Ma harcot kell vívni politizálni kell!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ma harcot kell vívni politizálni kell!"

Átírás

1 Ma harcot kell vívni politizálni kell!

2 Wesley Jubileumi Kötetek Sorozatszerkesztő: Majsai Tamás

3 Ma harcot kell vívni politizálni kell! Köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára Szerkesztette: Majsai Tamás Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak Budapest, 2010

4 Wesley Jubileumi Kötetek (6.) Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak Szerkesztette: Majsai Tamás Olvasószerkesztő: Mártonffy Marcell Közreműködött: Jónás-Mátéh Magdolna, Mártonffy Marcell, Udvarvölgyi Zsolt Wesley János Lelkészképző Főiskola ISSN ISBN

5 Tartalom Ha meginog a föld (Iványi Gábor) 7 75 év a holnap jegyében. (Bárdos-Féltoronyi Miklós megközelítése) (Majsai Tamás) 9 Tabula gratulatoria 13 Boór János: Traduttore traditore, fordító ferdítő 15 Fazekas Csaba: Körmöczy Imre nyilatkozata 1848 májusából 23 Gedő Éva Schwendtner Tibor: Az idegen. Az ellenség- és identitásképzés dilemmái 33 Hadházy Antal: A cigánymisszió és a Biblia 41 Jakab Attila: Vallás és identitás. Geopolitikai perspektívák 68 Kamarás István Ojd: Ipiapi atya posztulációja 85 Krausz Tamás: A forradalom-narratíva ellentmondásai 98 Majsai Tamás: Egyházak és Soá az ország egyetlen konzervatív, keresztény napilapjában 1996-ban. (Egy történészpublicisztikai epizód) 108 Nagy Péter Tibor: Egy ortodox zsidó közösség a helyi társadalomban 130 Orosz Atanáz: Az Egyház mint közösség az ökumenikusan nyitott Joánisz metropolita teológiájában 144 Petrás Éva: Társadalmi tanítás és szociális kérdés. A Quadragesimo anno enciklika recepciója a katolikus újságírásban, Pomogáts Béla: Piarista emlékek 173 Szöllőssy Ágnes: Cigány a képen. Cigányábrázolás a XIX-XX. századi magyar képzőművészetben 179 Vigh Szabolcs: Családtervezés egyházi normák múlt és jövő 190 A kötet szerzői 199

6

7 Ha meginog a föld Az éneklőmesternek, az altashétre, Aszáf zsoltára. Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged; én erősítem meg annak oszlopait. Szela. A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljetek szarvat! Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal; Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a felmagasztalás; Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal! Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belőle, még seprejét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak. (Zsoltárok könyve 75.) Bárdos-Féltoronyi Miklós 75 éves. Hadd nyissam ki előtte a Bibliát Aszáf zsoltárénekénél, melyet a nagy bibliai költő a Ne veszíts el kezdetű ének dallamára szerzett, és nem magányos imának, hanem közösségi, gyülekezeti dalnak szánta. Oly korban élt, olyan történelmi pillanat ihlette meg, amikor egyes önmagukat istenítő, nagy befolyással rendelkező halandók akkora hatalomra tettek szert, hogy szinte képesek voltak a föld oszlopait is megingatni. Szarvuk hegye az Örökkévalót fenyegette, nyakasak és gőgösek voltak. Az oszlopok tetején billegő föld kétségbeesett lakói pedig előbb keletre aztán nyugatra, majd a végtelen pusztaság felé tekingetve várták a szabadítót. A hitvallás megszólaltatja Istent, aki üzeni az oszlopdöntögetőknek, hogy az Ő helyreállító és megszilárdító hatalma majd biztonságossá teszi a föld fundamentumát. Ítéletét pedig nem bízza ilyen vagy olyan irányzatokra, maga tölti ki a harag poharába az ítélet habzó fűszeres borát, melyet fenékig ürítenek majd a gonosz fennhéjázók, s még az ital seprejét is szürcsölni fogják. A földi hatalmasok szarvából pedig törmelék lesz, talán szarufésű vagy hajtű asszonyok kontyában. 7

8 Bárdos-Féltoronyi Miklós élete háromnegyed évszázada alatt bizonyára többször átélte az oszlopok ingadozását. Láthatta azt is, hogyan dideregnek a földi födém riadt kisemberei, és hallhatta a kifent szarvaikkal fenyegetőzők bömbölését is. Bizonyára ismeri a társadalom, a közösségek kapkodását is, amikor az okos politizálás és az isteni elvek követése helyett mindig valahonnan napkeletről, napnyugatról vagy a puszta felől várják a megoldást. Isten a bíró. Jó hirdetni elmúlt és újraéledő zavaros történelmi korszakok földmozgásai közepette, hogy nem elévülhetetlen azok igaza, akik megkeményedett nyakkal szólnak, az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak. Isten áldása kísérje az igaz ember lépteit és bátor tanúságtételét! 2010 Pünkösdje felé Iványi Gábor 8

9 75 év a holnap jegyében (Bárdos-Féltoronyi Miklós megközelítése) Biblikusan szólva: egy igazán arisztokrata, akiben hamisság nincsen. Családja a Rákosi-rendszer osztályellensége és kárvallottja. Velük együtt ő is megszenvedte a kitelepítést és annak sokféle hátrányát. Hazájában még gimnáziumi érettségit sem tehetett. Akár törvényszerűnek is gondolhatnánk, hogy a katolicizmus egyik fontos szellemi centrumában élő és tanító gondolkodó, aki már ifjú éveiben is e tájon eszmélődött hithű egyházi és társadalmi mozgalmárrá, a nemes konzervativizmus elkötelezett hívévé és apostolává szocializálódik. A képlet azonban nemcsak bonyolultabb ennél, de egyenesen cáfolja is előfeltevéseinket. Bárdos-Féltoronyi Miklós ugyanis nem a magától értetődő alternatívák közül választott, például egy progresszív perszonalizmusban bukkanva rá a ki tudja honnan hozott, s mely Lélek által belétáplált principiális kriticizmus és rezervacionalizmus alkatilag asszonáns ösvényére, hanem inkább és legalább ennyire érzi otthon magát a kommunista eszmének elkötelezett nők és férfiak társaságában, amelynek okán biográfusa éppoly jó lelkiismerettel jellemezhetné őt a neomarxisztikus krisztianizmussal, mint amilyen bátran fel is helyezhetné nevét a kortárs kommunista hitvallók regiszterére. Bárdos-Féltoronyi Miklós szubjektíve képviselt identitásmeghatározásának rangos pillére ugyan a tudományteoretikum iránti elkötelezettség, az őt fürkésző elemző mégis inkább arról van meggyőződve, hogy e lelkesedés leginkább ott és abban a sajátja, ahol a legkevésbé hódol a tudományosság konvencióinak, és ezt is csak akként művelvén, hogy közben a legelszántabb ifjontisággal teszi permanens kritika tárgyává az új vallás (az ún. tudomány) örök adversarius-át: a lelkét és szellemét minden más univerzalitás előtt szorongató transzcendenciaorientált dispozicionalitást. Az ideális tudományteoreikus? Netalán aporetikus (is) lenne a globalista rezervacionalista? Ki tudja! A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szakon konferenciát rendez az egyházak megújulásáról és felelősségéről, de csak azért, mert szilárdan vallja kritikokatolikus és másfajta radikalizmusokban szerzett elvbarátaival együtt a soreli konfessziót: a zsarnokság minden fogalom közül elsősorban is Istenéből tud a legtöbbet profitálni, és hogy nem lehet megállás a minden belenyugvásnak, kvietisztikus kegyességnek kesztyűt dobó, élethosszig kötelező lelkesedésben. Szubverzív emfázissal utasítja hát rendre az általa világszkeptikus kísértésként megbélyegzett 9

10 savoir se taire sur ce qu on ignore elvét, hogy a jövő minden bizonytalanságát látva is inkább legyen a wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man sprechen hangnemben játszó wittgensteini orchester szólistája (l. még Mt. 10,27), ahol a szekularizált lélek odaadó szenvedélyével hirdetheti, hogy kár és szemét minden kereszténység, amelynek céljai nem elsősorban Isten Királyságának lehetőleg evilági kialakítására irányulnak. Az egyenlőtlenek emancipációjáért folytatott paraklétoszi ügyvédkedés, a megnyomorító struktúrák, de még az azokat állandósítani segítő aromával házaló legnemesebb konzervativizmusok ignorálása is, a rasszista és antiszemita és egyéb istenszomorúságokkal szembeni fellépés éppoly alapvető eleme spiritualitásának, mint a reakcioner egyházi és krisztiánuskodó devianciák, illetve mindenféle alvatag viselkedés elutasítása. Mindennapi szenvedélyei határtalanok és univerzálisak. Brüsszel pedig természetesen a világ közepe, ahonnan úgy vezet út minden irányba, hogy Washington vagy Peking, esetleg Stockholm vagy Johannesburg felé mozdulva is el, mindig otthon legyen Köztes-Európában, és persze leginkább is a kárpáti medencében, ahol az éppen adott hic et nunc imperativuszai alapján tud a mennyei béke hitétől táplált pacifizmusa jegyében biztos zengésű tiltakozást bejelenteni a pápai NATO-támaszpont létesítése ellen, vagy támogatást adni sziklaszilárd antifasiszta és antirasszista humanizmusából fakadóan, netalán a felszadítás-theológia eszméinek Krisztus kis embereit szerető buzgalmától indítva főiskolánk különféle humán- és politikatheológiai megnyilatkozásaihoz. Kereszténynek lenni ugyanis, vallja messzeszólóan Bárdos-Féltoronyi Miklós, kathexochen politikai tevékenységet jelent. Nem egyik vagy másik párt, hanem az Örökkévaló mellett, akinek ügyéért ma, az örök mában éspedig rendületlenül! minden Ő gyengeségei közepette is harcot kell vívni, politizálni kell! Bárdos-Féltoronyi Miklóssal együtt mennyei áldásnak is tekinthetjük, hogy a tudományfilozófia erőterében az utóbbi évtizedek során leginkább egy konkrétnak csak nehezen tekinthető diszciplína, az ún. geopolitika ragadta meg alkotó életét, és hogy elméje pedig leginkább e nézőpont teleológiaorientált terrénumain sátorozik. A jeles kutató a globalitás horizontjának jegyében találta meg ugyanis annak a tudásnak és hitnek a legmeggyőzőbb bizonyságait is, hogy a jövő epicentruma a mai világrend legkritikusabb hatalmi közege, a kapitalista erő- és érdekkoncentráció, és hogy itt, ebben a kontextusban kell hirdetni, hogy a Föld és a földi javak mindenkiéi, de persze leginkább is az Úréi, és hogy minden kizárás kizárt, a kapitalizmust pedig, mint bűnös építményt meg kell szüntetni, de legalábbis kevésbé bűnössé kell tennünk. E horizontokon tájékozódva hirdeti lankadatlan hittel, hogy a társadalmi szenvedés égbekiáltó kinövéseit minél radikálisabban vissza kell metszenünk, mert az emberi méltóság egyenlőséget és igazságosságot követel, és hogy az odafennva- 10

11 lókra tekintettel űzött gazdasági-társadalmi politizálást, békepolitikát és környezetpolitikát kell folytatnunk. A feladat emberfeletti. Tudja ezt Bárdos-Féltoronyi Miklós is. Hogy mégsem csügged, ahhoz adjon neki továbbra is erőt és sok-sok évet az Örökkévaló, akinek szolgálatát vállalja, és akire tekintettel az alábbi elemzés már-már eschatológiai dimenziót ostromló józansággal és méltósággal végiggondolt sorait is megfogalmazta: Van, aki örvend annak, hogy a tőkés gondolkodásmód lelepleződött, és több igazságosságot, nagyobb fokú együttérzést vár el a közgazdasági szemléletben. Van, aki a környezet védelmét és az eljövendő nemzedékekről való gondoskodást helyezi előtérbe. A bátrabbak demokratikus változásokat sürgetnek helyi és országos szinten, továbbá nemzetközi és állampolgári téren egyaránt a»máshogy gondolkodók«mozgósítását, a»haladónak«mondott politikai rendszerekkel való összefogást. Az emberiség méreteiben gondolkodva szerintem ez mind szenteltvíz, ha nincs mögötte megfelelő fedezet társadalmi összefogásban, elhatározásban és politikai akaratban. Lényegesebbnek tűnik számomra felvetni néhány alapvető kérdést: vajon nem egy egészen új tőkés rendszer kialakulása előtt állunk? Valóban nincs-e ennek a rendszernek alternatívája, például olyan gazdasági rendszer, amelyben több szinten érvényesül az állami/közösségi és az azt kiegészítő jelleg? Elképzelhető-e olyan rendszer, amelynek szinte nem is lesz köze a fennálló (klasszikus) tőkés rendszerhez? Fenntartható-e a jövőben teljeskörűen a magántulajdon joga? Mennyire tudják majd a jövőben a piacok, mint az eladás és a vásárlás metaforikus képlete, irányítani az élet minden területét? Indokolt-e állami intézmények segítségével kisszámú állampolgár számára biztosítani a tőke tulajdonjogát és tőke termelte profitot? Forradalomra kell-e várni ahhoz, hogy a vagyonok és a jövedelmek közötti különbségek alapvetően módosuljanak? E kérdések megválaszolása tőlünk függ. Ez a görög kairosz, a válaszút, ami előtt állunk. Hogy az út hová vezet, azt mi határozzuk meg. Együtt vagy egymás ellen. Háborúban vagy békében. Isten segítsen rajtunk! Végezetül a 75. Zsoltár legmélyebben geopolitikai üzenetével kérjük életére és munkásságára a Mindenható áldását: Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. *1 Budapest, május 18-ának előestéjén A WJLF Theológus és Lelkész Szak nevében: Majsai Tamás * Bárdos-Féltoronyi Miklós idézett írásai: a) A hatalom és a tőke időleges válsága. Korunk, 2009/ = b) Fű alatt épül az európai védelem. [Szőcs László interjúja] Népszabadság, április 26. (LXVI. évf., 98/2. sz.) = c) Egyházi felelősség bevezető gondolatok. In: Az egyházaink a felelősség és a jövő kihívása előtt. Konferencia a Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak szervezésében november 7-8. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola (Theológus és Lelkész Szak), Wesley Konferencia Kötetek, = 11

12

13 Tabula gratulatoria Balogh Margit történész, az ELTE c. egyetemi docense, az MTA tudományos főmunkatársa Barna István a WJLF főtitkára Bánlaky Pál szociológus, főiskolai tanár, WJLF Bognár László filozófus, ME BTK Bognárné Horgosi Anikó theológus hallgató, WJLF Boór János theológus, a Mérleg volt főszerkesztője Dobrovits Mihály PhD, MTA-ELTE, Közép-ázsiai Kutatócsoport Fazekas Csaba történész, ME BTK Gábor György vallásfilozófus, egyetemi tanár, MTA, ORZSE Gánóczy Sándor theológus, professor emeritus Gedő Éva filozófus, egyetemi tanársegéd Geréby György egyetemi docens, CEU Hadházy Antal ref. lelkész, főiskolai tanár Hubai Péter főiskolai tanár, a WJLF Vallástudományi Intézet igazgatója Iványi Gábor theológus, címzetes egyetemi tanár Jakab Attila vallástörténész Kamarás István OJD szociológus, egyetemi docens Krausz Tamás történész, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Lakatos Anka lelkész, theológa M. Hideg Tünde theológa, főiskolai tanár, WJLF Majsai Tamás theológus, egyetemi tanár, WJLF Mártonffy Marcell irodalomtörténész, theológus, a Mérleg főszerkesztője Nagy Péter Tibor szociológus, egyetemi tanár Ónodi István theológus, a WJLF gazdasági igazgatója Orosz Atanáz görög katolikus szerzetespap, főiskolai tanár, Nyíregyháza-Dámóc Petrás Éva történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Illyés Archívum tudományos vezetője Schwendtner Tibor filozófus, egyetemi tanár Sziva Ibolya theológus hallgató, WJLF Szöllőssy Ágnes művészettörténész Vigh Szabolcs katolikus pap, morálteológus 13

14

15 Boór János Traduttore traditore, fordító ferdítő A Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezetben 2008 fehérvasárnapján elhangzott igehirdetés alapanyaga, ezúttal Bárdos-Féltoronyi Miklós barátomnak ajánlva 0. Ökumenikus életutam Nagy megtiszteltetés és nehéz feladat számomra, egy héttel húsvét után, hogy itt a csillaghegyi evangélikus gyülekezetben méltatlan szolgaként elláthatom az igehirdető szolgálatát. Köszönöm a meghívást és a megbízatást. Mielőtt belekezdenék a Biblia és a Reneszánsz évében választott tulajdonképpeni témámba, amelynek címe olasz közmondás: traduttore traditore, latinul traductor-traditor, magyarul fordító ferdítő, röviden visszapillantok arra a hosszú útra, amely ide, a csillaghegyi evangélikus gyülekezet szószékéhez elvezetett. A római katolikus egyházban a vértanúhalált halt Kálló Ferenc tábori főesperes 1932-ben keresztelt meg. Az anyaszentegyház megosztottságát életemben először fájdalmasan a kőszegi katonaiskolában ( az iskolában a határon ) éltem meg, amikor egy esti kivonuláson Csont Béla nagybányai református növendéktársam kővel megdobott, mert állítólag a protestánsokat pogányoknak neveztem. Lehet, hogy így volt, erre nem emlékszem már. De abban az időben mi, katolikusok egy zsinagógába, de még egy protestáns Istenházába sem léphettünk be. Szinte fordulat az életemben, amikor már a világháború után ciszterci diákként egy pesti protestáns leánygimnázium tanulóinak kellett Székesfehérvárt idegenvezetőként bemutatnom, és egy leányzó nagyon megtetszett. Nagy lépés az ökuménia útján életemben, hogy az iskolák államosítása és az egyesületek feloszlatása után a Bokor Bázisközösség elődmozgalmában már rendszeresen tartottunk protestáns diákokkal együtt titokban bibliamagyarázatokat, amelyeken többek közt a már megboldogult Németh Géza, a budapesti református Erdélyi Gyüle- 15

16 kezet későbbi alapítója is részt vett. Jezsuita kispapként, ún. skolasztikusként egyháztörténetet tanulva már felismertem a római egyház felelősségét az egyházszakadásban ban nyugatra menekülve először még jezsuita növendékként, később világiként tevékenyen részt vettem a Pax Romana nemzetközi katolikus egyetemista és értelmiségi mozgalomban, amely el volt kötelezve az ökumenizmusnak (Spanyolországban például ökumenikus összetételű a tagsága) és a II. Vatikáni Zsinat által meghirdetett aggiornamentónak. Ebben a szellemben alapítottuk 1965-ben a máig megjelenő, Mérleg című tallózó folyóiratot, amely évtizedeken át napról-napra szembesített a fordítás problémáival. A Pax Romana keretében kezdeményeztük rendes évi kongresszusaink mellett (amelyeken rendszeresen előadtak protestáns gondolkodók, Vajtától Hafenscherig) az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemmel és az Evangéliumi Ifjúsági Konferenciákkal először Nyugat-Európában a Magyar Ökumenikus Találkozókat. Az ötödiket és eddig sajnos az utolsót már itthon, Gyulán, 1995-ben rendeztük meg. E találkozókon évről-évre egymáshoz közelebb kerülve meghonosodott az Úr asztala körül is az eucharisztikus közösség, amint ez Münchenben is évtizedekig gyakorlat volt a Szent Quirinius Plébániánk és az Adventi Templom evangélikus gyülekezete között, amíg római nyomásra az egyháztanács tiltakozása ellenére meg nem szűnt. Hosszú út és fejlődés vezetett engem idáig. 1. Miről nem beszélek? 1.1. Először is nem szólok a tárgyi, a személyek közötti nehézségekről, sem pedig alanyi tapasztalataink és intuícióink megfogalmazásának nehézségeiről. Utóbbi, amellyel most én is küszködöm, minden ismeretelmélet legsúlyosabb problémáját jelenti, hogy tudniillik miképpen ragadhatjuk meg végérvényesen vagy csak közelítően, torzítás és meghamisítás nélkül, általános fogalmainkkal, modellszerű, elvont kifejezés- és beszédmódunkkal a mindig kimeríthetetlen valóságot. Talán ez a problematika is felvetődik az Örökkévaló képi ábrázolásának bibliai tilalmában, bár a teológiai viták a zsidóknál bizonyára nem voltak megtiltva. Talán ugyanebből az okból panaszkodott Luther Márton alkotó életének utolsó napjain, hogy nem tudja már teljesen átdolgozni német bibliafordítását. Kicsit hasonlóan Aquinói Tamás halál előtti kijelentéséhez, miszerint pelyvának tekinti nagy Teológiai Summáját Másodszor nem tárgyalom a plágiumot, amikor a fordító egyenesen rablóvá válik, mások szellemi alkotásait eltulajdonítva. Az általam lektorált anyagokat gyakran a hazai szellemi életben megbecsült szerzők orozták el, akik olyan jeles folyóiratokban publikálhattak, mint a Hitel, a Magyar Tudomány, a Theológiai Szemle és a Vigilia, oly nagy írók rossz példáját követve, 16

17 mint Goethe, Dumas, Brecht és Umberto Eco. 1 Az Újszövetségi Szentírásban persze gyakran nem a tanításokat, hanem a tekintélyes tanítók neveit volt szokás eltulajdonítani. Sem János evangéliuma, sem Pál Apostol mind a tizennégy levele nem származik a Bibliában feltüntetett szerzőtől. 2. Amiről szó lesz: fordítási hibák az újszövetségben 2.1. Egyszerű bibliaolvasó emberként, és nem szentírástudósként mert ez nem vagyok szeretnék most a Biblia és Reneszánsz Évében erről elmélkedni. Mindnyájan gyakran megakadunk olyan igéken, amelyeket egyszerűen nem értünk. Ezekkel kapcsolatban azt a hipotézist állítottam fel, hogy ezek az értelmezhetetlen helyek általában fordítói ferdítések, ahol a traduttore traditore, a traductor traditor vezet minket félre. Legelőször a nyugati nyelvekből készült teológiai tanulmányok magyar fordítását lektorálva jöttem rá arra, hogy az ezekben idézett bibliai helyek a magyar bibliafordítások szerint gyakran nem illenek be a szövegbe. Még a legtöbb szerencsém a Magyar Bibliatanács megbízásából a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya által 1975-ben kiadott Bibliával volt. Amin persze csak addig ütköztem meg, amíg nem tudatosodott bennem, hogy bibliáink fordítások fordításainak fordításai, pontosabban héber és arám szövegek görög fordításai latin fordításának (a Tridenti Zsinat által a katolikus egyházban kanonizált Vulgatának) népnyelvi fordításai Ferdítések ferdítéseinek ferdítései? Tudtommal ezt a súlyos problémát elsőként Julius Wellhausen göttingeni nyelvész és arabszakértő ismerte fel, amikor tanulmányozni kezdte a sinai kolostorban 1892-ben megtalált és már 1894-ben közzétett szír evangéliumokat, amelyeket a görögből fordítottak. Ezek a fordítások a várakozás ellenére eredetibbeknek, simábbaknak, egységesebbeknek, szóval hitelesebbeknek mutatkoztak, mint a görög nyelvű evangéliumok. Feltehetően azért, mert a szír nyelv közeli rokonságban áll az arámmal, amelyen Jézus, Jesua beszélt. Wellhausen fogalmazta meg a következő követelményt, amely nem döntötte meg a Kurt Aland gondozta Novum Testamentum Graece irányadó kritikai kiadásának tekintélyét, csupán viszonylagossá tette fontosságát: Ha valaki Jézus beszédeit tudományosan magyarázni akarja, akkor képesnek kell lennie arra, hogy szükség esetén visszafordítsa arra a nyelvre, amelyet Jézus használt () Az első példa: szabad-e adót fizetni a császárnak? Mindnyájan jól ismerjük a történetet (Mt. 22,17-22; Mk. 12,13-17; Lk. 20,20-26). Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe. Elküldték 1 Vö. Mérleg, 25 (1992) 2, Idézi Günther Schwarz: Worte des Rabbi Jeschu. Eine Wiederherstellung. Graz Wien, 2003,

18 tehát hozzá tanítványaikat a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták:»mester (azaz Rabbi; B. J.), tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és hogy nem törődsz senkivel, mert nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?«jézus felismerve gonoszságukat így szólt:»mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassátok meg nekem az adópénzt!«azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük:»kié ez a kép és a felirat?a császáré«felelték. Jézus erre kijelentette:»adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.«Így olvasom az előbb említett magyar fordításban. Az adó a tributum capitis, azaz fejadó és sarc, ami miatt három évszázad alatt 62 felkelés tört ki a római gyarmatosító hatalom ellen; az istenkáromló felirat: Tiberius Caesar Divi Augusti filius Augustus, Tiberius császár, az isteni Augustus fia, Augustus. Emiatt egy istenfélő zsidó meg sem érinthette. Pinchas Lapide ( ) németországi zsidó újszövetség-kutató szerint a görög szövegben nem az áll, hogy»adjátok meg«, hanem jó héberséggel az, hogy»adjátok vissza«! Itt evangélium-fordításaink legsúlyosabb ferdítésével állunk szemben: az άπόδοτε (apodote) görög szó fordítása nem adjátok meg, hanem adjátok vissza. Vagyis kézbe se vegyétek, ne használjátok a császár pénzét, hanem adjátok vissza neki a tulajdonát. Mintegy erőszakmentes ellenállásra szólít fel itt Mesterünk. Szó sincs itt semmiféle vallási kötelezettségről vagy tiszteletről a császár iránt, ami a Római Levél 13. fejezetének elején is megfogalmazódik: Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől... Kiváltképpen ennek a kis vissza igekötőnek a hiánya alapozta meg teológiailag Trón és Oltár két évezredig tartó ártalmas szövetségét Páltól, Ágostontól Lutherig és a Hitlerhez mindvégig hűséges német keresztényekig. Ez az alapja a Nagy Konstantin alapította római birodalmi egyházban végigkövethető szövetségnek a politikai reakcióval, szemben az emancipációs és felszabadító mozgalmakkal, valamint forradalmakkal. Annak ellenére, hogy a zsarnokgyilkossággal kapcsolatban már az ókorban és a középkorban kialakult az ellenállási jog etikai tanítása, ez általában nem vált a politikai életet megmozgató irányelvvé. Traductores, traditores! Második példa: az ellenséggyűlölet vallása-e a zsidó vallás? Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és 3 Vö. Pinchas Lapide: Ist die Bibel richtig übersetzt? Bd. 2, Gütersloh, , 56-59; Érted vagyok, 2007/2, 2-4; Günther Schwarz Jörn Schwarz: Das Jesus-Evangelium (Zusammengestellt und übersetzt aus griechischen und altsyrischen Vorlagen aus außerbiblischen Quellen. München, 1993) Lapide-hez hasonlóan fordítja a 25,25-ös sornál,

19 imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak a fiai (Mt. 5,43sk). Évezredeken keresztül kiváltképpen ez az igei hely táplálta azt az előítéletet, hogy a zsidóság a gyűlölet, a kereszténység a szeretet vallása. Pinchas Lapide a Mérleg 17. évfolyamában 4 írja ezzel kapcsolatban (egyébként egy hírhedten plagizáló honfitársunk ezt a cikket tette közzé saját neve alatt Dativus ethicus címmel a Vigiliában) : E jól ismert hely első mondata ószövetségi idézetet foglal magában (Lev 19,18), amit Jézus is»első parancsként«hangsúlyoz (Mt. 22,39). Ezután egy valótlanság következik, amely lehetetlen, hogy Jézustól származzék. Még a katolikus»jeruzsálemi Biblia«is kénytelen hozzátenni az állítólag megparancsolt ellenséggyűlölethez:»e parancsolatnak a második része nincs meg a régi törvényben, tehát itt sem fordulhat elő«. Még világosabban fogalmaz Ethelbert Stauffer, aki nem gyanúsítható filoszemitizmussal:»a zsinagóga kezdettől fogva joggal tiltakozott a Mt. 5,43 ellen. Sem az Ószövetségben, sem a Talmudban nem létezik olyan törvény, amely az ellenség gyűlöletét írná elő«. 5 Honnan került akkor ez a mondat az evangéliumba? Lapide másutt Moore Cross nyomán arra mutat rá, hogy a Mt. 5,43-ban Jézus vagy az evangélisták az esszénus szeparatizmussal és a qumráni ellenséggyűlölet parancsával (I QS 1:9-10) szállnak vitába Harmadik példa lehetne a Passió. Ehhez ismertetnem kellene Vermes Géza barátom Passió című, magyarul is megjelent kis könyvét és Pinchas Lapide: Wer war schuld an Jesu Tod? című könyvét, amelyeket húsvétra készülve áttanulmányoztam. Magammal hoztam az utóbbi szerző Ulrich Luz svájci református teológussal együtt kiadott A zsidó Jézus című művét, amely a 40. oldaltól tárgyalja Jézus perét. E kiadvány érdekessége, hogy Ittzés Nóra szerkesztésében, Babits Antal és Donáth László lektori gondozásában hagyta el a sajtót 1994-ben. Tudtommal sajnálatos módon ez Lapide egyetlen magyar nyelven megjelent műve. A 11. oldalon, a második bekezdés végén olvassuk a zsidóság Jézus által megjövendölt keresztútjának felidézése (vö. Mk. 13,13) után: S akiknek mindebben hinniük kellett azok zsidók voltak. A Wer daran glauben mußte, waren die Juden német eredetit (11. o.) helyesen így kellett volna fordítani: S akiknek mindebbe bele kellett pusztulniuk azok zsidók voltak. Mindezt szerényen azért teszem szóvá, hogy ha már a németet élő nyelvként beszélők is tévedhetnek, akkor mennyivel inkább megeshet ez a holt nyelveken írt szövegek fordítóinál. 4 Az ellenséget leszerelő szeretet. Reálpolitika a hegyi beszéd szellemében. Mérleg, 17 (1981) 4, (A tanulmány eredeti szövegét lásd a Lutherische Monatshefte 1981/9. számában.) 5 Ethelbert Stauffer: Die Botschaft Jesu. Bern, 1959, Lapide: Ist die Bibel richtig übersetzt? Bd. 1., Gütersloh, , 103; uő.: Die Bergpredigt. Utopie oder Programm? Mainz, 1892,

20 Lapide fejtegetéseinek lényege: Jézus Judás általi állítólagos elárulása, majd elfogatása, kihallgatása a zsidó főtanács és Pilatus előtt nem folyhatott le úgy, ahogy az evangélisták elbeszélik. Az események időrendjét is nehéz rekonstruálni, kezdve az utolsó vacsora időpontjával. A főtanácsnál történtekről az evangéliumok szerzőinek aligha lehettek pontos információik; az ott lefolyt tárgyalás egyáltalán nem felelt meg a zsidó jogi előírásoknak (nem hallgattak ki mentő tanúkat, Jézus nem követett el istenkáromlást, amiért a főpapnak meg kellett volna szaggatnia ruháit, az állítólag a szemére vetett messiási igény nem számított bűntettnek, Jézus megesketése is Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg: Te vagy-e a Messiás, az Isten Fia? ellentmondott a rabbinikus hagyománynak, a per nem folyhatott éjszaka stb.). Pilátus ábrázolása az evangéliumokban túl szép ahhoz, hogy igaz legyen (ha az evangéliumok még nem avatják is szentté, mint később a kopt és az etiópiai egyház). Ellentmond a korabeli történetírók, főként Josephus Flavius roppant kegyetlenként ábrázolt Pilátus-képének. Nyilvánvaló a késői szándék a római hatalom felmentésére és arra, hogy a felelősséget megkíséreljék a zsidókra áthárítani a római birodalomban megkezdett pogány misszó érdekében. Mindezeket az összefüggéseket zsidó bibliatudósok megfigyeléseim szerint könnyebben felismerik, mint keresztény kollégáik. Ezért is nagyon sajnálom, hogy a Biblia Évébe hazánkban őket ha nem tévedek nem vonták be További példák: Teve (hajókötél helyett) a tű fokán (Mt. 19,24) ; az okos intéző (Lk. 16,1-9) eufemisztikus dicsérete az elítélés helyett; dicsérjétek Istent orgonával (Zsolt. 150) ; két szamáron lovagolva (Mt. 21,2; Zak. 9,9; Mk. 11,2; Lk. 19,30). A feltámadt Jézus Mk. és Mt. szerint Galileában, Lk. és ApCsel. szerint Jeruzsálemben jelent meg tanítványainak, mely ellentmondást Lapide azzal oldja meg, hogy a görög fordítók feltehetőleg nem ismerték a hasonló nevű jeruzsálemi negyedet (Galilah Jerusalaim) Betánia környékén. Itt a Jn. 11,1; Mk. 11,11; Jn. 11,43 sk és Mt. 26,6-13 tanúsága szerint az apostolok még otthonosak lehettek. 3. Tanulság: miért nem ítélitek meg magatoktól, hogy mi a helyes? 3.1. Hibaforrások lehetnek a hiányos nyelvi ismeretek (arám, héber, görög, latin), a nyelvek egészen eltérő szerkezete, fogalomrendszere (kényes, a hagyományos krisztológiát megkérdőjelező példa az Isten fia gyökeresen eltérő jelentése a zsidóknál és a görögöknél, illetve rómaiaknál), szelleme, másolási hibák a betűképek vonatkozásában (például Jézust megkeresztelkedésekor a magasságból közvetlenül vagy galamb ké- 20

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

"A Krisztusban nincs zsidó és görög"

A Krisztusban nincs zsidó és görög "A Krisztusban nincs zsidó és görög" Evangélium kontra nacionalizmus és újpogányság Gyöngyösi Csilla református lelkész, phd hallgató ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Budapest A probléma - világhoz való viszony

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM Bibliai Szabadegyetem A Biblia az európai kultúrában BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés 2014. február 12. Dr. Szilvási József: Máté evangéliuma 2 Máté evangéliuma Máté evangéliumával egy négy

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

KILLING_JESUS_BOOK-UJ.qxd 4/8/2014 10:24 AM Page 1 Jézus 1

KILLING_JESUS_BOOK-UJ.qxd 4/8/2014 10:24 AM Page 1 Jézus 1 Jézus 1 Jézus EGY KIVÉGZÉS IGAZ TÖRTÉNETE Bill O Reilly és Martin Dugard 3 A fordítás alapja: Bill O Reilly Martin Dugard: Killing Jesus: A History. Published by arrangement with Henry Holt & Company,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez

ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez 1 ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Lányi András Jakab György ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2 A tankönyvről A tankönyv ismeretanyaga

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN FELNŐTT HITTAN CREDO / HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Hiszek az egy Úrban: Az Úr név az isteni hatalmat jelenti. Megvallani vagy segítségül hívni Jézust, mint Urat, annyi,

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész Mit hiszünk? 11. rész A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul. John Wesley a 39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett. Káténkban ezeket

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012 TANÁR DIÁK KAPCSOLAT (1/Szeretet és igazság együtt és 2/ Ennek gyakorlata a tanár diák kapcsolatokban napjainkban) Heszky László ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre SZIE. Gödöllő 2012

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben