PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg

2 I. ÓVODÁNK AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK GYERMEKKÉPÜNK ÓVODAKÉPÜNK AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK SZERVEZETI ÉS IDŐKERETEK KÖTELEZŐ TANÜGY IGAZGATÁSI DOKUMENTUMOK II. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁNAK FELADATAI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TERÜLETEI: EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS SZEMÉLYI HIGIÉNÉ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, A VISELKEDÉSI FÜGGŐSÉGEK, A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKHEZ VEZETŐ SZEREK FOGYASZTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE A BÁNTALMAZÁS, ERŐSZAK MEGELŐZÉSE BALESET-MEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS AZ ANYANYELVI ÉS ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS IV. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A JÁTÉK VERSELÉS, MESÉLÉS ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC A NÉPHAGYOMÁNY, NÉPSZOKÁS, JELES NAPOK RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA, VIZUÁLIS TEVÉKENYSÉG MOZGÁS KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE A MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK TANULÁS V. AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI VI. KAPCSOLAT A CSALÁDDAL, A SZÜLŐKKEL VII. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK IX. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

3 I. Óvodánk 1. Az Aprók Háza Óvoda bemutatása Mi egy új közösséget nyújtunk gyermekének, az Aprók Háza Óvoda családját, mely hagyományaival, ünnepeivel a szülőktől távol töltött órákban meleg, szeretetteljes otthont biztosít a gyermekek számára. Intézményünk a fővárostól 30 km-re, egy kis községben található, egy valamikor iskolaként működő épület átalakításával vált Péteri község óvodájává. Jelenlegi korszerű, felújított állapotát, - az Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával, egy nyertes óvodabővítési pályázat, a dolgozók aktív, lelkes munkájának eredményeként nyerte el. A szülők ma egy barátságos, családias, tágas terekkel rendelkező, jól felszerelt, három csoportos gyermekparadicsomban tudhatják gyermeküket, ahol jól képzett óvodapedagógusok, dajkák foglalkoznak a gyermekekkel. A gyermekeket 12 fős személyzet látja el. Programunk megvalósításának színvonala és eredményessége döntően függ az óvónők, a dajkák személyiségétől, a nevelőtestület légkörétől, és az óvodavezető közreműködésétől, a segítő személyek egyéniségétől, a felnőttek gyermekszeretetétől. Óvodánkban felsőfokú végzettségű, jól képzett óvónők, dajkaképzőt végzett dajkák dolgoznak. Nagy szeretettel, odafigyeléssel neveljük a ránk bízott gyerekeket. Igyekszünk megteremteni azokat a körülményeket, melyek a gyerekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Fontosnak tartjuk az óvodapedagógusok állandó továbbképzését, a módszertani, pszichológiai ismeretek folyamatos korszerűsítését. Óvodánkban minden dolgozó számára fontos a jó csapatmunka, hiszen valljuk, hogy munkánk csak így lehet eredményes. Nevelésünk során a szülőket partnerként kezeljük, hiszen az óvoda kiegészíti a családi nevelést. 3

4 A Pedagógiai Program elkészítése során figyelembe vettük a törvényi szabályozásokat, szakmai helyzetelemzést, partneri elvárásokat és a szakmai pedagógiai hagyományainkat. Fontosnak tartjuk óvodánk, községünk kialakult értékeinek, hagyományainak megőrzését. A gyermeki lélek ápolását népi kultúránk, és néphagyományaink szépségeivel is erősítjük. Az óvoda Pedagógiai Programja - a 2010-ben a Kormány 255/2009.(XI.20) Korm.rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm.rendelet módosításáról - életbe lépése miatt átdolgozásra került. Jelen módosítás alapja a évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, és a 363/2012 (XII.17.) Kormány rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 2. Küldetésnyilatkozatunk Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét, eszét, szaporítja tapasztalatát, Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) Óvodánk a tevékenységközpontú program szellemiségét követi, változatos tevékenységi formák, komplex élmények biztosításával segítjük a gyermekek harmonikus fejlődését, alapozzuk meg a gyermekekben az értékek, a művészetek iránti érdeklődést. A művészetek eszközeivel (zene-gyermektánc, mese-vers, dramatizálás, ábrázolás, a néphagyományok felelevenítésével) próbálunk érzelmi kötődést kialakítani a művészetek, a környezeti kultúra iránt, hogy a gyermekeink aktív részesei legyenek a közösségnek. Valljuk, hogy a gyermeki tevékenységek fókuszában a gyermek alapvető tevékenysége: a játék áll. A játékba, különböző tevékenységekbe építjük be az óvodai tanulást, a gyermeki fejlesztést. Varga Domonkos szavait idézve: Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét, eszét, szaporítja tapasztalatát, Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. Vizuális nevelésünkben törekszünk az elfeledett népi hagyományok újraélesztésére, a természetes anyagok alkalmazására. Óvodánk belső esztétikumának kialakítása során is ez a szemléletünk tükröződik. A mesének fontos szerepet tulajdonítunk. A mese az óvodai élet állandóan zajos, nyüzsgő közegében a csend szigete. Szórakozás, mulatság, egymásra hangolódás. Előtérbe helyezzük 4

5 népünk meséit, a népmeséket, amelyek a magyar nép erkölcsi szokásaira épülnek. A népmese azé, aki életre kelti. A magyar gyerek zenei anyanyelve a magyar népzene, ezen belül a magyar népdal, néptánc. Célunk, feladatunk, hogy olyan zenei élményeket nyújtsunk, amely során néphagyományaink, népzenei kultúránk gyöngyszemeivel ismerkedhetnek meg. Az óvodai nevelés ezért egy kicsit olyan, mint a diófa ültetése, majd az utódaink fogják élvezni gyümölcsét és az árnyékát. (Kodály Zoltán) A mi óvodánk kapuja - Alapító Okiratunknak megfelelően-, minden gyermek előtt nyitva áll, minden gyermekhez megpróbáljuk megtalálni a helyes utat. 3. Gyermekképünk A 3 7 éves életkori szakasz, meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában. Az óvodás gyermek gyorsan és intenzíven fejlődő személyiség, fejlődését meghatározzák a veleszületett genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei valamint a környezeti hatások. Az óvodás gyermeknek testi szükségletei: a gondozás, a táplálkozás, a tisztálkodás, az öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei: a szeretet, az érzelmi biztonság, a türelem, a megértés, az elfogadás, a tisztelet. Jellemzője rá: a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére, nagy mozgásigény. Alapvető tevékenysége a játék, mely sokoldalú tapasztalást biztosít számára. Az Aprók Háza Óvodában a Pedagógiai Program megvalósításával az óvodáskor végére olyan gyermekeket kívánunk nevelni, akik: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, Tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren. (Szent-Györgyi Albert) Komplex nevelői hatásokkal biztosítjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekek öntevékeny, boldog, alkotni tudó személyisége erősödjön. Olyan tulajdonságokkal rendelkeznek gyermekeink, amelyek az eredményes életvezetés szempontjából lényegesek. Elfogadják a másságot, ismerik és képesek kielégíteni saját szükségleteiket. Nyitottak, eredményesen kommunikálnak, tudnak együttműködni társaikkal, a különbözőségekkel természetes módon tudnak együtt élni, koruknak megfelelő mértékben empatikusak, szolidárisak (HH, HHH migráns és SNI gyermekekkel). Testi-lelki harmóniában vannak önmagukkal és 5

6 környezetükkel. Fejlődésük önmagukhoz mérten folyamatos, amelyben természetes módon megmutatkozhat a kiemelkedő ugrásszerű fejlődés, a stagnálás, vagy esetenkénti visszaesés is. Folyamatosan és rendszeresen nyomon követjük fejlődésüket, melyet az egyéni fejlettségmérő lapokon rögzítünk. 4. Óvodaképünk A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása - optimális feltételekkel, vidám, boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas, fészek-meleg óvodai életben valósulhat meg, minden esetben igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez. Az óvoda három főszereplője: a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő. Kiegészítjük a család nevelési feladatainak ellátását. Óvodánk nyitott a szülők számára, betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe, szülői értekezletek, fogadó órák, közös programok, nyílt ünnepek alkalmával. Törekszünk partneri viszony kialakítására és fenntartására. Nevelőtestületünk szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára, végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is figyelembevevő óvodai nevelőmunkát végez. Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők:- óvó, védő,- szociális,- nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. Közvetlenül segítjük az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörről, sokszínű, életkor specifikus tevékenységekről, kiemelten a játéktevékenységre. Segítjük a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítjuk az önazonosság megőrzését és ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját. 5. Az óvodai élet megszervezése 5.1. Személyi feltételek Az óvoda arculatában meghatározó jelentőségűnek tekintjük dolgozóink felkészültségét, emberi értékeiket. 6

7 Az ideális óvodapedagógus az alapvető humanista értékek hordozója, amelyhez megfelelő szakmai felkészültség társul. Fontos tartjuk a belső és a külső összhangját, a nevelői magatartási megnyilvánulásaink hitelességét. A nevelőtestület közös értéknek fogadja el egymás segítését, egymás véleménye iránti megértést, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a toleranciát, empátiát, együttműködést, az esztétikus óvodai környezet jelentőségét, a nevelői tevékenység rugalmasságát, a helyzethez és a gyerek egyéni jellemzőihez történő alkalmazkodást, felelősségtudatot, az önművelési önfejlesztési igényt. A demokratikus nevelési stílus elfogadott testültünkben, amely ösztönzi a gyerekek kezdeményezéseit, messzemenően figyelembe veszi szükségleteiket. Alapelveink: az elismerés, a dicséret, az elfogadás. Körülötte oldott, barátságos légkör, közepes vagy alacsony a zajszint, elmélyült a játék. Az óvónő bánásmódja, az eltérő szükségletek, érzelmi állapotok iránti toleranciája - a gyerekek egymás közötti kapcsolatában mintát jelent. Alapvető feltétel az óvónők folyamatos önképzése, továbbképzése, önálló tanulása. Ennek megvalósítását szolgálja az óvónők továbbtanulási terve, és a továbbképzési tervek, melyek az évenként elkészítendő munkaterv részét képezik. Célunk a program megvalósítását segítő szakvizsgák, további szakképesítések, megszerzése (fejlesztőpedagógus, néptánc, drámajáték) szakmai programokon, előadásokon, továbbképzéseken, konferenciákon, országos szervezésű rendezvényeken való részvétel. A nevelőtestület belső továbbképzéseit, egyéni érdeklődés, felajánlás és a nevelőtestület igénye alapján szervezzük. Az óvodánkban folyó belső továbbképzések alapját a házi bemutató foglalkozások, a beszámolók adják, ezek szintén részét képezik az éves munkatervnek, és segítik az óvodapedagógiai változásokkal történő lépéstartást. Fontos a nevelőtestület önálló alkotó óvodapedagógiai munkájának segítése és értékes szakmai ötletek közkinccsé tétele, valamint az új kolléganők, gyakornokok óvodánk közösségébe való beilleszkedésének támogatása. A bemutató foglalkozásokon való részvételi lehetőség igény és érdeklődés szerint, kölcsönös betekintési alkalmat ad egymás nevelőmunkájába. A dajkák munkájukat a gyerekek napirendjéhez igazítva, az óvodapedagógusok irányítása mellett végezik, egyértelműen elkülönítjük, mely esetben kompetens, mely esetekben segítő a szerepkörük. A dajka kompetens szerepkört tölt be: az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése során; 7

8 a gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbításában; az óvoda vagyon- és állapotvédelmében; a névre szóló, hitelesített munkaköri leírásában rögzített feladatok önálló, szakszerű teljesítésében; minden olyan esetben, amikor felettesei óvodavezető, óvodapedagógus munkaköréből adódó, Egyéb rendelkezések alatt feltüntetett feladatokkal bízzák meg; saját szak- és önképzésében; megszerzett szakmai ismeret- és tudásanyagának a gyakorlati munkájába való beépítésében; munkakapcsolatainak kiépítésében, ápolásában; saját élményű tapasztalatainak átadásában; saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítésében; lelki egészségének védelmében. A dajka segítő szerepkört tölt be az óvoda alap- és kiegészítő feladatainak teljesítésében; az óvoda nevelő-személyiségfejlesztő funkciójának betöltése során; az óvoda által kitűzött minőségcélok elérésében; a gyerekek hátránykompenzálásának folyamatában; a gyerekek tehetséggondozásában; a gyerekek egyéni bánásmódot igénylő feladatellátása során; Az alkalmazotti közösség tagjaitól is elvárjuk, hogy munkájukkal, magatartásukkal, személyes példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat: Ismerjék meg nevelési elveinket, csoportjaik nevelési terveit, működjenek együtt az óvónőkkel. Aktívan vegyenek részt a csoport életében. Ismerjék meg a csoportjuk napirendjét és a csoporton kívüli feladataik végzésével a gyermekek napirendjéhez alkalmazkodjanak. Munkájukban tükröződjön a gyermekek szeretete, elfogadása, tisztelete. Kulturált magatartással és beszédmintával segítsék a gyermekek nevelését. 8

9 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában résztvevő különböző szakemberekkel együttműködünk Tárgyi feltételek Az óvoda objektív feltételrendszerének a fejlesztése az óvoda évenkénti költségvetési keretének a függvénye, melyet a Fenntartó Önkormányzat a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelően biztosit. Az óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. A dolgozók számára fontos, hogy olyan környezetet alakítsunk ki magunk körül, amely esztétikus, higiénikus, melegséget áraszt, ahol jól érzik magukat a gyermekek és a felnőttek egyaránt. Esztétikus környezetünk alakítása érdekében óvodánk udvarán virágos kertet, sziklakertet hoztunk létre, a bejáratnál évszakfát helyeztünk el. Az óvoda épülete, berendezése oly módon lett átalakítva, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, és biztosítja az egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi a mozgás- és játékigényük kielégítését, és harmóniát árasztó színekkel, anyagokkal veszi körül őket. Csoportszobáink nagysága biztosítja az egy főre jutó 2 m 2 -es alapterületet. Megtalálhatóak bennük a gyermekméretű bútorok, sok játékszer, rajzeszköz, ahol a játéktevékenységhez és az egyéni fejlesztéshez szükséges alapvető eszközök biztosítottak. Saját készítésű foglalkozásiés játékeszközökkel is gazdagítjuk a játéklehetőségeinket. Udvarunkon egybefüggő játszó és mozgásra alkalmas tereket alakítunk ki, ezzel is biztosítva egész nap folyamán a gyermekek közötti kooperáció, kommunikáció akadálytalan megvalósulását. A gyermeklétszámhoz viszonyítva az udvarunk mérete kicsi, talaja homokos, de található benne térköves, dombos, és árnyas terület egyaránt. Többnyire természetes anyagból (fából) készült játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. A meglévő játékeszközök folyamatos cseréjét, korszerűsítését, az udvarunk felszínének felújítását, az udvari játékok EU-s szabványosítását, fenntartói, alapítványi, szülői támogatással, valamint pályázati összegekből szeretnénk megvalósítani. Büszkék vagyunk a folyamatosan szépülő, gazdag felszereltséggel rendelkező óvodánkra. 9

10 5.3. Szervezeti és időkeretek A csoportok megszervezése A csoportszervezés alapja a biológiai életkor, a nemek aránya. A nehezen nevelhető vagy speciális fejlesztési igényű gyermek csoportbeli elhelyezésénél alapvető szempont a pedagógusok arányos terhelése, sikeres integráció megteremtése (maximum 1-2 fő/csoport). A csoportok létszáma (az alapító okirat alapján) maximum 30, illetve a Katica csoportszobában 25 fő, intézményi szinten 85 fő. Óvodánkban három, homogén- ( tiszta csoport ) összetételű csoport működik.: 3-4, 4-5, évesek. Csoportjaink állatneveket kaptak: Maci, Pillangó és Katica. Napirend A napirend kialakításának alapelvei az óvodánkban: - A gyermekek életkor szerinti összetétele alapján eltérnek a szükségleteik, differenciáltan biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges időtartamot. - A tervszerű, összehangolt tevékenységekkel elkerüljük a felesleges várakozásokat, a tétlenséget, a kapkodást. - Minél hosszabb, nyugalmas és tartalmas játékidőt biztosítunk. - A tisztálkodás és öltözködés végzéséhez, az egyéni szükségleteknek megfelelő időtartamot biztosítjuk. - Az étkezésre az egyéni igények, szükségletek szerinti időtartamról gondoskodunk - A gyermekek alvási pihenési igényének figyelembevételéhez rugalmasan alkalmazkodunk. Érkezéstől az udvari játékig - A gyermekek érkezése, fogadása. - Játéktevékenység. - Játékos tanulás csoportos, mikrocsoportos és egyéni foglalkozási formák alkalmazásával. - Mozgás, testnevelés foglalkozás. - Tízórai, gondozási teendők ellátása. - Hagyományok ápolása, születésnapok megünneplése. - Élményszerző séták, kirándulások, közös megfigyelések. 10

11 - Szabad, mozgásos játék az udvaron. Udvari játéktól az ébredésig - Naposi munka feladatainak elvégzése. - Ebéd, gondozási teendők ellátása. - Pihenés-alvás előtti mese, altatódal. - Alvás-pihenés folyamatos ébredés Ébredéstől hazaindulásig. - A csoportszoba rendjének helyreállítása. - Uzsonnázás, gondozási teendők ellátása. - Játékos egyéni képességfejlesztés. - Játéktevékenység. - Szabad, mozgásos játék az udvaron. - Találkozás a szülőkkel, rövid információcsere, szükség esetén. Kötelező tanügy igazgatási dokumentumok - a csoport felvételi- és mulasztási naplója, - csoportnapló - a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció - a gyermek anamnézise, a testiszociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információk képességeire, készségeire lebontva az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően. II. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI Célunk: Optimális feltételrendszer megteremtésével, az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése - az életkori, egyéni sajátosságaik, az egyenlő hozzáférés figyelembevételével. A családi nevelés kiegészítése, az egészséges életmód területén kialakított szokások szolgáljanak mintául a családok számára. 11

12 A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan. Sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése. Kiemelt feladatunk: a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, a környezettudatos magatartás megalapozása, megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása Nevelési alapelveink Hagyományos értékek átadása A gyermek fejlettségének, életkori sajátosságainak és képességeinek megismerése. Az egyéni képességek differenciált kibontakoztatása, a személyiség fejlesztése örömmel végzett tevékenységekkel. Az óvodáskorú gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, jogainak érvényre juttatása, egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára. A gyermekek érdekei mindenekfelett állóak. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a szükséges segítség, gondozás, nevelés biztosítása. Nemi sztereotípiák tudatos kerülése. Innovatív pedagógiai törekvések érvényesítése. 12

13 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 1. Az egészséges életmód alakítása. Egészségfejlesztési program 2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés. 3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósításán belül feladatunknak tekintjük a pszichikus funkciók és részképességek fejlesztését. 1. Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program Célunk: Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód megalapozása, ezzel a testi-lelki egészség biztosítása. Kialakítjuk a gyerek igényét a személyi és környezeti higiéniára, a mozgásokkal tarkított, dinamikusabb életmódra, az egészséges táplálkozásra és a kulturált étkezésre, az egészséget károsító magatartásformák elkerülésére, egy adott élethelyzetben az egészségesebb megoldás választására, a másokon való segítésére. Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. Az óvodapedagógus feladatai: a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, a környezettudatos magatartás megalapozása, megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 13

14 speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az egészségfejlesztés területei: 1. egészséges táplálkozás 2. mindennapos testnevelés, testmozgás 3. személyi higiéné 4. testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 5. a bántalmazás, erőszak megelőzése 6. baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 1.1. Egészséges táplálkozás Az óvodásgyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti. Kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Óvónői leleményességgel (egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésével (a kiegészítő táplálkozáson) törekszünk gazdagabbá, tartalmasabbá varázsolni a napi kínálatot. Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítésének szorgalmazását szolgálja. A szülőknek lehetőségük van előre megismerni az óvoda heti étrendjét.. Fontos feladatunk megismerni a gyermekek egyedi étkezési szokásait, esetleges ételérzékenységét. Ezen tényezőket figyelembe véve tapintattal segítjük, szoktatjuk őket az egészséges, helyes táplálkozásra, szorosan együttműködve a családi neveléssel Az óvoda étkezését biztosító Junior az iskolai konyha, élelmezés vezetőjével rendszeresen egyezteti az étlapot, melyhez az ÁNTSZ ajánlást veszik figyelembe. Az óvodapedagógus feladatai: A csoportok megválaszthatják, hogy folyamatosan vagy egyszerre, közösen tízóraizzanak, uzsonnázzanak - a napi tervezett tevékenységeikhez rugalmasan alkalmazkodva. Az ebédet minden csoportban közösen, azonos időben fogyasztják el a gyermekek a felnőttekkel. (Csak a maximális időtartamot határoztuk meg.) Kulturált körülmények között (megfelelő tempójú étkezésre szoktatva), - a fogásokat folyamatosan felszolgáljuk (kerüljük a várakozási időt). Megfelelő feltételeket teremtünk a 14

15 nyugodt, családias étkezéshez - esztétikusan terített asztal mellett Igyekszünk megkedveltetni az ízeket, intenzív rágásra ösztönzünk, folyamatosan biztosítjuk a folyadékot. Gyermekeinket fokozatosan, tapintattal szoktatjuk az új ízekhez, módjukban áll az újat megkóstolni, vagy akár elutasítani. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően a kanál, a villa és a kés helyes használatával ismertetjük meg a gyerekeket. Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítását irányítjuk. Fokozottan ügyelünk a táplálék érzékeny gyermekek diétájára (Junior és a család biztosítja). Egész nap folyamatosan lehetőséget biztosítunk ivásra, a csoportszobában és az udvaron is. A gyümölcsnapos szülők által behozott gyümölcsökből, zöldségekből, minden nap gyümölcsés zöldség-napot szerveznek. A gyerekek segítenek a tisztításban, darabolásban, salátát készíthetnek. Ezen alkalmak lehetőséget nyújtanak az oldott együttlétre és az ismeretek bővítésére, esztétikai élmények szerzésére, ízlés alakítására. Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében olykor tervezzünk alternatív egészségfejlesztő programot, (pl projektek), játékos alkalmat teremtünk arra, hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. saláta, répatorta készítés). A nevelési év során legalább 3 alkalommal kerül lebonyolításra az egészséges táplálkozást népszerűsítő foglalkozás. A gyerekekkel őszi piacot, zöldséges üzletet, élelmiszer boltot (tejtermék kínálat megtekintése), kerteket látogatunk meg. Ismerkedünk a gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Minden érzékszervet megmozgatunk a tapasztalatszerzés során, mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal, kóstolókkal kísérve. Tanácsot adunk, hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki. Arra ösztönözzük a szülőket, hogy kerüljék a családi étkezés során a haszontalan ételek és italok étrendbe állítását, így a cukros, sós, zsíros ételeket és italokat. Töröljék étkezési szokásrendjükből a cukrozott szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset. A születés-névnap megünneplésekor, jeles napok, ünnepek alkalmával is kérjük, hogy támogassák ez irányú tevékenységeinket. Ne hozzanak cukrot, édes, vajas süteményeket, színezékkel teli szörpöket, hanem helyette zöldséget, gyümölcsöt, gyümölcslevet Mindennapos testnevelés, testmozgás Az óvodapedagógus feladatai a mozgásigény kielégítése és testi képességek fejlesztéséért Változatos napi és heti rendben biztosítjuk a gyermek mozgásigényének folyamatos kielégítését. A gyermeket elsődlegesen biológiai szükséglete készteti mozgásra, amit, ha nem tudunk kielégíteni, testi lelki nyugtalansághoz vezet. Ezért törekszünk arra, 15

16 hogy felesleges korlátozások nélkül, belső szükségletből eredően vegyenek részt a sokmozgásos játékokban, kedvükre mozoghassanak, szabadon választhassák meg a terhelés intenzitását és időtartamát (pl.: ha elfárad, leülhet pihenni). Minden nap szervezünk mozgástevékenységet, játékidőben is lehetőség biztosítunk mozgásos játékokra, sportfelszerelések (futballkapu, trambulin, tölcsér, gördeszka) használatára. Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást vezetünk. Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet, levegő, nap kihasználásával biztosítjuk. Megtervezzük a helyet, időt, és a mozgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait. Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és napfényedzést biztosítunk, a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építjük. (Kivétel: magas UV sugárzás ideje). A mozgás anyagát lásd mozgás fejezetben. 1.3.Személyi higiéné Óvodapedagógus feladatai: Tisztálkodás A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére. A testápolási feladatok a gyermekek intimszférájában zajlanak, ezért fontos a megfelelő bensőséges légkör kialakítása. A gyermekeket megismertetjük a helyes tisztálkodási sorrendiséggel és technikával, egészségügyi szokásokkal. A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a gyermekekben. Hangsúlyt fektetünk a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolására, a ruházatuk, környezetük rendezettségének megóvására. A megvalósításban fejlettség szerinti nyújtunk segítséget, fokozatosan alakítjuk ki az önállóságukat: állandó, a gyermek egyéni ismeretét figyelembevevő, tapintatos, türelmes, segítő jelenlétünkkel. Gyermekeinket szükségleteik jelzésére szoktatjuk. Fontosnak tartjuk az óvodai és a családi testápolási szokások összehangolását, esetenként a családnak való segítségnyújtást, tanácsadást. Öltözködés Óvodánkban minden csoport külön tágas, világos öltözőhellyel rendelkezik. 16

17 Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk az öltözködésben és a ruházat elhelyezésében a saját polcán. Az önállóságbeli egyéni különbségek az otthonról hozott szokásból is fakadnak, ezért hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való öltözködési szokások összehangolására, esetenként a tapintatos meggyőzésre. A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot teszünk: műszálas anyagok kerülése, váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása. A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tárunk fel a gyermekekkel az időjárás és tevékenységek között. Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságukat. Pihenés "A szendergés perceiben szerzett zenei benyomások, a tudat alatti rétegeket érintve mozgósítják a gyermek képzeletvilágát, gazdagítják érzelmi életét. (Kodály Zoltán) Biztosítjuk ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit, - a terem szellőztetését, az ágyak megfelelő elhelyezését (a lehető legnagyobb távolságban). Folyamatosan biztosítjuk a légcserét. A gyermekek elalvását, pihenésre való ráhangolódását segítjük, biztonságot adó szokásrendszerrel, - kissé besötétített teremben, mesével, énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal. A gyermekek egyéni igényeinek, elalvási szokásainak figyelembevételével segítjük az elalvást. A pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítjuk. Arra bíztatjuk őket, hogy ha pihenőidőben szükségletük támad, jelezzék az óvodapedagógusnak azt. Fontos a nem alvó gyermekek figyelemmel kísérése. A kevesebb alvásigényű gyermekeket nem kötelező alvásra, hanem pihenésre bíztatjuk. Igyekszünk velük elsajátíttatni azt a szokást, hogy a nem alvók ne zavarják alvó társaikat. Fokozatosan megtanulják összehajtani pizsamájukat, takarójukat. Egészséges tiszta biztonságos környezet megteremtése higiéniás szabályok kialakítása Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése csak egészséges környezetben történhet. A felnőttek személyi higiénéje mintául szolgál a gyermekek számára. A környezet higiénéjét az óvoda egészére és környezetére kiterjedő tisztasággal, a jó világítással, a légcserével, megfelelő páratartalommal, növényekkel, színharmóniával teremtjük meg. Ennek érdekében a 17

18 dajkák munkájához tartozik a portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés - a higiéniás szabályok betartatása a gyermekkel. A berendezési tárgyak, játékok, eszközök igazodnak a gyermekek méretéhez. Törekszünk a zsúfoltság kiküszöbölésére, arra, hogy elegendő hely jusson a biztonságos közlekedésre. Fontosnak tartjuk, hogy domináljanak a természetes anyagok. Tudatosítjuk az óvodán belüli és kívüli közlekedés, az eszköz- és udvarhasználat szabályait. Maximálisan elfogadó, támogató légkört biztosítunk, fontosnak tartjuk, az ösztönzést, bátorítást, együtt örülünk az elért eredményeknek. A gyermekekkel kapcsolatba kerülő valamennyi felnőtt azonos, egymással összhangban álló koncepció alapján segíti a gondozási és önkiszolgálási feladatok megvalósulását, az egyéni fejlődés elősegítését. A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott odafigyeléssel kezeljük, szükség esetén kezdeményezzük javítását, cseréjét. Különösen az udvari, vagy játszótéri játékoknál, sétán hívjuk fel a gyermekek figyelmét a helyes eszközhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira. Gondoskodunk a gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek bevonásáról, az óvoda orvosa, fogorvosa, védőnője, szakszolgálatok segítségével. A Szakértői Bizottság szakembereivel kapcsolatot tartunk, aki évi rendszerességgel megvizsgálja a fejlődésben akadályoztatott gyermekeket. Javaslatait beépítjük az egyéni fejlesztő munkánkba. A Szakértői Bizottság logopédusával konzultálunk, aki hetente kétszer tart foglalkozásokat óvodánkban. A nevelési év elején a logopédus felméri a beszédhibás gyermekeket, s az órarendjében a fejlesztő foglalkozásokat megtervezi Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. Az óvodában a gyermek előtt dohányzó felnőtt nagyobb hatást gyakorol a gyermekre, mint egyéb szocializációs helyzet, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Feladatunk minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. Kirándulási élmények feldolgozása során - napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás szabad mozgás megélése alkalmával, a füstmentesség, pormentesség, 18

19 szabad légzés értékeire felhívjuk a gyermekek figyelmét. Szabad beszélgetésekkel, képek nézegetésével, képkivágások gyűjtésével, diafilm-vetítéssel párhuzamosan rávilágítunk a dohányzás ártalmaira. Meghallgatjuk a gyermeki véleményüket: kik dohányoznak, otthoni dohányzás, miért nem szabad a közlekedési eszközökön (vonat, autóbusz, villamos) dohányozni. Elmagyarázzuk, hogy a nem-dohányzókat törvény védi: hol megengedett a dohányzás; mi célból alkották meg a nem dohányzókat védő törvényt; miért kell az embereket a dohányzástól megvédeni; az óvodában miért nem dohányoznak A bántalmazás, erőszak megelőzése Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja nem akadályozza meg, illetve nem jelenti. Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.) 19

20 Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szem és fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet. Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek között, ahol a kapcsolat a kor és a fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység az agresszor szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás formájában, - a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó felvételek, vagy előadások, megnyilvánulások formájában. Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma miatt. Az óvodapedagógus feladata: A rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 20

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben