Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát segítő dokumentum Szerzők: Andiné Csorba Klára Durgonics Ildikó I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Kollégium Szekszárd, április 14. 0

2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Elméleti háttér a munkánkhoz 2.1. Mi a szociális kompetencia? 2.2. A szociális kompetencia elemei 2.3. A fejlesztendő szociális kompetencia területek 2.4. A szociális kompetenciaterület kompetenciacsoportjai 3. Intézményünk pedagógusainak hitvallása 4. Kollégiumi nevelésünk egyik kiemelt fejlesztési területe 4.1. Tevékenységünk szociális kompetenciafejlesztés területen 4.2. Fentebbi kompetenciák fejlesztésének különböző színterei kollégiumunkban 4.3. A kollégiumi nevelés országos alapprogramja által előírt csoportfoglalkozások témakörei 4.4. A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma az évfolyamokon 4.5. A szociális kompetenciafejlesztés tartalmi elemei önismeret témakörben 4.6. A kompetencia fejlesztés fókuszai 4.7. Eredményességünk kritériumai 4.8. Módszereink, tanulásszervezési eljárásaink A tanítás-tanulás klasszikus módszerei Korszerű, interaktív, részvételen, személyes tapasztalatokon, saját élményen alapuló módszerek 4.9. Tanulóink fejlődésének értékelése Kedvező pedagógiai környezet 5. Kapcsolódási pontok pedagógiai programunk további tartalmi dimenzióihoz 6. Segédanyagok a fejlesztő munkához Melléklet: 7 ötletbank 1

3 1. Bevezetés Intézményünkben februárjától a tematikus csoportfoglalkozás mellett új tartalmi elemként szerepel a kompetenciafejlesztő foglalkozás. A csoportfoglalkozások témakörök szerinti éves óraszámát évfolyamonként a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szabályozza. Az idegen nyelvi, szövegértés, matematika és életpálya építés dimenziókon kívül szociális kompetenciafejlesztést végzünk 9. előkészítő és 10. évfolyamon heti egy tanórában toleranciára nevelés témakörben. Kollégiumunk tanulói összetétele egyre inkább igényli a támogató, viselkedési mintát nyújtó, partneri pedagógusi viszony kialakítását, hiszen nagyrészt halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket fejlesztünk. Integrálnunk, együtt kell nevelnünk a különböző kultúrákban szocializálódott, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Felgyorsult világunkban indokolt, hogy reális képet kapjanak önmagukról. Képességeik felmérése után következhet a differenciált, életkornak, fejlettségnek, igénynek, érdeklődésnek megfelelő, személyközpontú fejlesztő tevékenység. Kutatások alapján a leghatékonyabb, legeredményesebb fejlesztési módszerek a tevékenység központúságra épülnek, melyet az aktív tanulás lehetőségeinek megteremtése jellemez és rendszerint többféle párhuzamos tevékenység lehetőségét kínálja fel ugyanazon célokhoz, illetve tartalmakhoz kapcsolódóan. Konzekvensen épít a diákok előzetes tudására, informális és nem formális tanulási helyzetekben megszerzett tapasztalataira. A tevékenységrendszer egésze közvetett módon hozzájárul az önművelés igényének, és az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességeknek a kialakításához. A foglalkozásokon, tanórákon olyan helyzeteket teremtünk, amelyekben különböző szituációk, szerepek megismerése, megélése, eljátszása lehetséges, illetve az interakció és az együttműködés kerül a középpontba. Ezek a módszerek sok tekintetben rokoníthatók egymással és eszköztáruk is több ponton érintkezik. Mindezek mellett pedig kifinomult eszközöket biztosítanak a differenciáláshoz is. 2

4 2. Elméleti háttér a munkánkhoz 2.1. Mi a szociális kompetencia? A szociális kompetencia olyan társas kompetencia, amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. A fejlett szociális kompetenciákkal rendelkező egyének könnyebben lesznek egy közösség harmonikus életet élő, sikeres tagjai; és egy fejlett szociális kompetenciákkal rendelkező, tudatosan együttműködő egyénekből álló közösség maga is könnyebben lesz sikeres. Ugyanakkor egy közösség csak akkor sikeres hosszú távon is, ha képes időben reagálni a változásokra és működése fenntartható. Fontosnak tartjuk az egyénnek azt az érzetét is, hogy ő képes valamire-, tehát a belső biztonság és magabiztosság nélkülözhetetlen összetevője e kompetenciának A szociális kompetencia elemei A szociális kompetencia két alapvető elemből áll. Ezek a következők: 1. az ember belső harmóniája és bizalma abban, hogy képes a társas környezetben eligazodni, valamint arra hatást gyakorolni; 2. olyan attitűd- és képesség-csoport, amely a társas környezetben eredményes viselkedésminták elsajátítását és gyakorlását jelenti A fejlesztendő szociális kompetencia területek A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák hosszú idő alatt, lassan kialakuló attitűdökből és képességekből épülnek fel, s nagyon sokféle tartalmi terület ismeretelemeit olvasztják magukba. Formálódásuk különféle spontán hatások sokasága fejleszti őket, a célirányos és tudatos pedagógiai munka azonban nagymértékben hozzájárulhat megerősödésükhöz. A különféle forrásokból származó hatások az évek során olyan komplex tudássá és értékrenddé állhatnak össze, amely minden fontos személyes és társas helyzetben jól mobilizálható. 3

5 2.4. A szociális kompetenciaterület kompetenciacsoportjai A szociális kompetenciaterület öt nagy kompetenciacsoportra bontható. Önismerettel összefüggő kompetenciák Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása Önállóság, autonómia Identitás, hitelesség Önszabályozás Érzelmek kezelése: siker-kezelés, kudarc-tűrés, kitartás Felelősségvállalás Törődés, tekintet másokra Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom Énhatékonyság-érzés Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek Információkezelés: információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás Kritikai gondolkodás Szabályalkotás, szabálykövetés Kreativitás: nyitottság, rugalmasság Társas kompetenciák Empátia Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség Együttműködés Konfliktuskezelés Segítségkérés Visszautasítás Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás, feladatvállalás, önkéntesség, civil kezdeményezőkészség 4

6 3. Intézményünk pedagógusainak hitvallása Elkötelezettek vagyunk annak tekintetében, hogy tartalmas és rendszeres együttműködés során segítsük a tanulók személyiségfejlődését, támogassuk a képességek kibontakoztatását, illetve a testi, lelki, szociális fejlődést az életkori sajátosságok és egyéni adottságok figyelembevételével. A középfokú iskolai korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és mentális hatásra. E hatások feldolgozásában a kollégistának a család helyett vagy mellett a kollégiumi közösség nyújt segítséget. 4. Kollégiumi nevelésünk egyik kiemelt fejlesztési területe az énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése 4.1. Tevékenységünk szociális kompetenciafejlesztés területen Munkánkat a Sulinovadatbank C2 programcsomagja segíti. Sulinovadatbank C programcsomag Toleranciára nevelés -A másik és én- A szociális kompetencia alapját képező személyes kompetenciát erősítő csomag. Fókuszban az attitűdformálás és az ÉN dimenziója - önelfogadás - nyitottság - előítéletek csökkentése - szorongás felismerése és csökkentése - kíváncsiság - rugalmasság - mások elfogadás 5

7 A foglalkozások során arra építünk, hogy a kompetenciák tudatos fejlesztéséhez a gyerekek 14 éves korukra már elegendő személyes kapcsolattal, tapasztalattal, ismerettel rendelkeznek. A különböző kultúrák, szubkultúrák, a másság megismerésének igénye, ezek nyitott megközelítése nem csupán cél, hanem egyszerre eszköz és módszer is. Ez a törekvés kiterjed a kulturális másság megismerésére, a mentális adottságokra, a testi jegyekre, a tanulási-érdeklődési eltérésekre is, ezáltal a tolerancia nem csupán tanult viselkedés lesz, hanem belső meggyőződéssé válik, mint a társadalmi együttélés és a demokratikus cselekvés feltétele. Munkánkkal segítjük a tanulóink mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedését. Fejlesztjük a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremtünk a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segítjük az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között. A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával elősegítjük, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. Figyelmet fordítunk a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek - empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség - fejlesztésére. Segítjük a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi sajátosságokra Fentebbi kompetenciák fejlesztésének különböző színterei kollégiumunkban Csoportfoglalkozás Szociális kompetenciafejlesztő foglalkozás Tanulói projekt Témahét Kirándulások 6

8 Gólya-tábor Diákönkormányzat Szakkörök, önképző körök 4.3. A kollégiumi nevelés országos alapprogramja által előírt csoportfoglalkozások témakörei 1. Tanulás 2. Énkép, önismeret, pályaorientáció 3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 4. Környezettudatosság 5. Testi és lelki egészség 6.Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés. 7. Hon- és népismeret 4.4. A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma az évfolyamokon Témakör évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Tanulás Énkép, önismeret Pályaorintáció Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra. Környezet

9 tudatosság Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire. Aktív állampolgárs ágra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés Hon és népismeret óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden héten egy kötelező csoportfoglalkozással kell számolni. Ennek 60%-ára, azaz 22, illetve 20 csoportfoglalkozásra (órára) e rendelet kötelezővé teszi, hogy az itt megjelölt témákkal foglalkozzanak a kollégiumokban. A fennmaradó időt a csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeire, szervezésre, közösségi feladatok megszervezésére fordítjuk. Kiemelve a fenti táblázatból a kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma a különböző évfolyamokon az Énkép, önismeret, pályaorientáció témakörben: TÉMAKÖR Énkép, önismeret, pályaorientáció évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

10 4.5. A szociális kompetenciafejlesztés tartalmi elemei önismeret témakörben Az önismereti témakörök Tartalmak, tevékenységek Ki vagyok én? 1. Reális, pozitív, fejlesztésre kész énkép. 2. Személyiségprofil. Személyiségjellemzők. Jellem. Megjelenés. 3. Magatartás. Viselkedés. 4. Kapcsolatok (család, barátság, egyéb érzelmi kapcsolatok). A kapcsolódás formái és módjai. (rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság, alkalmazkodás-önállóság, előítélet-nyitottság, gyávaság-bátorság). Az emberi megnyilvánulások értelmezése és elemzése az életből és műalkotásokból vett példák segítségével. Az egyén és a társadalom 5. Értékek, értékrendek, erkölcsi tulajdonságok. Egymás mellett élő erkölcsi felfogások értékeinek felismerése. 6. Együttműködés. 7. Érvelés, vitatkozás ellenük vagy mellettük. Konfliktuskezelés Erkölcsi normák változásainak megismerése, gyűjtőmunka a könyvtárban, interneten, csoportos kutató - és projektmunka. Az önismereti modul fentebbi táblázatnak megfelelő - mellékletet képező - 7 ötletbankja átfedésben van a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 9

11 témaköreivel, melynek összeállításánál arra törekedtünk, hogy a tanulók fejlesztése a különböző évfolyamokon egymásra épüljön. A fejlesztő pedagógus, csoportvezető kompetenciája, hogy az évfolyamonkénti óraszámnak megfelelően, a diákcsoport összetételének - iskolatípus, évfolyam, értelmi képességek, érdeklődés - figyelembe vételével kiválassza a foglalkozások témáját, profilját az ajánlások közül. A folyamatosan változó lehetőségek (pl. egy aktuális művészeti kiállítás, koncert), információáradat az interneten, kollégiumi, iskolai történések következtében a tanárnak lehetősége van arra, hogy aktualizálja foglalkozástervét A kompetencia fejlesztés fókuszai A kollégium ezen kompetenciák fejlesztését úgy segíti, hogy a tematikus csoportfoglalkozások során olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a tanulók ismeretei bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálódnak. Az önismeretre, a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek fejlesztésére, az egyénileg hatékony tanulási módszerek elsajátítására, az egészséges életvitel kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. Másrészt a kollégiumi foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók a tantárgyközi területekről is ismereteket és képességeket szerezzenek, élményekben részesüljenek. Olyan kompetenciákat is fejlesztünk, melyek révén a tanulókban kialakul az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség. A tanulókban a pszichés történéseket tudatosítjuk, elősegítjük önmaguk mélyebb megismerésével az alkalmazkodást, beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükbe. Emellett felkészítjük az önbizalom, az önértékelés megalapozására Eredményességünk kritériumai Munkánkat akkor tekintjük eredményesnek, ha a kollégista tanuló: Ismeri az emberi tulajdonságokat, tudja mérlegelni, elemezni döntéseit. 10

12 Képes bemutatni néhány fontosabb vállalt, illetve elutasított erkölcsi felfogást, valamint tud érvelni ellenük vagy mellettük. Ismeri az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat és erényeket. Tudatában van a gondosan kiválasztott és mély kapcsolatok értékének. Képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére. Képes a másik ember, másik embercsoport személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására. Törekszik a felelősségteljes nemi magatartás kialakítására, megőrzésére. Tud érvelni saját meggyőződése mellett, képes mások meggyőződését tiszteletben tartani Módszereink, tanulásszervezési eljárásaink Hatékony kompetenciafejlesztés csak személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó pedagógiai módszerekkel lehetséges. A kompetenciafejlődés szempontjából ezért fontos, hogy a program erősen építsen a tanulók közvetlen tapasztalataira beleértve a tényleges felelősséggel és következményekkel járó választásokat, döntéseket, cselekvéseket és az ezekből fakadó, megélt egyedi tapasztalatokat is, illetve az őket körülvevő világ aktuális kihívásait. A tanulási folyamatban pedig helyet kell kapnia a megszerzett tudáselemek gyakorlati alkalmazásának A tanítás-tanulás klasszikus módszerei Előadás: tanári információközlés, fontos előkészítő ismeretek átadása; tanulói előadások: önálló munka, forrásfelkutatás, téma, tapasztalat ismertetésére stb. Magyarázat: a lényeg kiemelése, példák kiválasztása és alkalmazása. Beépíthető különböző munkaformákba, és a legkülönbözőbb témakörökhöz is. Kérdések felvetésére, közbeiktatására is alkalmas. 11

13 Megbeszélés, beszélgetés: egy-egy jelenség, műalkotás, esemény, folyamat, tapasztalat, probléma több szempontú feldolgozása, vélemények egymással való megosztásra, segít az egyeztetésben, mások megértésében, a közös gondolkodásban. Szemléltetés, kísérlet: szembesít a valósággal, akár tárgyak, jelenségek közvetlen megtapasztalásával vagy a folyamatok észlelése, elemzése révén. Segít a fogalomalkotásban, rendszerezésben, összefüggések megértésében, a lényeg kiemelésében, a figyelem felkeltésében stb. A tanári információközlés klasszikus fajtái helyet kapnak ugyan a módszerek között, de semmiképpen nem kerülnek túlsúlyba Korszerű, interaktív, részvételen, személyes tapasztalatokon, saját élményen alapuló módszerek Beszélgetőkör: célja a közösség, a szociális készségek alakításának és az az egymásráfigyelés, a közös szabályalkotás, a kommunikációs készség és a különböző társadalmi, viselkedési szabályok megtanulásának elősegítése. Rendszeressége a közösség saját hagyományainak alapja lehet. Intimitásnak teret adó tevékenység a napindító/napzáró beszélgető kör. Csoportmunka: lehetővé teszi egy probléma, feladat stb. több szempontú megközelítését, illetve alkalmas több különböző tevékenység egyidejű megszervezésére; majd a különféle tapasztalatok megosztására, összegzésére. Kooperatív tanulás: a csoportmunkának olyan tudatosan szervezett formája, amely talán legjobban fejleszti a diákok személyes felelősségvállalását, a hatékony együttműködéshez szükséges készségeit, toleranciáját. Az részvétel elvét követi. Szerepjáték: egy-egy jelenség, szituáció, probléma feldolgozására ad lehetőséget. Főleg a beleélő, beleérző szempontot szolgálja, illetve az összefüggések megjelenítését, és saját élmények általi megértését. Tapasztalati tanulásra, tervezésre és együttműködés gyakorlására az egyik legjobb alkalom. Drámajáték: a drámapedagógia a gyerekek már meglévő tapasztalatát, valamint képzelőerejét használja ki új tapasztalatok megszerzése érdekében. 12

14 A jól megszervezett dráma lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők átalakítsák a csoport dinamikáját is. A csendesebbek szóhoz juthatnak, az ügyesebbek problémákkal szembesülhetnek. Vita: az ismeretek elsajátítását támogatja, a gondolkodás és kommunikációs készségek fejlesztéséhez járul hozzá a tanulók nagyfokú önállóságot kaphatnak, gyakorolhatják álláspontjuk képviseletét, de mások meghallgatását is. Résztvevő megfigyelés: olyan megismerési, feldolgozási, értelmezési módszer, amelynek segítségével egy komplex témakört, témát mint belső szemlélők dolgozunk fel. Nem előfeltételezések, meglévő véleményeket támaszt alá, hanem saját tapasztalati képet alakít ki valamiről reális, az érintettek által is elfogadott hiteles forrásból származó információkkal. Projekt: adott témájú együttműködés, előre meghatározott cél, időben behatárolt és kézzelfogható eredménnyel záruló megvalósítására, mely végigkíséri, keretbe foglalja az egyes részegységeket, témaköröket. Az önálló vagy csoportos ismeretszerzés mellett lehetőség nyílik készségfejlesztésre és indirekt attitűdformálásra. A projektekben építhetünk az olyan módszerekre és technikákra, mint a konfliktuskezelés, a drámapedagógia, résztvevő megfigyelés, terepmunka-technikákra, interjútechnikákra, egyéni és csoportos, osztályon, iskolán belüli és kívüli mini-terepmunkára stb. Témanap, témahét: élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, meghatározott témában. Egyéni fejlesztés - megfelelő megismerési folyamat után meghatározott fejlesztési időszak teendőinek összeállítása Komplex művészeti fejlesztés - az alkotás fejlesztő hatásának tudatos alkalmazása, beépítése a tanulási folyamatba Tanulóink fejlődésének értékelése A kompetenciák fejlettségére következtetni tudunk viselkedéses, verbális és érzelmi megnyilvánulási formákból. 13

15 A véleményt nyilvánító tanárnak mindig árnyalt megközelítést kell alkalmaznia, amelynek a lényege sosem az ítélet, hanem az adott állapot méltatása egy korábbihoz képest, illetve a további lehetőségek megfogalmazása. A diákok munkájának, hozzáállásának, részvételének értékelése során a pedagógusok nem csak a diákok tudásának gyarapodását figyelik, hanem elsősorban a fejlődésüket, s arról adnak visszajelzést. Szerepet kap a tanulói önértékelés, a társak általi csoportos visszajelzés, és a tanári értékelés Kedvező pedagógiai környezet A tanár-diák kapcsolatban előtérbe kell kerülnie a közös tervezésnek, szabályalkotásnak, gondolkodásnak, együttműködésnek. Elsősorban a pedagógusok felelőssége az interakciót, kooperációt, vállalkozó kedvet támogató iskolai közeg és kultúra kialakítása. A szociális kompetenciák fejlesztésének kulcsa egy olyan nevelési folyamat tervezése és működtetése, amely figyelembe veszi a pedagógus és a gyerek adottságait, igényeit, és az egész személyiségre hatással van. 5. Kapcsolódási pontok pedagógiai programunk további tartalmi dimenzióihoz aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, környezettudatosságra nevelés, testi és lelki egészség, felkészülés a felnőtt lét szerepeire. hon- és népismeret, európai azonosságtudat egyetemes kultúra, gazdasági nevelés, a tanulás tanítása. 14

16 6. Segédanyagok a fejlesztő munkához Ezen innováció mellékletét képező Kollégiumi Nevelés Országos Alappogramja által előírt Ki vagyok én? illetve Az egyén és a társadalom 7 tartalom, tevékenység kategóriához kapcsolható ötletbankja módszertani ajánlással Barocsai Zoltán és Nyerges Tibor kollégánk pályaorientációs innovációs munkája Az internet Sulinova adatbank csomagjai Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez évfolyam. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest, 2008 Fehér Márta Kiss Tamás Szebényi Csilla Tallér Júlia: Például Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására. Sulinova Kht. Budapest, 2005 A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésének programjáról (Általános és középiskolák évfolyama). Tájékoztató füzet szülőknek. Tájékoztató füzet pedagógusoknak. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest, 2008 Sütőné Koczka Ágota (2005): Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Trefort Kiadó, Budapest Nagy József: Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Nagy József Zsolnai Anikó: Szociális kompetencia és nevelés. In Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudományok köréből. Osiris Kiadó, Budapest, Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Új Pedagógiai Szemle, sz Tóth László: Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest,

17 Zsolnai Anikó Józsa Krisztián (2002): A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. Iskolakultúra, április, 12. Dancsó Tünde: A szociális kompetencia megjelenése a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladataiban. Új Pedagógiai Szemle, sz Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bánréti Zoltán: Kommunikálj! Krónika Nova Kiadó, Budapest, Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Budapest, Leimdorfer Tamás: Nem mese ez. Konfliktusmegoldás csoportmunkában. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok, Rudas János: Delfi örökösei. Dico Kiadó Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Varga Irén Gönczi Károly Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak; Pedellus Kiadó, Debrecen, Gabnai Katalin: Drámajátékok; Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, Kaposi László: Játékkönyv; Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, Szekszárdi Júlia: Utak és módok. Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. Bp. IFA - ENCORE, Így is lehet! Problémamegoldást segítő játékok és gyakorlatok kézikönyve. Szolnok, ENCORE, Emberi arcaink, köznapi harcaink. Szöveggyűjtemény önismereti és konfliktuspedagógiai foglalkozásokhoz. Vál. és szerk. Mrenáné Szakálos Ilona. Szolnok, ENCORE,

18 Walker, Jamie: Feszültségoldás az iskolában. Játékok és gyakorlatok Bp Nemzeti Tankönyvkiadó. Bácskai Júlia: Magánélettan Bp. PannonKlett kiadó Kaposi László: Drámajáték Dávid Imre-Páskuné Kiss Judit: Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában (elmélet- és gyakorlatgyűjtemény) Utánnyomás Kossuth Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem Debrecen,

19 1. önismereti ötletbank Ki vagyok én? avagy önmagunk mélyebb feltérképezése, a hozott anyag, amire építkezhetünk... 18

20 Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul tartalma évesek 2 X 45 perc Önismeret fejlesztése, identitás-képzés Az énkép tudatosítása, megerősítése az egyéni és közös játékok, alkotások során Saját érzéseik, érzelmeik kezelése és mások érzéseinek tiszteletben tartása, megismerése Érvek, ellenérvek meghallgatása, gondos megfigyelés, a másik szempontjának figyelembevétele Önelfogadás, önbizalom, pozitív énkép, pozitív gondolkodás Kreativitás, élményszükséglet kielégítése Megfigyelés, elemzés Szóbeli kommunikáció, testbeszéd Ki vagyok én? Alapszint: Hogyan látjuk önmagunkat? Hogyan ismerhetem meg önmagam? - önismereti tesztek Személyes történetem projekt, plakátkészítés és kiállítás Családfa kutatás. Honnan jövök? Gyökereim. otthon végzett egyéni munka, majd plakátkiállítás Képességeink és korlátaink ismerete Koop-módszer, önismereti tesztek Önkontroll Szituációs játék Fogadd el önmagad! Alapszint: Önmagunk elfogadása és elfogadtatása - önismereti játékok Amit szeretünk/ nem szeretünk magunkban/másokban önálló munka, beszélgetőkör Mitől vagyok boldog? Alapszint: Mi ad esélyt a boldogulásra? Hogyan élhetünk boldogan? - Beszélgetőkör 19

21 Középszint: Álmaim, vágyaim Jövőképem. Hogyan képzelem el magamat, családomat, munkámat, lakhelyemet, országomat, Földünket 10 év múlva? - önálló munka, beszélgetőkör Bízzunk önmagunkban - bízzunk egymásban! Alapszint: A pozitív énkép megalapozása, erősítése Pozitív gondolkodás elősegítése Beszélgetőkör Önbizalom növelésének technikája Sikerélmény, sikertérképpel történő megerősítés - Beszélgetőkör Középszint: Vizsgadrukk: A korábbi iskolai tapasztalatok Az iskolai számonkéréssel kapcsolatos teljesítményszorongás Beszélgetőkör, relaxáció Érzelmek tudatosítása, megfogalmazása Alapszint: Az érzések azonosítása - smiley, arcfotók kiértékelése Középszint: Érzelmek, gondolatok kifejezési módjainak gyakorlása koop-technikák, drámajáték, szoborjáték, pantomim, non-verbális kommunikáció, érzelmeink saját és mások érzéseinek (Harag, düh, agresszió, empátia, félelem...)- megfigyelése, lejegyzése Haladó: Önarcképfestés önálló munkaformák, kiállítással Önéletrajz írása önálló munkaformák, kiállítással Naplóírás önálló munkaformák, kiállítással Életvonal-készítés önálló munkaformák, kiállítással Címer-alkotás önálló munkaformák, kiállítással Jelképek önálló munkaformák, kiállítással 20

22 Megelőző tapasztalat A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Módszerek, munkaformák Eszközök Támogatórendszer Ismerkedés Érzelmeink tudatossága Egészséges önbizalom Belső kontroll érzelmeink pontos azonosítása, Énhatékonyság érzés: konstruktív self-érzékelés rugalmasság, játékbátorság Szorongás felismerése teljesítményhelyzetben, empátia fejlesztése, szorongáscsökkentési módok keresése, önbizalom, önértékelés erősítése Kommunikáció Csapatépítés Kooperatív technikák, projekt, drámajáték, pantomim, szoborjáték, kiállítás, önálló munka, tesztek, beszélgető kör, relaxáció Irodaszer, smiley, arcfotók csomagolópapír, filctoll, színes papír, ragasztó, olló, festék, ecset, zsírkréta internet labirintus.html, Továbbképzések anyagai Varga Irén Gönczi Károly Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, Rudas János: Delfi örökösei. Dico Kiadó Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004 Bácskai Júlia: Magánélettan Raabe Klett Kiadó Budapest,

23 Kaposi László: Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ. Budapest, 1993 Vera F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó. Budapest, 2000 Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak; Pedellus Kiadó, Debrecen, Dávid Imre-Páskuné Kiss Judit: Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában (elmélet- és gyakorlatgyűjtemény) Utánnyomás Kossuth Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem Debrecen, 2000 Bánréti Zoltán: Kommunikálj! Krónika Nova Kiadó, Budapest, Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet. Budapest, 2001 Gabnai Katalin: Drámajátékok. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987 Bagdy E., Telkes J.: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, Walker, J.: Feszültségoldás az iskolában Játékok és gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Felhasználható játékok, ötletek: telefon Ilyen vagyok? ilyennek láttak Mi lenne, ha? Ki mondhatta? "élet-játék" így történt Mit tenne ő? életút-térkép névjegykártya képzeletbeli ajándék hirdetés időgép páros interjú 22

24 teknősbéka-versenyló Jóságos manó Cél: Az empátia, az érzelmek és a felelősség egyeztetése. A segítő attitűd kialakítása. Játék: Mindenki felírja a nevét egy cédulára. Összehajtva berakjuk egy dobozba és ebből húz mindenki egy nevet, amelyet nem árulhat el. A cédulát meg kell őrizni. Ezután következik a játék magyarázata: mindenki annak a jóságos manója lesz, akinek a nevét húzta. Egy hétig vigyáz a védencére, jelét adja törődésének, segíti, megvédi. Különösen törődik vele. Célszerű, hogy a csoportvezetőnek legyen egy listája a jóságos manóról és társaikról, hogy meg lehessen figyelni a heti eseményeket. Egy hét múlva megbeszélés. Ki mit érzett, rájött-e, hogy ki volt az ő jóságos manója. Hatás: Az érzelmi feszültség, a rokonszenv-ellenszenv tudatosítása és kezelése, a tevőleges szeretet, törődés tudatos gyakorlása. Egyperces beszélgetési témák: Egyik legszebb nap az életemben Ami mindig kihoz a sodromból Ahol most szívesen lennék Amitől félek Ha állat lennék, akkor... Cél: bemutatkozás, azonosságtudat kialakítása A résztvevők körben ülnek, és a következő módon mutatkoznak be: A nevem Mónika. Ha állat lehetnék, rigó szeretnék lenni. A következő résztvevő először bemutatja Mónikát, a rigót, majd ő következik. A játék addig tart, amíg mindannyian be nem mutatkoztak. Variáció: A résztvevők röviden indokolhatják a választásukat. Ismerkedési játék képekkel A játékosok körben ülnek. A játékvezető a kör közepére különböző tárgyú képeket tesz. A játékosok kiválasztanak maguknak egy képet, amely valamilyen formában jellemző rájuk, és a kép segítségével egy pár mondatban bemutatkoznak. Rajz és szimbólum 23

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Készítette: Jenei Marianna Széky Tamás Lászlóné 1 Célok és

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Osztályfőnöki órák 5-6. osztály CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYBAJOM 2013 BEVEZETÉS Iskolánkban a nyertes TÁMOP 3.1.4. pályázatban szabadon

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

HOVÁ TÛNT AZ ERKÖLCSI HALÁL?

HOVÁ TÛNT AZ ERKÖLCSI HALÁL? P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N HOVÁ TÛNT Z ERKÖLCSI HLÁL? modul szerzôje: Szekszárdi Júlia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_41 526 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában 174 A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Gyulainé Várszegi Judit A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Bevezetés A tréningeken való részvétel

Részletesebben

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő 2010. Demokrácia moduláris program Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő A témaválasztás indoklása: Demokrácia moduláris program 2009/2010-es tanév

Részletesebben

Mindennapi kenyerünk

Mindennapi kenyerünk szka104_08 Mindennapi kenyerünk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag neve: Én és a világ A modul szerzője: Wagner Éva MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 5.

Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 5. Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 5. évfolyam Programcsomag: Én és a világ A modul szerzője: Nahalka István 1

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben SZK 104_15 ÉN DIMENZIÓI REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben modul szerzője: Schüttler Vera Z SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 4. ÉVFOLYM 180 SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Szenvedélyek és divatok Internet-függőség és játékszenvedély. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11.

Szenvedélyek és divatok Internet-függőség és játékszenvedély. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. Szenvedélyek és divatok Internet-függőség és játékszenvedély Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Toleranciára nevelés A modul szerzője: Hegyiné

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam Fenntarthatóság az életemben Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Vásárhelyi Judit Címlapkép:

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Készítette: Gáncsos Gabriella, Nagy-Kasper Judit, Kristóf Gábor, Kiss Roland, Gábor András, Kaizerné Meggyes Zsuzsa

Készítette: Gáncsos Gabriella, Nagy-Kasper Judit, Kristóf Gábor, Kiss Roland, Gábor András, Kaizerné Meggyes Zsuzsa Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Gáncsos Gabriella, Nagy-Kasper Judit, Kristóf Gábor, Kiss Roland, Gábor András, Kaizerné Meggyes Zsuzsa Osztály: 12. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia. A modul címe:

A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia. A modul címe: Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia A modul címe: A reneszánsztánc, mint

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Évfolyamfelelősi rendszer. Főútvonal az adaptív oktatáshoz csak egyenesen, de meddig?

Évfolyamfelelősi rendszer. Főútvonal az adaptív oktatáshoz csak egyenesen, de meddig? Évfolyamfelelősi rendszer Főútvonal az adaptív oktatáshoz csak egyenesen, de meddig? Ki is az az évfolyamfelelős? szakképzett pedagógus - aki a saját osztályában tantárgyat nem tanít (maximum drámát) van

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása... címmel

avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása... címmel Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Chit pa de* avagy Multikulturális

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport)

Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport) Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport) A projekt adatai: Intézmény: Évfolyam: Csoport témája: Projektgazdák: Vetési Albert Gimnázium nyelvi előkészítő évfolyam Veszprém (20. csoport) Csík Andrea Kun

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Énkép és önismeret önértékelés - önszabályozás MODERNTÁNC

Énkép és önismeret önértékelés - önszabályozás MODERNTÁNC SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Táncművészet tanszak (8-10. életév) Énkép és önismeret önértékelés - önszabályozás MODERNTÁNC Szerző:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak A TÁMOP 5.2.5. pályázati konstrukció c) kábítószerügyi komponensére A program tematikáját kidolgozta: Benyusz Tamás

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben