SZENTES, 1885 FEBRUÁR SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM."

Átírás

1 SZENTES, 1885 FEBRUÁR SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a péns küldemények is cimseadők LAP H VEGYES TAHTALMU HETI KÖZLÖNY. xubtískzu N i m lap hát«* (4-ik) oldala 40 helyr«m beoístva, egy hely ára bélyegdij néilfi< 90 kr Bélyegdij minden be«kutj* áí k ül fin 30 kr. NYILTTÍABEV miudeit egyen»or kflelése S<> kr. Keraieuf«tlu levelek o»»k i«raert ke«9*s tsl fogadtatnak el IMIegáelexi rx3.ind.erl szor3q."ba.toia.- E g y e s s z á m áara, Q lcraőczán. HárOm SZ3V lz3t néről; mig a számra, határra kicsi; de mű- veit néppel biró országok élnek, uralkodnak űgvi ministemél, hogy ezekkel szemben a középiskolákra vonatkozó törvény 29 -a ne alkalmaztastár részvényeseit, midőn ezek 9 frtot tettek el rész- sek a mnlt évben a Szentes Vidéki" takarékpénzsa Ezzel kapeg»latban az éaek és francia nyelv vényeik egy évi hasznául, annál inkább meg vannak Három szavazaton fordult meg gymna- J és hótlitanak mindeniitt. tanitását is véleményezte az iskolaszék, még pedig elégedve 111a, mikor alig van különbség a két intézet által nyújtott nyeremény között siumunk sorsa a legközelebbi közgyűlésen. J z ál, a v á r o s o k r a ÍSi s h a azt akarjuk, a francia nyelv tanitását oly formán, hogy a francia nyelv eddigi tanára a ki a kívánt okmányo- S amily emelkedést mutat az intézet az Egy évvel ezelőtt majdnem egyhangú h o g y v á r o s u n k haiacijon, erre az első féltélelkesültséggel mondta ki a képviselő tes- tej ^ skoja kat be nem terjesztette, ezen tantárgyat jövőre ugy évi részvény haszonnal szemben, éppen olyan emelkedés van az üzlet forgalomnál is. tület, hogy amenyiben a középtanodák ren- j s a m ü y fájó kebellel irtuk v o l n a ^ a gy inuásium, mint a polgári leány iskolában tanitani fogja s ezen kivül a jövő iskolai évben meg- Az intézet üzlet forgalma ugyanis 1883-ban dezéséről szóló XXX-ik t. cz. rendel- 1 h o g y S z e n t e s képviselő testülete megbukkezésénél fogva, többé oly gymnasium, mint tattaagymnasiumot, s amily megdöbbentően nyíló fóldmives iskolánál, mint óra adó tanár, a volt frt»x) 09 kr, és most frt. tehát majdnem egy millió írttal nagyobb. Ezzel az nem szaktárgyak tanítására, végül a városi alsó a mienk, mely polgári iskolával volt és van j közel állt annak sorsa a bukáshoz, éppen ipariskola.'l ik osztályának tanítására alkalmaztasséklában a közpénz forgalmat tekintve is mindnyájan eredménynyel nemcsak a részvényesek; de egyálta- is egybekapcsolva, tovább fenn n*m tartható, Qly lélek örömmel hirdetjük, hogy végtére, ennél fogva az egy hat osztályú gymnasi- ha egypár szavazattal is, végérvényesen ki Hogy pedig a felállítandó hat osztályú gymnásium tantervét illetőleg a mínister tájékozást szerezleti életét egyébiránt az igazgatóság eme jelentése meg lehetünk elégedve. Az intézet mult évi üz- ummá alakíttassák át. j v a n monjva, hogy lesz gymnasiumunk, s S most, midőn az iskolaszék előterjeszti! többé most már attól nem lehet tartanunk, zen, erre nézve az igazgató által készített s a táeja fel. a feltételeket, melyek szerint a kormány h o g y városunk népének közoktatási nagy tanári kar által helyesnek elfogadott tantervet és Intézetünk XV. üzleti évéről szóló évi hajlandó lesz megengedni Szentes városá- érdeke, egy rossz pillanat szerencsétlen hannak, hogy a jelenlegi polgáriiskolával egybe gulatának, áldozata legyen, annak indokolását az iskolaszék felterjesztés iránt zárszámadásainkat van szerencsénk ez alkalommal bemutatta. bemutatni. A tanárok nyugdíjazását illetőleg az iskolaszék kimondatni javasolta, miszerint az elagtunk szerint megjegyezhetjük, hogy általában Ezen elmúlt évre vonatkozólag tapasztala- házasított gymnasiumát a törvény kellékei- a jövő nemzedék hálája fogja kísérni nek megfelelő nyilvános gymnasiumml át- j a képviselő testület ezen határozatát, mely g tdt és munkaképtelenné vált tanárok nyugdíjazására nézve azon szabályok legyenek irány ad ok, is mindenkor kevcslet, azt a forgalmi tőkék rend- kedvező pénzügyi viszonyok mutatkoztak, ha voli alakithassa, akkor egybesereglik a képviselő testület egy része és egy pillanatra; melyek az állami közép iskolákba«alkalmazott szerint fedeztek. egyik biztos záloga Szentes jövőjének. 0 sem respectálva az előbbi határozatot, nem tanárok nyugdíjazására nézve fcnállatiak. A tanárok Az év utolján azonban a termények alacsony mérlegelve azon nagy kulturális érdeket, számát illetőleg javasolta az iskolaszék, hogy a árfolyama a várakozásban levő gazda közönségünk által kissé erősebb hiteligényeket támasz- (íyminsiuinimk iiuryc. rendes tanárok száma beleértve az igazgatót is mely egy szentesi gymnasium lételét kiáltólag megköveteli, minden indok nélkül, tartott városi közgyűlés. Kimondott végle Egy nagy, filg^'i kérdést olil >tt meg a f. h»19-én 7 legyen, ngy azonban, hogy ezeken kivül a tott, b mindazon által azon kedvező helyzetünknél szépírás, továbbá a geometriás rajznak az I. és II. fogva, hogy égyszólván a betevők és az osztrák-nemzeti bankkali egyenes összekötetésünk mel- egy szerűen elvettetni kívánja az eszmét. a szentesi 4 osztály«polgári iskolával cgybekaposztályban tanítására még egy tanerő is alkalmaztatnék, ki a gvmnasiumon kivül még a polgári lett lehetséges volt azoknak"*"tcljes mertekben Nem kell gy mnasium! Maradjon minden ugy,esolt 0 osztálya gym lásium»t a polgári iskolai jclmint ma van. Ugy a hogy a törvény nem eltörlésével, az XXX ik t. c. értelmében leányiskolában és az iparos iskolában is foglalkozj nék a ra j/.tanitással. A rendes tanárok évi fizetését A betéti tökéknél nyújthattak emellett azon eleget tcnnüuk. engedi meg, vagyis magyarán mondva: ne í VI, f>gja átalakítani. - Az. 1. o 1,, atalakitast elvileg ineg a mult ev 111:1. havaban meglegyen egy iskola Szentesen, hol a tudo-....., , [looo fiiban, ezen kivül az igazgató tiszteletdiját kedvezményt is, hogy a hosszabb idejű felmondás oj t>j ' szavazta a közgyűlés; de miután a/. atalakitasli >z 200 fiiban véleményezi megállapittatui. és várakozás nélkül is a betevők, kívánatra mányos pályára készülő gyermekeink első s z í l k g^ s engedélyt több rendbeli feltételekhez könevelésöket vehessék. tötte a minister, most e feltételeket pontról pontra tanárok és az igazgató választásáról, továbbá a tiszti mellett is élénkítette éten üzletágunkat és A ministeri rendelet 7-ik pontját, mely a kielégíttettek, s ezen eljárás az alacsony kamatláb pe Lehet-e egy intelligens érzés'ü emberre megszavazta a közgyűlés. Hogy vár isiink közönsége fegyelem kezeléséről szóll, ngy a 8-ik pontot, dig oly mértékben, hogy a forgalmi tőkék közvetítése mellett alig számba vehető viszleszámitolást megdöbbentőbb, mint Szentes város képvi- el,itt egészen tí*zt.i képe álljon a g,uiuisium ügyéselő testületében hallani ilyen hangot 5 uek, erre nézve ideiktatjuk az iskolaszék javasla- melv a gymnásinmot paedagogiai admiuistratió tekintetében a főigazgató alatt állónak jelenti ki, fen- kellett igénybe vennünk. Itt e tát, mely részletesen tárgyalja azon feltételeket, melyeket a miniszter az engedélyezésre nézve határoben az önrendelkezési jogot, elfogadónak véle- jesztenünk a jelzálog üzletünket is, és c tekintetben tőzsgyökeres magyar városban, melynek lakosságát minden alkalommal a magasabb értartván a város magának vagyoni dolgok tekinteté- A viszonyokhoz alkalmazkodva, ki kellett terzottan kikötött. Az iskolaszék javaslata a következő volt: I nicnyezte az iskolaszék. az alapszabályszerü erős törlesztések szinte teljesíttettektelmi színvonallal szeretjük megmérni, s mint A város által alakítandó gyiiinásiuiui bizottság a kor színvonalán álló, a nemzeti kulturára A miniszteri rendelet i-sö pontját, melyben hatáskörét megállapító 9-ik pontot, - ngy a fűtésről, Kiemelcndőnek tartjuk c helyütt, hogy ugy a teljesen megért, értelmes népet igyekszünk arról van szó, hogy a gymiiasiuin fentartója Szentes város maradna és a fentartás mindennemű költ- minden változás nélkül, valamint a tanterv, tan- vételei betartattak, mint a személyi hitelek nyúj- I tisztogatásról és szolgáról intézkedő 10-ik pontot jelzálog üzleteknél az alapszabályszerü biztositékok büszkén emlegetni. Igazán, ha a gymnasium ségeit a város pénztáráb d fedezné, az iskolaszék elfogadásra ajánlotta, a második ponttal együtt zép iskolai törvény megkövetel, hogv a város magát, csak a reálisnak nevezhetők szerepeljenek tárcá- kérdésének további tárgyalásánál a Szentes könyvek s minden egyébb tekintetben, mit a kötásainál mindenkor azon óvatossággal éltünk, hogy többségénél megszokott magasabb értelmi a mely az intézetnek felekezet nélküli jellegét iskolájával együtt ezen követelményeknek alá vesse inkban, ugyanazért csak azon jogos kívánalmak vétettek figyelembe, melyekre nézve teljes meg- színvonalra nem látjuk képviselő testületiin- állapítja meg. Az iskola épületeit tárgyazó 3-ik az iskolaszék szintén elfogadásra ajánlotta. ket emelkedni, s igy jogosan nem tekint- pontra nézve, minthogy a jelzett átalakítások, A 12-ik pontot illetőleg kijelentendőnek vélte nyugvást találtunk. hetnénk az első szavazási kísérletet egy ugv a helyiségek, mint a világítás javítása tekinte az iskolaszék, hogy a városi közgyűlés a fóldmives Ezen irányadó elveink mellett az intézet magasabb hivatását, a minden viszonyok közt megálló rossz pillanat kellemetlen kinyomatának, akkor a szó legszorosabb értelmében pirul- megtévén, a kivitellel a városi községi iskolaszéket életerősségét, mennyiben nem tévesztettük szemeink tében már részben megtörténtek, az iskolaszék annak kijelentését javasolta: hogy a niínisterí leirat- iskola felállításához szükséges minden intézkedést ban említett uj építkezéseket a közgyűlés fogadja bízta ineg: továbbá, hogy ezen kivül a város fentart egy polgári leány iskolát és egv alsó iparisko- e tekintetben rámutatunk minden egyes üzlet elöl : közönségünk kiváló bizalmával tanusitjuk, nunk kellene azon hangok miatt, melyekkel cl. E szerint építendő volna a tul a Kureán levő a képviselő testület tagjainak egy része fogadta a gymnasium ügyét. egy szintén 00 nsz. méter területtől biró kísérleti teformátusoknál és a rom. catholikusoknál hat osztá- mi célból az egyes üzletágak eredményét az előző iskolánál egy 00 nsz. méter területtel biró tanterem, lát, végre, hogy az egyes felekezetek közül a re- ágaink emelkedésére, aránylagos fejlődésére, Legyen ezen három szavazat emléke csak rem, végre egy 140 nsz. méter területtel biró téli lyú népiskolákról is van gondoskodva. Igy tehát rivcl összehasonlítva, kitűnik, hogy volt: egy rossz álom, mely elmúlt, s felette az érte-! ton,a,ne, y a jelenlegi épülettől külön ál vannak a város kebelében oly intézetek, melyek a 1. Betét állomány polgári iskolai oktatást pótolják. az év végén frt 34 kr. lem diadalt ült. Se diadal öröme legyen azok- ^ J l í ^ l nti pedig a miniszteri leirat azon kijelentését illeti, A szakosztály ezen javaslatát majdnem minden változtatás nélkül fogadta cl a közgyűlés, fsak Emelkedett frt 14 krral az frt 48 kr. nak is, kik egy rossz pillanat hatása alatt az uiely szerint megkívánja, hogy Szentes város az időt eszme, az ige ellen küzdöttek. tüzetesen meghatározza, a mely alatt a gymnasium azt nem fogadta el, hogy a 10 év alatt egy uj gymnázinmot építsen, mert az iskolaszék által bemuta- az év végén frt. II. Jelzálogkölcsön államány Jegyezzék emlékükbe azok, kik megkisérlették a gymnasium elbukását, hogy felelő és tervére uézve a mínister által jóváhagyandó tott terv szerint ideiglenesen bár," de ugy lesz ki- az frt. számára a paedagogia kívánalmainak teljesen meg épületet fog emelni, erre vonatkozólag az iskolaszék javaslatba hozta, hogy ezen épület létesíté- örök igazság van azon mondásban, melyet bővítve a jelenlegi iskolai épület, hogy az véglegesen Emelkedett írttal. Szeder János használt a gymnasium felállítása érdekében:»midőn azt mondja ki a is meg fog felelni a gymnásiurn céljainak minden III. Előleg állomány sére nézve 10 év, t. i. azon határidő tűzessék ki, a tekintetben. Továbbá a tandijat nent 1» frtban állapitá meg, mint azt az iskolaszék javasolta, hanem az frt. az év végén frt. midőn a város anyagi bajaiból már remélhetőleg képviselő testület, hogy gymnasium legyen, ki fog bontakozni. a helybeli tanulókra nézve 12, a vidékiekre pedig 15 Emelkedett 2013 frttal. akkor Szentes város emelkedését, jövő felvirágzását mondja ki; mert nem az a város torokról szól, az iskolaszék kijelentendőnek java- szülök gyermekei fel lesznek mentve a tandíj alól. az év végén frt 87 kr. A 4-ik pontot illetőleg, mely az iskolai bú- frtban, természetesen ngy, hogy a helybeli szegény IV. Váltó leszámítolás lesz nagy, melynek kiterjedt határra és gulyája van, hanem melynek tanult fiai vannak.«nyugdíj alapra fordittatik. Igy évenként körülbclöl Emelkedett frt 76 kr. solta, hogy adandó alkalmakkor a ineg levő régi Az igy tandíjból befolyó jövedelem fele a tanári az írt 03 kr. bútorok ujakkal és célszerűekkel fognak kicseréltetni. Az iskolái felszerelést illető 5-ik pontra vonatkozólag javasolta az iskolaszék annak kimondását, nyugdij alapra, s ebből rövid idő alatt olvan alap az év végén frt 60 kr frt. tandíj jövedelem fog esni a tanári V. Üzlet forgalom Feljegyeztük ezt a mondást, mint oly programm pontot, melynél szebben soha miszerint a város az eddigi tandijjat, uiely eddig évenkint 4 frt. volt, a közgyűlés jövőre 0 külön tehernek nem lesz kitéve. Emelkedett frt 40 krral. lesz, hogy a város a tanárok nyugdíjazásával semmi az ff frt kr. senki nem adott kifejezést azon feladatnak, melylyel egy város és igy a mi városunk írtra emelje fel és a felszerelések s könyvtár kiegészítésére szükséges összeget 000 írtban állapítsa szóra elfogadtatott. S igy most már ezen megmat és díjból 57381» frt 3s kr. Egyebekben az iskolaszék javaslata szóról Üzlet eredményül bejött nyers nyeremény ka- is emelkedhetik, felküzdheti magát a kor meg, a mely összegből fedeztetnek az igazgat» színvonalára. oldás mellett kétségtelen a gymnásinra engedélyezése. Levonva belőle az üzlet költségeit, adót, betéti iroda, továbbá az elméleti és gyakorlati oktatás és viszleszámitidási kamatokat frt 2 kr. Iskola, ez az alap, melyen az egyetemes elégedettséget biztosító kultura fejlődik. A tanárok és azok qualíficatiöjára vonatkozó 36 kr. szükségletei is. A szentesi takarékpénztár Maradt az évre nyereményül frt S ha áldozatba kerül is, ezt szívesen kell 0-ik pontot illetőleg az iskolaszék véleménye következő volt: minthogy a jelenleg alkalmazott taná- Tagadhatatlanul nagy az az eredmény, mit a A tartaléktőke 4* kamata 1030 frt 56 kr ben. Ebből alapszabályaink szerint leirandó: meghozni; mert az a leggazdagabban kamatozó pénz, mit a népnek nevelésére, tudományos képzésére fordítunk. rok közül azok, kik okmányaikat a vallás és közokt Szentesi takarékpénztár mult évről forgalmi jövedelműi fölmutat az 1883-ik évi forgalom és haszonnal Lesz az évre felosztható nyeremény minister intézkedése következtében beterjesztették, írt 80 kr., mely összeg a részvénytőke 25%- mind olyan tanférffak, kik felsőbb tudományos szakpályát végeztek és a tanítás terén nemcsak elmé- adott a részvényeseknek évi nyereményt, és most 2 Annak megjegyzésével, hogy ezen évben egy- szemben ban ugyan is az intézet csak 6 frtot A v ; ának felel meg. lág történelem igazolja, hogy számra és birodalmi határra nagy, kiterjedt, de miveletlen országok elpusztultak a földszi- tegysn lépést a közgyűlés a vallás és közoktatás frt 50 krl S amily panaszszal nézték a részvényc- ressé, s hogy a mérlegen kimutatottak legtöbbje leti, hanem gyakorlati képzettséggel is bírnak, frt 50 krral többet, tehát minden résivény után 8 pár jelentéktelenebb összegű követelés vált csak pe- az

2 XV. ÉVFOLYAM. d) koldulás megszüntetési alapra 10 frt kr. e) az iskolaszék által kezelt népkönyvtár gyarapítására 10 frt kr. f) a budapesti prot. országos árvaegyletnek 10 frt kr. t) a budapesti prot országos árvaegyletnek 10 Irt kr. g) aradi vértanuk cmlékszobrára 10 frt kr. h) a magyar irók nyugdíj egyletének 10 frt kr. SZENTESI előző évekből maradt még fenn, de azokra ismét je-j Törekvéaünket tehát elsősorban kizárólag közaégllnk éa megyénk ügyeinek szenteljük, nem fe lentékenv összegek fölrak már be, s végleges rendezésükig belétként kezeltetnek általunk, a többi j ledkezvén meg 'egyúttal a vidék közérdekű dolgsi taglalásától sem. behajtás alatt levők >edig kellőleg bi/.tositvák s be Hogy többet ne emlitsünk, községi életünkből fcjezésilk közelebb várható. A tiszta haszon felosztását itt van mindjárt as első helyen tárgyalandó legfon- a felügyelő bizottság hozzájárulásával követ tosabb kérdés, az úgynevezett tófenéki" és kurea kezőkben hozzuk javaslatba: I. 10% a nyugdíj alaphoz 187G írt 3* kr. réti u földek megvétele és a regale jog megváltása. Sok függ e kérdésnek mikénti megoldásától, ameny nyiben az a hasznosításra és kezelésre vonatkozik. II. Igazgatóság, felügyelő bizottság tisztviselők Lapunk esea ügyekkel különösen knneritően fog javadalmazása 20"/.-al 3752 frt 70 kr. foglalkozni, már csak azért is, h<»gy as tt^yek k.r ül. Osztalékul 1500 részvényre 8 frt. r >0 kijá ; zeléae ne csnpán a képvn-előtestület, hanem az egén* közönség, az öszlakosság ellenőrzése alatt álijon val frt. Készünkről azt tartjuk, hogy H megváaái-iott IV. Jótékony célokra: 1400 hűid fold és a megváltott regale jog birtokba a) Nt. Filő.János ur által alapított árvaházra vételével, kötegünk a közgazdaság terén is tor 2T> írt kr. du!ó pontra lépett a eddigi nyomasztó vagyoni vl bt a felállítandó 2-ik óvoda javára 25Irt kr szunyáiból kiboiitahozva, egy egéazen uj életre vau hivatva. v) helybeli iskolák ösztöudijául: polg. iskolának 10 frt leányiskolának 10 frt, gazd. iskolának ' Mindezen dolgok bővebb o éltatáaa éa réazle tezése azonban nem e prograinm keretébe tartozik, 15 frt, iparostanulóknak 10 frt, gymn. tanulók ön- \ képző körének 20 frt. együtt 05 frt kr. i) felvidéki magyar közművelődési egyletnek gőzhajózás a közönség igényeinek megfelelőleg ál r> frt kr. jl kórház szegényeinek x frt., 0 frt 00 kr. landósittassék éa rendeztessék he, hogy a mai célszerűtlen póstajárat helyeiibitlessi k. U frt kr. Együtt 184 frt 00 kr. Szóval: minden üdvös és előretörekvő esztné V. Kendelkezési állományra marad 200 frt kr uek buzgó támogatói leeudünk. Összesen frt X0 kr. Akarjuk, hogy eddigi elszigetelt állapotunkból kibontakozva, i»>i ia tényezők legyünk, a kiknek Az üzleti eredmény és viszonyok beszámolá-' szavát máaok is meghallják nem csak, hantin meg aával szabadion remélnünk, hogv a t. részvényeseknél hallgatásra méltónak is találják. működésünk megelégedésre talál, kérve egyúttal, Kopogtatunk azért mindenütt, a honnét va'a hogy részünkre a szabályszerű felmentvényt megadni mit kérni vagv várni jogosítva vagyunk. Nem fo méltóztassanak. Szentesen, 1H85. évi február hó l(»-án. guiik tehát elzárkózni a méltányosan emelt közér dekü panaszoktól sem, «ót azokat készséggel inéi tatjuk éa engedünk helyet n^kik. Mindszent " Tisztelettel A szentesi takarékpénztár igazgatósága. A Mindszenten tervelt újság Mindszent" cim blatt f. hó 22-én szép tartalom» és kiállitáaban fog megjelenni. A li-pnak irm.ya t* oélia ismertetésiül egyelőre a 1»p programmját iktatjuk ide, mely a következőleg hai gzik : A tizenkilencedik század az eszmék százada. K században az idő kétszer oly gyorsan folyik, mint bármely előzőjében, a a ki kérik: lebet, egy egész évtizeddel marad hátra. A sajtó, a főkép a hírlapi sajtó, a szellemi élet egyik főalkotója, az eszmék n ü velője, irányelvek terén.teje: vezérszer< pe van a társadalmi életben, befulyásolja a közönséget» éptn «zen tu donságánál fogva két élfi fegyver: lehet a jónak te renjtaje, a rosznak előmozdítója. Megvalljuk, némi tartózkodással határoztuk el magunkat e lap kiadására, mert hiszen ez nálunk egész szokatlan éa uj; miud a mellett erőseu re inélve, hogy a kezdet nehézségeit legyeznünk sike»ül, azon hitben tettük ezt, hogy községünk, mely az utolsó népszámlálás szerint közel 11,000 lakoat számlál, melynek népe az utolsó évtized alatt egé zen megváltozott, a hol»a intellectualia elem meg lehetős mérvben szaporodott, a hol a községi élet egészen átalakult, az ipar és kereskedés fejlődésben van, azóval: ma már uj idők, uj emberek : méltán ikra szállhat a szellemi téreu is éa elvárhatja, hogy legyen egy oly erős organuma, a mely jogoa igó nyeinek és kiváualoisinak kielégítést követel, óha jait nyilvánítja, érdekeinek hú védelmezője és is tápolója. Nem célunk politikával foglalkozni est lapunk t>ól teljesen kizárjuk, mert sst tartjuk, hogy a politizálás nélkül ia lehet jót éa üdvöset cselekedni. Van községi éa megyei életünkben annyi és oly aok nagy érdekű dolog, hogy azzal kimerítően foglalkozni elég időt éa fáradságot igényel. lesz alkalmunk éa módunk e kérdéssel egész ki merilően foglalkozni, most csak annak nagy fontosságára akartunk reá mutatni. Támogatni fogunk minden otyan törekvést, mely közgépünknek akár a szellemi, akár az anyagi téren előbbre vitelét célozza: a viszont kérlelheti**, nül fogunk ostorozni minden ezzel ellenkező estiek mén y t. Sziveden támogatjuk tehát azokat, kik kösst* günket járáshirófági székhelyivé akarják tenni, kik községünket a vasúti hálosstbv bevonni akarják. Hű istápolói leendünk azon törekvésnek is, hogv községünkben távirdai állomás léteai'tessék, hogv» Nem engedjük azsnban, hogy lapunk bármi tekintetben személyeskedésre használtasaék föl, a a mint magunk nem fogunk visszaretteni az igazság tárgj íugoa kiniendatásatol bárkivel sz«-n.l»en s bármiféle irániban kelljen iá azt cselek*dnüi k, épen ugy tarózkndu fogunk a személyek meghur coiásától és a polémiától. Hely et adui.k az elun véleménynek is, ha tárgyilagos és minden Miniélyeskfdéatől ment. Szán.oltunk azon körülu.éry i yel ia, hogy községünk l»ko»sága nagyobb részben földmiveléhsel foglalkozik, a miéit is szakfértisk tollából gazda sági cikktket ia fogunk közölni, hogy ez által ol vssó közönségünknek 1» hetővé tét«ssék a he'yts gazdálkodáni elvekkel megismerkedni a azokat gya korlatilat: ia alkalmazni. Ez«n programm a?ig<iu megtiltása kell, tog\ életet biztohtvon»gy bpiihk elv községben, hol 11 ezer lélek éa értein es, vagyonos polgárság van. A lapot llubae.otk F-»l éa S/obotka Gusztáv ügyvédek szerkesztik. Mindkét név garantia arra, hogy a lap minden személy vagy pártérdektől függetlenül es tartalmassal] lesz szrrktazlve. A Ixp elöfizetén ára»gy évre 4 frt. Ajánljak ezen uj lapot megyenk intebigentiájáuak pártfogása éa támogatásába. Világfolyása. Angliát a Khartum elestével ért csapás nagysága csak most kezd tiszta képében előtűnni. Mert tény, hogy Khartum volt a védbástya a Szudánban operáló angol hadseregnek, mit azonban az angol kormány csak a katasztrófa bekövetkezése után fedezett fel; de midőn a távíró meghozta a szomorú hirt, hogy Khartum elestével annak hős védője, Gordon pasa, ki az angol kormányt már hónapok előtt figyelmeztette a fenyegető veszélyre, szintén megöletett, a helyőrség lemészároltatott: az angol kor mány egyszerre gyors tevékenységre határozta el magát: fííhöz-fához kapkod s még Olaszországnak is megengedte a vöröstengeri operációt. Bizony ez egyszer az angol kormány is eső után vette fel a köpönyeget! A tonkingi harctéren a francia csapatok végre birtokába jutottak Lang-Szonnak. annak a helynek, melynek- megszállása, még néhány más helylyel együtt, ki volt kötve a tien cs : ni szerződésben is, de mikor mult év junius végén megakarták szállni, a khinaiak rátámadtak a francia csapatokra. A franciák az utóbbi napokban is több kisebb harcot vívtak a khinaiakkal kik azonban mindig szétverettek, s e hó 13-án végre a lang-szoni fellegvár a kitűzték a francia lobogót. Tonkingban a khinai hadsereg teljes földomlásban van. Sokkal fontosabb események várhatók a tengeren. Eddig mindig azt hitték, hogy a khinai hajóhad fogja a franciát fölkeresni s megtámadni. De hetek óta nem történt ez irányban semmi. Most tehát a francia hajóraj indult el, hogy fölkeresse a khinai hajórajt s ütközetre kényszerítse. Ha a khinaíak valamely kikötő védelme alá nem rejtőzködnek, akkor kétségkívül nagy tengeri csata várható. Már e hó 15-ikéről érkeztek is hírek Párisba, hogy Courbet tengernagy febr. 14.-én kezdte meg a tüzelést három khinai hadi-hajóra, melyek a N ng po folyóra menekültek. A gabonavámok fölemelése Franciaés Kémetországban mo^t foglalkoztatja a törvényhozást. A német birodalmi gyűlésen Bismarck többször felszólalt a viták alatt és határozottan kijelentette, hogy a német mezőgazdaságra nézve a vámokat pártolja. A kancellár az összes intelligens osztályokat, de különösen a szegényebb értelmiséget, mely rendes fizetésből él, azzal vádolta, hogy a földmives rovására oda törekesznek, hogy összes szükségleteik árát a külföldi verseny által lehető olcsóra szál-, litsák le, s igy a külföld javára tönkre akarják tenni a belföldi termelést. Mos már tehát Bismarck herceg nem csak a német kereskedőket, hanem még az államhivatalnokokat is nemzetellenes törekvésekkel gyanúsítja. A vita alkalmával Bismarck figyelemreméltó nyilatkozatot tett a hitbizemányok 1 ellen is, melyeket nálunk pár nap előtt Pauler igazságügyminiszter a képviselőház- j ban védett. Bebel sociálista azt állitá, hogy i Bismarck herceg összevásárolta a varzini parasztgazdaságokat, melyek tulajdonosai Amerikába vándoroltak. Krre a kancellári azt felelte, hogy 8 9 parasztgazdaság közül csak kettőt vett meg, a többi felajánltatott neki, mert az Európát megunt parasztok inkább neki adják el birtokaikat, mint a jószág-üzéreknek. Ő általában azt óhajtja, hogy lehetőleg sok kis földbirtokos legyen s ellensége minden törvénynek, melyek megakadályozzák a parellirozást. 8. SZAM. főrendiháznak a főispánok ne legyenek tagjai; mert ezek nem függetlenek a kormánytól, hanem ezek helyett a főrendiházba a király nevezzen ki ugy a tudomány, mint az irodalom, művészet, ipar, kereskedelem és közgazdasági élet terén érdemeket szerzett férfiakat. Az ellenzék azt helyesli, hogy a főispánok maradjanak ki a főrendiházból; de helyettök a független elem ne kínevezés, hanem választás utján jusson a felső házba. Tehát a kinevezés és választás kérdése képezi a vi*a fő részét: mert abban van nagy eltérés, hogy jövőre ne csak a katholikus püspökök; de a többi bevett hitfelekezet főpapjai is tagjai legyenek a felsőháznak, valamint abban sincs eltérés, hogy jövőre csak oly mágnás legyen tagja a felső háznak, aki legalább is 3000 frt évi állami adót fizet. Előre látható, hogy az országgyülés többsége megszavazza a kormány javaslatát; de a főrendiházban ez ismét nagy vitára fog alkalmul szolgálni s valószínű, hogy a főrendiház nagyobb változtatásokat tesz a javaslaton. Egy pár hét alatt egyébiránt eldől e nagy fontosságú kérdés sorsa. Helyi és vegyes hirek. Varosunk polgármestere f. hó 24 én fogja Kunszentmártonban esküvőjét megtartani. Az esketési szertartást nagytiszteletü Az esketéa a menyasszony Filó János fogja végezni. délelőtt 11 órakor lesz, s ezután ebéd szüleinek házánál, melynek végeztével a náazuép kíséretében az uj pár Szentesre jön, hol a vőlegény szüleinél v ig lakóin-». Hymen. Hőnigh Benő, a szentesi takarékpénztár fő könyvvezetője; e hó 12-én váltott jegyet Csergő Kornélia kisasszony nyal, Csergő Sándor me gyei tisztviselő szép és kedves leányával. Szerencsét és áldást nivánunk e frigyhez. A pík nik, illetve batyu bál, mely f. hő 14 én a kaszinói helyiségben rendeztetett, eléggé jól sikerült Mintegy 30 család vett benne részt, kik igazán gazdagon látták el a társaságot a konyha legjobb izü produktumaival. A házi asszonyi ti-z:i*en Kiss Zsigmondné és Hoffer Antalné úrnők szorgalmatoskodtak. Várady L ijoa, Dr. Hódy János, T -th Árpád és Széná i Ferenc rendezők pedig igazán ritka figy elmetességet, gondosságot tanúsítottak, hogy a vendégek jól mulathassanak. Fáradozásuk nem is maradt hálátlan : mert a társaság legnagy obb réfze a bhető legjobb kedvvel mulatott és maradt együtt reggeli négy óráig. A ritka kedvvel és élénkséggel folyt táncnak ugyanis ekkor lett vége; de az étterem tovább birta tartani a jól mulató vendégeket. Az estélyről megmaradt pecsenyék és sültek elköltésére másnap a batyu bálon részt vett férfiak még a következő nap reggelig délutánra hívogatták egy be egy jó részét, kik mulattak együtt. A jó mulatságért ismételve elismeréssel adózunk a derék rendezőknek. A 2309 frt. bírság alól Sarkadi N. Mihály városuuk polgármesterét miután felebbezéaében kitüntette, hogy ez reá illetéktelenül rovatott ki Hazánk legfőbb politikai eseményét j a közigazgatási bizottság f. hó 19-én tartott ülésében ma a főrendiház reformjának kérdése képezi. egyhangúlag felmenté. A közjogi kiegyezés óta nem fordult elő a; A szentesi dal- és zeneegylet" húshagyó magyar parlament előtt oly alkotmánykérdés, keddi mulatsága az egylet által eddig rendezetgyaltatott mely oly nagy érdeklődés mellett tártek között a legsikerültebb mulatságok egyiké- volna, mint a kormánynak eziránti nek inoudható. Örömmel látjuk, hogy ezen egylet javaslata. Már nyolc nap óta tárgyalják a társas élet kellemesebbé tétetelére minden töreknek és több mint negyven szónok tartott mellette vésével hat, fárad, nem kiméi semmit, hogy városunk és ellene órákig tartó szép, érvekben közönségének egy pár kellemes órát szerezzen. Sajvésével gazdag beszédet. A tárgy tehát olyan, nos azonban, hogy nem méltátjuk nagyobb párroláara, hogy mellette éppen ugy lehet, mint ellene a különösen tával marad mintegy tüntetőleg városunk érvelni. A kormány azt akarja, hogy jövőre a lakosainak egy bizonyos része, melynek pe- dig az áldozathozstal nem válnék nagyon nehezére. A NEVELŐ UR BESZÉLY (9) SIMA FERENCZTŐL. (Folytatás.) Kalocasy Péterné ismerte férjének Mánévsl aló viszonyát, s bár em már évekig tartott, s bár a nő éreste, hogy minél gyakrabban megy férje Gördre minél több időt tölt ott, annál nagyobb hidegséget tsnusit hasatérve iránta ; mindennek dacára soha egyetlen ssóval aem elleneste férjének gördi látogatásait; soha nem kérdeste, hogy mivel (Öltik ott as időt, hogy miért jobb ott, mint otthon, aaját családja körében? Kalocsay bánutlanul élvezliette ast as örömöt, ast a gyönyört, mit neki Ms János háaa nyújtott. S talán éppen es tette ast, hogy s férj mindig mélyebben, mélyebben merült d a családja boldogsága és jó hírneve rovására tisött vissonyba. Kaloessyaé as & elégedetlenségének és boldogtalanságának soka senki előtt nem adott kifejesést, hanem sirt és szenvedett, mikor egyedül volt; asért as o szenvedését «merte, látta mindenki, mély és igazi részvéttel ssonbsn csak a nevelő volt iránta; anert apja soha nem birt leánya sorsa miatt elérsékenyedni. Mondtam neki, dünyögfttt az öreg ur ma gában : nem hallgatott rám. Mo»t én szálljak perbe férjével? Nem. Szenvedjen as asszony, ha a lány nem engedelmeskedett apjának. Hubay Zsigmond ur igy gondolkozott és már elég öreg ember is volt, hogy a harag fel ne lobbanjon benne. A két vén nevelőnő pedig, hs egymás köst szót váltottsk ss ur éa urnő viszonyáról, azt mondták, hogy ugy kell neki, miért tűri! Hiszen egy önérze tes nő aem tűrné sst el, hogy férje ennyire mel lózze. A songors tanítónő, Amália kisaszony, ssép fehér fogsiról felvonva a száradt felső ajkat, s mint a tigris végig aimogatá fogait finom vékony nyel vével, s ast mondá, ogy hiszen volna e«ak asénfér jem, kikapsrnáin mind a két szemét, hogy ne lás son sehova menni. A két háxi kiassszony is elég nagy volt már, hogy apjok és anyjok élete felett véleményt mond janak és csúnya dolognak tartották a papától, hogy egy héten kótsser, háromssor is ods bál, hogy otthon soha sincs jó kedve, pedig máaok sst állítják róls, hogy s legjobb mulató emberek egyike. Zsiga még nyolcadik éves volt és igy neki még sokkal kevesebb volt s papa, ki ftt sohs lec kével nem kinosta, hsnem mindig ujsbb psripákst igért él sdott neki, míg és njsbb a msms örökké sst rebesgeté előtte, hogy tsnuljon, hogy ne le* gyen psjkos és ne verekedjék s cselédek gyerkeivel, smi fő: mindenben engedelmeskedjék a nevelő ar parancsának. Aki igasán megértette és átéreste a szegény nő helysetét és ssenvedését, s aki egéss lelkében felháborodott s férj msgsviselete miatt: a nevelő volt. Ssegény Darsbos Sándor; de hát mit segíthet* na ő esen s helyzeten, hogyan enyhíthetni ő e nő szenvedését? mikor ő rá nem volt bizva semmi és ft nem paranc.ioit, Zsigát kivéve, senkinek s háznál. Igss, bogy s nagyságos asasony mindinkább becsülte őt és ssivesen elbessélgetett vele, de hát es legföllebb arra volt esik alkalmas, hogy as ifjú snnál mélyebb részvéttel legyen a hás úrnőjének sorsa iránt As ifjú mindig azt leste, hogy cssk valaki előtte felhozná az ur magaviseletét; és szivesen mondott volna felette kérlelhetlen kritikát; de hát Kalocsayéknál meg volt az a szokás, aini az egész háznépre Kalocsaynéról rsgadt el, hogy hallgatott mindenki és t&rte helysetét szótlanul. Egy délben azonban mégis ugy jött, hogy megtört a hallgatás. Kaloesayné ast mondá férjének, hogy: Péter, én ms Szolnokra akarnék bemenni, bevissess-e? A férj pár pillsuatig némán, hidegen nézett nejére, látssott srcán, hogy küzd magában, ha va jon teljesitse-e, vagy ne, neje kívánságát. Tedd meg kérlek, ismétlé s nő. Darabos Sándor inelle zihált a keserűség ér setétől, hogy a férjet hallgatni látta. Ma nem mehetünk be édesem, ssólt Kalo cssy, mert megígértem Máéknak, hogy hozzájok megyek. Máéknak? mondá s ssép Kaloesayné és ssemében s harag villáma cikásott; de azért nem szólt semmit ; mert még a társaság együtt ült ss asztslnál; de midőn mindenki felkelt és elhsgyts ss ebédlöt s cssk s férj és feleség volt együtt, ak. kor s nő ods lépett férjéhes, ki még az asztalnál ült és sst mondá neki, hogy ; nem engedem meg, hogy többet Miékhos menj! Kslocssy né oly hangosan beszélt, hogy sza vait ss ebédlőből távozók mind hsllották. Darsbos Sándor jött ki sz ebédlőből legutóljára, keze még as sjtó kilincsen volt és nein birts sst onnsn elvenni, míg s férj válassát nem hallá. Hát ki parancsol nekem? ssólt s férj el utssitó hangon. én, a nőd, ki a legvégsőre is képes va gyok; de tovább nem tűröm megalázott helyzetemet. Daraboa Sándor melle kidomborodott, mint hs régen nem élvezett levegő tódult volns bele, melylyel mohón szivja magát tele a tüdő. Igy, asszonyom, susogá az ifjú é8 elereszté s kilincset s elhagyá az előtermet, anélkül, hogy hal lotts volna a bent történteket. As ifjú most nein ment szobájába, mint rendesen szokta, hanem kint járkált a kastély előtti kertben, közel a kastélyhoz, éreste, hogy ms komoly dolog fog történni a háznál. A két nevelő kisasszony is érzett valamit, ők is ott sertepertéltek a ház előtt. Mi történik hát? Elmegy as ur Maókhoz? Ez a kérdés most. Segy jő félóra múlva fogatott az urés elkocsikázott egyedül. Tehát elment Gördre. Darabos Sándor látta, mikor elment és sseretett volna vadáss lenni, hogy lelője azt as embert, mint egy bitang vadat. As ifja szemei még Kalocssy villámként haladó kcesijs után meredtek, mikor hátsmeget Kslocssynét hallja megssólalni. Nevelő ur! szólt a nő szelíden; de bármily sselid volt hangja, annál dultabb volt arca. Parancsoljon na gyságos asszonyom, szólt az ifjú és kész séggel sietett a feléje közeledő urnő elé. Akar e.nekem szívességet tenni? Mindent!nagyságos asszonyom. Eljön velem Gördre? El. Majd hs esteledik. Jól v an nagyságos asszonyom! Kaloesayné be ment a kastélyba. A nevelő nézett utána és érezte, hogy meghalni is késs esért s nőért. (Folyt, köv.)

3 8. SZAM. Az est sikerének fény poutját képezte Kaufinann Ida kisaszony gyönyörű zongora játéka s éneke, habár művészi szempontból bírálatot mondani ina gunkst hiva ottnak nem tartjuk is a knaszonnyal zeniben, mindazon által őszintén ttdvözöijtik öt, hogy nekünk igazán művészi játékáy.tl és kellenes énekével oly élvezetet nyújtott, s elian-réssel adó zunk édes atyjának is, a ki kedves leányának kiké nézését önmaga ily»ikerrel vezette. Kíméljük, hogy a kisaszonyt nem utóljára hallottuk. A műsor többi részére nézve azon megjegyzésünk van, hogy az egylet mttköd'sében a hdadás mind inkább meglátszik, - az Oseiuk emléke" férfi né gyes, mint a népdalok előadása, arról tanúskodnak, hogy az egylet tagjaiban meg van a törekvés, s nem rajtuk múlik, hogy némely hang nem igen sze rényen van képviselve. A zeneegylet előadása bármely nagy városi közönség igényeit kielégíthetné, s büszkék lehetünk rá,hogy - egy két nagyobb várost kivéve nem sokat találnuk hozzá hasonlót. Balázsovits Norbert felolvanása kezdettől végig figj elmet keltett s élénk derültségbe, tartotta a közönséget. Végül a zene és dalegylet együttes elő adása a Bordal M oimü dallal méltó koronáját ké pezte a hangversenynek mind szépségre, mind inüvészi kivitel tekintetében. A szép számú közönség melynek nagy részét vidékiek képezték nem volt fukar a tapsokban s megelégedését gyakori kihívásokkal fejezte ki. H ingverseny végeztével tánc ra perdült apra-nagyja a jelen voltaknak s a mulatság általános jó kedv között a késő hajnali órákban ért véget. Hdlálozás. Városaik eg/ik legidősebb polgára: Kerekes Lakos János, e hó Hán meghalt. Temetése csütörtökön volt nagy számú megtisztelek részvétele mellett. Áldás poraira! Fegyelmi eljárást rendelt el a közigazga tási bizottság Dorozsma város elöljárósága ellen, és pedig az okon, mert szorgalmazás dacára 103 árva ügyben nem tett jelentést a megyei árvaszék hes. Igazán példátlan az H hanvagság, melyet Dorozsma város el Ijárósága "ok minden más ügyben is tanusit. Városi közgyűlésünk volt folyó hó 19 én, melynek fflbb tárgyáról, a gyranásium Ügyéről, la. punk más helyén részletesen emlékezünk tneg s így itt csak annyit említünk föl, hogy gymnásiumunk fentartása mellett 41 en szavaztak 38 ellen. Érdekesebb tárgy volt még a közgyűlésen a gaz dászati szakosztálynak javasluta a föld és homok bányák hasznosítása iránt; eddig ugyanis, a vá ros területein mindenki ingyen verethetett vályogot és hordhatta ezen területekről a földet és homokot, jövőre a közgyűlés határozata folytán 1000 darab vályog után 50 krtf egy kocsi fold vagy homokért pedig 5 krt. május 1 én lép életbe. kell fizetni. Ezen határozat A szentesi segély egylet 1884 évi zár számadását a felügyelő bizottság f. hó 19 én vizs gálta meg. A helyesnek talált zárszámadás sze rint egy réazvény értéke 1#84 év végén 251 frt. 96 kr. volt, vagyis a mult évben egy e*y részvény értéke 43 frt. *Í'i krral szaporodott. Mint értesül tünk, a segély egylet es évi közgyűlését az igas gatóság március hónap második felében szándékozik megtartani. Az ártézl kut mélysége tegnap péntek ent«97 méter és 62 centiméter volt. A víz ma gsssága még mindig 6 és fél méter a földszintől, vagyis 91 méter és 12 cméter magas víz réteg slul emelik ki azon szürke homokot, a tnely rétegeu ez idő szerint elég gyorsan haladnak át. Ujabb állami segélyben részesült Csongrád városa iskoláinak fentsrtása érdekében. A mult év ben ugyanis kapott a város 10 ezer frt. segélyt iskola épitési célra, ez évre pedig iskoláinak fenntar tására 200 frtot. Uát Szentes ezen a cimen mikor részesül már a kormány styai jó indulatában? Trogmayr Károlyt, Csongrádinegye volt ideiglenes tanfelügyelő helyettesét s utóbb a szepes megyei kir. tanfelügyelőség vezetésével megbízott miniszteri fogalmazót, a vallás és közoktatási minísz ter Ssepesmegye kir. tanfelügyelőjévé véglegesen kinevezte. A gőzhajó közlekedés a Tiszán - mint halljuk, holnap, vasárnap nyittatik meg Szeged és Szolnok között. Annak idején közölni fogjuk lapunkban a hivatalos m netrendet. Megfagyott F. hó 17 én hajnalban a kun szentmártoni uton egy embert meghalva találtak. A vizsgálatnak sikerült kideríteni, hogy a szerencsét'eo neve Szabó István s Mucsiháton volt tanyás. Mondják, hogy előtte való napon jól bepál'nkázott s kifelé mentében esett el az útfélen, hol a hideg által elcsigázva reggelre i r^^rii r uir^ia^ megfagyott. y Ugyancsak Uj a pálinka ölte meg f. hó 19 én délelőtt Fehér F Rozália cigány asszonyt, kit az utcán halva találtak. Bi-onyosan a nyomorúságos élet fe letti keserűségében öntött fel kelleténél többet a pálinkából, amitől elálmosodván, már csak a más viágon ébredhetett fel. HalvaCSOra lesz ma este Grtinvald József kávéházában. A Neidlinger cég varrógép raktárát, hol a vevők még külön oktatásban is részesülnek a gép kezelésről, ajánljuk a varrógépet vásárlók figyelmébe. Uj férfiruha Üzlet. A lapunk mai hirdetési rovatában látható Frilnkl Lajos hirdetésére felhívjuk a figyelmet. Nevezett üzlet tulajdonos Schőuberg Adolfot nyrrte meg szabászul, kinek e szakbani ké zettségét s jártasságát igazolják azon bizonyítványok melyeket előttünk felmutatott. Mindenütt elsőrendűk üzletekben működvén teljes megelégedésre, azt hisz* szűk, feladatát itt is be fogja tölteni. Mulatság. A mindszenti intelligentia mártius hó 2-án astern féle kávéházban batyubálat rendez. A szegedi törvényszékhez a nyugalomba vonult Marinkich Mihály helyett Muskó Sándor, volt kir. ügyész neveztetett ki elnökké. Az országos kiállítás. A kiállításra elfoga dott tárgyak kivéve természetesen as időleges kiállításokra bejelentetteket március 1-től 15 ig Budapestre küldendők. As összes vasutak igasgató ágai intézkedtek, hoey a küldemények a megálla pitott és minden kiállítónak külön megküldött szál litási szabályzat kedvezményes tételei szerint kezel tessenek. Az országos bizottság figyelmezteti a ki ál 1 itókát, hogy küldeményeiket e szabálysst szigorú követelései szerint csomagolják, a jegyzéklapot kitöltve, a csomagba helyessék, a ragjegyet a cso mag külső oldslára fölragasszák, leadási állomásul az osstrák msgyar államvasutak pályaudvara, ki állítási terület u -et nevessék meg és küldeményeiket bérmentesítsék. Március 15-én tul érkeső, vala mint bérmentetlen küldemények el nem fogadtatnak. Az udvar és az ortz. kiállítás megnyitása. A király tudvalevőleg megígérte, hogy s Rezső trón örökös védnöksége alatt álló orss. kiállítást személyesen fogja megnyitói. Ea alkalomra a főhercegek nagy része is a fővárosba jön, hogy jelen legyenek a uieguyitáson. Albrtchl fchercg kíséretével együtt 3 4 napig ott marad Budapest uj főkapitánya. Ó felsége a király Taiss Elek főkapitányt ez állásútól saját kérelmére felmentette s helyébe Török Jánost, Temesvár pol gármesterét nevezte ki Budapest uj főkapitányává. Jókai Mór koszorús költőnk 60 éves szüle tésnspját f. hó 19-én ünnepelték meg a fővárosban. Drága mnlatság Franciaország bécsi nagy követe; Foucher de Careil gróf és neje f. hó 10 én fényes bálát adtak a politikai notabilitások tisztele tére, melven a király és királyi főhercegek is részt vettek. Hogy némi fogalmuk lehessen szoknak, kik ilyen bálakban nem igen vehetnek részt, érdekesnek tartjuk ideiktatni a bál költségeit. Mellőzve az ezerféle fényesebbnél fényesebb cikkeket, csupáu a földi eperről tessünk említést, melyet a nemes gróf egyenesen Franciaországbői hosatott s minthogy egy-egy szemnek az ára 2 frank, és minden ven dégre 20 szem volt számítva, az egéss eper szál litrnány frankba került. A bál összes költségei pedig frankra rúgnak. Véres csaladi dráma játszódstt le a héten Páris egyik elővárosában. Itt, HZ avenue de Batig nolesoo másfél év óta lakó korcsmáros: Lemouzy nőül vett egy csinos leányt, kinek elősékenvsége és szeretetreméltó modora számos vendéget vonzott. Teiuouzyué egy kissé kacér asszonyka volt és szí vesen fogadta, ha udvaroltak neki. nem sokat tö rődve ura féltékenységével. A magát megcsalottnak hivő férj legutóbb egy vendégre gyanakodott és mikor feleségét kérdőre von'a s es kitérőleg vála szőtt, szörnyű dologra határozta el magát. Szerdán éjfél után két órakor, koresmazárás után, elkezdte nejét ütlegelni és mikor az asszony egy bútordarab mögé menekült, lelőtte. A véres holttest láttára a gyilkost oly nagy bfibánat fogta el, hogy inaga ellen forditva fegyverét, golyót röpített koponyájába Szőr nyet halt. A külöubeu kedvelt fi ital pár szoiuoru végét általánosau sajnálják. A hitves joga. Mr. Weldon tiszteletreméltó angol lekéss és frank évjáradék boldog tulajdonosa. A felesége Mrs Georgina Weldon, akit az ég elhalmozott minden ajándékával; alakja csinos, hangja gyönyörű, de e mellett rendkivül nyughatatlan és nehéz természete van Férje végre meg győződött afelől, hogy a feleségével együtt élnie nem lehet; elhagyta hát közös háztartásukat, évi frank dijat bizlositva nejének. Mrt. Weldon, mikor férje kimenekült a körmei közül, pöröket indított a szerencsétlen ember ellen, mindig ssemélyees: vivén a szót a bíróságok előtt. Es ami nevezetesen valamennyi p'trt megnyerte. A többi közt bepörölte a boldogtalau Weldont avégből, hogy ő, (a nő) helyeztessék vissza hitvesi jogaibs: mert férje nem hozhat föl ellene semmi okot s válásra; amiért kény telen lett volna elhagyni a kösös házat s hogy a férj köteleztessék folytatni a közös háztartást A birák magukévá tették ezt a uézetet és ítéletük ugy szólt, hogy Weldon ur tartozik férji kötelességeinek minden tekintetben megfelelni. Mr. Weldon ezek után inkább csak az önkénytes száműzetést választotta Elmenekült idegen földre. L-het hogy Fámban vau, lehet hogy máshol. Annyi azonban bíz«nyos, hogy Mtr. Weldon nem tudja, hova bujt. Leg ujabban ismét feljelenté szerencsétlent a bíró előtt Mit tegyek hát?" kérdé a biró Én megcselekedtem minden lehetőt, ítéletben mondva ki, hogy ön vissza helyeztessék hitvesi jn/aiha. Ht ön bebizonyítja, hogy férjének frank évi jövedelme van. megítélhetek önnek magasabb évdij;>t is Ezt «karja?" Eszem ágában sincs;" felelt a makacs Mtr Weldon, azt akaróin tudni, hogy hol a férjem és birni akarom őt testestül, lelkestül, jogom szerint!" Altalános derültség lett erre a tárgyaláson jelenlevők kőzött. As ssszony e baján már nem segíthetett a bölcs híró. S Z E U T E S I I^-AJF*. XV. ÉVFOLYAM. Modern nevelés Emma három éves korá ban: Mama, kávét akarok, kávét, inert különben kiabálok. M Maina : Nesze, itt van az én kávém, csak ne kiabálj u Emma hat éves korában : Mama, ezt a selyem kalapot sksrom, érted e? akarom, mert különben megmondom a papinak, hogy a nevelővel csókolództál." Mama: No jó, csuk ne beszélj, megveszem neked ezt a selyem kalapot." Emma 12 éves korában: Mama, vígy el a bálba, mert különben szeretőt tartok magam uak. M Mama: Jó, elviszlek a bálba" Emma 14 éves korában: Megszökik egy huszár hadnagy gyal." Baromfi kedvelöknek. As állstkert számos fajokból álló első rsngu tyukászata a legjobb hirfi külföldi tenyésztőktől szerzett példányokkal lett felfrissítve. Esek tojásaira megrendelést már elfogad sz igazgatóság, és kívánatra bárhova küld árjegy zéket bérmentve. Egy adoma Vas Gerebenről. Vas Gereben ről, az ötvenes évek egyik legjelesebb korrajz iró járói, ki 1 64 ben hunyt el Bécsben s ott is te : mettetett el, most, hogy hamvait hazaszállították, hogy örök álmát a szeretett haza földjében alud hassa, érdekes adomát elevenítenek fel. Kik Vas Gerebennel közelebbi érintkezésben álltak mindnyájan ismerték azt a puritán makacsságát, hogy a muszáj" korszakban még bankópréssel" sem lehetett volna belőle egy német szót kisajtolni. Egy alkalommal maga sietett a postára egy sür gős levéllel, melyet e szóval nyújtott át a w.tffenrockjában," pudlija mellett ott ásítozó Post Offiici álnak": Ajánéra." Ja Recoinandirt kérdé hivatalos pofáf vágva Merkúr serpusztitó katonája. Vas Gereben igent intett fejével. Az officiál ur erre rangjához illő méltósággal kezdé a levelet for gatni kezében. Voltaképen pedig tudniillik, hogy az akkori idők Post-reglement" ja értelmében, ajánlott leveleknél a feladó nevének és lakájának a levél háthpjára kell vala fölírva lennie. A Vas Gereben eime pedig nem volt ott?»wie heíest der Aufgeber?" kérdé az officiál uraság. Vas Gereben." Wass Gereve? Wasz Gereve?" töprengett as officiál. Wass ist das für ein Heiliger? Ist es vieleicht der heilige Gervssius?" Á nagyanyád kin ja," mormogá Gereben ur bosszúsan. *Wie heist? Nsttanadh khinnia?" kinlódék az officiál ur, ist dss ebinesiseh?" Erre inár aztán a siető Gerebeo urnák is elfő gyott a türelme. Összeráncolta homlokát s nagy mérgesen oda kiáltá a németnek: Mondtam már. Vas Gereben." Na, na. Nur nit bős sein! mondá as officiál ur békitőleg. Ieh werde sehou sehreibeo...." Essél tollst vőn kezébe s minden szótagot erősen hangsúlyozva, ssép hegyes teuton-calligraphiával fölírta a boríték bátára: Montssmare Wsss Gervssius." V. L." Leégett tébolyház. Philadelphiából a következő megdöbbentő szerencsétlenség hírét táviratozták: A szegények tébolyháss leégett, mely alkalommal beteg vesztette életét Vérengző katona I5»rzasztó vérengzési öl I ad hírt a távíró Páduából, melyet az ottani helyőr j ség egyik közkatonája követett el Az eset követ-, kező: A gyilkos neve Costanzo és szicilisí születésű, j Igeu rosz előéletű ember, büntetés alatt levő században volt beosztva, állándóan kaszárnyafogság alatt állott és sapkáján a meg bélyegző fekete kokárdát viselte S'.örnyü tettét' valószínűleg nem személyes gyű öuégből, hanem a fegyelem és igy minden fölebbvatója ellen való el, lensaegülérfből követte el. Éjjel tizenegy órakor ki kelt ágyából és lekapva puskáját a fogasról, köz vétlen közelben rálőtt Vaini káp'árra, maid C»ssa ; A szentesi kir. jbiróság mint tlkkvi hatóság közhírré teszi, miszerint Schönfeld aki már öt hónap óta a j Ja káplárt lőtte agyon. káplárt is, aki leakarta őt fegyverezni. Most a gyilkos lefu'ott a főőrséghee, hogy itt folytassa vérengzését. Egv Gribandó nevű utászt, ki utánaeredt, j szintén lelőtt. Végre az őrség leteperte a földre és! megvasalva börtönbe vetette. As erre vonatkozó! későbbi jelentések a következőket tartalmazzák : Alighogy elkövette véres tettét, igy kiáltott fö! a gyilkos : Megöltem négy legyet!" Egy tiszt szemére vetette, ho.jy mily fájdalmat okozott szegény any iának, mire a szörnyeteg közönyösen feleié : Ej, ő is csík asszony, mint a többi!" A'bertelli ezredes, j a gyilkos ezredének p trancsnoka, a vérengzés utá> négyszöget al.ik tiltott m kaszárnya udvarán kiterít teté oft az áldozatok tetemeit. Odavezették a gyil- í kost ís, s az ezredes keserű szemrehányásokat tett ' neki Constanzo vállat vont s a legnagyobb lelki j nyugalommal mond í : Eh, mit bánom én!" i A bíróság, rnely ítélni fog fölötte, már összeült s az egész eljárást elvégzik két hét alatt. Egy család megmérgezve Megható családi dráma történt e hó ike közti éjjel Budapes ' ten Egy szegénynyé lett po'gárcsalád a halálban keresih^ menedéket. Szeíler Ferenc órás még né hány /üv"~ ffttt vagyonos iparos volt a fővárosban s virágzó üzlettel bírt a barátok terén. Dd elszegé nyttlt s alig tudta családját tariani. Most éppea utolsó botorukat akarták elárverezni 0 frtnyi házbér miatt. Szeíler, ki 62 éves volt, és felesége meg egyeztek, hogy megmérgezik magokat és négy gyer meköket. A gyermekek kőiül a legidősb: Matild 16 éves, Andor 14 éves, Ferenc 12 és Blanka 11 éves. Előbb azonban örömet akartak a szülők sze rezni a gyermekeknek. E hó 1 l én este elvitték a népszínházba őket. Mikor aztáu este hazamentek, theáztak, fcdes anyjuk ebbe keverte a mérget. hifél után Ferenc nagy gyoinorfájdalmakra ébredt föl, de apját, anyját hiába szólította. Andor, Blanka is fölkeltek n zajra, sziutén kábulást érzettek. A lámpa fényénél szülőiket és Matild testvérüket halva találták. Azonban nem mertek zajt csapni. Ugy látszik, a három, gyermek kevesebb theát ivott, inert regge lig uein történt nagynbb bsjok. Ekkor értesítették csak a házmestert A barom gyermeket a kórházba vitték. Az eset nsgy inegi'letődést keltett az egéss városban. Szerlreeztői "CLzenst. A Hód-Mező-Vásárhely" szerkesztőségének. A«lott alkalommal viszont szívességre lekötelezettnek tartjuk magunkat. Hirdet inén v, A Körös-Tisza-Maros közi árvíz védelmi érdekeltség társulati önkormányzatának helyreállítása kormányilag- elrendelve lévén, a szükséges intézkedések foganatosítása céljából legközelebb érdekeltségi közgyűlés fog tartatni. Mielőtt azonban a közgyűlést nagyságos Horváth Gyula kormánybiztos ur öszszehivná, a következők figyelemben tartását rendelte el u. m : Az érdekeltségi közgyűlésen, az évi XlV-ik t. c. 4-ik szellemében, az ártérbirtokosokat minden 154 ft. mint 100 becshold földnek megfelelő kirovási összeg után egy szavazati jog illeti. A kik tehát évenkint 154 ft. vagy annál több ármentesitési költséget fizetnek, azok szavazati jogaikat saját személyükben is közvetlenül gyakorolhatják és pedig annyi szavazattal a hány 154 frttal vannak megróva. Azon ártérbirtokosok, kik 154 frtnál kisebb összeggel vannak megróva, szavazati jogaikat saját személyükben nem, hanem csak képviselőik utján gyakorolhatják. E végből azonban oly csoportokba kell állaniok, hogy minden egyes csoport képviselőt választhasson, a ki azután a képviseltjeire kirótt összeg arányában, a közgyűlésen szavazati joggal birand. Képviselővé minden önképvíseletre jogosított egyén választható, kik azonban csoportokra állani és maguk számára képviselőt választani elmulasztják, ezek jogait a községi elöljáróság fogja gyakorolni. A kik tehát szavazati jogaikat akár személyesen, akár meghatalmazott által gyakorolni kívánják, felhivatnak mikép a városnál lévő hivatalos helyiségemben f évi feb. 23-tól évi március 12-éig terjedő időben reggel 8-tól 12-ig, délután 2 5 óráig mulhatlanul megjelenjenek, hol szavazati jogosultságuktól az ott közszemlére kitett összeírásból meggyőződést szerezhetnek, illetve képviselői meghatalmazásukat kiállíthatják. Az igy jelentkezők nevei vehetők be csupán a szavazók névjegyzékébe. Szentes, febr. 20-án. Polgármester megbízásából: Mrliúzi ti»*ti ttgy^ss. Istvánnak tul akurcán, Jurenák Edéné asszonyságtól haszonbérbe kivett löldje, dinnye alá 3 krért qadrátonkint kiosztandó. Értekezni és iratni lehet Dobos József timár kurcaparti házánál, vagy a tulajdonos III. t sz. házánál a cigánysoron. Kedvező idő esetében a föld kiosztása f. hó 25-én és 26-án, azaz szerdán és csütörtökön veszi kezdetét. Póthirdetmény. kab végrehajtatónak Haász Simon elleni végrehajtási ügyében a tk 84 sz. a kibocsátott árverési hirdetményből tévedésből Haász Simonnak mindszenti 3610 számú tljkvében 4180 hrsz. a. foglalt 648 nsz öl terii 60 frt becsértékü legelőjére nézve melyre felperes javára a C 4. alatt már feljegyezve is van az árverés elrendelése Ugyanígy ölte meg DJ Sitani j kimaradván : ez a tk. 84. sz. árverési hirdetményben kitett föltételek alatt és évi március 18 napjának d. e 9 órájába Mindszent község közházánál kitűzött árverési határidőben 60 frt kikiáltási áron kezdődőleg felperesi 200 frt és járulékai, s 5 frt jelenlegi követelésének kielégítése végett szintén elárvereztetni fog. Kelt Szentesen, a kir. jbiróság tlkkvi hatóságánál évi jan. 12. Bariba kir. aljbirá. \éhal Ratogh irániét né III. t. 111 sz. háza haszonbérbe kiadó; és Miről Décsy Imre felperesi ügyvéd, alperesi ügygondnok Szathmáry Ede ügyvéd* és a sz. tk. 84. árverési hirdetményben megnevezett többi érdekelt felek s községi elöljáróságok ezen póthirdetménnyel értesitendők. hagyatékához tartozó ingóságok e hó 22-én d. u. 2 órakor, a háznál, árverésen eladatnak Ej Hirdetmény. A nagyméltóságú m. kir. honvédelmi miniszter urnák s z * a - tézvényével a lóosztályozás ez évben elrendeltetvén, annak foganatosítására Csongrádmegye tek. alispáni hivatala által Szentes városát illetőleg f. évi mártius hó és ik napjai tűzettek ki. Ennek folytán a Szentes város bel és külterületén levő ló-állomány a vásártérre, a czédulaház mellé, mindenkor reggeli 8 órára, következő sorrendben lesz elővezetendő : 1. márt. 9-én az I-ső tbeli lakosok lovai. 2. márt. io.én a Il ik tized i-ső számtól a 350 számig. 3. márt. 11-én a Il-ik tized 350 számtól végig, és a Ill-ik tized i-ső számtól a 226-ik számig. 4. márt. 12-én a Ill ik tized 221. számtól végig. 5. márt. 13-án a IV-ik tizedbeli. 6. márt. 14-én az összes tanyai lakosok lovai. Figyelmeztetnek tehát a tulajdonosok, hogy lovaikat a kitűzött helyen és időben, a megállapított sorrendjszerint, múlhatatlanul elővezessék, minthogy az elmaradók fennálló törvényeink értelmében szigorúan pénzbirsággal fognak büntettetni. Szentesen, 18S5 évi február 19-én polgármesteri megbízásból: Szakát Mihály, aljegyző. Van szerencsém.a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint helyben, a Rambovszki szálloda sarkán KUGffit JUSZTIN czimzett és bejegyzett czég alatt egy nöi, férfi divat és kézmüáru üzletet nyitottam. Több évi helybeni működésem és gyakorlatom által ismerve a n. é. közönség ízlését, odairányult tehát főtörekvésem, hogy a legolcsó és leghíresebb gyárosokkal összeköttetésbe jöhessek, miáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy olcsó és jutányos bevásárlásom által a legnagyobb igényeknek bár alku nélkül, szabott árak mellett legolcsóbb és legjutányosabb kiszolgását eszközölhetem. Miután még biztosítom a n. é. közönséget, hogy elvem és törekvésem vevőimet mindenkor legpontosabb és leglelkiismeretesebb kiszolgálásban részesíteni, maradok kegyes pártfogásukért esedezve alázatos szolgájuk KUGLER JUSZTIN. Ugyanitt két jó házból való fiu TANONCUL, Kiadő lakás. A főutcán fekvő Feiler Márton azelőtt Wellesz-féle házban egy lakás a f. évi május hó i-étől kezdve haszonbérbe kiadó, áll 3 utcai és egy udvari alkov szobából, tágas cselédszoba, konyha, éléskamra, kézi pince, istálló és kocsiszín, elkülönített házi és szénás padlásból egy kis kerttel együtt. Bérelni szándékozók az igen jutányos feltételek iránt a ház északnyugoti oldalán levő lakrészben nyerhetnek bővebb felvilágosítást

4 XV. ÉVFOLYAM. H I E D E T E 8. SZAM. Csongrádmegye részére a f évben beszereztetik: 1-ör. 200 köbméter jó minőségű kemény tűzifa, melyből 16 köbmeter a csongrádi, a többi pedig a szentesi Tisza-parton lesz kirakandó. 2-or. A megyei hajdúk és tiszti legények részére 12 darab világos kék posztó huszár dolmány, 24 darab világos kék posztó magyar nadrág, 12 darab posztó sapka, 12 darab kabát és nadrág vitorlavászonból, 12 pár uj és 12 pár fejelés csizma. Az emiitett tárgyak ZÁRT AJÁNLATI VERSENY UTJÁN lévén beszerzendők, felhívatnak a pályázni kívánók, hogy lepecsételt borítékba foglalandó ajánlataikat a ruhanemüekre nézve f. ÓT7-I fe"br\3.á,r 12lÓ 223-Ilr napjáig, a tűzifára nézve pedig m á r t i u s lió íe.ils napjáig aluilirotthoz mutassák be. Megjegyeztetik, hogy: a) a zártajánlathoz a vállalati összeg io'^ tólija melléklendő. b) a ruhanemüekhez szükséges szövetek lehetőleg valamely hazai gyárból szerzendők be s ugy ezen szöveteknek, mint a zsinórzatnak mintái az ajánlattal együttesen bemutatandók. c) a ruhanemüekre vonatkozó zártajánlatok f. évi február hó 23-ik napján, a tűzifára vonatkozók pedig mártius 16-ik napján délelőtt 10 órakor Szentesen, a megyei főjegyzői hivatal helyiségében fognak felbontatni Kelt Szentesen, évi február 4-én. 3 3 F E K E T E HMÁHTOH\ m. főjegyző. T számhoz. fürdetés. Szentes város tanácsa, mint elsőfokú iparhatóság részéről ezennel nyilvánosságra hozatik, miszerint az évi XVII. t cz a értelmében megválasztott husz iparhatósági megbízottakkal egyetértőleg a f., hó 19-én megtartott tanácskozmány alkal- 1 inával a teendőkre kijelölés iránt következő megálllapodás jött létre u. m. a) Az iparhatóság, esetleg testület, lajstromai ellenőrzésére Sréter Ferenc, id. Dobray Sándor.. b) A tanonc iskolák látogatására Móc Kálmán, Schleier István, Kádár József, Varsányi Sámuel, c) A műhelyek megvizsgálására, amenynyiben az ezek körüli teendő több időt és személyzetet vesz igénybe: Fekete János, Kölber Mihály, Dömsödi József, I)ócí Lajos, Varga Beniámin, Soós Ferenc, Borbély La-1 jos, Kolpaszki György, y. Szűcs Dániel, Döme Albert, Szépe Károly, K Horváth Lajos. d) A gyárak megszemlélésére Dósai Molnár János, Csőszi Beniámin bízottsági tagok jelöltetnek ki, kik is saját igazolásuk végett az iparhatóság részéről okmánnyal elláttatván, felhívatnak, hogy a törv aí értelmében előirt hivatásuk és feladatukat szigorúan s lelkiismeietesen teljesíteni, s a tapasztaltakról az iparhatóságnak jelentést tenni kötelességüknek ösmerjék. Szentes, január hó 30-án. Az iparhatóság megbízásából: 3-3 iltkhec Eerenc, tnok, mint iparügyi elaad<v Franki Lajos K. T A U C S szegedi lakos, hant házi haszonbéres földjére legeiőre jószágot elfogad az alábbi föltételek mellett 1. A gulya kiáll april 24-én, szétveretik november i-én. 2. Egy darab ökör, íias vagy meddő tehén, avagy ló, rúgott csikó darabja 6 frt., más jószágnak darabja 5 frt. 3. A fenti bérben a jószágnak adandó só ára is benfoglaltatik 4. Beiratáskor fizetni kell foglalóba minden darab jószág után 1 frtot, a többi odahajtáskor egyszerre fizetendő le. A lefoglalózott jószágért, akár hajtatik ki a legelőre, akár nem, a fűbért meg kell fizetni A Csődör gulyán ló, nevezett vagy rúgott haszonbérlőnek csődör csikó 100 nem db. vallaltatik saját jószága fel. is lesz két bikával. 7. A fűbéren felül a felfogadott közös gulyás Kriván Pálnak fizetni kell darabonkint 1 frtot, ' 3-ad véka rozsot vagy búzát, ' 2 ed bécsi font szalonnát, ' 3-ad bécsi font sót és egy itce tarhonyát Ö z v. -A.ra.d-I L a j o s n é özv. Halász Szabó Jánosné 8. Beiratásokat elfogad HOFFER ANTAL kir. közjegyző hivatalos irodájában házánál egy szoba, konyha a hozzá tartozó a Batik Sándorné dűlőjében levő három hold (Szentesen, I. t 6. sz. a.) 3 6 melléképületekkel f. évi szt György naptól földje örök áron, nagyhegyi szőlejében pedig kezdve haszonbérbe kiadó. egy kazal venyigéje van eladó. I. t sz sz. tk Árverési hirdetményi kivonat. A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Schőn-j feld Jakab mint Salánki Mátyás jogutóda végrehajtatónak Hász Simon végrehajtást! szenvedő elleni 200 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szegedi! kir. törvényszék (a szentesi kir. járásbíróság)' terűién lévő Mindszent község határában! fekvő a mindszenti 3237 számú telekjegyzőkönyvben 2450 hrsz. számú, 21 M99, rtu0 hold kápolnadiilői * 4 telki állomány és rajta levő épületekből alperes tulajdonát képező s r 1000 frtra becsült 4-ed részre az árverést ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az évi március hó!&-ik napján III. tized 381. számú háza kedvező feltételek délelőtt 9 órakor Mindszent mellett szabad kézből eladó, vagy három évre egészben vagy részletekben is kiadó. Értekezhetni a tulajdonossal. 2 3 MEGHÍVÁS A SZENTESI TAKARÉKPÉNZTÁR f évi március hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor saját házában ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉST tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak. Tárgysorozat: 1. Igazgatósági jelentés. 2. Zármérleg beterjesztése a felügyelő bizottság jelentésével, nyeremény felosztása s a felmentvény megszavazása. 3. Ügyészi jelentés. 4. Évi költség előirányzat és leltár bemutatása. 5. Kérvények és indítványok tárgyalása, melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal beadatnak. 6. Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag megválasztása. 7. Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, az igazgatóság és felügyelő bizottság megválasztása. Szentes, február 11-én. KISS ZSIGMOND, e. elnök. Kivonat az alapszabályok 22 S-ból. A közgyűlésen csak oly részvényes vehet részt, ki részvényebek, vagy az erríd szól«'» zálogjegyeinek az intézet hivatalábani felmutatása mellett igazolványát és sza\azati jegyeit a közgyűlés előtti nap d. e. 12 órájáig már megszerezte és részvényeit a rendkívüli közgyttlés előtt legalább 1? nappal, a rendes közgyűlést pedig.*k) nappal a saját nevére jegyezve, át iratta. Jegyzet. A közgyűlés tárgyai 8 nappal a közgyűlés előtt az intézet helyiségébe kitéve, a részvényesek által megtekiutlietök. 2 3 H I R D E T É S. Ezennel van szerencsém a n. é. közönségnek domására hozni, hogy helyben, a WEISZ BERNÁT-féle főutcái házban egy dúsan berendezett férfi kész magyar és német ruha raktárt nyitottam. Raktáron tartok szinte nagy választékú bel és kül földi legújabb divatú szöveteket, melyeket bécsi és brünni bevásárlásom által szereztem be. Az öltözetek legolcsóbban, ízléses és legújabb divat szerinti elkészítésére, a fővárosban és helyben a legjobb hírnévnek örvendő SCHÖNBERG ADOLF fővárosi okleveles szabász urat szerencsém megnyerni volt, kinek általánosan elismert szakavatott képzettsége a n. é. kö zönséget ezen szakmába minden irányban kielégíteni fogja. A n. é. közönség becses pártfogását kéri tu tisztelettel Franki Albert. Nyiry Sándor vas és fuszerkereskedésében X 6 Y <syh OftlCQg Kiadó lakaís. A Kurcaparton I. t. 9. számú Btizás-féle háznál két padolt szoba, egy takaréktűzhely!) el ellátott konyha, egy éléskamra és tűzrevalós épület folyó évi szent György naptól kezdve egy vagy több évre kiadó; értekezhetni K. Szabó Bálintnál II. t. 11 ík szám alatt. 2 ^ I r község közhá zánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiátási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának io ; 0-át, vagyis ehez képest a föntebbi becsárnak megfelelő összeget készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-cz ában jelzett árfolyammal számított és az évi november hó i-én sz. alatt kelt igazságügyministeri rendelet 8. -ában. kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül, dött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t- cz a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szentesen 18S4. évi november hó 19. napján. A szentesi kir. járásbíróság, mini telekkönyvi hatóság. B a r 1 h a, kir. aljbiró. Dr. Polliik Sándor I. tized 231. szám alatti házában egy lakás és MF* két bolti helyiség van szt. György naptól kezdve kiadó. SZARAZ NAGY SÁNDOR KOCSI ÉS E K E G Y Á R O S HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. Raktára: j # 0 o o o e o o 9 o 0 0 e # saját házában, délibáb utca 846. sz. alatt. Ajánlom a t. gazdaközönsej^ becses figyelmébe több ekeversenyen iiitiin teteti egy hét és három rasu ekéimet 9 melyek a következőleg dijaztattak : Az évben Lepsényben tartott ekeversenyen első rendű diszokmán) nyal. az ugyanezen évben Hódmezővásárhelyen a gazdasági és az iparegyletek által közösen rendezett ekeversenyen az egy vasú eke l-sö díjjal: ezüst éremmel, a két vasú eke (2-od r.) l-sö díjjal: ezüst éremmel, a két vasú eke (l-sö r.) 2-ik díjjal: bronz éremmel, a három vasú eke (l-sö rendűi diszokmanynyal- Az évben a hódmezővásárhelyi iparegylet által rendezett ekeversenyen első rendű dijakkal, u. m. az egy vasú eke: diszokmánynyal, a két vasú eke: arany éremmel, a három vasú eke: aranyéremmel. Tudatom egyszersmind, hogy elvállalok mindennemű kocsik és gazdasági eszközök készitését és jaritását. Mélyen tisztelt közönség! ÍC1KK VE üzletemben mindig oda irányult főtörekvésem, hogy a mérték után rendelt öltözékek a divat és jó izlés színvonalán legyenek ; célom elérésére midőn egyrészt A Ajánlva magamat a t. közönség becses pártfogásába, kiváló tisztelettel maradtam S z á r a z l^tag^r Sáan.d.or. Bizományi raktáram SZENTESEN: PAKSI ISTVÁN vaskereskedő urnái. a kellékek s szövetek dus s előnyös beszerzésére igyekeztem, arra sem kíméltem áldozatot, hogy oly munkaerőt nyerjek, melyek e részben haladásomat gyámolítani képesek legyenek. így legutóbbi időben egy JOBB SZABÁSZ'! 1 mint munkavezetőt is alkalmazván, most már a férfi ruha készítő üzletemből kikerült öltönydarabok ugy alak és kiállítás, mint divatra nézve mindenféle versenynyel mérkőzhetnek. Midőn tehát férfi ruha üzletemet legmelegebben ajánlani bátor vagyok, még szabadjon felemlítenem, hogy szöveteim dus berendezésével a legk ényesebb ígé nyeknek, bőmunkaerőm által pedig mindenneműmegrendelésnek a leggyorsabban megfelelhetek. Továbbá nagy választékban vannak nálam : esőköpenyek, tavaszi női kabátok, mantilok, valamint kész férfi és gyermek ruhák, melyek jutányos áron kapkatók. A t. közönség pártfogását kéri V-6 CZUKERMANN BERNÁT. 8ZEHTK8EN, 1SM. NYOMATOTT A KIADÓ»IMA FEBENOZ OYOBSSAJfÓJAN. 0 BUGTI KÁROLT III tized 153-ik számú házánál egy uj épület, mely áll két festett szoba, konyha és padlásból, szent György naptól kezdve haszonbérbe kiadó. 2 2 Igen jó minőségű nád van eladó a városi közép és felső rakodóban, úgyszintén a Kucorinál. Tudakozódni lehet WEINER FARKAS I. t számú házánál. 1 3 O-^tír^TTr^.nL.H) J Ó Z S E F kíspiarci kávéházában ma szombaton, február hó 21-én H A L V A C S O R A lesz. A n. é. közönség mulattatására a szentesi első zenekar a legújabb darabokat játsza. YÁRÓCZI JMftE ; kurcaparti utcai I. t sz. háza szabad kézből eladó. Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy szentesi első mosó intézetemet a mai napon megnyitottam. Elvállalok mindenféle férfi és női fehérnemüeket tisztításra jutányos árakon. Lakásom a Kisérben, a Sántha-féle ház melletti Kiss Sándor IV. t sz. házában. (Szent György naptól IV. t számú saját házamban.) Számos megrendelésért esd Szabó született Szegedi Lidia.

5 XV. ÉVFOLYAM. ETE 8. SZAM. H1RDETMENY. Csongrádmegye részére a f évben beszereztetik: K"P"! X-Á-IfcTOS szegedi lakos, hant házi haszonbéres földjére 1-ör. 200 köbméter jó minőségű k e m é n y tiiziféf, melyből 16 köbmeter a csongrádi, a többi pedig a szentesi Tisza-parton lesz kirakandó. 2-or. A megyei hajdúk és tiszti legények részére 12 darab világos kék posztó huszár dolmány, 24 darab világos kék posztó magyar nadrág, 12 darab posztó sapka, 12 darab kabát és nadrág vitorlavászonból, 12 pár uj és 12 pár fejelés csizma. Az emiitett tárgyak ZÁRT AJÁNLATI VERSENY UTJÁN lévén beszerzendők, felhívatnak a pályázni kívánók, hogy lepecsételt borítékba foglalandó ajánlataikat a ruhanemüekre nézve f". ÓTTl fe"br"u.ár lió 23-ilr napjáig, a tűzifára nézve pedig TT1 á.ttí13.s 2 i Ó I l r napjáig aluilirotthoz mutassák be. Megjegyeztetik, hogy: a) a zártajánlathoz a vállalati összeg 10'^ tói íja melléklendő. b) a ruhanemüekhez szükséges szövetek lehetőleg valamely hazai gyárból szerzendők be s ugy ezen szöveteknek, mint a zsinórzatnak mintái az ajánlattal együttesen bemutatandók. c) a ruhanemüekre vonatkozó zártajánlatok f. évi február hó 23-lk napján, a tűzifára vonatkozók pedig mártius 16-ik napján délelőtt 10 órakor Szentesen, a megyei főjegyzői hivatal helyiségében fognak felbontatni Kelt Szentesen, évi február 4-én. 3 3 F E K E T E J f i Í K T O m. főjegyző. T számhoz. Hirdetés. Szentes város tanácsa, mint elsőfokú iparhatóság részéről ezennel nyilvánosságra hozatik, miszerint az évi XVII. t cz a értelmében megválasztott husz iparhatósági megbízottakkal egyetértőleg a f. hó 19-én megtartott tanácskozmány alkalmával a teendőkre kijelölés iránt következő megálllapodás jött létre u. m. a) Az iparhatóság, esetleg testület, lajstromai ellenőrzésére Sréter Ferenc, id. Dobray Sándor.. b) A tanonc iskolák látogatására Móc Kálmán, Schleier István, Kádár József, Varsányi Sámuel, c) A műhelyek megvizsgálására, amenynyíben az ezek körüli teendő több időt és személyzetet vesz igénybe: Fekete János, Kölber Mihály, Dömsödi József, Dóci Lajos, Varga Beniámín, Soós Ferenc, Borbély Lajos, Kolpaszki György, y. Szűcs Dániel, Döme Albert, Szépe Károly, K Horváth Lajos. d) A gyárak megszemlélésére Dósai Molnár János, Csőszi Beniámin bizottsági tagok jelöltetnek ki, kik is saját igazolásuk végett az iparhatóság részéről okmánnyal elláttatván, felhivatnak, hogy a törv g-ai értelmében előirt hivatásuk és feladatukat szigorúan s lelkiismeretesen teljesiteni, s a tapasztaltakról az iparhatóságnak jelentést tenni kötelességüknek ösmerjék. Szentes, január hó 30-án. Az iparhatóság megbízásából: 3 3 Jftikec Ferenc, tnok, mídt iparügyi elflada. Fránkl Lajos ieaeiőre jószáffot elfogad az alábbi föltételek mellett: 1. A gulya kiáll april 24-én, szétveretik november i-én. 2. Egy darab ökör, fias vagy meddő tehén, avagy ló, rúgott csikó darabja 6 frt., más jószágnak darabja 5 frt. 3. A fenti bérben a jószágnak adandó só ára is benfoglaltatik 4. Beiratáskor fizetni kell foglalóba minden darab jószág után 1 frtot, a többi odahajtáskor egyszerre fizetendő le. A lefoglalózott jószágért, akár hajtatík ki a legelőre, akár nem, a fűbért meg kell fizetni A Csődör gulyán ló, nevezett vagy rúgott haszonbérlőnek csődör csikó 100 nem db. vallaltatik saját jószága fel. is lesz két bikával. 7. A fűbéren felül a felfogadott közös gulyás Kriván Pálnak fizetni kell darabonkint ő z v 1 frtot,. ' 3-ad véka I-iajosné rozsot vagy búzát, ' 2-ed Űzv. bécsi Halász font szalonnát, Szabó Jánosné ' 3-ad bécsi font házánál sót és egy egy itce szoba, tarhonyát konyha a hozzá tartozó a Batik Sándorné dűlőjében levő három hold melléképületekkel 8. Beiratásokat f. évi szt elfogad György HOFFER naptól földje ANTAL örök kir. áron, közjegyző nagyhegyi hivatalos szőlejében irodájában pedig (Szentesen, kezdve I. t haszonbérbe 6. sz. a.) kiadó. egy kazal venyigéje van eladó. I. t sz sz. tk Árverési hirdetményi kivonat. A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Schőnfeld Jakab mint Salánki Mátyás jogutóda végrehajtatónak Hász Simon végrehajtást szenvedő elleni 200 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szentesi kir. járásbíróság) terűién lévő Mindszent község határában fekvő a mindszenti 3237 számú telekjegyzőkönyvben 2450 hrsz. számú, ,,; ()0 hold kápolnadülői 2 4 telki állomány és rajta levő épületekből alperes tulajdonát képező s 1000 frtra becsült ' 4-ed részre az árverést ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az évi március hó ls-ik napján III. tized 381. számú háza kedvező feltételek délelőtt 9 órakor Mindszent mellett szabad kézből eladó, vagy három évre egészben vagy részletekben is kiadó. Értekezhetni a tulajdonossal. 2 3 MEGHÍVÁS A SZENTESI TAKARÉKPÉNZTÁR f évi március hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor saját házában ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉST tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak. Tárgysorozat: 1. Igazgatósági jelentés. 2. Zármérleg beterjesztése a felügyelő bizottság jelentésével, nyeremény felosztása s a felmentvény megszavazása. 3. Ügyészi jelentés. 4. Évi költség-előirányzat és leltár bemutatása. 5. Kérvények és indítványok tárgyalása, melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal beadatnak. 6. Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag megválasztása. 7. Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, az igazgatóság és felügyelő bizottság megválasztása. Szentes, február n-én. KISS ZSIGMOND, e. elnök. Kivonat az alapszabályok 22 S-bÓl. A közgyűlésen esak oly részvényes vehet részt, ki részvényeinek, vagy az erről szóló zálogjegyeinek az intézet hivatalábani felmutatása mellett igazolványát és szavazati jegyeit a közgyűlés előtti nap d. e. 12 órájáig már megszerezte és részvényeit a rendkivuli közgyűlés előtt legalább 15 nappal, a rendes közgyűlést pedig 30 nappal a saját nevére jegyezve, átíratta. Jegyzet. A közgyűlés tárgyai 8 nappal a közgyűlés előtt az intézet helyiségébe kitéve, a részvényesek által megtekinthetők. 2 3 község közhá zánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kíkiátási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának io i -át, vagyis ehez képest a föntebbi becsárnak megfelelő összeget készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-cz ában jelzett árfolyammal számított és az évi november hó i-én sz. alatt kelt igazságügyministeri rendelet 8. -ában. kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül, dött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t- cz a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatní. Kelt Szentesen évi november hó 19. napján. A szentesi kir. járásbíróság, mini telekkönyvi hatóság. B a r t h a, kir. aljbíró. Dr. Pollák Sándor I. tízed 231. szám alatti házában egy lakás és SW* két bolti helyiség van szt. György naptól kezdve kiadó. SZÁRAZ NAGY SÁNDOR KOCSI ÉS E K E G Y Á R O S HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. aktára: saját házában, délibáb a tea 846. sz. alatt. Ajánlom a t. gazdaközönség becses figyelmébe több ekeversenyen kitiiii tetett egy, két és három rasu ekéimet melyek a következőleg dijaz latiak : Az évben Lepsényben tartott ekeversenyen első rendű diszokmánynyal, az ugyanezen évben Hódmezővásárhelyen a gazdasági és az iparegyletek által közösen rendezett ekeversenyen az egy vasú eke l-sö dijjal: ezüst éremmel, a két vasú eke (2-od r.) l-sö dijjal: ezüst éremmel, a két vasn eke (l-sö r.) 2-ik dijjal: bronz éremmel, a három vasú eke (l-sö rendil) diszokmány nyal. Az évben a hódmezővásárhelyi iparegylet által rendezett ekeversenyen első rendű dijakkal, u. m. az egy vasú eke: diszokmánynyal, a két vasú eke: arany éremmel, a három vasú eke: aranyéremmel. Tudatom egyszersmind, hogy elvállalok mindennemű kocsik és gazdasági eszközök késziiését és jaritását. Ajánlva magamat a t. közönség becses pártfogásába, kiváló tisztelettel maradtam S z á r a z ISTag^r S á n d o r. Bizományi raktáram SZENTESEN: PAKSI ISTVÁN vaskereskedő urnái. H I R D E T E S. Ezennel van szerencsém a n. é. közönségnek tudomására hozni, hogy helyben, a WEISZ BERNÁT-féle főutcái házban egy dúsan berendezett férfi kész magyar és német ruha raktárt nyitottam. Raktáron tartok szinte nagy választékú bel és külföldi legújabb divatú szöveteket, melyeket bécsi és brünni bevásárlásom által szereztem be. Az öltözetek legolcsóbban, Ízléses és legújabb divat szerinti elkészítésére, a fővárosban és helyben a legjobb hírnévnek örvendő SCHÖNBERG ADOLF fővárosi okleveles szabász urat szerencsém megnyerni volt, kinek általánosan elismert szakavatott képzettsége a n. é. közönséget ezen szakmába minden irányban kielégíteni fogja. A n. é. közönség becses pártfogását kéri tisztelettel Franki Albert. Nyiry Sándor vas és füszerkereskedésében G T S Y A K O R K Q K Kiadd lakás. A Kurcaparton I. t. 9. számú Buzás-féle háznál két padolt szoba, egy takaréktűzhelyl) el ellátott konyha, egy éléskamra és tűzrevalós épület folyó évi szent György naptól kezdve egy vagy több évre kiadó ; értekezhetni K. Szabó Bálintnál II. t. n-ik szám alatt. 2 \ Mélyen tisztelt közönség! r í f t r i & v i i üzletemben mindig oda irányult főtörekvésem, hogy a mérték után rendelt öltözékek a divat és jó izlés színvonalán legyenek ; célom elérésére midőn egyrészt a kellékek s szövetek dus s előnyös beszerzésére igyekeztem, arra sem kíméltem áldozatot, hogy oly munkaerőt nyerjek, melyek e részben haladásomat gyámolítani képesek legyenek. így legutóbbi időben egy JOBB SZABÁSZT mint munkavezetőt is alkalmazván, most már a férfi ruha készitő üzletemből kikerült öltönydarabok ugy alak és kiállttás, mint divatra nézve mindenféle versenynyel mérkőzhetnek. Midőn tehát férfi ruha üzletemet legmelegebben ajánlani bátor vagyok, még szabadjon felemlítenem, hogy szöveteim dus berendezésével a legk ényesebb igé nyeknek, bőmunkaerőm által pedig mindenneműmegrendelésnek a leggyorsabban megfelelhetek. Továbbá nagy választékban vannak nálam : esőköpenyek, tavaszi női kabátok, mantilok, valamint kész férfi és gyermekruhák, melyek jutányos áron kapkatók. A t. közönség pártfogását kéri CZUKERHIANN BERNÁT. I rt", T -~- I I I SZiatTEöEN, 18M. NYOMATOTT A KIADÓ BI1IA FEBENOZ ö BUGYI KAROLT III tized 153-ik számú házánál egy uj épület, mely áll két festett szoba, konyha és padlásból, szent György naptól kezdve haszonbérbe kiadó. 2 2 Igen jó minőségű nád van eladó a városi közép és felső rakodóban, úgyszintén a Kucorinál. Tudakozódni lehet WEINER FARKAS I. t számú házánál. 1 3 J Ó Z S E F kispíarci kávéházában ma szombaton, február hó 21-én H A L V A C S O R A lesz. A n. é. közönség mulattatására a szentesi első zenekar a legújabb darabokat játsza. Y&mCM IMRE kurcaparti utcai I. t sz. háza szabad kézből eladó. Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy szentesi első m intézetemet a mai napon megnyitottam. Elvállalok mindenféle férfi és női fehérnemüeket tisztításra jutányos árakon. Lakásom a Kisérben, a Sántha-féle ház melletti Kiss Sándor IV. t sz. házában. (Szent György naptól IV. t számú saját házamban.) Számos megrendelésért esd Szabó született Szegedi Lídia. OYOH88AJTÓJAnT

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A testületi határozatokat maradéktalanul végrehajtottuk«,

A testületi határozatokat maradéktalanul végrehajtottuk«, Tisztelt Városi Tanács! Az osztály tevékenységéről legutóbb az 1983* szeptember 30.án tartott tanácsülésen adtam számot. E tanácsülésen osztályunk munkáját határozatilag elismerte a tanács a Határozatában

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

DflVID FERENCZ EGYLET

DflVID FERENCZ EGYLET fi BUDfiPESTI DflVID FERENCZ EGYLET,, ALAPSZABALYAI.,., BUDAPEST, 1901. A BUORPESTl ORVIO FERENCZ EGYLET ALAPSZABÁL YAI. 1. FEJEZET. A) Az egylet czélja, czime és eszközei. 1.. ez;,n, pecsét és székhely.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi A BUDAPEST Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-041037) közzéteszi, hogy a 2008 április 24-én megtartott évi rendes közgyûlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2008/KGY

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Cukimami én idős motiváció:

Cukimami én idős motiváció: Cukimami s én idő ió: c motivá Énidó Kezdjük ott, hogy miért is fontos, az Énidő; Magad miatt, mert kell, hogy érezd; az anyasággal nem veszítetted el a nőiességedet, azt, hogy egy önálló és utánozhatatlanul

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 1. SZÁM TARTALOM

LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 1. SZÁM TARTALOM LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. ja nu ár 31. Oldal Oldal TÖRVÉNYEK 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. kör le vél a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Dr. Nagy Tibor elhagyja az üléstermet, a létszám: 17 fő

Dr. Nagy Tibor elhagyja az üléstermet, a létszám: 17 fő 50 Dr. Nagy Tibor elhagyja az üléstermet, a létszám: 17 fő L _e_ s_z_k_o_y_s_z_k_i Tibor: Tisztelt Képviselő-testület! A Műszaki Osztály 1990-ben versenytárgyalást írt ki fizető parkolók üzemeltetésére.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

r. ezredes BM. Titkárság Vezetője

r. ezredes BM. Titkárság Vezetője 12-6212/1/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA Budapest, 1962. XII. 3. Száma: 1 0-1332/962. Hiv. s zá m : 2 R ó z s a Andor r. alezredes Elvtársnak! BM. Személyügyi Főosztály Vezetője. Rozsnyaie. Elovasás

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM MÁS SZÓVAL A rovat azokat igyekszik bemutatni, akiknek erre, szakterületükön belül, nem lenne szükségük: gondolkodásukat, alkotásaikat a szakma határainkon túl is ismeri. Mi azonban a be nem avatottakhoz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben