Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)"

Átírás

1 Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT hirdet a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő, 1146 Budapest, Dózsa György út 37. szám alatti épület alagsorában lévő büfé, valamint a portikusz alatti terasz (továbbiakban: bérlemény) meghatározott idejű bérleti jogviszony keretében történő, kávézó üzemeltetése céljából történő hasznosításra. Az épület műemléki védettség alatt áll, egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Ajánlatot nyújthat be az az egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely nem esik az állami vagyonról szóló évi CVI. törvényben (Vtv.) meghatározott kizáró okok hatálya alá. A megkötendő bérleti szerződés feltételeit a pályázati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. AZ INGATLAN BEMUTATÁSA Az ingatlan helyszíni bejárására május 9-én 10 órakor van lehetőség. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ Az üzemeltetésre átadott terület a Műcsarnok épületének alagsori szintjén található 106,7 m 2 alapterületű kávézó és kiszolgáló helyiségekből áll. Az időszakos nyitva tartásban üzemeltett kültéri terület az épület főbejárata előtti 120 m 2 alapterületű külső terasz (a lépcső területe nélkül). Az üzemeltetésre átadott terület infrastruktúrája hiányos, a működéshez szükséges eszközökről és műszaki-technikai feltételekről a pályázónak kell gondoskodnia. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 1

2 A határozott idejű bérleti jogviszony időtartama 2 év. Ez az időszak automatikusan meghosszabbodik újabb 3 évvel (így tehát összesen 5 év), ha a pályázó legalább 2 millió forint értékű, a Kiíró által jóváhagyott beruházást hajt végre a kávézó területén. A tervezett beruházást a pályázati anyagban látványtervekkel és rövid, szabatos szöveges leírással be kell mutatni. A nyertes pályázónak a bérleti jogviszony megkezdésétől számított 1 éven belül meg kell valósítani a beruházást, melynek értéke a bérleti jogviszony alatt semmilyen módon nem kerül beszámításra a bérleti díjba az csak a bérleti jogviszony további három évvel történő meghosszabbítására jogosítja fel a nyertes pályázót. A pályázónak az üzemeltetett területre vonatkozó és a vendéglátó tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi hatósági és igazgatási engedéllyel rendelkeznie kell, illetve azok hiányáért a pályázó felel. A Műcsarnok napi nyitva tartásához igazodó kávézói nyitva tartás mellett nem kizárólagos jelleggel a Műcsarnok szakmai programjain, külön megállapodás alapján a catering biztosítására is lehetősége van az üzemeltetőnek. Az ajánlattételt szolgáló formanyomtatványokat a jelen kiírás melléklete tartalmazza, pályázni ezek kitöltésével és benyújtásával lehet. A formanyomtatványok mellett a pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: az alagsori és a teraszon működő kávézó működtetését bemutató részletes terv; az üzemeltetett területen használni kívánt bútorok és berendezés, belső elrendezés és a kialakításra kerülő arculati elemek bemutatása. a hosszabb időszakra szóló bérleti jogviszonyhoz tervezett, minimum 2 millió forintos beruházás részletes bemutatása. A bérlemény birtokba adása június 1-én történik. A kávézó üzemeltetését a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni. PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A Kiíró a pályázaton való részvételt nem köti pályázati biztosíték megfizetéséhez. PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA A pályázat lebonyolítása két fordulóban történik (a Kiíró csak olyan pályázatot bírál el, amely mindkét fordulón részt vett). ELSŐ FORDULÓ: A pályázati ajánlatokat kávézó pályázat megjelöléssel, zárt borítékban egy eredeti példányban (minden oldalon cégszerű aláírással ellátva), magyar nyelven, laponként sorszámozva, összefűzve, személyesen, illetve meghatalmazott útján a Kiíró Gazdasági Csoportjánál (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejárta előtt. A pályázat hivatalos nyelve magyar. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 2

3 A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a Kiíró által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat kitöltve és további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerűen aláírva, valamint a részletes leírásokat, és azok mellékleteit. Hiánypótlásra csak a mellékletek vonatkozásában, illetve formai hiba (pl. aláírás, sorszámozás hiánya) miatt, az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül van lehetőség. A pályázatok beérkezése során a Kiíró képviselője az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét. A Kiíró az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal látja el. PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE (AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ) május óra Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSI IDŐPONTJA ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK ÉRTESÍTÉSÉNEK MÓDJA MÁSODIK FORDULÓ: Az első forduló beadási határidejét követően, legkésőbb május 25-ig a pályázatok alapján a Kiíró a pályázókat személyes meghallgatásra hívja be, külön értesítéssel. A személyes meghallgatás alkalmával a pályázatot elbíráló bizottság előtt zártkörű prezentációra kerül sor, ennek helyszíne a Műcsarnok előadóterme. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy tíznél több pályázó esetén csak a legjobbnak ítélt tíz pályázat benyújtóját hallgassa meg személyesen. A pályázati ajánlatokat a Kiíró bírálja el, az írásban leadott anyag és a személyes meghallgatáson tapasztaltak alapján, a személyes meghallgatások befejezését követően, de legkésőbb május 30-ig. A Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb május 31-ig írásban közli valamennyi ajánlattevővel. Érvényes és eredményes pályázat esetén, az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor a szerződéskötésre a pályázathoz mellékelt bérleti szerződés alapján. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN A PÁLYÁZATOK RANGSOROLÁSAKOR ALKALMAZANDÓ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A pályázatok sorrendjét részben az ajánlattevők által megajánlott bérleti díj összege határozza meg, mely bérleti díj nem lehet kevesebb évi nettó 3,6 millió forintnál. Értékelési szempont továbbá a kávézó belső terének kialakítására tett javaslata és az ezzel kapcsolatos költségviselési ajánlata. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 (harminc) naptári nap. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 3

4 JOGORVOSLAT A Kiíró eljárásával kapcsolatosan, illetőleg döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs, a Kiíró mindennemű jogorvoslati lehetőséget kizár. A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK FELTÉTELEI Érvényes az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő nem esik a jelen pályázati felhívásban meghatározott, illetve a Vtv. szerinti kizáró feltételek hatálya alá, az ajánlatot a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőn belül nyújtotta be, az ajánlatot, a pályázati dokumentációban lévő formanyomtatványokon, azokat cégszerűen aláírva, összefűzve, folyamatos sorszámozással ellátva, a mellékletekkel együtt nyújtotta be, az ajánlatot, a pályázati dokumentációban lévő formanyomtatványokat kitöltve és további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerűen aláírva nyújtotta be. Eredménytelen a pályázat, amennyiben az ajánlattételi határidőn belül nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek, a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött, az összeférhetetlenségi, titoktartási vagy egyéb eljárási szabály megsértése, illetve valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt. A Kiíró fenntartja a jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel egyéb okból meghiúsul, úgy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést, a pályázati eljárást indoklás nélkül érvénytelennek, illetve eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja, amiről a pályázati felhívás közzétételének helyein, az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a visszavonás közzétételét követő 10 (tíz) munkanapon belül, a pályázati dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti. bármely, a pályázati dokumentációban meghatározott határidőt egyoldalúan, az ajánlattevők megfelelő értesítése mellett módosítson. Megfelelő értesítésnek minősül az értesítés -en, faxon, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként az ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldése. A jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető írásban, útján Kovácsné Medgyes Piroska gazdasági vezetőtől az alábbi címen: H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 4

5 1. számú pályázati formanyomtatvány ADATLAP Pályázó (ajánlattevő) neve: Székhelye: Adószáma: Statisztikai számjele: Nyilvántartási száma (pl. Cg., EV., Pk., ) Bankszámlaszáma: Telefonszáma: Telefax-száma: címe*: Honlapjának címe*: Képviselő neve és tisztsége: Képviselő telefonszáma: Képviselő címe*: * Kitöltése nem kötelező. MELLÉKLETEK: kivonat a pályázó nyilvántartott adatairól (pl. cégkivonat) képviselő aláírási címpéldánya Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 5

6 2. számú pályázati formanyomtatvány AJÁNLATI LAP Pályázó (ajánlattevő) neve: Ajánlat* a nettó éves bérleti díjra (számmal kiírva)**: Ajánlat* a nettó éves bérleti díjra (betűvel kiírva)**: * Minimálisan évi nettó 3,6 millió forint. ** Amennyiben a számmal és a betűvel történt kiírás között eltérés van, úgy a betűvel kiírt ajánlat az érvényes. Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 6

7 3. számú pályázati formanyomtatvány TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Pályázó (ajánlattevő) neve: Nyilatkozom, hogy a pályázat titkosságával összefüggésben tudomásul veszem az alábbiakat: Az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, a jogi képviselővel, illetve az ajánlat elkészítéséhez igénybe vett más személyekkel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed. Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a Kiíró az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja. Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 7

8 4. számú pályázati formanyomtatvány NYILATKOZAT KIZÁRÁSI FELTÉTELEKRŐL Pályázó (ajánlattevő) neve: Nyilatkozom, hogy az alább felsorolt kizárási feltételek az ajánlattétel időpontjában nem állnak fenn velem szemben: Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt; állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták. Tudomásul veszem, amennyiben a fentebb felsorolt kizáró körülmények bármelyike az ajánlattétel időpontja, illetve nyertes pályázat esetén a szerződéskötés után következne be, úgy a Kiíró jogosult a szerződéskötést megtagadni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 8

9 5. számú pályázati formanyomtatvány JOGI ALÁVETÉSI NYILATKOZAT Pályázó (ajánlattevő) neve: Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom. Nyilatkozom, hogy a pályázati eljárás során, illetve nyertes pályázat esetén a szerződés teljes időtartama alatt alávetem magam az állami vagyonról szóló mindenkor hatályos jogszabályoknak (jelenleg: évi CVI. törvény az állami vagyonról, 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról), valamint a mindenkori tulajdonosi joggyakorló (jelenleg: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) mindenkor hatályos eljárásrendje által megkívánt szabályoknak. Budapest, hó... nap... pályázó cégszerű aláírása H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 9

10 ALAPRAJZ 53,1 m 2 Mélycsarnok projektgaléria H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KÁVÉZÓ) 10

11 BÉRLETI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Műcsarnok Nonprofit Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 37., cégjegyzékszáma: ; adószáma: , képviseli: Gulyás Gábor ügyvezető igazgató), mint bérbeadó, illetőleg Műcsarnok, másrészről a <cégnév> (székhelye: <cég bejelentett címe>., cégjegyzékszáma: - -, adószáma: -_-, képviseli: <cégvezető neve, titulusa>), mint bérlő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 1. A BÉRLET TÁRGYA: A bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a Műcsarnok alagsori kávézójának jelen szerződéshez csatolt 1. számú mellékletben megjelölt egyes helyiségeit, illetve területeit (bérlemény) a Műcsarnok látogatói, valamint munkatársai számára kávézó szolgáltatás nyújtása céljából. Bérlemény: az alagsorban lévő 106,7 m 2 alapterületű büfé-kávézó a hozzá tartozó kiszolgáló pulttal és előkészítő konyhával, A fentieken kívül a bérlő jogosult a jelen szerződés szerinti tevékenysége folytatása céljára nem kizárólagos jelleggel (a bérbeadóval közösen) használni a Műcsarnok főbejárati porticusa alatti 120 m 2 külső teraszt, valamint az alagsori kávézó 160 m 2 nemdohányzó vendégterét. A bérlő a jelen pontban felsorolt helyiségeket a 2. sz. mellékletben leltárszerűen felsorolt berendezési és felszerelési tárgyakkal külön jegyzőkönyvvel veszi át. 2. A BÉRLET IDŐTARTAMA: A bérlet határozott időre, június 01. napjától május 31. napjáig szól. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés automatikusan csak a pályázatban vállalt és a bérbeadó által elfogadott beruházási tervek teljes megvalósításával hosszabbítható. A beruházás megvalósítását követően a bérleti jogviszony lejárata május 31. napjára módosul. Ezt követően a szerződés lejártakor a bérbeadó az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló, mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogosult pályázatot kiírni és a pályázat nyertesével szerződést kötni. Pályázat beadására a kiírás feltételei szerint a bérlő is jogosult. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 1

12 3. A BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 3.1. A Műcsarnokba érkező látogatók és a Műcsarnok munkatársai részére térítés ellenében biztosítja kávézó szolgáltatásait. A bérlő a bérleményt kizárólag a megjelölt tevékenységre használhatja A bérlő a rendelkezésére bocsátott területen jogosult, a működési engedélye szerint a kávézó jellegének megfelelő áruféleségeket forgalmazni, valamint melegítő konyhát működtetni. A bérlő a bérbeadó leadott névsor szerinti dolgozóinak kedvezményesen biztosítja a büfé-szolgáltatásokat. A kedvezmény mértékét a mindenkori fogyasztói ár alapul vételével a jelen szerződéshez mellékletként csatolt árlista tartalmazza. A bérlő a tevékenység megkezdésekor jóváhagyásra bemutatja a bérbeadónak a fentiek szerint meghatározott kínálatát. A bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult a kínálatának bővítésére A bérlő tevékenységéhez szükséges engedélyek beszerzése a bérlő feladata A bérlő által a Műcsarnok területén folytatott vendéglátói tevékenysége nem kizárólagos. A bérbeadó jogosult az egyes rendezvényeken harmadik személy részére büfé, catering szolgáltatás nyújtást engedélyezni. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a Budapest, XIV. kerület Dózsa György út 37. szám alatti telephelyén más szolgáltatón keresztül kávéautomatát üzemeltet A bérlő jogosult a bérleményben elhelyezni a bérleményben folytatott tevékenységéhez szükséges eszközöket, berendezési tárgyakat és bútorokat, valamint árukészletet. A bérlő a bérleményt nem használhatja logisztikai bázisként, más telephelyeinek ellátójaként, illetőleg másutt folytatott tevékenységéhez szükséges raktárként. A bérlő a berendezési tárgyak és bútorok elhelyezése előtt köteles a Műcsarnokkal előzetesen egyeztetni és e tárgyakat csak bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján helyezheti el. Ezeknek megjelenésükben igazodniuk kell a Műcsarnok épületének és környezetének stílusához, a Műcsarnoknak a kortárs képzőművészetben betöltött szerepéhez. Abban a kérdésben, hogy mi minősül a Műcsarnok környezetébe nem illőnek, illetőleg a stílusától idegennek, a Műcsarnok ügyvezető igazgatója jogosult dönteni. A döntése ellen a bérlő nem élhet jogorvoslattal. Amennyiben bérlő bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül helyez el berendezési tárgyakat, bútorokat a bérleményben és azok fenti előírásoknak nem felelnek meg, bérbeadó felszólítja bérlőt azok eltávolítására. Amennyiben bérlő a felszólításnak az abban megjelölt határidőben nem tesz eleget, bérbeadó jogosult a kifogásolt bútort, berendezési tárgyat bérlő költségén eltávolíttatni A jelen szerződés alapján a bérlő a főbejárati porticus alatti teraszt a saját költségére és kockázatára a Műcsarnok érdekeit, illetve tevékenységének folytatását nem sértve jogosult a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására használni. A teraszon a bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján, a 3.5. pontban foglaltak szerint helyezhet el bármilyen bútort, berendezést, reklámhordozót vagy egyéb tárgyat. Az idény használat tartama alatt a bérlő a terasz és környezete (maga a terasz és a térre levezető lépcső a korlátig) folyamatos tisztán tartásáról, illetve a rendszeres takarításáról a saját költségén köteles gondoskodni A bérlő által a bérleményben elhelyezett gépek, eszközök, berendezések és bútorok karbantartása, felújítása a bérlő költségén történik. A szerződés megszűntekor a bérlő jogosult és köteles a tulajdonát képező ingóságokat saját költségén elszállítani és a használt területet az eredeti állapotban a bérbeadónak átadni. A bérlő által használt és a bérbeadó tulajdonát képező berendezési, illetve felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatával felmerülő költségek a bérlőt terhelik. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 2

13 3.8. A bérlő a bérleményben, illetőleg a Műcsarnok egyéb területein (ide értve a falakat, oszlopokat és korlátokat is) kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján és a saját költségén helyezhet el bármilyen reklámhordozót, vagy funkcionálisan annak minősülő bármilyen tárgyat. A reklámhordozó, vagy annak minősülő egyéb tárgy elhelyezésének engedélyezése során a Műcsarnok elsősorban a saját gazdasági érdekei, illetőleg a műemlékvédelmi, városképi szempontok figyelembevételével jár el. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó indokolt esetben bármikor jogosult a korábban engedélyezett reklámhordozó vagy annak minősülő egyéb tárgy ideiglenes vagy végleges eltávolítását elrendelni, amelyet a bérlő haladéktalanul köteles végrehajtani. Ennek elmulasztása esetén a bérbeadó jogosult a reklámhordozót a bérlő költségén eltávolíttatni. Ha az eltávolítást hatósági kötelezés, vagy előírás alapján kell elrendelni, a bérlőt kártalanítás nem illeti, egyéb esetben a Műcsarnok megtéríti a reklámhordozó vagy annak minősülő egyéb tárgy eltávolítása miatt keletkezett, ténylegesen felmerült és igazolt bérlői kárt A bérlő a pályázatot azzal a feltétellel nyerte meg 5 éves határozott bérleti időtartamra, hogy vállalta a pályázathoz csatolt látványterv és részletes leírás alapján a bérlemény belső terének, berendezésének átalakítását a saját költségén. A bérlő beruházásában megvalósuló átalakítás látványtervét a jelen szerződés 3. sz. mellékélete tartalmazza. A bérlő a beruházást I. osztályú minőségben, az alábbi ütemezésben köteles megvalósítani: átadás: legkésőbb május 31. A beruházás kapcsán a bérlő kötelezettséget vállal, hogy a beruházás költségvetését és műszaki terveit a bérbeadó gazdasági vezetőjével, illetve a kijelölt műszaki kapcsolattartójával előzetesen egyezteti, a kivitelező kiválasztásánál együttműködik a bérbeadóval (ezzel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy nem bízhat meg olyan kivitelezőt, amely ellen a bérbeadó tiltakozik), olyan szerződést köt a kivitelezésre, amely a bérbeadó érdekeit is maximálisan védi, ezzel kapcsolatban vállalja, hogy a szerződést aláírás előtt megfelelő időben véleményezésre megküldi a bérbeadónak és a bérbeadó esetleges módosítási javaslatait beépíti a szerződésbe, a műszaki átadás-átvétel a bérbeadó képviselőjével közösen történik és a beruházás mindaddig nem vehető át, ameddig azt a bérbeadó is el nem fogadja. A beruházás bérleti jogviszony lejáratakor a bérbeadó tulajdonába kerül. A bérlő tudomásul veszi, hogy ha a beruházást legkésőbb április 30-ig nem fejezi be, a bérbeadó jogosult a jelen bérleti szerződés határozott idejének lejáratát módosítani és a beruházás nélkül megvalósuló kondícióknak megfelelően 2 éves határozott időtartamra módosítani (2012. május 1.napjától április 30. napjáig) Ebből a szempontból a beruházás akkor minősül befejezettnek, ha a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént. A bérlő a jelen pont alapján olyan beruházást valósíthat meg, illetőleg a beruházást olyan módon és minőségben köteles megvalósítani, amely a jelen szerződés lejárát követően károsodás nélkül lehetővé teszi az eredeti állapot helyreállítását. A szerződés lejártát követően amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a bérlő jogosult a beruházás során létrehozott ingóságokat a bérleményből annak károsítása nélkül elszállítani. A bérlő nem jogosult a jelen pont szerinti beruházás ellenértékének sem a bérleti díjba, sem a bérbeadónak a bérlővel szembeni esetleges más jogcímen fennálló bármilyen követelésébe való beszámítására. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 3

14 3.10. A bérlő a bérlemény teljes területén köteles az általa elhelyezett berendezési tárgyak, eszközök elzárását, illetőleg a teraszon elhelyezett ingóságok saját költségén történő őrzését biztosítani. A bérbeadó a bérlő vagyontárgyaiért, eszközeiért, berendezéseiért és árukészletéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ezen tárgyak teljes körű (elemi kár, lopás kár, stb.) biztosítása a bérlő feladata és kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Műcsarnok a felelősségét kizárja, amelyet a bérlő tudomásul vesz és a kárt a bérlő köteles viselni A bérlő köteles az általa használt területet és az ott elhelyezett berendezési-felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, a használt területet folyamatosan. tisztán tartani. A Műcsarnok hulladéktárolóiba a napi általános hulladékon kívül nem helyezhet el más fajta szemetet. Az esetleges ezt meghaladó mennyiségű hulladék, valamint az ételmaradék és egyéb veszélyes hulladék elszállíttatásáról az erre vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a saját költségen köteles gondoskodni a bérlő A bérlő csak és kizárólag a kávézó nyitvatartási idejében folytathatja tevékenységét. Bérlő a bérleményben a nyitvatartási időben, valamint a nyitást megelőzően az előkészítő tevékenység, árufeltöltés és a zárást követően a takarítás, egyéb befejező tevékenységek végzése érdekében, illetve az esetlegesen szükséges javítások, új gépek beállítása, stb. érdekében tartózkodhat A bérlő a bérleményt a Műcsarnok kiállításaitól függetlenül (kiállítási időszakokon kívül is) jogosult a hét minden napján délelőtt 9.00 órától este óráig nyitva tartani. Kiállítási időszakban, illetőleg a kiállítást megelőző megnyitó napján és a kiállítás napi nyitvatartási ideje alatt a bérlő köteles a nyitva tartásra. Kiállításon kívüli, illetőleg a Műcsarnok kiállításnak napi nyitást megelőző és a napi zárását követő időszakban a bérlő köteles az aula felügyeletéről és mosdó takarításáról, tisztántartásáról (ide értve a WC papírral, folyékony szappannal és papírtörülközővel történő feltöltést is) gondoskodni. Amennyiben a bérlő a fentiektől eltérően kíván nyitva tartani, a felek erről külön megállapodást kötnek A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a porticus alatti teraszon időszakosan rendezvényeket szervez, illetve azt rendezvény céljára harmadik személynek évente legfeljebb 5 alkalommal (5 napra) - átengedi. Nem számít bele ezekbe az alkalmakba az az időtartam, amikor a terasz állami vagy hatósági intézkedés miatt nem közelíthető meg. Ilyen esetben a bérbeadó a bérlőt megfelelő időben értesíti, és a bérlő az értesítés alapján köteles a bútorait a rendezvény idejére úgy elhelyezni, hogy azok a rendezvényt ne zavarják. Amennyiben a rendezvényhez szükség van székekre és asztalokra, a bérlő a bérbeadó választása szerint köteles a saját bútorait a rendezvény idejére eltávolítani, hogy a helyükre más bútorok legyenek elhelyezhetők, vagy köteles külön megegyezés szerinti ellenérték fejében tűrni, hogy az ott lévő bútorait a rendezvény szervezői és látogatói használják. A bútorok eltávolítására vonatkozó igény esetén a ki- és visszapakoláshoz, valamint a raktározáshoz a Műcsarnok a lehetőségeihez képest segítséget nyújt, erre azonban nem köteles. A bérlő, a bérbeadó írásban jelzett kérésére köteles a bérbeadó által szervezett rendezvények, programok idején a portikusz alatti terasz nyitva tartását a kért módon megszervezni, illetőleg igény esetén a terasz vendégforgalom nélküli, de annak teljes bútorozottsággal történő, zavartalan használatát biztosítani A bérlő az üzemeltetett területen a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen átalakítást, felújítást, karbantartást nem végeztethet el. A bérbeadói hozzájárulás nélkül végzett bárminemű beruházás vagy karbantartás ellenértékének megtérítését a bérlő nem követelheti, illetőleg beszámítási igénnyel sem léphet fel a bérbeadóval szemben. A bérbeadói hozzájárulás nélkül végzett tevékenységgel esetlegesen okozott kárt köteles megtéríteni. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 4

15 3.16. A bérlő jogosult a teherporta előtti parkolóhelyeket nem kizárólagos jelleggel árufeltöltés céljára használni, a használat tartama azonban a szükséges mértéket nem haladhatja meg. A bérlő köteles az áruellátást úgy megszervezni, hogy az ne veszélyeztesse a bérbeadó biztonságát és ne zavarja rendeltetésszerű működését A bérlő a beléptetés biztosítása érdekében a bérleti jogviszony kezdetekor írásban közli a büfé-kávézó üzemeltetésében részt vevő alkalmazottainak létszámát, nevét és azonosító okmányának számát. Változás, illetve új dolgozó felvétele esetén a bérlő köteles ezt haladéktalanul bejelenteni A bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja, harmadik személynek nem engedheti át, illetve arra sem ingyenesen, sem visszterhesen harmadik személynek semmilyen jogcímen használati vagy bérleti jogot nem biztosíthat, illetőleg a bérleményt nem cserélheti el. A bérlő a bérbeadó épületét székhelyeként nem használhatja, azt csak telephelyként, vagy fióktelepként jelentheti be az illetékes cégbírósághoz, illetve adóhatósághoz. A jelen szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a telephelyét, illetve fióktelepét haladéktalanul, de legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a bérbeadó épületéből kijelenteni. Ennek elmulasztása esetén a bérbeadó jogosult a telephely, illetve fióktelep törlésére irányuló eljárást a bérlő költségére megindítani A bérlemény harmadik személynek oly módon sem adható át, hogy a gazdasági társaságokról szóló jogszabályok alapján a bérlői társaság tulajdonosai az üzletrészeiket átruházzák, vagy a társaság formáját megváltoztatják. A társasági forma megváltozásának, illetőleg a bérleti szerződés megkötésekor fennálló tulajdonosi szerkezet megváltoztatásának elhatározása esetén a tervezett változtatást annak megvalósítása előtt a bérlő köteles a bérbeadónak bejelenteni. Ha változtatás a bérleti jog átruházását leplezi, vagy ha egyébként a bérbeadónak súlyos hátrányt okoz, a bérbeadó jogosult a változatás ellen írásban tiltakozni. Ha a bérlő a változtatást a bérbeadó tiltakozása ellenére bejegyezteti, a bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani A bérlő vállalja, hogy az általa nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes használattal okozott mindennemű kárt megtérít, vagy gondoskodik azok kijavításáról, illetve pótlásáról, melynek határideje a bérbeadó felhívásában megjelölt nap, ennek hiányában a szerződés lejárati napja A bérlő nem jogosult arra, hogy a Műcsarnok rendezvényszervezőjeként tüntesse fel magát A bérbeadó köteles a bérlőre vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat, előírásokat a bérlőnek átadni /Tűzvédelmi-, Munkavédelmi-, és Balesetvédelmi szabályzatokat, valamint a rá vonatkozó Ügyvezető Igazgatói utasításokat, a bérlő pedig köteles ezeket megismerni, és maradéktalanul betartani, alkalmazottaival, a képviseletében vagy megbízásából eljáró személyekkel betartatni. A bérlő a bérbeadó dolgozói részére munkaidő alatt szeszesitalt nem szolgálhat ki, kivéve azokat a bérlő közreműködésével szervezett rendezvényeket, amelyek vonatkozásában a felek a reprezentációs célú szeszes ital felszolgálásról előre megállapodnak. 4. A BÉRBEADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 4.1. A bérbeadó biztosítja a bérlő részére a bérlemény rendeltetésszerű használatát, a szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. Ez magában foglalja a bérlemény tekintetében szükséges olyan nagyobb javításokat, melyek szükségessége a bérlőnek nem róható fel. Bérbeadó vállalja, hogy ezen javításokat a Műcsarnokra irányadó szabályok és eljárási rend betartása mellett, a bérlő előzetes értesítése után a legrövidebb határidő mellett elvégzi, illetőleg elvégezteti. H-1146 Budapest, Dózsa György út 37. SZERZŐDÉSTERV (KÁVÉZÓ) A 5

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-012/1/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Mőcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Mőcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) Pályázati felhívás A Mőcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján nyilvános

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázat keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázat keretében MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT Nyt. szám: 659-4/2011. sz. példány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ (továbbiakban: Kiíró) 1063 Budapest Újszász utca 37-39. a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758. Jósvafő, Tengerszem oldal 1.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami

Részletesebben

a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-008/3/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására 14049385 r Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.i.'fc ;../2 0 1 4. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Társaságunk bérleti szerződést

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a. 13 m 2 -es garázs

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a. 13 m 2 -es garázs Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a 13 m 2 -es garázs 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt borítékban, Rákóczi u. 6/a 13 m 2 -es garázs jelige feltüntetésével

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. július 19-i ülésére Tárgy:Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész haszonkölcsönbe adásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására 14254048 1425 4048 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.784-2/2016. Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti tulajdonában lévő Korányi F. út 1. sz. alatt lévő Óbester étteremként üzemelő helyiségét. Pályázni a Nagykálló

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN. egyfordulós nyilvános pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN. egyfordulós nyilvános pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Flesch Károly Nonprofit Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., a továbbiakban Kiíró), egyfordulós nyilvános

Részletesebben

Pályázati felhívás. nyilvános pályázat keretében

Pályázati felhívás. nyilvános pályázat keretében MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT Pályázati felhívás A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ (továbbiakban: Kiíró) 1163 Budapest Újszász utca 37-39. az állami vagyonról szóló 2007. évi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13.

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ingatlan Bérleti Szerződés

Ingatlan Bérleti Szerződés Ingatlan Bérleti Szerződés ingatlan cím Bérlési irányelvek: Bérleti viszony kezdete: Bérleti viszony vége: Bérleti díj: Kaució: : : dátum 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ INGATAN BÉRLETI SZERZŐDÉS ingatlan címe

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A NEM LAKÁS CÉLJÁRÓ SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A NEM LAKÁS CÉLJÁRÓ SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A NEM LAKÁS CÉLJÁRÓ SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK HASZNOSÍTÁSÁRA A Szekszárdi Törvényszék (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben