Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának átfogó értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése"

Átírás

1 Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/ ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Önkormányzatának Képviselő-testülete MAROSLELE Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban: Gyámhivatal). A Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Gyámhivatal javaslatait, és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az elmúlt években is határidőben tettünk eleget e kötelezettségünknek. A Gyámhivatal az átfogó értékelést tudomásul vette. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza, melynek megfelelően készítettük el az előterjesztés mellékletét képező értékelést. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé, hogy tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést. HATÁROZATI JAVASLAT Maroslele község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelés című előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az értékelés határidőben megküldésre kerüljön a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. A határozatról értesítést kap: - Polgármester - jegyző - Képviselő-testület-tagjai Maroslele, május 21. Dr. Martonosi György polgármester

2 ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Maroslele Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt, Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit: S mig te a gyermekek könnyét törölgeted, Egy láthatatlan kéz a csillagok felett Letörli vétkeid! Móra Ferenc Készítette: Schulcz Katalin

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 3. oldal 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 4. oldal 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása. 5.oldal 2.1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 5. oldal 2.2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 5. oldal 2.3 Óvodáztatási támogatás. 6. oldal 2.4 EU élelmiszercsomag.. 7. oldal 2.5 BURSA Hungarica. 7. oldal 2.6 Karácsonyi csomag oldal 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása (Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója készítette: Varga Natália) oldal 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 11. oldal 4.1 Védelembe vétel oldal 4.2 Iskoláztatási támogatás felfüggesztése oldal 4.3 Felülvizsgálat oldal 4.4 Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése. 11. oldal 4.5 A felfüggesztés szüneteltetése oldal 4.6 Családi jogállás rendezése oldal 4.7 ideiglenes hatályú elhelyezés oldal 5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása oldal 6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján. 12. oldal 7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása oldal 8. A civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában oldal 9. Összegzés oldal

4 BEVEZETŐ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, minden év május 31-ig, átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak, aki érdemben megvizsgálja az anyagot, majd javaslatairól és állásfoglalásáról tájékoztatja az önkormányzatot. Az értékelést a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság készítette. Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára. Az értékelés a fentiek alapján bemutatja: a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra vonatkozó adatokat, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, a felügyeleti, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének megállapításait, a jövőre vonatkozó javaslatok, célok maghatározását a Gyvt. előírásai alapján, a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb, - elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő- elemeit, a civilszervezetekkel való együttműködés kereteit. Az Országgyűlés a jövő nemzedékéért érzett felelősségtől vezérelve a gyermek jogairól szóló New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvényben, továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében, a házasságról, családról és a gyámságról szóló évi IV. törvénnyel, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvénnyel összhangban alkotta meg a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt. E törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok, és a gyermekek védelmét ellátó szervezetek, meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekeket veszélyeztető magatartás megelőzéséről és megszüntetéséről. A hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A törvény meghatározza a megjelölt célok elérése érdekében a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait. A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelő szolgálat, más szervezetek és személyek a törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Tevékenységük során együttműködnek a családdal és a jogszabályban maghatározottak szerint elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését. A törvény hatálya kiterjed Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleikre. További vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok, 1612/68EGK tanácsi rendelet, az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX törvény. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. 1. Pénzbeli ellátások: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

5 c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, d) az otthonteremtési támogatás. e) óvodáztatási támogatás 2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) a gyermekjóléti szolgáltatás, b) a gyermekek napközbeni ellátása, c) a gyermekek átmeneti gondozása. 3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: a) az otthont nyújtó ellátás, b) az utógondozói ellátás, c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a) a védelembe vétel, b) a családba fogadás, c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, d) az átmeneti nevelésbe vétel, e) a tartós nevelésbe vétel, f) a nevelési felügyelet elrendelése, g) az utógondozás elrendelése, h) az utógondozói ellátás elrendelése. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira A település lakosságszáma a népesség-nyilvántartás évi statisztikai adatai szerint 2115 fő. Ez a szám, a évi statisztikai adathoz képest 43 fővel csökkent ben 41 haláleset történt a 11 születéssel szemben. 39-en költöztek el a településről, míg a beköltözők száma 20 fő volt. A es évek adatai táblázat formájában: haláleset születés 0 elköltözés beköltözés A település évi demográfiai adatait a következő táblázat szemlélteti: Korosztály Összesen Fő Jelen beszámoló szempontjából a táblázatban bekeretezettként jelölt, 3-18 éves korosztály (354 fő) a releváns. A évi gyermek számának alakulását az alábbi diagram mutatja:

6 év 4-6 év 7-14 év év 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 2.1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A támogatás alapvető célja azoknak a családoknak a segítése, akik létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek évben 3 elutasító határozat született 43 esetben került rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításra Ft összegben. A hatályos helyi rendelet szerint jelenleg gyermekenként Ft-nál alacsonyabb összeg nem állapítható meg. 2.2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, mint ellátási formát váltotta fel. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást január 1-vel megszüntették, az beépült a családi pótlék rendszerébe. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság intézménye, mely azt a célt szolgálja, hogy a korábban a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó egyéb ellátások (pl.: egyszeri támogatás, normatív étkeztetés kedvezménye, tankönyvtámogatás stb ) továbbra is megillessék az arra rászorulókat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére. Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani. - a pénzbeli támogatásnak az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlásra felhasználható Erzsébet utalvány formájában. A támogatás összege évben gyermekenként Ft. - a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, (2012-ben a Ft-ot) - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.;

7 b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, (2012-ben a Ft-ot) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát ( Ftot),vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét ( Ft-ot). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: 109 gyermekek száma: 187 A településen élő 421 kiskorú 44,4 %-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesül nem RGYK-s RGYK-s A jegyző a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot egy évre állapítja meg. Sok problémát okoz azonban, hogy a kérelmezők nem kísérik figyelemmel a jogosultság megszűnésének időpontját, s az új kérelmet nem nyújtják be időben, (a jogosultság megszűnése előtt), a kedvezmény azonban ilyen eseten csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező részére. Hátrányos helyzetű (2 H -s) az a gyermek, akit a jegyző védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű (3 H -s) az a gyermek, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén 3 éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Amennyiben a szülő megfelel a feltételeknek, önkéntes írásbeli nyilatkozatot tehet erről. Nyilvántartásunk szerint évben 65 gyermek volt halmozottan hátrányos helyzetű. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek megoszlása: HH HHH 2.3 Óvodáztatási támogatás A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást megállapítja, annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte. Az óvodának a rendszeres óvodába járást igazolnia kell. A Az óvodáztatási támogatás összege: Első alkalommal forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként forint. A tavalyi év folyamán 22 óvodáztatási támogatási kérelem volt, melyből 20 került megállapításra, 2 pedig elutasításra. összesen a tavalyi évben Ft-ot fizettünk ki óvodáztatási támogatás címén.

8 2.4 EU élelmiszercsomag 2012-ben sajnos csak egy alkalommal ősszel részesült az önkormányzat a Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat által kiírt pályázat keretében élelmiszercsomagban. A megnyert tartós élelmiszerek a kiosztási helyről Maroslelére történő szállítása az önkormányzat feladata volt. A Szakács-Trans Kft. ismét díjmentesen vállalta az elszállítást. 300családot tudtunk támogatni, az alábbi szempontok szerint: - kisnyugdíjasok - létminimum közelében élők. Megpróbáltunk minél több hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak juttatni az élelmiszerekből. A csomag tartalma tartós élelmiszer: száraztészta, leves tészta, liszt, cukor, keksz volt. 2.5 BURSA Hungarica Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évre ismételten elindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot. Az A típusú pályázatra 5 pályázat érkezett. A támogatott pályázók száma 5. A nyertes pályázók 10 hónapon keresztül, azaz két egymást követő tanulmányi félévben havonta Ft ösztöndíjat kapnak. B típusú pályázat nem érkezett. 2.6 Karácsonyi csomag Az önkormányzat szűk anyagi keretin belül sikerült a természetben nyújtott átmeneti segély sorra a pénzben nyújtott átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatok terhére Ft-ot átcsoportosítani, karácsonyi csomag biztosítására. 51 családot tudtunk támogatni Ft-os csomagokkal, melyben szaloncukor, mandarin, tartós élelmiszerek voltak. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása (Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója készítette: Varga Natália) MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2012 évről A Gyermekjóléti Szolgálat Maroslelén óta működik az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül szeptembere óta 4 órában, feladatait az intézmény vezetője, egyben gyermekjóléti szolgálatos családgondozója osztott munkakörben látja el márciusáig, a Családsegítő Szolgálat működési engedélyének kiadásáig a korábbi családgondozó kolléganő

9 segítségével megismertem a gondozás alatt álló családokat, gyermekeket, illetve helyettesítés esetén is ő látogatja őket. Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról, felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza azoknak kötelező együttműködését, feladataikat a veszélyeztető okok feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el: a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Gyermekjóléti Szolgálat feladata a működtetésében: Kezdeményezni és összehangolni az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő és jelzőrendszerben. Felhívni a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségükre, melyet írásban kell megtenniük, kivéve krízishelyzet esetén, melynél utólag is pótolható írásban a jelzés. Fogadni a jelzőrendszerből érkező jelzéseket és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket megtenni, illetve az intézkedésről tájékoztatni a jelzéstevőt. Figyelemmel kísérni a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, az életformákat, a közösségi viszonyokat, ellátó intézményeket. A gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést fogadja és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékétől függően, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tegyen. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége: A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége Megnevezés Gondozott gyerekek és családjaik száma 2012 Gyerekek száma Családjaik száma Gondozási esetek összesen alapellátásban 5 3 Ebből védelembevétel 16 9 ÁT 5 2 A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Megnevezés Esetszám Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 12 Gyermeknevelési 4

10 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar 2 Családi konfliktus 3 Szülők, vagy a család életvitele 12 Szülői elhanyagolás 5 Fogyatékosság, retardáció Összesen: 38 Szolgálat szakmai tevékenységének adatai: Megnevezés Szakmai tev.száma Információnyújtás 21 Tanácsadás, segítő beszélgetés 58 Hivatalos ügyekben való közreműködés 9 Családlátogatás 41 Közvetítés más szolgáltatásba - Első védelembe vételi tárgyaláson és felülvizsgálaton való részvétel 9 Elhelyezési értekezleten való részvétel 1 Szakmaközi megbeszélés 2 Esetkonferencia 2 Összesen: évi LXVI. törvény augusztus 30.-i hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét, melynek célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. A közoktatási intézmény intézmények jeleznek, ha tanulójuk igazolatlan hiányzása eléri a 10 óraszámot. Azok esetében, akiknek a hiányzásai elérik az 50 órát, védelembe vételi eljárásra kerül sor. Voltak olyan családok, akiknek ügye áthúzódott még 2011-ről, ahol a felülvizsgálat során is megállapításra került, hogy továbbra is vannak igazolatlan hiányzások a fiataloknál, az ő esetükben az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére is sor került, majd időközben nagykorúak is lettek a gyerekek. Maroslelén 2012-ben egy család két gyereke esetében történt meg az iskoláztatási támogatás felfüggesztése miatt új esetként a védelembe vételi eljárás. Három család esetében született védelembe vételi eljárással egybekötve családi pótlék természetben történő nyújtásáról gyámhatósági határozat, amely 4 gyermeket érintett. Ezeknél a családoknál a gyermekek még óvodás illetve kisiskolás korúak voltak. Az ő esetükben a szülők elhanyagoló magatartása, a családi pótlék nem megfelelő felhasználása miatt került sor a természetbeni nyújtásra. Ezeknél a családoknál a családsegítős kolléganővel eseti gondnoki feladatokat is ellátunk. Ezek közül egy család (3 gyermek) az év folyamán más településre költözött, ahol mint kiderült, még a védelembe vételt is megszüntették. Átmeneti nevelésbe 2012 évben 4 gyermek került még az év elején ugyanabból a családból, ahol az anya egyedül nevelte gyermekeit. Gondozásuk már évek óta tartott, mindig a határon táncolt az anya, hogy a gyerekek kiemelésre kerülnek a családból. De eljött az az idő, amikor a védelembe vétel és a látszólagos együttműködés ellenére meg kellett tenni ezt a sajnálatos lépést. Az anya átköltözött a már másik családnál is említett településre, ahová időközben megszületett 5. gyermeke, ezt a kislányt saját háztartásában neveli, alapellátás keretében folyik a gondozása. A hivatalos ügyek intézéséhez a hatóságok kérésére a szolgálat környezettanulmányt készít, hogy a családok helyzetéről, lakás- és életkörülményeiről részletes és objektív tájékoztatást kapjon az érintettekről. A szociális szakember alapvető feladata a jogszabályok dzsungelében magukat kiismerni nem tudó ügyfelek eligazodásának segítése egyszerű, közérthető tájékoztatással. Célunk, hogy a kliens ne futamodjon meg a

11 számára túl nehéznek tűnő mindennapos problémák elől, hanem ismerje és tudja a segítségünket kérni gondjai megoldásában. A családgondozó ezt segíti elő a maga eszközeivel, illetve más intézményekhez irányítja a klienseket. A támogatások igényléséhez rendelkezünk megfelelő nyomtatványokkal, és azok kitöltésében tevőlegesen is segítséget tudunk nyújtani. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyes szociális ellátások változásait is, az információnyújtás naprakészsége miatt. Ezért nagyon fontos, hogy a hozzánk fordulóknak megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a gyermekvédelmi, szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Ezért szoros az együttműködésem az intézményünk Családsegítő szolgálatos kolléganőjével, akivel egy irodahelyiséget is használunk, így a közös erővel próbáljuk megoldani a hozzánk forduló kliensek ügyeit. A 2012-es évben részt vettem esetmegbeszéléseken, szakmaközi megbeszéléseken és szakmai napon, hogy munkámat minél hatékonyabban a szakmai szempontok figyelembevételével tudjam végezni. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek és a működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, mely a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás. Ennek ellenére előfordult, hogy felkerestek kliensek azzal, hogy szinte mint egyfajta nyomozó hatóság próbáljak beavatkozni családok életébe, és derítsek ki valami kompromittáló dolgot, mert nekik konfliktusaik vannak és így akartak úgymond keresztbe tenni a másik embernek. Persze amikor felvilágosítom az embereket, hogy én, mint családgondozó mit tehetek, akkor azzal vágnak vissza, hogy nem teszünk semmit és a sajtóval fenyegetőznek. A családgondozó kapcsolatot tart a gondozott családokkal, az intézmény munkatársaival, más segítő szakmák képviselőivel, az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel, társintézményekkel. Napi munka során haladási naplót vezetek, szakmai munkámat gondozási lapokon dokumentálom, és feljegyzéseket készítek a családlátogatásaimról, tapasztalataimról. KSH részére minden évben statisztikát kell készíteni a szolgálat működéséről, forgalmáról. Napi munka során végzett dokumentációk: 1. haladási napló 2. macis adatlapokat 3. nyilatkozatok 4. IX. számú adatlap a nyilvántartáshoz 5. jelenléti ív 6. családgondozóként tapasztalataimról, látogatásaimról feljegyzéseket készítek. Kapcsolatot tartok: gondozott családokkal önkormányzattal intézmény munkatársaival más segítő szakmák képviselőivel az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel társintézményekkel, (jelzőrendszeri tagokkal) Jövőre vonatkozó célok, eredményességek, nehézségek Napjaink egyik, akut szociális problémáját a családokba begyűrűző társadalmi- gazdasági változások okozta rosszul működő családdinamika jelenti. A családok egyre kevésbé tudnak megbirkózni a gyermeknevelés felelősségével, a szülői kötelezettségek teljesítésével. Ennek egyik oka lehet a családokba megjelenő negatív társadalmi változások (pl.: munkanélküliség) ugyanakkor legalább ekkora probléma lehet a szülők felkészületlensége a gyermekvállalásra, gyermeknevelésre. A család a gyermek elsődleges szocializációjának a színtere, az itt tanultak határozzák meg a későbbi viselkedést, intézményi beilleszkedést és a társas kapcsolatok későbbi alakulását. Ezért igen fontos, hogy a családokban felmerülő gyermeknevelési problémák, interperszonális kapcsolati zavarokat a lehető legkorábban felismerjük és kezeljük. Egyre több család életében megjelennek az anyagi nehézségek is. A Családsegítő szolgálatos kolléganővel közösen próbáljuk feltérképezni, felkutatni a településen élő rászoruló családokat. Az Önkormányzat szociális ügyintézőivel ezért szinte napi kapcsolatban állunk. Az iskola és óvoda gyermekvédelmi felelőseivel is több esetben voltunk kint családlátogatáson. A szoros együttműködés továbbra is fontos szempont a gyermekvédelmi munka során. Maroslele, március 6. Varga Natália EESZI vezető, családgondozó 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések január 1-től a járási hivatal szakigazgatási szervként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök. A járási gyámhivatal jogosult most már eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl: a

12 gyermek ideiglenes elhelyezése, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, családi jogállás rendezésével, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv. 4.1 Védelembe vétel A védelembe vétel a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tett hatósági intézkedés. Ezen hatósági intézkedést alapos, közös munka előzi meg a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseinek részéről december 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma 11 fő. A tavalyi évben 7 kiskorú védelembe vételét szüntettük meg. 4 kiskorú esetében döntöttünk úgy, hogy a családi pótlék, illetve iskoláztatási támogatás természetben kerül részükre folyósításra. 4.2 Iskoláztatási támogatás felfüggesztése A közoktatási intézmény igazgatója köteles jelezni a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott, kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tízet. A tavalyi évben 10 órás jelzést 12 esetben kaptunk. Mikor az igazolatlan órák száma tovább gyarapodik, az intézmény igazgatója jelzi a jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte az ötvenet. A jelzéssel egyidejűleg megküldi a jegyzőnek a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét. A jegyző a jelzés alapján az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vétele iránt hivatalból megindítja az eljárást. Az eljárásban 15 napon belül kell döntést hozni. A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan időre rendeli el. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének kezdő időpontja a döntést követő második hónap első napja. Felfüggesztésre 3 kiskorú esetében került sor. 4.3 Felülvizsgálat A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szükségességét hivatalból felülvizsgálja 3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, azzal, hogy a felülvizsgálattal érintett időszak első napja a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése kiállítását követő nap, a tanév lezárását követő 30 napon belül, ha a gyermek a másik szülő szülői felügyelete vagy gyámság alá kerül, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították vagy megszüntették, illetékességváltozás esetén ben 4 esetben vizsgáltunk felül felfüggesztést, minden esetben további felfüggesztésről kellett rendelkezni, az ismételt igazolatlan iskolai mulasztások miatt. 4.4 Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése Ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő első felülvizsgálat közötti időtartamban igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozást, a jegyző határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt. tehát semmilyen formában nem kapja tovább a szülő az iskoláztatási támogatás, természetben sem. Szüneteltetésre 2 alkalommal került sor. 4.5 A felfüggesztés megszüntetése

13 A jegyző megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, vagy a gyermek tankötelezettsége megszűnt, vagy a gyermek védelembe vételét családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele vagy szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése miatt meg kell szüntetni. Felfüggesztés megszüntetésére nem került sor. 4.6 Családi jogállás rendezése: Községünk területén helyben születés nem történt, a szülések, mind a közeli városokban történtek. Az év folyamán apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú nem született. Négy megszületett gyermek családi jogállása rendeződött az év folyamán teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal, míg születendő gyermekre 6 apa tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot. 4.7 Ideiglenes hatályú elhelyezés A szülő kimerítette az elhanyagolás fogalmát, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. Fenti indokok miatt egy család 4 kiskorú gyermekét kellett ideiglenesen elhelyezni a tavalyi évben. Az intézkedés során rendőri és házi orvosi segítséget is kértünk, meg is kaptuk. A gyermekek ideiglenes elhelyezése időközben átmeneti elhelyezésre változott, a gyerekek azóta is nevelőszülőknél vannak. 5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása Felügyeleti szerv folyamán gyámhatósági ügyben nem tartott ellenőrzést Maroslelén. 6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján Az önkormányzat a Gyvt-ben előírt ellátási kötelezettségének eleget tesz. 7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. Településünkön bűnmegelőzési program nem készült. A Makó Városi Rendőrkapitányság a képviselő-testület felé minden évben beszámol a település közbiztonsági helyzetéről. A helyi körzeti megbízottal a kapcsolat rendszeres, segítségre mindig számíthatunk. 8. A civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában Civil szervezetekkel az egyes feladatok ellátására az önkormányzat megállapodást nem kötött. Számos civil szervezet működik a településen, valamilyen szinten mindegyik segíti a fiatalokat. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Nyugdíjas Klub is részt szokott venni a falu szinten megrendezett gyereknapon. A Dél-alföldi Községfejlesztők Egyesülete a gyerekeknek nyaranta kézműves tábort szervez. A Nyitnikék Egyesület az iskoláskorú gyerekeknek úszásoktatást szervez minden évben, valamint segíti különböző felszerelések megvásárlását az iskolában, óvodában. A civil szervezetek főként a szabadidős programok megszervezéséhez, lebonyolításához nyújtanak hasznos segítséget (ünnepségek lebonyolítása, gyermeknap, sportrendezvények). A könyvtár dolgozói is nagyon sok szabadidős programot kínálnak: játszóház iskolai szünetekben, előadások szervezése stb. 9. Összegzés A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A

14 hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell előznie a rászoruló gyermekekre kiterjedő ellátórendszer működtetése, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból a családjából kiemelni. Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai közötti összehangolt munka jelenlegi színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása. Összességében megállapítható, hogy a gyámhatósági tevékenység összetett, sokrétű, egyedileg elbírálandó ügyek összessége. A határozatok meghozatala körültekintést igényel, és e területen dolgozó ügyintézőnek a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (XI.30.) Korm. rendelet, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet által meghatározott előírásokat maximálisan figyelembe kell venniük, hiszen döntéseik gyermekek, családok életét befolyásolják. Munkánk eredménytelen és hiába való lenne az oktatási, egészségügyi, rendőri, szociális intézmények segítsége, támogatása nélkül. Köszönjük a munkánkhoz nyújtott segítségüket! * * * Maroslele, május 21. Dr. Dóka Tímea jegyző

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben