( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA"

Átírás

1 H í ( ' J.iÜZ Taj. rr-f Képviselő: DAHUBIA SZABADALMI IRODA Budapest a /f MÜ - ( ;. f'.'.(/o Díj Szolgálati találmány EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA Gemma Müvek, Budapest Feltalálók: SARKADI András aérabk ( 50 0 ' TÓTH Istvánná méltóik 30 JS ISTÓK (fcrula mérnök 20 % budapesti lakosok A bejelentén napjai r A találmány tárgya kapcsolási elrendebősbugárszennyezettsőgmőrő készülők xatenéter Időállandójának tranr.lensaentes váltására* /KAnÓ

2 Ismeretes, hog? & eugárszennyzettflégmérő készülék tervezésének és alkalmazásának igen ldnyegeo rásze az éltalánob a n használt rateméterak időállandójának megválasztása. Ezeknek a berendezéseknek ugyanis két fő felhasználási területe vent egyfelől az esetleg kis mértékben szennyezett felület felkutatását másfelől a felkutatott szennyezettség pontos meghatározása* E feladatok végrehajtásához, azaz a sugárszennyezett felület gyors detektálásához rövid Integrálási Időre /1-3 van szükség, hogy a műszer azonnal jelezze az érzékelője előtt megjelenő sugárforrást. Ugyanakkor a sugárszennyezettség pontos meghatározásához hosszú Integrálási idő /3Ó-60pfytf szükséges, hogy a statisztikus bomlásbél eredő hiba a méróbt ne hamisítsa meg, A kettős feladat közötti ellentmondás legegyszerűbb és Igen gyakori megoldása az 8 hogy minden méréshatárban kült5n f kompromisszumos időállandót választanak 9 e a sugárforrás keresését az értéktelenebb, de gyorsabb méréshatárban végzik el. Ez a módszer azonban az igen kis szennyezések felfedezését lehetetlenné teszi, mert a Btochasztlkus hiba lefedi & sugárforrás okozta kitérést. Gyakorlati szakemberek előtt ismert e probléma megoldásának olyan lehetősége» bogy a rateméter időállón- i

3 - 3 - dója a méréshat ártól függetlenen válton tatható, mégpodig ágy, hogy vagy az integráló kondenzátor kapacitását, vagy a kielltő ellenállást növelik. Az átváltás után azonban a beállási id5 három-négyezerebe az integrálási időállandónak, Így a pontos méréshez háíom-nógydzer annyi id6 szlikeéges, mint amennyi a radioaktív bomlás ctochaaztikus voltából adódna. A találmány czerinti megoldásnak megfelelő kapcsolási elrendeléssel ennek a beállási időnek a lecsökkentéséi kívánjuk elérni. A megoldáö lényege az, hogy egy három áramkörös, kétállású kapcoolé nagyobb időállandójú állásba történő átkapcbolásakor egy áramkör a nagyobb integrálási időhöz tartozó másik kondenzátornak egy további kondenzátor mintavételezett feszültségére, majd a nagyobb integrálási időhöz tartozó kondenzátort a kisebb integrálási időhöz tartozó kondenzátorral párhuzamosan a Eaiiszerkörre kapcsolja. Az áramkör csak az átkapcsoláci tranzlena ictején fogyaszt áramot. Az átkapcsolás után a beállási idő lényegesen lerövidül, mert igy csak az eredeti felfutás utolsó azakaszát, azaz kb. egy integrálási időállandónak megfelelő időtartamot kell megvárni. A találmány szerinti megoldásnak megfelelő kap. ceoláai elrendezést a leíráshoz mellékelt elvi kapcsolási vázlat révén részletesen is ieoertetjuk* Az ábrán a kapcsolási elrendezés elvi felépítését mutatjuk be.

4 Ulnt a rajzból Is látható, e töltő ód mllszerkörre csatlakozik a három áramkörös, kát állású K^ kap* csoló, melynek kőt Z 6a ZI helyzete közül az Z helyzetű kapcsolt állapotot ábrázoltuk. Ebbfin a helyzetben a ratei i mater tültfí ós mllszerkörére azjcjjj- és C^jintegrálóLkondeneátorok pozitív fegyverzete van kötve*/ezek határozzák meg a kisebb, T^ Időállandót/* Ugyanezen kondenzátorok negatív fegyverzete közös földvezetókbe csatlakozik* A előtti leágazásból egy integráló kondenzátor pozltiv fegyverzete tranzisztor bár.isával van összekötve, melynek emittere szintén a közöa földelésre, mig kollektora egyrészt egy további másrészt egy El ellenálláson át egy tranzisztor emitterére csatlakozik. A tranzisztor bázisárai tranzisztor emlttere a Tj tranzisztor kollektorával van összekötve, előtte leágazva egy olyan R^ellenálláe egyik végére coat lakozik, melynek másik vőge a tranzisztor bázisával ée egy további IÍ3; ellenáláo egyik végével kapcsolódik* Az ellenállásnak a lg tranzisztorra csatlakozó vége az U^ positiv tápfeszültoóggel van összekötve 9 mig az R^ ellenállás másik váge a Kjl kapcsoló II helyzetet kijelölő érintkezőjével /a harmadik áramkörben/ van összekötve* A Sg tranzisztor kollektora egyrészt a K^ kapcsoló első uramkörben lévő II helyzetét meghatározó érintkezőjével, másrészt ugyanezen K^ kapcsolónak a második áramkörben lévő, első kapcsolóhelyzetét meghatározó

5 érintkezőjével van ösezekötve, A K^ kapcsoló második és harmadik áramköri, első kapcsolóhelyzetében egy ellenállásra át a közös föld vezet ékre csatlakozik. A K.^ kapcsoló ezen túlmenően a második áramkörben egy C^ kondenzátor pozitív fegyverzetével ven öcczekötve,raelynoknegativ fegyverzete a közös földvezetékre csatlakozik, a ugyanezen kapcsoló a harmadik áramkörben egy C4 kondenzátoron keresztül van földelve. Alaphelyzetben a ^ tranzisztorok le vannak zárva, igy nem terhelik sem a töltőkört, sem a tápfeszültséget, A C^ ás kondenzátorok az E4 ellenálláson keresztül nulla feszültségre vannak kisütve. Amikor a K^ kapcsolót átkapcsoljuk, a második helyzetben a integráló kondenzátor tárolja az átkapcsolás előtti feszültséget, mig a C^ és C^ kondenzátorok párhuzamosan kapcsolódnak, a C^ kondenzátor pedig töltődni kezd a tranzisztor bázleemitterén, valamint az Bg és R^ ellenállásokon keresztül. így a tranzisztor nyit és a Tg tranzisztorok is működőképesek lesznek. A 2? lt SCg tranzisztorok alkotják a feszultségátmásolé áramkört, emely a C^, C^icoiadenzátorokat a Cg kondenzátorban tárolt feszültségre tölti fel. A C^ kondenzátor töltőáramának lecsökkenéeével, - ha az Eg ellenálláson eső feszültség a tranzisztor nyitófeszülteége alá cshkken, a T^ tranzisztor lezár. Ekkor

6 Bárnak a Tg tranzisztorok is, az áramkör ismét nem terheli sea a tbltokört, cea a tápfeszültséget. A párhuzamosan kapcsolt C^ kondenzátorok határozzák meg a nagyobb, Időállandót. A Tg tranzisztor nyitvat óriásának idegét r. C kondenzátor, továbbá as R^ és R^ ellenállások értóke ozabja meg, A találmány szerinti megoldáenak megfelelő kapcsolási elrendezáe főleg telepes eugárszennyezettség-méro műszerekben célszerű, ahol lényegesen lerövidíti a csekély szennyezettségek pontos mérés éhes ezlikséges időt, s emellett az átkaposoláci tranziensen, kivill áramot sem fogyaszt. Az áramkör viszonylag kevés szerkezeti elemből van felépítve, ennek ellenére szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, és az átmásolandó fessultság szélső értékei mellett is biztonság goaan működik.

7 Szabadalmi Igénypont Kapcsolási elrendezés sugárszennyezettség-mérő kónzulék ratemőter időállendójának tran aiensmenteb váltására, azzal 3 e 1 1 e m e zve, hogy Integráló kondenzátor /C^/ pozitív fegyverzete kétállású kapcsolón /K^/ át a töltő ée müszerkörre, a kapcsoló további integráló kondenzátor /Cg/ pozitív fegyverzetére és tranzisztor /T^/ bázisára csatlakozik, mig a tranzisztor /T-J kollektora egyrészt további tranzisztor /Tg/ bázisára, másrészt ellenálláson /E-j/ át hfumadik tranzisztor /T^/ emitterére csatlakozik; usyanesen tranzisztor /T^/ kollektora a második tranzisztor /Tg/ eiaitterővel van összekötve* mig bázisa egyrészt további ellenálláson /R^/ át a kapcsoló /K^/ második nelyzetét meghatározó érintkezőjére, másrészt ellenálláson /Eg/ át a második tranzisztor /Tg/ emitterével és az ellenállás /flg/ végével összekötve a pozitív tápfeszültségre /+U,j/ csatlakozik; az integráló kondenzátorok /Cj, Cg/ negativ fegyverzete és az első tranzisztor /T^/ emit tere kösüs földvezetókre van kötve, mig a második tranzisztor /Tg/ kollektora a kétállású, kapcsoló /Ej/ első árenköri helyzetében a kapcsoló második kapcgolt holysétát jseglmtárosé érintkezőre, a xaádodik vu haxtuadik áramkörben pedig ugyanezen kapcsoló első kapcsolt helyzetét meghatározó érintkezőn át egy-egy kondenzátor /O^, 0^/ pozitív

8 - 6 - fegyverzetére, Illetve leágazácból ellcnállácra /E^/ csatlakozik, vágul, hágj a knndenzátarolc /Cq 3 C^/ negatív fegyverzete és az ellenállá:; /R^/ másik vége k<);;i& fölflvozetúkre van kötve. A meghatalmazott: / l /ül' íuj-i 4okív. IJ j Í 'I \

9 GAMMA MOVEK 1/1 ^,,.'-I - / ' o4-

/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A / w Képviselőt BANUBIA BZABADAUfflC IRODA Budapest 2 3 A U^YcXÍV^éxi.^ Szolgálati találmány KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Megfelel az érvényben levő ausztrál szabványnak

Megfelel az érvényben levő ausztrál szabványnak Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Fluke 175, 177, 179 multiméter Rendelési száma: 12 07 88 Bevezetés Figyelem a műszer használata előtt olvassa el a következőket. Áramütés,

Részletesebben

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez UT-70A típusú digitális multiméter magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

mágneses-optikai Kerr effektus

mágneses-optikai Kerr effektus Mágnesezettség optikai úton történő detektálása: mágneses-optikai Kerr effektus I. Mágneses-optikai effektusok 2 II. Kísérleti technika 3 III. Mérési feladatok 5 IV. Ajánlott irodalom 6 2008. BME Fizika

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be. 1.1. A jelformáló áramkörök

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be. 1.1. A jelformáló áramkörök Az analóg bementi perifériák az egyenfeszültségű vagy egyenáramú analóg bemeneti jelek fogadására és digitalizálására szolgálnak. A periféria részei (4-2. ábra): a jelformáló áramkörök, a méréspontváltó

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben

Hardver alapismeretek

Hardver alapismeretek Hardver alapismeretek Kiegészítő jegyzet 2001 Készítette: Vinnai Zoltán Számítógépek kialakulásának története Nagyon sokat lehetne erről mesélni, de ez túlmutat a jegyzet keretein. Ezért csak a legfontosabb

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

Alkatrészek. A forgókondenzátor

Alkatrészek. A forgókondenzátor Alkatrészek Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Retrorádió saját összeszerelésre Komplett csomag házzal

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszoló felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán állítjuk össze. A 2,54 mm raszteres, 270 érintkezős dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

Kisimre István A MAGYAR MÓDSZER" ALKALMAZÁSA 1. BEVEZETŐ

Kisimre István A MAGYAR MÓDSZER ALKALMAZÁSA 1. BEVEZETŐ Kisimre István A MAGYAR MÓDSZER" ALKALMAZÁSA 1. BEVEZETŐ Ma már nem engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy a gazdasági problémákat megoldó optimalizáló módszereket csak néhány szakember ismerje

Részletesebben

PVY 22A típusú tűzhely

PVY 22A típusú tűzhely Szerep: hogy megakadályozzák a IGBT vezérlés c feszültség túl nagy, és károsíthatja. Ha az IGBT vezérlő VCE túl nagy a szerepük, ez a kör, nem meghajtó impulzusok küldött a hatalom meghajtó áramkör, IGBT

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv GST100 intelligens tűzjelző központ 2.02 kiadás, 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A központ rövid bemutatása... 6 2. fejezet Műszaki specifikáció... 7 2.1 Üzemi feszültség...7 2.2 Akkumulátorok...7

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben