Szállítási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási szerződés"

Átírás

1 Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (székhely: Debrecen Szoboszlói ú. 4-6., cégjegyzékszám: Cg , adószám: , képviselő: Zilahi-Sebess Géza vezérigazgató) (a továbbiakban: a Megrendelő), másrészről a Pontos Idő Kft. (székhely: 1027 Budapest Csalogány u. 55. cégjegyzékszám: Cg , adószám: , képviselő: Nagy Ferenc ügyvezető) (a továbbiakban: a Szállító) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya a) Jelen szerződés alapján Szállító köteles a szerződésben meghatározott árukat a szerződésben meghatározott időpontban Megrendelőnek átadni, Megrendelőnek tulajdonba adni, a Megrendelő pedig köteles az árukat átvenni, tulajdonba venni, és az árát megfizetni. b) A szerződés tárgyát a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, mely a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) III.1.A) pontjának a vonatkozó 1 része. c) Az árukkal kapcsolatos műszaki követelményeket és az elvárt szolgáltatásokat a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció II/2.K és III/1.B) pontjának a vonatkozó része. d) Az árukkal kapcsolatban elvárt szolgáltatásokat a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció III/1.C) pontjának a vonatkozó része. e) Az áruk átvételekor átadandó iratokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció III/1.D) pontjának a vonatkozó része. 2. Ellenérték 2.1. Az ellenértéket az 5. számú melléklet tartalmazza, mely a Szállító árajánlata. 3. Teljesítési határidő és átadás 3.1. Az áruk 5. pont szerinti átadás-átvételét legkésőbb március 14. napjáig be kell fejezni Határidőben történő átadásnak (a szerződés teljesítésének) azt kell tekinteni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek teljesülnek: a.) A Szállító átadta az árukat és teljesítette a Dokumentáció III/1.C) pontjának (3. számú melléklet) a vonatkozó része szerinti szolgáltatásokat; b.) A Szállító az áruk átadásakor átadta Megrendelőnek az 4. számú melléklet szerinti iratokat megfelelő és teljeskörű tartalommal, az összes áru tekintetében, c.) A Megrendelő az 5. pont szerinti átvételi ellenőrzést eredményesen megvalósította, és annak alapján a felek aláírták az 5.5. pontban említett jegyzőkönyvet Ha a 3.1. pont szerinti átadásra akár az áruk egy része tekintetében is az ott meghatározott határidőt követően kerül sor, a Megrendelő a Szállítóval szemben a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 1 A közbeszerzés több részből állt, a jelen szerződés a Dokumentációnak a jelen szerződésben foglalt résszel összefüggő elemeit tartalmazza.

2 2 a) a Szállító napi 1 % késedelmi kötbért fizet a késedelemmel érintett áruk ÁFA nélküli vételára, ellenértéke után számítva, amely kötbér legfeljebb az érintett áruk ÁFA nélküli ellenértékének 30%-áig terjedhet. b) 30 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a kötbérigénye érvényesítésén túlmenően egyoldalú jognyilatkozattal, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a jelen szerződéstől és követelheti a kötbért meghaladó kára megtérítését. 4. Előszállítás, vagy részszállítás, előzetes ellenőrzés 4.1. Előszállítás vagy részszállítás megengedett. Az előszállítás, vagy részszállítás iránti igényt legalább a javasolt korábbi teljesítési határidő előtt 5 munkanappal a Szállítónak írásban jelezni kell a Megrendelő felé A Szállító köteles lehetővé tenni a teljesítési határidő lejárta előtt akár több alkalommal is a teljesítés előtti ellenőrzés végzését. Az ellenőrzési tapasztalatokról jegyzőkönyv készülhet. 5. Az átvételi ellenőrzés, az átvétel 5.1. A Szállító az átvételi ellenőrzés lehetséges időpontjáról a 3.1. pontban említett teljesítési határidő, illetve az előszállításra megajánlott és jóváhagyott határidő előtt legalább 5 munkanappal köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az átvételi ellenőrzés időpontjában a felek közösen állapodnak meg A Szállító köteles külön díj felszámolása nélkül biztosítani minden szükséges segítséget a Megrendelő nevében ellenőrzést végző személy/személyek részére A Szállító köteles legkésőbb az átvételi ellenőrzés megkezdésekor átadni a Megrendelőnek a 4. számú mellékletben meghatározott, iratokat a Dokumentáció szerinti formátumban és példányban Az átvételi ellenőrzés illetőleg az átvétel helyszíne a teljesítés helye, amit a 3. számú melléklet tartalmaz A Megrendelő az átvételi ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a Megrendelő és a Szállító erre felhatalmazott képviselői aláírnak Az átadás-átvétel befejezésétől számított 2 munkanapon belül a Szállító köteles az ÁFA nélkül számított ellenérték 5 %-ának megfelelő jólteljesítési biztosítékot a megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szállító választása szerint az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására a Kbt. 53/A. előírásait kell alkalmazni. 6. Az átvétel megtagadása 6.1. A Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét, ha a) a Szállító nem biztosítja, hogy a Megrendelő az 5. pont szerinti átvételi ellenőrzést a kellő alapossággal végezhesse (végeztethesse) el. b) az áru nem felel meg a 2. számú melléklet szerinti műszaki előírásoknak, vagy az ajánlat feltételeinek, és/vagy az 5.5. pontban említett jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok nem kerülnek kijavításra, c) a 4. számú melléklet szerinti dokumentumokat nem teljes körűen vagy nem megfelelő tartalommal adták át A szerződés hibás teljesítésének esetére a Ptk át kell alkalmazni Az átvétel megtagadása esetén a Szállító számla kibocsátására nem jogosult. A számla kiállítási jogosultság, a fizetési határidő és a 8. pont szerinti szavatosság és jótállás kezdete ebben az esetben az ismételt átvétel időpontjától számít, még akkor is, ha ez a teljesítési határidőt követő időpontra esik. 7. Az áruk ellenértékének megfizetése 7.1. A Megrendelő előleget nem biztosít. A kifizetéseket jelen szerződés szerint, a Szállító szerződésszerű teljesítését követően, az elismert számla szerinti ellenérték átutalása útján teljesíti Megrendelő. Az áruk ellenértékéről a Szállító jogosult az átvételt követően, haladéktalanul számla kiállítására. A számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdése szerint esedékes A Szállító tudomásul veszi, hogy az áruk ellenértéke Megrendelő általi kifizetésének feltétele az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglalt feltételek Szállító általi teljesítése. Ezen kötelezettséget a Szállító alvállalkozói és azok alvállalkozói vonatkozásában is be kell tartani.

3 3 8. Jótállás és szavatosság 8.1. A Szállító szavatossági kötelezettsége az első üzembe helyezéstől számított 6 évig, jótállási kötelezettsége az átadástól számított 24 hónapig áll fenn. E kötelezettségekre a Ptk.-t kell alkalmazni. 8.2.Amennyiben az egyes áruknak van szervizelési igénye is, a jótállás időtartama alatt az áruk szervizeléséről saját költségén a Szállító gondoskodik, a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.). A jótállási idő lejártától a szavatossági idő végéig a Szállítónak gondoskodnia kell továbbá arról, hogy az egyes áruk javítása, szervizelése és az alkatrészellátás magyarországi képviseleten keresztül biztosított legyen. Az egyes árukkal kapcsolatos szervizigényt és a szerviz(ek) elérhetőségét a 6. számú melléklet tartalmazza A Megrendelő haladéktalanul írásban értesíti a Szállítót, a jelen pont keretén belül felmerülő bármely igényéről Az ilyen irányú értesítés kézhezvételekor a Szállítónak 3 munkanapon belül a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárnia, például meg kell kezdenie a javítást, vagy ki kell cserélnie a hibás árut, vagy azok részeit saját költségére A Szállító - a jótállási időn belül - az írásos hibabejelentéstől számított 72 órán belül a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.) el kell hogy végezze a hiba kijavítását. A határidő túllépése esetén Megrendelő jogosult a Szállító felé 0,1 %/nap kötbér érvényesítésére a meghibásodott áruk ellenértéke után számítva. A kötbér legfeljebb az áru ellenértékének a 8 %-áig terjedhet azzal azonban, hogy a Szállító köteles a kötbéren felül a Megrendelőnek a késedelemmel okozott kár megtérítésére is, vagy a beszerzés tárgyával megegyező paraméterekkel rendelkező csereáru biztosítására a hibaelhárítás időtartamára Abban az esetben, ha az értesített Szállító a garanciális hibát a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül nem szünteti meg, a Megrendelő amennyiben szükséges, vagy úgy dönt, a Megrendelő jogosult a garanciális hiba elhárítására a Szállító kockázatára és költségére, érvényesítheti jogait a szerződés szerint a Szállító kockázatára és költségére, anélkül, hogy bármilyen jogát ezzel veszélyeztetné. A Megrendelő ez esetben is jogosult - ha az szükséges - a javítási költséget a jólteljesítési biztosítékból lehívni. 9. A szerződés módosítása A jelen szerződést a Kbt ában foglaltak szerint lehet módosítani. 10. Alvállalkozói szerződések Az alvállalkozói közreműködésre a Kbt vonatkozik. 11. Vis maior A vis maior tekintetében a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 12. A Szerződés megszűnése 1. Megszűnik a szerződés ha bármelyik fél részéről a szerződés teljesítése lehetetlenné válik. 2. A szerződés megszüntethető rendkívüli felmondással, súlyos szerződésszegés esetén. 3. Súlyos szerződésszegés körébe tartozik különösen, ha Szállító a) Többszöri felszólítás ellenére sem tesz eleget a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek. b) Szállító (alkalmazottja vagy alvállalkozója is) a szerződés megszegésével jelentős kárt okoz Megrendelőnek. c) Jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót. 4) Felmondásra okot adó esetben Megrendelő az ok és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja Szállítót a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben Szállító a felszólításnak Megrendelő által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, Megrendelő Szállítóhoz intézett ajánlott levélben jogosult a szerződést felmondani. 5) A szerződés megszűnése tekintetében a Ptk. rendelkezéseit is alkalmazni kell.

4 4 13. Jogvitás ügyek elintézése Felek a jogvitájukat békés úton rendezik. Amennyiben a jogvita a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem nyer megoldást, úgy a felek jogosultak bírósághoz fordulni, amelyek vonatkozásában értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti városi bíróság, vagy megyei bíróság kizárólagos illetékességének. 14. Nyilatkozatok 1. A felek a Szerződéssel kapcsolatos szerződésmódosításon kívüli - összes, egymásnak adott nyilatkozatát/ értesítését, a szerződés értelmében írásban, levélben, vagy telefax formájában küldik egymásnak. 2. Az írásbeli nyilatkozatok közlésére a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. Egyéb rendelkezések Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályait kell alkalmazni, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseire. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció ide vonatkozó előírásait is alkalmazni kell. Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, és mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírtuk. Debrecen, január Szállító.. Megrendelő Ellenjegyezte:

5 5 1. számú melléklet a szállítási szerződéshez A szállítandó áruk Áru megnevezése db Kültéri pad 20 db Kültéri hulladékgyűjtő kocsiálláson elhelyezett 10 db Kültéri hulladékgyűjtő 8 db Kültéri virágtartó 10 db Ablakátbeszélő készlet 4 db Forgalomirányító kamerarendszer 2 db Beltéri internetes terminál 2 db

6 6 2. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az árukkal kapcsolatos műszaki követelmények és az elvárt szolgáltatások a) Adott esetben amennyiben az áruknak van szervizelési igénye is, a jótállás időtartama alatt az áruk szervizeléséről a Szállítónak kell gondoskodnia, a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.). A javítás, szervizelés magyarországi képviseleten történjen. Az egyes áruk szervizigényét a szerződéskötéskor kérjük megadni. b) A jótállási idő lejártát követően 4 évig a javítás, szervizelés és az alkatrészellátás magyarországi képviseleten keresztül biztosított legyen. A szerviz(ek) elérhetőségét a szerződéskötéskor kérjük megadni. c) A Megrendelő a szerződéskötéskor választja ki, a Szállító által megadott színválasztékból a következő áruk színeit, melyeket a Megrendelő az alábbiak szerint ad meg: Pad: Rusztik 1; öntvény színe: fekete (Traffic black, RAL 9017); deszkázat színe: ZOBEL goldteak 008 Kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett: Velence 4; RAL 7001 Silver grey; Kültéri hulladékgyűjtő: Velence 1, RAL 7001 Silver grey Kültéri virágtartó: ANNO; vázszerkezet: fekete (Traffic black, RAL 9017) fabetét színe: ZOBEL goldteak 008 Terminál: színe: RAL 7001 Silver grey (A következő áruk színei árucsoportonként és szállítási/telepítési helyszínenként eltérhetnek: pad, kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett, kültéri hulladékgyűjtő, kültéri virágtartó.) d) A hulladékgyűjtők azonos típusú termékcsaládból származzanak. Követelmény Kültéri pad a) A pad új gyártású legyen, egyoldalas és háttámlás kivitelű kialakítással. b) A pad talajhoz való rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül fém dűbel csavarokkal. c) A pad mérete: - hosszúsága: minimum mm - maximum mm - szélessége: minimum 550 mm - maximum 830 mm - magassága: minimum 600 mm - maximum 1000 mm d) A pad vázszerkezetének anyaga: - öntvény, vagy - minimum 40x40 mm-es acél zártszelvény, vagy - minimum 30 mm-es átmérőjű acél cső, vagy - ezek kombinációja e) A pad ülőfelületének és háttámlájának anyaga: minimum 40 mm vastag fenyőfa deszkázat. f) A pad felületkezelése a kültéri igénybevételeknek megfelelő legyen, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezetnél alapozó és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az ülőfelület és támla esetén alapozó és kültéri lazurral kezelve minimum két rétegben az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színezéssel. g) Vázszerkezet minimum színválasztéka: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai h) Ülőfelület és támla minimum színválaszték: fenyő, cseresznye és tölgy i) A pad kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett a) A hulladékgyűjtő új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A talajhoz rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül fém dűbel csavarokkal. c) A hulladékgyűjtő méretei:

7 7 - magassága: minimum 850 mm - maximum 950 mm - szélessége: minimum 350 mm - maximum 420 mm d) Az edénytest méretei: - űrtartalma: minimum 25 liter - maximum 35 liter - magassága: minimum maximum 550 mm e) Rendelkezzen csikktartóval (csikkelnyomóval). f) A hulladékgyűjtő alaphelyzetben billenés ellen biztosított legyen. g) A hulladékgyűjtő legyen biztosítva esővízzel való telítődés ellen. h) Elvárás a könnyű üríthetőség. i) A vázszerkezet anyaga: fém j) Az edénytest anyaga: - acéllemez vagy - perforált lemez, vagy - ezek kombinációja. k) A hulladékgyűjtő felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezet estében alapozó festés és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az edénytest estében tűzi horganyzott kivitel és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés. l) Minimum színválaszték: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai azzal, hogy a vázszerkezet és az edénytest színe Ajánlatkérő döntése alapján eltérhet egymástól. m) A hulladékgyűjtő kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri hulladékgyűjtő a) A hulladékgyűjtő új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A talajhoz rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül dűbel csavarokkal. c) A hulladékgyűjtő méretei: - magassága: minimum 950 mm - maximum 1050 mm - szélessége: minimum 450 mm - maximum 520 mm d) Az edénytest méretei: - űrtartalma: minimum 60 liter - maximum 70 liter - magassága: minimum maximum 700 mm e) Rendelkezzen csikktartóval (csikkelnyomóval). f) Az edénytest legyen biztosítva esővízzel való telítődés ellen. g) Elvárás a könnyű üríthetőség. h) A vázszerkezet anyaga: fém i) Az edénytest anyaga: - acéllemez vagy - perforált lemez, vagy - ezek kombinációja. j) A hulladékgyűjtő felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezet estében alapozó festés és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az edénytest estében tűzi horganyzott kivitel és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés. k) Minimum színválaszték: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai azzal, hogy a vázszerkezet és az edénytest színe Ajánlatkérő döntése alapján eltérhet egymástól. l) A hulladékgyűjtő kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri virágtartó

8 8 a) A virágtartó új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A virágtartó talajhoz való rögzítése: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül dűbel csavarokkal. c) Mérete: - hosszúsága: minimum 450 mm - maximum 1000 mm - szélessége: minimum 450 mm - maximum 1000 mm - magassága: minimum 550 mm - maximum 800 mm d) A virágtartó vázszerkezetének anyaga: - acél zártszelvény, vagy - öntvény, vagy - kovácsoltvas. e) A virágtartó burkolatának anyaga: fa. f) Nedvesség ellen legyen bélelve, a bélés anyaga: - vízálló hőszigetelő anyag, vagy - horganyzott lemez, vagy - alumínium lemez. g) A virágtartó felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezetnél alapozás és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre festés, - a faburkolatnál kültéri lazurral kezelve minimum két rétegben az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színezéssel h) Vázszerkezet minimum színválasztéka: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai. i) Faburkolat minimum színválasztéka: fenyő, cseresznye, tölgy j) A kültéri virágtartó kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Ablakátbeszélő készlet a) Az ablakátbeszélő készlet új eszköz legyen. b) Biztosítania kell két, egymástól üvegfallal elválasztott tér közötti kommunikációt, bármilyen gerjedés vagy egyéb zajos mellékhatás nélkül. c) Minimálisan az alábbi egységeket kell tartalmaznia: - központi egység, - belső mikrofon (talpas kivitel, kezelőszervekkel), - külső mikrofon (üvegre ragasztható kivitelben), - belső hangszóró, - külső hangszóró, - tápegység, - részegységeket összekötő kábelek, vezetékek. d) Egyaránt biztosítsa a manuális és automatikus beszédváltási üzemmódokat. e) A beszédváltási üzemmódok közötti választás a kezelő által elvégezhető legyen. f) Egymástól függetlenül szabályozható legyen mind a külső, mind a belső hangerő. g) Villamos energiaigény: 230V/50Hz Forgalomirányító kamerarendszer a) A forgalomirányító kamerarendszer új eszköz legyen. b) Minimálisan az alábbi egységeket kell tartalmaznia: - kültéri és beltéri kamerák, azok tartókonzoljai, - rögzítő berendezés, - LCD monitor, - részegységeket összekötő kábelek, vezetékek. c) A kültéri kamerák telepítésével szembeni alapvető elvárás, hogy mindegyik kocsiállás, autóbuszparkoló, veszélyes forgalmi csomópont (pl. gyalogátkelőhely) ellenőrizhető legyen, napszaktól függetlenül (a kocsiálláson álló autóbusz első két ajtója ellenőrizhető legyen). d) A beltéri kamerák telepítésével szembeni alapvető elvárás, hogy a váróterem, bérletpénztár ellenőrizhető legyen, napszaktól függetlenül.

9 9 e) A kamerarendszer részeként telepítendő kamerák száma: - Berettyóújfalu Autóbusz-állomás kamerarendszere esetében 12 db, ebből 2 db beltéri és 10 db kültéri, - Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás kamerarendszere esetében 16 db, ebből 2 db beltéri és 14 db kültéri. f) Mindegyik beltéri és kültéri telepítendő kamera Day&night típusú kamera legyen g) A Day&night kamerákkal szembeni követelmények: - rendelkezzen szükség esetén infra LED fényvetővel, minimum 30 méter LED hatótávval - minimális sorfelbontása színes 550TVL, fekete-fehér 650 TVL - rendelkezzen mozgásérzékelő móddal - a kamerák vandálbiztos kivitelűek legyenek h) Kültéri elhelyezésnél a kamerákat megfelelő védettségű védőházakba szükséges szerelni. i) A kameraház és a kameratartó konzol rejtett kábelezéssel rendelkezzen. j) A rendszer kiépítéséhez szükséges egyéb kábelezés kiépítése csatornában történjen úgy, hogy az épületek esztétikai állapotát ne károsítsa. k) A rögzítő berendezéssel szembeni követelmények: - színes digitális felvételű legyen - minimum 16 csatornás - legalább 480fps rögzítés - megjelenítési és rögzítési módnál biztosítsa a valós Real Time 704x480 felbontást - HDD-n biztosítsa a maximum 30 napos felvételi lehetőséget - felvételi módok: folyamatos, időzített, esemény, kézi, képbefagyasztási funkció - minimum 2 monitor kimenettel rendelkezzen - hálózati hozzá férés biztosított legyen - rendelkezzen DVD íróval - rendelkezzen távlehívó egységgel, ami a rendőrséggel történő összeköttetés lehetőségét biztosítja. l) A rendszer részét képezze minimum 1 db 24 biztonságtechnikai LCD monitor Beltéri internetes terminál a) A beltéri internetes terminál az utasok információs igényeinek kiszolgálására szolgáló olyan berendezés legyen, amelynek üzemeltetési költségét az ajánlatkérő viseli, a terminált használók a berendezést díjmentesen vehetik igénybe. b) Új berendezés legyen. c) Álló kivitelű legyen. d) A talajhoz való rögzítése: talpazaton keresztül. e) A terminál vandálbiztos kivitelű legyen. f) Funkcionális elvárások: - alkalmas legyen irányított internet használatra (a felhasználók kizárólag az ajánlatkérő által megadott weboldalakat tudják megtekinteni), - a megjelenített weboldalak címeinek és számainak Ajánlatkérő általi módosítási lehetősége biztosított legyen, - a megtekinteni kívánt weboldal kiválasztását a weboldal címének beírásán túl, a képernyőn is el lehessen végezni (kiválasztó gombokkal, ikonokkal, vagy egyéb módon). g) Az érintőképernyőn (virtuális) billentyűzet megjelenítése szövegbevitelnél (pl. menetrendnél település nevének beírása) biztosított legyen. h) Legyen lehetőség a következő tartalmak ajánlatkérő általi feltöltésére és megjelenítésére: - Képek (támogatott formátum: JPG, GIF, PNG), - Videók (támogatott formátum: AVI, MPG, FLV), - Szöveges információk (támogatott formátum: TXT, DOC, PDF), - Animációk (támogatott formátum: SWF, ANIMÁLT GIF). i) Használaton kívüli esetben legyen biztosított a feltöltött tartalmak egymás utáni, tetszőlegesen időzíthető megjelenítése. j) Biztosítva legyen az ajánlatkérő számára a terminál távmenedzselése az Ajánlatkérő telephelyéről (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.)

10 10 k) Előírásszerű használat esetén minimum 6 év élettartam. l) Villamos energiaigény: 230V/50Hz m) Rejtett táp és adatcsatlakozás biztosítása. n) Minimális hardverkövetelmények: - rendelkezzen minimum 19"-os TFT érintőképernyős ütésálló üveggel ellátott, a folyamatos üzemelésű használat által támasztott többletkövetelményeknek eleget tevő monitorral, melynek minimális képernyőfelbontása 1024x768 pixel, - rendelkezzen szünetmentes tápegységgel, mely legalább 5 percig biztosítja a terminál működését, - legyen ellátva túláram elleni védelemmel, - legyen ellátva túlfeszültség elleni védelemmel, - beépítve legyen a szellőztetés és házfűtés, - minimum Intel Atom vagy ezzel egyenértékű processzor, - minimum 40GB SSD merevlemez, - minimum 1Gb memória. o) A terminál színének minimum színválasztéka: fekete, szürke/ezüst, kék.

11 11 3. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az árukkal kapcsolatban elvárt szolgáltatások Az áruk szállításán túlmenően az alábbi szolgáltatások, tevékenységek ellátása is szükséges. Az áruk megjelölt telephelyen történő átadása, telepítése, üzembe állítása, a dokumentációban foglaltak szerinti oktatása. Ennek keretében a Szállító az árukat a Megrendelő által megjelölt telephelyre szállítja, a telepítést igénylő árukat telepíti, majd üzemkész állapotban átadja, különös tekintettel az alábbiakra: Kültéri padok, hulladékgyűjtők és virágtartók: A Szállító feladatát képezi a kültéri padok, a hulladékgyűjtők és a virágtartók leszállítása és telepítése/felszerelése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen és darabszámokban: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 10 db kültéri pad, 5 db kocsiálláson elhelyezett hulladékgyűjtő, 4 db hulladékgyűjtő és 5 db virágtartó Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 10 db kültéri pad, 5 db kocsiálláson elhelyezett hulladékgyűjtő, 4 db hulladékgyűjtő és 5 db virágtartó Ablakátbeszélő készlet: A Szállító feladatát képezi az ablakátbeszélő készletek leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 2 db (1 db az elővételi pénztárba és 1 db és forgalmi irodába) Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 2 db (1 db az elővételi pénztárba és 1 db és forgalmi irodába) Forgalomirányító kamerarendszer: A Szállító feladatát képezi a forgalomirányító kamerarendszerek leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése (installálása) a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 1 db Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 1 db A kamerarendszerek részét képező 2-2 db beltéri Day&night típusú kamerát az Autóbusz-állomások várótermeibe, az 1-1 db rögzítő berendezést az Autóbusz-állomások forgalmi irodáiba kell kiépítenie, telepítenie a Szállítónak. Beltéri internetes terminál: A Szállító feladatát képezi a terminálok leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): váróterem 1 db Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): váróterem 1 db A Megrendelő telephelyén, a Megrendelő által kijelölt munkavállalók oktatása, ennek keretében különösen a következő oktatások tartása és az oktatásokhoz dokumentáció biztosítása: Beszerzés tárgya Oktatás tárgya Csoportszám Óraszám Forgalomirányító kamerarendszer Funkciók, használat, gyakorlati bemutatással 1 4 Beltéri internetes terminál Funkciók, használat, gyakorlati bemutatással 1 4 Egy csoport maximálisan 12 főből áll, melynek résztvevőit a Megrendelő adja meg és gondoskodik az oktatásokon való részvételükről. Az áruk árának tartalmaznia kell a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő szoftvereket és a szoftverek korlátozás nélküli időtartamra vonatkozó használatát is. (ha az áruval összefügg a szoftver)

12 12 4. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az áruk átvételekor átadandó iratok Az áruk átadásakor átadandó dokumentumokat a következő számú papír alapú és elektronikus példányban kell átadni a Megrendelő részére. a) Kezelési és karbantartási útmutatóból legalább egy-egy, több egyforma áru esetében 1 elektronikus és 3 árunként 1 papír-alapú példány. b) Minőségi bizonylat/bizonyítványból több egyforma áru esetében is összesen 1 papír-alapú és 1 elektronikus példány. 1. Kültéri pad Minőségi bizonylat/bizonyítvány 2. Kültéri hulladékgyűjtő - kocsiálláson elhelyezett Minőségi bizonylat/bizonyítvány 3. Kültéri hulladékgyűjtő Minőségi bizonylat/bizonyítvány 4. Kültéri virágtartó Minőségi bizonylat/bizonyítvány 5. Ablakátbeszélő készlet Kezelési és karbantartási útmutató 6. Forgalomirányító kamerarendszer Kezelési és karbantartási útmutató Megvalósítási dokumentáció, amely tartalmazza a felhasznált áruk felsorolását, a telepítési hely és a beállítási paraméterek megadásával, az áru elhelyezési, elrendezési, a szerelési és bekötési, a csövezési és kábel nyomvonal rajzokat 7. Internetes terminál Kezelési és karbantartási útmutató

13 13 5. számú melléklet a szállítási szerződéshez Részletes árajánlat

14 14 6. számú melléklet a szállítási szerződéshez Egyes árukkal kapcsolatos szervizigény és a szerviz(ek) elérhetősége Eszköz megnevezése Szervizigény Szerviz elérhetősége Kültéri pad Kültéri hulladékgyűjtő kocsiálláson elhelyezett Kültéri hulladékgyűjtő Kültéri virágtartó Ablakátbeszélő készlet Forgalomirányító kamerarendszer Beltéri internetes terminál Nincs szervizigény Nincs szervizigény Nincs szervizigény Nincs szervizigény Évente egy felülvizsgálat Évente egy felülvizsgálat Évente egy felülvizsgálat Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Az évente egy felülvizsgálat alatt a berendezések karbantartását és beállítások ellenőrzését kell érteni, melyet dokumentálni szükséges.

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben