Ahárom kontinens között fekvõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahárom kontinens között fekvõ"

Átírás

1 Hajózni kell, élni nem kell Kereskedelmi hajózás a görög római világban Ahárom kontinens között fekvõ Földközi-tenger a Föld talán legszebb beltengere. Változatos alakulású partjai mentén jött létre a görög kultúra, majd részben hatalmas kiterjedésû víztükre (2,6 millió km 2 ) közvetítésével bontakozott ki a görög-római civilizáció. A klasszikus antikvitás emberét a tenger kötötte össze a távoli népekkel és országokkal, illetve elhozta hozzá azok terményeit. Nemcsak az asztali luxus kielégítésére szolgáló cikkeket, hanem a mindennapi élet fenntartásához szükséges gabonát is. Mivel a kikötõvárosok környékén található erdõségeket hamar kiirtották, a gabonát szállító hajók építéséhez szükséges fa is a tengeren át érkezett. A halban és hajókban gazdag tengert így a városok lakói mindinkább létük nélkülözhetetlen elemének tartották. Ahogy a Földközi-tenger mentén létrejöttek a fejlett államalakulatok, a tenger fontos kereskedelmi útvonalak hordozójává is lett, s így szükségszerûen az egymással versengõ államok küzdõterévé vált. A gabonaszállítás fontossága Hegyekkel övezett kikötõváros ábrázolása Akrotiriben, Théra (Szantorini) szigetén. Falfestmény, Kr. e. 16. század Afrikából gabonát szállító római hajók. Részlet a Katonai és polgári méltóságok jegyzékébõl, Kr. u. 390 Sok mindent szállítottak a tengeren. Minõségi borokat és elsõrendû olívaolajat, a hajóépítéshez szükséges fát és kézmûipari cikkeket. Az iparszerû tevékenységként folytatott kalózkodás idõszakában eladásra szánt emberek tömegeit is. Rómában, különösen a császárkor idején, részben a tengeren át bonyolódott le a kormányzás szempontjából nélkülözhetetlen, birodalmi szintû adminisztráció. Mindezek jelentõsége azonban messze nem érte el egy másik, ugyancsak a tengeren szállított árucikkét, a gabonáét. Mind a specializált ipari tevékenységet folytató görög poliszok esetében (mint Athén vagy Korinthosz), mind pedig a római állam története során elérkezett az a pillanat, amikor a lakosság élelemszükségletét csak importált gabonával tudták kielégíteni. Az importált gabona pedig szinte minden esetben tengeren túli gabonát jelentett, amit állami feladat részeként csak hajókkal tudtak elszállítani. Ha tartósan nem sikerült megoldani a lakosság gabonaellátását, az éhínségekhez, majd óhatatlanul az éppen hatalmon levõ kormányzat bukásához vezetett. De akár az állam alkotmányos berendezkedése is megváltozhatott. Így omlott össze a görög világ egyik vezetõ hatalmának számító Athén a Spártával és szövetségeseivel való nagy összecsapás idején, alig egy évvel hadiflottájának elvesztése után (Kr. e. 404-ben). A teherhajókat védelmezõ hadihajók hiányában már nem tudta biztosítani tengeri útvonalainak védelmét, s ez meghiúsította a lakosság ellátásához szükséges gabona behozatalát a Fekete-tenger part menti területeirõl. Így a rómaiaknál amikor egy súlyos élelmezési válság idején gabonabeszerzéssel bízta meg az állam a késõbb Nagynak nevezett Pompeiust, és a viharos tengertõl félve a gabonaszállító hajók kormányosai figyelmeztették, hogy meghalnak, ha átkelnek, állítólag azt mondta nekik: hajózni kell, élni nem kell. A Kr. u század fordulójára így a császári Róma teherhajói közül is kitûntek a robusztus méretû, most már kifejezetten erre a célra épített gabonaszállító hajók. Ezeknek a gyakran egy harmadik árboccal is ellátott hajóknak a hossza meghaladta a 30 m-t, 10

2 és akár 1000 tonnányi rakomány szállítására is alkalmasak voltak. Egyiptomból, majd a zömmel a mai Tunézia területén fekvõ Africa proconsularis tartományból szállítottak gabonát a birodalom fõvárosába. Kiindulási kikötõik Alexandreia, illetve az újjáépített, és második virágkorát élõ Karthágó voltak. A Kr. u. 2. században élt Lukianosz, a filozofikus és szatirikus hangvételû írásairól ismert görög szerzõ egyik dialógusában olvashatunk arról, miként ûzte a vihar Athén kikötõjébe, Peiraieuszba az egyik nagyméretû gabonaszállító hajót, az Alexandreiából Ostiába tartó Íziszt. Lukianosz dialógusának szeplõi joggal ámultak el a hajó méretei láttán, amely nemcsak nevében, de megjelenésében is méltó volt a hajókat és a hajósokat oltalmazó istennõhöz. Méretei mai mértékegységre átszámítva a következõk voltak: hosszúsága 55 m, szélessége pedig több mint 14. A hajó rakodóterének mélysége a fedélzettõl a fenékig mérve több mint 13,5 m volt. A római teherhajó-építés egyik büszkeségének mondható Ízisz ugyancsak mai ûrmértékben megadva 2893 bruttóregisztertonnás vízi jármû volt. Az antik ember viszonyulása a tengerhez Az ókori görögök, de még inkább a köztársaság, majd a császárság korában élõ rómaiak, ellentmondásos viszonyban álltak a tengerrel. Szerették és kötõdtek hozzá, hiszen a halászat és Jelenet Homérosz idézett mûvébõl: Odüsszeusz az árbochoz kötözve éli túl a szirének énekét. Vázakép, Kr. e. 490 körül Hegyes orrú kalózhajó kereskedelmi hajóra támad. Vázakép, Kr. e. 500 körül a hajózás révén civilizációjuk egyik meghatározó eleme volt. Ám egyúttal féltek is tõle kiszámíthatatlansága és gyakran pusztító viharai miatt. Mindezt jól tükrözik a görög irodalom kezdetét jelentõ Iliász és az Odüsszeia a tenger szépségét és a tenger félelmetes hatalmát festõ kitételei is. A horizont peremén túl nyúló borszínû vagy éppenséggel õsz tenger, amely távoli tájak megismerésére hívogat, sokszor a szabadság szimbólumává válik az Odüsszeia költõje számára. Ám aligha gondolhatjuk, hogy a tenger istenének hatalma folytán végül magányos hõssé lett Odüsszeusz is így érezhette ezt, miközben viharok ûzte tutajába kapaszkodott. [ ] gonoszabban a tengeri vésznél semmi se tudja legyûrni az embert, bármily erõs is ekként fogalmazza meg az önnön erejében mindinkább bízni tudó görögségnek a tengerrel kapcsolatos érzéseit az eposz egy másik szereplõje. Tréfás formában bár, de ambivalens érzést fejez ki az attikai újkomédia ismert szerzõjének, Menandrosznak egy rövid, ám velõs mondása is, amely szerint három baj van, a tenger, a tûz meg az asszony. A tenger vándora, a hajó is gyakori szereplõje a görög költészetnek és tragédiairodalomnak. Egyesek isten alkotta találmánynak, mások jelentõségében a tûzhez fogható prométheuszi adománynak, megint mások pedig ahogy késõbb egy római költõ is barátnak és útitársnak nevezik. A hajó megítélése azonban szinte mindenkor egyértelmûen pozitív. Talán azért, mert ember alkotta eszköz, s megalkotójával együtt maga is ki van téve a kiszámíthatatlan tenger szeszélyeinek. Mivel azonban emberi alkotás, viselkedése mégiscsak kiszámítható. Így lesz a hajó társ a viszontagságokban, s olyan barát, amely, ha jól megépítették, akár az ember életét mentheti meg a viharos tenger hullámaitól; persze mindenkor csak egy biztos kezû kormányos irányítása alatt. Hajózás a görög világban A Homérosznak tulajdonított eposzok a legfontosabb forrásaink a korai görög hajózás történetéhez. Már az Iliászban is, de különösen az Odüszszeiában számos, a tengeren való hajózás körébõl vett szakkifejezéssel találkozhatunk. Az eposzok megismertetik velünk az akkori hajók részeit, illetve felszerelését, és elmondják, hogyan hajóztak a kor görög tengerészei. De megtudhatjuk belõlük azt is, hogy miként navigáltak egy olyan idõszakban, amikor a hajózás tudománya még kezdetleges fokon állt. Navigációs segédeszközök hiányában (csak a mélységmérõt ismerték) inkább csak a partok mentén maradtak; sokszor úgy, hogy egyszerûen csak követték az egymástól látótávolságra sorakozó jellegzetes földrajzi pontokat. Nappal a Nap állása mutatta az utat, éjjel pedig a csillagok alapján tájékozódhattak útirányuk meghatározása során. A forgalmasabb hajózási útvonalakon éjszaka jelzõtüzek égtek. A viharos idõ beálltával, októbertõl márciusig szünetelt a hajózás. A hajókat partra vonták, és elvégezték rajtuk az évenként szükséges javításokat. Borult idõben még nyáron sem hajóztak, hiszen felhõk takarták a Napot, és a tengerrõl így nem láthatták a part vonulatát. A tengeren hosszan bolyongó Odüsszeusz kalandjai tudósíta- 11

3 Hajók az ókorban Amediterrán világban funkcionálisan kettõ, ám típusuk szerint háromfajta hajót építettek a Kr. e század során. A part menti településeken való rajtaütésre vagy távoli vállalkozásokra az üreges (azaz nyitott) és gyors hajók két típusát használták. Ezek tõkére szerelt, bordás szerkezetû, viszonylag erõs és tengerálló jármûvek voltak. A kisebb és könnyebb típus személyzete 22 fõbõl, a kapitányból és a kormányosból, valamint mindkét oldalon evezõsbõl állt. A nagyobbik fedélzettel is ellátott típuson 52 ember szolgált. Itt a hajó mindkét oldalán evezõs kezelt hasonló számú evezõt, és padjaik a fedélközben helyezkedtek el. Hossza 25 m-re, szélessége pedig mintegy 3 m-re tehetõ. Teher- és személyszállításra öblös hasú és lapos fenekû jármûveket használtak. A hajók vitorlával is fel voltak szerelve, egy négyszögletes formájú vagy fekvõ téglalap alakú, terjedelmes vászondarabbal. A be- és kihajózást evezõkkel végezték, a nyílt tengeren csak a vitorlát használták. Hogy nagyobb sebességet érjenek el, 1:7-hez arányra növelték az elsõdlegesen hadicélokra használt hajók szélességi és hosszúsági arányait. A teherhajóknál, ahol a befogadóképesség, és nem a gyorsaság volt az elsõdleges követelmény, ez az arány 1:4 vagy 1:3 között változott. Mivel a Kr. e. 1. évezredben nem igazán értettek még a szél erejének kihasználásához, a hajókra szerelt vitorlázat jelentõsége elhanyagolható volt az evezõsök hajtóerejéhez képest. A tengeri jármûvek használati értékét elsõsorban sebességük határozta meg, így természetes törekvés volt az evezõsök számának gyarapítása. A Kr. e században a mediterrán világ fõ hajótípusa, a hadi- és kereskedõhajóként egyaránt funkcionáló, görögül triérésznek nevezett három-evezõsoros hajó volt. A görög perzsa háborúk korára a három-evezõsoros jelentette a technikai fejlõdés csúcspontját. Nagyobb sebességû hajótípus volt, amely egyben jobb tengerálló képességgel is rendelkezett a nyílt vízen. Hossza 35 és 38 m között váltakozott, míg a hajótest középen legnagyobb szélessége körülbelül 4,5-5,5 m volt. Az egymás fölött kinyúló három evezõsor között egy-egy méternyi lehetett a távolság, és a vízszint fölötti fedélzeti magasság nem haladta meg az 1,5 m-t. Az evezõk átlagos hossza 4 m-t tett ki, és minden evezõt egy evezõs mozgatott. A hajó merülése 1 m volt. A hajótest keskenysége és csekély merülése miatt ezek a jármûvek meglehetõsen borulékonyak és nehezen kormányozhatók voltak. A görög perzsa háborúk idõszaka után bonyolultabbá vált a tengeri hadviselés technikája. Ekkor jelentek meg a tengereken az erõsebb építésû öt-evezõsorosok. Lényegében a Görög gálya keresztmetszete és felülnézeti képe három-evezõsorosok továbbfejlesztéseként alakították ki õket, fõképp annak érdekében, hogy több embert helyezhessenek el biztonságosan rajtuk, valamint az akkor használatos tekerõs (torziós) tüzérség hajítógépeinek is szilárd támasztékot adjanak. Három szinten egymás fölött elhelyezkedõ evezõpadokon a felsõ és középsõ sorban két-két, míg az alsó sorban egy evezõs ült. Oldalról nézve tehát függõlegesen öt evezõst lehetett látni egymás fölött. E hajókat átlagosan 37 m, a nagyobbakat több mint 40 m hosszúra építették, felfelé szélesedõ törzsük 4, illetve a fedélzetnél 5 m széles volt, merülési szintjük 120 cm körül lehetett. Az evezõsorok felsõ szintjén 112, a középsõn 108, a legalsón pedig 50 evezõs munkálkodott. Mellettük 30 matróz alkotta a jármû személyzetét. Békeidõben 40, háború esetén 120 katona teljesített szolgálatot rajtuk. A karthágói és a római flotta fõerejét ezek a hajók képezték a pun háborúk idõszakában. A hellenizmus korának (Kr. e sz.) teherhajói a föníciai vitorlásokhoz hasonlóan rövid és széles, de azoknál mélyebb merülésû vízi jármûvek voltak. A jelenleg ismert, Kr. e. 100 és Kr. u. 200 közé datálható hajóroncsok tanúsága szerint a kereskedelmi hajók térfogata ekkor már elérte, sõt meg is haladta a 250 tonnát. Ezek már a nyílt tengeri hajózásra is alkalmasak voltak. Róma földközi-tengeri terjeszkedésének idõszaka (Kr. e század), majd az ezt követõ századok, amelyek római beltengerré változtatták a Földközi-tengert, egyben a gerincre-bordára épített, vitorlával és olykor evezõkkel is ellátott kereskedelmi hajók egyik virágkorát is jelentette. A római kereskedelmi hajó nagy teherbíró képességgel rendelkezett. Hosszú, széles és mély merülésû vízi jármûvek voltak ezek, tágas rakodótérrel. Az érdemi elõrelépést azonban a szél energiájának hatékonyabb kihasználása terén tették a rómaiak, megnövelve a vitorlafelületet. A római teherhajók nagyvitorlát hordozó vitorlarúdjának most már kétszer olyan hosszúnak kellett lennie, mint a hajó szélessége. A Kr. u. 2. századtól azután elterjed egy új vitorlatípus, a ma is jól ismert latinvitorla a Földközi-tenger térségében, tovább növelve a római teherhajók sebességét. A római teherhajónak alapvetõen két típusa volt. Az egyik, az inkább gabonaszállítás céljára épült navis frumentaria (gabonaszállító hajó) kifejezetten nagy tömegû áru szállítására és a nyílt tengerre épült. A hosszúsága m, szélessége 8 10 m, teherhordó képessége tonna körül lehetett. A másik hajótípus, a navis mercatoria (kereskedelmi hajó) is megfelelt a nyílt tengeren való távolsági hajózás követelményeinek, ám ez csak tonna áru hordozására volt alkalmas. A kiegészítõ vitorlázat alkalmazásával a római teherhajók mindkét változata gyorsabbá vált. SZLÁVIK GÁBOR KERTÉSZ ISTVÁN 12

4 Hajótípusok az ókorban Sumer hajómodell Eriduból, Kr. e körül. Az elsõ ismert hajóábrázolás a történelemben Anubisz hajója az elhunyt lelkét szállítja az alvilágba. I. Szeti fáraó (19. dinasztia) sírkamrájának falfestménye, Kr. e. 13. század Minószi agyag hajómodell, Kr. e. II. évezred Föníciai hajó ábrázolása karthágói fogadalmi kövön Asszír hadihajó dombormûvön, Kr. e. 700 körül Görög hadihajó feketealakos vázaképen, Kr. e. 5. század Római triérész karthágói mozaikképen 13

5 14 nak arról a tevékenységrõl is, amelyet a görögök hol a szárazföldi rajtaütések és a kalózkodás, hol pedig a kereskedés különös keverékeként folytattak. A kereskedelmi célú tengeri utak gyakran alakultak át kalózvállalkozásokká, de akár fordítva is így volt. A kereskedõ tengeri rablóvá lett, ha megvolt rá a kedvezõ alkalom, a kalóz pedig kereskedésbe fogott, mivel a rablott javakat valahol értékesíteni kellett. Mindezt megtehette, hiszen a kalózkodás elismert és társadalmilag is megbecsült foglalkozásnak számított. Bolyongásai során Odüsszeusz gyakran adja ki magát kalóznak, amit nem tett volna, ha beszélgetõpartnerei rosszallásával kellett volna számolnia. A korabeli hajók az ilyen vállalkozásokra épültek. A velük szemben támasztott legfõbb követelmény a tengerállóságon kívül a gyorsaság volt. Gyors rajtaütésekre vagy éppen a menekülésre építették õket, de úgy, hogy a részben rablott javakkal való kereskedésre is alkalmasak legyenek. A többnyire csak vitorlával haladó kereskedelmi hajók és a vitorla mellé evezõkkel is felszerelt hadihajók funkcionálisan ekkor még nem különültek el igazán. E korai vízi jármûvek szerkezetérõl és típusairól részben a geometrikus díszítésû, majd alakos jelenetekkel ellátott (feketealakos) vázákon megjelenített ábrázolások, részben pedig a víz alatti régészet által feltárt roncsleletek tanúskodnak. Bár az újabban feltárt roncsleletek sok ponton alapvetõen megváltoztatták a görögök hajóépítési technikáiról kialakított korábbi elképzeléseket, a görög hajózás egésze csak irodalmi forrásaink közlései alapján értelmezhetõ. Róma: földmûvelõk és hajózók A rómaiak számára kezdetben idegen volt a tengerhajózás. Az ókori Latium lakói a birtokukba vett terület földrajzi adottságai folytán alapvetõen földmûvelõk voltak. Ezért, ahogy a mükénéiek a tengerhez megannyi szállal kapcsolódó krétaiaktól, majd az egyiptomiaktól és a föníciaiaktól sajátították el a hajóépítés és a hajózás tudományát, úgy a rómaiaknak is másoktól, az etruszkoktól, a görögöktõl és a karthágóiaktól kellett azt megtanulniuk. De amíg a görögök, lakóhelyük földrajzi adottságai miatt, hamarosan felzárkóztak a tengerhez, addig a tenger a síkságok és dombok között élõ latinok számára még késõbb is idegen maradt. A karthágói hajóhaddal szembeszálló római flottában (Kr. e század) a hajózáshoz értõ itáliai görögök és más itáliai népek fiai végezték a navigációs tevékenységet, csak a tengerészkatonák és maguk a parancsnokok voltak rómaiak. Késõbb persze megtanultak hajózni. Ám az alapvetõen földmûvelõ beállítottságú római ember számára még akkor is, ha hajóra szállt, hajója orra nem hasította, hanem ahogy mondták szántotta a tengeri síkságot (arat aequorem). Ilyennek látta a végtelen tengernek a rónákat idézõ sima tükrét egy római. A rómaiak azonban, mint annyi másban, a hajózás mesterségében is nemcsak utolérték, de sokban felül is múlták tanító mestereiket. Szállítmányok és kereskedelmi útvonalak A tengeren való hajózás megannyi epizódját megörökítõ Odüsszeia megalkotásának idején, valamikor Kr. e. 700 és 650 között, az Égei-tenger kikötõibõl kifutó hajók vagy Korfunál (az antik Kerküra), vagy a Dardanellák bejáratánál (az ókori Hellészpontosz) gyülekeztek. Itt várták a tartósan jó idõjárás beköszöntét, amely a nyári napfordulóval kezdõdött. Ezután konvojba rendezõdtek, hogy kölcsönösen oltalmazhassák egymást, és megindultak részben délnyugatnak, Dél-Itália és Szicília felé, részben pedig északkeleti irányba, a Fekete-tenger északi partjai felé. Az elõbbi esetben tudjuk, hogy a széljárástól függõen húsz vagy harminc napon belül érték el a mai Nápolyi-öbölben fekvõ régi görög gyarmatvárost, a campaniai Kümét. Ha szerencsével jártak, a hajózási idény végéig hazatérhettek a nyugatra, illetve a keletre indult hajórajok. A távoli vizekre eljutó görög kereskedelmi hajók, ha tehették, a késõbbi századokban is konvojba verõdtek, lehetõleg hadihajók védelme alatt. Egy ilyen hajóraj esetenként 100 vagy annál több hajóból is állhatott. Ám gyakran még számosságukkal sem rettentették vissza az ilyenkor úgyszintén konvojba tömörülve támadó kalózokat. Azoknak ugyanis nemcsak a hajó rakománya jelentette a zsákmányt. Ke-

6 reskedelmi értékkel bírtak a hajón szolgáló tengerészek és az esetlegesen a hajón szállított utasok is. Õket is el lehetett adni rabszolgának. A görögök által használt egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal a késõbbi századok során is a Fekete-tenger északi, illetve déli partvidékére vezetett. Ez attól függött, hogy fõként milyen árut akartak vásárolni, gabonát-e vagy fát. Az útvonal mindenkori fontosságát mutatja az ide induló hajók nagy száma, melyek nemcsak odafelé, de rendszerint visszafelé is konvojban hajóztak úti céljuk felé. Kr. e. 480-ban nyilván egy ilyen konvojt figyelhetett meg Xerxész perzsa uralkodó is, amikor seregével elérte a Hellészpontoszt, és látta a szoroson át a Görögország felé haladó gabonaszállító hajókat. A Fekete-tenger északi területeirõl visszatérõ konvojok nagyságáról Kr. e. 405-bõl, majd 340- bõl számszerû adatokat is ismerünk. Az egyik hajókaraván 170 hajóból állt. Búzát szállított volna Athénbe, de egy vesztes csata után a spártaiak kezére került. Egy másik, más körülmények között, de hasonló sorsra jutott konvoj, amely fõként gabonával, valamint épületfával volt megrakva, 230 hajót számlált, és több polisz kikötõibe vitte volna el áruját. A római uralom elõtti görögség másik jelentõs útvonala délkeletnek vezetett, Egyiptom és Kürénaiké (a mai Líbia északi része) felé. A harmadik nyugatnak vitt, Szicília és Dél-Itália, valamint a nyugati Mediterráneum kikötõi irányába. Ezeken az útvonalakon is fõként búzát hoztak be; elsõsorban a legnagyobb gabonaexportáló területnek számító Egyiptomból és Szicíliából. Cserébe többnyire kézmûipari termékeket szállítottak, meg bort és minõségi olívaolajat. Kis mennyiségben, ám nagy hasznot hajtó árucikkek is akadtak a rakomány között. Athén például bor- és olívaolaj-exportja mellett ismert volt kerámiáiról, melyek mûvészi kivitelük folytán már a Kr. e. 6. Római hajóépítõ. Ravennai síremlék dombormûve században kiszorították a nagy kereskedelmi rivális, Korinthosz hasonló termékeit. De ismert volt mézkivitelérõl is. Az antik világban, ahol a méz szolgált az egyedüli édesítõszerként, fogalomnak számított a márványbányáiról is híres Hüméttosz-hegységbõl származó hüméttoszi méz. Kifizetõdõ volt még a garosznak, vagy másképpen garonnak, ennek a különféle apró halak zsigereibõl és vérébõl készült sózott, majd erjesztett pikáns halmártásnak a szállítása is. Már a klasszikus kori görög világban is kedvelték, a római császárkorban azonban a Római Birodalom latin nyelvû területein garum néven páratlan népszerûséget élvezõ és széles körben elterjedt termékké vált. Mindezeket az árukat beleértve a gabonát is nagy ûrtartalmú agyagedényekben szállították. Mint késõbb, a római világban is, az amfora volt a kor konténere. Kereskedelmi amforák a bodrumi Vízalatti Régészeti Múzeumban, ahol a tengeri expedíciók során gyûjtött leleteket állították ki Ugyancsak a tengeren át szállították az épületfát, a faszén égetéséhez szükséges fát, valamint a hajóépítéshez szükséges faanyagot (különösen vörösfenyõt, jegenyefenyõt és ciprust) és fakátrányt az erdõknek a görög anyaországban történt korai kiirtását követõen. A Kr. e. 4. században az athéniek a Feketetenger déli partvidékérõl, valamint az erdõségekben gazdag Makedóniából szerezték be a szükséges famennyiséget. A hajóépítõ fa ahogy késõbb a római világban is stratégiai jelentõségû árucikknek minõsült, esetenként pedig elsõdleges fontosságú hadianyagnak. Athén és Spárta nagy összecsapása idején, a Kr. e között folyó, úgynevezett második peloponnészoszi háborúban egész flották pusztultak el a tengeri hadmûvelet során. A szemben álló felek számára így létkérdés volt, hogy beszerezhessék az újabb és újabb hajóhadak megépítéséhez szükséges faanyagot. Makedónia uralkodója, Arkhelaosz az athéniek rendelkezésére bocsátotta országa hajóépítõ fában is gazdag erdõségeit. Az athéni népgyûlés pedig ezzel is jelezve az ügy kiemelt fontosságát a király e gesztusát külön néphatározatban köszönte meg (Kr. e. 407/406 körül). Utazás a tengeren A teherszállító kereskedelmi hajó utasokat is szállított (a klasszikus ókorban nem voltak csak személyszállításra épített hajók), méghozzá igen olcsón. Az alacsony árak elérése érdekében a hajótulajdonosok igen egyszerû megoldást választottak: az utasokat a fedélzeten helyezték el, annyit, amennyi csak felfért rá. Ellátásukról csak külön fizetség fejében gondoskodtak, és nem kínáltak utasbiztosítást. A római természetrajzi író, a Kr. u. 1. században élt idõsebb Plinius említést tesz néhány jelentõsebb tengeri kikötõ közötti hajóút idõtartamáról. Így arról is, hogy az ostiai kikötõ kiépüléséig Róma kereske- 15

7 16 Áruk mérlegelése behajózás elõtt. Spártai vázakép, Kr. e. 6. század delmi kapujának számító Puteoliból (ma: Pozzuoli a Nápolyi-öbölben) 9 nap alatt lehet eljutni az egyiptomi Alexandreiába, méghozzá gyenge széljárás mellett. A kerekítve 1000 tengeri mérföld hosszúságú út során (1 tengeri mérföld = 1852,66 m) eszerint átlagosan 4,6 csomó sebességgel (= 7,7 km/h) haladhatott egy római hajó. Kedvezõ széljárás mellett azonban ennél nyilván jobb teljesítményt nyújtottak. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy azon a hajón, amelyen Pált a Kis-Ázsia délnyugati partvidékén fekvõ Mürából fogolyként Rómába vitték, vele együtt 276 utast zsúfoltak össze a fedélzeten (28,37). A történet elbeszéli azt is, hogy a jármû egy Itáliába induló alexandreiai gabonaszállító hajó volt (27,6). Tág rakodóterû, s így széles fedélzetû gabonaszállító hajó. Mielõtt Mürában kikötött, vélhetõen más kikötõkben is megállt, a hajó kapitánya pedig csak a viteldíjakra gondolhatott, s nem számolta a fedélzetre lépõ utasokat. A római korban vált nagyobb méretûvé a személyszállítás. Az egységesülõ piaccá váló mediterrán világban, a birodalmi béke viszonyai közepette sokan utaztak a tengeren. Egy idõ után annyira megnõtt a számuk, hogy a hajótulajdonosok és a velük gyakorta versengõ nagy hajóstársaságok számára az utasok jelentették a legértékesebb kísérõ rakományt. Ugyancsak a tengeren át szállították a hadsereg szolgálati helyükre utazó tagjait, a tartományok igazgatására küldött tisztségviselõket, illetve ezek hivatali segédszemélyzetét, valamint szolgáikat. A gazdagoknak külön kabinok álltak rendelkezésükre a hajón; akár a kapitány kabinját is kibérelhették. Mivel jól megfizették, a hajókonyhán külön fõztek nekik. A kevéssé tehetõsek azonban változatlanul a fedélzeten laktak az utazás ideje alatt, és továbbra is maguknak kellett gondoskodniuk ellátásukról. A tenger egyszerre jelentette a vihart, a hajótörés veszélyét és a kalózokkal való találkozás kockázatát az ókori ember számára. A távoli vidékekre tengeren hajózó utas, miután hajóra szállt, azt kockáztatta, hogy mindent elveszíthet. Nemcsak a poggyászát, az életét is. Az effajta utazás így bizonyos bátorságot igényelt, s vállalása többnyire reménybõl vagy reménytelenségbõl fakadt. Egy kései görög szerzõ (a Kr. u. 5. században élt Sztobaiosz) aforisztikus megállapítása szerint vagy õrült, vagy koldus, vagy meghal az, aki a tengeren hajózik. Ezért, akik messzi kikötõkbe indultak, sokszor végrendeletet is készítettek az utazás megkezdése elõtt. A hajózási idény március 10-én kezdõdött, és november 11-én ért véget. Ebben az idõszakban tekintették biztonságosnak a hajózást. A téli hónapokban szünetelt a hajóforgalom. Télen csak kényszerítõ szükség esetén szálltak vízre a szelek szántotta, és a Menekratész síremléke Korfun. A sírfelirat tanúsága szerint az elhunyt tengeri hajóút során fulladt vízbe nyári viharok 3-4 m-es hullámait most akár 8-9 m magasba is feltornyozó Földközi-tengeren. Ám még így is gyakoriak voltak a hajótörések, vagy ha a nyílt tengeren tört rá a vihar, a hajó elsüllyedése. Ebben az esetben utasainak kevés esélye volt a túlélésre. Az utasokat is szállító teherhajónak mindössze egy, a kikötõkben használt csónakja volt. Ebben még a hajósok sem férhettek el. A fedélzetén tartózkodók egy része pedig nem is tudott úszni, ám az úszni tudók sem jártak jobban a háborgó tengeren. Aki a mai Korfu városába látogat, maga is megtekintheti Menekratész síremlékének maradványát, aki az emlékmûvön olvasható felirat tanúsága szerint egy hajóútja során veszett a tengerbe. Egy katasztrófa-túlélõt (a történetíró Josephus Flaviust) szállító hajón 600-an voltak, s ebbõl csak 80 ember menekült meg a hajótörés után. Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról a bevett gyakorlatról (27,9 skk.), hogy végszükség esetén, azért hogy könnyítsenek terhén, s így megmentsék a hajót, a tengerbe szórták az egész rakományt (27,38), és ha ez sem segített, a hajó felszerelését (27,19). A kapitánynak és a kormányosnak azonban késõbb bizonyítaniuk kellett döntésük megalapozott voltát. Az utasok, akik a hajótörésbõl megmenekültek, többnyire mindenüket elveszítették. Holmijuk a háborgó tenger hullámainak martaléka lett. Sokszor a tengeri vészt ábrázoló festménnyel koldultak a kikötõvárosokban azok, akiknek a hajón volt mindenük, hogy ezen a módon teremtsék elõ a továbbutazásukhoz szükséges pénzt. Ha ez sikerült, továbbhajóztak útjuk végcélja felé. Itt a kikötõk világa várta õket. Rakodópartok, raktárak és hajójavító mûhelyek, meg az olcsó borok és a megvásárolható testi örömök világa. Mindez azonban már egy másik, az ókori világ kikötõirõl szóló történet lapjaira tartozik. SZLÁVIK GÁBOR

8 Vízhasználat az ókorban Úszó nõi alak egyiptomi faszobrocskán a 18. dinasztia korából Kert öntözése egyiptomi vízemelõvel. Falfestmény a közép-egyiptomi Beni Hassan temetõbõl Athéni nõk megtöltik korsóikat a monumentális szökõkutaknál. Vizeskorsó, Kr. e. 6. század Római városokban magas szintû szennyvízkezelés folyt: erõd latrinája Hadrianus falánál. Housesteads, Anglia Az illemhelyek levezetõ csatornái nem mindig a szennyvízcsatornába, olykor az utcára nyíltak. Nyilvános WC-k (amelyek a társalgásnak is színteret adtak) Róma kikötõjében, Ostiában A kifinomult római fürdõkultúra emléke a ma is mûködõ, délnyugat-angliai Bath fürdõje A házakból kivezetõ szennyvízcsatornákat, valamint az utcai víznyelõket rákötötték az egyik Tiberisbe vezetõ árokra, majd befedték azt. Így jött létre Rómában a Cloaca Maxima A segoviai antik római vízvezetékhíd a várostól 17 km-re lévõ forrásból szállította a vizet. Legmagasabb pontján meghaladja a 28 métert 17

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK 1. A háborúk okai: a perzsák elfoglalják Kisázsia partvidékét és megszállják az ottani poliszokat, pl. Milétoszt el kell dönteni, ki kereskedjen az Égei-tengeren: a görögök vagy

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

2013/2 S/Y FEMME FATALE PROGRAM

2013/2 S/Y FEMME FATALE PROGRAM SHIPS REGAT TA 2013 A S/Y Femme Fatale 2013. szeptember 4-én indul a Mediterranean Tall Ships Regattára. Az Adiáról Barcelonába hajózunk, majd a Regatta után La Speziából Máltára vitorlázunk. S.A.L.T.

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

Avízi út napjainkban is az egyik legolcsóbb szállítási mód. A hajózás

Avízi út napjainkban is az egyik legolcsóbb szállítási mód. A hajózás Tóth J. Attila (1974), klasszikaarchaeológus, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dokumentációs Fõosztályának vezetõje, az Aqua et Archaeologia program vezetõje, szakterülete az archaikus kori hajózás

Részletesebben

Ember és társadalom 1.forduló

Ember és társadalom 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Ember és társadalom 1.forduló Tanuló

Részletesebben

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE Gyermekek ingyen Utazni jó, pláne, ha együtt a család! Hogy semmi jóról ne kelljen lemondani, a Royal Caribbean International és idén már a Celebrity Cruises is kifejezetten a gyermekes családoknak szóló

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak Jegyzetek művészettörténethez IV. 8. és 9. osztály Égei kultúra Minószi (krétai) kultúra Kr. e. 2700-1100 Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok,

Részletesebben

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól 114. sz. Egyezmény a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

FOGLALÁSI IDŐSZAK:

FOGLALÁSI IDŐSZAK: 1) MEDITERRÁN ÚTVONALAK MSC ARMONIA 7 éjszaka Mediterrán partok és szigetek I. MARSEILLE BELSŐ ABLAKOS 2016. szept. 4 599 699 2016. szept. 11., 18. 499 599 BELSŐ ABLAKOS 2016. szept. 3 599 699 2016. szept.

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

A BOLDOG VADÁSZOK Görög novellák 2011

A BOLDOG VADÁSZOK Görög novellák 2011 A boldog vadászok Görög novellák 2011 A GÖRÖG NOVELLA Az európai kultúra a novellát s vele a regényt is, mint minden egyéb irodalmi műfajt, a görögöktől örökölte. A görög szellem alkotta meg minden műfajban,

Részletesebben

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal Kr.e. 326 adósrabszolgaság Kr.e.510 eltörlése etruszk uralom és a királyság vége Kr.e. 494 éptribunusi hivatal Kr.e.367 icinius földtörvény Kr.e.753 Róma alapítása MI TÖRTÉNT EKKOR? Ellenőrizd a túloldalra

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás Az infrastruktúra alapjai 9. előadás Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás A vízi közlekedési infrastruktúra hatása a területi fejlődésre

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Kocsis Géza. Híd az óceánok között A Panama-csatorna története

Kocsis Géza. Híd az óceánok között A Panama-csatorna története Kocsis Géza Híd az óceánok között A Panama-csatorna története BEVEZETÉS E könyv témájául a Panama-csatorna megépítésének történetét és későbbi utóéletének bemutatását választottam. Az emberiség történetének

Részletesebben

Fényképek és adatok a "ZRYW-1" hordszárnyas hajóról a www.forum.dawnygdansk.pl lengyel fórumon (1) (Fordította. Surman Zsolt SRY)

Fényképek és adatok a ZRYW-1 hordszárnyas hajóról a www.forum.dawnygdansk.pl lengyel fórumon (1) (Fordította. Surman Zsolt SRY) Fényképek és adatok a "ZRYW-1" hordszárnyas hajóról a www.forum.dawnygdansk.pl lengyel fórumon (1) (Fordította. Surman Zsolt SRY) W. Danielewitz 2014. február 28.-i fórumbejegyzésében. Üdvözletem! Lenne

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

Atlantisz: az elveszett paradicsom?

Atlantisz: az elveszett paradicsom? 2009 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az első írásos említéseket Platónnál (i.e. 427-347) olvashatjuk, aki szerint "Atlantisz egy óriási sziget volt,

Részletesebben

Bohnanza - La Isla Bohnita

Bohnanza - La Isla Bohnita Bohnanza - La Isla Bohnita Tervezte: Uwe Rosenberg Kiadja: AMIGO Spiel + Freizeit GmbH Waldstrasse 23- D5, D-63128 Dietzenbach www.amigospiele.de 2-7 játékos 12 éves kortól játékidő kb. 90 perc A La Isla

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. Arisztotelész Dunaújváros, 2016. április 5. Törökné Nagy Zsuzsanna gyógypedagógus 1. sz. feladatlap A Római Birodalom

Részletesebben

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MÜVÉSZET A későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja. A középkorban ugyan háttérbe szorult, de a reneszánszban

Részletesebben

KÁOKSZI Vizsgafejlesztő Központ Földrajz próbafeladatok Minta

KÁOKSZI Vizsgafejlesztő Központ Földrajz próbafeladatok Minta 10. FELADAT a) Jelölje betűkkel, hogy a felsorolt városi funkciók közül melyik a legjellemzőbb a nagyváros számokkal jelölt részeiben! (Egy funkcióhoz több szám is tartozhat.) a. Szolgáltató funkció:.

Részletesebben

Portfólió. Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola. Történelem, 9. évfolyam 2013. I. félév

Portfólió. Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola. Történelem, 9. évfolyam 2013. I. félév Portfólió Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Történelem, 9. évfolyam 2013. I. félév I. ESSZÉ 1. RÖVID FELADAT: A feladat az ókori keleti vallásokhoz kapcsolódik. (2009, május - középszint)

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

CLUB MED 2 Felújított tengerjáró vitorlás hajó

CLUB MED 2 Felújított tengerjáró vitorlás hajó CLUB MED 2 Felújított tengerjáró vitorlás hajó Egy csodálatos vitorlás tengerjáró hajó, harmonikus modern designnal Felújított 5 szigonyos hajó, mely tökéletes kényelmet biztosít az utazás során. Sokféle,

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 A festői szépségű kék tenger minden természetkedvelő embert elvarázsol Zakynthos szigetén. Aki egyszer a Navagio-öblöt megpillantja, az biztosan rabja lesz és szeretne visszatérni

Részletesebben

Magyar Jacht Akadémia

Magyar Jacht Akadémia KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET KÖZÚTI, VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI FŐOSZTÁLY HAJÓZÁSI ÉS TENGERÉSZETI OSZTÁLY A víziközlekedésről szóló 2000. évi 42. törvény 56. -nak megfelelően az alábbi tájékoztatást teszem közzé.

Részletesebben

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A AZ ÓKORI HELLÁSZ Tematika: 1. A görög történelem hajnalán 2. A görög istenek a görög vallás az olümpia 3. Athén társadalma és állama 4. Spárta katonai állama 5. A görög perzsa háborúk A tehetségfejlesztő

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

A szobák klimatizáltak, mely használati díját (35 óra/hét) az árak tartalmazzák. Az apartman sat TV-vel felszerelt. Parkolási lehetőség az utcán.

A szobák klimatizáltak, mely használati díját (35 óra/hét) az árak tartalmazzák. Az apartman sat TV-vel felszerelt. Parkolási lehetőség az utcán. HORVÁTORSZÁG - Omiš NIKOLA APARTMANHAZ (4+1 fő): A ház az aprókavicsos tengerparttól 200 m-re, a homokos tengerparttól, valamint Omiš központjától 700 m-re helyezkedik el. A ház teljesen új, modern berendezéssel

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt

MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt 2016.04.23 05.01. További információk 1.nap: Budapest-Velence Indulás a késő esti órákban Budapestről Velencébe.

Részletesebben

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai 1 Dr. Lits Gábor A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai A Paula viharciklon Ausztria Steiermark és Karnten tartományai területén minden eddiginél nagyobb károkat okozott,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont)

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a, triumvirátus b, Kr.e. I. sz. c, Pompeius d, köztársaság / res

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

SÚGÓ. Szélrózsa vagy Bor útja vitorlás túraverseny lépésről-lépésre. 3. FUTAMENGEDÉLY: Miután visszaigazolást kap az irodától, elindulhat a versenyen.

SÚGÓ. Szélrózsa vagy Bor útja vitorlás túraverseny lépésről-lépésre. 3. FUTAMENGEDÉLY: Miután visszaigazolást kap az irodától, elindulhat a versenyen. SÚGÓ Szélrózsa vagy Bor útja vitorlás túraverseny lépésről-lépésre 1. Olvassa el figyelmesen a Versenykiírásokat. 2. REGISZTRÁCIÓ: Amennyiben eldöntötte, hogy részt vesz a versenyen, töltse le a regisztrációs

Részletesebben

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az Állami Számvevőszék elnöke, a napirendi pont előadója:

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az Állami Számvevőszék elnöke, a napirendi pont előadója: Ülésnap Napirend Felszólaló 2007. április 24. (66. ülésnap) Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés, valamint az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla Szöveg: Trencséni Dávid / Építész: Ilias Bratopoulos / Fotó: Costas Vergas Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné szigetén hasonló koncepció alapján

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat)

Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat) A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG REKLÁMSZABÁLYZATA 2015 1 Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat) A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) elnöksége összhangban

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG REKLÁMSZABÁLYZATA 2017

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG REKLÁMSZABÁLYZATA 2017 A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG REKLÁMSZABÁLYZATA 2017 Magyar Vitorlás Szövetség 2017. évi Reklámszabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) elnöksége összhangban a zetközi Vitorlás Szövetség (World Sailing)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban A következő követelmények egyrészt azért fontosak, hogy megfelelően dokumentálják az eseményeket (bizonyítékként felhasználóak legyenek),

Részletesebben

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien 1 David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau. A barbár észak. Elképzelések északról és az

Részletesebben

2016. augusztus 15. hétfő augusztus 19. péntek

2016. augusztus 15. hétfő augusztus 19. péntek 2016. augusztus 15. hétfő augusztus 19. péntek Ahogy mondani szokták, fájó szívvel intettünk búcsút Nome-nak, ennek az egyszerű, ám mégis magával ragadó kisvárosnak. Bár ez esetben sietnünk épp nem kellett

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

ÓKOR Hannibál harci elefántjai

ÓKOR Hannibál harci elefántjai ÓKOR Hannibál harci elefántjai A bizánci Suda-lexikon a Thórakion (θωράκιον) címszó alatt a következőket írja: Hannibál (a karthágói hadvezér) emberei a magával vitt elefántokra helyezett tornyokból elvágta

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben