TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme"

Átírás

1 Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP AUGUSZTUS Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Július 25. Az önkormányzat folyamatos likviditási gondjainak orvoslására a képviselõk hozzájárultak a város banki hitelkeretének 50- rõl 60 millió Ft-ra történõ emeléséhez. Ezután a lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása következett. Ezekkel kapcsolatban az Ügyrendi Bizottság több észrevételt tett. Ennek megfelelõen tájékoztatás hangzott el az augusztus 13-i turai búcsú-vásár megrendezésére kiírt pályázatról, amelyre négy ajánlat érkezett. Ezek közül a legmagasabb öszszeget, 850 ezer Ft-ot ajánló Stumpf Ferenc kapta meg a rendezés jogát. A testület még június 21-én zárt ülésen foglalkozott a Tura Invest Kft. vételi ajánlatával, amely a kastélypark melletti tankertre vonatkozott. A Nagy- Tóth István, Dolányi Mihály és Kuti József részvételével létrehozott ad-hoc bizottság július 11- én tárgyalást folytatott a Tura Invest-tel. Nagy-Tóth István elmondta: nem történt megállapodás, a tárgyalás eredménytelen volt. Ezután az október 1-jére kiírt önkormányzati választások lebonyolítását felügyelõ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása, majd eskütétele következett. Az egyhangú szavazás eredményeként Tóth János, Bertók Béláné és Dr. Tóth Gabriella a HVB tagja, Drégeli Miklós és Simáné Meleg Anna Mária pedig póttagja lett. Az ugyancsak október 1-jén tartandó kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítására az Arany János utcai rendelõ várótermében kerül sor, ahol mindazon állampolgárok szavazhatnak, akik július 15-ig regisztráltatták magukat a Városházán. A szavazatszámláló bizottság tagja Dr. Horváth Dezsõ, Pásztor Katalin és Máté Gábor, póttagja pedig Ács Noémi és Vámos Andrea. Dolányi Róbertné jegyzõ felhívta a figyelmet, hogy a 6. számú, a korábbi szavazások során az ÁFÉSZ-irodában mûködtetett szavazókörzet új helyen, a Hevesy György Általános iskola fõépületének (folytatás a 2. oldalon) In memoriam Kardoss Imre (4. oldal) Körözés alatt állt a lövöldözés sérültje Kalasnyikovval intette csendre a zajongókat a Gyóni Géza utcában Lapunk nyomdába adása elõtt, augusztus 7-én este lövöldözés történt a Gyóni Géza utcában. Egy 44 éves férfi állítása szerint csendet akart teremteni egy színesfémmel üzletelõ családnál, ezért magához vette illegálisan vásárolt Kalasnyikov típusú géppisztolyát, és az egyik ház felé haladva több lövést adott le az épületre. Az egyik lövedék eltalált egy, az udvaron tartózkodó férfit, aki könnyû sérülést szenvedett. Az MTI-t Lukácsi Zsuzsa, Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóügyeletese arról tájékoztatta, hogy a férfi évekkel ezelõtt illegálisan vásárolta a géppisztolyt és a hozzá tartozó lõszereket. Ezen kívül egy kispuskát is vett, amit befalazott a háza pincéjében. Az ügy további érdekessége, hogy a lövöldözés sérültje ellen országos elfogatóparancs volt érvényben, így orvosi ellátása után õt is õrizetbe vették. A Régi Vásártéren egy Lada okozta a vesztét annak a turai férfinak, akit vagyon elleni bûncselekmények miatt hetek óta ugyancsak körözött a rendõrség. Nem elég, hogy a férfi lopott motorkerékpárral okozott balesetet, ráadásul súlyos sérüléseket szenvedett. (Az is érdekesség, hogy a Lada ezúttal vétlen Búcsú Turától Megindító, a búcsúzás szomorúságával áthatott szentmisékre került sor július 30- án városunkban. Délelõtt 23 éven át tartó szolgálatát befejezve Lukács András címzetes apát, plébános köszönt el a turai hívektõl, mert a megyéspüspök Érsekvadkertre helyezte át. Este Bíró Mihály püspöki tanácsos, érdemes esperes, nyugalmazott plébános köszönt el, tudatva, hogy 8 évi turai munkáját befejezve idõs papok otthonába kért bebocsátást. Mindkét atya a hívõk szeretetébe ajánlotta Palya János atyát, az új plébánost, aki lapzártánk után, Tápiógyörgyérõl érkezett Turára. (folytatás a 6. oldalon) LEADERpályázat (5. oldal) sofõrje rendszeresen kapcsolatba kerül a rend õreivel a turai falopások ügyében...) Iratok, magnó és százezer forint tûnt el egy Turán feltört autóból. A lopási kár 255 ezer, (folytatás a 10. oldalon)

2 Elismerés a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók munkájáért Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl, (folytatás az 1. oldalról) la nem egyedüli szereplõ a gyermekek eljárási szabályaira és azok datok ellátásáról szóló megálla- aulájában várja az érintett személyiségfejlesztésében, megszegésése esetén életbelépõ podást is, amely aszódi köz- választópolgárokat. ez utóbbi javításában a család szankcióira, valamint a közgyógyellátás ponttal mûködik. Mindhárom A képviselõk elfogadták az és a társadalom felõl is kihívásokat szabályaira vonat- döntés anyagi elõnyökkel jár : a általános iskola és a két óvoda lát. kozó passzusait. Ugyancsak el- kistérségi feladatokat ellátó szo- intézményvezetõi, dr. Liposits Az 1. számú Napköziotthonos fogadta a grémium Tura Város ciális intézmény illetve a pedagógiai Zsoltné, Gólya Istvánné és Szilágyi Óvodában eredményesen mûködik Településszerkezeti Tervének szakszolgálat mûködésé- Józsefné írásos beszámoló- ját; egyúttal elismeréssel adóztak a Minõségfejlesztési cso- port: az iskoláskorba lépõ 34 módosítását, ezzel összhangban pedig városunk Helyi Építési nek finanszírozásához kiegészítõ normatívák igényelhetõk, az az igen színvonalas és tar- kisgyermek közül 27 fejlettebb Szabályzatát és Szabályozási állati hulladék gyûjtõ-átrakó teport: talmas dokumentumok készítõinek, az átlagnál és csak hárman Tervét. lep megvalósításához és mû- valamint az inézmények maradnak el az életkorukban A város nehéz pénzügyi ködtetéséhez szükséges kiadá- valamennyi dolgozójának munkájáért. elvárható szinttõl. Az óvodai helyzetére való tekintettel egyelõre sok pedig eggyel több önkormányzat Gyenes László alpolgár- mester kiemelte: az iskola beszámolójában vizsgálatok eredményét a tanítónõk fejlettségvizsgáló mérései nem támogatja az általános iskola hangosítási és informati- között oszlanak meg. A Tabán úti iskolaépület egy- tartalmában is igazolták. Az intézmény egyik kai rendszerének felújítását, házi tulajdonba történõ vissza- szépen illeszkednek egymáshoz legnagyobb gondja a sóbarlang, amire öt és félmillió Ft-ot kért adása ügyében új fejlemény, a pedagógiai mûhelyek és az amit szigetelési hiba miatt elöntött az intézmény. Nagy-Tóth Ist- hogy a Váci Egyházmegye kö- évfolyamok beszámolói. Arra is a talajvíz; most új helyet ván javaslatára a tervezett invetelésvásárlási ajánlattal felhívta képviselõtársai figyelmét, hogy mindhárom beszámolóból kimaradtak a pénzhiányra keresnek a légúti betegségeken segítõ sóterápia számára. A 2. számú Napköziotthonos Óvodágatlanértékesítések megvalósulásának függvényében újratárgyalják a kérelmet. Egy másik kereste meg az önkormányzatot. A Dr. Beer Miklós váci püspök által aláírt és a turai kép- utaló megállapítások, ban megkezdõdött az életve- napirendi pontban született viselõ-testület által elfogadott ehelyett a lehetõségek szerint szélyessé vált Jegyzõház felújítása. döntés alapján 434, ingyenes ajánlat szerint az egyházmegye elvégzett feladatokat összegezték. Szilágyi Józsefné kiemel- tankönyvtámogatásra jogosult a Kormányhatározatban rögzí- Kuti József az intézményvezetõk te: gyermekeink érdeke, hogy tanuló számára mintegy 890 tett szeptember 1-jei elnézését kérte, mert a jobban mûködjünk, s ezért a ezer Ft tankönyvtámogatást határidõ elõtt egy összegben pénzszûke miatt jónéhány tervezett feladatot nem tudtak véghezvinni. Részletes és a további elemzéshez aranybányaként szolgál a pedagógusok, valamint a dolgozók, valamint a szülõk is mindent megtesznek. A nevelõmunka fejlesztése érdekében összeállították a rövid-, középés hosszútávú intézkedések listáját. kap az iskola az önkormányzattól. Ez az összeg a 4,39 milliós állami támogatás kiegészítésére szolgál. Jenei Csabáné szerint ösztönözni kellene az iskolát, hogy a könyvek egy részét megelõlegezné a 90 milliós kártalanítási összeget. (Információink szerint az Egyháznak nincs ennyi pénze, õ csak közvetít az önkormányzat és az OTP között, mivel a törvény csak az szülõk körében végzett elégedettségi A képviselõ-testület jóvá- több éven át használják. (Mint Egyháznak ad erre lehetõséget. vizsgálat. Nagy-Tóth hagyta az önkormányzati laká- azt Tóth István polgármester Viszont ez a fizetési konstruk- István kérdésére (miben látja a sok és helyiségek bérletére, megjegyezte: a tanulók hozzáállása ció felgyorsíthatja az általános hibát, hogy a tanulók iskolai valamint elidegenítésükre vonatkozó mellett mindehhez meg- iskola központi épületének keretek közt történõ rendre és egyes szabályokról szófelelõ minõségû könyvek is négy éves ütemezéssel terve- fegyelemre nevelésével csak a ló rendelet elsõ olvasatát. (A szükségesek.) Ide kapcsolódik a zett bõvítését a szerk. ) szülõk 72 %-a elégedett) válaszolva végleges változat elfogadása va- testület azon döntése, amely A képviselõ-testület eredmondta: dr. Liposits Zsoltné ellószínûleg az új testületre vár.) szerint a város nehéz anyagi ménytelennek nyilvánította a a szünetekben tapasztalható magatartási helyzeten módosította a szociális rászo- a Bursa Hungarica Felsõokta- Ezután törvénymódosítás miatt helyzete miatt nem csatlakozik az ügyelet precízebbé tételével rultságtól függõ pénzbeli és tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Aszódi példa szeretnének javítani. Ugyanakkor természetbeli ellátásokról szóló rávilágított, hogy az isko- rendeletének az együttmûködés A grémium ezután három, Aszód két éve 64 millió Ft- kistérségi vonatkozású napirendi pontot tárgyalt. A képviselõk kolában egy multimédiás tanot nyert az ottani általános is- Esõ után hídfelszedés elfogadták a hét település közös terem kialakítására és teljes Az utóbbi hetek heves esõzései Turán is gondot okoztak a érintett lakó nemtetszését fejezte ki. fenntartásában mûködõ Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat felszerelésére, valamint az ehhez szükséges építészeti és csapadékvíz-elvezetésben, emiatt társulási megállapodását, biztonságtechnikai körülmé- több ház elõtt fel kellett A témához kapcsolódó hír, majd hozzájárultak ahhoz, hogy nyek (akadálymentesítés, riasztórendszer) szedni az átereszt ill. hidat, mert hogy Tóth István polgármester Zsámbok önkormányzata is biztosítására. azok eldugultak a rendkívül sok sár, esetenként a rendszeres augusztus 31-ig Dolányi Mihály korábbi alpolgármestert bízta csatlakozhasson a Hatvan határában tervezett állati hulladék A pályázat sikerét nagyban segítette, hogy a nemrégiben tisztítás elmulasztása miatt. meg a felszíni vízelvezetéssel gyûjtõ-átrakó telep projektjé- befejezett beruházás a tanítási Az éjszakai beavatkozás okozta zaj és felfordulás miatt több kapcsolatos azonnali feladatok ellátásában való részvételre. hez. Az önkormányzat aláírta a pedagógiai szakszolgálati fela- idõn túl a város lakosságának is rendelkezésére áll AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

3 képviselõi kérdések a polgármesterhez 2 Vásártér melletti, 7071 m területû, adtak a szennyvíztisztító és a beépítetlen ingatlanának szennyvízhálózat helyzetérõl, értékesítésére kiírt pályázatot, megbecsülve a legfontosabb mert a határidõig egyetlen pályázat sem érkezett be. feladatok költségeit. Az Egyebekben a jegyzõ felolvasta A grémium megbízta Nagy- a polgármester ígért tájé- Tóth István és Diós István koztatóját a polgármesteri világtalálkozóról képviselõket, hogy a legjobb árajánlatot és egyéb esemé- tevõ aszódi VIAPLAN nyekrõl. Ez követõen Kuti Bt-vel folytassanak tárgyalásokat a Szövetség utca szilárd útburkolatának József ismertette azt a polgármesterhez intézett kérdéssort, megtervezése ér- amit hét képviselõ írt alá. (A dekében. (Lapzártánk elõtt kérdések egy részére a beadvány tanúsága szerint hónapok Nagy-Tóth István elmondta: a tárgyalások folyamatban óta nem kaptak választ. ) A vannak. Az útépítést elsõsorban pályázati pénzek, esetleg hitelfelvétel bevonásával látja megvalósíthatónak.) képviselõk egyebek közt a városközpont rehabilitációs pályázat ügyérõl, több elõre nem tervezett és a zárszámadásban Tóth István polgármester nem szereplõ önkormányzati rosszullétre panaszkodva a testületi ülés vége elõtt távozott, így Gyenes László alpolgármester folytatta az ülés levezetését. A képviselõk elfogadták a Piactér forgalmi rendjére vonatkozó tervezetet, ugyanakkor december 31-ig véleményezésre kifüggesztik azt a Városházán. A terv szerint néhány utca forgalmát egyirányúvá tennék: kiadásról, a városközpont-rehabilitációs pályázat helyzetérõl, a 17 millió Ft-os megvalósíthatósági tanulmányról várnak választ. Több üggyel összefüggésben azt is kifogásolták, hogy a grémium nem vagy csak késve kapott tájékoztatást a polgármestertõl. Ilyen pl. a Kommunál Kft. telephelyén intézkedõ külsõ közremûködõ, a szennyvíziszap a Templom közben és a Rozgonyi szállítási szerzõdésé- utcában a Hatvani út nek aláírása, valamint a felé, a Dr. Fõzõ József utcában szennyvízrendszer építésénél és a butiksor mögött a Templom felhasznált keverõlapátos szivattyús köz felé, a Posta melletti útszakaszon pedig a Kossuth emelõ szabadalmi ügyé- ben vélt összeférhetetlenség (ahol úttól a Rozgonyi utca felé. A Kommunál Kft. ügyvezetõje mellett mûködõ ún. koordinációs csoport tevékenységérõl Kuti József számolt be. A csoport Az önkormányzati ciklus (amelynek tagja még Jenei végéhez közeledtével az oly- Csabáné és Vanó András) az kor borúlátásra is okot adó ügyvezetõ munkájának segítése témák tárgyalása mellett a mellett négy írásos emlékeztetõben szokásosnál is több humoros és az összefoglaló javas- megjegyzés hangzott el. Ezek- latukban átfogó helyzetelemzést bõl adunk közre néhányat: KÖVETKEZÕ lapzárta: szeptember 1. megjelenés: szeptember 8. Nagy-Tóth István közbevetése a városközpont forgalmi rendjének tervezett módosításáról szóló napirendi pont tárgyalásánál: - Itt jobbraforgás van... Mondjuk én a balraforgásnak jobban örülök... Dolányi Róbertné jegyzõ tájé- Tóth István a szabadalom egyik birtokosa, ugyanakkor a város részérõl egyik megrendelõje volt). A polgármester távollétében a jegyzõ vette át a kérdéseket, hogy továbbítsa azokat. A képviselõk 30 napon belül várják a polgármester írásos válaszait. Dolányi Róbertné jegyzõ arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az Állami Számvevõszék augusztus 28-tól szeptember 22-ig vizsgálatot tart az önkormányzatnál. Arról is szólt, hogy a parlagfüves területek tulajdonosainak gyorsabb beazonosítása érdekében a Gödöllõi Földhivatal a város rendelkezésére bocsátotta mûholdas helyzetmeghatározó eszközeit. Kálna Tibor köszönetet mondott a jegyzõnek és Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi csoportvezetõnek a gyermektáborozásokra vonatkozó támogatások gyors és zökkenõmentes kifizetéséért, majd a trianoni emlékoszlop és egy 56-os kopjafa felállításának helye és idõpontja miatt kért szót. Az emlékoszlopot várhatóan a városnapot követõ vasárnap délelõtt avatják fel a Piactéren, a Postahivatal és a Galgagyöngye közötti területen. A hónap mondása(i) TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 3 H. Sz. koztatójában kiemelte: a Gödöllõi Földhivatal által felajánlott GPS-eszközök segítenék a Városháza munkatársainak a parlagfû-mentesítés érdekében tett erõfeszítéseit: -...különös tekintettel a szennyvíztisztító környékére, mert ott iszonyatosan nagy a parlagfû és a dzsumbuj... Meg másutt is... Gyenes László : - És az emlékmû elhelyezésére milyen határidõt szabjunk meg? Nagy-Tóth István: - Mondjuk avatásra ott kellene lennie... Ismét választunk... Lapzártánkig négy polgármesterjelölt személye vált ismertté. Már hónapok óta köztudott volt Nagy-Tóth István indulási szándéka, aki a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként méretteti meg magát. Tura mindannyiunké! ez a jelmondata Korsós Attila alpolgármesternek, aki ugyancsak régebben kinyilvánította, hogy ringbe száll a polgármesteri megbíza- Az október 1-jére kitûzött önkormányzati választások idõpontjához képest viszonylag késõn, szeptember 8-án válik véglegessé a polgármesteri székért és a képviselõi mandátumért versengõ turai polgárok száma ugyanis a hivatalban addig lehet leadni az összegyûjtött ajánlószelvényeket. tásért. Õ és Dolányi Mihály volt alpolgármester független jelöltként, pártok és civil szervezetek támogatása nélkül indul. Az ugyancsak független Szendrei Ferencet a FIDESZ kérte fel képviselõ-jelöltnek. Úgy hírlik, õt a Vigyázó Kör is segíteni fogja a választási küzdelemben. -hiszi- Határszemle és büntetés A Gödöllõi Földhivatal július 19-én érkezett felhívása szeint a temõföldek hasznosításának ellenõzése édekében augusztus folyamán átfogó határszemlére kerül sor. A szakemberek a Tura határában fekvõ termõföldek törvény által elõírt mûvelési kötelezettségét, illetve gyommentes állapotának kialakítását ellenõrzik majd. A kötelességmulasztó földtulajdonosok jelentõs földvédelmi bírság kiszabására számíthatnak.

4 Ismét szegényebb lett városunk közélete In memoriam Kardoss Imre Ismét nagy veszteség érte településünket. Hosszan tartó, sok fájdalmat okozó betegsége után augusztus 2-án 69 éves korában elhunyt Kardoss Imre nyugalmazott iskolaigazgató, aki huszonöt éven át irányította városunk oktatási és nevelési tevékenységét. Eltávozását fájdalommal vették tudomásul pedagógustársai, volt tanítványai és szüleik, valamint Tura közéleti szereplõi. A Bartók Béléa Mûvelõdési Ház adott otthont az 56. vasutasnap helyi ünnepségére, amelyet az öt települést (Aszód, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura) összefogó nyugdíjas vasutas szakszervezet rendezett. Az ünnepségen a 165 tag közül 78 vett részt. A Himnusz után Szabó Lajos, a szakszervezet elnöke nyitotta meg a mûsoros megemlékezést, üdvözölve a települések polgármestereit és a megjelent mûvészeti csoportokat, valamint nyugdíjas vasutas társait. Ezután Gyõri István, az országos nyugdíjas vasutas szakszervezet ügyvezetõ elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevõit. Egyebek közt megemlítette, hogy elhibázott lépésnek tartja a mellékvágányok leépítését, ami sok utazni szándékozó lehetõségeit fogja korlátozni. Tóth István polgármester, aki mérnökként korábban maga is Kardoss Imre 1959 õszén került a turai iskolához képesítés nélküli nevelõnek, mivel anyagi okok miatt egyetemi tanulmányait nem fejezhette be ban tanári diplomát szerzett, majd 1964-tõl a Turán megnyíló Mezõgazdasági Szakközépiskola tanára, 1966-tól igazgatója lett. A szakközépiskola megszûnése után több mint két évtizedig vezette az általános iskolát. Hogy az igazgatói kinevezése mivel jár, azt tudta, hiszen évek óta megkellett felelnie az irányító állami és pártszervek igényeinek a községben és feljebb, de hogy mennyi feladat és mennyi idõ áll elõtte, valószínûleg nem sejtette. A több mint félszáz dolgozót foglalkoztató intézmény irányítása ennek ellenére nagyobb zökkenõk nélkül folyt. Minden modern kezdeményezésre vevõ volt: korán elindította az informatikaoktatást, s munkája eredményeként az iskola a környék jelentõs intézményévé vált. Idõnként kiújuló betegsége sok szenvedést okozott neki, de nem adta fel. Vezetõi munkáját nagy gonddal és precizitással végezte. Iskolán belüli vezetõi és pedagógiai tevékenysége mellett aktívan vett részt településünk közéletében is. Két ciklusban is önkormányzati képviselõnek választották, e munkát is tisztességgel és odafigyeléssel látta el. Munkáját többször elismerték: Kiváló Munkáért Úttörõvezetõi Érdemérem, Honvédelmi Emlékérem Tura város Díszpolgára. Ünnepi összejövetel az 56. Vasutasnap alkalmából A két országos elismerés egyike Turára került Takács Pál Nem maradtak el az elismerések sem. Fekete János nyugdíjas vezérigazgatói dicséretben részesült, melyet idén országosan ketten érdemeltek ki. A mûvelõdési ház igazgatója, Seres Tünde sokirányú segítõ tevékenységéért az MSZOSZ dicsérõ oklevelét, négy 50 éves és két 60 éves tag szakszervezeti munkájáért oklevelet és pénzjutalmat kapott. Az öt település mûvészeti és nyugdíjas csoportjai színvonalas mûsorral köszöntötték az ünnepelteket, a vasútnál dolgozott, azt az óhaját fejezte ki, hogy váljon olyanná a vasutasok közössége, mint korábban: családiassá, barátivá. majd az ízletes va- csora után Sima Pista zenész csoportja vette át a szót és hajnalig tartó táncos vigalommal ért véget az ünnep. Arról is szólt, hogy nyugdíjas éneit a vasutas szakszervezet tagjaként szeretné eltölteni. Takács Pál A szerzõ felvétele AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

5 LEADER-hírek Szeptember 1-ig hat témakörben lehet pályázni Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az AVOP LEADER+ program keretében a Galgamenti Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport Ft támogatást nyert arra, hogy a helyi vállalkozók, civilek és a közszféra összefogásával megvalósítsa a saját vidékfejlesztési programját. A Terv megvalósítására a GAIA Alapítvány közzétett egy pályázati felhívást, melyre bármely Galga-menti lakos, kisvállalkozó, civil szervezet és önkormányzat benyújthatja a pályázatát. A lakosság megfelelõ tájékoztatásáról a GAIA Alapítvány munkatársai egy rövid tájékoztató füzet kiadásával gondoskodtak, amit minden háztartásba eljuttattunk, ezenkívül vidékfejlesztési fórumokat tartottunk a kistérség összes településén. A rendezvények célja az volt, hogy a jelenlévõk egy rövid összefoglalást kapjanak a pályázati felhívásról; megvitattuk, hogyan lehet a pályázók elképzeléseit összeilleszteni a Helyi Vidékfejlesztési Tervvel, illetve a pályázati felhívással. A fórumok tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy minden pályázati témakörben remek, innovatív ötletek születtek. A legnagyobb lelkesedést a társadalmi jellegû alintézkedések váltották ki, különösen a kulturális, a turisztikai és a sportrendezvények iránt nagy az érdeklõdés. Felkerült az alapítvány honlapjára ( ) egy statisztika arra vonatkozó- an, melyik jogcímre mennyi pályázati ötlet hangzott el a fórumokon. A honlapon megtalálható a pályázatíráshoz szükséges valamennyi dokumentum és fontos információ, elolvashatják a Helyi Vidékfejlesztési Tervet, a Pályázati felhívást teljes terjedelmében és letölthetik a Pályázati csomagot is. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a pályázat beadási határideje megváltozott. Az új határidõ szeptember 1. Reméljük, hogy ez az új határidõ is ösztönözni fogja Önöket pályázatírásra. Legfontosabb célunk, hogy minél több jó pályázat érkezzen be, hiszen a támogatási összeg fontos, de az Önök aktív részvétele nélkül a Program mit sem ér. Közös érdekünk, hogy a megnyert támogatási összeget megfelelõen használjuk fel, ehhez összefogásra és cselekvésre van szükség. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, hívják a 28/ es telefonszámot. Sikeres pályázatírást kívánok mindenkinek! Kassai Zsuzsanna LEADER projektmenedzser Júliusban aktivisták közremûködésével megkezdõdött az aláírásgyûjtés a 3. számú fõút bagi-domonyi csomópontjának körforgalmasítása érdekében. A rendkívül balesetveszélyes keresztezõdés átépítésének költségeit a szakemberek legalább kétszázmillió forintra becsülik. A beruházás megvalósítását az utóbbi években történt halálos balesetek sem mozdították elõ. A Tóth Gábor országgyûlési képviselõ kezdeményezésére indított akcióban a környezõ Egy feledhetetlen szomszédolás Falunapok Galgahévízen, tizennyolcadszor Háromnapos ünnepségsorozattal köszöntötte a 18. Galgahévízi Falunapokat. A szokásokhoz híven most is a szentandrásparti szabadtéri szentmisével kezdõdött a faluünnep. Másnap a reggeli horgászverseny és az érdekes gyermek- és egészségvédõ programok után került sor a faluünnepre a mûvelõdési házban. A megnyitót dr. Basa Antal polgármester mondta el, és õ adta át az elismeréseket is. Az idén Galgahévízen a nyugdíjasok álltak az ünnepség középpontjában, hiszen 20 éve alakult meg a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Népdalkört pedig 15 éves jubileuma alkalmából, egy délutáni gálamûsor keretében köszöntötték a galgahévíziek és a szomszédos települések nyugdíjas együttesei. Hévízgyörk, Bag és Kartal nyugdíjas népdalkörei mellett részt vett az ünneplésben a Turai Õszirózsa Nyugdíjas Klub is. Diós István, a klub titkára köszöntötte az ünnepelteket, és átadta az ajándékot, majd szokásos, nagy Bagi csomópont: Aláírásgyûjtés kezdõdött a körforgalomért településeken élõk közül máris sokan írták alá a gyûjtõíveket; elsõként a térség érintett polgármesterei látták el kézjegyükkel két kivétellel. Tóth Gábortól megtudtuk: a bagi polgármester a tavaszi választási kampány során állítólag elszenvedett sérelmei miatt nem írta alá az okiratot, a kartali polgármester pedig az aláírásgyûjtõ ívekhez csatolt levél hangnemét kifogásolta, ezért külön levélben fordult a közlekedési miniszterhez. sikert arató mûsorukkal tették még szebbé az ünnepséget. A mûsor után díszvacsora fogadta a vendégeket, majd a galgahévízi mûvészeti csoportok produkcióit csodálhatták meg az ünnepeltek és a vendégek. A mûvelõdési házban kiállítás nyílt a 20 éves klub életébõl, valamint egy nemzetközi gyermek- és ifjúsági rajzkiállítás képeinek megtekintése is sok szépséget rejtegetett. Az ünnepség késõ éjszakába nyúló táncmulatsággal ért véget. A harmadik nap ismét ünnepi szentmisével kezdõdött. Délután a sportpályán labdarúgóesemények várták az résztvevõket. Takács Pál A szerzõ felvételei Turai búcsú Augusztus 13-án rendezik meg a turai Nagyboldogasszony búcsút. Reggel 7 és délelõtt 10 órakor Palya János turai plébános celebrál szentmisét; a második misét körmenet követi. A Vásártéren a búcsú világi közremûködõi: vásárosok, árusok várják az érdeklõdõket. TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 5

6 Otthonom volt itt 23 esztendeig András és Mihály atya egy napon, két Istentiszteleten nagyot. Nem mondhatom el, amit az Úrjézus az utolsó vacsorán elmondhatott: Atyám, akiket rám bíztál, megtartottam. Senki nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Én nem voltam olyan ügyes, vagy talpraesett, vagy buzgó, hogy ugyanezt elmondhatnám. Sokan elvesztek, eltévelyedtek, akik hitoktatásban vagy elsõ áldozásban részesültek, mégis az a remény él a szívemben, hogy miként a tékozló fiú, egyszer õk is visszatérnek. Sok látványos dologgal dicsekedhetnék, de nem dicsekedhetek, mert nem én csináltam. A Jóisten házában az orgonaszót és a nagyharangot hallgatva, vagy az új plébániát nézve, azt mondom, ha ti nem adtátok volna a rávalót, nem álltatok volna mellettem, akkor mindebbõl semmi nem lett volna. Legyen hála érte a Jóistennek. Sokan fájlalják, hogy elme- (folytatás az 1. oldalról) - Remélem, ahogyan Szabó István atyát el tudtam búcsúztatni, úgy tõletek is el tudok köszönni kezdte szentbeszédét Lukács András, majd arra emlékeztetett, hogy az utolsó vacsorán az Úrjézus szavainak nagy része búcsúzás a tanítványoktól. - Kétféle érzelem hullámzik át a lelkemen folytatta. Egyrészt öröm, hogy a Jóisten megadta nekem, hogy 23 esztendeig itt lehettem. Sok szép ünnepet ünnepelhettünk együtt, gyek. Én magam sok szép élményben volt részem kicsinyek és nagyok részérõl. A másik érzés a fájdalom. Azt is elmondhatom: a Jóisten nagyon sok küzdelmen átsegített. Nem csak õ, hanem ti is, hiszen ahogyan egy családban, úgy egy egyházközségben sem könnyû megnyerni és megtartani a jóra se kicsit, se is. Pedig örülni kellene annak, hogy a Teremtõ sok szép évet adott arra, hogy együtt munkálkodhassunk, együtt buzgólkodhassunk a Jóisten országának építésén. Egy 16 éves kislány egri síremlékére a következõ mondatot vésették szülei: Megköszönjük, Urunk, hogy 16 esztendeig a miénk lehetett. Kö- szönjétek meg ti is a Jóistennek, hogy 23 évig köztettek lehettem. Én is megköszönöm és mindig szívesen emlékszem vissza ezekre az évekre. Ha arra gondolok, hogy paptestvéreim közül hányan érték meg ennyi idõ alatt azt, amit én tegnap, hogy hurcolkodtam és kiürült a plébánia, akkor még mindig nagyon szerencsés ember voltam. Murányi Miklós atyára is gondolok, akivel együtt szenteltek, s aki 11 esztendeje a cserhátszentiváni temetõben nyugszik. Pedig azóta is de sok helyen lett volna szükség derûs lelkületére, jó kedélyére, buzgóságára! Mindenkinek hálát mondok, akik a legkisebbet is segítettek. Úgy érzem, a Jóisten engem tenyerén hordozott, megkímélt, nyilván azért, mert gyengének tartott, és nem mert megpróbálni. Otthonom volt itt 23 esztendeig. Mindig terített asztal várt, tiszta és virágos volt az otthonom. Béke, csengõ énekszó és a kántor úr énekkara fogadott a Jóisten házában. Az oltárhoz nagyon ritkán kellett ministránsok nélkül lépnem. A plébániakertben sokszor tetten értem szorgoskodó segítõket, mert tudták, szeretem a virágokat, és örömmel nézek végig a szépen felkötözött szõlõsorokon. Balra: a Zsámboki úti kereszt szentelésén Fent: a turai templom nagyharangja 1997-ben került a toronyba Úgy gondolom, a Jóisten kicsit elkényeztetett, és lehet, hogy azért ragad ki engem innen, hogy több kereszttel, több szenvedéssel szentelje meg éveimet. Ne haragudjanak azok sem rám, akikhez keményebb, szigorúbb voltam. Elõfordult, hogy idegesebb voltam, de a legtöbbször a többet akarás, a jó ügyért való buzgólkodás késztetett erre. Kedves testvérek! Az Úrjézus az utolsó vacsorán tanítványai lelkére kötötte, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Én is mondom, de nem úgy, mint Õ. Ne az én szeretetemben maradjatok meg, ha õrzitek is emlékemet és imádkoztok is értem, hanem az Úrjézus szeretetében maradjatok meg! Lukács atya Pál apostol Korintusiaknak írt II. levelének gondolatával fejezte be szentbeszédét: - Értsétek meg! Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. Nem szemrehányásképpen említem, hiszen elõrebocsátottam, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk-halunk. Nagyon bízom bennetek és szívesen dicsekszem veletek. Vigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm. A pap legszentebb feladata a szentmise áldozat bemutatása, ez a kenyérszaporítás. Ebben a templomban véget ér az a kenyérszaporítás, amit ez az idõs, nyugdíjas atya végzett köztetek indította szentbeszédét az esti misén Bíró Mihály atya, majd AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

7 búcsúzott a turai hívektõl IV. Turai Népzenei és Kórustalálkozó Bárdos Lajos emlékére A magyar égen állócsillag lenni, A többség ajkán megmaradni dalban, Öreg s ifjú szívekbõl énekelni És szeretetre lázítani halkan (Miskolczi Ottó: Bárdos-köszöntõ) 2002-ben Szabó István atya vasmiséjét, Köles István szalézi szerzetes pap pedig gyémántmiséjét tartotta Turán Balázs Gusztáv felvételei így folytatta: Testvérek! Amikor Mindenkinek köszönetet most beléptem a sekres- tyébe, megijedtem. Miért ez a sok gyerek és ministráns, a Máriás-lányok? Nem szeretem az ünneplést, nem is érdemeltem, mondok mindenért, amit kaptam tõletek, testvérek. Minden elõzõ helyemet megsirattam. Innen, a 11. helyrõl is sírva megyek el. Pál apostolnak de azért köszönöm. a Filippieknek írt levelébõl Testvérek! Újra mondom, a idézve: Szívembe zártalak meteor mellett a szentjánosbogár nagyon kis fényt ad. És titeket ". ez a szentjánosbogár most itt, a Az atyáktól a szentmisék turai templomban befejezte keretén belül elbúcsúztak a munkáját, lelkipásztori kötelességét. Mihály atya köszönetet mondott gyerekek és az egyháztanács képviselõi. Lukács atya is megköszönte Mihály atya számára András atyának, aki nyug- biztonságérzetet adó szolgá- díjasként ide hívta. - Jó és türelmes volt hozzám. latát. A nyolc év alatt sok szép lelkipásztori Szerkesztõségünk ezúton élményben volt részem mond köszönetet az atyáknak a szentmiséken és a gyóntatószéken. mindazért a segítségért, amit Soha ennyit nem gyón- tattam, idõseket, fiatalokat, mint itt. Köszönöm a bizalmukat, a olvasóink tájékoztatásához nyújtottak, s a lapunknak korábban adott interjúkért. Egyben szeretettel hitüket. A Lukács atyával eltöltött köszöntjük Palya János esztendõk szép példáját adták annak, hogyan tud két pap atyát, akinek felelõsségteljes hivatásához Turán is eredményes együtt munkálkodni. Láttam, éveket kívánunk! örült neki, hogy itt vagyok. A magyar zeneelméleti oktatás iskolateremtõ mestere, Bárdos Lajos karnagy, nagyhatású pedagógus és muzikológus, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tanára, zeneszerzõ emlékére idén 30. alkalommal rendezik meg a Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvényeit hazánkban és alkalmanként Ausztriában, Franciaországban és Romániában. Városunkban a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szervezésében, a Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány támogatásával negyedik alkalommal emlékeztünk Bárdos Lajosra. A Pálinkás Ildikó vezette mûsor a mûvelõdési ház nagytermében, a helyi és a környék népdalköreinek, népzenei és hagyományõrzõ együtteseinek, szólistáinak, kórusainak részvételével került színpadra. A rendezvényt Kempelen Tünde karnagy, a rendezvénysorozat alapítója nyitotta meg (felsõ képünkön balra, Novodonszkiné Fercsik Margit a mûvelõdési ház megbízott igaz- gatójának társaságában). Elmondta, hogy a Zenei Hetek országos jellegû, nemzetközi fesztivál koncepcióját Bárdos Lajos tanár úr a kezdettõl fogva A rendezvény egyik fellépõ csoportja, a kartali Nefelejcs Együttes A szerzõ felvételei támogatta jelenlétével. A rendezvény bemutatja közmûvelõdésünk fejlõdését, körképet villant fel Magyarország zenei életérõl, kapcsolódva Európához a vokális és hangszeres, egyházi, világi és népzenén keresztül, a régmúlttól napjainkig. Ez a rendezvénysorozat nem verseny jellegû, inkább ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyek már magasabb szinten mûvelik a muzsikálást, és azoké az embereké, akit ezt érdeklõdéssel befogadják. Takács Pál TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 7

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben