HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. Ügyintézés lehetıségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. Ügyintézés lehetıségei"

Átírás

1 2010. április HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége Társasházi törvény rendelkezése értelmében a tulajdonos köteles a közös képviselınek a birtokbavétel, illetıleg a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzését követı 15 napon belül bejelenteni: a) külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást, b) lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthetı személyes adatát, illetıleg a jogi személy nyilvános adatát, c) a külön tulajdonát bérlı, használó személy (a továbbiakban: bérlı) b) pontnak megfelelı adatát, d) a külön tulajdonában lakó személyek számát, e) haszonélvezettel terhelt tulajdon esetében a haszonélvezı személy nevét. A tulajdonosok az adatközlést az alábbi formákban tehetik meg a közös képviselı felé: - Adatlap kitöltése a honlapunkon: - Adatlap megküldése ben ügyfélszolgálatunkra: - Levélben történı adatközlés - Személyesen ügyfélszolgálati idıben, az ügyfélszolgálati irodában. (Adatlap kitöltésével). Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy telefonon történı bejelentést nem áll módunkban elfogadni, mivel nem dokumentál. II. Ügyintézés lehetıségei A tulajdonosok a társasházzal kapcsolatos ügyekben, egyéni befizetéseikkel, panaszaikkal, kapcsolatban fordulhatnak személyesen ügyfélszolgálatunkhoz hétfıtıl - csütörtökig -, illetve kérdéseikkel, bejelentéseikkel (pl.: víz elıírás változás), kérelmeikkel a honlapunkon keresztül intézhetik ügyeiket. honlapcímen az alábbi menüpontokban: Társasházkezelés Online ügyfélszolgálat - A dokumentumtárból letölthetı: 1. Társasházkezeléssel kapcsolatos dokumentumok, őrlapok 2. Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatok dokumentumok, őrlapok 1

2 III. Gázártámogatás 2010-ben Magyar Energia Hivatal közlése szerint áprilistól átlagosan 10,1 százalékkal emelkedett a gáz ára, a kormány megváltoztatta a gázár képzésének szabályait, továbbá döntött arról, hogy a meglévı gáz- és távhı támogatási rendszert meghosszabbítja június 30-ig. IV. Szabványossági felülvizsgálatok szükségessége, tapasztalatai Földgázvezetékek felülvizsgálata A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII. Törvény a földgázfogyasztóra vonatkozóan kötelezıen elıírja, hogy a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége, ennek megfelelıen köteles gondoskodni azok karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjérıl és azok legalább ötévenkénti mőszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Mint arról már korábban tájékoztattuk önöket ennek a vizsgálatnak az elkészítése nem választható a társasházak számára, rendeletek írják elı a kötelezettséget. A közös képviselı - BEKSZ-HÁZGAZDA Kft kezelésében lévı társasházainál a közös fogyasztói vezeték ellenırzése - a telekhatártól a gázmérınél található elzáró szerelvényig - elkészül. A felülvizsgálatot a TIGÁZ által minısített vállalkozók végezhetik. Az ellenırzés célja: - a vezetékek mőszaki állapotának felülvizsgálata - korróziós meghibásodások feltárása - a vezetékek tartószerkezetének ellenırzése - lakásokon belül a gázmérı oldható kötéseinek tömörségi vizsgálata Az érvényben lévı elıírásoknak való megfelelıségrıl, vagy hiányosságról jegyzıkönyv készül. A vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése a fogyasztó kötelessége! Az eddig elvégzett vizsgálatok tapasztalatai: - A (régi) kúpos csapoknál, fıelzáróknál általában szivárgás mérhetı, ezen kívül ezek az elzárók többnyire nem mőködtethetık biztonságosan. Javasolt a régi csapok új gömbcsapra történi cseréje. -A gázóráknál hiányzik az érintésvédelmi bekötés -A készülékek (pl. gáztőzhelyek) flexibilis bekötıcsövei a jelenlegi szabványnak nem felelnek meg. A régi flexibilis csı helyett javasolt új készülék-bekötıcsı (acél harmonikacsı) beépítése. Figyelmeztetés: Amennyiben a vizsgálatok során gázszivárgás tapasztalható, annak haladéktalan kijavításáról köteles a társasház azonnal gondoskodni, anyagi fedezet megteremtése mellett. Az ellenırzést végzı kötelessége a feltárt hibák, különös tekintettel a szivárgás azonnali jelentése a gázszolgáltató felé, mely a társasház gázszolgáltatásból történı kizárását vonhatja maga után! 2

3 V. A tőzvédelem javítása érdekében megfogalmazott elıírások, lehetıségek Az utóbbi idık paneltőzesetekkel kapcsolatos tragédiái, és az ellenırzések során tapasztalt tőzvédelmi hiányosságok miatt a társasházakat érintı, a tőzvédelem javítását elısegítı tájékoztatót készített az Önkormányzati Tőzoltóság. Kérjük a tulajdonosokat, hogy az esetleges átalakítás, korszerősítés során fontolják meg a tőzvédelmi épületszerkezetek beépítését, illetve felhívjuk a figyelmet az itt felsorolt használati szabályok betartására! Ajtók A panelház ajtóinak lecserélésekor figyelembe érdemes venni, hogy a választott ajtó tőzzel szembeni ellenállása (jelenlegi elıírások szerint) legalább 30 percet bírjon, valamint önmőködı csukószerkezettel legyen ellátva. Egy esetleges tőz kitörése esetén az ajtón át sem a füst, sem a tőz nem tud áthatolni, így a tőzoltók kiérkezéséig biztonságban van az ajtó mögött tartózkodó személy. Az ilyen ajtók tőzvédelmi megfelelısségérıl szóló tanúsítványáról a kereskedınél kell érdeklıdni. Gépészeti aknák Az utóbbi idık nagyobb paneltüzeinek kifejlıdésében szerepet játszottak, hogy a gépészeti aknák (vizesblokk mögött, konyha mellett, stb.) falai, ajtói éghetı anyagúak, a szintek között nincs beépítve tőzgátló szerkezet. Ezekben az aknákban az évek során lerakódott kosz, zsírszennyezıdés segítheti a gyors tőzterjedést. A lakás felújításakor célszerő ezeket az aknákat átépíteni az alábbi megoldásokat figyelembe véve: - A farostlemez akna fal kicserélése gipszkarton falra (2 réteg RF-tipusú gipszkartonlap ajánlott). - A szellızırács kicserélése nem éghetı anyagú hıre duzzadó rácsra (ez a típusú tőzvédelmi rács a magas hımérséklet következtében felhabosodik és ezáltal lezárul, aminek következtében a tőz terjedését megakadályozza)(lásd fényképmelléklet). - Az aknák régi ajtajának kicserélése tőzgátló ajtóra (a minısítéssel rendelkezı ajtók bizonyos ideig a tőzzel, füsttel szemben ellenállnak). - Az akna tőzgátló tömítése a födém vonalában (ilyen lehetséges megoldás a tőzvédelmi purhab, aminek az elhelyezése egyszerően végezhetı)(lásd fényképmelléklet). - A csıvezetékek (szennyvíz, szellızı, stb.) lezárása tőzvédelmi mandzsettával (a mandzsetta tőz esetén hıre megduzzad és elszorítja a csövet ezáltal gátolja a tőzterjedést) (lásd fényképmelléklet). Az esetleges felújításkor nem elég csak az egyes elemeit figyelembe venni az ajánlott megoldásoknak, hanem azt komplex rendszerként kell kivitelezni, és minden részét azonos védelmi szintőre cserélni. Villamos berendezések, vezetékek Elektromos hálózat felújításakor érdemes megfontolni, hogy a födémek átvezetéseinél tőzgátló tömítés legyen beépítve. Továbbá célszerő a villamos kapcsolóhelyiségek ajtóit minısített 15 perc tőzállóságú ajtóra lecserélni. 3

4 Hı és füstelvezetés A hı és füstelvezetés a középmagas épületeknél döntıen befolyásolhatja egy esetleges tőzeset során a menekülés lehetıségét. A rendszer biztosítja, hogy ha egy lakásból a lépcsıházba jut a füst, az elvezetıdjön a legfelsı ablakon keresztül. Így a benn tartózkodóknak lehetıségük van a menekülésre. Fontos, hogy megfelelıen karban legyen tartva a meglévı rendszer. Ellenırzéseink tapasztalata, hogy az alsó és a felsı szintrıl történı nyitás lehetıségét nem biztosítják. A jelenkor követelményeinek megfelelıen célszerő mérlegelni a rendszer felújítását. Ennek megfelelıen a hı és füstelvezetı nyílás méretét méretezni, növelni szükséges(legalább 1 m2), továbbá biztosítani kell, hogy minden szintrıl nyitható legyen. Hıszigetelés (Középmagas épületekre vonatkozóan) Az épület hıszigetelésénél fontos tudni, hogy a 8cm-nél nagyobb vastagságú rendszer kivitelezése esetén a szigetelıanyag csak nem éghetı (A1, A2) lehet. Tehát 8 cm fölött polisztirol helyett csak ásványgyapotot lehet beépíteni. A hıszigetelés kivitelezése során megbízható mőszaki ellenırt kell fogadni, akinek a beépítés szabályosságára fokozottan kell figyelni. A homlokzati hıszigetelı rendszer tőzvédelmi megfelelıségi igazolásban leírt beépítési elıírásokat be kell tartani, és azokat dokumentálni kell. A használatbavételi engedélyezési eljáráson be kell mutatni ezeket a dokumentumokat a tőzoltóság részére. Nem megfelelı beépítés esetén nem teljesíti a tőzterjedési határértékeket a rendszer. Egy esetleges lakástőz esetén az ablakon kicsapódó lángok gyorsabban felterjednek a következı szintre. Tárolási szabályok - A loggián, erkélyen a bútorok, lomok tárolása nem megengedett. - Felújítás átépítés során, a tőz- és robbanásveszélyes anyagok (pl. hígító, lakk, benzin, stb.) alkalmazásakor csak a napi felhasznált mennyiséget tárolják az épületben. Egyéb esetben a tőzoltóság nem ajánlja az ilyen anyagok tárolását. - Propán-bután gázpalack nem használható, nem tárolható. - Az alagsorban lévı közmőhelyiségekben tárolás nem megengedett. - Villanyóra szekrényekben, szemétledobóban tárolni nem lehet. - A közlekedési utakat virágokkal, bútorokkal, stb. szőkíteni nem lehet. A panelprogram Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtása esetén a tőzoltóság szakági véleményt ad ki. 4

5 VEGYE IGÉNYBE A BEKSZ-HÁZGAZDA KFT. INGYENES PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIT! AZ ÖN IGÉNYÉNEK MEGFELELŐEN NYÚJTUNK TANÁCSADÁST ÉS TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉST: HITELKÖZVETÍTÉS MEGKERESSÜK AZ ÖN SZÁMÁRA LEGKEDVEZŐBB HITEL-FELTÉTELEKET NYÚJTÓ BANKOKAT JELZÁLOGHITELEK SZEMÉLYI HITELEK LAKÁSTAKARÉK-PÉNZTÁR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL! SZERETNÉ LAKÁSÁT FELÚJÍTANI, KORSZERŰSTENI, LAKÁST VÁSÁROLNA VAGY LAKÁST CSERÉLNE NÉHÁNY ÉV MÚLVA? GONDOLJON MÁR MOST A JÖVŐRE! AKCIÓ! AKCIÓ! 2010.ÁPRILIS 1-TŐL MÁJUS 31-IG AKCIÓ! AKCIÓ! AMENNYIBEN LEGALÁBB HAVI FT-OT TAKARÉKOSKODIK, MOST A LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR SZERZŐDÉSE SZÁMLANYITÁSI DÍJÁRA 50 % KEDVEZMÉNYT KAP! BEFIZETÉSEIT AZ ÁLLAM 30 %-KAL KIPÓTOLJA! AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS ÖSSZEGE FT/ÉV ELÉRHETŐSEGEK: TELEFON: 36/ / FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL! 5

6 6

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége 2013. április Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény és az SZMSZ rendelkezései értelmében a tulajdonos köteles

Részletesebben

TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA

TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA Ph.D. fokozat elnyeréséhez benyújtott értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki kar Épületszerkezettan

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvetı célkitőzés, hogy tőz esetén az építmény állékonysága egy elıírt, de korlátozott idıtartamra - amennyiben

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az elıadás letölthetı: http://www.egt.bme.hu/!epbd/epbd-bevezetes.pdf Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2007. április 25. 2 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...5 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben?

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben? Mi is az az energetikai tanúsítvány? Az energetikai tanúsítvány a vizsgált épület vagy épületrész (lakás, iroda) pillanatnyi energetikai állapotáról készült leírás, átlagos fogyasztói magatartást feltételezve.

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra,

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Frissítve: 2014. október 06. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelői Irodája kizárólag a pályázatok

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft Pályázatkezelői Irodája

Részletesebben