Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. AK10434 Csokonai utca 3. Címzett: Égert Zsuzsa 1081 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: Hajdu Ügyvédi Iroda Vámház krt. 8. I. emelet 3. Kapcsolattartási pont(ok): Hajdu Ügyvédi Iroda Címzett: dr. Hajdu Zoltán 1053 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Postai úton nem elérhető, csak elektronikus úton a oldalról Internetcím: (lásd részvételi felhívás VI pont) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Hajdu Ügyvédi Iroda Vámház krt. 8. I. emelet 3. Kapcsolattartási pont(ok): Hajdu Ügyvédi Iroda Címzett: dr. Hajdu Zoltán 1053 Budapest MAGYARORSZÁG 1/19

2 2/19 I.2) I.3) I.4) Telefon: Fax: Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Egyéb: Infokommunikációs szolgáltatások nyújtása Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés - EKOP Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése - Nagyteljesítményű Internet Protokoll alapú hangszolgáltatói platform beszerzése". A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Budapest NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Vállalkozási szerződés - EKOP Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése - Nagyteljesítményű Internet Protokoll alapú hangszolgáltatói platform beszerzése". Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: 1 db nagyteljesítményű Internet Protokoll alapú hangszolgáltatói platform (a továbbiakban: Platform) szállítása és bevezetése, a következő szolgáltatások teljesítése: - Platform telepítéséhez szükséges rendszertechnikai és részletes kiviteli terv készítése - Platform rendszer elemeinek leszállítása és installációja - Platform működtetéséhez, folyamatos fenntartásához szükséges Tesztrendszer installációja - Platform integrációja a NISZ hangszolgáltatási környezetébe (rendszerintegráció), ennek keretében: - együttműködés biztosítása a Platform és a jelenlegi Deverto TSS rendszer között 2/19

3 3/19 II.2.2) II.2.3) II.3) - együttműködés biztosítása a Platform és a számlázó rendszer között - rendszertelepítés, konfiguráció - tesztelés - oktatás - jótállás és támogatás (36 hónap időtartamban) - dokumentálás a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően. A nagyteljesítményű platform alatt ajánlatkérő kapacitású platform +100% beszerzését érti. Ajánlatkérő az eredményhirdetésig dönt a beszerezni kívánt kapacitás nagyságáról. Ajánlatkérő a végleges mennyiséget az ajánlattevők által megadott végleges ár alapján határozza meg. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés Befejezés III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a) Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér: Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja az adott részteljesítéshez kapcsolódó vállalkozási díj nettó értéke, mértéke 1% naponta, a szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően. Hibás teljesítési kötbér: A kötbér mértéke napi 1 %. A kötbér alapja az adott hibás részteljesítéshez kapcsolódó vállalkozási díj nettó értéke, a szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően. Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj 20%-a. b) A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a teljes Platformra vonatkozóan a sikeres Átadás-átvételtől számított 36 hónap, kivéve, ha jogszabály kötelezően hosszabb jótállási határidőt ír elő. c) Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlattevőnek 10%-nál magasabb mértékű előleg kifizetését igénylése esetén az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell. Mivel Ajánlatkérő a 4/2011. Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és a szerződés szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a 4/2011. Korm. rendelet b) bekezdésének megfelelően biztosítja nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) részére a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) közvetlenül a Közreműködő Szervezettől igényelheti Ajánlatkérő (Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. Ajánlatkérő (Megrendelő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést Ajánlatkérő (Megbízó) részéről elfogadottnak kell tekinteni. A szállítói előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig, nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben a fentiek alapján 10%-nál magasabb mértékű előleg kifizetését igényli, a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles a folyósítandó szállítói előleg 10%-on felüli részéről, az előleg igénylésével egyidejűleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerint biztosítékot nyújtani. A nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) - cégjegyzésre 3/19

4 4/19 III.1.2) jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra. Ajánlatkérő (Megrendelő) köteles a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkoznia kell majd az ajánlattételi szakaszban. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása az Európai unió támogatásával történik, támogatási intenzitás: 100%. A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Kbt (1)-(5) bekezdése alapján a Ptk. 292/B. (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint történik, szállítói finanszírozással. A Vállalkozási díj megfizetése kettő részletben történik, az alábbiaknak megfelelően: Szállítás ütemezése 1. Rendszer elemeinek leszállítása a. Műszaki dokumentáció (HLD, LLD) elkészítése és átadása b. Oktatás lebonyolítása c. Teszt rendszer szállítása, installációja és átadás-átvétele d. teszt rendszeren végzett együttműködés, funkcionális és hívás vizsgálatok 2. Platform installációja, tesztelése, átadása a. Platform hardver elemeinek leszállítása b. Rendszer elemeinek installációja c. Platform illesztése a rendszerkörnyezetbe, rendszerintegráció d. Pilot végpontok bekötése e. Friendly ügyfelek migrálása f. Rendszer finomhangolása g. Oktatás lebonyolítása h.rendszer átadás-átvétele Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Az ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállító előleg kifizetését kérheti a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. -a alapján. Amennyiben ajánlattevő 10%-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére tart igényt, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.. (1) bekezdésének d) alpontja szerint akként, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdése értelmében (1a) A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot a fentieknek megfelelően határidőben benyújtja. Előleg igénylése esetén az előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra. A vállalkozási díj kifizetése a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően történik. Egyéb irányadó jogszabályok a kifizetések kapcsán: 4/19

5 5/19 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet, A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet; Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, Az államháztartás törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; Pénzügyi Elszámolás Szabályai (PERSZ). A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: A közös részvételre jelentkezők nem hozhatnak létre projekttársaságot. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki 56. (2) bekezdés hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjai hatálya alá tartozik. Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) ai szerint kell igazolnia részvételre jelentkezőnek, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Korm. rendelet 13. alapján a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatókban foglaltakra. A Korm. rendelet 7. -a értelmében részvételre jelentkező, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az részvételre jelentkezőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. -a alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a Kbt. 57. (1) bekezdése d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozását a Korm. rendelet 10. -a szerint köteles igazolni. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. A kizáró okok igazolásának tekintetében irányadók a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó alábbi útmutatói: I. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában /KÉ évi 61. szám; június 1./ 5/19

6 6/19 III.2.2) II. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában /KÉ évi 58. szám; május 23./ Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbi dokumentumokat kell becsatolni és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: a.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján a pénzügyi intézménytől származó - valamennyi létező pénzforgalmi számlájára vonatkozó - az eljárást megindító felhívás feladásától nem régebbi keltezésű - nyilatkozattal, attól függően, hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatot egyszerű másolati példányban kell benyújtani. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: - mióta vezeti az ügyfél a pénzforgalmi számláját - a vezetett pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 éves időtartamban - illetve ha a számlanyitás ennél később történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e 30 napot meghaladó sorban állás valamelyik vezetett pénzfogalmi számláján. A sorban állás kitétel alatt Ajánlatkérő a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. b.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje utolsó lezárt három üzleti évi számviteli jogszabály szerinti beszámolójából a mérleg és eredménykimutatás vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentum (kiegészítő mellékletek nélkül) csatolása egyszerű másolati példányban. Amennyiben a beszámoló ezen részei elérhetők a céginformációs szolgálat honlapján, akkor a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi és ebben az esetben nem szükséges az iratok csatolása az ajánlatban, azonban az elérhetőségről az részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésében cégszerűen aláírva nyilatkoznia kell. c) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolni kell az részvételi határidőt megelőző utolsó három lezárt üzleti év (2010., és 2012.) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai és/vagy telekommunikációs eszközök szállításából származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 55. (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdése értelmében a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 6/19

7 7/19 III.2.3) - ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy - - a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - a Kbt.55. (6)bekezdés a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha a részvételre jelentkező részvételre történő jelentkezésében benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervzeet nyilatkozatát, amelybe e más szervezet a Ptk 274. (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: a.) Amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 éves időtartamban. b.) Amennyiben a saját vagy jogelődje a felhívás feladását megelőző utolsó lezárt három üzleti évi számviteli jogszabály szerinti beszámolójának a mérlege és eredménykimutatása vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentuma szerint a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív. Ha a részvételre jelentkező a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy ezen bekezdés alkalmazásában előírja, hogy a később létrejött gazdasági szereplőnek az informatikai és/vagy telekommunikációs eszközök, szállításából származó árbevételének el kell érnie legalább a nettó Ft értéket. c.) Amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti (2010., és 2012.) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének összege (a három év alatt összesen) nem éri el a nettó ,-Ft-ot, míg a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai és/vagy telekommunikációs eszközök szállításából származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének összege (a három év alatt összesen) nem éri el az Ft-ot. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (III.2.2. a), b) és c) pontok) (Kbt. 55. (4) bekezdés; 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés a) pontja) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: a.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésének a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített, befejezett árubeszerzéseinek ismertetését, az alábbi tartalommal: - a szerződés tárgya; - az alkalmasság minimum követelményeiben foglalt tartalmi elemek felsorolása; - az ellenszolgáltatás nettó összege; - a teljesítés ideje és helye [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap). A bemutatott referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerint az részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, továbbá a szerződést 7/19

8 8/19 kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni, amely nyilatkozatnak vagy igazolásnak a fent előírt tartalmon kívül az alábbiakat kell tartalmaznia: - szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. b.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésének c.) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember megnevezésének és képzettségének ismertetésére csatolandó a szakemberek által aláírt eredeti vagy másolati példányú szakmai önéletrajz. Csatolandó továbbá a végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolati példánya. Ajánlattevő egyértelműen jelölje meg, hogy az adott szakember mely elvárt pozíciót tölti majd be a teljesítés során. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, információknak, és minden olyan feltételnek, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági követelmények előírnak. A gyakorlati időt években és hónapokban is meg kell adni. Ajánlatkérő a 3 év szakmai tapasztalat alatt 36 hónapot ért, az 5 év alatt 60 hónapot ért, akként, hogy a párhuzamosan végzett tevékenységek közül kizárólag az egyik számít bele a gyakorlati időbe. A szakemberek tekintetében továbbá csatolni kell a szakember nyilatkozatát, hogy a részvételre jelentkező nyertessége esetén a részvételre jelentkező rendelkezésére állnak és közreműködnek a teljesítésben. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra részvételre jelentkező részéről, akkor a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is csatolandó. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 55. (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdése értelmében a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: - ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy - ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: a.) Amennyiben a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos időtartamban nem rendelkezik az alábbi teljesített referenciával/referenciákkal: 8/19

9 9/19 - legalább 1 db, Európában, távközlési szolgáltatónál telepített több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform tekintetében eredményesen (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően) teljesített referenciával, amely esetben az átadás-átvétel időpontjában az üzembe helyezett VoIP végpontok darabszáma meghaladta az db-ot - legalább 1 db, Európában, távközlési szolgáltatónál telepített több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform tekintetében eredményesen (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően) teljesített referenciával, amely esetben az átadás-átvétel időpontjában az üzembe helyezett platform kapacitása meghaladta a VoIP végpontot - legalább 1 db, Európában, távközlési szolgáltatónál telepített, több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform tekintetében eredményesen (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően) teljesített referenciával, amely esetben az átadás-átvétel időpontjában az üzembe helyezett virtuális PBX-ek (alközpontok) száma meghaladta a 15 darabot. - Európában, távközlési szolgáltatónál telepített és részvételre jelentkező által rendszertámogatott, az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjában is üzemszerűen működő, azon értékesített szolgáltatásokat biztosító referenciával, mely több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform - legalább 1 db, Európában, távközlési szolgáltatónál telepített, több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform tekintetében eredményesen (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően) teljesített referenciával, amely esetben más Gyártó VoIP rendszerével rendszerintegrációt teljesített Ajánlatkérő a referenciák közötti átfedést megengedi, tehát részvételre jelentkező a fenti alkalmassági feltételt egy vagy több referenciával is teljesítheti. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy eredményes teljesítés alatt legalább 12 hónapja működő teljesítést ért. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést, konzorciumi vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. b.) Amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: 1. Vállalkozó oldali projektvezető (legalább 1 fő) - Elvárt végzettség: egyetemi vagy főiskolai végzettség pénzügyi, vagy gazdasági vagy műszaki területen. - Elvárt tapasztalat: legalább 5 év szakmai gyakorlat projektvezetői minőségben informatikai vagy távközlési (szakértés és/vagy, tervezés és/vagy tanácsadás és/vagy auditálás) projektek lebonyolításában. Ajánlatkérő megfelelő tapasztalatnak legalább 3 db, nagy komplexitású (több teljesítésre kötelezett fél együttműködésében megvalósított) távközlési vagy informatikai projekt megvalósításának irányítását tekinti. 2. Minőségbiztosítási szakértő (legalább 1 fő) - Elvárt képzettség: egyetemi vagy főiskolai végzettség pénzügyi vagy gazdasági vagy műszaki vagy minőségirányítási területen. - Elvárt tapasztalat: legalább 3 év szakmai gyakorlat minőségirányítási és / vagy minőségbiztosítási feladatok végzésében, informatikai és/vagy távközlési projektek minőségbiztosításában történő közreműködés révén. Ajánlatkérő megfelelő tapasztalatnak legalább 3 db informatikai, vagy távközlési projekt minőségbiztosítási teendőinek ellátásában való közreműködést és / vagy minőségirányítási rendszer bevezetését, auditálását tekinti. 3. Kapcsolástechnika szakértő (legalább 1 fő) 9/19

10 10/19 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) - Elvárt képzettség: műszaki egyetemi vagy főiskolai, villamosmérnök vagy villamos üzemmérnök vagy informatikus vagy az ezekkel egyenértékű végzettség. - Elvárt tapasztalat: a felsőfokú végzettség megszerzésétől számított legalább 5 év szakmai gyakorlat a megjelölt szakértői területen és szakértői és / vagy tervezői szintű közreműködés a megjelölt szakterületen megvalósított projektekben. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot akkor fogadja el, ha az magában foglalta legalább 3 db kapcsolástechnikai rendszerek létesítésére és / vagy bővítésére és / vagy ezen rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó elem és hálózat felügyeleti, elem és hálózat menedzsment rendszerek megvalósítására irányuló projektben és / vagy eljárásban való szakértői és / vagy tervezői közreműködést, mely projektek közül egynek legalább nagyvállalati környezetben megvalósít IP alapú alközponti kapcsolórendszerekre kell vonatkoznia. 4. Adatátvételi hálózatok aktív eszközei és elemei szakértő (legalább 1 fő) - műszaki egyetemi vagy főiskolai, villamosmérnök, villamos üzemmérnök, informatikus vagy ezekkel egyenértékű végzettség - a felsőfokú végzettség megszerzésétől számított legalább 5 év gyakorlat a megjelölt szakértői területeken és a következőkben felsorolt tevékenységek bármelyikének ellátása a szakterületen megvalósított projektekben: szakértő, tervező: legalább 3 db adatkommunikációs hálózat (nagy kiterjedésű és megbízhatóságú (IP/MPLS) tervezésében és/vagy kivitelezésében, hálózati szolgáltatások bővítésére, hálózati lefedettség növelésére irányuló projektben való szakértői, tervezői tevékenységek bármelyikének ellátásában való közreműködés Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, azonban a részvételre jelentkezőnek akkor is meg kell ajánlania legalább 4 szakembert. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bek.) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) Az eljárás fajtája Gyorsított tárgyalásos Ajánlatkérő a Kbt. 85. (2) bekezdése alapján ezúton adja meg a gyorsított hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokát: A jelen közbeszerzési eljárás tárgyaként meghatározott feladat január 1. napjától került meghatározásra az ajánlatkérő számára, mint jogszabályi kötelezettségként teljesítendő feladat (346/2010 (XII.28) kormányrendelet). A feladat teljesítésére azonban nem állt rendelkezésre forrás, illetőleg jelenleg is az ajánlatkérő által benyújtott támogatási igény elfogadásának folyamata zajlik. A jogszabályi kötelezettség teljesítésének határideje december 31. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma A gazdasági szereplők tervezett száma: 5 A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 90. (3) bekezdése alapján legfeljebb három részvételre jelentkezőnek kíván ajánlattételi felhívást küldeni. A Kbt. 90. (4) bekezdése alapján ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a részvételre jelentkezőket a rangsorolás módjáról abban az esetben, amennyiben a keretszám meghaladja a 3 db-ot: Ajánlatkérő a rangsorolást a részvételi felhívás III.2.3. a) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében meghatározott alkalmassági 10/19

11 11/19 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) feltétel alapján végzi, az alábbiak szerint: 1. Rendelkezik 1 db, Európában, távközlési szolgáltatónál telepített, több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform tekintetében eredményesen (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően) teljesített referenciával, amely hangplatform esetében az átadás-átvétel időpontjában üzembe helyezett VoIP végpontok darabszáma meghaladta az et (rangsorolás az egy platformon üzembe helyezett VoIP végpontok darabszáma alapján történik), súlyszám: Rendelkezik 1 db, Európában, távközlési szolgáltatónál telepített, több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform tekintetében eredményesen (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően) teljesített referenciával, amely hangplatform esetében az átadás-átvétel időpontjában az üzembe helyezett platform kapacitása meghaladta a VoIP végpontot (rangsorolás az egy platformon, annak bővítése nélkül üzembe helyezhető VoIP végpontok darabszáma alapján) súlyszám:10 3. Rendelkezik 1 db, Európában, távközlési szolgáltatónál telepített több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform tekintetében eredményesen teljesített referenciával, amely hangplatform esetében az átadás-átvétel időpontjában üzembe helyezett virtuális PBX-ek (alközpontok) száma meghaladta a 15- öt (rangsorolás az egy platformon üzembe helyezett virtuális PBX-ek (alközpontok) darabszáma alapján), súlyszám: Rendelkezik Európában, távközlési szolgáltatónál általa rendszertámogatott, az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjában is üzemszerűen működő, azon értékesített szolgáltatásokat biztosító referenciával, mely több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform (rangsorolás a minél több, általa rendszertámogatott, fentieknek megfelelő platform), súlyszám: legalább 1 db, Európában, távközlési szolgáltatónál telepített, több intézmény vagy vállalat kiszolgálására alkalmas, redundáns, centralizált VoIP szolgáltatói hangplatform tekintetében eredményesen teljesített referenciával, amely esetben rendszerintegrációt teljesített más Gyártó VoIP rendszerével (a rangsorolás módja a minél több fentieknek megfelelő rendszertámogatott platform), súlyszám: 20 A rangsorolás akként történik, hogy az ajánlatkérő rangsorolási szempontonként a referencia nyilatkozatban és referencia igazolásban meghatározott darabszámot veszi figyelembe és az adott pontnál legtöbb darabszámot tartalmaz részvételre jelentkező kapja a maximális 10 pontot. A többi részvételre jelentkező referenciájában fellelhető darabszám pontszáma egyenes arányosítással kerül kiszámításra az alábbi képlet szerint: P-Pmin - Avizsgált Pmax-Pmin Alegjobb ahol: P: a vizsgált elemre vonatkozó pontszám Pmax: a pontskála felső határa (10) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az egyes rangsorolási szempontoknál kapott pontszámot ajánlatkérő a súlyszámmal megszorozza, és az így kialakult pontszámokat összeadja. Ajánlatkérő a pontszámokat kettő tizedes jegyre kerekíti. Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát igen Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok Hardware: előfizetői kapacitású platform központi rendszere hardver elemeinek teljes bekerülése költsége (amely tartalmazza a szállítási költséget is) (nettó Ft). Súlyszám Software: előfizetői kapacitású platform központi rendszere szoftver elemeinek teljes bekerülési költsége (nettó Ft). Súlyszám Élesztés:. Súlyszám A 1+2 elemekből összeállított előfizetői kapacitású platform teljes telepítési, üzembe helyezési és rendszer integrációs költsége százalékban (%). Súlyszám 20 11/19

12 12/19 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) A 1+2 elemekből összeállított előfizetői kapacitású platform teljes telepítési, üzembe helyezési és rendszer integrációs költsége forintban (nettó Ft). Súlyszám Előfizetői licensz: Egy előfizető bekapcsolásához szükséges licensz (user licensz) díja (nettó átlag díj, forintban). Súlyszám Megajánlott kapacitás. Súlyszám Opcionális I. követelmények teljesítése (Műszaki melléklet V. fejezet táblázatban O/I), darab. Súlyszám Opcionális II. követelmények teljesítése (Műszaki melléklet V. fejezet táblázatban O/II), darab. Súlyszám 56 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: Hajdu Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Vámház krt. 8., I/3. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. (1)-(2), (5) és (7) bekezdések alapján. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: EKOP További információk VI.3.1.) A Kbt a alapján több gazdasági szereplő közösen is benyújthat részvételre történő jelentkezést. A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni szükséges a közös jelentkezésről szóló megállapodást, amely tartalmazza: a) a közös részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét); b) a közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását a szerződés teljesítése vonatkozásában (Kbt. 25. (6) bekezdés); 12/19

13 13/19 c) a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezését, aki kötelezettségvállalásra, illetve jognyilatkozatok megtételére jogosult a jelentkezők nevében; d) a közös részvételre jelentkezők közötti feladatmegosztást a szerződés teljesítése során; e) a közös részvételre jelentkezők nevében - nyertességük esetén - számlakiállításra jogosult részvételre jelentkező megnevezését. VI.3.2.) Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként (ajánlattevőként) kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. (Kbt. 26. ) VI.3.3.) A részvételre jelentkezésben benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). (Kbt. 36. (3) bekezdés) VI.3.4.) Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 36. (3) bekezdés) A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást a részvételre jelentkező cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is a részvételre jelentkező a felelős. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a felelős fordítás tekintetében, a dokumentációban foglaltaknak megfelelően. Nem jelenti a magyar nyelvű ajánlattétel sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen nyelvű - nemzetközileg is elfogadott - meghatározások szerepelnek az ajánlatban. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával ellenőriztesse. VI.3.5.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok igazolását, illetve a részvételre jelentkezőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult. (Kbt. 36. (5) bekezdés) Amennyiben a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által hivatkozni kívánt nyilvántartás nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott, a Kbt. 20. (7) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló Útmutatóban (K.É évi 118. szám; október 10.), úgy az érintett szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. VI.3.6.) A részvételi jelentkezések felbontásának - helye:1053 Budapest, Vámház krt. 8., I/3. - ideje: szeptember 4., óra; - jelenlétre jogosultak: az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek. VI.3.7.) Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles megjelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Kbt. 40. (1) bekezdés). 13/19

14 14/19 VI.3.8.) Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt a alapján biztosít lehetőséget. Kiegészítő tájékoztatás kérésére kizárólag írásban (levél, fax, ) van lehetőség, Ajánlatkérőnek a szóban előadott tájékoztatáskérésekre nem áll módjában tájékoztatást adni. VI.3.9.) Az előírt alkalmassági követelményeknek (III.3.2. és III.3.3. pontok) a részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a) meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik; b) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést; c) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre jelentkező a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat - a fentiek szerinti dokumentumok benyújtásával - más szervezet kapacitására. VI.3.10.) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. (Kbt. 60. (4) bekezdés). VI.3.11.) A részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. (5) bekezdés). VI.3.12.) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell felolvasólapot, amelyben feltüntetésre kerül a részvételre jelentkező neve, címe (székhelye, lakóhelye). (Kbt. 60. (6) bekezdés) VI.3.13.) A részvételi jelentkezést írásban és zártan, a részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. (Kbt. 61. (1) bekezdés) A részvételi jelentkezést papíralapon 1 db eredeti példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok (2 db) benyújtását. A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A részvételre jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A csomagoláson fel kell tüntetni legalább: a) az eljárás tárgyát; b) a részvételre jelentkező nevét; c) A részvételi határidő lejártáig nem bontható fel! figyelmeztetést. VI.3.14.) Ajánlatkérő a Kbt a alapján biztosít lehetőséget a hiánypótlásra, illetve a felvilágosítás megadására. VI.3.15.) Ajánlatkérő a részvételi felhívás IV.2.1.) pontja alapján a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontját alkalmazza az ott rögzített részszempontok és súlyszámok figyelembevételével. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa az alábbi: /19

15 15/19 értékelési részszempont, Hardware: a előfizetői kapacitású Platform központi rendszere hardver elemeinek teljes bekerülési költsége (mely tartalmazza a szállítási költséget is) Forintban (HUF) Ezen bírálati szempont esetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevők ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint: Hc= hardware bekerülési költsége (hardware CAPEX) A legalacsonyabb Hc:..10 pont Második legalacsonyabb Hc: 8 pont Harmadik legalacsonyabb Hc:..6 pont Negyedik legalacsonyabb Hc:.. 4 pont Ötödik legalacsonyabb Hc:.. 2 pont értékelési részszempont, Software: a előfizetői kapacitású Platform központi rendszere szoftver elemeinek teljes bekerülési költsége Forintban (HUF) Ezen bírálati szempont esetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevők ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint. Sc= software beruházási költsége (software CAPEX) A legalacsonyabb Sc:..10 pont Második legalacsonyabb Sc: 8 pont Harmadik legalacsonyabb Sc:..6 pont Negyedik legalacsonyabb Sc:.. 4 pont Ötödik legalacsonyabb Sc:.. 2 pont értékelési részszempont, Élesztés Ezen bírálati szempont esetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevők ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint Az 1+2 elemekből összeállított előfizetői kapacitású Platform teljes installálási, tesztelési és rendszerintegrációs költsége százalékban (%) R - Rendszerintegráció (%) Phsw= a Platform rendszerelemeinek beruházási költsége (CAPEX) Ri= a Platform installáció + Tesztelés és Rendszerintegráció költsége X100 [%] R>25%:.. 1 pont 25%=>R>15%: 6 pont 15%=>R: 10 pont 3.2. Az 1+2 elemekből összeállított előfizetői kapacitású Platform teljes installálási, tesztelési és rendszerintegrációs költségeforintban (HUF) A legalacsonyabb R:...10 pont Második legalacsonyabb R:.. 8 pont Harmadik legalacsonyabb R:....6 pont Negyedik legalacsonyabb R:.. 4 pont Ötödik legalacsonyabb R:.. 2 pont 4) értékelési részszempont, Előfizetői licensz: egy előfizető bekapcsolásához szükséges licensz (user licence) díja Forintban (HUF) amennyiben a bekapcsolás: független (3rd party) gyártó által gyártott sztenderd SIP IP telefonnal valósul meg 15/19

16 16/19 android / ios / windows alapú mobil / okostelefon SIP klienssel valósul meg a gyártó Platformjával együttműködő, a Platform gyártójának saját PC-s soft kliensével vagy más által gyártott PC-s soft klienssel, Windows operációs rendszer felett valósul meg* * Minden esetben a megadott költségelemnek tartalmaznia kell a kliens szoftver költségét is! SÚLYSZÁM a) IPT:.1,0 Pa= IPT előfizetői licensz díja b) mobil kliens:...0,8 Pb= mobil kliens előfizetői licensz díja c) PC-s sw kliens:...0,6 Pc= PC-s sw sw kliens előfizetői licensz díja Ps= (1,0xPa + 0,8xPb +0,6xPc)/3 Ezen bírálati szempont esetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevők ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint. A legalacsonyabb Ps:..10 pont Második legalacsonyabb Ps: 8 pont Harmadik legalacsonyabb Ps:..6 pont Negyedik legalacsonyabb Ps:.. 4 pont Ötödik legalacsonyabb Ps:.. 2 pont 5)Értékelési részszempont: Megajánlott kapacitás: Megajánlott Platform kapacitás 1 Mrd Ft (egy millárd forint) keretösszeg esetén, amely tartalmazza minimálisan induló kapacitás létesítésének teljes költségét valamint a 3 (három) éves fenntartási időszakra vonatkozóan a működtetés teljes költségét (Total Cost of Ownership, TCO) beleértve a szoftverkövetési illetve hardvertámogatási költségeket TCO számításnál a következő költségelemeket kell figyelembe venni: a hardver rendszerelemeknek, illetve azok bővítésének költsége (a rendszer alap struktúrájának változatlanul hagyása mellett); a központi rendszer szoftver elemeinek és azok upgradjének költsége (változatlan szolgáltatás tartalommal); a 3 éves fenntartási időszakra vonatkozó szoftverkövetési illetve hardver támogatási költségek (support); minimálisan 65 ezer, valamint az ezen felüli előfizetői licenszek (user licence) növekményének díja. Fenti bírálati részszempontok esetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevők ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint: Értékelés a megajánlott kapacitás (Mc) nagysága szerint a következőképpen: Mc= pont <Mc<= pont <Mc<= pont <Mc<= pont <Mc<= pont <Mc<= pont <Mc<= pont <Mc<= pont <Mc<= pont <Mc 10 pont 6)Értékelési részszempont: Opcionális I. követelmények teljes teljesítése (Műszaki melléklet V. fejezet táblázatban O/I) 16/19

17 17/19 Ezen bírálati szempont esetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevők ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint 1-6 opció vállalása: 2 pont 7-12 db opció vállalása: 4 pont db opció vállalása: 6 pont db opció vállalása: 8 pont db opció vállalása: 10 pont 7)Értékelési részszempont: Opcionális II. követelmények teljes teljesítése (Műszaki melléklet V. fejezet táblázatban O/II) Ezen bírálati szempont esetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevők ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint 1-3 opció vállalása: 1 pont 4-5 db opció vállalása: 2 pont 6-8 db opció vállalása: 3 pont 9-11 db opció vállalása: 4 pont db opció vállalása: 5pont db opció vállalása: 6 pont db opció vállalása: 7 pont db opció vállalása: 8 pont db opció vállalása: 10 pont A 6. és 7. bírálati szempontrendszer további részletezését a dokumentáció tartalmazza. A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő a súlyszámmal megszorozza és kettő tizedes jegyre kerekíti és az összes értékelési részszempontra adott pontszámot összeadja. VI.3.16.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet a részvételre történő jelentkezéshez csatolni köteles a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. ) VI.3.17.) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket állapított meg a következő pontokban: III.3.2. és III.3.3. mindegyik pontja (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés) VI.3.18.) Részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles csatolni az adott gazdasági szereplő nevében képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy aláírási mintáját. Amennyiben a részvételre jelentkezésben benyújtott nyilatkozatok bármelyikét nem a képviseletre jogosult írja alá, úgy szükséges csatolni az aláíró személy részére kiállított meghatalmazását is. VI Ajánlatkérő a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Felhívja továbbá a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 40. (4) bekezdésére, amely alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülménynek minősül, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. VI Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást folytat le a jelen közbeszerzési eljárás tárgyához illeszkedő telefonkészülékek beszerzése tárgyában, amely telefonkészülékek műszaki leírását jelen dokumentációhoz tájékoztató jelleggel csatolja. 17/19

18 18/19 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a tárgyalásokat több fordulóban (3 forduló) bonyolítja le és a megadott tárgyalási fordulót követően csak azon ajánlattevőkkel folytatja le a tárgyalást, akik az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot tették az alábbiak szerint: az 1. fordulót követően a második fordulóban az első 3 legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval folytatódik a tárgyalás majd a harmadik fordulóban a második fordulót követő kettő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel folytatódik a tárgyalás (Kbt. 90 (5) bekezdés alapján). Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tárgyalni kíván a szerződéses feltételekről, a műszaki ajánlatról és a bírálati szempontokra adott ajánlatról. VI A részvételre jelentkező - amennyiben releváns - nyilatkozata az üzleti titok tekintetében (Kbt. 80. (1) - (4) bekezdés). A részvételre jelentkezésben az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzon a Kbt. 80. (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket. VI Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a részvételi felhívás és dokumentáció letöltése. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján: a közbeszerzés menüpont alatt. A dokumentáció a fenti honlapról letölthető és onnan érhető el, az nem vehető át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. A dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie és ezt a dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek (A melléklet I.) történő megküldésével (faxon, e- mailen) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése és a letöltésről szóló nyilatkozat ajánlatkérőnek - részvételi határidő lejártának időpontjáig - történő megküldése az eljárásban történő részvétel feltétele. A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb a részvételi határidővel egyidőben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az dokumentációt letöltő ajánlatevőnek faxon megküldhesse! VI.3.25.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. VI ) A részvételi felhívásban feltüntetett időpontok a budapesti pontos idő (GMT +1 - közép-európai időzóna) szerinti értendőek. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 18/19

19 19/19 VI.5) Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /19

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221482-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94453-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Sopron: Villamos energia 2010/S 198-302294

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Sopron: Villamos energia 2010/S 198-302294 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302294-2010:text:hu:html HU-Sopron: Villamos energia 2010/S 198-302294 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70613-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235828-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 123-211232. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Székesfehérvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 123-211232. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:211232-2013:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 123-211232 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) az ajánlatkérő neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. telefonszáma: +36 87 555 291 telefaxszáma: +36 87 555 261

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178656-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/36 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338056-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115271-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) I. Ajánlattételi felhívás Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 127-226256. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 127-226256. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226256-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 127-226256 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár E-mail: jegyzo@edeleny.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár E-mail: jegyzo@edeleny. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52. Város/Község Edelény Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 361122-2014

Árubeszerzésre ir... - 361122-2014 1 / 9 2014.10.27. 8:32 Árubeszerzésre ir... - 361122-2014 23/10/2014 S204 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Dinamikus beszerzési rendszer - Nyílt eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország-Budapest:

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások 2010/S 249-381764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás 1/10 HU-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2009/S 251-361979 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: KEOP - 3.2.0/11-2012-0005 jelű pályázat keretében Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő száraz és nedves gyepek, természetvédelmi céllal művelt szántók és vizes élőhelyek kezelésére

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143162-2012:text:hu:html HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122/A. szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122/A. szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata Postai cím: Mátyás király út

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 209-362598. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 209-362598. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362598-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 209-362598 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2011/S 190-310174

HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2011/S 190-310174 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310174-2011:text:hu:html HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

Magyarország-Eger: Buszok és távolsági buszok 2013/S 250-439524. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Buszok és távolsági buszok 2013/S 250-439524. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés Magyarország-Eger: Buszok és távolsági buszok 2013/S 250-439524 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS - I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

HU-Siófok: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 88-132280 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN.

HU-Siófok: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 88-132280 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132280-2010:text:hu:html HU-Siófok: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 88-132280 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vállalkozási szerződés nyomdai feladatok elvégzésére 2015/II.

Vállalkozási szerződés nyomdai feladatok elvégzésére 2015/II. Vállalkozási szerződés nyomdai feladatok elvégzésére 2015/II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az Ajánlatkérő Név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház Cím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos. sétány 1. Tel: +36 83501701 Fax: +36 83540144 e-mail: titkarsag@spaheviz.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Üzletitranzakció-kezelő és egyéni üzleti szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 149-218664

HU-Budapest: Üzletitranzakció-kezelő és egyéni üzleti szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 149-218664 1/7 HU-Budapest: Üzletitranzakció-kezelő és egyéni üzleti szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 149-218664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Pilisvörösvár: Banki és befektetési szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Pilisvörösvár: Banki és befektetési szolgáltatások 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91551-2011:text:hu:html HU-Pilisvörösvár: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 56-091551 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138558-2012:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások 2012/S 79-130148. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások 2012/S 79-130148. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130148-2012:text:hu:html HU-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások 2012/S 79-130148 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben