E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének április 29-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné Gulyás Piroska (jegyzői gyámhatóság ügyintézője) Csorbáné Takács Erika (Humán Szolgáltató Központ megbízott vezetője) Szabó Attiláné ( okmányirodai ügyintéző ) Hum József (gyámhivatal vezető) Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző

2 2 Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt. ) 96. (6) bekezdése az alábbiakat írja elő: A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal, s ha a benne foglaltakkal egyetért, elfogadja. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. (a mellékletet, vagyis a tartalmi követelményeket az értékeléshez mellékeltük. ) A fentiek értelmében a gyermekvédelem különböző területein dolgozók ( Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata, jegyzői gyámhatóság ügyintézője, az Okmányiroda népesség nyilvántartója, a Városi Gyámhivatal ügyintézői ) a saját működési területüket illetően készítettek értékelést a fent említett 8. sz. melléklet alapján. Kerekegyháza, április 22. Hum József Gyámhivatal vezető

3 3 I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: (149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 8. sz. melléklete ) 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

4 4 1.A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira ( ) Összeállította: Szabó Attiláné Születési idő Fő évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben től ig től ig től ig től ig től ig től ig től ig ig 14 Összesen: Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

5 5 (előterjesztő.: Orosziné Gulyás Piroska ) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása: célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a - Gyvt (5) bek. a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, (a bölcsődés, az óvodás,2008. január 1-től az 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át...kedvezményként kell biztosítani. - a 20/A -ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, (akinek a kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1-én fennáll, illetve tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév július, illetve november hónapján pénzbeli támogatást folyósít.) Ennek gyermekenkénti összege esetenként évben 5.500,-Ft. - a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. (ingyenes tankönyv, étkeztetés.) évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 313 gyermek részére lett megállapítva, 145 családban. Az előző évhez mérten 54 fővel emelkedett a jogosultak száma. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket gondozó családot a gyermek megfelelő ellátásának biztosítása érdekében -, amely időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy baleset, elemi kár, illetőleg egyéb váratlan esemény bekövetkezése folytán a gyermek ellátása nem biztosított. A támogatás csak azon családnak /szülőnek/ folyósítható, amelynél a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi alkalmanként jelentkező többletkiadásokra tekintettel igényelhető: gyermek betegsége esetén a gyógyszerköltség hozzájárulásaként, óvodai, iskolai étkezési térítési díj hozzájárulásaként, gyermekek iskolakezdési támogatásaként, /tanszervásárlásra, vagy gyermekruha vásárlásra adható/ átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülők főként iskolakezdés időszakában ruházati támogatásra, ritkán étkezési díj hozzájárulásra és gyógyszerköltség támogatásra (egy esetben) igényelnek, melynek felhasználásáról számlával el kell számolni év folyamán 169 fő, /10 fővel kevesebb a évinél/ részesült e támogatási formában, a felhasznált összeg 666 ezer forint volt, 55 ezer forinttal kevesebb az előző évinél.

6 6 Pénzbeli és természetbeni ellátások ügyiratforgalma évre Iktatott iratok száma: 636 Alszámmal: 410 Alapszámmal: 226 Kiadott határozatok száma: 405 Gyermekétkeztetés /az intézmény által megadott átlagolt adatok alapján/ Az óvodások száma 190 gyermek, aki közül 15 gyermek félnapos óvodás, csak reggelit és tízórait kap, a többi óvodás reggeli tízórai ebéd uzsonna étkeztetésben részesült júniustól fél napos óvodás nincsen. Az általános iskola konyhája főzi az ebédet, a többi étkezéshez az ételt az óvodában készítik. Az óvodások közül 43 gyermek kapja az étkezést térítés nélkül, tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 34 gyermek részesül 50%-os térítési díj kedvezményben, 4 gyermek pedig tartós betegsége okán. Az általános iskolában 335 gyermek részesült étkeztetésben. ingyenesen étkezők (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők) száma: 73 gyermek 50% térítési díj kedvezményben részesülők száma 6-7 évfolyamon 16 gyermek, 3 vagy több kiskorút nevelő családok gyermekes kedvezménnyel étkező: 92, tartós beteg igazolással étkező gyermekek: 23 gyermek. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: ( forrás. : Humán Szolgáltató Központ előterjesztése ) Gyermekjóléti szolgáltatás feladatai A gyermekjóléti szolgáltatás többszintű tevékenységet tartalmaz a társult településeknek ( Kerekegyháza, Ágasegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ladánybene) nyújtott szolgáltatástól a tényleges gyermekjóléti szociális segítő munkán a szervezési feladatokig. A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településeken élő 0-18 éves korosztály. A gyermekjóléti szolgáltatás általános preventív szolgáltatásokat biztosít a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettségük megelőzése érdekében. A veszélyeztettség : olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő-és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket ért veszélyeztető okok feltárását. Ennek keretében szervezi és összehangolja a Gyvt ában meghatározott személyek és szervezetek részvételét az észlelőjelzőrendszerben. A gyermekjóléti szolgáltatás családgondozója felhívja a jelzőrendszer tagjainak jelzési kötelezettségük írásban- krízishelyzet esetén utólagosan-történő teljesítésére. Esetmegbeszélés A gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörökben évente legalább hat alkalommal kell megszervezni a szakmaközi megbeszélést.

7 évben esetmegbeszélők száma Kerekegyháza Ágasegyháza Ladánybene Fülöpháza Kunbaracs Intézményünkben azt tapasztaljuk, hogy minden erőfeszítés ellenére egyre nagyobb méreteket öltenek a gyermekekkel kapcsolatos problémák. Nagyon sokan élnek gyermek fejlődését nehezítő körülmények között nélkülözésekkel küszködve. A problémák egyre összetettebbek, súlyosabbak. Az észlelt problémák változatosabbak, differenciáltabbak az előző évinél. A gyermeknevelési, családi konfliktus, életviteli és anyagi gondok mellett megjelenik a magatartászavar, a beilleszkedési nehézség, a szülői elhanyagolás és a szenvedélybetegség, valamint a tankötelezettség teljesítésének hiánya. A hátrányos helyzet okait vizsgálva kiemelkednek a családok egzisztenciális bizonytalanságából eredő gondok, a munkanélküliség, és a háromnál több gyermeket nevelő családok. Hátrányos helyzetet okoz még a csonka családban való nevelkedés, illetve a családon belüli konfliktusok halmozódása. A gyermekjóléti szolgáltatás az esetek összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági kezdeményezésre van szükség. Ennek tükrében a gyermekjóléti szolgáltatás munkája településenként, a év során nyújtott alapellátás, - hatósági intézkedések- javaslattétel védelembe vételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre, átmeneti nevelésbe vételre. Gyermekjóléti Szolgáltatás év Kerekegyháza Gyermekek száma 0-18 év: 1213 fő Alapellátás Védelembe vétel Szakellátás keretében keretében keretében Összesen 80 gyermek 20 gyermek 11 gyermek Családok száma 42 család 7 család 3 család

8 8 Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői ellátás A helyettes szülő tevékenysége a gyermekek védelmének rendszerében a gyermekjóléti alapellátások közül a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás egyik formája. A szülő kérésére ideiglenesen pótolja a gyermekek számára a vérszerinti szülő gondoskodását. A feladatellátás Kerekegyháza közigazgatási területén élő gyermekekre terjed ki. A helyettes szülői ellátás igénybevételének okai: a szülő egészségügyi körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését családban nem tudja megoldani. A helyettes szülői ellátással megelőzhető, a gyermekek esetleges szakellátásba kerülése nevelőszülőhöz vagy gyermekotthonban. Igénybevételek száma: 2008-ban négy család igényelte az ellátást, így összesen tíz gyermek átmeneti gondozására került sor. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések (készítette: Orosziné Gulyás Piroska) A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő ügyintéző látja el kapcsolt munkakörben. Védelembe vétel A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a/ az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b/ a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c/ a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d/ a rendőrség e/ az ügyészség f/ a bíróság g/ a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, h/ a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. Az előzőekben felsorolt intézmények és személyek kötelesek a/ jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, b/ hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A fentiekben felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni évben nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma 20 volt, megszüntetésre került 10 fő, azonos arányban, mint az előző évben. A védelembe vételre környezeti, magatartási (gyermeknek felróható) és anyagi okok miatt. Újonnan védelembe vételre 6 gyermek esetében került sor a családsegítő szolgálat javaslata alapján.

9 évben 10 kiskorú védelembe vételének megszüntetése történt meg elköltözés, gyámhivatal általi átmeneti nevelésbe vétel miatt, illetve 1 esetben pedig a védelembe vétel eredményes volt. A többi gyermek védelembe vételét a felülvizsgálat során a gyámhatóság fenntartotta. Ideiglenes elhelyezésre akkor kerül sor: - ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. - Súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Jegyzői gyámhatóságnál 2008-ban kiskorú ideiglenes elhelyezése egy esetben történt, kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás kezdeményezésére nem került sor. Gyámhatósági ügyiratforgalom évre: Iktatott iratok száma: 96 Alszámmal: 75 Alapszámmal: 21 Kiadott határozatok száma: A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései (előterj.: Hum József gyámhiv. vez. ) A Városi Gyámhivatali feladatokat 2 fő látja el, Hum József hivatalvezető, valamint dr. Halász Anett ügyintéző. A gyámhivatal illetékességi területe: Kerekegyháza, Fülöpháza, és Kunbaracs közigazgatási területe. Az illetékességi terület január 1-től a 315/2005 (XII.25.) Kormányrendelet értelmében bővült ki Fülöpháza településével. Az illetékesség bővülése természetesen az ügyiratforgalom növekedésével járt együtt: Iktatott ügyirat évben Összes 1097 Alapszámmal iktatott 135 Alszámmal iktatott gondnoksági, vagy gyámsági ügyben a jogszabályi előírások megkövetelik a széles körű, dokumentált bizonyítási eljárást, a tényállás tisztázását. Ebből adódik az, hogy van olyan gyámsággal kapcsolatos ügyirat, mely alszámmal rendelkező iratot foglal magában. 1 személynek (vagyonos kiskorú, gyámolt vagy gondnokolt ) 1 évben 1 alapszámmal iktatott gyámügyi irata van. Hatósági intézkedések évben Kiadott határozatok száma Megfellebbezett határozat Az ügyfél határozat ellen beadott fellebbezését 2. fokon a Dél-alföldi Regionális

10 10 Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége elutasította, hivatalunk határozatát helybenhagyta. Gondnoksági ügyek: gondnokoltak száma cselekvőképtelen év végén 26 fő Korlátozottan cselekvőképes 11 fő Per folyamatban 2 fő A gondnokok száma a hivatásos gondnokokat is beleértve 27 fő volt végén, végén pedig 28 fő. Gondnok azért van kevesebb, mint gondnokolt, mert a hivatásos gondnoknak több gondnokoltja is van, illetve 2 gondnokoltnak közös gondnokuk van. A gyámhivatal 2 60 év felettiszemély tekintetében kezdeményezett gondnoksági pert évben ill. az előző évben a hivatal által indított perben határozott a bíróság gondnokság alá helyezésről. Perindítás irányultsága évben jogerőre emelkedett Gondnokság alá helyezés 3 Gondnoksági csoport felülvizsgálat 1 A gondnokoltak kis száma lehetővé teszi, s ezzel a lehetőséggel a gondnokok élnek is, hogy nemcsak számadás alkalmával, vagy egy konkrét kérelem beadásakor fordulnak a gyámhivatalhoz, hanem év közben is több alkalommal kérnek tanácsot, útbaigazítást a gondnokolt intézendő ügyével, vagy éppen egészségügyi, vagy szociális ellátásával kapcsolatosan. Egy-egy ilyen találkozás alkalmat ad arra, hogy a gyámhivatal értesüljön a gondnokkal történtekről, mindennapi életéről, ellátásáról, egészségi állapotáról, azon felül, hogy minden gondnok köteles legalább évenként beszámolni a gyámhivatalnak a gondnokolt ügyeiről, egészségi állapotáról, a közösségbe, családba való beilleszkedéséről. A gyámhivatal minden gondnokoltnál végez környezettanulmányt, illetve a gondnokolt életvitelszerű lakóhelyén látogatást tesz, s ez alkalommal általában a gondnokkal is találkozik. A hivatásos gondnok a gyámhivatal felé tételes számadásra köteles.

11 11 A számadási kötelezettséget ill. az alóli felmentést a gyámhivatal 1. alkalommal a gondnokrendeléskor határozza meg, majd a számadások, eves beszámolók elbírálásával egyidejűleg felülvizsgálja, s ha szükséges változtat a számadási kötelezettség módján. A számadási szabályokat egyébiránt a 149/1997. (IX.10., ) Kormányrendelet tartalmazza, s a számadási kötelezettség fajtáját (tételes, vagy egyszerűsített, illetve beszámoló ) a gyámhivatal a kormányrendelet előírásai alapján állapítja meg a gondnokolt jövedelmétől, vagyonától és a gondnok gondnokolt közti rokonsági foktól függően Az éves beszámolóra kötelezett gondnokok száma évben 11 fő. Tételes számadásra kötelezett a hivatásos gondnokokon (2 fő ) kívül 1 gondnok, egyszerűsített számadásra pedig 13 gondnok. Vagyoni ügyek: december 31-én a gyámhivatalnál nyilvántartott vagyonnak minősülő ingósággal, illetve ingatlantulajdonnal, vagy résztulajdonnal rendelkező gondnokoltak száma: kiskorúak száma: 14 fő 72 fő A vagyonos kiskorúak közül 20 rendelkezik gyámi betéttel, az összes betétállomány a kiskorúak esetében ezer Ft. Vagyoni ügyben hozott határozat évben Gondnokoltat érintően 23 Kiskorút érintően (gyámság alatt 49 állókat is beleértve ) 2008-ban 2 esetben került sor eseti gondnok kirendelésére, mivel a szülő a kiskorút a jogügyletben (adásvételi szerződés) nem képviselhette törvényi (Csjt.) kizáró ok miatt év folyamán 9 ingó vagyonnal rendelkező, illetve ingatlantulajdonos kiskorú vált nagykorúvá. Otthonteremtési támogatás: évben egy esetben ítélt meg a gyámhivatal egy fiatal felnőtt számára otthonteremtési támogatást, melyből a fiatal házat vásárolt és megkezdte önálló életét. Támogatásként Ft összeg került kifizetésre.

12 12 Gyermektartásdíj megelőlegezése: évben Indított eljárások száma 3 (8 gyermeket érint) Megelőlegezett tartásdíjra jogosult szülő a tárgyév dec. 10 szülő 31-én Tárgyév december 31-én megelőlegezésre jogosult 18 gyermekek száma Kifizetett tartásdíj megelőlegezett Ft A megelőlegezés maximális időtartama A megelőlegezett gyermektartásdíjra kifizetett összeg 100%-a központi költségvetéstől visszaigénylésre kerül. A kötelezettel szemben végrehajtási eljárást kell lefolytatni az állam által megelőlegezett összeg behajtása iránt. Gyámsági ügyek december 31-én a gyámhivatalnál nyilvántartott gyámság alatt állók száma: 28 fő, amely jelentős emelkedést mutat a 2007-hez évhez képest, amikor 20 kiskorú állt gyámság alatt. A gyámság alatt lévő kiskorúak közül: december 31-ei adatokat tekintve: 3 kiskorú- tartós nevelt, ellátásukról nevelőszülő gondoskodik. A tavalyi évben 1 fő tartós nevelt vált nagykorúvá, aki az otthonteremtési támogatás lehetőségével együtt saját házat vásárolt és önálló életet alakított ki. 21 kiskorú-átmeneti nevelt, akik közül 2 kiskorú lakásotthonban, a többi gyermek pedig nevelőszülői családban él 4 kiskorú pedig nem került állami gondoskodás keretei közé, mert ők a gyámi tisztséget vállaló és arra alkalmas személyhez kerültek elhelyezésre. Ezen gyámságokat vállalók általában a kiskorúval rokonsági kapcsolatban álló személyek.

13 13 Kiskorúak átmeneti nevelésbe vétele+gyámrendelés 2008-ban összesen 9 kiskorú került gyámság alá, 1 tartós nevelt kiskorúnak viszont nagykorúvá válása miatt megszűnt a gyámsága. 8 kiskorú került átmeneti nevelésbe, akik 3 nevelőszülői családba kerültek elhelyezésre. 1 kiskorú pedig vele rokonsági kapcsolatban álló személyhez került Az átmeneti nevelésbe vételek oka a szülők súlyos elhanyagoló magatartása volt. A családjukból kiemelt gyermekek mindegyike nevelőszülői családba került, és a testvérek minden esetben együttesen kerültek elhelyezésre. A gyámhivatal nagy hangsúlyt fektet a szülő-gyermek közötti kapcsolattartás elősegítésére, ezért az átmeneti nevelésbe vett gyermekek gondozási helyét a lehetőségekhez képest igyekszünk a vérszerinti család lakóhelyéhez minél közelebb eső településen meghatározni. A gyámhivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a gyámok működését, akik félévente írásban kötelesek tájékoztatást nyújtani a gyámságuk alatt álló gyermekek helyzetéről, illetve minden évben számadást kell benyújtaniuk a gyámoltak előző évi vagyonkezelésére vonatkozóan, csatolva a gyámolt vagy a gondnokolt személyes ügyeire (oktatására, nevelésére, tartására, egészségi állapotára) vonatkozó jelentését is. Ezenkívül a gyám (a gondnok) függetlenül számadási kötelezettségétől köteles a gyámhivatal felhívására a gyermek (a gondnokolt) helyzetéről soron kívül felvilágosítást adni. Gyámhivatal általi perindítások száma gyermekelhelyezés ügyben: A gyámhivatal évben 1 kiskorút érintően indított pert a bíróságon, gyermekelhelyezés megváltoztatása, 3. személynél történő elhelyezés iránt. A perindítás előtt a Gyer-ben foglaltaknak megfelelően azt a személyt, akinél a kiskorút ideiglenes hatállyal elhelyezte, gyámul rendelte. Veszélyeztetett kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezése, ill az elhelyezés felülvizsgálata évben a gyámhivatal két alkalommal vizsgált felül ideiglenes hatályú elhelyezést. Az első esetben a Gyermekjóléti Szolgálat jelzése alapján került sor a jegyzői gyámhatóság által egy kiskorú azonnali kiemelésére, ugyanis a gyermeket vér szerinti szülője súlyosan elhanyagolta, és a lakáskörülmények emberi lakhatásra alkalmatlanok voltak. Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatát követően a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe vette, és nevelőszülőnél helyezte el. A második esetben a gyámhivatal felülvizsgálta az ideiglenes intézkedést és eljárását követően továbbra is fenntartotta az ideiglenes hatályú elhelyezést s pert indított a szülői felügyeletet gyakorló anya ellen gyermekelhelyezés megváltoztatása, 3. személynél történő elhelyezése iránt, tekintettel a nevelőapa ellen indult kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt.

14 14 Utógondozói ellátás: évben egy fiatal felnőtt kért utógondozást, illetve utógondozói ellátást, tekintettel arra, hogy nagykorúvá válásakor tanulmányai folytatása mellett létfenntartását önállóan biztosítani nem tudta. Utógondozóként a BKMÖ Gyermekvédelmi Központjának nevelőszülői tanácsadója került kirendelésre. Örökbefogadással kapcsolatos ügyek: 2008-ban a gyámhivatal egy házaspár esetében döntött az örökbefogadásra való alkalmasság két évre történő megállapításáról. A családi jogállás rendezéssel kapcsolatos ügyek: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele képzelt apa adatainak meghatározásai eseti gondnok rendelés apasági per indításához évben 7 esetben 4 esetben 2 esetben Kapcsolattartási ügyek: évben 1 eljárás folyt szülői felügyelet alatt lévő kiskorú apai kapcsolattartásának szabályozása, és 1 eljárás bíróság által szabályozott kapcsolattartás végrehajtása tárgyában. Ezen kívül 3 esetben hozott határozatot a gyámhivatal átmeneti nevelésbe vett kiskorúak ügyében, ahol két esetben a kapcsolattartások módosítására került sor, valamely megváltozott körülmény (gondozási hely változása, szülő lakóhelyének változása) miatt, valamint egy esetben a gyámhivatal a kapcsolattartás megszüntetését rendelte el a szülő ellen indult kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény alapján. Gyámhivatalunk folyamatos kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, a rendszeresen megtartott esetmegbeszélő értekezletek kapcsán megbeszélésre kerülnek a fokozottabb figyelmet igénylő családok, így a gyámhivatal már egy esetleges ideiglenes hatályú elhelyezés előtt ismerettel bír a család helyzetéről, a kiemelés okairól. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésének tapasztalatai évben a jegyzői gyámhatóságnál, a városi gyámhivatalnál illetve a Humán Szolgáltató Központnál szakmai felügyeleti ellenőrzés nem volt. 7. Gyermekvédelmi rendszer áttekintése (előterj.:csorbáné Takács Erika ) A 15/ évi (IV. 30.) NM rendelet 15. (7) bekezdése írja elő A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a

15 15 jelzőrendszer éves működését b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására A tanácskozásra meg kell hívni: - a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagját, vagy a jegyzőt - a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit - a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit - a jelzőrendszer tagjainak képviselőit - a gyámhatóság munkatársait - a településen működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselőjét - a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét - megyei gyámhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort. Kerekegyháza Város Önkormányzatán (gesztor önkormányzat) március 12-én megrendezésre került az éves tanácskozás, melynek keretében a gyermekvédelem rendszerének évi áttekintésére sor került. A jogszabályban előírt meghívott szakemberek közül Kerekegyháza, Ágasegyháza, Fülöpháza képviseltette magát, két településről nem érkezett senki. Az éves tanácskozás keretében Tóth Katalin a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai vezetőjének prezentációja értékes információkkal gazdagította a jelenlévő szakembereket. A rendezvényen javaslatként hangzott el: nyílt nap megrendezése közösen a településekkel helyettes szülői szolgáltatás pozitívumai, ennek lehetőségei a társult településeken közös szabadidős programok a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban álló gyermekek részére a települések összefogásával csellengő, iskolakerülő gyermekek védelmében ifjúsági őrjárat megszervezésének lehetősége a rendőrség részéről 8. Bűnmegelőzés helyzete: Az Európai Unió Tanácsának május 28-án hozott döntése értelmében bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést megelőző okok hatásának mérséklésével vagy sértetté válás megelőzésével. Nagyon fontos a gyermekeket veszélyeztető körülmények feltárására irányuló tevékenység. Kerekegyházán az Arany János utcában volt Disco megszűnésével nincs nagyobb befogadóképességű (100-nál több főt befogadó ) szórakozóhely. Egyre több fiatal veszi igénybe a könyvtár alatt lévő ifjúsági klub által szervezett programokat. Itt a fiatalok kontrollált körülmények között szórakoznak, jóval kisebb a kábítószer forgalmazás esélye, mint egy nagy létszámú, nehezebben áttekinthető szórakozóhelyen. Szerencsére a kiskorúakat érintő ( a kiskorú sérelmére, vagy a kiskorú által ) elkövetett bűncselekmények száma elenyésző. A település rendelkezik bűnmegelőzési programmal óta. Az önkormányzat tekintettel arra, hogy A városban egyre több a külföldi (általában román ) turistaként itt tartózkodó, de tulajdonképpen munkavállalás céljából érkező személy, ezért a

16 16 Polgárőrség különösen figyelemmel kíséri azt, hogy ezen személyek csoportokba verődve ne zavarják a lakosok éjszakai nyugalmát, illetve a lopások megelőzése érdekében ezen személyeket kiemelten igazoltatja. A Polgármesteri Hivatal a rendőri segítséggel ellenőrizte ezen itt tartózkodó személyeket a tekintetben is, hogy az itt tartózkodásuk legális-e. Kerekegyházán 2008-ban a gyámhivatal feljelentése alapján 1 nagykorú személyt vett őrizetbe a rendőrség gondnokolt fiatal ellen elkövetett megrontás bűntette miatt, valamint 2 fiatalkorú ellen indult rendőrségi eljárás vagyon elleni bűncselekmény (lopás ) miatt. Prevenciós tevékenységek, szabadidős programok a HSZK-nál. (előterj.:csorbáné Takács Erika ) A tavalyi év során prevenciós tevékenységek megvalósítására pályázati lehetőségünk sajnos nem volt. Kerekegyházán a helyi önkormányzat és vállalkozók anyagi segítségével júliusában 37 kerekegyházi gyermeket sikerült egy napos Tőserdei fürdőzésben részesítenünk májusában 39 kerekegyházi, 8 ágasegyházi és 5 kunbaracsi gyermek vett részt a Kerekegyházi Nemzetőr Egyesület közreműködésével szervezett kunbaracsi szabadidős programunkon. Hagyományként említhetjük már Mikulás programunkat, melynek keretén belül és a helyi lakosok és vállalkozók segítségével Kerekegyházán: 121, Kunbaracson: 31, Ladánybenén: 34, Fülöpházán: 26, Ágasegyházán: 61 Mikulás-csomag került kiosztásra a hátrányos helyzetű gyermekek körében. Kerekegyháza Város Önkormányzata sikeresen pályázott évben a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel programjára. Ennek keretében a településen 20 gyermek részesült hétvégi meleg étkezésben. Mivel a gyermekek nagy része a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban áll, áprilisában az önkormányzat közreműködésével eljuthattunk a Budapesti Műjégpályára, ahol a gyermekek egy gyermekvasárnapi rendezvényen vehettek részt paprikáskrumpli-főző versennyel, játékokkal, zenés programokkal. Szolgálatunk ezen kívül minden évben részt vesz a nyári gyermekétkeztetés keretében kiosztásra kerülő élelmiszerek beszerzésében és a rászoruló családokhoz való eljuttatásában. Kerekegyháza, április 22. Szerkesztette: Hum József Gyámhivatal vezető

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2009.

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2009. 9273-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2009. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelet Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96.. (6)

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi szabályairól

A gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2004. (II. 16.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól [Módosította a 16/2004. (V. 28.), a 4/2005. (II. 16.) 1, a 24/2005. (XII.21.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére 4005-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2011. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben