A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let módo sí - tásáról /2004. (XI. 3.) OGY h. Egyes hon vé del mi tár gyú or szág gyû lé si ha tá ro za tok mó do sí tá sá ról /2004. (XI. 3.) OGY h. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY hatá - rozat módosításáról /2004. (XI. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata /2004. (XI. 3.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja sepsiszent - györ gyi fi ók in té ze té nek létrehozásáról /2004. (XI. 3.) Korm. h. A gödöllõi Grassalkovich Kastély mûemléki helyreállításával és fejlesz tésével kap cso la tos in téz ke dé sek rõl szóló 1144/2001. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról /2004. (XI. 3.) Korm. h. A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért alapító okiratának módosításáról /2004. (XI. 3.) Korm. h. A év tõl cél tá mo ga tás ban ré sze sü lõ he lyi ön kor mány za tok kiegészítõ jegyzékérõl Oldal Helyesbítés Ára: 161, Ft F E L H Í V J U K a tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a Ma gyar Köz löny utol só oldalán közzétett évi elõfizetési árakra.

2 12670 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/161. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelete a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörérõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si minisz ter fel ada ta i ról és ha tás kö ré rõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke - zõk sze rint mó do sít ja: 1. Az R. 1. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (2) A mi nisz ter el lát ja az Euró pai Unió kö zös ag rár po - li ti ká ja II. pil lé rét ké pe zõ vi dék fej lesz tés (a továb biak ban: vi dék fej lesz tés), va la mint az eh hez tar to zó ku ta tás-fej lesz - tés irá nyí tá sát. 2. Az R. 3. -ának h) és i) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zé sek lép nek: (A mi nisz ter) h) irá nyít ja a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hivatalt; i) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki dol goz za a Kö zös Ag rár po li ti ka és a Kö zös Ha lá sza ti Po li ti ka ke re - tei kö zött a tag ál la mi mû kö dés stra té gi á ját és po li ti ká ját, gon dos ko dik azok meg va ló sí tá sá ról és ér vény re juttatá - sáról; 3. Az R. 5. -a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (A mi nisz ter az ag rár gaz da ság irá nyí tá sa kö ré ben) b) az ér de kelt mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki - dolgozza az ag rár pi ac mû kö dé si kon cep ci ó ját, a kü lön jog - sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen el lát ja az ag rár pi ac sza bá lyo zá sá val, az ag rár pi a ci rend tar tás sal, a pi a ci in ter - ven ci ó val kap cso la tos, ha tás kö ré be utalt fel ada to kat; kezeli a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter egyet ér té sé vel a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lé kot; c) a Ma gyar Kormány kép vi se le té ben részt vesz az Euró pai Unió Kö zös Me zõ gaz da sá gi és Kö zös Ha lá sza ti po li ti ká já nak ki ala kí tá sá ban, köz re mû kö dik az Euró pai Unió ag rár ke res ke del mi po li ti ká já val kap cso la tos ma gyar ál lás pont ki mun ká lá sá ban, az ag rár mi nisz te ri ta nács ban és az ah hoz kap cso ló dó bi zott sá gok ban kép vi se li az egyez - tetett kor mány za ti ál lás pon tot; fel adat kör ében közre - mûködik a ke res ke de lem po li ti kai el vek meg ha tá ro zá sá ban és azok meg va ló sí tá sá ra irá nyuló sza bá lyo zás ki dol go zá - sá ban; 4. Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, egy ide jû leg az R. 6. -a (1) be kez dé sé nek d) pont ja ha tá - lyát vesz ti. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter III. rész HATÁROZATOK Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai Az Országgyûlés 112/2004. (XI. 3.) OGY határozata egyes honvédelmi tárgyú országgyûlési határozatok módosításáról* Az Or szág gyû lés a had kö te le zett sé gen ala pu ló sze mé - lyes szol gá la ti kö te le zett sé gek szü ne tel te té se érdekében: 1. A Ma gyar Hon véd ség hosszú távú fej lesz té sé nek irá nya i ról szóló 14/2004. (III. 24.) OGY ha tá ro zat 10. pont ját az aláb bi ak sze rint egé szí ti ki: 10.,,Fel hív ja a Kor mányt to váb bá arra is, hogy az ön kén tes pro fesszi o ná lis had erõ re tör té nõ át té rés ér de ké - ben a had kö te le sek be hí vá sát szün tes se meg, s a Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról szóló 15/2004. (III. 24.) OGY ha tá ro zat 1. pont já ban meg ál la pí tott legény ségi ál lo má nyú lét szám ke re tet a Hon véd ség fel - ada ta i nak tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben ki zá ró lag szer zõ dé ses, il le tõ leg ön kén tes tar ta lé kos ka to nák kal töltse fel. * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a no vem ber 2-i ülés nap ján fogadta el.

3 2004/161. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról szóló 15/2004. (III. 24.) OGY ha tá ro zat 2. pont já ból az aláb bi szö veg rész ha tá lyát vesz ti: a rend sze re sí tett lét szá mon fe lül éves át lag lét szám - ként 150 fõt a tar ta lé kos ál lo mány to vább kép zé sé re fel - hasz nál hat. 3. Ez a ha tá ro zat no vem ber 3-án lép ha tály ba. Béki Gab ri el la s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., az Országgyûlés elnöke Dr. Vi do ven Ár pád s. k., az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje Az Országgyûlés 113/2004. (XI. 3.) OGY határozata az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról* Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt - ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó - do sul: Az Or szág gyû lés az Em ber i jogi, ki sebb sé gi és val lás ügyi bi zott ság ba dr. Such man Ta más he lyett Né meth Eri kát a bi zott ság al el nö ké vé, az Em ber i jogi, ki sebb sé gi és val lás ügyi bi zott ság ba Né meth Eri ka he lyett Sza ba dos Ta mást, az If jú sá gi és sport bi zott ság ba Bu rány Sán dor he lyett Al föl di Al ber tet, * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a no vem ber 2-i ülés nap ján fogadta el. az Ok ta tá si és tu do má nyos bi zott ság ba dr. Koz ma Jó zsef he lyett Al föl di Al ber tet a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja. Béki Gab ri el la s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., az Országgyûlés elnöke Dr. Vi do ven Ár pád s. k., az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje Az Alkotmánybíróság határozatai Az Alkotmánybíróság 41/2004. (XI. 3.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle - nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár - gyá ban dr. Bagi Ist ván, dr. Er dei Ár pád, dr. Har mat hy At ti la és dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmány - bírók kü lön vé le mé nyé vel meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Alkot mány bíró ság a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg vál toz ta tá sá nak rend jé rõl szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. ren de let alkot mány elle - nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít vá nyo kat el uta sít ja. Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz - löny ben köz zé te szi. INDOKOLÁS I. Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett a kis - tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg vál toz ta - tá sá nak rend jé rõl szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. ren de - let (a továb biak ban: Kr.) alkot mány elle nességének meg - állapítása és meg sem mi sí té se tár gyá ban. Az Alkot mány - bíró ság az in dít vá nyo kat azo nos tar tal muk ra te kin tet tel egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

4 12672 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/161. szám Az egyik in dít vá nyo zó az Al kot mány, a he lyi ön kor - mány za tok ról szóló évi LXV. tör vény (a továb biak - ban: Ötv.), a jog al ko tás ról szóló évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) szá mos meg je lölt ren del ke zé sé be üt kö zõ nek véli a Kr.-t. Ál lás pont ja sze rint a Kr. olyan jog - te rü le tet sza bá lyoz, amely ben tör vé nyi szin tû sza bá lyo zás - ra len ne szük ség, és nincs tör vé nyi fel ha tal ma zá sa a Kor - mány nak a Kr. meg al ko tá sá ra. Ál lás pont ját alá tá masz tan - dó ki eme li az Al kot mány 43. (2) be kez dé sét, amely nek ér tel mé ben a he lyi ön kor mány za ti jo go kat és kö te le zett sé - ge ket tör vény ha tá roz za meg, to váb bá az Al kot mány 44/A. -ba fog lalt jo go kat is olyan ga ran ci á lis sza bá lyok - nak te kin ti, ame lyek ki zár ják az alap jo gok tör vény nél ala - cso nyabb szin tû sza bá lyo zá sát. Hang sú lyoz za, hogy az ön kor mány za ti alap jo go kat érin tõ vég re haj tá si ren de le ti jog al ko tás ki zárt sá ga nem pusz tán a kö te le zett sé ge ket, ha - nem a jo go kat meg ál la pí tó kor mány- és mi nisz te ri rende - letekre is irány adó. Vé le mé nye sze rint a Kr. lé nye ges, az ön kor mány za tok ha tás kö re it érin tõ kér dé se ket sza bá lyoz; mint pl. egyes te le pü lé si ön kor mány za tok mely több cé lú kis tér sé gi tár su lás hoz csat la koz hat nak, azok csak egy kis - tér sé gi tár su lás hoz csat la koz hat nak, ab ból ho gyan vál hat - nak ki. A má sik in dít vány sze rint: A ren de let se gít sé gé vel a kormány az or szág olyan új ön kor mány za ti-köz igaz ga tá si te rü le ti fel osz tá sát, szer ve ze ti rend sze rét kí ván ta ki ala kí ta - ni, amely nek alap ja it csak maga az al kot mány te remt het né meg, az ön kor mány za ti alap jo go kat érin tõ rész let sza bá - lyok ról pe dig csak tör vény ren del kez het ne, két har ma dos par la men ti több ség gel. A kormány nem ve zet he ti be az al kot mány ere jû ren de le tet. Még olyan mó don sem, hogy egy tör vény utó lag má jus 10-én fel ha tal ma zást ad»a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg - vál toz ta tá sá nak rend jé rõl«szóló jog sza bály ki adá sá ra. II. Az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön - té sét a kö vet ke zõ jog sza bá lyok ra ala poz ta. 1. Az Al kot mány ren del ke zé sei: 2. (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra - tikus jog ál lam. 35. (1) A Kormány a) védi az al kot má nyos ren det, védi és biz to sít ja a ter - mé sze tes sze mé lyek, a jogi sze mé lyek és a jogi sze mé lyi - ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek jo ga it; b) biz to sít ja a tör vé nyek vég re haj tá sát; c) irá nyít ja a mi nisz té riu mok és a köz vet le nül alá - rendelt egyéb szer vek mun ká ját, össze han gol ja te vé keny - sé gü ket; d) a bel ügy mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel biz to sít ja a helyi ön kor mány za tok tör vé nyességi el len õr zé sét; e) biz to sít ja a tár sa dal mi-gaz da sá gi ter vek ki dol go zá - sát, gon dos ko dik meg va ló su lá suk ról; f) meg ha tá roz za a tu do má nyos és kul tu rá lis fej lesz tés ál lam i fel ada ta it, és biz to sít ja az ezek meg va ló su lá sá hoz szük sé ges fel té te le ket; g) meg ha tá roz za a szo ciá lis és egész ség ügyi el lá tás állami rend sze rét, és gon dos ko dik az el lá tás anya gi fe de - ze té rõl; h) irá nyít ja a fegy ve res erõk, a rend õrség és a rendé - szeti szer vek mû kö dé sét; i) az élet- és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ ele mi csa pás, il le tõ leg kö vet kez mé nye i nek az el há rí tá sa (a továb biak ban: ve szély hely zet), va la mint a köz rend és a köz biz ton ság vé del me ér de ké ben meg te szi a szük sé ges in - téz ke dé se ket; j) köz re mû kö dik a kül po li ti ka meg ha tá ro zá sá ban; a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a ne vé ben nem zet kö zi szer - zõ dé se ket köt; k) kép vi se li a Ma gyar Köz tár sa sá got az Euró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz mé nye i ben; l) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket tör vény a ha tás kö ré be utal. (2) A Kormány a maga fel adat kör ében ren de le te ket bocsát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el nök írja alá. A Kormány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel nem le het el len té tes. A Kormány ren de le te it a hi va ta los lap ban ki kell hir det ni. 40. (1) A Kormány meg ha tá ro zott fel adat kö rök el - látására kor mány bi zott sá go kat alakíthat. (2) (3) A Kormány jo go sult az ál lam igaz ga tás bár mely ágát köz vet le nül fel ügye le te alá von ni, és erre kü lön szer ve ket létesíteni. 43. (1) A he lyi ön kor mány za tok alap jo gai (44/A. ) egyen lõ ek. Az ön kor mány za tok kö te le zett sé gei el té rõ ek le het nek. (2) A he lyi ön kor mány za ti jo go kat és kö te le zett sé ge ket tör vény ha tá roz za meg. Az ön kor mány zat ha tás kö ré nek jog sze rû gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré sze sül, jo gai vé del mé ben az ön kor mány zat az Al kot mány bí ró ság hoz for dul hat. 44/A. (1) A he lyi kép vi se lõ tes tü let: (...) h) sza ba don tár sul hat más he lyi kép vi se lõ tes tü let tel, ér de ke i nek kép vi se le té re ön kor mány za ti ér dek szö vet sé get hoz hat lét re, fel adat kör ében együtt mû köd het más or szá - gok he lyi ön kor mány za tá val, és tag ja le het nem zet kö zi ön - kor mány za ti szer ve zet nek. 2. A he lyi ön kor mány za tok ról szóló évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) ren del ke zé sei: 41. (1) A te le pü lé si ön kor mány za tok képviselõtestületei fel ada ta ik ha té ko nyabb, cél sze rûbb meg ol dá sá ra sza ba don tár sul hat nak. A tár su lás nak a ban fog - lal ta kon kí vül más for mái is le het nek. A köz pon ti költ ség - ve tés pénz ügyi ked vez mé nyek kel ösz tö nöz he ti tár su lás léte sítését és mû kö dé sét. (2) A tár su lás nem sért he ti az ab ban részt ve võk ön kor - mány za ti jo ga it. (3) Tör vény a tár su lá si meg álla po dás egyes fel té te le it meg ha tá roz hat ja.

5 2004/161. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) Az ér de kelt kép vi se lõ-tes tü le tek meg ál la pod - hat nak két vagy több köz sé get, il le tõ leg vá rost és köz sé get el lá tó egy vagy több in téz mény kö zös ala pí tá sá ban, fenn - tar tá sá ban és fej lesz té sé ben. El té rõ meg álla po dás hi á nyá - ban a kö zös in téz mé nyek fenn tar tá sá hoz az ér de kelt kép - viselõ-testületek a te le pü lé sük la kos ság szá má nak ará nyá - ban já rul nak hoz zá. 44. (1) A te le pü lé si kép vi se lõ-tes tü let más te le pü lé si kép vi se lõ-tes tü let tel tár sult kép vi se lõ-tes tü le tet ala kít hat. 3. A Jat. ren del ke zé sei: 7. A Kormány az Al kot mány ban meg ha tá ro zott fel - adat kör ében, il le tõ leg tör vény ben vagy tör vény ere jû ren - de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján ad ki ren de le tet. 4. A te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl szóló évi XXI. tör vény (a továb biak ban: Tft.) rendelke - zései: 2. A te rü let fej lesz tés és te rü let ren de zés cél ja: a) az or szág va la mennyi tér sé gé ben a szo ciá lis pi ac - gaz da ság ki épí té sé nek elõ se gí té se, a fenn tart ha tó fej lõ dés fel té te le i nek meg te rem té se, az in no vá ció tér be li ter je dé sé - nek elõ se gí té se, a tár sa dal mi, gaz da sá gi és kör nye ze ti céloknak meg fe le lõ tér be li szer ke zet ki ala kí tá sa; b) a fõ vá ros és a vi dék, a vá ro sok és a köz sé gek, illetve a fej lett és az el ma ra dott tér sé gek és te le pü lé sek kö zöt ti az élet kö rül mé nyek ben, a gaz da sá gi, a kul tu rá lis és az inf ra struk tu rá lis fel té te lek ben meg nyil vá nu ló je len tõs kü lönb sé gek mér sék lé se és a to váb bi vál ság te rü le tek ki - ala ku lá sá nak meg aka dá lyo zá sa, tár sa dal mi esély egyen lõ - ség biz to sí tá sa ér de ké ben; c) az or szág tér szer ke ze te, te le pü lés rend sze re har mo ni - kus fej lõ dé sé nek elõ se gí té se; d) a nem ze ti és tér sé gi iden ti tás tu dat meg tar tá sa és erõ - sí té se. 5. A tör vény al kal ma zá sá ban: (...) h) kistérség: a te le pü lé sek kö zött lé te zõ funk ci o ná lis kap cso lat rend sze rek összes sé ge alap ján le ha tá rol ha tó te - rü let fej lesz té si-sta tisz ti kai egy ség. A kis tér sé gek te rü le te tel jes mér ték ben és is mét lés men te sen le fe di az or szág te rü - le tét és il lesz ke dik a te rü let fej lesz té si-sta tisz ti kai ré gió, a me gye, va la mint más kis tér ség ha tá ra i hoz. Min den te le pü - lés köz igaz ga tá si te rü le te csak egy kis tér ség be tar to zik; 7. A Kormány dön té se i ben biz to sít ja a re gi o ná lis po - li ti ka ér vé nye sü lé sét, en nek ke re té ben: a) elõ ké szí ti és az Or szág gyû lés elé ter jesz ti aa) az or szá gos te rü let fej lesz té si kon cep ci ót, a te rü let - fej lesz té si po li ti kát meg ha tá ro zó irány el ve ket, cé lo kat és hosszú távú pri o ri tá so kat, ab) az or szá gos és a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó te rü - let ren de zé si ter ve ket és azok ön kor mány za tok ra is köte - lezõ ele me it, ac) a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok és a de cent ra li zá ció irány el ve it, a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá nak fel tételrendszerét, ad) az éves költ ség ve té si tör vény ben a te rü let fej lesz - tést szol gá ló pénz ügyi esz kö zö ket és az egyes pénz ügyi ked vez mé nye ket; b) össze han gol ja a kü lön bö zõ te rü let fej lesz té si cé lo kat szol gá ló ál lam i pénz esz kö zö ket; c) pénz ügyi tá mo ga tást nyújt az or szá gos te rü let fej - lesz té si kon cep ci ó ban meg ha tá ro zott te rü let fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz; d) dönt az e tör vény 20. (2) be kez dés a) pont já ban és (4) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott a terület - fejlesztést szol gá ló köz pon ti és tér sé gi pénz esz kö zök ará - nyá ról; e) meg ha tá roz za a te rü let fej lesz tést szol gá ló pénz ügyi esz kö zök, az igény be ve he tõ ked vez mé nyek fel hasz ná lá si sza bá lya it; f) kez de mé nyez he ti re gi o ná lis fej lesz té si ta nács lét re - ho zá sát; g) el fo gad ja az or szá gos, illetve a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács ja vas la ta alap ján a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó terület fejlesztési kon cep ci ó kat és prog ra mo kat; h) elõ se gí ti a te rü let fej lesz té si te le pü lé si ön kor mány za - ti tár su lá sok szer ve zõ dé sét, ösz tön zi a fej lesz té si prog ra - mok ké szí té sét és a tér sé gi össze fo gás sal meg va ló su ló fej - lesz té se ket; i) elõ se gí ti és tá mo gat ja az or szág ha tár men ti tér sé ge i - nek a szom szé dos or szá gok kal való együtt mû kö dé sét, az euró pai re gi o ná lis együtt mû kö dést; j) négy éven te be szá mol az Or szág gyû lés nek az or szág te rü le ti fo lya ma ta i nak ala ku lá sá ról és a te rü let fej lesz té si po li ti ka, va la mint a te rü let ren de zé si ter vek ér vé nye sí té sé - nek ha tá sa i ról; k) gon dos ko dik az or szá gos te rü le ti in for má ci ós rend - szer mû köd te té sé rõl és en nek ke re té ben a ter vek nyil ván - tar tá sá ról; l) ren de let ben meg ha tá roz za a mi nisz te rek te rü let fej - lesz tés sel és te rü let ren de zés sel össze füg gõ fel ada ta it és a mi nisz te rek kö zöt ti fo lya ma tos ko or di ná ció sza bá lya it; m) je lö li az Euró pai Unió Ré gi ók Bi zott sá gá ba a Magyar Köz tár sa ság nem ze ti kép vi se lõ it. 10. (1) A te le pü lé si ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes - tü le tei a kö zös te rü let fej lesz té si cé lok ki dol go zá sá ra és meg va ló sí tá sá ra jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ te rü let - fej lesz té si tár su lást hoz hat nak lét re. (2) A te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok ra a he - lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szóló évi CXXXV. tör vény sza bá lya it kell al kal - maz ni. 27. (1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de - let ben ál la pít sa meg a) a mi nisz té riu mok és az or szá gos ha tás kö rû szer vek te rü let fej lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la tos fel - ada ta it és a mi nisz te rek kö zöt ti fo lya ma tos ko or di ná ció szem pont ja it; b) a ked vez mé nye zett te rü le tek be so ro lá sát; c) a kis tér sé gi meg bí zot tak és a re gi o ná lis ko or di ná to - rok jog ál lá sá nak és te vé keny sé gé nek rész le tes sza bá lya it;

6 12674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/161. szám d) a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók, prog ra mok és a te rü - let ren de zé si ter vek egyez te té sé nek és el fo ga dá sá nak rend - jét; e) a vál lal ko zá si öve ze tek lét re ho zá sá nak és mû kö dé - sé nek sza bá lya it; f) a te rü let fej lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la - tos in for má ci ós rend szert és a kö te le zõ adat köz lés sza bá - lya it; g) a 20. (4) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro - zott esz kö zök dif fe ren ci ált te rü le ti el osz tá sát, a tör vény 6. e) pont já ban sze rep lõ, az Or szág gyû lés ál tal meg ha tá - ro zott el vek figye lembevételével; h) a te rü le ti mo ni tor ing rend szer fel adat- és ha tás kö rét, szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét; i) a te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok mû kö - dé sé hez kap cso ló dó költ ség ve té si hoz zá já ru lás mér té két és fel hasz ná lá sá nak mód ját; j) a te rü let ren de zé si ter vek tér sé gi sza bá lyo zá sa öve ze ti terv lap ja in meg ha tá ro zott al öve ze ti ha tá rok és a tér sé gi szer ke ze ti terv ben meg ha tá ro zott inf ra struk tú ra há ló za tok nyom vo na la i nak pon to sí tá sá ra vo nat ko zó el já rá si ren det; j) a te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vé nyességi fel - ügye le té nek rész le tes sza bá lya it; k) a te rü let fej lesz tést köz vet le nül és köz vet ve szol gá ló pénz esz kö zök ko or di ná ci ó já nak a pá lyá za ti rend szer re is ki ter je dõ rész le tes sza bá lya it; l) a te rü let fej lesz tés in téz mé nye i nek a fej lesz té si el kép - ze lé sek össze gyûj té sé vel, szám ba vé te lé vel, meg va ló sí tá - sá nak ki dol go zá sá val, és ezzel kap cso la tos adat szol gál ta - tás rend jé vel kap cso la tos fel ada ta it és el já rás rend jét; m) a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok szak mai mun ka - szer ve ze tei (szol gál ta tó iro dák) lét re ho zá sá nak, va la mint mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it; n) a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a Bu da pes ti Agg lo me rá - ci ós Fej lesz té si Ta nács lét re ho zá sá val és a tér sé gi fej lesz - té si ta nács át ala ku lá sá val kap cso la tos fel ada ta it, a meg ala - ku lás sal és át ala ku lás sal kap cso la tos el já rás rend jét, továbbá az egyez te tõ fó ru mok lét re jöt té nek és mû kö dé sé - nek sza bá lya it; o) a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok kal a ré gió tár sa dal - mi, gaz da sá gi fej lesz té se ér de ké ben kö ten dõ meg ál la po dá - sok rész le tes sza bá lya it; p) a te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) hatás vizsgálat ké szí té sé nek el já rá si sza bá lya it és tar tal mi kö ve tel mé nye it. 5. A Tft.-nek a Kr. meg al ko tá sa ide jén ha tá lyos ren del - ke zé sei: 5. A tör vény al kal ma zá sá ban: (...) h) kistérség: a te le pü lé sek kö zött lé te zõ funk ci o ná lis kap cso lat rend sze rek összes sé ge alap ján be ha tá rol ha tó területi egy ség, egy más sal in ten zív kap cso lat ban lévõ, ön - szer ve zõ dõ, egy más sal ha tá ros te le pü lé sek összes sé ge; i) térség: kü lön bö zõ te rü le ti egy sé gek (a ré gió, a megye, a ki emelt tér ség és a kis tér ség) össze fog la ló el - nevezése; 27. (1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de - let ben ál la pít sa meg (...) c) a tér sé gek be so ro lá sát és a ki emelt tér sé gek be ha tá - ro lá sát; III. Az in dít vá nyok nem meg ala po zot tak. 1. Az in dít vá nyok alap ján az Alkot mány bíró ság el sõ - ként azt vizs gál ta, hogy a Kor mány nak volt-e és je len leg van-e ha tás kö re a Kr. meg al ko tá sá ra. Az Al kot mány 35. (2) be kez dé se sze rint a Kormány a maga fel adat kör ében ren del ete te ket bo csát ki és határo - zatot hoz. A Jat. 7. -a pe dig úgy ren del ke zik, hogy a Kormány az Al kot mány ban meg ha tá ro zott feladat - körében, il le tõ leg tör vény ben vagy tör vény ere jû ren de let - ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján ad ki ren de le tet A Kormány fel adat kö rét ame lyek ben a sa ját jogán ad hat ki ren de le tet az Al kot mány 35. (1) be kez - dé se ál la pít ja meg. E fel adat kö rök kö zött nincs olyan, amely nek alap ján, vagy amely bõl le ve zet he tõ en a Kr. ki - ad ha tó, amely a Kormány ha tás kö rét eb ben meg ala poz ná. A Kormány te hát a maga fel adat kör ében nem sza bá lyoz - hat ja a Tft.-ben meg ha tá ro zott kis tér sé gek meg ál la pí tá sát, le ha tá ro lá sát és meg vál toz ta tá sá nak rend jét. Az Al kot mány 35. (1) be kez dés b) pont ja sze rint a Kormány biz to sít ja a tör vé nyek vég re haj tá sát. E te kin tet - ben az Alkot mány bíró ság az 1/2001. (I. 17.) AB ha tá ro za - tá ban hang sú lyoz ta: Az Al kot mány 35. (1) be kez dé sé - nek az a ren del ke zé se, amely nek ér tel mé ben a Kormány biz to sít ja a tör vé nyek vég re haj tá sát, nem te kint he tõ olyan ge ne rá lis fel ha tal ma zás nak, amely a Kormány szá - má ra mind az ön kor mány za ti, mind az ál lam igaz ga tá si fel - adat- és ha tás kö rö ket te le pí tõ jog(ren de let)al ko tás elõtt meg nyit ná az utat. Dön tõ itt az, hogy a maga fel adat kö - ré be mi lyen jo go sít vá nyo kat so rol(nak) az Al kot mány, il - le tõ leg az Al kot mány nyo mán ki bo csá tott tör vé nyek. (ABH 2001, 31, 37.) A Kor mány nak te hát az Al kot mány ban meg ál la pí tott fel adat kör ében nincs ha tás kö re a Kr. ki adá sá ra A Jat. 7. -a sze rint a Kormány az Al kot mány ban meg ha tá ro zott fel adat kö rén túl tör vény ben ka pott fel - hatalmazás alap ján is ki ad hat ren de le tet. A Kr. a be ve ze tõ ré szé ben nem utal tör vé nyi fel ha tal ma zás ra. A Kr. meg al ko tá sa kor egé szen jú li us 8. nap - jáig a Tft. ak kor ha tá lyos 27. (1) be kez dés c) pont ja alap ján, ab ból le ve zet he tõ en volt a Kor mány nak az adott ügy ben ren de let ki adá sá ra ha tás kö re. Ez ugyan is fel ha tal - maz ta a Kor mányt, hogy ren de let ben ál la pít sa meg a tér sé - gek be so ro lá sát és a ki emelt tér sé gek be ha tá ro lá sát.

7 2004/161. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A Kr.t-t a Kormány e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján adta ki. A Kr. be ve ze tõ ré szé ben nem utal a tör vé nyi fel ha tal - ma zás ra. Ez a jog al ko tá si hiba ön ma gá ban azon ban nem te szi azt alkot mány elle nessé. Az Alkot mány bíró ság a Kr. tar tal má nak vizs gál ta alap ján ál la pí tot ta meg, hogy a Kr.-t a Kormány a Tft. vég re haj tá sá ra adta ki. A Tft.-t mó do sí tó évi LXXV. tör vény 19. (2) be - kez dé se a Kormány ren de let al ko tás ra tör té nõ fel ha tal ma - zá sát ha tá lyon kí vül he lyez te. Et tõl az idõ pont tól ezért a Kor mány nak nincs tör vé nyi fel ha tal ma zá son ala pu ló ha - tás kö re a tér sé gek, ezen be lül a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá - ra, le ha tá ro lá sá ra és meg vál toz ta tá si rend jé nek sza bá lyo - zá sá ra. A Tft.-nek az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos szö veg e a Kormány fel ada ta it a 7. -ában ha tá roz za meg, ezek kö zött pe dig nem sze re pel olyan fel adat, amely bõl ha tás kör kö - vet kez ne a Kormány ré szé re a kis tér sé gek le ha tá ro lá sá ra. A Tft. 27. (1) be kez dé se az a) pont tól az m) pon tig ad fel - ha tal ma zást a Kor mány nak ren de let ki adá sá ra, de ezek kö - zött sem sze re pel a kis tér sé gek le ha tá ro lá sa A to váb bi ak ban az Alkot mány bíró ság azt vizs gál - ta, alkot mány elle nesnek mi nõ sít he tõ-e egy vég re haj tá si jog sza bály (itt: a Kr.) ak kor, ha az alap já ul szol gá ló tör vé - nyi fel ha tal ma zó ren del ke zés ha tá lyon kí vül ke rült. Az 507/B/1995. AB ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró - ság meg ál la pí tot ta: Ön ma gá ban az, hogy kor mány ren de - let meg ho za ta lá ra fel ha tal ma zást adó tör vény sza kaszt a tör vény ho zó ha tá lyon kí vül he lyez te, a kor mány ren de le tet nem te szi alkot mány elle nessé. Ah hoz ugyan is, hogy a jog - sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján al kot má nyo san nyer jen meg ho za talt, ele gen dõ, ha meg ho za ta la kor arra vo nat ko - zó lag a jog al ko tó fel ha tal ma zás sal ren del ke zett. A fel - hatalmazást adó jogi nor ma meg szûn te a már al kot má nyo - san meg al ko tott vég re haj tó sza bályt nem te szi alkot mány - elle nessé. (ABH 1996, 527, 528.) A Kormány fel ha tal ma zá sá nak a vissza vo ná sa te hát az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint ön ma gá ban nem tette alkot mány elle nessé a Kr.-t. 2. Ezt köve tõen azt vizs gál ta az Alkot mány bíró ság, hogy a Kr. a meg al ko tá sa ide jén al kot má nyos fel ha tal ma - zá son ala pult-e. E vizs gá la tot meg elõ zõ en azon ban a kö - vet ke zõk re mu tat rá. A he lyi ön kor mány za tok sok fé le tár su lá si tí pust, for mát ala kít hat nak. Ezek egy rész e az Al kot mány 44/A. (1) be - kez dés h) pont ján, az Ötv. tár su lá sok ról szóló III. fe je ze té - ben sze rep lõ ren del ke zé se ken ala pul. A he lyi ön kor mány - za ti tár su lá sok ra, azok meg ál la po dá sa i ra vo nat ko zó sza bá - lyo kat ál la pít meg az évi CXXXV. tör vény is. Eb ben a kör ben a he lyi ön kor mány za ti tár su lá sok ra, azok sza bá - lyo zá sá ra az Al kot mány 44/A. alap ján az alap jo gok ra irány adó al kot má nyi ren del ke zé se ket kell al kal maz ni. Utal itt az Alkot mány bíró ság arra, hogy a köz tár sa sá gi elnök in dít vá nyá ra ko ráb ban a 31/2004. (IX. 11.) AB ha tá - ro za tá ban vizs gál ta a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ról szóló, az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de ki nem hir de tett tör vény (a továb biak ban: Kkt.) egyes ren del ke zé se i nek al - kot má nyos sá gát. E ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a Kkt. egyes kér dé sek sza bá lyo zá sát kor mány ren de let re utal ta, olyan sza bá lyo zá so kat, ame lyek tör vény al ko tá si tár gyak. A tá ma dott ren del ke zé sek alkot mány elle nességét azért ál la pí tot ta meg, mert az Al kot mány 43. (2) be kez - dé se sze rint az ön kor mány za ti jo go kat és kö te le zett sé ge - ket ki zá ró lag tör vény ha tá roz hat ja meg, és azt nem sza bá - lyoz hat ja kor mány ren de let. A te rü let fej lesz tés rend sze ré ben egy részt ön kor mány - za ti tár su lá sok mû köd het nek, más részt kö te le zõ en mû köd - nek a te rü let fej lesz té si ta ná csok. Az elõb bi ek re, az ön kor mány za ti te rü let fej lesz té si tár - su lá sok ra az Al kot mány 43. (2) be kez dé sét, 44/A. (1) be kez dés h) pont ját, a he lyi ön kor mány za ti tár su lá sok - ra vo nat ko zó más tör vé nyek ren del ke zé se it kell al kal maz - ni, az utób bi ak ra, te hát a te rü let fej lesz té si ta ná csok ra vi - szont a Tft. ren del ke zé sei az irány adók. Ezt a meg kü lön - böz te tést a Tft. vi lá go san meg tet te. A Tft. 10. (1) be kez dé se sze rint: A te le pü lé si ön kor - mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei a kö zös te rü let fej lesz té si cé lok ki dol go zá sá ra és meg va ló sí tá sá ra jogi sze mé lyi ség - gel ren del ke zõ te rü let fej lesz té si tár su lást hoz hat nak lét re. Ezt a tár su lást a te le pü lé si ön kor mány za tok ön ként, sa - ját el ha tá ro zá suk alap ján hoz hat ják lét re, nem kö te le zõ a meg ala kí tá suk. Nem kö te le zõ az sem, hogy mû kö dé si te rü - le tük azo nos le gyen a Kr. ál tal tett le ha tá ro lás sal. A te le pü - lé si ön kor mány za tok te rü let fej lesz té si tár su lá sa i ra a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni, a Kr. ha tá lya ezek re nem ter jed ki. A Kr. ki fe je zet ten utal arra, hogy az ál ta la adott le ha tá ro lás nem érin ti az ön kor mány za tok tár su lá si sza bad sá gát. [Kr. 1. (4) be kez dé se.] A gya kor lat ban is az ön kor mány za ti te rü - let fej lesz té si tár su lá sok mû kö dé si te rü le te jel lem zõ en el - tért a Kr. ál tal adott le ha tá ro lás tól. A te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok mel lett a te rü let fej lesz tés ben mû köd nek még a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok is. Ezek nem ön kor mány za ti tár su lá sok, ép pen ezért az in dít vá nyok kal el len tét ben ezek re nem vo nat - koz nak az Al kot mány 43. (2) be kez dé sé ben, 44/A. (1) be kez dés h) pont já ban fog lal tak. A Tft. 10/A. (1) be kez dé se alap ján a kis tér ség ben a te - rü let fej lesz té si fel ada tok össze han go lá sá ra, a kis tér sé gi te - rü let fej lesz té si kon cep ció el fo ga dá sá ra, kö zös te rü let fej - lesz té si prog ra mok ki ala kí tá sá ra kis tér sé gi fej lesz té si ta - nács mû kö dik. A Kr. a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg vál toz ta tá sá nak rend jé rõl szól, a kis tér sé get mint te rü - let fej lesz té si-sta tisz ti kai egy sé get ha tá rol ta le. A Tft. meg - ha tá roz za a tör vény al kal ma zá sá ban hasz nált alap fo gal - ma kat. A Tft. 5. i) pont ja sze rint a tér ség kü lön bö zõ te - rü le ti egy sé gek (a ré gió, a me gye, a ki emelt tér ség és a kis - tér ség) össze fog la ló el ne ve zé se. A Tft.-nek a Kr. meg al ko - tá sa kor ha tá lyos 27. (1) be kez dés c) pont ja alap ján fel - hatalmazást ka pott a Kormány arra, hogy ren de let ben ál la - pít sa meg a tér sé gek be so ro lá sát és a ki emelt tér sé gek be -

8 12676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/161. szám ha tá ro lá sát. Eb bõl a fel ha tal ma zás ból tar tal mi lag le ve zet - he tõ mi vel a tér ség fo gal má ba be le tar to zik a kis tér ség a Kormány fel ha tal ma zá sa arra, hogy a kis tér sé ge ket is le ha - tá rol ja, a Kr.-t ki ad ja. A kis tér ség ugyan is a Tft. 5. -ának a Kr. meg al ko tá sa ide jén ha tá lyos h) pont ja sze rint a te le pü - lé sek kö zött lé te zõ funk ci o ná lis kap cso lat rend sze rek összes sé ge alap ján be ha tá rol ha tó te rü le ti egy ség, egy más - sal in ten zív kap cso lat ban lévõ, ön szer ve zõ dõ, egy más sal ha tá ros te le pü lé sek összes sé ge. Pon tos le ha tá ro lás nél kül nyil ván va ló an nem len ne le het sé ges a sta tisz ti kai mé rés, a te rü let fej lesz té si ter ve zés, prog ra mok ké szí té se, a Tft. 2. -ban meg ha tá ro zott cé lok meg va ló sí tá sa sem, amely te en dõ ket a Tft. ugyan csak a Kormány ha tás kö ré be so rol ta. Az Al kot mány a te rü let fej lesz tés rõl nem ren del ke zik, így az Or szág gyû lés nagy ön ál ló sá got él vez annak tör vé - nyi sza bá lyo zá sá ban. A Kr. meg al ko tá sa ide jén és a je len - leg ha tá lyos tör vé nyi sza bá lyo zás is a te rü let fej lesz tést nem ön kor mány za ti fel adat ként ha tá roz za meg, a Tft. csak rész fel ada to kat ad a he lyi ön kor mány za tok nak a terület - fejlesztésben. Ezek pe dig az in dít vánnyal el len tét ben nem érin tik a he lyi ön kor mány za tok nak az Al kot mány 44/A. -ban meg ál la pí tott alap jo ga it, alap ve tõ ha tás kör - cso port ja it. A Tft. a te rü let fej lesz té si fel ada tok el lá tá sá ra kü lön, ön ál ló in téz mény rend szert ala kí tott ki. (Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta nács, re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok, me gyei fej lesz té si ta ná csok, kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok stb.) A Kr. a te rü let fej lesz té si-sta tisz ti kai kis tér sé ge ket határolja le. Erre pe dig a fen ti ek alap ján a Tft.-nek a Kr. meg al ko tá sa kor ha tá lyos 27. (1) be kez dés c) pont ja adott fel ha tal ma zást a Kor mány nak. 3. A má sik in dít vány azt ál lít ja, hogy a Kr. se gít sé gé vel új ön kor mány za ti-köz igaz ga tá si te rü le ti fel osz tást, szer ve - ze ti rend szert ala kí tot tak ki. Ugyan ak kor a te le pü lé si ön - kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa i ról szóló tör - vény re utal az in dít vá nyo zó, amely fel ha tal ma zást adott a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg vál - toz ta tá sá nak rend jé rõl szóló jog sza bály ki adá sá ra. Az Alkot mány bíró ság a jel zett, az Or szág gyû lés ál tal el fo ga - dott de a je len in dít vány el bí rá lá sa kor még ki nem hir de - tett tör vény egyes ren del ke zé sei alkot mány elle nességét a köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya alap ján a 31/2004. (IX. 11.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta. Az in dít vány meg ala po zat lan azért is, mert a kis tér sé gi fej lesz té si ta nács nem ön kor mány za ti és nem is ál lam igaz - ga tá si szint, ha nem a te rü let fej lesz tés egyik in téz mé nye. Ezt az in téz ményt pe dig az Or szág gyû lés tör vény ben ki - ala kít hat ja és fel ha tal ma zást is ad ha tott a Kor mány nak arra, hogy a te rü let fej lesz té si-sta tisz ti kai kis tér sé ge ket le - ha tá rol ja. A fen ti ek alap ján meg ala po zat la nok az in dít vá nyok nak azok az ál lí tá sai, ame lyek arra épül nek, hogy a Kr. el len té - tes len ne a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sá ra vo nat ko zó tör vé nyi ren del ke zé sek kel, ezért az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo kat el uta sí tot ta. Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro za tot az ügy jelentõsé - gére te kin tet tel tet te köz zé a Ma gyar Köz löny ben. Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k., elõ adó Dr. Stra usz Já nos s. k., Dr. Hol ló And rás s. k., az Alkot mány bíró ság el nö ke Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Tersztyánszkyné dr. Vas adi Éva s. k., Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 687/B/2004. Dr. Bagi Ist ván kü lön vé le mé nye A te rü let fej lesz tés rõl és te rü let ren de zés rõl szóló évi XXI. törvény (a to váb bi ak ban: Tft.) ki ala kí tot ta a te rü - let fej lesz tés in téz mé nyes rend sze rét. A Tft. a te rü let fej - lesz tés alap egy sé ge i ként ne ve sí ti a ré gi ót, a me gyét, a ki - emelt tér sé get és a kis tér sé get, ame lye ket össze fog la ló né - ven tér ség ként ha tá roz meg (5. ). A me gye ki vé te lé vel a Tft. meg ha tá roz za a tér ség fo ga lom ba tar to zó te rü le ti egy - sé gek de fi ní ci ó ját. A ré gi ót egy fe lõl ter ve zé si sta tisz ti kai te rü let ként, más fe lõl fej lesz té si ré gi ó ként fo gal maz za meg. A fej lesz té si (funk ci o ná lis) ré gió egy vagy több me - gyé re (a fõ vá ros ra), vagy azok meg ha tá ro zott te rü le té re ki - ter je dõ, tár sa dal mi, gaz da sá gi, vagy kör nye ze ti szem pont - ból együtt ke ze len dõ te rü le ti egy ség. A ki emelt tér ség egy, vagy több me gyé re (a fõ vá ros ra), vagy azok meg ha tá ro zott te rü le té re ki ter je dõ, tár sa dal mi, gaz da sá gi vagy kör nye ze ti szem pont ból együtt ke ze len dõ te rü le ti egy ség, amely nek egy sé ges ter ve zé sé hez és fej lesz té sé hez or szá gos ér de kek, vagy más jog sza bály ban meg ha tá ro zott cé lok is fû zõd nek. Ki emelt tér ség a fõ vá ro si agg lo me rá ció; a ki emelt üdü lõ - kör ze tek; a több me gyét érin tõ nem ze ti par kok, illetve táj - vé del mi kör ze tek tér sé ge; a ha tár men ti te rü le tek és más sa - já tos tér sé gek. Kis tér ség a te le pü lé sek kö zött lé te zõ funk - ci o ná lis kap cso lat rend sze rek összes sé ge alap ján be ha tá - rol ha tó te rü le ti egy ség, egy más sal in ten zív kap cso lat ban lévõ, ön szer ve zõ dõ, egy más sal ha tá ros te le pü lé sek összes - sé ge, amely nek egyik tí pu sa a vá ros kör nyék (vá ros köz - pon tú kis tér ség). A Tft. ezen fe lül kü lön bö zõ tér sé gi ka te - gó ri á kat je löl meg. Ked vez mé nye zett tér ség ként de fi ni ál ja a tér sé gek nek azt a kö rét, ame lyek nek az ön kor mány za tai, illetve a te rü le tü kön meg va ló su ló prog ra mok, fej lesz té sek pénz ügyi, gaz da sá gi ösz tön zõk kel tá mo gat ha tók. A ked - vez mé nye zett te rü le ti egy sé gek kö zött em lí ti a vi dék fej - lesz té si (ru rá lis) tér sé ge ket, az ipa ri-szer ke zet át ala kí tá si

9 2004/161. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y tér sé ge ket, és az el ma ra dott tér sé ge ket. A te rü le tén foly ta - tott te vé keny ség hez pénz ügyi ked vez mé nye ket igény be - ve võ te rü let ként ne ve sí ti a vál lal ko zói öve ze tet, az in no vá - ci ós köz pon to kat. A Tft. meg ha tá roz ta a köz pon ti ál lam i szer vek te rü let - fej lesz té si fel ada ta it. A Kormány fel ada ta it és ha tás kö re it a tör vény 7. -a rész le te zi. E fel ada to kon fe lül meg al ko tá - sa kor a 27. (1) be kez dés ben töb bek kö zött arra is fel - hatalmazást adott a Kor mány nak, hogy ren de let ben sza bá - lyoz za a ked vez mé nye zett te rü le tek be so ro lá sát [b) pont], to váb bá a tér sé gek be so ro lá sát és a ki emelt tér sé gek be ha - tá ro lá sát [c) pont]. Mind ezek után a Kormány a Tft. 27. (1) be kez dés c) pont já nak vég re haj tá sa ként meg hoz ta a vál lal ko zá si öve ze tek lét re ho zá sá nak és mû kö dé sé nek sza bá lya i ról szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm. ren de le tet. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a Tft. fel ha tal ma zó ren del ke - zé sé bõl nem ál la pít ha tó meg, hogy a Kormány a be so ro - lás és a be ha tá ro lás el vég zé se so rán to váb bi, kü lö nö sen ön kor mány za ti jo go kat érin tõ, va la mint köz igaz ga tá si fel - ada to kat is meg ha tá ro zó kor mány ren de let meg ho za ta lá ra ka pott-e fel ha tal ma zást, vagy a vál lal ko zá si öve ze tek tár - gyá ban ki adott kor mány ren de let tel a fel ha tal ma zá si ren - del ke zés tar tal mi lag ki ürült. A fent em lí tet tek re utal az, hogy a kis tér sé gek meg ál la - pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg vál toz ta tá sá nak rend jé rõl szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. ren de let nek (a továb - biak ban: Kr.) sem a pre am bu lu má ban, sem egyéb ren del - ke zé se i ben nem sze re pel tör vé nyi fel ha tal ma zás. Te hát maga a Kormány az, amely nem hi vat ko zik arra, hogy a kis tér sé gek fo gal má nak meg ha tá ro zá sa, ha tá ra i nak meg ál - la pí tá sa, meg vál toz ta tá sá nak rend je, az or szág te rü le té nek kis tér sé gek re való fel osz tá sa tár gyá ban ki bo csá tott ren de - le te fel ha tal ma zá son ala pult vol na. A Tft. a te rü let fej lesz té si po li ti ka cél te rü le te i ként je lö li meg a kis tér sé get, amely nek az ön kor mány za tai, illetve a kis tér ség te rü le tén ter ve zett prog ra mok és fej lesz té sek pénz ügyi és gaz da sá gi ösz tön zõk kel tá mo gat ha tó ked vez - mé nyes te rü let nek mi nõ sül nek. A kis tér sé get egy fe lõl sta - tisz ti kai-ter ve zé si ka te gó ri á nak te kin ti, más fe lõl funk ci o - ná lis te rü let fej lesz té si tár su lás ként ke ze li. A te rü let fej lesz - tés funk ci ó ja a kis tér sé gen be lül az ott lévõ ön kor mány za - to ké. A kis tér sé gi be osz tás nak po zi tív ho za dé ka, hogy ösz - tön zi a te le pü lé sek össze fo gá sát. Ugyan ak kor a kis tér sé gi te rü le ti be osz tás, a tel jes te rü le ti le fe dett ség az zal a kö vet - kez ménnyel jár, hogy az ott lévõ ön kor mány za tok le he tõ - sé ge it a kis tér sé gek te rü le té tõl el té rõ, egy mást át fe dõ mû - kö dés re kor lá toz za. A fel ha tal ma zás nél kül szü le tett kor - mány ren de let te hát köz vet le nül érin ti az ön kor mány za tok moz gás te rét, ami sér ti az Al kot mány 43. -ának egé szét. Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel, és rész ben az in do ko lá sá val. Ha tá ro zott vé le mé nyem az, hogy a Kr. a jog al ko tás ról szóló évi XI. tör vény 15. -ával, il le tõ leg az Al kot mány 2. (1) be kez dé sé vel el - len tét ben tör vé nyi fel ha tal ma zás nél kül szü le tett, ezért az Al kot mány bí ró ság nak a Kr.-t meg kel lett vol na sem mi sí - te nie. Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Har mat hy At ti la kü lön vé le mé nye Nem ér tek egyet a ha tá ro zat tal. Ál lás pon tom sze rint a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg - változtatásának rend jé rõl szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) alkot mány elle nes és ezért meg sem mi sí té sét kel le ne ki mon da ni a ha tá ro zat ban. In do ka im a kö vet ke zõk: I. A Kor mány nak a jog al ko tás sal kap cso la tos fel ada tát és ha tás kö rét az Al kot mány a 35. -ban ha tá roz za meg. A 35. (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint a Kormány biz - to sít ja a tör vé nyek vég re haj tá sát, a 35. (2) be kez dé se alap ján pe dig a Kormány a maga fel adat kör ében ren de le - te ket bo csát ki és ha tá ro za to kat hoz. A Kr. al kot má nyos sá - gi vizs gá la tá nál az a ki in du lá si kér dés, hogy a Kr. meg - alkotása az Al kot mány me lyik ren del ke zé sén ala pul. A Kr. pre am bu lu ma a kö vet ke zõ kép pen je lö li meg, hogy a Kormány mi ért al kot ja meg ezt a ren de le tet: A kis tér ség nek mint te rü le ti egy ség nek a te rü let fej lesz - tés, a köz igaz ga tás és a sta tisz ti ka jö võ be ni igé nye i hez iga - zí tá sa, a te le pü lé si ön kor mány za tok te rü le ti be so ro lá suk ra vo nat ko zó igé nye i nek figye lembevétele, va la mint a kis tér - sé gi le ha tá ro lá sok hosszú távú sta bi li tá sa ér de ké ben az Euró pai Unió sta tisz ti kai te rü le ti egy sé ge i re vo nat ko zó sza bá lyo zás ra te kin tet tel, e sza bá lyo zás el ve it ala pul véve a Kormány a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja: A te rü let fej lesz tés, va la mint az ezzel kap cso la tos te rü le - ti sta tisz ti kai egy sé gek kér dé se it a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl szóló évi XXI. tör vény (a továb - biak ban: Tft.) sza bá lyoz ta már a Kr. meg al ko tá sát meg elõ - zõ en. Eb ben a té ma kör ben az Or szág gyû lés tör vény al ko tá - sa kö vet kez té ben nem le het te hát szó a Kormány sa ját ha - tás kör ben vég zett ren de let al ko tá sá ról, a Kormány csak a Tft. vég re haj tá sá ra bo csát ha tott ki ren de le tet. Az Alkot mány bíró ság az 1/2001. (I. 17.) AB ha tá ro zat - ban vizs gál ta azt, hogy a Kormány az ön kor mány za ti köz - igaz ga tás sal kap cso lat ban al kot hat-e ren de le tet. A ha tá ro - zat ki mond ta, hogy a Kormány sa ját ha tás kö ré be nem tar - toz nak ön kor mány za ti ügyek, és az Al kot mány nak a tör vé - nyek vég re haj tá sát biz to sí tó ren de let al ko tá si jog kör rõl szóló sza bá lya sem tar tal maz ren de let ki bo csá tá sá ra vonat kozó ál ta lá nos jel le gû fel ha tal ma zást [ABH 2001, 31, ; azo nos mó don fog lalt ál lást a 31/2004. (IX. 11.) AB ha tá ro zat, MK 2004/127.].

10 12678 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/161. szám Az el mon dot tak sze rint a Kr.-t a Kormány nem alkot - hatta meg sa ját ha tás kö ré ben az Al kot mány 35. -ának (2) be kez dé se alap ján. Meg kell te hát vizs gál ni, hogy a Tft. tar tal maz-e a Kr. meg al ko tá sá ra szóló felhatalmazást. II. 1. A Tft. szö veg e is mé tel ten mó do sult. Annak a kér dés - nek a tisz tá zá sá hoz, hogy a Kr. ki bo csá tá sá ra volt-e a Kor - mány nak fel ha tal ma zá sa, a de cem ber 18-án, azaz a Kr. meg al ko tá sa kor ha tá lyos szö ve get kell ala pul ven ni. A Tft ának (1) be kez dé se a)-tól j) pon tig ter je dõ fel so ro lás ban ha tá roz za meg, hogy mire kap a Kormány fel ha tal ma zást. A Kr.-ben sza bá lyo zott kér dé sek rõl (,,a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg - vál toz ta tá sá nak rend jé rõl ) egyik pont sem ren del ke zik. Ezek re a kér dé sek re te hát ki fe je zett fel ha tal ma zás a Tft.-ben nem ta lál ha tó. A Tft a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján a Kormány fel ha tal ma zást kap, hogy ren de let ben ál la pít sa meg a tér sé gek be so ro lá sát és a ki emelt tér sé gek be ha tá - ro lá sát. Meg vizs gá lan dó te hát, hogy ez a ren del ke zés köz ve tet ten nem ad-e fel ha tal ma zást a Kr.-ben sze rep lõ kér dé sek ren de le ti sza bá lyo zá sá ra. 2. A Tft a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban sze rep - lõ, a tér sé gek be so ro lá sá ra vo nat ko zó fel ha tal ma zás ér tel - me zé sé hez figye lembe kell ven ni azt, hogy a Kr. meg al ko - tá sa ide jén mi lyen meg ha tá ro zást adott a Tft. a tér ség, a kis tér ség és a ki emelt tér ség ka te gó ri á ra. A Tft. 5. -a meg ha tá roz ta, hogy a tör vény al kal ma zá sá - ban az egyes ka te gó ri ák mi lyen je len tés sel sze re pel nek. A de cem ber 18-án ha tá lyos szö veg sze rint: a tér ség a ré gió, a me gye, a ki emelt tér ség és a kis tér - ség el ne ve zé sû te rü le ti egy sé gek össze fog la ló el ne ve zé se, a ré gió egy vagy több me gyé re (a fõ vá ros ra) vagy azok meg ha tá ro zott te rü le té re ki ter je dõ, meg ha tá ro zott szem pon tok ból együtt ke ze len dõ te rü le ti egy ség, a ki emelt tér ség egy vagy több me gyé re (a fõ vá ros ra) vagy azok meg ha tá ro zott te rü le té re ki ter je dõ, meg ha tá ro - zott szem pon tok ból együtt ke ze len dõ te rü le ti egy ség, amely nek fej lesz té se or szá gos ér dek vagy a fej lesz tést jog - sza bály ban meg ha tá ro zott cél meg va ló sí tá sa is meg kö ve - te li, a kis tér ség a te le pü lé sek kö zött lé te zõ funk ci o ná lis kap cso lat rend sze rek összes sé ge alap ján be ha tá rol ha tó te - rü le ti egy ség, egy más sal in ten zív kap cso lat ban lévõ, ön - szer ve zõ dõ, egy más sal ha tá ros te le pü lé sek összes sé ge. A Tft. 5. -a sze rint te hát a kis tér ség egyik alap ve tõ is - mér ve az egy más sal in ten zív kap cso lat ban lévõ, ön szer - ve zõ dõ te le pü lé sek összes sé ge. Ez az is mérv el len té tes a kis tér sé gek köz pont ból, Kormány ál tal tör té nõ kijelölé - sével. 3. A Tft. más sza bá lyai is azt az ér tel me zést tá maszt ják alá, amely sze rint az 5. a kis tér sé gek ki ala ku lá sát ön szer - ve zõ dés re és nem a Kormány ál tal tör té nõ ki je lö lés re bíz - za. A Tft. meg ha tá roz za, hogy a te rü let fej lesz tés sel kap - cso lat ban a fel ada tok mi ként osz la nak meg. A Kormány fel ada ta it a 7. tar tal maz za. A fel ada tok kö zött a kis tér sé - gek ki je lö lé se nem sze re pel. A kis tér sé gek ön szer ve zõ dé - sé nek el vé vel össz hang ban a 7. h) pont ja a Kormány fel - ada ta ként csak a te rü let fej lesz té si te le pü lé si ön kor mány - za ti tár su lá sok szer ve zõ dé sé nek elõ se gí té sét ál la pít ja meg. 4. A Tft. meg al ko tá sá nak alap gon do la ta ként a tör vény - ja vas lat mi nisz te ri in do ko lá sa azt emel te ki, hogy az in - téz mé nyi rend szert il le tõ en a köz pon to sí tott he lyett a több - lép csõs de cent ra li zált dön tés ho za tal va ló sul meg. A de - cent ra li zált dön tés ho za tal össze han go lá sát a re gi o ná lis és a me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok biz to sít ják. Az in do - ko lás hang sú lyoz za, hogy a de cent ra li zált dön tés ho za tal mû kö dõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a pénz ügyi esz kö zök egy ré szét is de cent ra li zál ni kell. Az in do ko lás a tör vény ja vas lat leg fon to sabb ré szé nek a te rü let fej lesz tés és te rü let ren de zés tér sé gi in téz mény rend sze ré nek ki épí té - sét, a de cent ra li zá ci ót je lö li meg. Emel lett kü lö nös fon tos - sá got tu laj do nít az in do ko lás a he lyi for rá sok igény be vé te - lé nek, az ad dí ció el vé nek. Fi gye lem be véve, hogy a Tft.-t 1996-ban, azaz a gaz da sá gi prob lé mák sú lyos sá válá sának idõ sza ká ban fo gad ta el az Or szág gyû lés, ért - hetõ, hogy a te rü let fej lesz tés kö ré ben is ér vé nye sült a köz - pon ti költ ség ve tés esz kö ze i nek he lyi erõ for rá sok kal decentralizá ció út ján tör té nõ ki egé szí té sé re irá nyuló tö rek vés. A Tft. ezen kon cep ci ó ja alap ján ér tel mez he tõ a tör vény - ja vas lat mi nisz te ri in do ko lá sá nak a Tft. tér sé gek re vo nat - ko zó tör vé nyi meg ha tá ro zá sá ról szóló az a ma gya rá za ta, amely sze rint az egyes tér ség tí pu sok kö zül ki eme li az el - ma ra dott tér sé ge ket, to váb bá a szer ke zet -á tal ak ítás és a me zõ gaz da sá gi vi dék fej lesz tés tér sé ge it, ame lyek re az Ország gyûlés ha tá roz za meg a te rü let fej lesz té si koncep - ciót és az e tér sé gek be való be so ro lás kri té ri u ma it. Erre a kör re kor lá toz va je lö li meg az in do ko lás a Tft a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a Kor mány nak adott azt a fel ha tal ma zást, hogy a konk rét be so ro lást ren de let ben meg ad ja. Az Alkot mány bíró ság 3/1997. (I. 22.) AB ha tá ro za tá - ban az Al kot mány 44/A. -a alap ján, de a Tft. kon cep ci ó ját is figye lembe véve fog lalt ál lást a te le pü lé si ön kor mány za - tok jo ga i nak vé del mé ben és ál la pí tot ta meg a Tft a (1) be kez dé sé nek d) pont já ról, hogy a Kormány csak el já - rá si kér dé sek ren de zé sé re ka pott fel ha tal ma zást, és a Tft., illetve más tör vé nyek ha tá roz zák meg a te le pü lé si ön kor - mány za tok jo ga it és kö te le zett sé ge it (ABH 1997, 33, ). 5. A Tft a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a Kormánynak adott fel ha tal ma zás a fen ti ér tel me zés mel - lett a tér sé gek be so ro lá sá ra és a ki emelt tér sé gek be ha tá - ro lá sá ra ter jedt ki. A Kr. ezzel szem ben a kis tér sé gek meg - ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg vál toz ta tá sá nak rend -

11 2004/161. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y jé rõl szól, meg ha tá roz va a kis tér ség fo gal mát, ren del te té - sét, alap ve tõ jel lem zõ it, a kis tér sé gek szá mát és az egyes kis tér sé gek be tar to zó te le pü lé se ket. Ilyen tar tal mú ren de - let ki bo csá tá sá ra a Tft. hi vat ko zott ren del ke zé se nem adott fel ha tal ma zást. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kormánynak a Kr. megalkotására sem az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pont ja, sem 35. -ának (2) be kez dé se alap ján nem volt joga. Ezért a Kr.-t meg kel le ne sem mi sí te ni (a Kr. tar tal má - nak alkotmányossági vizsgálatára így nem is kerülne sor). Dr. Har mat hy At ti la s. k., A kü lön vé le mény hez csat la ko zunk: Dr. Tersztyánszkyné dr. Vas adi Éva s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k., A Kormány ha tá ro za tai A Kormány 1115/2004. (XI. 3.) Korm. határozata a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének létrehozásáról A Kormány 1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja részeként fiókintézet létesüljön Sepsiszentgyörgyön; 2. fel ha tal maz za a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te - rét, hogy a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben kez de mé - nyez ze a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a Bu ka rest ben Ma gyar Kul túr a Háza és Bu da pes ten Ro mán Kul túr a Háza lé te sí té sé rõl szóló, Bu da pes ten, no vem ber 26-án alá írt Egyez mény mó do sí tá sát; 3. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy a tárgya - lások meg kez dé se elõtt dip lo má ci ai úton tá jé koz tas sa a román fe let a fiók in té zet lé te sí té sé nek szán dé ká ról; 4. fel ha tal maz za a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te - rét vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a 2. pont ban meg - je lölt meg ál la po dást meg kös se. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter A Kormány 1116/2004. (XI. 3.) Korm. határozata a gödöllõi Grassalkovich Kastély mûemléki helyreállításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1144/2001. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról 1. A gö döl lõi Gras sal ko vich Kas tély mû em lé ki hely re - ál lí tá sá val és fej lesz té sé vel kap cso la tos in téz ke dé sek rõl szóló 1144/2001. (XII. 29.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já nak elsõ mon da ta az aláb bi ak sze rint mó do sul: 2. A Kormány az ál lam ház tar tás ról szóló évi XXXVIII. tör vény 33. -ának (1) be kez dé se és 42. -a, vala mint a Ma gyar Köz tár sa ság és évi költ - ség ve té sé rõl szóló évi CXXXIII. tör vény 36. -ának (1) be kez dé se alap ján a Gras sal ko vich-kas tély együt tes mû em lé ki hely re ál lí tá sa ér de ké ben a Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. ál tal igé nyelt hi tel fel vé tel hez kész fi ze tõ kezes séget vál lal 1,262 mil li árd fo rint össze gû hi tel, va la - mint annak já ru lé kai vissza fi ze té sé re a mel lék let ben fog - lal tak sze rint. 2. A határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép. 3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter Melléklet az 1116/2004. (XI. 3.) Korm. határozathoz [Mel lék let az 1144/2001. (XII. 29.) Korm. ha tá ro zat hoz] Adatlap a Kormány központi költségvetés terhére történõ egyedi kezességvállalásához 1. Fel ha tal ma zás meg je lö lé se: évi CXXXIII. tör - vény 36. (1) be kez dé se. 2. Nem ze ti ér dek meg ne ve zé se: a Gras sal ko vich Kas - tély mû em lé ki hely re ál lí tá sá hoz fûzõdõ érdek. 3. Ke zes ség vál la lás in do ka: a be ru há zás ked ve zõ fel té - te lek kel tör té nõ finanszírozása. 4. Ke zes ség vál la lás mér té ke vagy össze ge: 1,262 mil - liárd fo rint, va la mint járulékai. 5. Ke zes ség vál la lás fel té te lei: a 151/1996. (X. 1.) Korm. ren de let ben elõ ír tak nak meg fele lõen, kezesség - vállalási díj ki kö té se nél kül.

12 12680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/161. szám 6. Köz be szer zé sek rõl szóló tör vény al kal ma zá sa: a hi - tel fel hasz ná lá sa so rán a köz be szer zé si tör vényt alkal - mazni kell. 7. Hi tel fel ve võ vagy fi ze tés re kö te le zett meg ne ve zé se: Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Köz hasz nú Társaság. 8. Hi tel nyúj tó meg ne ve zé se: Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt. 9. Ke zes ség tí pu sa: kész fi ze tõ ke zes ség. 10. A tí pus meg vá lasz tá sá nak in do ka: a ke zes ség a hitel szerzõdés biz to sí té ká ul szol gál, a ked ve zõ hi tel fel té - te lek el nye ré se ér de ké ben szük sé ges A ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott fi ze té si kö te - le zett ség (tõke + já ru lé kai) ese dé kes sé ge éven ként: a módosított hi tel szer zõ dés nek meg fele lõen, a hi tel vég sõ le já ra ta A ke zes ség ér vé nye sí té sé nek va ló szí nû sí té se éven - ként: A ke zes ség re vo nat ko zó szer zõ dés alá írá sá nak vár - ha tó idõ pont ja: a Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. és a Ma - gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt. kö zött lét re jött hi tel szer - zõ dés-mó do sí tás alá írá sá tól füg gõ en. A Kormány 1117/2004. (XI. 3.) Korm. határozata a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért alapító okiratának módosításáról A Kormány 1. mó do sít ja a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyelvû Egye te mért (a továb biak ban: Köz ala pít vány) ala - pí tó ok ira tát, és el fo gad ja annak egy sé ges szer ke zet be fog - lalt mó do sí tott ala pí tó ok ira tát; 2. fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a Köz ala - pít vány ala pí tó ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar - tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben el jár jon; Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal 3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer - ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tá nak a bí ró sá gi nyil ván tar - tás ba vé telt köve tõen a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz - zé té te lét. Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel kedé sét köve tõen azon nal A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter A Kormány 1118/2004. (XI. 3.) Korm. határozata a évtõl céltámogatásban részesülõ helyi önkormányzatok kiegészítõ jegyzékérõl 1. A Kormány a) egyet ért az zal, hogy a he lyi ön kor mány za tok évi cél tá mo ga tá si ki egé szí tõ jegy zé ke a Belügy - miniszté rium és a Pénz ügy mi nisz té rium ál tal köz zé té tel re ke rü lõ együt tes köz le mény sze rint je len jen meg; b) fel ké ri a bel ügy mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert, hogy ha la dék ta la nul gon dos kod jon az együt tes köz le - mény nek az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben tör té nõ köz - zé té te lé rõl. Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal 2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny évi 147. szá má ban (2004. ok tó ber 13.), a ol da lon je len t meg a Köz tár sa ság El nö ké nek 128/2004. (X. 13.) KE ha tá ro za ta ügy dön tõ nép sza va zás el ren de lé sé rõl (KEH ügyszám: V-I/2011/2004.). To váb bá a Ma gyar Köz löny évi 157. szá má ban (2004. ok tó ber 28.), a ol da lon je len t meg a Köz tár sa ság El nö ké nek 144/2004. (X. 28.) KE ha - tá ro za ta ügy dön tõ nép sza va zás el ren de lé sé rõl (KEH ügyszám: V-I/3544/2004.). Az említett köztársasági elnöki határozatok helyes címe a következõ: A Köz tár sa ság El nö ké nek 128/2004. (X. 13.) KE ha tá ro za ta ügy dön tõ nép sza va zás idõ pont já nak kitûzésérõl A Köz tár sa ság El nö ké nek 144/2004. (X. 28.) KE ha tá ro za ta ügy dön tõ nép sza va zás idõ pont já nak kitûzésérõl (Kéz irat hi ba)

13 2004/161. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ meg je len tet te a TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE 2003 cí mû ki lenc kö te tes ki ad ványt. A jogszabálygyûjteményt a Miniszterelnöki Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan név- és tárgymutatóval, kiegészítõ jegyzetekkel, valamint változásmutatóval látta el. A jog sza bály gyûj te mény I., II., III., IV., V., VI., VII. VIII. és IX. kö te té nek ára: Ft áfá val. A kötetekre szóló megrendelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Bé la u. 6.) kérjük eljuttatni. Fax: vagy Meg ren del jük a M E G R E N D E L Õ L A P TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE 2003 cí mû kilenckö te tes ki ad ványt példányban. A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé - te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára. Kel te zés:.. cég sze rû alá írás

14 12682 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/161. szám ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A jogalkotásról szóló évi XI. törvény rendelkezik többek között a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl. A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy 60 alkalommal jelenik meg. A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter engedélyez. A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., So mo gyi Béla u. 6.; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357) vagy a fax szá mán. Éves elõ fi ze té si dí ja a év re: Ft áfá val. (Éves elõ fi ze té si dí ja év re: Ft áfá val.) Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogy i Bé la u. 6. Tel./fax: ). Megrendelem a MEGRENDELÕLAP HATÁROZATOK TÁRA cí mû la pot... pél dány ban. A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: évi elõfizetési díj egy év re: Ft áfá val évi elõfizetési díj egy év re: Ft áfá val. fél év re: Ft áfá val. fél év re: Ft áfá val. Csekket kérek a befizetéshez Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát! A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés: cég sze rû alá írás

15 2004/161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12683

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. július 26. 2012. 3. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 30/2012. (VI. 27.) AB ha tá ro zat utólagos normakontrollra irányuló indítvány elutasításáról... 212 31/2012. (VI. 29.) AB

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 30. 2012. 13. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 42/2012. (XII. 20.) AB ha tá ro zat a jo gi se gít ség nyúj tás ról szó

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben