TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme"

Átírás

1 Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP AUGUSZTUS Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Július 25. Az önkormányzat folyamatos likviditási gondjainak orvoslására a képviselõk hozzájárultak a város banki hitelkeretének 50- rõl 60 millió Ft-ra történõ emeléséhez. Ezután a lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása következett. Ezekkel kapcsolatban az Ügyrendi Bizottság több észrevételt tett. Ennek megfelelõen tájékoztatás hangzott el az augusztus 13-i turai búcsú-vásár megrendezésére kiírt pályázatról, amelyre négy ajánlat érkezett. Ezek közül a legmagasabb öszszeget, 850 ezer Ft-ot ajánló Stumpf Ferenc kapta meg a rendezés jogát. A testület még június 21-én zárt ülésen foglalkozott a Tura Invest Kft. vételi ajánlatával, amely a kastélypark melletti tankertre vonatkozott. A Nagy- Tóth István, Dolányi Mihály és Kuti József részvételével létrehozott ad-hoc bizottság július 11- én tárgyalást folytatott a Tura Invest-tel. Nagy-Tóth István elmondta: nem történt megállapodás, a tárgyalás eredménytelen volt. Ezután az október 1-jére kiírt önkormányzati választások lebonyolítását felügyelõ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása, majd eskütétele következett. Az egyhangú szavazás eredményeként Tóth János, Bertók Béláné és Dr. Tóth Gabriella a HVB tagja, Drégeli Miklós és Simáné Meleg Anna Mária pedig póttagja lett. Az ugyancsak október 1-jén tartandó kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítására az Arany János utcai rendelõ várótermében kerül sor, ahol mindazon állampolgárok szavazhatnak, akik július 15-ig regisztráltatták magukat a Városházán. A szavazatszámláló bizottság tagja Dr. Horváth Dezsõ, Pásztor Katalin és Máté Gábor, póttagja pedig Ács Noémi és Vámos Andrea. Dolányi Róbertné jegyzõ felhívta a figyelmet, hogy a 6. számú, a korábbi szavazások során az ÁFÉSZ-irodában mûködtetett szavazókörzet új helyen, a Hevesy György Általános iskola fõépületének (folytatás a 2. oldalon) In memoriam Kardoss Imre (4. oldal) Körözés alatt állt a lövöldözés sérültje Kalasnyikovval intette csendre a zajongókat a Gyóni Géza utcában Lapunk nyomdába adása elõtt, augusztus 7-én este lövöldözés történt a Gyóni Géza utcában. Egy 44 éves férfi állítása szerint csendet akart teremteni egy színesfémmel üzletelõ családnál, ezért magához vette illegálisan vásárolt Kalasnyikov típusú géppisztolyát, és az egyik ház felé haladva több lövést adott le az épületre. Az egyik lövedék eltalált egy, az udvaron tartózkodó férfit, aki könnyû sérülést szenvedett. Az MTI-t Lukácsi Zsuzsa, Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóügyeletese arról tájékoztatta, hogy a férfi évekkel ezelõtt illegálisan vásárolta a géppisztolyt és a hozzá tartozó lõszereket. Ezen kívül egy kispuskát is vett, amit befalazott a háza pincéjében. Az ügy további érdekessége, hogy a lövöldözés sérültje ellen országos elfogatóparancs volt érvényben, így orvosi ellátása után õt is õrizetbe vették. A Régi Vásártéren egy Lada okozta a vesztét annak a turai férfinak, akit vagyon elleni bûncselekmények miatt hetek óta ugyancsak körözött a rendõrség. Nem elég, hogy a férfi lopott motorkerékpárral okozott balesetet, ráadásul súlyos sérüléseket szenvedett. (Az is érdekesség, hogy a Lada ezúttal vétlen Búcsú Turától Megindító, a búcsúzás szomorúságával áthatott szentmisékre került sor július 30- án városunkban. Délelõtt 23 éven át tartó szolgálatát befejezve Lukács András címzetes apát, plébános köszönt el a turai hívektõl, mert a megyéspüspök Érsekvadkertre helyezte át. Este Bíró Mihály püspöki tanácsos, érdemes esperes, nyugalmazott plébános köszönt el, tudatva, hogy 8 évi turai munkáját befejezve idõs papok otthonába kért bebocsátást. Mindkét atya a hívõk szeretetébe ajánlotta Palya János atyát, az új plébánost, aki lapzártánk után, Tápiógyörgyérõl érkezett Turára. (folytatás a 6. oldalon) LEADERpályázat (5. oldal) sofõrje rendszeresen kapcsolatba kerül a rend õreivel a turai falopások ügyében...) Iratok, magnó és százezer forint tûnt el egy Turán feltört autóból. A lopási kár 255 ezer, (folytatás a 10. oldalon)

2 Elismerés a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók munkájáért Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl, (folytatás az 1. oldalról) la nem egyedüli szereplõ a gyermekek eljárási szabályaira és azok datok ellátásáról szóló megálla- aulájában várja az érintett személyiségfejlesztésében, megszegésése esetén életbelépõ podást is, amely aszódi köz- választópolgárokat. ez utóbbi javításában a család szankcióira, valamint a közgyógyellátás ponttal mûködik. Mindhárom A képviselõk elfogadták az és a társadalom felõl is kihívásokat szabályaira vonat- döntés anyagi elõnyökkel jár : a általános iskola és a két óvoda lát. kozó passzusait. Ugyancsak el- kistérségi feladatokat ellátó szo- intézményvezetõi, dr. Liposits Az 1. számú Napköziotthonos fogadta a grémium Tura Város ciális intézmény illetve a pedagógiai Zsoltné, Gólya Istvánné és Szilágyi Óvodában eredményesen mûködik Településszerkezeti Tervének szakszolgálat mûködésé- Józsefné írásos beszámoló- ját; egyúttal elismeréssel adóztak a Minõségfejlesztési cso- port: az iskoláskorba lépõ 34 módosítását, ezzel összhangban pedig városunk Helyi Építési nek finanszírozásához kiegészítõ normatívák igényelhetõk, az az igen színvonalas és tar- kisgyermek közül 27 fejlettebb Szabályzatát és Szabályozási állati hulladék gyûjtõ-átrakó teport: talmas dokumentumok készítõinek, az átlagnál és csak hárman Tervét. lep megvalósításához és mû- valamint az inézmények maradnak el az életkorukban A város nehéz pénzügyi ködtetéséhez szükséges kiadá- valamennyi dolgozójának munkájáért. elvárható szinttõl. Az óvodai helyzetére való tekintettel egyelõre sok pedig eggyel több önkormányzat Gyenes László alpolgár- mester kiemelte: az iskola beszámolójában vizsgálatok eredményét a tanítónõk fejlettségvizsgáló mérései nem támogatja az általános iskola hangosítási és informati- között oszlanak meg. A Tabán úti iskolaépület egy- tartalmában is igazolták. Az intézmény egyik kai rendszerének felújítását, házi tulajdonba történõ vissza- szépen illeszkednek egymáshoz legnagyobb gondja a sóbarlang, amire öt és félmillió Ft-ot kért adása ügyében új fejlemény, a pedagógiai mûhelyek és az amit szigetelési hiba miatt elöntött az intézmény. Nagy-Tóth Ist- hogy a Váci Egyházmegye kö- évfolyamok beszámolói. Arra is a talajvíz; most új helyet ván javaslatára a tervezett invetelésvásárlási ajánlattal felhívta képviselõtársai figyelmét, hogy mindhárom beszámolóból kimaradtak a pénzhiányra keresnek a légúti betegségeken segítõ sóterápia számára. A 2. számú Napköziotthonos Óvodágatlanértékesítések megvalósulásának függvényében újratárgyalják a kérelmet. Egy másik kereste meg az önkormányzatot. A Dr. Beer Miklós váci püspök által aláírt és a turai kép- utaló megállapítások, ban megkezdõdött az életve- napirendi pontban született viselõ-testület által elfogadott ehelyett a lehetõségek szerint szélyessé vált Jegyzõház felújítása. döntés alapján 434, ingyenes ajánlat szerint az egyházmegye elvégzett feladatokat összegezték. Szilágyi Józsefné kiemel- tankönyvtámogatásra jogosult a Kormányhatározatban rögzí- Kuti József az intézményvezetõk te: gyermekeink érdeke, hogy tanuló számára mintegy 890 tett szeptember 1-jei elnézését kérte, mert a jobban mûködjünk, s ezért a ezer Ft tankönyvtámogatást határidõ elõtt egy összegben pénzszûke miatt jónéhány tervezett feladatot nem tudtak véghezvinni. Részletes és a további elemzéshez aranybányaként szolgál a pedagógusok, valamint a dolgozók, valamint a szülõk is mindent megtesznek. A nevelõmunka fejlesztése érdekében összeállították a rövid-, középés hosszútávú intézkedések listáját. kap az iskola az önkormányzattól. Ez az összeg a 4,39 milliós állami támogatás kiegészítésére szolgál. Jenei Csabáné szerint ösztönözni kellene az iskolát, hogy a könyvek egy részét megelõlegezné a 90 milliós kártalanítási összeget. (Információink szerint az Egyháznak nincs ennyi pénze, õ csak közvetít az önkormányzat és az OTP között, mivel a törvény csak az szülõk körében végzett elégedettségi A képviselõ-testület jóvá- több éven át használják. (Mint Egyháznak ad erre lehetõséget. vizsgálat. Nagy-Tóth hagyta az önkormányzati laká- azt Tóth István polgármester Viszont ez a fizetési konstruk- István kérdésére (miben látja a sok és helyiségek bérletére, megjegyezte: a tanulók hozzáállása ció felgyorsíthatja az általános hibát, hogy a tanulók iskolai valamint elidegenítésükre vonatkozó mellett mindehhez meg- iskola központi épületének keretek közt történõ rendre és egyes szabályokról szófelelõ minõségû könyvek is négy éves ütemezéssel terve- fegyelemre nevelésével csak a ló rendelet elsõ olvasatát. (A szükségesek.) Ide kapcsolódik a zett bõvítését a szerk. ) szülõk 72 %-a elégedett) válaszolva végleges változat elfogadása va- testület azon döntése, amely A képviselõ-testület eredmondta: dr. Liposits Zsoltné ellószínûleg az új testületre vár.) szerint a város nehéz anyagi ménytelennek nyilvánította a a szünetekben tapasztalható magatartási helyzeten módosította a szociális rászo- a Bursa Hungarica Felsõokta- Ezután törvénymódosítás miatt helyzete miatt nem csatlakozik az ügyelet precízebbé tételével rultságtól függõ pénzbeli és tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Aszódi példa szeretnének javítani. Ugyanakkor természetbeli ellátásokról szóló rávilágított, hogy az isko- rendeletének az együttmûködés A grémium ezután három, Aszód két éve 64 millió Ft- kistérségi vonatkozású napirendi pontot tárgyalt. A képviselõk kolában egy multimédiás tanot nyert az ottani általános is- Esõ után hídfelszedés elfogadták a hét település közös terem kialakítására és teljes Az utóbbi hetek heves esõzései Turán is gondot okoztak a érintett lakó nemtetszését fejezte ki. fenntartásában mûködõ Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat felszerelésére, valamint az ehhez szükséges építészeti és csapadékvíz-elvezetésben, emiatt társulási megállapodását, biztonságtechnikai körülmé- több ház elõtt fel kellett A témához kapcsolódó hír, majd hozzájárultak ahhoz, hogy nyek (akadálymentesítés, riasztórendszer) szedni az átereszt ill. hidat, mert hogy Tóth István polgármester Zsámbok önkormányzata is biztosítására. azok eldugultak a rendkívül sok sár, esetenként a rendszeres augusztus 31-ig Dolányi Mihály korábbi alpolgármestert bízta csatlakozhasson a Hatvan határában tervezett állati hulladék A pályázat sikerét nagyban segítette, hogy a nemrégiben tisztítás elmulasztása miatt. meg a felszíni vízelvezetéssel gyûjtõ-átrakó telep projektjé- befejezett beruházás a tanítási Az éjszakai beavatkozás okozta zaj és felfordulás miatt több kapcsolatos azonnali feladatok ellátásában való részvételre. hez. Az önkormányzat aláírta a pedagógiai szakszolgálati fela- idõn túl a város lakosságának is rendelkezésére áll AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

3 képviselõi kérdések a polgármesterhez 2 Vásártér melletti, 7071 m területû, adtak a szennyvíztisztító és a beépítetlen ingatlanának szennyvízhálózat helyzetérõl, értékesítésére kiírt pályázatot, megbecsülve a legfontosabb mert a határidõig egyetlen pályázat sem érkezett be. feladatok költségeit. Az Egyebekben a jegyzõ felolvasta A grémium megbízta Nagy- a polgármester ígért tájé- Tóth István és Diós István koztatóját a polgármesteri világtalálkozóról képviselõket, hogy a legjobb árajánlatot és egyéb esemé- tevõ aszódi VIAPLAN nyekrõl. Ez követõen Kuti Bt-vel folytassanak tárgyalásokat a Szövetség utca szilárd útburkolatának József ismertette azt a polgármesterhez intézett kérdéssort, megtervezése ér- amit hét képviselõ írt alá. (A dekében. (Lapzártánk elõtt kérdések egy részére a beadvány tanúsága szerint hónapok Nagy-Tóth István elmondta: a tárgyalások folyamatban óta nem kaptak választ. ) A vannak. Az útépítést elsõsorban pályázati pénzek, esetleg hitelfelvétel bevonásával látja megvalósíthatónak.) képviselõk egyebek közt a városközpont rehabilitációs pályázat ügyérõl, több elõre nem tervezett és a zárszámadásban Tóth István polgármester nem szereplõ önkormányzati rosszullétre panaszkodva a testületi ülés vége elõtt távozott, így Gyenes László alpolgármester folytatta az ülés levezetését. A képviselõk elfogadták a Piactér forgalmi rendjére vonatkozó tervezetet, ugyanakkor december 31-ig véleményezésre kifüggesztik azt a Városházán. A terv szerint néhány utca forgalmát egyirányúvá tennék: kiadásról, a városközpont-rehabilitációs pályázat helyzetérõl, a 17 millió Ft-os megvalósíthatósági tanulmányról várnak választ. Több üggyel összefüggésben azt is kifogásolták, hogy a grémium nem vagy csak késve kapott tájékoztatást a polgármestertõl. Ilyen pl. a Kommunál Kft. telephelyén intézkedõ külsõ közremûködõ, a szennyvíziszap a Templom közben és a Rozgonyi szállítási szerzõdésé- utcában a Hatvani út nek aláírása, valamint a felé, a Dr. Fõzõ József utcában szennyvízrendszer építésénél és a butiksor mögött a Templom felhasznált keverõlapátos szivattyús köz felé, a Posta melletti útszakaszon pedig a Kossuth emelõ szabadalmi ügyé- ben vélt összeférhetetlenség (ahol úttól a Rozgonyi utca felé. A Kommunál Kft. ügyvezetõje mellett mûködõ ún. koordinációs csoport tevékenységérõl Kuti József számolt be. A csoport Az önkormányzati ciklus (amelynek tagja még Jenei végéhez közeledtével az oly- Csabáné és Vanó András) az kor borúlátásra is okot adó ügyvezetõ munkájának segítése témák tárgyalása mellett a mellett négy írásos emlékeztetõben szokásosnál is több humoros és az összefoglaló javas- megjegyzés hangzott el. Ezek- latukban átfogó helyzetelemzést bõl adunk közre néhányat: KÖVETKEZÕ lapzárta: szeptember 1. megjelenés: szeptember 8. Nagy-Tóth István közbevetése a városközpont forgalmi rendjének tervezett módosításáról szóló napirendi pont tárgyalásánál: - Itt jobbraforgás van... Mondjuk én a balraforgásnak jobban örülök... Dolányi Róbertné jegyzõ tájé- Tóth István a szabadalom egyik birtokosa, ugyanakkor a város részérõl egyik megrendelõje volt). A polgármester távollétében a jegyzõ vette át a kérdéseket, hogy továbbítsa azokat. A képviselõk 30 napon belül várják a polgármester írásos válaszait. Dolányi Róbertné jegyzõ arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az Állami Számvevõszék augusztus 28-tól szeptember 22-ig vizsgálatot tart az önkormányzatnál. Arról is szólt, hogy a parlagfüves területek tulajdonosainak gyorsabb beazonosítása érdekében a Gödöllõi Földhivatal a város rendelkezésére bocsátotta mûholdas helyzetmeghatározó eszközeit. Kálna Tibor köszönetet mondott a jegyzõnek és Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi csoportvezetõnek a gyermektáborozásokra vonatkozó támogatások gyors és zökkenõmentes kifizetéséért, majd a trianoni emlékoszlop és egy 56-os kopjafa felállításának helye és idõpontja miatt kért szót. Az emlékoszlopot várhatóan a városnapot követõ vasárnap délelõtt avatják fel a Piactéren, a Postahivatal és a Galgagyöngye közötti területen. A hónap mondása(i) TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 3 H. Sz. koztatójában kiemelte: a Gödöllõi Földhivatal által felajánlott GPS-eszközök segítenék a Városháza munkatársainak a parlagfû-mentesítés érdekében tett erõfeszítéseit: -...különös tekintettel a szennyvíztisztító környékére, mert ott iszonyatosan nagy a parlagfû és a dzsumbuj... Meg másutt is... Gyenes László : - És az emlékmû elhelyezésére milyen határidõt szabjunk meg? Nagy-Tóth István: - Mondjuk avatásra ott kellene lennie... Ismét választunk... Lapzártánkig négy polgármesterjelölt személye vált ismertté. Már hónapok óta köztudott volt Nagy-Tóth István indulási szándéka, aki a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként méretteti meg magát. Tura mindannyiunké! ez a jelmondata Korsós Attila alpolgármesternek, aki ugyancsak régebben kinyilvánította, hogy ringbe száll a polgármesteri megbíza- Az október 1-jére kitûzött önkormányzati választások idõpontjához képest viszonylag késõn, szeptember 8-án válik véglegessé a polgármesteri székért és a képviselõi mandátumért versengõ turai polgárok száma ugyanis a hivatalban addig lehet leadni az összegyûjtött ajánlószelvényeket. tásért. Õ és Dolányi Mihály volt alpolgármester független jelöltként, pártok és civil szervezetek támogatása nélkül indul. Az ugyancsak független Szendrei Ferencet a FIDESZ kérte fel képviselõ-jelöltnek. Úgy hírlik, õt a Vigyázó Kör is segíteni fogja a választási küzdelemben. -hiszi- Határszemle és büntetés A Gödöllõi Földhivatal július 19-én érkezett felhívása szeint a temõföldek hasznosításának ellenõzése édekében augusztus folyamán átfogó határszemlére kerül sor. A szakemberek a Tura határában fekvõ termõföldek törvény által elõírt mûvelési kötelezettségét, illetve gyommentes állapotának kialakítását ellenõrzik majd. A kötelességmulasztó földtulajdonosok jelentõs földvédelmi bírság kiszabására számíthatnak.

4 Ismét szegényebb lett városunk közélete In memoriam Kardoss Imre Ismét nagy veszteség érte településünket. Hosszan tartó, sok fájdalmat okozó betegsége után augusztus 2-án 69 éves korában elhunyt Kardoss Imre nyugalmazott iskolaigazgató, aki huszonöt éven át irányította városunk oktatási és nevelési tevékenységét. Eltávozását fájdalommal vették tudomásul pedagógustársai, volt tanítványai és szüleik, valamint Tura közéleti szereplõi. A Bartók Béléa Mûvelõdési Ház adott otthont az 56. vasutasnap helyi ünnepségére, amelyet az öt települést (Aszód, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura) összefogó nyugdíjas vasutas szakszervezet rendezett. Az ünnepségen a 165 tag közül 78 vett részt. A Himnusz után Szabó Lajos, a szakszervezet elnöke nyitotta meg a mûsoros megemlékezést, üdvözölve a települések polgármestereit és a megjelent mûvészeti csoportokat, valamint nyugdíjas vasutas társait. Ezután Gyõri István, az országos nyugdíjas vasutas szakszervezet ügyvezetõ elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevõit. Egyebek közt megemlítette, hogy elhibázott lépésnek tartja a mellékvágányok leépítését, ami sok utazni szándékozó lehetõségeit fogja korlátozni. Tóth István polgármester, aki mérnökként korábban maga is Kardoss Imre 1959 õszén került a turai iskolához képesítés nélküli nevelõnek, mivel anyagi okok miatt egyetemi tanulmányait nem fejezhette be ban tanári diplomát szerzett, majd 1964-tõl a Turán megnyíló Mezõgazdasági Szakközépiskola tanára, 1966-tól igazgatója lett. A szakközépiskola megszûnése után több mint két évtizedig vezette az általános iskolát. Hogy az igazgatói kinevezése mivel jár, azt tudta, hiszen évek óta megkellett felelnie az irányító állami és pártszervek igényeinek a községben és feljebb, de hogy mennyi feladat és mennyi idõ áll elõtte, valószínûleg nem sejtette. A több mint félszáz dolgozót foglalkoztató intézmény irányítása ennek ellenére nagyobb zökkenõk nélkül folyt. Minden modern kezdeményezésre vevõ volt: korán elindította az informatikaoktatást, s munkája eredményeként az iskola a környék jelentõs intézményévé vált. Idõnként kiújuló betegsége sok szenvedést okozott neki, de nem adta fel. Vezetõi munkáját nagy gonddal és precizitással végezte. Iskolán belüli vezetõi és pedagógiai tevékenysége mellett aktívan vett részt településünk közéletében is. Két ciklusban is önkormányzati képviselõnek választották, e munkát is tisztességgel és odafigyeléssel látta el. Munkáját többször elismerték: Kiváló Munkáért Úttörõvezetõi Érdemérem, Honvédelmi Emlékérem Tura város Díszpolgára. Ünnepi összejövetel az 56. Vasutasnap alkalmából A két országos elismerés egyike Turára került Takács Pál Nem maradtak el az elismerések sem. Fekete János nyugdíjas vezérigazgatói dicséretben részesült, melyet idén országosan ketten érdemeltek ki. A mûvelõdési ház igazgatója, Seres Tünde sokirányú segítõ tevékenységéért az MSZOSZ dicsérõ oklevelét, négy 50 éves és két 60 éves tag szakszervezeti munkájáért oklevelet és pénzjutalmat kapott. Az öt település mûvészeti és nyugdíjas csoportjai színvonalas mûsorral köszöntötték az ünnepelteket, a vasútnál dolgozott, azt az óhaját fejezte ki, hogy váljon olyanná a vasutasok közössége, mint korábban: családiassá, barátivá. majd az ízletes va- csora után Sima Pista zenész csoportja vette át a szót és hajnalig tartó táncos vigalommal ért véget az ünnep. Arról is szólt, hogy nyugdíjas éneit a vasutas szakszervezet tagjaként szeretné eltölteni. Takács Pál A szerzõ felvétele AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

5 LEADER-hírek Szeptember 1-ig hat témakörben lehet pályázni Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az AVOP LEADER+ program keretében a Galgamenti Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport Ft támogatást nyert arra, hogy a helyi vállalkozók, civilek és a közszféra összefogásával megvalósítsa a saját vidékfejlesztési programját. A Terv megvalósítására a GAIA Alapítvány közzétett egy pályázati felhívást, melyre bármely Galga-menti lakos, kisvállalkozó, civil szervezet és önkormányzat benyújthatja a pályázatát. A lakosság megfelelõ tájékoztatásáról a GAIA Alapítvány munkatársai egy rövid tájékoztató füzet kiadásával gondoskodtak, amit minden háztartásba eljuttattunk, ezenkívül vidékfejlesztési fórumokat tartottunk a kistérség összes településén. A rendezvények célja az volt, hogy a jelenlévõk egy rövid összefoglalást kapjanak a pályázati felhívásról; megvitattuk, hogyan lehet a pályázók elképzeléseit összeilleszteni a Helyi Vidékfejlesztési Tervvel, illetve a pályázati felhívással. A fórumok tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy minden pályázati témakörben remek, innovatív ötletek születtek. A legnagyobb lelkesedést a társadalmi jellegû alintézkedések váltották ki, különösen a kulturális, a turisztikai és a sportrendezvények iránt nagy az érdeklõdés. Felkerült az alapítvány honlapjára ( ) egy statisztika arra vonatkozó- an, melyik jogcímre mennyi pályázati ötlet hangzott el a fórumokon. A honlapon megtalálható a pályázatíráshoz szükséges valamennyi dokumentum és fontos információ, elolvashatják a Helyi Vidékfejlesztési Tervet, a Pályázati felhívást teljes terjedelmében és letölthetik a Pályázati csomagot is. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a pályázat beadási határideje megváltozott. Az új határidõ szeptember 1. Reméljük, hogy ez az új határidõ is ösztönözni fogja Önöket pályázatírásra. Legfontosabb célunk, hogy minél több jó pályázat érkezzen be, hiszen a támogatási összeg fontos, de az Önök aktív részvétele nélkül a Program mit sem ér. Közös érdekünk, hogy a megnyert támogatási összeget megfelelõen használjuk fel, ehhez összefogásra és cselekvésre van szükség. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, hívják a 28/ es telefonszámot. Sikeres pályázatírást kívánok mindenkinek! Kassai Zsuzsanna LEADER projektmenedzser Júliusban aktivisták közremûködésével megkezdõdött az aláírásgyûjtés a 3. számú fõút bagi-domonyi csomópontjának körforgalmasítása érdekében. A rendkívül balesetveszélyes keresztezõdés átépítésének költségeit a szakemberek legalább kétszázmillió forintra becsülik. A beruházás megvalósítását az utóbbi években történt halálos balesetek sem mozdították elõ. A Tóth Gábor országgyûlési képviselõ kezdeményezésére indított akcióban a környezõ Egy feledhetetlen szomszédolás Falunapok Galgahévízen, tizennyolcadszor Háromnapos ünnepségsorozattal köszöntötte a 18. Galgahévízi Falunapokat. A szokásokhoz híven most is a szentandrásparti szabadtéri szentmisével kezdõdött a faluünnep. Másnap a reggeli horgászverseny és az érdekes gyermek- és egészségvédõ programok után került sor a faluünnepre a mûvelõdési házban. A megnyitót dr. Basa Antal polgármester mondta el, és õ adta át az elismeréseket is. Az idén Galgahévízen a nyugdíjasok álltak az ünnepség középpontjában, hiszen 20 éve alakult meg a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Népdalkört pedig 15 éves jubileuma alkalmából, egy délutáni gálamûsor keretében köszöntötték a galgahévíziek és a szomszédos települések nyugdíjas együttesei. Hévízgyörk, Bag és Kartal nyugdíjas népdalkörei mellett részt vett az ünneplésben a Turai Õszirózsa Nyugdíjas Klub is. Diós István, a klub titkára köszöntötte az ünnepelteket, és átadta az ajándékot, majd szokásos, nagy Bagi csomópont: Aláírásgyûjtés kezdõdött a körforgalomért településeken élõk közül máris sokan írták alá a gyûjtõíveket; elsõként a térség érintett polgármesterei látták el kézjegyükkel két kivétellel. Tóth Gábortól megtudtuk: a bagi polgármester a tavaszi választási kampány során állítólag elszenvedett sérelmei miatt nem írta alá az okiratot, a kartali polgármester pedig az aláírásgyûjtõ ívekhez csatolt levél hangnemét kifogásolta, ezért külön levélben fordult a közlekedési miniszterhez. sikert arató mûsorukkal tették még szebbé az ünnepséget. A mûsor után díszvacsora fogadta a vendégeket, majd a galgahévízi mûvészeti csoportok produkcióit csodálhatták meg az ünnepeltek és a vendégek. A mûvelõdési házban kiállítás nyílt a 20 éves klub életébõl, valamint egy nemzetközi gyermek- és ifjúsági rajzkiállítás képeinek megtekintése is sok szépséget rejtegetett. Az ünnepség késõ éjszakába nyúló táncmulatsággal ért véget. A harmadik nap ismét ünnepi szentmisével kezdõdött. Délután a sportpályán labdarúgóesemények várták az résztvevõket. Takács Pál A szerzõ felvételei Turai búcsú Augusztus 13-án rendezik meg a turai Nagyboldogasszony búcsút. Reggel 7 és délelõtt 10 órakor Palya János turai plébános celebrál szentmisét; a második misét körmenet követi. A Vásártéren a búcsú világi közremûködõi: vásárosok, árusok várják az érdeklõdõket. TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 5

6 Otthonom volt itt 23 esztendeig András és Mihály atya egy napon, két Istentiszteleten nagyot. Nem mondhatom el, amit az Úrjézus az utolsó vacsorán elmondhatott: Atyám, akiket rám bíztál, megtartottam. Senki nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Én nem voltam olyan ügyes, vagy talpraesett, vagy buzgó, hogy ugyanezt elmondhatnám. Sokan elvesztek, eltévelyedtek, akik hitoktatásban vagy elsõ áldozásban részesültek, mégis az a remény él a szívemben, hogy miként a tékozló fiú, egyszer õk is visszatérnek. Sok látványos dologgal dicsekedhetnék, de nem dicsekedhetek, mert nem én csináltam. A Jóisten házában az orgonaszót és a nagyharangot hallgatva, vagy az új plébániát nézve, azt mondom, ha ti nem adtátok volna a rávalót, nem álltatok volna mellettem, akkor mindebbõl semmi nem lett volna. Legyen hála érte a Jóistennek. Sokan fájlalják, hogy elme- (folytatás az 1. oldalról) - Remélem, ahogyan Szabó István atyát el tudtam búcsúztatni, úgy tõletek is el tudok köszönni kezdte szentbeszédét Lukács András, majd arra emlékeztetett, hogy az utolsó vacsorán az Úrjézus szavainak nagy része búcsúzás a tanítványoktól. - Kétféle érzelem hullámzik át a lelkemen folytatta. Egyrészt öröm, hogy a Jóisten megadta nekem, hogy 23 esztendeig itt lehettem. Sok szép ünnepet ünnepelhettünk együtt, gyek. Én magam sok szép élményben volt részem kicsinyek és nagyok részérõl. A másik érzés a fájdalom. Azt is elmondhatom: a Jóisten nagyon sok küzdelmen átsegített. Nem csak õ, hanem ti is, hiszen ahogyan egy családban, úgy egy egyházközségben sem könnyû megnyerni és megtartani a jóra se kicsit, se is. Pedig örülni kellene annak, hogy a Teremtõ sok szép évet adott arra, hogy együtt munkálkodhassunk, együtt buzgólkodhassunk a Jóisten országának építésén. Egy 16 éves kislány egri síremlékére a következõ mondatot vésették szülei: Megköszönjük, Urunk, hogy 16 esztendeig a miénk lehetett. Kö- szönjétek meg ti is a Jóistennek, hogy 23 évig köztettek lehettem. Én is megköszönöm és mindig szívesen emlékszem vissza ezekre az évekre. Ha arra gondolok, hogy paptestvéreim közül hányan érték meg ennyi idõ alatt azt, amit én tegnap, hogy hurcolkodtam és kiürült a plébánia, akkor még mindig nagyon szerencsés ember voltam. Murányi Miklós atyára is gondolok, akivel együtt szenteltek, s aki 11 esztendeje a cserhátszentiváni temetõben nyugszik. Pedig azóta is de sok helyen lett volna szükség derûs lelkületére, jó kedélyére, buzgóságára! Mindenkinek hálát mondok, akik a legkisebbet is segítettek. Úgy érzem, a Jóisten engem tenyerén hordozott, megkímélt, nyilván azért, mert gyengének tartott, és nem mert megpróbálni. Otthonom volt itt 23 esztendeig. Mindig terített asztal várt, tiszta és virágos volt az otthonom. Béke, csengõ énekszó és a kántor úr énekkara fogadott a Jóisten házában. Az oltárhoz nagyon ritkán kellett ministránsok nélkül lépnem. A plébániakertben sokszor tetten értem szorgoskodó segítõket, mert tudták, szeretem a virágokat, és örömmel nézek végig a szépen felkötözött szõlõsorokon. Balra: a Zsámboki úti kereszt szentelésén Fent: a turai templom nagyharangja 1997-ben került a toronyba Úgy gondolom, a Jóisten kicsit elkényeztetett, és lehet, hogy azért ragad ki engem innen, hogy több kereszttel, több szenvedéssel szentelje meg éveimet. Ne haragudjanak azok sem rám, akikhez keményebb, szigorúbb voltam. Elõfordult, hogy idegesebb voltam, de a legtöbbször a többet akarás, a jó ügyért való buzgólkodás késztetett erre. Kedves testvérek! Az Úrjézus az utolsó vacsorán tanítványai lelkére kötötte, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Én is mondom, de nem úgy, mint Õ. Ne az én szeretetemben maradjatok meg, ha õrzitek is emlékemet és imádkoztok is értem, hanem az Úrjézus szeretetében maradjatok meg! Lukács atya Pál apostol Korintusiaknak írt II. levelének gondolatával fejezte be szentbeszédét: - Értsétek meg! Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. Nem szemrehányásképpen említem, hiszen elõrebocsátottam, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk-halunk. Nagyon bízom bennetek és szívesen dicsekszem veletek. Vigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm. A pap legszentebb feladata a szentmise áldozat bemutatása, ez a kenyérszaporítás. Ebben a templomban véget ér az a kenyérszaporítás, amit ez az idõs, nyugdíjas atya végzett köztetek indította szentbeszédét az esti misén Bíró Mihály atya, majd AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

7 búcsúzott a turai hívektõl IV. Turai Népzenei és Kórustalálkozó Bárdos Lajos emlékére A magyar égen állócsillag lenni, A többség ajkán megmaradni dalban, Öreg s ifjú szívekbõl énekelni És szeretetre lázítani halkan (Miskolczi Ottó: Bárdos-köszöntõ) 2002-ben Szabó István atya vasmiséjét, Köles István szalézi szerzetes pap pedig gyémántmiséjét tartotta Turán Balázs Gusztáv felvételei így folytatta: Testvérek! Amikor Mindenkinek köszönetet most beléptem a sekres- tyébe, megijedtem. Miért ez a sok gyerek és ministráns, a Máriás-lányok? Nem szeretem az ünneplést, nem is érdemeltem, mondok mindenért, amit kaptam tõletek, testvérek. Minden elõzõ helyemet megsirattam. Innen, a 11. helyrõl is sírva megyek el. Pál apostolnak de azért köszönöm. a Filippieknek írt levelébõl Testvérek! Újra mondom, a idézve: Szívembe zártalak meteor mellett a szentjánosbogár nagyon kis fényt ad. És titeket ". ez a szentjánosbogár most itt, a Az atyáktól a szentmisék turai templomban befejezte keretén belül elbúcsúztak a munkáját, lelkipásztori kötelességét. Mihály atya köszönetet mondott gyerekek és az egyháztanács képviselõi. Lukács atya is megköszönte Mihály atya számára András atyának, aki nyug- biztonságérzetet adó szolgá- díjasként ide hívta. - Jó és türelmes volt hozzám. latát. A nyolc év alatt sok szép lelkipásztori Szerkesztõségünk ezúton élményben volt részem mond köszönetet az atyáknak a szentmiséken és a gyóntatószéken. mindazért a segítségért, amit Soha ennyit nem gyón- tattam, idõseket, fiatalokat, mint itt. Köszönöm a bizalmukat, a olvasóink tájékoztatásához nyújtottak, s a lapunknak korábban adott interjúkért. Egyben szeretettel hitüket. A Lukács atyával eltöltött köszöntjük Palya János esztendõk szép példáját adták annak, hogyan tud két pap atyát, akinek felelõsségteljes hivatásához Turán is eredményes együtt munkálkodni. Láttam, éveket kívánunk! örült neki, hogy itt vagyok. A magyar zeneelméleti oktatás iskolateremtõ mestere, Bárdos Lajos karnagy, nagyhatású pedagógus és muzikológus, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tanára, zeneszerzõ emlékére idén 30. alkalommal rendezik meg a Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvényeit hazánkban és alkalmanként Ausztriában, Franciaországban és Romániában. Városunkban a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szervezésében, a Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány támogatásával negyedik alkalommal emlékeztünk Bárdos Lajosra. A Pálinkás Ildikó vezette mûsor a mûvelõdési ház nagytermében, a helyi és a környék népdalköreinek, népzenei és hagyományõrzõ együtteseinek, szólistáinak, kórusainak részvételével került színpadra. A rendezvényt Kempelen Tünde karnagy, a rendezvénysorozat alapítója nyitotta meg (felsõ képünkön balra, Novodonszkiné Fercsik Margit a mûvelõdési ház megbízott igaz- gatójának társaságában). Elmondta, hogy a Zenei Hetek országos jellegû, nemzetközi fesztivál koncepcióját Bárdos Lajos tanár úr a kezdettõl fogva A rendezvény egyik fellépõ csoportja, a kartali Nefelejcs Együttes A szerzõ felvételei támogatta jelenlétével. A rendezvény bemutatja közmûvelõdésünk fejlõdését, körképet villant fel Magyarország zenei életérõl, kapcsolódva Európához a vokális és hangszeres, egyházi, világi és népzenén keresztül, a régmúlttól napjainkig. Ez a rendezvénysorozat nem verseny jellegû, inkább ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyek már magasabb szinten mûvelik a muzsikálást, és azoké az embereké, akit ezt érdeklõdéssel befogadják. Takács Pál TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 7

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 11. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. szeptember 11-én 15.00 órakor

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett!

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett! 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 18-án 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-14 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Magyarszentmiklós község Polgármestere

M E G H Í V Ó. Magyarszentmiklós község Polgármestere Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. január 28-án (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja. Erről értesítést kapnak:

Jegyzőkönyv. Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja. Erről értesítést kapnak: Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt Lépné Soós Anita Kecskeméti Józsefné Kovács Gábor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

J e g y z õ k ö n y v

J e g y z õ k ö n y v J e g y z õ k ö n y v Készült: Szigetbecse Község Polgármesteri Hivatalában a 2010. április 27-én tartott Szigetbecse község képviselõ-testülete és Makád község képviselõ-testülete által tartott közös

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről.

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről. Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.- én (kedden) 17 órakor a Községháza tanácstermében megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi, Dr. Péter Mihály, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Németh Zsolt alpolgármester Horváth Anita képviselő Hosszúné Deli Hajnal képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Németh Zsolt alpolgármester Horváth Anita képviselő Hosszúné Deli Hajnal képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 3-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Németh Zsolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben