Utolsó módosítás dátuma: Utolsó módosítás hatályba lépése: I.B. Az Előfizetők tájékoztatása:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása:"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Kivonata Előfizetői hírközlési szolgáltatások (műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) (hatályos: október 25. napjától) Jelen kivonat bekezdéseinek, pontjainak számozása az ÁSZF számozásához igazodik. I. A. Az Általános Szerződési Feltételek szerkezete, hatálya: 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyi hatálya kiterjed a szolgáltató által a vele szerződött előfizetőknek nyújtandó minden elektronikus hírközlési szolgáltatásra. Az Általános Szerződési Feltételek fejezetekből áll. Az Első Fejezet kiterjed mindenfajta elektronikus hírközlési szolgáltatásra, és tartalmazza az előfizetői szerződés létrejöttére, tartamára, megszűnésére, módosítására vonatkozó lényeges feltételeket, a szolgáltató előfizetői szerződések teljesítéséért való felelősségére vonatkozó rendelkezéseket és a szolgáltatónak és az előfizetőnek az előfizetői szerződések teljesítésével kapcsolatos egyéb kötelezettségeit. Az Általános Szerződési Feltételek Második, Harmadik, Negyedik és Ötödik fejezete tartalmazza az egyes szolgáltatásfajtákra vonatkozó speciális követelményeket, eljárásokat, az adott szolgáltatásfajtára irányadó minőségi célértékeket, az adott szolgáltatásfajtához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és különös szabályokat. Az Általános Szerződési Feltételek fejezetei és mellékletei egységet képeznek, azok együttesen és elválaszthatatlanul kezelendők és értelmezendők. 2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli hatálya annak közzétételét követő 30. napon kezdődik és az Általános Szerződési Feltételek visszavonásáig terjed. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek meghatározott szövegrészeit, vagy mellékleteit az áttekinthetőség és érthetőség sérelme nélkül külön hatályba léptető rendelkezéssel léptesse hatályba. A hatályba léptető közleményét a szolgáltató Internetes honlapján illetve a jogszabályban előírt közleményekkel teszi közzé. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya kiterjed a szolgáltatóra és a vele szerződött előfizetőkre. A mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek megtekinthetők a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, Internetes honlapján, valamint a Szolgáltató által megbízott képviseleteken. A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles az ügyfélszolgálatokon az Előfizető rendelkezésére bocsátani az Általános Szerződési Feltételek egy példányát. 3. Jelen Általános Szerződési Feltételek az Elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény és az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27). IHM rendelet alapján október 25. napjától határozatlan ideig hatályos. Utolsó módosítás dátuma: Utolsó módosítás hatályba lépése: I.B. Az Előfizetők tájékoztatása: Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor tájékoztatja az Előfizetőt az Általános Szerződési Feltételekről és arról, hogy a szerződés megkötésekor ellenszolgáltatás nélkül jogosult kérni annak egy példányát. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor köteles az Általános Szerződési Feltételek kivonatának egy példányát térítésmentesen az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Szolgáltató az Előfizetőt a változás hatálybalépését megelőzően 30 nappal közvetlenül, írásban értesíti, kivéve, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti. A Szolgáltató az ügyfélszolgálaton hirdetmény és szóbeli tájékoztatás útján is tájékoztatja az Előfizetőt a változásról. Szolgáltató közzéteszi az Internetes honlapján az Általános Szerződési Feltételek módosításának tényét valamint a teljes Általános Szerződési Feltételeket. Ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, a Szolgáltató dönt az Előfizetők tájékoztatásának módjáról. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában a Szolgáltató internetes honlapján olvashatók, valamint letölthetők. A Szolgáltató az ÁSZF módosításának hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza azt internetes honlapján, kivéve ha az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. I.C. A felek közötti kapcsolattartás formája Minden, a szerződéshez kapcsolódóan a másik félhez intézett értesítést, tájékoztatást, jóváhagyást vagy előfizetői felmondást a feleknek írásba kell foglalni és postai úton, levélben, fax útján, ben vagy személyesen kell eljuttatni a másik félhez. A postai úton, ajánlottan elküldött felmondást illetve értesítést ha korábbi átvétele nem bizonyított 4 munkanappal a feladóvevény kelte után, az t, faxot ellenkező bizonyításáig a sikeres elküldés napját követő munkanapon, a személyesen az ügyfélszolgálaton átadott közlést az átadás napján kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon illetve en küldött üzenetet egyidejűleg postán is el kell küldeni. A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni az Előfizető részére. A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szerződéses kapcsolatuk során együttműködnek. Ennek érdekében egymást a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról írásban tájékoztatják. Amennyiben valamely nyilatkozat megtételére jogszabály, vagy jelen Általános Szerződési Feltételek határidőt szab, a határidőt akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a közlő fél a nyilatkozatot valamely fenti formában a határidő utolsó napjáig elküldi a másik fél részére. Az Előfizetői Szerződés megszűnésekor, valamint eseti jelleggel az Előfizetői Szerződés hatálya alatt bármikor a Szolgáltató részletes információt kérhet az Előfizetőtől a Szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatairól. Amennyiben az Előfizető válaszol a Szolgáltató megkeresésére, azzal hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizető válaszait anonimizált módon üzleti céljaira felhasználja. 1. A Szolgáltató megnevezése, címe 1.1. Szolgáltató megnevezése: Hello HD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1.2. Szolgáltató címe: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. Levelezési cím: Hello Digital 1519 Budapest, Pf.: Szolgáltató ügyfélszolgálatainak elérhetősége; működési rendje; hibabejelentő elérhetősége; Internetes honlap címe 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége; működési rendje: Az ügyfélszolgálatok elérhetőségét és működési rendjét az I/1. és a III/1. Melléklet tartalmazza. A Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő személyes eljáráshoz (az előfizető személyének azonosítása érdekében) érvényes személyi felmutatása szükséges Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentő elérhetősége: Telefon: 1266 (0-24 óráig, helyi hívás díjáért hívható telefonszám) Fax: (Ügyfélszolgálati Iroda) igazolvány

2 Ahol az Általános Szerződési Feltételek panaszok tekintetében ügyfélszolgálatról rendelkezik, azon külön említés nélkül is értelemszerűen a telefonos ügyfélszolgálatot is érteni kell A Szolgáltató honlapjainak címe: Szolgáltatónak a Szolgáltatással kapcsolatos címe: 3. Meghatározások Az Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések meghatározása az I/3., IV/7. és V/4. sz. mellékletekben található. 4. A szolgáltatásfajták megnevezése, felsorolása, a szolgáltató termékei 4.1. Mikrohullámú sugárzás útján történő műsorterjesztési szolgáltatásnyújtás A szolgáltatás meghatározása A Szolgáltató műsorterjesztési szolgáltatást is nyújt. Műsorterjesztés alatt olyan, bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatást kell érteni, amelynek során a műsorszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a műsorszolgáltatótól az Előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a műsor Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében az OMK-ban biztosítja a Programcsomagokban meghatározott műsorok műholdakról vagy földről történő vételét, átalakítását, kódolását és kisugárzását mikrohullámú földi sugárzás keretében, illetve az átjátszóállomásokról történő sugárzást. A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az Előfizető által üzemeltetett Műsorvevő rendszerrel és a Szolgáltató által biztosított Dekóderrel, a II/2. sz. Melléklet szerinti díjak megfizetése ellenében az OMK-ból vagy az ismétlőállomásairól sugárzott programokhoz az Előfizető Műsorvevő készüléke útján hozzáférjen, amennyiben a II/4. sz. mellékletben meghatározott vételi feltételek és az optikai átlátás biztosított az adóállomás, az átjátszóállomások és a vevő mikrohullámú antenna között Műholdas és vezetékes műsorterjesztés A Szolgáltatás a következőket foglalja magában: - műsorszolgáltatók által előállított digitális televízió- és rádióműsorok egyidejű, változatlan továbbítása (feltételes hozzáférési rendszerrel nyújtott műsorterjesztés); - kiegészítő digitális szolgáltatások, pl. digitális teletext, elektronikus műsorkalauz (elektronikus műsorújság, azaz EPG). A Szolgáltatás besorolása az elektronikus hírközlési szolgáltatások január 1-jétől megújított osztályozási rendszere alapján: - digitális televízió műsorelosztás (4.1.1) - digitális rádió műsorelosztás (4.1.2) - digitális műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás (4.3.1) - digitális műholdas rádió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás (4.3.2) - műsorterjesztéshez kapcsolódó kiegészítő digitális szolgáltatás (4.4) - egyéb műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás (4.5) A szolgáltatások leírását és a csatornakiosztást a III. fejezet tartalmazza. A Szolgáltatás a Magyar Köztársaság területén vehető igénybe, kivéve a kábelhálózatokon keresztül. Kábelhálózat útján nyújtott szolgáltatás az együttműködő kábelhálózatok által lefedett területen érhető el. A Szolgáltató saját elektronikus hírközlési hálózatot nem üzemeltet. A Szolgáltatás a Szolgáltatóval szerződött elektronikus hírközlési hálózatot üzemeltető szolgáltatók rendszerén keresztül vehető igénybe. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői rendszer jellemzőit a 2. sz. melléklet tartalmazza Helyhez kötött telefon szolgáltatásnyújtás A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása A Hello HD Kft., mint Szolgáltató ADSL kapcsolaton keresztül Internet alapú helyhez kötött távbeszélő szolgáltatást biztosít (SIP/VoIP) Előfizetői számára, amelyet a Magyar Telekom NyRt. és az UPC Magyarország Kft., a Business Telecom Kft. közreműködésével nyújt. Ennek megfelelően a távbeszélő szolgáltatást a Hello HD Kft. közvetített szolgáltatásként saját nevében, saját kereskedelmi név alatt értékesíti tovább az Előfizető részére, a Magyar Telekom NyRt, az UPC Magyarország Kft. és a Business Telecom Kft. által nyújtott berendezésekkel. A Szolgáltató a távbeszélő szolgáltatás igénybevételét a Nagykereskedelmi Értékesítési és Szolgáltatás-Együttműködési Szerződés keretében biztosítja. A Nagykereskedelmi Értékesítési és Szolgáltatás-Együttműködési Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadók Helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás (SIP/VoIP alapú szolgáltatás ADSL kapcsolaton) A helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás, beszéd valós idejű továbbítását jelenti. A távbeszélő összeköttetés létesítését és a szolgáltatás előfizetői azonosítását a szolgáltató telefonszámmal (földrajzi azonosítókkal) teszi lehetővé. A Szolgáltató a nyilvánosság számára hozzáférhető helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújt, amelyet az előfizetők az Előfizetői Szerződés hatálya alatt bármikor igénybe vehetnek a hálózaton biztosított interfészhez csatlakoztatott távközlő végberendezéssel. A helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtása során beszéd valós idejű, közvetlen átvitele és kapcsolása történik úgy, hogy e szolgáltatás bármely előfizetője helyhez kötött hálózati végponthoz kapcsolt távközlő végberendezésről indított vagy fogadott hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervében meghatározott választási eljárás útján lehetséges. Az Internet alapú (IP) beszédátviteli szolgáltatás lényege, hogy a távbeszélő, illetve a mobil rádiótelefon hálózat, valamint az Internet hálózat összekapcsolásával az összekapcsolt hálózatok előfizetői fax- és beszédátviteli kapcsolatot alakíthatnak ki. Az IP alapú beszédátvitel minősége eltér a közcélú távközlési hálózaton bonyolított beszédátvitel minőségétől. ADSL kapcsolaton keresztül történő igénybevétele esetén az ADSL távközlési kapcsolat technikai sajátosságaiból adódóan, valamint az előfizető a hangátvitellel azonos időben megvalósuló általános célú Internet-használatának függvényében a beszédátvitelben előfordulhat átmeneti minőségromlás. Az előfizetők helyhez kötött telefonállomása telefonszámmal rendelkezik, a belföldi és nemzetközi helyhez kötött vagy mobil rádiótelefon állomásokról hívható. A helyhez kötött telefonállomás azon belföldi helyhez kötött és mobil rádiótelefon állomásokról hívható, amelyek szolgáltatójával a Szolgáltató összekapcsolási szerződést kötött, vagy valamely harmadik szolgáltatóval kötött tranzit megállapodás keretében a hálózata elérhető. A szolgáltatás alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolítására és fax készülékek közötti adatátvitelre. A hívás létrejön akkor is, ha tényleges beszélgetés nem történik, azonban a hívott oldalon lévő végberendezés (pl. hangposta, üzenetrögzítő, fax, alközpont, modem) fogadja a hívást. A szolgáltató biztosítja előfizetőinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók tekintetében, amelyekkel erre összekapcsolási szerződést kötött. Ha adott előfizető másik helyhez kötött telefon szolgáltatót választ, a szolgáltatónál használt telefonszámát átviheti az új szolgáltatóhoz, amennyiben ennek feltételei fennállnak A távbeszélő szolgáltatások besorolása

3 A szolgáltatás keretében az Előfizető belföldi (helyi, helyközi I., helyközi II. és távolsági), nemzetközi és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívást kezdeményezhet a végponthoz csatlakozott végberendezésről. Helyi hívás az azonos előhívószámmal rendelkező (azonos prefixen belüli) helyhez kötött telefonállomások közötti hívás. Belföldi távolsági hívás a két különböző földrajzi számozási területen lévő helyhez kötött telefonállomások közötti hívás, a helyközi II. díjzónába tartozó hívások kivételével. Nemzetközi hívás a külföldi helyhez kötött telefonállomásra, valamint a külföldi mobil rádiótelefon állomásra irányuló hívás. Belföldi mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívás a belföldi mobil rádiótelefon szolgáltatók kapcsolási számainak hívása. A Szolgáltató biztosítja előfizetői számára a segélyhívó szolgálatok elérését, valamint a jelentős piaci erővel rendelkező és az egyetemes telefon szolgáltatók által működtetett országos, minden helyhez kötött és mobil rádiótelefon kapcsolási számára kiterjedő tudakozó szolgáltatás igénybevételét Az előfizetői távbeszélő szolgáltatások meghatározása A helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás az alábbi irányokba hívások kezdeményezését és kezdeményezett hívások végződtetését teszi lehetővé: Helyi hívás előtét nélkül (azonos prefixen belül) Belföldi távolsági hívás* 06-előtéttel Belföldi mobil hívások 06-20, 06-30, előtéttel Nemzetközi hívás 00-előtéttel Egyéb (nem földrajzi) hívásirányok: Belföldi tudakozó (198) Nemzetközi tudakozó (199) Tudakozó Plusz (197) Belföldi kékszám hívás (06-40) Belföldi zöldszám hívás (06-80) Autóklub segélyszolgálat (188) Pontos idő szolgáltatás (180) Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (189) Segélyhívók (112, 104, 105, 107) Emelt díjas hívások (06-81, 06-90, 06-91) A felsorolt fogalmak: Helyi hívás: egy adott település közigazgatási határán belüli telefonállomások egymás közötti telefonkapcsolata. Ide soroljuk az osztott díjas hívások (06-40) vagy szolgáltatói kék típusú rövid hívószámok -ra induló hívások (Pl:1266) kezdeményezését. Belföldi távolsági hívás: minden olyan hívás, amelyet az előfizető belföldön kezdeményez és a hívás belföldön végződik. Kivéve: 06-81, 06-90, 06-91, 06-71, és előtéttel kezdeményezhető hívásokat, illetve a rövid kódok (1xxx, stb), valamint az egyéb emelt díjas telefonszámok hívását. Belföldi mobil rádiótelefon hívás: magyarországi mobil rádiótelefon szolgáltató által kiadott előfizetői számra (06-20, 06-30, 06-70) irányuló hívásokat. Nemzetközi hívás: az előfizető által kezdeményezett nemzetközi számra irányuló hívást jelent, 00 előtéttel. *Kizárások: A szolgáltatás nem biztosítja - a el hívható Internet elérést; - a híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztás lehetőségét Internet hozzáférési szolgáltatásnyújtás A szolgáltatás meghatározása A Szolgáltató Internet szolgáltatása országos, nyilvános adathálózati szolgáltatás. A Szolgáltató az Internet hálózati adatbázisokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést szabványos adatkommunikációs interfészeken keresztül, az Internet hálózatra vonatkozó előírásoknak (RFC: Request for Comments) megfelelően biztosítja előfizetőinek. Az Internet használata során az V/2. sz. mellékletében található Irányelvek c. dokumentumban foglaltakat az előfizetők kötelesek betartani. A Szolgáltató a budapesti Technikai Központjához kapcsolódó előfizetőket három helyen csatlakoztatja az Internethez: a nemzetközi Internet hálózathoz történő kapcsolódás 1x1 Gbps sebességű üvegszálas nemzetközi bérelt vonali kapcsolaton keresztül történik; a magyarországi kapcsolatokat a BIX (Budapest Internet Exchange) helyszín irányába 2x1 Gbps sávszélességű földi bérelt vonalon biztosítja a szolgáltató. A szolgáltatások részletes leírását az V. fejezet 2. pont tartalmazza Mobilinternet szolgáltatás A Szolgáltató által nyújtott mobilinternet szolgáltatás vezeték nélküli Internet elérési szolgáltatás, amely böngészőalapú hozzáférést biztosít a világhálózathoz oly módon, hogy egy mobil eszköz - a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetében mobilinternet modem (USB sticker, USB Data Card) - kapcsolódik közvetlenül mobil rádiótávközlési hálózathoz. A mobil eszköz hordozza a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges SIM kártyát, amelyet a Szolgáltató biztosít. A mobilinternet szolgáltatás szélessávú vezeték nélküli és vezeték nélküli internet szolgáltatás lehet. Szélessávú vezeték nélküli internet szolgáltatásnak a 3G/UMTS hálózaton nyújtott szolgáltatás minősül. A 3G/UMTS lefedettség területen kívül a vezeték nélküli internet szolgáltatás nyújtása a GPRS csomagkapcsolt technológia segítségével történik. A vezeték nélküli internet és azon belül a szélessávú vezeték nélküli internet aktuális besugárzási/lefedettségi területe a Vodafone Zrt. és a Szolgáltató honlapján tekinthető meg. A szolgáltatás részletes meghatározását az ÁSZF VI. fejezet 1. pontja tartalmazza A Szolgáltató termékei A Szolgáltató a pontokban meghatározott szolgáltatásfajtákon belül külön termékeket alakít ki és meghatározza e termékek igénybevételének feltételeit, korlátait, a termékek főbb jellemzőit és minőségi mutatóit. A termékeket az egyedi előfizetői szerződés elnevezésük szerint tartalmazza. A termékek leírását, valamint díjait a Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhetővé teszi, azok változásáról az Előfizetőket 30 nappal a változás hatályba lépése előtt értesíti, kivéve ha jogszabály vagy jelen ÁSZF másképpen nem rendelkezik. A Szolgáltató a termékeket szolgáltatásfajtákon belül és egyes szolgáltatásfajták egymáshoz kapcsolódó csomagjaként is meghatározhatja. A jelen Általános Szerződési Feltételek Második, Harmadik, Negyedik és Ötödik Fejezetei a termékképzés elveire a szolgáltatásfajták sajátosságait figyelembe véve külön rendelkezéseket tartalmaz. A Szolgáltató által nyújtott egyes termékek felsorolását, hozzáférhetőségét, elérhetőségét, földrajzi korlátait, díjait és minőségi mutatóit az Általános Szerződési Feltételek egyes szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései és mellékletei (különösen: II/2., III/1., IV/3., V/1. és VI/1. Mellékletek) rögzítik. 5. Az előfizető, előfizetők típusai 5.1. Az előfizető Előfizető az, akivel a szolgáltató előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételére a jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint az előfizetői szerződésben meghatározott feltételekkel előfizetői jogviszonyt hoz létre. A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor megkülönbözteti az egyéni és az üzleti (közületi) előfizetőt. Az előfizetői szerződés megkötésekor a természetes személy köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Az előfizető ezen nyilatkozatát az előfizetői szerződés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével módosíthatja. Adott előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó jogviszony csak egy előfizetővel létesíthető. Előfizetői csoporttal a szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó előfizetői szerződést nem létesít. Előfizetői csoportnak minősül a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az olyan személyegyesülés, amely egy hozzáférési ponton több elkülönült jogalanyisággal bíró szervezetet vagy személyt egyesít úgy, hogy ezen szervezetek vagy személyek a szolgáltatást egymástól függetlenül igénybe vehetik (pl. társasház, lakásszövetkezet, nyugdíjasotthon, börtön, lakta nya, kórház stb.) Az ilyen személyegyesülésekkel a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására egyedi feltételekkel állapodik meg Egyéni előfizető Az egyéni előfizető az üzleti előfizető kategóriába nem sorolható természetes személy. Az egyéni előfizetői kategóriába tartozó előfizetőnek az egyéni előfizetőkre megállapított eseti és rendszeres előfizetési díjat kell fizetnie. Egyéni, illetőleg üzleti előfizetői alanyiságáról a természetes személy az ajánlatkérés során nyilatkozik. A természetes személy az előfizetői szerződés aláírásakor nyilatkozhat arról, hogy a szolgáltatás igénybevételét az üzleti előfizetőkre irányadó szabályok szerint kívánja. E nyilatkozatát az előfizető

4 évente és az előfizetői szerződés megkötésétől számított egy naptári év eltelténél nem korábban szerződésmódosítási díj fejében módosíthatja Üzleti előfizető Üzleti előfizető a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, állami intézmény, hatóság, bíróság, vagy ennek kirendeltsége, szervezeti egysége ha nem minősül a fentiek szerint körülírt előfizetői csoportnak, és erre irányuló nyilatkozata esetén a természetes személy. Az üzleti előfizetői kategóriába tartozó előfizetőnek az üzleti előfizetőkre meghatározott eseti és havi előfizetési díjat kell fizetnie. Az üzleti előfizetőkre vonatkozó szabályokat alkalmazza a szolgáltató a szerződésben erre vonatkozóan tett nyilatkozattól függetlenül minden olyan hozzáférési pont felett rendelkezésre jogosult előfizető esetén, akinél a kiépített hozzáférési pont az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben (pl. kereskedelmi egység, üzlet, étterem, stb.) van Egyéb felhasználó A 5.2. és 5.3. pontokba nem sorolható személyekkel, személyegyesüléssel, csoportokkal, polgári jogi társasággal, építőközösséggel, vagy egyéb alkalmi társulással a szolgáltató előfizetői jogviszonyt egyedi feltételekkel létesít. Bárki számára elérhető nyilvános telefonállomást nem üzemeltet, televíziós műsor nyilvánosságra hozatalát az előfizetők részére közvetlenül történő egyidejű változatlan továbbítás kivételével nem végez. 6. Az előfizetői szerződés létrejötte, tartalma Az előfizetői szerződés: Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, illetve igénylő (a továbbiakban együtt: felek) előfizetői szerződést kötnek, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből és az egyedi előfizetői szerződésből áll. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos kedvezmények ellenében az előfizetői szerződésekben hűségidőszakot alkalmazzon. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy speciális, az Igénylők/Előfizetők széles körére vonatkozó általános kedvezményt bármikor adhasson, az ÁSZF bármilyen feltétele vonatkozásában. A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Az Előfizetői Szerződésekre vonatkozó további szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvénynek (Ptk.) a sz erződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) és az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályairól szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet rendelkezései tartalmazzák A szerződéskötéshez szükséges és a szolgáltató által kezelt előfizetői adatok köre Minden írásbeli előfizetési szerződés tartalmazza az alábbi adatokat: a) az elektronikus hírközlési szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe; b) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; c) természetes személy előfizető esetén az előfizető születési neve, születési helye és ideje; d) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma; e) az előfizető hozzájárulása az Eht (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; f) a szerződés tartama; g) a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje; h) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; i) a szerződés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; j) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; k) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; l) a szerződésmódosítás feltételei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére; m) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkező hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetőségük megjelölését; n) az előfizetői végberendezés felszerelésének helye amennyiben az rögzített és az előfizető hívószáma. Az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződésben a feleknek rögzíteni kell a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont létesítési helyét. Az előfizetői hozzáférési pont meghatározása tekintetében az előfizetők által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az előfizető kifejezett kérésére létesíthető az előfizető helyiségén kívül; o) az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok és adatok; p) a tételes számlamelléklet igénylésére vonatkozó nyilatkozat; q) az előfizetői szolgáltatás meghatározása terméknévre utalással, r) az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége, valamint az előfizető azon nyilatkozata, amely szerint az e szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadja. Ha a természetes személy előfizető korlátozottan cselekvőképes, az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésnek a természetes személy előfizető törvényes képviselőjének a 6.1. b)-c) pontjaiban foglalt adatait is tartalmaznia kell. A jelen Általános Szerződési Feltételek Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik fejezete az írásban megkötött előfizetői szerződés további tartalmi elemeit is meghatározza A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás: A Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az igénylő (a továbbiakban együtt Felek) az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással (pl. az előfizetői szolgáltatás igénybevételével) köthetik meg, amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek ettől eltérő szabályt nem tartalmaznak. Az Előfizetői Szerződés abban az esetben is létrejöttnek tekintendő, ha az Előfizető a Szolgáltató szolgáltatási díj(ak)ról kiállított számláját kiegyenlíti. Igénylő írásban, az ügyfélszolgálati irodában és az értékesítési hálózat üzleteiben személyesen, telefonon, vagy a Szolgáltató Internetes honlapján keresztül jelezheti szerződéskötési szándékát. A Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződés megkötéséhez, valamint az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozókat, teljesítési segédeket (pl. forgalmazókat, felhatalmazott szerelőket) vehet igénybe. Szolgáltató az írásbeli szerződéskötés tekintetében történő igénybejelentésre formanyomtatványt rendszeresít. A nyomtatvány tartalmazza az igény teljesítéséhez szükséges adatokat. Igénylőnek az adatlapot, amennyiben azt önállóan tölti ki, hiánytalanul, mindenre kiterjedően kell kitöltenie. Amennyiben az adatlap hiányos, Szolgáltató írásban vagy szóban (telefonon) 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Az igénybejelentés időpontjára vonatkozóan a hiánytalan adatlap Szolgáltatóhoz történő megérkezése az irányadó. Az igény regisztrálásához elegendő, hogy az adatlap az ügyfélszolgálati helyre beérkezzen. A Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződés megszűnését követően az Előfizetővel, illetve a vele egy háztartásban élő személlyel csak abban az esetben köt ismételten egyedi előfizetői szerződést, ha az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozását a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul kielégítette. Szolgáltató jogosult az új egyedi előfizetői szerződés megkötését feltételhez (így különösen óvadék adásához) kötni, ha az előző egyedi előfizetői szerződés felmondására Előfizetőnek, illetve vele egy háztartásban élő személynek felróható okból került sor. Az óvadék összege ,- Ft. Amennyiben a Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződés megkötését a fentiek szerinti óvadékhoz köti, az óvadék Szolgáltató általi visszatérítésére az előfizetői szerződés megkötésétől számított 5 év után, de legkésőbb az előfizetői szerződés megszűnésekor kerül sor. Amennyiben az egyedi előfizetői szerződés fennállta során az Előfizetőnek lejárt tartozása keletkezik a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató jogosult követelését az óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni. Ebben az esetben az Előfizető köteles az óvadék összegét az eredeti összegre kiegészíteni. A kiegészítő összeget Szolgáltató az óvadékból történő kielégítést követő számlával számlázza ki.

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2014. január 01. Verzió: 2014/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA Hatálybalépés: 2014. szeptember 05. -----------------------------------------------------------

Részletesebben