KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja."

Átírás

1 IX. Évfolyam. Budapest augusztus hó (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei kapják. Rem tagoknak előfizetési áij: Egész «TTC 10 frt, félévre 5 fit, negyedévre 2 frt 50 kr. Szerkesztősig és kiadóhiyaul: Ba<apeit(Kilt»lelU Üllői-«t 83. szám. Kéziratokat a szerkesztsség nemfciilá Tiawm. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. Szeptember 3-án: Délelőtt 10 órakor a kiállitás ünnepélyes megnyitása Ö cs. és kir. Fensége József főherczeg ur, a védnök által. Délután 2 órakor kiállítási lóverseny, este 8 órakor a védnök tiszteletére müvész-estély a színházban. Este a kiállítási terület fényes kivilágítása villanyfénynyel és 20,000 lampionnal. Szeptember 4-én: Reggel 9 órakor V. országos gazdasági kongresszus a városháza nagytermében. Déli 12 órakor: Délvidéki földmivelök egyesületének közgyűlése. Országos méhészeti kongresszus az ujszegedi vigadó táncztermében. Este 8 órakor a színházban müvész-estély. Szeptember 5-én: V. orsz. gazdasági kongresszus. Orsz. méhészeti kongresszus. I. orsz. halászati kongresszus a városháza kis tanácstermében. Délután 5 órakor vivő akadémia az ujszegedi vigadóban, este tűzi játék a kiállitás területén. Szeptember 6-án: Orsz. méhészeti kongresszus, délután 5 órakor: a tűzoltóság gyakorlata, este a kiállítási terület fényes kivilágítása 20,000 lampionnal. Szeptember 7-én: Délután 4 órakor kerékpár-verseny. Délután 5 órakor a polgári dalárda hangversenye, a kiállitás területén, este léggömb föleresztés és kivilágítás villanyfénynyel. Szeptember 8-án: I. orsz. szölöszeti és borászati kongresszus és kirándulások. Délután 2 órakor díjugratás, lovasjáték, ügető-verseny a lóversenytéren. Este népies műkedvelői előadás a vigadó táncztermében és tűzi játék a kiállitás területén. Szeptember 9-én : Délelőtt 9 órakor gazdasági tanítók kongresszusa az ujszegedi vigadóban. I. orsz. szölöszeti és borászati kongresszus és kirándulások. Délután 5 órakor a Szegedi dalárda" hangversenye, este teljes kivilágítás villanyfénynyel és 20,000 lampionnal a kiállitás területén. Szeptember 10-én: I. orsz. szölöszeti és borászati kongresszus és kirándulások. Délután népünnepély és cseléddijazás a kiállitás területén. Délután 3-órakor regatta a Tiszán. Este kiállítási nép-bál, este 6 órakor kiállítási sorsjáték húzása, este 8 órakor tűzijáték. A kiállitás területén délután 4 7 óráig és este 9 12 óráig naponta sétahangversenyek tartatnak, Kedvezményes utazás. A déli vasutaknál a kedvezmények szeptember 1-töl 12-ig terjedő. időre engedélyeztetnek. Az utazás a közbeeső állomásokon meg nem szákitható. Elszállásolás. kedvez- Úgy a kongresszusi látogatók, valamint a csoportos kirándulók az elszállásolásnál és élelmezésnél szintén ményben részesülnek, e kedvezményeknek két osztálya van: Mai számunk 34 oldal. Csoportos látogatóknak tekintetnek azok, akik egy állomásról legalább 20 (azaz húszan) egy csoportban utaznak. Ily csoportban azonban nök is részt vehetnek. A m. kir. államvasutak vonalain a csoportos látogatók az utazásnál olyforma kedvezményeket élveznek, hogy az állomási jegypénztárnál bármely gazdasági egyesület által kiállított s felmutatott igazolványok ellenében Ill-ad osztályú jegygyei Il-od osztályon és egy fél Il-od osztályú jegygyei Ill-ad osztályon utazhatnak ugy a személy-, mint a gyorsvonatokon. A kedvezmény ugy az oda-, mint a visszautazásnál egyaránt érvényes. Az arad-csanádi vasutak igazgatósága még továbbmenö kedvezményeket engedélyezett, amennyiben a társaság vonalának bármely állomásairól megváltandó Szegedig a rendes menetjegy, mely a visszautazás alkalmával teljesen díjmentes utazásra jogosít, ha az odautazásra használt menetjegy a kiállítási irodában lebélyegeztetik. A kiállitás idejére az arad-csanádi vasutak igazgatósága Arad és Szeged között külön vonatokat illesztett be a menetrendbe, amely lehetővé teszi a kiállítást egy nap alatt megtekinteni. E vonat Áradról indul reggel 5 órakor s Szegedre érkezik 9. óra 35 perczkor d. e. Vissza Szeged pályaudvarból indul 6 óra 10 perczkor este, Aradra érkezik 10 óra 40 perczkor éjjel. A déli vaspálya társaságnál Ill-ad osztályban egy egész második, a Il-od osztályban egy egész I-sö menetjegygyél lehet utazni, mely jegy az oda- és visszautazásra egyaránt feljogosít, csakhogy az I-sö kocsiosztály, valamint a gyorsvonatok használata a csoportos látogatók kedvezményénél ki van zárva. Ugy a kongresszusi tagok, mint a csoportos kirándulók külön vonatot vehetnek igénybe, mely alkalommal az elindulási állomástól Szegedig számitött és a kilóméterekben kifejezett távolságnál minden kilométer után 2 frt 40 kr menetdíj számíttatik ; ily esetben az utazók száma korlátlan. A kongresszusi tagoknak a szükséges igazolványokat a kiállítási iroda idejekorán megfogja küldeni. A csoportos látogatók számára szükséges igazolványokat a MÁV. igazgatóságának legutóbbi elhatározása folytán nemcsak a kiállítási iroda, de az összes gazdasági egyesületek és gazdakörök elnökségei is kiállíthatják. Az igazolványok ugy az oda-, mint a visszautazás megkezdésekor a jegypénztárnál lebélyegezendök és a menet tartama alatt a vasutak ellenőrző közegeinek felszóllitására bármikor elöinutatandók s a kedvezmények csak az egyszeri oda-

2 1298 KÖZTELEK, 1899 AUGUSZTUS HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. az I-sö osztályú elszállásolásnál, ha két személyre egy szoba számíttatik, a kiskörúton belüli magánlakásokban egy személy után 1 frt 20 kr, a két körút között szintén egy személy után egy forint számíttatik naponként, A Il-od osztályú elszállásolásnál kaszárnyaszerű elhelyezés mellett személyenként 20 kr, egyénenkénti elhelyezésnél pedig a nagykörúton belül 50 kr. fizetendő. A szegedi két pályaudvaron a helyi bizottság elszállásoló irodát állit fel, ahol a lakásjegyek 30 krért fognak kiszolgáltatni. A csoportos látogatók megérkezése alkalmával a szegedi pályaudvarban e czélra berendezett irodában jelentkeznek és lakhelyükről s hollétükről értesítve lesznek, minden nagyobb csoportot ott külön kalauz vár, aki lakhelyükre és a kiállítás területére őket elkalauzolja. A visszautazásnál a csoportok együtt maradni tartoznak s a csoport tagjai a visszautazásnál sem utazhatnak egyénenként, mert ez esetben kedvezményeiket elvesztik. Amennyiben valaki a szegedi mezőgazdasági országos kiállítást, melynek tanulságos volta, nagy arányai és kiváló sikere immár teljesen biztosított, meglátogatni óhajtaná, mint kongresszusi tag, ebbeli szándékát az illetékes helyen ( Országos Magyar Gazdasági Egyesület" Budapest Köztelek") bejelenteni s a kongresszusi tagsági dijat beküldeni szíveskedjék; amenynyiben pedig, mint a csoportos kirándulások tagja óhajtaná a kiállítás tárlatait megtekinteni, csatlakozzék a lakhelyéhez legközelebb székelő csoportos kirándulást szervező hatósághoz, vagy testülethez. A kirándulásokat szervező igen tisztelt testületeket és hatóságokat legyen szabad ez uton felkérni arra, hogy csoportjaik tagszámát, a Szegedre érkezés napját és óráját, valamint azon körülményt, hogy óhajtják-e csoportjaik elszállásolását (kaszárnyaszerüen vagy egyénenként I-sö,-vagy II-od osztály szerint) és élelmezését eszközölni, e hó 30-ig visszavonhatlanul a kiállítási irodának bejelenteni szíveskedjék. Élelmezés. Az I-sö osztályú élelmezés a kiállítás területén és a városban nagy számban rendelkezésre álló vendéglőkben á la carte történik. A Il-od osztályú élelmezés ugy a kiállítás területén, mint a városban levő vendéglőkben a következő: 1-ször. Reggeli: pörkölt, kenyérrel 24 kr. 2-szor. Ebéd: gulyás, leves, sült főzelékkel, túrós tésza és kenyér 60 kr. 3-szor. Vacsora: sült, kenyérrel 40 kr. Siller bor literje 40 kr., fehér bor literje 44 kr., szódavíz üvegje 6 kr., egy pohár sör 10 krajczár. Belépő jegyek. a) A kiállításon: Szeptember 1. és 2.: 50 krajczár. A megnyitás napján délután 2 óráig: 50 krajczár. Napi belépő-jegy: 30 krajczár, mely a közúti hídon hidvámmentességet biztosit. Idény-jegy: 1 forint 50 krajczár. A kongresszusi tagok kivéve a megnyitás napját, amidőn 50 kr. belépti dijat fizetnek, (a megnyitás helyszínére csak külön meghívó felmutatása mellett lehet belépni) más napokon díjtalanul látogathatják a kiállítást. Csoportos látogatók a megnyitás napján 50 krt, más napokon 30 kr. beléptidijat fizetnek, mely belépti jegyek azonban egy egész napra szólanak s tulajdonosaik többször is használhatják naponta. b) A versenyeken: I. rangú páholy: 8 forint. II. rangú páholy: 5 forint. I. osztályú ülőhely a fedett tribünön: 1 forint 50 krajczár. II. osztályú ülőhely a fedett tribünön: 1 forint 20 krajczár. Ülőhely a nyitott tribünön: 80 krajczár. Állóhely a korláton belül: 1 forint. Állóhely a tribünök mellett: 30 krajczár. Kedvezmények. A kedvezményeket igénybe vehetik a következők: 1. A kiállítással kapcsolatosan rendezendő kongresszusok tagjai, 2. a csoportos látogatók. A kedvezmények kiterjednek 1. a kiállításra való belépésre, 2. a vasúti utazásra, 3. az elszállásolásra és élelmezésre. Kongresszusi tagoknak tekintetnek mindazok, kik a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége" által rendezendő szegedi mezőgazdasági (V. orsz. gazdasági kongresszus szeptember 4. és 5-én.,,A Délvidéki földmivelők egyesületének" közgyűlése szept. 4. déli 12 órakor. Országos méhészeti kongresszus szeptember 4., 5. és 6-án, I. Országös halászati kongresszus szeptember, 5-én, I. Országos szőlészeti és borászati kongresszus és kirándulások szeptember 8., 9. és 10-én. Gazdasági tanítók kongresszusa szeptember 9. d. e. y órakor), országos kiállítás keretében tartandó kongresszusok bármelyikén való részvételre jelentkeznek és a kongresszusi tagsági dijat az Országos Magyar Gazdasági Egyesület" pénztárába; vagy az Országos Méhészeti Egyesület" pénztárába (Budapest, Köztelek) befizette. A befizetés nyugtázására a kiszolgáltatandó kongresszusi tagsági jegyek szolgálnak, melyek tulajdonosai a következő kedvezményeket vehetik igénybe. 1. A kiállítás területére bármikor díjtalanul beléphetnek kivéve a megnyitás napját, a melyre csak külön meghívókkal és 50 krajczár beléptidij mellett juthatnak be. 2. Az utazási kedvezményeket a kongresszus tagjai egyénenként is élvezhetik, még pedig : A magyar királyi államvasutaknál. a kongresszusi tagsági jegynek és igazolványnak a jegypénztárnál való felmulatása mellett Il-od oszlál-ju jegygyel I sö osztályon, Ill-ad osztályú jegygyei 11-od osztályon és fél Ill-ad osztályú jegygyei IH-ad osztályon utazhatnak, minden személy- és gyorsvonaton. A déli vasutaknál : Gyor- és személyvonaton ugyancsak a tagsági jegy és igazolványnak felmutatása mellett, menet ésjövetelekre külön-külön váltandó Il-od osztályujegygyel I-sö osztályon, Ill-ad osztályú jegygyei Il-od osztályon és Il-od osztályú fél jegygyei Ill-ad osztályú helyen utazhatnak. Az arad csanádi vasút bármelyik állomásáról megváltható Szegedig a rendes menetjegy, a mély a visszautazás alkalmával díjmentes utazásra jogosít, ha az a tulajdonosa által a kiállítási irodában lebélyegeztetett. A kiállítás idejére Arad és Szeged között külön vonatot illesztett be a menetrendbe, melynek indulási és érkezési óráját már közöltük.

3 69 SZÁM. 9-K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HO A kamatlábviszonyok befolyása mezőgazdaságunkra. Mait év október havában az Osztrák- Magyar Bank kamatlábát felemelte 4%>-ról 4 1 /a-ra, november hóban pedig 5%-ra.*) Magában véve e tény még nem lett volna nagy kihatással pénzpiaczunk helyzetére, mert hisz a kamatláb a belfölföldi szükséglet mérvei szerint más években is ingadozásnak volt kitéve, de ezúttal a tőke megdrágulásának mozgalma a külföldről indult ki, még pedig oly indokokból, melyek e jelenségnek nem időleges átmeneti, hanem állandóbb jelleget kölcsönöznek s igy nagyobb horderővel birva: a gazdának e tényezőt nagyon számításba kell vennie. Mielőtt e mozgalom kihatásával foglalkoznánk, szükségesnek véljük tájékozásul a helyzet keletkezésének történetét vázolni. Németország, mióta politikailag és gazdaságilag egy hatalmas egységes állammá lett, óriási fejlődésnek indult; iparának, gazdaságának fejlődésével uj és uj tőkék állottak elő s Ausztria-Magyarország, Orosz- Spanyol- és Olaszország mindinkább a német piaczokon keresték állampapírjaik, földhitel-zálogleveleik s egyéb kölcsöneik elhelyezését. De Németországban az ipari vállalkozási kedv, az ujabb időben követett gyarmatpolitika által is sarkalva, oly hatalmas arányokat öltött, hogy elejétől fogva mostanáig csak a tőzsdén jegyzett új, részvényekre alapított vállalatok tőkeértéke körülbelül 4300 millió márkát tett. A pénzpiacz ily nagymérvű igénybevételének természetszerű következménye volt, hogy beállott a pénzszűke és a kamatláb Németországban lényegesen felszökött s annak nyomása kihatott Európa többi államaira,, első sorban is a vele legszorosabb összeköttetésben levő monarchiánkra s épen azért, mert ipari vállalatokra, tehát nem átmeneti jellegű gyors lebonyolitásu szükségletre, hanem állandó befektetésekre vétettek igénybe e tőkék, tehát a kamatláb emelkedését állandó jellegűnek kell tekintenünk s egy uj időszakkal : a magasabb kamatláb időszakával számolnunk. Nézzük már most e helyzet következményeit mezőgazdaságunkra. Első sorban is megdrágult a hitel. A gazdasági életben előforduló hitel kétféle, személyi- és dologi vagy zálog-hitel. A személyi hitel nálunk kezdetleges stádiumban van, néhány nagyobb birtokosnak van nyilt folyószámlája a bankoknál, a közép- és kisbirtokosok s a bérlők zöme a vidéki takarékpénztárakra van utalva s ezek hitelei könyvelési és egyéb illetékekkel 8 10, sőt több százalékba kerülnek. Ily körülmények között e hitelnem gyümölcsöző kihasználása alig gondolható el. Ujabban megindult a szövetkezeti hitelnyújtás iránti mozgalom, tán ez idővel javítani fogja a viszonyokat. Ily körülmények között az emelkedő kamatláb nem igen tágíthatta meg a hitel ezen nemét, *) Felemlítem, hogy az Osztrák-Magyar Bank május 18-án 5-ről újra redukálta 41/3-re a kamatot, de nagyon is ideiglenesnek tartom ezen intézkedést ugy, hogy azt hiszem, rövidesen újra felemeli a kamatlábat. Erre vallanak nagyon az utóbbi napokban mutatkozott külföldi "helyzet pl. a Németalföldi Bank kamatlábemelése és az angol és német magándisont drágulása. E. E. csak a vidéki takarékpénztárak jövedelmét redukálta némileg. Megérezték a,zonban a viszonyok változását azon nagyobb birtokosok, kik nyilt folyószámla-hiteleket vesznek igénybe. Dologi hitele a gazdának ismét kétféle, az, a mit terményekre és az, a mit földjére jelzálogi biztosítás mellett szerez. A terményekre felvett előlegeknél is sajnos sok tekintetben érvényesül az, a mit a személyi hitelre nézve mondottunk, t. I. hogy az még a fejlődésnek nagyon kezdetleges stádiumában van. A gabona-elővétel ügyletek sokszor az uzsora határán járnak, a készgabonákra a közraktárakban adott hitel kamatja megfelel ugyan a piaczi kamatlábnak, de itt a gabona kezelési és raktárdijai drágítják a hitelt a nagyobb termelő részére, míg a kisebb termelő ezeket igénybe sem veheti; reá nézve nagyon érezhetők a kisebb, olcsóbb vidéki közraktárak hiányai. De másként áll a dolog jelzáloghitelviszonyainkra nézve, melyek magas színvonalon állanak, itt nagyon érezhetővé vált a kamatláb magasbodása. Hitelintézeteink zálogleveleinek legfőbb vevője Németország volt, de tökéjének most iparvállalatokban való lekötöttsége által e piaczaink elesvén, zálogleveleink erős árcsökkenést szenvedtek, 4%-os zálogleveleink azelőtt 100 frt körüli árfolyama re hanyatlott; sőt a Magyar földhitelintézet 3 1 /a%-os záloglevelei 93-ról 85 re estek, igy a gazda a[mult évhez képest ez utóbbi záloglevelekben kötött hiteleiért körülbelül 0'37%-al fizet többet az előző évhez képest, ami egy 100,000 frtnyi készpénz Összegű kölcsönnél évi 370 frtnak felel meg 63 éven át.. Nem tanácsos tehát ma a gazdának hosszú lejáratú földhitel-kölcsönöket kötni, de ha már reászorult, ugy tanácsosabb oly intézeteknél kötni, ahol a záloglevelek a névértékhez lehetőleg közel állanak (felemlítem, hogy az Osztrák-Magyar Bank záloglevelei legkevesebb árcsökkenést szenvedtek és ma is 100 körül állanak) és ahol poenale nincs a soronkivüli visszafizetéshez kötve, mert bár esetleg egyideig magasabb kamatot is fizet, de ha a kamatviszonyok javulása beáll, kölcsönét könnyen visszafizetheti, illetve kedvezőbb kamatlábra konvertálhatja. Nézzük a fentebb kifejtett, jelenlegi pénzügyi helyzet további viszszahatását. A szabad nagytőke, mint azt már a kifejtettekből is következtethetjük, a fizetőség (rentabilitás) szerint változtatja irányát. Jelen esetben tehát azt észleltük, hogy a Németországban felülkerekedett vállalkozási kedv folytán ennek (s vele Közép-Európának) tőkéi, melyek addig szívesen hiteleztek földjeinkre, részben zálogleveleink vásárlása által, részben direkt hiteladások utján; inkább az iparvállalatok felé, melyek magasabb hozammal kecsegtetnek, fordultak. De a földhitel megdrágulásának természetszerű következménye a földjáradék emelkedése, azaz a fold tőkeértékének csökkenése. Egy példával akarjuk ezt érthetőbbé tenni: Ha egy birtok bérbe adva, mint liszta földjáradékot 3750 frtot jövedelmez, ugy az 1 azelőtti kamatviszonyok szerint 3 s A%-ot számítva földjáradéknak, annak tőkeértéke 100,000 frtot tett; a most beállott kamatviszonyok között a birtokos méltán követelhet meg földjétől A 0 /o földjáradékot, jövedelme azonban egyenletesen 3740 frt maradván, földjét már most csak 93,750, illetve 88,235 forint értékűnek veheti. Túlzott volna azonban, ha a rövid idő alatt, mely óta a magasabb kamatláb fennáll, ezen következményeket teljességükben akarnók a földbirtok árára nézve levonni, mert ne feledjük, hogy éppen a. földértékbe fektetett tőke legyen az akár birtok, akár kölcsön, a legnehezebben mozgósítható, illetve változtatható annak elhelyezése s igy leginkább áll ellen időleges változásoknak ; de viszont számitanunk kell azon tényezővel, hogy ugy amint részben kifejtettük, a hatást gazdasági éleinkben már is érezzük és az esetre, ha a kamatláb magasabb színvonala fenmarad, a föld ára (illetve tőkeértéke) csökkeni fog. Még számos más körülményben is érezhető a kamatláb emelkedése, igy az egész kereskedelmünkre bénitólag hatva, befolyásolja a termelt áru értékét is, de czikkünk tárgya csak a jelen pénzügyi helyzet közvetlen befolyásának tárgyalása lévén, a közvetett befolyások taglalásába nem bocsátkozunk. Már most nézzük a helyzetből való kibontakozás módjait. Magától fog sokban javulni a helyzet azáltal, hogy a nemzetgazdasági törvények szerint uj tőke előállásával a verseny a kamatlábat le fogja szorítani. Azonban önerőnkből is hozzájárulhatunk azáltal, hogy valutánkat minél előbb rendezzük, illetve a rendezést keresztülvive a készpénzfizetést felveszszük, mialtal a franczia és angol tőkéket is sikerülne a versenybe vonni, illetve kibocsátásainknak világpiaczot teremteni, nem volnánk első' sorban is Németországra szorulva és igy kevesebbet szenvednénk egyes államokban beálló változások által. E. E. NÖVÉNYTERMELÉS. Rovatvezető : Kerpely Kálmán. A dohánymagtermelés, tekintettel a kisvárdai körzet viszonyaira. Ö A m. kir. dohányjövedék központi igazgatósága megjelölte azon irányt és teendőket, a melyeket általában a dohánymag nevelésére nézve, a rendszeres kísérletek és tapasztalatok, tehát a dohánytermelési kultura kívánalmaihoz képest követni kell. Ezen kijelöléseket koriimentárral kisérni felesleges. Ezt minden termelőnek ugy saját, mint általában a dohánytermelés emelése, tehát nemzetgazdasági szempontokból követnie kell. Vannak azonban legalább azt hiszem minden termelési körzetnek specziális viszonyai is, a melyekhez az általános feltételeket idomítani szükséges. Szabolcs talaja például rendkívül változatos fekvésű és összetételű; nem mindenik helyen egyenlő maganyag termelése czélszerü. Már erre való tekintettel néhol szamosháti, néhol kapafaj ugyanegy község határaban termeltetik. Maga a szamosháti faj nagyon sokféle változatban, de nem mindenhol, egyaránt disz-

4 1300 KÖZTELEK, 1899 AUGUSZTUS HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. lik jól. Tekintettel kell tehát lenni arra, mily fekvésű és összetételű a talaj, melyre a magot kiválasztani kell. Legelőször is nagyon óhajtandó, hogy a kapafajjal és a szamosháti fajjal beültetett dohányterületek, különösen ott, a hol a magtökék nevelése szándokoltatik, egymáshoz közel ne feküdjenek. Mindenütt észlelhető a szamosfaj eldurvulása, a hol ezen két fajdohány termelése egymáshoz közel esik. Azon két éven át, a melyben szerenesés voltam a körzet dohánytermelését az ültetvények beutazása alkalmával megszemlélni, azt a tapasztalatot szereztem, hogy a homokosabb talajokon, azon szamosháti levélfajok, a melyek felfelé álló levelüek, igen gyengék és gyorsan lesárgulnak és a túlérett üres" tartalmatlan levelek jellegét viselik magukon leszáradásuk után. Ellenben a lefutó levelüek zöldebbek, erőteljesebbek, beszállításuk, beváltásuk után finomabbak, szívósabbak s égésük is elég jó; mert ezt már maga e talaj a nehezen égő szamosfajjal szemben is kedvezően módosítja. A kötöttebb talajokon azonban, a hol az égést már maga a talaj fekvése, illetőleg összetétele is inkább kedvezőtlenné teszi, azonfelül az érést is hátráltatja, sokkal czélszerübb a már természete szerint jobb égési hajlamokkal biró s korábban beérő felfelé álló széles levelű fajokat termelni, mert tapasztalat szerint e fajok a jelzett talajokon nem sárgulnak el. Beszállításuk után pedig finom levelüek és sokkal jobban égnek a keskenyebb lefutó levelű fajoknál. Erősen kötött s oly talajoknál, hol az érés késleltetve van leginkább babosodó fajt kell választani, mert ez leghamarább megérik. Ezeket számbavéve magtőkéknek a fentjelzett utasítás pontjainak szigorú betartása mellett olyanokat kell választani, a melyeken finom bordázatuak. a levelek szép egyenlő, ritka s Az erőteljes faj tehát homokra, a a könnyebb faj pedig a kötöttebb talajokra ajánlatos, mert mind a két esetben több finom gyártási anyagot nyerünk. Az e vidéken régebben termelt agócsi faj igen finom levelű és jó égő dohányt adott, ámde a faj oly nagy levelű volt, hogy a könynyebb talajokon kellő tartalmat, táplálékot nem nyert. Ennélfogva a simítás idejéig nagyon kiszáradt, ugy hogy mesterséges ; puhitása oknál fogva az vált szüségessé, mely erjedést ki nem birta. A ködöt, nedves időt nem tűrte el. Az erőteljesebb talajokon is sok trágyát igényel és mivel az időtájt a szivar és válogatott anyag nyerése végett finomnál is finomabb leveleket óhajtott a termelő nyerni : nem igen várta be a tökéletes beérést, hanem annak néhány nappal előtte learatta. Ily tartalmú dohány azután az erjedés alatt nem volt megmenthető. Ezen bajok megszüntetése végett egy erőteljesebb faj választatott a termelésre. Ez volt a szamosháti a 80-as évek végétől kezdve. Igen ám, de mig a Szamosháton termelve e faj éllentálló képessége rendkívüli; addig a Szabolcsban termelt már nem bir oly szívós természettel, tapasztaljuk évente, hogy csaknem oly romlékony, mint a másik faj volt. Az ellenállóképessége tehát úgyszólván semeddig sem tartott. A mellett levélszövele kissé durva; égése hiányos. Ugy gondolom 1897-ben a dohánykisérleti mintatelep felállítását megelőző dohányügyi anketten Herczog Péter ur pártolta azt az eszmét, hogy kisebb kísérleti telepek több helyen volnának felállitandók. Tekintettel egyes vidékek különleges termelési viszonyaira, ez az eszme már magának, egy legjobban égő legfinomabb alkalmatos fajnak az egyes vidékek viszonyaihoz való megállapítása szempontjából is igen életrevaló. Ha pedig ez sok költségbe kerülne, egyes termelők vállalhatnák el a kísérletezést. Csak egyet említek még fel, a mult évek egyikén gr. Vay Ádám berkeszi uradalmából néhány sumatra - számos fajzásból származó csomó került a beváltáshoz. Ennek rendkívüli finomsága és jó égése feltűnt, szemben a szamoshátival. Szuloki és rózsafajokkal való kísérletezés esetleg keresztezés mellett sem volna kárbaveszett. E fajok kisebb levelük mellett jó talajokon kellő tartalmat nyerhetnének. Jó égésük és finomságuk különb a szamosinál. Fejér ÁLLATTENYÉSZTÉS. Rovatvezető: Monostori Károly. Viktor. Hogyan lehetne a magyar-erdélyi szarvasmarha elsatnyulását megakadályozni. A Megkísértettem a Köztelek"-ben megjelent egy előbbi czikkemben leirni azon körülményeket, amelyek a magyar-erdélyi szarvasmarha fajta elsatnyulását, különösen a községi tenyészetekben okozzák, közvetlenül előidézik. Közvetlenül előidézik, mert, ha egy lépéssel tovább megyünk, ugy azt fogjuk látni, hogy ezen elsatnyulás két fő okozóra, két termelési tényező, a töke és a szakértelem (mint szellemi munka) hiányára vezethető vissza. Ha tehát a hibát javítani akarjuk, ugy annak okozóit kell eltávolítani, ugy mint a betegségnél a kórokat; meg kell szüntetni, ha lehet, vagy legalább enyhíteni a töke és szakértelem hiányát. Más országokban, amelyek előrehaladottabb kulturával birnak, amelyek több tőkével rendelkeznek és ahol a nép vállalkozóbb szellemű, senki sem várja a kormánytól, az államtól, hogy az helyette minden javítást megtegyen, hanem szövetkezetek, egyesületek, hitelintézetek létesítése által önmaguk iparkodnak segíteni bajaikon. Nem így nálunk. A mi népünk annyira hozzá van szokva az állam gyámkodásához, hogy az magán segíteni nem tud, éppen mert sem tőkéje, sem szakértőimé, de meg vállalkozási szelleme sincs hozzá. Ilyen körülmények közölt, ha a mezőgazdaság valamely ágának emeléséről van szó, a felvirágoztatáshoz szükséges intézkedések életbeléptetésénél, legalább a kezdeményezésnek a kormánytól kell kiindulni. Mint mondám, az elsatnyulás eredeti okozói a tőke és a szakértelem hiánya, mely két körülmény a legtöbb esetben karöltve működik közre. így mindjárt a rossz takarmányozásnál is. Ezen hibán segíteni talán valamennyi között a legnehezebb. A nyári takarmányozás még könnyebben javítható meg azáltal, hogy a községi legelök rendben tartatnak. Tegye tehát az állam saját érdekükben kötelességükké az egyes községeknek, hogy legelőiket rendben tartsák és ellenőriztesse ezen dolgot hivatott felügyelők által; továbbá olcsó kamatra, vagy kamat nélkül részletfizetésre bocsásson az állam pénzt a községek rendelkezésére oly czélból, hogy legelői megjavítását keresztülvigye. Ezen kölcsönadott pénzt azután a község lassankint adó alakjában fizethetné vissza. Ily módon néhány évtized múlva legalább a nyári takarmányozást lehetne megjavítani. Sokkal nehezebb dolog, a téli takarmányozás megjavítása, a mennyiben itt már a szakértelem hiánya is közreműködik. Tudja talán a paraszt azt, hogy ahol abuzalegelő kisült, a marha ott enni nem talál, azt is tudja, hogy a községi legelők 1/s-részét képező szerb-töviset az meg nem eszi: de az eszébe sem jut, hogy marháját télen más takarmányon, mint szalmán és kukoriczaszáron tartsa, azt hiszi, hogy az a magyar marhának, a mely tudvalevőleg bámulatosan igénytelen, teljesen elegendő. De ha tudná is, hogy marhája a kukoriczaszáron elsatnyul, a takarmányozást a mai viszonyok között meg nem változtathatná mert mint előbbi czikkemben kifejtém egyéb takarmánya nincs. Az egyedüli mód a téli takarmányozás megjavítására volna tehát: a mesterséges takarmányok nagyobb mértékben való termelése, áttérés a hármas-, vagy kettesnyomásról, a javított hármasnyomásra, vagy még jobb, a forda rendszerre. Természetesen ez így máról holnapra nem megy. Egy igen üdvös intézményt kezd a kormány életbeléptetni az utóbbi időben, a melynek nagy mérvben való fejlesztése igen jó szolgálatokat fog e téren tenni: a minta-parasztgazdaságok intézményét. Az állam kiszemel egy értelmes parasztgazdát valamely vidéken, ad neki földet, melyet haszonbér nélkül élvezhet, berendezi annak gazdaságát, czélszerü épülettel trágyateleppel, vetőgéppel, jó ekével stb., kiköti azonban, hogy vetőgépét szomszédainak kölcsönadja, kívánatra megmutassa és a mi a fő, hogy a neki adott földet a hatóság által megszabott fordában kezelje és trágyázza, megfelelő állatokat tartson és az egész gazdaságot jó állapotban tartsa. Ezen intézmény fejlesztése, még pedig a lehető legnagyobb mérvben való fejlesztése, már 1 2 évtized alatt azt fogja eredményezni, hogy a többi kigazdák látva a mintagazdaságban elért szép eredményeket, maguk is iparkodni fognak ugy munkálkodni, mint az, és így a fordarendszer életbelépésével a mesterséges takarmány termelésével a takarmányozás is javulni fog. A bikák aránylag kis számát, selejtes minőségét a hiányzó szekértelem melleit a tőke hiánya is okozza. Ezen ügyben az első lépés megtétetett a bikanevelő intézetek létesítése által, a melyek évenként bikát nevelnek. Ez ugyan eddig igen kevés. Nem képes a folyó szükségletet sem fedezni, szükséges volna tehát még számos ily intézetek felállítása, azonkívül pedig a már meglevők eladási módjának megváltoztatása. ' Nem elég ugyanis az, hogy az állam bikákat nevel, szükséges az is, hogy azokat, különösen a szegényebb községek meg is vegyék, és tehénállományukhoz képest kellő számban vegyék. Ez pedig, ha az állatok, mint most is, árverés utján, a többet Ígérőnek adatnak el, lehetetlen. A földmivelésügyi minisztérium 1898-iki jelentése bemutatja, hogy a bikák csak kisebb része vétetett meg magánosok, községek által, nagyobbik része, uradalmak kezébe jutott, olyanokéba tehát, a vásárlásánál frt " kiknél egy szép bika szerepet nem játszik, akik tehát, községi biró uram" elől a szebb példányokat sorra elliczi-. tálják. Jó volna tehát, ha a bikák eladásánál suly fektetnék arra, hogy azok a községek által vétessenek meg és e czélból azok nem árverés utján adatnának el, hanem jutányos áron, esetleg részletfizetésre az egyes községeknek, vagy szövetkezeteknek, annál jobb lenne ez, mert a bikanevelö intézetekből, csak tiszta fajiáju, ép, egészséges bikák kerülnek ki, a melyek nem tulfiatalok, amelyek tehát igazán javíthatnak egy községi szarvasmarhaállományt. Lehetne az ilyen kedvezményes eladásokat bizonyos feltételekhez is kölni, igy pl. a kézbőli hágatás behozatalát. A bikanevelő intézetek csak azon feltétel mellett adnának az imént leirt kedvezményekkel bikákat, ha azokat csak kézbeli hágatásra használják fel. így a gulyabeli hágatás által keletkező bikák könnyen kiküszöbölhetők. Természetes dolog, hogy a jobb takarmányozással, a jó bikával együtt a tehénállomány is megjavulna. Talán, ha ez ugyan lehetséges, még fontosabb a tőkehiány csökkentésénél a szakértelem terjesztése.

5 69. SZAM. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HO Erre részben szintén az állam van hivatva, részint pedig a nagyobb gazdasági egyesületek. Népszerű nyelven irt és ingyen kiosztott szakkönyveknek kiadása által igen sokat lehetne ez ügyön lendíteni. Mivel pedig a népnek majdnem egyedüli olvasmányát a kalendárium képezi, jó volna, ha oly kalendáriumok adatnának ki, amelyben rablókalandok és százéves jóslatok helyett, a nép által megérthetően lennének megírva az okszerűbb gazdálkodás, állattenyésztés alapelvei. De még ez alakban is, a szakkönyvek, a magyar gazda maradi természeténél fogva, de meg azon körülménynél fogva, hogy hazánkban még igen tág az analfabetta, igen lassan terjednének, szükséges tehát, hogy azon dolgok, amelyeket könyvből sohasem tudna meg, neki élőszóval adassanak elő. Történhetik ez már az iskolában is, oly ipódon, hogy a népiskolákban, különösen falun, nagy gond fordittassék a gazdasági tanításra. Ez természetesen inkább a mezőgazdaság többi ágaira vonatkozik, kevésbé az állattenyésztésre, mert bajos volna 6 12 éves gyermekeknek okszerű tenyészkiválasztásról beszélni. Az állattenyésztés terén a szakismerét fejlesztésénél sokkal nagyobb befolyása lenne a gazdasági vándortanítók kiterjedtebb alkalmazása és népszerű gazdasági előadások tartása. Az ilyen vándortanítók vagy tanárok azonban oly férfiak legyenek, akik tudnak a nép nyelvén beszélni és akikhez a nép bizalommal viseltetik, tehát valamely tekintélyesebb gazda vagy tanító, akit valamely vidéken ismernek. A szakelőadások pedig nemcsak a nagyobb városokban, hanem még a legkisebb falvakban is tartassanak, hogy épp a szegényebb, hátramaradottabb helyeken is terjedjen a felvilágosodás. Mindezen intézkedések megszüntetnék a balhiedelmek által keletkező hibákat, a rokontenyésztést, a rossz bikakiválasztást és a borjuk tulkorai elválasztását, egyszóval a szakértelem terjesztésével megszűnnének a szakértelem hiánya által keletkező hibák. Magától értetődik, hogy mindent maga az állam, illetve a kormány nem tehet, annyira nem uszunk a pénzbőségben, hogy az állam minden község legelőit kijavíthassa és minden községnek pénzt kölcsönözhessen. Kell, hogy gazdasági egyesületek, gazdaszövetkezetek, földhitelintézetek alapíttassanak, amely szövetkezetek és intézetek szakoktatással, olcsó pénzzel szolgáljanak tagjaiknak. Nem azokat a nagy gazdasági egyesületeket értem itt, a mely gazdasági egyesületek országos érdekeket vannak hivatva képviselni, sem azon földhitelintézeteket a melyek nagybirtokosoknak kölcsönöznek pénzt. Azon intézetek hatásköre, a melyeket én gondolok, csak egyes vidékekre terjedhetnek néhány falura. ki, egy-egy járásra vagy Tagjaik évenként fizetnek be a szövetkezetbe egy csekély összeget, a mely összegből azután néhány év múlva a tagok kapnak törlesztésre pénzt; az esetleges jövedelem, ha már tartaléktőkéről gondoskodva van, a tagok között osztatik szét. A kölcsönöket, egy a tagok által saját kebelükből választott bizottság szavazza meg. Mennél kisebb területre szorítkozik egy ilyen gazdaszövetkezet hatáskörében, anál üdvösebb lesz működése. Igy pl. egy szövetkezetnél, a mely négy községből toborozza tagjait és igy 800 tagot számlál, feltéve, hogy egy-egy község 200 taggal járul a szövetkezethez, és minden tag hónaponként 30 krt fizet be, ugy a befizetett összeg már első évben is körülbelül 2900 frtot tenne ki. három év múlva pedig, amidőn az egyesület tulajdonképpeni működése megkezdődne, több mint 9000 frttal birna. Ez az összeg azután a tagoknak kölcsön adatik, a kik pl. 3% kamatot fizetnek (vidéki takarékpénztárnál a pénz 10 /o-ba is kerül), ezenkívül 4 5 /o-ot a törlesztésre. Az évenként befolyó tagdijak egy részéből pedig gépek (pl. vetőgép) szereztetnek be, a melyeket a tagok igen csekély díjért kölcsön vesznek; többi részéből pedig tenyészállatok, tehát jó bikák vétetnek, amelyek a tagok teheneit igen olcsón fedeznék be. Hogy már most az itt például felvett szövetkezet üzletvitelét megérhessük, nem lesz érdektelen, annak évi zárszámadását, vagyis inkább üzleti előirányzatát felállítani, mert igy vagyunk csak képesek azon nagy előnyöket megérteni, amelyet az nyújtani képes lenne. Az egylet 1900-ban alapittatik és tulajdonképpeni működését 1903-ban kezdi meg. Ekkor vagyoni állása lesz, ha a vagyon egy 5%-ot fizető vidéki takarékpénztárban van elhelyezve. Vagyoni kimutatás : évi tagsági dijak 800 tag után á 3*60 frt és ennek évi 5%-os kamatos kamatai 2955 frt 52 kr övi 2955'52 frt vagyon 5%-os kamatos kamatai az 1901-dik évre 149 forint 61 kr évi taggsági dijak 800 tag után á 3'60 frt és ennek 5%-os kamatai az évre 2955 frt 52 kr év végéig kimutatott vagyon frt 5%-os kamatos kamatai az évre 306 frt 82 kr évi tagsági dijak 800 tag után á 3'60 frt és ennek 5%-os kamatos kamatai az évre 2955 frt 52 kr. Vagyon évvégén 9323 frt. Az egylet már most beszerez 10 bikát az állami bikanevelő intézetből á 400 frt, mely vételár 5 év alatt egyenlő részletekben törlesztendő, vesz 8 drb vetőgépet á 250 frt*), 4 évi törlesztésre, 5% kamattal. A tagok fizetnek egy tehén hágatásáért 10 krt, egy hold vetéseért a géppel 5 krt. Igy az évi bevétel 1903-ban lesz : Bevétel 1903-ban: 1. Tagsági dijak tag után á 3 60 frt = 2880 frt. 2. Hágatási dijak 500 tehén után á 10 kr. = 50 frt. 4. Vetési dijak 1600 hold után á 5 kr. = 80 frt. 4. Tagoknak kikölcsönözött 9000 forint 3% kamat 270 frt. Összes bevétel 1903-ban: 3280 frt. A szövetkezet bikáit parasztgazdákhoz adja, fizeti a takarmányt és minden bika után 5 frtot, mint ápolási költséget. A szövetkezet kiadásai lesznek: Kiadás 1903-ban: 1. Vásárolt 10 darab tenyészbika árának á 400 = /b törlesztése 800 frt. 2. Vásárolt 8 drb sorvetőgép árának 250 X 8 = 2000 lu törlesztése 500 frt. 3. A tartozásnak a gépgyárnál 1500 frtnál 5%-os kamatai 75 frt drb bika takarmányozása á 55 q szárazanyag á 2 frt 1100 frt. 5. Ápolási díj 10 bikáért^;,5 frt = 50 forint. 6. Lehasználási százalék a vetőgépeknél 10% 200 frt. 7. Lehasználási százalék a bikáknál 10% 400 frt. 8. Beszerzési költségek, orvoslás, só, világítás, egyéb 150 frt. Összes kiadás 1903-ban : 3275 frt. Aki ezen, a természetesen tisztán felvett számokon alapuló számításon végig tekint, látni fogja, hogy a szövetkezet léte még állami pénzsegély nélkül is teljesen biztosítva lesz, mert míg a kiadásokból a beszerzett bikák vételárának törlesztése 800frt az ötödik évben, a vetőgépek vételárának törlesztése 500 frt pedig a negyedik évben elmarad, míg a gépgyárnak fizetendő kamat már a második évben csökken, a gépek árának kifizetésével pedig egészen elmarad, addig a bevételek állandóan megmaradnak. Igy azután a szövetkezet uj meg uj beszerzéseket tehet, pl. legelőt bérelhet, marhadijazásokat rendezhet stb. A tagoknak kölcsönadott 9000 frtból törlesztés utján évenkint 4%, azaz 360 frt folyik *) Czikkem ugyan csak a szarvasmarhatenyésztés emeléséről szól, ha azonban egy ily szövetkezet üzleti előirányzatát akarom készíteni, ugy annak összes ügyleteit fel kell sorolnom, nem képzelhető el ugyanis, hogy egy ily szövetkezet csak egy mezőgazdasági. ág emelését tűzze ki czéljául. be, amely összeg más tagoknak kölcsönöztetik ki. Hogy a szövetkezet tagjainak állatállományában rokontenyésztés létre ne jöhessen, a bikák 2 3 évenként felváltva hágnak másmás községben. Kérdés már most, hogy olyan tagoknak is érdemes-e a szövetkezetbe lépni, a kik pénzsegélyre nem szorulnak és igy nem is kaphatnak. Mindenesetre érdemes, mert eltekintve attól, hogy tehene jó bikával lesz hágatva, a mely bikát ő maga több közül kiválaszt, esetleg a szövetkezet eltekintve attól, hogy legelőjén legeltethet, ha csak azt az előnyt veszszük, hogy pl. 5 hold földjét vetőgéppel vetheti el, már is érdemes a szövetkezetbe lépnie. Feltéve ugyanis, hogy 5 holdján búzát vett, ugy a megtakarítás vetőmagban 1 hit tesz ki, a minek az értéke a mai gabonaárak szerint 6 és 7 forint között ingadozik, a gép használatáért pedig csak 25 krt fizet. A nagyobb gazdasági egyesületek és hitelintézeteknek is igen szép szerep jut, az itt leirt kisebb szövetkezet létesítése és segélyezése körül. Szép eredményeket lehetne elérni vásárokkal összekötött tenyészállatdijazások és kiállításokkal által. Nem a nagy, országos érdekű kiállításokat értem itt, nem, mert ezeken az urasági tenyészállatok mindig elvennék a dijakat a kisgazda tenyészállatai elől, hanem értem a kisebb gazdasági egyesületek és gazdaszövetkezetek által rendezendő kiállításokat, vagy pedig valamely kis vásáron rendezendő díjazást. Nem kellenek éppen nagy dijak, mert sokkal kevesebb dij lenne és a kisgazda igy nem számithatna már a tenyésztésnél arra, hogy állata dijat is nyerhet, hanem lutrinak tekintené a dolgot. Inkább adjunk 2, százforintos dij helyett 10, tízforintos és 20 ötforintos dijat. Igen nagy pusztítást követhet el valamely járvány egy község, sőt egy ország szarvasmarhaállományában. Ezt meggátolandó, a törvényhozás igyekezett oly törvényeket életbeléptetni, a mely törvények pontos keresztülvitele a járvány kitörését, vagy ha kitört már, ugy terjedését megakadályozza. A mi törvényeink, úgyszintén azoknak keresztülvitele majdnem tökéletes, ugy hogy ma már pl. a keleti marhavész egészen megszűnt, ezért remélhető, hogy a szarvasmarhaállomány mind kevésbé lesz a pusztító járványoknak kitéve. Schreelcer János. LEVÉLSZEKRÉNY. Kérdés kérdés. Mily állami intézkedések állanak most fenn a fajbaromfitenyésztés pártolásánál? minő fajtát tenyésszek? hol és miképp értékesíthetem az azok után nyert utódokat? Mi értendő az alatt, hogy: baromfiköztenyésztési irány" s miben áll ez? M. J kérdés. Augusztus hó elején hízóra bekötendő legelőn előhizlalt vöröstarka ökreim takarmányozásánál a répa (burgonya) mennyiségét ezek beéréseig szecskára vágott zöld csalamádéval akarbm pótolni. Kérdem : hogy fogja ez módosítani a szokásos táparány-tabellát; megjegyezve, hogy az átmenet a burgonyára aug. hó közepén, a répára szept. hó végén történhetik, s hogy a hizlalás tartama tekintettel a bekötendő anyag jó kondicziójára aug. 1-től nov. l-ig van kontemplálva. T. J. Felelet. Baromfitenyésztésünk iránya. (Felelet a 389. számú kérdésre.) A földmivelésügyi m. kir.

6 1302 KÖZTELEK, 1899 AUGUSZTUS HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. miniszter baromfiköztenyősztésünk iránt az érdeklődést így lesz az a baromfitenyésztéssel, csak felkelteni, a baromfiakat fejleszteni és minőségben lehetőleg egyenletessé óhajtván 1 türelem, ehhez is idő kell. A földmivelésügyi m. kir. minisztériumban tenni, egyes intézkedéseket léptetett életbe, í az országos baromfiköztenyésztési ügyek ellátása melyek hivatva vannak egy állattenyésztési baromfiállományunk m. kir. felügyelőre minőségét oly módon megjavítani, megjobbítani van bizva, aki egyúttal az összes m. kir. s mennyiségét oly módon szaporítani, hogy baromfitelepek felügyelője és a gödöllői m. kir. mielőbb képesek legyünk a külföldi világ- baromfitenyésztő-telep és munkásokat képző piaczokon nagyobb testű, finomabb husu, ugy- i iskola vezetője is. nevezett pecsenyebaromfival, nagy és sárgahéju J Ezeknek előrebocsájtása után felsorolom tojássál ős nemcsak viziszárnyasok, hanem j azon nemes baromfifajtákat, a melyeket a tyúkféléit tollaival is más országok baromfitermékeivel földmivelésügyi m. kir. miniszter a fentebb szemben eredményesen verse- jelzett czél elérése végett hogy az ország nyezni. baromfiállománya egyenlővé tétessék köztenyésztésére Ezen czél elérése végett a földmivelés- a közönséges baromfiak keresz- ügyi m. kir. miniszter kijelölte a külföldről hozott, de a mi hazai viszonyaink közt jól bevált nemes baromfiféleségeket, melyeknek hímnemű egyedeivel keresztezve, nemesítve a hazai kistestü baromfiakat, néhány év leforgása alatt baromfiállományunkat egynemüségüvé átalakíthatjuk. A nemesítésre használandó baromfifajták hosszú évek során át lettek hazánkban ugy az állami, mint magán baromfitelepekben tenyésztve s csak miután a mi terep és égalji viszonyaink közt jól meghonosultak s gazdasági rendszerünkbe, különösen mint keresztezések könnyen beilleszthetőnek találtattak, lettek fenti czélra kijelölve s a baromfitenyésztőknek ajánlva. Hogy ezen az ország baromfiállományát egyenlővé tenni czélzó intézkedés amit baromfiköztenyésztési iránynak is nevezhetünk, minél elébb általánossá váljon, a földmivelésügyi m. kir. miniszter gondoskodott arról, hogy a kisgazda a gyakorlati életben saját szemeivél l ássa ezen nagyfontosságú és a jövőben nagy horderejű intézkedés eredményeit s különösen hogy a kisgazda összehasonlítás lényeges és fontos azon szempontból is, hogy által különbséget tehessen a közönséges és a ne-igmes biztosítva vagyunk, miszerint jövőben baromfival keresztezett baromfiak közt. A földmivelésügyi m. kir. miniszter ebbeli gondoskodása abban nyilvánul, hogy a kisgazdák községenkint csere utján ugyanannyi közönséges baromfitermékeink egyenletes voltuknál fogva külföldön nagyobb keresletnek fognak örvendeni.*) bl Répa és burgonya helyettesítése zöld hímnemű baromfiért hímnemű nemes csalamádéval. ((Felelet a 390. sz. kérdésre.) baromfit kaphatnak, ha ezen kedvezményért A A csalamádé tápanyagtartalma körülbelül egyszerre közös egyetértéssel folyamodnak. megegyezik a répa tápanyagtartalmával ; a burgonya A hímnemű nemes baromfiakért becserélt ellenben majdnem mégegyszer ennyi és így a tenyésztésből kivont hitvány emészthető tápanyagot tartalmaz mint a répa apaállatok fogyasztásra értékesíttetnek. vagy a csalamádé. Az ezen nagyobbszabásu intézkedések Foglaltatik ugyanis: keresztülvitelére szükséges nagyszámú hímnemű nemes tenyészbaromfit a földmivelésügyi m. anyag hérjehydrát kir. miniszter részint a m. kir. gazdasági tanintézetekkel és a m. kir. földmivesiskolákkal a csalamádé 10 kgjában a répa 10 kgjában.. 1"70 0" T20 0"10 1" kapcsolatos baromfitelepeken és a gödöllői m. a burgonya 10 kgjában. 2'50 0"20 2" 18 0'02 kir. baromfitenyésztőtelep és munkásokat képző iskolánál tenyészted, részint pedig az ország kiváló nemesbaromfitenyésztőinél vásárolhatja Ezekből látható, hogy a földmivelésügyi m. kir. miniszter baromfiköztenyésztésünk fejlesztését igen széles alapon s a gyakorlatban igen könnyen keresztülvihető módon kezdte meg, mert hiszen csak nem tételezhető fel oly eset, hogy találkozna valaki, aki ha egy nagytestű nemes kakassal megkínálják, hogy azzal hitvány kis kakasát cserélje ki, azt visszautasítsa s a cserét ne fogadja el! Megvagyok róla győződve, hogy pár év múlva, ha a kisgazdák ezen állattenyésztési ágazatban most bevezetett nemesitési mód előnyeit látni fogják, pénzen is fognak nemes tenyészbaromfiakat venni. így volt ez évekkel ezelőtt más állatok nemesítésére kijelölt apaállatoknál is, hogy eleinte jóformán ingyen kellett adni az apaállatot, de mihelyt 1 2 év leforgása után látták az eredményekben a nagy különbséget, minden gazda, minden község csak nemes apaállatot kivánt s ma hála Istennek, nem egy kly vidékünk van, ahol a czéltudatos folytonos oeresztezések és nemesítések által nemcsak a szarvasmarha, de a többi lábasjószágban is egyenletes tájfajtákkal bírunk. tezésére, nemesítésére kijelölt. Ezek : A tyúkfélék közül : aplimut-tyuk, alángszhán-tyuk, a bráma-tyuk, a franczia pulyka és a bronz-pulyka. A viziszárnyasok közül : a pekingi kacsa és az emdeni lud. Ezen felsorolt nemes baromfifajták tenyésztetnek az állami baromfitelepeken, ezeknek tenyésztése ajánltatik a baromfitartó gazdáknak s csakis ezeknek himhemü példányai vásároltatnak össze a kisgazdák közt való cserekiosztás czéljából. Szintén nevezetes és igen szép eredménynyel kecsegtető intézkedése a földmivelésügyi m. kir. miniszternek az, hogy a m. kir. baromfitelepeken tenyésztett nemes baromfiakból származó és a házi tenyésztésnél fölös számú tojásokat, a környékbeli kisgazdák közt ugyanannyi közönséges tojásért cserébe adhatja, ami által könnyen és olcsón jutnak a kisgazdák azon fajtához, mely baromfiállományukat megnagyobbítja, nemesiti. Baromfitenyésztésünknek ezen irányítása Minthogy azonban a csalamádé igen sok vizet tartalmazó takarmányféle, abból rendszerint kevesebbet szokás etetni mint a gyökés gumós növényekből. Ebből következik, hogy ha répából 60 kg.-ot, a burgonyából pedig, ha a burgonya a főtakarmány, 30 kg.-ot etetünk egy bizonyos mennyiségű erőtakarmány kíséretében, ugy a csalamádéból ha sokat, talán a maximális kg.-ot etetjük is 1000 kg. élősúlyra, a táparány nyíltabb lesz s a tápanyagok kihasználása sem lesz a legtökéletesebb, Minél több csalamádét etetünk tehát, annál több erőtakarmányra lesz szükség. Ha tehát körülbelül 40 kg. csalamádé lesz feletetve, 1000 kg. élősúlyra, megfelelő erőtakarmányok kíséretében, ugy a burgonyára vagy répára való fokozatos átmenetnél az erőtakarmányok adagja némileg csökkenthető lesz, hogy a helyes táparány fennálhasson, feltéve, ha ezen takarmányokból a már jelzett adagok etettetnek. J. 0. *) A fent felsorolt nemes baromfiakat Szegeden a í. évi szept. hó 3 10-ig tartandó baromfikiállitáson megtekintheti s ott tetszése szerint vehet, ha ebbeli óhaját: már előre tudatja a rendező-bizottsággal. Abraktakarmányok kedvezményes szállítása. A Magyar Királyi Államvasutak Igazgatóságának értesítése szerint a kereskedelemügyi magyar királyi miniszter ur Önagyméltósága megengedte, hogy a Magyar Királyi Államvasutak bármely állomásáról magyarországi állomásokra, kivéve a budapesti és kőbányai, valamint az országhatárszéli állomásokat, teljes koesirakományokban kizárólag állattenyésztéssel foglalkozó gazdák részére s illetőleg mezőgazdasági czélokra teheráruként szállítandó a rendeltetési állomáson tényleg leadandó, és a környékbeli fogyasztásra rendelt következő abraktakarmányok után, úgymint korpa, olajpogácsa, árpadara, kukoriczadara és malomkonkoly után kocsi- és fuvarlevelenként legalább kilogramm leadása, illetve ezen súlyért való díjfizetés mellett f. év végéig terjedő érvénynyel, a M. Kir. államvasutak Öszszes vonalain, a helyi érdekű vasutak kivételével és a pécs-barcsi vasúton helyi áru dijszabásszerü első különdijszabásnak 10%-al rövidített díjtételei rovatolás utján alkalmaztassanak. Ezen díjkedvezmény oly küldemények után fog alkalmazást nyerni, amelyéknek rendeltetése és azon körülmény, hogy a küldemény a kedvezményre igényt tarthat, a rendeltetési hely szerint vármegyei, vagy vidéki gazdasági egyesület, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület* által kiállított, pecséttel és aláírással ellátott és az illető küldeményről szóló fuvarlevelekhez a föladók részéről.csatolandó igazolvány nyal bizbnyittatik. Az igazolványon a föladó és czimzett neve, annak lakhelye, a fel- és leadási állomás, a küldemény neme és súlya megjelölendő. Midőn erről gazdaközönségünket értesítjük, megjegyezzük, hogy az OMGE. a legnagyobb készséggel állítja ki az igazolványokat, ha a pontos adatok rendelkezésére bocsáttatnak és ha az igazolványok elküldéséhez szükséges válaszbélyeg az egyesületnek beküldetik. V E G Y E S E K. Mai számunk tartalma: 01dal - A szegedi országos mezőgazdasági kiállítás programmja A kamatlábviszonyov befolyása mezőgazdaságunkra. E. E 1299 Növénytermelés. A dohánymagtermelés, tekintettel a kisvárdai körzet viszonyaira. Fejér Viktor Állattenyésztés. Hogyan lehetne a magyar-erdélyi szarvasmarha elsatnyulását megakadályozni. Schrecker János Levélszekrény Taormek Eeresfceáeíem. tőzsíls 1304 Budapesti gabonatőzsde. Szeszüzlet. Erzsébet gőzmalom. Lujza gőzmalom. Here magvak. Vetőmagvak. Apolló kőolajfinomitógyár részv.-társ. A központi vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en gros) eladott élelmi czikkek árairól. Áliatvásárok: Budapesti szurómarhavásár. Budapesti vágómarhavásár. Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. Budapesti lóvásár. Kőbányai sertésvásár. Ingatlanok árverései (20000 forint becsértéken felül.) Személyi hirek. Szilassy Zoltán és Jeszenszky Pál titkárok, a szegedi oszágos mezőgazdasági kiállítás főcsoportbiztosai, Szegedre utaztak csoportjaik rendezése végett s a kiállítás lebonyolításáig ott maradnak. Forster Géza OMGE. igazgató, a kiállítás igazgatóságának alelnöke e hó 29-én utazik Szegedre s a kiállítás tartama alatt ott marad. Budáy Barna titkár

7 69. SZAM. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HO és társszerkesztő e hó 29-én utazik Szegedre csoportbiztosi teendőinek teljesítése czéljából. A kiállítás ideje alatt az OMGE. tisztikara távol lévén, az OMGE. felmerülő sürgősebb ügyeiben Eeusz Henrik igazgató-választmányi tag fog intézkedni. Mellékletünk. A Köztelek" mai számának melléklete gyanánt hozzuk BudayBarna OMGE. titkárnak a Gabonauzsoráról" szóló tanulmányát, amely abból az alkalomból lát napvilágot, hogy a Szegeden tartandó V. orsz. gazdakongreszszusaz uzsora kérdését napirendjére tűzte. Tekintettel erre, mellékletünket különösen azoknak ajánljuk figyelmébe, akik ehhez a kérdéshez a kongresszuson hozzászólani kivannak. A Köztelek" jövő száma, tekintettel a szegedi kiállítási előkészületekre, nem a rendes időben fog megjelenni, hanem csak szeptember hó-2-ikán, amikor is kettős számot adunk, amelyben a kiállítás ismertetésének is jelentékeny helyet fogunk szentelni. Gyümölcsomagolásí verseny. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület a Szegeden tartandó országos mezőgazdasági kiállítás alkalmából gyümölcsesomagolási versenyt rendez. A verseny czélja a helyes gyümölcscsomagolási módoknak, találmányoknak, tökéletesítések a gyakorlatban, szemléletileg való bemutatása. Helye Erzsébet királyné-liget, kertészet kiállítás. Ideje évi szeptember 4. Részvétel: Résztvehet minden hazai gyümölcstermelő és kereskedő, a ki megbízottját vagy munkását a csomagolás keresztülvitelének bemutatása czéljából a helyszínére küldi. A legjobb csomagolást végzett munkások között 200 korona dijat osztanak ki. Jelentkezni lehet a versenyre auyusztus 31-éig Buday Barna csoportbiztosnál (Szeged, kiállítási iroda.) Kongresszusi jegyek. A szegedi kiállítás kapcsán tartandó kongresszusok tagjainak a tagsági jegyeket már szétküldötték. A kongresszusok tagjai, akik a jegyet még kézhez nem vették, szíveskedjenek reklamálni az OMGE.-nél (Bpest, Köztelek.) A budapesti gyapjuaukczióra szállítandó küldemények díjkedvezménye. A magyar kir. államvasutak és a csatlakozó magyar vasutak bármely állomásáról Budapest dunaparti teherpályaudvar állomásra a gyapjuárverési csarnok vállalatra czimzendő és a folyó év szeptember k a t m t, d t i l i s a l é t r o m, 20-án megtartandó nyilvános gyapjuaukczióra rendelt küldemények után a folyó év julius k é n s a v a s - k á l i, k é n - 27-étől szeptember 20-ig terjedő időben a II., illetve A osztályú díjtétel nyer alkalmazást aszerint, amint a küldemények tetszés szerinti, avagy 5000 kgos mennyiségben kerülnek feladásra. A mérséklés 25 30%-nak s a v a s - a m m o n f a k Szölőtrágyacompositio felel meg a rendes viteldíjhoz viszonyítva. A hajón érkező küldemények után a Dunától a raktárig vezető vágányon való szállításért kocsinkint 8 korona fizetendő. Az átrakodást a hajóból a vasúti kocsiba, valamint a raktárba való kirakást a fél saját költségén tartozik eszközöltetni. Az emelődaru azonban díj- és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben ajánl a talanul a fél rendelkezésére áll. 25 órán tul való igénybevétel esetén a vasúti kocsiért a dijszabásszerü kocsiálláspénz számíttatik fel. A premiumozott czukor pótvámolása. Az európai sajtót ez idő szerint az Egyesült- H ü l A " Államok kincstári titkárának körözvénye foglalkoztatja élénken, mely az amerikai vámhatóság közegeit utasítja, hogy az oly országokból eredő MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG czukrot, melyben a czukorgyárosok prémiumot élveznek: terheljék pótvámolással. Ezentúl tehát a Franczia, Németországból és Ausztria- Magyarországból érkező czukor felemelt vámtarifa mellett, fog az Egyesült-Államokba bevitetni. Kíváncsian várhatjuk, a három, közelről érdekelt birodalomban minő a viszontszolgálattal fognak az amerikaiak találkozni, ha egyáltalában igaz a szállóige, hogy akczió reakcziót szokott szülni? Jelentkezések a kongresszusokra. A szegedi I-ső mezőgazdasági országos kilállitással kapcsolatosan tartandó kongresszusokra következő számba jelentkeztek, még pedig.. V. országos gazdakongresszusra 430 tag. I. Országos szőlőszeti és borászati kongresszusi a 260 tag, országos méhészeti kongresszusra 300 tag. I. Országos halászati kongresszusra 20 társulat képviselete ; továbbá a gazdasági ismétlő iskolai tanítók kongreszszusára 200 tag jelentkezett. Selyemgombolyitó gyár Győrött. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium már legközelebb kiíratja az árlejtést egy Győrött építendő selyemgombolyitó gyárra, mintegy ezer forint költségelőirányzattal. Á vonatkozó tervek és költségelőirányzatok valószínűleg már e hó végén a győri m. kir. államépitészeti hivatalban betekinthetök leszaek. Az épületnek még ez évben kell tető alá jönni. Sulygaranczia az orosz vasutakon. Az orosz közlekedésügyi minisztériumban közelébb egy bizottság alakult, mely azon kérdés felett volt hivátott határozatot hozni, vájjon a vasutvállalatok, a nekik szállítás czéljából átadott gabonaszállitmányok suly és tartalmát illetőleg garancziát vállalj anak-e? A bizottság ugy határozott, hogy igenlő feleletet hozott. Ennek most az lett a következménye, hogy a gabona feladási czentrumokban vasúti mázsahivatalokat rendeznek be, melyek az egyes gabonaküldemények súlyát hivatalosan is megfogják állapítani. Azok, kik a vasúttársaságok ezen uj divatú felelőségrevonásából hasznot akarnak húzni, minden egyes mázsálás után 1 1 rubelnyi mázsapénzt tartoznak fizetni. E tekintetben az orosz vasutakon primitív állapotok uralkodtak eddig, amennyiben a vasút a waggonbani szállítás 1% és a zsákbakötött szállítmány 0 5 /o-áig nem szavatolt. Az átvevő meg gabonaszállitmánya után tarifaszerinti mázsapénzt csak akkor tartozott fizetni, ha jelzett aránynál nagyobb sulyvesztesség nem volt konstatálva. A sulygarantirozás biztosítása azokat fogja érdekelni, kik gabonát szállítanak az orosz határon át. Szuperfoszfát B U D A P E S T E 1 S T, VI. KER. VÁCZI-KÖRÚT 21. SZÁM. Részletes utasítások kívánatra ingyen ós bérmentve /99 12 szám. A magy. kir. államvasutak. Pályázati hirdetmény. Az alúlirt igazgatóság a magy. kir. államvasutak 1 részére a jövő évben illetőleg év végéig a következő csoportokba sorozott anyagokétól felmerülő Szükségletnek szállítását biztosítani kívánván ezennel nyilvános pályázatot hirdet m. p. I. Kő- és földnemű anyagok II. Festékek, vegyi szerek és különfélék III. Olvasztó tégelyek IV. Vízállást mutató-üvegek V. Üvegáruk VI. Kefekötő áruk VII. Durrantyuk. A kiirás tárgyát képező egyes czikkeket előtüntető jegyzékek melyek egyszersmind ajánlati mintákul szolgálnak, valamint a szállításokra vonatkozó részletes módozatok valamennyi hazai kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthetők és a magy. kir. államvasutak igazgatósága anyag- és leltár beszerzési A V. szakosztályánál (Budapest VI Andrássy-út 73 sz. II. emelet 47 ajtó szám) kaphatók. A szabályszerűen kiállított, ivenkint egy korona m. k. okmány bélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve legkésőbb f. évi szeptember hó 12-iki déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak anyag- és leltár beszerzési szakosztályában átadandók, illetőleg posta utján oda küldendők és a boríték ezen külczimmel látandó el: Ajánlat /99 számhoz. Az ajánlott árukegy évi értékének 5o/o-kal felérő bánatpénz legkésőbb f. évi szeptember hó 11-iki déli 12 óráig a nagy. kir. államvasutak föpénztásánál leteendő. Bánatpénz nélküli vagy később benyújtott ajánlatok, valamint olyanok, melyek nem pontosan és részletes módozatok betartása mellett állíttatnak ki, nem vé. tetnek figyelembe. Budapest, junius hó 22. Az igazgatóság (Utánnyomás nem dijaztatik évi forgatom: 26,239 mm. % Felhívjuk a t. cz. gazdaközönség figyelmét nényben, valamint ingyen Bejelentéseket elfogad és mindennemű felvilágosítással szolgál : H E L L E R M. s T Á R S A, BUDAPEST, 7., Erzsébet-tér 13. Ponyvák. Kocsi- kazal és repczetakarók, gőzmozdony- és cséplőgép-ponyvák vitorlavászonból, természetszinüen, feketén vagy sárgán telítve, legjobb minőségben, s legolcsóbb árakon: SCHOTTOLA ERNŐnél BUDAPESTEN Fonciére-palota. Andrássy-ut sarkán. Ponyvák javítása és telese olcsón eszközöltetik. M i n t a g y ü j t e m é n y kívánatra küldetik.

8 1304 KÖZTELEK, 1899 AUGUSZTUS HO SZAM. 9-IK SVFOLYm KERESKEDELEM,TŐZSDE. Napi jelentés augusztus 25 Tegnap jelent meg a chicagói Cincinatti Price Current" jelentése, mely szerint az elmúlt héten az időjárás száraz s különösen a tengerire jó hatással volt, mely czikkből, bár a nem várt eredmény, de mégis nagy termés várható, bár a későbbi vetések a szárazság miatt nehezen fejlödnek. Az arat,' s eredménye ez évben őszi búzában 275 millió tavaszbuzában, 250 millió bushel s igy a kivitelre szoruló áru a mult évivel körülbelül megegyezik. Nálunk ma lanyha a hangulat minden czikkben, a vételkedv gyenge, csak nagyobb árengedményekkel lehet valamit eladni. Buza jól volt kinálva, a vételkedv lanyha, a forgalomban volt mintegy 20,000 mmázsa részben 5, részben 10 krral olcsóbb árak mellett adatott el. Rozsban szintén lanyha az üzlet, a forgalom minimálisra szoritkozik, Budapest távolságában 6.3C 6.40 kél el. Tengeri a határidőüzlet által befolyásolva még mindig szilárd, helyben kél el. Állomásj áruban a forgalom gyér. Árpa nagyon el van hanyagolva, a kivitelre kerülő áruban van valami forgalom, mig közép és gyengébb áruk alig adhatók el. Prima miskolczi árpák , tiszavidéki 6 írttól 6.50 kelnek el állomáson, takarmányáru ig Budápest kél el. Zab teljesen ellanyhult. Helyben Budapest távolságában 5.25-ig kél el. Határidők daczára a változatlan külföldi jelentéseknek kevés forgalom mellett lanyhák. Siess. (Qoldpnger Gábor szeszgyári képviselő tudósítása.) A szeszüzletben e héten az üzletmenet élénk és szilárd volt és jobb kereslet, mellett a szeszárak azonnali szállításra változatlanul szilárdan záródnak. Elkelt finomított szesz nagyban azonnali szállításra 56*75 frt, élesztőszesz 57 frtig adózva ép frton szabad raktárra szállítva. Mezőgazdasági szeszgyárak által e héten gyér kí- Trieszti jegyzés frt kiviteli szeszért 90% hektoliterje. A kivitel e héten ismét több tétel finomított szeszt vásárolt. Vidéki szeszgyárak közül : N.-Várad, Győr, Arad, Temesvár 13 krral drágábban, a többiek változatlanul jegyeznek. Budapesti zárlatárak t héten: Finomított szesz frt, élesztőszesz frt, nyersssesz adózva irt, nyersszesz adózatlan (exkontingens) frt, denaturáltbessz frt. Kontingens nyers szesz. * :. Az árak literiokonként hordó nélkül bérmentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mellett értendők. továbbot is ebbeli jó termést jelentének, a követelések azonban még magasak, ugy hogy egyelőre várakozó állapot észlelhető. Budapesti gabonatőzsde. Az Apolló kőolajfinomitógyár-részvénytársaság (ighittmarm és Vfahl budapesti terménybizományi üzleti tudósítása a,köztelek" számára. Budapest, czég jelentése.) augusztus 25. Mai áraink : Olaj: I. rendű Apolló-hengerolaj, világos frt sötét 24 50,, orosz gépolaj világos 17.50, legfinomabb amerikai tovotte zsir 28. nettó 100 kgként, hordóval együtt, tiszta göngysulyszámitással,fizetendőkészpénzben 2% engedménynyel, vagy 4 havi váltóval, Pozsonyban átvéve. Ugyanezen olajok Budapesten átvéve 1frttaldrágábbak. Petroleum: Liliom császárolaj frt egysziv kőolaj.. 21, háromsziv kőolaj. 20' csillagkereszt kőolaj 19-25, nettó 100 kgként, hordóval együtt, 20 /o tara, készpénzben engedmény nélkül Pozsonyban átvéve. Ugyanezen kőolajok Budapesten átvéve 50 krral drágábbak. Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósítása a,köztelek' részére. Budapest, aug. 24-én. Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajóállomáshoz szállítva: A és B dara. frt. Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tudósítása a Köztelek* részére. Budapest, aug. 24. Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. Déli 12 órakor következőképp áll: Ár frt: Köttetett. Déli tárlat. Buza októberre Takarmányliszt áprilisra ; Rozs okt Tengeri szept V Ár: frt májusra Zab okt Káp.-repcze aug A központi vásárcsarnok árnjegyzése nagybar: (en gros) eladott élelmiezikkek árairól. íizeszfizlet. Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezetén; k jelentése aug. hó 23-ról. A hét első felének forgalma nagyon élénk volt, főleg gyümölcsfélék érkeztek nagy mennyiségben, ára következéskép hanyatlott. Baromfi és a tejtermékek forgalma csendes, áruk azonban szilárd. Husáruk kereslete élénk, az árak változatlanok. Tojás ára emelkedett, beküldését melegen ajánljuk. Az élelmiezikkek követ kr párja, gyöngytyúk kr drbja. Vadak. Szarvas 28 30, őzbak 50 70, vaddisznó :kr kgja, nyul kr drbonként, vadrueza 80-40, fogoly 30 40, fürj 15 20, szalonka (vizi) kr drbja. Tejtermékek. Teavaj kr, főzővaj kr, tejfel kr, turó 4 8 kr kgonkint. Száraz-főzelékek. Lencse hazai 9 12 frt métermázsája. Tojás. Alföldi I frt, erdélyi forint ládája (1440) drb. Zöldségfélék ára meglehetős, különösen ugorka és paradicsom, melyek beküldését ajánljuk. Gyümölcs. Almát 4 16, körtét krig különféle fajtájúak. Baraczk 24 70, szilva 6 12frtmétermázsája. Szőlő, madleini 20 25, saszla kr, közönséges kevert kr, kgja, Dinnyék : Turkesztán I. 5 10, Beküldésre görög ajánlatos: frt 100 tojás, darabonként. gyümölcs, baromfi I Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) A piacz a lefolyt héten is föntartotta élénk jellegét és valamennyi, az őszi vetésre való czikkek után (A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelentése. Budapest, augusztus 24-ről. volt kérdés. Őszi bükköny, őszi borsó, szöszös bükköny és biborhere nagy mennyiségben kelt el. Fümagvakra Hns. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 50 52, nézve még csöndes az üzlet, külföldi tudósítások II. oszt , III. oszt , eleje I. oszt , oszt , III. oszt , borjúhús hátulja I. :t II. oszt , eleje I. oszt , II. _t birkahús hátulja I. oszt , IL oszt , eleje I. oszt , II. oszt , bárány eleje 1 db 0. 0, hátulja, sertéshús magyar szalonnával elsőrendű 1 q , vidéki 36 44, szalonna nélkül elsőrendű 50 52, vidéki 36 44, sertéshús pörkölt -0, sertéshús szerb szalonnával, szalonna nélkül, sertéshús füstölt magyar, idegen (vidéki), sonka nyers 1 kg , füstölt belf. csonttal , csont nélkül , sonka füstölt külf. csont nélkül ', szalonna sózott 1 q , füstölt , sertésssir hordóval , hordó nélkül , kolbász iyers 1 kg., füstölt 72 80, szalámi belföldi , külföldi malacz szopós élő 1 db 0 0, : sztitott 0*90 1. Baromfi, a) Elő. Tyúk 1 pár frt 1-00,1 20, sirke , kappan hizott 0' -0, sovány 1-40, [.50, rucza hizott 2" 2'4Ö, sovány , lua üzott ', sovány , pulyka hizott 4' _ 4 sovány b) Tisztított. Tyúk 1 db frt J , 1 kg., csirke 1 db , 1 kg., kappan hizott 1 db 0-0-, 1 kg., íécze hizott 1 db , 1 kg félkövér 1 db 0-0-, lud hizott 1 db , 1 kg , télköv. 1 db 0-0-, 1 kg., pulyka hízott db 0-0-, 1 kg. félkövér 1 db , kg , ludmáj 1 db , 1 kg. 1,20-140, 1 :dzsir 1 kg , idei liba 1 db. Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt Ó-80 0*80, csuka 0-0, ponty (dunai) , süllő, késségé 0-0-0, márna ', ezompó 0"40 0'45. mgolna 0-0, apró kevert , lazacz, naztráng 0 0. Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt , efölözött , tejszin 0-0-, tejföl , tehánvaj (tea) 1 kg ,1. rendű , II. r , olvasztott , Margarin I. rendű Buza 7Vi liszt:frt buzakorpa 8-as takarmányliszt finom goromba, II. rendű 0-0*, tehéntúró , juhturó 38 40, liptói 0 ; , juhsajt , emmen- >hali sajt , groji sajt Liszt és kenyérnem. Fehér kenyér 1 kg. frt 13'0 13-0, barna kenyér 11*0 110, rozskenyér Búzaliszt 00 sz. 1 q, 0, , 4, S '. Htvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7 9, stoker»ui 20 24, borsó héjas magyar , koptatott magyar 13 15, külföldi 13-17, bab fehér apró 6 7 nagy , szines 7"0 8'0. Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt ,00 I. oszt. (1440 db.) , meszes, orosz tojás 100 db., tea tojás , törött tojás 0-0- Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt b , Petrezselyem 100 kötés 0. O'O, 1 q zeller 100 drb , karalábé , vöröshagyma 100 köt , 1 q 3.30^4.00, foghagyma 100 köt , 1 q , vörösrépa 100 drb , fehérrépa 0., fejeskáposzta 4-5.5, kelkáposzta 100 db , vöröskáposzta , fejessaláta , kötött saláta , burgonya, rózsa 1 q , sárga , külföldi., fekete retek 100 drb , uborka nagy salátának 100 drb , savanyítani való 100 db , savanyitott , zöld papr. 20, 40. tök főző 5-8, zöldbab , zöldborsó hüvelyes hazai 1 kg..., fejtett 1 lit., tengeri 100 cső , karfiol 100 drb paradicsom 1 kg , spárga , torma 1 q Gyümölcs. Faj alma 1 q frt 7 14, kőz. alma 6 7 kéző árakon keltek el: fajkörte 13 16, közönséges körte 10 12, szilva magvaváló 0. 0, vörös , meggy faj, közönnálat volt és csak néhány száz hektoliter kelt el azonnali szállításra frton felsőmagyarországi vasút- hátulja 54 56, borjú egészben 50 54, eleje 52 56, séges, ringló 10 14, baraczk kajszin, Husnemüek. Budapesti I marhahús eleje 48 52, állomáshoz szállítva. hátulja 60 64,' disznóhús félhizó kr kgronként. öszi, dinnye görög nagy 10 drb , kicsi A kontingens nyersszesz ára Budapesten Baromfi. Csirke rántani való 50 70, sütni való forint , sárga faj 1 q , közönséges 3-^4. szőlő 1 kg , csemege 20-25, dió (faj papirhéju) Bécsi jegyzés frt kontingens nye«s 18 24, közönséges , mogyoró 28 32, szeszért. gesztenye magyar 0, olasz, narancs messinai Prágai jegyzés 55- frt adózott és db 0-, pugliai, mandarin frt adózatlan szeszért. 0-00, czitrom , füge hordós 1 q 18 20, koszorús 18-20, datolya 38 42, mazsolaszőlő 38 70, sgres 1 lit. 0-0-, eper 1 kg kr. FSszerek italok. Paprika és I. rendű 1 q. frt 30 60, II. rendű 20 30, csöves, (száritott). köménymag, borsókmaga. mák 1 q. frt 28 30, méz csurgatott 0-30 ; 40, sejtekben 1 kg. ' -, szappan szin közönséges, fehérbor asztali palaczkban 1 lit , vörös asztali palaczkban , házi pálinka palaczkban. ásványvíz palaczkbm Budapesti takamáayvásár. (IX. kerület Mesterhaza, aug. 15 A székesfővárosi vásárigazgatóság electése a,köztelek" részére). Felhozatott a szokott üzségekből 147 szekér réti széna, 70 szekér muhar- 52 zsupszalma, 10 szekér alomszaima, 0 szekér takarmányszalma, szekér tengeriszár, 5 szekér egyéb akarmány (lóhere, luezerna, zobosbükköny, köles stb.), 1000 zsák szecska. A forgalom élénk. Arak q-ként. a következők: réti széna , muhar uj , isupszalma , alomszalma , egyéb takarmány, lóhere, takarmányszalma 0 0, tengeriszár - «luezerna >

9 69. SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM Haszonbérbeadás. Ilont vármegyéiben: Szud,. EgyHázmarót, Báosfalu, Darázsi, Kőkeszi, Sirak, G-yürki, Terbegecz és Kógrád vár megyéiben: Borsos-Borinko, Borki, Romhány, Felső-Bodony községek területén fekvő, kiskorú ifjn Semlbery István tulajdonát képező, szántóföldekből és ezenkívül kert, park, rét, szőlő, legelő, kitűnő kőbánya és erdőből álló 6000 hold (holdját 1200 ölével számítva) területű ingatlanok egészben vagy részletekben a rajta levő urasági lakok.és összes gazdasági épületekkel együtt Hontvármegye árvaszékének 11334/1898. szám. alatt kelt végzése folytán oktober 1-től kezdve egymásután következő nyolcz évre azaz évi oktober hó l-ig terjedő időre haszonbérbe adatnak. A haszonbérbeadás az előre megállapított haszonbérleti feltételek mellett zárt ajánlat utján fog eszközöltetni. A zárt ajánlatok a haszonbérleti feltételekben meghatározott óvadékkal együtt Sántlia Béla, Hont vármegye főjegyzője, ipolysági lakos, mint kiskorú ifjú Sembery István gyámja kezeihez legkésőbb szeptember hó 25-ig nyújtandók be. A haszonbérleti feltételek Sántha Béla gyámnál, továbbá Hont vármegye árvaszékénél és dr. Dedinszky Béla ügyvédi irodájában (Budapesten, VIII., Baross-utcza em. 3.) megtekinthetők. és ott egyéb felvilágosítások is megkaphatok. A haszonbérelni szándékozók tájékozására tudtul adatik, hogy a birtokok Hont és Nógrád vármegyéknek legkiesebb és legdúsabb termésű helyein fekszenek, Szudán 110 holdas ritka szépségű park és gyönyörű nagy kastély van, úgyszintén Berkiben és Borsos-Borinkón is megfelelő kényelmes, szép fekvésű uri lakok állanak a bérlő rendelkezésére. Ipolyság, augusztus hó. Sántlia Béla 8390 mint kk. ifjú Sembery István gyámja C IV. Magyar kir. államvasutak. Birdetmény. (Uj személy és podgyász bijszabás életbeléptetése a Brassó-Háromszék h. é. vasúton.) A magy. kir. államvasutak igazgatóságától nyert értesülés szerint f. é. oktober hó 1-én ezen vasúton uj személy és podgyász díjszabás lép életbe, mely által az 1892 évi november hó 1-én életbelépett díjszabás érvünyén kívül helyeztetik. Ezen díjszabás a magy. kir. államvasutak díjszabás elárusító irodájában (Budapest Csengeri uteza 33 sz.) 20fillérértkapható. Budapest 1899 augusztus 14. Az igazgatóság, (Utánnyomás nern dijaztatik.) Főnyeremény: korona értékben és több, kisebb-nagyobb riyéremétiy, összesen 1006 nyeremény korona értékben. Egy sorsjegy ára 2 krajcár. Az összes nyereményeket kívánatra 20 /.o levonással azonnal készpénzben beváltja Budapesten: a Hermes" Magyar I Általános Váltóüzlet Részvénytársaság, V., Dorottya-utcza 8., vagy! Szegeden: a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank.! Ezon pénzintézetek 'a nyerő kívánságára készek..az korona értékű főnyereményt egy hasonértékii szegedi mintaszerűen berendezett tanyai gazdasággal is becserélni. Húzás Szegeden, a kiállítás utolsó napján, szept. 10-én este 6 órakor. Sorsjegyek kaphatók bank- és váltóüzletekben, az összes dohánytözsdékben és egyéb elárusító helyeken. Viszontelárusitók forduljanak a kiállítást rendező ;i Egyesületek Országos Szövetségéhez, Budapest, IX., Üllői-ut 25., Köztelek. Van szerencsénk ajánlani szavatolt tisztaságii A legmagasabb dijakkal kitüntetett Thomasfoszfátlisztet Seifert József, cs. és kir. udv. fegyverszállító Ajánlja dus raktárát PieP er eredeti I Krupp Frigyes-féle DIANA fegyverekből L aj Rationell (kakj^i) fegyvereké, f " P S ^ÉlCSM flotvéuilj IMT eredeti gyári árakon. Ezen fegyverek a Jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban ISvő vadászfegyverei s kimerítő leírással, valamint számos előkelő vadászkedvelő és Hivatásos vadász referencziájával, úgyszintén árjegyzékkel készséggel szolgálok. Kész padászíolíén^í, l'gy szintén osztr.-magyar füstnélküli vadászporral tíiltve, szálútok bármikor, pontosan és frissen töltve, minden kaliberühöz a legolcsóbb áron, továbbá Swaca-Si^iteiy^ ^ ^ ^ S s S ^ ^ ^ ^ i S S M T Vadászati, utazási és sportkülönlegességek. ~S3fi Fenti czég ki tüntette tett: a m. kir. földmivelés, ipar- és kereskedelmi ministerium által sz. alatt Budapest, deczember 1., a m. kir. honvédelmi ministerium által sz. a. Budapest, okt. 15., I^éskir. ^adngyministerium ^álw^8686.^abth. 7. sz. a.^bécs^l881.^deczember 17., a^os. kereskedelemügyi mlmster umt ] Ijg 2 án Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és olajnövények, lóhere és luczerna, szőlő;;komló és-kerti veteményekre, kiváltképen a rétekre. Legjoib, Icgliatásosa&fe és legolcsóbb foszrorsavtrágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja.az összes szuper foszfátokat. A czitrátbán oldható foszforsav-tartalomért szavatosságot vállalunk, netalárii hiányt megtérítünk:. Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással, a legkészségesebben szolgál A. csehországi Thomasműrek prágai foszfátliszt eladási irodájának ve?érképviselősége a magyar korona orsz. teriilotén KALMAR VILMOS, wftskaw Martelliu a legfinomabb dohánynemesitö trágya kiz.eladása. Kalnit. Komposztirozoíf trágyát Budapest Szt.-Lőrinczi szemétszállító vasút IX., Külső tlllöi-nt. iqlgál felvilágositássál; iigysmntén k it igazgatósága.

10 1308 KÖZTELEK, 1899 AUGUSZTUS HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és iparczélokra. BOWER-BARFF-féle szabadalmazott inoxydá- Iás módszer nzerint inoxydáit szivattyúk rozsda ellen védve. legújabb javított rendszerű tizedes, százados és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérlegek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. Árjegyzékek W ( ID17!NS Wiflll Walfischgasse 14. sa. ingyen és bérmentve. 11 VAXX.I.U I J illkj, VV1GU, Schwarzenbergstrasse 6. 7 arany, 18 ezilst-érem, 30 tiszteleti elismerő-oklevél. A sertés javitásaés hizlalása mm gazdák és hizlalók használatára. n Irta K. Ruffy Pál. Ara portómentes küldéssel I forint 10 krajczir. api próbaidör RWIZDA-féle szabadalm. bokavédő gummiból. MÉH > A szab - bokavédők szürke, fekete, barna és A. szab.boka védő ára: 2-es 2.95, 3-as 3.20, 4-es M5 forint.' i KW1ZDA szab. gummi-védökészülékei a lovak 1 lábaihoz. Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. WIEN-OBER-St. VEIT, XIII/7, Einsiedeleigasse 3. Gazdasági, pinczészetí és tehenészeti gépek és eszközök /99 szám. Magy. kir. államvasutak. Hirdetmény. (Német-osztrák-magyar-román Személyforgalom Badenbachön át.) A magy. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint f. évi szeptember hó 1-én az évi julius hó 1-től Bodgnbachon át érvényes német-osztrákromán személydijszabáshoz II. pótlék lép életbe, mely egyebek közt Budapest, illetve Károlyváros és Zágráb állomásoknak egyes északnémet állomásokkal való forgalomban a II. illetve III. osztályban csekély mérvben leszállított menetdijakat továbbá Fiume és Berlin között érvényes uj menetdíjakat, valamint a fentflévezett díjszabásban foglalt összes viszonylatokban a magy. kir. államvasutaknak f. évi január hó 1-töl érvényes magasabb podgyászviteldijait tartalmazza. Ezen pótlék a magy. kir. államvasutak díjszabás elárusító irodájában (Budapest, VI. Csengeri-uteza 33. II. emelet) kaphatók. Budapest augusztus hóban. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) készpénzzel rendelkező diplomatikus keresztény gazda, vagy még inkább erdész egy Nyitravölgyi 5000 holdas teljesen felszerelt és több iparvállalattal berendezett kitűnő birtokhoz A birtok felerészben szántéföld, felerészben letarolható erdő. A társ a birtok kezelésében tényleges részt venni tartozik. Befektetendő tőkéje másod helyi bekebelezés által teljésen biztosíttatik. Belépési határidő legkésőbb f. é. szeptember hé 15-ike. Ajánlatokat forintos társ" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit l í w í ^ c l a «l. F e r e n c I ker. gyógyszerész, Ííorneuburg Bécs mellett, j Láncz-szivattyuk trágyáié, Melasse, kátrány és más folyadék részére. felelősséget elvállalom. Tizet vagy trágyalevet rongyokat, csontot,bele ket és döglött baromfit első díjjal többször kitüntetett ellentállóképes fajból, vészen átment kiváló szép f ej ő- és teny észmarhát Adalbert Kopatschek tenyészállat exportüzlet Innsbruck-Wilten, Müllerstrasse 61. eladók:. 828 Kornstein testvéreknél

11 69. SZAM. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HO CTlMTftGL földbirtokosok, gazdák és r U H I Wf^ raktárvállalatck stb.-nek. Ausztria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert ponyva-üöicsönző intézetem ponyvákat, igen csekély kölcsöndij mellett 96 mtr. és 48 mtr. nagyságú telitett kazalok, vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására, továbbá 12D mtr. nagyságú behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, miáltal saját ponyvának I beszerzése megtakarittatik. J ügyszintén zsákok is köícsönöztetnekigen olcsó árak és előnyös fel- tételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban szerezhetők be uj és használt kátrányos és alamint szekérponyvák 3.10 kr. «nn Ifnlr telitett s 4-20 krért, továbbá uj és használt i-oaliur minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. ' Minden 50%-kal olcsóbb mint bárhol. ~~EKS zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron meg NACEL ADOLF, BUDAPEST, V., Arany János-utcza 12. lontania Drill" sorvetőgép a legegyszerűbb és legtökéletesebb ugy sik, mint hegyes talajhoz. Kitüntetések versenyeken és kiállításokon: 10 állami érem, 12 nagy arany érem, 14 ezüst érem, 10 diszoklevél és érdemdij. Kisbéren rendezett vetőgépversenyen szintén állami érmet nyert Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első díj: állami arany érem. Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre arany érem Hódmezővásárhelyi vetőgépve^seny első dij: arany érem. Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. WEISER J. C. gazdasági gépgyára NAGY-kanizsAN. Ajánlja: Magyarország legújabb és legjobb 7583 Szabadalmazott Mcntania Drill" sorvetőgépeink föelőnye: Mindennemű gabnanemet, 1 legnagyobb minden kivánt mennyiségben, pontossággal egy és ugyanazon vetőkészülékkel, j vet. A magszekrény átbillentése által a benne levő gabona egy pillanat alatt viss tölthető. (MT* Egy 17-soros Montania" csupán 2 ló- vagy ökörvonóeröt igényel. "31 MT montania Drill" vetőgépünket kipróbálás czéljából szivesen bocsátjuk a t. gazdaközönség rendelkezésére. TX Első proszniczi Gazdasági (tép- és Gőzmotor-Gyár, W i e h t e r l e F. BUDAPEST, VI. ker., Gyár-utcza 50. = = Nagy képes árlappal mindenféle gazdasági gépről bérmentve szolgálok. vetoffépót, szabad, kiváltható kapacsuklyókkal ellátott sik és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas Z M L M-ES J? # L L sorvetőgépét, továbbá szab. Perfecta" olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, legjobb szerkezetű Sack-re dszerii aczélekéit, boronáit, járgányait, szénagyiijtőit, rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. Planet jr." rsz. kézi-toló répakapa és töltögető, a 10 frt, Árjegyzék ingyen és bérmentve. G R A Ü P i l L gép- és rostalemezgyár, /99 szám. C I. Magy. kir. államvasutak. Hirdetmény. Osztrák-magyar vasúti kötelék. I. pótlék életbeléptetésé a II. rész 2, díjszabási füzet függelékéhez. Az osztrák-magyar vasúti köteték díjszabás II. rész 2. füzetének függelékéhez szeptember hó 1-ével az I. pótlék lép életbe következő tartalommal: I. Közvetlen díjtételek czukorrépára, répaszeletre stb. a közelebbről megjelölt viszonylatokban. II. Helyesbités. Ezen pótlék példányai a részes vasutak igazgatóságainál legközelebb kaphatók lesznek. Budapest augusztus hó. Magy. kir. államvasutak, egyúttal a részes vasutak nevében is. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Konkolyozók és Osztályozógépek minden czélra Arankatisztitó gépek Rosták kaphatók dús választékban és készíttetnek minden különleges czélpst H(JGÓ-nstl malomépitészet Budapesten, V., Kiiflsö Váczi-ut 46. sz.

12 1310 KÖZTELEK, AUGUSZTUS HO SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. Hirdetmény. Elhalálozás folytán Biharmegye, Homrog község határában = SöO holdas birtok, = úgyszintén Szaboícsmegye líyir-aesád község határában 000 holdas birtok azonnal eladó: esetleg bérbe adatik. Közvetítők kizárva. Értesítést nyújt Ernst Béla, Karczagon. Gyümölcs és szőlőbor készítési Gyümölcs és szölö sajtók, folytonosan ható : kettős emeltyű' ; szerkezettel, és nyomerő szabályzóval. A munkaképesség 20% nagyobb mint bármely más sajtónál. Szöíö és gyümölcs zúzok és b o g y ó morssolók. Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. ÍaVzSa^'pümaiiívIgö éshámo'i fép^egtj kezetti szab. önmükods Syphonla" gyümölcs és sz zs permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jőíállis me! MAYFARTH PH. és TÁRSA kfr. klz. szabad, gazd. gépgyárak;-vsssntsde és gőzhár BÉCS, II. Taborstrasse 76. Kitüntetvé 390 arany, ezüst és bronz éremmel, Árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és yiszontelárusitók fel gépek. LeopoM Adolf bőrgyára Fsla- Tóváros. Vesz mindennemű állati hőröhet, szerződésileg is. Készít szarvaslhőrt, mosó-, törlő hőrt, cseres, fehér irhát, ezekből állandó raktár. Elvállal minden e szakba rágó munkákat A Tetési idényre ajánlom Sack Rudolf legnjabli rendszerű &&i*iiav főgépei < i, melyek KISBÉREN és LÉVÁN mult év őszén tartott nemzetközi versenyek alkalmából első díjjal lettek kitüntetve- (IV-ik osztály), melyek ugy vannak szerkesztve, hogy azokkal sík vagy dombos talajon minden magfélét tetszésszerinti mennyiségbentökéletes egyenletesen lehet elvetni, anélkül, hogy a vetősz^krényt beigazítani, meritő va,gy fogaskerekeket cserélni kellene. Sack Rudolf valamennyi sorbavetőgépei felette könnyen járnak, nagyon szilárdan vannak készítve, igen tartósak és kívánatra elökormánynyal is kaphatók. Mindennemű Sack eke, borona, szórvavetögép és talajmivelési eszköz dus választékbán van raktáromon ^-^és eredeti minőségben az itt látható törvényes védjegygyei [CCpj] csak nálam szerezheíc be. Legújabb árjegyzékem.éppen, most BXLjjelent meg és kívánatra legszívesebben szolgálok azzal ingyen és bér- mentve., PROPPER SAMU, eh Rudolf magyarországi kizárólagos képviselője, BUDAPEST, V., Váczi-körut 52. sz. MARSCHALL L' H I R D E T É S E K """SÜJS8? a H ^ l B n«i-nt 3:5-dik. «kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, gőzfürésze és fahajlitó telepe Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. Ajánlja: landauer broom, félfedeles, nyitott vadászkocsijait és hintóit, igen könnyű és elegáns kivitelben és a legkülönfélébb alakokban. 5 elsőrangú éremmel hitimtetve. Tiszti és polgári lovagló eszközök! Géphajtószijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. Mintaraktár ; i. kereskedelmi muzeum állandó kiállításában Budapesten, Városliget. KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. Csikű-eladás: A tenyésztés teljes feloszlatása miatt eladó: 3drb 372 éves jó származású félvér csikó q Oi / U?) / 2 77 V / 2? ) 6 idei Összesen 18 darab, Czim megtudható a kiadóhivatalban. 3375

13 69. SZAM. 9-ik SVFOLYAM. ítöztglgk AUGUSZTUS HO Óriásbnzát, mely már számos év óta kitűnő termést adott és rozsda ellen nagy ellenálló képességet tanusitott, legjobb minőségben ad a diószeghi czukorgyár Díószeghen, Pozsonymegyében betakarításához védjegyzett ajánlanak kötélárut és ponyvát Pollák Sámuel és Grüner Szeged /99. szám. ; Magy. kir. államvasutak Hirdetmény. A magy. kir. államvasutak budapest-balparti üzletvezetőségének bubapesti forgalmi főnökség (kezelése alá tartozó félegyeháza-: majsai helyi érdekű vasút. Jász-Szt-László és Kis-Kun-Majsa állomásokkal, Galambos megálló rakodóhelylyel, továbbá Halész és> Ötfa megálló helyekkel f. évi augusztus hó 3-án a nyilvános forgalomnak átadatott. Jász-Szt-László és Kis-Kun-Majsa állomások áz összes, Galambos megálló rakodó hely a személy, podgyász és kocsirakományi teheráru forgalomra (elszámolás nélkül.) Halesz és Ötfa megállóhelyek pedig csupán a személy és podgyász forgalomra vannak berendezve. A személyek és podgyász- valamint gyors és teheráruk szállítására nézve az ezen h. é. vasúton érvényes személy- és árudijszabásokban foglalt határozmányok és díjszámítás nyernek alkalmazást. Budapest, augusztus hő 4-én. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Nagymennyiségű szalma, túlnyomóan buza- és rozsszalma, préselésre alkalmas, igen olcsón adatik el gazdaságainkban Csurog mellett, hajó és vasúti állomás és Koviion a Duna mellett a szállítási költségek tehát mérsékeltek. írásbeli tudakozódások intézendök: az angol-osztrák bank gazdasági tisztségéhez 83S5 Cs-urog, Bács-Bodroglimegye. Kapható egész éven át legelső rendű fiatal nehéz erdélyi igás ökör Papp Antalnál, Szamosujvárt. A készlet egész éren át állandóan darab el la l Állatorvos tó egy érdekszövetkezet részére Tolnamegyében., Hagy-Dorogh község központtal. Az érdekszövetkezethez tartozik a nagydoroghi 'és a központtól kocsin ca. 3 A órányira eso kajdacsi uradalmak, 2 A órányira lévő kiskajdacsi, 2 -t órányira lévő bikácsi, 1 óra. távolra eső alsópéli és Ugyancsak oly távol eső gyapai gazdaságok. Évi fizetés 1000 frt készpénz, továbbá elnyer-' hető a helybeli község husszemléje és vasúti marharakodója, nemkülönben, Nagydorog, Sárszentlőrincz, Kajdacs, Bikács és Györköny községek kisgazdáinál a magángyakorlat , Bizonyítványokkal felszerelt kérvények f. év szeptember hó végéig Őn agy méltósága Gróf Széchenyi Sándor úr urad. jőszágfelügyelőségéhez Nagy-Dorogra (Tolnamegye) küldendők. Az állás f. év deczember hó 1-ért elfoglalandó. Gróf Széchenyi Sándor 8394 Jószágfelügyelősége. KÁDÁR GYULA szab, gyorslóhere-magfejtő-gépgyáranagyváradon. X. CZ. Van szerencsém a nagyérdemű gazdaközönség és gép tulajdonosok becsesfigyelmétfelhívni a szabadalmazott gyors lóhere- és luczernamag cséplő és gubózó gépemre, mely nemcsak magas munkaképességénél fogva múlja felül az eddig létező összes ilynemű gépeket, hanem azon előnyénél fogva is, hogy vele a cséplés és gübózás egyszerre végezhető, de egyedül a gubózást is kitűnő sikerrel végzi. Ezen szabadalmazott lóhere- és luczerna-mag cséplő doh, mely minden cséplőgéphez alkalmazható, két részből van készítve, illetve a rászerelt csavarok segélyével két különböző hengerpalástot lehet képezni és pedig az etető nyílásnál levő hengerpalástnak nagyobb átméret szükséges/mert itt több gubót vesz be. Míg akiömlö nyílásnál levő hengerpalás t szűkebb átmérőjű paralellra állitható, mi a kifejtés főtényezője. Találmányomnak nemcsak meglepő munkaképességéért szavatolok, hanem azért is, hogy bármely eddig létező heremag-fejtő ellenében kétszerannyi magot fejt majdnem félannyi erővel. Hogy ezen találmányom mily előnynyel működik a gazdászat terén, az számos elismerő levelekből, melyeket a nagyérdemű gazdaközönségtől kaptam, világosan kitűnik. Megrendeléseknél szükséges a dob hossza és körmérete, úgyszintén a. nagy törekrosta hossza. Ára teljesen felszerelve 80 forint. t r Teljes tisztelettel Káflár Gyula sza^gyorslóhere-magfejtő-gép-gyáranagyváradon. E L I S M E R Ő T. Kádár Gyula géplakatos mester Nagyváradon. A küldött újonnan szabadalmazott uj gyors lóheremagfejtőjét, a mai napon használatba vettem minden átalakítás nélkül, a cséplőgépbe használtam, ugy, hogy a cséplést és gubózást egyszerre teljesiti, úgyannyira jól sikerült, hogy a heremagot egyenesen zsákba kaptam ; ezt óhajtom Önnek tudomására adni. Tisztelettel Tekintetes Kádár Gyula urnák Nagyváradon. Van szerencsém ezennel tudomására hozni, hogy a fenti gazdaság részére Öntől vásárolt lóheremagfejtő dobbal teljesen megvagyok elégedve, mert mig egyfelől az által tesz kitűnő munkát, hogy. egyenesen dolgozik, s nem kell külön legubózni, addig másfelől érdeme az, hogy tisztán s gyorsan dolgozik s a magot mind kiveszi. Kelt Micske puszta, okt. 15. Tisztelettel Jancsó Lajos kápt. urad. gazdatiszt, alant felsorolt birtokosok és gazda- Szt.-Jobbi gazdaság kezelösége. Ezenkívül birtokomban vannak ságok elismerő levelei, melyek mind a szabadalmazott lóheremagfejtő gépem használhatósága mellett bizonyítanak. A többek között felemlítem és kívánatra megküldöm: Szunyogh Szabolcs nagybirtokos Esztár, Schwartz Gyula nagybirtokos Gyapoly, Puszta-Alcsi gazdaság, gr. Csekonics Endre uradalma Hosszu- Pályi, Uradalom Ó-Siska, Uradalom Margitta, Uradalom Székelyhíd, Farkas Ferencz Csehtelke, Szacsvay Ákos Kigyik, Lichtenstein Menyhért, Balmazújváros, Diamant Béla Nagyvárad, stb.

14 1312 KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÖ 26.,9. SZAM. 9-IK ÉVFOLYAM. PAUCKSCH, Budapest,. I'llKSCII részvénytársasi. fióktelepe. Törzsgyárunk LANDSBERG a W. gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely 53 éves fennállása óta mint legkiválóbb különlegességét legjobban jövedelmező KIS HIRDET ESEK. Biehn János BMípt, Kispest és MöÉtlegi. nmi Iroda: Budapest, IX., Ferencz-körut 46.,Tj Ajánl: -,* ' : Magyar aszfalt-bitnmenbol ké- 6 i ' szült Valódi aszfalt-fedéllemezeket, Biéhnolt, Carbollnenrnot. fi Vállal: ; ; Fedéllemez;-befödéseket. Faczement - befödesseket. ' ' Mindennemű aszfaltosokat. Nedves falak gyökeres szárazzátételét Árjegyzékeaszfalttal Eladó 4 darab budapesti központi tej csarnoki sara üzletrész ez év szeptember hó 15-től való tejszállítási jogosultsággal. Tudakozódhatni Beer Henriknél, Nagy-Füged, Hevesmegye. Árpa-, buza stb. aratásra ilas takarmány adagolásra. 'Egy legújabb Magyar Állami* és ' legújabb Hoffharr is rantx'-féle 8-8 lóerejii gsz- SSgSa^íSSSfSSrSsJSSS: : aon forduljanak Heinrich László Őszi árpa 6 befetolite'r megvételre kerestetik. Czim : Beökönyi^ Zoltán legújabb rendszer szerint. Körülbelül 1700 telepet állítottunk fel 50 év óta. Szállítjuk továbbá aszükséges berendezéseket szeszfinomitók, j keményítőgyárak, tejgazdaságok, malátagyárak és sörfőzdék számára..paucksch, BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 25. czímre kérjük. (Gyártelep: KŐBÁNYA.)] Eladó lovalt. Gazdaságikisbiblia. A mai szőíőmivelés, borászat, növénytermelés, állattenyésztés, tejkezelés, gyümölcs- és konyhakertészet és stb gyakorlati kezikönyve. Irta: Kecskeméthy Géza, kir. borászati felügyelő Kapható a szerzőnél Egerben, Hevesmegye. Ára ajánlott bérmentes küldéssel : I frt 15 kr. Schember C. és Fiai Budapest, Andrássy-ut 15. Ajánlják általánosan ismert, M. k. államv. igazgatóság. Hirdetmény. Osztrák-magyar vasúti kötelék.. Közvetlen díjtételek cukorrépára, valamint ré:.aszeletre,. Az osztrák-magyar vasúti kötelék II. rész, 2-ik díjszabási füzetéhez évi január 1-tSl érvényes függelék 67., 68., 69. és 71. tételszáma alatt magyar feladási állomásokról osztrák leadási állomásokra szállítandó cukorrépára, valamint a fordított viszonylatban szállítandó" rép as z el etre és mésziszapra foglalt rovatolási díjtételek évi szeptember hó 1-ével érvényen kívül..helyeztetnek. Ezen díjtételek helyett a fenti függelékhez kiadandó 1899, évi szept. ih4 1-étSl érvényes.i. pótlék utján uj díjtételek lesznek életbfe léptetve. Budapest, aug. 5. Magy. kir. államvasutak a részes vasutak nevében is. fdtánnyomat nem dijaz- ' tátik.) Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: gazdák és Halók használatára. Irta K. Ruffy Pál. K O I ) I i > O Z Ő K (trieursk) minden gab»nanem osztályozására Malomberendezési ootilyofflat i L «nagy k5í«m<g sütís Igytsliséba tjük* Arj»ay»é]««igy»a birmtntif.. A kőbányai Király-Sörfőző, ráayi és Dr. XCó-fcly egyetemi tanár urak által gyógyczélokra ajánlott Croliát-Malátasöre rel használtatik és egyúttal legkellemesebb üditö ital. Vidékre kőbányai vasúti állomáshoz szállítva; nagy palaczk: 19 kr., kis palaczk 13 kr. fogyasztási adóval együtt. Vidékre legkisebb szállítmány 30 palaczk. Betét: nagy ládáért 1 frt 60 kr., kis ládáért 1 frt 20 kr., palaczkért 6 kr., mely azoknak bérmentes visszaadásakor visszaszolgáltatik. Megrendelhető: a gyári irodában Kőbányán, a városi irodában VII., Kertész-u. 40. és a vidéki raktárosoknál. Budapesten kapható minden nagyobb füszerkereskedésben és poharankint a Quisisana 7792 automata buffet-kben is. SANGERHAUSENI GÉPGYÁR Magyarországi gyártelepe B U D A P E S T, K Ü L S Ő V Á O Z I - U T S Z A. M. Első és egyedüli magyar special gépgyár. CwYÁRTMÁISTTOK: az összes mezőgazdasági iparágak Mezőgazdasági ezélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a számára, szükséges gépek. Nevezetesen: HOFFM El STER-GŐZ MOTOR Czukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyárak és Szeszgyárak teljes berendezése és átalakítása. legjobb, ái légolesóbb és legbiztosabb gőzgép. Helyettesit minden gőzgépet és Ipcömobilt. Cséplésre, és minden: egyéb gazdasági gép Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és czukorgyárak hajtására a legalkalmasabb. Fűthető, szénnel, fával, cserrel és Szeszgyárak berendezése hosszabb lejárata törleszkölcsön minden egyéb: hulladékkal. Minden nagyságban, '*/a lőerőtől kezdve mellett. egész 30 lóefőig gyártjuk Minden szakbamágó felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készséggel szolgálunk.

15 69. SZAM. Ö-Ík ÉVFOLYAM KÖZTELÜK 18«w AUGUSZTUS HO I ár 15 u la., i '., feltűnő betűkkel 4 fa, nden beiktatásnál 30 kr. KIS HIRDETÉSEK. Csak oly lftyelvkre válaszolnnk, mellekkel válaszra sxiikmé^es levélt>él;j egpet vagy lerelezólapot küldenek. BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. itermelé8^ hfc latok folyamodványhoz csatolandók nem külömben flzet'-si uradalmakban szerzett 8 évi hizlalást teljesen érti. Nagyobb fények megjelölése^birtok gyakorlattal bír. Igényei sze- erdő őr, ki a vadtenyésztés és vadászat gm 6 b é ir b és Q magya Ő ul 4l, s 8 t«lr vagy németül és tótul besíél. 600 t ^küídendő (segé.ddel) 50 néhány darab istállózott állat mellé Szabó Ernő bucsui (Vasmegye) tehenészetébe 570 B00 frt értéket képviselő készpénz, és természetbeli szolgáltatásokból álló iskolát^végzeu^e javadalmazás^ mellett. A ét k i at«y k ii 0. r - ispán, ki jelenleg' is alkalmazásban van, mielőbbi belépésre Földmives Oazdaságri állást keres. Czime a kiadó megye apai gazdaságomban. Földmivesiskolát Megkívántatik gazdasági isko- ^sikerrel végzett ^nös egyén, Tejgazdasági lának elvégzése Üs kellő gazdaösmerete. FüseW : "évtioitfrt, ben teljes jártassággal bir, ál- 10 köböl rozs, öt köböl buza, frtírszöw" éi a borpm glést á és lást keres azonnali belépésre. szakiskolát végzett nős egyén, ugy asajtkészités, mint magtárkezelés és tehenészet kezelésé- sertéstenyés^téssef egybekötött két köblös földtengerivelbeára. án CsaSs Ia nős ^gyto képzett 'gazdatiszt, hosszú Czim a kiadóhivatalban, 8415 Gyakorlatilag Szorgalmas" jelige alatta maztatik. Bizonyítványok másolatban küldendők el, melyek Számtartó, rendelkező tiszt nagyobb ipar- Gyulának Apa Szatmár m.8s98 '35 éves, nős, mérlegképes, önálló könyvelő, 18 évi gazdasági gyakorlattal, újévre állását Gazdasági adówvataujan. 8, ^ *8810..számtiszt, ki már nagyobb, urabármely időben újévig Való szoígált, *a keuős 8 gazdaságf Önálló kezelőtiszt belépésre. Ajánlatok Erélyes- állást keres azonnali, esetleg jeligével e lap kiadóhivatalába járías^és 8 minden tekintetbe!! prakszissal, a 40-es években, megbízható, kerestetik. Bizo- elméleti^s ^őleg^ctakorlatilag nyitványmásolatokkal felszerelt ajánlatok O. S.-jel alatt Bpest, tétlen megbízható, 'lelkiisme- főposta, poste restante küldenretes, igen szorgalmas intellidők. : 8416 gens gazdatiszt, ki 16 évi miiványokkal "s Kerestetik e féferenozwkkal rendelkezik. Jártas a ^dohány-, szeptember 1 vagy 15-iki belészorg^mis és y íegb hító kul- a 6 ga^daságr 0 k1fnyv^ít^^s^adi mezés. Sajátkezűiig irt ajánla- Nagyobb gazdaságot huzamos tok és bizonyitványmásolatok ideig önállóan kezelt. Konvenczionális állásra igényei szeré- Lederer Arthur és Károly nagybirtokos urakhoz Pa.-Tenyőre, nyek. Ozim a kiadóhivatalban. Szolnokmegye, beadhatók írnoki állás. Földbirtokosoknak Dungyerszky István nagybirtokos bác$-szt.-tamási gazdaságában. Ajánlatok bizonyítvány- ÁLLÁST KERESŐK, Wős, Wős gazdatiszt! Ilást keres azonnali, esetle któber elsején való belépésre Számtartó, zdaíé/ minde 'ágában' Földmivesiskolát végzett, 19 éves, róm. kath., 1,. évi nagyobb uradalomból Borzolt gyakorlat, a gazdaság minden ágában jártas, irodai n&n-; aefny elvbe r 15-étől f gazdatiszt, ki tetéző 8 önlk r. G. czimen ^d^mtaü' sfámurtó gé «üök' lonnan igen jó bizonyítványain; teresek. Czim: Oswald Mihály Földmiyesiskolát kellő jártassággal bir, nagyobb gazdaságban gazdai, kulcsári október 1-ére Dunántuli vidé- Budapesten i ambicziőja révé tosithatná. Katón* gének, mintegyéve y, saját kezelésben ilomba pályázik,;hol: ; van 8 jövőjénefo- Asztali inas, ALLATOK. Kopó Ménes-eladás. adó égy 10 darab erős, csői aporulatából álló erdélyi m: Igen szép, válogatott vöröstarka simmenthali jeuegü 1 2, (8) éves 8387 növendék ökör és üsző borjakat menetelre aimanat KLEIN ÉS SPIT2ER >: Kis-Cseili fcerestedölt. bfegrendelések egy elégsz érint Eladó 500 db21/2-81/2 éves ürü NagyAlinály, iptézopd. Fejős teheneit. Spiegel Ármin szarvasmarha-kereskedő Kaposvárott. ' Istállói: Dombovárott. Báránya ós ToliayM éves vöröstarka - tinók, üszök -beáhitási-és jármos ökrök, ugy tehenek eladására. VEGYESEK, Eladó 1 drb Kühne B.-féle ha járgány, 1 drb 1250 ^mm.^ vágó.'l drb suíy kerék It. 1 drb13 soros Jubileum 3 D. S.18 II. cséplőgép, 1 Backer III. rosta, azonki különféle a gazdasághoz tozó felszerelések. Gfelne: zsef Budapest, -József-kön Tej 1000 liter naponta, t október 1-től kezdve évi k tésre eladó. Ajánlatok a nag igazgatóságához intézendök. Olcsó szalonna prima pörkölt szalonna, míg kószletcmliim tart, métermázsánként kajflíatff- 43 forintért Bauer Gyula VL, Dálnok-ü. > Ajánlunk: Káposztarepczét, biborherét, bükkönyt, őszi borsót, gomborkát, mustármagot Radwaner és Rónai magkereské'dők BU0APEST, V., Nádor-utcza 8. sz, J. C. S chmi d t legmagasabb árakon m denfóle gazdasági maj árajánlatokat. Szülők Ügyeimébe egy fővárosi intelligens izr. hivatalnok-család elvállal 2-3 tanulót teljes ellátásra. Lakás valamennyi tanintézet közelében. Gondos felügyelet és tanulmányokban utbaigazitás. Czim a kiadóhivatalban Teljes ellátásra, urf leányt,-, ki felsőbb. kiképeztetőst Budapesten elnyern óhajtaná. Czimet megadja < Előjegyzést 'ökeres szőlőojtványokra, szintén sima és gyökerí rikai szőlővesszőkre elfoga >r József állami felügyeli Somogymegyélien totók. kfny elptó? ^fiakkal" szép kérttel gazdasági épüle- Villatelkek eladók. Taholdas, g öny»l IU vőlgyben. fekvő gyümölcskertben tennen- 7 fürdő, erdő közelében (jutányosán eladó. Hajóközlekedés és rövid idő múlva villanyos. Czim a kiadóban Biborhere, szöszös bükköny, őszi borsó olcsóbb mint bárhol HALDBK magnagykereskedésében, BUDAPEST,Károly-töriM, Mauthner Ödön csász, és kir. udvari szállító magkereskedés^ Budapesten ajánl s fraflezia luczerhát 65 frtért magyar W m * btofiepéís 20 frtért tarlórépamagot 36ifrtérí káposzta-repczétlö'l^rtén szöszös bükkönyt 18'w ö^zi hiikkönijf: H^wn őszi borsót 8I2 írtén mustármagot kilonkint. Vásárol lepapal árakon mindenféle gazdasági magot. Minták beküldése alkai mával a menynyiség és ár szíves közlése kéretik. t a k a r ó I kölcsön-ponyvák 1 minden nagyságban aleguj és használt terményzsákok igen jutányos árban, repczeponyvák db ónként 2 frt 80 krtól feljebb, kaphatók KOHNésSTEINj zs4k- és ponjtagyíri raktáriban BUDAPEST, V. Béla utcza 5.

16 KÖZEKÉKET, GfiZ-UTIHENGEREKET és 6ÖZ-UTIMOZDONYOKAT legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít JOHN FOHIEBI Co. BUDAFEST KELENFÖLD "Z Irodai, raktár, javítóműhely. Közlekedés vasúton és villamos vasúton. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM Kwassitzi eredeti HANNA korán érö rozsunknak a meddig a készlet tart idejekorán való megrendelésére, mely szintén ugy a bel-, mint a külföldön jónak találtatott. Ezen tenyészet is kiváló koránérettség által tűnik ki, úgyhogy a kései rozsnemüek és az árpa előtt érik, a mi a gazdasági üzemre igen hasznos. Kwassitzi korán érő rozsunk jó termést ad, hosszú szalmát és a legtöbb finomhéjas, fodrozott, zöld szinü szemet tartalmazza (84 /o zöld szein, szemben a petrusi rozszsal, mely 54%-ot tartalmaz). A zöld szemek tudvalevőleg értékesebbek mert nitrogén tartalmuk nagyobb mint a másszinüeké. A vetés, mint eredeti Hanna árpánknál, átlag 150 kg. hektáronkint. KWASSITZI czukorgyár részvénytársaság Posta- és távirda-állomás : Kwassitz. Kaiser Ferdinands-Nordbahn állomás : Kwassitz-Tlumatschau (Morvaország.) berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint gépöntvényeket gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállít: Wörner J. és Társa lalomépltő gépgyára és vasöntödéje Budapesten, Külső váczi-ut sz. K U H N E E. gazdasági gépgyára MOSONBAN. Ajánlja a bekövetkezendő őszi évadra: Sack rendszerű aczélekéit, egyes-, kettős- és bárinas ekéit, Ijaacke-féle szántéfold és rétboronáit, hengereit, eredeti Hungária Drill", hegyes vidékre Mosoni Drill", kisgazdáknak Jubileumi Drill" sorvetőgépeit drb. használatban. Mindennemű rostáit, szelelőit, konkolyozéit. Uj! Burgonya osztályozé gépek! llj!..diadal" gabónatisztő és osztályozé rosta. Uj! Kayser"-féle centrifugális gabona osztályozó szolnoki rostaversenyen I. dij, nagy arany érem. Legjobb: Rapid" daráiéit, szecska és répavágéit, morzsoló és takarmány ffillesztőit és borsajtóit. Különlegesség! Takarmánykamra berendezések. Főraktár: BUDAPEST, V., Váezi-körut 57ja. G É P O L A J A T, u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű savtalanitott repczeolajat, stb. Szalonnát Fertőtlenítő szereket, u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. & J & N L O K : Kocsikenöcsöt, Petroleumot, Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kátrányfestékeket, fedéllakot, MŰTRÁGYÁT KRAMER LIPÓT, Sürgönyczim : CERES" Budapest. Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgrálok..pátria* irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest. (Köztelek). Lucernát,lóherét,fmaiYakat minden ezélra és minden egyéb gazdasági czikket. PC Vetőmagot a legjutányosabb áron és garantált jó minőségben. BUDAPESTEN, V. ker., Akadémia-utcza ÍO. sz.

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét!

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! 1. feladat (M) III. Mérleg Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! Leltár.. év, december 31. I. Eszközök 1. Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok 2.500.000 /külön nyilvántartás

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre. (Faluprogram) 2012. év. A program háttere

Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre. (Faluprogram) 2012. év. A program háttere A program háttere Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre (Faluprogram) 2012. év Az intenzív szemléletű baromfiipar elterjedésével a régi, tradicionális baromfifajták eltűntek

Részletesebben

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Ezt írták Anno.. B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Tartalom: Első rész Adófizetés a Hírös városban Anno 1860 Kis útmutató a 33 féle adóról Illetékek Fogyasztási adók Egyéb díjak Nem

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011.

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011. 94/2011 ÜVH K-5086/2011. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) CITY-STAR Díjszabás Érvényes 2011. december 11-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én)

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Az alkotmány 21. -ának megfelelõen a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatának intézményei a megfelelõ speciális

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

START Klub kártyacsalád

START Klub kártyacsalád START Klub kártyacsalád Érvényes 2015. július 1-jét l visszavonásig Éljen az utazás szabadságával! Válassza az Ön és családtagjai számára legel nyösebb, megújult külsej kártyát! MÁV-START / ÉKSZ - 07/026/2015

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Skoglund Holding Befektetési Részvénytársaság 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Készült: 2003. április 26. 2 A Skoglund Holding megalakulásától, 1994-tõl kezdve 2000.

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT A PÉNZ TÖRTÉNETE Önellátó gazdálkodás Árucsere Árupénz Pénz Helyettesítők A PÉNZ Értékmérő Fizetési eszköz Világpénz Forgalmi eszköz Felhalmozási eszköz

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2.

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. NEMZETKÖZI ISKOLASPORT SZÖVETSÉG (I. S. F.) BULLETIN N O 1 Székesfehérvár Magyarország, 2007.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ KORMÁNYA

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ KORMÁNYA AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ KORMÁNYA 2014. március 10.-én kelt 345-p s z á m ú R E N D E L E T E MOSZKVA Az Orosz Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között létrejött, Magyarország Kormányának Magyarország

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

Hetedik lecke A hitel

Hetedik lecke A hitel Hetedik lecke A hitel A pénz, a gazdagság, az egészség, a betegség, a testsúly mind eredmény. Okok és okozatok világában élünk. A hitel előnyei A szükséges dolgok most megvásárolhatók Csökkenti a készpénz

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2013.. évii gazzdál lkodássrról l 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN.

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Tőzsdeismeretek A Név: Csoport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Újra elővesszük a megunhatatlan témát: DÍJBEKÉRŐ (PROFORMA) ELŐLEG SZÁMLA (VÉG) SZÁMLA

Újra elővesszük a megunhatatlan témát: DÍJBEKÉRŐ (PROFORMA) ELŐLEG SZÁMLA (VÉG) SZÁMLA REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. AUGUSZTUS KEDVES ÜGYFELÜNK! Eljött az augusztus, a mi hónapunk. Dolgozunk huszadikáig, majd hurrááá, nyaralunk!. Ugye, nem felejtette el? Irodánk augusztus 18. és augusztus 28.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben