PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r."

Átírás

1 X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut vármegye állmtitkári 4 tárgysorozt keretében kisgyűl j v s o l t törvény htósági bizottságnk i j Re viczky István tti ő s z o l g b í r ó r é s z é r e s z e m é l y i pótlék m e g állpítását T ö b b k o m á r o m i é s e s z t e r g o m i htározt k p csán elutsított kisgyűl Kbvics J á n o s é s társi eszter gomi l k o s o k zon e l l e b b e z é s é t, mely etz T e s t v é r e k g é p g y á r é s vsöntöde Rt ingtlnvételi jánlt t á r g y á b n h o z o t t k é p v i selőtestületi htározt ellen i r á nyult k i s g y ű l é s tgji között ngy m e g ü t k ö z é s t keltett Zvillinger Ferenc d r e s z t e r g o m i ügyvédnek zon ellebbeze, melyet Schlkház Ferenc ő i n téző m k i r g z d s á g i tná csossá történi kinevezét t u d o másul vevő képviselő testületi htározt e l l e n, illetve bejelentett e l l e b b e z é s t hivtlból Csk nieöbiziiió, kiváló iiinoséöü íül árusilunk! T Ú L I mm Kálvári u t c 24 b l k l m á b ó l jóváhgyt k i s illetményeinek rendezét visszutsító p o l g á r m e s t e r i v é g z ellen dott b e kisgyüli t g o k élénk helyesle mellett ejtette k i vitéz Szívós Wldvogel Józse ellebbez lptln s á g á t é s i m m o r á l i s voltát M e rőben s z o k t l n tény, h o g y v l k i z állmői kinevezeket bírált tárgyává tegye, mert m i n den mgyr embernek legele mibb k ö t e l e s s é g e, l t t vlói hódolttl é s őszinte ö r ö m mel vegye tudomásul legm gsbb e l h t á i o z á s o k t, erre v o ntkozó leirtot kritizálni n e m illik nem szbd E s z t e r g o m városnk kór házi tisztviselők i l l e t m é n y r e n d e ze é s tisztviselők i zetrendeze, Komárom város nk s z e g é n y h á z céljár s z o l gáló helyiség bérbevétele, t e nyzbikák beszerze, köz pénzek g y ü m ö l c s ö z ő elhelyeze tárgyábn h o z o t t htároztit kisgyűl j ó v á h g y t, László I s t ván e s z t e r g o m i t n á c s o s nk h i v t á s o s tűzoltó-prncs n o k k á történt megválsztását t u d o m á s u l vette, ellenben E s z t e r gom város képviselőtestületének géperejű b é r k o c s i k viteldijánk leszállítás tárgyábn h o z o t t h tároztát eloldott, különös t e k i n t e t t e l z o n tényre, i d ő közben Budpesten bértxi viteldiját elemelték é s b e n z i n á r k is e m e l k e d t e k Fióküzleteink vidéken: 2 sz Kisbér 9 sz Bábolnpuszt 0 sz Gönyü Gró N á d s d y u t c K o l o z s v á r i u t c 3 Komárom 7 Fehérváriéit! 22 8 K o s s u t h L j o s - u t c elutsításávl Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyüle m á r c i u s h ó 8 - á n t r t o t t rendes h v i ülét d r Rdocsy László őispán e l n ö k l e t e ltt Esztergombn vármegyeház kistnácstermében kisgyűl t á r g y s o r o z t á t, mely 59 p o n t ból állott, Závodi l b i n d r v á r megyei őjegyző, vitéz Zsig J á n o s d r vármegyei Il-od ő j e g y z ő, Vizváry V i k t o r v á r m e g y e i ljegyző, Ghyczy István d r v m közig g y k ismertették DUNK! vissz hvi üle S c h m i d t - gyűl tisztviselők szerint m e l e g e nköszöntöttedrzsindelyferencet k i n e v e z é s e huer d r ellebbezének VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T Minden üzletünkben egységesek árink! k i s g y ü l é s e vármegye kisgyülének F E L S Ö D U N Á N sz B r o s s tit 27 3 V V e u n e s 4 Győrött Teleon 6 Hirdetek ári d í j s z b á s GYUL 60 FOGYSZTÁSI É ; ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET? ES K I D Ó H I V T L : K o m á r o m, I g m á n d i - u t 23 szombhu, zejére E szülte vezéreket, szenvedélyes ijkt, névtelen ktonákt, nemzeti élet tvszánk virágit, k i k n e k csk h Szbdságot! sejtelmes tvszilálszellő vérrózsáj j u t o t t hrmtos üdeségével, re Mgyros büszkeséggel ményt ksztó m e l e g s é g é tekintünk vissz i vel újr ránk köszönt, h i r ngy tettekre, népi milliók deti termzet m e g ú j h o lelkében elorrósodott v á dását, újjászületét, virá g y k o z á s, hegyeket meg g o t ksztó i élet mozdító h i t é s lelkesed megjöttét erejére, z elért eredmé M o s o l y D)i m e g z r nyekre Nézzük m u l t d i csőségét cunkt Emlékezünk Régen v o l t z idő, szbdsághősök e m eled vstg rétegeit iékének bűvköréből szo rkt már le zót D e morú könnyes szemmel mi emlékezünk M g y r é l e ébredünk Hiáb zeng s z i tünk h i d e g, mostoh tv vünk háldlt i szábn m i levett klppl ngy teltekért, kereszt i t t állunk ngy e m áll, gyászátyol tkrj n e m léke előtt Ünnepeljük zetünk loh< >góját Ünneplé nemzet é b r e d é s é t, é l e t é r z é sünk nem lehet d i d l m i sének megújulását, t e t t r e énektől zengő örömmámo kzségét, élnikrásánk ros ölelkez, mikor h megnyilvánulását, m i n d e n t zánk teste megtépve, m e g hzáért d ó szertelen á l d o csonkítv, szbditásr v á ztkzségét, életet eláldozó, rón néz elénk uj életet támsztó honsze i dicső péld relmét intő, buzditó s z ó nekünk, 848 m á r c i u s 5 cselekvt sürgető prn C s o d á l t o s m á r c i u s v o l t csolt i szellő Uj útr terelte ezeréves m o s t újr z e n g i : N e m n y u g nemzetünk életét szent szunk t r i n o n i szeiinyíolteszmények, m e l y e k ngy b n, hisszük mgyr örök npok ijink é s ériink igzságot z ünnepek ün szivét hevítették, z egyén nepét : z u j t várjuk szbdság, z ember Felhrsn m é g egyszer: egyelősége é s hz m g y r o k Istenére es iknk p é l d d ó t e s t v e - küszünk, rbok tovább r i e s s é g e v o l t k már n e m leszünk! ' c i u s i ijúság szbd levegői Szbdságot! m esett, mgyr h o n egére g y r élnikrás eszegeti r b yt, meleget vágyott L e l á n c i t! N e h b o z z u n k! M i n t r o m b o l t börtön k p u i t, i ijk tettreké kilépett ö n á l l ó s á g á n k m e szen álljunk! S z b d s á g o t! Fióküzleteink 938 m á r c i u s (Ngyigmándi-ut 9) i

2 Komárommegyei 2 o l d l 938 Hirln 2 LOWY K o m á r o m i ijú JENŐ köszöntötte est várme BÚTOR gye ujj lispánját intézete nevében ÜZLETE Győr, Gr Tisz István-tér 5 sz 852 ÓT MINDIG CSK JÓT D k ü l ö n b ö z ő községi kép viselőtestületi h t á r o z t o k között eloldott Tt község képvise lőtestületének m é g m u l t é v ő s z é n városrendezi terv kzíte t á r g y á b n h o z o t t htároztát é s utsított z időközben k ö z i g z gtásilg egyesitett T t é s T ó v á r o s egybeépült k ö z s é g e k e l ö l j á r ó s á g á t, z újonnn meg lkuló közös képviselőtestület elé vigye z ügyet é s z e g y e sitett k ö z s é g e k r e kiterjedő v á r o s r e n d e z é s i tervet k é s z í t t e s s e n Örömmel hgyt jóvá k i s g y ű l D ö m ö s k ö z s é g képviselő testületének zon htároztát, m e l l y e l hősi e m l é k o s z l o p é s o r s z á g z á s z l ó elállításánk költ s é g e i r e t megszvz Elutsított kisgyűl d r V Schmidthuer V i l m o s komáromi ügyvéd áltl város k é p v i s e l ő testületének zon htározt e l len benyújtott e l l e b b e z é s é t, mely z állmi tisztviselők izetjvitásávl k p c s o l t b n é s ennek nlógiájár város tisztviselő i n e k illetményeit is r e n d e z n i k í vánt kisgyűl nyugdíjzt Szli V i n c e t h utkprót leányvári rómi k t o l i k u s i s k o l segélyeze tárgyábn hozott képviselőtestületi htározottl k p c s o l t b n elszóllt Lőke K á r o l y elsőházi tg, d r Lepold n tl p r e l á t u s k n o n o k éi> Zsindely Ferenc d r állmtitkár, k i t ő ispán zon l k l o m b ó l kiolyólg, m kir kultuszminiszteri állmtitkári k i n e v e z é s e ó t e l s ő izben jelent m e g é s vett rzt k i s g y ü l é s e n, melegen üdvözölt E l n ö k l ő őispán d r Zsindely Fe renc érdemeiről m e g e m l é k e z v e, további közreműködét kérte vármegyénk jogos igzságos ügyeinek védelmében, m i t z üdvözlért köszönetet mondó d r Zsindely Ferenc k é s z s é g e s e n k i l á t á s b is helyezett k i s g y ü l é s után közigzgtási b i z u i t s á g ülezett Dr med BÁTKY ELEMÉR kozmetiki rendelőjének kzítményei : rckrém, gyógypuder, rctej, rcviz, g y ó g y s z p p n o k, s t b beszerezhetők szküzletekben, vgy post utján : B u d p e s t, V I I I, Üilöi-ut 6 6! b T e l e o n : H stb entes vgy deliktes üzlet nek megelelő teljesen u j berendez, mérlegekkel együttesen jutányos zonnl megvehető C i m kidóhivtlbn árért npilpok megírták n nk idején, Gödöliői Sokgyermekes Szegény Mgyr nyák Országos Szent István F i u o t t h o n á n k növendékei u t r keltek B u d p e s t r e s megjelentek vitéz Endre László est v á r m e g y e u j l i s p á n j előtt m e g y e házán s növendékek egyike, Etlinger J ó z s e lelkes b e s z é d b e n üdvözölte z lispánt npil pok képes-melléklete ényképet is közöli z ü n n e p é l y e s ktusról s eltűnő volt ényképen nézni s o k n g y n ő v é s ü ijk között k i s növendéket, k i eszes állásbn, szép egyenruhájábn m o n d o t t el k ö s z ö n t ő j é t Ez z ijú, Etlinger J ó z s e n é komáromi tizgyermekes ny Józse nevu i volt, k i t z i n tézet vezetősége vlószínűleg s z o r g l m á n á l j ó m g v i s e l e t é nél o g v tlált méltónk rr, h o g y est vármegye lispánját z intézet növendékei nevében köszöntse h i r o l v s á s után eljár t u n k z ijú c s l á d j á n á l, vl mint i l l e t é k e s körökben, érdek lődtünk n e v e z e t t intézet c é l j á ról, m ű k ö d é s é r ő l, h o g y m e g t u d j u k, h o l is nevelődik városunk kis szülöttje, miként került z intézetbe miiyen előmenetelt tnusit É r d e k l ő d é s ü n k r e z l á b b i kt tudtuk m e g íiuotthon kimondottn s z e g é n y é s s o k g y e r m e k e s ( 8 vgy ennél t ö b b ) szülők 4 5 éves iskolánkivüli iúgyermekeit v l lásos, erkölcsös, öneláldozó h z i s s á g b n n e v e l i s z ijút testben é s lélekben m e g e r ő s í t e n i, értelmét, érzelmét é s ü g y e s s é g é t nemzet s z o l g á l t á b állítni kívánj M j d i p r i, háziipri, m e z ő g z d s á g i vgy e g y é b élet pályár s z ü k s é g e s szkismeretek ben tökéletesiti, h o g y m j d n m g y r nemzetnek hsznos, p é l d d ó tgj lehessen Köztudomású, hzánk bn c s e c s e m ő k o r t ó l 2 4 é v e s k o r i g z r r reászoruló gyermekekről vgy /, állm, vgy mgánintézmény utján történik g o n d o s k o d á s T i z e n n é g y évtől z o n b n itlkorúk, k i véve z i s k o l i növendékeket, rendszerint mguk belátás irányítás szerint k e z d i k m e g életüket T e h á t z ijú nevele ettől kortól kezdve nemzeti s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e, láthtólg nem ngy eredményt m u t t Ez neveli hiány k ü l ö n ö s e n szegény é s s o k g y e r m e k e s szü lőknél m u t t k o z i k l e g j o b b n, kik nehéz megélhet követ keztében éppen ejlőd k o r á b n nem s o k, vgy e g y á l tlábn s e m m i időt sem t u d n k g y e r m e k e i k nemzeti nevelére ordítni Ezt hiányt i g y e k s z i k pótolni S o k g y e r m e k e s S z e g é n y M g y r nyák O r s z á g o s Szent István F i u o t t h o n, melynek ve zetősége szegény sokgyermekes csládokból vármegyénként városonként évente egyet-egyet k i e m e l s i/zó m g y r hzis szellemben vló nevelsel nemzet s z o l g l t á b állítj Fiuottlionbn különböző i p r i műhelyek v n n k elállítv, hol t e r m e l n e k vásznt, b ú t o r o kt é s e g y é b c i k k e k e t kzíte nek, m e l y e k e t e l ő s z ö r is s j á t szükségletre, zonelül pedig évente z r r é r d e m e s s z e g é n y s o k g y e r m e k e s szülők leányi k i h á z s i t á s á h o z kelengyéül hsz nálnk el s ezzel j u t l m z z z z intézmény s z ű k ö l k ö d ő mostoh s o r s b n levő sokgyer mekes szegény szülőket F i u o t t h o n b került ijú négy éven át n y e r i p r i vgy egyéb pályár k i k é p z é s t, mjd négy évi nevel után k i h e l y e z i k megelelő állásb Felvtás után ellátják őt ruhávl, szer s z á m m l, némi k é s z p é n z z e l é s kiszemelt állomáshelyig szük s é g e s útiköltséggel e l v t o t t növendék élete végéig évente b i z o n y o s ö s s z e g e t t r t o z i k z intézménynek megtéríteni, m i n t m ű k ö d ő t g d i j t " r e á költött nevelteti k ö l t s é g e k c i m é n í g y lkul k i egy s z o r g l m s, t ö rekvő, soh n e m c s ü g g e d ő, h kell nélkülözni tudó, láztos, de gerinces u j e m b e r t í p u s, z ideálisn g o n d o l k o d n i, krni, c s e l e k e d n i tudó i p r o s é s m u n k á s m g y r éri é l ő m e g t e s t e sítője, z eljövendő boldog ngy M g y r o r s z á g előhrcos Szent István F i u o t t h o n meglkulás évében kérsel o r d u l t lpy Gáspár m kir kormányőtnácsos, polgármes terhez, m e l y b e n v á r o s i t á m o g tás c i m é n évi 25 ö s s z t ö n d i j leizetét kérte s ennek e l l e n é ben egy s o k g y e r m e k e s cslád 4 é v e s i ú g y e r m e k é n e k z i n t é z e t b e vló e l h e l y e z é s é t j á n lott el olgármesterünk s város közönsége megértette értékelni t u d t z i n t é z m é n y lét r e h o z á s á n k ngy s z ü k s é g e s s é g é t s város k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e 935 szept 3 án t r t o t t ülében megszvzott U 3 G évi j n u á r hú -iől k e z d ő d ő l e g n é g y év trtmár évi 25 ö s z t ö n d í j t á m o g t á s t Szent István F i u otthon rzéré s 935 m á r c i u s 4-én p e d i g é d e s t y j vd utirk- oocsátott Etlinger Józse 4 éves cipztnoncot, k i t több s o k g y e r m e k e s cslád i ú g y e r m e k e közül válsztott k i egy b i z o t t s á g Etlinger Józse zót z intézet növendéke s cipz mesterséget tnulj Láttuk s z ü l e i h e z intézett leveleit, él évi minősíti értesítőjét, m e l y ből m e g á l l p í t o t t u k, h o g y E t l i n ger J ó z s e n e m h o z o t t s z é g y e n t szülővárosár, mert z intézet szinjeles t n u l ó j s levelei e l árulják, h o g y megérti elettesei nek intencióit vlóbn köte lességtudó, becsületes, szorgl ms hzivá nevelődik 848 m á r c i u s 5-e d i c s ő e m l é k e z e t é t, m á r c i u s i itlság lelkesedét, mgyr szbd s á g h r c emlékét mgyr nem zet m i n d e n k o r k e g y e l e t t e l őrzi mint nemzetünk újjászületé sének k e z d e t é t, m g y r t á r s d l o m kegyeletes m e g e m l é k e z é s sel m i n d e n k o r m e g ü n n e p e l i Ez é v b e n is méltó keretek között trtunk ünnepségeket szerte z o r s z á g b n m á r c i u s 5ikén K o m á r o m v á r o s is m e g trtj h g y o m á n y o s nemzeti ünnepélyét, m i t h t l m s pl kátokon d t u d t u l város k ö zönségének, egyben elhívássl o r d u l h á z t u l j d o n o s o k h o z, házikt l o b o g ó z z á k e l, Komárombn kedden reg gel 9 ó r k o r z ö s s z e s e g y h á z k templomibn ünnepélyes isten tiszteleteket trtnk Délelőtt él 2 ó r k o r lesz v á r o s h i v tlos hzis ü n n e p s é g e, z iprtestületi s z é k h á z n g y t e r m é b e n, délután é s este p e d i g testületek, z egyesületek intézmények rendeznek ngy szbású 5-iki ünnep ségeket v á r m e g y e k ö z s é g e i b e n is, kivétel nélkül m i n d e n ü t t, t r t n k hsonló lélekemelő ünnepélyeket szbdság évordulóján 5-én lengjen minden házon n e m z e t i l o b o g ó, ngy npon hirdesse, kegyelettel e m l é k e z ü n k m á r c i u s i ijúság izzó lelkesedére áldoztos hz szeretetére, hirdesse messzire mgyr testvéreinknek, Komárom város egz lkos ság szivét m g y r ujjáébred npján i ijnság m i n d e n időkre példát muttó hzszeretette tölti be S c h r i k k e r Sándor i s k o l á j, lsótekerespuszt, up Lepsény, gyümölcsát jtzonos, legjobb minő ségben, díszát, díszcserjét, évelővirá got, rózsát legújbb, legértéke sebb jtákbn szállít Árjegyzéket kívántr díjmentesen küld Ngy beszálló vendéglő mzáros üzle*, mely Kisbéren őútvonlon legorglmsbb helyen htlms srokterületen (084 négyszögöl) e k s z i k, birói árveren án délután 3 órkor komáromi kir járásbíróság te lekkönyvi hivtlábn eldásr keiül RHEUM, köszvény, cúz, ischis, izületi ájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos TÖRKÖLYFÜRDÖJÉBEN * V I I D o h á n y - u 44 O r v o s i elügyelet, Olcsó pusál-árk Ellátás S v bkról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN Ismertetőt küldünk

3 Reormátus presbiteri konerenci Szőnyben G y ő r - K o m á r o m i missziói vló n e v e l é s v o l t délután höz t r t o z ó reormátus e g y ó r á i g trtó t n á c s k o z á s Győry községek (Győr, Bőnyrétlp, E l e m é r elnök zárószvivl ért Bn, Ács, M o c s, S z ő n y, Movéget, m e l y b e n k ö s z ö n e t e t m o n sonmgyróvár, K o m á r o m ) d presott Szőny község vezetőségé b i t e r e i Győry E l e m é r győri l e l nek K u l t ú r h á z átengedéért, kipszior, egyházkerületi őjegyző vlmint szőnyi gyülekezet elnöklete ltt h ó 8-án S z ő n y presbitériumánk konerenci ben trtották ezévi k o n e r e n c i á m e g r e n d e z é s é é r t Végül egyetértő inkt m i n t e g y s z á z ö t v e n p r e s b i m u n k á l k o d á s r buzdítv s z ő ter es s z ö n y i g y ü l e k e z e t s z á n y i e k e t, Isten á l d á s á t kérte z mos tgjánk rzvételével egz k ö z s é g r e Kelemen Bél D e 9 ó r k o r t e m p i o m á c s i lelkipásztor i m á j k ö z ö s bti i s t e n i t i s z t e t e t v o l t, m e l y e n é n e k l é s után rztvevők kivo Csizmdi Károly mgyróvári n u l t k t e r e m b ő l, re lelkipásztor p r é d i k á l t, z egy l e á n y e g y e s ü l e t tgji e b é d h e z te énekkr pedig énekszámok ríthessenek kl szerepeli Trczy Zoltán i g /, e b é d e t szőnyi g y ü l e tnító vezetével i g e n szépen kezet tgji d t á k r é s z t v e v ő k I s i e n i t i s z t e l e t után s z ö nek b ő s é g e s é s kitűnő ebé nyiek pompái kultúrházáb v o dért Sári I m r e k o m á r o m i l e l k i nuil k o n e r e n c i k ö z ö n s é g e s pásztor mondott köszönetet ott kevsel 0 ór után Győry konerencián megjelentek ne Elemér i m á j á v l é s z e g y b e vében u g y szőnyi g y ü l e k e z e t gyűltek énekével kezdetét vette nek, mint z elkzítő sszo«i t i n á c s k o z á s, m e l y n e k o l y n y o k n i k D r Jkus B e n ő k o m á mán három e l ő d á s h n g z o t t e l r o n i p r e s b i t e r p e d i g leánye z elsőt Győry E l e m é r, m á s o g y e s ü l e t tgjit köszöntötte d i k! Frks István műszki t igyelmes kiszolgálásért ár n á c s o s, győri p r e s b i t e r, h r d o z á s é r t Ebéd ltt z egyházi m d i k t z e t e t n i Csukás Zoltán énekkr kedveskedett közön d s á g i k d tnár, mgyr ségnek Trczy Zoltán vezetével óvári p r e s b i t e r t r t o t t z e l ő előd< tt g y ö n y ö r ű d l o k k l d á s o k után m e g b e s z é l é s volt Egy minden tekintetben zokról kérdekről, melyeket szépen sikerült Öss ejövetelről z e l ő d á s o k érintettek z e l ő m e g e l é g e d v e é s b o l d o g n távoz d á s o k célj presbiter! tiszt tk el r é s z t v e v ő k, k i - k i mg ségnek, mint szolgáltnk o t t h o n á b, szivükben zzl r e m e g v i l á g í t á s ennek s z é p m é n y s é g g e l, h o g y z elhintett tisztségnek minél eljesebb m g v k jó g y ü m ö l c s ö k e t t e r e m minél e r e d m é n y e s e b b b e t ö l t é s é r e nek m j d z Isten dicsőségére é s szeretett hzánk jvár s z e n t é v v e l c s o l t o s Szenzáció m k i r osztálysorsjátéknál z uj játéktervet ismét előnyösen megjvították Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhető szerencs esetben jutlom őnyere mény őnyere mény Jelentős eredmény, z első 4 oszt őnyereményeit emelték : i osztály II osztály II o,/t ály IV osztály z oszt sorsjegyek re re re re hivtlos ár i/ =3Vt, 8 i/ = 4, 2 J V4=7, i = 28 z összes hivtlos őárusitóknál tnltos minél előbb rendelni, mert rendelkezre álló sors k rövid idő ltt elkelnek I izeti vn idő z p n h s 9-en kezdődő húzásig v á m kp k ö v e z e t e l e n g e d é s e hét első n p j i b n, hét őn k e d d e n v á r o s u n k b n t r tózkodott Vutkovich Zoltán ke reskedelemügyi minisztériumi o s z t á l y t n á c s o s, kerületi útügyi elügyelő, Mdrász G é z m i n számtiszt kíséretében, v á m k e z e l é s i eljárást t nulmányozzák V i z s g l t u k n e m c s k z d m i n i s z i r á c i ó r t e r j e d t k i, hnem r r is, h o g y v á r o s n k m i l y e n b e v é t e l e i vnnk v á m d i j k b ó l vámkezelt milyen kidá sok t e r h e l i k, b e v é t e l e k e t m i r e ordítják? v á m k e z e l é s n e k ez t nulmányozás termzetesen ö s s z e l ü g g é s b e n v n zzl t e r v vel, h o g y m i n i s z t e r Szent István z E u c h r i s z t i k u s év n gyrányú i d e g e n o r g l m á r vló t e k i n t e t t e l külöldi utók s z á már v á m m e n t e s s é g e t k i v n b i z - " N ő i - é s e h é r n e m ű éri ~ vrrást é s jvítást válllok C M B E L N N kézimunk Klpk üzlet György-ut 5 t o s i t n i z elmrdt bevételekért termeszten miniszter kárpó tolná v á r o s o k t Ezzel vizsgálttl k p csoltbn tehát kiküldöttek m k i r kereskedelemügyi m i nisztérium rzéről zt kíván ságot terjesztették elő, város k ö z ö n s é g e kettős szent évben várhtó i d e g e n o r g l o m r vló tekintettel külöldi utók, utóbuszok motorkerékpárok után évi április hó -től o k t ó b e r hó 3 - i g ne szedjen kövezet vámot lpy Gáspár m kir kormány ő t n á c s o s, p o l g á r m e s t e r kívánságot kzséggel tette mgáévá zzl, h o g y k é r d é s t képviselőtestüle elé ogj terjeszteni, m i v e l ebben kérdben képviselőtestületi k ö z g y ű l é s illetékes h t á r o z n i v i nszedijog ideiglenes elügge^-z'esét polgármesterünk is, vái< s k ö z ö n s é g e is csk b b n z esetben hjthtj végre, h kártlnítási ö s s z e g z e l veszett j ö v e d e l m e t pótolni ogj, mert m i n d e n bevételi csökken t s ú l y o s n y g i z v r t o k o z ht h á z t r t á s u n k m é r l e g é n z O r s z á g o s S t e á n i s é g S z ö v e t k ö z g y ű l é s e z Országos Steáni S z ö vetség K o m á r o m i F i ó k j évi ebruár hó é n trtott vá r o s h á z k i s t n á c s t e r m é b e n évi rendes k ö z g y ű l é s é t Királyi M i k lós g y ó g y s z e r é s z, egyesületi e l n ö k e l n ö k l e t e mellett Elnöki megnyitójábn Ki rályi M i k l ó s g y ó g y s z e r é s z Ste áni S z ö v e t s é g célkitűzeit i s m e r t e t t e m g y r ny é s cse csemővédelem mondott szociális é s e g é s z s é g ü g y i in tézmény, mely embergondo zási rendszerben védi z uj életplántát, minden nem zetnek l e g n g y o b b értékét, h o g y népességet számbelileg mi nőségileg legmgsbb színvo nlr emelje v i l á g h á b o r ú b i z o n y o s n é p e s e d é s i krízist idézett elő születek s z á m á n k r o h á m o s ese s ezzel egyidejűleg c s e c s e m ő h l á l o z á s veszedelmes e m e l k e d é s e htározott b e v t k o zást követel Ennek s z o c i á l i s közeldtnk t e l j e s í t é s é r e l k u l t meg z O r s z á g o s Steáni S z ö vetség, m e l y n e k e g y i k szerve Komáromi Fiókszövetség Vrg I m r e d r vezető or vos sttisztiki számdtokkl látámsztott jelentében i ó k s z ö v e t s é g 937 évi m ű k ö d é séről s z á m o l t be, hngsúlyozt, h o g y védőintézet nem orvosi rendelő m i n t h o g y zt egye sek tévesen hiszik h n e m preventív munkát végző o r v o s i t n á c s d ó, h o l nem betegekkel hnem e g é s z s é g e s n y á k k l csecsemőkkel ogllkoznk, i l letve zok rzére nyújtnk kellő elvilágosítást, z étrendre, t á p l á l k o z á s r, z e g é s z s é g m e g ó v á s á r vontkozón k ö z g y ű l é s z o r v o s i je lent tudomásul vétele után egyhni-ulg hálás köszönetet m o n d o t t s legteljesebb elisme r é s é t ejezte k i Vrg I m r e d r vezető o r v o s n k é s Rechnitzer oldl Vissztérül z útiköltsége, h hngszerszükségletét Mezőgzdsági Kiállítás t r t m ltt MIIQI ZONGORIYIUüIUH G Y Á R B N Budpest, VII, Erzsébet- körut 4 3 ( R o y l ) szerzi b e Különleges árkedvezmények, könnyitett izeti eltételek Mári vezető-védőnőnek ügybuz gó, e r e d m é n y e s munkájuk e l i s m e r é s é ü l Rechnitzer M á r i vezető v é d ő n ő például z 937 év o lymán 2724 látogtást végzett htósági k i j á r á s o k o n, p á r t o g o l tk érdekében történt e l j á r á s o k o n kivül Munkáját s z e r é n y e n, min den eltűn mellőzével leglelkiismeretesebben, kiváló t u d á s s l, hozzáértsel, t p i n t t t l, é s s z o r g l o m m l végzi M i n t é r tesülünk S t e á n i Szövetség vezetősége előterjesztt tesz központnk, Rechnitzer Mári vezető védőnőt ő v é d ő n ő i c i m m e l tüntesse k i pénztári j e l e n t é s e l o g d á s után Záhonyi ldárnét, járásbíróságunk elnökének ritk szociális gondolkodású eleségét t á r s e l n ö k k é válsztott meg közgyűl, k i rövid komáromi t r t ó z k o d á s ltt élénk é r d e k l ő dt tnúsított Steáni S z ö v e t ség m u n k á j iránt s m i n t gyo mi nőegyesület v o l t e l n ö k n ő j e, ngy r á t e r m e t t s é g é v e l, elkzült ségével, tudásávl s tpsztl tivl hívtott tisztség betöl tére Reméljük, h o g y z u j el nöktárs m ű k ö d é s e ngy lendü letet visz t á r s d l o m k ö z ö n y é vel küzdő S t e á n i Szövetség munkájáb Mitudjuk IZES FINOM TRTLMS SÜTEMÉNYBEN: SÜTŐORVN z Osztálysorsjáték lődét igzolj z u j 40 ej já téktervezet, melyből láthtó, h o g y z I I I I I I I V osztálybn ő n y e r e m é n y e k e t elemelték z V - i k osztály ismét szenzációs, mert s z e r e n c s é s esetben p e n g ő nyerhető, j u t l o m őnyeremény z u tán 00000, 70000, 60000, 50000, 40000, 30000, s t b p e n g ő 2 d r b d r b d r b á d r b á 4000, 23 d r b d r b d r b 000 s t b nyeremények Tehát megjvultk nyeri e s é l y e k, mi m i t t te temesen o k o z ó d n i o g z osz t á l y s o r s j á t é k iránti é r d e k l ő d é s z u j játéktervet kzséggel küldik meg mindenkinek z ö s s z e s őárusitók

4 Komárommegyei 4 o l d l E r e d m é n y e s e n m ű k ö d ö t t Hirlp HÍREK Itt élned, hlnod k e l l! Z érem e g y i k elére m u t t t u n k rá k k o r, m i k o r vázoltuk n n k k á r o s voltát, h o g y egzisz tenci nélküli e m b e r e k m kis mértékben j á KomárommegyeiHitelbnkL p u n k mmunkáj á s helyénn ehozzuk r u l hozzá szép é s e r e d m é n y e s K o m á r o m m e g y e i H i t e l b n k Rt, m ű k ö d é s h e z, mely g r n t á l j z városunk e k o m o l y jelentős intézet további ejlődét z g z d s á g i tényezőjének k ö z g y ű igzgtóság legngyobb elisme li meghivóját é s z á r s z á m d á rét ejezte k i z ügyvezető sit r é s z v é n y t á r s s á g igzg igzgtónk kitűnő vezetért t ó s á g h ó 9 - é n trtott m e g s dicsérettel dózott tisztviselői mérlegmegállpitó igzgtósági krnk is ülét, m e l y e n e l i s m e r é s s e l áll Komárommegyei Hitel pították m e g, z intézet z b n k Rt e r e d m é n y e s üzleti mér elmúlt évben is beváltott legét tigy ö r ö m m e l vesszük t u h o z z á űzött r e m é n y e k e t, e r e d d o m á s u l, mert ngy j e l e n t ő s é g g e l ményesen működött s közel bír Komárom vros gzdsági tiszt nyereséget ért e l éleiére z intézet pénzügyi t e b n k vezetét s z o l i d s á g, v é k e n y s é g e n e m csk komá mobilitásr vló t ö r e k v é s j e l r o m i picr h t h t kedvezően, l e m z i, emellett z o n b n kzsé hnem irányító b e o l y á s t kell gesen áll m i n d e n jogos hitel g y k o r o l n i vidék gzdsági igény k i e l é g í t é s é r e É körülményt helyzetére i s K o m á r o m é s k ö r ényesen b i z o n y l t j z tény, nyéke m e z ő g z d s á g i termelét, h o g y z ö s s z e s kihelyezek á l iprát kereskedelmét pénz l o m á n y z előző évvel s z e m ügyileg kötheti s z o r o s b b á v á r o b e n v e l e m e l k e sunkhoz dett z e r e d m é n y e s üzleti m é r mérleg e g y é b dtiból leg biztos l p, h o g y ngy komoly ejlőd bnk pénzintézetünk hivtását teljesít iránti legteljesebb b i z l o m jelei hesse m u t t k o z n k, hiszen betétek ö s s z e g e kereken vel z előző évi rői budpesti Országos Mezőgz r e e m e l k e d e t t dsági Kiállításr Tenyzál ltvásárr kedvezményes utzási Komárommegyei Hitel igzolványok kphtók lpunk bnk M g y r Áltlános H i t e l kidóhivtlábn b n k é r d e k k ö r é b e t r t o z i k Himberger István ügyvezető igzgtó r á s z o l g á l rr b i z l o m r, m e l y Uri, női divt-áruk, nek lpján z intézet ügyveze ktoni cikkek legolcsóbb r tével bizták m e g Z ő s z k beszerzi orrás i képzettsége é s g i l i s tisztviselőh J N L O S Z K Á R kránk lelkiismeretes, buzgó le milyen beözön következményekkel jár városunkr M o s t l á s s u k z i g z s á g p r n c s s z v á r z érem másik o l dlát z t z oldlát, melyik zokt k á r o s h t á s o k t m u t t ják, m i t z izetsel egzisztenciávl, jó rendelkezők okoznk v á r o s gzdsági é l e t é r e, m i k o r itt keresik szik kenyerüket, el izetüket, tekintélyes márom itt ve de nnk rzét elvonják K o gzdsági vérkeringé ből zzl, h o g y idegenben sárolnk, Komárom keserves illéreit polgárink másutt S ollók, / O L I N G borotvák, E N I zsebkek, Győr, őhely, olyik Budpest hov el tőlünk városunk ez két igen sok pénz termzetesen közgzdsági erősö dének rovásár! Ugyncsk pontból tűrhetetlen m e g egyenesen z helyzet, s o k n i t t űznek HF EXRESS állndó ogll horgnyzott é s vörösréz vskereskedben L Ó K kphtók, kenyérke reseti telep h állmi, elitélendő vsúti, á l l á s o kt betöltők ez, élnek távol Komá helytől pénzekből, dókból intézmények l pedig egyenesen h o g y ne ővárosbn, hnem itt, súlyos p é n z e k e t izető vidéki városbn vidéken z doizetők itt i z z d z gzdsági érdekében érem két el mutttuk oldlát, beözönléböl cikkben elhozottk Mindkét eset életnedv zúduló károkt vérelvonás, veszteség uhát Kom r o m r nézve z e l v l e g y e n : h o l v n 6 7 helyiséggel m á j v g y u g - é r e Hungári Vili R - T Tél után jön tvsz, ter mzet is uj ruháb öltözik Ön is vegyen u] ruhát mgánk nálunk W E I N E R ruhházk Komárom T t k e n y é r d ó gzd, ott telepedjen le, ott éljen k e n y e r e t k p ó, zt é l bérbe vennénk vező m u n k á s is! teleon 60 H ezt jelszót Eldó üzlet Komárombn sunkt legorglmsbb rzén egy üzlet eldó B ő v e b b e l kidóhivtlbn Kérje mindenütt Komárommegyei Hírlpot Itt élned h l n o d k e l l ", legngyobb mér tékben Ngyigmándi ut gármesteri h i v t l ltbn már pol helyiségében pnsznpot trt Ezzel most kpcso megemlítjük, országgyűli mromb, Kétszeresen jelen házt 0 ó r k o r képviselőn elsőizben munknélküliek különálló szom v o n t t l érkezik ból v á r o s u n k r Egy viselője, olyó h ó 9 - é n, perckor meg Komárom kár, v á r o s u n k o r s z á g g y ű l é s i k é p 9 én 9 ó r 5 2 csk Komárom Y állmtit tehát K o m á r o m lendüle Y lás- közokttásügyi költi el e g é s z k e r e s e t é t k i k n e k MOSÓÜSTÖK G Ferenc m k i r v l n e v e z t e t é s e ó t h i v t l o s n h ó nk k i D r Zsindely r o s b n, k ö z s é g b e n l k i k, éli életét, k ö l t s é k el zt p é n z t ", m i t i t t zománcozott, Képviselőnk ogdónpj ket, k i á l l m t i t k á r r á történt k i - m e g kellene követelni, HÚSŐRLŐK renc m k i r v l l á s - é s k ö z o k ttásügyi állmtitkár, városunk o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő j e, ezúton kéri v á l s z t ó i t, h o g y k i k ü g y e s bjos d o l g i k b n k é r e l e m m e l o r d u l n k h o z z á, ne l k á s á n k e ressék, mert ott senkinek rendel kezére nem állht, hnem je lentkezzenek h i v t l i helyiségé ben, v l l á s - é s k ö z o k t t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m b n ( H o l d - u t c 6 sz I emelet) kozást é s u g y n k k o r idegen v á klmzottitól kiváló minőségű Országgyűli képviselőnk kérelme D r Zsindely Fe b t o n délelőtt ebből szem nézve szubvencionált konyhkek, költik elismer Miniszteri m k i r honvédelmi miniszter dr Sulcsik L á s z l ó ljegyző nek m g y r királyi honvéd s é g n e k ö n k é n t e s j e l e n t k e z é s lp ján történő kiegzíte terén éveken át k i e j t e t t b u z g ó é s ered ményes tevékenységéért elisme rét ejezte k i el, i d e g e n b e n élik e l romtól, k e n y é r k e r e s e t i vlódi vá zá tért, m e l l y e l á k l y á s - s t ét s i k e r e s l e b o n y o l i t á s á t elő segíteni szives v o l t, elismere j e l é ü l z Olimpii Fáklyás Sín jeit i Em lékérmet" dományozt lelkiismereti vtsszük, kkor szebb elé, mely gulását kérdnek visszük váro gzdsági jövő mindnyájunk boldo eredményezheti Elismer rünknek tlétiki Szövetség elnöksége polgármes terünknek zért szives á r d o - Ko közönsége ünnepélyesen ogdj é s tisztele tére o l y ó órkor dez hó 9 - é n délután 2 ünnepi Ebben z ebédet ren ügyben váro s u n k v e z e t ő s é g e é s z e g y s é g e s párt e l n ö k s é g e j ö v ő hét elében teszi k ö z h i r r é ges első szüké- értesíteket közigzgtási bizott ság üdvözölte Drányi minisz terelnököt v á r m e g y e közigz gtási bizottság m á r c i u s hvi ü l é s é n n p i r e n d előtti e l s z ó lló Lőke Károly elsőházi t g indítványár e l i r t i l g ü d v ö z ö l t e d r Drányi Kálmán miniszterel nököt g y ő r i g y ű l é s e n dott p r o g r m m j á é r t, m e l y n e k sikeres m e g v l ó s í t á s á h o z j ó Isten á l d á s á t kérte É r t e s í t é s E z ú t o n értesítem v á r o s igen tisztelt k ö z ö n s é g é t, helyben állomásozó ktoni lkultokt, hivtlokt, htósá g o k t, e g y e s ü l e t e k e t é s képviselőtestület igen tiszten tg jit, Mgyr Külügyi T á r s s á g olyó h ó 3 - á n délután él 5 óri székház kezdettel ngytermében külügyi délutánt rendez, külügy i tár s s á g két előkelő tgj o g e l ő d á s t t r t n i é s p e d i g d r Eötte- vényi Olivér m k i r u d v r i t nácsos, ny őispán, polgármeste Mgyr város gyors Mgvr Külügyi T á r s s á g ügyvezető t á r s elnöke dr Gömöry-Liml L á s z l ó n y r e n d k követ meg htlmzott miniszter Eöttevényi

5 938 2 Olivér e l ő d á s á n k c i m e : Feje delmek s z ö v e t s é g e i -, j o k hrc, sevizmus n t i b o l s e v i z m u s Gömöry-Liml L á s z l ó é Koronás sszonyok iii " tánr Erre ezúton meghívni z pedig: külpoliti- külügyi vn délu szerencsém érdeklődőket dij n i n c s rcius hó 9 - é n, lpy Be938 Gáspár m k i r k o r m á n y ő t n á c s o s, pol- rmester Tnügyi értekezlet Hriskolelügyelő, tthányi i g z g t ó t n i t ó k ö r zetébe t r t o z ó K o m á r o m é s v i tnitóságál hó Komáromb értekezletre hívt, h o g y j ö v ő tnévi tn g b e o s z t á s e g y s é g e s k i d o l gozását helyes irányb vezesse szkelügyelő másélórás elő dásbn behtón ismertette zokt z lpelveket, melyeket tnyg b e o s z t á s k é s z í t é s é n é l!t kell t r t n i z é r t é kes elődást k o m o l y m e g b e s z é -vette g y ű l é s, mely 3 órkor k e z d ő d ö t t, él 6 ó r k o r ért véget mth R e z s ő áll Istentisztelet Jézus Szive p l é b á n i templombn m á r c i u s 5 é n J é z u s S/ive p l é b á n i t e m p l o m b n m á r c i u s 5 én délelőtt 9 órkor hivtlos ünnepi s z e n t m i s e lesz Műsoros kulturelődás Kt K ö r b e n Ktolikus Kor í hó 3 - á n délelőtt ngy m i s e után m ű s o r o s n g y b ö j t i k u l t u r e l ő d á s t rendez K t o l i k u s K ö r n g y t e r m é b e n Ei dást trt Hor váth D é n e s tábori őlelkz n é m e t o r s z á g i vllási v i s z o n y o k r ó l M á r c i u s 5 e K t o l i k u s K ö r b e n K t o l i k u s K ö r é s / Ijúsági E g y e s ü l e t m á r c i u s 5-én eáte 8 ó r k o r m ű s o r o s hzis ü n n e p s é g e t rendez Komáromi Levente E g y e s ü l e t ö n k é p z ő k ö r e hó 5-én k e d d e n délután 6-óri /detttrl levente o t t h o n n g y t e r m é b e n, m á r c i u s 5 ének m e g ünneplére, műsoros délutánt rendez, m e l y r e ezúton is hzis szeretettel, m i n d e n k i t meghív dezőség Belépődíj nincs FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Miklós-u M á r c i u s 2 én s z o m b t o n, 4 7 é s i 2 9 ó r k o r Csk egy n p o n \ m á s o d i k sszony rngú k i e g é s z í t é s Március 3-án, vsárnp & r * 4, 4 T é s 2 9 ó r k o r Március 5-én, kedden K 4, l #7 é s 2 9 ó r k o r lu rossz népszínmű Mgyr világhirdó Március 0-én c s ü t ö r t ö k ö n 3, l-'ö é s M 9 ó r k o r z o r g o n v i r á g z á s elődás vége i! 2 l l - k o r 2-es e z r e d e m i é kmü lp jvár Ngyigmándi Re É n e k k r, z áltl rende zett r s n g i m ű s o r o s e s t é l y n e k tiszt j ö v e d e l m é b ő l v o l t 2-es k ö z ö s g y e e z r e d e m l é k m ü lp j v á r 2 - t d o m á n y o z o t t nemes d d m á n y é r t ezúton is h á lás k ö s z ö n e t e t m o n d z e m l é k m ű b i z o t t s á g n e v é b e n thó G y u l i g z g t ó, l p s z e r k e s z t ő, 2-es bjtársi szövetség komáromi cso port elnöke Gyászhír Tl-Tóváros községek társdlmánk osztt ln rztvételével helyezték ö r ö k nyuglomr m á r c i u s hó 6-án T ó v á r o s o n, vármegyénk legősibb törzsökös nemzetsége egyik köztiszteletben álló t g j á t : ne mes szilsi lki áz mány G y u l n y állmi tnító, k ö z s é g i képviselőtestületi tgot, tti re egyház p r e s b i t e r é t m e g b o l d o g u l t izzó mgyr ér zű, kiváló k é p e s s é g ű tgj v o l t mgyr tnítói k r n k, Tt T ó v á r o s vllási életében, k u l turális é s p o l i t i k i mozglmi bn á l l n d ó n vezető szerepet v i t t Hlálát özvegye, g y e r m e k e i kiterjedt előkelő rokonság gyászolj Bjtársi összejövetel v o l t cs é s k i r 2-ik g y e B j t írsi S z ö v e t s é g k o m á r o m i cso p o r t j hó 2 én este 8 óri kezdettel trtj Ry-éle ven d é g l ő b e n bjtársi ö s s z e j ö v e t e l é t Z összejövetelen bjtársk megjelene ngyon ontos, m i vel z ez évben elállítndó ez r e d e m l é k m ü k é r d é s e is m e g b e szélre kerül Legyünk o t t m i n d n n y i n, erre kéri b j t á r s k t csoport elnöke Felhívás Megszállott T e r ü l e t e k e n R b s á g o t Szenvedet tek M E R S Z, elkéri m i n d z o k t b u d p e s t i vidéki bjtárs kt, k i k z elszkított terüle teken r b s á g o t szenvedtek, h o g y lkcímüket jelentsek be, Bud pest, V, S z b d s á g t é r 6 c í m r e (Júniusi Bjtársk Szövetsége) K ö z g y ű l é s Komáromi Máv l k l m z o t t k Ö n s e g é l y z ő E g y e s ü l e t e olyó év m á r c i u s hó 20 án délelőtt ó r k o r K o máromi Társskör ngytermében trtj X V I évi r e n d e s közgyű lét, m e l y r e tgokt ezúton is m e g h í v j z e l n ö k s é g H á z i s s z o n y o k! N e m ke rül p é n z b e, mégis legjobb tztrecepteket megkpj, h még m kéri L)r világhírű ényképes Oetker-éle receptkönyvet melyet b á r k i n e k i n g y e n megküld g y á r : Dr Oetker B u d p e s t, V I I I, C o n t i utc 25 Tvszi álltvizsgált s z o k á s o s tvszi álltvizsgált K o m á r o m b n év m á r c i u s 6 - á n délelőtt 8 ó r k o r lesz p i c t é ren m e g t r t v vármegye álltkivitele z e l m ú l t h ó b n álltkivitelünk volt usztriáb 20 d r b v á g ó mrh, 340 drb vágósert, C s e h s z l o v á k i á b 42 d r b vágó s e r t é s, J u g o s z l á v i á b d r b hsz nálti ló, N é m e t o r s z á g b 0 d r b v á g ó m r h S v á j c b 20 d r b vágómrh Herczeg Ferenc z Uj Idők k é p e s s z é p i r o d l m i h e t i l p j á b n m g y r írók írásit k ö z l i k rendkívüli népszerű h e t i l p b n megtlál m i n d e n t z o l v s ó D í j t l n m u t t v á n y s z á m o t küld kidóhivtl Budpest, V I, n d r á s s y u t 6 Hzis ünnepség Ko márom szb k i r m e g y e i v á r o s k ö z ö n s é g e nemzeti ü n n e p ü n k ö n, 5-én délelőtt él 2 ó r k o r z iprtestületi székház n g y t e r m é b e n Hzis ünnep séget rendez z ü n n e p s é g s o r r e n d j e : E r k e l F :,,Himnusz énekli Szent Imre Dlkör 2 etői S : Nemzeti d l " szvlj Mohácsy Ljos színművz 3 Egressy B : S z ó z t " énekli Szent Imre Dlkör 4 Ünnepi be szédet m o n d Sári I m r e re l e l k é s z 5 H i m m e l F : Im cst előtt" pi M o l n á r K : E r d é l y o r s z á g b n " énekli Szent Imre Dlkör 6 K o c s i s L á s z l ó : c s o n k s z i v " e ő d j etrás n t l tisztviselő 7 Szbdos: H i s z e k e g y " énekli Szent Imre Dlkör z énekeket vezényli oór István r k o k i e g y h kr ngy F e l k é r j ü k v á r o s igen tisztelt p o l g á r s á g á t, h o g y ngy nemzeti ünnepünk npján h á z i kt nemzeti zászlókkl lobogóz zák el s z ü n n e p s é g ényének e m e l é s e Céljából z iprtestületi székház ngytermében megtr t n d ó ü n n e p s é g e n minél n g y o b b számbn megjelenni szívesked jenek vármegye álltegz s é g ü g y e törvényhtósági m kir álltorvos jelente szerint / elmúlt h ó n p b n ertőző á l ltbetegségek közül rühösség urlkodott 2 községben, sert pestis 2 k ö z s é g b e n s e r t é s o r bánc k ö z s é g b e n Ismeretterjeszt Bnán l e g u t ó b b i népmüvelödi e l ő d á s o k során Bn községben á z m á n y é t e r r ő l trtott elő dást Ngy Ferenc p l é b á n o s E l b e s z é l ő órát t r t o t t Czére Z s i g mond tnító, szépen szvlt Szili J á n o s k ö z ö n s é g é n e k é vel ért véget s z é p műsor Tlálttott Február hó 2 - é n beszolgáltttk egy pénz tárcát pénzzel együtt Igzolt t u l j d o n o s h i v t l o s ó r á k ltt átveheti k o m á r o m i m kir rendőrkpitányságon S O R T KFC-Györi 3-3 I I ker SC (2-0) G y ő r ö t t z E T O pályán olyl le z izglms, kemény m é r k ő z é s, m e l y e n ismét b j n o k i p o n t o t szerzett K F C kiváló ormábn levő B o g n á r b o k s é r ü l é s e mitt nem szerepelhetett s helyette még m i n d i g é r t é k e s Németh játszott z e g y s é g e s e n s igen s z é pen játszó K F C lendületes tá m d á s i t már 4 ik percben siker koronázt, mennyiben Kovács bedását intér hálób (utlt E g y s z e r - e g y s z e r győriek is e l n y o m u l n k Streb k p u j á i g, de védelem helyén v n R d i c s ngy lövét csk s z ö g l e t r e m e n t i győri k p u s, m j d ugyncsk Rdics elől k i utássl ment 35 ik p e r c b e n Lengyel I I l b d j á t győri k p u s in tér elé öklözi, k i gyönyörű lö vsel küldi b l első s r o k b K F C vn támdásbn s éppen szögletrugáslioz j u t, m i kor vége élidőnek k o m á r o m i s z u r k o l ó k már Hozz mgávl z lnti szelvényt Budpestre, hol Áruházunkbn kitűnő minő ségű árukkl legolcsóbb árkkl várjuk szives látogtását Szövetkezeti b o l t Áruház H N G Y kötelékében Rákóczi-út 36 ( Rókussl szem ben) Szelvény 4 9 melynek ellenében d i j t n u I szolgálunk el büénkben kóstolóul egy pár te-virslit Mezőgzdsági Kiállítás T e nyzálltvásár ideje ltt tól 28-ig (Személyenként csk e 4y s/e'vényt ogdunk el!) : Kérje most megjelent Árjegyzékünket! képes Tvszi szép g y ő z e l e m esélyeit ltol g t j á k, sjnos z o n b n, röviddel k e z d é s után győriek két s z e r e n c s é s gólll kiegyenlítenek vártln helyzet m e g z vrj K F C - t, míg győriek ellelkesednek E r ő s e n s z o r o n g t j á k Kutiékt, m é g i s Rdics kp j ó lbdát, elut vele s szép l p o s lövsel kpuáról pttntj hálób Csk 2-ik percben v gyunk, m i k o r győriek Dió szegi révén i s m é t egyenlítenek Most KFC minth viszszesett v o l n, csk z e r e d m é n y t igyekszik t r t n i edezetek t ú l s á g o s n hátrhúzódnk s t á m d á s o k csk szórványosk B á r mindkét élnek kd gólhelyzete, z e r e d m é n y már nem változik mérkőz, m i n den árnyoldlától eltekintve s z é p teljesítmény volt S z o m b t h e l y i FC cs ptávl játszik bjnoki mér kőzt v s á r n p d u 3 ó r k o r KFC szombthelyiek ár Hldás volt játékosávl mege r ő s ö d v e állnk k i K F C cs pt következő : H j n l K u t h y L o v á s z v Hvsi, G á b r i s, N g y R d i c s, Vrg, i n t é r, Len gyel, Kovács Bizunk benne, KFC nemcsk veretlen ségét ogj megőrizni, de szép győzelemmel leglább 9-ik helyre lép e l ő v i d é k i l e g j o b b k ö z ö t t nyugtról K o n e c s n i ( T S C ), S z k á l y ( S z F C ), Németh (TSC) Lengyel KFC kpott he lyet, t r t l é k c s p t b n szere pel K ö m i v e s ( S V S E ) S o p r o n i II (SFC) V i z s g á l t i n d u l t egy g y e r m e k h l á l o z á s i ü g y b e n t tbányi kórházbn mndul operációt h j t o t t k végre Nádori Év 8 éves k i s l á n y o n, ki z o p e r á c i ó után egyre r o s s z b b u l lett, m j d h i r t e l e n meghlt h i r t e l e n hlálesetet jelentették győri ü g y é s z s é g n e k, mely indít ványozt b o n c o l á s elrendelé sét v i z s g á l ó b í r ó erre elren delte b o n c o l á s t, m e g á l l p í t h s s á k hlál okát zt, t e r h e l - e v l k i t elelősség kislány hlál m i t t

6 M e g h í v ó K o m á r o m m e g y e i Hitelbnk Rzvénytársság 938 hó 22-én délután 4 órkor trtj üzleti helyiségében Komárombn X V évi rendes közgyűlét, melyre rzvényesek tisztelettel meghívtnk közgyűl tárgy: z i g z g t ó s á g j e l e n t é s e z 937 üzletévről e l ü g y e l ő b i z o t t s á g jelente z 937 üzletévről z 937 d e c e m b e r 3 - i m é r l e g - é s e r e d m é n y s z á m l e l ő t e r j e s z t é s e é s m e g á l l p í t á s Htározthoztl n y e r e s é g e l o s z t á s, z igzgtóság é s e l ü g y e l ő b i z o t t s á g tiszteletdijánk m e g á l l p í t á s, v l m i n t z i g z g t ó s á g n k elügyelöbizottságnk d n d ó elmentvény t á r g y á b n 5 z l p s z b á l y o k i n k m ó d o s í t á s, é s p e d i g o k styláris m ó d o sítás, k ö z g y ű l é s h t á s k ö r é n e k u j b b m e g á l l p í t á s, közgyűli i n d í t v á n y o k b e n y ú j t á s i i d e j é n e k m e g h t á r o z á s, z igz g t ó s á g é s e l ü g y e l ő b i z o t t s á g t g l é t s z á m á n k leszállítás, z i g z g t ó s á g e l ü g y e l ő b i z o t t s á g ü l é s e i n e k h t á r o z t k é p e s s é g e, n y e r e s é g megállpításánk m ó d o z t é s n y e r e s é g e l o s z t á s á n k m ó d o s í t á s 6 Esetleges indítványok z igzgtóság 938 m á r c i u s 9 J e g y z e t : Szvzti j o g g l l p s z b á l y i n k 6-ik - é r t e l m é b e n csk z r é s z v é n y e s b í r, k i rzvényeit z o k s z e l v é n y e i v e l nppl közgyűl előtt p é n z t á r u n k n á l, vgy M g y r Áltlános H i t e l b n k n á l, illetve nnk v l m e l y i k iókjánál együtt 3 igzolójegy ellenében letétbe helyezte Mérleg-száml VGYON 937 december 3 t TEHER i * éntárkzlet: kzpénz énzintézeteknél követelek: Váltó tárc : elhelyezett jelzálogedezettel értékppiríedezettel személyi hitelek dósok : jelzálogedezettel értékppiríedezettel személyi hitelek Értékppírok : tőzsdén jegyzett é r t é k p p í r o k e g y é b értékppírok! jótékonylp Csermák Hugó segélylp II Z tisztviselői Betétek : _ előhoztl 936 évről olyó évi n y e r e s é g II Visszleszámitolt váltók : Fel nem vett osztlék : Különéle psszívák : Kezességek ellsz 7000 Nyereség: á t h o z t 936 évről olyó évi n y e r e s é g könyvelért: H i m b e r g e r István s k ügyv igzgtó I G Z G T Ó S Á G tláltuk 937 december NYERESÉG Nyereség előhozt 936 évről : Bevételezett kmtok: Jutlékok egyéb nyeresé gek : _ K o m á r o m, 937 d e c e m b e r h ó 3 - i k n p j á n Z I G Z G T Ó S Á G Ezen eredmény-számlái elülviísgáltuk é s m i n d e n t é t e l é b e n helyesnek d e c e m b e r hó 3 - i k n p j á n Eredmény-száml : 3890 F E L Ü G Y E L Ö B I Z O T T S Á G Kiizetett kmtok: Személyzeti kidások: Üzleti költségek: dók illetékek: Vesztesség követeleken Nyereség : 2800 Ezen m é r l e g - s z á m l á t elülvizsgáltuk m i n d e n tételében helyesnek VESZTESÉG tkrékbetét olyószámlbetét Ingtlnok: Berendez: Különéle ktívák : Kezességi dósok: 7000 i lptőke: Trtléklp lpok : tláltuk könyvelért : H i m b e r g e r István s k ügyv igzgtó F E L Ü G Y E L Ö B I Z O T T S Á G N y o m t o t t H c k e r D e z s ő könyvnyomdájábn K o m á r o m, N g y i g m á n d i - u 23 F e l e l ő s k i d ó : Hcker Dezső

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést.

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben