Ahárom kontinens között fekvõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahárom kontinens között fekvõ"

Átírás

1 Hajózni kell, élni nem kell Kereskedelmi hajózás a görög római világban Ahárom kontinens között fekvõ Földközi-tenger a Föld talán legszebb beltengere. Változatos alakulású partjai mentén jött létre a görög kultúra, majd részben hatalmas kiterjedésû víztükre (2,6 millió km 2 ) közvetítésével bontakozott ki a görög-római civilizáció. A klasszikus antikvitás emberét a tenger kötötte össze a távoli népekkel és országokkal, illetve elhozta hozzá azok terményeit. Nemcsak az asztali luxus kielégítésére szolgáló cikkeket, hanem a mindennapi élet fenntartásához szükséges gabonát is. Mivel a kikötõvárosok környékén található erdõségeket hamar kiirtották, a gabonát szállító hajók építéséhez szükséges fa is a tengeren át érkezett. A halban és hajókban gazdag tengert így a városok lakói mindinkább létük nélkülözhetetlen elemének tartották. Ahogy a Földközi-tenger mentén létrejöttek a fejlett államalakulatok, a tenger fontos kereskedelmi útvonalak hordozójává is lett, s így szükségszerûen az egymással versengõ államok küzdõterévé vált. A gabonaszállítás fontossága Hegyekkel övezett kikötõváros ábrázolása Akrotiriben, Théra (Szantorini) szigetén. Falfestmény, Kr. e. 16. század Afrikából gabonát szállító római hajók. Részlet a Katonai és polgári méltóságok jegyzékébõl, Kr. u. 390 Sok mindent szállítottak a tengeren. Minõségi borokat és elsõrendû olívaolajat, a hajóépítéshez szükséges fát és kézmûipari cikkeket. Az iparszerû tevékenységként folytatott kalózkodás idõszakában eladásra szánt emberek tömegeit is. Rómában, különösen a császárkor idején, részben a tengeren át bonyolódott le a kormányzás szempontjából nélkülözhetetlen, birodalmi szintû adminisztráció. Mindezek jelentõsége azonban messze nem érte el egy másik, ugyancsak a tengeren szállított árucikkét, a gabonáét. Mind a specializált ipari tevékenységet folytató görög poliszok esetében (mint Athén vagy Korinthosz), mind pedig a római állam története során elérkezett az a pillanat, amikor a lakosság élelemszükségletét csak importált gabonával tudták kielégíteni. Az importált gabona pedig szinte minden esetben tengeren túli gabonát jelentett, amit állami feladat részeként csak hajókkal tudtak elszállítani. Ha tartósan nem sikerült megoldani a lakosság gabonaellátását, az éhínségekhez, majd óhatatlanul az éppen hatalmon levõ kormányzat bukásához vezetett. De akár az állam alkotmányos berendezkedése is megváltozhatott. Így omlott össze a görög világ egyik vezetõ hatalmának számító Athén a Spártával és szövetségeseivel való nagy összecsapás idején, alig egy évvel hadiflottájának elvesztése után (Kr. e. 404-ben). A teherhajókat védelmezõ hadihajók hiányában már nem tudta biztosítani tengeri útvonalainak védelmét, s ez meghiúsította a lakosság ellátásához szükséges gabona behozatalát a Fekete-tenger part menti területeirõl. Így a rómaiaknál amikor egy súlyos élelmezési válság idején gabonabeszerzéssel bízta meg az állam a késõbb Nagynak nevezett Pompeiust, és a viharos tengertõl félve a gabonaszállító hajók kormányosai figyelmeztették, hogy meghalnak, ha átkelnek, állítólag azt mondta nekik: hajózni kell, élni nem kell. A Kr. u század fordulójára így a császári Róma teherhajói közül is kitûntek a robusztus méretû, most már kifejezetten erre a célra épített gabonaszállító hajók. Ezeknek a gyakran egy harmadik árboccal is ellátott hajóknak a hossza meghaladta a 30 m-t, 10

2 és akár 1000 tonnányi rakomány szállítására is alkalmasak voltak. Egyiptomból, majd a zömmel a mai Tunézia területén fekvõ Africa proconsularis tartományból szállítottak gabonát a birodalom fõvárosába. Kiindulási kikötõik Alexandreia, illetve az újjáépített, és második virágkorát élõ Karthágó voltak. A Kr. u. 2. században élt Lukianosz, a filozofikus és szatirikus hangvételû írásairól ismert görög szerzõ egyik dialógusában olvashatunk arról, miként ûzte a vihar Athén kikötõjébe, Peiraieuszba az egyik nagyméretû gabonaszállító hajót, az Alexandreiából Ostiába tartó Íziszt. Lukianosz dialógusának szeplõi joggal ámultak el a hajó méretei láttán, amely nemcsak nevében, de megjelenésében is méltó volt a hajókat és a hajósokat oltalmazó istennõhöz. Méretei mai mértékegységre átszámítva a következõk voltak: hosszúsága 55 m, szélessége pedig több mint 14. A hajó rakodóterének mélysége a fedélzettõl a fenékig mérve több mint 13,5 m volt. A római teherhajó-építés egyik büszkeségének mondható Ízisz ugyancsak mai ûrmértékben megadva 2893 bruttóregisztertonnás vízi jármû volt. Az antik ember viszonyulása a tengerhez Az ókori görögök, de még inkább a köztársaság, majd a császárság korában élõ rómaiak, ellentmondásos viszonyban álltak a tengerrel. Szerették és kötõdtek hozzá, hiszen a halászat és Jelenet Homérosz idézett mûvébõl: Odüsszeusz az árbochoz kötözve éli túl a szirének énekét. Vázakép, Kr. e. 490 körül Hegyes orrú kalózhajó kereskedelmi hajóra támad. Vázakép, Kr. e. 500 körül a hajózás révén civilizációjuk egyik meghatározó eleme volt. Ám egyúttal féltek is tõle kiszámíthatatlansága és gyakran pusztító viharai miatt. Mindezt jól tükrözik a görög irodalom kezdetét jelentõ Iliász és az Odüsszeia a tenger szépségét és a tenger félelmetes hatalmát festõ kitételei is. A horizont peremén túl nyúló borszínû vagy éppenséggel õsz tenger, amely távoli tájak megismerésére hívogat, sokszor a szabadság szimbólumává válik az Odüsszeia költõje számára. Ám aligha gondolhatjuk, hogy a tenger istenének hatalma folytán végül magányos hõssé lett Odüsszeusz is így érezhette ezt, miközben viharok ûzte tutajába kapaszkodott. [ ] gonoszabban a tengeri vésznél semmi se tudja legyûrni az embert, bármily erõs is ekként fogalmazza meg az önnön erejében mindinkább bízni tudó görögségnek a tengerrel kapcsolatos érzéseit az eposz egy másik szereplõje. Tréfás formában bár, de ambivalens érzést fejez ki az attikai újkomédia ismert szerzõjének, Menandrosznak egy rövid, ám velõs mondása is, amely szerint három baj van, a tenger, a tûz meg az asszony. A tenger vándora, a hajó is gyakori szereplõje a görög költészetnek és tragédiairodalomnak. Egyesek isten alkotta találmánynak, mások jelentõségében a tûzhez fogható prométheuszi adománynak, megint mások pedig ahogy késõbb egy római költõ is barátnak és útitársnak nevezik. A hajó megítélése azonban szinte mindenkor egyértelmûen pozitív. Talán azért, mert ember alkotta eszköz, s megalkotójával együtt maga is ki van téve a kiszámíthatatlan tenger szeszélyeinek. Mivel azonban emberi alkotás, viselkedése mégiscsak kiszámítható. Így lesz a hajó társ a viszontagságokban, s olyan barát, amely, ha jól megépítették, akár az ember életét mentheti meg a viharos tenger hullámaitól; persze mindenkor csak egy biztos kezû kormányos irányítása alatt. Hajózás a görög világban A Homérosznak tulajdonított eposzok a legfontosabb forrásaink a korai görög hajózás történetéhez. Már az Iliászban is, de különösen az Odüszszeiában számos, a tengeren való hajózás körébõl vett szakkifejezéssel találkozhatunk. Az eposzok megismertetik velünk az akkori hajók részeit, illetve felszerelését, és elmondják, hogyan hajóztak a kor görög tengerészei. De megtudhatjuk belõlük azt is, hogy miként navigáltak egy olyan idõszakban, amikor a hajózás tudománya még kezdetleges fokon állt. Navigációs segédeszközök hiányában (csak a mélységmérõt ismerték) inkább csak a partok mentén maradtak; sokszor úgy, hogy egyszerûen csak követték az egymástól látótávolságra sorakozó jellegzetes földrajzi pontokat. Nappal a Nap állása mutatta az utat, éjjel pedig a csillagok alapján tájékozódhattak útirányuk meghatározása során. A forgalmasabb hajózási útvonalakon éjszaka jelzõtüzek égtek. A viharos idõ beálltával, októbertõl márciusig szünetelt a hajózás. A hajókat partra vonták, és elvégezték rajtuk az évenként szükséges javításokat. Borult idõben még nyáron sem hajóztak, hiszen felhõk takarták a Napot, és a tengerrõl így nem láthatták a part vonulatát. A tengeren hosszan bolyongó Odüsszeusz kalandjai tudósíta- 11

3 Hajók az ókorban Amediterrán világban funkcionálisan kettõ, ám típusuk szerint háromfajta hajót építettek a Kr. e század során. A part menti településeken való rajtaütésre vagy távoli vállalkozásokra az üreges (azaz nyitott) és gyors hajók két típusát használták. Ezek tõkére szerelt, bordás szerkezetû, viszonylag erõs és tengerálló jármûvek voltak. A kisebb és könnyebb típus személyzete 22 fõbõl, a kapitányból és a kormányosból, valamint mindkét oldalon evezõsbõl állt. A nagyobbik fedélzettel is ellátott típuson 52 ember szolgált. Itt a hajó mindkét oldalán evezõs kezelt hasonló számú evezõt, és padjaik a fedélközben helyezkedtek el. Hossza 25 m-re, szélessége pedig mintegy 3 m-re tehetõ. Teher- és személyszállításra öblös hasú és lapos fenekû jármûveket használtak. A hajók vitorlával is fel voltak szerelve, egy négyszögletes formájú vagy fekvõ téglalap alakú, terjedelmes vászondarabbal. A be- és kihajózást evezõkkel végezték, a nyílt tengeren csak a vitorlát használták. Hogy nagyobb sebességet érjenek el, 1:7-hez arányra növelték az elsõdlegesen hadicélokra használt hajók szélességi és hosszúsági arányait. A teherhajóknál, ahol a befogadóképesség, és nem a gyorsaság volt az elsõdleges követelmény, ez az arány 1:4 vagy 1:3 között változott. Mivel a Kr. e. 1. évezredben nem igazán értettek még a szél erejének kihasználásához, a hajókra szerelt vitorlázat jelentõsége elhanyagolható volt az evezõsök hajtóerejéhez képest. A tengeri jármûvek használati értékét elsõsorban sebességük határozta meg, így természetes törekvés volt az evezõsök számának gyarapítása. A Kr. e században a mediterrán világ fõ hajótípusa, a hadi- és kereskedõhajóként egyaránt funkcionáló, görögül triérésznek nevezett három-evezõsoros hajó volt. A görög perzsa háborúk korára a három-evezõsoros jelentette a technikai fejlõdés csúcspontját. Nagyobb sebességû hajótípus volt, amely egyben jobb tengerálló képességgel is rendelkezett a nyílt vízen. Hossza 35 és 38 m között váltakozott, míg a hajótest középen legnagyobb szélessége körülbelül 4,5-5,5 m volt. Az egymás fölött kinyúló három evezõsor között egy-egy méternyi lehetett a távolság, és a vízszint fölötti fedélzeti magasság nem haladta meg az 1,5 m-t. Az evezõk átlagos hossza 4 m-t tett ki, és minden evezõt egy evezõs mozgatott. A hajó merülése 1 m volt. A hajótest keskenysége és csekély merülése miatt ezek a jármûvek meglehetõsen borulékonyak és nehezen kormányozhatók voltak. A görög perzsa háborúk idõszaka után bonyolultabbá vált a tengeri hadviselés technikája. Ekkor jelentek meg a tengereken az erõsebb építésû öt-evezõsorosok. Lényegében a Görög gálya keresztmetszete és felülnézeti képe három-evezõsorosok továbbfejlesztéseként alakították ki õket, fõképp annak érdekében, hogy több embert helyezhessenek el biztonságosan rajtuk, valamint az akkor használatos tekerõs (torziós) tüzérség hajítógépeinek is szilárd támasztékot adjanak. Három szinten egymás fölött elhelyezkedõ evezõpadokon a felsõ és középsõ sorban két-két, míg az alsó sorban egy evezõs ült. Oldalról nézve tehát függõlegesen öt evezõst lehetett látni egymás fölött. E hajókat átlagosan 37 m, a nagyobbakat több mint 40 m hosszúra építették, felfelé szélesedõ törzsük 4, illetve a fedélzetnél 5 m széles volt, merülési szintjük 120 cm körül lehetett. Az evezõsorok felsõ szintjén 112, a középsõn 108, a legalsón pedig 50 evezõs munkálkodott. Mellettük 30 matróz alkotta a jármû személyzetét. Békeidõben 40, háború esetén 120 katona teljesített szolgálatot rajtuk. A karthágói és a római flotta fõerejét ezek a hajók képezték a pun háborúk idõszakában. A hellenizmus korának (Kr. e sz.) teherhajói a föníciai vitorlásokhoz hasonlóan rövid és széles, de azoknál mélyebb merülésû vízi jármûvek voltak. A jelenleg ismert, Kr. e. 100 és Kr. u. 200 közé datálható hajóroncsok tanúsága szerint a kereskedelmi hajók térfogata ekkor már elérte, sõt meg is haladta a 250 tonnát. Ezek már a nyílt tengeri hajózásra is alkalmasak voltak. Róma földközi-tengeri terjeszkedésének idõszaka (Kr. e század), majd az ezt követõ századok, amelyek római beltengerré változtatták a Földközi-tengert, egyben a gerincre-bordára épített, vitorlával és olykor evezõkkel is ellátott kereskedelmi hajók egyik virágkorát is jelentette. A római kereskedelmi hajó nagy teherbíró képességgel rendelkezett. Hosszú, széles és mély merülésû vízi jármûvek voltak ezek, tágas rakodótérrel. Az érdemi elõrelépést azonban a szél energiájának hatékonyabb kihasználása terén tették a rómaiak, megnövelve a vitorlafelületet. A római teherhajók nagyvitorlát hordozó vitorlarúdjának most már kétszer olyan hosszúnak kellett lennie, mint a hajó szélessége. A Kr. u. 2. századtól azután elterjed egy új vitorlatípus, a ma is jól ismert latinvitorla a Földközi-tenger térségében, tovább növelve a római teherhajók sebességét. A római teherhajónak alapvetõen két típusa volt. Az egyik, az inkább gabonaszállítás céljára épült navis frumentaria (gabonaszállító hajó) kifejezetten nagy tömegû áru szállítására és a nyílt tengerre épült. A hosszúsága m, szélessége 8 10 m, teherhordó képessége tonna körül lehetett. A másik hajótípus, a navis mercatoria (kereskedelmi hajó) is megfelelt a nyílt tengeren való távolsági hajózás követelményeinek, ám ez csak tonna áru hordozására volt alkalmas. A kiegészítõ vitorlázat alkalmazásával a római teherhajók mindkét változata gyorsabbá vált. SZLÁVIK GÁBOR KERTÉSZ ISTVÁN 12

4 Hajótípusok az ókorban Sumer hajómodell Eriduból, Kr. e körül. Az elsõ ismert hajóábrázolás a történelemben Anubisz hajója az elhunyt lelkét szállítja az alvilágba. I. Szeti fáraó (19. dinasztia) sírkamrájának falfestménye, Kr. e. 13. század Minószi agyag hajómodell, Kr. e. II. évezred Föníciai hajó ábrázolása karthágói fogadalmi kövön Asszír hadihajó dombormûvön, Kr. e. 700 körül Görög hadihajó feketealakos vázaképen, Kr. e. 5. század Római triérész karthágói mozaikképen 13

5 14 nak arról a tevékenységrõl is, amelyet a görögök hol a szárazföldi rajtaütések és a kalózkodás, hol pedig a kereskedés különös keverékeként folytattak. A kereskedelmi célú tengeri utak gyakran alakultak át kalózvállalkozásokká, de akár fordítva is így volt. A kereskedõ tengeri rablóvá lett, ha megvolt rá a kedvezõ alkalom, a kalóz pedig kereskedésbe fogott, mivel a rablott javakat valahol értékesíteni kellett. Mindezt megtehette, hiszen a kalózkodás elismert és társadalmilag is megbecsült foglalkozásnak számított. Bolyongásai során Odüsszeusz gyakran adja ki magát kalóznak, amit nem tett volna, ha beszélgetõpartnerei rosszallásával kellett volna számolnia. A korabeli hajók az ilyen vállalkozásokra épültek. A velük szemben támasztott legfõbb követelmény a tengerállóságon kívül a gyorsaság volt. Gyors rajtaütésekre vagy éppen a menekülésre építették õket, de úgy, hogy a részben rablott javakkal való kereskedésre is alkalmasak legyenek. A többnyire csak vitorlával haladó kereskedelmi hajók és a vitorla mellé evezõkkel is felszerelt hadihajók funkcionálisan ekkor még nem különültek el igazán. E korai vízi jármûvek szerkezetérõl és típusairól részben a geometrikus díszítésû, majd alakos jelenetekkel ellátott (feketealakos) vázákon megjelenített ábrázolások, részben pedig a víz alatti régészet által feltárt roncsleletek tanúskodnak. Bár az újabban feltárt roncsleletek sok ponton alapvetõen megváltoztatták a görögök hajóépítési technikáiról kialakított korábbi elképzeléseket, a görög hajózás egésze csak irodalmi forrásaink közlései alapján értelmezhetõ. Róma: földmûvelõk és hajózók A rómaiak számára kezdetben idegen volt a tengerhajózás. Az ókori Latium lakói a birtokukba vett terület földrajzi adottságai folytán alapvetõen földmûvelõk voltak. Ezért, ahogy a mükénéiek a tengerhez megannyi szállal kapcsolódó krétaiaktól, majd az egyiptomiaktól és a föníciaiaktól sajátították el a hajóépítés és a hajózás tudományát, úgy a rómaiaknak is másoktól, az etruszkoktól, a görögöktõl és a karthágóiaktól kellett azt megtanulniuk. De amíg a görögök, lakóhelyük földrajzi adottságai miatt, hamarosan felzárkóztak a tengerhez, addig a tenger a síkságok és dombok között élõ latinok számára még késõbb is idegen maradt. A karthágói hajóhaddal szembeszálló római flottában (Kr. e század) a hajózáshoz értõ itáliai görögök és más itáliai népek fiai végezték a navigációs tevékenységet, csak a tengerészkatonák és maguk a parancsnokok voltak rómaiak. Késõbb persze megtanultak hajózni. Ám az alapvetõen földmûvelõ beállítottságú római ember számára még akkor is, ha hajóra szállt, hajója orra nem hasította, hanem ahogy mondták szántotta a tengeri síkságot (arat aequorem). Ilyennek látta a végtelen tengernek a rónákat idézõ sima tükrét egy római. A rómaiak azonban, mint annyi másban, a hajózás mesterségében is nemcsak utolérték, de sokban felül is múlták tanító mestereiket. Szállítmányok és kereskedelmi útvonalak A tengeren való hajózás megannyi epizódját megörökítõ Odüsszeia megalkotásának idején, valamikor Kr. e. 700 és 650 között, az Égei-tenger kikötõibõl kifutó hajók vagy Korfunál (az antik Kerküra), vagy a Dardanellák bejáratánál (az ókori Hellészpontosz) gyülekeztek. Itt várták a tartósan jó idõjárás beköszöntét, amely a nyári napfordulóval kezdõdött. Ezután konvojba rendezõdtek, hogy kölcsönösen oltalmazhassák egymást, és megindultak részben délnyugatnak, Dél-Itália és Szicília felé, részben pedig északkeleti irányba, a Fekete-tenger északi partjai felé. Az elõbbi esetben tudjuk, hogy a széljárástól függõen húsz vagy harminc napon belül érték el a mai Nápolyi-öbölben fekvõ régi görög gyarmatvárost, a campaniai Kümét. Ha szerencsével jártak, a hajózási idény végéig hazatérhettek a nyugatra, illetve a keletre indult hajórajok. A távoli vizekre eljutó görög kereskedelmi hajók, ha tehették, a késõbbi századokban is konvojba verõdtek, lehetõleg hadihajók védelme alatt. Egy ilyen hajóraj esetenként 100 vagy annál több hajóból is állhatott. Ám gyakran még számosságukkal sem rettentették vissza az ilyenkor úgyszintén konvojba tömörülve támadó kalózokat. Azoknak ugyanis nemcsak a hajó rakománya jelentette a zsákmányt. Ke-

6 reskedelmi értékkel bírtak a hajón szolgáló tengerészek és az esetlegesen a hajón szállított utasok is. Õket is el lehetett adni rabszolgának. A görögök által használt egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal a késõbbi századok során is a Fekete-tenger északi, illetve déli partvidékére vezetett. Ez attól függött, hogy fõként milyen árut akartak vásárolni, gabonát-e vagy fát. Az útvonal mindenkori fontosságát mutatja az ide induló hajók nagy száma, melyek nemcsak odafelé, de rendszerint visszafelé is konvojban hajóztak úti céljuk felé. Kr. e. 480-ban nyilván egy ilyen konvojt figyelhetett meg Xerxész perzsa uralkodó is, amikor seregével elérte a Hellészpontoszt, és látta a szoroson át a Görögország felé haladó gabonaszállító hajókat. A Fekete-tenger északi területeirõl visszatérõ konvojok nagyságáról Kr. e. 405-bõl, majd 340- bõl számszerû adatokat is ismerünk. Az egyik hajókaraván 170 hajóból állt. Búzát szállított volna Athénbe, de egy vesztes csata után a spártaiak kezére került. Egy másik, más körülmények között, de hasonló sorsra jutott konvoj, amely fõként gabonával, valamint épületfával volt megrakva, 230 hajót számlált, és több polisz kikötõibe vitte volna el áruját. A római uralom elõtti görögség másik jelentõs útvonala délkeletnek vezetett, Egyiptom és Kürénaiké (a mai Líbia északi része) felé. A harmadik nyugatnak vitt, Szicília és Dél-Itália, valamint a nyugati Mediterráneum kikötõi irányába. Ezeken az útvonalakon is fõként búzát hoztak be; elsõsorban a legnagyobb gabonaexportáló területnek számító Egyiptomból és Szicíliából. Cserébe többnyire kézmûipari termékeket szállítottak, meg bort és minõségi olívaolajat. Kis mennyiségben, ám nagy hasznot hajtó árucikkek is akadtak a rakomány között. Athén például bor- és olívaolaj-exportja mellett ismert volt kerámiáiról, melyek mûvészi kivitelük folytán már a Kr. e. 6. Római hajóépítõ. Ravennai síremlék dombormûve században kiszorították a nagy kereskedelmi rivális, Korinthosz hasonló termékeit. De ismert volt mézkivitelérõl is. Az antik világban, ahol a méz szolgált az egyedüli édesítõszerként, fogalomnak számított a márványbányáiról is híres Hüméttosz-hegységbõl származó hüméttoszi méz. Kifizetõdõ volt még a garosznak, vagy másképpen garonnak, ennek a különféle apró halak zsigereibõl és vérébõl készült sózott, majd erjesztett pikáns halmártásnak a szállítása is. Már a klasszikus kori görög világban is kedvelték, a római császárkorban azonban a Római Birodalom latin nyelvû területein garum néven páratlan népszerûséget élvezõ és széles körben elterjedt termékké vált. Mindezeket az árukat beleértve a gabonát is nagy ûrtartalmú agyagedényekben szállították. Mint késõbb, a római világban is, az amfora volt a kor konténere. Kereskedelmi amforák a bodrumi Vízalatti Régészeti Múzeumban, ahol a tengeri expedíciók során gyûjtött leleteket állították ki Ugyancsak a tengeren át szállították az épületfát, a faszén égetéséhez szükséges fát, valamint a hajóépítéshez szükséges faanyagot (különösen vörösfenyõt, jegenyefenyõt és ciprust) és fakátrányt az erdõknek a görög anyaországban történt korai kiirtását követõen. A Kr. e. 4. században az athéniek a Feketetenger déli partvidékérõl, valamint az erdõségekben gazdag Makedóniából szerezték be a szükséges famennyiséget. A hajóépítõ fa ahogy késõbb a római világban is stratégiai jelentõségû árucikknek minõsült, esetenként pedig elsõdleges fontosságú hadianyagnak. Athén és Spárta nagy összecsapása idején, a Kr. e között folyó, úgynevezett második peloponnészoszi háborúban egész flották pusztultak el a tengeri hadmûvelet során. A szemben álló felek számára így létkérdés volt, hogy beszerezhessék az újabb és újabb hajóhadak megépítéséhez szükséges faanyagot. Makedónia uralkodója, Arkhelaosz az athéniek rendelkezésére bocsátotta országa hajóépítõ fában is gazdag erdõségeit. Az athéni népgyûlés pedig ezzel is jelezve az ügy kiemelt fontosságát a király e gesztusát külön néphatározatban köszönte meg (Kr. e. 407/406 körül). Utazás a tengeren A teherszállító kereskedelmi hajó utasokat is szállított (a klasszikus ókorban nem voltak csak személyszállításra épített hajók), méghozzá igen olcsón. Az alacsony árak elérése érdekében a hajótulajdonosok igen egyszerû megoldást választottak: az utasokat a fedélzeten helyezték el, annyit, amennyi csak felfért rá. Ellátásukról csak külön fizetség fejében gondoskodtak, és nem kínáltak utasbiztosítást. A római természetrajzi író, a Kr. u. 1. században élt idõsebb Plinius említést tesz néhány jelentõsebb tengeri kikötõ közötti hajóút idõtartamáról. Így arról is, hogy az ostiai kikötõ kiépüléséig Róma kereske- 15

7 16 Áruk mérlegelése behajózás elõtt. Spártai vázakép, Kr. e. 6. század delmi kapujának számító Puteoliból (ma: Pozzuoli a Nápolyi-öbölben) 9 nap alatt lehet eljutni az egyiptomi Alexandreiába, méghozzá gyenge széljárás mellett. A kerekítve 1000 tengeri mérföld hosszúságú út során (1 tengeri mérföld = 1852,66 m) eszerint átlagosan 4,6 csomó sebességgel (= 7,7 km/h) haladhatott egy római hajó. Kedvezõ széljárás mellett azonban ennél nyilván jobb teljesítményt nyújtottak. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy azon a hajón, amelyen Pált a Kis-Ázsia délnyugati partvidékén fekvõ Mürából fogolyként Rómába vitték, vele együtt 276 utast zsúfoltak össze a fedélzeten (28,37). A történet elbeszéli azt is, hogy a jármû egy Itáliába induló alexandreiai gabonaszállító hajó volt (27,6). Tág rakodóterû, s így széles fedélzetû gabonaszállító hajó. Mielõtt Mürában kikötött, vélhetõen más kikötõkben is megállt, a hajó kapitánya pedig csak a viteldíjakra gondolhatott, s nem számolta a fedélzetre lépõ utasokat. A római korban vált nagyobb méretûvé a személyszállítás. Az egységesülõ piaccá váló mediterrán világban, a birodalmi béke viszonyai közepette sokan utaztak a tengeren. Egy idõ után annyira megnõtt a számuk, hogy a hajótulajdonosok és a velük gyakorta versengõ nagy hajóstársaságok számára az utasok jelentették a legértékesebb kísérõ rakományt. Ugyancsak a tengeren át szállították a hadsereg szolgálati helyükre utazó tagjait, a tartományok igazgatására küldött tisztségviselõket, illetve ezek hivatali segédszemélyzetét, valamint szolgáikat. A gazdagoknak külön kabinok álltak rendelkezésükre a hajón; akár a kapitány kabinját is kibérelhették. Mivel jól megfizették, a hajókonyhán külön fõztek nekik. A kevéssé tehetõsek azonban változatlanul a fedélzeten laktak az utazás ideje alatt, és továbbra is maguknak kellett gondoskodniuk ellátásukról. A tenger egyszerre jelentette a vihart, a hajótörés veszélyét és a kalózokkal való találkozás kockázatát az ókori ember számára. A távoli vidékekre tengeren hajózó utas, miután hajóra szállt, azt kockáztatta, hogy mindent elveszíthet. Nemcsak a poggyászát, az életét is. Az effajta utazás így bizonyos bátorságot igényelt, s vállalása többnyire reménybõl vagy reménytelenségbõl fakadt. Egy kései görög szerzõ (a Kr. u. 5. században élt Sztobaiosz) aforisztikus megállapítása szerint vagy õrült, vagy koldus, vagy meghal az, aki a tengeren hajózik. Ezért, akik messzi kikötõkbe indultak, sokszor végrendeletet is készítettek az utazás megkezdése elõtt. A hajózási idény március 10-én kezdõdött, és november 11-én ért véget. Ebben az idõszakban tekintették biztonságosnak a hajózást. A téli hónapokban szünetelt a hajóforgalom. Télen csak kényszerítõ szükség esetén szálltak vízre a szelek szántotta, és a Menekratész síremléke Korfun. A sírfelirat tanúsága szerint az elhunyt tengeri hajóút során fulladt vízbe nyári viharok 3-4 m-es hullámait most akár 8-9 m magasba is feltornyozó Földközi-tengeren. Ám még így is gyakoriak voltak a hajótörések, vagy ha a nyílt tengeren tört rá a vihar, a hajó elsüllyedése. Ebben az esetben utasainak kevés esélye volt a túlélésre. Az utasokat is szállító teherhajónak mindössze egy, a kikötõkben használt csónakja volt. Ebben még a hajósok sem férhettek el. A fedélzetén tartózkodók egy része pedig nem is tudott úszni, ám az úszni tudók sem jártak jobban a háborgó tengeren. Aki a mai Korfu városába látogat, maga is megtekintheti Menekratész síremlékének maradványát, aki az emlékmûvön olvasható felirat tanúsága szerint egy hajóútja során veszett a tengerbe. Egy katasztrófa-túlélõt (a történetíró Josephus Flaviust) szállító hajón 600-an voltak, s ebbõl csak 80 ember menekült meg a hajótörés után. Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról a bevett gyakorlatról (27,9 skk.), hogy végszükség esetén, azért hogy könnyítsenek terhén, s így megmentsék a hajót, a tengerbe szórták az egész rakományt (27,38), és ha ez sem segített, a hajó felszerelését (27,19). A kapitánynak és a kormányosnak azonban késõbb bizonyítaniuk kellett döntésük megalapozott voltát. Az utasok, akik a hajótörésbõl megmenekültek, többnyire mindenüket elveszítették. Holmijuk a háborgó tenger hullámainak martaléka lett. Sokszor a tengeri vészt ábrázoló festménnyel koldultak a kikötõvárosokban azok, akiknek a hajón volt mindenük, hogy ezen a módon teremtsék elõ a továbbutazásukhoz szükséges pénzt. Ha ez sikerült, továbbhajóztak útjuk végcélja felé. Itt a kikötõk világa várta õket. Rakodópartok, raktárak és hajójavító mûhelyek, meg az olcsó borok és a megvásárolható testi örömök világa. Mindez azonban már egy másik, az ókori világ kikötõirõl szóló történet lapjaira tartozik. SZLÁVIK GÁBOR

8 Vízhasználat az ókorban Úszó nõi alak egyiptomi faszobrocskán a 18. dinasztia korából Kert öntözése egyiptomi vízemelõvel. Falfestmény a közép-egyiptomi Beni Hassan temetõbõl Athéni nõk megtöltik korsóikat a monumentális szökõkutaknál. Vizeskorsó, Kr. e. 6. század Római városokban magas szintû szennyvízkezelés folyt: erõd latrinája Hadrianus falánál. Housesteads, Anglia Az illemhelyek levezetõ csatornái nem mindig a szennyvízcsatornába, olykor az utcára nyíltak. Nyilvános WC-k (amelyek a társalgásnak is színteret adtak) Róma kikötõjében, Ostiában A kifinomult római fürdõkultúra emléke a ma is mûködõ, délnyugat-angliai Bath fürdõje A házakból kivezetõ szennyvízcsatornákat, valamint az utcai víznyelõket rákötötték az egyik Tiberisbe vezetõ árokra, majd befedték azt. Így jött létre Rómában a Cloaca Maxima A segoviai antik római vízvezetékhíd a várostól 17 km-re lévõ forrásból szállította a vizet. Legmagasabb pontján meghaladja a 28 métert 17

2013/2 S/Y FEMME FATALE PROGRAM

2013/2 S/Y FEMME FATALE PROGRAM SHIPS REGAT TA 2013 A S/Y Femme Fatale 2013. szeptember 4-én indul a Mediterranean Tall Ships Regattára. Az Adiáról Barcelonába hajózunk, majd a Regatta után La Speziából Máltára vitorlázunk. S.A.L.T.

Részletesebben

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE Gyermekek ingyen Utazni jó, pláne, ha együtt a család! Hogy semmi jóról ne kelljen lemondani, a Royal Caribbean International és idén már a Celebrity Cruises is kifejezetten a gyermekes családoknak szóló

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Magyar Jacht Akadémia

Magyar Jacht Akadémia KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET KÖZÚTI, VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI FŐOSZTÁLY HAJÓZÁSI ÉS TENGERÉSZETI OSZTÁLY A víziközlekedésről szóló 2000. évi 42. törvény 56. -nak megfelelően az alábbi tájékoztatást teszem közzé.

Részletesebben

Kocsis Géza. Híd az óceánok között A Panama-csatorna története

Kocsis Géza. Híd az óceánok között A Panama-csatorna története Kocsis Géza Híd az óceánok között A Panama-csatorna története BEVEZETÉS E könyv témájául a Panama-csatorna megépítésének történetét és későbbi utóéletének bemutatását választottam. Az emberiség történetének

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Bohnanza - La Isla Bohnita

Bohnanza - La Isla Bohnita Bohnanza - La Isla Bohnita Tervezte: Uwe Rosenberg Kiadja: AMIGO Spiel + Freizeit GmbH Waldstrasse 23- D5, D-63128 Dietzenbach www.amigospiele.de 2-7 játékos 12 éves kortól játékidő kb. 90 perc A La Isla

Részletesebben

153. sz. Ajánlás. a fiatal tengerészek védelméről

153. sz. Ajánlás. a fiatal tengerészek védelméről 153. sz. Ajánlás a fiatal tengerészek védelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1976. október

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

A hajó. A felszerelés

A hajó. A felszerelés Kis hajó, nagy kaland Méder Áron hatméteres vitorlásával kerülte meg a Földet CARINA (39 éves) és Áron (29 éves) a 3 év alatt 40 országot érintett, 30 000 tengeri mérföldet tett meg (55 000 km), három

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik I. szintű tematikája

MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik I. szintű tematikája MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik I. szintű tematikája Vitor lás Magyar Vitorlás Szövetség Cél: az utánpótlás versenyzők és tehetségek felkutatása a vitorlássport széleskörű megismertetése,

Részletesebben

Gondolkozz szabadon!

Gondolkozz szabadon! Gondolkozz szabadon! 1 rész: az özönvíz előtti világ nem volt eső 900 év feletti kor óriás termet minden faj együtt Az özönvíz története mítosz vagy valóság 2. rész: az özönvíz A Biblia beszámolója az

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

A vitorlázórepülésről

A vitorlázórepülésről A vitorlázórepülésről Tartalom Tartalom 2 Bevezetés 4 Történelmi áttekintés 4 Vitorlázórepülés 5 Versenyzés 5 FELADAT TÍPUSOK 7 FELKÉSZÜLÉS 7 2 a vitorlázórepülés a légi sportok királynője, vagy még inkább

Részletesebben

Tájékoztató csónakok közlekedéséről

Tájékoztató csónakok közlekedéséről Tájékoztató csónakok közlekedéséről A víziközlekedést meghatároz rozó jogszabályok A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, A víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet, a

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Szövegszerkesztés példatár

Szövegszerkesztés példatár Alapmőveletek 1 Szövegszerkesztés példatár Készítette: Juhász Adrienn Alapmőveletek 2 Tartalomjegyzék Egyszerő formázások... 3 Bető stílus, méret, szín... 3 Bekezdések:... 4 Felsorolás és számozás... 5

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk.

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Az emberiség fejlődéstörténetének az a krszaka, melyből írtt emlékek nem maradtak ránk. Felsztása: 1. Palelitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz: i.e.600 000-120 000 középső szakasz: i.e. 120 000-40

Részletesebben

55. sz. Egyezmény. a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről

55. sz. Egyezmény. a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről 55. sz. Egyezmény a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

RÓMAI MŰVÉSZET - ÉPÍTÉSZET

RÓMAI MŰVÉSZET - ÉPÍTÉSZET i.e. 1000- től kezdődően a latinok a Tiberis folyó menti hét dombon építették fel Rómát. Róma alapítása i.e. 753. RÓMAI MŰVÉSZET - ÉPÍTÉSZET i.e. VI. századtól i.sz. IV. század ii. Sziráki Sz Gábor: Római

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Kedvezményes Costa hajóutak hónapról hónapra a szélrózsa minden irányában

Kedvezményes Costa hajóutak hónapról hónapra a szélrózsa minden irányában Kedvezményes Costa hajóutak hónapról hónapra a szélrózsa minden irányában Hajóút neve Éj Hajó Indulási kikötő(k) Minimum ár 2012. február Az Ezeregyéjszaka meséi megelevenednek Korallok és ősi kincsek

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

'ÚTITÁRSA INGYEN!' AKCIÓ. Hajóút neve Éj Hajó Indulási kikötő Minimum ár. 11 Costa Pacifica Civitavecchia 1. fő: 319 eurótól/fő 2.

'ÚTITÁRSA INGYEN!' AKCIÓ. Hajóút neve Éj Hajó Indulási kikötő Minimum ár. 11 Costa Pacifica Civitavecchia 1. fő: 319 eurótól/fő 2. Izgalmas ősz-kezdés a Costával: ÚTITÁRSA INGYEN! Hat izgalmas mediterrán Costa-útvonalon a kétágyas kabinok most különleges, dupla kedvezménnyel foglalhatók: az első fő kedvezményes részvételi díja mellett

Részletesebben

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA AUTÓBUSZOK Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA CITYWIDE 2-3 Átveszi a vezetést a városi versengésben Napjainkban a világ népességének több mint fele városokban él, és a városiasodás folyamata

Részletesebben

PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN

PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN Az 58 m 2 alapterületű két szintes 43. számú apartman Tribergben, a Feketeerdő szívében, egy szálloda komplexum 2. emeletén

Részletesebben

A magyar vasút kitörési lehetőségei. 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság

A magyar vasút kitörési lehetőségei. 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság A magyar vasút kitörési lehetőségei A magyar vasút kitörési lehetőségei történelmi örökségek és mai konzekvenciák 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság A történelmi előképek szinte

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ)

HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ) HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ) 1. Hellász a térképen a) Hellász = ókori Görögország Az ókori Görögország nagyobb volt, mint a mai. Hozzátartozott ugyanis: az egész Balkán-félsziget, az Égei-tenger szigetei,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen firenzei mester: Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 1360-1380 körül (fa, tempera, aranyozott, 91 x 58 cm, jelzés nélkül,

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Virtuális világkaland otthon ülőknek

Virtuális világkaland otthon ülőknek Virtuális világkaland otthon ülőknek Kutasd fel a helyszíneket! Váltsd le a jeleket a helyszín NEVÉRE-VÁROSÁRA-ORSZÁGÁRA! 1. Helyszín: 2. Helyszín 3. Helyszín: 4. Helyszín 5. Helyszín: A Google Earth útvonal-mérőjével

Részletesebben

Utazás a fantasy világokban

Utazás a fantasy világokban MAGUS Kalandozok.hu Utazás a fantasy világokban Cikkünk rövid összefoglalót kíván nyújtani a fantasy világokban általában egyöntetűen fellelhető utazóeszközökről: a hajókról, kocsikról és szánokról, valamint

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

MANTA 10 NAPOS CSOMAG

MANTA 10 NAPOS CSOMAG MANTA 10 NAPOS CSOMAG 5 NAP / 10 MERÜLÉS / 7 ÉJ WASINI SZIGET 3 NAP / 2 ÉJ SZAFARI: KELET TSAVO AMBOSELI 1 ÉJ NAIROBIBAN Érkezés: Mombasába, transzferünk a reptéren vár minket és elindulunk Mombasán keresztül

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör . Fenntartható fejlődés szakkör 1. Foglalkozás hulladék fogalma; hulladékok története; legnagyobb hulladéktermelő emberi tevékenységek; hulladékmegsemmisítés módjai 2010.03.01. 1.Mit értünk a hulladék

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

Kutatási jelentés. Hajólengések modellkísérleti vizsgálata. című kutatói pályázat eredményeiről.

Kutatási jelentés. Hajólengések modellkísérleti vizsgálata. című kutatói pályázat eredményeiről. Kutatási jelentés a Hajólengések modellkísérleti vizsgálata című kutatói pályázat eredményeiről. Ösztöndíjas: Hargitai László Csaba A kutatási ösztöndíj időtartama: 2010.05.01 2010.08.31 Budapest, 2010.08.31

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE MÓDSZEREK KÖZVETLEN Régészet Térképészet Térképészet 1526 előtt 1526 után ELŐTTE KEZDETLEGES TÉRKÉPEK Lázár deák Térképezési munkálatok Mikoviny Sámuel (1700-1750) legelső

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLIX.) Új folyam V. 2014. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/palinkas-mihaly-a-nemzedekek-tudasatankonyvkiado-tortenelemtankonyvei-hat-es-nyolcosztalyos-gimnaziumok-szamara-05-01-07/

Részletesebben

Menetben a kormánynál legalább egy 16 éves kort betöltött képesített személynek kell tartózkodnia.

Menetben a kormánynál legalább egy 16 éves kort betöltött képesített személynek kell tartózkodnia. motoros vízi sporteszköz: sport- és szabadidõs célokat szolgáló vízi jármû, amelynek hossza nem éri el a 4 métert, elsõdleges meghajtását vízsugárszivattyúval ellátott belsõ égésû motor biztosítja, és

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 330 E/02)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 330 E/02) 2008.12.30. C 330 E/7 29/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. december 9-én elfogadva a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról szóló, -i 2008/ /EK európai parlamenti

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS

VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Jakab Kft cím: 8630 Balatonboglár, Bercsényi u. 47. továbbiakban Bérbeadó, és név: székhely: aláírásra jogosult neve: szül hely, idő: személyi igazolvány

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

165. sz. Egyezmény. a tengerészek szociális biztonságáról (módosított)

165. sz. Egyezmény. a tengerészek szociális biztonságáról (módosított) 165. sz. Egyezmény a tengerészek szociális biztonságáról (módosított) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben,

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

Nap Érintett kikötõ Érkezés Indulás 1 Southampton, Anglia Kihajózás 16:45-kor 2 Cork (Cobh), Írország 15:00 3 Cork (Cobh), Írország 18:00

Nap Érintett kikötõ Érkezés Indulás 1 Southampton, Anglia Kihajózás 16:45-kor 2 Cork (Cobh), Írország 15:00 3 Cork (Cobh), Írország 18:00 20_27_CC_Midi_EUROPE_HUN.qxd:DESTINATION 20_27_CC_Midi_EUROPE:DESTINATION 31/07/2009 19/08/2009 13:15 Page 10:01 20 Page 20 Celebrity hajóutak: Ír ország, a Földközi-tenger nyugati része és a Kanári-szigetek

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA

I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA TARTALOM ELÕSZÓ 9 I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA 11 1. A POLITIKAI ÉLET 13 A római birodalom 13 A provinciák kormányzása 25 A hellenisztikus királyságok 27 A zsidó állam 32 2. A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

Versenykiírás 2014. 1/b. A verseny abszolút, ennek megfelelően a helyezés a befutás valóságos sorrendjével megegyező.

Versenykiírás 2014. 1/b. A verseny abszolút, ennek megfelelően a helyezés a befutás valóságos sorrendjével megegyező. Versenykiírás 2014 1, A verseny 1/a. A Keszthely Kenese Szóló arra alapított egyszemélyes vitorlásverseny, hogy hazai és külföldi vitorlázóknak lehetőséget biztosítson a vitorlázó technikai és taktikai

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. A dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) A félelmetes Tyrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó esélyük

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka

www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka MIT TESZÜNK KIÁLLÍTÓINKÉRT, KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTELÜK SIKERESSÉGÉÉRT? Több 10 000 e-dm-et küldünk ki adatbázisunkra a potenciális

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A HAJÓ-HELYZETMEGÁLLAPÍTÓ ÉS NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

A HAJÓ-HELYZETMEGÁLLAPÍTÓ ÉS NYOMONKÖVETŐ RENDSZER A HAJÓ-HELYZETMEGÁLLAPÍTÓ ÉS NYOMONKÖETŐ RENDSZER A BELÍZI HAJÓZÁSBAN ALKALMAZOTT AIS ÜZEMSZERŰ HASZNÁLATÁRA ONATKOZÓ ÚTMUTATÓ (AIS) HASZNÁLATA Bevezetés A jelen útmutató a hajókra telepített (belvízi)

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Színes érettségi tételek történelemből

Színes érettségi tételek történelemből 3. tétel: A klasszikus kor kiemelkedõ kulturális emlékei. A római építészet jelentõs alkotásainak azonosítása FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a klasszikus kori görög és a

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐ FELADATAI felsős korosztály (5-6., 7-8.) 2013-2014. 5-6.

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐ FELADATAI felsős korosztály (5-6., 7-8.) 2013-2014. 5-6. K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐ FELADATAI felsős korosztály (5-6., 7-8.) 2013-2014. 5-6. osztály I. BEMELEGÍTŐ KVÍZ 1. Kinek több a vagyona, ha 1 euro körülbelül 300 Ft?

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/58. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. II. negyedév

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/58. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. II. negyedév 15/5 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 17. szám 1. február. 15. augusztus. www.ksh.hu Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. A tartalomból Bevezető...1 A szállítási ágazat árbevétel-

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben