ГЕНЕРАЦИЈА KOROSZTÁLYUNK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ГЕНЕРАЦИЈА KOROSZTÁLYUNK"

Átírás

1 ГЕНЕРАЦИЈА KOROSZTÁLYUNK

2 2 МОЛЕБАН ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Издавач: Средња школа "Лукијан Мушицки" Tемерин, Народног фронта 80 Tелефон: 021/ Директор: Петар Томић Оснивач: проф. Милка Караћ Текстови и цртежи: новинарска секција Уредници: проф. Наташа Томић-Симић проф. Каролина Такач проф. Каролина Лендак-Кабок Дана у цркви Светог Георгија у Темерину одржан је традиционални молебан за почетак нове школске године. Ученици Средње школе Лукијан Мушицки су уз пратњу вероучитеља Душана Русмира присуствовали овом догађају. Желимо вам успешну школску годину. Техничка подршка: Никола Ђукић Kiadó: Lukijan Mušicki Középiskola Temerin, Népfront utca 80. Telefon: 021/ Igazgató: Petar Tomić Alapító : prof. Milka Karać Szöveg és rajz: újságíró szakcsoport Szerkesztők: prof. Nataša Tomić-Simić prof. Takács Karolina prof. Lendák Kabók Karolina Technikai munkatárs: Nikola Đukić МОЛЕБАН ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ...2 ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА...2 A Juventus Kórus élménybeszámolója...3 ОМЛАДИНСКЕ ИНФО МРЕЖЕ...3 ОЧЕНАШ...3 ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ...4 A Milánói ediktum 1700 éve...5 АУСТРАЛИЈА...6 ЉИЉАНА СИМОВИЋ...8 Karolina Lendák Kabók...9 Ifjúsági Iroda...9 ЗАНИМЉИВОСТИ...10 Интервју са Маријом Агоштон...11 СВЕТ ТЕНКОВА...12 Az alkohol káros hatásai...13 PADLÓFŰTÉS...13 Посета Сегедину...14 Dzsúdó és női foci...15 ПЕСНИЧКИ КУТАК...16 ALKOTÓMŰHELY...17 СПОРТСКА СТРАНА...18 ХУМОР-HUMOR...20

3 3 A Juventus Kórus élménybeszámolója ОМЛАДИНСКЕ ИНФО МРЕЖЕ МОЛИТВА ГОСПОДЊА(ОЧЕНАШ)

4 4 П е т а р I I П е т р о в и ћ Њ е го ш, п о р о ђ е њ у Р а д е Том о в П е т р о в и ћ, р о ђ е н ј е 1. н о в е м б р а г од и н е. Б и о ј е п е с н и к, е п и с ко п и вл а д а р, а з а ж и в от а ј е уд а р и о т е м е љ е м од е р н е ц р н о г о р с к е д р ж а в е, о б ј е д и н и о с в е то в н у и в е р с ку вл а с т, ч и м е ј е у к и н у т а т р а д и ц и о н а л н а п од е л а в л а с т и. Ро ђ е н ј е у п о р од и ц и Њ е го ш а у гл а в н ом с е л у К ат у н с к е н а х и ј е, к а о д р у г и с и н, а и з о в е п о р од и ц е с у т р а д и ц и о н а л н о п от и ц а л и ц р н о го р с к и е п и с ко п и. С а 1 2 год и н а с т р и ц г а ј е од в е о у м а н а с т и р д а с е ш кол у ј е и п р и п р е м и з а н а с л ед н и ка. Н и ј е с е р ед о в н о ш кол о ва о, код ка л у ђ е р а ј е н ау ч и о с а м о о с н о в н о тол и ко д а буд е п и с м е н. Та д а ј е и п оч е о д а п и ш е с в о ј е п р в е п е с м е. Н а ко н то г а, у ч и т е љ м у ј е б и о С и м а М и л у т и н о в и ћ ко ј и г а ј е у п о з н а о с а к л а с и ч н ом ум е т н о ш ћ у, и с то р и ј ом, ф и л о з о ф и ј ом и к њ и же в н о ш ћ у. Б и о ј е п од ј а к и м у т и ц а ј е м а н т и ч ко г к л а с и ц и зма, а М и л у т и н о в и ћ ј е у њ е м у р а з в и о љ уб а в п р е м а н а р од н о ј п о е з и ј и и п од с т и ц а о г а н а п и с а њ е. Н а ко н с т р и ч е в е с м рт и, с а с в о ј и х 1 7 год и н а, п р о гл а ш е н ј е з а н а м е с н и ка м и т р о п ол и т а ц р н о го р с ко г, з а ка л у ђ е р и о с е, у з е о и м е П е т а р и п р и м и о е п и с ко п с ку у п р а ву Ц р н ом Го р ом. У о в о в р е м е г р а н и ц е Ц р н е Го р е н и су б и л е од р е ђ е н е, о н а н и ј е б и л а д р ж а ва, в е ћ с а в е з п л е м е н а, с м ат р а н а ј е ту р с ком т е р и то р и ј ом, а ц е н т р а л н а вл а с т с ко р о д а н и ј е н и п о с то ј а л а. П о р ед вл а д и ке ко ј и ј е б и о п од у т и ц а ј е м Р у с и ј е п о с то ј а о ј е и г у в е р н а д у р п од у т и ц а ј е м З а п а д а. Њ е г о ш ј е н а с т о ј а о д а ц е н т р а л и зу ј е д р ж а в н у вл а с т. П р в о ј е п р от е р а н г у в е р н а д у р, а з ат и м ј е г од и н е с а з в а н з б о р н а ком су д о н е т е од л у ке о у с п о с т а в љ а њ у о р г а н а вл а с т и. Д о б и ј а о ј е к р и т и к е н а р ач у н в л а д а в и н е, п о к у ш а в а о ј е д а п р о ш и р и г р а н и ц е, п у то ва о ј е, у ч и о Ту р с ка и н д и р е кт н о п р и з н а ј е н е з а в и с н о с т Ц р н е Го р е, п од и же с е н о в и л у ксу з н и д в о р а ц н а Ц е т и њ у, з а к љ у ч е н ј е м и р с а Ау с т р и ј ом, б о с а н с к и м в е з и р ом и хе р ц е го вач к и м п а ш ом. Ур а ђ е н е су м н о ге з н ач а ј н е с т ва р и. Њ е го ш ј е вл а д а о д о б р о и р а д и о ј е с в е д а њ е го в ом н а р од у буд е боље. Б ол о ва о ј е од тубе р кул о з е, т е од л а з и у Б еч и И т а л и ј у р а д и л еч е њ а. Те ш ко б ол е с т а н, б о р а в и у Р и м у и Н ап у љ у, а ум и р е год и н е н а Ц е т и њ у. З а ж и в о т а ј е н а п и с а о м н о г а д е л а. П оч е о ј е с а к у п љ ј у ћ и н а р од н е п е с м е, а л и ј е и с а м п и с а о н о в е. Н а њ е г а ј е у т о м п е р и од у у т и ц а о и Л у к и ј а н Му ш и ц к и, в е л и к и п е с н и к т о г в р е м е н а. П и с а о ј е м и с а о н е л и р с ке п е с м е, д у б о ке и с м е л е и и з д а о д в е м а л е з б и р ке, а л и ј е м н о го в и ш е п и с а о о ц р н о го р с к и м ј у н а ш т в и м а и т е п е с м е с у и с п е в а н е у д у ху н а р о д н и х пе с ама. По часописима је излазио велики број њ е г о в и х к р а ћ и х п е с а м а п р и г од н о г и м о р а л н о г с а д р ж а ј а, к а о и од а и п о с л а н и ц а. П р е д к р а ј ж и в о т а и з д а ј е т р и с в о ј а н а ј з н ач а ј н и ј а д е л а Л у ч а м и к р о ко зм а, Го р с к и в и ј е н а ц, Л а ж н и ц а р Ш ћ е п а н Мали. Ј е л е н а Ка м е н ко I I4

5 5 A Milánói ediktum 1700 éve Keszég Inesz II.5

6 6

7 7

8 8 Љ и ља н а Си м о в и ћ 1. Колико дуго радите у просвети? Ове године славим мали јубилеј, 10 година рада у просвети. 2. Шта волите а шта не у свом послу? Волим свој посао и сматрам да је рад са децом тј. младим људима велики изазов, велика одговорност и велика част. Награда ми је задовољство које осетим кад дајем мали допринос њиховој срећи и остварењу њихових животних циљева. 3. Шта памтите као најлепше искуство током вашег рада? Посао је динамичан и сваки дан доноси нека нова, лепа и другачија искуства. Можда бих ипак издвојила ученичку екскурзију на релацији ИталијаФранцуска-Шпанија. Заиста нешто фасцинантно и непоновљиво. 4. Најзанимљивији комплимент који Вам је ученик доделио? Када су комплименти у питању, ученицу ми их свакодневно упућују, а ја се трудим да им узвратим. Један од интересантних комлимената је кад ми ученици кажу да сам им друга мама. 5. Да ли Вам ласка што ученика мисле да сте најлепша и најзгоднија професорка? Мислим да комплименти тј. лепе речи свакоме пријају. 6. Имате ли неки хоби? У последње време пуно читам о лепоти и здрављу, па сам у оквиру те теме почела помало да експериментишем тј. правим неке кремице за негу лица на бази природних састојака. 7. Ваше мишљење о друштвеним мрежама? Моје мишљење о друштвеним мрежама је подељено. Сматрам да су корисне да би се одржавала нека пријатељства или родбинске везе уколико постоји велика физичка удаљеност. Негативна тј. лоша страна друштвених мрежа су разне злоупотребе, лажни профили и велики број сати који нарочито млади људи проводе за рачунаром. 8. Ког колегу највише поштујете? Имам ту срећу да радим у добром колективу тако да све колегинице и колеге изузетно ценим и поштујем. 9. Ваш омиљени спорт и спортиста? Нишам баш неки спортски тип али волим када се људи баве спортом и када талента за одређене спортове. Новак Ђоковић је спортиста коме се највише дивим. 10. Који бисте савет дали ученицима? Пут од хиљаду миља, почиње првим кораком! Имајте свој животни циљ и корак по корак тежите ка том циљу, а при том имајте на уму да би били богати морате стално да црпите знање и да негујете доброту, поштење, одговорност, другарство и поштовање према људима. Бобана Шопаловић II4

9 L en d á k K a b ó k K a r o l i n a A a Gimnázium után az Újvidéki Egyetem Jogi Karán szereztem oklevelet, majd a mesterképzést is ott fejeztem be. Jelenleg a Nemi egyenjogúság doktori tanulmányokra járok az Újvidéki Egyetemen. A gimnáziumot azért választottam, mert úgy gondoltam, hogy számomra az az egyetlen megfelelő iskola. Igazából folytatni akartam valamilyen módon az általános iskolát, és a gimnázium kiválasztása volt az egyetlen módja annak. Jogra azért íratkoztam, mert olyan egyetemet akartam, aminek van valamilyen hagyománya, súlya. Az mellett, szeretem az igazságosság gondolatát. A diákok nehéznek tartják a tantárgyat, egy kicsit elvontnak is talán. A joggal először a középiskolában találkoznak és nehéz beleszokni. Viszont azoknak a diákoknak akik tanulnak, nincs gondjuk vele. Szeretem a tanári pályát, attól függetlenül, hogy jogot fejeztem, és az nem feltétlenül azt jelenti, hogy tanár leszel. Szeretek gyerekekkel, diákokkal dolgozni. Ez ilyen családi vonás talán, mivel nagyapám és anyukám is tanárok. Mikor elkezdtem dolgozni, akkor hetente csak két órám volt, szóval volt időm lassan-lassan belejönni a tanításba. Úgy érzem, hogy a családra nem jut elég időm a munkám és a tanulmányaim mellett. Szórakozásra viszont szinte alig marad időm, úgy érzem, hogy már nem is tudom mit is jelent szóralkozni, habár soha nem voltam party kedvelő személy. Nem szerettem az egész éjszakás kimenőket, így ennek hiányát nem érzem, de a barátaimmal való találkozás sokszor nagyon hiányzik. 9

10 10 занимљивости... ТЕ ЧАРОБНЕ ПАХУЉЕ! Зимска чаролија незамислива је без снега, који подједнако увесељава децу и одрасле. Санкање, скијање, прављење снешка, романтична шетња, чине зиму посебним годишњим добом. Шта је у ствари снег и како настаје? Процес је следећи- кристали водене паре који су присутни у ваздуху, на температурама нижим од 0 степени Целзијуса мрзну. Тада се, директним смрзавањем водене паре у облацима формирају пахуље. Пахуље расту док не постигну одређену величину. Формирање пахуље изгледа овако-око ситне честице прашине, коју скоро свака пахуља има у свом језгру, кондензују се молекули воде и образују шестоугаону призму, на коју се касније додају нови слојеви молекула. Како снежни кристали расту, тако се и њихови краци све више удаљавају једни од других. Крајеви расту за нијансу брже од остатка кристала, те одатле и пахуљицама специфичан облик који имају. Пахуље се формирају на температурама између -3 и -20 степени Целзијуса. Интересантно је да знате да не постоје две исте пахуље. Прва асоцијација на боју снега је бела. Међутим, пахуље су у ствари безбојне јер су сачињене од воде. Боја коју ми видимо је оптичка варка, која настаје рефлексијом светлости. Структура снежних пахуља је толико једноставна и очаравајућа, да је понекад тешко поверовати да пахуљице настају спонтано, само под утицајем закона физике. Савршено симетрични облици, звук магичног пуцкетања и њихова светлуцаво бела боја, чини пахуље најлепшим зимским украсом. Зашто нам је потребна со? Људско тело садржи око 60 процената воде. Али телесна течност није чиста вода. То је у ствари раствор соли. За одржавање живота и рад, човечијем телу је потребна енергија. Она се добија сагоревањем хране коју уносимо. Резултат сагоревања хране у нашем телу, наравно, није ватра нити велика топлота. ЈЕСТЕ ЛИ ЗНАЛИ? Зашто се знојимо? Познато нам је да се телесна температура не пење преко 37 степени Целзијуса, осим када смо болесни. Знојење је један од начина који обезбеђује одржавање нормалне телесне температуре. Због чега је наше тело топло? Зашто је човечијем телу потребна вода? Вода чини око шездесет процената човечијег тела. Када бисте људско тело могли исцедити као лимун, добили бисте око педесет литра воде. Она, због материја које садржи, није као обична вода. Јесте ли знали да неки Ескими користе фрижидере да би спречили потпуно смрзавање хране? ниједан комад четвртастог, сувог папира не може бити савијен на пола више од 8 пута? је со једина стена коју људи једу. се топла вода смрзава брже од хладне... мрвице хлеба успешно бришу трагове графитне оловке као и гумица!!!

11 1. Шта све спада у надлежност КИЦ-а? У надлежност КИЦ-а Лукијан Мушицки спадају радио Темерин, галерија, позориште и биоскоп. Радио Темерин постоји већ 42 године и од тада је двојезичан, пре подне увек ради мађарска редакција а после подне српска редакција. Галерија организује око 40-ак изложби годишње. Поред тога КИЦ организује и представе и пројекције, тако да се може похвалити са око 100 манифестација годишње. 2. Која је изложба у галерији КИЦ-а била најпосећенија? Никад нисмо водили рачуна о броју посета, али сматрамо да су увек најпосећеније изложбе за децу. Ове године највећу посету су имале изложбе у Дечијој недељи. 3. Који је највећи пројекат, који је КИЦ реализовао у овој години? Највећа манифестација у КИЦ-у је Дечија недеља. 4. Постоји ли нека могућност да се биоскопска сала искористи више за потребе младих у Темерину? Могућност за побољшање увек постоји али сматрам да је КИЦ иначе оријентисан највише према младима и деци. У биоскопској сали се одржавају представе и приказују филмови, а двориште је посебно сређено за концерте преко лета. Млади би требали да имају већу иницијативу и укажу нам у ком правцу треба да идемо. 5. Постоји ли могућност да биоскоп ради као некада? Ситуација у целом свету је таква да се мање посеђује биоскоп, а више се гледају филмови преко интернета. У Темерину је ситуација исто таква. Покушали смо да унесемо неке новине пројекцијом 3Д филмова што је наишло на добар одзив и заинтересованост. Планирамо да у будућности биоскоп иде у том смеру. 6. Постоји ли могућност да млади у Темерину добију више простора на радио Темерину? Радио Темерин пружа могућност свим младима да се искажу овим путем. Иницијатива је ваша а реализација наша. 7. Каква је Ваша сарадња са СШ Лукијан Мушицки и да ли се та сарадња може проширити? Мислим да је сарадња добра, али може бити и боља. Мислим да би ученици школе могли, уколико су на неки начин организовани, да нас контактирају и да на тај начин побољшамо сарадњу. 11

12 12 Срђан Јашински III4

13 13 Az alkohol káros hatásai Francia Gergely IV.5 Pásztor Róbert IV.5 Pásztor Filip IV.5 Kovács Hunor IV.5 P A D L Ó F Ű T ÉS Faragó Róbert III.6

14 14

15 15 Badinszki Timea III.5 Nagy Andrea III.5

16 16 ПЕСНИЧКИ КУТАК Представљамо вам наше ученике који се у слободно време баве писањем песама... ПЕСМА О ЊОЈ Шетах по киши, тмуран и сам, осетих тада да падам у сан. Тонем полако у реку снова никада више неће бити моја. Желео бих ноћас, да видим је на трен, да љубим јој усне и будем само њен. И од овога тренутка, као магла се губи жеља за животом и да се воли и љуби. СЛУЧАЈНО Дани су моји постали тужни, јутра без среће, а снови ружни. САМОЋА Сама када седиш у школској клупи нека се туга у теби скупи коме да кажеш шта те то мучи кад један жури а други учи. Ноћу стојиш сама на стражи поглед ти друга тражи а друг ти ко звезда што небо кити у другом углу сам као и ти. У свету књиге, слова и бројева ти само видиш његов лик док ја гледам лепоту твог кроја и само теби пишем стих. Осмех на лицу туга ми брише: ја те тражим, а нема те више.... Можда једном заборавим њено лице, усне нежне, мио глас из њених уста, састанке и ноћи снежне... Можда једном заборавим њене руке, ноге босе, само једно никад нећу: прамен њене косе.... Случајно сам те видео једне вечери, Случајно те заволео следећег дана. Случајно си отишла из живота мог. Све је протекло тако брзо Случајно ме љубила Зашто сам морао да те заволим Кад си ми случајно- била важна. Младен Мудринић III 4

17 17 ALKOTÓMŰHELY Gyere vissza hozzám Angyal, vigyáztál rám! Fogtad kezem és vigasztaltál. Köszönöm a sok jót s rosszat, Mely veled új értelmet kap. Köszönöm, hogy itt voltál! Kérlek, gyere vissza hozzám! Bódi Nikita II.5 Emlék Az emlék olyan, Mint egy tintafolt. Kisebb nagyobb, De lehetetlen eltüntetni. Bódi Nikita II.5 Nem elég Nem elég egy fotót nézni, Ha valaki hiányzik. Kell a közelsége, Kell az érintése. Kell a lelke, Ami egy fotón nincs. Bódi Nikita II.5

18 18 -Ја сам Ђорђе Штегер, живим у Сремској Каменици и идем у III годину економског смера Средње школе Лукијан Мушицки. -Бавим се кошарком од своје десете године. -Први пут кад сам узео кошаркашку лопту у руке осетио сам да је кошарка прави спорт за мене. Често сам са друговима играо и фудбал али ми је кошарка јача страна. Играм за КК Селекта из Новог Сада. На позицији сам бек-шутера. Шест пута недељно а имамо и редовне недељне утакмице. Тешко је јер путујем из Сремске Каменице и изгубим доста времена, тренинге имам често али се ипак трудим да све постигнем. Мој узор је Сони Вимс али трудим се да имам лични стил и да не копирам друге. План ми је да једног дана одем у Америку на колеџ као и да заиграм за репрезентацију Србије. Никола Ђукић III4 Álltalános iskola negyedik osztályától kosárlabdázok. Minden sportot szeretek, de legtöbbet a kosárlabdával foglalkozom. A tehetségem az edzések során nyilvánult meg. A csapatom neve KK Radivoj Korać Jelenleg nincs állandó csapatom, mivel minden évben változik. A nyolcadik osztályt befejző diákok elmennek a csapattól és helyükre az ötödikesek kerülnek. Én kivételesen maradtam, mivel céljaim vannak ezzel a sporttal kapcsolatban. Egyelőre nincs lehetőségem játszani, mivel az órarendemet nem tudom egyeztetni az újvidéki sportklubbal,de amint adódik rá alkalom, be szeretnék iratkozni. Nem áll szándékomban abbahagyni a kosárlabdázást. A legutóbbi mérkőzésem Zomborban volt, a Toleranciakupán. Konkrét dolgokról nem kell lemondanom. Egyedül az, hogy kevesebb időm jut a tanulásra az edzések miatt, de a tanulás nem ok arra, hogy lemondjak a kosárlabdáról. Eddig körzeti versenyeken vettem részt az iskola csapatával, ahol második helyezést értünk el. Az a célom, hogy profi szinten űzzem ezt a sportot. Tóth Adrián I.4

19 19 У другом разреду основне, друг је тренирао и тако сам ја почео са њим. У КК ФКЛ Темерин, који више не постоји. Тренирам за први тим клуба Младост Бачки Јарак, али пошто селекција мог годишта овде нема, неколико нас неколико игра за КК Стар Нови Сад. Око 8 година. Доста ме мотивише када гледам своје омиљене играче како постижу успехе, али највише мотивишем сам себе у својим мислима, да радим боље и тренирам више. Новак Ђоковић, због свих својих успеха и количине рада коју је претходно уложио и што се упркос слави није променио. Стефан Кари, НБА играч који ме доста подсећа на мене због његове животне приче, начина на који је успео. Ако се упустиш у рад, резултат ће сигурно доћи. Таленат може бити надјачан само напорним радом. Често морам да изађем са часа и путујем што је мало напорно, али сналазим се, а и професори имају много разумевања. Вежбам, унапређујем своје физичке и умне способности. Образујем се и ван школе. Тежим ка томе да што више сазнам о здравој исхрани која је веома важна за развој у спорту и животу. Такође се бавим и програмирањем. Најбитније је да успоставимо здраве навике којима развијамо здрав живот. Као човека који је изградио успешну каријеру, али такође успешног и на другим животним пољима. Јелена Каменко II4 К У П Т О Л Е РА Н Ц И Ј Е Бобана Шопаловић II4

20 20 Р МкојиОлапсус... Х Уи по Професор: Шаљем твојим родитељима оцене. Ученик: Немојте професоре већ сам био у подруму. Професор: Зашто Марија није на часу? Ученик: Појела жуманце из киндер јајета и угушила се. В ид ит е како, м иц по м иц, одмиц амо с а за д а ц и. те бацићу з и, т у п ан е још јед е! т и л м е ен Опомен без опом РОШТИЉАДА - изненедно усмено испитивање, ДОСИЈЕ Х- дневник, АЛИ БАБА И 40 РАЗБОЈНИКА наставничко веће, БАЛ ВАМПИРА- родитељски састанак, НЕ ОКРЕЋИ СЕ, СИНЕ- тест, КУЋНИ ДУХ- чистачица, ПРОХУЈАЛО СА ВИХОРОМ мали одмор. Ко та то смрди? Ш : ко ар М : Ликовно лу? Руке му се ко ш о и ал п за је позлатиле. HUMOR! ondatot m ó d a g gy ta mat. mondj e tte az uzsonná dás?, e k i t s i -P a taga ri mege - A Gyut hol van ebbendja. - De há - A Gyuri taga Tanár: -Móricka,r agozd el a menni igét! -én megyek...te mész...ő megy... -Egy kicsit gyorsabban! -Én futok.. Te futsz...ő fut... s z on autóbu c a l a kism esszív utazik. Az agr : ellenőr Jön az bérleteket! ke t, -Jegye a kismalac: Mire m kell! -N e Професор ица : имаћемо ч Децо, вршњачко асове г н а с и ља. Вук Караџић је био писац, критичар, историчар, географичар... Matematika tanár a gyerekhez: - Pistike, mennyi ? Ki tanította nek ed ezt a butaságo t? - Az apukám. - És mi a te apád? - Pincér. atikust??? m te a m tt ják a halo D - Hogy hív már nem számít.:d - Az : fonon e l e t t ntes a a he ad? j v í h l i ka f e n c s i r ke l á b Nyusz -Va -Van. d? a nófark - D i s z a n. -V d? t a ra j a s a k a -K -Van.? yakad n d ú L van. t sz! -Az is ronda lehe agyon n r o k k -Hú, a Uracs Krisztina IV. 5

ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је. у Но вом Са ду. Пи ше филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и тек сто ве,

ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је. у Но вом Са ду. Пи ше филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и тек сто ве, А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Доказ и в ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

Részletesebben

(СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А)

(СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А) П Е Т Е Р Р О К А И П РИ ЛОГ БИ О Г РА ФИ Ј И Д Е СПО ТА ЂОР ЂА БРА Н КО ВИ Ћ А (СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А) Срп ск и де спо т Ву к Гр г у р ови ћ ( Бра н ко ви ћ), Змај О г ње н и Ву к с рп ск

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET Belgrád 013 április Tartalom:

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. VIII број 65. март 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 65. szám 2014. március Eredményes együttműködés Rendőrségi elismerés csóka

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 Parlagfű elleni védekezés Заштита од амброзије Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 A parlagfű A parlagfű (Ambrosia elatior) Magyarországon

Részletesebben

У гостима код. Жељка Јоксимовића

У гостима код. Жељка Јоксимовића ЛИСТ УЧЕНИКА ШОСО МИЛАН ПЕТРОВИЋ МАРТ 2009 НЕ УЧИМО ЗА ШКОЛУ, ВЕЋ ЗА ЖИВОТ У гостима код Жељка Јоксимовића Дела, не речи Бојана Субић VI-3 Мирјана Кришто VII-2 Драгана Ника VII-4 Филип Шнел VIII-2 2 Садржај:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене «Пера Добриновић» Стеријанци: Ђурђија Цветић, Силвија Крижан, Милета Радовановић Модератор: Воја Солдатовић

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене «Пера Добриновић» Стеријанци: Ђурђија Цветић, Силвија Крижан, Милета Радовановић Модератор: Воја Солдатовић Данас на Позорју 10.00 часова / Академија уметности, Мултимедијална сала Позорје младих / Радионица Ибзен и Чехов кроз кратке резове Радионицу води: Аида Буквић, ванр. проф., Академија драмске умјетности

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

Дружили смо се са: Сергеј Ћетковић

Дружили смо се са: Сергеј Ћетковић ЛИСТ УЧЕНИКА ШОСО МИЛАН ПЕТРОВИЋ ЈАНУАР 2009 ЉУБАВ ЈЕ СВЕ, БАШ СВЕ... Дружили смо се са: Сергеј Ћетковић Међународни дан мира и толеранције Инклузивни хор ИСОН Садржај: -Излоижба: Срђан Вуцеља........................

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs билтен општине чока год. V I I I б р о ј 7 3. н о вемб а р 2 0 1 4. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 73. szám 2014. november Чока добија међународни гранични

Részletesebben

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott билтен општине чока год. IX број 75. јануар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 75. szám 2015. január Од Нове године организовано прикупљање кућног отпада

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље

Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље Hétfőn a Cnesa színháztermében az alsós és az ötödik osztályos diákok a Pinokkió című mese feldolgozását láthatták a szabadkai Gyermekszínház előadásában magyar

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 24. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 24. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Бачка забијачка ЉУБАВ ЈЕ ЉУБАВ ЈЕ ЉУБАВ... Дан са... Сашом Ковачевићем

Бачка забијачка ЉУБАВ ЈЕ ЉУБАВ ЈЕ ЉУБАВ... Дан са... Сашом Ковачевићем ЛИСТ УЧЕНИКА ШОСО МИЛАН ПЕТРОВИЋ МАРТ 2010 Бачка забијачка ЉУБАВ ЈЕ ЉУБАВ ЈЕ ЉУБАВ... Дан са... Сашом Ковачевићем Драгомир Сиришки 1п Јелена Дамјановић VII 1 Јелена Дамњановић VI 3 Јелена Петровић VIII

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008.

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. Место: Дворац Савојаи (Savoyai Kastély Szálló, Ráckeve, Kossuth Lajos u.95.) Датум: 7. март 2008. Дневни ред:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 21. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

Влада Мандић. Фото: Мартин Цандир

Влада Мандић. Фото: Мартин Цандир ЛИСТ УЧЕНИКА ШОСО МИЛАН ПЕТРОВИЋ МАЈ 2010 Фото: Мартин Цандир Влада Мандић Фото клуб Иван Петер Давид Ликар Давид Ликар Давид Ликар 2 Давид Ликар Иван Петер ер - Фото клуб... 2 - Уводник... 3 - Дани аутизма...

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján билтен општине чока год. VII број 58. август 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 58. szám 2013. augusztus Обележен празник чоканске општине Сећање на дан

Részletesebben

www.markabolt.hu SCS71800C0

www.markabolt.hu SCS71800C0 HU Használati útmutató 2 Hűtő - fagyasztó SR Упутство за употребу 20 Фрижидер-замрзивач SL Navodila za uporabo 38 Hladilnik z zamrzovalnikom SCS71800C0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3

Részletesebben

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ. Јелена Радишић Невена Буђевац Смиљана Јошић Александар Бауцал

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ. Јелена Радишић Невена Буђевац Смиљана Јошић Александар Бауцал ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ Јелена Радишић Невена Буђевац Смиљана Јошић Александар Бауцал БЕОГРАД 2015 НАСТАВНИК КАО РЕФЛЕКСИВНИ ПРАКТИЧАР ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ Јелена Радишић Невена Буђевац Смиљана Јошић Александар

Részletesebben

Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА

Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА Уредник Зоран Колунџија Рецензенти Милутин Ж. Павлов Мр Мирјана Анђелковић Милена Шурјановић СЛАСТ и НОСТАЛГИЈА ПРОМЕТЕЈ Нови Сад Хлеб наш насушни зрно жита У ра

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

Ниггор: "Ако зрачиш позитивно све што пожелиш ће ти се и остварити."

Ниггор: Ако зрачиш позитивно све што пожелиш ће ти се и остварити. ЛИСТ УЧЕНИКА ШОСО МИЛАН ПЕТРОВИЋ ЈУН 2010 Ниггор: "Ако зрачиш позитивно све што пожелиш ће ти се и остварити." Изложба Анамариа Брашњо је рођена 05.10.2000 у Новом Саду. Њена склоност према цртању је уочена

Részletesebben

Csóka és a szlovén Črenšovci elmélyülő kapcsolata A két község polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről

Csóka és a szlovén Črenšovci elmélyülő kapcsolata A két község polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről билтен општине чока год. IX број 77. март 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 77. szám 2015. március у Остојићеву, селу са најмногобројнијом заједницом

Részletesebben

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása билтен општине чока год. VII број 62. децембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 62. szám 2013. december Најзначајнија инвестиција последњих година Почиње

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ субота, 28. мај

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ  субота, 28. мај Данас на Позорју 10.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене Јован Ђорђевић Сцена, маска, костим, лутка Отварање изложбе, уручење награда Организатор: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 12.00

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án билтен општине чока год. VII број 57. јул 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 57. szám 2013. július 200 година у служби верницима Пре две стотине година

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 21. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 21. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 21. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 21. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szerb

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. IX број 80. јун 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 80. szám 2015. június Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson Új mentőautó a betegek

Részletesebben

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május билтен општине чока год. VII број 55. мај 2013. w w w. c o k a. r s csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május На Фестивалу Банка Бачи у Чоки крчкао се овчији

Részletesebben

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés,

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés, билтен општине чока год. VIII број 69. јул 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 69. szám 2014. július Стигло пет нових трактора и две прикључне машине

Részletesebben

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat билтен општине чока год. VIII број 63. јануар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 63. szám 2014. január Ново возило Дому здравља Возни парк Дома здравља

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

Пешта, Будимпешта, 8. фебруар Нова серија, г. XVII, бр. 6

Пешта, Будимпешта, 8. фебруар Нова серија, г. XVII, бр. 6 Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 8. фебруар 2007. Нова серија, г. XVII, бр. 6 Фото: ИВАН ЈАКШИЋ Др Војислав Ластић, добитник Повеље Светог Саве Награда за животно дело За издавача: Андрија Роцков Главни уредник:

Részletesebben

www.coka.rs csóka község közlönye Н. Колунџија

www.coka.rs csóka község közlönye Н. Колунџија билтен општине чока год. IX број 85. новембар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 85. szám 2015. november Реконструкција уличних путева у Врбици и Јазову

Részletesebben

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere,

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere, билтен општине чока год. VII број 54. април 2013. w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány csóka község közlönye VII. évf. 54. szám 2013. április Треба се бавити реалним бригама Финансијска

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Наш нови другар Владо Георгиев

Наш нови другар Владо Георгиев ЛИСТ УЧЕНИКА ШОСО МИЛАН ПЕТРОВИЋ НОВЕМБАР 2008 Наш нови другар Владо Георгиев Јубилеј: 50 година постојања наше Школе Мало нас је ал смо добро распоређени!!! Сајам моде у Београду A шта би ви без нас!?

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

Данас на Позорју. 60. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Данас на Позорју. 60. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ Данас на Позорју 11.00 часова / Селекција националне драме и позоришта Округли сто: Ибзенов Непријатељ народа као Брехтов поучни комад 12.00 часова / Селекција националне драме и позоришта Округли сто:

Részletesebben

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ понедељак, 30. мај

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ  понедељак, 30. мај Данас на Позорју 12.00 часова / СНП, Камерна сцена Трибина Сценски дизајн као позоришна стварност Организатори: Scen/ФТН и Стеријино позорје 16.00 часова / Позориште младих Позорје младих Душко Радовић:

Részletesebben

Пешта, Будимпешта, 19. јул Нова серија, г. XVII, бр. 29

Пешта, Будимпешта, 19. јул Нова серија, г. XVII, бр. 29 Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 19. јул 2007. Нова серија, г. XVII, бр. 29 Слава у Грабовцу Фото: ИВАН ЈАКШИЋ За издавача: Андрија Роцков Главни уредник: Милан Степанов Home page: www.comp-press.hu/cnn2000

Részletesebben

Ускршњи обичаји слике из сећања Срба у Мађарској

Ускршњи обичаји слике из сећања Срба у Мађарској УДК: 398.332.12(=163.41)(439)"1993"(047.53) примљено за штампу 11. 09. 2009. Прилози Милеса Стефановић-Бановић Етнографски институт САНУ, Београд kimia@eunet.rs Ускршњи обичаји слике из сећања Срба у Мађарској

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 3. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 3. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 3. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 3. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

Пешта, Будимпешта, 20. јул Нова серија, г. XVI, бр. 29

Пешта, Будимпешта, 20. јул Нова серија, г. XVI, бр. 29 Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 20. јул 2006. Нова серија, г. XVI, бр. 29 Слава у Грабовцу Фото: ИВАН ЈАКШИЋ Црквено-народни сабор За издавача: Андрија Роцков Главни уредник: Милан Степанов Home page: www.comp-press.hu/cnn2000

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Tanfelszerelés az elsős diákoknak

Tanfelszerelés az elsős diákoknak билтен општине чока год. IX број 83. септембар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 83. szám 2015. szeptember Tanfelszerelés az elsős diákoknak Az iskolakezdés

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

Годишњи концерт. Незаборавна ноћ у Бечеју. Награде за најбоље страна. основце. и средњошколце 7

Годишњи концерт. Незаборавна ноћ у Бечеју. Награде за најбоље страна. основце. и средњошколце 7 Година XXIII Број 574 24. јун 2017. Излази сваке друге суботе Цена 50 РСД www. becejskidani.co.rs ОПШТИНА ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СО БЕЧЕЈ страна 2 Расправа о завршном рачуну и извршењу буџета за прошлу годину

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

Пешта, Будимпешта, 17. август Нова серија, г. XVI, бр. 33

Пешта, Будимпешта, 17. август Нова серија, г. XVI, бр. 33 Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 17. август 2006. Нова серија, г. XVI, бр. 33 Илиндан у Чобанцу Фото: ИВАН ЈАКШИЋ За издавача: Андрија Роцков Главни уредник: Милан Степанов Home page: www.comp-press.hu/cnn2000

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

Пешта, Будимпешта, 1. март Нова серија, г. XVII, бр. 9

Пешта, Будимпешта, 1. март Нова серија, г. XVII, бр. 9 Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 1. март 2007. Нова серија, г. XVII, бр. 9 Српска гимназија у Будимпешти Фото: ИВАН ЈАКШИЋ Предаја пантљика За издавача: Андрија Роцков Главни уредник: Милан Степанов Home

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

Felújítják a hodicsi utat

Felújítják a hodicsi utat билтен општине чока год. VIII број 67. мај 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 67. szám 2014. május Школа у Црној Бари неће се угасити Затварање школе

Részletesebben

Пешта, Будимпешта, 22. фебруар Нова серија, г. XVII, бр. 8

Пешта, Будимпешта, 22. фебруар Нова серија, г. XVII, бр. 8 Пешта, 1838 1849. Будимпешта, 22. фебруар 2007. Нова серија, г. XVII, бр. 8 Српска школа у Будимпешти Фото: ИВАН ЈАКШИЋ Маскенбал, маскенбал За издавача: Андрија Роцков Главни уредник: Милан Степанов Home

Részletesebben

Могућности очувања народних. 21. веку

Могућности очувања народних. 21. веку Nasle e u kulturi Могућности очувања народних традиција у 21. веку НАСЛЕЂЕ У КУЛТУРИ Могућности очувања народних традиција у 21. веку Свестрано образовање стицано током читавог људског века човеку омогућава

Részletesebben

Új tetőt kap a községháza Beázik a régi simatető Szigetelik az épület falait is

Új tetőt kap a községháza Beázik a régi simatető Szigetelik az épület falait is билтен општине чока год. VII број 61. новембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 61. szám 2013. november Радови на згради Општине Чока Коси кров после

Részletesebben