TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme"

Átírás

1 Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP AUGUSZTUS Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Július 25. Az önkormányzat folyamatos likviditási gondjainak orvoslására a képviselõk hozzájárultak a város banki hitelkeretének 50- rõl 60 millió Ft-ra történõ emeléséhez. Ezután a lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása következett. Ezekkel kapcsolatban az Ügyrendi Bizottság több észrevételt tett. Ennek megfelelõen tájékoztatás hangzott el az augusztus 13-i turai búcsú-vásár megrendezésére kiírt pályázatról, amelyre négy ajánlat érkezett. Ezek közül a legmagasabb öszszeget, 850 ezer Ft-ot ajánló Stumpf Ferenc kapta meg a rendezés jogát. A testület még június 21-én zárt ülésen foglalkozott a Tura Invest Kft. vételi ajánlatával, amely a kastélypark melletti tankertre vonatkozott. A Nagy- Tóth István, Dolányi Mihály és Kuti József részvételével létrehozott ad-hoc bizottság július 11- én tárgyalást folytatott a Tura Invest-tel. Nagy-Tóth István elmondta: nem történt megállapodás, a tárgyalás eredménytelen volt. Ezután az október 1-jére kiírt önkormányzati választások lebonyolítását felügyelõ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása, majd eskütétele következett. Az egyhangú szavazás eredményeként Tóth János, Bertók Béláné és Dr. Tóth Gabriella a HVB tagja, Drégeli Miklós és Simáné Meleg Anna Mária pedig póttagja lett. Az ugyancsak október 1-jén tartandó kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítására az Arany János utcai rendelõ várótermében kerül sor, ahol mindazon állampolgárok szavazhatnak, akik július 15-ig regisztráltatták magukat a Városházán. A szavazatszámláló bizottság tagja Dr. Horváth Dezsõ, Pásztor Katalin és Máté Gábor, póttagja pedig Ács Noémi és Vámos Andrea. Dolányi Róbertné jegyzõ felhívta a figyelmet, hogy a 6. számú, a korábbi szavazások során az ÁFÉSZ-irodában mûködtetett szavazókörzet új helyen, a Hevesy György Általános iskola fõépületének (folytatás a 2. oldalon) In memoriam Kardoss Imre (4. oldal) Körözés alatt állt a lövöldözés sérültje Kalasnyikovval intette csendre a zajongókat a Gyóni Géza utcában Lapunk nyomdába adása elõtt, augusztus 7-én este lövöldözés történt a Gyóni Géza utcában. Egy 44 éves férfi állítása szerint csendet akart teremteni egy színesfémmel üzletelõ családnál, ezért magához vette illegálisan vásárolt Kalasnyikov típusú géppisztolyát, és az egyik ház felé haladva több lövést adott le az épületre. Az egyik lövedék eltalált egy, az udvaron tartózkodó férfit, aki könnyû sérülést szenvedett. Az MTI-t Lukácsi Zsuzsa, Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóügyeletese arról tájékoztatta, hogy a férfi évekkel ezelõtt illegálisan vásárolta a géppisztolyt és a hozzá tartozó lõszereket. Ezen kívül egy kispuskát is vett, amit befalazott a háza pincéjében. Az ügy további érdekessége, hogy a lövöldözés sérültje ellen országos elfogatóparancs volt érvényben, így orvosi ellátása után õt is õrizetbe vették. A Régi Vásártéren egy Lada okozta a vesztét annak a turai férfinak, akit vagyon elleni bûncselekmények miatt hetek óta ugyancsak körözött a rendõrség. Nem elég, hogy a férfi lopott motorkerékpárral okozott balesetet, ráadásul súlyos sérüléseket szenvedett. (Az is érdekesség, hogy a Lada ezúttal vétlen Búcsú Turától Megindító, a búcsúzás szomorúságával áthatott szentmisékre került sor július 30- án városunkban. Délelõtt 23 éven át tartó szolgálatát befejezve Lukács András címzetes apát, plébános köszönt el a turai hívektõl, mert a megyéspüspök Érsekvadkertre helyezte át. Este Bíró Mihály püspöki tanácsos, érdemes esperes, nyugalmazott plébános köszönt el, tudatva, hogy 8 évi turai munkáját befejezve idõs papok otthonába kért bebocsátást. Mindkét atya a hívõk szeretetébe ajánlotta Palya János atyát, az új plébánost, aki lapzártánk után, Tápiógyörgyérõl érkezett Turára. (folytatás a 6. oldalon) LEADERpályázat (5. oldal) sofõrje rendszeresen kapcsolatba kerül a rend õreivel a turai falopások ügyében...) Iratok, magnó és százezer forint tûnt el egy Turán feltört autóból. A lopási kár 255 ezer, (folytatás a 10. oldalon)

2 Elismerés a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók munkájáért Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl, (folytatás az 1. oldalról) la nem egyedüli szereplõ a gyermekek eljárási szabályaira és azok datok ellátásáról szóló megálla- aulájában várja az érintett személyiségfejlesztésében, megszegésése esetén életbelépõ podást is, amely aszódi köz- választópolgárokat. ez utóbbi javításában a család szankcióira, valamint a közgyógyellátás ponttal mûködik. Mindhárom A képviselõk elfogadták az és a társadalom felõl is kihívásokat szabályaira vonat- döntés anyagi elõnyökkel jár : a általános iskola és a két óvoda lát. kozó passzusait. Ugyancsak el- kistérségi feladatokat ellátó szo- intézményvezetõi, dr. Liposits Az 1. számú Napköziotthonos fogadta a grémium Tura Város ciális intézmény illetve a pedagógiai Zsoltné, Gólya Istvánné és Szilágyi Óvodában eredményesen mûködik Településszerkezeti Tervének szakszolgálat mûködésé- Józsefné írásos beszámoló- ját; egyúttal elismeréssel adóztak a Minõségfejlesztési cso- port: az iskoláskorba lépõ 34 módosítását, ezzel összhangban pedig városunk Helyi Építési nek finanszírozásához kiegészítõ normatívák igényelhetõk, az az igen színvonalas és tar- kisgyermek közül 27 fejlettebb Szabályzatát és Szabályozási állati hulladék gyûjtõ-átrakó teport: talmas dokumentumok készítõinek, az átlagnál és csak hárman Tervét. lep megvalósításához és mû- valamint az inézmények maradnak el az életkorukban A város nehéz pénzügyi ködtetéséhez szükséges kiadá- valamennyi dolgozójának munkájáért. elvárható szinttõl. Az óvodai helyzetére való tekintettel egyelõre sok pedig eggyel több önkormányzat Gyenes László alpolgár- mester kiemelte: az iskola beszámolójában vizsgálatok eredményét a tanítónõk fejlettségvizsgáló mérései nem támogatja az általános iskola hangosítási és informati- között oszlanak meg. A Tabán úti iskolaépület egy- tartalmában is igazolták. Az intézmény egyik kai rendszerének felújítását, házi tulajdonba történõ vissza- szépen illeszkednek egymáshoz legnagyobb gondja a sóbarlang, amire öt és félmillió Ft-ot kért adása ügyében új fejlemény, a pedagógiai mûhelyek és az amit szigetelési hiba miatt elöntött az intézmény. Nagy-Tóth Ist- hogy a Váci Egyházmegye kö- évfolyamok beszámolói. Arra is a talajvíz; most új helyet ván javaslatára a tervezett invetelésvásárlási ajánlattal felhívta képviselõtársai figyelmét, hogy mindhárom beszámolóból kimaradtak a pénzhiányra keresnek a légúti betegségeken segítõ sóterápia számára. A 2. számú Napköziotthonos Óvodágatlanértékesítések megvalósulásának függvényében újratárgyalják a kérelmet. Egy másik kereste meg az önkormányzatot. A Dr. Beer Miklós váci püspök által aláírt és a turai kép- utaló megállapítások, ban megkezdõdött az életve- napirendi pontban született viselõ-testület által elfogadott ehelyett a lehetõségek szerint szélyessé vált Jegyzõház felújítása. döntés alapján 434, ingyenes ajánlat szerint az egyházmegye elvégzett feladatokat összegezték. Szilágyi Józsefné kiemel- tankönyvtámogatásra jogosult a Kormányhatározatban rögzí- Kuti József az intézményvezetõk te: gyermekeink érdeke, hogy tanuló számára mintegy 890 tett szeptember 1-jei elnézését kérte, mert a jobban mûködjünk, s ezért a ezer Ft tankönyvtámogatást határidõ elõtt egy összegben pénzszûke miatt jónéhány tervezett feladatot nem tudtak véghezvinni. Részletes és a további elemzéshez aranybányaként szolgál a pedagógusok, valamint a dolgozók, valamint a szülõk is mindent megtesznek. A nevelõmunka fejlesztése érdekében összeállították a rövid-, középés hosszútávú intézkedések listáját. kap az iskola az önkormányzattól. Ez az összeg a 4,39 milliós állami támogatás kiegészítésére szolgál. Jenei Csabáné szerint ösztönözni kellene az iskolát, hogy a könyvek egy részét megelõlegezné a 90 milliós kártalanítási összeget. (Információink szerint az Egyháznak nincs ennyi pénze, õ csak közvetít az önkormányzat és az OTP között, mivel a törvény csak az szülõk körében végzett elégedettségi A képviselõ-testület jóvá- több éven át használják. (Mint Egyháznak ad erre lehetõséget. vizsgálat. Nagy-Tóth hagyta az önkormányzati laká- azt Tóth István polgármester Viszont ez a fizetési konstruk- István kérdésére (miben látja a sok és helyiségek bérletére, megjegyezte: a tanulók hozzáállása ció felgyorsíthatja az általános hibát, hogy a tanulók iskolai valamint elidegenítésükre vonatkozó mellett mindehhez meg- iskola központi épületének keretek közt történõ rendre és egyes szabályokról szófelelõ minõségû könyvek is négy éves ütemezéssel terve- fegyelemre nevelésével csak a ló rendelet elsõ olvasatát. (A szükségesek.) Ide kapcsolódik a zett bõvítését a szerk. ) szülõk 72 %-a elégedett) válaszolva végleges változat elfogadása va- testület azon döntése, amely A képviselõ-testület eredmondta: dr. Liposits Zsoltné ellószínûleg az új testületre vár.) szerint a város nehéz anyagi ménytelennek nyilvánította a a szünetekben tapasztalható magatartási helyzeten módosította a szociális rászo- a Bursa Hungarica Felsõokta- Ezután törvénymódosítás miatt helyzete miatt nem csatlakozik az ügyelet precízebbé tételével rultságtól függõ pénzbeli és tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Aszódi példa szeretnének javítani. Ugyanakkor természetbeli ellátásokról szóló rávilágított, hogy az isko- rendeletének az együttmûködés A grémium ezután három, Aszód két éve 64 millió Ft- kistérségi vonatkozású napirendi pontot tárgyalt. A képviselõk kolában egy multimédiás tanot nyert az ottani általános is- Esõ után hídfelszedés elfogadták a hét település közös terem kialakítására és teljes Az utóbbi hetek heves esõzései Turán is gondot okoztak a érintett lakó nemtetszését fejezte ki. fenntartásában mûködõ Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat felszerelésére, valamint az ehhez szükséges építészeti és csapadékvíz-elvezetésben, emiatt társulási megállapodását, biztonságtechnikai körülmé- több ház elõtt fel kellett A témához kapcsolódó hír, majd hozzájárultak ahhoz, hogy nyek (akadálymentesítés, riasztórendszer) szedni az átereszt ill. hidat, mert hogy Tóth István polgármester Zsámbok önkormányzata is biztosítására. azok eldugultak a rendkívül sok sár, esetenként a rendszeres augusztus 31-ig Dolányi Mihály korábbi alpolgármestert bízta csatlakozhasson a Hatvan határában tervezett állati hulladék A pályázat sikerét nagyban segítette, hogy a nemrégiben tisztítás elmulasztása miatt. meg a felszíni vízelvezetéssel gyûjtõ-átrakó telep projektjé- befejezett beruházás a tanítási Az éjszakai beavatkozás okozta zaj és felfordulás miatt több kapcsolatos azonnali feladatok ellátásában való részvételre. hez. Az önkormányzat aláírta a pedagógiai szakszolgálati fela- idõn túl a város lakosságának is rendelkezésére áll AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

3 képviselõi kérdések a polgármesterhez 2 Vásártér melletti, 7071 m területû, adtak a szennyvíztisztító és a beépítetlen ingatlanának szennyvízhálózat helyzetérõl, értékesítésére kiírt pályázatot, megbecsülve a legfontosabb mert a határidõig egyetlen pályázat sem érkezett be. feladatok költségeit. Az Egyebekben a jegyzõ felolvasta A grémium megbízta Nagy- a polgármester ígért tájé- Tóth István és Diós István koztatóját a polgármesteri világtalálkozóról képviselõket, hogy a legjobb árajánlatot és egyéb esemé- tevõ aszódi VIAPLAN nyekrõl. Ez követõen Kuti Bt-vel folytassanak tárgyalásokat a Szövetség utca szilárd útburkolatának József ismertette azt a polgármesterhez intézett kérdéssort, megtervezése ér- amit hét képviselõ írt alá. (A dekében. (Lapzártánk elõtt kérdések egy részére a beadvány tanúsága szerint hónapok Nagy-Tóth István elmondta: a tárgyalások folyamatban óta nem kaptak választ. ) A vannak. Az útépítést elsõsorban pályázati pénzek, esetleg hitelfelvétel bevonásával látja megvalósíthatónak.) képviselõk egyebek közt a városközpont rehabilitációs pályázat ügyérõl, több elõre nem tervezett és a zárszámadásban Tóth István polgármester nem szereplõ önkormányzati rosszullétre panaszkodva a testületi ülés vége elõtt távozott, így Gyenes László alpolgármester folytatta az ülés levezetését. A képviselõk elfogadták a Piactér forgalmi rendjére vonatkozó tervezetet, ugyanakkor december 31-ig véleményezésre kifüggesztik azt a Városházán. A terv szerint néhány utca forgalmát egyirányúvá tennék: kiadásról, a városközpont-rehabilitációs pályázat helyzetérõl, a 17 millió Ft-os megvalósíthatósági tanulmányról várnak választ. Több üggyel összefüggésben azt is kifogásolták, hogy a grémium nem vagy csak késve kapott tájékoztatást a polgármestertõl. Ilyen pl. a Kommunál Kft. telephelyén intézkedõ külsõ közremûködõ, a szennyvíziszap a Templom közben és a Rozgonyi szállítási szerzõdésé- utcában a Hatvani út nek aláírása, valamint a felé, a Dr. Fõzõ József utcában szennyvízrendszer építésénél és a butiksor mögött a Templom felhasznált keverõlapátos szivattyús köz felé, a Posta melletti útszakaszon pedig a Kossuth emelõ szabadalmi ügyé- ben vélt összeférhetetlenség (ahol úttól a Rozgonyi utca felé. A Kommunál Kft. ügyvezetõje mellett mûködõ ún. koordinációs csoport tevékenységérõl Kuti József számolt be. A csoport Az önkormányzati ciklus (amelynek tagja még Jenei végéhez közeledtével az oly- Csabáné és Vanó András) az kor borúlátásra is okot adó ügyvezetõ munkájának segítése témák tárgyalása mellett a mellett négy írásos emlékeztetõben szokásosnál is több humoros és az összefoglaló javas- megjegyzés hangzott el. Ezek- latukban átfogó helyzetelemzést bõl adunk közre néhányat: KÖVETKEZÕ lapzárta: szeptember 1. megjelenés: szeptember 8. Nagy-Tóth István közbevetése a városközpont forgalmi rendjének tervezett módosításáról szóló napirendi pont tárgyalásánál: - Itt jobbraforgás van... Mondjuk én a balraforgásnak jobban örülök... Dolányi Róbertné jegyzõ tájé- Tóth István a szabadalom egyik birtokosa, ugyanakkor a város részérõl egyik megrendelõje volt). A polgármester távollétében a jegyzõ vette át a kérdéseket, hogy továbbítsa azokat. A képviselõk 30 napon belül várják a polgármester írásos válaszait. Dolányi Róbertné jegyzõ arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az Állami Számvevõszék augusztus 28-tól szeptember 22-ig vizsgálatot tart az önkormányzatnál. Arról is szólt, hogy a parlagfüves területek tulajdonosainak gyorsabb beazonosítása érdekében a Gödöllõi Földhivatal a város rendelkezésére bocsátotta mûholdas helyzetmeghatározó eszközeit. Kálna Tibor köszönetet mondott a jegyzõnek és Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi csoportvezetõnek a gyermektáborozásokra vonatkozó támogatások gyors és zökkenõmentes kifizetéséért, majd a trianoni emlékoszlop és egy 56-os kopjafa felállításának helye és idõpontja miatt kért szót. Az emlékoszlopot várhatóan a városnapot követõ vasárnap délelõtt avatják fel a Piactéren, a Postahivatal és a Galgagyöngye közötti területen. A hónap mondása(i) TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 3 H. Sz. koztatójában kiemelte: a Gödöllõi Földhivatal által felajánlott GPS-eszközök segítenék a Városháza munkatársainak a parlagfû-mentesítés érdekében tett erõfeszítéseit: -...különös tekintettel a szennyvíztisztító környékére, mert ott iszonyatosan nagy a parlagfû és a dzsumbuj... Meg másutt is... Gyenes László : - És az emlékmû elhelyezésére milyen határidõt szabjunk meg? Nagy-Tóth István: - Mondjuk avatásra ott kellene lennie... Ismét választunk... Lapzártánkig négy polgármesterjelölt személye vált ismertté. Már hónapok óta köztudott volt Nagy-Tóth István indulási szándéka, aki a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként méretteti meg magát. Tura mindannyiunké! ez a jelmondata Korsós Attila alpolgármesternek, aki ugyancsak régebben kinyilvánította, hogy ringbe száll a polgármesteri megbíza- Az október 1-jére kitûzött önkormányzati választások idõpontjához képest viszonylag késõn, szeptember 8-án válik véglegessé a polgármesteri székért és a képviselõi mandátumért versengõ turai polgárok száma ugyanis a hivatalban addig lehet leadni az összegyûjtött ajánlószelvényeket. tásért. Õ és Dolányi Mihály volt alpolgármester független jelöltként, pártok és civil szervezetek támogatása nélkül indul. Az ugyancsak független Szendrei Ferencet a FIDESZ kérte fel képviselõ-jelöltnek. Úgy hírlik, õt a Vigyázó Kör is segíteni fogja a választási küzdelemben. -hiszi- Határszemle és büntetés A Gödöllõi Földhivatal július 19-én érkezett felhívása szeint a temõföldek hasznosításának ellenõzése édekében augusztus folyamán átfogó határszemlére kerül sor. A szakemberek a Tura határában fekvõ termõföldek törvény által elõírt mûvelési kötelezettségét, illetve gyommentes állapotának kialakítását ellenõrzik majd. A kötelességmulasztó földtulajdonosok jelentõs földvédelmi bírság kiszabására számíthatnak.

4 Ismét szegényebb lett városunk közélete In memoriam Kardoss Imre Ismét nagy veszteség érte településünket. Hosszan tartó, sok fájdalmat okozó betegsége után augusztus 2-án 69 éves korában elhunyt Kardoss Imre nyugalmazott iskolaigazgató, aki huszonöt éven át irányította városunk oktatási és nevelési tevékenységét. Eltávozását fájdalommal vették tudomásul pedagógustársai, volt tanítványai és szüleik, valamint Tura közéleti szereplõi. A Bartók Béléa Mûvelõdési Ház adott otthont az 56. vasutasnap helyi ünnepségére, amelyet az öt települést (Aszód, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura) összefogó nyugdíjas vasutas szakszervezet rendezett. Az ünnepségen a 165 tag közül 78 vett részt. A Himnusz után Szabó Lajos, a szakszervezet elnöke nyitotta meg a mûsoros megemlékezést, üdvözölve a települések polgármestereit és a megjelent mûvészeti csoportokat, valamint nyugdíjas vasutas társait. Ezután Gyõri István, az országos nyugdíjas vasutas szakszervezet ügyvezetõ elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevõit. Egyebek közt megemlítette, hogy elhibázott lépésnek tartja a mellékvágányok leépítését, ami sok utazni szándékozó lehetõségeit fogja korlátozni. Tóth István polgármester, aki mérnökként korábban maga is Kardoss Imre 1959 õszén került a turai iskolához képesítés nélküli nevelõnek, mivel anyagi okok miatt egyetemi tanulmányait nem fejezhette be ban tanári diplomát szerzett, majd 1964-tõl a Turán megnyíló Mezõgazdasági Szakközépiskola tanára, 1966-tól igazgatója lett. A szakközépiskola megszûnése után több mint két évtizedig vezette az általános iskolát. Hogy az igazgatói kinevezése mivel jár, azt tudta, hiszen évek óta megkellett felelnie az irányító állami és pártszervek igényeinek a községben és feljebb, de hogy mennyi feladat és mennyi idõ áll elõtte, valószínûleg nem sejtette. A több mint félszáz dolgozót foglalkoztató intézmény irányítása ennek ellenére nagyobb zökkenõk nélkül folyt. Minden modern kezdeményezésre vevõ volt: korán elindította az informatikaoktatást, s munkája eredményeként az iskola a környék jelentõs intézményévé vált. Idõnként kiújuló betegsége sok szenvedést okozott neki, de nem adta fel. Vezetõi munkáját nagy gonddal és precizitással végezte. Iskolán belüli vezetõi és pedagógiai tevékenysége mellett aktívan vett részt településünk közéletében is. Két ciklusban is önkormányzati képviselõnek választották, e munkát is tisztességgel és odafigyeléssel látta el. Munkáját többször elismerték: Kiváló Munkáért Úttörõvezetõi Érdemérem, Honvédelmi Emlékérem Tura város Díszpolgára. Ünnepi összejövetel az 56. Vasutasnap alkalmából A két országos elismerés egyike Turára került Takács Pál Nem maradtak el az elismerések sem. Fekete János nyugdíjas vezérigazgatói dicséretben részesült, melyet idén országosan ketten érdemeltek ki. A mûvelõdési ház igazgatója, Seres Tünde sokirányú segítõ tevékenységéért az MSZOSZ dicsérõ oklevelét, négy 50 éves és két 60 éves tag szakszervezeti munkájáért oklevelet és pénzjutalmat kapott. Az öt település mûvészeti és nyugdíjas csoportjai színvonalas mûsorral köszöntötték az ünnepelteket, a vasútnál dolgozott, azt az óhaját fejezte ki, hogy váljon olyanná a vasutasok közössége, mint korábban: családiassá, barátivá. majd az ízletes va- csora után Sima Pista zenész csoportja vette át a szót és hajnalig tartó táncos vigalommal ért véget az ünnep. Arról is szólt, hogy nyugdíjas éneit a vasutas szakszervezet tagjaként szeretné eltölteni. Takács Pál A szerzõ felvétele AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

5 LEADER-hírek Szeptember 1-ig hat témakörben lehet pályázni Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az AVOP LEADER+ program keretében a Galgamenti Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport Ft támogatást nyert arra, hogy a helyi vállalkozók, civilek és a közszféra összefogásával megvalósítsa a saját vidékfejlesztési programját. A Terv megvalósítására a GAIA Alapítvány közzétett egy pályázati felhívást, melyre bármely Galga-menti lakos, kisvállalkozó, civil szervezet és önkormányzat benyújthatja a pályázatát. A lakosság megfelelõ tájékoztatásáról a GAIA Alapítvány munkatársai egy rövid tájékoztató füzet kiadásával gondoskodtak, amit minden háztartásba eljuttattunk, ezenkívül vidékfejlesztési fórumokat tartottunk a kistérség összes településén. A rendezvények célja az volt, hogy a jelenlévõk egy rövid összefoglalást kapjanak a pályázati felhívásról; megvitattuk, hogyan lehet a pályázók elképzeléseit összeilleszteni a Helyi Vidékfejlesztési Tervvel, illetve a pályázati felhívással. A fórumok tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy minden pályázati témakörben remek, innovatív ötletek születtek. A legnagyobb lelkesedést a társadalmi jellegû alintézkedések váltották ki, különösen a kulturális, a turisztikai és a sportrendezvények iránt nagy az érdeklõdés. Felkerült az alapítvány honlapjára ( ) egy statisztika arra vonatkozó- an, melyik jogcímre mennyi pályázati ötlet hangzott el a fórumokon. A honlapon megtalálható a pályázatíráshoz szükséges valamennyi dokumentum és fontos információ, elolvashatják a Helyi Vidékfejlesztési Tervet, a Pályázati felhívást teljes terjedelmében és letölthetik a Pályázati csomagot is. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a pályázat beadási határideje megváltozott. Az új határidõ szeptember 1. Reméljük, hogy ez az új határidõ is ösztönözni fogja Önöket pályázatírásra. Legfontosabb célunk, hogy minél több jó pályázat érkezzen be, hiszen a támogatási összeg fontos, de az Önök aktív részvétele nélkül a Program mit sem ér. Közös érdekünk, hogy a megnyert támogatási összeget megfelelõen használjuk fel, ehhez összefogásra és cselekvésre van szükség. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, hívják a 28/ es telefonszámot. Sikeres pályázatírást kívánok mindenkinek! Kassai Zsuzsanna LEADER projektmenedzser Júliusban aktivisták közremûködésével megkezdõdött az aláírásgyûjtés a 3. számú fõút bagi-domonyi csomópontjának körforgalmasítása érdekében. A rendkívül balesetveszélyes keresztezõdés átépítésének költségeit a szakemberek legalább kétszázmillió forintra becsülik. A beruházás megvalósítását az utóbbi években történt halálos balesetek sem mozdították elõ. A Tóth Gábor országgyûlési képviselõ kezdeményezésére indított akcióban a környezõ Egy feledhetetlen szomszédolás Falunapok Galgahévízen, tizennyolcadszor Háromnapos ünnepségsorozattal köszöntötte a 18. Galgahévízi Falunapokat. A szokásokhoz híven most is a szentandrásparti szabadtéri szentmisével kezdõdött a faluünnep. Másnap a reggeli horgászverseny és az érdekes gyermek- és egészségvédõ programok után került sor a faluünnepre a mûvelõdési házban. A megnyitót dr. Basa Antal polgármester mondta el, és õ adta át az elismeréseket is. Az idén Galgahévízen a nyugdíjasok álltak az ünnepség középpontjában, hiszen 20 éve alakult meg a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Népdalkört pedig 15 éves jubileuma alkalmából, egy délutáni gálamûsor keretében köszöntötték a galgahévíziek és a szomszédos települések nyugdíjas együttesei. Hévízgyörk, Bag és Kartal nyugdíjas népdalkörei mellett részt vett az ünneplésben a Turai Õszirózsa Nyugdíjas Klub is. Diós István, a klub titkára köszöntötte az ünnepelteket, és átadta az ajándékot, majd szokásos, nagy Bagi csomópont: Aláírásgyûjtés kezdõdött a körforgalomért településeken élõk közül máris sokan írták alá a gyûjtõíveket; elsõként a térség érintett polgármesterei látták el kézjegyükkel két kivétellel. Tóth Gábortól megtudtuk: a bagi polgármester a tavaszi választási kampány során állítólag elszenvedett sérelmei miatt nem írta alá az okiratot, a kartali polgármester pedig az aláírásgyûjtõ ívekhez csatolt levél hangnemét kifogásolta, ezért külön levélben fordult a közlekedési miniszterhez. sikert arató mûsorukkal tették még szebbé az ünnepséget. A mûsor után díszvacsora fogadta a vendégeket, majd a galgahévízi mûvészeti csoportok produkcióit csodálhatták meg az ünnepeltek és a vendégek. A mûvelõdési házban kiállítás nyílt a 20 éves klub életébõl, valamint egy nemzetközi gyermek- és ifjúsági rajzkiállítás képeinek megtekintése is sok szépséget rejtegetett. Az ünnepség késõ éjszakába nyúló táncmulatsággal ért véget. A harmadik nap ismét ünnepi szentmisével kezdõdött. Délután a sportpályán labdarúgóesemények várták az résztvevõket. Takács Pál A szerzõ felvételei Turai búcsú Augusztus 13-án rendezik meg a turai Nagyboldogasszony búcsút. Reggel 7 és délelõtt 10 órakor Palya János turai plébános celebrál szentmisét; a második misét körmenet követi. A Vásártéren a búcsú világi közremûködõi: vásárosok, árusok várják az érdeklõdõket. TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 5

6 Otthonom volt itt 23 esztendeig András és Mihály atya egy napon, két Istentiszteleten nagyot. Nem mondhatom el, amit az Úrjézus az utolsó vacsorán elmondhatott: Atyám, akiket rám bíztál, megtartottam. Senki nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Én nem voltam olyan ügyes, vagy talpraesett, vagy buzgó, hogy ugyanezt elmondhatnám. Sokan elvesztek, eltévelyedtek, akik hitoktatásban vagy elsõ áldozásban részesültek, mégis az a remény él a szívemben, hogy miként a tékozló fiú, egyszer õk is visszatérnek. Sok látványos dologgal dicsekedhetnék, de nem dicsekedhetek, mert nem én csináltam. A Jóisten házában az orgonaszót és a nagyharangot hallgatva, vagy az új plébániát nézve, azt mondom, ha ti nem adtátok volna a rávalót, nem álltatok volna mellettem, akkor mindebbõl semmi nem lett volna. Legyen hála érte a Jóistennek. Sokan fájlalják, hogy elme- (folytatás az 1. oldalról) - Remélem, ahogyan Szabó István atyát el tudtam búcsúztatni, úgy tõletek is el tudok köszönni kezdte szentbeszédét Lukács András, majd arra emlékeztetett, hogy az utolsó vacsorán az Úrjézus szavainak nagy része búcsúzás a tanítványoktól. - Kétféle érzelem hullámzik át a lelkemen folytatta. Egyrészt öröm, hogy a Jóisten megadta nekem, hogy 23 esztendeig itt lehettem. Sok szép ünnepet ünnepelhettünk együtt, gyek. Én magam sok szép élményben volt részem kicsinyek és nagyok részérõl. A másik érzés a fájdalom. Azt is elmondhatom: a Jóisten nagyon sok küzdelmen átsegített. Nem csak õ, hanem ti is, hiszen ahogyan egy családban, úgy egy egyházközségben sem könnyû megnyerni és megtartani a jóra se kicsit, se is. Pedig örülni kellene annak, hogy a Teremtõ sok szép évet adott arra, hogy együtt munkálkodhassunk, együtt buzgólkodhassunk a Jóisten országának építésén. Egy 16 éves kislány egri síremlékére a következõ mondatot vésették szülei: Megköszönjük, Urunk, hogy 16 esztendeig a miénk lehetett. Kö- szönjétek meg ti is a Jóistennek, hogy 23 évig köztettek lehettem. Én is megköszönöm és mindig szívesen emlékszem vissza ezekre az évekre. Ha arra gondolok, hogy paptestvéreim közül hányan érték meg ennyi idõ alatt azt, amit én tegnap, hogy hurcolkodtam és kiürült a plébánia, akkor még mindig nagyon szerencsés ember voltam. Murányi Miklós atyára is gondolok, akivel együtt szenteltek, s aki 11 esztendeje a cserhátszentiváni temetõben nyugszik. Pedig azóta is de sok helyen lett volna szükség derûs lelkületére, jó kedélyére, buzgóságára! Mindenkinek hálát mondok, akik a legkisebbet is segítettek. Úgy érzem, a Jóisten engem tenyerén hordozott, megkímélt, nyilván azért, mert gyengének tartott, és nem mert megpróbálni. Otthonom volt itt 23 esztendeig. Mindig terített asztal várt, tiszta és virágos volt az otthonom. Béke, csengõ énekszó és a kántor úr énekkara fogadott a Jóisten házában. Az oltárhoz nagyon ritkán kellett ministránsok nélkül lépnem. A plébániakertben sokszor tetten értem szorgoskodó segítõket, mert tudták, szeretem a virágokat, és örömmel nézek végig a szépen felkötözött szõlõsorokon. Balra: a Zsámboki úti kereszt szentelésén Fent: a turai templom nagyharangja 1997-ben került a toronyba Úgy gondolom, a Jóisten kicsit elkényeztetett, és lehet, hogy azért ragad ki engem innen, hogy több kereszttel, több szenvedéssel szentelje meg éveimet. Ne haragudjanak azok sem rám, akikhez keményebb, szigorúbb voltam. Elõfordult, hogy idegesebb voltam, de a legtöbbször a többet akarás, a jó ügyért való buzgólkodás késztetett erre. Kedves testvérek! Az Úrjézus az utolsó vacsorán tanítványai lelkére kötötte, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Én is mondom, de nem úgy, mint Õ. Ne az én szeretetemben maradjatok meg, ha õrzitek is emlékemet és imádkoztok is értem, hanem az Úrjézus szeretetében maradjatok meg! Lukács atya Pál apostol Korintusiaknak írt II. levelének gondolatával fejezte be szentbeszédét: - Értsétek meg! Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. Nem szemrehányásképpen említem, hiszen elõrebocsátottam, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk-halunk. Nagyon bízom bennetek és szívesen dicsekszem veletek. Vigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm. A pap legszentebb feladata a szentmise áldozat bemutatása, ez a kenyérszaporítás. Ebben a templomban véget ér az a kenyérszaporítás, amit ez az idõs, nyugdíjas atya végzett köztetek indította szentbeszédét az esti misén Bíró Mihály atya, majd AUGUSZTUS TURAI HÍRLAP

7 búcsúzott a turai hívektõl IV. Turai Népzenei és Kórustalálkozó Bárdos Lajos emlékére A magyar égen állócsillag lenni, A többség ajkán megmaradni dalban, Öreg s ifjú szívekbõl énekelni És szeretetre lázítani halkan (Miskolczi Ottó: Bárdos-köszöntõ) 2002-ben Szabó István atya vasmiséjét, Köles István szalézi szerzetes pap pedig gyémántmiséjét tartotta Turán Balázs Gusztáv felvételei így folytatta: Testvérek! Amikor Mindenkinek köszönetet most beléptem a sekres- tyébe, megijedtem. Miért ez a sok gyerek és ministráns, a Máriás-lányok? Nem szeretem az ünneplést, nem is érdemeltem, mondok mindenért, amit kaptam tõletek, testvérek. Minden elõzõ helyemet megsirattam. Innen, a 11. helyrõl is sírva megyek el. Pál apostolnak de azért köszönöm. a Filippieknek írt levelébõl Testvérek! Újra mondom, a idézve: Szívembe zártalak meteor mellett a szentjánosbogár nagyon kis fényt ad. És titeket ". ez a szentjánosbogár most itt, a Az atyáktól a szentmisék turai templomban befejezte keretén belül elbúcsúztak a munkáját, lelkipásztori kötelességét. Mihály atya köszönetet mondott gyerekek és az egyháztanács képviselõi. Lukács atya is megköszönte Mihály atya számára András atyának, aki nyug- biztonságérzetet adó szolgá- díjasként ide hívta. - Jó és türelmes volt hozzám. latát. A nyolc év alatt sok szép lelkipásztori Szerkesztõségünk ezúton élményben volt részem mond köszönetet az atyáknak a szentmiséken és a gyóntatószéken. mindazért a segítségért, amit Soha ennyit nem gyón- tattam, idõseket, fiatalokat, mint itt. Köszönöm a bizalmukat, a olvasóink tájékoztatásához nyújtottak, s a lapunknak korábban adott interjúkért. Egyben szeretettel hitüket. A Lukács atyával eltöltött köszöntjük Palya János esztendõk szép példáját adták annak, hogyan tud két pap atyát, akinek felelõsségteljes hivatásához Turán is eredményes együtt munkálkodni. Láttam, éveket kívánunk! örült neki, hogy itt vagyok. A magyar zeneelméleti oktatás iskolateremtõ mestere, Bárdos Lajos karnagy, nagyhatású pedagógus és muzikológus, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tanára, zeneszerzõ emlékére idén 30. alkalommal rendezik meg a Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvényeit hazánkban és alkalmanként Ausztriában, Franciaországban és Romániában. Városunkban a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szervezésében, a Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány támogatásával negyedik alkalommal emlékeztünk Bárdos Lajosra. A Pálinkás Ildikó vezette mûsor a mûvelõdési ház nagytermében, a helyi és a környék népdalköreinek, népzenei és hagyományõrzõ együtteseinek, szólistáinak, kórusainak részvételével került színpadra. A rendezvényt Kempelen Tünde karnagy, a rendezvénysorozat alapítója nyitotta meg (felsõ képünkön balra, Novodonszkiné Fercsik Margit a mûvelõdési ház megbízott igaz- gatójának társaságában). Elmondta, hogy a Zenei Hetek országos jellegû, nemzetközi fesztivál koncepcióját Bárdos Lajos tanár úr a kezdettõl fogva A rendezvény egyik fellépõ csoportja, a kartali Nefelejcs Együttes A szerzõ felvételei támogatta jelenlétével. A rendezvény bemutatja közmûvelõdésünk fejlõdését, körképet villant fel Magyarország zenei életérõl, kapcsolódva Európához a vokális és hangszeres, egyházi, világi és népzenén keresztül, a régmúlttól napjainkig. Ez a rendezvénysorozat nem verseny jellegû, inkább ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyek már magasabb szinten mûvelik a muzsikálást, és azoké az embereké, akit ezt érdeklõdéssel befogadják. Takács Pál TURAI HÍRLAP AUGUSZTUS 7

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal)

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. SZEPTEMBER Hosszú idõ után ismét benépesült a kastélypark Százszobás szállodát építenének a Schossberger-kastély mellé A Schossberger-kastély környékén az

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

ALBERTIRSÁN JÁRT A VILÁGHÍRŰ ETOLÓGUS, ANTROPOLÓGUS, DR. JANE GOODALL

ALBERTIRSÁN JÁRT A VILÁGHÍRŰ ETOLÓGUS, ANTROPOLÓGUS, DR. JANE GOODALL XXI. évfolyam, 6. szám 2009. június Túl a 400. NB I-es meccsen Interjú Erős Károllyal a 17. oldalon! Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ,

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. Öröm és gyász a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Figyelmetlenül kerékpározott

Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. Öröm és gyász a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Figyelmetlenül kerékpározott Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben