. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok, Rudas János: Delfi örökösei. Dico Kiadó Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Varga Irén Gönczi Károly Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak; Pedellus Kiadó, Debrecen, Gabnai Katalin: Drámajátékok; Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, Kaposi László: Játékkönyv; Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, Szekszárdi Júlia: Utak és módok. Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. Bp. IFA - ENCORE, Így is lehet! Problémamegoldást segítő játékok és gyakorlatok kézikönyve. Szolnok, ENCORE, Emberi arcaink, köznapi harcaink. Szöveggyűjtemény önismereti és konfliktuspedagógiai foglalkozásokhoz. Vál. és szerk. Mrenáné Szakálos Ilona. Szolnok, ENCORE,

18 Walker, Jamie: Feszültségoldás az iskolában. Játékok és gyakorlatok Bp Nemzeti Tankönyvkiadó. Bácskai Júlia: Magánélettan Bp. PannonKlett kiadó Kaposi László: Drámajáték Dávid Imre-Páskuné Kiss Judit: Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában (elmélet- és gyakorlatgyűjtemény) Utánnyomás Kossuth Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem Debrecen,

19 1. önismereti ötletbank Ki vagyok én? avagy önmagunk mélyebb feltérképezése, a hozott anyag, amire építkezhetünk... 18

20 Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul tartalma évesek 2 X 45 perc Önismeret fejlesztése, identitás-képzés Az énkép tudatosítása, megerősítése az egyéni és közös játékok, alkotások során Saját érzéseik, érzelmeik kezelése és mások érzéseinek tiszteletben tartása, megismerése Érvek, ellenérvek meghallgatása, gondos megfigyelés, a másik szempontjának figyelembevétele Önelfogadás, önbizalom, pozitív énkép, pozitív gondolkodás Kreativitás, élményszükséglet kielégítése Megfigyelés, elemzés Szóbeli kommunikáció, testbeszéd Ki vagyok én? Alapszint: Hogyan látjuk önmagunkat? Hogyan ismerhetem meg önmagam? - önismereti tesztek Személyes történetem projekt, plakátkészítés és kiállítás Családfa kutatás. Honnan jövök? Gyökereim. otthon végzett egyéni munka, majd plakátkiállítás Képességeink és korlátaink ismerete Koop-módszer, önismereti tesztek Önkontroll Szituációs játék Fogadd el önmagad! Alapszint: Önmagunk elfogadása és elfogadtatása - önismereti játékok Amit szeretünk/ nem szeretünk magunkban/másokban önálló munka, beszélgetőkör Mitől vagyok boldog? Alapszint: Mi ad esélyt a boldogulásra? Hogyan élhetünk boldogan? - Beszélgetőkör 19

21 Középszint: Álmaim, vágyaim Jövőképem. Hogyan képzelem el magamat, családomat, munkámat, lakhelyemet, országomat, Földünket 10 év múlva? - önálló munka, beszélgetőkör Bízzunk önmagunkban - bízzunk egymásban! Alapszint: A pozitív énkép megalapozása, erősítése Pozitív gondolkodás elősegítése Beszélgetőkör Önbizalom növelésének technikája Sikerélmény, sikertérképpel történő megerősítés - Beszélgetőkör Középszint: Vizsgadrukk: A korábbi iskolai tapasztalatok Az iskolai számonkéréssel kapcsolatos teljesítményszorongás Beszélgetőkör, relaxáció Érzelmek tudatosítása, megfogalmazása Alapszint: Az érzések azonosítása - smiley, arcfotók kiértékelése Középszint: Érzelmek, gondolatok kifejezési módjainak gyakorlása koop-technikák, drámajáték, szoborjáték, pantomim, non-verbális kommunikáció, érzelmeink saját és mások érzéseinek (Harag, düh, agresszió, empátia, félelem...)- megfigyelése, lejegyzése Haladó: Önarcképfestés önálló munkaformák, kiállítással Önéletrajz írása önálló munkaformák, kiállítással Naplóírás önálló munkaformák, kiállítással Életvonal-készítés önálló munkaformák, kiállítással Címer-alkotás önálló munkaformák, kiállítással Jelképek önálló munkaformák, kiállítással 20

22 Megelőző tapasztalat A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Módszerek, munkaformák Eszközök Támogatórendszer Ismerkedés Érzelmeink tudatossága Egészséges önbizalom Belső kontroll érzelmeink pontos azonosítása, Énhatékonyság érzés: konstruktív self-érzékelés rugalmasság, játékbátorság Szorongás felismerése teljesítményhelyzetben, empátia fejlesztése, szorongáscsökkentési módok keresése, önbizalom, önértékelés erősítése Kommunikáció Csapatépítés Kooperatív technikák, projekt, drámajáték, pantomim, szoborjáték, kiállítás, önálló munka, tesztek, beszélgető kör, relaxáció Irodaszer, smiley, arcfotók csomagolópapír, filctoll, színes papír, ragasztó, olló, festék, ecset, zsírkréta internet labirintus.html, Továbbképzések anyagai Varga Irén Gönczi Károly Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, Rudas János: Delfi örökösei. Dico Kiadó Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004 Bácskai Júlia: Magánélettan Raabe Klett Kiadó Budapest,

23 Kaposi László: Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ. Budapest, 1993 Vera F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó. Budapest, 2000 Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak; Pedellus Kiadó, Debrecen, Dávid Imre-Páskuné Kiss Judit: Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában (elmélet- és gyakorlatgyűjtemény) Utánnyomás Kossuth Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem Debrecen, 2000 Bánréti Zoltán: Kommunikálj! Krónika Nova Kiadó, Budapest, Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet. Budapest, 2001 Gabnai Katalin: Drámajátékok. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987 Bagdy E., Telkes J.: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, Walker, J.: Feszültségoldás az iskolában Játékok és gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Felhasználható játékok, ötletek: telefon Ilyen vagyok? ilyennek láttak Mi lenne, ha? Ki mondhatta? "élet-játék" így történt Mit tenne ő? életút-térkép névjegykártya képzeletbeli ajándék hirdetés időgép páros interjú 22

24 teknősbéka-versenyló Jóságos manó Cél: Az empátia, az érzelmek és a felelősség egyeztetése. A segítő attitűd kialakítása. Játék: Mindenki felírja a nevét egy cédulára. Összehajtva berakjuk egy dobozba és ebből húz mindenki egy nevet, amelyet nem árulhat el. A cédulát meg kell őrizni. Ezután következik a játék magyarázata: mindenki annak a jóságos manója lesz, akinek a nevét húzta. Egy hétig vigyáz a védencére, jelét adja törődésének, segíti, megvédi. Különösen törődik vele. Célszerű, hogy a csoportvezetőnek legyen egy listája a jóságos manóról és társaikról, hogy meg lehessen figyelni a heti eseményeket. Egy hét múlva megbeszélés. Ki mit érzett, rájött-e, hogy ki volt az ő jóságos manója. Hatás: Az érzelmi feszültség, a rokonszenv-ellenszenv tudatosítása és kezelése, a tevőleges szeretet, törődés tudatos gyakorlása. Egyperces beszélgetési témák: Egyik legszebb nap az életemben Ami mindig kihoz a sodromból Ahol most szívesen lennék Amitől félek Ha állat lennék, akkor... Cél: bemutatkozás, azonosságtudat kialakítása A résztvevők körben ülnek, és a következő módon mutatkoznak be: A nevem Mónika. Ha állat lehetnék, rigó szeretnék lenni. A következő résztvevő először bemutatja Mónikát, a rigót, majd ő következik. A játék addig tart, amíg mindannyian be nem mutatkoztak. Variáció: A résztvevők röviden indokolhatják a választásukat. Ismerkedési játék képekkel A játékosok körben ülnek. A játékvezető a kör közepére különböző tárgyú képeket tesz. A játékosok kiválasztanak maguknak egy képet, amely valamilyen formában jellemző rájuk, és a kép segítségével egy pár mondatban bemutatkoznak. Rajz és szimbólum 23

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN CZIKE

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre Családi ünnepek, rítusok Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Simon Gabriella Címlapkép. szkb211_03_00 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

2. SZÁMÚ KOLLÉGIUMI CSOPORT NEVELÉSI-FOGLAKOZÁSI TERVE 2009/2010. tanév. Csoportvezető: Litter Adrienn

2. SZÁMÚ KOLLÉGIUMI CSOPORT NEVELÉSI-FOGLAKOZÁSI TERVE 2009/2010. tanév. Csoportvezető: Litter Adrienn 2. SZÁMÚ KOLLÉGIUMI CSOPORT NEVELÉSI-FOGLAKOZÁSI TERVE 2009/2010. tanév Csoportvezető: Litter Adrienn A csoport 26 tanulója részt vesz a TÁMOP- 3.1.4. 08 / 2-2008-0067. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A család szerepei. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre

A család szerepei. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A család szerepei Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Simon Gabriella Címlapkép: szkb211_02_00 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Témahét az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Készítette: Jenei Marianna Széky Tamás Lászlóné 1 Célok és

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János TÜKÖR II. SZK_105_02 a z é n d i m e n z i ó i Z RODR VN ÍRV modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári tükör ii. az arcodra van írva

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

És akkor egymásnak estünk

És akkor egymásnak estünk És akkor egymásnak estünk A konfliktusok mindennapjaink részei, rajtunk múlik, hogy energiát nyerünk belőlük, vagy mérgezzük magunkat és környezetünket Szociális és életviteli kompetenciák 9. évfolyam

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben