PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg

2 I. ÓVODÁNK AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK GYERMEKKÉPÜNK ÓVODAKÉPÜNK AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK SZERVEZETI ÉS IDŐKERETEK KÖTELEZŐ TANÜGY IGAZGATÁSI DOKUMENTUMOK II. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁNAK FELADATAI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TERÜLETEI: EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS SZEMÉLYI HIGIÉNÉ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, A VISELKEDÉSI FÜGGŐSÉGEK, A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKHEZ VEZETŐ SZEREK FOGYASZTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE A BÁNTALMAZÁS, ERŐSZAK MEGELŐZÉSE BALESET-MEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS AZ ANYANYELVI ÉS ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS IV. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A JÁTÉK VERSELÉS, MESÉLÉS ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC A NÉPHAGYOMÁNY, NÉPSZOKÁS, JELES NAPOK RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA, VIZUÁLIS TEVÉKENYSÉG MOZGÁS KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE A MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK TANULÁS V. AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI VI. KAPCSOLAT A CSALÁDDAL, A SZÜLŐKKEL VII. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK IX. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

3 I. Óvodánk 1. Az Aprók Háza Óvoda bemutatása Mi egy új közösséget nyújtunk gyermekének, az Aprók Háza Óvoda családját, mely hagyományaival, ünnepeivel a szülőktől távol töltött órákban meleg, szeretetteljes otthont biztosít a gyermekek számára. Intézményünk a fővárostól 30 km-re, egy kis községben található, egy valamikor iskolaként működő épület átalakításával vált Péteri község óvodájává. Jelenlegi korszerű, felújított állapotát, - az Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával, egy nyertes óvodabővítési pályázat, a dolgozók aktív, lelkes munkájának eredményeként nyerte el. A szülők ma egy barátságos, családias, tágas terekkel rendelkező, jól felszerelt, három csoportos gyermekparadicsomban tudhatják gyermeküket, ahol jól képzett óvodapedagógusok, dajkák foglalkoznak a gyermekekkel. A gyermekeket 12 fős személyzet látja el. Programunk megvalósításának színvonala és eredményessége döntően függ az óvónők, a dajkák személyiségétől, a nevelőtestület légkörétől, és az óvodavezető közreműködésétől, a segítő személyek egyéniségétől, a felnőttek gyermekszeretetétől. Óvodánkban felsőfokú végzettségű, jól képzett óvónők, dajkaképzőt végzett dajkák dolgoznak. Nagy szeretettel, odafigyeléssel neveljük a ránk bízott gyerekeket. Igyekszünk megteremteni azokat a körülményeket, melyek a gyerekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Fontosnak tartjuk az óvodapedagógusok állandó továbbképzését, a módszertani, pszichológiai ismeretek folyamatos korszerűsítését. Óvodánkban minden dolgozó számára fontos a jó csapatmunka, hiszen valljuk, hogy munkánk csak így lehet eredményes. Nevelésünk során a szülőket partnerként kezeljük, hiszen az óvoda kiegészíti a családi nevelést. 3

4 A Pedagógiai Program elkészítése során figyelembe vettük a törvényi szabályozásokat, szakmai helyzetelemzést, partneri elvárásokat és a szakmai pedagógiai hagyományainkat. Fontosnak tartjuk óvodánk, községünk kialakult értékeinek, hagyományainak megőrzését. A gyermeki lélek ápolását népi kultúránk, és néphagyományaink szépségeivel is erősítjük. Az óvoda Pedagógiai Programja - a 2010-ben a Kormány 255/2009.(XI.20) Korm.rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm.rendelet módosításáról - életbe lépése miatt átdolgozásra került. Jelen módosítás alapja a évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, és a 363/2012 (XII.17.) Kormány rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 2. Küldetésnyilatkozatunk Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét, eszét, szaporítja tapasztalatát, Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) Óvodánk a tevékenységközpontú program szellemiségét követi, változatos tevékenységi formák, komplex élmények biztosításával segítjük a gyermekek harmonikus fejlődését, alapozzuk meg a gyermekekben az értékek, a művészetek iránti érdeklődést. A művészetek eszközeivel (zene-gyermektánc, mese-vers, dramatizálás, ábrázolás, a néphagyományok felelevenítésével) próbálunk érzelmi kötődést kialakítani a művészetek, a környezeti kultúra iránt, hogy a gyermekeink aktív részesei legyenek a közösségnek. Valljuk, hogy a gyermeki tevékenységek fókuszában a gyermek alapvető tevékenysége: a játék áll. A játékba, különböző tevékenységekbe építjük be az óvodai tanulást, a gyermeki fejlesztést. Varga Domonkos szavait idézve: Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét, eszét, szaporítja tapasztalatát, Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. Vizuális nevelésünkben törekszünk az elfeledett népi hagyományok újraélesztésére, a természetes anyagok alkalmazására. Óvodánk belső esztétikumának kialakítása során is ez a szemléletünk tükröződik. A mesének fontos szerepet tulajdonítunk. A mese az óvodai élet állandóan zajos, nyüzsgő közegében a csend szigete. Szórakozás, mulatság, egymásra hangolódás. Előtérbe helyezzük 4

5 népünk meséit, a népmeséket, amelyek a magyar nép erkölcsi szokásaira épülnek. A népmese azé, aki életre kelti. A magyar gyerek zenei anyanyelve a magyar népzene, ezen belül a magyar népdal, néptánc. Célunk, feladatunk, hogy olyan zenei élményeket nyújtsunk, amely során néphagyományaink, népzenei kultúránk gyöngyszemeivel ismerkedhetnek meg. Az óvodai nevelés ezért egy kicsit olyan, mint a diófa ültetése, majd az utódaink fogják élvezni gyümölcsét és az árnyékát. (Kodály Zoltán) A mi óvodánk kapuja - Alapító Okiratunknak megfelelően-, minden gyermek előtt nyitva áll, minden gyermekhez megpróbáljuk megtalálni a helyes utat. 3. Gyermekképünk A 3 7 éves életkori szakasz, meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában. Az óvodás gyermek gyorsan és intenzíven fejlődő személyiség, fejlődését meghatározzák a veleszületett genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei valamint a környezeti hatások. Az óvodás gyermeknek testi szükségletei: a gondozás, a táplálkozás, a tisztálkodás, az öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei: a szeretet, az érzelmi biztonság, a türelem, a megértés, az elfogadás, a tisztelet. Jellemzője rá: a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére, nagy mozgásigény. Alapvető tevékenysége a játék, mely sokoldalú tapasztalást biztosít számára. Az Aprók Háza Óvodában a Pedagógiai Program megvalósításával az óvodáskor végére olyan gyermekeket kívánunk nevelni, akik: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, Tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren. (Szent-Györgyi Albert) Komplex nevelői hatásokkal biztosítjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekek öntevékeny, boldog, alkotni tudó személyisége erősödjön. Olyan tulajdonságokkal rendelkeznek gyermekeink, amelyek az eredményes életvezetés szempontjából lényegesek. Elfogadják a másságot, ismerik és képesek kielégíteni saját szükségleteiket. Nyitottak, eredményesen kommunikálnak, tudnak együttműködni társaikkal, a különbözőségekkel természetes módon tudnak együtt élni, koruknak megfelelő mértékben empatikusak, szolidárisak (HH, HHH migráns és SNI gyermekekkel). Testi-lelki harmóniában vannak önmagukkal és 5

6 környezetükkel. Fejlődésük önmagukhoz mérten folyamatos, amelyben természetes módon megmutatkozhat a kiemelkedő ugrásszerű fejlődés, a stagnálás, vagy esetenkénti visszaesés is. Folyamatosan és rendszeresen nyomon követjük fejlődésüket, melyet az egyéni fejlettségmérő lapokon rögzítünk. 4. Óvodaképünk A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása - optimális feltételekkel, vidám, boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas, fészek-meleg óvodai életben valósulhat meg, minden esetben igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez. Az óvoda három főszereplője: a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő. Kiegészítjük a család nevelési feladatainak ellátását. Óvodánk nyitott a szülők számára, betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe, szülői értekezletek, fogadó órák, közös programok, nyílt ünnepek alkalmával. Törekszünk partneri viszony kialakítására és fenntartására. Nevelőtestületünk szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára, végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is figyelembevevő óvodai nevelőmunkát végez. Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők:- óvó, védő,- szociális,- nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. Közvetlenül segítjük az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörről, sokszínű, életkor specifikus tevékenységekről, kiemelten a játéktevékenységre. Segítjük a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítjuk az önazonosság megőrzését és ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját. 5. Az óvodai élet megszervezése 5.1. Személyi feltételek Az óvoda arculatában meghatározó jelentőségűnek tekintjük dolgozóink felkészültségét, emberi értékeiket. 6

7 Az ideális óvodapedagógus az alapvető humanista értékek hordozója, amelyhez megfelelő szakmai felkészültség társul. Fontos tartjuk a belső és a külső összhangját, a nevelői magatartási megnyilvánulásaink hitelességét. A nevelőtestület közös értéknek fogadja el egymás segítését, egymás véleménye iránti megértést, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a toleranciát, empátiát, együttműködést, az esztétikus óvodai környezet jelentőségét, a nevelői tevékenység rugalmasságát, a helyzethez és a gyerek egyéni jellemzőihez történő alkalmazkodást, felelősségtudatot, az önművelési önfejlesztési igényt. A demokratikus nevelési stílus elfogadott testültünkben, amely ösztönzi a gyerekek kezdeményezéseit, messzemenően figyelembe veszi szükségleteiket. Alapelveink: az elismerés, a dicséret, az elfogadás. Körülötte oldott, barátságos légkör, közepes vagy alacsony a zajszint, elmélyült a játék. Az óvónő bánásmódja, az eltérő szükségletek, érzelmi állapotok iránti toleranciája - a gyerekek egymás közötti kapcsolatában mintát jelent. Alapvető feltétel az óvónők folyamatos önképzése, továbbképzése, önálló tanulása. Ennek megvalósítását szolgálja az óvónők továbbtanulási terve, és a továbbképzési tervek, melyek az évenként elkészítendő munkaterv részét képezik. Célunk a program megvalósítását segítő szakvizsgák, további szakképesítések, megszerzése (fejlesztőpedagógus, néptánc, drámajáték) szakmai programokon, előadásokon, továbbképzéseken, konferenciákon, országos szervezésű rendezvényeken való részvétel. A nevelőtestület belső továbbképzéseit, egyéni érdeklődés, felajánlás és a nevelőtestület igénye alapján szervezzük. Az óvodánkban folyó belső továbbképzések alapját a házi bemutató foglalkozások, a beszámolók adják, ezek szintén részét képezik az éves munkatervnek, és segítik az óvodapedagógiai változásokkal történő lépéstartást. Fontos a nevelőtestület önálló alkotó óvodapedagógiai munkájának segítése és értékes szakmai ötletek közkinccsé tétele, valamint az új kolléganők, gyakornokok óvodánk közösségébe való beilleszkedésének támogatása. A bemutató foglalkozásokon való részvételi lehetőség igény és érdeklődés szerint, kölcsönös betekintési alkalmat ad egymás nevelőmunkájába. A dajkák munkájukat a gyerekek napirendjéhez igazítva, az óvodapedagógusok irányítása mellett végezik, egyértelműen elkülönítjük, mely esetben kompetens, mely esetekben segítő a szerepkörük. A dajka kompetens szerepkört tölt be: az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése során; 7

8 a gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbításában; az óvoda vagyon- és állapotvédelmében; a névre szóló, hitelesített munkaköri leírásában rögzített feladatok önálló, szakszerű teljesítésében; minden olyan esetben, amikor felettesei óvodavezető, óvodapedagógus munkaköréből adódó, Egyéb rendelkezések alatt feltüntetett feladatokkal bízzák meg; saját szak- és önképzésében; megszerzett szakmai ismeret- és tudásanyagának a gyakorlati munkájába való beépítésében; munkakapcsolatainak kiépítésében, ápolásában; saját élményű tapasztalatainak átadásában; saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítésében; lelki egészségének védelmében. A dajka segítő szerepkört tölt be az óvoda alap- és kiegészítő feladatainak teljesítésében; az óvoda nevelő-személyiségfejlesztő funkciójának betöltése során; az óvoda által kitűzött minőségcélok elérésében; a gyerekek hátránykompenzálásának folyamatában; a gyerekek tehetséggondozásában; a gyerekek egyéni bánásmódot igénylő feladatellátása során; Az alkalmazotti közösség tagjaitól is elvárjuk, hogy munkájukkal, magatartásukkal, személyes példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat: Ismerjék meg nevelési elveinket, csoportjaik nevelési terveit, működjenek együtt az óvónőkkel. Aktívan vegyenek részt a csoport életében. Ismerjék meg a csoportjuk napirendjét és a csoporton kívüli feladataik végzésével a gyermekek napirendjéhez alkalmazkodjanak. Munkájukban tükröződjön a gyermekek szeretete, elfogadása, tisztelete. Kulturált magatartással és beszédmintával segítsék a gyermekek nevelését. 8

9 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában résztvevő különböző szakemberekkel együttműködünk Tárgyi feltételek Az óvoda objektív feltételrendszerének a fejlesztése az óvoda évenkénti költségvetési keretének a függvénye, melyet a Fenntartó Önkormányzat a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelően biztosit. Az óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. A dolgozók számára fontos, hogy olyan környezetet alakítsunk ki magunk körül, amely esztétikus, higiénikus, melegséget áraszt, ahol jól érzik magukat a gyermekek és a felnőttek egyaránt. Esztétikus környezetünk alakítása érdekében óvodánk udvarán virágos kertet, sziklakertet hoztunk létre, a bejáratnál évszakfát helyeztünk el. Az óvoda épülete, berendezése oly módon lett átalakítva, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, és biztosítja az egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi a mozgás- és játékigényük kielégítését, és harmóniát árasztó színekkel, anyagokkal veszi körül őket. Csoportszobáink nagysága biztosítja az egy főre jutó 2 m 2 -es alapterületet. Megtalálhatóak bennük a gyermekméretű bútorok, sok játékszer, rajzeszköz, ahol a játéktevékenységhez és az egyéni fejlesztéshez szükséges alapvető eszközök biztosítottak. Saját készítésű foglalkozásiés játékeszközökkel is gazdagítjuk a játéklehetőségeinket. Udvarunkon egybefüggő játszó és mozgásra alkalmas tereket alakítunk ki, ezzel is biztosítva egész nap folyamán a gyermekek közötti kooperáció, kommunikáció akadálytalan megvalósulását. A gyermeklétszámhoz viszonyítva az udvarunk mérete kicsi, talaja homokos, de található benne térköves, dombos, és árnyas terület egyaránt. Többnyire természetes anyagból (fából) készült játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. A meglévő játékeszközök folyamatos cseréjét, korszerűsítését, az udvarunk felszínének felújítását, az udvari játékok EU-s szabványosítását, fenntartói, alapítványi, szülői támogatással, valamint pályázati összegekből szeretnénk megvalósítani. Büszkék vagyunk a folyamatosan szépülő, gazdag felszereltséggel rendelkező óvodánkra. 9

10 5.3. Szervezeti és időkeretek A csoportok megszervezése A csoportszervezés alapja a biológiai életkor, a nemek aránya. A nehezen nevelhető vagy speciális fejlesztési igényű gyermek csoportbeli elhelyezésénél alapvető szempont a pedagógusok arányos terhelése, sikeres integráció megteremtése (maximum 1-2 fő/csoport). A csoportok létszáma (az alapító okirat alapján) maximum 30, illetve a Katica csoportszobában 25 fő, intézményi szinten 85 fő. Óvodánkban három, homogén- ( tiszta csoport ) összetételű csoport működik.: 3-4, 4-5, évesek. Csoportjaink állatneveket kaptak: Maci, Pillangó és Katica. Napirend A napirend kialakításának alapelvei az óvodánkban: - A gyermekek életkor szerinti összetétele alapján eltérnek a szükségleteik, differenciáltan biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges időtartamot. - A tervszerű, összehangolt tevékenységekkel elkerüljük a felesleges várakozásokat, a tétlenséget, a kapkodást. - Minél hosszabb, nyugalmas és tartalmas játékidőt biztosítunk. - A tisztálkodás és öltözködés végzéséhez, az egyéni szükségleteknek megfelelő időtartamot biztosítjuk. - Az étkezésre az egyéni igények, szükségletek szerinti időtartamról gondoskodunk - A gyermekek alvási pihenési igényének figyelembevételéhez rugalmasan alkalmazkodunk. Érkezéstől az udvari játékig - A gyermekek érkezése, fogadása. - Játéktevékenység. - Játékos tanulás csoportos, mikrocsoportos és egyéni foglalkozási formák alkalmazásával. - Mozgás, testnevelés foglalkozás. - Tízórai, gondozási teendők ellátása. - Hagyományok ápolása, születésnapok megünneplése. - Élményszerző séták, kirándulások, közös megfigyelések. 10

11 - Szabad, mozgásos játék az udvaron. Udvari játéktól az ébredésig - Naposi munka feladatainak elvégzése. - Ebéd, gondozási teendők ellátása. - Pihenés-alvás előtti mese, altatódal. - Alvás-pihenés folyamatos ébredés Ébredéstől hazaindulásig. - A csoportszoba rendjének helyreállítása. - Uzsonnázás, gondozási teendők ellátása. - Játékos egyéni képességfejlesztés. - Játéktevékenység. - Szabad, mozgásos játék az udvaron. - Találkozás a szülőkkel, rövid információcsere, szükség esetén. Kötelező tanügy igazgatási dokumentumok - a csoport felvételi- és mulasztási naplója, - csoportnapló - a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció - a gyermek anamnézise, a testiszociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információk képességeire, készségeire lebontva az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően. II. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI Célunk: Optimális feltételrendszer megteremtésével, az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése - az életkori, egyéni sajátosságaik, az egyenlő hozzáférés figyelembevételével. A családi nevelés kiegészítése, az egészséges életmód területén kialakított szokások szolgáljanak mintául a családok számára. 11

12 A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan. Sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése. Kiemelt feladatunk: a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, a környezettudatos magatartás megalapozása, megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása Nevelési alapelveink Hagyományos értékek átadása A gyermek fejlettségének, életkori sajátosságainak és képességeinek megismerése. Az egyéni képességek differenciált kibontakoztatása, a személyiség fejlesztése örömmel végzett tevékenységekkel. Az óvodáskorú gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, jogainak érvényre juttatása, egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára. A gyermekek érdekei mindenekfelett állóak. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a szükséges segítség, gondozás, nevelés biztosítása. Nemi sztereotípiák tudatos kerülése. Innovatív pedagógiai törekvések érvényesítése. 12

13 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 1. Az egészséges életmód alakítása. Egészségfejlesztési program 2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés. 3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósításán belül feladatunknak tekintjük a pszichikus funkciók és részképességek fejlesztését. 1. Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program Célunk: Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód megalapozása, ezzel a testi-lelki egészség biztosítása. Kialakítjuk a gyerek igényét a személyi és környezeti higiéniára, a mozgásokkal tarkított, dinamikusabb életmódra, az egészséges táplálkozásra és a kulturált étkezésre, az egészséget károsító magatartásformák elkerülésére, egy adott élethelyzetben az egészségesebb megoldás választására, a másokon való segítésére. Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. Az óvodapedagógus feladatai: a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, a környezettudatos magatartás megalapozása, megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 13

14 speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az egészségfejlesztés területei: 1. egészséges táplálkozás 2. mindennapos testnevelés, testmozgás 3. személyi higiéné 4. testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 5. a bántalmazás, erőszak megelőzése 6. baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 1.1. Egészséges táplálkozás Az óvodásgyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti. Kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Óvónői leleményességgel (egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésével (a kiegészítő táplálkozáson) törekszünk gazdagabbá, tartalmasabbá varázsolni a napi kínálatot. Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítésének szorgalmazását szolgálja. A szülőknek lehetőségük van előre megismerni az óvoda heti étrendjét.. Fontos feladatunk megismerni a gyermekek egyedi étkezési szokásait, esetleges ételérzékenységét. Ezen tényezőket figyelembe véve tapintattal segítjük, szoktatjuk őket az egészséges, helyes táplálkozásra, szorosan együttműködve a családi neveléssel Az óvoda étkezését biztosító Junior az iskolai konyha, élelmezés vezetőjével rendszeresen egyezteti az étlapot, melyhez az ÁNTSZ ajánlást veszik figyelembe. Az óvodapedagógus feladatai: A csoportok megválaszthatják, hogy folyamatosan vagy egyszerre, közösen tízóraizzanak, uzsonnázzanak - a napi tervezett tevékenységeikhez rugalmasan alkalmazkodva. Az ebédet minden csoportban közösen, azonos időben fogyasztják el a gyermekek a felnőttekkel. (Csak a maximális időtartamot határoztuk meg.) Kulturált körülmények között (megfelelő tempójú étkezésre szoktatva), - a fogásokat folyamatosan felszolgáljuk (kerüljük a várakozási időt). Megfelelő feltételeket teremtünk a 14

15 nyugodt, családias étkezéshez - esztétikusan terített asztal mellett Igyekszünk megkedveltetni az ízeket, intenzív rágásra ösztönzünk, folyamatosan biztosítjuk a folyadékot. Gyermekeinket fokozatosan, tapintattal szoktatjuk az új ízekhez, módjukban áll az újat megkóstolni, vagy akár elutasítani. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően a kanál, a villa és a kés helyes használatával ismertetjük meg a gyerekeket. Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítását irányítjuk. Fokozottan ügyelünk a táplálék érzékeny gyermekek diétájára (Junior és a család biztosítja). Egész nap folyamatosan lehetőséget biztosítunk ivásra, a csoportszobában és az udvaron is. A gyümölcsnapos szülők által behozott gyümölcsökből, zöldségekből, minden nap gyümölcsés zöldség-napot szerveznek. A gyerekek segítenek a tisztításban, darabolásban, salátát készíthetnek. Ezen alkalmak lehetőséget nyújtanak az oldott együttlétre és az ismeretek bővítésére, esztétikai élmények szerzésére, ízlés alakítására. Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében olykor tervezzünk alternatív egészségfejlesztő programot, (pl projektek), játékos alkalmat teremtünk arra, hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. saláta, répatorta készítés). A nevelési év során legalább 3 alkalommal kerül lebonyolításra az egészséges táplálkozást népszerűsítő foglalkozás. A gyerekekkel őszi piacot, zöldséges üzletet, élelmiszer boltot (tejtermék kínálat megtekintése), kerteket látogatunk meg. Ismerkedünk a gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Minden érzékszervet megmozgatunk a tapasztalatszerzés során, mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal, kóstolókkal kísérve. Tanácsot adunk, hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki. Arra ösztönözzük a szülőket, hogy kerüljék a családi étkezés során a haszontalan ételek és italok étrendbe állítását, így a cukros, sós, zsíros ételeket és italokat. Töröljék étkezési szokásrendjükből a cukrozott szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset. A születés-névnap megünneplésekor, jeles napok, ünnepek alkalmával is kérjük, hogy támogassák ez irányú tevékenységeinket. Ne hozzanak cukrot, édes, vajas süteményeket, színezékkel teli szörpöket, hanem helyette zöldséget, gyümölcsöt, gyümölcslevet Mindennapos testnevelés, testmozgás Az óvodapedagógus feladatai a mozgásigény kielégítése és testi képességek fejlesztéséért Változatos napi és heti rendben biztosítjuk a gyermek mozgásigényének folyamatos kielégítését. A gyermeket elsődlegesen biológiai szükséglete készteti mozgásra, amit, ha nem tudunk kielégíteni, testi lelki nyugtalansághoz vezet. Ezért törekszünk arra, 15

16 hogy felesleges korlátozások nélkül, belső szükségletből eredően vegyenek részt a sokmozgásos játékokban, kedvükre mozoghassanak, szabadon választhassák meg a terhelés intenzitását és időtartamát (pl.: ha elfárad, leülhet pihenni). Minden nap szervezünk mozgástevékenységet, játékidőben is lehetőség biztosítunk mozgásos játékokra, sportfelszerelések (futballkapu, trambulin, tölcsér, gördeszka) használatára. Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást vezetünk. Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet, levegő, nap kihasználásával biztosítjuk. Megtervezzük a helyet, időt, és a mozgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait. Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és napfényedzést biztosítunk, a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építjük. (Kivétel: magas UV sugárzás ideje). A mozgás anyagát lásd mozgás fejezetben. 1.3.Személyi higiéné Óvodapedagógus feladatai: Tisztálkodás A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére. A testápolási feladatok a gyermekek intimszférájában zajlanak, ezért fontos a megfelelő bensőséges légkör kialakítása. A gyermekeket megismertetjük a helyes tisztálkodási sorrendiséggel és technikával, egészségügyi szokásokkal. A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a gyermekekben. Hangsúlyt fektetünk a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolására, a ruházatuk, környezetük rendezettségének megóvására. A megvalósításban fejlettség szerinti nyújtunk segítséget, fokozatosan alakítjuk ki az önállóságukat: állandó, a gyermek egyéni ismeretét figyelembevevő, tapintatos, türelmes, segítő jelenlétünkkel. Gyermekeinket szükségleteik jelzésére szoktatjuk. Fontosnak tartjuk az óvodai és a családi testápolási szokások összehangolását, esetenként a családnak való segítségnyújtást, tanácsadást. Öltözködés Óvodánkban minden csoport külön tágas, világos öltözőhellyel rendelkezik. 16

17 Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk az öltözködésben és a ruházat elhelyezésében a saját polcán. Az önállóságbeli egyéni különbségek az otthonról hozott szokásból is fakadnak, ezért hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való öltözködési szokások összehangolására, esetenként a tapintatos meggyőzésre. A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot teszünk: műszálas anyagok kerülése, váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása. A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tárunk fel a gyermekekkel az időjárás és tevékenységek között. Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságukat. Pihenés "A szendergés perceiben szerzett zenei benyomások, a tudat alatti rétegeket érintve mozgósítják a gyermek képzeletvilágát, gazdagítják érzelmi életét. (Kodály Zoltán) Biztosítjuk ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit, - a terem szellőztetését, az ágyak megfelelő elhelyezését (a lehető legnagyobb távolságban). Folyamatosan biztosítjuk a légcserét. A gyermekek elalvását, pihenésre való ráhangolódását segítjük, biztonságot adó szokásrendszerrel, - kissé besötétített teremben, mesével, énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal. A gyermekek egyéni igényeinek, elalvási szokásainak figyelembevételével segítjük az elalvást. A pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítjuk. Arra bíztatjuk őket, hogy ha pihenőidőben szükségletük támad, jelezzék az óvodapedagógusnak azt. Fontos a nem alvó gyermekek figyelemmel kísérése. A kevesebb alvásigényű gyermekeket nem kötelező alvásra, hanem pihenésre bíztatjuk. Igyekszünk velük elsajátíttatni azt a szokást, hogy a nem alvók ne zavarják alvó társaikat. Fokozatosan megtanulják összehajtani pizsamájukat, takarójukat. Egészséges tiszta biztonságos környezet megteremtése higiéniás szabályok kialakítása Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése csak egészséges környezetben történhet. A felnőttek személyi higiénéje mintául szolgál a gyermekek számára. A környezet higiénéjét az óvoda egészére és környezetére kiterjedő tisztasággal, a jó világítással, a légcserével, megfelelő páratartalommal, növényekkel, színharmóniával teremtjük meg. Ennek érdekében a 17

18 dajkák munkájához tartozik a portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés - a higiéniás szabályok betartatása a gyermekkel. A berendezési tárgyak, játékok, eszközök igazodnak a gyermekek méretéhez. Törekszünk a zsúfoltság kiküszöbölésére, arra, hogy elegendő hely jusson a biztonságos közlekedésre. Fontosnak tartjuk, hogy domináljanak a természetes anyagok. Tudatosítjuk az óvodán belüli és kívüli közlekedés, az eszköz- és udvarhasználat szabályait. Maximálisan elfogadó, támogató légkört biztosítunk, fontosnak tartjuk, az ösztönzést, bátorítást, együtt örülünk az elért eredményeknek. A gyermekekkel kapcsolatba kerülő valamennyi felnőtt azonos, egymással összhangban álló koncepció alapján segíti a gondozási és önkiszolgálási feladatok megvalósulását, az egyéni fejlődés elősegítését. A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott odafigyeléssel kezeljük, szükség esetén kezdeményezzük javítását, cseréjét. Különösen az udvari, vagy játszótéri játékoknál, sétán hívjuk fel a gyermekek figyelmét a helyes eszközhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira. Gondoskodunk a gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek bevonásáról, az óvoda orvosa, fogorvosa, védőnője, szakszolgálatok segítségével. A Szakértői Bizottság szakembereivel kapcsolatot tartunk, aki évi rendszerességgel megvizsgálja a fejlődésben akadályoztatott gyermekeket. Javaslatait beépítjük az egyéni fejlesztő munkánkba. A Szakértői Bizottság logopédusával konzultálunk, aki hetente kétszer tart foglalkozásokat óvodánkban. A nevelési év elején a logopédus felméri a beszédhibás gyermekeket, s az órarendjében a fejlesztő foglalkozásokat megtervezi Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. Az óvodában a gyermek előtt dohányzó felnőtt nagyobb hatást gyakorol a gyermekre, mint egyéb szocializációs helyzet, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Feladatunk minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. Kirándulási élmények feldolgozása során - napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás szabad mozgás megélése alkalmával, a füstmentesség, pormentesség, 18

19 szabad légzés értékeire felhívjuk a gyermekek figyelmét. Szabad beszélgetésekkel, képek nézegetésével, képkivágások gyűjtésével, diafilm-vetítéssel párhuzamosan rávilágítunk a dohányzás ártalmaira. Meghallgatjuk a gyermeki véleményüket: kik dohányoznak, otthoni dohányzás, miért nem szabad a közlekedési eszközökön (vonat, autóbusz, villamos) dohányozni. Elmagyarázzuk, hogy a nem-dohányzókat törvény védi: hol megengedett a dohányzás; mi célból alkották meg a nem dohányzókat védő törvényt; miért kell az embereket a dohányzástól megvédeni; az óvodában miért nem dohányoznak A bántalmazás, erőszak megelőzése Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja nem akadályozza meg, illetve nem jelenti. Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.) 19

20 Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szem és fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet. Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek között, ahol a kapcsolat a kor és a fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység az agresszor szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás formájában, - a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó felvételek, vagy előadások, megnyilvánulások formájában. Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma miatt. Az óvodapedagógus feladata: A rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 20

Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program

Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program 1.sz. melléklet Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program Cél: Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. A 3-7éves korosztályra

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER A GYERMEKVÉDELEMBEN

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Szakáldi Manócskák Óvoda 3596. Szakáld, Kossuth Lajos utca 1.sz. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM:201952 Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

KAPOSSZEKCSŐI CSILLAGVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. A gyermek a jövőnk reménysége!

KAPOSSZEKCSŐI CSILLAGVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. A gyermek a jövőnk reménysége! KAPOSSZEKCSŐI CSILLAGVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM A gyermek a jövőnk reménysége! OM azonosító: 202 708 2013. 1 Csillagvirág óvoda 7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11. Intézmény OM-azonosítója: 202708

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, VALAMINT A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTÉZMÉNYI NEVELÉSE ÉRDEKÉBEN Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest,

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI ESZKÖZEIVEL, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Napsugár Óvoda nevelőtestülete Székesfehérvár, Salétrom u. 8. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni őket hogy

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben