1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről"

Átírás

1 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső Ellenőrzés, Jogi osztály Kiadta: Igazgatóság Sopron,

2 Hatályba lépés dátuma A szabályzat változásainak nyomon követése A módosított pontok bemutatása 1/2010. sz. Ügyvezetői utasítás hatályát veszti e szabályzat hatályba lépésével Fogyasztóvédelem Kapcsolódó jogszabályok és ajánlások, belső szabályzatok pontosítása Panaszbejelentés módja fejezet kiegészítése 1. sz. melléklet kiegészítése 3. sz. melléklet kiegészítése 1. Általános rendelkezés A pénzintézeti tevékenység bizalmi munka, egyrészt az ügyfél részéről a bank felé, másrészt a bank részéről az ügyfél felé Szabályzat célja A szabályzat célja az ügyfél panaszainak, bejelentéseinek és javaslatainak fogadása, kivizsgálása, orvoslása. Célja továbbá fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, kompetenciák és folyamatok kialakítása Hatálya Kiterjed minden olyan panasz, bejelentés, vagy javaslat kezelésére, feldolgozására, megválaszolására, amelyet az ügyfél a bank részére, szóban, írásban részére eljuttat. A hatálya kiterjed a Bank minden munkavállalójára, különösen a fogyasztók tájékoztatására, illetve a fogyasztók részére nyitva álló helyiségek ügyfélszolgálati helyiségeinek működésére. 2. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁS 2.1 Kapcsolódó jogszabályok és ajánlások A fogyasztói panaszok kezelésének rendjét a következő jogszabály, illetve ajánlás tartalmazza: évi CXII. tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) évi CXXXVIII. törvény befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló (továbbiakban: Bszt), 2

3 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (Fttv.) A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgy.tv.) PSZÁF panaszkezelési mintaszabályzata (2011. február) Pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységérő szóló 2001/14-es számú PSZÁF ajánlás A PSZÁF Elnökének 1/2011 (IV.29.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára az általános fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 2.2. Kapcsolódó belső szabályozások Szervezeti és Működési szabályzat Működési kockázati kézikönyv 3. Fogalmak Fogyasztó: a bank szolgáltatását - önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében - igénybe vevő természetes személy, ideértve azon természetes személyeket, aki a bank szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettjei, valamint azt is aki szolgáltatást igényel, vagy az iránt érdeklődik. Fogyasztói magatartás: A Bank - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. Panasz: a Bank magatartásával, tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi reklamáció, amelyben a panaszos a Bank eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza (pl. az ügyfélkiszolgálás nem megfelelő minőségére, gyorsaságára, a pontatlan tájékoztatásra, nem szerződésszerű teljesítésre vonatkozó reklamáció). Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Banktól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel, illetve kérelmet terjeszt elő. Panasz bejelentésre jogosultak köre: panaszt az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet nyújthat be, aki a Bank szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a benyújtó személy meghatalmazással köteles igazolni a panasz benyújtására való jogosultságát. A panasz bejelentésekor a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos - törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában a Bank közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. 3

4 4. Fogyasztóvédelem Az értékesítési folyamatok során, legyen szó a Bank saját termékeiről, vagy a GRAWE, Fundamenta termékeiről fontos - az ügyfeleknek megfelelően tájékoztatása az értékesíteni kívánt termékeről, nem csak az előnyöket kiemelve, hanem felhívva a figyelmet a kockázatókra; - a fiókban megtalálhatóak legyenek az aktuális üzletszabályzatok, hirdetmények, kondíciós listák, tájékoztatók; - a hogy fokozott figyelem az érdekeiket csak korlátozottan képviselni képes fogyasztók esetében (különösen a kiskorúak, az idősek, a fogyatékkal élők, illetve a súlyosan betegek); - a személyes ügyintézés során a kellő figyelem arra, hogy az egyes fogyasztók ismerete és felkészültsége milyen mélységű és összetettségű információ befogadását engedi, a szolgáltatásnyújtás során ehhez mérten szükséges a tájékoztatás, a leendő ügyfélkiszolgálás. - Amennyiben az adott termékből a bank több módozatot is kínál, elvárt magatartás, az eltérő feltételű termékek összehasonlításának lehetővé tétele a fogyasztó számára. Fontos: - a transzparencia (átláthatóság) elvének alkalmazása nem csak a szerződéskötést megelőző periódusban, de a szerződéses kapcsolat fennállásának egésze alatt fokozottan érvényesítendő a közérthetőség, átláthatóság, kiszámíthatóság, valamint a szükséges információkhoz való folyamatos hozzáférhetőség biztosítása; - kerülendő a nem kifejtő, nehezen érthető vagy félreérthető tájékoztatás; - a fogyasztó érdekeit figyelembe véve, az ügyleti döntés szempontjából fontos információk közérthető módon történő átadása; - megfelelően tájékoztatása az ügyfeleknek, arra vonatkozóan, hogy a kötelezettségeinek nem teljesítése milyen negatív következményekkel járhat. - a szolgáltatás nyújtása során az egyenletes színvonalon biztosítása. Erre való tekintettel nem csak az ügyfélszerzés illetve a szerződéskötés időszakában kell törekedni az együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódra, hanem hasonló magatartást tanúsítása szükséges a szerződéses jogviszony fennállása alatt felmerülő problémák, panaszok kezelése, a szerződés nyomon követhetősége terén. - kerülendő a megtévesztő reklám, hirdetés alkalmazása. Elvárt magatartás, hogy a kiválasztott termékre vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazó dokumentumok a fogyasztó részére átadásra kerüljenek, továbbá a fogyasztó figyelmének felhívása e dokumentumok szerződés aláírása előtti áttanulmányozására. Követendő gyakorlat, az ügyfelek figyelmének felhívása szóban, írásban a Felügyelet fogyasztóvédelmi honlapjára (a Bank honlapján az elektronikus elérhetőség biztosított) és az ott szereplő tájékoztatókra, termékleírásokra, összehasonlítást 4

5 segítő alkalmazásokra. Fontos, hogy a fiókokban megtalálhatóak legyenek a Felügyelet által kiadott fogyasztóvédelmi tájékoztató kiadványok. 5. A PANASZBEJELENTÉS MÓDJA Az Ügyfél az alábbi módokon jelentheti be panaszát: Szóbeli panasz: Személyesen A Bank fiókjaiban, a fiók bármelyik ügyintézőjénél, a fiók nyitvatartási ideje alatt. A Bank fiókjainak elérhetőségét, nyitvatartási idejét a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Telefonon A 06-99/ telefonszámon nyitvatartási időben, illetőleg csütörtökönként 8-20 óráig. A telefonon közölt panasz esetén a Bank biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonon közölt panaszt rögzíti és a hangfelvételeket 1 évig megőrzi. Az ügyfél kérésére a pénzintézet biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. Írásbeli panasz: Személyesen vagy meghatalmazott útján a 3. Fogalmak panaszbejelentésre jogosultak köre bekezdésben rögzített feltételek mellett. írásban a bank a fiókjában ill. a központi címére eljuttatott levélben, telefaxon a bank központi telefax számára eljuttatva, fax szám: 06/99/ elektronikus levélben a bank központi címére eljuttatva, cím: (az Ügyfél biztonság érdekében a Bank az elektronikus levél útján kizárólag banktitkot nem tartalmazó, általános választ tud küldeni) A Bank az 2. sz. mellékletként csatolt panasz-bejelentési nyomtatvány rendelkezésre bocsátásával segíti az Ügyfelet a panasza megfogalmazásában. A Bank javasolja, de nem követeli meg a nyomtatvány használatát. A nyomtatványt a panaszos kérésére az ügyintézők átadják a fiókokban illetve az elérhető a bank honlapján is. A személyesen benyújtott panasz esetén a panaszos részére át kell adni az általa benyújtott panasz egy, az átvétel igazolásával ellátott eredeti példányát. Ha a panasz érdemi kivizsgálásához szükséges adatok hiányosak, akkor a panasz felvevője illetve a hiányt felismerő szakterület vezetője írásban kéri az Ügyfelet a panasza kiegészítésére. A nem személyesen, vagy egyébként a benyújtási jogosultság megállapítására nem alkalmas módon történő benyújtás esetén a Bank kérheti az Ügyféltől a panasz benyújtásának utólagos megerősítését. 5

6 A Bank a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, a kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel. 6. A PANASZ RÖGZÍTÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA, JELENTÉSE A szóbeli panaszokról a panasz felvevője köteles kiállítani az 2. sz. mellékletben szereplő nyomtatványt. A személyesen közölt szóbeli panaszok esetében a formanyomtatványt alá kell íratni az ügyféllel. A panasz felvevője a panaszügyet amennyiben a panasz azonnali, ügyfél számára is megnyugtató módon történő megoldása nem lehetséges haladéktalanul köteles továbbítani az illetékes szakterület vezetője, a compliance, a panaszügyek nyilvántartását vezető titkárság és a jogi terület részére. A panasz megválaszolására vonatkozó felelősséget a 9. pont rögzíti. A telefonon közölt panaszok kezelésére vonatkozó szabályokat az 5. pont Szóbeli panasz bekezdése rögzíti. Ha a panaszüggyel kapcsolatban a banknak kártérítési kötelezettsége merülhet fel vagy jelentős eszmei kára származhat, ill. ügyfélvesztés veszélye áll fenn, akkor a működési kockázati kézikönyvben a káreseményekre meghatározott jelentési kötelezettségeket és egyéb szabályokat is alkalmazni kell. A panaszt a Bank minden esetben nyilvántartásba veszi. A panaszügyekről a Titkárság vezet nyilvántartást. A nyilvántartás szolgál a panaszügyekről a PSZÁF részére készítendő kötelező jelentés alapjául. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: A panaszfelvétel időpontja A panasz nyilvántartási (iktató) száma A panasz felvevője Érintett szolgáltatási kör az alább felsoroltak szerint A panasz típusa az alább felsoroltak szerint (panasz leírása, panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölése) A panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés, végrehajtásért felelős személy A panasz megválaszolásának időpontja Ügyfél a választ elfogadta-e Ha az ügyfél a választ nem fogadta el, akkor a megtett további intézkedések A panasz peresítésre került-e, ha igen o per indításának időpontja o per lezárásának időpontja o a per a panaszos javára zárult-e o a per a bank javára zárult-e Panaszügy lezárásának időpontja Panaszügy megalapozottsága (megalapozott, részben megalapozott, nem megalapozott). Amennyiben elutasításra kerül, annak indoklása Reklamált összeg, kártérítési igény 6

7 A panaszügy rendezése miatt kifizetett kártérítés összege Panaszügy bank által történő ügyintézésének időtartama (napokban) 30 napon túli ügyintézés esetén az elhúzódás indoka A panaszügyekkel kapcsolatos fenti adatokról, ill. az abban bekövetkezett változásokról a titkárságot haladéktalanul, de legkésőbb a tárgynegyedév végéig értesíteni kell. A panaszügy által érintett szolgáltatási körök az alábbiak lehetnek: Fogyasztási (áru, folyószámla, személyi) hitel: Háztartási és egyéb fogyasztási cikkek, valamint gépkocsik finanszírozására nyújtott áruhitelek, továbbá személyi hitelek (hitelcél meghatározása nélkül és ingatlan fedezet nélkül adott kölcsönök) Lakáscélú jelzáloghitel: Lakóingatlan vásárlásához (építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához) nyújtott jelzáloghitelek Egyéb jelzálog fedezetű hitelek: Minden jelzálogfedezet mellett nyújtott, nem lakáscélú hitel Betéti konstrukciók: A folyószámla vezetés (látra szóló betét) kivételével valamennyi betételhelyezés Számlavezetés, készpénzforgalom: Lakossági és kisvállalkozói látra szóló (elszámolási betét) Ft- és devizaszámláinak vezetésével kapcsolatos tranzakciók, az ehhez kapcsolódó elszámolások, díjak, hazai- vagy idegen készpénz fizetőeszközzel (valutával) kapcsolatos tranzakciók, elszámolások, díjak Elektronikus bankolás: Elektronikus eszközökkel (telefon, internet, fax) bonyolított banki szolgáltatások, ha a panasz kifejezetten a felhasznált elektronikus eszköz nem kielégítő működésére (esetleg rendszerbeli hiányosságára) vonatkozik Bankkártya műveletek: Minden bankkártyával folytatott tranzakció, függetlenül attól, hogy milyen háttérszolgáltatáshoz kapcsolódik (hitel, betét stb.) Befektetési szolgáltatás: Minden a Bszt. alá tartozó befektetési szolgáltatási kiegészítő befektetési szolgáltatási- és árutőzsde szolgáltatási tevékenység Egyéb A panaszokat az alábbi típusokba kell besorolni: Tájékoztatási hiányosság o szerződéskötés előtt: ha a panasz elsősorban arra vonatkozik, hogy az ügyfelet az intézmény nem tájékoztatta megfelelően az adott konstrukcióról, annak kockázatairól, valamint az ügyfelet terhelő többletköltségekről, vagy bármilyen olyan tényezőről, amely az ügyfél szempontjából lényeges lehet megfelelő üzleti döntéshozatalához. o szerződéskötés után: ha panasz a szerződéskötés utáni időszakban történt tájékoztatási hiányosságra vonatkozik (pl. szerződéses feltételek változására, kondícióváltozásra, számlakivonat hiányos tartalmára stb.). 7

8 Szolgáltatás minősége, ügyfélkiszolgálás minősége: Az ügyfelekkel szemben tanúsított magatartás, udvariatlan kiszolgálás; nehezen elérhető ügyintézők, ügyintézés lassúsága, stb. Jutalék, díj, költség mértéke: Minden a pénzügyi tevékenységhez kapcsolódóan vagy egyéb címen felszámított díjak mértéke vagy új díj bevezetése miatti panasz Kamat, hozam mértéke: A pénzügyi és befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó kamat illetve hozam mértékének kifogásolása miatti panasz, ideértve a befektetési szolgáltatásoknál az árfolyamfogalommal (pl. részvények árfolyama) kapcsolatos panaszokat is Deviza/valuta árfolyamhasználat, árfolyam különbözet: o egyes tranzakcióknál az árfolyam konkrét mértékének kifogásolása; o az ügyfél szerint nem megfelelő árfolyam alkalmazása a kalkulációban; o az árfolyam nem megfelelő figyelembevétel vagy figyelmen kívül hagyása egy-egy pénzügyi instrumentum értékének meghatározásánál; o törlesztések összegének árfolyamváltozás miatti kifogásolása; o nem kellően részletezett elszámolások miatti panasz; o minden egyéb devizás vagy valutaátváltási tranzakcióra vonatkozó panasz, amely az árfolyammal kapcsolatos. Nyilvántartási, ügyviteli hiba: a megbízható és naprakész nyilvántartást biztosító számviteli és informatikai háttér hibáira valamint az ügykezelés, adminisztráció során előforduló hibák (hibás bizonylat, beadvány elvesztése, postázási hiba, kötelező értesítések elmulasztása stb.) miatti panaszok Elszámolás, megbízás teljesítés: Ide sorolandók azok a panaszok, melyek egyes tranzakciók (pénztári ki-befizetés, átutalási-átvezetési megbízás, akkreditív nyitás, beszedési megbízás, tőzsdei és OTC adásvételi és portfólió kezelési megbízások, stb.) hibás-, vagy elmaradt teljesítéséből eredően vagy egyéb okból elszámolási vitát eredményeznek. KHR (BAR lista): A KHR-be történt bejelentés miatt tett panaszok. Egyéb A reklamált összeg az ügyfél panaszbejelentésében megjelölt összeg, amely tartalmazza: az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásban megjelenő alapösszeget a szolgáltatás után felszámított díjakat, jutalékokat (pl. tranzakciós díjak). Ezek rendezése általában javítókönyvelést igényel. az esetleges kárigényt, amelynek összege az ügyfél által kifogásolt banki eljárás következtében hátrányára felmerült. Ennek teljesítése általában banküzemi veszteségként kerül elszámolásra. A kizárólag a panaszügyintézés okán a Bank birtokába került személyes adatokat a panasz elintézése után törölni vagy más módon egyedi azonosításra alkalmatlanná kell tenni. Az egyéb adatokat az általános megőrzési szabályok szerint kell megőrizni. 7. A PANASZÜGY INTÉZÉSE 8

9 A Bank a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Bank a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Bank a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A panasz elutasítása esetén a Bank válaszában tájékoztatja az ügyfelet a Hpt. 215/B. (8) bekezdés értelmében - arról, hogy panaszával, annak jellege szerint a Felügyelethez, az illetékes békéltető testülethez, bírósághoz* a Pénzügyi Békéltető Testülethez * fordulhat,. A Bank válaszában megadja a Felügyeletnek és a Békéltető testületnek, Pénzügyi Békéltető Testületnek*, Bíróságnak* a levelezési címét. (1.számú melléklet). A Bank a panaszt és az arra adott választ 3 évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. A bank a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt (6. pontban részletezett) határidőkre figyelemmel az általa vállalt határidőn belül teljesíti. Ha a határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az ügyfelet az indok pontos megjelölésével. A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban nem vehet részt a bank olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett, a bank igazgatósági tagjai kivételével. A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell a panaszos által beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést. A panaszügyben hozott érdemi döntését a szakterület pontos, közérthető és egyértelmű indokolással látja el, és azt írásba foglalva továbbítja a panaszos részére, egyúttal megküldi a Titkárság - valamint a compliance officer/fogyasztóvédelmi megbízott - részére is, aki a válaszlevelet a panasz bejelentő nyomtatványhoz tűzve fűzi le. Ha a határozat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. Az érdemi döntés közlésével egyidejűleg a bank tájékoztatja a panaszost a rendelkezésére álló igényérvényesítési és jogorvoslati lehetőségekről. * A Hpt. vonatkozó bekezdése től hatályos 9

10 8. HATÁRIDŐK Az ügyfélpanasz kivizsgálását - az ügyben érintett személyek segítségével - az érintett üzleti területnek a panaszfelvétel napján el kell kezdenie. A Bank - az évi CXII. törvény 215/B. -nak (7) bekezdése szerint - az ügyfél írásbeli panaszával kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját az ügyfél részére, a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi. Amennyiben a panasz ügyintézése 30 napon túli pl.: bankkártyás panaszok esetén, amelyre nemzetközi kártyatársasági szabályok vonatkoznak függetlenül attól, hogy az ügyfél milyen formában nyújtotta be panaszát, egy tájékoztató levél (ún. köztes levél) kerül megküldésre, mely tájékoztatást ad a kivizsgálás folyamatáról, a tájékoztatás várható időpontjáról. A Hpt. 130/K. alapján benyújtott kifogást, panaszt a Hpt. 130/K (4) bekezdés alapján pénzintézet/bank 15 napon belül kivizsgálni köteles. A vizsgálat eredményéről a kifogást vagy panasz benyújtót haladéktalanul, készbesítési bizonyítvánnyál (tértívevény) feladott irat formájában tájékoztatni köteles. 9. FELELŐSSÉGI KÖRÖK Panasz főfelelős (egyben Panasznyilvántartás kezelő) felel: a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásának ellenőrzése tárgyfélévet követő hónap végéig elemzés készítése az Igazgatóság részére a panaszokról, azok rendezéséről, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartás vezetése a 6. pontban rögzített tartalommal Panasz felvevője felel: a panasz/reklamáció pontos rögzítéséért és továbbításáért a 6. pontban meghatározott szervezeti egységek részére (amennyiben a panasz azonnali, ügyfél számára is megnyugtató módon történő megoldása nem lehetséges) Szakterület vezetője (munkatársa) felel: a panasz kivizsgálásáért a válaszleveleket a jogi osztállyal és a compliance területtel együttműködve elkészíteni Jogi osztály felel: a hatáskörébe került ügyekről az érintett szakterület vezetőjét tájékoztatni a válaszleveleket a szakterület vezetőjével, munkatársával együttműködve - elkészíteni és határidőben a panaszos részére továbbítani. 10

11 10. A PANASZÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS UTÓLAGOS TEENDŐK A Panaszfelelős a panaszokról félévente, a tárgyfélévet követő hónap végéig elemzést készít, az igazgatóság és az ügyvezető igazgatók részére, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett termékeket, üzletágakat vagy egyéb működési területeket. A bankvezetés a jelentés alapján meghatározza a panaszok megelőzése, illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket. 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen utasításban foglaltak a Bank összes munkatársára vonatkoznak. Az utasításban foglaltak betartásának elmulasztása felelősségre vonást von maga után. Jelen szabályzatot a Sopron Bank Zrt. Igazgatósága én jóváhagyta és én hatályba helyezte. E szabályzat hatályba lépésével a 1/2010. sz. Ügyvezetői utasítás hatályát vesztette. Sopron Bank Zrt. 11

12 Panaszkezelési szabályzat 1. sz. melléklete ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYEK BEJELENTÉSÉRŐL ÉS INTÉZÉSÉRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki, azonban időnként előfordulhatnak olyan esetek, amikor Ön és a Sopron Bank Zrt. között véleményeltérés jelentkezik. Célunk, hogy ezeket az eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat mely az esetleges bejelentésekkel, észrevételekkel és panaszos ügyek kezelésével, valamint ezek eljárási módjával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Panaszbenyújtási lehetőségek: személyesen bármely bankfiókunkban, a fiók bármelyik ügyintézőjénél a fiók nyitvatartási idejében, Balatonfüredi Fiók; cím: 8230 Balatonfüred, Arácsi u.16. Budapest Budai Fiók; cím: 1023 Budapest, Lajos u Budapest Pesti Fiók; cím: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. Győri Fiók; cím: 021 Győr, Kisfaludy u.44. Keszthelyi Fiók; cím: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3. Kőszegi Fiók; cím: 9730 Kőszeg, Várkör 6. fsz.1. Mosonmagyaróvári Fiók; cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Deák F.tér 3. Sopron Központ; cím: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19. Sopron Belvárosi Fiók; cím: 9400 Sopron, Várkerület 90. Szombathelyi Fiók; cím: 9700 Szombathely, Király u. 37. Székesfehérvári Fiók; cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11 Veszprémi Fiók; cím: 8200 Veszprém, Szabadság tér 8. Zalaegerszegi Fiók; cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u A fiókok nyitvatartási ideje: Hétfő Szerda: 8:00-15:30 Csütörtök: 8:00-16:30 Péntek: 8:00-14:00 írásban a bank fiókjaiban ill. a központi címére (9400 Sopron, Kossuth L. u. 19.) eljuttatott levélben, telefonon a 06-99/ telefonszámon nyitvatartási időben, illetőleg csütörtökönként 8-20 óráig, telefaxon a bank központi telefax számára (99/ ) eljuttatva, ben a bank központi címére eljuttatva. A Bank a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, a kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel. Írásos bejelentés esetén kérjük, szíveskedjék a mellékelt panaszbejelenő nyomtatványt használni. Kérjük, hogy szíveskedjen mellékelni az 12

13 ügyfélbejelentéshez kapcsolódó dokumentumok másolatát. A kitöltött bejelentőlap átadásra kerül a bank érintett szakterületének, amely a lehető leggyorsabban, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül választ vagy megoldási javaslatot ad az Ön által felvetett problémára (3.sz.melléklet). Szóbeli panasz esetén a Bank azt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, a Bank a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Bank vagy az Ügyfél szerződésszegése, illetve egyéb vitás esetekben a felek elsősorban peren kívüli úton próbálják meg rendezni problémájukat. Amennyiben a Bank az Ügyfél panaszát egészben vagy részben elismeri, az Ügyfél követelését ennek megfelelően rendezi. Amennyiben a meghatározott módon a vitás ügyet a felek között rendezni nem sikerül, úgy a jogvita eltérő megállapodás hiányában a magyar rendes bíróságok hatáskörébe tartozik. Kérjük, panaszában szíveskedjék minél pontosabban megjelölni azokat a dokumentumokat, közléseket, információkat, amelyek alapján Ön szerint a banknak el kell járnia, és ezek másolatát lehetőség szerint szíveskedjék mellékelni a panaszhoz. Kérjük, szíveskedjék megjelölni a bankkal szemben támasztott igényét is. A Sopron Bank Zrt. a panasz elutasítását köteles indoklással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát Önnek átadni vagy 30 napon belül megküldeni. Ha a Sopron Bank Zrt. a panaszt elutasítja, Önnek lehetősége van arra, hogy panaszával a bírósági eljárást megelőzően békéltető testülethez forduljon, amely egyszerű, olcsó és közvetlen eljárása keretében megkísérli, hogy egyezséget hozzon létre Ön és a Sopron Bank Zrt. között, ennek hiányában pedig határozzon a vitában. A békéltető testület határozata csak akkor kötelezi a Sopron Bank Zrt-t, ha annak alávetette magát. A békéltető testületek hatáskörét és eljárásának szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény tartalmazza. Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a pénzintézet válaszával annak jellege szerint a fentieken túl az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat észrevételeivel: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF): Levelezési címe: H-1535 Budapest 114., pf.: 777; honlapjának címe , Zöld szám:

14 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: , Fax: , Zöld szám: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 1055 Budapest, Balaton u.27. Tel: , , , Országos Betétbiztosítási -Alap (OBA) 1027 Budapest, Csalogány u Tel: , Fax: Befektető-Védelmi Alap (BEVA) 1092 Budapest, Köztelek u. 6. Tel: Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; 1245 Budapest Pf.: 1036) július 1. napjától a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén: Pénzügyi Békéltető Testület: 013 Budapest, Krisztina körút 39. ; Levélcím: H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777. Telefon: ; Illetékes Bíróság 14

15 Panaszkezelési szabályzat 2. sz. melléklete PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY (A szürke hátterű részt a Bank ügyintézője tölti ki!) 1 A panaszfelvevő neve (pénzintézet, fiók, munkatárs): Sopron Bank Zrt. (9400 Sopron, Kossuth u. 19., tel.: (99) , fax: (99) , Panaszt felvevő munkatárs neve:.. 2 A beérkezés időpontja: 3 A bejelentés módja: szervezeti egysége:. szóban postai úton telefonon telefaxon elektronikusan 4 A panaszos azonosítása: Név: Cím: Telefon/fax: Ügyfélszám: 5 A panasz rövid tömör leírása 15

16 6 A panasz indokainak, magyarázatának, lényeges körülményeinek ismertetése 7 A panaszos konkrét igényének megjelölése 8 Csatolt dokumentumok 9 A panasszal érintett szolgáltatási ág megnevezése Fogyasztási (áru, személyi) hitelezés Lakás hitelezés Egyéb jelzálog alapú hitelezés Betéti konstrukciók Számlavezetés Elektronikus bankolás Bankkártya műveletek Befektetési szolgáltatások Lízing Egyéb tevékenység 16

17 10 A panasz típusa, oka (több válasz is megjelölhető) Tájékoztatási hiányosság Szolgáltatás minősége, ügyfélkiszolgálás minősége Jutalék, díj, költség mértéke Kamat, hozam mértéke Deviza/valuta árfolyamhasználat, árfolyam különbözet Nyilvántartási, ügyviteli hiba Elszámolás, megbízás teljesítés KHR (BAR lista). Egyéb 11 A panasszal kapcsolatos döntés várható időpontja: dátum.. Panaszbejelentő Panaszfelvevő 17

18 Panaszkezelési szabályzat 3. sz. melléklete SOPRON BANK ZRT. VÁLASZA Ügyfél adatai: Név: Ügyfélazonosító: Cím: ÜGYIRAT SZÁMA: A PANASZÜGYRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS: Megalapozott Részben megalapozott Alaptalan A DÖNTÉS INDOKA: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 215/B (8) bekezdés értelmében tájékoztatjuk, hogy amennyiben jelen válaszunkkal nem ért egyet, úgy panaszával a Felügyelet vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti: Felügyeleti szervünk: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) Központi levélcím: H-1534 Budapest Pf.: 777 Pénzügyi Békéltető Testület 1534 Budapest BKKP, Pf.: 777. KELT: SOPRON BANK ZRT ével kezdi meg működését 18

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BARANYACREDIT ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. január 1-től Góg Gábor Igazgatóság elnöke Tartalomjegyzék Preambulum 3 1. A panasz 3 2. A panaszos 3 3. A panaszügyintézést ellátó személy meghatározása

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. 1. számú melléklet Panaszkezelési Szabályzata A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Panaszügyintézési szabályzat

Panaszügyintézési szabályzat Panaszügyintézési szabályzat A Cofidis Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban mint Cofidis ) az ügyfelek panaszainak jogszerű kezelése, valamint annak érdekében, a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DRB Bank Zrt. vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat K4. számú melléklet TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Rombusz Bróker Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Rombusz Bróker Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 5. számú melléklet Panaszkezelési tevékenységére vonatkozó speciális rendelkezések Hatályos: 2015. január 16. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató. Fogyasztóvédelmi és panasz ügyintézési eljárás rend 1. számú melléklete

Panaszkezelési tájékoztató. Fogyasztóvédelmi és panasz ügyintézési eljárás rend 1. számú melléklete Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat 7. sz. melléklet PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. A jelen Üzletszabályzatot az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezető

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Panaszügyintézési szabályzat

Panaszügyintézési szabályzat 141001 Panaszügyintézési szabályzat A Cofidis Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Cofidis) az ügyfelek panaszainak jogszerű kezelése, valamint annak érdekében, hogy a panaszokat és a panaszosokat

Részletesebben

Panaszkezelési Tájékoztató. A Takarék Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályai

Panaszkezelési Tájékoztató. A Takarék Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályai Panaszkezelési Tájékoztató A Takarék Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályai A Takarék Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarék Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) munkatársai

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat K4. számú melléklet TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. Jelen Szabályzat K4. számú melléklete tartalmazza

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Hartai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Hartai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. hatályos: 2013. január 1-től

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. hatályos: 2013. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT hatályos: 2013. január 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Banküzlet Zrt. Panaszkezelési Szabályai (12/2015. számú igazgatósági szabályzat)

TÁJÉKOZTATÓ. Banküzlet Zrt. Panaszkezelési Szabályai (12/2015. számú igazgatósági szabályzat) TÁJÉKOZTATÓ Banküzlet Zrt. Panaszkezelési Szabályai (12/2015. számú igazgatósági szabályzat) A TÁJÉKOZTATÓ mellékletei: 1. számú melléklet: Panaszbejelentő nyomtatvány 2. számú melléklet: Magyar Nemzeti

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 17/2015. számú határozatával 2015. április 23-án Hatályba lépés napja: 2015. május 27. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v2_20150423 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5 www.rumtksz.hu, E-mail: info@rumtksz.hu Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyta a Takarékszövetkezet Igazgatósága IV/7/2010 számú határozatával

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés dátuma: 2015. július 10. Érvényes: Visszavonásig A Hitelpont Zrt. (1022 Budapest, Alvinci út 16.), a továbbiakban a Társaság)

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata 1 Általános Üzletszabályzat függeléke! Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési szabályzata Elfogadva az Igazgatóság IX.5./2012.12.18. számú határozatával. Érvényben: 2012.12.18. Módosítva az

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 1/2012/0289. 6/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen Szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. 09.02. Dokumentum verzió: v6 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Paragon-Alkusz Zrt. ügyfelei részére I. Preambulum A(z) Paragon-Alkusz Zrt. (továbbiakban: Társaság) tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony,

Részletesebben

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot 2013. január 1-i hatályba lépéssel a TISZA Takarékszövetkezet Igazgatósága 1/2013.(I.09.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS 2015. JÚNIUS 28. NAPJÁTÓL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS 2015. JÚNIUS 28. NAPJÁTÓL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS 2015. JÚNIUS 28. NAPJÁTÓL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

A Zaj Rendszerház Kft. panaszkezelési szabályzata

A Zaj Rendszerház Kft. panaszkezelési szabályzata A Zaj Rendszerház Kft. panaszkezelési szabályzata A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy egyértelműen szabályozza a Zaj Rendszerház Kft. panasz- ügyintézésre vonatkozó eljárási szabályait. A

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HARMONIA Group Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei és munkatársai részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HARMONIA Group Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei és munkatársai részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HARMONIA Group Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei és munkatársai részére I. Bevezetés A HARMONIA Group Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT

PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT ÚSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szerkezetek

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 1. számú melléklet A Takarékbank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Takarékbank Zrt. aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben

Panasz Kezelési Szabályzat

Panasz Kezelési Szabályzat Panasz Kezelési Szabályzat A Lanope Kft Ügyfelei részére I. Preambulum A Lanope Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban:alkusz) a tevékenységére,magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony,

Részletesebben

A DORADO XXI. Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.27.

A DORADO XXI. Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2014.03.27. A DORADO XXI. Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2014.03.27. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Ügyfelei részére I. Preambulum A (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony, átlátható és gyors kezelésének érdekében

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Jogszabályi háttér 3 3. Fogalom-meghatározások 4 4. A panaszos...4 5. A panasz felvétele.5 6. A panaszok vizsgálata. 6 7. Válaszadási határidő...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet KEVERMES ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Reál Coop Biztosítási Bróker Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Reál Coop Biztosítási Bróker Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Reál Coop Biztosítási Bróker Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Reál Coop Biztosítási Bróker Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT CARDIF BIZTOSÍTÓ ZRT. CARDIF ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.

PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT CARDIF BIZTOSÍTÓ ZRT. CARDIF ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT CARDIF BIZTOSÍTÓ ZRT. CARDIF ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Panaszkezelési fogalmak... 3 3. A panasz bejelentése... 4 4. A panaszok nyilvántartása... 5 5.

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet K E V E R M E S ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL. 2012.07.03. 38/2012. ig.hat. TARTALOMJEGYZÉK I. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 III.

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben