Szállítási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási szerződés"

Átírás

1 Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (székhely: Debrecen Szoboszlói ú. 4-6., cégjegyzékszám: Cg , adószám: , képviselő: Zilahi-Sebess Géza vezérigazgató) (a továbbiakban: a Megrendelő), másrészről a Pontos Idő Kft. (székhely: 1027 Budapest Csalogány u. 55. cégjegyzékszám: Cg , adószám: , képviselő: Nagy Ferenc ügyvezető) (a továbbiakban: a Szállító) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya a) Jelen szerződés alapján Szállító köteles a szerződésben meghatározott árukat a szerződésben meghatározott időpontban Megrendelőnek átadni, Megrendelőnek tulajdonba adni, a Megrendelő pedig köteles az árukat átvenni, tulajdonba venni, és az árát megfizetni. b) A szerződés tárgyát a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, mely a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) III.1.A) pontjának a vonatkozó 1 része. c) Az árukkal kapcsolatos műszaki követelményeket és az elvárt szolgáltatásokat a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció II/2.K és III/1.B) pontjának a vonatkozó része. d) Az árukkal kapcsolatban elvárt szolgáltatásokat a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció III/1.C) pontjának a vonatkozó része. e) Az áruk átvételekor átadandó iratokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció III/1.D) pontjának a vonatkozó része. 2. Ellenérték 2.1. Az ellenértéket az 5. számú melléklet tartalmazza, mely a Szállító árajánlata. 3. Teljesítési határidő és átadás 3.1. Az áruk 5. pont szerinti átadás-átvételét legkésőbb március 14. napjáig be kell fejezni Határidőben történő átadásnak (a szerződés teljesítésének) azt kell tekinteni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek teljesülnek: a.) A Szállító átadta az árukat és teljesítette a Dokumentáció III/1.C) pontjának (3. számú melléklet) a vonatkozó része szerinti szolgáltatásokat; b.) A Szállító az áruk átadásakor átadta Megrendelőnek az 4. számú melléklet szerinti iratokat megfelelő és teljeskörű tartalommal, az összes áru tekintetében, c.) A Megrendelő az 5. pont szerinti átvételi ellenőrzést eredményesen megvalósította, és annak alapján a felek aláírták az 5.5. pontban említett jegyzőkönyvet Ha a 3.1. pont szerinti átadásra akár az áruk egy része tekintetében is az ott meghatározott határidőt követően kerül sor, a Megrendelő a Szállítóval szemben a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 1 A közbeszerzés több részből állt, a jelen szerződés a Dokumentációnak a jelen szerződésben foglalt résszel összefüggő elemeit tartalmazza.

2 2 a) a Szállító napi 1 % késedelmi kötbért fizet a késedelemmel érintett áruk ÁFA nélküli vételára, ellenértéke után számítva, amely kötbér legfeljebb az érintett áruk ÁFA nélküli ellenértékének 30%-áig terjedhet. b) 30 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a kötbérigénye érvényesítésén túlmenően egyoldalú jognyilatkozattal, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a jelen szerződéstől és követelheti a kötbért meghaladó kára megtérítését. 4. Előszállítás, vagy részszállítás, előzetes ellenőrzés 4.1. Előszállítás vagy részszállítás megengedett. Az előszállítás, vagy részszállítás iránti igényt legalább a javasolt korábbi teljesítési határidő előtt 5 munkanappal a Szállítónak írásban jelezni kell a Megrendelő felé A Szállító köteles lehetővé tenni a teljesítési határidő lejárta előtt akár több alkalommal is a teljesítés előtti ellenőrzés végzését. Az ellenőrzési tapasztalatokról jegyzőkönyv készülhet. 5. Az átvételi ellenőrzés, az átvétel 5.1. A Szállító az átvételi ellenőrzés lehetséges időpontjáról a 3.1. pontban említett teljesítési határidő, illetve az előszállításra megajánlott és jóváhagyott határidő előtt legalább 5 munkanappal köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az átvételi ellenőrzés időpontjában a felek közösen állapodnak meg A Szállító köteles külön díj felszámolása nélkül biztosítani minden szükséges segítséget a Megrendelő nevében ellenőrzést végző személy/személyek részére A Szállító köteles legkésőbb az átvételi ellenőrzés megkezdésekor átadni a Megrendelőnek a 4. számú mellékletben meghatározott, iratokat a Dokumentáció szerinti formátumban és példányban Az átvételi ellenőrzés illetőleg az átvétel helyszíne a teljesítés helye, amit a 3. számú melléklet tartalmaz A Megrendelő az átvételi ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a Megrendelő és a Szállító erre felhatalmazott képviselői aláírnak Az átadás-átvétel befejezésétől számított 2 munkanapon belül a Szállító köteles az ÁFA nélkül számított ellenérték 5 %-ának megfelelő jólteljesítési biztosítékot a megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szállító választása szerint az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására a Kbt. 53/A. előírásait kell alkalmazni. 6. Az átvétel megtagadása 6.1. A Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét, ha a) a Szállító nem biztosítja, hogy a Megrendelő az 5. pont szerinti átvételi ellenőrzést a kellő alapossággal végezhesse (végeztethesse) el. b) az áru nem felel meg a 2. számú melléklet szerinti műszaki előírásoknak, vagy az ajánlat feltételeinek, és/vagy az 5.5. pontban említett jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok nem kerülnek kijavításra, c) a 4. számú melléklet szerinti dokumentumokat nem teljes körűen vagy nem megfelelő tartalommal adták át A szerződés hibás teljesítésének esetére a Ptk át kell alkalmazni Az átvétel megtagadása esetén a Szállító számla kibocsátására nem jogosult. A számla kiállítási jogosultság, a fizetési határidő és a 8. pont szerinti szavatosság és jótállás kezdete ebben az esetben az ismételt átvétel időpontjától számít, még akkor is, ha ez a teljesítési határidőt követő időpontra esik. 7. Az áruk ellenértékének megfizetése 7.1. A Megrendelő előleget nem biztosít. A kifizetéseket jelen szerződés szerint, a Szállító szerződésszerű teljesítését követően, az elismert számla szerinti ellenérték átutalása útján teljesíti Megrendelő. Az áruk ellenértékéről a Szállító jogosult az átvételt követően, haladéktalanul számla kiállítására. A számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdése szerint esedékes A Szállító tudomásul veszi, hogy az áruk ellenértéke Megrendelő általi kifizetésének feltétele az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglalt feltételek Szállító általi teljesítése. Ezen kötelezettséget a Szállító alvállalkozói és azok alvállalkozói vonatkozásában is be kell tartani.

3 3 8. Jótállás és szavatosság 8.1. A Szállító szavatossági kötelezettsége az első üzembe helyezéstől számított 6 évig, jótállási kötelezettsége az átadástól számított 24 hónapig áll fenn. E kötelezettségekre a Ptk.-t kell alkalmazni. 8.2.Amennyiben az egyes áruknak van szervizelési igénye is, a jótállás időtartama alatt az áruk szervizeléséről saját költségén a Szállító gondoskodik, a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.). A jótállási idő lejártától a szavatossági idő végéig a Szállítónak gondoskodnia kell továbbá arról, hogy az egyes áruk javítása, szervizelése és az alkatrészellátás magyarországi képviseleten keresztül biztosított legyen. Az egyes árukkal kapcsolatos szervizigényt és a szerviz(ek) elérhetőségét a 6. számú melléklet tartalmazza A Megrendelő haladéktalanul írásban értesíti a Szállítót, a jelen pont keretén belül felmerülő bármely igényéről Az ilyen irányú értesítés kézhezvételekor a Szállítónak 3 munkanapon belül a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárnia, például meg kell kezdenie a javítást, vagy ki kell cserélnie a hibás árut, vagy azok részeit saját költségére A Szállító - a jótállási időn belül - az írásos hibabejelentéstől számított 72 órán belül a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.) el kell hogy végezze a hiba kijavítását. A határidő túllépése esetén Megrendelő jogosult a Szállító felé 0,1 %/nap kötbér érvényesítésére a meghibásodott áruk ellenértéke után számítva. A kötbér legfeljebb az áru ellenértékének a 8 %-áig terjedhet azzal azonban, hogy a Szállító köteles a kötbéren felül a Megrendelőnek a késedelemmel okozott kár megtérítésére is, vagy a beszerzés tárgyával megegyező paraméterekkel rendelkező csereáru biztosítására a hibaelhárítás időtartamára Abban az esetben, ha az értesített Szállító a garanciális hibát a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül nem szünteti meg, a Megrendelő amennyiben szükséges, vagy úgy dönt, a Megrendelő jogosult a garanciális hiba elhárítására a Szállító kockázatára és költségére, érvényesítheti jogait a szerződés szerint a Szállító kockázatára és költségére, anélkül, hogy bármilyen jogát ezzel veszélyeztetné. A Megrendelő ez esetben is jogosult - ha az szükséges - a javítási költséget a jólteljesítési biztosítékból lehívni. 9. A szerződés módosítása A jelen szerződést a Kbt ában foglaltak szerint lehet módosítani. 10. Alvállalkozói szerződések Az alvállalkozói közreműködésre a Kbt vonatkozik. 11. Vis maior A vis maior tekintetében a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 12. A Szerződés megszűnése 1. Megszűnik a szerződés ha bármelyik fél részéről a szerződés teljesítése lehetetlenné válik. 2. A szerződés megszüntethető rendkívüli felmondással, súlyos szerződésszegés esetén. 3. Súlyos szerződésszegés körébe tartozik különösen, ha Szállító a) Többszöri felszólítás ellenére sem tesz eleget a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek. b) Szállító (alkalmazottja vagy alvállalkozója is) a szerződés megszegésével jelentős kárt okoz Megrendelőnek. c) Jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót. 4) Felmondásra okot adó esetben Megrendelő az ok és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja Szállítót a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben Szállító a felszólításnak Megrendelő által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, Megrendelő Szállítóhoz intézett ajánlott levélben jogosult a szerződést felmondani. 5) A szerződés megszűnése tekintetében a Ptk. rendelkezéseit is alkalmazni kell.

4 4 13. Jogvitás ügyek elintézése Felek a jogvitájukat békés úton rendezik. Amennyiben a jogvita a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem nyer megoldást, úgy a felek jogosultak bírósághoz fordulni, amelyek vonatkozásában értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti városi bíróság, vagy megyei bíróság kizárólagos illetékességének. 14. Nyilatkozatok 1. A felek a Szerződéssel kapcsolatos szerződésmódosításon kívüli - összes, egymásnak adott nyilatkozatát/ értesítését, a szerződés értelmében írásban, levélben, vagy telefax formájában küldik egymásnak. 2. Az írásbeli nyilatkozatok közlésére a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. Egyéb rendelkezések Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályait kell alkalmazni, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseire. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció ide vonatkozó előírásait is alkalmazni kell. Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, és mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírtuk. Debrecen, január Szállító.. Megrendelő Ellenjegyezte:

5 5 1. számú melléklet a szállítási szerződéshez A szállítandó áruk Áru megnevezése db Kültéri pad 20 db Kültéri hulladékgyűjtő kocsiálláson elhelyezett 10 db Kültéri hulladékgyűjtő 8 db Kültéri virágtartó 10 db Ablakátbeszélő készlet 4 db Forgalomirányító kamerarendszer 2 db Beltéri internetes terminál 2 db

6 6 2. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az árukkal kapcsolatos műszaki követelmények és az elvárt szolgáltatások a) Adott esetben amennyiben az áruknak van szervizelési igénye is, a jótállás időtartama alatt az áruk szervizeléséről a Szállítónak kell gondoskodnia, a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.). A javítás, szervizelés magyarországi képviseleten történjen. Az egyes áruk szervizigényét a szerződéskötéskor kérjük megadni. b) A jótállási idő lejártát követően 4 évig a javítás, szervizelés és az alkatrészellátás magyarországi képviseleten keresztül biztosított legyen. A szerviz(ek) elérhetőségét a szerződéskötéskor kérjük megadni. c) A Megrendelő a szerződéskötéskor választja ki, a Szállító által megadott színválasztékból a következő áruk színeit, melyeket a Megrendelő az alábbiak szerint ad meg: Pad: Rusztik 1; öntvény színe: fekete (Traffic black, RAL 9017); deszkázat színe: ZOBEL goldteak 008 Kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett: Velence 4; RAL 7001 Silver grey; Kültéri hulladékgyűjtő: Velence 1, RAL 7001 Silver grey Kültéri virágtartó: ANNO; vázszerkezet: fekete (Traffic black, RAL 9017) fabetét színe: ZOBEL goldteak 008 Terminál: színe: RAL 7001 Silver grey (A következő áruk színei árucsoportonként és szállítási/telepítési helyszínenként eltérhetnek: pad, kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett, kültéri hulladékgyűjtő, kültéri virágtartó.) d) A hulladékgyűjtők azonos típusú termékcsaládból származzanak. Követelmény Kültéri pad a) A pad új gyártású legyen, egyoldalas és háttámlás kivitelű kialakítással. b) A pad talajhoz való rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül fém dűbel csavarokkal. c) A pad mérete: - hosszúsága: minimum mm - maximum mm - szélessége: minimum 550 mm - maximum 830 mm - magassága: minimum 600 mm - maximum 1000 mm d) A pad vázszerkezetének anyaga: - öntvény, vagy - minimum 40x40 mm-es acél zártszelvény, vagy - minimum 30 mm-es átmérőjű acél cső, vagy - ezek kombinációja e) A pad ülőfelületének és háttámlájának anyaga: minimum 40 mm vastag fenyőfa deszkázat. f) A pad felületkezelése a kültéri igénybevételeknek megfelelő legyen, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezetnél alapozó és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az ülőfelület és támla esetén alapozó és kültéri lazurral kezelve minimum két rétegben az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színezéssel. g) Vázszerkezet minimum színválasztéka: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai h) Ülőfelület és támla minimum színválaszték: fenyő, cseresznye és tölgy i) A pad kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett a) A hulladékgyűjtő új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A talajhoz rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül fém dűbel csavarokkal. c) A hulladékgyűjtő méretei:

7 7 - magassága: minimum 850 mm - maximum 950 mm - szélessége: minimum 350 mm - maximum 420 mm d) Az edénytest méretei: - űrtartalma: minimum 25 liter - maximum 35 liter - magassága: minimum maximum 550 mm e) Rendelkezzen csikktartóval (csikkelnyomóval). f) A hulladékgyűjtő alaphelyzetben billenés ellen biztosított legyen. g) A hulladékgyűjtő legyen biztosítva esővízzel való telítődés ellen. h) Elvárás a könnyű üríthetőség. i) A vázszerkezet anyaga: fém j) Az edénytest anyaga: - acéllemez vagy - perforált lemez, vagy - ezek kombinációja. k) A hulladékgyűjtő felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezet estében alapozó festés és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az edénytest estében tűzi horganyzott kivitel és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés. l) Minimum színválaszték: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai azzal, hogy a vázszerkezet és az edénytest színe Ajánlatkérő döntése alapján eltérhet egymástól. m) A hulladékgyűjtő kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri hulladékgyűjtő a) A hulladékgyűjtő új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A talajhoz rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül dűbel csavarokkal. c) A hulladékgyűjtő méretei: - magassága: minimum 950 mm - maximum 1050 mm - szélessége: minimum 450 mm - maximum 520 mm d) Az edénytest méretei: - űrtartalma: minimum 60 liter - maximum 70 liter - magassága: minimum maximum 700 mm e) Rendelkezzen csikktartóval (csikkelnyomóval). f) Az edénytest legyen biztosítva esővízzel való telítődés ellen. g) Elvárás a könnyű üríthetőség. h) A vázszerkezet anyaga: fém i) Az edénytest anyaga: - acéllemez vagy - perforált lemez, vagy - ezek kombinációja. j) A hulladékgyűjtő felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezet estében alapozó festés és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az edénytest estében tűzi horganyzott kivitel és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés. k) Minimum színválaszték: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai azzal, hogy a vázszerkezet és az edénytest színe Ajánlatkérő döntése alapján eltérhet egymástól. l) A hulladékgyűjtő kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri virágtartó

8 8 a) A virágtartó új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A virágtartó talajhoz való rögzítése: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül dűbel csavarokkal. c) Mérete: - hosszúsága: minimum 450 mm - maximum 1000 mm - szélessége: minimum 450 mm - maximum 1000 mm - magassága: minimum 550 mm - maximum 800 mm d) A virágtartó vázszerkezetének anyaga: - acél zártszelvény, vagy - öntvény, vagy - kovácsoltvas. e) A virágtartó burkolatának anyaga: fa. f) Nedvesség ellen legyen bélelve, a bélés anyaga: - vízálló hőszigetelő anyag, vagy - horganyzott lemez, vagy - alumínium lemez. g) A virágtartó felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezetnél alapozás és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre festés, - a faburkolatnál kültéri lazurral kezelve minimum két rétegben az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színezéssel h) Vázszerkezet minimum színválasztéka: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai. i) Faburkolat minimum színválasztéka: fenyő, cseresznye, tölgy j) A kültéri virágtartó kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Ablakátbeszélő készlet a) Az ablakátbeszélő készlet új eszköz legyen. b) Biztosítania kell két, egymástól üvegfallal elválasztott tér közötti kommunikációt, bármilyen gerjedés vagy egyéb zajos mellékhatás nélkül. c) Minimálisan az alábbi egységeket kell tartalmaznia: - központi egység, - belső mikrofon (talpas kivitel, kezelőszervekkel), - külső mikrofon (üvegre ragasztható kivitelben), - belső hangszóró, - külső hangszóró, - tápegység, - részegységeket összekötő kábelek, vezetékek. d) Egyaránt biztosítsa a manuális és automatikus beszédváltási üzemmódokat. e) A beszédváltási üzemmódok közötti választás a kezelő által elvégezhető legyen. f) Egymástól függetlenül szabályozható legyen mind a külső, mind a belső hangerő. g) Villamos energiaigény: 230V/50Hz Forgalomirányító kamerarendszer a) A forgalomirányító kamerarendszer új eszköz legyen. b) Minimálisan az alábbi egységeket kell tartalmaznia: - kültéri és beltéri kamerák, azok tartókonzoljai, - rögzítő berendezés, - LCD monitor, - részegységeket összekötő kábelek, vezetékek. c) A kültéri kamerák telepítésével szembeni alapvető elvárás, hogy mindegyik kocsiállás, autóbuszparkoló, veszélyes forgalmi csomópont (pl. gyalogátkelőhely) ellenőrizhető legyen, napszaktól függetlenül (a kocsiálláson álló autóbusz első két ajtója ellenőrizhető legyen). d) A beltéri kamerák telepítésével szembeni alapvető elvárás, hogy a váróterem, bérletpénztár ellenőrizhető legyen, napszaktól függetlenül.

9 9 e) A kamerarendszer részeként telepítendő kamerák száma: - Berettyóújfalu Autóbusz-állomás kamerarendszere esetében 12 db, ebből 2 db beltéri és 10 db kültéri, - Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás kamerarendszere esetében 16 db, ebből 2 db beltéri és 14 db kültéri. f) Mindegyik beltéri és kültéri telepítendő kamera Day&night típusú kamera legyen g) A Day&night kamerákkal szembeni követelmények: - rendelkezzen szükség esetén infra LED fényvetővel, minimum 30 méter LED hatótávval - minimális sorfelbontása színes 550TVL, fekete-fehér 650 TVL - rendelkezzen mozgásérzékelő móddal - a kamerák vandálbiztos kivitelűek legyenek h) Kültéri elhelyezésnél a kamerákat megfelelő védettségű védőházakba szükséges szerelni. i) A kameraház és a kameratartó konzol rejtett kábelezéssel rendelkezzen. j) A rendszer kiépítéséhez szükséges egyéb kábelezés kiépítése csatornában történjen úgy, hogy az épületek esztétikai állapotát ne károsítsa. k) A rögzítő berendezéssel szembeni követelmények: - színes digitális felvételű legyen - minimum 16 csatornás - legalább 480fps rögzítés - megjelenítési és rögzítési módnál biztosítsa a valós Real Time 704x480 felbontást - HDD-n biztosítsa a maximum 30 napos felvételi lehetőséget - felvételi módok: folyamatos, időzített, esemény, kézi, képbefagyasztási funkció - minimum 2 monitor kimenettel rendelkezzen - hálózati hozzá férés biztosított legyen - rendelkezzen DVD íróval - rendelkezzen távlehívó egységgel, ami a rendőrséggel történő összeköttetés lehetőségét biztosítja. l) A rendszer részét képezze minimum 1 db 24 biztonságtechnikai LCD monitor Beltéri internetes terminál a) A beltéri internetes terminál az utasok információs igényeinek kiszolgálására szolgáló olyan berendezés legyen, amelynek üzemeltetési költségét az ajánlatkérő viseli, a terminált használók a berendezést díjmentesen vehetik igénybe. b) Új berendezés legyen. c) Álló kivitelű legyen. d) A talajhoz való rögzítése: talpazaton keresztül. e) A terminál vandálbiztos kivitelű legyen. f) Funkcionális elvárások: - alkalmas legyen irányított internet használatra (a felhasználók kizárólag az ajánlatkérő által megadott weboldalakat tudják megtekinteni), - a megjelenített weboldalak címeinek és számainak Ajánlatkérő általi módosítási lehetősége biztosított legyen, - a megtekinteni kívánt weboldal kiválasztását a weboldal címének beírásán túl, a képernyőn is el lehessen végezni (kiválasztó gombokkal, ikonokkal, vagy egyéb módon). g) Az érintőképernyőn (virtuális) billentyűzet megjelenítése szövegbevitelnél (pl. menetrendnél település nevének beírása) biztosított legyen. h) Legyen lehetőség a következő tartalmak ajánlatkérő általi feltöltésére és megjelenítésére: - Képek (támogatott formátum: JPG, GIF, PNG), - Videók (támogatott formátum: AVI, MPG, FLV), - Szöveges információk (támogatott formátum: TXT, DOC, PDF), - Animációk (támogatott formátum: SWF, ANIMÁLT GIF). i) Használaton kívüli esetben legyen biztosított a feltöltött tartalmak egymás utáni, tetszőlegesen időzíthető megjelenítése. j) Biztosítva legyen az ajánlatkérő számára a terminál távmenedzselése az Ajánlatkérő telephelyéről (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.)

10 10 k) Előírásszerű használat esetén minimum 6 év élettartam. l) Villamos energiaigény: 230V/50Hz m) Rejtett táp és adatcsatlakozás biztosítása. n) Minimális hardverkövetelmények: - rendelkezzen minimum 19"-os TFT érintőképernyős ütésálló üveggel ellátott, a folyamatos üzemelésű használat által támasztott többletkövetelményeknek eleget tevő monitorral, melynek minimális képernyőfelbontása 1024x768 pixel, - rendelkezzen szünetmentes tápegységgel, mely legalább 5 percig biztosítja a terminál működését, - legyen ellátva túláram elleni védelemmel, - legyen ellátva túlfeszültség elleni védelemmel, - beépítve legyen a szellőztetés és házfűtés, - minimum Intel Atom vagy ezzel egyenértékű processzor, - minimum 40GB SSD merevlemez, - minimum 1Gb memória. o) A terminál színének minimum színválasztéka: fekete, szürke/ezüst, kék.

11 11 3. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az árukkal kapcsolatban elvárt szolgáltatások Az áruk szállításán túlmenően az alábbi szolgáltatások, tevékenységek ellátása is szükséges. Az áruk megjelölt telephelyen történő átadása, telepítése, üzembe állítása, a dokumentációban foglaltak szerinti oktatása. Ennek keretében a Szállító az árukat a Megrendelő által megjelölt telephelyre szállítja, a telepítést igénylő árukat telepíti, majd üzemkész állapotban átadja, különös tekintettel az alábbiakra: Kültéri padok, hulladékgyűjtők és virágtartók: A Szállító feladatát képezi a kültéri padok, a hulladékgyűjtők és a virágtartók leszállítása és telepítése/felszerelése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen és darabszámokban: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 10 db kültéri pad, 5 db kocsiálláson elhelyezett hulladékgyűjtő, 4 db hulladékgyűjtő és 5 db virágtartó Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 10 db kültéri pad, 5 db kocsiálláson elhelyezett hulladékgyűjtő, 4 db hulladékgyűjtő és 5 db virágtartó Ablakátbeszélő készlet: A Szállító feladatát képezi az ablakátbeszélő készletek leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 2 db (1 db az elővételi pénztárba és 1 db és forgalmi irodába) Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 2 db (1 db az elővételi pénztárba és 1 db és forgalmi irodába) Forgalomirányító kamerarendszer: A Szállító feladatát képezi a forgalomirányító kamerarendszerek leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése (installálása) a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 1 db Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 1 db A kamerarendszerek részét képező 2-2 db beltéri Day&night típusú kamerát az Autóbusz-állomások várótermeibe, az 1-1 db rögzítő berendezést az Autóbusz-állomások forgalmi irodáiba kell kiépítenie, telepítenie a Szállítónak. Beltéri internetes terminál: A Szállító feladatát képezi a terminálok leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): váróterem 1 db Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): váróterem 1 db A Megrendelő telephelyén, a Megrendelő által kijelölt munkavállalók oktatása, ennek keretében különösen a következő oktatások tartása és az oktatásokhoz dokumentáció biztosítása: Beszerzés tárgya Oktatás tárgya Csoportszám Óraszám Forgalomirányító kamerarendszer Funkciók, használat, gyakorlati bemutatással 1 4 Beltéri internetes terminál Funkciók, használat, gyakorlati bemutatással 1 4 Egy csoport maximálisan 12 főből áll, melynek résztvevőit a Megrendelő adja meg és gondoskodik az oktatásokon való részvételükről. Az áruk árának tartalmaznia kell a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő szoftvereket és a szoftverek korlátozás nélküli időtartamra vonatkozó használatát is. (ha az áruval összefügg a szoftver)

12 12 4. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az áruk átvételekor átadandó iratok Az áruk átadásakor átadandó dokumentumokat a következő számú papír alapú és elektronikus példányban kell átadni a Megrendelő részére. a) Kezelési és karbantartási útmutatóból legalább egy-egy, több egyforma áru esetében 1 elektronikus és 3 árunként 1 papír-alapú példány. b) Minőségi bizonylat/bizonyítványból több egyforma áru esetében is összesen 1 papír-alapú és 1 elektronikus példány. 1. Kültéri pad Minőségi bizonylat/bizonyítvány 2. Kültéri hulladékgyűjtő - kocsiálláson elhelyezett Minőségi bizonylat/bizonyítvány 3. Kültéri hulladékgyűjtő Minőségi bizonylat/bizonyítvány 4. Kültéri virágtartó Minőségi bizonylat/bizonyítvány 5. Ablakátbeszélő készlet Kezelési és karbantartási útmutató 6. Forgalomirányító kamerarendszer Kezelési és karbantartási útmutató Megvalósítási dokumentáció, amely tartalmazza a felhasznált áruk felsorolását, a telepítési hely és a beállítási paraméterek megadásával, az áru elhelyezési, elrendezési, a szerelési és bekötési, a csövezési és kábel nyomvonal rajzokat 7. Internetes terminál Kezelési és karbantartási útmutató

13 13 5. számú melléklet a szállítási szerződéshez Részletes árajánlat

14 14 6. számú melléklet a szállítási szerződéshez Egyes árukkal kapcsolatos szervizigény és a szerviz(ek) elérhetősége Eszköz megnevezése Szervizigény Szerviz elérhetősége Kültéri pad Kültéri hulladékgyűjtő kocsiálláson elhelyezett Kültéri hulladékgyűjtő Kültéri virágtartó Ablakátbeszélő készlet Forgalomirányító kamerarendszer Beltéri internetes terminál Nincs szervizigény Nincs szervizigény Nincs szervizigény Nincs szervizigény Évente egy felülvizsgálat Évente egy felülvizsgálat Évente egy felülvizsgálat Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Az évente egy felülvizsgálat alatt a berendezések karbantartását és beállítások ellenőrzését kell érteni, melyet dokumentálni szükséges.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6. Cégjegyzékszám: 09 10 000101, adószám 11145198 2 44, képviselő:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatot kérő neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei: Ajánlatkérő: Tel.: 74/565-040 Fax.: 74/466-929 Kapcsolattartó: Noé Zoltán,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; ; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43., nyilvántartási szám: 646, adószám:

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8 Ajánlattételi felhívás a Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 2013. 1/8

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Bérleti szerződés. Amely létrejött egyrészről az:

Bérleti szerződés. Amely létrejött egyrészről az: Bérleti szerződés Amely létrejött egyrészről az: Szervezet: Országos Mentőszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22. ÁHT azonosító: 035082 Adószám: 15309989-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság;

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság; KERETSZERZŐDÉS amely az aláírás napján jött létre egyrészről az ASSONO Magyarország Távközlési Kft. Székhely: 1142 Budapest, Rákos tér 34. Cg. 01-09-730.753, adószám: 12460906-2-42 bankszámlaszám: Magyarországi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben