PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r."

Átírás

1 X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut vármegye állmtitkári 4 tárgysorozt keretében kisgyűl j v s o l t törvény htósági bizottságnk i j Re viczky István tti ő s z o l g b í r ó r é s z é r e s z e m é l y i pótlék m e g állpítását T ö b b k o m á r o m i é s e s z t e r g o m i htározt k p csán elutsított kisgyűl Kbvics J á n o s é s társi eszter gomi l k o s o k zon e l l e b b e z é s é t, mely etz T e s t v é r e k g é p g y á r é s vsöntöde Rt ingtlnvételi jánlt t á r g y á b n h o z o t t k é p v i selőtestületi htározt ellen i r á nyult k i s g y ű l é s tgji között ngy m e g ü t k ö z é s t keltett Zvillinger Ferenc d r e s z t e r g o m i ügyvédnek zon ellebbeze, melyet Schlkház Ferenc ő i n téző m k i r g z d s á g i tná csossá történi kinevezét t u d o másul vevő képviselő testületi htározt e l l e n, illetve bejelentett e l l e b b e z é s t hivtlból Csk nieöbiziiió, kiváló iiinoséöü íül árusilunk! T Ú L I mm Kálvári u t c 24 b l k l m á b ó l jóváhgyt k i s illetményeinek rendezét visszutsító p o l g á r m e s t e r i v é g z ellen dott b e kisgyüli t g o k élénk helyesle mellett ejtette k i vitéz Szívós Wldvogel Józse ellebbez lptln s á g á t é s i m m o r á l i s voltát M e rőben s z o k t l n tény, h o g y v l k i z állmői kinevezeket bírált tárgyává tegye, mert m i n den mgyr embernek legele mibb k ö t e l e s s é g e, l t t vlói hódolttl é s őszinte ö r ö m mel vegye tudomásul legm gsbb e l h t á i o z á s o k t, erre v o ntkozó leirtot kritizálni n e m illik nem szbd E s z t e r g o m városnk kór házi tisztviselők i l l e t m é n y r e n d e ze é s tisztviselők i zetrendeze, Komárom város nk s z e g é n y h á z céljár s z o l gáló helyiség bérbevétele, t e nyzbikák beszerze, köz pénzek g y ü m ö l c s ö z ő elhelyeze tárgyábn h o z o t t htároztit kisgyűl j ó v á h g y t, László I s t ván e s z t e r g o m i t n á c s o s nk h i v t á s o s tűzoltó-prncs n o k k á történt megválsztását t u d o m á s u l vette, ellenben E s z t e r gom város képviselőtestületének géperejű b é r k o c s i k viteldijánk leszállítás tárgyábn h o z o t t h tároztát eloldott, különös t e k i n t e t t e l z o n tényre, i d ő közben Budpesten bértxi viteldiját elemelték é s b e n z i n á r k is e m e l k e d t e k Fióküzleteink vidéken: 2 sz Kisbér 9 sz Bábolnpuszt 0 sz Gönyü Gró N á d s d y u t c K o l o z s v á r i u t c 3 Komárom 7 Fehérváriéit! 22 8 K o s s u t h L j o s - u t c elutsításávl Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyüle m á r c i u s h ó 8 - á n t r t o t t rendes h v i ülét d r Rdocsy László őispán e l n ö k l e t e ltt Esztergombn vármegyeház kistnácstermében kisgyűl t á r g y s o r o z t á t, mely 59 p o n t ból állott, Závodi l b i n d r v á r megyei őjegyző, vitéz Zsig J á n o s d r vármegyei Il-od ő j e g y z ő, Vizváry V i k t o r v á r m e g y e i ljegyző, Ghyczy István d r v m közig g y k ismertették DUNK! vissz hvi üle S c h m i d t - gyűl tisztviselők szerint m e l e g e nköszöntöttedrzsindelyferencet k i n e v e z é s e huer d r ellebbezének VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T Minden üzletünkben egységesek árink! k i s g y ü l é s e vármegye kisgyülének F E L S Ö D U N Á N sz B r o s s tit 27 3 V V e u n e s 4 Győrött Teleon 6 Hirdetek ári d í j s z b á s GYUL 60 FOGYSZTÁSI É ; ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET? ES K I D Ó H I V T L : K o m á r o m, I g m á n d i - u t 23 szombhu, zejére E szülte vezéreket, szenvedélyes ijkt, névtelen ktonákt, nemzeti élet tvszánk virágit, k i k n e k csk h Szbdságot! sejtelmes tvszilálszellő vérrózsáj j u t o t t hrmtos üdeségével, re Mgyros büszkeséggel ményt ksztó m e l e g s é g é tekintünk vissz i vel újr ránk köszönt, h i r ngy tettekre, népi milliók deti termzet m e g ú j h o lelkében elorrósodott v á dását, újjászületét, virá g y k o z á s, hegyeket meg g o t ksztó i élet mozdító h i t é s lelkesed megjöttét erejére, z elért eredmé M o s o l y D)i m e g z r nyekre Nézzük m u l t d i csőségét cunkt Emlékezünk Régen v o l t z idő, szbdsághősök e m eled vstg rétegeit iékének bűvköréből szo rkt már le zót D e morú könnyes szemmel mi emlékezünk M g y r é l e ébredünk Hiáb zeng s z i tünk h i d e g, mostoh tv vünk háldlt i szábn m i levett klppl ngy teltekért, kereszt i t t állunk ngy e m áll, gyászátyol tkrj n e m léke előtt Ünnepeljük zetünk loh< >góját Ünneplé nemzet é b r e d é s é t, é l e t é r z é sünk nem lehet d i d l m i sének megújulását, t e t t r e énektől zengő örömmámo kzségét, élnikrásánk ros ölelkez, mikor h megnyilvánulását, m i n d e n t zánk teste megtépve, m e g hzáért d ó szertelen á l d o csonkítv, szbditásr v á ztkzségét, életet eláldozó, rón néz elénk uj életet támsztó honsze i dicső péld relmét intő, buzditó s z ó nekünk, 848 m á r c i u s 5 cselekvt sürgető prn C s o d á l t o s m á r c i u s v o l t csolt i szellő Uj útr terelte ezeréves m o s t újr z e n g i : N e m n y u g nemzetünk életét szent szunk t r i n o n i szeiinyíolteszmények, m e l y e k ngy b n, hisszük mgyr örök npok ijink é s ériink igzságot z ünnepek ün szivét hevítették, z egyén nepét : z u j t várjuk szbdság, z ember Felhrsn m é g egyszer: egyelősége é s hz m g y r o k Istenére es iknk p é l d d ó t e s t v e - küszünk, rbok tovább r i e s s é g e v o l t k már n e m leszünk! ' c i u s i ijúság szbd levegői Szbdságot! m esett, mgyr h o n egére g y r élnikrás eszegeti r b yt, meleget vágyott L e l á n c i t! N e h b o z z u n k! M i n t r o m b o l t börtön k p u i t, i ijk tettreké kilépett ö n á l l ó s á g á n k m e szen álljunk! S z b d s á g o t! Fióküzleteink 938 m á r c i u s (Ngyigmándi-ut 9) i

2 Komárommegyei 2 o l d l 938 Hirln 2 LOWY K o m á r o m i ijú JENŐ köszöntötte est várme BÚTOR gye ujj lispánját intézete nevében ÜZLETE Győr, Gr Tisz István-tér 5 sz 852 ÓT MINDIG CSK JÓT D k ü l ö n b ö z ő községi kép viselőtestületi h t á r o z t o k között eloldott Tt község képvise lőtestületének m é g m u l t é v ő s z é n városrendezi terv kzíte t á r g y á b n h o z o t t htároztát é s utsított z időközben k ö z i g z gtásilg egyesitett T t é s T ó v á r o s egybeépült k ö z s é g e k e l ö l j á r ó s á g á t, z újonnn meg lkuló közös képviselőtestület elé vigye z ügyet é s z e g y e sitett k ö z s é g e k r e kiterjedő v á r o s r e n d e z é s i tervet k é s z í t t e s s e n Örömmel hgyt jóvá k i s g y ű l D ö m ö s k ö z s é g képviselő testületének zon htároztát, m e l l y e l hősi e m l é k o s z l o p é s o r s z á g z á s z l ó elállításánk költ s é g e i r e t megszvz Elutsított kisgyűl d r V Schmidthuer V i l m o s komáromi ügyvéd áltl város k é p v i s e l ő testületének zon htározt e l len benyújtott e l l e b b e z é s é t, mely z állmi tisztviselők izetjvitásávl k p c s o l t b n é s ennek nlógiájár város tisztviselő i n e k illetményeit is r e n d e z n i k í vánt kisgyűl nyugdíjzt Szli V i n c e t h utkprót leányvári rómi k t o l i k u s i s k o l segélyeze tárgyábn hozott képviselőtestületi htározottl k p c s o l t b n elszóllt Lőke K á r o l y elsőházi tg, d r Lepold n tl p r e l á t u s k n o n o k éi> Zsindely Ferenc d r állmtitkár, k i t ő ispán zon l k l o m b ó l kiolyólg, m kir kultuszminiszteri állmtitkári k i n e v e z é s e ó t e l s ő izben jelent m e g é s vett rzt k i s g y ü l é s e n, melegen üdvözölt E l n ö k l ő őispán d r Zsindely Fe renc érdemeiről m e g e m l é k e z v e, további közreműködét kérte vármegyénk jogos igzságos ügyeinek védelmében, m i t z üdvözlért köszönetet mondó d r Zsindely Ferenc k é s z s é g e s e n k i l á t á s b is helyezett k i s g y ü l é s után közigzgtási b i z u i t s á g ülezett Dr med BÁTKY ELEMÉR kozmetiki rendelőjének kzítményei : rckrém, gyógypuder, rctej, rcviz, g y ó g y s z p p n o k, s t b beszerezhetők szküzletekben, vgy post utján : B u d p e s t, V I I I, Üilöi-ut 6 6! b T e l e o n : H stb entes vgy deliktes üzlet nek megelelő teljesen u j berendez, mérlegekkel együttesen jutányos zonnl megvehető C i m kidóhivtlbn árért npilpok megírták n nk idején, Gödöliői Sokgyermekes Szegény Mgyr nyák Országos Szent István F i u o t t h o n á n k növendékei u t r keltek B u d p e s t r e s megjelentek vitéz Endre László est v á r m e g y e u j l i s p á n j előtt m e g y e házán s növendékek egyike, Etlinger J ó z s e lelkes b e s z é d b e n üdvözölte z lispánt npil pok képes-melléklete ényképet is közöli z ü n n e p é l y e s ktusról s eltűnő volt ényképen nézni s o k n g y n ő v é s ü ijk között k i s növendéket, k i eszes állásbn, szép egyenruhájábn m o n d o t t el k ö s z ö n t ő j é t Ez z ijú, Etlinger J ó z s e n é komáromi tizgyermekes ny Józse nevu i volt, k i t z i n tézet vezetősége vlószínűleg s z o r g l m á n á l j ó m g v i s e l e t é nél o g v tlált méltónk rr, h o g y est vármegye lispánját z intézet növendékei nevében köszöntse h i r o l v s á s után eljár t u n k z ijú c s l á d j á n á l, vl mint i l l e t é k e s körökben, érdek lődtünk n e v e z e t t intézet c é l j á ról, m ű k ö d é s é r ő l, h o g y m e g t u d j u k, h o l is nevelődik városunk kis szülöttje, miként került z intézetbe miiyen előmenetelt tnusit É r d e k l ő d é s ü n k r e z l á b b i kt tudtuk m e g íiuotthon kimondottn s z e g é n y é s s o k g y e r m e k e s ( 8 vgy ennél t ö b b ) szülők 4 5 éves iskolánkivüli iúgyermekeit v l lásos, erkölcsös, öneláldozó h z i s s á g b n n e v e l i s z ijút testben é s lélekben m e g e r ő s í t e n i, értelmét, érzelmét é s ü g y e s s é g é t nemzet s z o l g á l t á b állítni kívánj M j d i p r i, háziipri, m e z ő g z d s á g i vgy e g y é b élet pályár s z ü k s é g e s szkismeretek ben tökéletesiti, h o g y m j d n m g y r nemzetnek hsznos, p é l d d ó tgj lehessen Köztudomású, hzánk bn c s e c s e m ő k o r t ó l 2 4 é v e s k o r i g z r r reászoruló gyermekekről vgy /, állm, vgy mgánintézmény utján történik g o n d o s k o d á s T i z e n n é g y évtől z o n b n itlkorúk, k i véve z i s k o l i növendékeket, rendszerint mguk belátás irányítás szerint k e z d i k m e g életüket T e h á t z ijú nevele ettől kortól kezdve nemzeti s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e, láthtólg nem ngy eredményt m u t t Ez neveli hiány k ü l ö n ö s e n szegény é s s o k g y e r m e k e s szü lőknél m u t t k o z i k l e g j o b b n, kik nehéz megélhet követ keztében éppen ejlőd k o r á b n nem s o k, vgy e g y á l tlábn s e m m i időt sem t u d n k g y e r m e k e i k nemzeti nevelére ordítni Ezt hiányt i g y e k s z i k pótolni S o k g y e r m e k e s S z e g é n y M g y r nyák O r s z á g o s Szent István F i u o t t h o n, melynek ve zetősége szegény sokgyermekes csládokból vármegyénként városonként évente egyet-egyet k i e m e l s i/zó m g y r hzis szellemben vló nevelsel nemzet s z o l g l t á b állítj Fiuottlionbn különböző i p r i műhelyek v n n k elállítv, hol t e r m e l n e k vásznt, b ú t o r o kt é s e g y é b c i k k e k e t kzíte nek, m e l y e k e t e l ő s z ö r is s j á t szükségletre, zonelül pedig évente z r r é r d e m e s s z e g é n y s o k g y e r m e k e s szülők leányi k i h á z s i t á s á h o z kelengyéül hsz nálnk el s ezzel j u t l m z z z z intézmény s z ű k ö l k ö d ő mostoh s o r s b n levő sokgyer mekes szegény szülőket F i u o t t h o n b került ijú négy éven át n y e r i p r i vgy egyéb pályár k i k é p z é s t, mjd négy évi nevel után k i h e l y e z i k megelelő állásb Felvtás után ellátják őt ruhávl, szer s z á m m l, némi k é s z p é n z z e l é s kiszemelt állomáshelyig szük s é g e s útiköltséggel e l v t o t t növendék élete végéig évente b i z o n y o s ö s s z e g e t t r t o z i k z intézménynek megtéríteni, m i n t m ű k ö d ő t g d i j t " r e á költött nevelteti k ö l t s é g e k c i m é n í g y lkul k i egy s z o r g l m s, t ö rekvő, soh n e m c s ü g g e d ő, h kell nélkülözni tudó, láztos, de gerinces u j e m b e r t í p u s, z ideálisn g o n d o l k o d n i, krni, c s e l e k e d n i tudó i p r o s é s m u n k á s m g y r éri é l ő m e g t e s t e sítője, z eljövendő boldog ngy M g y r o r s z á g előhrcos Szent István F i u o t t h o n meglkulás évében kérsel o r d u l t lpy Gáspár m kir kormányőtnácsos, polgármes terhez, m e l y b e n v á r o s i t á m o g tás c i m é n évi 25 ö s s z t ö n d i j leizetét kérte s ennek e l l e n é ben egy s o k g y e r m e k e s cslád 4 é v e s i ú g y e r m e k é n e k z i n t é z e t b e vló e l h e l y e z é s é t j á n lott el olgármesterünk s város közönsége megértette értékelni t u d t z i n t é z m é n y lét r e h o z á s á n k ngy s z ü k s é g e s s é g é t s város k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e 935 szept 3 án t r t o t t ülében megszvzott U 3 G évi j n u á r hú -iől k e z d ő d ő l e g n é g y év trtmár évi 25 ö s z t ö n d í j t á m o g t á s t Szent István F i u otthon rzéré s 935 m á r c i u s 4-én p e d i g é d e s t y j vd utirk- oocsátott Etlinger Józse 4 éves cipztnoncot, k i t több s o k g y e r m e k e s cslád i ú g y e r m e k e közül válsztott k i egy b i z o t t s á g Etlinger Józse zót z intézet növendéke s cipz mesterséget tnulj Láttuk s z ü l e i h e z intézett leveleit, él évi minősíti értesítőjét, m e l y ből m e g á l l p í t o t t u k, h o g y E t l i n ger J ó z s e n e m h o z o t t s z é g y e n t szülővárosár, mert z intézet szinjeles t n u l ó j s levelei e l árulják, h o g y megérti elettesei nek intencióit vlóbn köte lességtudó, becsületes, szorgl ms hzivá nevelődik 848 m á r c i u s 5-e d i c s ő e m l é k e z e t é t, m á r c i u s i itlság lelkesedét, mgyr szbd s á g h r c emlékét mgyr nem zet m i n d e n k o r k e g y e l e t t e l őrzi mint nemzetünk újjászületé sének k e z d e t é t, m g y r t á r s d l o m kegyeletes m e g e m l é k e z é s sel m i n d e n k o r m e g ü n n e p e l i Ez é v b e n is méltó keretek között trtunk ünnepségeket szerte z o r s z á g b n m á r c i u s 5ikén K o m á r o m v á r o s is m e g trtj h g y o m á n y o s nemzeti ünnepélyét, m i t h t l m s pl kátokon d t u d t u l város k ö zönségének, egyben elhívássl o r d u l h á z t u l j d o n o s o k h o z, házikt l o b o g ó z z á k e l, Komárombn kedden reg gel 9 ó r k o r z ö s s z e s e g y h á z k templomibn ünnepélyes isten tiszteleteket trtnk Délelőtt él 2 ó r k o r lesz v á r o s h i v tlos hzis ü n n e p s é g e, z iprtestületi s z é k h á z n g y t e r m é b e n, délután é s este p e d i g testületek, z egyesületek intézmények rendeznek ngy szbású 5-iki ünnep ségeket v á r m e g y e k ö z s é g e i b e n is, kivétel nélkül m i n d e n ü t t, t r t n k hsonló lélekemelő ünnepélyeket szbdság évordulóján 5-én lengjen minden házon n e m z e t i l o b o g ó, ngy npon hirdesse, kegyelettel e m l é k e z ü n k m á r c i u s i ijúság izzó lelkesedére áldoztos hz szeretetére, hirdesse messzire mgyr testvéreinknek, Komárom város egz lkos ság szivét m g y r ujjáébred npján i ijnság m i n d e n időkre példát muttó hzszeretette tölti be S c h r i k k e r Sándor i s k o l á j, lsótekerespuszt, up Lepsény, gyümölcsát jtzonos, legjobb minő ségben, díszát, díszcserjét, évelővirá got, rózsát legújbb, legértéke sebb jtákbn szállít Árjegyzéket kívántr díjmentesen küld Ngy beszálló vendéglő mzáros üzle*, mely Kisbéren őútvonlon legorglmsbb helyen htlms srokterületen (084 négyszögöl) e k s z i k, birói árveren án délután 3 órkor komáromi kir járásbíróság te lekkönyvi hivtlábn eldásr keiül RHEUM, köszvény, cúz, ischis, izületi ájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos TÖRKÖLYFÜRDÖJÉBEN * V I I D o h á n y - u 44 O r v o s i elügyelet, Olcsó pusál-árk Ellátás S v bkról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN Ismertetőt küldünk

3 Reormátus presbiteri konerenci Szőnyben G y ő r - K o m á r o m i missziói vló n e v e l é s v o l t délután höz t r t o z ó reormátus e g y ó r á i g trtó t n á c s k o z á s Győry községek (Győr, Bőnyrétlp, E l e m é r elnök zárószvivl ért Bn, Ács, M o c s, S z ő n y, Movéget, m e l y b e n k ö s z ö n e t e t m o n sonmgyróvár, K o m á r o m ) d presott Szőny község vezetőségé b i t e r e i Győry E l e m é r győri l e l nek K u l t ú r h á z átengedéért, kipszior, egyházkerületi őjegyző vlmint szőnyi gyülekezet elnöklete ltt h ó 8-án S z ő n y presbitériumánk konerenci ben trtották ezévi k o n e r e n c i á m e g r e n d e z é s é é r t Végül egyetértő inkt m i n t e g y s z á z ö t v e n p r e s b i m u n k á l k o d á s r buzdítv s z ő ter es s z ö n y i g y ü l e k e z e t s z á n y i e k e t, Isten á l d á s á t kérte z mos tgjánk rzvételével egz k ö z s é g r e Kelemen Bél D e 9 ó r k o r t e m p i o m á c s i lelkipásztor i m á j k ö z ö s bti i s t e n i t i s z t e t e t v o l t, m e l y e n é n e k l é s után rztvevők kivo Csizmdi Károly mgyróvári n u l t k t e r e m b ő l, re lelkipásztor p r é d i k á l t, z egy l e á n y e g y e s ü l e t tgji e b é d h e z te énekkr pedig énekszámok ríthessenek kl szerepeli Trczy Zoltán i g /, e b é d e t szőnyi g y ü l e tnító vezetével i g e n szépen kezet tgji d t á k r é s z t v e v ő k I s i e n i t i s z t e l e t után s z ö nek b ő s é g e s é s kitűnő ebé nyiek pompái kultúrházáb v o dért Sári I m r e k o m á r o m i l e l k i nuil k o n e r e n c i k ö z ö n s é g e s pásztor mondott köszönetet ott kevsel 0 ór után Győry konerencián megjelentek ne Elemér i m á j á v l é s z e g y b e vében u g y szőnyi g y ü l e k e z e t gyűltek énekével kezdetét vette nek, mint z elkzítő sszo«i t i n á c s k o z á s, m e l y n e k o l y n y o k n i k D r Jkus B e n ő k o m á mán három e l ő d á s h n g z o t t e l r o n i p r e s b i t e r p e d i g leánye z elsőt Győry E l e m é r, m á s o g y e s ü l e t tgjit köszöntötte d i k! Frks István műszki t igyelmes kiszolgálásért ár n á c s o s, győri p r e s b i t e r, h r d o z á s é r t Ebéd ltt z egyházi m d i k t z e t e t n i Csukás Zoltán énekkr kedveskedett közön d s á g i k d tnár, mgyr ségnek Trczy Zoltán vezetével óvári p r e s b i t e r t r t o t t z e l ő előd< tt g y ö n y ö r ű d l o k k l d á s o k után m e g b e s z é l é s volt Egy minden tekintetben zokról kérdekről, melyeket szépen sikerült Öss ejövetelről z e l ő d á s o k érintettek z e l ő m e g e l é g e d v e é s b o l d o g n távoz d á s o k célj presbiter! tiszt tk el r é s z t v e v ő k, k i - k i mg ségnek, mint szolgáltnk o t t h o n á b, szivükben zzl r e m e g v i l á g í t á s ennek s z é p m é n y s é g g e l, h o g y z elhintett tisztségnek minél eljesebb m g v k jó g y ü m ö l c s ö k e t t e r e m minél e r e d m é n y e s e b b b e t ö l t é s é r e nek m j d z Isten dicsőségére é s szeretett hzánk jvár s z e n t é v v e l c s o l t o s Szenzáció m k i r osztálysorsjátéknál z uj játéktervet ismét előnyösen megjvították Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhető szerencs esetben jutlom őnyere mény őnyere mény Jelentős eredmény, z első 4 oszt őnyereményeit emelték : i osztály II osztály II o,/t ály IV osztály z oszt sorsjegyek re re re re hivtlos ár i/ =3Vt, 8 i/ = 4, 2 J V4=7, i = 28 z összes hivtlos őárusitóknál tnltos minél előbb rendelni, mert rendelkezre álló sors k rövid idő ltt elkelnek I izeti vn idő z p n h s 9-en kezdődő húzásig v á m kp k ö v e z e t e l e n g e d é s e hét első n p j i b n, hét őn k e d d e n v á r o s u n k b n t r tózkodott Vutkovich Zoltán ke reskedelemügyi minisztériumi o s z t á l y t n á c s o s, kerületi útügyi elügyelő, Mdrász G é z m i n számtiszt kíséretében, v á m k e z e l é s i eljárást t nulmányozzák V i z s g l t u k n e m c s k z d m i n i s z i r á c i ó r t e r j e d t k i, hnem r r is, h o g y v á r o s n k m i l y e n b e v é t e l e i vnnk v á m d i j k b ó l vámkezelt milyen kidá sok t e r h e l i k, b e v é t e l e k e t m i r e ordítják? v á m k e z e l é s n e k ez t nulmányozás termzetesen ö s s z e l ü g g é s b e n v n zzl t e r v vel, h o g y m i n i s z t e r Szent István z E u c h r i s z t i k u s év n gyrányú i d e g e n o r g l m á r vló t e k i n t e t t e l külöldi utók s z á már v á m m e n t e s s é g e t k i v n b i z - " N ő i - é s e h é r n e m ű éri ~ vrrást é s jvítást válllok C M B E L N N kézimunk Klpk üzlet György-ut 5 t o s i t n i z elmrdt bevételekért termeszten miniszter kárpó tolná v á r o s o k t Ezzel vizsgálttl k p csoltbn tehát kiküldöttek m k i r kereskedelemügyi m i nisztérium rzéről zt kíván ságot terjesztették elő, város k ö z ö n s é g e kettős szent évben várhtó i d e g e n o r g l o m r vló tekintettel külöldi utók, utóbuszok motorkerékpárok után évi április hó -től o k t ó b e r hó 3 - i g ne szedjen kövezet vámot lpy Gáspár m kir kormány ő t n á c s o s, p o l g á r m e s t e r kívánságot kzséggel tette mgáévá zzl, h o g y k é r d é s t képviselőtestüle elé ogj terjeszteni, m i v e l ebben kérdben képviselőtestületi k ö z g y ű l é s illetékes h t á r o z n i v i nszedijog ideiglenes elügge^-z'esét polgármesterünk is, vái< s k ö z ö n s é g e is csk b b n z esetben hjthtj végre, h kártlnítási ö s s z e g z e l veszett j ö v e d e l m e t pótolni ogj, mert m i n d e n bevételi csökken t s ú l y o s n y g i z v r t o k o z ht h á z t r t á s u n k m é r l e g é n z O r s z á g o s S t e á n i s é g S z ö v e t k ö z g y ű l é s e z Országos Steáni S z ö vetség K o m á r o m i F i ó k j évi ebruár hó é n trtott vá r o s h á z k i s t n á c s t e r m é b e n évi rendes k ö z g y ű l é s é t Királyi M i k lós g y ó g y s z e r é s z, egyesületi e l n ö k e l n ö k l e t e mellett Elnöki megnyitójábn Ki rályi M i k l ó s g y ó g y s z e r é s z Ste áni S z ö v e t s é g célkitűzeit i s m e r t e t t e m g y r ny é s cse csemővédelem mondott szociális é s e g é s z s é g ü g y i in tézmény, mely embergondo zási rendszerben védi z uj életplántát, minden nem zetnek l e g n g y o b b értékét, h o g y népességet számbelileg mi nőségileg legmgsbb színvo nlr emelje v i l á g h á b o r ú b i z o n y o s n é p e s e d é s i krízist idézett elő születek s z á m á n k r o h á m o s ese s ezzel egyidejűleg c s e c s e m ő h l á l o z á s veszedelmes e m e l k e d é s e htározott b e v t k o zást követel Ennek s z o c i á l i s közeldtnk t e l j e s í t é s é r e l k u l t meg z O r s z á g o s Steáni S z ö vetség, m e l y n e k e g y i k szerve Komáromi Fiókszövetség Vrg I m r e d r vezető or vos sttisztiki számdtokkl látámsztott jelentében i ó k s z ö v e t s é g 937 évi m ű k ö d é séről s z á m o l t be, hngsúlyozt, h o g y védőintézet nem orvosi rendelő m i n t h o g y zt egye sek tévesen hiszik h n e m preventív munkát végző o r v o s i t n á c s d ó, h o l nem betegekkel hnem e g é s z s é g e s n y á k k l csecsemőkkel ogllkoznk, i l letve zok rzére nyújtnk kellő elvilágosítást, z étrendre, t á p l á l k o z á s r, z e g é s z s é g m e g ó v á s á r vontkozón k ö z g y ű l é s z o r v o s i je lent tudomásul vétele után egyhni-ulg hálás köszönetet m o n d o t t s legteljesebb elisme r é s é t ejezte k i Vrg I m r e d r vezető o r v o s n k é s Rechnitzer oldl Vissztérül z útiköltsége, h hngszerszükségletét Mezőgzdsági Kiállítás t r t m ltt MIIQI ZONGORIYIUüIUH G Y Á R B N Budpest, VII, Erzsébet- körut 4 3 ( R o y l ) szerzi b e Különleges árkedvezmények, könnyitett izeti eltételek Mári vezető-védőnőnek ügybuz gó, e r e d m é n y e s munkájuk e l i s m e r é s é ü l Rechnitzer M á r i vezető v é d ő n ő például z 937 év o lymán 2724 látogtást végzett htósági k i j á r á s o k o n, p á r t o g o l tk érdekében történt e l j á r á s o k o n kivül Munkáját s z e r é n y e n, min den eltűn mellőzével leglelkiismeretesebben, kiváló t u d á s s l, hozzáértsel, t p i n t t t l, é s s z o r g l o m m l végzi M i n t é r tesülünk S t e á n i Szövetség vezetősége előterjesztt tesz központnk, Rechnitzer Mári vezető védőnőt ő v é d ő n ő i c i m m e l tüntesse k i pénztári j e l e n t é s e l o g d á s után Záhonyi ldárnét, járásbíróságunk elnökének ritk szociális gondolkodású eleségét t á r s e l n ö k k é válsztott meg közgyűl, k i rövid komáromi t r t ó z k o d á s ltt élénk é r d e k l ő dt tnúsított Steáni S z ö v e t ség m u n k á j iránt s m i n t gyo mi nőegyesület v o l t e l n ö k n ő j e, ngy r á t e r m e t t s é g é v e l, elkzült ségével, tudásávl s tpsztl tivl hívtott tisztség betöl tére Reméljük, h o g y z u j el nöktárs m ű k ö d é s e ngy lendü letet visz t á r s d l o m k ö z ö n y é vel küzdő S t e á n i Szövetség munkájáb Mitudjuk IZES FINOM TRTLMS SÜTEMÉNYBEN: SÜTŐORVN z Osztálysorsjáték lődét igzolj z u j 40 ej já téktervezet, melyből láthtó, h o g y z I I I I I I I V osztálybn ő n y e r e m é n y e k e t elemelték z V - i k osztály ismét szenzációs, mert s z e r e n c s é s esetben p e n g ő nyerhető, j u t l o m őnyeremény z u tán 00000, 70000, 60000, 50000, 40000, 30000, s t b p e n g ő 2 d r b d r b d r b á d r b á 4000, 23 d r b d r b d r b 000 s t b nyeremények Tehát megjvultk nyeri e s é l y e k, mi m i t t te temesen o k o z ó d n i o g z osz t á l y s o r s j á t é k iránti é r d e k l ő d é s z u j játéktervet kzséggel küldik meg mindenkinek z ö s s z e s őárusitók

4 Komárommegyei 4 o l d l E r e d m é n y e s e n m ű k ö d ö t t Hirlp HÍREK Itt élned, hlnod k e l l! Z érem e g y i k elére m u t t t u n k rá k k o r, m i k o r vázoltuk n n k k á r o s voltát, h o g y egzisz tenci nélküli e m b e r e k m kis mértékben j á KomárommegyeiHitelbnkL p u n k mmunkáj á s helyénn ehozzuk r u l hozzá szép é s e r e d m é n y e s K o m á r o m m e g y e i H i t e l b n k Rt, m ű k ö d é s h e z, mely g r n t á l j z városunk e k o m o l y jelentős intézet további ejlődét z g z d s á g i tényezőjének k ö z g y ű igzgtóság legngyobb elisme li meghivóját é s z á r s z á m d á rét ejezte k i z ügyvezető sit r é s z v é n y t á r s s á g igzg igzgtónk kitűnő vezetért t ó s á g h ó 9 - é n trtott m e g s dicsérettel dózott tisztviselői mérlegmegállpitó igzgtósági krnk is ülét, m e l y e n e l i s m e r é s s e l áll Komárommegyei Hitel pították m e g, z intézet z b n k Rt e r e d m é n y e s üzleti mér elmúlt évben is beváltott legét tigy ö r ö m m e l vesszük t u h o z z á űzött r e m é n y e k e t, e r e d d o m á s u l, mert ngy j e l e n t ő s é g g e l ményesen működött s közel bír Komárom vros gzdsági tiszt nyereséget ért e l éleiére z intézet pénzügyi t e b n k vezetét s z o l i d s á g, v é k e n y s é g e n e m csk komá mobilitásr vló t ö r e k v é s j e l r o m i picr h t h t kedvezően, l e m z i, emellett z o n b n kzsé hnem irányító b e o l y á s t kell gesen áll m i n d e n jogos hitel g y k o r o l n i vidék gzdsági igény k i e l é g í t é s é r e É körülményt helyzetére i s K o m á r o m é s k ö r ényesen b i z o n y l t j z tény, nyéke m e z ő g z d s á g i termelét, h o g y z ö s s z e s kihelyezek á l iprát kereskedelmét pénz l o m á n y z előző évvel s z e m ügyileg kötheti s z o r o s b b á v á r o b e n v e l e m e l k e sunkhoz dett z e r e d m é n y e s üzleti m é r mérleg e g y é b dtiból leg biztos l p, h o g y ngy komoly ejlőd bnk pénzintézetünk hivtását teljesít iránti legteljesebb b i z l o m jelei hesse m u t t k o z n k, hiszen betétek ö s s z e g e kereken vel z előző évi rői budpesti Országos Mezőgz r e e m e l k e d e t t dsági Kiállításr Tenyzál ltvásárr kedvezményes utzási Komárommegyei Hitel igzolványok kphtók lpunk bnk M g y r Áltlános H i t e l kidóhivtlábn b n k é r d e k k ö r é b e t r t o z i k Himberger István ügyvezető igzgtó r á s z o l g á l rr b i z l o m r, m e l y Uri, női divt-áruk, nek lpján z intézet ügyveze ktoni cikkek legolcsóbb r tével bizták m e g Z ő s z k beszerzi orrás i képzettsége é s g i l i s tisztviselőh J N L O S Z K Á R kránk lelkiismeretes, buzgó le milyen beözön következményekkel jár városunkr M o s t l á s s u k z i g z s á g p r n c s s z v á r z érem másik o l dlát z t z oldlát, melyik zokt k á r o s h t á s o k t m u t t ják, m i t z izetsel egzisztenciávl, jó rendelkezők okoznk v á r o s gzdsági é l e t é r e, m i k o r itt keresik szik kenyerüket, el izetüket, tekintélyes márom itt ve de nnk rzét elvonják K o gzdsági vérkeringé ből zzl, h o g y idegenben sárolnk, Komárom keserves illéreit polgárink másutt S ollók, / O L I N G borotvák, E N I zsebkek, Győr, őhely, olyik Budpest hov el tőlünk városunk ez két igen sok pénz termzetesen közgzdsági erősö dének rovásár! Ugyncsk pontból tűrhetetlen m e g egyenesen z helyzet, s o k n i t t űznek HF EXRESS állndó ogll horgnyzott é s vörösréz vskereskedben L Ó K kphtók, kenyérke reseti telep h állmi, elitélendő vsúti, á l l á s o kt betöltők ez, élnek távol Komá helytől pénzekből, dókból intézmények l pedig egyenesen h o g y ne ővárosbn, hnem itt, súlyos p é n z e k e t izető vidéki városbn vidéken z doizetők itt i z z d z gzdsági érdekében érem két el mutttuk oldlát, beözönléböl cikkben elhozottk Mindkét eset életnedv zúduló károkt vérelvonás, veszteség uhát Kom r o m r nézve z e l v l e g y e n : h o l v n 6 7 helyiséggel m á j v g y u g - é r e Hungári Vili R - T Tél után jön tvsz, ter mzet is uj ruháb öltözik Ön is vegyen u] ruhát mgánk nálunk W E I N E R ruhházk Komárom T t k e n y é r d ó gzd, ott telepedjen le, ott éljen k e n y e r e t k p ó, zt é l bérbe vennénk vező m u n k á s is! teleon 60 H ezt jelszót Eldó üzlet Komárombn sunkt legorglmsbb rzén egy üzlet eldó B ő v e b b e l kidóhivtlbn Kérje mindenütt Komárommegyei Hírlpot Itt élned h l n o d k e l l ", legngyobb mér tékben Ngyigmándi ut gármesteri h i v t l ltbn már pol helyiségében pnsznpot trt Ezzel most kpcso megemlítjük, országgyűli mromb, Kétszeresen jelen házt 0 ó r k o r képviselőn elsőizben munknélküliek különálló szom v o n t t l érkezik ból v á r o s u n k r Egy viselője, olyó h ó 9 - é n, perckor meg Komárom kár, v á r o s u n k o r s z á g g y ű l é s i k é p 9 én 9 ó r 5 2 csk Komárom Y állmtit tehát K o m á r o m lendüle Y lás- közokttásügyi költi el e g é s z k e r e s e t é t k i k n e k MOSÓÜSTÖK G Ferenc m k i r v l n e v e z t e t é s e ó t h i v t l o s n h ó nk k i D r Zsindely r o s b n, k ö z s é g b e n l k i k, éli életét, k ö l t s é k el zt p é n z t ", m i t i t t zománcozott, Képviselőnk ogdónpj ket, k i á l l m t i t k á r r á történt k i - m e g kellene követelni, HÚSŐRLŐK renc m k i r v l l á s - é s k ö z o k ttásügyi állmtitkár, városunk o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő j e, ezúton kéri v á l s z t ó i t, h o g y k i k ü g y e s bjos d o l g i k b n k é r e l e m m e l o r d u l n k h o z z á, ne l k á s á n k e ressék, mert ott senkinek rendel kezére nem állht, hnem je lentkezzenek h i v t l i helyiségé ben, v l l á s - é s k ö z o k t t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m b n ( H o l d - u t c 6 sz I emelet) kozást é s u g y n k k o r idegen v á klmzottitól kiváló minőségű Országgyűli képviselőnk kérelme D r Zsindely Fe b t o n délelőtt ebből szem nézve szubvencionált konyhkek, költik elismer Miniszteri m k i r honvédelmi miniszter dr Sulcsik L á s z l ó ljegyző nek m g y r királyi honvéd s é g n e k ö n k é n t e s j e l e n t k e z é s lp ján történő kiegzíte terén éveken át k i e j t e t t b u z g ó é s ered ményes tevékenységéért elisme rét ejezte k i el, i d e g e n b e n élik e l romtól, k e n y é r k e r e s e t i vlódi vá zá tért, m e l l y e l á k l y á s - s t ét s i k e r e s l e b o n y o l i t á s á t elő segíteni szives v o l t, elismere j e l é ü l z Olimpii Fáklyás Sín jeit i Em lékérmet" dományozt lelkiismereti vtsszük, kkor szebb elé, mely gulását kérdnek visszük váro gzdsági jövő mindnyájunk boldo eredményezheti Elismer rünknek tlétiki Szövetség elnöksége polgármes terünknek zért szives á r d o - Ko közönsége ünnepélyesen ogdj é s tisztele tére o l y ó órkor dez hó 9 - é n délután 2 ünnepi Ebben z ebédet ren ügyben váro s u n k v e z e t ő s é g e é s z e g y s é g e s párt e l n ö k s é g e j ö v ő hét elében teszi k ö z h i r r é ges első szüké- értesíteket közigzgtási bizott ság üdvözölte Drányi minisz terelnököt v á r m e g y e közigz gtási bizottság m á r c i u s hvi ü l é s é n n p i r e n d előtti e l s z ó lló Lőke Károly elsőházi t g indítványár e l i r t i l g ü d v ö z ö l t e d r Drányi Kálmán miniszterel nököt g y ő r i g y ű l é s e n dott p r o g r m m j á é r t, m e l y n e k sikeres m e g v l ó s í t á s á h o z j ó Isten á l d á s á t kérte É r t e s í t é s E z ú t o n értesítem v á r o s igen tisztelt k ö z ö n s é g é t, helyben állomásozó ktoni lkultokt, hivtlokt, htósá g o k t, e g y e s ü l e t e k e t é s képviselőtestület igen tiszten tg jit, Mgyr Külügyi T á r s s á g olyó h ó 3 - á n délután él 5 óri székház kezdettel ngytermében külügyi délutánt rendez, külügy i tár s s á g két előkelő tgj o g e l ő d á s t t r t n i é s p e d i g d r Eötte- vényi Olivér m k i r u d v r i t nácsos, ny őispán, polgármeste Mgyr város gyors Mgvr Külügyi T á r s s á g ügyvezető t á r s elnöke dr Gömöry-Liml L á s z l ó n y r e n d k követ meg htlmzott miniszter Eöttevényi

5 938 2 Olivér e l ő d á s á n k c i m e : Feje delmek s z ö v e t s é g e i -, j o k hrc, sevizmus n t i b o l s e v i z m u s Gömöry-Liml L á s z l ó é Koronás sszonyok iii " tánr Erre ezúton meghívni z pedig: külpoliti- külügyi vn délu szerencsém érdeklődőket dij n i n c s rcius hó 9 - é n, lpy Be938 Gáspár m k i r k o r m á n y ő t n á c s o s, pol- rmester Tnügyi értekezlet Hriskolelügyelő, tthányi i g z g t ó t n i t ó k ö r zetébe t r t o z ó K o m á r o m é s v i tnitóságál hó Komáromb értekezletre hívt, h o g y j ö v ő tnévi tn g b e o s z t á s e g y s é g e s k i d o l gozását helyes irányb vezesse szkelügyelő másélórás elő dásbn behtón ismertette zokt z lpelveket, melyeket tnyg b e o s z t á s k é s z í t é s é n é l!t kell t r t n i z é r t é kes elődást k o m o l y m e g b e s z é -vette g y ű l é s, mely 3 órkor k e z d ő d ö t t, él 6 ó r k o r ért véget mth R e z s ő áll Istentisztelet Jézus Szive p l é b á n i templombn m á r c i u s 5 é n J é z u s S/ive p l é b á n i t e m p l o m b n m á r c i u s 5 én délelőtt 9 órkor hivtlos ünnepi s z e n t m i s e lesz Műsoros kulturelődás Kt K ö r b e n Ktolikus Kor í hó 3 - á n délelőtt ngy m i s e után m ű s o r o s n g y b ö j t i k u l t u r e l ő d á s t rendez K t o l i k u s K ö r n g y t e r m é b e n Ei dást trt Hor váth D é n e s tábori őlelkz n é m e t o r s z á g i vllási v i s z o n y o k r ó l M á r c i u s 5 e K t o l i k u s K ö r b e n K t o l i k u s K ö r é s / Ijúsági E g y e s ü l e t m á r c i u s 5-én eáte 8 ó r k o r m ű s o r o s hzis ü n n e p s é g e t rendez Komáromi Levente E g y e s ü l e t ö n k é p z ő k ö r e hó 5-én k e d d e n délután 6-óri /detttrl levente o t t h o n n g y t e r m é b e n, m á r c i u s 5 ének m e g ünneplére, műsoros délutánt rendez, m e l y r e ezúton is hzis szeretettel, m i n d e n k i t meghív dezőség Belépődíj nincs FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Miklós-u M á r c i u s 2 én s z o m b t o n, 4 7 é s i 2 9 ó r k o r Csk egy n p o n \ m á s o d i k sszony rngú k i e g é s z í t é s Március 3-án, vsárnp & r * 4, 4 T é s 2 9 ó r k o r Március 5-én, kedden K 4, l #7 é s 2 9 ó r k o r lu rossz népszínmű Mgyr világhirdó Március 0-én c s ü t ö r t ö k ö n 3, l-'ö é s M 9 ó r k o r z o r g o n v i r á g z á s elődás vége i! 2 l l - k o r 2-es e z r e d e m i é kmü lp jvár Ngyigmándi Re É n e k k r, z áltl rende zett r s n g i m ű s o r o s e s t é l y n e k tiszt j ö v e d e l m é b ő l v o l t 2-es k ö z ö s g y e e z r e d e m l é k m ü lp j v á r 2 - t d o m á n y o z o t t nemes d d m á n y é r t ezúton is h á lás k ö s z ö n e t e t m o n d z e m l é k m ű b i z o t t s á g n e v é b e n thó G y u l i g z g t ó, l p s z e r k e s z t ő, 2-es bjtársi szövetség komáromi cso port elnöke Gyászhír Tl-Tóváros községek társdlmánk osztt ln rztvételével helyezték ö r ö k nyuglomr m á r c i u s hó 6-án T ó v á r o s o n, vármegyénk legősibb törzsökös nemzetsége egyik köztiszteletben álló t g j á t : ne mes szilsi lki áz mány G y u l n y állmi tnító, k ö z s é g i képviselőtestületi tgot, tti re egyház p r e s b i t e r é t m e g b o l d o g u l t izzó mgyr ér zű, kiváló k é p e s s é g ű tgj v o l t mgyr tnítói k r n k, Tt T ó v á r o s vllási életében, k u l turális é s p o l i t i k i mozglmi bn á l l n d ó n vezető szerepet v i t t Hlálát özvegye, g y e r m e k e i kiterjedt előkelő rokonság gyászolj Bjtársi összejövetel v o l t cs é s k i r 2-ik g y e B j t írsi S z ö v e t s é g k o m á r o m i cso p o r t j hó 2 én este 8 óri kezdettel trtj Ry-éle ven d é g l ő b e n bjtársi ö s s z e j ö v e t e l é t Z összejövetelen bjtársk megjelene ngyon ontos, m i vel z ez évben elállítndó ez r e d e m l é k m ü k é r d é s e is m e g b e szélre kerül Legyünk o t t m i n d n n y i n, erre kéri b j t á r s k t csoport elnöke Felhívás Megszállott T e r ü l e t e k e n R b s á g o t Szenvedet tek M E R S Z, elkéri m i n d z o k t b u d p e s t i vidéki bjtárs kt, k i k z elszkított terüle teken r b s á g o t szenvedtek, h o g y lkcímüket jelentsek be, Bud pest, V, S z b d s á g t é r 6 c í m r e (Júniusi Bjtársk Szövetsége) K ö z g y ű l é s Komáromi Máv l k l m z o t t k Ö n s e g é l y z ő E g y e s ü l e t e olyó év m á r c i u s hó 20 án délelőtt ó r k o r K o máromi Társskör ngytermében trtj X V I évi r e n d e s közgyű lét, m e l y r e tgokt ezúton is m e g h í v j z e l n ö k s é g H á z i s s z o n y o k! N e m ke rül p é n z b e, mégis legjobb tztrecepteket megkpj, h még m kéri L)r világhírű ényképes Oetker-éle receptkönyvet melyet b á r k i n e k i n g y e n megküld g y á r : Dr Oetker B u d p e s t, V I I I, C o n t i utc 25 Tvszi álltvizsgált s z o k á s o s tvszi álltvizsgált K o m á r o m b n év m á r c i u s 6 - á n délelőtt 8 ó r k o r lesz p i c t é ren m e g t r t v vármegye álltkivitele z e l m ú l t h ó b n álltkivitelünk volt usztriáb 20 d r b v á g ó mrh, 340 drb vágósert, C s e h s z l o v á k i á b 42 d r b vágó s e r t é s, J u g o s z l á v i á b d r b hsz nálti ló, N é m e t o r s z á g b 0 d r b v á g ó m r h S v á j c b 20 d r b vágómrh Herczeg Ferenc z Uj Idők k é p e s s z é p i r o d l m i h e t i l p j á b n m g y r írók írásit k ö z l i k rendkívüli népszerű h e t i l p b n megtlál m i n d e n t z o l v s ó D í j t l n m u t t v á n y s z á m o t küld kidóhivtl Budpest, V I, n d r á s s y u t 6 Hzis ünnepség Ko márom szb k i r m e g y e i v á r o s k ö z ö n s é g e nemzeti ü n n e p ü n k ö n, 5-én délelőtt él 2 ó r k o r z iprtestületi székház n g y t e r m é b e n Hzis ünnep séget rendez z ü n n e p s é g s o r r e n d j e : E r k e l F :,,Himnusz énekli Szent Imre Dlkör 2 etői S : Nemzeti d l " szvlj Mohácsy Ljos színművz 3 Egressy B : S z ó z t " énekli Szent Imre Dlkör 4 Ünnepi be szédet m o n d Sári I m r e re l e l k é s z 5 H i m m e l F : Im cst előtt" pi M o l n á r K : E r d é l y o r s z á g b n " énekli Szent Imre Dlkör 6 K o c s i s L á s z l ó : c s o n k s z i v " e ő d j etrás n t l tisztviselő 7 Szbdos: H i s z e k e g y " énekli Szent Imre Dlkör z énekeket vezényli oór István r k o k i e g y h kr ngy F e l k é r j ü k v á r o s igen tisztelt p o l g á r s á g á t, h o g y ngy nemzeti ünnepünk npján h á z i kt nemzeti zászlókkl lobogóz zák el s z ü n n e p s é g ényének e m e l é s e Céljából z iprtestületi székház ngytermében megtr t n d ó ü n n e p s é g e n minél n g y o b b számbn megjelenni szívesked jenek vármegye álltegz s é g ü g y e törvényhtósági m kir álltorvos jelente szerint / elmúlt h ó n p b n ertőző á l ltbetegségek közül rühösség urlkodott 2 községben, sert pestis 2 k ö z s é g b e n s e r t é s o r bánc k ö z s é g b e n Ismeretterjeszt Bnán l e g u t ó b b i népmüvelödi e l ő d á s o k során Bn községben á z m á n y é t e r r ő l trtott elő dást Ngy Ferenc p l é b á n o s E l b e s z é l ő órát t r t o t t Czére Z s i g mond tnító, szépen szvlt Szili J á n o s k ö z ö n s é g é n e k é vel ért véget s z é p műsor Tlálttott Február hó 2 - é n beszolgáltttk egy pénz tárcát pénzzel együtt Igzolt t u l j d o n o s h i v t l o s ó r á k ltt átveheti k o m á r o m i m kir rendőrkpitányságon S O R T KFC-Györi 3-3 I I ker SC (2-0) G y ő r ö t t z E T O pályán olyl le z izglms, kemény m é r k ő z é s, m e l y e n ismét b j n o k i p o n t o t szerzett K F C kiváló ormábn levő B o g n á r b o k s é r ü l é s e mitt nem szerepelhetett s helyette még m i n d i g é r t é k e s Németh játszott z e g y s é g e s e n s igen s z é pen játszó K F C lendületes tá m d á s i t már 4 ik percben siker koronázt, mennyiben Kovács bedását intér hálób (utlt E g y s z e r - e g y s z e r győriek is e l n y o m u l n k Streb k p u j á i g, de védelem helyén v n R d i c s ngy lövét csk s z ö g l e t r e m e n t i győri k p u s, m j d ugyncsk Rdics elől k i utássl ment 35 ik p e r c b e n Lengyel I I l b d j á t győri k p u s in tér elé öklözi, k i gyönyörű lö vsel küldi b l első s r o k b K F C vn támdásbn s éppen szögletrugáslioz j u t, m i kor vége élidőnek k o m á r o m i s z u r k o l ó k már Hozz mgávl z lnti szelvényt Budpestre, hol Áruházunkbn kitűnő minő ségű árukkl legolcsóbb árkkl várjuk szives látogtását Szövetkezeti b o l t Áruház H N G Y kötelékében Rákóczi-út 36 ( Rókussl szem ben) Szelvény 4 9 melynek ellenében d i j t n u I szolgálunk el büénkben kóstolóul egy pár te-virslit Mezőgzdsági Kiállítás T e nyzálltvásár ideje ltt tól 28-ig (Személyenként csk e 4y s/e'vényt ogdunk el!) : Kérje most megjelent Árjegyzékünket! képes Tvszi szép g y ő z e l e m esélyeit ltol g t j á k, sjnos z o n b n, röviddel k e z d é s után győriek két s z e r e n c s é s gólll kiegyenlítenek vártln helyzet m e g z vrj K F C - t, míg győriek ellelkesednek E r ő s e n s z o r o n g t j á k Kutiékt, m é g i s Rdics kp j ó lbdát, elut vele s szép l p o s lövsel kpuáról pttntj hálób Csk 2-ik percben v gyunk, m i k o r győriek Dió szegi révén i s m é t egyenlítenek Most KFC minth viszszesett v o l n, csk z e r e d m é n y t igyekszik t r t n i edezetek t ú l s á g o s n hátrhúzódnk s t á m d á s o k csk szórványosk B á r mindkét élnek kd gólhelyzete, z e r e d m é n y már nem változik mérkőz, m i n den árnyoldlától eltekintve s z é p teljesítmény volt S z o m b t h e l y i FC cs ptávl játszik bjnoki mér kőzt v s á r n p d u 3 ó r k o r KFC szombthelyiek ár Hldás volt játékosávl mege r ő s ö d v e állnk k i K F C cs pt következő : H j n l K u t h y L o v á s z v Hvsi, G á b r i s, N g y R d i c s, Vrg, i n t é r, Len gyel, Kovács Bizunk benne, KFC nemcsk veretlen ségét ogj megőrizni, de szép győzelemmel leglább 9-ik helyre lép e l ő v i d é k i l e g j o b b k ö z ö t t nyugtról K o n e c s n i ( T S C ), S z k á l y ( S z F C ), Németh (TSC) Lengyel KFC kpott he lyet, t r t l é k c s p t b n szere pel K ö m i v e s ( S V S E ) S o p r o n i II (SFC) V i z s g á l t i n d u l t egy g y e r m e k h l á l o z á s i ü g y b e n t tbányi kórházbn mndul operációt h j t o t t k végre Nádori Év 8 éves k i s l á n y o n, ki z o p e r á c i ó után egyre r o s s z b b u l lett, m j d h i r t e l e n meghlt h i r t e l e n hlálesetet jelentették győri ü g y é s z s é g n e k, mely indít ványozt b o n c o l á s elrendelé sét v i z s g á l ó b í r ó erre elren delte b o n c o l á s t, m e g á l l p í t h s s á k hlál okát zt, t e r h e l - e v l k i t elelősség kislány hlál m i t t

6 M e g h í v ó K o m á r o m m e g y e i Hitelbnk Rzvénytársság 938 hó 22-én délután 4 órkor trtj üzleti helyiségében Komárombn X V évi rendes közgyűlét, melyre rzvényesek tisztelettel meghívtnk közgyűl tárgy: z i g z g t ó s á g j e l e n t é s e z 937 üzletévről e l ü g y e l ő b i z o t t s á g jelente z 937 üzletévről z 937 d e c e m b e r 3 - i m é r l e g - é s e r e d m é n y s z á m l e l ő t e r j e s z t é s e é s m e g á l l p í t á s Htározthoztl n y e r e s é g e l o s z t á s, z igzgtóság é s e l ü g y e l ő b i z o t t s á g tiszteletdijánk m e g á l l p í t á s, v l m i n t z i g z g t ó s á g n k elügyelöbizottságnk d n d ó elmentvény t á r g y á b n 5 z l p s z b á l y o k i n k m ó d o s í t á s, é s p e d i g o k styláris m ó d o sítás, k ö z g y ű l é s h t á s k ö r é n e k u j b b m e g á l l p í t á s, közgyűli i n d í t v á n y o k b e n y ú j t á s i i d e j é n e k m e g h t á r o z á s, z igz g t ó s á g é s e l ü g y e l ő b i z o t t s á g t g l é t s z á m á n k leszállítás, z i g z g t ó s á g e l ü g y e l ő b i z o t t s á g ü l é s e i n e k h t á r o z t k é p e s s é g e, n y e r e s é g megállpításánk m ó d o z t é s n y e r e s é g e l o s z t á s á n k m ó d o s í t á s 6 Esetleges indítványok z igzgtóság 938 m á r c i u s 9 J e g y z e t : Szvzti j o g g l l p s z b á l y i n k 6-ik - é r t e l m é b e n csk z r é s z v é n y e s b í r, k i rzvényeit z o k s z e l v é n y e i v e l nppl közgyűl előtt p é n z t á r u n k n á l, vgy M g y r Áltlános H i t e l b n k n á l, illetve nnk v l m e l y i k iókjánál együtt 3 igzolójegy ellenében letétbe helyezte Mérleg-száml VGYON 937 december 3 t TEHER i * éntárkzlet: kzpénz énzintézeteknél követelek: Váltó tárc : elhelyezett jelzálogedezettel értékppiríedezettel személyi hitelek dósok : jelzálogedezettel értékppiríedezettel személyi hitelek Értékppírok : tőzsdén jegyzett é r t é k p p í r o k e g y é b értékppírok! jótékonylp Csermák Hugó segélylp II Z tisztviselői Betétek : _ előhoztl 936 évről olyó évi n y e r e s é g II Visszleszámitolt váltók : Fel nem vett osztlék : Különéle psszívák : Kezességek ellsz 7000 Nyereség: á t h o z t 936 évről olyó évi n y e r e s é g könyvelért: H i m b e r g e r István s k ügyv igzgtó I G Z G T Ó S Á G tláltuk 937 december NYERESÉG Nyereség előhozt 936 évről : Bevételezett kmtok: Jutlékok egyéb nyeresé gek : _ K o m á r o m, 937 d e c e m b e r h ó 3 - i k n p j á n Z I G Z G T Ó S Á G Ezen eredmény-számlái elülviísgáltuk é s m i n d e n t é t e l é b e n helyesnek d e c e m b e r hó 3 - i k n p j á n Eredmény-száml : 3890 F E L Ü G Y E L Ö B I Z O T T S Á G Kiizetett kmtok: Személyzeti kidások: Üzleti költségek: dók illetékek: Vesztesség követeleken Nyereség : 2800 Ezen m é r l e g - s z á m l á t elülvizsgáltuk m i n d e n tételében helyesnek VESZTESÉG tkrékbetét olyószámlbetét Ingtlnok: Berendez: Különéle ktívák : Kezességi dósok: 7000 i lptőke: Trtléklp lpok : tláltuk könyvelért : H i m b e r g e r István s k ügyv igzgtó F E L Ü G Y E L Ö B I Z O T T S Á G N y o m t o t t H c k e r D e z s ő könyvnyomdájábn K o m á r o m, N g y i g m á n d i - u 23 F e l e l ő s k i d ó : Hcker Dezső

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a IX. é v f o l y m 26. s z á m r 20 fillér K o m á r o m, 1937. június 26. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre PTHÓ E g y - k é t np múlv m e g csendül ksz

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint IX. évfolym 13. szám. Ar 20 fillér. Komárom, 1937. március 27. ELŐFIZETÉSI Mi Egz évre 10 P. Negyedévre 2'50 P. I FELELŐS SZERKESZTŐ: Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 FILL. g PATHÓ GYULA Megjelenik minden

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r.

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r. X. é v f o l y m 35. s z á m. r 20 f i l l é r. 1938. u g u s z t u s 2 7. ott ^3 mmßßßßimimtm ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre _ ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. Egyes szám Megjelenik 250 P. á r 20 fill. Felelős

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal,

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal, !!. é v f o l y m 45. szám ELŐFIZETÉSI E g é s z évre vre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÁR : Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden K o m á r o m, 1930. n o v e m b e r 8. r 20 fillér. 2*50 P. 20 fill.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását IX. é v f o l y m 46. szám r ELŐFIZETÉSI Egz 10 évre nemzeti lpon álló munkásság nem lehet állm ellenes nem lehet Isten ellenes. Hsznos tgj kell, h o g y legyen nnk n e m zeti társdlomnk, mely megérti

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

K o m á r o m, 1937. április 24.

K o m á r o m, 1937. április 24. 7 prilis 17. IX. évfolym 9-20 án. Egz évre Félévre r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. április 24. ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden T s. i szám. ELŐFIZETÉSI válll tojásokr egközelebbi

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben