Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel"

Átírás

1 Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3 Az intézmény jellemző adatai 5 I. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE, ELVEI Gyermekképünk Óvodaképünk Nevelési célok Óvodai értékeink...10 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Egészséges életmód kialakítása Az óvoda egészségfejlesztő programja Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A közösségi életre való nevelés...21 III. A HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Tanulás...27 IV. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék mese, vers, dramatizálás Anyanyelv A külső világ tevékeny megismerése A mozgás Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék Munkajellegű tevékenységek...53 V. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Gyermekvédelmi munka az óvodában A gyermekvédelemmel kapcsolatos cél- és feladatrendszer Az óvodapedagógusok feladatai a gyermekvédelemben...57 VI. A SZÜLŐ, A GYERMEK, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Az óvoda és a család kapcsolatának elvei Partnerközpontú együttműködés Kapcsolattartás lehetséges módjai az óvodában Az együttműködés lehetséges tartalmi formái Az óvoda és iskola kapcsolatának elvei Az együttműködés egyéb formái 65 VII. AZ ÓVODA MUNKARENDJE...66 Felhasznált irodalom...67 Záradék...68 Melléklet: A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 2

3 3 A pedagógiai program jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról Az évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról Az óvoda hatályos Alapító Okirat Bevezető gondolatok Háromcsoportos óvodánk a Tihanyi-félsziget legszebb részén, a Visszhang-dombon található. Az óvoda udvaráról csodálatos látvány tárul elénk az apátsági templomra és a Balaton víztükrére. A Balatonból kiemelkedő, dombkoszorúval övezett földnyelv csodálatos tájképi adottságai, földtörténeti, geológiai képződményei, őshonos növény- és állatvilága révén lett hazánk első tájvédelmi körzete, nemzeti park. Tihany történelmi emlékei kiemelt értékekkel bírnak. Óvodánk földrajzi elhelyezkedése, a kellemes játszóudvar, a csodálatos kilátás is arra ösztönöz bennünket, hogy vegyük észre a szépet, értékeljük és védjük, szépítsük a környezetet, ahol mindennapjainkat éljük. Amint a kapun kilépünk, bármerre indulunk, számtalan lehetőség kínálkozik hosszabb-rövidebb sétákra, kirándulásokra a község kanyargós utcáin éppúgy, mint a Tihanyt övező dombokon, erdőkben, mezőkön, kilátóhelyeken. Óvodásainkkal sokszor járunk a Sáncoldalon, a Kiserdőtetőn, a Belső-tónál, az Akasztó-dombon, a Barátlakásoknál, és még lehetne folytatni a sort. Sokszor nem is gondolunk arra, milyen érték az, hogy ilyen helyeken járhatunk. Óvodánk épülete régi úri villa, melyet Hevessy József építtetett 1895-ben. Az ő meghagyása alapján, miszerint az épületet oktató-nevelő intézményként hasznosítsák, ötven éve működik itt iskola és óvoda ban újították fel oly módon, hogy három csoportot alakítottak ki, s kizárólag csak óvoda működik itt. A főzőkonyha is az akkori új iskolában kapott helyet, az óvodának csak tálalókonyhája van. Az épület elrendezése miatt állandó helye van a kiscsoportnak az oldalsó földszinti szárnyban, a középső- és nagycsoportnak az emeleten. Amíg egy gyermek kijárja az óvodát, végigjárja ezeket a lépcsőfokokat. Minden szobát, minden helyiséget igyekszünk otthonossá, barátságossá tenni, s az óvónők az évek során sok-sok szép, szinte művészi alkotást készítettek, melyek a csoportjuk sajátjai. Ezeket a szívükhöz nőtt mesefigurákat, bábokat, faliképeket viszik magukkal, amikor szeptemberben egy emelettel feljebb költöznek. Az intézményünkbe járó gyerekek nagy többsége tihanyi, de vannak bejárósaink is. A tihanyi gyerekek szüleinek nagy része az idegenforgalomból, vendéglátásból él, mint vállalkozó vagy alkalmazott. Elfoglaltságuk elsősorban a nyári szezonra esik, télen nyugalmasabb, lassabb itt az élet. Természetesen akad néhány pedagógus, kutató (Limnológiai Kutató Intézet munkatársai), köztisztviselő. A családok általában jó anyagi 3

4 4 háttérrel rendelkeznek. Rosszabb körülmények között élő, esetleg hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetű gyermek inkább a falvakból bejárók közül akad. Az óvoda jelenlegi nevelőtestületének minden tagja évtizedek óta dolgozik ebben az óvodában, ahová, mint pályakezdő óvónő került. A sok-sok év tapasztalata is segített bennünket abban, hogy tudásunkat fokról-fokra megújítsuk, követni tudjuk a változásokat ebben a gyorsan változó világban, munkánkat mégis valamiféle állandóság, a szélsőségek elkerülése jellemezze. 4

5 5 Az intézmény jellemző adatai Az intézmény hivatalos elnevezése: Az intézmény címe és elérhetősége: Visszhang Óvoda 8237 Tihany Visszhang utca 21. Tel.: Web: Az óvoda fenntartója, annak címe és elérhetősége: Tihany Község Önkormányzata 8237 Tihany Kossuth utca 12. Tel.: A helyi nevelési programot készítette: A Visszhang Óvoda nevelőtestülete A törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: o A nevelés és a fejlesztés magyar nyelven folyik. o A hitoktatás a törvényes előírásoknak megfelelően a szülői igényekre alapozva biztosított. 5

6 6 I. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, ÉRTÉKEI 1.1. Gyermekképünk Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda: - Elfogadjuk az általános életkori jellemzőktől eltérő ill. fejlődésbeli különbségeket, amelyet alapnak tekintjük a fejlesztésben. A gyermek fejlődő személyiség, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. - eltérő környezetben nevelkednek, eltérő az érdeklődésük, eltérő fejlettségi szinttel rendelkeznek, eltérő a fejlődési ütemük. Olyan gyerekeket kívánunk nevelni,aki - képes érzelmeit kifejezni, mások érzelmeit felismerni, tolerálni - probléma érzékeny és kreatív - kommunikációra, konszenzusra képes - környezetét szereti, tiszteli (szülőt, felnőttet, társait) - kötődik a természethez - a világra nyitott, érdeklődő személyiség - kötődik a szűkebb és tágabb környezetéhez ( család, település, táj) annak hagyományaihoz - Az iskolai tanuláshoz szükséges tulajdonságok megalapozását távlati célnak tekintjük. A sikerorientált, az akadályok leküzdésére képes, pozitív énképpel rendelkező önérvényesítésre és kompromisszumokra is kész gyermek a közösségi élet alapvető szokásaival felvértezve eredményesen tud majd a növekvő követelményeknek megfelelni Óvodaképünk A magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit az óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Az alapelvek kiválasztásánál azt kell szem előtt tartani, hogy - az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, - a gyermeket, mint fejlődő személyiséget, külön védelem illeti meg, - a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda csak kiegészítő szerepet játszik. Az óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodapedagógusoknak kellő szabadságot biztosít különböző pedagógiai törekvések érvényesítéséhez. Ezt támasztja alá az, hogy az óvodák saját vagy választott program alapján dolgozhatnak. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a kétféle program, az OAP és a HOP, egymással összhangban legyen. Így az óvodai nevelés sokszínűsége mellett mégis egységes marad. Érvényesülnek azok az általános igények, melyeket a társadalom, a gyermek érdekeinek figyelembe vételével, megfogalmaz az óvodai neveléssel szemben. 6

7 7 Az óvoda funkciója :az óvodáskorú gyermek nevelése - óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő Biztosítja a gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését Pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását Az óvoda, mint nevelési intézmény, a közoktatási rendszer szakmailag önálló egysége, a családi nevelés kiegészítője. Az a hely, ahol a gyerekek biztonságban, közösségben, esztétikus környezetben és a fejlődésükhöz szükséges sokféle tevékenységet folytatva tölthetik idejüket. Az óvoda a gyermek életének rövid, de jelentős szakaszában a családi nevelést segítő, kiegészítő és korrigáló feladatokat lát el. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekekkel kapcsolatos döntések meghozatalában, s ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket. Igyekszünk azokat a műveltségtartalmakat közvetíteni gyermekeink számára, amelyek részei az egyetemes emberi értékeknek, a majdani felnőtt műveltségnek, és amelyeket aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni. Az intézményünkbe nem csak Tihanyból, hanem Aszófőről, Örvényesről, Balatonudvari ból és más településekről is járnak gyerekek. Az utaztatás eszköze egy Ford Tranzit, melyet a tihanyi önkormányzat vásárolt 2002-ben. A gyermekek biztonságát egy-egy óvodai dolgozó felügyeli reggel és délután is. A vidéki szülőkkel a napi kapcsolatot üzenőfüzet segíti. Különböző anyagi, kulturális, erkölcsi háttérrel érkeznek három éves koruktól az óvodába. Az óvoda nem csak óvó-védő feladatot lát el, hanem szerepe igen összetett. Hogy a helyes úton tudjunk mozogni, fontos két igen jelentős alapelvet követnünk. Ennek megfelelően az egyik alapelv a gyermeki személyiséget tartja kiindulópontnak. Minden gyermeket egyforma szeretettel és körültekintéssel kell foganunk. Ezért tartjuk fontosnak a beszoktatási időszakot, amikor is a szülővel együtt élhetjük meg, hogy a gyermek milyen módon találja meg helyét az őt befogadó közösségben. A szülő nemcsak gyermekét bízza gondjainkra, de megosztja velünk az otthoni neveléssel kapcsolatos gyakorlatát, tapasztalatait is. Érezze a szülő, hogy bármikor bátran fordulhat hozzánk, mi bizalommal vagyunk iránta, gyermekét pedig önmagáért szeretjük, tiszteljük. Elengedhetetlen a szeretetteljes légkör megteremtése, hiszen a kisgyermek érzelmi lény, így biztonságban csak ott érzi magát, ahol elfogadják akkor is, ha valamiben más, mint a többi. Meg kell tanulnunk a másságával együtt kezelni. A különbözőségek lehetnek pszichés eredetűek vagy testi elváltozások. A nehezen szocializálható, a fejlődés lassú ütemét mutató, érzékszervi vagy mozgássérült, elhanyagolt vagy éppen elkényeztetett, illetve a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális törődést, speciális ismereteket igényel. A problémák feltárásához a megfelelő szakember segítségét időben kell kérni! Jó a kapcsolatunk a balatonfüredi nevelési Tanácsadóval, sőt, heti két alakalommal logopédus jár hozzánk, aki kiszűri és fejleszti a beszédproblémás gyermekeket. A védőnővel is jó a kapcsolatunk, rendszeresen tart vizsgálatokat. 7

8 8 Nálunk demokratikus légkör uralkodik, ennek szellemében igyekszünk biztosítani gyermekeink testi, értelmi és közösségi fejlődését. A fejlesztést a nevelőmunka folyamatában komplex módon valósítjuk meg. Leghatékonyabb a fejlesztés, ha az életkori sajátosságaikat mindig szem előtt tartjuk. Az elvárhatón felül nem kívánhatunk teljesítményt! Gondoskodunk az érdeklődésüknek, fejlettségüknek, igényeiknek megfelelő tevékenységekről, melyek végzése során gazdagodnak ismereteik, megtanulnak együttműködni társaikkal, személyiségfejlődésüket pozitív irányba viszik. A már említett általános mindenkire egyformán érvényes alapelvek mellett említést érdemel még kettő, hiszen helyi programunk elképzelhetetlen nélkülük, az életközeliség és a természetközeliség. A fentiek ismeretében született meg helyi programunk: Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel címen. A cím magáért beszél! Ilyen helyen, ahogyan a bemutatásban olvasható, teljesedjen ki nevelő munkánk az élő és élettelen környezetet fürkészve, a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése és a természet értékeinek megismertetése és védelme érdekében. Hogy miért a játék és a mese? Mert a játék a legfontosabb és legfejlesztőbb gyermeki tevékenység, a nevelés leghatékonyabb eszköze, a mese pedig a gyermek érzelmi-értelmi és etikai fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A pedagógiai program küldetése: Az óvónő személyisége és példaadása meghatározó Biztonságot sugárzó felnőtt gyermek, gyermek gyermek kapcsolat, melyet pozitív megerősítés kísér A gyermeki autonómia tiszteletben tartása A gyermekek fejlődésének segítése az esélyegyenlőség biztosításával, önállóságra nevelés Az együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra épülő nevelés A gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vétele, időt hagyva és adva mindenkinek a folyamatban történő fejlődéshez Bizalom, segítőkészség, együttérzés a gyermekekkel és egymással szemben A szülőkkel együttműködő segítő partnerkapcsolat kialakítása az óvoda teljes dolgozói körének részvételével Egymás munkájának megismerése és megbecsülése, kölcsönös segítségnyújtásra való törekvés Óvodánk az élmények és a változatos tapasztalatok színtere legyen Az alkotás, a közvetlen tapasztalás feltételeinek megteremtése és biztosítása 8

9 9 Közös tevékenységek során a gyermekek érzelmi, értelmi és testi nevelése A gyermekek a mindennapi tapasztalatszerzéseik során tanulják meg és gyakorolják a közösség szabályait, a másokkal való együttműködés kívánatos magatartásformáit Az óvodapedagógus az intézmény céljaival azonosulva érdeklődési körének és tehetségének megfelelően képezze tovább magát Nevelési célok Tudjuk, hogy a környezeti nevelés alapozó jellegű, és ha jó az alap, akkor az élmények, benyomások egy életre meghatározzák az ember gondolkodás- és életmódját. Az óvodáskorúak természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatszerzésének alapja: a cselekvés. Cselekvés útján jön rá a gyermek az összefüggésekre, tanul meg látni, gyönyörködni, érzelmileg is kötődni mikro-, majd később makro környezetéhez. Arra törekszünk, hogy a kisgyermek természettel való kapcsolata élményszerű, élettel teli, játékos, izgalmas, csodát kutató legyen. Ez szemlélődéseken, vizsgálódásokon keresztül érhető el. - Olyan szokások, szokásrendszerek kialakítása, melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy az élőlények szeretetére, tiszteletére neveljük a gyermekeket. - Olyan környezet humánus életérzés átélését kívánjuk segíteni, melyben a rácsodálkozás, rádöbbenés pillanatai ötvöződnek a tapasztalással, s az ismeretekkel. Így a természetképünk élményeinken keresztül alakul ki. - Törekednünk kell a tapasztalatok, élmények szerzésére, mellyel természetvédelmi ismereteiket bővítjük. - Az élmények feldolgozásánál az egyes nevelési területeken belül, használjunk ki minden lehetőséget az ismeretszerzésre, egyéni fejlesztésre! Az óvoda fontos szerepet tölt be a növények és az állatok megszerettetésében. Az óvónőnek olyan sokoldalúan kell a gyerekeket ezekkel azt élményekkel megismertetnie, hogy a gyerekek értelmi és érzelmi alapon is eljussanak annak belátásához, hogy az élőlényeket óvni, védeni, gondozni kell. Ennek egyik eredményes módszere a természetjárás. A gyakori kirándulások, túrák célja: - minél több természeti élményt jelentő megismerő, fejlesztő tevékenység, játék, mozgás a szabadban, természetben - természet- és környezetorientált magatartás, környezetbarát szokások életkori megalapozása - környezetünk tisztaságának, egészségesebb környezet kialakításának elősegítése - helyi és távolabbi környezetünk természeti és társadalmi értékeinek felfedeztetése. Szinte már az óvodába lépés pillanatától alkalmuk van a legkisebbeknek is arra, hogy a természet apró csodáit felfedezzék. Előbb az óvoda udvarán, mely nagy, fásított, szép zöld terület, majd fokozatosan a táguló természetben. Fontos, hogy minél többet legyenek a szabadban, alakuljon ki bennük az igény a testmozgásra, az egészséges harmonikus életre, a természet szemlélődésére. A természet megszerettetésének, védelmének, a hozzá fűződő pozitív életérzés kialakulásának elsődleges helyszíne csak maga a természet lehet. A természet hangja, illata, változásai, az ott zajló élet tapasztalása, érzékelése bensőséges kapcsolat létrejöttét jelezheti a kisgyermek és a természet között. Érzékeli a harmóniát, a sok apró csodát, aminek örülhet, ami számára érdekes, vonzó egy erdei vagy tóparti séta vagy hosszabb kirándulás során. A környezet megismerésére nevelés és a környezetvédelmi nevelés egymástól elválaszthatatlan, ha az előbbi valóban a természetben, életközelben történik. 9

10 10 A kisgyermek azt óvja, védi, ápolja, amit megismer, ha benne él a természetben, s látja az emberi beavatkozás eredményeképpen így vagy úgy megváltozott természetet, s a tárgyi épített környezetet egyaránt. Az erdőben járva, a kirándulások során ismerkedik a kisgyermek a szabadban való mozgás, beszéd, játék, étkezés helyhez illő, kulturált formáival: - nem zavarjuk az állatokat természetes környezetükben zaklatással, hangoskodással, - nem pusztítjuk a növényeket és a rovarvilágot, - nem gyűjtögetünk feleslegesen, csak azt, ami lehullott, - védett növényeket nem szabad leszednünk, gyűjtögetnünk, - nem tördeljük a bokrok, fák ágait, gallyait, - gombát nem szedünk, - a talált madárfészekben lévő madártojáshoz nem nyúlunk, - nem szemetelünk kirándulások, séták során sem, - ahol letelepszünk, étkezünk, ott a hulladékot szemeteszsákban gyűjtjük össze. Rousseau írja: Tanítsd meg a gyermeket arra, hogy megfigyelje a természeti jelenségeket Tedd lehetővé számára, hogy ne azért tudjon valamit, mert te megmondtad neki, hanem azért, mert ő saját maga rájött. Ne tanítsd neki a természetet, hanem hagyd, hogy felfedezze. Mutasd meg neki a valódi dolgokat, hogy legalább tudja, hogy miről beszélsz neki Óvodai értékeink Óvodánk arculatát közösen kialakított pedagógiai programunkban határoztuk meg, mely az egységes szemléletet biztosítja számunkra. Az óvodapedagógusok változatos érdeklődése, mentalitása, módszertani kultúrája, pedig a változatosságot, egyediséget viszi a csoportok életébe. Óvodánk adottságaiból adódóan csodálatos természeti környezet vesz minket körül, így bőven nyílik alkalom a természetjárásra, kirándulásra, a természeti értékek megismerésére, közvetlen megfigyelésére, szépségeinek felfedezésére. A Balaton a Belső- tó közelsége lehetővé teszi : a vízi világ megfigyelését, vízparti kirándulást, hajókirándulást. (szakemberek segítségére is lehetőségünk van: Madarász Ovi, Erdei óvoda, túravezetők) Jól felszerelt, sok mozgás lehetőséget biztosító, tiszta levegőjű udvarral rendelkezünk. Az udvari járműparknak folyamatos a fejlesztése. A csoport szobák karbantartása, a szakmai eszközök, játékok beszerzése ütemezve történik. Tartalmas, hagyományteremtő programjaink vannak, ezeken alkalomszerűen a szülők is részt vehetnek, illetve az ő segítségükkel rendezzük meg. Értékünk a zöld óvodai,a madárbarát kert név, a környezettudatos nevelés elősegítéséhez lehetőséget biztosítunk:szelektív hulladék gyűjtésre, elemgyűjtésre, papírgyűjtésre, komposztáló használatra, petpalack zsugorításra. Madárbarát kertünkben mód nyílik a következő megfigyelésekre (madáretetés, madáritatás,odúk,interaktív tábla madárképekkel) A veteményeskert, fűszernövény kert is számtalan ismeretszerzést tartogat. A környezet és természetvédelemhez tartozó ünnepek magtartása:állatok világnapja, madarak,fák napja, takarítási világnap, föld napja,víz világnapja. Fejlesztő foglalkozások: - fejlesztő pedagógus logopédus tervezett szenzomotoros tréning 10

11 11 AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDSZERE CÉL ÉS FELADAT FŐ TERÜLETEK A nevelés alapvető keretei A gyermektevékenység formái A fejlesztés tartalmi eszközei Kapcsolatok A környezet megismerésére nevelés Játék Munka Tanulás Anyanyelvi nevelés Környezet megismerésére nevelés, matematikai tapasztalatok. Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Zenei nevelés Testi nevelés Család Iskola Önkormányzat Közművelődési intézmények Segítők Gondozás, egészséges életmódra nevelés Közösségi nevelés, szocializáció A fejlődés jellemzői 11

12 12 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Óvodai nevelésünk feladata, hogy az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése által alkalmassá tegyük a tanulásra. Biztosítsuk a gyermek személyiségének fejlődésén túl a közösségi életre való felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését. Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Abban hiszünk, hogy a természetvédelemhez, a természet megismerésén és megszeretésén keresztül vezet az út, ezért nyitott szemmel, füllel és szívvel kell szemlélnünk és felfedeznünk környező világunkat, s vele aktív viszonyt kell kialakítanunk, mely a majdani felnőtt felelősségérzetét megalapozza Egészséges életmód kialakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű Szükséges továbbá az óvodapedagógusok egységes, modern egészségkultúráról alkotott felfogása és az, hogy az egészségnevelés mindennapos munkánk részévé váljon, és maga az óvodapedagógus is eszerint éljen, cselekedjen! A szokások a kisgyermekkortól kezdve alakulnak ki a szocializáció és a nevelés eredményeként. A korai gyermekkorban a környezettől tapasztalati úton átvett életmódminták meghatározóak az egyén életvezetése és személyiség fejlődése vonatkozásában,. Kisgyermekkortól kezdve céltudatosan ki kell alakítani azokat a szokásokat, viselkedési formákat, amelyek alapját képezik a későbbi életszakaszokban egyre tudatosabbá vált egészséges életvitelnek. Az egészséges életmódra való neveléssel kialakított magatartás-formálást gyakorlati munkánkban az utánzáson alapuló szoktatás és a gyermekek értelmi, érzelmi, akarati erőinek működtetésével, a naponkénti ismétlések, a rendszeres, folyamatos gyakorlás során erősítjük meg. Legfontosabb feladataink : az egészséges életmód, betegségmegelőzés és betegségmegőrzés szokásainak megalapozása, biztosítása mozgásigény kielégítése és a testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése a környezettudatos magatartása kialakítása, környezet védelem, megóvás és az egészséges környezet fenntartásához kapcsolódó szokások kialakítása, megtartása. Célunk: Az óvodában eltöltött időben minden kisgyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétet szolgáló egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az óvoda mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Egészségfejlesztésünk akkor lesz hatékony, ha teljes körű, ha áthatja az óvodai élet egészét. 12

13 13 Az egészségfejlesztés területei: egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés, testmozgás testi és lelki mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőségek, a szenvedélybetegséghez vezető szerek fogyasztásának megelőzése a bántalmazás, erőszak megelőzése baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás a személyi és környezeti higiénia fejlesztése Egészséges táplálkozás: Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítésének szorgalmazását szolgálja. A növekedés és a fejlődés egyik legfontosabb előfeltétele az egészséges táplálkozás. Az óvodai étkezés napjainkban a legnagyobb jó szándék, igyekezet ellenére sem tudja az egészséges táplálkozás minden követelményét teljesíteni. A teljesítés nem csak anyagiakon ( normatíva), de szemléleten ( étrend összeállításon), óvónői leleményességen, egészségpedagógiai kulturáltságon és a szülők segítő együttműködésén is múlik. Felhívjuk figyelmüket a kerülendő élelmiszerek listájára.. Az óvoda védőnőjét, orvosát, más e témában jártas szakembert kérünk fel előadás megtartására az egészséges táplálkozással kapcsolatosan. Fő feladatunknak tartjuk a kulturált étkezési szokások kialakítását.. Az étkezéshez ízlésesen megterítünk, kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan szolgáljuk fel, ezáltal a várakozási időt csökkentjük. Igyekszünk megkedveltetni a gyerekekkel az ízeket, intenzív rágásra ösztönözzük őket. Életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően kanál, kés, villa használatával ismertetjük meg őket. Az étkezést örömtelivé tesszük, ha jó hangulatot teremtünk az ételek elfogyasztásához. Az evésre bőven hagyunk időt, figyelembe vesszük az ízlésükben, étvágyukban, táplálkozási szokásaikban meglévő egyéni különbségeket. Fontos szabály azonban, hogy minden ételt legalább meg kell kóstolni. Óvodai napirend keretében játékos alkalmakat teremtünk- a dajkával együtt -, hogy a gyerekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (gyümölcs -és zöldségsaláta készítése). Boltos, piacos és családjátékokban ismertetjük meg a gyermekeket az alapélelmiszerekkel. Lehetőség szerint ellátogatunk gyümölcs és- zöldséges üzletbe, gyümölcs és- zöldség kertekbe. Megismerkedünk évszakonként a zöldségekkel, gyümölcsökkel. Beszélgetünk a tejtermékek jelentőségéről, miért is fontos az emberi szervezet számára, kiemelve a csontok, és a fogak egészségét. Az étkezések során előforduló mindenféle tejterméket kóstoljanak meg a gyerekek. Megismertetjük velük a helyes fogápolást. A kiválasztó szervek megfelelő működése érdekében a gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 13

14 14 Mozgás, mindennapos testnevelés: A sokoldalú mozgás egész óvodai életünket átszövi. Mozgásfejlesztő eszközeink spontán használata egész nap folyamán biztosított gyermekeink számára. Mindennapos testneveléssel és irányított udvari szabályjátékokkal egészítjük ki az egész napos szabad mozgást. Nagy gondot fordítunk arra, hogy gyermekeink mozgástevékenysége jó hangulatú legyen, hogy a gyermekek természetes mozgáskedvének kellő teret és időt biztosítsunk. Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítására törekedtünk az udvaron és az óvodaépületen belül egyaránt. A gyermek egészséges életmódra neveléséhez elengedhetetlen a levegőn való tartózkodás. Különösen érvényes ez a mozgásos játékra és a szabad mozgásra. Napirendben rögzítettük a levegőn való tartózkodás idejét, ekkor a gyermekek irányított, illetve spontán mozgástevékenységet végeznek. Gondot fordítunk a csoportszoba megfelelő szellőztetésére is, különös tekintettel a játék és a pihenés idejére is. A mindennapi testnevelés tudatos, tervszerű alkalmazása elősegíti a gyermek testi képességeinek, mozgásának fejlődését, kedvező hatással van az idegrendszerre, a légző- és keringési szervekre, fokozza a gyermek jó közérzetét. Megfelelő gyakorlatokkal a helyes testtartás kialakítását és a testtartási hibák megelőzését is szolgálja, hozzájárul a gyermekek egészségéhez. Megalapozza azt az igényt, hogy minden nap, rendszeresen mozogni jó és szükséges. A gyermekeknek minden nap lehetőséget biztosítunk perces szervezett mozgásban való részvételre. Időpontját az óvónő szabadon választja meg a rugalmas napirend keretei között. Lehetőleg a szabad levegőn, az udvaron végezzük a játékos mozgást, ügyelve arra is, hogy a gyerekek öltözéke megfelelő legyen erre a célra. A mindennapi testnevelés középpontjában a sok mozgással járó játék áll. A mindennapos szervezett mozgás tartalma: - futó játékok; szerepes fogó játékok ; játékos utánzó gyakorlatok; ugró-, szökdelő játékok Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a mindennapi testnevelés járuljon hozzá a mozgás megszerettetéséhez. Ehhez az szükséges, hogy az óvónő élénk, vidám hangulatot teremtsen és maga is örömét lelje a közös játékban. Személyi higiéné Gondozási feladatok: A gondozás az óvodai nevelésben nagyon fontos szerepet tölt be. A kisgyermek alapvető szükségleteinek kielégítését jelenti, hozzájárul egészségük megőrzéséhez, jó közérzetük kialakításához. A testápolás szolgálja a gyermek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozását. Fontos a felnőtt állandó, segítőkész jelenléte. Az óvónő a gyermek ápolása közben beszélgessen a gyermekekkel, hogy annak kívánsága, kérése alapján tudjon segíteni. Megfelelő óvónői magatartás mellett a segítő, beavatott és felelősséget viselő dajka közreműködésével a gyermekek megtanulják a fogásokat, a testápolási szokások sorrendjét, a testápolási szerek rendeltetésszerű használatát. Teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék a testápolás teendőit. Különösen védjük a gyermekek érzékszerveit. Ápolásukhoz tiszta eszközöket, nyugodt feltételeket teremtünk. 14

15 15 Az öltözködés: A gyermekek ruházata a sokféle tevékenység gyakorlásához, az időjárás változásaihoz igazodó, kényelmes, könnyen fel-és levehető legyen. Az óvónő kérje a szülőket, hogy többrétegűén öltöztessék gyermekeiket. A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot tesz.( váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő megfelelő méretű cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása) A pihenés, alvás fontos eleme a gyerekek egészséges óvodai életrendjének. A gyermekek alvásigényük egy részét az óvodában elégíti ki. A csoportszobát kiszellőztetjük.a nyugodt pihenés feltétele a csend és a biztonság, az óvónő gondoskodó jelenléte. Az elalvás előtti mesélés, halk és csendes dúdolgatás, altatódal, nyugalmat áraszt. Tekintettel vagyunk a gyermekek életkori különbségéből adódó és az egyénenként is eltérő alvásszükségletére. A gyermekek pihenését segíti, ha maguk mellé vehetik kedvenc játékukat, személyes tárgyukat. Balesetvédelmi okokból ügyelünk arra, hogy az ágyba vitt játék puha és kellő méretű legyen. Az ágyneműről és annak tisztításáról a szülő gondoskodik., általában két hetente és a gyerek minden megbetegedése alkalmával. Egészséges, tiszta biztonságos környezet megteremtése A környezeti higiéniára nevelés magában foglalja az óvoda tisztaságának megóvását, esztétikáját, a termek szellőztetését, az ivóvíz higiéniáját,a helyes fűtés és világítás biztosítását, az udvar tisztántartását, a helyiségek és eszközök tisztaságát. Mindezek együttesen az egészségfejlesztés szempontjából megalapozó jellegűek és nagy jelentőségűek a kisgyermekek személyiségfejlesztésében. Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése csak egészséges környezetben történhet. Az egészséges, tiszta környezet fenntartásának legfontosabb feltétele az alapos takarítás, fertőtlenítés. A takarításban időnként a gyerekek is aktívan részt vesznek. A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott odafigyeléssel kezeljük. A csoportszobai, de különösen az udvari játékoknál, felhívjuk a gyerekek figyelmét a helyes eszközhasználatra, a sétán a biztonságos közlekedés szabályaira. Szükség esetén kirándulásra szülői segítséget kérünk. Higiénés szabályok kialakítása, betartatása: - WC papír megfelelő használata / főleg lányoknál / - Folyékony szappannal való kézmosás - körömkefe igénybevétele szennyező tevékenység után - saját fésű, fogmosó felszerelés használata - megfelelő orrfúvási technika elsajátíttatása 2.2 Az óvoda egészségvédő programja A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése A fejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek környezetéhez történő alkalmazkodást, és pozitív hatást gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére. Kötelességünk, hogy a ránk bízott gyerekek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyünk meg minden lehetséges erőfeszítést a felvilágosítással, a munka és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával, a szülő- és szükség esetén más szakemberek bevonásával. 15

16 16 Figyelnünk kell a személyiségzavarokra, neurotikus tünetekre, melyek kedvezőtlen családi légkör, súlyos lelki megrázkódtatás hatására alakulnak ki. Leggyakoribb tünetek: a gyermek ingerlékeny, kapkodó, visszahúzódó, félénk, sírós, passzív,esetleg agresszív, nem tudja a figyelmét összpontosítani. stb. Pszicho-higiénés egészségvédelem: Nagyon fontos feladat, hiszen a lelki eredetű problémák negatívan hatnak a fizikai állapotra. Amit tehetünk ennek érdekében óvodánkban? - tartózkodunk a megszégyenítéstől / pl.: bepisilés / - lehetőség szerint alvásidőben, WC használatakor, megteremtjük a nyugalmat, csendet, az intimitást - nem siettetjük a gyermeket alapvető tevékenységeiben - nem terheljük túl gyermekeinket - meghallgatjuk a problémákat - biztosítjuk a rendszerességet, e mellett a rugalmasságot - igyekszünk csökkenteni a konfliktusokat - nem tűrjük el a gyermekek közötti megkülönböztetést, erőszakot Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyereknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. Kirándulási élmények feldolgozása. ( pozitív: napsütés,madárdal,jókedv, szabad levegő, füstmentesség.) Városi, falusi élmények megbeszélés. (gépkocsik füstje, áruházak levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai,utazás tömegközlekedési járművön,utcai porképződés, otthoni állattartással járó szagok) Élmények elmondása dohányfüstös helyiségekről; ismeretek átadása dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel kapcsolatosan ( károsítja a tüdőt, idegrendszert, gyomor és a szív munkáját, másokat is zavar, károsít ) Beszélgetés arról milyen leszek, ha nagy leszek. (mi szeretnék lenni, segíteni akarok másoknak,egészséges erős, akarok lenni, mit kell ezért tennem, mit nem szabad tenni., mit kell elkerülni pl. elhatározom, hogy nem fogok dohányozni) A bántalmazás, erőszak megelőzése A WHO definíciója: A gyermek bántalmazása és elhanyagolása ( rossz bánásmód ) magában foglalja a fizikai és/ vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. A nevelési intézmény közreműködik a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Ennek során közreműködik a gyermekjóléti szolgálattal. illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 16

17 17 Feladataink: a szülőket nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek és ifjúságvédelmi felelős személyéről, arról is, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatban érzékeny. Szülői értekezleten felhívjuk a szülők figyelmét az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédésének fontosságára. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás Fontos, hogy rájöjjenek óvodásaink: egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekeket megismertetjük a veszélyhelyzetek vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, azokkal, amit ők is el tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás( felnőtt értesítése, esetleg mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy ( pl. bicikli, mászóka, autó, gyógyszer ) milyen veszélyforrásokat rejt, mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszereink:az egyes tevékenységekben rejlő nevelési lehetőségek kihasználása : szerepjáték, mesélés, bábozás, képolvasás,társasjátékok,beszélgetés. Általános előírások a gyerekekkel nevelési év, valamint szükség szerint, pl. kirándulás, a foglalkozás előtt stb. ismertetni kell a védő- óvó előírásokat. Védő-óvó előírás: - az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, - a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, - a tilos és az elvárható magatartás forma. A védő-óvó előírásokat a gyerekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra. Óvodánk házirendjében kerültek meghatározásra azok a védő- óvó előírások, amelyeket a gyerekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekbalesetek megelőzése, ill. bekövetkezésével kapcsolatos teendőket is e dokumentumok tartalmazzák. Az óvoda eszközei, berendezési tárgyai csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történő vizsgálat után kerülnek használatba, állapotukat folyamatosan ellenőrizzük. 17

18 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az óvodás gyermek értelmének megnyitása elsősorban érzelmein keresztül lehetséges és nem a szándékos tanulással. A tanulást a lehető legszélesebben értelmezzük: a gyermek nem tud nem tanulni. Fejlődése az érés és a fejlesztés együttes hatásaként jelentkezik, ezért fontos a türelmes, kiváró magatartás az óvoda és a család részéről egyaránt. Az óvodás gyermekek a játékban és egyéb játékos tevékenységek által fejlődnek a legjobban. A játék egész személyiségükre hat, s a tanulás számtalan lehetőségét hordozza magában. Arra nevelünk, hogy a gyermekek elfogadják egymást, tolerálják a másság megnyilvánulásait, segítőkészséggel, együttérzéssel, önzetlenséggel tudjanak társaik felé fordulni. Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy minden gyermek biztonságban érezze magát és szeretetteljes, nyugodt, otthonos légkör vegye körül. Ennek érdekében már az óvodába lépés pillanatát is úgy készítjük elő és szervezzük meg, hogy az érzelmi biztonságot jelentsen a kisgyermeknek. Az óvoda felvállalja a 3-7 éves gyermekek szocializációs folyamatának tudatos, szakszerű irányítását intézményes keretek között. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze Az óvodában az óvodapedagógus érzelmei biztonságot nyújtva részben átvállalja az anya szerepét empatikus, meleg, elfogadó, szeretetteljes kapcsolatot alakít ki a gyermekekkel. Munkája során arra törekszik, hogy a gyermek változatos, sokrétű tapasztalatai a különböző tevékenységformák közben gazdagodjanak. A személyiség alakításának legfontosabb tényezője a társas kölcsönhatások milyensége. A környezetből felé irányuló reakciókból a gyermek megerősítést elutasítást kap a saját viselkedésére vonatkozóan. A gyermek énközpontúsága alapján elsősorban önmagára képes figyelni, azonban emocionális alapon fokozatosan kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képessé válik másokkal törődni. Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok csak akkor fejlődnek ki, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes viszonyulást. Az érzelmi biztonságot a felnőtthöz való viszony nyújtja, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. Az óvodapedagógus az első számú modell, példakép a társas viselkedés alakulásában, ő szervezi meg a gyermek életrendjét és azokat a közös tevékenységeket, amelyekben a társas kapcsolatok alakulnak. Az óvodapedagógus és a munkáját segítők feladatai: a közvetlen testi-érzelmi kapcsolat megteremtésén, a példaadáson kívül a csoport közös életének megszervezése, a szokás és szabályrendszernek a gyermek fejlettségéhez alkalmazkodó kialakítása. Az értelmes figyelem a csoport életének biztonságát, nyugalmát biztosítja. Az ismétlődő közös, örömteli tevékenység a csoport és óvoda hagyományrendszerébe épül és mélyíti az összetartozás élményét. A gyermekcsoportban kialakulnak a közösségi együttélés szabályai, normái, amelyekhez igazodik az egyén. Alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, amely szükséges a reális énkép kialakításához, az énhatárok megtapasztalásához. Így válik természetessé a gyermekek kapcsolatában, hogy minden gyermek más, egyéni külső és belső tulajdonságokkal rendelkezik és különbözőségeivel együtt elfogadható és szerethető. Társas együttműködés közben tanulják meg az egymás felé fordulást, egymás segítését, vagyis a szeretetet. 18

19 19 A tágabb társadalmi környezet is befolyásolja a gyermek szocializációját. (pl. rokonok, lakókörnyezet, óvoda, a média hatásai, kulturális hatások.) Azonban a társas környezet nyújt biztonságot és kibontakozáshoz lehetőséget is a gyermekeknek. A gyermekkori hatások befolyásolják, majdani felnőttkori énjét. Addig azonban hosszú az út, míg az otthonról érkező csöppségekből kialakul az a közösség, melyben a különböző temperamentumú, érdeklődésű, különböző családi háttérrel rendelkező gyermekek jól érzik magukat, és képesek együttműködni. Az együttműködés a szociális magatartás alapvető formája, melynek létrejötte széleskörű ismereteket kíván a gyermektől. Megismeri önmagát, a szűkebb, tágabb környezetét. Egyre biztosabban mozog életterében, s egyre gazdagabb kapcsolatrendszert alakít ki a körülötte lévő felnőttekkel és gyermekekkel. Élményeit, gondolatait egyre könnyebben, s gyorsabban meg is fogalmazza, így lassan alkalmassá vélik a másokkal való együttműködésre. Ez pedig a szociális magatartás alapvető formája, mely széleskörű ismereteket kíván a gyermektől, melyek az együttműködés során tovább, finomulnak Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Építkezés a gyermekek nyitottságára Az anyanyelv fejlesztése kiemelt jelentőségű Az értelmi nevelés további feladatai: a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékra; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő migráns családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. A gyermek testi fejlődésének elősegítése: gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése testi képességek fejlődésének segítése 19

20 20 egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása egészséges és biztonságos környezet A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása Megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására ösztönzés A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire épít Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése Az óvodai nevelés személyre szabott pozitív értékeléssel, a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével közvetett módon segítse az iskolai beilleszkedést! Az életkori sajátosságok figyelembevételével, a kívülről érkező nyomás ellenére az óvoda maradjon meg óvodának, akkor szolgálja leginkább a gyermeki személyiség optimális kibontakozását. Az ismeretátadás tapasztalatszerzésen alapul, az egész nap folyamán a játékban valósul meg. A fejlesztést és korrekciós nevelés feladatait kiscsoportos, illetve a differenciált bánásmód segítségével kívánjuk megvalósítani. Minden tapasztalat, minden élmény tanulást hordoz magában, s hozzájárul a gyermeki személyiség fejlődéséhez. Abban hiszünk, hogy jó közösségi emberek a szilárd énképpel, kiforrott személyiségjegyekkel rendelkező egyénekből lesznek, akiknek lényeges tulajdonsága az önállóság és önfegyelem, valamint a kitartás, feladattudat és szabálytudat. Ezért törekszünk az erkölcsi és akarati élet jellemzőinek megalapozására. A 3-7 éves korú gyermekek fejlesztése a nevelési céloknak megfelelően a nevelés folyamatában valósul meg. A nevelési folyamat környezettel való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. A nevelési folyamatban a gyermek spontán fejlődése, érése és a nevelési céloknak megfelelő tudatos fejlesztés egymást kiegészítve érvényesülnek. A tudatos fejlesztés az óvodapedagógus által irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőle függő folyamat. A társadalmi, gazdasági környezet, a helyi lehetőségek, a gyermekcsoport életkora, összetétele, a szülők igényei mind befolyással vannak a fejlesztés tartalmára. A fejlesztést ugyancsak befolyásolják az objektív és szubjektív feltételek. Objektív (külső) feltételek, mint az óvoda épülete, az óvoda udvara, berendezései, a gyermeket körülvevő környezet általában adottak. A szabályoknak, előírásoknak megfelelő helyiségek minden óvodában kell, hogy rendelkezésre álljanak. Az már az óvónői önállóság körébe tartozik, hogy a meglévő adottságokon belül milyen bútorzattal és hogyan alakítja ki az óvoda belső tereit, hogyan rendezi be a csoportszobáját. Az objektív feltételek a lehetőségekhez mérten azonban javíthatók. Fontos, hogy az épület külső megjelenésében esztétikus legyen. Az udvara biztosítja az egészséges életmód feladatainak megvalósítását. 20

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja (KIVONAT) Készítette: Patakiné Varga Petra 2012. május 2012. 1 Óvodánk bemutatása: Óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a főváros XVI. kerületének családi házas övezetében,

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 A Rezi Óvoda/Vackor csoport Szabály- és szokásrendszere vegyes életkorú csoportra

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program

Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program 1.sz. melléklet Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program Cél: Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. A 3-7éves korosztályra

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A ZÁKÁNYSZÉKI MANÓ-KERT ÓVODA TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A ZÁKÁNYSZÉKI MANÓ-KERT ÓVODA TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A ZÁKÁNYSZÉKI MANÓ-KERT ÓVODA TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosítása 1996-ban kötelezővé tette, hogy az óvodák az Óvodai

Részletesebben

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Pestszentimrei Vackor Óvoda Pestszentimrei Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Vackor Óvoda Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4. Telefon: 295-50-73 Fax: 297-51-23 Email: csolt@vackorovi18.hu

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 1. melléklet a../2012. (...) Korm. rendelethez Az Óvodai nevelés országos alapprogramja A Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete által összegyűjtött vitaanyag 2012. november 21. A vitaanyagban automatikus

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Radicsné Pintér Ilona közoktatási szakértő Szakértői igazolvány száma: 007007 02 3152 Nemti, Kossuth út 148. Telefon:

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft. Családi napközi működtetője képzés 1093 Budapest, Lónyai utca 41. Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Együttműködés és kompetenciahatárok Készítette:.

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben