Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel"

Átírás

1 Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3 Az intézmény jellemző adatai 5 I. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE, ELVEI Gyermekképünk Óvodaképünk Nevelési célok Óvodai értékeink...10 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Egészséges életmód kialakítása Az óvoda egészségfejlesztő programja Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A közösségi életre való nevelés...21 III. A HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Tanulás...27 IV. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék mese, vers, dramatizálás Anyanyelv A külső világ tevékeny megismerése A mozgás Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék Munkajellegű tevékenységek...53 V. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Gyermekvédelmi munka az óvodában A gyermekvédelemmel kapcsolatos cél- és feladatrendszer Az óvodapedagógusok feladatai a gyermekvédelemben...57 VI. A SZÜLŐ, A GYERMEK, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Az óvoda és a család kapcsolatának elvei Partnerközpontú együttműködés Kapcsolattartás lehetséges módjai az óvodában Az együttműködés lehetséges tartalmi formái Az óvoda és iskola kapcsolatának elvei Az együttműködés egyéb formái 65 VII. AZ ÓVODA MUNKARENDJE...66 Felhasznált irodalom...67 Záradék...68 Melléklet: A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 2

3 3 A pedagógiai program jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról Az évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról Az óvoda hatályos Alapító Okirat Bevezető gondolatok Háromcsoportos óvodánk a Tihanyi-félsziget legszebb részén, a Visszhang-dombon található. Az óvoda udvaráról csodálatos látvány tárul elénk az apátsági templomra és a Balaton víztükrére. A Balatonból kiemelkedő, dombkoszorúval övezett földnyelv csodálatos tájképi adottságai, földtörténeti, geológiai képződményei, őshonos növény- és állatvilága révén lett hazánk első tájvédelmi körzete, nemzeti park. Tihany történelmi emlékei kiemelt értékekkel bírnak. Óvodánk földrajzi elhelyezkedése, a kellemes játszóudvar, a csodálatos kilátás is arra ösztönöz bennünket, hogy vegyük észre a szépet, értékeljük és védjük, szépítsük a környezetet, ahol mindennapjainkat éljük. Amint a kapun kilépünk, bármerre indulunk, számtalan lehetőség kínálkozik hosszabb-rövidebb sétákra, kirándulásokra a község kanyargós utcáin éppúgy, mint a Tihanyt övező dombokon, erdőkben, mezőkön, kilátóhelyeken. Óvodásainkkal sokszor járunk a Sáncoldalon, a Kiserdőtetőn, a Belső-tónál, az Akasztó-dombon, a Barátlakásoknál, és még lehetne folytatni a sort. Sokszor nem is gondolunk arra, milyen érték az, hogy ilyen helyeken járhatunk. Óvodánk épülete régi úri villa, melyet Hevessy József építtetett 1895-ben. Az ő meghagyása alapján, miszerint az épületet oktató-nevelő intézményként hasznosítsák, ötven éve működik itt iskola és óvoda ban újították fel oly módon, hogy három csoportot alakítottak ki, s kizárólag csak óvoda működik itt. A főzőkonyha is az akkori új iskolában kapott helyet, az óvodának csak tálalókonyhája van. Az épület elrendezése miatt állandó helye van a kiscsoportnak az oldalsó földszinti szárnyban, a középső- és nagycsoportnak az emeleten. Amíg egy gyermek kijárja az óvodát, végigjárja ezeket a lépcsőfokokat. Minden szobát, minden helyiséget igyekszünk otthonossá, barátságossá tenni, s az óvónők az évek során sok-sok szép, szinte művészi alkotást készítettek, melyek a csoportjuk sajátjai. Ezeket a szívükhöz nőtt mesefigurákat, bábokat, faliképeket viszik magukkal, amikor szeptemberben egy emelettel feljebb költöznek. Az intézményünkbe járó gyerekek nagy többsége tihanyi, de vannak bejárósaink is. A tihanyi gyerekek szüleinek nagy része az idegenforgalomból, vendéglátásból él, mint vállalkozó vagy alkalmazott. Elfoglaltságuk elsősorban a nyári szezonra esik, télen nyugalmasabb, lassabb itt az élet. Természetesen akad néhány pedagógus, kutató (Limnológiai Kutató Intézet munkatársai), köztisztviselő. A családok általában jó anyagi 3

4 4 háttérrel rendelkeznek. Rosszabb körülmények között élő, esetleg hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetű gyermek inkább a falvakból bejárók közül akad. Az óvoda jelenlegi nevelőtestületének minden tagja évtizedek óta dolgozik ebben az óvodában, ahová, mint pályakezdő óvónő került. A sok-sok év tapasztalata is segített bennünket abban, hogy tudásunkat fokról-fokra megújítsuk, követni tudjuk a változásokat ebben a gyorsan változó világban, munkánkat mégis valamiféle állandóság, a szélsőségek elkerülése jellemezze. 4

5 5 Az intézmény jellemző adatai Az intézmény hivatalos elnevezése: Az intézmény címe és elérhetősége: Visszhang Óvoda 8237 Tihany Visszhang utca 21. Tel.: Web: Az óvoda fenntartója, annak címe és elérhetősége: Tihany Község Önkormányzata 8237 Tihany Kossuth utca 12. Tel.: A helyi nevelési programot készítette: A Visszhang Óvoda nevelőtestülete A törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: o A nevelés és a fejlesztés magyar nyelven folyik. o A hitoktatás a törvényes előírásoknak megfelelően a szülői igényekre alapozva biztosított. 5

6 6 I. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, ÉRTÉKEI 1.1. Gyermekképünk Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda: - Elfogadjuk az általános életkori jellemzőktől eltérő ill. fejlődésbeli különbségeket, amelyet alapnak tekintjük a fejlesztésben. A gyermek fejlődő személyiség, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. - eltérő környezetben nevelkednek, eltérő az érdeklődésük, eltérő fejlettségi szinttel rendelkeznek, eltérő a fejlődési ütemük. Olyan gyerekeket kívánunk nevelni,aki - képes érzelmeit kifejezni, mások érzelmeit felismerni, tolerálni - probléma érzékeny és kreatív - kommunikációra, konszenzusra képes - környezetét szereti, tiszteli (szülőt, felnőttet, társait) - kötődik a természethez - a világra nyitott, érdeklődő személyiség - kötődik a szűkebb és tágabb környezetéhez ( család, település, táj) annak hagyományaihoz - Az iskolai tanuláshoz szükséges tulajdonságok megalapozását távlati célnak tekintjük. A sikerorientált, az akadályok leküzdésére képes, pozitív énképpel rendelkező önérvényesítésre és kompromisszumokra is kész gyermek a közösségi élet alapvető szokásaival felvértezve eredményesen tud majd a növekvő követelményeknek megfelelni Óvodaképünk A magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit az óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Az alapelvek kiválasztásánál azt kell szem előtt tartani, hogy - az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, - a gyermeket, mint fejlődő személyiséget, külön védelem illeti meg, - a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda csak kiegészítő szerepet játszik. Az óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodapedagógusoknak kellő szabadságot biztosít különböző pedagógiai törekvések érvényesítéséhez. Ezt támasztja alá az, hogy az óvodák saját vagy választott program alapján dolgozhatnak. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a kétféle program, az OAP és a HOP, egymással összhangban legyen. Így az óvodai nevelés sokszínűsége mellett mégis egységes marad. Érvényesülnek azok az általános igények, melyeket a társadalom, a gyermek érdekeinek figyelembe vételével, megfogalmaz az óvodai neveléssel szemben. 6

7 7 Az óvoda funkciója :az óvodáskorú gyermek nevelése - óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő Biztosítja a gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését Pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását Az óvoda, mint nevelési intézmény, a közoktatási rendszer szakmailag önálló egysége, a családi nevelés kiegészítője. Az a hely, ahol a gyerekek biztonságban, közösségben, esztétikus környezetben és a fejlődésükhöz szükséges sokféle tevékenységet folytatva tölthetik idejüket. Az óvoda a gyermek életének rövid, de jelentős szakaszában a családi nevelést segítő, kiegészítő és korrigáló feladatokat lát el. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekekkel kapcsolatos döntések meghozatalában, s ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket. Igyekszünk azokat a műveltségtartalmakat közvetíteni gyermekeink számára, amelyek részei az egyetemes emberi értékeknek, a majdani felnőtt műveltségnek, és amelyeket aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni. Az intézményünkbe nem csak Tihanyból, hanem Aszófőről, Örvényesről, Balatonudvari ból és más településekről is járnak gyerekek. Az utaztatás eszköze egy Ford Tranzit, melyet a tihanyi önkormányzat vásárolt 2002-ben. A gyermekek biztonságát egy-egy óvodai dolgozó felügyeli reggel és délután is. A vidéki szülőkkel a napi kapcsolatot üzenőfüzet segíti. Különböző anyagi, kulturális, erkölcsi háttérrel érkeznek három éves koruktól az óvodába. Az óvoda nem csak óvó-védő feladatot lát el, hanem szerepe igen összetett. Hogy a helyes úton tudjunk mozogni, fontos két igen jelentős alapelvet követnünk. Ennek megfelelően az egyik alapelv a gyermeki személyiséget tartja kiindulópontnak. Minden gyermeket egyforma szeretettel és körültekintéssel kell foganunk. Ezért tartjuk fontosnak a beszoktatási időszakot, amikor is a szülővel együtt élhetjük meg, hogy a gyermek milyen módon találja meg helyét az őt befogadó közösségben. A szülő nemcsak gyermekét bízza gondjainkra, de megosztja velünk az otthoni neveléssel kapcsolatos gyakorlatát, tapasztalatait is. Érezze a szülő, hogy bármikor bátran fordulhat hozzánk, mi bizalommal vagyunk iránta, gyermekét pedig önmagáért szeretjük, tiszteljük. Elengedhetetlen a szeretetteljes légkör megteremtése, hiszen a kisgyermek érzelmi lény, így biztonságban csak ott érzi magát, ahol elfogadják akkor is, ha valamiben más, mint a többi. Meg kell tanulnunk a másságával együtt kezelni. A különbözőségek lehetnek pszichés eredetűek vagy testi elváltozások. A nehezen szocializálható, a fejlődés lassú ütemét mutató, érzékszervi vagy mozgássérült, elhanyagolt vagy éppen elkényeztetett, illetve a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális törődést, speciális ismereteket igényel. A problémák feltárásához a megfelelő szakember segítségét időben kell kérni! Jó a kapcsolatunk a balatonfüredi nevelési Tanácsadóval, sőt, heti két alakalommal logopédus jár hozzánk, aki kiszűri és fejleszti a beszédproblémás gyermekeket. A védőnővel is jó a kapcsolatunk, rendszeresen tart vizsgálatokat. 7

8 8 Nálunk demokratikus légkör uralkodik, ennek szellemében igyekszünk biztosítani gyermekeink testi, értelmi és közösségi fejlődését. A fejlesztést a nevelőmunka folyamatában komplex módon valósítjuk meg. Leghatékonyabb a fejlesztés, ha az életkori sajátosságaikat mindig szem előtt tartjuk. Az elvárhatón felül nem kívánhatunk teljesítményt! Gondoskodunk az érdeklődésüknek, fejlettségüknek, igényeiknek megfelelő tevékenységekről, melyek végzése során gazdagodnak ismereteik, megtanulnak együttműködni társaikkal, személyiségfejlődésüket pozitív irányba viszik. A már említett általános mindenkire egyformán érvényes alapelvek mellett említést érdemel még kettő, hiszen helyi programunk elképzelhetetlen nélkülük, az életközeliség és a természetközeliség. A fentiek ismeretében született meg helyi programunk: Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel címen. A cím magáért beszél! Ilyen helyen, ahogyan a bemutatásban olvasható, teljesedjen ki nevelő munkánk az élő és élettelen környezetet fürkészve, a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése és a természet értékeinek megismertetése és védelme érdekében. Hogy miért a játék és a mese? Mert a játék a legfontosabb és legfejlesztőbb gyermeki tevékenység, a nevelés leghatékonyabb eszköze, a mese pedig a gyermek érzelmi-értelmi és etikai fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A pedagógiai program küldetése: Az óvónő személyisége és példaadása meghatározó Biztonságot sugárzó felnőtt gyermek, gyermek gyermek kapcsolat, melyet pozitív megerősítés kísér A gyermeki autonómia tiszteletben tartása A gyermekek fejlődésének segítése az esélyegyenlőség biztosításával, önállóságra nevelés Az együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra épülő nevelés A gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vétele, időt hagyva és adva mindenkinek a folyamatban történő fejlődéshez Bizalom, segítőkészség, együttérzés a gyermekekkel és egymással szemben A szülőkkel együttműködő segítő partnerkapcsolat kialakítása az óvoda teljes dolgozói körének részvételével Egymás munkájának megismerése és megbecsülése, kölcsönös segítségnyújtásra való törekvés Óvodánk az élmények és a változatos tapasztalatok színtere legyen Az alkotás, a közvetlen tapasztalás feltételeinek megteremtése és biztosítása 8

9 9 Közös tevékenységek során a gyermekek érzelmi, értelmi és testi nevelése A gyermekek a mindennapi tapasztalatszerzéseik során tanulják meg és gyakorolják a közösség szabályait, a másokkal való együttműködés kívánatos magatartásformáit Az óvodapedagógus az intézmény céljaival azonosulva érdeklődési körének és tehetségének megfelelően képezze tovább magát Nevelési célok Tudjuk, hogy a környezeti nevelés alapozó jellegű, és ha jó az alap, akkor az élmények, benyomások egy életre meghatározzák az ember gondolkodás- és életmódját. Az óvodáskorúak természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatszerzésének alapja: a cselekvés. Cselekvés útján jön rá a gyermek az összefüggésekre, tanul meg látni, gyönyörködni, érzelmileg is kötődni mikro-, majd később makro környezetéhez. Arra törekszünk, hogy a kisgyermek természettel való kapcsolata élményszerű, élettel teli, játékos, izgalmas, csodát kutató legyen. Ez szemlélődéseken, vizsgálódásokon keresztül érhető el. - Olyan szokások, szokásrendszerek kialakítása, melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy az élőlények szeretetére, tiszteletére neveljük a gyermekeket. - Olyan környezet humánus életérzés átélését kívánjuk segíteni, melyben a rácsodálkozás, rádöbbenés pillanatai ötvöződnek a tapasztalással, s az ismeretekkel. Így a természetképünk élményeinken keresztül alakul ki. - Törekednünk kell a tapasztalatok, élmények szerzésére, mellyel természetvédelmi ismereteiket bővítjük. - Az élmények feldolgozásánál az egyes nevelési területeken belül, használjunk ki minden lehetőséget az ismeretszerzésre, egyéni fejlesztésre! Az óvoda fontos szerepet tölt be a növények és az állatok megszerettetésében. Az óvónőnek olyan sokoldalúan kell a gyerekeket ezekkel azt élményekkel megismertetnie, hogy a gyerekek értelmi és érzelmi alapon is eljussanak annak belátásához, hogy az élőlényeket óvni, védeni, gondozni kell. Ennek egyik eredményes módszere a természetjárás. A gyakori kirándulások, túrák célja: - minél több természeti élményt jelentő megismerő, fejlesztő tevékenység, játék, mozgás a szabadban, természetben - természet- és környezetorientált magatartás, környezetbarát szokások életkori megalapozása - környezetünk tisztaságának, egészségesebb környezet kialakításának elősegítése - helyi és távolabbi környezetünk természeti és társadalmi értékeinek felfedeztetése. Szinte már az óvodába lépés pillanatától alkalmuk van a legkisebbeknek is arra, hogy a természet apró csodáit felfedezzék. Előbb az óvoda udvarán, mely nagy, fásított, szép zöld terület, majd fokozatosan a táguló természetben. Fontos, hogy minél többet legyenek a szabadban, alakuljon ki bennük az igény a testmozgásra, az egészséges harmonikus életre, a természet szemlélődésére. A természet megszerettetésének, védelmének, a hozzá fűződő pozitív életérzés kialakulásának elsődleges helyszíne csak maga a természet lehet. A természet hangja, illata, változásai, az ott zajló élet tapasztalása, érzékelése bensőséges kapcsolat létrejöttét jelezheti a kisgyermek és a természet között. Érzékeli a harmóniát, a sok apró csodát, aminek örülhet, ami számára érdekes, vonzó egy erdei vagy tóparti séta vagy hosszabb kirándulás során. A környezet megismerésére nevelés és a környezetvédelmi nevelés egymástól elválaszthatatlan, ha az előbbi valóban a természetben, életközelben történik. 9

10 10 A kisgyermek azt óvja, védi, ápolja, amit megismer, ha benne él a természetben, s látja az emberi beavatkozás eredményeképpen így vagy úgy megváltozott természetet, s a tárgyi épített környezetet egyaránt. Az erdőben járva, a kirándulások során ismerkedik a kisgyermek a szabadban való mozgás, beszéd, játék, étkezés helyhez illő, kulturált formáival: - nem zavarjuk az állatokat természetes környezetükben zaklatással, hangoskodással, - nem pusztítjuk a növényeket és a rovarvilágot, - nem gyűjtögetünk feleslegesen, csak azt, ami lehullott, - védett növényeket nem szabad leszednünk, gyűjtögetnünk, - nem tördeljük a bokrok, fák ágait, gallyait, - gombát nem szedünk, - a talált madárfészekben lévő madártojáshoz nem nyúlunk, - nem szemetelünk kirándulások, séták során sem, - ahol letelepszünk, étkezünk, ott a hulladékot szemeteszsákban gyűjtjük össze. Rousseau írja: Tanítsd meg a gyermeket arra, hogy megfigyelje a természeti jelenségeket Tedd lehetővé számára, hogy ne azért tudjon valamit, mert te megmondtad neki, hanem azért, mert ő saját maga rájött. Ne tanítsd neki a természetet, hanem hagyd, hogy felfedezze. Mutasd meg neki a valódi dolgokat, hogy legalább tudja, hogy miről beszélsz neki Óvodai értékeink Óvodánk arculatát közösen kialakított pedagógiai programunkban határoztuk meg, mely az egységes szemléletet biztosítja számunkra. Az óvodapedagógusok változatos érdeklődése, mentalitása, módszertani kultúrája, pedig a változatosságot, egyediséget viszi a csoportok életébe. Óvodánk adottságaiból adódóan csodálatos természeti környezet vesz minket körül, így bőven nyílik alkalom a természetjárásra, kirándulásra, a természeti értékek megismerésére, közvetlen megfigyelésére, szépségeinek felfedezésére. A Balaton a Belső- tó közelsége lehetővé teszi : a vízi világ megfigyelését, vízparti kirándulást, hajókirándulást. (szakemberek segítségére is lehetőségünk van: Madarász Ovi, Erdei óvoda, túravezetők) Jól felszerelt, sok mozgás lehetőséget biztosító, tiszta levegőjű udvarral rendelkezünk. Az udvari járműparknak folyamatos a fejlesztése. A csoport szobák karbantartása, a szakmai eszközök, játékok beszerzése ütemezve történik. Tartalmas, hagyományteremtő programjaink vannak, ezeken alkalomszerűen a szülők is részt vehetnek, illetve az ő segítségükkel rendezzük meg. Értékünk a zöld óvodai,a madárbarát kert név, a környezettudatos nevelés elősegítéséhez lehetőséget biztosítunk:szelektív hulladék gyűjtésre, elemgyűjtésre, papírgyűjtésre, komposztáló használatra, petpalack zsugorításra. Madárbarát kertünkben mód nyílik a következő megfigyelésekre (madáretetés, madáritatás,odúk,interaktív tábla madárképekkel) A veteményeskert, fűszernövény kert is számtalan ismeretszerzést tartogat. A környezet és természetvédelemhez tartozó ünnepek magtartása:állatok világnapja, madarak,fák napja, takarítási világnap, föld napja,víz világnapja. Fejlesztő foglalkozások: - fejlesztő pedagógus logopédus tervezett szenzomotoros tréning 10

11 11 AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDSZERE CÉL ÉS FELADAT FŐ TERÜLETEK A nevelés alapvető keretei A gyermektevékenység formái A fejlesztés tartalmi eszközei Kapcsolatok A környezet megismerésére nevelés Játék Munka Tanulás Anyanyelvi nevelés Környezet megismerésére nevelés, matematikai tapasztalatok. Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Zenei nevelés Testi nevelés Család Iskola Önkormányzat Közművelődési intézmények Segítők Gondozás, egészséges életmódra nevelés Közösségi nevelés, szocializáció A fejlődés jellemzői 11

12 12 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Óvodai nevelésünk feladata, hogy az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése által alkalmassá tegyük a tanulásra. Biztosítsuk a gyermek személyiségének fejlődésén túl a közösségi életre való felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését. Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Abban hiszünk, hogy a természetvédelemhez, a természet megismerésén és megszeretésén keresztül vezet az út, ezért nyitott szemmel, füllel és szívvel kell szemlélnünk és felfedeznünk környező világunkat, s vele aktív viszonyt kell kialakítanunk, mely a majdani felnőtt felelősségérzetét megalapozza Egészséges életmód kialakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű Szükséges továbbá az óvodapedagógusok egységes, modern egészségkultúráról alkotott felfogása és az, hogy az egészségnevelés mindennapos munkánk részévé váljon, és maga az óvodapedagógus is eszerint éljen, cselekedjen! A szokások a kisgyermekkortól kezdve alakulnak ki a szocializáció és a nevelés eredményeként. A korai gyermekkorban a környezettől tapasztalati úton átvett életmódminták meghatározóak az egyén életvezetése és személyiség fejlődése vonatkozásában,. Kisgyermekkortól kezdve céltudatosan ki kell alakítani azokat a szokásokat, viselkedési formákat, amelyek alapját képezik a későbbi életszakaszokban egyre tudatosabbá vált egészséges életvitelnek. Az egészséges életmódra való neveléssel kialakított magatartás-formálást gyakorlati munkánkban az utánzáson alapuló szoktatás és a gyermekek értelmi, érzelmi, akarati erőinek működtetésével, a naponkénti ismétlések, a rendszeres, folyamatos gyakorlás során erősítjük meg. Legfontosabb feladataink : az egészséges életmód, betegségmegelőzés és betegségmegőrzés szokásainak megalapozása, biztosítása mozgásigény kielégítése és a testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése a környezettudatos magatartása kialakítása, környezet védelem, megóvás és az egészséges környezet fenntartásához kapcsolódó szokások kialakítása, megtartása. Célunk: Az óvodában eltöltött időben minden kisgyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétet szolgáló egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az óvoda mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Egészségfejlesztésünk akkor lesz hatékony, ha teljes körű, ha áthatja az óvodai élet egészét. 12

13 13 Az egészségfejlesztés területei: egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés, testmozgás testi és lelki mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőségek, a szenvedélybetegséghez vezető szerek fogyasztásának megelőzése a bántalmazás, erőszak megelőzése baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás a személyi és környezeti higiénia fejlesztése Egészséges táplálkozás: Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítésének szorgalmazását szolgálja. A növekedés és a fejlődés egyik legfontosabb előfeltétele az egészséges táplálkozás. Az óvodai étkezés napjainkban a legnagyobb jó szándék, igyekezet ellenére sem tudja az egészséges táplálkozás minden követelményét teljesíteni. A teljesítés nem csak anyagiakon ( normatíva), de szemléleten ( étrend összeállításon), óvónői leleményességen, egészségpedagógiai kulturáltságon és a szülők segítő együttműködésén is múlik. Felhívjuk figyelmüket a kerülendő élelmiszerek listájára.. Az óvoda védőnőjét, orvosát, más e témában jártas szakembert kérünk fel előadás megtartására az egészséges táplálkozással kapcsolatosan. Fő feladatunknak tartjuk a kulturált étkezési szokások kialakítását.. Az étkezéshez ízlésesen megterítünk, kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan szolgáljuk fel, ezáltal a várakozási időt csökkentjük. Igyekszünk megkedveltetni a gyerekekkel az ízeket, intenzív rágásra ösztönözzük őket. Életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően kanál, kés, villa használatával ismertetjük meg őket. Az étkezést örömtelivé tesszük, ha jó hangulatot teremtünk az ételek elfogyasztásához. Az evésre bőven hagyunk időt, figyelembe vesszük az ízlésükben, étvágyukban, táplálkozási szokásaikban meglévő egyéni különbségeket. Fontos szabály azonban, hogy minden ételt legalább meg kell kóstolni. Óvodai napirend keretében játékos alkalmakat teremtünk- a dajkával együtt -, hogy a gyerekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (gyümölcs -és zöldségsaláta készítése). Boltos, piacos és családjátékokban ismertetjük meg a gyermekeket az alapélelmiszerekkel. Lehetőség szerint ellátogatunk gyümölcs és- zöldséges üzletbe, gyümölcs és- zöldség kertekbe. Megismerkedünk évszakonként a zöldségekkel, gyümölcsökkel. Beszélgetünk a tejtermékek jelentőségéről, miért is fontos az emberi szervezet számára, kiemelve a csontok, és a fogak egészségét. Az étkezések során előforduló mindenféle tejterméket kóstoljanak meg a gyerekek. Megismertetjük velük a helyes fogápolást. A kiválasztó szervek megfelelő működése érdekében a gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 13

14 14 Mozgás, mindennapos testnevelés: A sokoldalú mozgás egész óvodai életünket átszövi. Mozgásfejlesztő eszközeink spontán használata egész nap folyamán biztosított gyermekeink számára. Mindennapos testneveléssel és irányított udvari szabályjátékokkal egészítjük ki az egész napos szabad mozgást. Nagy gondot fordítunk arra, hogy gyermekeink mozgástevékenysége jó hangulatú legyen, hogy a gyermekek természetes mozgáskedvének kellő teret és időt biztosítsunk. Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítására törekedtünk az udvaron és az óvodaépületen belül egyaránt. A gyermek egészséges életmódra neveléséhez elengedhetetlen a levegőn való tartózkodás. Különösen érvényes ez a mozgásos játékra és a szabad mozgásra. Napirendben rögzítettük a levegőn való tartózkodás idejét, ekkor a gyermekek irányított, illetve spontán mozgástevékenységet végeznek. Gondot fordítunk a csoportszoba megfelelő szellőztetésére is, különös tekintettel a játék és a pihenés idejére is. A mindennapi testnevelés tudatos, tervszerű alkalmazása elősegíti a gyermek testi képességeinek, mozgásának fejlődését, kedvező hatással van az idegrendszerre, a légző- és keringési szervekre, fokozza a gyermek jó közérzetét. Megfelelő gyakorlatokkal a helyes testtartás kialakítását és a testtartási hibák megelőzését is szolgálja, hozzájárul a gyermekek egészségéhez. Megalapozza azt az igényt, hogy minden nap, rendszeresen mozogni jó és szükséges. A gyermekeknek minden nap lehetőséget biztosítunk perces szervezett mozgásban való részvételre. Időpontját az óvónő szabadon választja meg a rugalmas napirend keretei között. Lehetőleg a szabad levegőn, az udvaron végezzük a játékos mozgást, ügyelve arra is, hogy a gyerekek öltözéke megfelelő legyen erre a célra. A mindennapi testnevelés középpontjában a sok mozgással járó játék áll. A mindennapos szervezett mozgás tartalma: - futó játékok; szerepes fogó játékok ; játékos utánzó gyakorlatok; ugró-, szökdelő játékok Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a mindennapi testnevelés járuljon hozzá a mozgás megszerettetéséhez. Ehhez az szükséges, hogy az óvónő élénk, vidám hangulatot teremtsen és maga is örömét lelje a közös játékban. Személyi higiéné Gondozási feladatok: A gondozás az óvodai nevelésben nagyon fontos szerepet tölt be. A kisgyermek alapvető szükségleteinek kielégítését jelenti, hozzájárul egészségük megőrzéséhez, jó közérzetük kialakításához. A testápolás szolgálja a gyermek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozását. Fontos a felnőtt állandó, segítőkész jelenléte. Az óvónő a gyermek ápolása közben beszélgessen a gyermekekkel, hogy annak kívánsága, kérése alapján tudjon segíteni. Megfelelő óvónői magatartás mellett a segítő, beavatott és felelősséget viselő dajka közreműködésével a gyermekek megtanulják a fogásokat, a testápolási szokások sorrendjét, a testápolási szerek rendeltetésszerű használatát. Teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék a testápolás teendőit. Különösen védjük a gyermekek érzékszerveit. Ápolásukhoz tiszta eszközöket, nyugodt feltételeket teremtünk. 14

15 15 Az öltözködés: A gyermekek ruházata a sokféle tevékenység gyakorlásához, az időjárás változásaihoz igazodó, kényelmes, könnyen fel-és levehető legyen. Az óvónő kérje a szülőket, hogy többrétegűén öltöztessék gyermekeiket. A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot tesz.( váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő megfelelő méretű cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása) A pihenés, alvás fontos eleme a gyerekek egészséges óvodai életrendjének. A gyermekek alvásigényük egy részét az óvodában elégíti ki. A csoportszobát kiszellőztetjük.a nyugodt pihenés feltétele a csend és a biztonság, az óvónő gondoskodó jelenléte. Az elalvás előtti mesélés, halk és csendes dúdolgatás, altatódal, nyugalmat áraszt. Tekintettel vagyunk a gyermekek életkori különbségéből adódó és az egyénenként is eltérő alvásszükségletére. A gyermekek pihenését segíti, ha maguk mellé vehetik kedvenc játékukat, személyes tárgyukat. Balesetvédelmi okokból ügyelünk arra, hogy az ágyba vitt játék puha és kellő méretű legyen. Az ágyneműről és annak tisztításáról a szülő gondoskodik., általában két hetente és a gyerek minden megbetegedése alkalmával. Egészséges, tiszta biztonságos környezet megteremtése A környezeti higiéniára nevelés magában foglalja az óvoda tisztaságának megóvását, esztétikáját, a termek szellőztetését, az ivóvíz higiéniáját,a helyes fűtés és világítás biztosítását, az udvar tisztántartását, a helyiségek és eszközök tisztaságát. Mindezek együttesen az egészségfejlesztés szempontjából megalapozó jellegűek és nagy jelentőségűek a kisgyermekek személyiségfejlesztésében. Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése csak egészséges környezetben történhet. Az egészséges, tiszta környezet fenntartásának legfontosabb feltétele az alapos takarítás, fertőtlenítés. A takarításban időnként a gyerekek is aktívan részt vesznek. A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott odafigyeléssel kezeljük. A csoportszobai, de különösen az udvari játékoknál, felhívjuk a gyerekek figyelmét a helyes eszközhasználatra, a sétán a biztonságos közlekedés szabályaira. Szükség esetén kirándulásra szülői segítséget kérünk. Higiénés szabályok kialakítása, betartatása: - WC papír megfelelő használata / főleg lányoknál / - Folyékony szappannal való kézmosás - körömkefe igénybevétele szennyező tevékenység után - saját fésű, fogmosó felszerelés használata - megfelelő orrfúvási technika elsajátíttatása 2.2 Az óvoda egészségvédő programja A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése A fejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek környezetéhez történő alkalmazkodást, és pozitív hatást gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére. Kötelességünk, hogy a ránk bízott gyerekek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyünk meg minden lehetséges erőfeszítést a felvilágosítással, a munka és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával, a szülő- és szükség esetén más szakemberek bevonásával. 15

16 16 Figyelnünk kell a személyiségzavarokra, neurotikus tünetekre, melyek kedvezőtlen családi légkör, súlyos lelki megrázkódtatás hatására alakulnak ki. Leggyakoribb tünetek: a gyermek ingerlékeny, kapkodó, visszahúzódó, félénk, sírós, passzív,esetleg agresszív, nem tudja a figyelmét összpontosítani. stb. Pszicho-higiénés egészségvédelem: Nagyon fontos feladat, hiszen a lelki eredetű problémák negatívan hatnak a fizikai állapotra. Amit tehetünk ennek érdekében óvodánkban? - tartózkodunk a megszégyenítéstől / pl.: bepisilés / - lehetőség szerint alvásidőben, WC használatakor, megteremtjük a nyugalmat, csendet, az intimitást - nem siettetjük a gyermeket alapvető tevékenységeiben - nem terheljük túl gyermekeinket - meghallgatjuk a problémákat - biztosítjuk a rendszerességet, e mellett a rugalmasságot - igyekszünk csökkenteni a konfliktusokat - nem tűrjük el a gyermekek közötti megkülönböztetést, erőszakot Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyereknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. Kirándulási élmények feldolgozása. ( pozitív: napsütés,madárdal,jókedv, szabad levegő, füstmentesség.) Városi, falusi élmények megbeszélés. (gépkocsik füstje, áruházak levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai,utazás tömegközlekedési járművön,utcai porképződés, otthoni állattartással járó szagok) Élmények elmondása dohányfüstös helyiségekről; ismeretek átadása dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel kapcsolatosan ( károsítja a tüdőt, idegrendszert, gyomor és a szív munkáját, másokat is zavar, károsít ) Beszélgetés arról milyen leszek, ha nagy leszek. (mi szeretnék lenni, segíteni akarok másoknak,egészséges erős, akarok lenni, mit kell ezért tennem, mit nem szabad tenni., mit kell elkerülni pl. elhatározom, hogy nem fogok dohányozni) A bántalmazás, erőszak megelőzése A WHO definíciója: A gyermek bántalmazása és elhanyagolása ( rossz bánásmód ) magában foglalja a fizikai és/ vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. A nevelési intézmény közreműködik a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Ennek során közreműködik a gyermekjóléti szolgálattal. illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 16

17 17 Feladataink: a szülőket nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek és ifjúságvédelmi felelős személyéről, arról is, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatban érzékeny. Szülői értekezleten felhívjuk a szülők figyelmét az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédésének fontosságára. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás Fontos, hogy rájöjjenek óvodásaink: egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekeket megismertetjük a veszélyhelyzetek vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, azokkal, amit ők is el tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás( felnőtt értesítése, esetleg mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy ( pl. bicikli, mászóka, autó, gyógyszer ) milyen veszélyforrásokat rejt, mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszereink:az egyes tevékenységekben rejlő nevelési lehetőségek kihasználása : szerepjáték, mesélés, bábozás, képolvasás,társasjátékok,beszélgetés. Általános előírások a gyerekekkel nevelési év, valamint szükség szerint, pl. kirándulás, a foglalkozás előtt stb. ismertetni kell a védő- óvó előírásokat. Védő-óvó előírás: - az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, - a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, - a tilos és az elvárható magatartás forma. A védő-óvó előírásokat a gyerekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra. Óvodánk házirendjében kerültek meghatározásra azok a védő- óvó előírások, amelyeket a gyerekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekbalesetek megelőzése, ill. bekövetkezésével kapcsolatos teendőket is e dokumentumok tartalmazzák. Az óvoda eszközei, berendezési tárgyai csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történő vizsgálat után kerülnek használatba, állapotukat folyamatosan ellenőrizzük. 17

18 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az óvodás gyermek értelmének megnyitása elsősorban érzelmein keresztül lehetséges és nem a szándékos tanulással. A tanulást a lehető legszélesebben értelmezzük: a gyermek nem tud nem tanulni. Fejlődése az érés és a fejlesztés együttes hatásaként jelentkezik, ezért fontos a türelmes, kiváró magatartás az óvoda és a család részéről egyaránt. Az óvodás gyermekek a játékban és egyéb játékos tevékenységek által fejlődnek a legjobban. A játék egész személyiségükre hat, s a tanulás számtalan lehetőségét hordozza magában. Arra nevelünk, hogy a gyermekek elfogadják egymást, tolerálják a másság megnyilvánulásait, segítőkészséggel, együttérzéssel, önzetlenséggel tudjanak társaik felé fordulni. Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy minden gyermek biztonságban érezze magát és szeretetteljes, nyugodt, otthonos légkör vegye körül. Ennek érdekében már az óvodába lépés pillanatát is úgy készítjük elő és szervezzük meg, hogy az érzelmi biztonságot jelentsen a kisgyermeknek. Az óvoda felvállalja a 3-7 éves gyermekek szocializációs folyamatának tudatos, szakszerű irányítását intézményes keretek között. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze Az óvodában az óvodapedagógus érzelmei biztonságot nyújtva részben átvállalja az anya szerepét empatikus, meleg, elfogadó, szeretetteljes kapcsolatot alakít ki a gyermekekkel. Munkája során arra törekszik, hogy a gyermek változatos, sokrétű tapasztalatai a különböző tevékenységformák közben gazdagodjanak. A személyiség alakításának legfontosabb tényezője a társas kölcsönhatások milyensége. A környezetből felé irányuló reakciókból a gyermek megerősítést elutasítást kap a saját viselkedésére vonatkozóan. A gyermek énközpontúsága alapján elsősorban önmagára képes figyelni, azonban emocionális alapon fokozatosan kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képessé válik másokkal törődni. Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok csak akkor fejlődnek ki, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes viszonyulást. Az érzelmi biztonságot a felnőtthöz való viszony nyújtja, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. Az óvodapedagógus az első számú modell, példakép a társas viselkedés alakulásában, ő szervezi meg a gyermek életrendjét és azokat a közös tevékenységeket, amelyekben a társas kapcsolatok alakulnak. Az óvodapedagógus és a munkáját segítők feladatai: a közvetlen testi-érzelmi kapcsolat megteremtésén, a példaadáson kívül a csoport közös életének megszervezése, a szokás és szabályrendszernek a gyermek fejlettségéhez alkalmazkodó kialakítása. Az értelmes figyelem a csoport életének biztonságát, nyugalmát biztosítja. Az ismétlődő közös, örömteli tevékenység a csoport és óvoda hagyományrendszerébe épül és mélyíti az összetartozás élményét. A gyermekcsoportban kialakulnak a közösségi együttélés szabályai, normái, amelyekhez igazodik az egyén. Alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, amely szükséges a reális énkép kialakításához, az énhatárok megtapasztalásához. Így válik természetessé a gyermekek kapcsolatában, hogy minden gyermek más, egyéni külső és belső tulajdonságokkal rendelkezik és különbözőségeivel együtt elfogadható és szerethető. Társas együttműködés közben tanulják meg az egymás felé fordulást, egymás segítését, vagyis a szeretetet. 18

19 19 A tágabb társadalmi környezet is befolyásolja a gyermek szocializációját. (pl. rokonok, lakókörnyezet, óvoda, a média hatásai, kulturális hatások.) Azonban a társas környezet nyújt biztonságot és kibontakozáshoz lehetőséget is a gyermekeknek. A gyermekkori hatások befolyásolják, majdani felnőttkori énjét. Addig azonban hosszú az út, míg az otthonról érkező csöppségekből kialakul az a közösség, melyben a különböző temperamentumú, érdeklődésű, különböző családi háttérrel rendelkező gyermekek jól érzik magukat, és képesek együttműködni. Az együttműködés a szociális magatartás alapvető formája, melynek létrejötte széleskörű ismereteket kíván a gyermektől. Megismeri önmagát, a szűkebb, tágabb környezetét. Egyre biztosabban mozog életterében, s egyre gazdagabb kapcsolatrendszert alakít ki a körülötte lévő felnőttekkel és gyermekekkel. Élményeit, gondolatait egyre könnyebben, s gyorsabban meg is fogalmazza, így lassan alkalmassá vélik a másokkal való együttműködésre. Ez pedig a szociális magatartás alapvető formája, mely széleskörű ismereteket kíván a gyermektől, melyek az együttműködés során tovább, finomulnak Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Építkezés a gyermekek nyitottságára Az anyanyelv fejlesztése kiemelt jelentőségű Az értelmi nevelés további feladatai: a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékra; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő migráns családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. A gyermek testi fejlődésének elősegítése: gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése testi képességek fejlődésének segítése 19

20 20 egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása egészséges és biztonságos környezet A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása Megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására ösztönzés A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire épít Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése Az óvodai nevelés személyre szabott pozitív értékeléssel, a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével közvetett módon segítse az iskolai beilleszkedést! Az életkori sajátosságok figyelembevételével, a kívülről érkező nyomás ellenére az óvoda maradjon meg óvodának, akkor szolgálja leginkább a gyermeki személyiség optimális kibontakozását. Az ismeretátadás tapasztalatszerzésen alapul, az egész nap folyamán a játékban valósul meg. A fejlesztést és korrekciós nevelés feladatait kiscsoportos, illetve a differenciált bánásmód segítségével kívánjuk megvalósítani. Minden tapasztalat, minden élmény tanulást hordoz magában, s hozzájárul a gyermeki személyiség fejlődéséhez. Abban hiszünk, hogy jó közösségi emberek a szilárd énképpel, kiforrott személyiségjegyekkel rendelkező egyénekből lesznek, akiknek lényeges tulajdonsága az önállóság és önfegyelem, valamint a kitartás, feladattudat és szabálytudat. Ezért törekszünk az erkölcsi és akarati élet jellemzőinek megalapozására. A 3-7 éves korú gyermekek fejlesztése a nevelési céloknak megfelelően a nevelés folyamatában valósul meg. A nevelési folyamat környezettel való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. A nevelési folyamatban a gyermek spontán fejlődése, érése és a nevelési céloknak megfelelő tudatos fejlesztés egymást kiegészítve érvényesülnek. A tudatos fejlesztés az óvodapedagógus által irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőle függő folyamat. A társadalmi, gazdasági környezet, a helyi lehetőségek, a gyermekcsoport életkora, összetétele, a szülők igényei mind befolyással vannak a fejlesztés tartalmára. A fejlesztést ugyancsak befolyásolják az objektív és szubjektív feltételek. Objektív (külső) feltételek, mint az óvoda épülete, az óvoda udvara, berendezései, a gyermeket körülvevő környezet általában adottak. A szabályoknak, előírásoknak megfelelő helyiségek minden óvodában kell, hogy rendelkezésre álljanak. Az már az óvónői önállóság körébe tartozik, hogy a meglévő adottságokon belül milyen bútorzattal és hogyan alakítja ki az óvoda belső tereit, hogyan rendezi be a csoportszobáját. Az objektív feltételek a lehetőségekhez mérten azonban javíthatók. Fontos, hogy az épület külső megjelenésében esztétikus legyen. Az udvara biztosítja az egészséges életmód feladatainak megvalósítását. 20

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben