Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)"

Átírás

1 Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT hirdet a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő, 1146 Budapest, Dózsa György út 37. szám alatti épület alagsorában lévő büfé, valamint a portikusz alatti terasz (továbbiakban: bérlemény) meghatározott idejű bérleti jogviszony keretében történő, kávézó üzemeltetése céljából történő hasznosításra. Az épület műemléki védettség alatt áll, egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Ajánlatot nyújthat be az az egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely nem esik az állami vagyonról szóló évi CVI. törvényben (Vtv.) meghatározott kizáró okok hatálya alá. A megkötendő bérleti szerződés feltételeit a pályázati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. AZ INGATLAN BEMUTATÁSA Az ingatlan helyszíni bejárására május 9-én 10 órakor van lehetőség. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ Az üzemeltetésre átadott terület a Műcsarnok épületének alagsori szintjén található 106,7 m 2 alapterületű kávézó és kiszolgáló helyiségekből áll. Az időszakos nyitva tartásban üzemeltett kültéri terület az épület főbejárata előtti 120 m 2 alapterületű külső terasz (a lépcső területe nélkül). Az üzemeltetésre átadott terület infrastruktúrája hiányos, a működéshez szükséges eszközökről és műszaki-technikai feltételekről a pályázónak kell gondoskodnia. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 1

2 A határozott idejű bérleti jogviszony időtartama 2 év. Ez az időszak automatikusan meghosszabbodik újabb 3 évvel (így tehát összesen 5 év), ha a pályázó legalább 2 millió forint értékű, a Kiíró által jóváhagyott beruházást hajt végre a kávézó területén. A tervezett beruházást a pályázati anyagban látványtervekkel és rövid, szabatos szöveges leírással be kell mutatni. A nyertes pályázónak a bérleti jogviszony megkezdésétől számított 1 éven belül meg kell valósítani a beruházást, melynek értéke a bérleti jogviszony alatt semmilyen módon nem kerül beszámításra a bérleti díjba az csak a bérleti jogviszony további három évvel történő meghosszabbítására jogosítja fel a nyertes pályázót. A pályázónak az üzemeltetett területre vonatkozó és a vendéglátó tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi hatósági és igazgatási engedéllyel rendelkeznie kell, illetve azok hiányáért a pályázó felel. A Műcsarnok napi nyitva tartásához igazodó kávézói nyitva tartás mellett nem kizárólagos jelleggel a Műcsarnok szakmai programjain, külön megállapodás alapján a catering biztosítására is lehetősége van az üzemeltetőnek. Az ajánlattételt szolgáló formanyomtatványokat a jelen kiírás melléklete tartalmazza, pályázni ezek kitöltésével és benyújtásával lehet. A formanyomtatványok mellett a pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: az alagsori és a teraszon működő kávézó működtetését bemutató részletes terv; az üzemeltetett területen használni kívánt bútorok és berendezés, belső elrendezés és a kialakításra kerülő arculati elemek bemutatása. a hosszabb időszakra szóló bérleti jogviszonyhoz tervezett, minimum 2 millió forintos beruházás részletes bemutatása. A bérlemény birtokba adása június 1-én történik. A kávézó üzemeltetését a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni. PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A Kiíró a pályázaton való részvételt nem köti pályázati biztosíték megfizetéséhez. PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA A pályázat lebonyolítása két fordulóban történik (a Kiíró csak olyan pályázatot bírál el, amely mindkét fordulón részt vett). ELSŐ FORDULÓ: A pályázati ajánlatokat kávézó pályázat megjelöléssel, zárt borítékban egy eredeti példányban (minden oldalon cégszerű aláírással ellátva), magyar nyelven, laponként sorszámozva, összefűzve, személyesen, illetve meghatalmazott útján a Kiíró Gazdasági Csoportjánál (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejárta előtt. A pályázat hivatalos nyelve magyar. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 2

3 A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a Kiíró által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat kitöltve és további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerűen aláírva, valamint a részletes leírásokat, és azok mellékleteit. Hiánypótlásra csak a mellékletek vonatkozásában, illetve formai hiba (pl. aláírás, sorszámozás hiánya) miatt, az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül van lehetőség. A pályázatok beérkezése során a Kiíró képviselője az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét. A Kiíró az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal látja el. PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE (AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ) május óra Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSI IDŐPONTJA ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK ÉRTESÍTÉSÉNEK MÓDJA MÁSODIK FORDULÓ: Az első forduló beadási határidejét követően, legkésőbb május 25-ig a pályázatok alapján a Kiíró a pályázókat személyes meghallgatásra hívja be, külön értesítéssel. A személyes meghallgatás alkalmával a pályázatot elbíráló bizottság előtt zártkörű prezentációra kerül sor, ennek helyszíne a Műcsarnok előadóterme. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy tíznél több pályázó esetén csak a legjobbnak ítélt tíz pályázat benyújtóját hallgassa meg személyesen. A pályázati ajánlatokat a Kiíró bírálja el, az írásban leadott anyag és a személyes meghallgatáson tapasztaltak alapján, a személyes meghallgatások befejezését követően, de legkésőbb május 30-ig. A Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb május 31-ig írásban közli valamennyi ajánlattevővel. Érvényes és eredményes pályázat esetén, az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor a szerződéskötésre a pályázathoz mellékelt bérleti szerződés alapján. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN A PÁLYÁZATOK RANGSOROLÁSAKOR ALKALMAZANDÓ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A pályázatok sorrendjét részben az ajánlattevők által megajánlott bérleti díj összege határozza meg, mely bérleti díj nem lehet kevesebb évi nettó 3,6 millió forintnál. Értékelési szempont továbbá a kávézó belső terének kialakítására tett javaslata és az ezzel kapcsolatos költségviselési ajánlata. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 (harminc) naptári nap. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 3

4 JOGORVOSLAT A Kiíró eljárásával kapcsolatosan, illetőleg döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs, a Kiíró mindennemű jogorvoslati lehetőséget kizár. A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK FELTÉTELEI Érvényes az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő nem esik a jelen pályázati felhívásban meghatározott, illetve a Vtv. szerinti kizáró feltételek hatálya alá, az ajánlatot a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőn belül nyújtotta be, az ajánlatot, a pályázati dokumentációban lévő formanyomtatványokon, azokat cégszerűen aláírva, összefűzve, folyamatos sorszámozással ellátva, a mellékletekkel együtt nyújtotta be, az ajánlatot, a pályázati dokumentációban lévő formanyomtatványokat kitöltve és további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerűen aláírva nyújtotta be. Eredménytelen a pályázat, amennyiben az ajánlattételi határidőn belül nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek, a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött, az összeférhetetlenségi, titoktartási vagy egyéb eljárási szabály megsértése, illetve valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt. A Kiíró fenntartja a jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel egyéb okból meghiúsul, úgy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést, a pályázati eljárást indoklás nélkül érvénytelennek, illetve eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja, amiről a pályázati felhívás közzétételének helyein, az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a visszavonás közzétételét követő 10 (tíz) munkanapon belül, a pályázati dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti. bármely, a pályázati dokumentációban meghatározott határidőt egyoldalúan, az ajánlattevők megfelelő értesítése mellett módosítson. Megfelelő értesítésnek minősül az értesítés -en, faxon, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként az ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldése. A jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető írásban, útján Kovácsné Medgyes Piroska gazdasági vezetőtől az alábbi címen: H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 4

5 1. számú pályázati formanyomtatvány ADATLAP Pályázó (ajánlattevő) neve: Székhelye: Adószáma: Statisztikai számjele: Nyilvántartási száma (pl. Cg., EV., Pk., ) Bankszámlaszáma: Telefonszáma: Telefax-száma: címe*: Honlapjának címe*: Képviselő neve és tisztsége: Képviselő telefonszáma: Képviselő címe*: * Kitöltése nem kötelező. MELLÉKLETEK: kivonat a pályázó nyilvántartott adatairól (pl. cégkivonat) képviselő aláírási címpéldánya Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 5

6 2. számú pályázati formanyomtatvány AJÁNLATI LAP Pályázó (ajánlattevő) neve: Ajánlat* a nettó éves bérleti díjra (számmal kiírva)**: Ajánlat* a nettó éves bérleti díjra (betűvel kiírva)**: * Minimálisan évi nettó 3,6 millió forint. ** Amennyiben a számmal és a betűvel történt kiírás között eltérés van, úgy a betűvel kiírt ajánlat az érvényes. Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 6

7 3. számú pályázati formanyomtatvány TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Pályázó (ajánlattevő) neve: Nyilatkozom, hogy a pályázat titkosságával összefüggésben tudomásul veszem az alábbiakat: Az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, a jogi képviselővel, illetve az ajánlat elkészítéséhez igénybe vett más személyekkel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed. Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a Kiíró az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja. Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 7

8 4. számú pályázati formanyomtatvány NYILATKOZAT KIZÁRÁSI FELTÉTELEKRŐL Pályázó (ajánlattevő) neve: Nyilatkozom, hogy az alább felsorolt kizárási feltételek az ajánlattétel időpontjában nem állnak fenn velem szemben: Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt; állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták. Tudomásul veszem, amennyiben a fentebb felsorolt kizáró körülmények bármelyike az ajánlattétel időpontja, illetve nyertes pályázat esetén a szerződéskötés után következne be, úgy a Kiíró jogosult a szerződéskötést megtagadni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 8

9 5. számú pályázati formanyomtatvány JOGI ALÁVETÉSI NYILATKOZAT Pályázó (ajánlattevő) neve: Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom. Nyilatkozom, hogy a pályázati eljárás során, illetve nyertes pályázat esetén a szerződés teljes időtartama alatt alávetem magam az állami vagyonról szóló mindenkor hatályos jogszabályoknak (jelenleg: évi CVI. törvény az állami vagyonról, 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról), valamint a mindenkori tulajdonosi joggyakorló (jelenleg: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) mindenkor hatályos eljárásrendje által megkívánt szabályoknak. Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 9

10 ALAPRAJZ 53,1 m 2 Mélycsarnok projektgaléria H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 10

11 BÉRLETI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Műcsarnok Nonprofit Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 37., cégjegyzékszáma: ; adószáma: , képviseli: Gulyás Gábor ügyvezető igazgató), mint bérbeadó, illetőleg Műcsarnok, másrészről a <cégnév> (székhelye: <cég bejelentett címe>., cégjegyzékszáma: - -, adószáma: -_-, képviseli: <cégvezető neve, titulusa>), mint bérlő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 1. A BÉRLET TÁRGYA: A bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a Műcsarnok alagsori kávézójának jelen szerződéshez csatolt 1. számú mellékletben megjelölt egyes helyiségeit, illetve területeit (bérlemény) a Műcsarnok látogatói, valamint munkatársai számára kávézó szolgáltatás nyújtása céljából. Bérlemény: az alagsorban lévő 106,7 m 2 alapterületű büfé-kávézó a hozzá tartozó kiszolgáló pulttal és előkészítő konyhával, A fentieken kívül a bérlő jogosult a jelen szerződés szerinti tevékenysége folytatása céljára nem kizárólagos jelleggel (a bérbeadóval közösen) használni a Műcsarnok főbejárati porticusa alatti 120 m 2 külső teraszt, valamint az alagsori kávézó 160 m 2 nemdohányzó vendégterét. A bérlő a jelen pontban felsorolt helyiségeket a 2. sz. mellékletben leltárszerűen felsorolt berendezési és felszerelési tárgyakkal külön jegyzőkönyvvel veszi át. 2. A BÉRLET IDŐTARTAMA: A bérlet határozott időre, június 01. napjától május 31. napjáig szól. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés automatikusan csak a pályázatban vállalt és a bérbeadó által elfogadott beruházási tervek teljes megvalósításával hosszabbítható. A beruházás megvalósítását követően a bérleti jogviszony lejárata május 31. napjára módosul. Ezt követően a szerződés lejártakor a bérbeadó az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló, mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogosult pályázatot kiírni és a pályázat nyertesével szerződést kötni. Pályázat beadására a kiírás feltételei szerint a bérlő is jogosult. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 1

12 3. A BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 3.1. A Műcsarnokba érkező látogatók és a Műcsarnok munkatársai részére térítés ellenében biztosítja kávézó szolgáltatásait. A bérlő a bérleményt kizárólag a megjelölt tevékenységre használhatja A bérlő a rendelkezésére bocsátott területen jogosult, a működési engedélye szerint a kávézó jellegének megfelelő áruféleségeket forgalmazni, valamint melegítő konyhát működtetni. A bérlő a bérbeadó leadott névsor szerinti dolgozóinak kedvezményesen biztosítja a büfé-szolgáltatásokat. A kedvezmény mértékét a mindenkori fogyasztói ár alapul vételével a jelen szerződéshez mellékletként csatolt árlista tartalmazza. A bérlő a tevékenység megkezdésekor jóváhagyásra bemutatja a bérbeadónak a fentiek szerint meghatározott kínálatát. A bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult a kínálatának bővítésére A bérlő tevékenységéhez szükséges engedélyek beszerzése a bérlő feladata A bérlő által a Műcsarnok területén folytatott vendéglátói tevékenysége nem kizárólagos. A bérbeadó jogosult az egyes rendezvényeken harmadik személy részére büfé, catering szolgáltatás nyújtást engedélyezni. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a Budapest, XIV. kerület Dózsa György út 37. szám alatti telephelyén más szolgáltatón keresztül kávéautomatát üzemeltet A bérlő jogosult a bérleményben elhelyezni a bérleményben folytatott tevékenységéhez szükséges eszközöket, berendezési tárgyakat és bútorokat, valamint árukészletet. A bérlő a bérleményt nem használhatja logisztikai bázisként, más telephelyeinek ellátójaként, illetőleg másutt folytatott tevékenységéhez szükséges raktárként. A bérlő a berendezési tárgyak és bútorok elhelyezése előtt köteles a Műcsarnokkal előzetesen egyeztetni és e tárgyakat csak bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján helyezheti el. Ezeknek megjelenésükben igazodniuk kell a Műcsarnok épületének és környezetének stílusához, a Műcsarnoknak a kortárs képzőművészetben betöltött szerepéhez. Abban a kérdésben, hogy mi minősül a Műcsarnok környezetébe nem illőnek, illetőleg a stílusától idegennek, a Műcsarnok ügyvezető igazgatója jogosult dönteni. A döntése ellen a bérlő nem élhet jogorvoslattal. Amennyiben bérlő bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül helyez el berendezési tárgyakat, bútorokat a bérleményben és azok fenti előírásoknak nem felelnek meg, bérbeadó felszólítja bérlőt azok eltávolítására. Amennyiben bérlő a felszólításnak az abban megjelölt határidőben nem tesz eleget, bérbeadó jogosult a kifogásolt bútort, berendezési tárgyat bérlő költségén eltávolíttatni A jelen szerződés alapján a bérlő a főbejárati porticus alatti teraszt a saját költségére és kockázatára a Műcsarnok érdekeit, illetve tevékenységének folytatását nem sértve jogosult a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására használni. A teraszon a bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján, a 3.5. pontban foglaltak szerint helyezhet el bármilyen bútort, berendezést, reklámhordozót vagy egyéb tárgyat. Az idény használat tartama alatt a bérlő a terasz és környezete (maga a terasz és a térre levezető lépcső a korlátig) folyamatos tisztán tartásáról, illetve a rendszeres takarításáról a saját költségén köteles gondoskodni A bérlő által a bérleményben elhelyezett gépek, eszközök, berendezések és bútorok karbantartása, felújítása a bérlő költségén történik. A szerződés megszűntekor a bérlő jogosult és köteles a tulajdonát képező ingóságokat saját költségén elszállítani és a használt területet az eredeti állapotban a bérbeadónak átadni. A bérlő által használt és a bérbeadó tulajdonát képező berendezési, illetve felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatával felmerülő költségek a bérlőt terhelik. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 2

13 3.8. A bérlő a bérleményben, illetőleg a Műcsarnok egyéb területein (ide értve a falakat, oszlopokat és korlátokat is) kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján és a saját költségén helyezhet el bármilyen reklámhordozót, vagy funkcionálisan annak minősülő bármilyen tárgyat. A reklámhordozó, vagy annak minősülő egyéb tárgy elhelyezésének engedélyezése során a Műcsarnok elsősorban a saját gazdasági érdekei, illetőleg a műemlékvédelmi, városképi szempontok figyelembevételével jár el. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó indokolt esetben bármikor jogosult a korábban engedélyezett reklámhordozó vagy annak minősülő egyéb tárgy ideiglenes vagy végleges eltávolítását elrendelni, amelyet a bérlő haladéktalanul köteles végrehajtani. Ennek elmulasztása esetén a bérbeadó jogosult a reklámhordozót a bérlő költségén eltávolíttatni. Ha az eltávolítást hatósági kötelezés, vagy előírás alapján kell elrendelni, a bérlőt kártalanítás nem illeti, egyéb esetben a Műcsarnok megtéríti a reklámhordozó vagy annak minősülő egyéb tárgy eltávolítása miatt keletkezett, ténylegesen felmerült és igazolt bérlői kárt A bérlő a pályázatot azzal a feltétellel nyerte meg 5 éves határozott bérleti időtartamra, hogy vállalta a pályázathoz csatolt látványterv és részletes leírás alapján a bérlemény belső terének, berendezésének átalakítását a saját költségén. A bérlő beruházásában megvalósuló átalakítás látványtervét a jelen szerződés 3. sz. mellékélete tartalmazza. A bérlő a beruházást I. osztályú minőségben, az alábbi ütemezésben köteles megvalósítani: átadás: legkésőbb május 31. A beruházás kapcsán a bérlő kötelezettséget vállal, hogy a beruházás költségvetését és műszaki terveit a bérbeadó gazdasági vezetőjével, illetve a kijelölt műszaki kapcsolattartójával előzetesen egyezteti, a kivitelező kiválasztásánál együttműködik a bérbeadóval (ezzel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy nem bízhat meg olyan kivitelezőt, amely ellen a bérbeadó tiltakozik), olyan szerződést köt a kivitelezésre, amely a bérbeadó érdekeit is maximálisan védi, ezzel kapcsolatban vállalja, hogy a szerződést aláírás előtt megfelelő időben véleményezésre megküldi a bérbeadónak és a bérbeadó esetleges módosítási javaslatait beépíti a szerződésbe, a műszaki átadás-átvétel a bérbeadó képviselőjével közösen történik és a beruházás mindaddig nem vehető át, ameddig azt a bérbeadó is el nem fogadja. A beruházás bérleti jogviszony lejáratakor a bérbeadó tulajdonába kerül. A bérlő tudomásul veszi, hogy ha a beruházást legkésőbb április 30-ig nem fejezi be, a bérbeadó jogosult a jelen bérleti szerződés határozott idejének lejáratát módosítani és a beruházás nélkül megvalósuló kondícióknak megfelelően 2 éves határozott időtartamra módosítani (2012. május 1.napjától április 30. napjáig) Ebből a szempontból a beruházás akkor minősül befejezettnek, ha a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént. A bérlő a jelen pont alapján olyan beruházást valósíthat meg, illetőleg a beruházást olyan módon és minőségben köteles megvalósítani, amely a jelen szerződés lejárát követően károsodás nélkül lehetővé teszi az eredeti állapot helyreállítását. A szerződés lejártát követően amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a bérlő jogosult a beruházás során létrehozott ingóságokat a bérleményből annak károsítása nélkül elszállítani. A bérlő nem jogosult a jelen pont szerinti beruházás ellenértékének sem a bérleti díjba, sem a bérbeadónak a bérlővel szembeni esetleges más jogcímen fennálló bármilyen követelésébe való beszámítására. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 3

14 3.10. A bérlő a bérlemény teljes területén köteles az általa elhelyezett berendezési tárgyak, eszközök elzárását, illetőleg a teraszon elhelyezett ingóságok saját költségén történő őrzését biztosítani. A bérbeadó a bérlő vagyontárgyaiért, eszközeiért, berendezéseiért és árukészletéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ezen tárgyak teljes körű (elemi kár, lopás kár, stb.) biztosítása a bérlő feladata és kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Műcsarnok a felelősségét kizárja, amelyet a bérlő tudomásul vesz és a kárt a bérlő köteles viselni A bérlő köteles az általa használt területet és az ott elhelyezett berendezési-felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, a használt területet folyamatosan. tisztán tartani. A Műcsarnok hulladéktárolóiba a napi általános hulladékon kívül nem helyezhet el más fajta szemetet. Az esetleges ezt meghaladó mennyiségű hulladék, valamint az ételmaradék és egyéb veszélyes hulladék elszállíttatásáról az erre vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a saját költségen köteles gondoskodni a bérlő A bérlő csak és kizárólag a kávézó nyitvatartási idejében folytathatja tevékenységét. Bérlő a bérleményben a nyitvatartási időben, valamint a nyitást megelőzően az előkészítő tevékenység, árufeltöltés és a zárást követően a takarítás, egyéb befejező tevékenységek végzése érdekében, illetve az esetlegesen szükséges javítások, új gépek beállítása, stb. érdekében tartózkodhat A bérlő a bérleményt a Műcsarnok kiállításaitól függetlenül (kiállítási időszakokon kívül is) jogosult a hét minden napján délelőtt 9.00 órától este óráig nyitva tartani. Kiállítási időszakban, illetőleg a kiállítást megelőző megnyitó napján és a kiállítás napi nyitvatartási ideje alatt a bérlő köteles a nyitva tartásra. Kiállításon kívüli, illetőleg a Műcsarnok kiállításnak napi nyitást megelőző és a napi zárását követő időszakban a bérlő köteles az aula felügyeletéről és mosdó takarításáról, tisztántartásáról (ide értve a WC papírral, folyékony szappannal és papírtörülközővel történő feltöltést is) gondoskodni. Amennyiben a bérlő a fentiektől eltérően kíván nyitva tartani, a felek erről külön megállapodást kötnek A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a porticus alatti teraszon időszakosan rendezvényeket szervez, illetve azt rendezvény céljára harmadik személynek évente legfeljebb 5 alkalommal (5 napra) - átengedi. Nem számít bele ezekbe az alkalmakba az az időtartam, amikor a terasz állami vagy hatósági intézkedés miatt nem közelíthető meg. Ilyen esetben a bérbeadó a bérlőt megfelelő időben értesíti, és a bérlő az értesítés alapján köteles a bútorait a rendezvény idejére úgy elhelyezni, hogy azok a rendezvényt ne zavarják. Amennyiben a rendezvényhez szükség van székekre és asztalokra, a bérlő a bérbeadó választása szerint köteles a saját bútorait a rendezvény idejére eltávolítani, hogy a helyükre más bútorok legyenek elhelyezhetők, vagy köteles külön megegyezés szerinti ellenérték fejében tűrni, hogy az ott lévő bútorait a rendezvény szervezői és látogatói használják. A bútorok eltávolítására vonatkozó igény esetén a ki- és visszapakoláshoz, valamint a raktározáshoz a Műcsarnok a lehetőségeihez képest segítséget nyújt, erre azonban nem köteles. A bérlő, a bérbeadó írásban jelzett kérésére köteles a bérbeadó által szervezett rendezvények, programok idején a portikusz alatti terasz nyitva tartását a kért módon megszervezni, illetőleg igény esetén a terasz vendégforgalom nélküli, de annak teljes bútorozottsággal történő, zavartalan használatát biztosítani A bérlő az üzemeltetett területen a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen átalakítást, felújítást, karbantartást nem végeztethet el. A bérbeadói hozzájárulás nélkül végzett bárminemű beruházás vagy karbantartás ellenértékének megtérítését a bérlő nem követelheti, illetőleg beszámítási igénnyel sem léphet fel a bérbeadóval szemben. A bérbeadói hozzájárulás nélkül végzett tevékenységgel esetlegesen okozott kárt köteles megtéríteni. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 4

15 3.16. A bérlő jogosult a teherporta előtti parkolóhelyeket nem kizárólagos jelleggel árufeltöltés céljára használni, a használat tartama azonban a szükséges mértéket nem haladhatja meg. A bérlő köteles az áruellátást úgy megszervezni, hogy az ne veszélyeztesse a bérbeadó biztonságát és ne zavarja rendeltetésszerű működését A bérlő a beléptetés biztosítása érdekében a bérleti jogviszony kezdetekor írásban közli a büfé-kávézó üzemeltetésében részt vevő alkalmazottainak létszámát, nevét és azonosító okmányának számát. Változás, illetve új dolgozó felvétele esetén a bérlő köteles ezt haladéktalanul bejelenteni A bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja, harmadik személynek nem engedheti át, illetve arra sem ingyenesen, sem visszterhesen harmadik személynek semmilyen jogcímen használati vagy bérleti jogot nem biztosíthat, illetőleg a bérleményt nem cserélheti el. A bérlő a bérbeadó épületét székhelyeként nem használhatja, azt csak telephelyként, vagy fióktelepként jelentheti be az illetékes cégbírósághoz, illetve adóhatósághoz. A jelen szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a telephelyét, illetve fióktelepét haladéktalanul, de legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a bérbeadó épületéből kijelenteni. Ennek elmulasztása esetén a bérbeadó jogosult a telephely, illetve fióktelep törlésére irányuló eljárást a bérlő költségére megindítani A bérlemény harmadik személynek oly módon sem adható át, hogy a gazdasági társaságokról szóló jogszabályok alapján a bérlői társaság tulajdonosai az üzletrészeiket átruházzák, vagy a társaság formáját megváltoztatják. A társasági forma megváltozásának, illetőleg a bérleti szerződés megkötésekor fennálló tulajdonosi szerkezet megváltoztatásának elhatározása esetén a tervezett változtatást annak megvalósítása előtt a bérlő köteles a bérbeadónak bejelenteni. Ha változtatás a bérleti jog átruházását leplezi, vagy ha egyébként a bérbeadónak súlyos hátrányt okoz, a bérbeadó jogosult a változatás ellen írásban tiltakozni. Ha a bérlő a változtatást a bérbeadó tiltakozása ellenére bejegyezteti, a bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani A bérlő vállalja, hogy az általa nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes használattal okozott mindennemű kárt megtérít, vagy gondoskodik azok kijavításáról, illetve pótlásáról, melynek határideje a bérbeadó felhívásában megjelölt nap, ennek hiányában a szerződés lejárati napja A bérlő nem jogosult arra, hogy a Műcsarnok rendezvényszervezőjeként tüntesse fel magát A bérbeadó köteles a bérlőre vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat, előírásokat a bérlőnek átadni /Tűzvédelmi-, Munkavédelmi-, és Balesetvédelmi szabályzatokat, valamint a rá vonatkozó Ügyvezető Igazgatói utasításokat, a bérlő pedig köteles ezeket megismerni, és maradéktalanul betartani, alkalmazottaival, a képviseletében vagy megbízásából eljáró személyekkel betartatni. A bérlő a bérbeadó dolgozói részére munkaidő alatt szeszesitalt nem szolgálhat ki, kivéve azokat a bérlő közreműködésével szervezett rendezvényeket, amelyek vonatkozásában a felek a reprezentációs célú szeszes ital felszolgálásról előre megállapodnak. 4. A BÉRBEADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 4.1. A bérbeadó biztosítja a bérlő részére a bérlemény rendeltetésszerű használatát, a szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. Ez magában foglalja a bérlemény tekintetében szükséges olyan nagyobb javításokat, melyek szükségessége a bérlőnek nem róható fel. Bérbeadó vállalja, hogy ezen javításokat a Műcsarnokra irányadó szabályok és eljárási rend betartása mellett, a bérlő előzetes értesítése után a legrövidebb határidő mellett elvégzi, illetőleg elvégezteti. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 5

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE I. ELŐZMÉNYEK 1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben