PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r."

Átírás

1 X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut vármegye állmtitkári 4 tárgysorozt keretében kisgyűl j v s o l t törvény htósági bizottságnk i j Re viczky István tti ő s z o l g b í r ó r é s z é r e s z e m é l y i pótlék m e g állpítását T ö b b k o m á r o m i é s e s z t e r g o m i htározt k p csán elutsított kisgyűl Kbvics J á n o s é s társi eszter gomi l k o s o k zon e l l e b b e z é s é t, mely etz T e s t v é r e k g é p g y á r é s vsöntöde Rt ingtlnvételi jánlt t á r g y á b n h o z o t t k é p v i selőtestületi htározt ellen i r á nyult k i s g y ű l é s tgji között ngy m e g ü t k ö z é s t keltett Zvillinger Ferenc d r e s z t e r g o m i ügyvédnek zon ellebbeze, melyet Schlkház Ferenc ő i n téző m k i r g z d s á g i tná csossá történi kinevezét t u d o másul vevő képviselő testületi htározt e l l e n, illetve bejelentett e l l e b b e z é s t hivtlból Csk nieöbiziiió, kiváló iiinoséöü íül árusilunk! T Ú L I mm Kálvári u t c 24 b l k l m á b ó l jóváhgyt k i s illetményeinek rendezét visszutsító p o l g á r m e s t e r i v é g z ellen dott b e kisgyüli t g o k élénk helyesle mellett ejtette k i vitéz Szívós Wldvogel Józse ellebbez lptln s á g á t é s i m m o r á l i s voltát M e rőben s z o k t l n tény, h o g y v l k i z állmői kinevezeket bírált tárgyává tegye, mert m i n den mgyr embernek legele mibb k ö t e l e s s é g e, l t t vlói hódolttl é s őszinte ö r ö m mel vegye tudomásul legm gsbb e l h t á i o z á s o k t, erre v o ntkozó leirtot kritizálni n e m illik nem szbd E s z t e r g o m városnk kór házi tisztviselők i l l e t m é n y r e n d e ze é s tisztviselők i zetrendeze, Komárom város nk s z e g é n y h á z céljár s z o l gáló helyiség bérbevétele, t e nyzbikák beszerze, köz pénzek g y ü m ö l c s ö z ő elhelyeze tárgyábn h o z o t t htároztit kisgyűl j ó v á h g y t, László I s t ván e s z t e r g o m i t n á c s o s nk h i v t á s o s tűzoltó-prncs n o k k á történt megválsztását t u d o m á s u l vette, ellenben E s z t e r gom város képviselőtestületének géperejű b é r k o c s i k viteldijánk leszállítás tárgyábn h o z o t t h tároztát eloldott, különös t e k i n t e t t e l z o n tényre, i d ő közben Budpesten bértxi viteldiját elemelték é s b e n z i n á r k is e m e l k e d t e k Fióküzleteink vidéken: 2 sz Kisbér 9 sz Bábolnpuszt 0 sz Gönyü Gró N á d s d y u t c K o l o z s v á r i u t c 3 Komárom 7 Fehérváriéit! 22 8 K o s s u t h L j o s - u t c elutsításávl Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyüle m á r c i u s h ó 8 - á n t r t o t t rendes h v i ülét d r Rdocsy László őispán e l n ö k l e t e ltt Esztergombn vármegyeház kistnácstermében kisgyűl t á r g y s o r o z t á t, mely 59 p o n t ból állott, Závodi l b i n d r v á r megyei őjegyző, vitéz Zsig J á n o s d r vármegyei Il-od ő j e g y z ő, Vizváry V i k t o r v á r m e g y e i ljegyző, Ghyczy István d r v m közig g y k ismertették DUNK! vissz hvi üle S c h m i d t - gyűl tisztviselők szerint m e l e g e nköszöntöttedrzsindelyferencet k i n e v e z é s e huer d r ellebbezének VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T Minden üzletünkben egységesek árink! k i s g y ü l é s e vármegye kisgyülének F E L S Ö D U N Á N sz B r o s s tit 27 3 V V e u n e s 4 Győrött Teleon 6 Hirdetek ári d í j s z b á s GYUL 60 FOGYSZTÁSI É ; ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET? ES K I D Ó H I V T L : K o m á r o m, I g m á n d i - u t 23 szombhu, zejére E szülte vezéreket, szenvedélyes ijkt, névtelen ktonákt, nemzeti élet tvszánk virágit, k i k n e k csk h Szbdságot! sejtelmes tvszilálszellő vérrózsáj j u t o t t hrmtos üdeségével, re Mgyros büszkeséggel ményt ksztó m e l e g s é g é tekintünk vissz i vel újr ránk köszönt, h i r ngy tettekre, népi milliók deti termzet m e g ú j h o lelkében elorrósodott v á dását, újjászületét, virá g y k o z á s, hegyeket meg g o t ksztó i élet mozdító h i t é s lelkesed megjöttét erejére, z elért eredmé M o s o l y D)i m e g z r nyekre Nézzük m u l t d i csőségét cunkt Emlékezünk Régen v o l t z idő, szbdsághősök e m eled vstg rétegeit iékének bűvköréből szo rkt már le zót D e morú könnyes szemmel mi emlékezünk M g y r é l e ébredünk Hiáb zeng s z i tünk h i d e g, mostoh tv vünk háldlt i szábn m i levett klppl ngy teltekért, kereszt i t t állunk ngy e m áll, gyászátyol tkrj n e m léke előtt Ünnepeljük zetünk loh< >góját Ünneplé nemzet é b r e d é s é t, é l e t é r z é sünk nem lehet d i d l m i sének megújulását, t e t t r e énektől zengő örömmámo kzségét, élnikrásánk ros ölelkez, mikor h megnyilvánulását, m i n d e n t zánk teste megtépve, m e g hzáért d ó szertelen á l d o csonkítv, szbditásr v á ztkzségét, életet eláldozó, rón néz elénk uj életet támsztó honsze i dicső péld relmét intő, buzditó s z ó nekünk, 848 m á r c i u s 5 cselekvt sürgető prn C s o d á l t o s m á r c i u s v o l t csolt i szellő Uj útr terelte ezeréves m o s t újr z e n g i : N e m n y u g nemzetünk életét szent szunk t r i n o n i szeiinyíolteszmények, m e l y e k ngy b n, hisszük mgyr örök npok ijink é s ériink igzságot z ünnepek ün szivét hevítették, z egyén nepét : z u j t várjuk szbdság, z ember Felhrsn m é g egyszer: egyelősége é s hz m g y r o k Istenére es iknk p é l d d ó t e s t v e - küszünk, rbok tovább r i e s s é g e v o l t k már n e m leszünk! ' c i u s i ijúság szbd levegői Szbdságot! m esett, mgyr h o n egére g y r élnikrás eszegeti r b yt, meleget vágyott L e l á n c i t! N e h b o z z u n k! M i n t r o m b o l t börtön k p u i t, i ijk tettreké kilépett ö n á l l ó s á g á n k m e szen álljunk! S z b d s á g o t! Fióküzleteink 938 m á r c i u s (Ngyigmándi-ut 9) i

2 Komárommegyei 2 o l d l 938 Hirln 2 LOWY K o m á r o m i ijú JENŐ köszöntötte est várme BÚTOR gye ujj lispánját intézete nevében ÜZLETE Győr, Gr Tisz István-tér 5 sz 852 ÓT MINDIG CSK JÓT D k ü l ö n b ö z ő községi kép viselőtestületi h t á r o z t o k között eloldott Tt község képvise lőtestületének m é g m u l t é v ő s z é n városrendezi terv kzíte t á r g y á b n h o z o t t htároztát é s utsított z időközben k ö z i g z gtásilg egyesitett T t é s T ó v á r o s egybeépült k ö z s é g e k e l ö l j á r ó s á g á t, z újonnn meg lkuló közös képviselőtestület elé vigye z ügyet é s z e g y e sitett k ö z s é g e k r e kiterjedő v á r o s r e n d e z é s i tervet k é s z í t t e s s e n Örömmel hgyt jóvá k i s g y ű l D ö m ö s k ö z s é g képviselő testületének zon htároztát, m e l l y e l hősi e m l é k o s z l o p é s o r s z á g z á s z l ó elállításánk költ s é g e i r e t megszvz Elutsított kisgyűl d r V Schmidthuer V i l m o s komáromi ügyvéd áltl város k é p v i s e l ő testületének zon htározt e l len benyújtott e l l e b b e z é s é t, mely z állmi tisztviselők izetjvitásávl k p c s o l t b n é s ennek nlógiájár város tisztviselő i n e k illetményeit is r e n d e z n i k í vánt kisgyűl nyugdíjzt Szli V i n c e t h utkprót leányvári rómi k t o l i k u s i s k o l segélyeze tárgyábn hozott képviselőtestületi htározottl k p c s o l t b n elszóllt Lőke K á r o l y elsőházi tg, d r Lepold n tl p r e l á t u s k n o n o k éi> Zsindely Ferenc d r állmtitkár, k i t ő ispán zon l k l o m b ó l kiolyólg, m kir kultuszminiszteri állmtitkári k i n e v e z é s e ó t e l s ő izben jelent m e g é s vett rzt k i s g y ü l é s e n, melegen üdvözölt E l n ö k l ő őispán d r Zsindely Fe renc érdemeiről m e g e m l é k e z v e, további közreműködét kérte vármegyénk jogos igzságos ügyeinek védelmében, m i t z üdvözlért köszönetet mondó d r Zsindely Ferenc k é s z s é g e s e n k i l á t á s b is helyezett k i s g y ü l é s után közigzgtási b i z u i t s á g ülezett Dr med BÁTKY ELEMÉR kozmetiki rendelőjének kzítményei : rckrém, gyógypuder, rctej, rcviz, g y ó g y s z p p n o k, s t b beszerezhetők szküzletekben, vgy post utján : B u d p e s t, V I I I, Üilöi-ut 6 6! b T e l e o n : H stb entes vgy deliktes üzlet nek megelelő teljesen u j berendez, mérlegekkel együttesen jutányos zonnl megvehető C i m kidóhivtlbn árért npilpok megírták n nk idején, Gödöliői Sokgyermekes Szegény Mgyr nyák Országos Szent István F i u o t t h o n á n k növendékei u t r keltek B u d p e s t r e s megjelentek vitéz Endre László est v á r m e g y e u j l i s p á n j előtt m e g y e házán s növendékek egyike, Etlinger J ó z s e lelkes b e s z é d b e n üdvözölte z lispánt npil pok képes-melléklete ényképet is közöli z ü n n e p é l y e s ktusról s eltűnő volt ényképen nézni s o k n g y n ő v é s ü ijk között k i s növendéket, k i eszes állásbn, szép egyenruhájábn m o n d o t t el k ö s z ö n t ő j é t Ez z ijú, Etlinger J ó z s e n é komáromi tizgyermekes ny Józse nevu i volt, k i t z i n tézet vezetősége vlószínűleg s z o r g l m á n á l j ó m g v i s e l e t é nél o g v tlált méltónk rr, h o g y est vármegye lispánját z intézet növendékei nevében köszöntse h i r o l v s á s után eljár t u n k z ijú c s l á d j á n á l, vl mint i l l e t é k e s körökben, érdek lődtünk n e v e z e t t intézet c é l j á ról, m ű k ö d é s é r ő l, h o g y m e g t u d j u k, h o l is nevelődik városunk kis szülöttje, miként került z intézetbe miiyen előmenetelt tnusit É r d e k l ő d é s ü n k r e z l á b b i kt tudtuk m e g íiuotthon kimondottn s z e g é n y é s s o k g y e r m e k e s ( 8 vgy ennél t ö b b ) szülők 4 5 éves iskolánkivüli iúgyermekeit v l lásos, erkölcsös, öneláldozó h z i s s á g b n n e v e l i s z ijút testben é s lélekben m e g e r ő s í t e n i, értelmét, érzelmét é s ü g y e s s é g é t nemzet s z o l g á l t á b állítni kívánj M j d i p r i, háziipri, m e z ő g z d s á g i vgy e g y é b élet pályár s z ü k s é g e s szkismeretek ben tökéletesiti, h o g y m j d n m g y r nemzetnek hsznos, p é l d d ó tgj lehessen Köztudomású, hzánk bn c s e c s e m ő k o r t ó l 2 4 é v e s k o r i g z r r reászoruló gyermekekről vgy /, állm, vgy mgánintézmény utján történik g o n d o s k o d á s T i z e n n é g y évtől z o n b n itlkorúk, k i véve z i s k o l i növendékeket, rendszerint mguk belátás irányítás szerint k e z d i k m e g életüket T e h á t z ijú nevele ettől kortól kezdve nemzeti s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e, láthtólg nem ngy eredményt m u t t Ez neveli hiány k ü l ö n ö s e n szegény é s s o k g y e r m e k e s szü lőknél m u t t k o z i k l e g j o b b n, kik nehéz megélhet követ keztében éppen ejlőd k o r á b n nem s o k, vgy e g y á l tlábn s e m m i időt sem t u d n k g y e r m e k e i k nemzeti nevelére ordítni Ezt hiányt i g y e k s z i k pótolni S o k g y e r m e k e s S z e g é n y M g y r nyák O r s z á g o s Szent István F i u o t t h o n, melynek ve zetősége szegény sokgyermekes csládokból vármegyénként városonként évente egyet-egyet k i e m e l s i/zó m g y r hzis szellemben vló nevelsel nemzet s z o l g l t á b állítj Fiuottlionbn különböző i p r i műhelyek v n n k elállítv, hol t e r m e l n e k vásznt, b ú t o r o kt é s e g y é b c i k k e k e t kzíte nek, m e l y e k e t e l ő s z ö r is s j á t szükségletre, zonelül pedig évente z r r é r d e m e s s z e g é n y s o k g y e r m e k e s szülők leányi k i h á z s i t á s á h o z kelengyéül hsz nálnk el s ezzel j u t l m z z z z intézmény s z ű k ö l k ö d ő mostoh s o r s b n levő sokgyer mekes szegény szülőket F i u o t t h o n b került ijú négy éven át n y e r i p r i vgy egyéb pályár k i k é p z é s t, mjd négy évi nevel után k i h e l y e z i k megelelő állásb Felvtás után ellátják őt ruhávl, szer s z á m m l, némi k é s z p é n z z e l é s kiszemelt állomáshelyig szük s é g e s útiköltséggel e l v t o t t növendék élete végéig évente b i z o n y o s ö s s z e g e t t r t o z i k z intézménynek megtéríteni, m i n t m ű k ö d ő t g d i j t " r e á költött nevelteti k ö l t s é g e k c i m é n í g y lkul k i egy s z o r g l m s, t ö rekvő, soh n e m c s ü g g e d ő, h kell nélkülözni tudó, láztos, de gerinces u j e m b e r t í p u s, z ideálisn g o n d o l k o d n i, krni, c s e l e k e d n i tudó i p r o s é s m u n k á s m g y r éri é l ő m e g t e s t e sítője, z eljövendő boldog ngy M g y r o r s z á g előhrcos Szent István F i u o t t h o n meglkulás évében kérsel o r d u l t lpy Gáspár m kir kormányőtnácsos, polgármes terhez, m e l y b e n v á r o s i t á m o g tás c i m é n évi 25 ö s s z t ö n d i j leizetét kérte s ennek e l l e n é ben egy s o k g y e r m e k e s cslád 4 é v e s i ú g y e r m e k é n e k z i n t é z e t b e vló e l h e l y e z é s é t j á n lott el olgármesterünk s város közönsége megértette értékelni t u d t z i n t é z m é n y lét r e h o z á s á n k ngy s z ü k s é g e s s é g é t s város k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e 935 szept 3 án t r t o t t ülében megszvzott U 3 G évi j n u á r hú -iől k e z d ő d ő l e g n é g y év trtmár évi 25 ö s z t ö n d í j t á m o g t á s t Szent István F i u otthon rzéré s 935 m á r c i u s 4-én p e d i g é d e s t y j vd utirk- oocsátott Etlinger Józse 4 éves cipztnoncot, k i t több s o k g y e r m e k e s cslád i ú g y e r m e k e közül válsztott k i egy b i z o t t s á g Etlinger Józse zót z intézet növendéke s cipz mesterséget tnulj Láttuk s z ü l e i h e z intézett leveleit, él évi minősíti értesítőjét, m e l y ből m e g á l l p í t o t t u k, h o g y E t l i n ger J ó z s e n e m h o z o t t s z é g y e n t szülővárosár, mert z intézet szinjeles t n u l ó j s levelei e l árulják, h o g y megérti elettesei nek intencióit vlóbn köte lességtudó, becsületes, szorgl ms hzivá nevelődik 848 m á r c i u s 5-e d i c s ő e m l é k e z e t é t, m á r c i u s i itlság lelkesedét, mgyr szbd s á g h r c emlékét mgyr nem zet m i n d e n k o r k e g y e l e t t e l őrzi mint nemzetünk újjászületé sének k e z d e t é t, m g y r t á r s d l o m kegyeletes m e g e m l é k e z é s sel m i n d e n k o r m e g ü n n e p e l i Ez é v b e n is méltó keretek között trtunk ünnepségeket szerte z o r s z á g b n m á r c i u s 5ikén K o m á r o m v á r o s is m e g trtj h g y o m á n y o s nemzeti ünnepélyét, m i t h t l m s pl kátokon d t u d t u l város k ö zönségének, egyben elhívássl o r d u l h á z t u l j d o n o s o k h o z, házikt l o b o g ó z z á k e l, Komárombn kedden reg gel 9 ó r k o r z ö s s z e s e g y h á z k templomibn ünnepélyes isten tiszteleteket trtnk Délelőtt él 2 ó r k o r lesz v á r o s h i v tlos hzis ü n n e p s é g e, z iprtestületi s z é k h á z n g y t e r m é b e n, délután é s este p e d i g testületek, z egyesületek intézmények rendeznek ngy szbású 5-iki ünnep ségeket v á r m e g y e k ö z s é g e i b e n is, kivétel nélkül m i n d e n ü t t, t r t n k hsonló lélekemelő ünnepélyeket szbdság évordulóján 5-én lengjen minden házon n e m z e t i l o b o g ó, ngy npon hirdesse, kegyelettel e m l é k e z ü n k m á r c i u s i ijúság izzó lelkesedére áldoztos hz szeretetére, hirdesse messzire mgyr testvéreinknek, Komárom város egz lkos ság szivét m g y r ujjáébred npján i ijnság m i n d e n időkre példát muttó hzszeretette tölti be S c h r i k k e r Sándor i s k o l á j, lsótekerespuszt, up Lepsény, gyümölcsát jtzonos, legjobb minő ségben, díszát, díszcserjét, évelővirá got, rózsát legújbb, legértéke sebb jtákbn szállít Árjegyzéket kívántr díjmentesen küld Ngy beszálló vendéglő mzáros üzle*, mely Kisbéren őútvonlon legorglmsbb helyen htlms srokterületen (084 négyszögöl) e k s z i k, birói árveren án délután 3 órkor komáromi kir járásbíróság te lekkönyvi hivtlábn eldásr keiül RHEUM, köszvény, cúz, ischis, izületi ájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos TÖRKÖLYFÜRDÖJÉBEN * V I I D o h á n y - u 44 O r v o s i elügyelet, Olcsó pusál-árk Ellátás S v bkról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN Ismertetőt küldünk

3 Reormátus presbiteri konerenci Szőnyben G y ő r - K o m á r o m i missziói vló n e v e l é s v o l t délután höz t r t o z ó reormátus e g y ó r á i g trtó t n á c s k o z á s Győry községek (Győr, Bőnyrétlp, E l e m é r elnök zárószvivl ért Bn, Ács, M o c s, S z ő n y, Movéget, m e l y b e n k ö s z ö n e t e t m o n sonmgyróvár, K o m á r o m ) d presott Szőny község vezetőségé b i t e r e i Győry E l e m é r győri l e l nek K u l t ú r h á z átengedéért, kipszior, egyházkerületi őjegyző vlmint szőnyi gyülekezet elnöklete ltt h ó 8-án S z ő n y presbitériumánk konerenci ben trtották ezévi k o n e r e n c i á m e g r e n d e z é s é é r t Végül egyetértő inkt m i n t e g y s z á z ö t v e n p r e s b i m u n k á l k o d á s r buzdítv s z ő ter es s z ö n y i g y ü l e k e z e t s z á n y i e k e t, Isten á l d á s á t kérte z mos tgjánk rzvételével egz k ö z s é g r e Kelemen Bél D e 9 ó r k o r t e m p i o m á c s i lelkipásztor i m á j k ö z ö s bti i s t e n i t i s z t e t e t v o l t, m e l y e n é n e k l é s után rztvevők kivo Csizmdi Károly mgyróvári n u l t k t e r e m b ő l, re lelkipásztor p r é d i k á l t, z egy l e á n y e g y e s ü l e t tgji e b é d h e z te énekkr pedig énekszámok ríthessenek kl szerepeli Trczy Zoltán i g /, e b é d e t szőnyi g y ü l e tnító vezetével i g e n szépen kezet tgji d t á k r é s z t v e v ő k I s i e n i t i s z t e l e t után s z ö nek b ő s é g e s é s kitűnő ebé nyiek pompái kultúrházáb v o dért Sári I m r e k o m á r o m i l e l k i nuil k o n e r e n c i k ö z ö n s é g e s pásztor mondott köszönetet ott kevsel 0 ór után Győry konerencián megjelentek ne Elemér i m á j á v l é s z e g y b e vében u g y szőnyi g y ü l e k e z e t gyűltek énekével kezdetét vette nek, mint z elkzítő sszo«i t i n á c s k o z á s, m e l y n e k o l y n y o k n i k D r Jkus B e n ő k o m á mán három e l ő d á s h n g z o t t e l r o n i p r e s b i t e r p e d i g leánye z elsőt Győry E l e m é r, m á s o g y e s ü l e t tgjit köszöntötte d i k! Frks István műszki t igyelmes kiszolgálásért ár n á c s o s, győri p r e s b i t e r, h r d o z á s é r t Ebéd ltt z egyházi m d i k t z e t e t n i Csukás Zoltán énekkr kedveskedett közön d s á g i k d tnár, mgyr ségnek Trczy Zoltán vezetével óvári p r e s b i t e r t r t o t t z e l ő előd< tt g y ö n y ö r ű d l o k k l d á s o k után m e g b e s z é l é s volt Egy minden tekintetben zokról kérdekről, melyeket szépen sikerült Öss ejövetelről z e l ő d á s o k érintettek z e l ő m e g e l é g e d v e é s b o l d o g n távoz d á s o k célj presbiter! tiszt tk el r é s z t v e v ő k, k i - k i mg ségnek, mint szolgáltnk o t t h o n á b, szivükben zzl r e m e g v i l á g í t á s ennek s z é p m é n y s é g g e l, h o g y z elhintett tisztségnek minél eljesebb m g v k jó g y ü m ö l c s ö k e t t e r e m minél e r e d m é n y e s e b b b e t ö l t é s é r e nek m j d z Isten dicsőségére é s szeretett hzánk jvár s z e n t é v v e l c s o l t o s Szenzáció m k i r osztálysorsjátéknál z uj játéktervet ismét előnyösen megjvították Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhető szerencs esetben jutlom őnyere mény őnyere mény Jelentős eredmény, z első 4 oszt őnyereményeit emelték : i osztály II osztály II o,/t ály IV osztály z oszt sorsjegyek re re re re hivtlos ár i/ =3Vt, 8 i/ = 4, 2 J V4=7, i = 28 z összes hivtlos őárusitóknál tnltos minél előbb rendelni, mert rendelkezre álló sors k rövid idő ltt elkelnek I izeti vn idő z p n h s 9-en kezdődő húzásig v á m kp k ö v e z e t e l e n g e d é s e hét első n p j i b n, hét őn k e d d e n v á r o s u n k b n t r tózkodott Vutkovich Zoltán ke reskedelemügyi minisztériumi o s z t á l y t n á c s o s, kerületi útügyi elügyelő, Mdrász G é z m i n számtiszt kíséretében, v á m k e z e l é s i eljárást t nulmányozzák V i z s g l t u k n e m c s k z d m i n i s z i r á c i ó r t e r j e d t k i, hnem r r is, h o g y v á r o s n k m i l y e n b e v é t e l e i vnnk v á m d i j k b ó l vámkezelt milyen kidá sok t e r h e l i k, b e v é t e l e k e t m i r e ordítják? v á m k e z e l é s n e k ez t nulmányozás termzetesen ö s s z e l ü g g é s b e n v n zzl t e r v vel, h o g y m i n i s z t e r Szent István z E u c h r i s z t i k u s év n gyrányú i d e g e n o r g l m á r vló t e k i n t e t t e l külöldi utók s z á már v á m m e n t e s s é g e t k i v n b i z - " N ő i - é s e h é r n e m ű éri ~ vrrást é s jvítást válllok C M B E L N N kézimunk Klpk üzlet György-ut 5 t o s i t n i z elmrdt bevételekért termeszten miniszter kárpó tolná v á r o s o k t Ezzel vizsgálttl k p csoltbn tehát kiküldöttek m k i r kereskedelemügyi m i nisztérium rzéről zt kíván ságot terjesztették elő, város k ö z ö n s é g e kettős szent évben várhtó i d e g e n o r g l o m r vló tekintettel külöldi utók, utóbuszok motorkerékpárok után évi április hó -től o k t ó b e r hó 3 - i g ne szedjen kövezet vámot lpy Gáspár m kir kormány ő t n á c s o s, p o l g á r m e s t e r kívánságot kzséggel tette mgáévá zzl, h o g y k é r d é s t képviselőtestüle elé ogj terjeszteni, m i v e l ebben kérdben képviselőtestületi k ö z g y ű l é s illetékes h t á r o z n i v i nszedijog ideiglenes elügge^-z'esét polgármesterünk is, vái< s k ö z ö n s é g e is csk b b n z esetben hjthtj végre, h kártlnítási ö s s z e g z e l veszett j ö v e d e l m e t pótolni ogj, mert m i n d e n bevételi csökken t s ú l y o s n y g i z v r t o k o z ht h á z t r t á s u n k m é r l e g é n z O r s z á g o s S t e á n i s é g S z ö v e t k ö z g y ű l é s e z Országos Steáni S z ö vetség K o m á r o m i F i ó k j évi ebruár hó é n trtott vá r o s h á z k i s t n á c s t e r m é b e n évi rendes k ö z g y ű l é s é t Királyi M i k lós g y ó g y s z e r é s z, egyesületi e l n ö k e l n ö k l e t e mellett Elnöki megnyitójábn Ki rályi M i k l ó s g y ó g y s z e r é s z Ste áni S z ö v e t s é g célkitűzeit i s m e r t e t t e m g y r ny é s cse csemővédelem mondott szociális é s e g é s z s é g ü g y i in tézmény, mely embergondo zási rendszerben védi z uj életplántát, minden nem zetnek l e g n g y o b b értékét, h o g y népességet számbelileg mi nőségileg legmgsbb színvo nlr emelje v i l á g h á b o r ú b i z o n y o s n é p e s e d é s i krízist idézett elő születek s z á m á n k r o h á m o s ese s ezzel egyidejűleg c s e c s e m ő h l á l o z á s veszedelmes e m e l k e d é s e htározott b e v t k o zást követel Ennek s z o c i á l i s közeldtnk t e l j e s í t é s é r e l k u l t meg z O r s z á g o s Steáni S z ö vetség, m e l y n e k e g y i k szerve Komáromi Fiókszövetség Vrg I m r e d r vezető or vos sttisztiki számdtokkl látámsztott jelentében i ó k s z ö v e t s é g 937 évi m ű k ö d é séről s z á m o l t be, hngsúlyozt, h o g y védőintézet nem orvosi rendelő m i n t h o g y zt egye sek tévesen hiszik h n e m preventív munkát végző o r v o s i t n á c s d ó, h o l nem betegekkel hnem e g é s z s é g e s n y á k k l csecsemőkkel ogllkoznk, i l letve zok rzére nyújtnk kellő elvilágosítást, z étrendre, t á p l á l k o z á s r, z e g é s z s é g m e g ó v á s á r vontkozón k ö z g y ű l é s z o r v o s i je lent tudomásul vétele után egyhni-ulg hálás köszönetet m o n d o t t s legteljesebb elisme r é s é t ejezte k i Vrg I m r e d r vezető o r v o s n k é s Rechnitzer oldl Vissztérül z útiköltsége, h hngszerszükségletét Mezőgzdsági Kiállítás t r t m ltt MIIQI ZONGORIYIUüIUH G Y Á R B N Budpest, VII, Erzsébet- körut 4 3 ( R o y l ) szerzi b e Különleges árkedvezmények, könnyitett izeti eltételek Mári vezető-védőnőnek ügybuz gó, e r e d m é n y e s munkájuk e l i s m e r é s é ü l Rechnitzer M á r i vezető v é d ő n ő például z 937 év o lymán 2724 látogtást végzett htósági k i j á r á s o k o n, p á r t o g o l tk érdekében történt e l j á r á s o k o n kivül Munkáját s z e r é n y e n, min den eltűn mellőzével leglelkiismeretesebben, kiváló t u d á s s l, hozzáértsel, t p i n t t t l, é s s z o r g l o m m l végzi M i n t é r tesülünk S t e á n i Szövetség vezetősége előterjesztt tesz központnk, Rechnitzer Mári vezető védőnőt ő v é d ő n ő i c i m m e l tüntesse k i pénztári j e l e n t é s e l o g d á s után Záhonyi ldárnét, járásbíróságunk elnökének ritk szociális gondolkodású eleségét t á r s e l n ö k k é válsztott meg közgyűl, k i rövid komáromi t r t ó z k o d á s ltt élénk é r d e k l ő dt tnúsított Steáni S z ö v e t ség m u n k á j iránt s m i n t gyo mi nőegyesület v o l t e l n ö k n ő j e, ngy r á t e r m e t t s é g é v e l, elkzült ségével, tudásávl s tpsztl tivl hívtott tisztség betöl tére Reméljük, h o g y z u j el nöktárs m ű k ö d é s e ngy lendü letet visz t á r s d l o m k ö z ö n y é vel küzdő S t e á n i Szövetség munkájáb Mitudjuk IZES FINOM TRTLMS SÜTEMÉNYBEN: SÜTŐORVN z Osztálysorsjáték lődét igzolj z u j 40 ej já téktervezet, melyből láthtó, h o g y z I I I I I I I V osztálybn ő n y e r e m é n y e k e t elemelték z V - i k osztály ismét szenzációs, mert s z e r e n c s é s esetben p e n g ő nyerhető, j u t l o m őnyeremény z u tán 00000, 70000, 60000, 50000, 40000, 30000, s t b p e n g ő 2 d r b d r b d r b á d r b á 4000, 23 d r b d r b d r b 000 s t b nyeremények Tehát megjvultk nyeri e s é l y e k, mi m i t t te temesen o k o z ó d n i o g z osz t á l y s o r s j á t é k iránti é r d e k l ő d é s z u j játéktervet kzséggel küldik meg mindenkinek z ö s s z e s őárusitók

4 Komárommegyei 4 o l d l E r e d m é n y e s e n m ű k ö d ö t t Hirlp HÍREK Itt élned, hlnod k e l l! Z érem e g y i k elére m u t t t u n k rá k k o r, m i k o r vázoltuk n n k k á r o s voltát, h o g y egzisz tenci nélküli e m b e r e k m kis mértékben j á KomárommegyeiHitelbnkL p u n k mmunkáj á s helyénn ehozzuk r u l hozzá szép é s e r e d m é n y e s K o m á r o m m e g y e i H i t e l b n k Rt, m ű k ö d é s h e z, mely g r n t á l j z városunk e k o m o l y jelentős intézet további ejlődét z g z d s á g i tényezőjének k ö z g y ű igzgtóság legngyobb elisme li meghivóját é s z á r s z á m d á rét ejezte k i z ügyvezető sit r é s z v é n y t á r s s á g igzg igzgtónk kitűnő vezetért t ó s á g h ó 9 - é n trtott m e g s dicsérettel dózott tisztviselői mérlegmegállpitó igzgtósági krnk is ülét, m e l y e n e l i s m e r é s s e l áll Komárommegyei Hitel pították m e g, z intézet z b n k Rt e r e d m é n y e s üzleti mér elmúlt évben is beváltott legét tigy ö r ö m m e l vesszük t u h o z z á űzött r e m é n y e k e t, e r e d d o m á s u l, mert ngy j e l e n t ő s é g g e l ményesen működött s közel bír Komárom vros gzdsági tiszt nyereséget ért e l éleiére z intézet pénzügyi t e b n k vezetét s z o l i d s á g, v é k e n y s é g e n e m csk komá mobilitásr vló t ö r e k v é s j e l r o m i picr h t h t kedvezően, l e m z i, emellett z o n b n kzsé hnem irányító b e o l y á s t kell gesen áll m i n d e n jogos hitel g y k o r o l n i vidék gzdsági igény k i e l é g í t é s é r e É körülményt helyzetére i s K o m á r o m é s k ö r ényesen b i z o n y l t j z tény, nyéke m e z ő g z d s á g i termelét, h o g y z ö s s z e s kihelyezek á l iprát kereskedelmét pénz l o m á n y z előző évvel s z e m ügyileg kötheti s z o r o s b b á v á r o b e n v e l e m e l k e sunkhoz dett z e r e d m é n y e s üzleti m é r mérleg e g y é b dtiból leg biztos l p, h o g y ngy komoly ejlőd bnk pénzintézetünk hivtását teljesít iránti legteljesebb b i z l o m jelei hesse m u t t k o z n k, hiszen betétek ö s s z e g e kereken vel z előző évi rői budpesti Országos Mezőgz r e e m e l k e d e t t dsági Kiállításr Tenyzál ltvásárr kedvezményes utzási Komárommegyei Hitel igzolványok kphtók lpunk bnk M g y r Áltlános H i t e l kidóhivtlábn b n k é r d e k k ö r é b e t r t o z i k Himberger István ügyvezető igzgtó r á s z o l g á l rr b i z l o m r, m e l y Uri, női divt-áruk, nek lpján z intézet ügyveze ktoni cikkek legolcsóbb r tével bizták m e g Z ő s z k beszerzi orrás i képzettsége é s g i l i s tisztviselőh J N L O S Z K Á R kránk lelkiismeretes, buzgó le milyen beözön következményekkel jár városunkr M o s t l á s s u k z i g z s á g p r n c s s z v á r z érem másik o l dlát z t z oldlát, melyik zokt k á r o s h t á s o k t m u t t ják, m i t z izetsel egzisztenciávl, jó rendelkezők okoznk v á r o s gzdsági é l e t é r e, m i k o r itt keresik szik kenyerüket, el izetüket, tekintélyes márom itt ve de nnk rzét elvonják K o gzdsági vérkeringé ből zzl, h o g y idegenben sárolnk, Komárom keserves illéreit polgárink másutt S ollók, / O L I N G borotvák, E N I zsebkek, Győr, őhely, olyik Budpest hov el tőlünk városunk ez két igen sok pénz termzetesen közgzdsági erősö dének rovásár! Ugyncsk pontból tűrhetetlen m e g egyenesen z helyzet, s o k n i t t űznek HF EXRESS állndó ogll horgnyzott é s vörösréz vskereskedben L Ó K kphtók, kenyérke reseti telep h állmi, elitélendő vsúti, á l l á s o kt betöltők ez, élnek távol Komá helytől pénzekből, dókból intézmények l pedig egyenesen h o g y ne ővárosbn, hnem itt, súlyos p é n z e k e t izető vidéki városbn vidéken z doizetők itt i z z d z gzdsági érdekében érem két el mutttuk oldlát, beözönléböl cikkben elhozottk Mindkét eset életnedv zúduló károkt vérelvonás, veszteség uhát Kom r o m r nézve z e l v l e g y e n : h o l v n 6 7 helyiséggel m á j v g y u g - é r e Hungári Vili R - T Tél után jön tvsz, ter mzet is uj ruháb öltözik Ön is vegyen u] ruhát mgánk nálunk W E I N E R ruhházk Komárom T t k e n y é r d ó gzd, ott telepedjen le, ott éljen k e n y e r e t k p ó, zt é l bérbe vennénk vező m u n k á s is! teleon 60 H ezt jelszót Eldó üzlet Komárombn sunkt legorglmsbb rzén egy üzlet eldó B ő v e b b e l kidóhivtlbn Kérje mindenütt Komárommegyei Hírlpot Itt élned h l n o d k e l l ", legngyobb mér tékben Ngyigmándi ut gármesteri h i v t l ltbn már pol helyiségében pnsznpot trt Ezzel most kpcso megemlítjük, országgyűli mromb, Kétszeresen jelen házt 0 ó r k o r képviselőn elsőizben munknélküliek különálló szom v o n t t l érkezik ból v á r o s u n k r Egy viselője, olyó h ó 9 - é n, perckor meg Komárom kár, v á r o s u n k o r s z á g g y ű l é s i k é p 9 én 9 ó r 5 2 csk Komárom Y állmtit tehát K o m á r o m lendüle Y lás- közokttásügyi költi el e g é s z k e r e s e t é t k i k n e k MOSÓÜSTÖK G Ferenc m k i r v l n e v e z t e t é s e ó t h i v t l o s n h ó nk k i D r Zsindely r o s b n, k ö z s é g b e n l k i k, éli életét, k ö l t s é k el zt p é n z t ", m i t i t t zománcozott, Képviselőnk ogdónpj ket, k i á l l m t i t k á r r á történt k i - m e g kellene követelni, HÚSŐRLŐK renc m k i r v l l á s - é s k ö z o k ttásügyi állmtitkár, városunk o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő j e, ezúton kéri v á l s z t ó i t, h o g y k i k ü g y e s bjos d o l g i k b n k é r e l e m m e l o r d u l n k h o z z á, ne l k á s á n k e ressék, mert ott senkinek rendel kezére nem állht, hnem je lentkezzenek h i v t l i helyiségé ben, v l l á s - é s k ö z o k t t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m b n ( H o l d - u t c 6 sz I emelet) kozást é s u g y n k k o r idegen v á klmzottitól kiváló minőségű Országgyűli képviselőnk kérelme D r Zsindely Fe b t o n délelőtt ebből szem nézve szubvencionált konyhkek, költik elismer Miniszteri m k i r honvédelmi miniszter dr Sulcsik L á s z l ó ljegyző nek m g y r királyi honvéd s é g n e k ö n k é n t e s j e l e n t k e z é s lp ján történő kiegzíte terén éveken át k i e j t e t t b u z g ó é s ered ményes tevékenységéért elisme rét ejezte k i el, i d e g e n b e n élik e l romtól, k e n y é r k e r e s e t i vlódi vá zá tért, m e l l y e l á k l y á s - s t ét s i k e r e s l e b o n y o l i t á s á t elő segíteni szives v o l t, elismere j e l é ü l z Olimpii Fáklyás Sín jeit i Em lékérmet" dományozt lelkiismereti vtsszük, kkor szebb elé, mely gulását kérdnek visszük váro gzdsági jövő mindnyájunk boldo eredményezheti Elismer rünknek tlétiki Szövetség elnöksége polgármes terünknek zért szives á r d o - Ko közönsége ünnepélyesen ogdj é s tisztele tére o l y ó órkor dez hó 9 - é n délután 2 ünnepi Ebben z ebédet ren ügyben váro s u n k v e z e t ő s é g e é s z e g y s é g e s párt e l n ö k s é g e j ö v ő hét elében teszi k ö z h i r r é ges első szüké- értesíteket közigzgtási bizott ság üdvözölte Drányi minisz terelnököt v á r m e g y e közigz gtási bizottság m á r c i u s hvi ü l é s é n n p i r e n d előtti e l s z ó lló Lőke Károly elsőházi t g indítványár e l i r t i l g ü d v ö z ö l t e d r Drányi Kálmán miniszterel nököt g y ő r i g y ű l é s e n dott p r o g r m m j á é r t, m e l y n e k sikeres m e g v l ó s í t á s á h o z j ó Isten á l d á s á t kérte É r t e s í t é s E z ú t o n értesítem v á r o s igen tisztelt k ö z ö n s é g é t, helyben állomásozó ktoni lkultokt, hivtlokt, htósá g o k t, e g y e s ü l e t e k e t é s képviselőtestület igen tiszten tg jit, Mgyr Külügyi T á r s s á g olyó h ó 3 - á n délután él 5 óri székház kezdettel ngytermében külügyi délutánt rendez, külügy i tár s s á g két előkelő tgj o g e l ő d á s t t r t n i é s p e d i g d r Eötte- vényi Olivér m k i r u d v r i t nácsos, ny őispán, polgármeste Mgyr város gyors Mgvr Külügyi T á r s s á g ügyvezető t á r s elnöke dr Gömöry-Liml L á s z l ó n y r e n d k követ meg htlmzott miniszter Eöttevényi

5 938 2 Olivér e l ő d á s á n k c i m e : Feje delmek s z ö v e t s é g e i -, j o k hrc, sevizmus n t i b o l s e v i z m u s Gömöry-Liml L á s z l ó é Koronás sszonyok iii " tánr Erre ezúton meghívni z pedig: külpoliti- külügyi vn délu szerencsém érdeklődőket dij n i n c s rcius hó 9 - é n, lpy Be938 Gáspár m k i r k o r m á n y ő t n á c s o s, pol- rmester Tnügyi értekezlet Hriskolelügyelő, tthányi i g z g t ó t n i t ó k ö r zetébe t r t o z ó K o m á r o m é s v i tnitóságál hó Komáromb értekezletre hívt, h o g y j ö v ő tnévi tn g b e o s z t á s e g y s é g e s k i d o l gozását helyes irányb vezesse szkelügyelő másélórás elő dásbn behtón ismertette zokt z lpelveket, melyeket tnyg b e o s z t á s k é s z í t é s é n é l!t kell t r t n i z é r t é kes elődást k o m o l y m e g b e s z é -vette g y ű l é s, mely 3 órkor k e z d ő d ö t t, él 6 ó r k o r ért véget mth R e z s ő áll Istentisztelet Jézus Szive p l é b á n i templombn m á r c i u s 5 é n J é z u s S/ive p l é b á n i t e m p l o m b n m á r c i u s 5 én délelőtt 9 órkor hivtlos ünnepi s z e n t m i s e lesz Műsoros kulturelődás Kt K ö r b e n Ktolikus Kor í hó 3 - á n délelőtt ngy m i s e után m ű s o r o s n g y b ö j t i k u l t u r e l ő d á s t rendez K t o l i k u s K ö r n g y t e r m é b e n Ei dást trt Hor váth D é n e s tábori őlelkz n é m e t o r s z á g i vllási v i s z o n y o k r ó l M á r c i u s 5 e K t o l i k u s K ö r b e n K t o l i k u s K ö r é s / Ijúsági E g y e s ü l e t m á r c i u s 5-én eáte 8 ó r k o r m ű s o r o s hzis ü n n e p s é g e t rendez Komáromi Levente E g y e s ü l e t ö n k é p z ő k ö r e hó 5-én k e d d e n délután 6-óri /detttrl levente o t t h o n n g y t e r m é b e n, m á r c i u s 5 ének m e g ünneplére, műsoros délutánt rendez, m e l y r e ezúton is hzis szeretettel, m i n d e n k i t meghív dezőség Belépődíj nincs FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Miklós-u M á r c i u s 2 én s z o m b t o n, 4 7 é s i 2 9 ó r k o r Csk egy n p o n \ m á s o d i k sszony rngú k i e g é s z í t é s Március 3-án, vsárnp & r * 4, 4 T é s 2 9 ó r k o r Március 5-én, kedden K 4, l #7 é s 2 9 ó r k o r lu rossz népszínmű Mgyr világhirdó Március 0-én c s ü t ö r t ö k ö n 3, l-'ö é s M 9 ó r k o r z o r g o n v i r á g z á s elődás vége i! 2 l l - k o r 2-es e z r e d e m i é kmü lp jvár Ngyigmándi Re É n e k k r, z áltl rende zett r s n g i m ű s o r o s e s t é l y n e k tiszt j ö v e d e l m é b ő l v o l t 2-es k ö z ö s g y e e z r e d e m l é k m ü lp j v á r 2 - t d o m á n y o z o t t nemes d d m á n y é r t ezúton is h á lás k ö s z ö n e t e t m o n d z e m l é k m ű b i z o t t s á g n e v é b e n thó G y u l i g z g t ó, l p s z e r k e s z t ő, 2-es bjtársi szövetség komáromi cso port elnöke Gyászhír Tl-Tóváros községek társdlmánk osztt ln rztvételével helyezték ö r ö k nyuglomr m á r c i u s hó 6-án T ó v á r o s o n, vármegyénk legősibb törzsökös nemzetsége egyik köztiszteletben álló t g j á t : ne mes szilsi lki áz mány G y u l n y állmi tnító, k ö z s é g i képviselőtestületi tgot, tti re egyház p r e s b i t e r é t m e g b o l d o g u l t izzó mgyr ér zű, kiváló k é p e s s é g ű tgj v o l t mgyr tnítói k r n k, Tt T ó v á r o s vllási életében, k u l turális é s p o l i t i k i mozglmi bn á l l n d ó n vezető szerepet v i t t Hlálát özvegye, g y e r m e k e i kiterjedt előkelő rokonság gyászolj Bjtársi összejövetel v o l t cs é s k i r 2-ik g y e B j t írsi S z ö v e t s é g k o m á r o m i cso p o r t j hó 2 én este 8 óri kezdettel trtj Ry-éle ven d é g l ő b e n bjtársi ö s s z e j ö v e t e l é t Z összejövetelen bjtársk megjelene ngyon ontos, m i vel z ez évben elállítndó ez r e d e m l é k m ü k é r d é s e is m e g b e szélre kerül Legyünk o t t m i n d n n y i n, erre kéri b j t á r s k t csoport elnöke Felhívás Megszállott T e r ü l e t e k e n R b s á g o t Szenvedet tek M E R S Z, elkéri m i n d z o k t b u d p e s t i vidéki bjtárs kt, k i k z elszkított terüle teken r b s á g o t szenvedtek, h o g y lkcímüket jelentsek be, Bud pest, V, S z b d s á g t é r 6 c í m r e (Júniusi Bjtársk Szövetsége) K ö z g y ű l é s Komáromi Máv l k l m z o t t k Ö n s e g é l y z ő E g y e s ü l e t e olyó év m á r c i u s hó 20 án délelőtt ó r k o r K o máromi Társskör ngytermében trtj X V I évi r e n d e s közgyű lét, m e l y r e tgokt ezúton is m e g h í v j z e l n ö k s é g H á z i s s z o n y o k! N e m ke rül p é n z b e, mégis legjobb tztrecepteket megkpj, h még m kéri L)r világhírű ényképes Oetker-éle receptkönyvet melyet b á r k i n e k i n g y e n megküld g y á r : Dr Oetker B u d p e s t, V I I I, C o n t i utc 25 Tvszi álltvizsgált s z o k á s o s tvszi álltvizsgált K o m á r o m b n év m á r c i u s 6 - á n délelőtt 8 ó r k o r lesz p i c t é ren m e g t r t v vármegye álltkivitele z e l m ú l t h ó b n álltkivitelünk volt usztriáb 20 d r b v á g ó mrh, 340 drb vágósert, C s e h s z l o v á k i á b 42 d r b vágó s e r t é s, J u g o s z l á v i á b d r b hsz nálti ló, N é m e t o r s z á g b 0 d r b v á g ó m r h S v á j c b 20 d r b vágómrh Herczeg Ferenc z Uj Idők k é p e s s z é p i r o d l m i h e t i l p j á b n m g y r írók írásit k ö z l i k rendkívüli népszerű h e t i l p b n megtlál m i n d e n t z o l v s ó D í j t l n m u t t v á n y s z á m o t küld kidóhivtl Budpest, V I, n d r á s s y u t 6 Hzis ünnepség Ko márom szb k i r m e g y e i v á r o s k ö z ö n s é g e nemzeti ü n n e p ü n k ö n, 5-én délelőtt él 2 ó r k o r z iprtestületi székház n g y t e r m é b e n Hzis ünnep séget rendez z ü n n e p s é g s o r r e n d j e : E r k e l F :,,Himnusz énekli Szent Imre Dlkör 2 etői S : Nemzeti d l " szvlj Mohácsy Ljos színművz 3 Egressy B : S z ó z t " énekli Szent Imre Dlkör 4 Ünnepi be szédet m o n d Sári I m r e re l e l k é s z 5 H i m m e l F : Im cst előtt" pi M o l n á r K : E r d é l y o r s z á g b n " énekli Szent Imre Dlkör 6 K o c s i s L á s z l ó : c s o n k s z i v " e ő d j etrás n t l tisztviselő 7 Szbdos: H i s z e k e g y " énekli Szent Imre Dlkör z énekeket vezényli oór István r k o k i e g y h kr ngy F e l k é r j ü k v á r o s igen tisztelt p o l g á r s á g á t, h o g y ngy nemzeti ünnepünk npján h á z i kt nemzeti zászlókkl lobogóz zák el s z ü n n e p s é g ényének e m e l é s e Céljából z iprtestületi székház ngytermében megtr t n d ó ü n n e p s é g e n minél n g y o b b számbn megjelenni szívesked jenek vármegye álltegz s é g ü g y e törvényhtósági m kir álltorvos jelente szerint / elmúlt h ó n p b n ertőző á l ltbetegségek közül rühösség urlkodott 2 községben, sert pestis 2 k ö z s é g b e n s e r t é s o r bánc k ö z s é g b e n Ismeretterjeszt Bnán l e g u t ó b b i népmüvelödi e l ő d á s o k során Bn községben á z m á n y é t e r r ő l trtott elő dást Ngy Ferenc p l é b á n o s E l b e s z é l ő órát t r t o t t Czére Z s i g mond tnító, szépen szvlt Szili J á n o s k ö z ö n s é g é n e k é vel ért véget s z é p műsor Tlálttott Február hó 2 - é n beszolgáltttk egy pénz tárcát pénzzel együtt Igzolt t u l j d o n o s h i v t l o s ó r á k ltt átveheti k o m á r o m i m kir rendőrkpitányságon S O R T KFC-Györi 3-3 I I ker SC (2-0) G y ő r ö t t z E T O pályán olyl le z izglms, kemény m é r k ő z é s, m e l y e n ismét b j n o k i p o n t o t szerzett K F C kiváló ormábn levő B o g n á r b o k s é r ü l é s e mitt nem szerepelhetett s helyette még m i n d i g é r t é k e s Németh játszott z e g y s é g e s e n s igen s z é pen játszó K F C lendületes tá m d á s i t már 4 ik percben siker koronázt, mennyiben Kovács bedását intér hálób (utlt E g y s z e r - e g y s z e r győriek is e l n y o m u l n k Streb k p u j á i g, de védelem helyén v n R d i c s ngy lövét csk s z ö g l e t r e m e n t i győri k p u s, m j d ugyncsk Rdics elől k i utássl ment 35 ik p e r c b e n Lengyel I I l b d j á t győri k p u s in tér elé öklözi, k i gyönyörű lö vsel küldi b l első s r o k b K F C vn támdásbn s éppen szögletrugáslioz j u t, m i kor vége élidőnek k o m á r o m i s z u r k o l ó k már Hozz mgávl z lnti szelvényt Budpestre, hol Áruházunkbn kitűnő minő ségű árukkl legolcsóbb árkkl várjuk szives látogtását Szövetkezeti b o l t Áruház H N G Y kötelékében Rákóczi-út 36 ( Rókussl szem ben) Szelvény 4 9 melynek ellenében d i j t n u I szolgálunk el büénkben kóstolóul egy pár te-virslit Mezőgzdsági Kiállítás T e nyzálltvásár ideje ltt tól 28-ig (Személyenként csk e 4y s/e'vényt ogdunk el!) : Kérje most megjelent Árjegyzékünket! képes Tvszi szép g y ő z e l e m esélyeit ltol g t j á k, sjnos z o n b n, röviddel k e z d é s után győriek két s z e r e n c s é s gólll kiegyenlítenek vártln helyzet m e g z vrj K F C - t, míg győriek ellelkesednek E r ő s e n s z o r o n g t j á k Kutiékt, m é g i s Rdics kp j ó lbdát, elut vele s szép l p o s lövsel kpuáról pttntj hálób Csk 2-ik percben v gyunk, m i k o r győriek Dió szegi révén i s m é t egyenlítenek Most KFC minth viszszesett v o l n, csk z e r e d m é n y t igyekszik t r t n i edezetek t ú l s á g o s n hátrhúzódnk s t á m d á s o k csk szórványosk B á r mindkét élnek kd gólhelyzete, z e r e d m é n y már nem változik mérkőz, m i n den árnyoldlától eltekintve s z é p teljesítmény volt S z o m b t h e l y i FC cs ptávl játszik bjnoki mér kőzt v s á r n p d u 3 ó r k o r KFC szombthelyiek ár Hldás volt játékosávl mege r ő s ö d v e állnk k i K F C cs pt következő : H j n l K u t h y L o v á s z v Hvsi, G á b r i s, N g y R d i c s, Vrg, i n t é r, Len gyel, Kovács Bizunk benne, KFC nemcsk veretlen ségét ogj megőrizni, de szép győzelemmel leglább 9-ik helyre lép e l ő v i d é k i l e g j o b b k ö z ö t t nyugtról K o n e c s n i ( T S C ), S z k á l y ( S z F C ), Németh (TSC) Lengyel KFC kpott he lyet, t r t l é k c s p t b n szere pel K ö m i v e s ( S V S E ) S o p r o n i II (SFC) V i z s g á l t i n d u l t egy g y e r m e k h l á l o z á s i ü g y b e n t tbányi kórházbn mndul operációt h j t o t t k végre Nádori Év 8 éves k i s l á n y o n, ki z o p e r á c i ó után egyre r o s s z b b u l lett, m j d h i r t e l e n meghlt h i r t e l e n hlálesetet jelentették győri ü g y é s z s é g n e k, mely indít ványozt b o n c o l á s elrendelé sét v i z s g á l ó b í r ó erre elren delte b o n c o l á s t, m e g á l l p í t h s s á k hlál okát zt, t e r h e l - e v l k i t elelősség kislány hlál m i t t

6 M e g h í v ó K o m á r o m m e g y e i Hitelbnk Rzvénytársság 938 hó 22-én délután 4 órkor trtj üzleti helyiségében Komárombn X V évi rendes közgyűlét, melyre rzvényesek tisztelettel meghívtnk közgyűl tárgy: z i g z g t ó s á g j e l e n t é s e z 937 üzletévről e l ü g y e l ő b i z o t t s á g jelente z 937 üzletévről z 937 d e c e m b e r 3 - i m é r l e g - é s e r e d m é n y s z á m l e l ő t e r j e s z t é s e é s m e g á l l p í t á s Htározthoztl n y e r e s é g e l o s z t á s, z igzgtóság é s e l ü g y e l ő b i z o t t s á g tiszteletdijánk m e g á l l p í t á s, v l m i n t z i g z g t ó s á g n k elügyelöbizottságnk d n d ó elmentvény t á r g y á b n 5 z l p s z b á l y o k i n k m ó d o s í t á s, é s p e d i g o k styláris m ó d o sítás, k ö z g y ű l é s h t á s k ö r é n e k u j b b m e g á l l p í t á s, közgyűli i n d í t v á n y o k b e n y ú j t á s i i d e j é n e k m e g h t á r o z á s, z igz g t ó s á g é s e l ü g y e l ő b i z o t t s á g t g l é t s z á m á n k leszállítás, z i g z g t ó s á g e l ü g y e l ő b i z o t t s á g ü l é s e i n e k h t á r o z t k é p e s s é g e, n y e r e s é g megállpításánk m ó d o z t é s n y e r e s é g e l o s z t á s á n k m ó d o s í t á s 6 Esetleges indítványok z igzgtóság 938 m á r c i u s 9 J e g y z e t : Szvzti j o g g l l p s z b á l y i n k 6-ik - é r t e l m é b e n csk z r é s z v é n y e s b í r, k i rzvényeit z o k s z e l v é n y e i v e l nppl közgyűl előtt p é n z t á r u n k n á l, vgy M g y r Áltlános H i t e l b n k n á l, illetve nnk v l m e l y i k iókjánál együtt 3 igzolójegy ellenében letétbe helyezte Mérleg-száml VGYON 937 december 3 t TEHER i * éntárkzlet: kzpénz énzintézeteknél követelek: Váltó tárc : elhelyezett jelzálogedezettel értékppiríedezettel személyi hitelek dósok : jelzálogedezettel értékppiríedezettel személyi hitelek Értékppírok : tőzsdén jegyzett é r t é k p p í r o k e g y é b értékppírok! jótékonylp Csermák Hugó segélylp II Z tisztviselői Betétek : _ előhoztl 936 évről olyó évi n y e r e s é g II Visszleszámitolt váltók : Fel nem vett osztlék : Különéle psszívák : Kezességek ellsz 7000 Nyereség: á t h o z t 936 évről olyó évi n y e r e s é g könyvelért: H i m b e r g e r István s k ügyv igzgtó I G Z G T Ó S Á G tláltuk 937 december NYERESÉG Nyereség előhozt 936 évről : Bevételezett kmtok: Jutlékok egyéb nyeresé gek : _ K o m á r o m, 937 d e c e m b e r h ó 3 - i k n p j á n Z I G Z G T Ó S Á G Ezen eredmény-számlái elülviísgáltuk é s m i n d e n t é t e l é b e n helyesnek d e c e m b e r hó 3 - i k n p j á n Eredmény-száml : 3890 F E L Ü G Y E L Ö B I Z O T T S Á G Kiizetett kmtok: Személyzeti kidások: Üzleti költségek: dók illetékek: Vesztesség követeleken Nyereség : 2800 Ezen m é r l e g - s z á m l á t elülvizsgáltuk m i n d e n tételében helyesnek VESZTESÉG tkrékbetét olyószámlbetét Ingtlnok: Berendez: Különéle ktívák : Kezességi dósok: 7000 i lptőke: Trtléklp lpok : tláltuk könyvelért : H i m b e r g e r István s k ügyv igzgtó F E L Ü G Y E L Ö B I Z O T T S Á G N y o m t o t t H c k e r D e z s ő könyvnyomdájábn K o m á r o m, N g y i g m á n d i - u 23 F e l e l ő s k i d ó : Hcker Dezső

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o f "; é v f 0 l. y m. 2 3 ; s z á m r 20 fillér. - ELŐFIZETÉSI E g é s z évre 10 P. 5 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Egyes szin ár Megjelenik minden 20 fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése.

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése. VII. évfolym 20. s z i n ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 Megjelenik P. r 20 f i l l é r. ÁR SZERKESZTŐSÉG I Negyedévié Egyes szám ár minden Komárom, 250 P, 20 fi 11 PTHÓ G Y U L GÁSPÁR. C s ö n d e s j

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: maromnak. N a g y m u l t ú házíezre dének bajtársai adnak találkozót

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: maromnak. N a g y m u l t ú házíezre dének bajtársai adnak találkozót \ V. é v f o l y m 37. s z á m ELŐFIZETÉSI Egész é v r e Félévre 10 P. 5 P. Ar 20 fillér Komárom, ÁR : Negyedévre Egyes s z á m r 1933. s z e p t e m b e r 16. SZERKESZTŐSÉG 2'äO P. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

űriember, e m b e r s z e r e t ő, j ó i n d u latú, kiváló főnök, a k i m e g b o csájtó é s m e g é r t ő, de vele van

űriember, e m b e r s z e r e t ő, j ó i n d u latú, kiváló főnök, a k i m e g b o csájtó é s m e g é r t ő, de vele van H. é v f 0 y m s z á r 20 fillér. m, 1930. július 12. 3 ELŐFIZETÉSI Egz Félévre évre 10 P. ő P. Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 250 P. 20 fül. Felelős, Igmándi-ut szerkesztő:

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink : IX. é v f o l y m 30. s z á m. r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. E L Ő F I Z E T É S I R E g é s z évre Félévre 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2 5 0 P.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Ára 20 fillér. Felelős szerkesztő: forradalmak hoznak-e majd valamit is az emberiságnek, ami az életet k ö n n y e b b é te

Ára 20 fillér. Felelős szerkesztő: forradalmak hoznak-e majd valamit is az emberiságnek, ami az életet k ö n n y e b b é te ML é v f o l y m 17. szám ELŐFZETÉS tigesz évre Félév re 10 P. 5 P. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden Kérdek. A történelem tnúság szerint nem múlhtott cl egyetlen korszk sem nél kül, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A Szociális Misszió Társulat kérelme a város közönségéhez.

A Szociális Misszió Társulat kérelme a város közönségéhez. ÍV. é v f o l y m 9. szám A r 20 fillér. jter. id- ELŐFIZETÉSI 52 évre : élévre 10 P. 5 F. SZERKESZTŐSÉG AR : Negyedévre _> >

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Kegyeletes ünnepségek. a hősi halottak emlékezetére

Kegyeletes ünnepségek. a hősi halottak emlékezetére Vih évfolym 22. szm r 20 fillér. Komárom, 1935. június 1 ELŐFIZETÉSI ÁR Egész évre 10 P. Negyedévre 250 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fill. Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

F a b i n y i T i h a m é r dr. vel az énekkar kitűnő számai zárták be. A képviselőtestületi közgyűlés után a miniszterek a. pénzügyminiszternek

F a b i n y i T i h a m é r dr. vel az énekkar kitűnő számai zárták be. A képviselőtestületi közgyűlés után a miniszterek a. pénzügyminiszternek VII. évfolym 48. szám. A r 20 f i l l é r. ELŐFIZETÉSI ÁR Egész é v r e Félévre 10 P. 5 P. Megjelenik 250 P. Egyes szm á r 20 f i l l. szomor /etet sok m i n d e n f é l e bj megnehezíti. A b b n z időben,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

20 fillér. g á r m e s t e r elnöklésével. téseket tette : m á j u s hó 2 - á n ü n n e p é l y e s ke retek között leplezték le, mely

20 fillér. g á r m e s t e r elnöklésével. téseket tette : m á j u s hó 2 - á n ü n n e p é l y e s ke retek között leplezték le, mely 2, IX. é v f o l y m 28. szm r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 10. o *4S ELŐFIZETÉSI Egz évre ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szm Felévre Megjelenik minden törvényjvslt, melyre v i lágháború

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Kihisznekik? Huszár Aladár dr. főispán ünneplése győri beiktatása alkalmával. Hirdetések árai díjszabás szerint.

Kihisznekik? Huszár Aladár dr. főispán ünneplése győri beiktatása alkalmával. Hirdetések árai díjszabás szerint. . évfolym lü. Á r 20 szám fillér. Komárom, ELŐFIZETÉSI ÁR : évre Félévre 10 P. 2*50 P. Felelős szerkesztő: 5 P. Egyes szám ár 20 íill. Megjelenik minden szombton. PATHÓ G U L A Mindenesetre ngyon itos

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Á r a 20 f i l l é r. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 f i l l é r. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 4. szám ELŐFZETÉS tgesz évre 0 P. 5 P. Félévre Á r 20 f i l l é r. T Á R C 20 íül. Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, gmándi-ut rv. R á k ó c z i G y ö r g y fejedelem m i n d e n e v o

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben