GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014"

Átírás

1 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014 Gálné Molnár Klára pedagógiai szakértő Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI XIII. Kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 1134 Budapest, Váci út 57. TEL.: ( )

2 Tartalom Adategyeztetés, az új kollégák bemutatása A gyermekvédelmi munka jogszabályi előírásai a köznevelési intézmények számára Egységes eljárások a kerületben (feladatok, fogalmak, támogatások, igazolatlan hiányzás, egészségfejlesztés, tankönyvtámogatás) Együttműködés a Gyermekjóléti Központtal, aktualitások A munkaterv elfogadása Ajánlott irodalom

3 A gyermekvédelmi munka jogszabályi háttere évi LXIV. törvény a gyermeki jogokról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 17/2014. (III.12.)EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

4 Általános és speciális feladatok Általános Speciális Tankötelezettség biztosítása Egészségnevelés Drogprevenció Bűnmegelőzés Szabadidős programok Halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek szűrése Feltárás (veszélyeztetett, SNI) Kialakult hátrányos és veszélyeztetett helyzet enyhítésének, megszüntetésének segítése Családlátogatás (problémafeltáró jelleggel) Foglalkozások (felzárkózás, fejlesztés) Közvetítői tevékenység (más szakmák felé) Gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele Gyermekjóléti szakellátás igénybevétele Együttműködés Tájékoztatás, információk nyújtása

5 Gyvt. A gyermekek védelmének rendszere (III. Fejezet) 15. (4) A gyv.-i gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a) A HH és HHH fennállásának megállapítása (A hatósági feladatköröket a helyi önk. képviselő-testülete, valamint a gyámhatóság gyakorolja) 17. (1) gyv.-i rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében: c) A köznevelési intézmények (2) kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. (4) Ha az (1) bekezdés a) i) és k) pontjában meghatározott személy vagy az (1) bekezdés a) i) és k) pontja szerinti szerv alkalmazottja a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság jelzésre vagy hivatalból értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez.

6 Gyvt. Fogalmak n) Veszélyeztetettség: olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

7 Gyvt. Fogalmak 2. (19. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény RGYK eá., tb., sni.: 140% - jelenleg: Ft/fő alatt RGYK családos: 130% - jelenleg: Ft/fő alatt (Öregségi nyugdíj legkisebb összege: Ft/fő) (67/A. )6. ) (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei (2) Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a) c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

8 Gyvt. Átmeneti rendelkezések 161/Q. (2) Azon gyermekek, tanulók, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján szeptember 1-jén - a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó, Kollégiumi vagy Kollégiumi-Szakiskolai Programjában, - az Útravaló Ösztöndíjprogramban, - óvodai fejlesztő programban, képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy a tankötelezettség befejezéséig a augusztus 31-én hatályos szabályok szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek. HH: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül HHH: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és határozat született arról, hogy halmozottan hátrányos helyzetű

9 A HH és HHH gyermeknek joga van ahhoz, hogy Gyvt. 6. (2a) A HH és HHH gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez. Nkt. 45. (6) magántanulóként Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Nkt. 53. (2) Megszűnik a tanulói jogviszony h) ha a tanuló tanulói jogviszonyát a tanköteles tanuló kivételével fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. (3) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos helyzetű. 229/2012 (VIII.28.) Korm.rendelet 27. (3) A nevelési-oktatási intézmény képviselője a felvételi naplóban és a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek, a tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.

10 Esélyteremtést szolgáló köznevelési vonatkozású intézkedések 1. Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram - Esélyteremtő alprogramok: Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, Út a diplomához 2. Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 3. Arany János Tehetséggondozó Program 4. A lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézkedések - Igazolatlan mulasztás, magántanulóvá nyilvánítás megakadályozása - Óvodáztatáshoz, iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatások, kedvezmények Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5. Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (tankönyvtámogatás)

11 17/2014 (III.12.) EMMI rendelet Tankönyvtámogatás Időpontok Április utolsó munkanapja Május 31. Június 10. Június 30. Szeptember 5. Október 1. Október 20. Teendők Tankönyvrendelés (az új osztályok becsült létszámával) A könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott- és kötelező olvasmányok jegyzékének közzététele Tanulói tankönyvtámogatás igénylésének felmérése Módosítások és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetése Pótrendelés A kedvezményre való jogosultság bemutatásának utolsó időpontja A kapott könyvek ellenértékének kifizetése, amennyiben a jogosultság igazolása nem történt meg

12 Támogatások / Szociális ügyek, támogatások RENDSZERES ELLÁTÁSOK Rendszeres gyv. kedvezmény HH és HHH megállapítása ÁTMENETI ELLÁTÁSOK Óvodáztatási támogatás ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY Gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából Önkormányzati segély: 1. Gyermek gondozásából adódó költségek tandíj, tanszer, tankönyv, étkezés -, valamint tehetséggondozás tanulmányi eredmény - támogatására, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő kérelmező esetén családjában az egy főre jutó jövedelem az ÖNYM. 200%-a (57 000,-Ft) 2. Gyermek gondozásából adódó költségek táborozás költsége - támogatására, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kérelmező esetén 3. Újszülött gyermek életkezdési támogatása esetén a kérelmező szülő a kérelem benyújtását megelőző legalább egy évben 13. kerületi lakcímmel rendelkezzen és gyermeke számára megnyitotta a Start Számlát.

13 Gyvt. - Óvodáztatási támogatás 20/C. - annak, akinek -HHH helyzet fennállását a jegyző megállapította, és -legkésőbb azon nevelési évig, amelyben betölti 5. életévét, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, (legkésőbb ekkor nyújthatja be kérelmét is) -a kérelem benyújtása előtt 2 hónapon keresztül, s jelenleg is rendszeresen jár óvodába 161/Q. (5) A települési önkormányzat jegyzője a szeptember 1-jét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultsággal rendelkező személyeket legkésőbb december 31-éig levélben tájékoztatja a további óvodáztatási támogatás folyósításának szeptember 1-jétől hatályos szabályairól, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó rendelkezésekről. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztály 1139 Budapest, Béke tér 1.; Tel.: (1) , (1) Ügyfélfogadás:Hétfő:13.30:00-18:00 Kedd:nincs ügyfélfogadás Szerda: 8:00-16:30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8:00-11:30

14 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) Köznevelési Hídprogramok (2) Híd I. program Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat.

15 A 2014/2015-ös tanévre a Híd I. program ellátására a Klik által kijelölt budapesti intézmények klik.gov.hu/download/8/41/a0000/köznevelési%20hídprogramok2014_2015.pdf OM azonosító Intézmény Cím Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest, Lajos u Budapest, Andrássy út Budapest, Elnök u Budapest, Bezerédj u. 16/a Budapest, Arany János u. 55.

16 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) Köznevelési Hídprogramok (3) Híd II. program Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. E határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, - ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá - ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy - tanulmányait külföldön folytatta.

17 A 2014/2015-ös tanévre a Híd II. program ellátására a Klik által kijelölt budapesti intézmények klik.gov.hu/download/8/41/a0000/köznevelési%20hídprogramok2014_2015.pdf OM azonosító Intézmény Cím Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest, Lajos u Budapest, Török Flóris u Budapest, Elnök u Budapest, Bezerédj u. 16/a Budapest, Arany János u Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1117 Budapest, Fehérvári út Budapest, Tanműhely köz 7.

18 Igazolatlan hiányzások 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. alapján

19 Igazolt a hiányzás, ha: Előre bejelentett Engedélyezett Betegség miatt Alapos indok miatt Minden más igazolatlannak tekinthető

20 Származhat: - Hiányzás az egész tanórai foglalkozásról - Összeadódott késésekből Nem adható: - Felszerelés hiánya miatt - Fegyelmezési eszközként A házirend szabályozza részletesen

21 Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek igazolatlan mulasztásának jelzése Óvodás gyermek jelzése (ha az 5. életévét betöltötte): - 10 igazolatlan nap után: tényleges tartózkodási hely szerinti illetékes gyámhatóság, általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatal Gyejó értesítése intézkedési terv Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala, 1138 Budapest, Váci út Gyermekjóléti Központ: Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központ, 1134 Budapest, Tüzér u Esetjelző lap, - Tájékoztató lap

22 Óvodáztatási támogatás 52. (1)- Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, b) az óvoda vezetője ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, bb) a kifizetés esedékességét megelőzően a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló jogszabályban meghatározott időpontban és időtartamra vonatkozóan tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, melyeket a gyermek az óvodából igazoltan és igazolatlanul mulasztott, egyidejűleg arról, hogy a mulasztott napok száma együttesen meghaladta az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, vagy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket, bc) értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. (2) Az 51. (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolt mulasztásból tíz napot a július augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

23 A tanköteles gyermek igazolatlan mulasztásának jelzése Óra igtlan Jelzés 1 szülő (és ha van: kollégium) értesítése 2. esetben Gyejó közreműködését igénybe véve a tanuló szülőjének megkeresése 10 Kormányhivatal/ szabálysértési osztály Gyejó (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - TEGYESZ) 30 Kormányhivatal/ gyámhivatal Gyejó (TEGYESZ) 50 Kormányhivatal/ szabálysértési osztály

24 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 41. A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben 128. (7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. (8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus, b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét. Iskolai egészségfejlesztési programok: (19 program)

25 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 1. melléklet Irattári terv Irattári Ügykör megnevezése Őrzési idő (év) tételszám Nevelési-oktatási ügyek 12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető 14. Felvétel, átvétel Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek Naplók Diákönkormányzat szervezése, működése Pedagógiai szakszolgálat Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások Gyakorlati képzés szervezése Vizsgajegyzőkönyvek Tantárgyfelosztás Gyermek- és ifjúságvédelem Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai Az érettségi vizsga, szakmai vizsga Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5

26 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központ Kovács Katalin szakmai vezető

27 Adatok zártan kezelése A jelzőrendszer hatékonyabb működése és a jelzést adó védelme érdekében lényeges szabályozást vezetett be március 15-étől a Gyvt. 17. (2a) bekezdése és 130/A. (2) bekezdése. A gyermekjóléti szolgálatnak és a gyámhatóságnak a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést tevő intézmény, személy adatait külön kérelem nélkül is zártan kell kezelnie. Emellett a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok felmerülése esetén a gyámhatóság erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli a gyermek, a tanú és az eljárást kezdeményező szerv vagy személy adatait.

28 Ugyanakkor. Az adatok zárt kezelése nem érinti a szakemberek együttműködési kötelezettségét, a tényállás megfelelő tisztázását. Az érintettekkel szemben nem az egyes jelzőrendszeri tagoknak kell különkülön fellépniük, hanem a gyermekjóléti szolgálat és szükség esetén a gyámhivatal tesz lépéseket a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.

29 Alapelvek 1. Szakmai szabályozottság elve jelzőrendszer működtetése kötelező feladat 2. Információk felelős kezelésének elve figyelemmel kísér,nyilvántart, intézkedik 3. Egyéni szükségletek figyelembe vételének elve a gyermek(ek) szükségleteinek megfelelő intézkedést tesz 4. Komplexitás elve a gyermekek érdekében eljáró valamennyi szakemberre vonatkozik 5. Kötelezőség elve kötelező együttműködés a jelzés után is 6. Objektivitás elve személyes kapcsolatok nem befolyásolhatják 7. Szakmai felelősség elve a jelzőrendszeri feladat ellátása nem múlhat egyéni választásokon - szankciók

30 Különös alapelvek 1. Az egyén szakmai felelősségének elve: Súlyos esetben minden szereplőnek azonnali feladata elősegíteni a rossz bánásmód megszüntetését. 2. Együttműködés elve: A gyermekjóléti szolgálat feladata esetkonferenciát összehívni, ha a hozzá beérkező, a gyermek veszélyeztetettségét jelző jelzés gyermekkel szembeni rossz bánásmódról szól. 3. Felelősség elve: Kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésének gyanúja esetén a gyanút észlelő feladata (a gyermekjóléti szolgáltatón kívül) hatósághoz is fordulni így elősegítve a rossz bánásmód mielőbbi megszüntetését. A járási gyámhivatal feladatai között külön nevesítve van a kiskorú veszélyeztetése miatti feljelentés megtétele. 4. Kompetencia határok betartásának elve: Sem a rossz bánásmód súlyos esetét észlelőnek, sem a hatóságnak nem feladata a nyomozás! A jelzőrendszer, illetve a hatóság feladata ilyenkor a feljelentés megtétele. 5. Írásbeliség elve: A gyermekkel kapcsolatos rossz bánásmód illetve bántalmazás azonnali jelzését (telefonos, szóbeli, elektronikus stb.) követően minden esetben elengedhetetlen a jelzőrendszeri tag által megküldött írásbeli feljegyzés, amely a problémát konkrétan és körültekintően tartalmazza. A jelzést fogadó szakember feljegyzésben rögzíti a bejelentés tényét. 6. Hatósági beavatkozás elve: súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén bármilyen módon tarthat kapcsolatot a gyámhatóság az ügyféllel, haladéktalanul intézkednie kell, akarat ellenében is tarthat helyszíni szemlét

31 Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja A gyermekjóléti szolgálat feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni jelzési kötelezettségüknek írásban tesznek eleget A jelzések folyamata, tartalma, módja A gyermekjóléti szolgáltató intézkedései A gyermekjóléti szolgáltató visszajelzése

32 A jelzés tartalma az érintett gyermek(ek) legfontosabb adatait (név, születési idő-hely, anyja neve, családtagok felsorolása, állandó lakóhely, tényleges tartózkodási hely), a jelzést tevő intézmény megnevezését, címét, a jelzést tevő személy nevét és elérhetőségét, a probléma rövid leírását, a jelzést tevő által a gyermek és családja életében, életkörülményeiben észlelt veszélyeztető okok részletezését, a veszélyeztetettség mértékét a jelzést tevő személy vagy intézmény az általa feltárt veszélyeztető okok megszűntetése érdekében eddig megtett intézkedéseit, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében esetleges javaslatait.

33 Esetmegbeszélések Az esetmegbeszélések összehívása alapesetben a gyermekjóléti szolgáltatás feladata A Gyvt. 17. (5) szerint a gyámhatóság is kezdeményezheti A módszertani útmutató bizonyos esetekben kvázi kötelezővé teszi - (javasolt összehívni, szakmai szempontok alapján elvárt összehívni) Az esetmegbeszélések különböző fajtái, típusai különböző eszközökként használandóak a jelzőrendszeri munka során. Fontos, hogy a gyermekjóléti szolgálat gazdája legyen ezeknek a folyamatoknak.

34 A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésének folyamata

35 GYEJÓ által jelzett javaslatok Amikor az iskola kezdeményezi a tanuló iskolaváltását, az iskola keressen befogadó intézményt. Az iskolai házirendet minden szülő kapja meg, kiemelve az igazolások leadására vonatkozó részt. 50 igazolatlan óra alatti jelzések szülő és Gyejó felé. Magántanulói státusz esetén az iskola minden esetben, levélben keresse meg a Gyejót (ne a szülőt ) Az esetjelző lapon mindenképpen tüntessétek fel : 1. a szülő telefonszámát, 2. az anya férjezett nevét is, 3. a gyermek TAJ-számát, 4. az rgyvk. határozat számát, érvényességét, 5. a HH illetve HHH meglétét.

36 Észrevételek Pedagógiai jellegű probléma (részképesség zavar, magatartás zavar stb.) megoldásában nincs kompetenciája a Gyejó-nak. Korrepetálásra időszakonként,önkéntesek bevonásával, kis létszámban van lehetőségünk.

37 Köszönjük a figyelmet, várjuk kérdéseiket!

38 Javaslatok ÓVODÁK: 1. Órakedvezmény biztosítása a gyermekvédelmi munkához ISKOLÁK: 1. Fontos lenne, hogy egy kézben legyen a gyermekvédelem intézményi szinten 2. Külső programra: hátrányos helyzetűeket foglalkoztató intézmény, a Vakok és Gyengénlátók Intézete vagy egy átmeneti otthon meglátogatása 3. Közös intézménylátogatás, jó módszerek átadása 4. Családgondozók megnéznék a problémás gyermekeket iskolai környezetükben is 5. Pedagógus meghívása a védelembe vételi tárgyalásra 6. Óvodától gyermekvédelmi vélemény a leendő első osztályosról

39 Programterv IDŐPONT PROGRAMOK óra óra óra óra óra Jogszabályok, egységes eljárás, együttműködés, munkaterv, adategyeztetés Az együttműködés lehetőségei a gyámhivatallal, a Gyermekjóléti Központtal, a szakszolgálattal, a BRFK-val és a védőnői hálózattal. Tájékoztató a kerületi KEF működéséről és a kerületi drogprevenció lehetőségeiről. A hat gondolkodó kalap (problémamegoldó módszer) - Esetmegbeszélés A hat gondolkodó kalap (problémamegoldó módszer) - Esetmegbeszélés A Kaffka Margit Ifjúsági Gyermekotthon működésének és programjainak megismerése A probléma észlelésétől a fejlődési tervig A problémafa technika megismerése Ea.: Dr. Hegedűs Judit tanszékvezető egyetemi docens Óvoda Óvoda Az MPANNI óvodája működésének és programjainak megismerése Óvoda Szakmaközi találkozó Gyermekjóléti Központ Intézménylátogatás óra Beszámoló az éves munkáról Óvoda

40 Szolgáltatási kínálat KÉPZÉS 1. Az intervízió elmélete és gyakorlata 2. Erőszakmentes konfliktuskezelés 3. A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárás 4. Hatékony kommunikációs technikák 5. A hat gondolkodó kalap EGYÉB 1. Esetmegbeszélés 2. Közvetítő (mediátor) konfliktushelyzetekben 3. Egyéni tanácsadás

41 Javasolt szakirodalom - MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan (EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) - Gondolkodjunk 3D-ben! A közösségi vita módszertana (Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 2014) - Nemzetközi szöveggyűjtemény a gyermekvédelmi szakellátás tanulmányozásához (Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet) -

42 gyv.-i rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében Gyvt. 17. (1)

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KIADJA Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest Szalay utca 10-14. Telefon: (06-1) 795 4097 Fax: (06-1) 795 0274 e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben