BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:..."

Átírás

1 BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata (cím: 1033 Budapest, Fı tér 3., adószám: , képviseli: Bús Balázs polgármester és Verı Tibor fıosztályvezetı) mint Adós (a továbbiakban: Adós, vagy Ügyfél ) másrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6., Cg.: , KSH szám: , adószám: , képviseli: Szendrıdi Tamás osztályigazgató és Venglovecz Gábor osztályigazgató-helyettes) mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Bank ) között a lent megjelölt napon és helyen az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM A Kormány 2288/2004. (XI.17.) számú határozatában elıírta, hogy a MFB dolgozza ki és hirdesse meg a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramot. A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozása miatt az MFB november 30-i hatállyal meghirdette az uniós követelményeknek megfelelı Hitelprogram feltételeit tartalmazó Tájékoztatóját (a továbbiakban: Tájékoztató). Az MFB a Hitelprogram 5. részprogramjaként meghirdette a Panel Plusz Hitelprogramot, melynek célja a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 28. és 35. (1) bekezdése alapján az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítése, felújítása, a lakóépületek gépészeti rendszereinek korszerősítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatása céljából kiírt pályázathoz kapcsolódó hitelnyújtás, továbbá az ilyen jellegő korszerősítést, felújítást eredményezı tevékenységek pályázaton kívüli finanszírozása. A Panel Plusz hitelprogram a Hitelprogram rendszerén keresztül valósul meg. Felek rögzítik, hogy Adós által ,-HUF, azaz Egymilliárdkilencszáztizenötmillió forint összegő forint alapú, EURIBOR negyedéves kamatbázisú a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörő Részvénytársaság (a továbbiakban: "MFB") által meghirdetett az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozása céljából a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram, valamint a iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása céljából meghirdetett Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram (a továbbiakban egységesen: "Hitelprogram") keretében beruházási hitel felvételére vonatkozó, TED 2009/S számon lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıje Bank. Felek rögzítik, hogy jelen Bankhitelszerzıdést a közbeszerzési eljárás eredményeként kötik meg az MFB Hitelprogramra vonatkozó Terméktájékoztatói, a részvételi és ajánlattételi 1

2 felhívás, részvételi és ajánlati dokumentáció, valamint a Bank ajánlata alapján, amelyek a jelen Bankhitelszerzıdés mellékletét képezik. Felek rögzítik, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan rendelkezés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével, illetve a fenti dokumentumokban szereplı valamennyi kötelezettségvállalás jelen Bankhitelszerzıdés részét képezi. Felek megállapodnak, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés teljesítése során elsısorban a jelen Bankhitelszerzıdés rendelkezései az irányadóak, a jelen Bankhitelszerzıdés rendelkezéseinek értelmezése során felek közötti vita esetén a jelen pontban felsorolt okiratok a jelen pont szerinti sorrendben irányadóak. Amennyiben a jelen Bankhitelszerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítı megállapodások, biztosítéki szerzıdések, vagy a Bank Általános Üzleti Feltételei bármely rendelkezése ellentétben állna a jelen Bankhitelszerzıdés megkötése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásával, dokumentációjával, úgy ez utóbbi(aka)t kell alkalmazni. Felek rögzítik, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeiben foglalt rendelkezések nem írják felül a jelen Bankhitelszerzıdésben, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítı megállapodások, biztosítéki szerzıdések által szabályozott kérdéseket. I. BANKHITEL CÉLJA I.1 Jelen Bankhitelszerzıdés tárgya, célja. A Bank az Adós részére jelen Bankhitelszerzıdés szerinti feltételekkel, Adós Képviselıtestület 54/ÖK/2009.(II.25.) sz. határozatának megfelelıen az I.2. pontban meghatározott célok szerinti beruházásokra (továbbiakban: "Beruházás") a Hitelprogram keretében összesen ,-HUF, azaz Egymilliárd-kilencszáztizenötmillió forint összegő hitelkeretet (a továbbiakban: Hitelkeret ) állapít meg és annak terhére az Adós nevére szóló számlák alapján a jelen Bankhitelszerzıdésben foglaltak szerint kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön ) folyósít. A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (továbbiakban: Hitelprogram) keretében a kölcsön az alábbi hitelcél(ok)ba tartozik: 2. Általános beruházási célok 2.1 közutak építése, 2.6 város- és település-rehabilitáció, 5. Panel Plusz Hitelprogram 5.2. Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6.2 Önkormányzati járóbeteg szakrendelık és szakrendelı-intézetek, szőrıállomások, gondozók felújítása, korszerősítése I.2 A Hitelkeret céljaihoz tartozó hitelösszegek: I.2.1. Az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében 2. Általános beruházási célokon belül a 2.1. "Közutak építése" és a 2.6 "Város- és település rehabilitáció" hitelcélra ,- HUF, azaz Egymilliárd-hetvenötmillió magyar forint összegő beruházás finanszírozása. I Közterület fejlesztés, rehabilitáció Óbuda-promenád ,-HUF értékben I A Budapest III. kerület teljes közterületén - játszótér és közpark - rehabilitáció ,-HUF értékben 2

3 I Forgalomtechnikai fejlesztés (Szılı, Váradi út csomópont) ,- HUF értékben I.2.2. Az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése célon belül a 6.2. "Önkormányzati járóbeteg szakrendelık és szakrendelı-intézetek szőrıállomások, gondozók fejlesztése" hitelcélra ,- HUF, azaz Hatszázmillió magyar forint összegő beruházás finanszírozása. I db röntgen vásárlás-mőszerbeszerzés ,-HUF értékben. I Épület bıvítés ,-HUF értékben. I.2.3. Az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében 5. Panel Plusz Hitelprogramon belül az 5.2. "Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel" hitelcélra ,- HUF, azaz Kettıszáznegyvenmillió magyar forint összegő beruházás finanszírozása. I.3 A Beruházás I.2. pontjában jelölt hitelcélokhoz Adós összesen a hitelösszeg 5%-ának megfelelı mértékő magyar forint összegő önerıt biztosít arányosan azzal, hogy az pontban rögzített hitelcélhoz (Panel Plusz 5.2.) önerıt nem biztosít. II. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK ÉS ELİFELTÉTELEK II.1. Esedékesség idıpontja munkaszüneti nap esetén - banki munkanap. Felek rögzítik, hogy ha bármely, jelen Bankhitelszerzıdésben meghatározott rendszeresen fizetendı, vagy idıszakosan számított fizetési kötelezettség esedékessége munkaszüneti napra esik, akkor a forintban teljesítendı fizetési kötelezettség esetén a munkaszüneti napot követı elsı banki munkanapon esedékes. II.2. Bank jelen Bankhitelszerzıdésben foglalt kötelezettségei teljesítésének elıfeltétele. Banknak a jelen Bankhitelszerzıdésben foglalt kötelezettségei teljesítésének elıfeltétele, hogy az alábbi dokumentumok a jelen Bankhitelszerzıdés aláírását követıen haladéktalanul de legkésıbb az elsı Lehívó levél Bankhoz történı megküldéséig rendelkezésre álljanak: Ügyfél Bankkal kötött bankszámlájára vonatkozó szerzıdés aláírt formában és Ügyfél képviselıinek aláírásmintája Bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon, Biztosítékok és egyéb, Bank által megkövetelt nyilatkozatok, dokumentumok rendelkezésre állása jelen Bankhitelszerzıdésben meghatározott módon, Ügyfél által kitöltött és aláírt Adatlap, nyilatkozat az I.2.1 és I.2.2 pontban meghatározott beruházás megvalósításához szükséges, legalább 5%-os önerı meglétérıl III. HITELKERET FELTÉTELEI III.1. A Hitelkeret összege összesen: ,- HUF A Hitelkeret pénzneme: Forint. III.2. A Hitelkeret igénybevételi idıszaka. Felek megállapodnak, hogy a Bank a Hitelkeretet I.2.3. pontban jelölt hitelcél esetében év június hó 30. napjáig valamint I.2.1. és I

4 pontokban jelölt hitelcélok esetében év június hó 30. napjáig tartja az Adós rendelkezésére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az igénybe vétel kezdı idıpontja a jelen Bankhitelszerzıdés VII.1. pontjában meghatározottak szerint változhat. Az igénybevételi idıszak megszőnését követıen a Bank a Hitelkeret terhére Kölcsönt nem folyósít. Adós nem vállal kötelezettséget a Bankhitel teljes összegének igénybevételére. III.3. Folyósítás. A Hitelkeret keretében a Kölcsön folyósítása (a továbbiakban: Folyósítás ) hitelcélonként forrásarányosan történik. A Hitelkeret igénybevétele (Hitelkeret terhére kölcsön folyósítása) az 1. sz. melléklet szerinti minta alapján készült Lehívó levél (továbbiakban: " Lehívó levél") Bankhoz történı benyújtása útján történik. A Hitelkeret terhére lehívott kölcsönök együttes összege a jelen Bankhitelszerzıdés hatálya alatt semmilyen idıpontban nem haladhatja meg a Hitelkeret összegét. A lehívott és visszafizetett összegekre a Hitelkeret erejéig a jelen Bankhitelszerzıdés alapján az igénybevételi lehetıség ismételten nem nyílik meg. III.3.1. Folyósítási feltételek. Folyósításhoz szükséges, hogy az alábbi dokumentumok a Bank rendelkezésére álljanak a folyósítást megelızıen: III Kölcsön lehívására vonatkozó Adós igazolt képviselıje által aláírt a szükséges adatok kitöltésével az 1. sz. melléklet szerinti minta alapján készült Lehívó levél III Mőszaki ellenır által kollaudált kivitelezıi számlák (másolatban is megfelelı) vagy azzal egyenértékő számviteli dokumentumok az MFB terméktájékoztatójának megfelelıen III A I.2.3. pont szerinti (Panel Plusz Program) hitelcél esetén a folyósítás feltétele a fentieken túl a támogatandó lakóközösség és az Adós közötti támogatási szerzıdés megkötése. III.3.2. A Bank jogosult az egyes Beruházások vonatkozásában a Folyósítást mindaddig megtagadni, amíg a III.3.1. pontban meghatározott feltételek az adott folyósításra kerülı - Kölcsön tekintetében együttesen nem teljesülnek. Az egyes hitelcélok önállóan kerülnek elfogadásra, és esetlegesen az egyik hitelcél meghiúsulása nem okozza a többi érvénytelenségét. III.4. A Hitelkeret igénybevétele Kölcsön lehívása. A Hitelkeret igénybevétele, azaz annak terhére Kölcsön lehívása a jelen Bankhitelszerzıdés mellékletében meghatározott formájú és tartalmú Lehívó levél Bankhoz történı megküldésével történik. Az I.2.1. és I.2.2. pontokban megjelölt beruházások esetén: Ügyfél a Lehívó levélhez csatolni köteles a jelen Bankhitelszerzıdés I.2.1. és I.2.2. pontjában megjelölt beruházáshoz kapcsolódó, a Bank által elfogadott, mőszaki ellenır által igazolt számla vagy azzal egyenértékő számviteli dokumentum másolatát. A Lehívó levélhez a hitelkérelem benyújtását követıen, és az azt megelızı 6 (hat) hónap során keletkezett bizonyíthatóan az I.2.1. és I.2.2. pontban meghatározott beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségekre vonatkozó, a Bank által elfogadott, mőszaki ellenır által igazolt számla (azzal egyenértékő számviteli dokumentum) csatolható. A Kölcsön utolsó részlete lehívásának további feltétele, hogy az Ügyfél az I.2.1. és I.2.2. pontban megjelölt beruházás átadás-átvételi jegyzıkönyvét a Banknak bemutassa. Az I.2.3. pontban megjelölt beruházások esetén: Ügyfél a Lehívó levélhez csatolni köteles a jelen Bankhitelszerzıdés I.2.3. pontjában megjelölt beruházáshoz kapcsolódó, a Bank által elfogadott, mőszaki ellenır által igazolt számla vagy azzal egyenértékő számviteli dokumentum másolatát. A Lehívó levélhez bizonyíthatóan az I pontban meghatározott beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségre vonatkozó számla (számviteli dokumentum) csatolható. A kölcsönbıl megkezdett beruházás nem finanszírozható, azonban a felújítással kapcsolatban felmerült tervezési és engedélyeztetési tevékenységeknek a Pályázat benyújtását követı és az azt 4

5 megelızı 12 (tizenkét) hónap során keletkezett, számlával igazolt költségei elszámolhatók, amennyiben azokat az önkormányzat vagy Ügyfél a Támogatási Szerzıdés aláírásakor már kifizette. A Kölcsön utolsó részlete lehívásának további feltétele, hogy az Ügyfél az I.2.3. pontban megjelölt beruházás átadás-átvételi jegyzıkönyvét a Banknak bemutassa. A Lehívó levélben Ügyfél pontosan megjelöli a folyósítás napját és azt megküldi Banknak oly módon, hogy az a folyósítás napját megelızı 2. munkanap délelıtt 10 óráig Bankhoz beérkezzen. Vita esetén Banki érkeztetı bélyegzın szereplı idıpont az irányadó. Amennyiben Ügyfél a Kölcsön igénybevételérıl, azaz a lehívásról a Lehívó levél Bankhoz történı megküldésével nem intézkedik az igénybevételi lehetıség megszőnéséig, a Kölcsön igénybevételének lehetısége megszőnik. III.5. A folyósítás napja. Bank a Kölcsönt Ügyfélnek szakaszosan, a jelen Bankhitelszerzıdésben megjelölt beruházás teljesítését igazoló számla alapján folyósítja, a Lehívó levél szerinti napon. Az igénybevételi lehetıség megszőnéséig Ügyfél által le nem hívott összeget Bank nem folyósítja. III.6. A Folyósítás módja. A Kölcsön(ök) Folyósítása az Adós Banknál vezetett számú számlájának (továbbiakban: Bankszámla ) javára történik a Lehívó levélben megjelölt összegben. A lehívott Kölcsön összegével a rendelkezésre tartott Hitelkeret csökken. A Bank a Lehívó levélben igényelt Kölcsönt csak részben folyósítja abban az esetben, ha a Lehívó levélben megjelölt Kölcsön teljes összegének Folyósítása esetén az Adósnak jelen Bankhitelszerzıdés alapján folyósított Kölcsönösszegek a Hitelkeretet meghaladnák. Felek rögzítik, hogy a Hitelkeret terhére lehívott Kölcsön(ök) teljes vagy részbeni visszafizetése nem eredményezi a Hitelkeret Kölcsön összegének feltöltıdését. IV. KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE, KAMAT ÉS DÍJAK IV.1. A Kölcsön referencia kamatlába. Az Adós köteles a Hitelkeret igénybevétele útján a Lehívó levél alapján folyósított Kölcsönösszegek után a kölcsöntartozás fennállásának idıtartamára kamatot fizetni. A referencia kamatláb mértéke negyedévente változó, a Reuters EURIBOR oldalán megjelenı 3 havi bankközi irányadó kamatláb (EURIBOR). A kamatperiódus idıtartama a naptári negyedév elsı napjától az utolsó napjáig tart, kivéve az elsı és az utolsó kamatperiódust. Az elsı kamatperiódus a Kölcsön elsı folyósításának napján kezdıdik és a folyósítás naptári negyedévének megfelelı naptári negyedév utolsó napjáig tart. A további kamatperiódusok tekintetében a kamatperiódus elsı napja megegyezik a megelızı kamatperiódus utolsó napját követı nappal. Az utolsó kamatperiódus az utolsó tıketörlesztı részlet esedékességének napján végzıdik. A kamatperiódus alapkamatának (3 havi EURIBOR) megállapítására a tárgynegyedév elsı napját 2 banki munkanappal megelızıen kerül sor. A kamatperiódus alapkamata megegyezik a naptári negyedév elsı napjára megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 hónapos éves százalékban kifejezett kamat mértékével. Elsı folyósítás esetén az alapkamat mértéke az elsı folyósítás naptári negyedévére megállapított alapkamat lesz. Amennyiben a naptári negyedév elsı napja nem banki munkanap, úgy a naptári negyedév elsı napját megelızı banki munkanapra megállapított kamatok az irányadóak. IV.2. A Kölcsön ügyleti kamatlába hitelcélonként: 5

6 IV.2.1. Jelen Bankhitelszerzıdés I.2.1 pontjában meghatározott hitelcél esetén a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 1,50%, azaz évi egy egész ötven század százalék kamatfelár. IV.2.2. Jelen Bankhitelzerzıdés I.2.2 pontjában meghatározott hitelcél esetén a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 1,68%, azaz évi egy egész hatvannyolc század százalék kamatfelár. IV.2.3. Jelen Bankhitelszerzıdés I.2.3 pontjában meghatározott hitelcél esetén a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 2,50%, azaz évi kettı egész ötven század százalék kamatfelár. IV.3. Az ügyleti kamat esedékessége. A kamat megfizetése minden naptári negyedév utolsó napját követı elsı banki munkanapján és a Kölcsön lejáratának napján esedékes, ha pedig a jelen Bankhitelszerzıdés bármilyen ok miatt negyedév közben jár le az igénybevett Kölcsön visszafizetésének vagy a jelen Bankhitelszerzıdés megszőnésének napján esedékes. A kamatfelszámítás kezdı idıpontja a Kölcsön tényleges folyósításának napja, míg az utolsó napja a Kölcsön visszafizetését megelızı nap. Amennyiben az Adós a Kölcsön összegét lejárat elıtt fizeti vissza, a Bank az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. IV.4. A kamatszámítás módja: Lehívott Kölcsön összege*kölcsön ügyleti kamatlába*a Kölcsön igénybevételétıl ténylegesen eltelt naptári napok száma/360. IV.5. A Kölcsön lejárata. Jelen Bankhitelszerzıdés alapján lehívott Kölcsön teljes futamideje a I.2.3. pontban jelölt hitelcél esetében 180 hónap, lejárata: június 30. napja, míg a I.2.1. és I.2.2. pontokban jelölt hitelcélok esetében 240 hónap, lejárata: június 30. napja az MFB Terméktájékoztatójának megfelelıen. A jelen Bankhitelszerzıdés lejártáig az Adós minden a Hitelkeret terhére folyósított Kölcsön teljes összegének visszafizetésére köteles. Az esetleges maradványérték (tıke, kamat) megfizetése a lejáratkor esedékes. IV.6. Elıtörlesztés. Felek rögzítik, hogy Adós jogosult a Kölcsön futamideje alatt bármikor díjtalanul elıtörleszteni. Az Adós elıtörlesztési szándékáról az elıtörlesztést megelızı 8 banki munkanappal megküldött visszavonhatatlan írásos értesítést ad a Bank részére. Bank az elıtörlesztést levél vagy SWIFT üzenet formájában közli az MFB-vel. Az elıtörlesztett összegekkel Ügyfél a jelen Bankhitelszerzıdés IV./7. pontja szerinti utolsó törlesztı részlete(ke)t csökkenti. A Bank az MFB részére küldött értesítéshez csatolja az elıtörlesztés miatti új lejárati ütemtervet. Az MFB az új lejárati ütemezés elfogadásával 6 banki munkanapon belül levélben értesíti a Bankot. A Bank az elıtörlesztés MFB általi elfogadásáról Ügyfelet értesíti, az értesítéshez mellékeli az új lejárati ütemtervet; Ügyfél ezen értesítést követıen jogosult elıtörlesztést teljesíteni. Az elıtörlesztett idıszakra kamat nem érvényesíthetı, azaz az elıtörlesztés esetén a továbbiakban csak a fennmaradó tıkehitel után számítható fel kamat. A Kölcsönbıl elıtörlesztett tıkeösszegek jelen Bankhitelszerzıdés keretében ismételten nem vehetık igénybe Ügyfél által. IV.7. A Kölcsön tıkeösszegének esedékessége, türelmi idı. A Kölcsön tıkeösszegének a visszafizetése valamennyi hitelcél esetében a rendelkezésre tartástól számított 3 éves türelmi idıt követıen naptári negyedévente kamatfizetés idıpontjával egyidejőleg egyenlı részletekben esedékes, a lehívásra kerülı összeghez igazodóan elkészített - a szerzıdés 2.sz. mellékletét képezı - törlesztıtábla szerint. Az elsı tıketörlesztés esedékessége június 30. napja. Adós a türelmi idı alatt a Hitelkeret terhére már lehívott Kölcsön összege után a jelen Bankhitelszerzıdés szerint kamatot köteles fizetni. 6

7 IV.8. Kamat-, és tıkeösszegre vonatkozó egyéb rendelkezések. Bank az idıszakosan számított fizetési kötelezettségek pontos mértékérıl, valamint az esedékesség idıpontjáról az esedékesség idıpontjától számított legkésıbb 8 banki munkanapon belül Ügyfél számára elızetes értesítést küld, amely szerint Ügyfél köteles azt a jelen Bankhitelszerzıdésben rögzített határidıben megfizetni. A kamat és a tıkefizetés esedékességének idıpontjában az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges fedezet a Bankszámlán rendelkezésre álljon. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az esedékes kamat és tıke összegével a Bankszámláját az esedékesség napján megterhelje. Ügyfél a Bankkal szembeni fizetési kötelezettségét tehát abban az idıpontban teljesíti, amikor Bank a nála vezetett Bankszámláját az Ügyfél által fizetendı összeggel megterhelte. A Bank az Adós által a Kölcsön törlesztésére fizetett összeget az Adós esetleges ellenkezı rendelkezésétıl függetlenül elıször a késedelmi kamat-, majd az ügyleti kamattartozásra, végül a Kölcsön törlesztésére fizetett összegbıl így fennmaradó összeget a tıketörlesztésre számolja el. IV.9. Késedelembe esés jogkövetkezményei. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı tıketörlesztési- és kamatfizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, úgy a késedelem idejére a lejárt tıke-, és kamattartozás után a jelen Bankhitelszerzıdésben meghatározott ügyleti kamaton felül a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamatfelszámítás elsı napja a késedelembe esés napja, utolsó napja pedig a teljesítés/ befizetés számlán történı jóváírását megelızı nap. IV.10. Adós a jelen Bankhitelszerzıdés teljesítésével kapcsolatosan az ügyleti és késedelmi kamaton felül semmilyen díj és költség megfizetésére nem kötelezhetı, így különösen Adós nem fizet rendelkezésre tartási jutalékot, folyósítási jutalékot, a Kölcsön kezelésével összefüggésben kezelési költséget, szerzıdésmódosítási díjat, elıtörlesztés esetén elıtörlesztési díjat, hitelbírálati díjat, illetve projektvizsgálati díjat. V. VISSZAFIZETÉS BIZTOSÍTÉKA V.1. A Felek megállapítják, hogy az Adósnak a jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı követelései biztosítására - kizárólagosan - az éves költségvetése szolgál fedezetül. Beszámítás. Ügyfél felhatalmazza Bankot arra, hogy amennyiben jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozását vagy annak egy részét nem teljesíti, Bank Ügyfél elızetes értesítése nélkül a tartozás összegével Ügyfél Banknál vezetett költségvetési elszámolási számláját megterhelje, azaz a lejárt pénztartozás összegét a Ptk. beszámításra vonatkozó szabályai szerint beszámítsa. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Banknál vezetett költségvetési elszámolási számláját megszünteti, abban az esetben felhatalmazza Bankot, hogy ha jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozását vagy annak meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a más hitelintézetnél nyitott költségvetési elszámolási számláját a pénzforgalomról szóló mindenkor hatályos jogszabályokban illetve jegybanki rendelkezésekben meghatározott, elınyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követıen, de minden más fizetési megbízást megelızıen, az esedékes tartozás összegével - a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerinti azonnali beszedési megbízás alkalmazásával - megterhelje. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy Banknak az azonnali beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát az új költségvetési elszámolási számláját vezetı hitelintézethez - a hitelintézet által megkívánt és Bank által is elfogadott formában - az 7

8 érintett számla megnyitását követı 5 munkanapon belül bejelenti, és a felhatalmazásnak a számlavezetı hitelintézete általi nyilvántartásba vételérıl szóló visszaigazolást Banknak két eredeti példányban megküldi. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag Bankkal együttesen vonja vissza. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti elıírásnak a jelen szerzıdés hatálya alatt megnyitandó valamennyi költségvetési elszámolási számlája tekintetében eleget tesz. Amennyiben Ügyfél elmulasztja a jelen pontban meghatározott kötelezettségének teljesítését, úgy Bank jogosult jelen Bankhitelszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. VI. PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK VI.1. Korlátlan szerzıdéskötési jogosultság. Ügyfél kijelenti, hogy mőködése a jelenleg hatályos magyar jogszabályoknak megfelel. Ügyfél és Ügyfél nevében eljáró személyek szavatolják, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés aláírásához, valamint az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez valamennyi szükséges hatósági engedéllyel, jogosítvánnyal illetve bármely belsı eljárási rend vagy szabályzat által elıírt felhatalmazással rendelkeznek illetıleg azokat beszerezték. VI.2. Teljesítési képesség. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés aláírásakor ellene semmifajta olyan eljárás, intézkedés vagy követelés érvényesítés nincs folyamatban, mely hátrányosan befolyásolhatja Ügyfél gazdasági vagy jogi helyzetét, illetve mely csökkentené Ügyfél azon képességét, hogy a jelen Bankhitelszerzıdésbıl származó pénzügyi kötelezettségeit idıben teljesítse. VI.3. Ellenırzési jog. Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásról szóló többször módosított évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt. ) 78. (4) bekezdése, valamint a 14/2001. (III.09.) PM rendelet rendelkezései alapján a Bankot megilleti a fizetıképességére, pénzügyi helyzetére vonatkozó folyamatos ellenırzési jog. Ügyfél így tudomásul veszi, hogy Banknak indokolt esetben jogában áll az általa szükségesnek tartott mértékben bármikor, Ügyfél gazdasági tevékenységének zavarása nélkül Ügyfél vagyoni, gazdasági, jogi helyzetét, gazdálkodását, Ügyfél jelen Bankhitelszerzıdésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, nyilatkozatainak valódiságát, a Kölcsön felhasználását, az I.1. pontban meghatározott beruházás megvalósítását ellenırizni, különösen a jelen Bankhitelszerzıdésben meghatározott hitelcél érdekében. VI. 4. Önkormányzati éves kötelezettségvállalás. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Bankhitelszerzıdés hatálya alatt éves költségvetését a képviselıtestület általi elfogadást követıen 15 napon belül, de legkésıbb minden év május 30. napjáig, a könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját és ahhoz kapcsolódó vagyonmérlegét a képviselıtestület jóváhagyását követõ 15 napon belül, de legkésıbb június 30-ig, negyedéves pénzforgalmi jelentését, valamint negyedéves idıközi jelentését a tárgyi negyedévet követõ hónap 20-ig a Bank részére megküldi. VI.5. Pénzügyi dokumentumok megküldése. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Bankhitelszerzıdés aláírásával egyidejőleg, valamint jelen Bankhitelszerzıdés fennállása alatt minden évben, a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejőleg könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóval és ahhoz kapcsolódó vagyonmérleggel igazolja, hogy a jelen Bankhitelszerzıdéssel összefüggésben fennálló kötelezettségvállalásaival nem sérti meg az 8

9 Ötv. 88. (2) bekezdésének rendelkezését, illetve Ötv. 88. (2) bekezdésének hatálya alá esı valamennyi releváns kötelezettségvállalást figyelembe vette. VI.6. Adós tájékoztatási kötelezettsége Bank felé. Adós jelen Bankhitelszerzıdés fennállása alatt köteles a Bankot az alábbi tények és események vonatkozásában haladéktalanul értesíteni: VI.6.1. az adósságrendezési eljárás megindításáról, VI.6.2. az Adóssal szemben elrendelt végrehajtási eljárásról, VI.6.3. az Adóssal szemben jogerıs bírói ítéletben vagy hatósági kötelezés (jogerıs voltától függetlenül), megállapított ,-HUF összeget meghaladó fizetési kötelezettségrıl rendelkezı határozatról VI.6.4. a jelen Bankhitelszerzıdésben érintett hitelbıl finanszírozott Beruházások megvalósítására vonatkozóan megkötött vállalkozási szerzıdés(ek)rıl, illetve írásbeli módosításairól Fentieken túlmenıen Ügyfél kötelezi magát arra, hogy minden olyan információt az Ügyfél általános, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetérıl haladéktalanul Bank rendelkezésére bocsát, melyre Bank esetenként ésszerően igényt tart. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés kapcsán tett pénzügyi nyilatkozatai, valamint kötelezettségvállalásai pénzügyi és gazdasági helyzetérıl az adott nyilatkozat/kötelezettségvállalás tételekor hő és pontos képet tükröznek. VI.7. Adós kötelezettségeinek rangsorolása. Az Adós köteles biztosítani, hogy jelen Bankhitelszerzıdés alapján keletkezı kötelezettségei megelızıen rangsorolódjanak az egyéb, jelen és jövıbeli nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeivel szemben, kivéve azokat, amelyeket kötelezıen alkalmazandó jogszabály értelmében elınyben kell részesíteni. VI.8. A Hitelprogrammal kapcsolatos elıírások betartása. Bank jelen Bankhitelszerzıdés kapcsán ellenırzi, hogy Ügyfél és az általa megvalósítani kívánt beruházás megfelel-e a Hitelprogramban való részvétel feltételeinek. Bank a Kölcsönt a Terméktájékoztatóban meghatározott feltételekkel nyújtja. VI.9. MFB ellenırzési joga. Az Adós a jelen szerzıdés aláírásával hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 51. (1) bekezdésének a) pontja értelmében - az MFB Zrt. Hitelprogramról szóló Terméktájékoztatójának azon belül a Panel Plusz Hitelprogram elıírásainak eleget téve - hozzájárul ahhoz, hogy a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 51. (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hiteligénylıvel és a beruházással kapcsolatban a finanszírozó hitelintézet minden, rendelkezésére álló,, üzleti-, vagy banktitkot képezı tényt, információt, megoldást vagy adatot korlátozás mentesen az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény mellékletében mindenkor felsorolt társaságok, a évi XX. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az évi XXXIX. törvény mellékletében mindenkor feltüntetett az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett - társaságok, továbbá mindezen társaságok jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítı pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minısülı, illetıleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket az alábbiak kivételével nem hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és 9

10 a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli személyek számára hozzáférhetıvé. Ügyfél kijelenti, hogy az MFB Csoportba tartozó társaságok tételes felsorolását, a társaságok személyében bekövetkezı változásokat a hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján kíséri figyelemmel. Az adatok, információk felhasználási céljai a következık: MFB Csoport szintő ügyfél-adatbázis létrehozása, MFB Csoport szintő nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az MFB Zrt., az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB, illetıleg ezek meghatalmazottjai, a beruházás megvalósítását a helyszínen is ellenırizhessék. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az MFB Zrt., valamint az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények részére átad minden általuk kért információt és dokumentumot. Az Adós a jelen szerzıdés aláírásával hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 51. (1) bekezdésének a) pontja értelmében továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a hiteligénylıvel és a beruházással kapcsolatban a finanszírozó hitelintézet minden, rendelkezésére álló, banktitkot képezı tényt, információt, megoldást vagy adatot korlátozás mentesen az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény mellékletében mindenkor felsorolt társaságok, a évi XX. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok, továbbá mindezen társaságok jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítı pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minısülı, illetıleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket az alábbiak kivételével nem hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli személyek számára hozzáférhetıvé. Ügyfél kijelenti, hogy az MFB Csoporthoz tartozó társaságok tételes felsorolását, a társaságok személyében bekövetkezı változást a mindenkor hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján figyelemmel kíséri. Az adatok, információk felhasználási céljai a következık: MFB Csoport szintő ügyfél-adatbázis létrehozása, MFB Csoport szintő nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása. Ügyfél a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az MFB Zrt., az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB, illetıleg ezek meghatalmazottjai, a beruházás megvalósítását a helyszínen is ellenırizhessék. Ügyfél kijelenti, hogy az adatátadásra vonatkozó felhatalmazása önkéntesen történt. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az MFB Zrt., valamint az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények részére átad minden általuk kért információt és dokumentumot. VI.10. Közérdekő adatok nyilvánosságára vonatkozó tájékoztatás. Bank tájékoztatja Ügyfelet, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerzıdésekre, a piaci szereplık, a 10

11 magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elısegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A tájékoztatás részletes feltételeit a évi LXIII. törvény tartalmazza. VI.11. Hitelprogrammal kapcsolatos nyilatkozatok. Ügyfél jelen Bankhitelszerzıdés aláírásával kijelenti, hogy nem áll fenn vele kapcsolatban olyan körülmény, amely a Hitelprogramban való részvételét kizárná; e körülmények különösen: - a jelen Bankhitelszerzıdés megkötését megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget; - lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; - adósságrendezési eljárás alatt áll; - nem felel meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben meghatározott hitelfelvételi korlátnak. VII. A SZERZİDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŐNTETÉSE VII.1. Hatálybalépés. A jelen Bankhitelszerzıdés azon a napon lép hatályba, amelyen annak kettı - Felek által változatlan tartalommal aláírt - példánya Bank rendelkezésére áll. A hatálybalépés további feltétele, hogy Bank az MFB ZRt.-vel a refinanszírozási kölcsönszerzıdést megkösse. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a refinanszírozási kölcsönszerzıdésben szereplı rendelkezésre tartás (igénybe vétel) kezdı idıpontja késıbbi, mint a jelen Bankhitelszerzıdés III.2. pontjában meghatározott kezdı idıpont, abban az esetben a refinanszírozási kölcsönszerzıdésben meghatározott rendelkezésre tartás kezdı idıpontot fogadják el irányadónak jelen Bankhitelszerzıdés vonatkozásában is. Errıl az idıpontról Bank írásban tájékoztatja Ügyfelet. VII.2. Módosítás. Jelen Bankhitelszerzıdést Felek kizárólag a közbeszerzésekról szóló évi CXXIX. törvény ának megfelelıen, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. VII.3. Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen Bankhitelszerzıdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része - jogszabályi módosulás vagy Felek közös megegyezése alapján - hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést késedelem nélkül olyan hatályos vagy végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetı legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitőzésének. VII.4. Jelen Bankhitelszerzıdés megszőnése. Felek megállapodnak, hogy a jelen Bankhitelszerzıdést Felek a Ptk.-ban meghatározott esetekben szüntethetik meg. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Adós a rendelkezésre tartási idın belül valamely a jelen Bankhitelszerzıdés I.2. pontjában megjelölt hitelcél keretében Kölcsön folyósítására nem kerül sor, a jelen Bankhitelszerzıdés az adott hitelcél tekintetében megszőnik a rendelkezésre tartási idı elteltével. 11

12 VII.5. Bank azonnali hatályú felmondási joga. Felek megállapodnak a fentieken túl, hogy a Bank jogosult a jelen szerzıdést az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondani: (a) a Ptk ban meghatározott valamennyi esetben. (b) Adós súlyos szerzıdésszegése esetén, a Bank és Adós közötti sikertelen egyeztetést követıen, a súlyos szerzıdésszegéstıl számított 120 napon belül (c) Adós 90 napot meghaladó törlesztı részletek, kamat, esetleges késedelmi kamat fizetési késedelme esetén (d) ha a Kölcsön célja nem valósul meg. VII.6. Bank azonnali hatályú felmondásának jogkövetkezményei. Jelen Bankhitelszerzıdés Bank általi azonnali hatályú felmondása különösen az alábbi jogkövetkezményekkel jár: (a) Ügyfél jelen Bankhitelszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozása az azonnali hatályú felmondásról történı értesítés napján lejárttá és esedékessé válik és Ügyfél legkésıbb ettıl a naptól kezdıdıen köteles késedelmi kamatot fizetni, (b) Bank jogosulttá válik a jelen Bankhitelszerzıdés alapján kikötött valamennyi biztosíték egyidejő igénybevételére, és jelen Bankhitelszerzıdésben rögzített bármely jogosultságának a gyakorlására, melynek során: Bank Ügyfél szerzıdésszegésének bekövetkezése esetén a kikötött biztosítékokat illetve jogokat saját belátása szerinti sorrendben veszi igénybe, valamint jogosult választani, hogy a biztosítékok illetve jogok közül melyeket veszi igénybe; az igénybe nem vett biztosítékokról illetve jogokról Bank nem mond le, azokat folyamatosan érvényesítheti, és az egyes biztosítékok illetve jogok érvényesítése vagy igénybevétele nem jelenti az egyéb vagy további biztosítékok illetve jogok érvényesíthetıségének vagy igénybevehetıségének megszőntét, és mivel a jelen Bankhitelszerzıdésben kikötött jogok illetve biztosítékok kumulatív jellegőek (egyszerre és egymástól függetlenül vehetık igénybe) és mindaddig érvényesíthetık, ameddig Banknak követelése áll fenn a jelen Bankhitelszerzıdés alapján Ügyféllel szemben. A felmondás hatályát nem érintik Ügyfélnek Bank által megküldött és Ügyfél fizetési hátralékát jelzı kimutatások. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VIII.1. Értesítések módja. A jelen Bankhitelszerzıdéssel, annak teljesítésével kapcsolatos valamennyi értesítést, iratot, nyilatkozatot a Szerzıdı Felek az alábbi személyek útján jogosultak átvenni, illetve kötelesek átadni. Az átadás-átvétel személyesen (a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon), vagy telefax üzenet (ajánlott postai küldeménnyel megerısítve), vagy ajánlott, tértivevényes postai küldemény, vagy Raiffeisen Express útján az alábbi címekre és személyeknek történik: Adós részérıl kapcsolattartó: Neve: Verı Tibor Telefonszáma: Telefax: Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Bank részérıl kapcsolattartó: Neve: Szendrıdi Tamás Telefonszáma: Telefax: Cím: 1054 Budapest, Akadémia u

13 Bank részérıl kapcsolattartó: Neve: Máté Krisztina Telefonszáma: Telefax: Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók személyében változás következik be, arról haladéktalanul értesítik egymást. VIII.2. A kézbesítés idıpontja. Felek megegyeznek, hogy a nem személyes átadás útján történı értesítések - ellenkezı bizonyításig - az alábbi idıpontokban tekintendık kézbesítettnek: (a) (b) (c) a telefaxon küldött értesítés a telefax készülék által nyomtatott report-ban megjelölt idıpontban, amennyiben azonban Ügyfél és Bank telefax készülékei a jelen Bankhitelszerzıdés szempontjából jelentıs eltérést tartalmazó idıpontot mutatnak, akkor Bank készüléke által jelzett idıpont irányadó, kivéve, ha Ügyfél ennek téves voltát bizonyítani tudja. Ügyfélnek küldött ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított második munkanapon; a Raiffeisen Expressen küldött illetve fogadott értesítés akkor elküldött Bank részérıl amikor az elektronikus üzenet Banki rendszert elhagyja, és akkor megérkezett Bank számára, amikor az Bankhoz megérkezik. VIII.3. Az Adós tudomásul veszi, hogy az MFB jogosult a hitel felhasználását és a hitelprogram egyéb feltételeinek teljesülését teljes körően ellenırizni. VIII.4. Adatvédelem. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Bank a magyarországi leányvállalatai, illetve anyavállalata, a Raiffeisen Zentralbank, illetve az osztrák Raiffeisen csoport tagvállalatai részére Ügyfélre vonatkozó adatokat átadhatja azzal, hogy a leányvállalatok az átadott adatokat banktitokként kötelesek megõrizni. A Felek megállapodása alapján Bank - az eredményesebb mőködésének elımozdítása érdekében - közremőködık (pl. piackutató) tudomására hozhat olyan, Ügyfélre vonatkozó adatokat, melyek a közremőködı szolgáltatásának nyújtásához feltétlenül szükségesek. Ebben az esetben Bank a közremőködı magatartásáért oly módon felel, mintha saját maga járt volna el. Bank tekintettel a jelen fejezet pontjaira is - kötelezettséget vállal arra, hogy Ügyfél adatait Banktitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen titokban tartva kezeli. VIII.5. Hitelinformációs rendszer. Ügyfél a jelen Bankhitelszerzıdés aláírásával felhatalmazza Bankot arra, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés tárgyát képezı ügylettel kapcsolatos információkat, személyi adatait a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint, a jelen szerzıdéses jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje, a GIRODAT Információ Szolgáltató Rt.-nek, illetve a központi hitelinformációs rendszernek (BISZ Rt.) továbbítsa. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelıen, amennyiben a jelen Bankhitelszerzıdésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, Bank a törvény által meghatározott azonosító és a kötelezettségre vonatkozó lényeges adatokat továbbíthatja a központi hitelinformációs rendszer részére adatkezelés és nyilvántartás céljára. Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes, az adatok szolgáltatása hozzájárulásán alapul. Ügyfél tudomással bír arról, hogy a jelen Bankhitelszerzıdés megszőnését követıen bármikor jogosult a fenti hozzájárulását írásban visszavonni és kezdeményezni Raiffeisen Bankcsoport valamint ezek tagjai és tulajdonosai által nyilvántartott adatainak törlését. 13

14 VIII.6. Irányadó jog. A jelen Bankhitelszerzıdésben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a közbeszerzésekrıl szóló törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban, és a Bank mindenkori Általános Szerzıdési Feltételeiben foglaltak az irányadóak. Bank Általános Üzleti Feltételei a jelen Bankhitelszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. Ügyfél kijelenti, hogy az Általános Üzleti Feltételek egy példányát átvette, az abban foglalt rendelkezéseket a jelen Bankhitelszerzıdés aláírását megelızıen részletesen elolvasta, ismeri és azokat magára nézve kötelezı erejőnek fogadja el. VIII.7. Illetékességi kikötés. A jelen Bankhitelszerzıdéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek jelen Bankhitelszerzıdést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezıt jóváhagyólag írták alá és kijelentik, hogy jelen Bankhitelszerzıdés aláírásához minden felhatalmazással rendelkeznek. Budapest, június Raiffeisen Bank Zrt. Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata Szendrıdi Tamás Bús Balázs osztályigazgató Polgármester Venglovecz Gábor osztályigazgató-helyettes Verı Tibor fıosztályvezetı 14

15 1. számú melléklet RAIFFEISEN BANK Zrt Budapest, Akadémia u. 6. Központi Fiókja 1054 Budapest, Akadémia u. 6. LEHÍVÓ LEVÉL Hivatkozással a közöttünk 2009.év június hónap... napján H-19/2009 számon megkötött Bankhitelszerzıdésre, ezúton bejelentjük, hogy a Bankhitelszerzıdésben meghatározott Kölcsönt az alábbiak szerint igénybe vesszük. A lehívandó Kölcsön összege és pénzneme:... A folyósítás napja:... Kérjük, hogy a folyósítást a Bankhitelszerzıdés alapján szíveskedjenek elvégezni, egyben kérjük, hogy Bankhitelszerzıdésben meghatározott esetleges járulékokat, költségeket a Kölcsön összegébõl a folyósítással egyidejőleg levonni szíveskedjenek. Kijelentjük, hogy a Bankhitelszerzıdésben tett nyilatkozatok a mai napon, és a folyósítás napján is maradéktalanul megfelelnek a valóságnak..., Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 15

16 Törlesztıtábla az I.2.1. pontban megjelölt beruházások esetén: 2. számú melléklet Lejárat Esedékes Tıkeösszeg Tıkekintlévıség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 16

17 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Törlesztıtábla az I.2.2. pontban megjelölt beruházások esetén: Lejárat Esedékes Tıkeösszeg Tıkekintlévıség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 17

18 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 18

19 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Törlesztıtábla az I.2.3. pontban megjelölt beruházások esetén: Lejárat Esedékes Tıkeösszeg Tıkekintlévıség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 19

20 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Ft 20

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R ZİDÉS K ü l ö n ö s r é s z B e r u h á z á s i h i t e l h e z

K Ö L C S Ö N S Z E R ZİDÉS K ü l ö n ö s r é s z B e r u h á z á s i h i t e l h e z Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZİDÉS K ü l ö n ö s r é s z B e r u h á z á s i h i t e l h e z A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 4/3. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z 1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S. kedvezményes kamatozású forinthitelhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S. kedvezményes kamatozású forinthitelhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S kedvezményes kamatozású forinthitelhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében amely létrejött egyik részről, mint Adós: Lenti Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010)

Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010) Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010) 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

^// í/t. ?,mjm-...ft <6 ^ > - ^ 1~^~~, -~\ ?oi<. 07. l/f.

^// í/t. ?,mjm-...ft <6 ^ > - ^ 1~^~~, -~\ ?oi<. 07. <r. Q'*> l/f. Ügyiratszám: 1/103442/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. április 1. A Hirdetmény közzététele: 2012. április 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben