E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének április 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné Gulyás Piroska (jegyzői gyámhatóság ügyintézője) Csorbáné Takács Erika (Humán Szolgáltató Központ megbízott vezetője) Szabó Attiláné ( okmányirodai ügyintéző ) Hum József (gyámhivatal vezető) Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző

2 2 Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt. ) 96. (6) bekezdése az alábbiakat írja elő: A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal, s ha a benne foglaltakkal egyetért, elfogadja. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. (a mellékletet, vagyis a tartalmi követelményeket az értékeléshez mellékeltük. ) A fentiek értelmében a gyermekvédelem különböző területein dolgozók ( Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata, jegyzői gyámhatóság ügyintézője, az Okmányiroda népesség nyilvántartója, a Városi Gyámhivatal ügyintézői ) a saját működési területüket illetően készítettek értékelést a fent említett 8. sz. melléklet alapján. Kerekegyháza, április 22. Hum József Gyámhivatal vezető

3 3 I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: (149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 8. sz. melléklete ) 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

4 4 1.A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira ( ) Összeállította: Szabó Attiláné Születési idő Fő évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben től ig től ig től ig től ig től ig től ig től ig ig 14 Összesen: Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

5 5 (előterjesztő.: Orosziné Gulyás Piroska ) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása: célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a - Gyvt (5) bek. a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, (a bölcsődés, az óvodás,2008. január 1-től az 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át...kedvezményként kell biztosítani. - a 20/A -ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, (akinek a kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1-én fennáll, illetve tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév július, illetve november hónapján pénzbeli támogatást folyósít.) Ennek gyermekenkénti összege esetenként évben 5.500,-Ft. - a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. (ingyenes tankönyv, étkeztetés.) évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 313 gyermek részére lett megállapítva, 145 családban. Az előző évhez mérten 54 fővel emelkedett a jogosultak száma. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket gondozó családot a gyermek megfelelő ellátásának biztosítása érdekében -, amely időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy baleset, elemi kár, illetőleg egyéb váratlan esemény bekövetkezése folytán a gyermek ellátása nem biztosított. A támogatás csak azon családnak /szülőnek/ folyósítható, amelynél a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi alkalmanként jelentkező többletkiadásokra tekintettel igényelhető: gyermek betegsége esetén a gyógyszerköltség hozzájárulásaként, óvodai, iskolai étkezési térítési díj hozzájárulásaként, gyermekek iskolakezdési támogatásaként, /tanszervásárlásra, vagy gyermekruha vásárlásra adható/ átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülők főként iskolakezdés időszakában ruházati támogatásra, ritkán étkezési díj hozzájárulásra és gyógyszerköltség támogatásra (egy esetben) igényelnek, melynek felhasználásáról számlával el kell számolni év folyamán 169 fő, /10 fővel kevesebb a évinél/ részesült e támogatási formában, a felhasznált összeg 666 ezer forint volt, 55 ezer forinttal kevesebb az előző évinél.

6 6 Pénzbeli és természetbeni ellátások ügyiratforgalma évre Iktatott iratok száma: 636 Alszámmal: 410 Alapszámmal: 226 Kiadott határozatok száma: 405 Gyermekétkeztetés /az intézmény által megadott átlagolt adatok alapján/ Az óvodások száma 190 gyermek, aki közül 15 gyermek félnapos óvodás, csak reggelit és tízórait kap, a többi óvodás reggeli tízórai ebéd uzsonna étkeztetésben részesült júniustól fél napos óvodás nincsen. Az általános iskola konyhája főzi az ebédet, a többi étkezéshez az ételt az óvodában készítik. Az óvodások közül 43 gyermek kapja az étkezést térítés nélkül, tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 34 gyermek részesül 50%-os térítési díj kedvezményben, 4 gyermek pedig tartós betegsége okán. Az általános iskolában 335 gyermek részesült étkeztetésben. ingyenesen étkezők (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők) száma: 73 gyermek 50% térítési díj kedvezményben részesülők száma 6-7 évfolyamon 16 gyermek, 3 vagy több kiskorút nevelő családok gyermekes kedvezménnyel étkező: 92, tartós beteg igazolással étkező gyermekek: 23 gyermek. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: ( forrás. : Humán Szolgáltató Központ előterjesztése ) Gyermekjóléti szolgáltatás feladatai A gyermekjóléti szolgáltatás többszintű tevékenységet tartalmaz a társult településeknek ( Kerekegyháza, Ágasegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ladánybene) nyújtott szolgáltatástól a tényleges gyermekjóléti szociális segítő munkán a szervezési feladatokig. A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településeken élő 0-18 éves korosztály. A gyermekjóléti szolgáltatás általános preventív szolgáltatásokat biztosít a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettségük megelőzése érdekében. A veszélyeztettség : olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő-és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket ért veszélyeztető okok feltárását. Ennek keretében szervezi és összehangolja a Gyvt ában meghatározott személyek és szervezetek részvételét az észlelőjelzőrendszerben. A gyermekjóléti szolgáltatás családgondozója felhívja a jelzőrendszer tagjainak jelzési kötelezettségük írásban- krízishelyzet esetén utólagosan-történő teljesítésére. Esetmegbeszélés A gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörökben évente legalább hat alkalommal kell megszervezni a szakmaközi megbeszélést.

7 évben esetmegbeszélők száma Kerekegyháza Ágasegyháza Ladánybene Fülöpháza Kunbaracs Intézményünkben azt tapasztaljuk, hogy minden erőfeszítés ellenére egyre nagyobb méreteket öltenek a gyermekekkel kapcsolatos problémák. Nagyon sokan élnek gyermek fejlődését nehezítő körülmények között nélkülözésekkel küszködve. A problémák egyre összetettebbek, súlyosabbak. Az észlelt problémák változatosabbak, differenciáltabbak az előző évinél. A gyermeknevelési, családi konfliktus, életviteli és anyagi gondok mellett megjelenik a magatartászavar, a beilleszkedési nehézség, a szülői elhanyagolás és a szenvedélybetegség, valamint a tankötelezettség teljesítésének hiánya. A hátrányos helyzet okait vizsgálva kiemelkednek a családok egzisztenciális bizonytalanságából eredő gondok, a munkanélküliség, és a háromnál több gyermeket nevelő családok. Hátrányos helyzetet okoz még a csonka családban való nevelkedés, illetve a családon belüli konfliktusok halmozódása. A gyermekjóléti szolgáltatás az esetek összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági kezdeményezésre van szükség. Ennek tükrében a gyermekjóléti szolgáltatás munkája településenként, a év során nyújtott alapellátás, - hatósági intézkedések- javaslattétel védelembe vételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre, átmeneti nevelésbe vételre. Gyermekjóléti Szolgáltatás év Kerekegyháza Gyermekek száma 0-18 év: 1213 fő Alapellátás Védelembe vétel Szakellátás keretében keretében keretében Összesen 80 gyermek 20 gyermek 11 gyermek Családok száma 42 család 7 család 3 család

8 8 Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői ellátás A helyettes szülő tevékenysége a gyermekek védelmének rendszerében a gyermekjóléti alapellátások közül a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás egyik formája. A szülő kérésére ideiglenesen pótolja a gyermekek számára a vérszerinti szülő gondoskodását. A feladatellátás Kerekegyháza közigazgatási területén élő gyermekekre terjed ki. A helyettes szülői ellátás igénybevételének okai: a szülő egészségügyi körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését családban nem tudja megoldani. A helyettes szülői ellátással megelőzhető, a gyermekek esetleges szakellátásba kerülése nevelőszülőhöz vagy gyermekotthonban. Igénybevételek száma: 2008-ban négy család igényelte az ellátást, így összesen tíz gyermek átmeneti gondozására került sor. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések (készítette: Orosziné Gulyás Piroska) A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő ügyintéző látja el kapcsolt munkakörben. Védelembe vétel A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a/ az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b/ a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c/ a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d/ a rendőrség e/ az ügyészség f/ a bíróság g/ a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, h/ a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. Az előzőekben felsorolt intézmények és személyek kötelesek a/ jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, b/ hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A fentiekben felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni évben nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma 20 volt, megszüntetésre került 10 fő, azonos arányban, mint az előző évben. A védelembe vételre környezeti, magatartási (gyermeknek felróható) és anyagi okok miatt. Újonnan védelembe vételre 6 gyermek esetében került sor a családsegítő szolgálat javaslata alapján.

9 évben 10 kiskorú védelembe vételének megszüntetése történt meg elköltözés, gyámhivatal általi átmeneti nevelésbe vétel miatt, illetve 1 esetben pedig a védelembe vétel eredményes volt. A többi gyermek védelembe vételét a felülvizsgálat során a gyámhatóság fenntartotta. Ideiglenes elhelyezésre akkor kerül sor: - ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. - Súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Jegyzői gyámhatóságnál 2008-ban kiskorú ideiglenes elhelyezése egy esetben történt, kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás kezdeményezésére nem került sor. Gyámhatósági ügyiratforgalom évre: Iktatott iratok száma: 96 Alszámmal: 75 Alapszámmal: 21 Kiadott határozatok száma: A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései (előterj.: Hum József gyámhiv. vez. ) A Városi Gyámhivatali feladatokat 2 fő látja el, Hum József hivatalvezető, valamint dr. Halász Anett ügyintéző. A gyámhivatal illetékességi területe: Kerekegyháza, Fülöpháza, és Kunbaracs közigazgatási területe. Az illetékességi terület január 1-től a 315/2005 (XII.25.) Kormányrendelet értelmében bővült ki Fülöpháza településével. Az illetékesség bővülése természetesen az ügyiratforgalom növekedésével járt együtt: Iktatott ügyirat évben Összes 1097 Alapszámmal iktatott 135 Alszámmal iktatott gondnoksági, vagy gyámsági ügyben a jogszabályi előírások megkövetelik a széles körű, dokumentált bizonyítási eljárást, a tényállás tisztázását. Ebből adódik az, hogy van olyan gyámsággal kapcsolatos ügyirat, mely alszámmal rendelkező iratot foglal magában. 1 személynek (vagyonos kiskorú, gyámolt vagy gondnokolt ) 1 évben 1 alapszámmal iktatott gyámügyi irata van. Hatósági intézkedések évben Kiadott határozatok száma Megfellebbezett határozat Az ügyfél határozat ellen beadott fellebbezését 2. fokon a Dél-alföldi Regionális

10 10 Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége elutasította, hivatalunk határozatát helybenhagyta. Gondnoksági ügyek: gondnokoltak száma cselekvőképtelen év végén 26 fő Korlátozottan cselekvőképes 11 fő Per folyamatban 2 fő A gondnokok száma a hivatásos gondnokokat is beleértve 27 fő volt végén, végén pedig 28 fő. Gondnok azért van kevesebb, mint gondnokolt, mert a hivatásos gondnoknak több gondnokoltja is van, illetve 2 gondnokoltnak közös gondnokuk van. A gyámhivatal 2 60 év felettiszemély tekintetében kezdeményezett gondnoksági pert évben ill. az előző évben a hivatal által indított perben határozott a bíróság gondnokság alá helyezésről. Perindítás irányultsága évben jogerőre emelkedett Gondnokság alá helyezés 3 Gondnoksági csoport felülvizsgálat 1 A gondnokoltak kis száma lehetővé teszi, s ezzel a lehetőséggel a gondnokok élnek is, hogy nemcsak számadás alkalmával, vagy egy konkrét kérelem beadásakor fordulnak a gyámhivatalhoz, hanem év közben is több alkalommal kérnek tanácsot, útbaigazítást a gondnokolt intézendő ügyével, vagy éppen egészségügyi, vagy szociális ellátásával kapcsolatosan. Egy-egy ilyen találkozás alkalmat ad arra, hogy a gyámhivatal értesüljön a gondnokkal történtekről, mindennapi életéről, ellátásáról, egészségi állapotáról, azon felül, hogy minden gondnok köteles legalább évenként beszámolni a gyámhivatalnak a gondnokolt ügyeiről, egészségi állapotáról, a közösségbe, családba való beilleszkedéséről. A gyámhivatal minden gondnokoltnál végez környezettanulmányt, illetve a gondnokolt életvitelszerű lakóhelyén látogatást tesz, s ez alkalommal általában a gondnokkal is találkozik. A hivatásos gondnok a gyámhivatal felé tételes számadásra köteles.

11 11 A számadási kötelezettséget ill. az alóli felmentést a gyámhivatal 1. alkalommal a gondnokrendeléskor határozza meg, majd a számadások, eves beszámolók elbírálásával egyidejűleg felülvizsgálja, s ha szükséges változtat a számadási kötelezettség módján. A számadási szabályokat egyébiránt a 149/1997. (IX.10., ) Kormányrendelet tartalmazza, s a számadási kötelezettség fajtáját (tételes, vagy egyszerűsített, illetve beszámoló ) a gyámhivatal a kormányrendelet előírásai alapján állapítja meg a gondnokolt jövedelmétől, vagyonától és a gondnok gondnokolt közti rokonsági foktól függően Az éves beszámolóra kötelezett gondnokok száma évben 11 fő. Tételes számadásra kötelezett a hivatásos gondnokokon (2 fő ) kívül 1 gondnok, egyszerűsített számadásra pedig 13 gondnok. Vagyoni ügyek: december 31-én a gyámhivatalnál nyilvántartott vagyonnak minősülő ingósággal, illetve ingatlantulajdonnal, vagy résztulajdonnal rendelkező gondnokoltak száma: kiskorúak száma: 14 fő 72 fő A vagyonos kiskorúak közül 20 rendelkezik gyámi betéttel, az összes betétállomány a kiskorúak esetében ezer Ft. Vagyoni ügyben hozott határozat évben Gondnokoltat érintően 23 Kiskorút érintően (gyámság alatt 49 állókat is beleértve ) 2008-ban 2 esetben került sor eseti gondnok kirendelésére, mivel a szülő a kiskorút a jogügyletben (adásvételi szerződés) nem képviselhette törvényi (Csjt.) kizáró ok miatt év folyamán 9 ingó vagyonnal rendelkező, illetve ingatlantulajdonos kiskorú vált nagykorúvá. Otthonteremtési támogatás: évben egy esetben ítélt meg a gyámhivatal egy fiatal felnőtt számára otthonteremtési támogatást, melyből a fiatal házat vásárolt és megkezdte önálló életét. Támogatásként Ft összeg került kifizetésre.

12 12 Gyermektartásdíj megelőlegezése: évben Indított eljárások száma 3 (8 gyermeket érint) Megelőlegezett tartásdíjra jogosult szülő a tárgyév dec. 10 szülő 31-én Tárgyév december 31-én megelőlegezésre jogosult 18 gyermekek száma Kifizetett tartásdíj megelőlegezett Ft A megelőlegezés maximális időtartama A megelőlegezett gyermektartásdíjra kifizetett összeg 100%-a központi költségvetéstől visszaigénylésre kerül. A kötelezettel szemben végrehajtási eljárást kell lefolytatni az állam által megelőlegezett összeg behajtása iránt. Gyámsági ügyek december 31-én a gyámhivatalnál nyilvántartott gyámság alatt állók száma: 28 fő, amely jelentős emelkedést mutat a 2007-hez évhez képest, amikor 20 kiskorú állt gyámság alatt. A gyámság alatt lévő kiskorúak közül: december 31-ei adatokat tekintve: 3 kiskorú- tartós nevelt, ellátásukról nevelőszülő gondoskodik. A tavalyi évben 1 fő tartós nevelt vált nagykorúvá, aki az otthonteremtési támogatás lehetőségével együtt saját házat vásárolt és önálló életet alakított ki. 21 kiskorú-átmeneti nevelt, akik közül 2 kiskorú lakásotthonban, a többi gyermek pedig nevelőszülői családban él 4 kiskorú pedig nem került állami gondoskodás keretei közé, mert ők a gyámi tisztséget vállaló és arra alkalmas személyhez kerültek elhelyezésre. Ezen gyámságokat vállalók általában a kiskorúval rokonsági kapcsolatban álló személyek.

13 13 Kiskorúak átmeneti nevelésbe vétele+gyámrendelés 2008-ban összesen 9 kiskorú került gyámság alá, 1 tartós nevelt kiskorúnak viszont nagykorúvá válása miatt megszűnt a gyámsága. 8 kiskorú került átmeneti nevelésbe, akik 3 nevelőszülői családba kerültek elhelyezésre. 1 kiskorú pedig vele rokonsági kapcsolatban álló személyhez került Az átmeneti nevelésbe vételek oka a szülők súlyos elhanyagoló magatartása volt. A családjukból kiemelt gyermekek mindegyike nevelőszülői családba került, és a testvérek minden esetben együttesen kerültek elhelyezésre. A gyámhivatal nagy hangsúlyt fektet a szülő-gyermek közötti kapcsolattartás elősegítésére, ezért az átmeneti nevelésbe vett gyermekek gondozási helyét a lehetőségekhez képest igyekszünk a vérszerinti család lakóhelyéhez minél közelebb eső településen meghatározni. A gyámhivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a gyámok működését, akik félévente írásban kötelesek tájékoztatást nyújtani a gyámságuk alatt álló gyermekek helyzetéről, illetve minden évben számadást kell benyújtaniuk a gyámoltak előző évi vagyonkezelésére vonatkozóan, csatolva a gyámolt vagy a gondnokolt személyes ügyeire (oktatására, nevelésére, tartására, egészségi állapotára) vonatkozó jelentését is. Ezenkívül a gyám (a gondnok) függetlenül számadási kötelezettségétől köteles a gyámhivatal felhívására a gyermek (a gondnokolt) helyzetéről soron kívül felvilágosítást adni. Gyámhivatal általi perindítások száma gyermekelhelyezés ügyben: A gyámhivatal évben 1 kiskorút érintően indított pert a bíróságon, gyermekelhelyezés megváltoztatása, 3. személynél történő elhelyezés iránt. A perindítás előtt a Gyer-ben foglaltaknak megfelelően azt a személyt, akinél a kiskorút ideiglenes hatállyal elhelyezte, gyámul rendelte. Veszélyeztetett kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezése, ill az elhelyezés felülvizsgálata évben a gyámhivatal két alkalommal vizsgált felül ideiglenes hatályú elhelyezést. Az első esetben a Gyermekjóléti Szolgálat jelzése alapján került sor a jegyzői gyámhatóság által egy kiskorú azonnali kiemelésére, ugyanis a gyermeket vér szerinti szülője súlyosan elhanyagolta, és a lakáskörülmények emberi lakhatásra alkalmatlanok voltak. Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatát követően a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe vette, és nevelőszülőnél helyezte el. A második esetben a gyámhivatal felülvizsgálta az ideiglenes intézkedést és eljárását követően továbbra is fenntartotta az ideiglenes hatályú elhelyezést s pert indított a szülői felügyeletet gyakorló anya ellen gyermekelhelyezés megváltoztatása, 3. személynél történő elhelyezése iránt, tekintettel a nevelőapa ellen indult kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt.

14 14 Utógondozói ellátás: évben egy fiatal felnőtt kért utógondozást, illetve utógondozói ellátást, tekintettel arra, hogy nagykorúvá válásakor tanulmányai folytatása mellett létfenntartását önállóan biztosítani nem tudta. Utógondozóként a BKMÖ Gyermekvédelmi Központjának nevelőszülői tanácsadója került kirendelésre. Örökbefogadással kapcsolatos ügyek: 2008-ban a gyámhivatal egy házaspár esetében döntött az örökbefogadásra való alkalmasság két évre történő megállapításáról. A családi jogállás rendezéssel kapcsolatos ügyek: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele képzelt apa adatainak meghatározásai eseti gondnok rendelés apasági per indításához évben 7 esetben 4 esetben 2 esetben Kapcsolattartási ügyek: évben 1 eljárás folyt szülői felügyelet alatt lévő kiskorú apai kapcsolattartásának szabályozása, és 1 eljárás bíróság által szabályozott kapcsolattartás végrehajtása tárgyában. Ezen kívül 3 esetben hozott határozatot a gyámhivatal átmeneti nevelésbe vett kiskorúak ügyében, ahol két esetben a kapcsolattartások módosítására került sor, valamely megváltozott körülmény (gondozási hely változása, szülő lakóhelyének változása) miatt, valamint egy esetben a gyámhivatal a kapcsolattartás megszüntetését rendelte el a szülő ellen indult kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény alapján. Gyámhivatalunk folyamatos kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, a rendszeresen megtartott esetmegbeszélő értekezletek kapcsán megbeszélésre kerülnek a fokozottabb figyelmet igénylő családok, így a gyámhivatal már egy esetleges ideiglenes hatályú elhelyezés előtt ismerettel bír a család helyzetéről, a kiemelés okairól. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésének tapasztalatai évben a jegyzői gyámhatóságnál, a városi gyámhivatalnál illetve a Humán Szolgáltató Központnál szakmai felügyeleti ellenőrzés nem volt. 7. Gyermekvédelmi rendszer áttekintése (előterj.:csorbáné Takács Erika ) A 15/ évi (IV. 30.) NM rendelet 15. (7) bekezdése írja elő A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a

15 15 jelzőrendszer éves működését b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására A tanácskozásra meg kell hívni: - a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagját, vagy a jegyzőt - a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit - a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit - a jelzőrendszer tagjainak képviselőit - a gyámhatóság munkatársait - a településen működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselőjét - a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét - megyei gyámhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort. Kerekegyháza Város Önkormányzatán (gesztor önkormányzat) március 12-én megrendezésre került az éves tanácskozás, melynek keretében a gyermekvédelem rendszerének évi áttekintésére sor került. A jogszabályban előírt meghívott szakemberek közül Kerekegyháza, Ágasegyháza, Fülöpháza képviseltette magát, két településről nem érkezett senki. Az éves tanácskozás keretében Tóth Katalin a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai vezetőjének prezentációja értékes információkkal gazdagította a jelenlévő szakembereket. A rendezvényen javaslatként hangzott el: nyílt nap megrendezése közösen a településekkel helyettes szülői szolgáltatás pozitívumai, ennek lehetőségei a társult településeken közös szabadidős programok a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban álló gyermekek részére a települések összefogásával csellengő, iskolakerülő gyermekek védelmében ifjúsági őrjárat megszervezésének lehetősége a rendőrség részéről 8. Bűnmegelőzés helyzete: Az Európai Unió Tanácsának május 28-án hozott döntése értelmében bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést megelőző okok hatásának mérséklésével vagy sértetté válás megelőzésével. Nagyon fontos a gyermekeket veszélyeztető körülmények feltárására irányuló tevékenység. Kerekegyházán az Arany János utcában volt Disco megszűnésével nincs nagyobb befogadóképességű (100-nál több főt befogadó ) szórakozóhely. Egyre több fiatal veszi igénybe a könyvtár alatt lévő ifjúsági klub által szervezett programokat. Itt a fiatalok kontrollált körülmények között szórakoznak, jóval kisebb a kábítószer forgalmazás esélye, mint egy nagy létszámú, nehezebben áttekinthető szórakozóhelyen. Szerencsére a kiskorúakat érintő ( a kiskorú sérelmére, vagy a kiskorú által ) elkövetett bűncselekmények száma elenyésző. A település rendelkezik bűnmegelőzési programmal óta. Az önkormányzat tekintettel arra, hogy A városban egyre több a külföldi (általában román ) turistaként itt tartózkodó, de tulajdonképpen munkavállalás céljából érkező személy, ezért a

16 16 Polgárőrség különösen figyelemmel kíséri azt, hogy ezen személyek csoportokba verődve ne zavarják a lakosok éjszakai nyugalmát, illetve a lopások megelőzése érdekében ezen személyeket kiemelten igazoltatja. A Polgármesteri Hivatal a rendőri segítséggel ellenőrizte ezen itt tartózkodó személyeket a tekintetben is, hogy az itt tartózkodásuk legális-e. Kerekegyházán 2008-ban a gyámhivatal feljelentése alapján 1 nagykorú személyt vett őrizetbe a rendőrség gondnokolt fiatal ellen elkövetett megrontás bűntette miatt, valamint 2 fiatalkorú ellen indult rendőrségi eljárás vagyon elleni bűncselekmény (lopás ) miatt. Prevenciós tevékenységek, szabadidős programok a HSZK-nál. (előterj.:csorbáné Takács Erika ) A tavalyi év során prevenciós tevékenységek megvalósítására pályázati lehetőségünk sajnos nem volt. Kerekegyházán a helyi önkormányzat és vállalkozók anyagi segítségével júliusában 37 kerekegyházi gyermeket sikerült egy napos Tőserdei fürdőzésben részesítenünk májusában 39 kerekegyházi, 8 ágasegyházi és 5 kunbaracsi gyermek vett részt a Kerekegyházi Nemzetőr Egyesület közreműködésével szervezett kunbaracsi szabadidős programunkon. Hagyományként említhetjük már Mikulás programunkat, melynek keretén belül és a helyi lakosok és vállalkozók segítségével Kerekegyházán: 121, Kunbaracson: 31, Ladánybenén: 34, Fülöpházán: 26, Ágasegyházán: 61 Mikulás-csomag került kiosztásra a hátrányos helyzetű gyermekek körében. Kerekegyháza Város Önkormányzata sikeresen pályázott évben a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel programjára. Ennek keretében a településen 20 gyermek részesült hétvégi meleg étkezésben. Mivel a gyermekek nagy része a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban áll, áprilisában az önkormányzat közreműködésével eljuthattunk a Budapesti Műjégpályára, ahol a gyermekek egy gyermekvasárnapi rendezvényen vehettek részt paprikáskrumpli-főző versennyel, játékokkal, zenés programokkal. Szolgálatunk ezen kívül minden évben részt vesz a nyári gyermekétkeztetés keretében kiosztásra kerülő élelmiszerek beszerzésében és a rászoruló családokhoz való eljuttatásában. Kerekegyháza, április 22. Szerkesztette: Hum József Gyámhivatal vezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben