Ma harcot kell vívni politizálni kell!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ma harcot kell vívni politizálni kell!"

Átírás

1 Ma harcot kell vívni politizálni kell!

2 Wesley Jubileumi Kötetek Sorozatszerkesztő: Majsai Tamás

3 Ma harcot kell vívni politizálni kell! Köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára Szerkesztette: Majsai Tamás Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak Budapest, 2010

4 Wesley Jubileumi Kötetek (6.) Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak Szerkesztette: Majsai Tamás Olvasószerkesztő: Mártonffy Marcell Közreműködött: Jónás-Mátéh Magdolna, Mártonffy Marcell, Udvarvölgyi Zsolt Wesley János Lelkészképző Főiskola ISSN ISBN

5 Tartalom Ha meginog a föld (Iványi Gábor) 7 75 év a holnap jegyében. (Bárdos-Féltoronyi Miklós megközelítése) (Majsai Tamás) 9 Tabula gratulatoria 13 Boór János: Traduttore traditore, fordító ferdítő 15 Fazekas Csaba: Körmöczy Imre nyilatkozata 1848 májusából 23 Gedő Éva Schwendtner Tibor: Az idegen. Az ellenség- és identitásképzés dilemmái 33 Hadházy Antal: A cigánymisszió és a Biblia 41 Jakab Attila: Vallás és identitás. Geopolitikai perspektívák 68 Kamarás István Ojd: Ipiapi atya posztulációja 85 Krausz Tamás: A forradalom-narratíva ellentmondásai 98 Majsai Tamás: Egyházak és Soá az ország egyetlen konzervatív, keresztény napilapjában 1996-ban. (Egy történészpublicisztikai epizód) 108 Nagy Péter Tibor: Egy ortodox zsidó közösség a helyi társadalomban 130 Orosz Atanáz: Az Egyház mint közösség az ökumenikusan nyitott Joánisz metropolita teológiájában 144 Petrás Éva: Társadalmi tanítás és szociális kérdés. A Quadragesimo anno enciklika recepciója a katolikus újságírásban, Pomogáts Béla: Piarista emlékek 173 Szöllőssy Ágnes: Cigány a képen. Cigányábrázolás a XIX-XX. századi magyar képzőművészetben 179 Vigh Szabolcs: Családtervezés egyházi normák múlt és jövő 190 A kötet szerzői 199

6

7 Ha meginog a föld Az éneklőmesternek, az altashétre, Aszáf zsoltára. Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged; én erősítem meg annak oszlopait. Szela. A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljetek szarvat! Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal; Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a felmagasztalás; Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal! Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belőle, még seprejét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak. (Zsoltárok könyve 75.) Bárdos-Féltoronyi Miklós 75 éves. Hadd nyissam ki előtte a Bibliát Aszáf zsoltárénekénél, melyet a nagy bibliai költő a Ne veszíts el kezdetű ének dallamára szerzett, és nem magányos imának, hanem közösségi, gyülekezeti dalnak szánta. Oly korban élt, olyan történelmi pillanat ihlette meg, amikor egyes önmagukat istenítő, nagy befolyással rendelkező halandók akkora hatalomra tettek szert, hogy szinte képesek voltak a föld oszlopait is megingatni. Szarvuk hegye az Örökkévalót fenyegette, nyakasak és gőgösek voltak. Az oszlopok tetején billegő föld kétségbeesett lakói pedig előbb keletre aztán nyugatra, majd a végtelen pusztaság felé tekingetve várták a szabadítót. A hitvallás megszólaltatja Istent, aki üzeni az oszlopdöntögetőknek, hogy az Ő helyreállító és megszilárdító hatalma majd biztonságossá teszi a föld fundamentumát. Ítéletét pedig nem bízza ilyen vagy olyan irányzatokra, maga tölti ki a harag poharába az ítélet habzó fűszeres borát, melyet fenékig ürítenek majd a gonosz fennhéjázók, s még az ital seprejét is szürcsölni fogják. A földi hatalmasok szarvából pedig törmelék lesz, talán szarufésű vagy hajtű asszonyok kontyában. 7

8 Bárdos-Féltoronyi Miklós élete háromnegyed évszázada alatt bizonyára többször átélte az oszlopok ingadozását. Láthatta azt is, hogyan dideregnek a földi födém riadt kisemberei, és hallhatta a kifent szarvaikkal fenyegetőzők bömbölését is. Bizonyára ismeri a társadalom, a közösségek kapkodását is, amikor az okos politizálás és az isteni elvek követése helyett mindig valahonnan napkeletről, napnyugatról vagy a puszta felől várják a megoldást. Isten a bíró. Jó hirdetni elmúlt és újraéledő zavaros történelmi korszakok földmozgásai közepette, hogy nem elévülhetetlen azok igaza, akik megkeményedett nyakkal szólnak, az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak. Isten áldása kísérje az igaz ember lépteit és bátor tanúságtételét! 2010 Pünkösdje felé Iványi Gábor 8

9 75 év a holnap jegyében (Bárdos-Féltoronyi Miklós megközelítése) Biblikusan szólva: egy igazán arisztokrata, akiben hamisság nincsen. Családja a Rákosi-rendszer osztályellensége és kárvallottja. Velük együtt ő is megszenvedte a kitelepítést és annak sokféle hátrányát. Hazájában még gimnáziumi érettségit sem tehetett. Akár törvényszerűnek is gondolhatnánk, hogy a katolicizmus egyik fontos szellemi centrumában élő és tanító gondolkodó, aki már ifjú éveiben is e tájon eszmélődött hithű egyházi és társadalmi mozgalmárrá, a nemes konzervativizmus elkötelezett hívévé és apostolává szocializálódik. A képlet azonban nemcsak bonyolultabb ennél, de egyenesen cáfolja is előfeltevéseinket. Bárdos-Féltoronyi Miklós ugyanis nem a magától értetődő alternatívák közül választott, például egy progresszív perszonalizmusban bukkanva rá a ki tudja honnan hozott, s mely Lélek által belétáplált principiális kriticizmus és rezervacionalizmus alkatilag asszonáns ösvényére, hanem inkább és legalább ennyire érzi otthon magát a kommunista eszmének elkötelezett nők és férfiak társaságában, amelynek okán biográfusa éppoly jó lelkiismerettel jellemezhetné őt a neomarxisztikus krisztianizmussal, mint amilyen bátran fel is helyezhetné nevét a kortárs kommunista hitvallók regiszterére. Bárdos-Féltoronyi Miklós szubjektíve képviselt identitásmeghatározásának rangos pillére ugyan a tudományteoretikum iránti elkötelezettség, az őt fürkésző elemző mégis inkább arról van meggyőződve, hogy e lelkesedés leginkább ott és abban a sajátja, ahol a legkevésbé hódol a tudományosság konvencióinak, és ezt is csak akként művelvén, hogy közben a legelszántabb ifjontisággal teszi permanens kritika tárgyává az új vallás (az ún. tudomány) örök adversarius-át: a lelkét és szellemét minden más univerzalitás előtt szorongató transzcendenciaorientált dispozicionalitást. Az ideális tudományteoreikus? Netalán aporetikus (is) lenne a globalista rezervacionalista? Ki tudja! A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szakon konferenciát rendez az egyházak megújulásáról és felelősségéről, de csak azért, mert szilárdan vallja kritikokatolikus és másfajta radikalizmusokban szerzett elvbarátaival együtt a soreli konfessziót: a zsarnokság minden fogalom közül elsősorban is Istenéből tud a legtöbbet profitálni, és hogy nem lehet megállás a minden belenyugvásnak, kvietisztikus kegyességnek kesztyűt dobó, élethosszig kötelező lelkesedésben. Szubverzív emfázissal utasítja hát rendre az általa világszkeptikus kísértésként megbélyegzett 9

10 savoir se taire sur ce qu on ignore elvét, hogy a jövő minden bizonytalanságát látva is inkább legyen a wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man sprechen hangnemben játszó wittgensteini orchester szólistája (l. még Mt. 10,27), ahol a szekularizált lélek odaadó szenvedélyével hirdetheti, hogy kár és szemét minden kereszténység, amelynek céljai nem elsősorban Isten Királyságának lehetőleg evilági kialakítására irányulnak. Az egyenlőtlenek emancipációjáért folytatott paraklétoszi ügyvédkedés, a megnyomorító struktúrák, de még az azokat állandósítani segítő aromával házaló legnemesebb konzervativizmusok ignorálása is, a rasszista és antiszemita és egyéb istenszomorúságokkal szembeni fellépés éppoly alapvető eleme spiritualitásának, mint a reakcioner egyházi és krisztiánuskodó devianciák, illetve mindenféle alvatag viselkedés elutasítása. Mindennapi szenvedélyei határtalanok és univerzálisak. Brüsszel pedig természetesen a világ közepe, ahonnan úgy vezet út minden irányba, hogy Washington vagy Peking, esetleg Stockholm vagy Johannesburg felé mozdulva is el, mindig otthon legyen Köztes-Európában, és persze leginkább is a kárpáti medencében, ahol az éppen adott hic et nunc imperativuszai alapján tud a mennyei béke hitétől táplált pacifizmusa jegyében biztos zengésű tiltakozást bejelenteni a pápai NATO-támaszpont létesítése ellen, vagy támogatást adni sziklaszilárd antifasiszta és antirasszista humanizmusából fakadóan, netalán a felszadítás-theológia eszméinek Krisztus kis embereit szerető buzgalmától indítva főiskolánk különféle humán- és politikatheológiai megnyilatkozásaihoz. Kereszténynek lenni ugyanis, vallja messzeszólóan Bárdos-Féltoronyi Miklós, kathexochen politikai tevékenységet jelent. Nem egyik vagy másik párt, hanem az Örökkévaló mellett, akinek ügyéért ma, az örök mában éspedig rendületlenül! minden Ő gyengeségei közepette is harcot kell vívni, politizálni kell! Bárdos-Féltoronyi Miklóssal együtt mennyei áldásnak is tekinthetjük, hogy a tudományfilozófia erőterében az utóbbi évtizedek során leginkább egy konkrétnak csak nehezen tekinthető diszciplína, az ún. geopolitika ragadta meg alkotó életét, és hogy elméje pedig leginkább e nézőpont teleológiaorientált terrénumain sátorozik. A jeles kutató a globalitás horizontjának jegyében találta meg ugyanis annak a tudásnak és hitnek a legmeggyőzőbb bizonyságait is, hogy a jövő epicentruma a mai világrend legkritikusabb hatalmi közege, a kapitalista erő- és érdekkoncentráció, és hogy itt, ebben a kontextusban kell hirdetni, hogy a Föld és a földi javak mindenkiéi, de persze leginkább is az Úréi, és hogy minden kizárás kizárt, a kapitalizmust pedig, mint bűnös építményt meg kell szüntetni, de legalábbis kevésbé bűnössé kell tennünk. E horizontokon tájékozódva hirdeti lankadatlan hittel, hogy a társadalmi szenvedés égbekiáltó kinövéseit minél radikálisabban vissza kell metszenünk, mert az emberi méltóság egyenlőséget és igazságosságot követel, és hogy az odafennva- 10

11 lókra tekintettel űzött gazdasági-társadalmi politizálást, békepolitikát és környezetpolitikát kell folytatnunk. A feladat emberfeletti. Tudja ezt Bárdos-Féltoronyi Miklós is. Hogy mégsem csügged, ahhoz adjon neki továbbra is erőt és sok-sok évet az Örökkévaló, akinek szolgálatát vállalja, és akire tekintettel az alábbi elemzés már-már eschatológiai dimenziót ostromló józansággal és méltósággal végiggondolt sorait is megfogalmazta: Van, aki örvend annak, hogy a tőkés gondolkodásmód lelepleződött, és több igazságosságot, nagyobb fokú együttérzést vár el a közgazdasági szemléletben. Van, aki a környezet védelmét és az eljövendő nemzedékekről való gondoskodást helyezi előtérbe. A bátrabbak demokratikus változásokat sürgetnek helyi és országos szinten, továbbá nemzetközi és állampolgári téren egyaránt a»máshogy gondolkodók«mozgósítását, a»haladónak«mondott politikai rendszerekkel való összefogást. Az emberiség méreteiben gondolkodva szerintem ez mind szenteltvíz, ha nincs mögötte megfelelő fedezet társadalmi összefogásban, elhatározásban és politikai akaratban. Lényegesebbnek tűnik számomra felvetni néhány alapvető kérdést: vajon nem egy egészen új tőkés rendszer kialakulása előtt állunk? Valóban nincs-e ennek a rendszernek alternatívája, például olyan gazdasági rendszer, amelyben több szinten érvényesül az állami/közösségi és az azt kiegészítő jelleg? Elképzelhető-e olyan rendszer, amelynek szinte nem is lesz köze a fennálló (klasszikus) tőkés rendszerhez? Fenntartható-e a jövőben teljeskörűen a magántulajdon joga? Mennyire tudják majd a jövőben a piacok, mint az eladás és a vásárlás metaforikus képlete, irányítani az élet minden területét? Indokolt-e állami intézmények segítségével kisszámú állampolgár számára biztosítani a tőke tulajdonjogát és tőke termelte profitot? Forradalomra kell-e várni ahhoz, hogy a vagyonok és a jövedelmek közötti különbségek alapvetően módosuljanak? E kérdések megválaszolása tőlünk függ. Ez a görög kairosz, a válaszút, ami előtt állunk. Hogy az út hová vezet, azt mi határozzuk meg. Együtt vagy egymás ellen. Háborúban vagy békében. Isten segítsen rajtunk! Végezetül a 75. Zsoltár legmélyebben geopolitikai üzenetével kérjük életére és munkásságára a Mindenható áldását: Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. *1 Budapest, május 18-ának előestéjén A WJLF Theológus és Lelkész Szak nevében: Majsai Tamás * Bárdos-Féltoronyi Miklós idézett írásai: a) A hatalom és a tőke időleges válsága. Korunk, 2009/ = b) Fű alatt épül az európai védelem. [Szőcs László interjúja] Népszabadság, április 26. (LXVI. évf., 98/2. sz.) = c) Egyházi felelősség bevezető gondolatok. In: Az egyházaink a felelősség és a jövő kihívása előtt. Konferencia a Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak szervezésében november 7-8. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola (Theológus és Lelkész Szak), Wesley Konferencia Kötetek, = 11

12

13 Tabula gratulatoria Balogh Margit történész, az ELTE c. egyetemi docense, az MTA tudományos főmunkatársa Barna István a WJLF főtitkára Bánlaky Pál szociológus, főiskolai tanár, WJLF Bognár László filozófus, ME BTK Bognárné Horgosi Anikó theológus hallgató, WJLF Boór János theológus, a Mérleg volt főszerkesztője Dobrovits Mihály PhD, MTA-ELTE, Közép-ázsiai Kutatócsoport Fazekas Csaba történész, ME BTK Gábor György vallásfilozófus, egyetemi tanár, MTA, ORZSE Gánóczy Sándor theológus, professor emeritus Gedő Éva filozófus, egyetemi tanársegéd Geréby György egyetemi docens, CEU Hadházy Antal ref. lelkész, főiskolai tanár Hubai Péter főiskolai tanár, a WJLF Vallástudományi Intézet igazgatója Iványi Gábor theológus, címzetes egyetemi tanár Jakab Attila vallástörténész Kamarás István OJD szociológus, egyetemi docens Krausz Tamás történész, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Lakatos Anka lelkész, theológa M. Hideg Tünde theológa, főiskolai tanár, WJLF Majsai Tamás theológus, egyetemi tanár, WJLF Mártonffy Marcell irodalomtörténész, theológus, a Mérleg főszerkesztője Nagy Péter Tibor szociológus, egyetemi tanár Ónodi István theológus, a WJLF gazdasági igazgatója Orosz Atanáz görög katolikus szerzetespap, főiskolai tanár, Nyíregyháza-Dámóc Petrás Éva történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Illyés Archívum tudományos vezetője Schwendtner Tibor filozófus, egyetemi tanár Sziva Ibolya theológus hallgató, WJLF Szöllőssy Ágnes művészettörténész Vigh Szabolcs katolikus pap, morálteológus 13

14

15 Boór János Traduttore traditore, fordító ferdítő A Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezetben 2008 fehérvasárnapján elhangzott igehirdetés alapanyaga, ezúttal Bárdos-Féltoronyi Miklós barátomnak ajánlva 0. Ökumenikus életutam Nagy megtiszteltetés és nehéz feladat számomra, egy héttel húsvét után, hogy itt a csillaghegyi evangélikus gyülekezetben méltatlan szolgaként elláthatom az igehirdető szolgálatát. Köszönöm a meghívást és a megbízatást. Mielőtt belekezdenék a Biblia és a Reneszánsz évében választott tulajdonképpeni témámba, amelynek címe olasz közmondás: traduttore traditore, latinul traductor-traditor, magyarul fordító ferdítő, röviden visszapillantok arra a hosszú útra, amely ide, a csillaghegyi evangélikus gyülekezet szószékéhez elvezetett. A római katolikus egyházban a vértanúhalált halt Kálló Ferenc tábori főesperes 1932-ben keresztelt meg. Az anyaszentegyház megosztottságát életemben először fájdalmasan a kőszegi katonaiskolában ( az iskolában a határon ) éltem meg, amikor egy esti kivonuláson Csont Béla nagybányai református növendéktársam kővel megdobott, mert állítólag a protestánsokat pogányoknak neveztem. Lehet, hogy így volt, erre nem emlékszem már. De abban az időben mi, katolikusok egy zsinagógába, de még egy protestáns Istenházába sem léphettünk be. Szinte fordulat az életemben, amikor már a világháború után ciszterci diákként egy pesti protestáns leánygimnázium tanulóinak kellett Székesfehérvárt idegenvezetőként bemutatnom, és egy leányzó nagyon megtetszett. Nagy lépés az ökuménia útján életemben, hogy az iskolák államosítása és az egyesületek feloszlatása után a Bokor Bázisközösség elődmozgalmában már rendszeresen tartottunk protestáns diákokkal együtt titokban bibliamagyarázatokat, amelyeken többek közt a már megboldogult Németh Géza, a budapesti református Erdélyi Gyüle- 15

16 kezet későbbi alapítója is részt vett. Jezsuita kispapként, ún. skolasztikusként egyháztörténetet tanulva már felismertem a római egyház felelősségét az egyházszakadásban ban nyugatra menekülve először még jezsuita növendékként, később világiként tevékenyen részt vettem a Pax Romana nemzetközi katolikus egyetemista és értelmiségi mozgalomban, amely el volt kötelezve az ökumenizmusnak (Spanyolországban például ökumenikus összetételű a tagsága) és a II. Vatikáni Zsinat által meghirdetett aggiornamentónak. Ebben a szellemben alapítottuk 1965-ben a máig megjelenő, Mérleg című tallózó folyóiratot, amely évtizedeken át napról-napra szembesített a fordítás problémáival. A Pax Romana keretében kezdeményeztük rendes évi kongresszusaink mellett (amelyeken rendszeresen előadtak protestáns gondolkodók, Vajtától Hafenscherig) az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemmel és az Evangéliumi Ifjúsági Konferenciákkal először Nyugat-Európában a Magyar Ökumenikus Találkozókat. Az ötödiket és eddig sajnos az utolsót már itthon, Gyulán, 1995-ben rendeztük meg. E találkozókon évről-évre egymáshoz közelebb kerülve meghonosodott az Úr asztala körül is az eucharisztikus közösség, amint ez Münchenben is évtizedekig gyakorlat volt a Szent Quirinius Plébániánk és az Adventi Templom evangélikus gyülekezete között, amíg római nyomásra az egyháztanács tiltakozása ellenére meg nem szűnt. Hosszú út és fejlődés vezetett engem idáig. 1. Miről nem beszélek? 1.1. Először is nem szólok a tárgyi, a személyek közötti nehézségekről, sem pedig alanyi tapasztalataink és intuícióink megfogalmazásának nehézségeiről. Utóbbi, amellyel most én is küszködöm, minden ismeretelmélet legsúlyosabb problémáját jelenti, hogy tudniillik miképpen ragadhatjuk meg végérvényesen vagy csak közelítően, torzítás és meghamisítás nélkül, általános fogalmainkkal, modellszerű, elvont kifejezés- és beszédmódunkkal a mindig kimeríthetetlen valóságot. Talán ez a problematika is felvetődik az Örökkévaló képi ábrázolásának bibliai tilalmában, bár a teológiai viták a zsidóknál bizonyára nem voltak megtiltva. Talán ugyanebből az okból panaszkodott Luther Márton alkotó életének utolsó napjain, hogy nem tudja már teljesen átdolgozni német bibliafordítását. Kicsit hasonlóan Aquinói Tamás halál előtti kijelentéséhez, miszerint pelyvának tekinti nagy Teológiai Summáját Másodszor nem tárgyalom a plágiumot, amikor a fordító egyenesen rablóvá válik, mások szellemi alkotásait eltulajdonítva. Az általam lektorált anyagokat gyakran a hazai szellemi életben megbecsült szerzők orozták el, akik olyan jeles folyóiratokban publikálhattak, mint a Hitel, a Magyar Tudomány, a Theológiai Szemle és a Vigilia, oly nagy írók rossz példáját követve, 16

17 mint Goethe, Dumas, Brecht és Umberto Eco. 1 Az Újszövetségi Szentírásban persze gyakran nem a tanításokat, hanem a tekintélyes tanítók neveit volt szokás eltulajdonítani. Sem János evangéliuma, sem Pál Apostol mind a tizennégy levele nem származik a Bibliában feltüntetett szerzőtől. 2. Amiről szó lesz: fordítási hibák az újszövetségben 2.1. Egyszerű bibliaolvasó emberként, és nem szentírástudósként mert ez nem vagyok szeretnék most a Biblia és Reneszánsz Évében erről elmélkedni. Mindnyájan gyakran megakadunk olyan igéken, amelyeket egyszerűen nem értünk. Ezekkel kapcsolatban azt a hipotézist állítottam fel, hogy ezek az értelmezhetetlen helyek általában fordítói ferdítések, ahol a traduttore traditore, a traductor traditor vezet minket félre. Legelőször a nyugati nyelvekből készült teológiai tanulmányok magyar fordítását lektorálva jöttem rá arra, hogy az ezekben idézett bibliai helyek a magyar bibliafordítások szerint gyakran nem illenek be a szövegbe. Még a legtöbb szerencsém a Magyar Bibliatanács megbízásából a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya által 1975-ben kiadott Bibliával volt. Amin persze csak addig ütköztem meg, amíg nem tudatosodott bennem, hogy bibliáink fordítások fordításainak fordításai, pontosabban héber és arám szövegek görög fordításai latin fordításának (a Tridenti Zsinat által a katolikus egyházban kanonizált Vulgatának) népnyelvi fordításai Ferdítések ferdítéseinek ferdítései? Tudtommal ezt a súlyos problémát elsőként Julius Wellhausen göttingeni nyelvész és arabszakértő ismerte fel, amikor tanulmányozni kezdte a sinai kolostorban 1892-ben megtalált és már 1894-ben közzétett szír evangéliumokat, amelyeket a görögből fordítottak. Ezek a fordítások a várakozás ellenére eredetibbeknek, simábbaknak, egységesebbeknek, szóval hitelesebbeknek mutatkoztak, mint a görög nyelvű evangéliumok. Feltehetően azért, mert a szír nyelv közeli rokonságban áll az arámmal, amelyen Jézus, Jesua beszélt. Wellhausen fogalmazta meg a következő követelményt, amely nem döntötte meg a Kurt Aland gondozta Novum Testamentum Graece irányadó kritikai kiadásának tekintélyét, csupán viszonylagossá tette fontosságát: Ha valaki Jézus beszédeit tudományosan magyarázni akarja, akkor képesnek kell lennie arra, hogy szükség esetén visszafordítsa arra a nyelvre, amelyet Jézus használt () Az első példa: szabad-e adót fizetni a császárnak? Mindnyájan jól ismerjük a történetet (Mt. 22,17-22; Mk. 12,13-17; Lk. 20,20-26). Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe. Elküldték 1 Vö. Mérleg, 25 (1992) 2, Idézi Günther Schwarz: Worte des Rabbi Jeschu. Eine Wiederherstellung. Graz Wien, 2003,

18 tehát hozzá tanítványaikat a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták:»mester (azaz Rabbi; B. J.), tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és hogy nem törődsz senkivel, mert nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?«jézus felismerve gonoszságukat így szólt:»mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassátok meg nekem az adópénzt!«azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük:»kié ez a kép és a felirat?a császáré«felelték. Jézus erre kijelentette:»adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.«Így olvasom az előbb említett magyar fordításban. Az adó a tributum capitis, azaz fejadó és sarc, ami miatt három évszázad alatt 62 felkelés tört ki a római gyarmatosító hatalom ellen; az istenkáromló felirat: Tiberius Caesar Divi Augusti filius Augustus, Tiberius császár, az isteni Augustus fia, Augustus. Emiatt egy istenfélő zsidó meg sem érinthette. Pinchas Lapide ( ) németországi zsidó újszövetség-kutató szerint a görög szövegben nem az áll, hogy»adjátok meg«, hanem jó héberséggel az, hogy»adjátok vissza«! Itt evangélium-fordításaink legsúlyosabb ferdítésével állunk szemben: az άπόδοτε (apodote) görög szó fordítása nem adjátok meg, hanem adjátok vissza. Vagyis kézbe se vegyétek, ne használjátok a császár pénzét, hanem adjátok vissza neki a tulajdonát. Mintegy erőszakmentes ellenállásra szólít fel itt Mesterünk. Szó sincs itt semmiféle vallási kötelezettségről vagy tiszteletről a császár iránt, ami a Római Levél 13. fejezetének elején is megfogalmazódik: Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől... Kiváltképpen ennek a kis vissza igekötőnek a hiánya alapozta meg teológiailag Trón és Oltár két évezredig tartó ártalmas szövetségét Páltól, Ágostontól Lutherig és a Hitlerhez mindvégig hűséges német keresztényekig. Ez az alapja a Nagy Konstantin alapította római birodalmi egyházban végigkövethető szövetségnek a politikai reakcióval, szemben az emancipációs és felszabadító mozgalmakkal, valamint forradalmakkal. Annak ellenére, hogy a zsarnokgyilkossággal kapcsolatban már az ókorban és a középkorban kialakult az ellenállási jog etikai tanítása, ez általában nem vált a politikai életet megmozgató irányelvvé. Traductores, traditores! Második példa: az ellenséggyűlölet vallása-e a zsidó vallás? Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és 3 Vö. Pinchas Lapide: Ist die Bibel richtig übersetzt? Bd. 2, Gütersloh, , 56-59; Érted vagyok, 2007/2, 2-4; Günther Schwarz Jörn Schwarz: Das Jesus-Evangelium (Zusammengestellt und übersetzt aus griechischen und altsyrischen Vorlagen aus außerbiblischen Quellen. München, 1993) Lapide-hez hasonlóan fordítja a 25,25-ös sornál,

19 imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak a fiai (Mt. 5,43sk). Évezredeken keresztül kiváltképpen ez az igei hely táplálta azt az előítéletet, hogy a zsidóság a gyűlölet, a kereszténység a szeretet vallása. Pinchas Lapide a Mérleg 17. évfolyamában 4 írja ezzel kapcsolatban (egyébként egy hírhedten plagizáló honfitársunk ezt a cikket tette közzé saját neve alatt Dativus ethicus címmel a Vigiliában) : E jól ismert hely első mondata ószövetségi idézetet foglal magában (Lev 19,18), amit Jézus is»első parancsként«hangsúlyoz (Mt. 22,39). Ezután egy valótlanság következik, amely lehetetlen, hogy Jézustól származzék. Még a katolikus»jeruzsálemi Biblia«is kénytelen hozzátenni az állítólag megparancsolt ellenséggyűlölethez:»e parancsolatnak a második része nincs meg a régi törvényben, tehát itt sem fordulhat elő«. Még világosabban fogalmaz Ethelbert Stauffer, aki nem gyanúsítható filoszemitizmussal:»a zsinagóga kezdettől fogva joggal tiltakozott a Mt. 5,43 ellen. Sem az Ószövetségben, sem a Talmudban nem létezik olyan törvény, amely az ellenség gyűlöletét írná elő«. 5 Honnan került akkor ez a mondat az evangéliumba? Lapide másutt Moore Cross nyomán arra mutat rá, hogy a Mt. 5,43-ban Jézus vagy az evangélisták az esszénus szeparatizmussal és a qumráni ellenséggyűlölet parancsával (I QS 1:9-10) szállnak vitába Harmadik példa lehetne a Passió. Ehhez ismertetnem kellene Vermes Géza barátom Passió című, magyarul is megjelent kis könyvét és Pinchas Lapide: Wer war schuld an Jesu Tod? című könyvét, amelyeket húsvétra készülve áttanulmányoztam. Magammal hoztam az utóbbi szerző Ulrich Luz svájci református teológussal együtt kiadott A zsidó Jézus című művét, amely a 40. oldaltól tárgyalja Jézus perét. E kiadvány érdekessége, hogy Ittzés Nóra szerkesztésében, Babits Antal és Donáth László lektori gondozásában hagyta el a sajtót 1994-ben. Tudtommal sajnálatos módon ez Lapide egyetlen magyar nyelven megjelent műve. A 11. oldalon, a második bekezdés végén olvassuk a zsidóság Jézus által megjövendölt keresztútjának felidézése (vö. Mk. 13,13) után: S akiknek mindebben hinniük kellett azok zsidók voltak. A Wer daran glauben mußte, waren die Juden német eredetit (11. o.) helyesen így kellett volna fordítani: S akiknek mindebbe bele kellett pusztulniuk azok zsidók voltak. Mindezt szerényen azért teszem szóvá, hogy ha már a németet élő nyelvként beszélők is tévedhetnek, akkor mennyivel inkább megeshet ez a holt nyelveken írt szövegek fordítóinál. 4 Az ellenséget leszerelő szeretet. Reálpolitika a hegyi beszéd szellemében. Mérleg, 17 (1981) 4, (A tanulmány eredeti szövegét lásd a Lutherische Monatshefte 1981/9. számában.) 5 Ethelbert Stauffer: Die Botschaft Jesu. Bern, 1959, Lapide: Ist die Bibel richtig übersetzt? Bd. 1., Gütersloh, , 103; uő.: Die Bergpredigt. Utopie oder Programm? Mainz, 1892,

20 Lapide fejtegetéseinek lényege: Jézus Judás általi állítólagos elárulása, majd elfogatása, kihallgatása a zsidó főtanács és Pilatus előtt nem folyhatott le úgy, ahogy az evangélisták elbeszélik. Az események időrendjét is nehéz rekonstruálni, kezdve az utolsó vacsora időpontjával. A főtanácsnál történtekről az evangéliumok szerzőinek aligha lehettek pontos információik; az ott lefolyt tárgyalás egyáltalán nem felelt meg a zsidó jogi előírásoknak (nem hallgattak ki mentő tanúkat, Jézus nem követett el istenkáromlást, amiért a főpapnak meg kellett volna szaggatnia ruháit, az állítólag a szemére vetett messiási igény nem számított bűntettnek, Jézus megesketése is Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg: Te vagy-e a Messiás, az Isten Fia? ellentmondott a rabbinikus hagyománynak, a per nem folyhatott éjszaka stb.). Pilátus ábrázolása az evangéliumokban túl szép ahhoz, hogy igaz legyen (ha az evangéliumok még nem avatják is szentté, mint később a kopt és az etiópiai egyház). Ellentmond a korabeli történetírók, főként Josephus Flavius roppant kegyetlenként ábrázolt Pilátus-képének. Nyilvánvaló a késői szándék a római hatalom felmentésére és arra, hogy a felelősséget megkíséreljék a zsidókra áthárítani a római birodalomban megkezdett pogány misszó érdekében. Mindezeket az összefüggéseket zsidó bibliatudósok megfigyeléseim szerint könnyebben felismerik, mint keresztény kollégáik. Ezért is nagyon sajnálom, hogy a Biblia Évébe hazánkban őket ha nem tévedek nem vonták be További példák: Teve (hajókötél helyett) a tű fokán (Mt. 19,24) ; az okos intéző (Lk. 16,1-9) eufemisztikus dicsérete az elítélés helyett; dicsérjétek Istent orgonával (Zsolt. 150) ; két szamáron lovagolva (Mt. 21,2; Zak. 9,9; Mk. 11,2; Lk. 19,30). A feltámadt Jézus Mk. és Mt. szerint Galileában, Lk. és ApCsel. szerint Jeruzsálemben jelent meg tanítványainak, mely ellentmondást Lapide azzal oldja meg, hogy a görög fordítók feltehetőleg nem ismerték a hasonló nevű jeruzsálemi negyedet (Galilah Jerusalaim) Betánia környékén. Itt a Jn. 11,1; Mk. 11,11; Jn. 11,43 sk és Mt. 26,6-13 tanúsága szerint az apostolok még otthonosak lehettek. 3. Tanulság: miért nem ítélitek meg magatoktól, hogy mi a helyes? 3.1. Hibaforrások lehetnek a hiányos nyelvi ismeretek (arám, héber, görög, latin), a nyelvek egészen eltérő szerkezete, fogalomrendszere (kényes, a hagyományos krisztológiát megkérdőjelező példa az Isten fia gyökeresen eltérő jelentése a zsidóknál és a görögöknél, illetve rómaiaknál), szelleme, másolási hibák a betűképek vonatkozásában (például Jézust megkeresztelkedésekor a magasságból közvetlenül vagy galamb ké- 20

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Márk evangéliuma. Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. A csapda

Márk evangéliuma. Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. A csapda Márk evangéliuma Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. Textus: Mk. 12, 13-17 Gazdagrét A csapda Nő a feszültség és záporoznak a kérdések Jézus körül: Milyen hatalommal cselekszed ezeket? (12,28) Szabad-e

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben