Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának átfogó értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése"

Átírás

1 Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/ ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Önkormányzatának Képviselő-testülete MAROSLELE Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban: Gyámhivatal). A Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Gyámhivatal javaslatait, és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az elmúlt években is határidőben tettünk eleget e kötelezettségünknek. A Gyámhivatal az átfogó értékelést tudomásul vette. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza, melynek megfelelően készítettük el az előterjesztés mellékletét képező értékelést. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé, hogy tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést. HATÁROZATI JAVASLAT Maroslele község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelés című előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az értékelés határidőben megküldésre kerüljön a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. A határozatról értesítést kap: - Polgármester - jegyző - Képviselő-testület-tagjai Maroslele, május 21. Dr. Martonosi György polgármester

2 ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Maroslele Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt, Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit: S mig te a gyermekek könnyét törölgeted, Egy láthatatlan kéz a csillagok felett Letörli vétkeid! Móra Ferenc Készítette: Schulcz Katalin

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 3. oldal 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 4. oldal 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása. 5.oldal 2.1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 5. oldal 2.2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 5. oldal 2.3 Óvodáztatási támogatás. 6. oldal 2.4 EU élelmiszercsomag.. 7. oldal 2.5 BURSA Hungarica. 7. oldal 2.6 Karácsonyi csomag oldal 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása (Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója készítette: Varga Natália) oldal 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 11. oldal 4.1 Védelembe vétel oldal 4.2 Iskoláztatási támogatás felfüggesztése oldal 4.3 Felülvizsgálat oldal 4.4 Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése. 11. oldal 4.5 A felfüggesztés szüneteltetése oldal 4.6 Családi jogállás rendezése oldal 4.7 ideiglenes hatályú elhelyezés oldal 5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása oldal 6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján. 12. oldal 7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása oldal 8. A civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában oldal 9. Összegzés oldal

4 BEVEZETŐ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, minden év május 31-ig, átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak, aki érdemben megvizsgálja az anyagot, majd javaslatairól és állásfoglalásáról tájékoztatja az önkormányzatot. Az értékelést a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság készítette. Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára. Az értékelés a fentiek alapján bemutatja: a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra vonatkozó adatokat, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, a felügyeleti, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének megállapításait, a jövőre vonatkozó javaslatok, célok maghatározását a Gyvt. előírásai alapján, a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb, - elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő- elemeit, a civilszervezetekkel való együttműködés kereteit. Az Országgyűlés a jövő nemzedékéért érzett felelősségtől vezérelve a gyermek jogairól szóló New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvényben, továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében, a házasságról, családról és a gyámságról szóló évi IV. törvénnyel, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvénnyel összhangban alkotta meg a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt. E törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok, és a gyermekek védelmét ellátó szervezetek, meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekeket veszélyeztető magatartás megelőzéséről és megszüntetéséről. A hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A törvény meghatározza a megjelölt célok elérése érdekében a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait. A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelő szolgálat, más szervezetek és személyek a törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Tevékenységük során együttműködnek a családdal és a jogszabályban maghatározottak szerint elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését. A törvény hatálya kiterjed Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleikre. További vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok, 1612/68EGK tanácsi rendelet, az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX törvény. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. 1. Pénzbeli ellátások: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

5 c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, d) az otthonteremtési támogatás. e) óvodáztatási támogatás 2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) a gyermekjóléti szolgáltatás, b) a gyermekek napközbeni ellátása, c) a gyermekek átmeneti gondozása. 3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: a) az otthont nyújtó ellátás, b) az utógondozói ellátás, c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a) a védelembe vétel, b) a családba fogadás, c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, d) az átmeneti nevelésbe vétel, e) a tartós nevelésbe vétel, f) a nevelési felügyelet elrendelése, g) az utógondozás elrendelése, h) az utógondozói ellátás elrendelése. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira A település lakosságszáma a népesség-nyilvántartás évi statisztikai adatai szerint 2115 fő. Ez a szám, a évi statisztikai adathoz képest 43 fővel csökkent ben 41 haláleset történt a 11 születéssel szemben. 39-en költöztek el a településről, míg a beköltözők száma 20 fő volt. A es évek adatai táblázat formájában: haláleset születés 0 elköltözés beköltözés A település évi demográfiai adatait a következő táblázat szemlélteti: Korosztály Összesen Fő Jelen beszámoló szempontjából a táblázatban bekeretezettként jelölt, 3-18 éves korosztály (354 fő) a releváns. A évi gyermek számának alakulását az alábbi diagram mutatja:

6 év 4-6 év 7-14 év év 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 2.1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A támogatás alapvető célja azoknak a családoknak a segítése, akik létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek évben 3 elutasító határozat született 43 esetben került rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításra Ft összegben. A hatályos helyi rendelet szerint jelenleg gyermekenként Ft-nál alacsonyabb összeg nem állapítható meg. 2.2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, mint ellátási formát váltotta fel. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást január 1-vel megszüntették, az beépült a családi pótlék rendszerébe. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság intézménye, mely azt a célt szolgálja, hogy a korábban a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó egyéb ellátások (pl.: egyszeri támogatás, normatív étkeztetés kedvezménye, tankönyvtámogatás stb ) továbbra is megillessék az arra rászorulókat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére. Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani. - a pénzbeli támogatásnak az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlásra felhasználható Erzsébet utalvány formájában. A támogatás összege évben gyermekenként Ft. - a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, (2012-ben a Ft-ot) - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.;

7 b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, (2012-ben a Ft-ot) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát ( Ftot),vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét ( Ft-ot). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: 109 gyermekek száma: 187 A településen élő 421 kiskorú 44,4 %-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesül nem RGYK-s RGYK-s A jegyző a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot egy évre állapítja meg. Sok problémát okoz azonban, hogy a kérelmezők nem kísérik figyelemmel a jogosultság megszűnésének időpontját, s az új kérelmet nem nyújtják be időben, (a jogosultság megszűnése előtt), a kedvezmény azonban ilyen eseten csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező részére. Hátrányos helyzetű (2 H -s) az a gyermek, akit a jegyző védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű (3 H -s) az a gyermek, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén 3 éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Amennyiben a szülő megfelel a feltételeknek, önkéntes írásbeli nyilatkozatot tehet erről. Nyilvántartásunk szerint évben 65 gyermek volt halmozottan hátrányos helyzetű. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek megoszlása: HH HHH 2.3 Óvodáztatási támogatás A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást megállapítja, annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte. Az óvodának a rendszeres óvodába járást igazolnia kell. A Az óvodáztatási támogatás összege: Első alkalommal forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként forint. A tavalyi év folyamán 22 óvodáztatási támogatási kérelem volt, melyből 20 került megállapításra, 2 pedig elutasításra. összesen a tavalyi évben Ft-ot fizettünk ki óvodáztatási támogatás címén.

8 2.4 EU élelmiszercsomag 2012-ben sajnos csak egy alkalommal ősszel részesült az önkormányzat a Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat által kiírt pályázat keretében élelmiszercsomagban. A megnyert tartós élelmiszerek a kiosztási helyről Maroslelére történő szállítása az önkormányzat feladata volt. A Szakács-Trans Kft. ismét díjmentesen vállalta az elszállítást. 300családot tudtunk támogatni, az alábbi szempontok szerint: - kisnyugdíjasok - létminimum közelében élők. Megpróbáltunk minél több hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak juttatni az élelmiszerekből. A csomag tartalma tartós élelmiszer: száraztészta, leves tészta, liszt, cukor, keksz volt. 2.5 BURSA Hungarica Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évre ismételten elindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot. Az A típusú pályázatra 5 pályázat érkezett. A támogatott pályázók száma 5. A nyertes pályázók 10 hónapon keresztül, azaz két egymást követő tanulmányi félévben havonta Ft ösztöndíjat kapnak. B típusú pályázat nem érkezett. 2.6 Karácsonyi csomag Az önkormányzat szűk anyagi keretin belül sikerült a természetben nyújtott átmeneti segély sorra a pénzben nyújtott átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatok terhére Ft-ot átcsoportosítani, karácsonyi csomag biztosítására. 51 családot tudtunk támogatni Ft-os csomagokkal, melyben szaloncukor, mandarin, tartós élelmiszerek voltak. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása (Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója készítette: Varga Natália) MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2012 évről A Gyermekjóléti Szolgálat Maroslelén óta működik az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül szeptembere óta 4 órában, feladatait az intézmény vezetője, egyben gyermekjóléti szolgálatos családgondozója osztott munkakörben látja el márciusáig, a Családsegítő Szolgálat működési engedélyének kiadásáig a korábbi családgondozó kolléganő

9 segítségével megismertem a gondozás alatt álló családokat, gyermekeket, illetve helyettesítés esetén is ő látogatja őket. Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról, felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza azoknak kötelező együttműködését, feladataikat a veszélyeztető okok feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el: a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Gyermekjóléti Szolgálat feladata a működtetésében: Kezdeményezni és összehangolni az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő és jelzőrendszerben. Felhívni a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségükre, melyet írásban kell megtenniük, kivéve krízishelyzet esetén, melynél utólag is pótolható írásban a jelzés. Fogadni a jelzőrendszerből érkező jelzéseket és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket megtenni, illetve az intézkedésről tájékoztatni a jelzéstevőt. Figyelemmel kísérni a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, az életformákat, a közösségi viszonyokat, ellátó intézményeket. A gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést fogadja és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékétől függően, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tegyen. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége: A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége Megnevezés Gondozott gyerekek és családjaik száma 2012 Gyerekek száma Családjaik száma Gondozási esetek összesen alapellátásban 5 3 Ebből védelembevétel 16 9 ÁT 5 2 A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Megnevezés Esetszám Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 12 Gyermeknevelési 4

10 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar 2 Családi konfliktus 3 Szülők, vagy a család életvitele 12 Szülői elhanyagolás 5 Fogyatékosság, retardáció Összesen: 38 Szolgálat szakmai tevékenységének adatai: Megnevezés Szakmai tev.száma Információnyújtás 21 Tanácsadás, segítő beszélgetés 58 Hivatalos ügyekben való közreműködés 9 Családlátogatás 41 Közvetítés más szolgáltatásba - Első védelembe vételi tárgyaláson és felülvizsgálaton való részvétel 9 Elhelyezési értekezleten való részvétel 1 Szakmaközi megbeszélés 2 Esetkonferencia 2 Összesen: évi LXVI. törvény augusztus 30.-i hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét, melynek célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. A közoktatási intézmény intézmények jeleznek, ha tanulójuk igazolatlan hiányzása eléri a 10 óraszámot. Azok esetében, akiknek a hiányzásai elérik az 50 órát, védelembe vételi eljárásra kerül sor. Voltak olyan családok, akiknek ügye áthúzódott még 2011-ről, ahol a felülvizsgálat során is megállapításra került, hogy továbbra is vannak igazolatlan hiányzások a fiataloknál, az ő esetükben az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére is sor került, majd időközben nagykorúak is lettek a gyerekek. Maroslelén 2012-ben egy család két gyereke esetében történt meg az iskoláztatási támogatás felfüggesztése miatt új esetként a védelembe vételi eljárás. Három család esetében született védelembe vételi eljárással egybekötve családi pótlék természetben történő nyújtásáról gyámhatósági határozat, amely 4 gyermeket érintett. Ezeknél a családoknál a gyermekek még óvodás illetve kisiskolás korúak voltak. Az ő esetükben a szülők elhanyagoló magatartása, a családi pótlék nem megfelelő felhasználása miatt került sor a természetbeni nyújtásra. Ezeknél a családoknál a családsegítős kolléganővel eseti gondnoki feladatokat is ellátunk. Ezek közül egy család (3 gyermek) az év folyamán más településre költözött, ahol mint kiderült, még a védelembe vételt is megszüntették. Átmeneti nevelésbe 2012 évben 4 gyermek került még az év elején ugyanabból a családból, ahol az anya egyedül nevelte gyermekeit. Gondozásuk már évek óta tartott, mindig a határon táncolt az anya, hogy a gyerekek kiemelésre kerülnek a családból. De eljött az az idő, amikor a védelembe vétel és a látszólagos együttműködés ellenére meg kellett tenni ezt a sajnálatos lépést. Az anya átköltözött a már másik családnál is említett településre, ahová időközben megszületett 5. gyermeke, ezt a kislányt saját háztartásában neveli, alapellátás keretében folyik a gondozása. A hivatalos ügyek intézéséhez a hatóságok kérésére a szolgálat környezettanulmányt készít, hogy a családok helyzetéről, lakás- és életkörülményeiről részletes és objektív tájékoztatást kapjon az érintettekről. A szociális szakember alapvető feladata a jogszabályok dzsungelében magukat kiismerni nem tudó ügyfelek eligazodásának segítése egyszerű, közérthető tájékoztatással. Célunk, hogy a kliens ne futamodjon meg a

11 számára túl nehéznek tűnő mindennapos problémák elől, hanem ismerje és tudja a segítségünket kérni gondjai megoldásában. A családgondozó ezt segíti elő a maga eszközeivel, illetve más intézményekhez irányítja a klienseket. A támogatások igényléséhez rendelkezünk megfelelő nyomtatványokkal, és azok kitöltésében tevőlegesen is segítséget tudunk nyújtani. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyes szociális ellátások változásait is, az információnyújtás naprakészsége miatt. Ezért nagyon fontos, hogy a hozzánk fordulóknak megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a gyermekvédelmi, szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Ezért szoros az együttműködésem az intézményünk Családsegítő szolgálatos kolléganőjével, akivel egy irodahelyiséget is használunk, így a közös erővel próbáljuk megoldani a hozzánk forduló kliensek ügyeit. A 2012-es évben részt vettem esetmegbeszéléseken, szakmaközi megbeszéléseken és szakmai napon, hogy munkámat minél hatékonyabban a szakmai szempontok figyelembevételével tudjam végezni. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek és a működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, mely a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás. Ennek ellenére előfordult, hogy felkerestek kliensek azzal, hogy szinte mint egyfajta nyomozó hatóság próbáljak beavatkozni családok életébe, és derítsek ki valami kompromittáló dolgot, mert nekik konfliktusaik vannak és így akartak úgymond keresztbe tenni a másik embernek. Persze amikor felvilágosítom az embereket, hogy én, mint családgondozó mit tehetek, akkor azzal vágnak vissza, hogy nem teszünk semmit és a sajtóval fenyegetőznek. A családgondozó kapcsolatot tart a gondozott családokkal, az intézmény munkatársaival, más segítő szakmák képviselőivel, az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel, társintézményekkel. Napi munka során haladási naplót vezetek, szakmai munkámat gondozási lapokon dokumentálom, és feljegyzéseket készítek a családlátogatásaimról, tapasztalataimról. KSH részére minden évben statisztikát kell készíteni a szolgálat működéséről, forgalmáról. Napi munka során végzett dokumentációk: 1. haladási napló 2. macis adatlapokat 3. nyilatkozatok 4. IX. számú adatlap a nyilvántartáshoz 5. jelenléti ív 6. családgondozóként tapasztalataimról, látogatásaimról feljegyzéseket készítek. Kapcsolatot tartok: gondozott családokkal önkormányzattal intézmény munkatársaival más segítő szakmák képviselőivel az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel társintézményekkel, (jelzőrendszeri tagokkal) Jövőre vonatkozó célok, eredményességek, nehézségek Napjaink egyik, akut szociális problémáját a családokba begyűrűző társadalmi- gazdasági változások okozta rosszul működő családdinamika jelenti. A családok egyre kevésbé tudnak megbirkózni a gyermeknevelés felelősségével, a szülői kötelezettségek teljesítésével. Ennek egyik oka lehet a családokba megjelenő negatív társadalmi változások (pl.: munkanélküliség) ugyanakkor legalább ekkora probléma lehet a szülők felkészületlensége a gyermekvállalásra, gyermeknevelésre. A család a gyermek elsődleges szocializációjának a színtere, az itt tanultak határozzák meg a későbbi viselkedést, intézményi beilleszkedést és a társas kapcsolatok későbbi alakulását. Ezért igen fontos, hogy a családokban felmerülő gyermeknevelési problémák, interperszonális kapcsolati zavarokat a lehető legkorábban felismerjük és kezeljük. Egyre több család életében megjelennek az anyagi nehézségek is. A Családsegítő szolgálatos kolléganővel közösen próbáljuk feltérképezni, felkutatni a településen élő rászoruló családokat. Az Önkormányzat szociális ügyintézőivel ezért szinte napi kapcsolatban állunk. Az iskola és óvoda gyermekvédelmi felelőseivel is több esetben voltunk kint családlátogatáson. A szoros együttműködés továbbra is fontos szempont a gyermekvédelmi munka során. Maroslele, március 6. Varga Natália EESZI vezető, családgondozó 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések január 1-től a járási hivatal szakigazgatási szervként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök. A járási gyámhivatal jogosult most már eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl: a

12 gyermek ideiglenes elhelyezése, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, családi jogállás rendezésével, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv. 4.1 Védelembe vétel A védelembe vétel a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tett hatósági intézkedés. Ezen hatósági intézkedést alapos, közös munka előzi meg a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseinek részéről december 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma 11 fő. A tavalyi évben 7 kiskorú védelembe vételét szüntettük meg. 4 kiskorú esetében döntöttünk úgy, hogy a családi pótlék, illetve iskoláztatási támogatás természetben kerül részükre folyósításra. 4.2 Iskoláztatási támogatás felfüggesztése A közoktatási intézmény igazgatója köteles jelezni a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott, kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tízet. A tavalyi évben 10 órás jelzést 12 esetben kaptunk. Mikor az igazolatlan órák száma tovább gyarapodik, az intézmény igazgatója jelzi a jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte az ötvenet. A jelzéssel egyidejűleg megküldi a jegyzőnek a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét. A jegyző a jelzés alapján az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vétele iránt hivatalból megindítja az eljárást. Az eljárásban 15 napon belül kell döntést hozni. A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan időre rendeli el. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének kezdő időpontja a döntést követő második hónap első napja. Felfüggesztésre 3 kiskorú esetében került sor. 4.3 Felülvizsgálat A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szükségességét hivatalból felülvizsgálja 3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, azzal, hogy a felülvizsgálattal érintett időszak első napja a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése kiállítását követő nap, a tanév lezárását követő 30 napon belül, ha a gyermek a másik szülő szülői felügyelete vagy gyámság alá kerül, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították vagy megszüntették, illetékességváltozás esetén ben 4 esetben vizsgáltunk felül felfüggesztést, minden esetben további felfüggesztésről kellett rendelkezni, az ismételt igazolatlan iskolai mulasztások miatt. 4.4 Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése Ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő első felülvizsgálat közötti időtartamban igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozást, a jegyző határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt. tehát semmilyen formában nem kapja tovább a szülő az iskoláztatási támogatás, természetben sem. Szüneteltetésre 2 alkalommal került sor. 4.5 A felfüggesztés megszüntetése

13 A jegyző megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, vagy a gyermek tankötelezettsége megszűnt, vagy a gyermek védelembe vételét családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele vagy szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése miatt meg kell szüntetni. Felfüggesztés megszüntetésére nem került sor. 4.6 Családi jogállás rendezése: Községünk területén helyben születés nem történt, a szülések, mind a közeli városokban történtek. Az év folyamán apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú nem született. Négy megszületett gyermek családi jogállása rendeződött az év folyamán teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal, míg születendő gyermekre 6 apa tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot. 4.7 Ideiglenes hatályú elhelyezés A szülő kimerítette az elhanyagolás fogalmát, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. Fenti indokok miatt egy család 4 kiskorú gyermekét kellett ideiglenesen elhelyezni a tavalyi évben. Az intézkedés során rendőri és házi orvosi segítséget is kértünk, meg is kaptuk. A gyermekek ideiglenes elhelyezése időközben átmeneti elhelyezésre változott, a gyerekek azóta is nevelőszülőknél vannak. 5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása Felügyeleti szerv folyamán gyámhatósági ügyben nem tartott ellenőrzést Maroslelén. 6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján Az önkormányzat a Gyvt-ben előírt ellátási kötelezettségének eleget tesz. 7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. Településünkön bűnmegelőzési program nem készült. A Makó Városi Rendőrkapitányság a képviselő-testület felé minden évben beszámol a település közbiztonsági helyzetéről. A helyi körzeti megbízottal a kapcsolat rendszeres, segítségre mindig számíthatunk. 8. A civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában Civil szervezetekkel az egyes feladatok ellátására az önkormányzat megállapodást nem kötött. Számos civil szervezet működik a településen, valamilyen szinten mindegyik segíti a fiatalokat. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Nyugdíjas Klub is részt szokott venni a falu szinten megrendezett gyereknapon. A Dél-alföldi Községfejlesztők Egyesülete a gyerekeknek nyaranta kézműves tábort szervez. A Nyitnikék Egyesület az iskoláskorú gyerekeknek úszásoktatást szervez minden évben, valamint segíti különböző felszerelések megvásárlását az iskolában, óvodában. A civil szervezetek főként a szabadidős programok megszervezéséhez, lebonyolításához nyújtanak hasznos segítséget (ünnepségek lebonyolítása, gyermeknap, sportrendezvények). A könyvtár dolgozói is nagyon sok szabadidős programot kínálnak: játszóház iskolai szünetekben, előadások szervezése stb. 9. Összegzés A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A

14 hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell előznie a rászoruló gyermekekre kiterjedő ellátórendszer működtetése, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból a családjából kiemelni. Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai közötti összehangolt munka jelenlegi színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása. Összességében megállapítható, hogy a gyámhatósági tevékenység összetett, sokrétű, egyedileg elbírálandó ügyek összessége. A határozatok meghozatala körültekintést igényel, és e területen dolgozó ügyintézőnek a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (XI.30.) Korm. rendelet, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet által meghatározott előírásokat maximálisan figyelembe kell venniük, hiszen döntéseik gyermekek, családok életét befolyásolják. Munkánk eredménytelen és hiába való lenne az oktatási, egészségügyi, rendőri, szociális intézmények segítsége, támogatása nélkül. Köszönjük a munkánkhoz nyújtott segítségüket! * * * Maroslele, május 21. Dr. Dóka Tímea jegyző

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás helyi rendszeréről. Gölle Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzata. Képviselőtestületének. 15/2004. (V. 1.) számú. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzata. Képviselőtestületének. 15/2004. (V. 1.) számú. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004. (V. 1.) számú rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2011. (IV.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A Zagyvaszántói Önkormányzat 8/2004. /III.29./ Rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2005.(IX.29.), az 5/2006.(III.27.) és a 2/2008. (I.31.) rendelettel

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben: GYÁMHATÓSÁGI B E S Z Á M O L Ó a 2013. március 25-én tartandó gyermekvédelmi tanácskozásra Abádszalók város közigazgatási területén a gyámhatósági feladatokat, valamint a szociális igazgatás rész területével

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben