BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:..."

Átírás

1 BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata (cím: 1033 Budapest, Fı tér 3., adószám: , képviseli: Bús Balázs polgármester és Verı Tibor fıosztályvezetı) mint Adós (a továbbiakban: Adós, vagy Ügyfél ) másrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6., Cg.: , KSH szám: , adószám: , képviseli: Szendrıdi Tamás osztályigazgató és Venglovecz Gábor osztályigazgató-helyettes) mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Bank ) között a lent megjelölt napon és helyen az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM A Kormány 2288/2004. (XI.17.) számú határozatában elıírta, hogy a MFB dolgozza ki és hirdesse meg a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramot. A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozása miatt az MFB november 30-i hatállyal meghirdette az uniós követelményeknek megfelelı Hitelprogram feltételeit tartalmazó Tájékoztatóját (a továbbiakban: Tájékoztató). Az MFB a Hitelprogram 5. részprogramjaként meghirdette a Panel Plusz Hitelprogramot, melynek célja a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 28. és 35. (1) bekezdése alapján az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítése, felújítása, a lakóépületek gépészeti rendszereinek korszerősítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatása céljából kiírt pályázathoz kapcsolódó hitelnyújtás, továbbá az ilyen jellegő korszerősítést, felújítást eredményezı tevékenységek pályázaton kívüli finanszírozása. A Panel Plusz hitelprogram a Hitelprogram rendszerén keresztül valósul meg. Felek rögzítik, hogy Adós által ,-HUF, azaz Egymilliárdkilencszáztizenötmillió forint összegő forint alapú, EURIBOR negyedéves kamatbázisú a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörő Részvénytársaság (a továbbiakban: "MFB") által meghirdetett az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozása céljából a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram, valamint a iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása céljából meghirdetett Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram (a továbbiakban egységesen: "Hitelprogram") keretében beruházási hitel felvételére vonatkozó, TED 2009/S számon lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıje Bank. Felek rögzítik, hogy jelen Bankhitelszerzıdést a közbeszerzési eljárás eredményeként kötik meg az MFB Hitelprogramra vonatkozó Terméktájékoztatói, a részvételi és ajánlattételi 1

2 felhívás, részvételi és ajánlati dokumentáció, valamint a Bank ajánlata alapján, amelyek a jelen Bankhitelszerzıdés mellékletét képezik. Felek rögzítik, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan rendelkezés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével, illetve a fenti dokumentumokban szereplı valamennyi kötelezettségvállalás jelen Bankhitelszerzıdés részét képezi. Felek megállapodnak, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés teljesítése során elsısorban a jelen Bankhitelszerzıdés rendelkezései az irányadóak, a jelen Bankhitelszerzıdés rendelkezéseinek értelmezése során felek közötti vita esetén a jelen pontban felsorolt okiratok a jelen pont szerinti sorrendben irányadóak. Amennyiben a jelen Bankhitelszerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítı megállapodások, biztosítéki szerzıdések, vagy a Bank Általános Üzleti Feltételei bármely rendelkezése ellentétben állna a jelen Bankhitelszerzıdés megkötése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásával, dokumentációjával, úgy ez utóbbi(aka)t kell alkalmazni. Felek rögzítik, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeiben foglalt rendelkezések nem írják felül a jelen Bankhitelszerzıdésben, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítı megállapodások, biztosítéki szerzıdések által szabályozott kérdéseket. I. BANKHITEL CÉLJA I.1 Jelen Bankhitelszerzıdés tárgya, célja. A Bank az Adós részére jelen Bankhitelszerzıdés szerinti feltételekkel, Adós Képviselıtestület 54/ÖK/2009.(II.25.) sz. határozatának megfelelıen az I.2. pontban meghatározott célok szerinti beruházásokra (továbbiakban: "Beruházás") a Hitelprogram keretében összesen ,-HUF, azaz Egymilliárd-kilencszáztizenötmillió forint összegő hitelkeretet (a továbbiakban: Hitelkeret ) állapít meg és annak terhére az Adós nevére szóló számlák alapján a jelen Bankhitelszerzıdésben foglaltak szerint kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön ) folyósít. A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (továbbiakban: Hitelprogram) keretében a kölcsön az alábbi hitelcél(ok)ba tartozik: 2. Általános beruházási célok 2.1 közutak építése, 2.6 város- és település-rehabilitáció, 5. Panel Plusz Hitelprogram 5.2. Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6.2 Önkormányzati járóbeteg szakrendelık és szakrendelı-intézetek, szőrıállomások, gondozók felújítása, korszerősítése I.2 A Hitelkeret céljaihoz tartozó hitelösszegek: I.2.1. Az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében 2. Általános beruházási célokon belül a 2.1. "Közutak építése" és a 2.6 "Város- és település rehabilitáció" hitelcélra ,- HUF, azaz Egymilliárd-hetvenötmillió magyar forint összegő beruházás finanszírozása. I Közterület fejlesztés, rehabilitáció Óbuda-promenád ,-HUF értékben I A Budapest III. kerület teljes közterületén - játszótér és közpark - rehabilitáció ,-HUF értékben 2

3 I Forgalomtechnikai fejlesztés (Szılı, Váradi út csomópont) ,- HUF értékben I.2.2. Az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése célon belül a 6.2. "Önkormányzati járóbeteg szakrendelık és szakrendelı-intézetek szőrıállomások, gondozók fejlesztése" hitelcélra ,- HUF, azaz Hatszázmillió magyar forint összegő beruházás finanszírozása. I db röntgen vásárlás-mőszerbeszerzés ,-HUF értékben. I Épület bıvítés ,-HUF értékben. I.2.3. Az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében 5. Panel Plusz Hitelprogramon belül az 5.2. "Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel" hitelcélra ,- HUF, azaz Kettıszáznegyvenmillió magyar forint összegő beruházás finanszírozása. I.3 A Beruházás I.2. pontjában jelölt hitelcélokhoz Adós összesen a hitelösszeg 5%-ának megfelelı mértékő magyar forint összegő önerıt biztosít arányosan azzal, hogy az pontban rögzített hitelcélhoz (Panel Plusz 5.2.) önerıt nem biztosít. II. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK ÉS ELİFELTÉTELEK II.1. Esedékesség idıpontja munkaszüneti nap esetén - banki munkanap. Felek rögzítik, hogy ha bármely, jelen Bankhitelszerzıdésben meghatározott rendszeresen fizetendı, vagy idıszakosan számított fizetési kötelezettség esedékessége munkaszüneti napra esik, akkor a forintban teljesítendı fizetési kötelezettség esetén a munkaszüneti napot követı elsı banki munkanapon esedékes. II.2. Bank jelen Bankhitelszerzıdésben foglalt kötelezettségei teljesítésének elıfeltétele. Banknak a jelen Bankhitelszerzıdésben foglalt kötelezettségei teljesítésének elıfeltétele, hogy az alábbi dokumentumok a jelen Bankhitelszerzıdés aláírását követıen haladéktalanul de legkésıbb az elsı Lehívó levél Bankhoz történı megküldéséig rendelkezésre álljanak: Ügyfél Bankkal kötött bankszámlájára vonatkozó szerzıdés aláírt formában és Ügyfél képviselıinek aláírásmintája Bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon, Biztosítékok és egyéb, Bank által megkövetelt nyilatkozatok, dokumentumok rendelkezésre állása jelen Bankhitelszerzıdésben meghatározott módon, Ügyfél által kitöltött és aláírt Adatlap, nyilatkozat az I.2.1 és I.2.2 pontban meghatározott beruházás megvalósításához szükséges, legalább 5%-os önerı meglétérıl III. HITELKERET FELTÉTELEI III.1. A Hitelkeret összege összesen: ,- HUF A Hitelkeret pénzneme: Forint. III.2. A Hitelkeret igénybevételi idıszaka. Felek megállapodnak, hogy a Bank a Hitelkeretet I.2.3. pontban jelölt hitelcél esetében év június hó 30. napjáig valamint I.2.1. és I

4 pontokban jelölt hitelcélok esetében év június hó 30. napjáig tartja az Adós rendelkezésére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az igénybe vétel kezdı idıpontja a jelen Bankhitelszerzıdés VII.1. pontjában meghatározottak szerint változhat. Az igénybevételi idıszak megszőnését követıen a Bank a Hitelkeret terhére Kölcsönt nem folyósít. Adós nem vállal kötelezettséget a Bankhitel teljes összegének igénybevételére. III.3. Folyósítás. A Hitelkeret keretében a Kölcsön folyósítása (a továbbiakban: Folyósítás ) hitelcélonként forrásarányosan történik. A Hitelkeret igénybevétele (Hitelkeret terhére kölcsön folyósítása) az 1. sz. melléklet szerinti minta alapján készült Lehívó levél (továbbiakban: " Lehívó levél") Bankhoz történı benyújtása útján történik. A Hitelkeret terhére lehívott kölcsönök együttes összege a jelen Bankhitelszerzıdés hatálya alatt semmilyen idıpontban nem haladhatja meg a Hitelkeret összegét. A lehívott és visszafizetett összegekre a Hitelkeret erejéig a jelen Bankhitelszerzıdés alapján az igénybevételi lehetıség ismételten nem nyílik meg. III.3.1. Folyósítási feltételek. Folyósításhoz szükséges, hogy az alábbi dokumentumok a Bank rendelkezésére álljanak a folyósítást megelızıen: III Kölcsön lehívására vonatkozó Adós igazolt képviselıje által aláírt a szükséges adatok kitöltésével az 1. sz. melléklet szerinti minta alapján készült Lehívó levél III Mőszaki ellenır által kollaudált kivitelezıi számlák (másolatban is megfelelı) vagy azzal egyenértékő számviteli dokumentumok az MFB terméktájékoztatójának megfelelıen III A I.2.3. pont szerinti (Panel Plusz Program) hitelcél esetén a folyósítás feltétele a fentieken túl a támogatandó lakóközösség és az Adós közötti támogatási szerzıdés megkötése. III.3.2. A Bank jogosult az egyes Beruházások vonatkozásában a Folyósítást mindaddig megtagadni, amíg a III.3.1. pontban meghatározott feltételek az adott folyósításra kerülı - Kölcsön tekintetében együttesen nem teljesülnek. Az egyes hitelcélok önállóan kerülnek elfogadásra, és esetlegesen az egyik hitelcél meghiúsulása nem okozza a többi érvénytelenségét. III.4. A Hitelkeret igénybevétele Kölcsön lehívása. A Hitelkeret igénybevétele, azaz annak terhére Kölcsön lehívása a jelen Bankhitelszerzıdés mellékletében meghatározott formájú és tartalmú Lehívó levél Bankhoz történı megküldésével történik. Az I.2.1. és I.2.2. pontokban megjelölt beruházások esetén: Ügyfél a Lehívó levélhez csatolni köteles a jelen Bankhitelszerzıdés I.2.1. és I.2.2. pontjában megjelölt beruházáshoz kapcsolódó, a Bank által elfogadott, mőszaki ellenır által igazolt számla vagy azzal egyenértékő számviteli dokumentum másolatát. A Lehívó levélhez a hitelkérelem benyújtását követıen, és az azt megelızı 6 (hat) hónap során keletkezett bizonyíthatóan az I.2.1. és I.2.2. pontban meghatározott beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségekre vonatkozó, a Bank által elfogadott, mőszaki ellenır által igazolt számla (azzal egyenértékő számviteli dokumentum) csatolható. A Kölcsön utolsó részlete lehívásának további feltétele, hogy az Ügyfél az I.2.1. és I.2.2. pontban megjelölt beruházás átadás-átvételi jegyzıkönyvét a Banknak bemutassa. Az I.2.3. pontban megjelölt beruházások esetén: Ügyfél a Lehívó levélhez csatolni köteles a jelen Bankhitelszerzıdés I.2.3. pontjában megjelölt beruházáshoz kapcsolódó, a Bank által elfogadott, mőszaki ellenır által igazolt számla vagy azzal egyenértékő számviteli dokumentum másolatát. A Lehívó levélhez bizonyíthatóan az I pontban meghatározott beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségre vonatkozó számla (számviteli dokumentum) csatolható. A kölcsönbıl megkezdett beruházás nem finanszírozható, azonban a felújítással kapcsolatban felmerült tervezési és engedélyeztetési tevékenységeknek a Pályázat benyújtását követı és az azt 4

5 megelızı 12 (tizenkét) hónap során keletkezett, számlával igazolt költségei elszámolhatók, amennyiben azokat az önkormányzat vagy Ügyfél a Támogatási Szerzıdés aláírásakor már kifizette. A Kölcsön utolsó részlete lehívásának további feltétele, hogy az Ügyfél az I.2.3. pontban megjelölt beruházás átadás-átvételi jegyzıkönyvét a Banknak bemutassa. A Lehívó levélben Ügyfél pontosan megjelöli a folyósítás napját és azt megküldi Banknak oly módon, hogy az a folyósítás napját megelızı 2. munkanap délelıtt 10 óráig Bankhoz beérkezzen. Vita esetén Banki érkeztetı bélyegzın szereplı idıpont az irányadó. Amennyiben Ügyfél a Kölcsön igénybevételérıl, azaz a lehívásról a Lehívó levél Bankhoz történı megküldésével nem intézkedik az igénybevételi lehetıség megszőnéséig, a Kölcsön igénybevételének lehetısége megszőnik. III.5. A folyósítás napja. Bank a Kölcsönt Ügyfélnek szakaszosan, a jelen Bankhitelszerzıdésben megjelölt beruházás teljesítését igazoló számla alapján folyósítja, a Lehívó levél szerinti napon. Az igénybevételi lehetıség megszőnéséig Ügyfél által le nem hívott összeget Bank nem folyósítja. III.6. A Folyósítás módja. A Kölcsön(ök) Folyósítása az Adós Banknál vezetett számú számlájának (továbbiakban: Bankszámla ) javára történik a Lehívó levélben megjelölt összegben. A lehívott Kölcsön összegével a rendelkezésre tartott Hitelkeret csökken. A Bank a Lehívó levélben igényelt Kölcsönt csak részben folyósítja abban az esetben, ha a Lehívó levélben megjelölt Kölcsön teljes összegének Folyósítása esetén az Adósnak jelen Bankhitelszerzıdés alapján folyósított Kölcsönösszegek a Hitelkeretet meghaladnák. Felek rögzítik, hogy a Hitelkeret terhére lehívott Kölcsön(ök) teljes vagy részbeni visszafizetése nem eredményezi a Hitelkeret Kölcsön összegének feltöltıdését. IV. KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE, KAMAT ÉS DÍJAK IV.1. A Kölcsön referencia kamatlába. Az Adós köteles a Hitelkeret igénybevétele útján a Lehívó levél alapján folyósított Kölcsönösszegek után a kölcsöntartozás fennállásának idıtartamára kamatot fizetni. A referencia kamatláb mértéke negyedévente változó, a Reuters EURIBOR oldalán megjelenı 3 havi bankközi irányadó kamatláb (EURIBOR). A kamatperiódus idıtartama a naptári negyedév elsı napjától az utolsó napjáig tart, kivéve az elsı és az utolsó kamatperiódust. Az elsı kamatperiódus a Kölcsön elsı folyósításának napján kezdıdik és a folyósítás naptári negyedévének megfelelı naptári negyedév utolsó napjáig tart. A további kamatperiódusok tekintetében a kamatperiódus elsı napja megegyezik a megelızı kamatperiódus utolsó napját követı nappal. Az utolsó kamatperiódus az utolsó tıketörlesztı részlet esedékességének napján végzıdik. A kamatperiódus alapkamatának (3 havi EURIBOR) megállapítására a tárgynegyedév elsı napját 2 banki munkanappal megelızıen kerül sor. A kamatperiódus alapkamata megegyezik a naptári negyedév elsı napjára megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 hónapos éves százalékban kifejezett kamat mértékével. Elsı folyósítás esetén az alapkamat mértéke az elsı folyósítás naptári negyedévére megállapított alapkamat lesz. Amennyiben a naptári negyedév elsı napja nem banki munkanap, úgy a naptári negyedév elsı napját megelızı banki munkanapra megállapított kamatok az irányadóak. IV.2. A Kölcsön ügyleti kamatlába hitelcélonként: 5

6 IV.2.1. Jelen Bankhitelszerzıdés I.2.1 pontjában meghatározott hitelcél esetén a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 1,50%, azaz évi egy egész ötven század százalék kamatfelár. IV.2.2. Jelen Bankhitelzerzıdés I.2.2 pontjában meghatározott hitelcél esetén a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 1,68%, azaz évi egy egész hatvannyolc század százalék kamatfelár. IV.2.3. Jelen Bankhitelszerzıdés I.2.3 pontjában meghatározott hitelcél esetén a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 2,50%, azaz évi kettı egész ötven század százalék kamatfelár. IV.3. Az ügyleti kamat esedékessége. A kamat megfizetése minden naptári negyedév utolsó napját követı elsı banki munkanapján és a Kölcsön lejáratának napján esedékes, ha pedig a jelen Bankhitelszerzıdés bármilyen ok miatt negyedév közben jár le az igénybevett Kölcsön visszafizetésének vagy a jelen Bankhitelszerzıdés megszőnésének napján esedékes. A kamatfelszámítás kezdı idıpontja a Kölcsön tényleges folyósításának napja, míg az utolsó napja a Kölcsön visszafizetését megelızı nap. Amennyiben az Adós a Kölcsön összegét lejárat elıtt fizeti vissza, a Bank az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. IV.4. A kamatszámítás módja: Lehívott Kölcsön összege*kölcsön ügyleti kamatlába*a Kölcsön igénybevételétıl ténylegesen eltelt naptári napok száma/360. IV.5. A Kölcsön lejárata. Jelen Bankhitelszerzıdés alapján lehívott Kölcsön teljes futamideje a I.2.3. pontban jelölt hitelcél esetében 180 hónap, lejárata: június 30. napja, míg a I.2.1. és I.2.2. pontokban jelölt hitelcélok esetében 240 hónap, lejárata: június 30. napja az MFB Terméktájékoztatójának megfelelıen. A jelen Bankhitelszerzıdés lejártáig az Adós minden a Hitelkeret terhére folyósított Kölcsön teljes összegének visszafizetésére köteles. Az esetleges maradványérték (tıke, kamat) megfizetése a lejáratkor esedékes. IV.6. Elıtörlesztés. Felek rögzítik, hogy Adós jogosult a Kölcsön futamideje alatt bármikor díjtalanul elıtörleszteni. Az Adós elıtörlesztési szándékáról az elıtörlesztést megelızı 8 banki munkanappal megküldött visszavonhatatlan írásos értesítést ad a Bank részére. Bank az elıtörlesztést levél vagy SWIFT üzenet formájában közli az MFB-vel. Az elıtörlesztett összegekkel Ügyfél a jelen Bankhitelszerzıdés IV./7. pontja szerinti utolsó törlesztı részlete(ke)t csökkenti. A Bank az MFB részére küldött értesítéshez csatolja az elıtörlesztés miatti új lejárati ütemtervet. Az MFB az új lejárati ütemezés elfogadásával 6 banki munkanapon belül levélben értesíti a Bankot. A Bank az elıtörlesztés MFB általi elfogadásáról Ügyfelet értesíti, az értesítéshez mellékeli az új lejárati ütemtervet; Ügyfél ezen értesítést követıen jogosult elıtörlesztést teljesíteni. Az elıtörlesztett idıszakra kamat nem érvényesíthetı, azaz az elıtörlesztés esetén a továbbiakban csak a fennmaradó tıkehitel után számítható fel kamat. A Kölcsönbıl elıtörlesztett tıkeösszegek jelen Bankhitelszerzıdés keretében ismételten nem vehetık igénybe Ügyfél által. IV.7. A Kölcsön tıkeösszegének esedékessége, türelmi idı. A Kölcsön tıkeösszegének a visszafizetése valamennyi hitelcél esetében a rendelkezésre tartástól számított 3 éves türelmi idıt követıen naptári negyedévente kamatfizetés idıpontjával egyidejőleg egyenlı részletekben esedékes, a lehívásra kerülı összeghez igazodóan elkészített - a szerzıdés 2.sz. mellékletét képezı - törlesztıtábla szerint. Az elsı tıketörlesztés esedékessége június 30. napja. Adós a türelmi idı alatt a Hitelkeret terhére már lehívott Kölcsön összege után a jelen Bankhitelszerzıdés szerint kamatot köteles fizetni. 6

7 IV.8. Kamat-, és tıkeösszegre vonatkozó egyéb rendelkezések. Bank az idıszakosan számított fizetési kötelezettségek pontos mértékérıl, valamint az esedékesség idıpontjáról az esedékesség idıpontjától számított legkésıbb 8 banki munkanapon belül Ügyfél számára elızetes értesítést küld, amely szerint Ügyfél köteles azt a jelen Bankhitelszerzıdésben rögzített határidıben megfizetni. A kamat és a tıkefizetés esedékességének idıpontjában az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges fedezet a Bankszámlán rendelkezésre álljon. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az esedékes kamat és tıke összegével a Bankszámláját az esedékesség napján megterhelje. Ügyfél a Bankkal szembeni fizetési kötelezettségét tehát abban az idıpontban teljesíti, amikor Bank a nála vezetett Bankszámláját az Ügyfél által fizetendı összeggel megterhelte. A Bank az Adós által a Kölcsön törlesztésére fizetett összeget az Adós esetleges ellenkezı rendelkezésétıl függetlenül elıször a késedelmi kamat-, majd az ügyleti kamattartozásra, végül a Kölcsön törlesztésére fizetett összegbıl így fennmaradó összeget a tıketörlesztésre számolja el. IV.9. Késedelembe esés jogkövetkezményei. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı tıketörlesztési- és kamatfizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, úgy a késedelem idejére a lejárt tıke-, és kamattartozás után a jelen Bankhitelszerzıdésben meghatározott ügyleti kamaton felül a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamatfelszámítás elsı napja a késedelembe esés napja, utolsó napja pedig a teljesítés/ befizetés számlán történı jóváírását megelızı nap. IV.10. Adós a jelen Bankhitelszerzıdés teljesítésével kapcsolatosan az ügyleti és késedelmi kamaton felül semmilyen díj és költség megfizetésére nem kötelezhetı, így különösen Adós nem fizet rendelkezésre tartási jutalékot, folyósítási jutalékot, a Kölcsön kezelésével összefüggésben kezelési költséget, szerzıdésmódosítási díjat, elıtörlesztés esetén elıtörlesztési díjat, hitelbírálati díjat, illetve projektvizsgálati díjat. V. VISSZAFIZETÉS BIZTOSÍTÉKA V.1. A Felek megállapítják, hogy az Adósnak a jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı követelései biztosítására - kizárólagosan - az éves költségvetése szolgál fedezetül. Beszámítás. Ügyfél felhatalmazza Bankot arra, hogy amennyiben jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozását vagy annak egy részét nem teljesíti, Bank Ügyfél elızetes értesítése nélkül a tartozás összegével Ügyfél Banknál vezetett költségvetési elszámolási számláját megterhelje, azaz a lejárt pénztartozás összegét a Ptk. beszámításra vonatkozó szabályai szerint beszámítsa. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Banknál vezetett költségvetési elszámolási számláját megszünteti, abban az esetben felhatalmazza Bankot, hogy ha jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozását vagy annak meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a más hitelintézetnél nyitott költségvetési elszámolási számláját a pénzforgalomról szóló mindenkor hatályos jogszabályokban illetve jegybanki rendelkezésekben meghatározott, elınyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követıen, de minden más fizetési megbízást megelızıen, az esedékes tartozás összegével - a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerinti azonnali beszedési megbízás alkalmazásával - megterhelje. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy Banknak az azonnali beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát az új költségvetési elszámolási számláját vezetı hitelintézethez - a hitelintézet által megkívánt és Bank által is elfogadott formában - az 7

8 érintett számla megnyitását követı 5 munkanapon belül bejelenti, és a felhatalmazásnak a számlavezetı hitelintézete általi nyilvántartásba vételérıl szóló visszaigazolást Banknak két eredeti példányban megküldi. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag Bankkal együttesen vonja vissza. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti elıírásnak a jelen szerzıdés hatálya alatt megnyitandó valamennyi költségvetési elszámolási számlája tekintetében eleget tesz. Amennyiben Ügyfél elmulasztja a jelen pontban meghatározott kötelezettségének teljesítését, úgy Bank jogosult jelen Bankhitelszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. VI. PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK VI.1. Korlátlan szerzıdéskötési jogosultság. Ügyfél kijelenti, hogy mőködése a jelenleg hatályos magyar jogszabályoknak megfelel. Ügyfél és Ügyfél nevében eljáró személyek szavatolják, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés aláírásához, valamint az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez valamennyi szükséges hatósági engedéllyel, jogosítvánnyal illetve bármely belsı eljárási rend vagy szabályzat által elıírt felhatalmazással rendelkeznek illetıleg azokat beszerezték. VI.2. Teljesítési képesség. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés aláírásakor ellene semmifajta olyan eljárás, intézkedés vagy követelés érvényesítés nincs folyamatban, mely hátrányosan befolyásolhatja Ügyfél gazdasági vagy jogi helyzetét, illetve mely csökkentené Ügyfél azon képességét, hogy a jelen Bankhitelszerzıdésbıl származó pénzügyi kötelezettségeit idıben teljesítse. VI.3. Ellenırzési jog. Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásról szóló többször módosított évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt. ) 78. (4) bekezdése, valamint a 14/2001. (III.09.) PM rendelet rendelkezései alapján a Bankot megilleti a fizetıképességére, pénzügyi helyzetére vonatkozó folyamatos ellenırzési jog. Ügyfél így tudomásul veszi, hogy Banknak indokolt esetben jogában áll az általa szükségesnek tartott mértékben bármikor, Ügyfél gazdasági tevékenységének zavarása nélkül Ügyfél vagyoni, gazdasági, jogi helyzetét, gazdálkodását, Ügyfél jelen Bankhitelszerzıdésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, nyilatkozatainak valódiságát, a Kölcsön felhasználását, az I.1. pontban meghatározott beruházás megvalósítását ellenırizni, különösen a jelen Bankhitelszerzıdésben meghatározott hitelcél érdekében. VI. 4. Önkormányzati éves kötelezettségvállalás. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Bankhitelszerzıdés hatálya alatt éves költségvetését a képviselıtestület általi elfogadást követıen 15 napon belül, de legkésıbb minden év május 30. napjáig, a könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját és ahhoz kapcsolódó vagyonmérlegét a képviselıtestület jóváhagyását követõ 15 napon belül, de legkésıbb június 30-ig, negyedéves pénzforgalmi jelentését, valamint negyedéves idıközi jelentését a tárgyi negyedévet követõ hónap 20-ig a Bank részére megküldi. VI.5. Pénzügyi dokumentumok megküldése. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Bankhitelszerzıdés aláírásával egyidejőleg, valamint jelen Bankhitelszerzıdés fennállása alatt minden évben, a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejőleg könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóval és ahhoz kapcsolódó vagyonmérleggel igazolja, hogy a jelen Bankhitelszerzıdéssel összefüggésben fennálló kötelezettségvállalásaival nem sérti meg az 8

9 Ötv. 88. (2) bekezdésének rendelkezését, illetve Ötv. 88. (2) bekezdésének hatálya alá esı valamennyi releváns kötelezettségvállalást figyelembe vette. VI.6. Adós tájékoztatási kötelezettsége Bank felé. Adós jelen Bankhitelszerzıdés fennállása alatt köteles a Bankot az alábbi tények és események vonatkozásában haladéktalanul értesíteni: VI.6.1. az adósságrendezési eljárás megindításáról, VI.6.2. az Adóssal szemben elrendelt végrehajtási eljárásról, VI.6.3. az Adóssal szemben jogerıs bírói ítéletben vagy hatósági kötelezés (jogerıs voltától függetlenül), megállapított ,-HUF összeget meghaladó fizetési kötelezettségrıl rendelkezı határozatról VI.6.4. a jelen Bankhitelszerzıdésben érintett hitelbıl finanszírozott Beruházások megvalósítására vonatkozóan megkötött vállalkozási szerzıdés(ek)rıl, illetve írásbeli módosításairól Fentieken túlmenıen Ügyfél kötelezi magát arra, hogy minden olyan információt az Ügyfél általános, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetérıl haladéktalanul Bank rendelkezésére bocsát, melyre Bank esetenként ésszerően igényt tart. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés kapcsán tett pénzügyi nyilatkozatai, valamint kötelezettségvállalásai pénzügyi és gazdasági helyzetérıl az adott nyilatkozat/kötelezettségvállalás tételekor hő és pontos képet tükröznek. VI.7. Adós kötelezettségeinek rangsorolása. Az Adós köteles biztosítani, hogy jelen Bankhitelszerzıdés alapján keletkezı kötelezettségei megelızıen rangsorolódjanak az egyéb, jelen és jövıbeli nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeivel szemben, kivéve azokat, amelyeket kötelezıen alkalmazandó jogszabály értelmében elınyben kell részesíteni. VI.8. A Hitelprogrammal kapcsolatos elıírások betartása. Bank jelen Bankhitelszerzıdés kapcsán ellenırzi, hogy Ügyfél és az általa megvalósítani kívánt beruházás megfelel-e a Hitelprogramban való részvétel feltételeinek. Bank a Kölcsönt a Terméktájékoztatóban meghatározott feltételekkel nyújtja. VI.9. MFB ellenırzési joga. Az Adós a jelen szerzıdés aláírásával hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 51. (1) bekezdésének a) pontja értelmében - az MFB Zrt. Hitelprogramról szóló Terméktájékoztatójának azon belül a Panel Plusz Hitelprogram elıírásainak eleget téve - hozzájárul ahhoz, hogy a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 51. (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hiteligénylıvel és a beruházással kapcsolatban a finanszírozó hitelintézet minden, rendelkezésére álló,, üzleti-, vagy banktitkot képezı tényt, információt, megoldást vagy adatot korlátozás mentesen az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény mellékletében mindenkor felsorolt társaságok, a évi XX. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az évi XXXIX. törvény mellékletében mindenkor feltüntetett az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett - társaságok, továbbá mindezen társaságok jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítı pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minısülı, illetıleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket az alábbiak kivételével nem hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és 9

10 a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli személyek számára hozzáférhetıvé. Ügyfél kijelenti, hogy az MFB Csoportba tartozó társaságok tételes felsorolását, a társaságok személyében bekövetkezı változásokat a hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján kíséri figyelemmel. Az adatok, információk felhasználási céljai a következık: MFB Csoport szintő ügyfél-adatbázis létrehozása, MFB Csoport szintő nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az MFB Zrt., az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB, illetıleg ezek meghatalmazottjai, a beruházás megvalósítását a helyszínen is ellenırizhessék. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az MFB Zrt., valamint az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények részére átad minden általuk kért információt és dokumentumot. Az Adós a jelen szerzıdés aláírásával hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 51. (1) bekezdésének a) pontja értelmében továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a hiteligénylıvel és a beruházással kapcsolatban a finanszírozó hitelintézet minden, rendelkezésére álló, banktitkot képezı tényt, információt, megoldást vagy adatot korlátozás mentesen az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény mellékletében mindenkor felsorolt társaságok, a évi XX. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok, továbbá mindezen társaságok jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítı pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minısülı, illetıleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket az alábbiak kivételével nem hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli személyek számára hozzáférhetıvé. Ügyfél kijelenti, hogy az MFB Csoporthoz tartozó társaságok tételes felsorolását, a társaságok személyében bekövetkezı változást a mindenkor hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján figyelemmel kíséri. Az adatok, információk felhasználási céljai a következık: MFB Csoport szintő ügyfél-adatbázis létrehozása, MFB Csoport szintő nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása. Ügyfél a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az MFB Zrt., az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB, illetıleg ezek meghatalmazottjai, a beruházás megvalósítását a helyszínen is ellenırizhessék. Ügyfél kijelenti, hogy az adatátadásra vonatkozó felhatalmazása önkéntesen történt. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az MFB Zrt., valamint az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények részére átad minden általuk kért információt és dokumentumot. VI.10. Közérdekő adatok nyilvánosságára vonatkozó tájékoztatás. Bank tájékoztatja Ügyfelet, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerzıdésekre, a piaci szereplık, a 10

11 magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elısegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A tájékoztatás részletes feltételeit a évi LXIII. törvény tartalmazza. VI.11. Hitelprogrammal kapcsolatos nyilatkozatok. Ügyfél jelen Bankhitelszerzıdés aláírásával kijelenti, hogy nem áll fenn vele kapcsolatban olyan körülmény, amely a Hitelprogramban való részvételét kizárná; e körülmények különösen: - a jelen Bankhitelszerzıdés megkötését megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget; - lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; - adósságrendezési eljárás alatt áll; - nem felel meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben meghatározott hitelfelvételi korlátnak. VII. A SZERZİDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŐNTETÉSE VII.1. Hatálybalépés. A jelen Bankhitelszerzıdés azon a napon lép hatályba, amelyen annak kettı - Felek által változatlan tartalommal aláírt - példánya Bank rendelkezésére áll. A hatálybalépés további feltétele, hogy Bank az MFB ZRt.-vel a refinanszírozási kölcsönszerzıdést megkösse. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a refinanszírozási kölcsönszerzıdésben szereplı rendelkezésre tartás (igénybe vétel) kezdı idıpontja késıbbi, mint a jelen Bankhitelszerzıdés III.2. pontjában meghatározott kezdı idıpont, abban az esetben a refinanszírozási kölcsönszerzıdésben meghatározott rendelkezésre tartás kezdı idıpontot fogadják el irányadónak jelen Bankhitelszerzıdés vonatkozásában is. Errıl az idıpontról Bank írásban tájékoztatja Ügyfelet. VII.2. Módosítás. Jelen Bankhitelszerzıdést Felek kizárólag a közbeszerzésekról szóló évi CXXIX. törvény ának megfelelıen, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. VII.3. Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen Bankhitelszerzıdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része - jogszabályi módosulás vagy Felek közös megegyezése alapján - hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést késedelem nélkül olyan hatályos vagy végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetı legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitőzésének. VII.4. Jelen Bankhitelszerzıdés megszőnése. Felek megállapodnak, hogy a jelen Bankhitelszerzıdést Felek a Ptk.-ban meghatározott esetekben szüntethetik meg. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Adós a rendelkezésre tartási idın belül valamely a jelen Bankhitelszerzıdés I.2. pontjában megjelölt hitelcél keretében Kölcsön folyósítására nem kerül sor, a jelen Bankhitelszerzıdés az adott hitelcél tekintetében megszőnik a rendelkezésre tartási idı elteltével. 11

12 VII.5. Bank azonnali hatályú felmondási joga. Felek megállapodnak a fentieken túl, hogy a Bank jogosult a jelen szerzıdést az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondani: (a) a Ptk ban meghatározott valamennyi esetben. (b) Adós súlyos szerzıdésszegése esetén, a Bank és Adós közötti sikertelen egyeztetést követıen, a súlyos szerzıdésszegéstıl számított 120 napon belül (c) Adós 90 napot meghaladó törlesztı részletek, kamat, esetleges késedelmi kamat fizetési késedelme esetén (d) ha a Kölcsön célja nem valósul meg. VII.6. Bank azonnali hatályú felmondásának jogkövetkezményei. Jelen Bankhitelszerzıdés Bank általi azonnali hatályú felmondása különösen az alábbi jogkövetkezményekkel jár: (a) Ügyfél jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozása az azonnali hatályú felmondásról történı értesítés napján lejárttá és esedékessé válik és Ügyfél legkésıbb ettıl a naptól kezdıdıen köteles késedelmi kamatot fizetni, (b) Bank jogosulttá válik a jelen Bankhitelszerzıdés alapján kikötött valamennyi biztosíték egyidejő igénybevételére, és jelen Bankhitelszerzıdésben rögzített bármely jogosultságának a gyakorlására, melynek során: Bank Ügyfél szerzıdésszegésének bekövetkezése esetén a kikötött biztosítékokat illetve jogokat saját belátása szerinti sorrendben veszi igénybe, valamint jogosult választani, hogy a biztosítékok illetve jogok közül melyeket veszi igénybe; az igénybe nem vett biztosítékokról illetve jogokról Bank nem mond le, azokat folyamatosan érvényesítheti, és az egyes biztosítékok illetve jogok érvényesítése vagy igénybevétele nem jelenti az egyéb vagy további biztosítékok illetve jogok érvényesíthetıségének vagy igénybevehetıségének megszőntét, és mivel a jelen Bankhitelszerzıdésben kikötött jogok illetve biztosítékok kumulatív jellegőek (egyszerre és egymástól függetlenül vehetık igénybe) és mindaddig érvényesíthetık, ameddig Banknak követelése áll fenn a jelen Bankhitelszerzıdés alapján Ügyféllel szemben. A felmondás hatályát nem érintik Ügyfélnek Bank által megküldött és Ügyfél fizetési hátralékát jelzı kimutatások. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VIII.1. Értesítések módja. A jelen Bankhitelszerzıdéssel, annak teljesítésével kapcsolatos valamennyi értesítést, iratot, nyilatkozatot a Szerzıdı Felek az alábbi személyek útján jogosultak átvenni, illetve kötelesek átadni. Az átadás-átvétel személyesen (a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon), vagy telefax üzenet (ajánlott postai küldeménnyel megerısítve), vagy ajánlott, tértivevényes postai küldemény, vagy Raiffeisen Express útján az alábbi címekre és személyeknek történik: Adós részérıl kapcsolattartó: Neve: Verı Tibor Telefonszáma: Telefax: Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Bank részérıl kapcsolattartó: Neve: Szendrıdi Tamás Telefonszáma: Telefax: Cím: 1054 Budapest, Akadémia u

13 Bank részérıl kapcsolattartó: Neve: Máté Krisztina Telefonszáma: Telefax: Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók személyében változás következik be, arról haladéktalanul értesítik egymást. VIII.2. A kézbesítés idıpontja. Felek megegyeznek, hogy a nem személyes átadás útján történı értesítések - ellenkezı bizonyításig - az alábbi idıpontokban tekintendık kézbesítettnek: (a) (b) (c) a telefaxon küldött értesítés a telefax készülék által nyomtatott report-ban megjelölt idıpontban, amennyiben azonban Ügyfél és Bank telefax készülékei a jelen Bankhitelszerzıdés szempontjából jelentıs eltérést tartalmazó idıpontot mutatnak, akkor Bank készüléke által jelzett idıpont irányadó, kivéve, ha Ügyfél ennek téves voltát bizonyítani tudja. Ügyfélnek küldött ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított második munkanapon; a Raiffeisen Expressen küldött illetve fogadott értesítés akkor elküldött Bank részérıl amikor az elektronikus üzenet Banki rendszert elhagyja, és akkor megérkezett Bank számára, amikor az Bankhoz megérkezik. VIII.3. Az Adós tudomásul veszi, hogy az MFB jogosult a hitel felhasználását és a hitelprogram egyéb feltételeinek teljesülését teljes körően ellenırizni. VIII.4. Adatvédelem. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Bank a magyarországi leányvállalatai, illetve anyavállalata, a Raiffeisen Zentralbank, illetve az osztrák Raiffeisen csoport tagvállalatai részére Ügyfélre vonatkozó adatokat átadhatja azzal, hogy a leányvállalatok az átadott adatokat banktitokként kötelesek megõrizni. A Felek megállapodása alapján Bank - az eredményesebb mőködésének elımozdítása érdekében - közremőködık (pl. piackutató) tudomására hozhat olyan, Ügyfélre vonatkozó adatokat, melyek a közremőködı szolgáltatásának nyújtásához feltétlenül szükségesek. Ebben az esetben Bank a közremőködı magatartásáért oly módon felel, mintha saját maga járt volna el. Bank tekintettel a jelen fejezet pontjaira is - kötelezettséget vállal arra, hogy Ügyfél adatait Banktitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen titokban tartva kezeli. VIII.5. Hitelinformációs rendszer. Ügyfél a jelen Bankhitelszerzıdés aláírásával felhatalmazza Bankot arra, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés tárgyát képezı ügylettel kapcsolatos információkat, személyi adatait a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint, a jelen szerzıdéses jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje, a GIRODAT Információ Szolgáltató Rt.-nek, illetve a központi hitelinformációs rendszernek (BISZ Rt.) továbbítsa. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelıen, amennyiben a jelen Bankhitelszerzıdésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, Bank a törvény által meghatározott azonosító és a kötelezettségre vonatkozó lényeges adatokat továbbíthatja a központi hitelinformációs rendszer részére adatkezelés és nyilvántartás céljára. Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes, az adatok szolgáltatása hozzájárulásán alapul. Ügyfél tudomással bír arról, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés megszőnését követıen bármikor jogosult a fenti hozzájárulását írásban visszavonni és kezdeményezni Raiffeisen Bankcsoport valamint ezek tagjai és tulajdonosai által nyilvántartott adatainak törlését. 13

14 VIII.6. Irányadó jog. A jelen Bankhitelszerzıdésben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a közbeszerzésekrıl szóló törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban, és a Bank mindenkori Általános Szerzıdési Feltételeiben foglaltak az irányadóak. Bank Általános Üzleti Feltételei a jelen Bankhitelszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. Ügyfél kijelenti, hogy az Általános Üzleti Feltételek egy példányát átvette, az abban foglalt rendelkezéseket a jelen Bankhitelszerzıdés aláírását megelızıen részletesen elolvasta, ismeri és azokat magára nézve kötelezı erejőnek fogadja el. VIII.7. Illetékességi kikötés. A jelen Bankhitelszerzıdéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek jelen Bankhitelszerzıdést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezıt jóváhagyólag írták alá és kijelentik, hogy jelen Bankhitelszerzıdés aláírásához minden felhatalmazással rendelkeznek. Budapest, június Raiffeisen Bank Zrt. Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata Szendrıdi Tamás Bús Balázs osztályigazgató Polgármester Venglovecz Gábor osztályigazgató-helyettes Verı Tibor fıosztályvezetı 14

15 1. számú melléklet RAIFFEISEN BANK Zrt Budapest, Akadémia u. 6. Központi Fiókja 1054 Budapest, Akadémia u. 6. LEHÍVÓ LEVÉL Hivatkozással a közöttünk 2009.év június hónap... napján H-19/2009 számon megkötött Bankhitelszerzıdésre, ezúton bejelentjük, hogy a Bankhitelszerzıdésben meghatározott Kölcsönt az alábbiak szerint igénybe vesszük. A lehívandó Kölcsön összege és pénzneme:... A folyósítás napja:... Kérjük, hogy a folyósítást a Bankhitelszerzıdés alapján szíveskedjenek elvégezni, egyben kérjük, hogy Bankhitelszerzıdésben meghatározott esetleges járulékokat, költségeket a Kölcsön összegébõl a folyósítással egyidejőleg levonni szíveskedjenek. Kijelentjük, hogy a Bankhitelszerzıdésben tett nyilatkozatok a mai napon, és a folyósítás napján is maradéktalanul megfelelnek a valóságnak..., Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 15

16 Törlesztıtábla az I.2.1. pontban megjelölt beruházások esetén: 2. számú melléklet Lejárat Esedékes Tıkeösszeg Tıkekintlévıség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 16

17 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Törlesztıtábla az I.2.2. pontban megjelölt beruházások esetén: Lejárat Esedékes Tıkeösszeg Tıkekintlévıség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 17

18 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 18

19 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Törlesztıtábla az I.2.3. pontban megjelölt beruházások esetén: Lejárat Esedékes Tıkeösszeg Tıkekintlévıség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 19

20 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Ft 20

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Preambulum I. Preambulum II.

Preambulum I. Preambulum II. LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő flotta lízing tevékenységre PLAFLOG/2009.08.01. Amely 2009.08.01. napjával az gépjármő

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben