Szállítási szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási szerződés"

Átírás

1 Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (székhely: Debrecen Szoboszlói ú. 4-6., cégjegyzékszám: Cg , adószám: , képviselő: Zilahi-Sebess Géza vezérigazgató) (a továbbiakban: a Megrendelő), másrészről a Pontos Idő Kft. (székhely: 1027 Budapest Csalogány u. 55. cégjegyzékszám: Cg , adószám: , képviselő: Nagy Ferenc ügyvezető) (a továbbiakban: a Szállító) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya a) Jelen szerződés alapján Szállító köteles a szerződésben meghatározott árukat a szerződésben meghatározott időpontban Megrendelőnek átadni, Megrendelőnek tulajdonba adni, a Megrendelő pedig köteles az árukat átvenni, tulajdonba venni, és az árát megfizetni. b) A szerződés tárgyát a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, mely a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) III.1.A) pontjának a vonatkozó 1 része. c) Az árukkal kapcsolatos műszaki követelményeket és az elvárt szolgáltatásokat a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció II/2.K és III/1.B) pontjának a vonatkozó része. d) Az árukkal kapcsolatban elvárt szolgáltatásokat a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció III/1.C) pontjának a vonatkozó része. e) Az áruk átvételekor átadandó iratokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza, mely a Dokumentáció III/1.D) pontjának a vonatkozó része. 2. Ellenérték 2.1. Az ellenértéket az 5. számú melléklet tartalmazza, mely a Szállító árajánlata. 3. Teljesítési határidő és átadás 3.1. Az áruk 5. pont szerinti átadás-átvételét legkésőbb március 14. napjáig be kell fejezni Határidőben történő átadásnak (a szerződés teljesítésének) azt kell tekinteni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek teljesülnek: a.) A Szállító átadta az árukat és teljesítette a Dokumentáció III/1.C) pontjának (3. számú melléklet) a vonatkozó része szerinti szolgáltatásokat; b.) A Szállító az áruk átadásakor átadta Megrendelőnek az 4. számú melléklet szerinti iratokat megfelelő és teljeskörű tartalommal, az összes áru tekintetében, c.) A Megrendelő az 5. pont szerinti átvételi ellenőrzést eredményesen megvalósította, és annak alapján a felek aláírták az 5.5. pontban említett jegyzőkönyvet Ha a 3.1. pont szerinti átadásra akár az áruk egy része tekintetében is az ott meghatározott határidőt követően kerül sor, a Megrendelő a Szállítóval szemben a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 1 A közbeszerzés több részből állt, a jelen szerződés a Dokumentációnak a jelen szerződésben foglalt résszel összefüggő elemeit tartalmazza.

2 2 a) a Szállító napi 1 % késedelmi kötbért fizet a késedelemmel érintett áruk ÁFA nélküli vételára, ellenértéke után számítva, amely kötbér legfeljebb az érintett áruk ÁFA nélküli ellenértékének 30%-áig terjedhet. b) 30 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a kötbérigénye érvényesítésén túlmenően egyoldalú jognyilatkozattal, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a jelen szerződéstől és követelheti a kötbért meghaladó kára megtérítését. 4. Előszállítás, vagy részszállítás, előzetes ellenőrzés 4.1. Előszállítás vagy részszállítás megengedett. Az előszállítás, vagy részszállítás iránti igényt legalább a javasolt korábbi teljesítési határidő előtt 5 munkanappal a Szállítónak írásban jelezni kell a Megrendelő felé A Szállító köteles lehetővé tenni a teljesítési határidő lejárta előtt akár több alkalommal is a teljesítés előtti ellenőrzés végzését. Az ellenőrzési tapasztalatokról jegyzőkönyv készülhet. 5. Az átvételi ellenőrzés, az átvétel 5.1. A Szállító az átvételi ellenőrzés lehetséges időpontjáról a 3.1. pontban említett teljesítési határidő, illetve az előszállításra megajánlott és jóváhagyott határidő előtt legalább 5 munkanappal köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az átvételi ellenőrzés időpontjában a felek közösen állapodnak meg A Szállító köteles külön díj felszámolása nélkül biztosítani minden szükséges segítséget a Megrendelő nevében ellenőrzést végző személy/személyek részére A Szállító köteles legkésőbb az átvételi ellenőrzés megkezdésekor átadni a Megrendelőnek a 4. számú mellékletben meghatározott, iratokat a Dokumentáció szerinti formátumban és példányban Az átvételi ellenőrzés illetőleg az átvétel helyszíne a teljesítés helye, amit a 3. számú melléklet tartalmaz A Megrendelő az átvételi ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a Megrendelő és a Szállító erre felhatalmazott képviselői aláírnak Az átadás-átvétel befejezésétől számított 2 munkanapon belül a Szállító köteles az ÁFA nélkül számított ellenérték 5 %-ának megfelelő jólteljesítési biztosítékot a megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szállító választása szerint az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására a Kbt. 53/A. előírásait kell alkalmazni. 6. Az átvétel megtagadása 6.1. A Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét, ha a) a Szállító nem biztosítja, hogy a Megrendelő az 5. pont szerinti átvételi ellenőrzést a kellő alapossággal végezhesse (végeztethesse) el. b) az áru nem felel meg a 2. számú melléklet szerinti műszaki előírásoknak, vagy az ajánlat feltételeinek, és/vagy az 5.5. pontban említett jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok nem kerülnek kijavításra, c) a 4. számú melléklet szerinti dokumentumokat nem teljes körűen vagy nem megfelelő tartalommal adták át A szerződés hibás teljesítésének esetére a Ptk át kell alkalmazni Az átvétel megtagadása esetén a Szállító számla kibocsátására nem jogosult. A számla kiállítási jogosultság, a fizetési határidő és a 8. pont szerinti szavatosság és jótállás kezdete ebben az esetben az ismételt átvétel időpontjától számít, még akkor is, ha ez a teljesítési határidőt követő időpontra esik. 7. Az áruk ellenértékének megfizetése 7.1. A Megrendelő előleget nem biztosít. A kifizetéseket jelen szerződés szerint, a Szállító szerződésszerű teljesítését követően, az elismert számla szerinti ellenérték átutalása útján teljesíti Megrendelő. Az áruk ellenértékéről a Szállító jogosult az átvételt követően, haladéktalanul számla kiállítására. A számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdése szerint esedékes A Szállító tudomásul veszi, hogy az áruk ellenértéke Megrendelő általi kifizetésének feltétele az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglalt feltételek Szállító általi teljesítése. Ezen kötelezettséget a Szállító alvállalkozói és azok alvállalkozói vonatkozásában is be kell tartani.

3 3 8. Jótállás és szavatosság 8.1. A Szállító szavatossági kötelezettsége az első üzembe helyezéstől számított 6 évig, jótállási kötelezettsége az átadástól számított 24 hónapig áll fenn. E kötelezettségekre a Ptk.-t kell alkalmazni. 8.2.Amennyiben az egyes áruknak van szervizelési igénye is, a jótállás időtartama alatt az áruk szervizeléséről saját költségén a Szállító gondoskodik, a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.). A jótállási idő lejártától a szavatossági idő végéig a Szállítónak gondoskodnia kell továbbá arról, hogy az egyes áruk javítása, szervizelése és az alkatrészellátás magyarországi képviseleten keresztül biztosított legyen. Az egyes árukkal kapcsolatos szervizigényt és a szerviz(ek) elérhetőségét a 6. számú melléklet tartalmazza A Megrendelő haladéktalanul írásban értesíti a Szállítót, a jelen pont keretén belül felmerülő bármely igényéről Az ilyen irányú értesítés kézhezvételekor a Szállítónak 3 munkanapon belül a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárnia, például meg kell kezdenie a javítást, vagy ki kell cserélnie a hibás árut, vagy azok részeit saját költségére A Szállító - a jótállási időn belül - az írásos hibabejelentéstől számított 72 órán belül a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.) el kell hogy végezze a hiba kijavítását. A határidő túllépése esetén Megrendelő jogosult a Szállító felé 0,1 %/nap kötbér érvényesítésére a meghibásodott áruk ellenértéke után számítva. A kötbér legfeljebb az áru ellenértékének a 8 %-áig terjedhet azzal azonban, hogy a Szállító köteles a kötbéren felül a Megrendelőnek a késedelemmel okozott kár megtérítésére is, vagy a beszerzés tárgyával megegyező paraméterekkel rendelkező csereáru biztosítására a hibaelhárítás időtartamára Abban az esetben, ha az értesített Szállító a garanciális hibát a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül nem szünteti meg, a Megrendelő amennyiben szükséges, vagy úgy dönt, a Megrendelő jogosult a garanciális hiba elhárítására a Szállító kockázatára és költségére, érvényesítheti jogait a szerződés szerint a Szállító kockázatára és költségére, anélkül, hogy bármilyen jogát ezzel veszélyeztetné. A Megrendelő ez esetben is jogosult - ha az szükséges - a javítási költséget a jólteljesítési biztosítékból lehívni. 9. A szerződés módosítása A jelen szerződést a Kbt ában foglaltak szerint lehet módosítani. 10. Alvállalkozói szerződések Az alvállalkozói közreműködésre a Kbt vonatkozik. 11. Vis maior A vis maior tekintetében a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 12. A Szerződés megszűnése 1. Megszűnik a szerződés ha bármelyik fél részéről a szerződés teljesítése lehetetlenné válik. 2. A szerződés megszüntethető rendkívüli felmondással, súlyos szerződésszegés esetén. 3. Súlyos szerződésszegés körébe tartozik különösen, ha Szállító a) Többszöri felszólítás ellenére sem tesz eleget a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek. b) Szállító (alkalmazottja vagy alvállalkozója is) a szerződés megszegésével jelentős kárt okoz Megrendelőnek. c) Jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót. 4) Felmondásra okot adó esetben Megrendelő az ok és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja Szállítót a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben Szállító a felszólításnak Megrendelő által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, Megrendelő Szállítóhoz intézett ajánlott levélben jogosult a szerződést felmondani. 5) A szerződés megszűnése tekintetében a Ptk. rendelkezéseit is alkalmazni kell.

4 4 13. Jogvitás ügyek elintézése Felek a jogvitájukat békés úton rendezik. Amennyiben a jogvita a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem nyer megoldást, úgy a felek jogosultak bírósághoz fordulni, amelyek vonatkozásában értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti városi bíróság, vagy megyei bíróság kizárólagos illetékességének. 14. Nyilatkozatok 1. A felek a Szerződéssel kapcsolatos szerződésmódosításon kívüli - összes, egymásnak adott nyilatkozatát/ értesítését, a szerződés értelmében írásban, levélben, vagy telefax formájában küldik egymásnak. 2. Az írásbeli nyilatkozatok közlésére a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. Egyéb rendelkezések Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályait kell alkalmazni, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseire. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció ide vonatkozó előírásait is alkalmazni kell. Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, és mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírtuk. Debrecen, január Szállító.. Megrendelő Ellenjegyezte:

5 5 1. számú melléklet a szállítási szerződéshez A szállítandó áruk Áru megnevezése db Kültéri pad 20 db Kültéri hulladékgyűjtő kocsiálláson elhelyezett 10 db Kültéri hulladékgyűjtő 8 db Kültéri virágtartó 10 db Ablakátbeszélő készlet 4 db Forgalomirányító kamerarendszer 2 db Beltéri internetes terminál 2 db

6 6 2. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az árukkal kapcsolatos műszaki követelmények és az elvárt szolgáltatások a) Adott esetben amennyiben az áruknak van szervizelési igénye is, a jótállás időtartama alatt az áruk szervizeléséről a Szállítónak kell gondoskodnia, a Megrendelő telephelyén (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.). A javítás, szervizelés magyarországi képviseleten történjen. Az egyes áruk szervizigényét a szerződéskötéskor kérjük megadni. b) A jótállási idő lejártát követően 4 évig a javítás, szervizelés és az alkatrészellátás magyarországi képviseleten keresztül biztosított legyen. A szerviz(ek) elérhetőségét a szerződéskötéskor kérjük megadni. c) A Megrendelő a szerződéskötéskor választja ki, a Szállító által megadott színválasztékból a következő áruk színeit, melyeket a Megrendelő az alábbiak szerint ad meg: Pad: Rusztik 1; öntvény színe: fekete (Traffic black, RAL 9017); deszkázat színe: ZOBEL goldteak 008 Kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett: Velence 4; RAL 7001 Silver grey; Kültéri hulladékgyűjtő: Velence 1, RAL 7001 Silver grey Kültéri virágtartó: ANNO; vázszerkezet: fekete (Traffic black, RAL 9017) fabetét színe: ZOBEL goldteak 008 Terminál: színe: RAL 7001 Silver grey (A következő áruk színei árucsoportonként és szállítási/telepítési helyszínenként eltérhetnek: pad, kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett, kültéri hulladékgyűjtő, kültéri virágtartó.) d) A hulladékgyűjtők azonos típusú termékcsaládból származzanak. Követelmény Kültéri pad a) A pad új gyártású legyen, egyoldalas és háttámlás kivitelű kialakítással. b) A pad talajhoz való rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül fém dűbel csavarokkal. c) A pad mérete: - hosszúsága: minimum mm - maximum mm - szélessége: minimum 550 mm - maximum 830 mm - magassága: minimum 600 mm - maximum 1000 mm d) A pad vázszerkezetének anyaga: - öntvény, vagy - minimum 40x40 mm-es acél zártszelvény, vagy - minimum 30 mm-es átmérőjű acél cső, vagy - ezek kombinációja e) A pad ülőfelületének és háttámlájának anyaga: minimum 40 mm vastag fenyőfa deszkázat. f) A pad felületkezelése a kültéri igénybevételeknek megfelelő legyen, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezetnél alapozó és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az ülőfelület és támla esetén alapozó és kültéri lazurral kezelve minimum két rétegben az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színezéssel. g) Vázszerkezet minimum színválasztéka: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai h) Ülőfelület és támla minimum színválaszték: fenyő, cseresznye és tölgy i) A pad kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri hulladékgyűjtő, kocsiálláson elhelyezett a) A hulladékgyűjtő új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A talajhoz rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül fém dűbel csavarokkal. c) A hulladékgyűjtő méretei:

7 7 - magassága: minimum 850 mm - maximum 950 mm - szélessége: minimum 350 mm - maximum 420 mm d) Az edénytest méretei: - űrtartalma: minimum 25 liter - maximum 35 liter - magassága: minimum maximum 550 mm e) Rendelkezzen csikktartóval (csikkelnyomóval). f) A hulladékgyűjtő alaphelyzetben billenés ellen biztosított legyen. g) A hulladékgyűjtő legyen biztosítva esővízzel való telítődés ellen. h) Elvárás a könnyű üríthetőség. i) A vázszerkezet anyaga: fém j) Az edénytest anyaga: - acéllemez vagy - perforált lemez, vagy - ezek kombinációja. k) A hulladékgyűjtő felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezet estében alapozó festés és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az edénytest estében tűzi horganyzott kivitel és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés. l) Minimum színválaszték: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai azzal, hogy a vázszerkezet és az edénytest színe Ajánlatkérő döntése alapján eltérhet egymástól. m) A hulladékgyűjtő kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri hulladékgyűjtő a) A hulladékgyűjtő új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A talajhoz rögzítés módja: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül dűbel csavarokkal. c) A hulladékgyűjtő méretei: - magassága: minimum 950 mm - maximum 1050 mm - szélessége: minimum 450 mm - maximum 520 mm d) Az edénytest méretei: - űrtartalma: minimum 60 liter - maximum 70 liter - magassága: minimum maximum 700 mm e) Rendelkezzen csikktartóval (csikkelnyomóval). f) Az edénytest legyen biztosítva esővízzel való telítődés ellen. g) Elvárás a könnyű üríthetőség. h) A vázszerkezet anyaga: fém i) Az edénytest anyaga: - acéllemez vagy - perforált lemez, vagy - ezek kombinációja. j) A hulladékgyűjtő felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezet estében alapozó festés és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés, - az edénytest estében tűzi horganyzott kivitel és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre porfestés. k) Minimum színválaszték: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai azzal, hogy a vázszerkezet és az edénytest színe Ajánlatkérő döntése alapján eltérhet egymástól. l) A hulladékgyűjtő kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Kültéri virágtartó

8 8 a) A virágtartó új gyártású legyen, álló helyzetű, talajra rögzíthető kialakítással. b) A virágtartó talajhoz való rögzítése: a talpakon (talplemezen) kialakított furathelyeken keresztül dűbel csavarokkal. c) Mérete: - hosszúsága: minimum 450 mm - maximum 1000 mm - szélessége: minimum 450 mm - maximum 1000 mm - magassága: minimum 550 mm - maximum 800 mm d) A virágtartó vázszerkezetének anyaga: - acél zártszelvény, vagy - öntvény, vagy - kovácsoltvas. e) A virágtartó burkolatának anyaga: fa. f) Nedvesség ellen legyen bélelve, a bélés anyaga: - vízálló hőszigetelő anyag, vagy - horganyzott lemez, vagy - alumínium lemez. g) A virágtartó felületkezelése a kültéri igénybevételeknek feleljen meg, az alábbiak figyelembe vételével: - a vázszerkezetnél alapozás és az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színre festés, - a faburkolatnál kültéri lazurral kezelve minimum két rétegben az ajánlatkérő által a színválasztékból kiválasztott színezéssel h) Vázszerkezet minimum színválasztéka: fekete, szürke, kék, zöld színek legalább 3-3 árnyalatai. i) Faburkolat minimum színválasztéka: fenyő, cseresznye, tölgy j) A kültéri virágtartó kialakítása baleset- és sérülésveszély mentes legyen, ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei Ablakátbeszélő készlet a) Az ablakátbeszélő készlet új eszköz legyen. b) Biztosítania kell két, egymástól üvegfallal elválasztott tér közötti kommunikációt, bármilyen gerjedés vagy egyéb zajos mellékhatás nélkül. c) Minimálisan az alábbi egységeket kell tartalmaznia: - központi egység, - belső mikrofon (talpas kivitel, kezelőszervekkel), - külső mikrofon (üvegre ragasztható kivitelben), - belső hangszóró, - külső hangszóró, - tápegység, - részegységeket összekötő kábelek, vezetékek. d) Egyaránt biztosítsa a manuális és automatikus beszédváltási üzemmódokat. e) A beszédváltási üzemmódok közötti választás a kezelő által elvégezhető legyen. f) Egymástól függetlenül szabályozható legyen mind a külső, mind a belső hangerő. g) Villamos energiaigény: 230V/50Hz Forgalomirányító kamerarendszer a) A forgalomirányító kamerarendszer új eszköz legyen. b) Minimálisan az alábbi egységeket kell tartalmaznia: - kültéri és beltéri kamerák, azok tartókonzoljai, - rögzítő berendezés, - LCD monitor, - részegységeket összekötő kábelek, vezetékek. c) A kültéri kamerák telepítésével szembeni alapvető elvárás, hogy mindegyik kocsiállás, autóbuszparkoló, veszélyes forgalmi csomópont (pl. gyalogátkelőhely) ellenőrizhető legyen, napszaktól függetlenül (a kocsiálláson álló autóbusz első két ajtója ellenőrizhető legyen). d) A beltéri kamerák telepítésével szembeni alapvető elvárás, hogy a váróterem, bérletpénztár ellenőrizhető legyen, napszaktól függetlenül.

9 9 e) A kamerarendszer részeként telepítendő kamerák száma: - Berettyóújfalu Autóbusz-állomás kamerarendszere esetében 12 db, ebből 2 db beltéri és 10 db kültéri, - Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás kamerarendszere esetében 16 db, ebből 2 db beltéri és 14 db kültéri. f) Mindegyik beltéri és kültéri telepítendő kamera Day&night típusú kamera legyen g) A Day&night kamerákkal szembeni követelmények: - rendelkezzen szükség esetén infra LED fényvetővel, minimum 30 méter LED hatótávval - minimális sorfelbontása színes 550TVL, fekete-fehér 650 TVL - rendelkezzen mozgásérzékelő móddal - a kamerák vandálbiztos kivitelűek legyenek h) Kültéri elhelyezésnél a kamerákat megfelelő védettségű védőházakba szükséges szerelni. i) A kameraház és a kameratartó konzol rejtett kábelezéssel rendelkezzen. j) A rendszer kiépítéséhez szükséges egyéb kábelezés kiépítése csatornában történjen úgy, hogy az épületek esztétikai állapotát ne károsítsa. k) A rögzítő berendezéssel szembeni követelmények: - színes digitális felvételű legyen - minimum 16 csatornás - legalább 480fps rögzítés - megjelenítési és rögzítési módnál biztosítsa a valós Real Time 704x480 felbontást - HDD-n biztosítsa a maximum 30 napos felvételi lehetőséget - felvételi módok: folyamatos, időzített, esemény, kézi, képbefagyasztási funkció - minimum 2 monitor kimenettel rendelkezzen - hálózati hozzá férés biztosított legyen - rendelkezzen DVD íróval - rendelkezzen távlehívó egységgel, ami a rendőrséggel történő összeköttetés lehetőségét biztosítja. l) A rendszer részét képezze minimum 1 db 24 biztonságtechnikai LCD monitor Beltéri internetes terminál a) A beltéri internetes terminál az utasok információs igényeinek kiszolgálására szolgáló olyan berendezés legyen, amelynek üzemeltetési költségét az ajánlatkérő viseli, a terminált használók a berendezést díjmentesen vehetik igénybe. b) Új berendezés legyen. c) Álló kivitelű legyen. d) A talajhoz való rögzítése: talpazaton keresztül. e) A terminál vandálbiztos kivitelű legyen. f) Funkcionális elvárások: - alkalmas legyen irányított internet használatra (a felhasználók kizárólag az ajánlatkérő által megadott weboldalakat tudják megtekinteni), - a megjelenített weboldalak címeinek és számainak Ajánlatkérő általi módosítási lehetősége biztosított legyen, - a megtekinteni kívánt weboldal kiválasztását a weboldal címének beírásán túl, a képernyőn is el lehessen végezni (kiválasztó gombokkal, ikonokkal, vagy egyéb módon). g) Az érintőképernyőn (virtuális) billentyűzet megjelenítése szövegbevitelnél (pl. menetrendnél település nevének beírása) biztosított legyen. h) Legyen lehetőség a következő tartalmak ajánlatkérő általi feltöltésére és megjelenítésére: - Képek (támogatott formátum: JPG, GIF, PNG), - Videók (támogatott formátum: AVI, MPG, FLV), - Szöveges információk (támogatott formátum: TXT, DOC, PDF), - Animációk (támogatott formátum: SWF, ANIMÁLT GIF). i) Használaton kívüli esetben legyen biztosított a feltöltött tartalmak egymás utáni, tetszőlegesen időzíthető megjelenítése. j) Biztosítva legyen az ajánlatkérő számára a terminál távmenedzselése az Ajánlatkérő telephelyéről (Debrecen, Szoboszlói út 4-6.)

10 10 k) Előírásszerű használat esetén minimum 6 év élettartam. l) Villamos energiaigény: 230V/50Hz m) Rejtett táp és adatcsatlakozás biztosítása. n) Minimális hardverkövetelmények: - rendelkezzen minimum 19"-os TFT érintőképernyős ütésálló üveggel ellátott, a folyamatos üzemelésű használat által támasztott többletkövetelményeknek eleget tevő monitorral, melynek minimális képernyőfelbontása 1024x768 pixel, - rendelkezzen szünetmentes tápegységgel, mely legalább 5 percig biztosítja a terminál működését, - legyen ellátva túláram elleni védelemmel, - legyen ellátva túlfeszültség elleni védelemmel, - beépítve legyen a szellőztetés és házfűtés, - minimum Intel Atom vagy ezzel egyenértékű processzor, - minimum 40GB SSD merevlemez, - minimum 1Gb memória. o) A terminál színének minimum színválasztéka: fekete, szürke/ezüst, kék.

11 11 3. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az árukkal kapcsolatban elvárt szolgáltatások Az áruk szállításán túlmenően az alábbi szolgáltatások, tevékenységek ellátása is szükséges. Az áruk megjelölt telephelyen történő átadása, telepítése, üzembe állítása, a dokumentációban foglaltak szerinti oktatása. Ennek keretében a Szállító az árukat a Megrendelő által megjelölt telephelyre szállítja, a telepítést igénylő árukat telepíti, majd üzemkész állapotban átadja, különös tekintettel az alábbiakra: Kültéri padok, hulladékgyűjtők és virágtartók: A Szállító feladatát képezi a kültéri padok, a hulladékgyűjtők és a virágtartók leszállítása és telepítése/felszerelése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen és darabszámokban: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 10 db kültéri pad, 5 db kocsiálláson elhelyezett hulladékgyűjtő, 4 db hulladékgyűjtő és 5 db virágtartó Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 10 db kültéri pad, 5 db kocsiálláson elhelyezett hulladékgyűjtő, 4 db hulladékgyűjtő és 5 db virágtartó Ablakátbeszélő készlet: A Szállító feladatát képezi az ablakátbeszélő készletek leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 2 db (1 db az elővételi pénztárba és 1 db és forgalmi irodába) Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 2 db (1 db az elővételi pénztárba és 1 db és forgalmi irodába) Forgalomirányító kamerarendszer: A Szállító feladatát képezi a forgalomirányító kamerarendszerek leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése (installálása) a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): 1 db Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): 1 db A kamerarendszerek részét képező 2-2 db beltéri Day&night típusú kamerát az Autóbusz-állomások várótermeibe, az 1-1 db rögzítő berendezést az Autóbusz-állomások forgalmi irodáiba kell kiépítenie, telepítenie a Szállítónak. Beltéri internetes terminál: A Szállító feladatát képezi a terminálok leszállítása, felszerelése/telepítése és üzembe helyezése a Megrendelő által megjelölt alábbi két helyszínen: Berettyóújfalu Autóbusz-állomás (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.): váróterem 1 db Hajdúszoboszló Autóbusz-állomás (4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.): váróterem 1 db A Megrendelő telephelyén, a Megrendelő által kijelölt munkavállalók oktatása, ennek keretében különösen a következő oktatások tartása és az oktatásokhoz dokumentáció biztosítása: Beszerzés tárgya Oktatás tárgya Csoportszám Óraszám Forgalomirányító kamerarendszer Funkciók, használat, gyakorlati bemutatással 1 4 Beltéri internetes terminál Funkciók, használat, gyakorlati bemutatással 1 4 Egy csoport maximálisan 12 főből áll, melynek résztvevőit a Megrendelő adja meg és gondoskodik az oktatásokon való részvételükről. Az áruk árának tartalmaznia kell a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő szoftvereket és a szoftverek korlátozás nélküli időtartamra vonatkozó használatát is. (ha az áruval összefügg a szoftver)

12 12 4. számú melléklet a szállítási szerződéshez Az áruk átvételekor átadandó iratok Az áruk átadásakor átadandó dokumentumokat a következő számú papír alapú és elektronikus példányban kell átadni a Megrendelő részére. a) Kezelési és karbantartási útmutatóból legalább egy-egy, több egyforma áru esetében 1 elektronikus és 3 árunként 1 papír-alapú példány. b) Minőségi bizonylat/bizonyítványból több egyforma áru esetében is összesen 1 papír-alapú és 1 elektronikus példány. 1. Kültéri pad Minőségi bizonylat/bizonyítvány 2. Kültéri hulladékgyűjtő - kocsiálláson elhelyezett Minőségi bizonylat/bizonyítvány 3. Kültéri hulladékgyűjtő Minőségi bizonylat/bizonyítvány 4. Kültéri virágtartó Minőségi bizonylat/bizonyítvány 5. Ablakátbeszélő készlet Kezelési és karbantartási útmutató 6. Forgalomirányító kamerarendszer Kezelési és karbantartási útmutató Megvalósítási dokumentáció, amely tartalmazza a felhasznált áruk felsorolását, a telepítési hely és a beállítási paraméterek megadásával, az áru elhelyezési, elrendezési, a szerelési és bekötési, a csövezési és kábel nyomvonal rajzokat 7. Internetes terminál Kezelési és karbantartási útmutató

13 13 5. számú melléklet a szállítási szerződéshez Részletes árajánlat

14 14 6. számú melléklet a szállítási szerződéshez Egyes árukkal kapcsolatos szervizigény és a szerviz(ek) elérhetősége Eszköz megnevezése Szervizigény Szerviz elérhetősége Kültéri pad Kültéri hulladékgyűjtő kocsiálláson elhelyezett Kültéri hulladékgyűjtő Kültéri virágtartó Ablakátbeszélő készlet Forgalomirányító kamerarendszer Beltéri internetes terminál Nincs szervizigény Nincs szervizigény Nincs szervizigény Nincs szervizigény Évente egy felülvizsgálat Évente egy felülvizsgálat Évente egy felülvizsgálat Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Pontos Idő Kft Budapest, Csalogány utca 55 Az évente egy felülvizsgálat alatt a berendezések karbantartását és beállítások ellenőrzését kell érteni, melyet dokumentálni szükséges.

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (székhely: Debrecen 4031. Szoboszlói ú. 4-6., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000101, adószám: 11145198-2-44, képviselő: Zilahi-Sebess

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés Készült: 4 db eredeti példányban Nyíregyháza, 2010. július 28.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6. Cégjegyzékszám: 09 10 000101, adószám 11145198 2 44, képviselő:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám:

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: amely létrejött TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: egyrészről: mint Megrendelő másrészről: Cégnév: Székhely: Képviseli: Adószám: Bankszámlaszám: Telefonszám: E-mail cím: mint Vállalkozó, -

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM /székhelye: 6724 Szeged, Bálint Sándor u.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ SZÁM amely létrejött egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen működő Részvénytársaság székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 38. cégjegyzékszám: 01-10-043152

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

A. Műtétekhez műszerkészlet és implantátum biztosítása: B. Konszignációs raktár és térítésmentes műszerkészlet biztosítása

A. Műtétekhez műszerkészlet és implantátum biztosítása: B. Konszignációs raktár és térítésmentes műszerkészlet biztosítása Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a KONSENS Kft. (1026 Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

SZERZŐDÉS 4351/2. mely létrejött egyrészről a

SZERZŐDÉS 4351/2. mely létrejött egyrészről a SZERZŐDÉS 4351/2 mely létrejött egyrészről a * Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete (1195 Budapest, Ady Endre út 122.) Képviseli: Avramcsev Péter gazdasági igazgató Adószám:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a ScanMedic Kft.1089 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS Megrendelõ Szállító nyilvántartási sz.:. nyilvántartási sz.: - iktatószáma: I. 2356-56 / 2011. iktatószáma: - SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS Az 5957/2011 KÉ számú, Intelligens iskola informatikai infrastruktúra-fejlesztés

Részletesebben